Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Události

Bundeswehr jako nástroj zvládání uprchlické krize

Datum přidání 01.02.2017    Rubrika rubrika: Události     komentáře 120 komentářů    autor autor: Ondřej Vlk

Jedním z hlavních aktérů evropské uprchlické krize v letech 2015-2016 se v mnoha ohledech stala Spolková republika Německo. Z více jak jednoho milionu zde zaregistrovaných uprchlíků požádala naprostá většina z nich o azyl.

Foto: Bundeswehr se při řešení uprchlické krize musel vypořádat především s logistikou. / Bundeswehr 

 

Rychlost, intenzita a neustále rostoucí počet nově přicházejících viditelně oslabily kapacitní možnosti a absorpční potenciál jednotlivých spolkových zemí. V celoněmeckém měřítku to zejména platilo pro Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko.

 

Některé spolkové země, jako např. Meklenbursko-Přední Pomořansko něco podobného ještě nezažily. Spolková vláda pochopitelně musela reagovat. Při mobilizaci dalších zdrojů pověřila Bundeswehr výpomocí při zajištění pobytu uprchlíků na německém území.

 

Celkové výsledky a přínosy úsilí německých vojáků jsou vskutku impresivní. Od léta 2015 do konce roku 2016 vydali milion porcí jídla a zabezpečili ubytování tisícům uprchlíků. Představme si tedy praktické podoby jejich angažmá.

 

Stranou přitom nechme působení německého námořnictva ve Středozemním a Egejském moři v mezinárodních operacích na záchranu migrantů směřujících do Evropy, či na usměrnění migračních toků.

 

Od června 2015 zachránili němečtí námořníci přes 12 000 lidí, mezi nimi mj. i matku holčičky Sofie, pod jejímž jménem následně vstoupila do širšího povědomí operace EUNAVFOR MED.


Rámcové předpoklady

Přestože ústava SRN (Grundgesetz) počítá s použitím ozbrojených sil k obraně území, umožňuje německá legislativa i jejich nevojenské vnitrostátní využití. Prostřednictvím tzv. „administrativní pomoci (Amtshilfe)" je tomu zpravidla při povodních, neštěstích nebo při pátrání po pohřešovaných. Od roku 2015 sem patří i zvládání uprchlické krize.


Vždy se ale jedná pouze o asistenci spolkovým zemím ve výjimečných případech, v nouzi způsobené nedostatkem vlastních kapacit, po nezbytně nutnou dobu a na základě souhlasu spolkové vlády. Při zachování obvyklých pravidel velení a řízení je konkrétní nasměrování pomoci ponecháno v kompetenci civilních orgánů. Pouze ve velmi naléhavých případech lze postupovat napřímo a i uplatňovat donucovací prostředky.


V rámci administrativní pomoci mohou být prakticky nasazeny všechny složky německých ozbrojených sil. Povolávány jsou na základě požadavků zemských velitelství, která spadají pod velitelství teritoriální úkoly (Kommando Territoriale Aufgaben) v podřízenosti velitele sil podpory (Inspekteur der Streitkräftebasis). Personální náklady nese Bundeswehr, ostatní (vyjma spolkových) by měl orgán, v jehož prospěch je tato činnost vykonávána. Zpravidla jsou však promíjeny.


Nasazení podle aktuální situace

Zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zahájil koncem srpna 2015  rozkaz spolkové ministryně obrany. V říjnu 2015 jej konkretizovalo rozhodnutí spolkového kabinetu. Tehdy mu připadla starost o technické a materiální zajištění pobytu nově přicházejících a v zemi již pobývajících uprchlíků. Míra a stupeň využití přitom vždy odpovídaly aktuálním potřebám.

Na 46 místech po celé SRN působilo od konce září 2015 na 4000 vojáků, v listopadu již 7700, počátkem minulého roku 9000, v únoru 2016 „pouze" 5050, začátkem léta 1450 a na podzim loňského roku 909 vojáků a rezervistů.

 

Od Šlesvicka-Holštýnska až po Bavorsko se starali o budování a vybavení uprchlických středisek, stravování, dopravu, zdravotní péči, registraci nebo i o chod některých uprchlických center. Část z nich byla přičleněna Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ke zpracování žádostí o azyl.

 

Foro: Registrace uprchlíku. / Bundeswehr 


K ubytování uprchlíků vyčlenil Bundeswehr vlastní nepoužívané nemovitosti, oddělené a uzavřené části kasáren, cvičišť, či další spravovaná zařízení - např. uvolněné americké (heildelberská Patrick Henry Village) a britské (dolnosaský Camp Fallingbostel) základny.

V souhrnu se opatření dotkla 11 kasáren v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Hesensku, Šlesvicku-Holštýnsku nebo v Severním Porýní-Vestfálsku. Bundeswehr také zřídil a provozoval vlastní uprchlická střediska v bavorském Erdingu, Feldkirchenu a dolnosaském Camp Fallingbostelu. V celostátním měřítku se jednalo o největší ubytovací zázemí svého druhu s kapacitou 11 000 osob.

 

Spolu s tím Bundeswehr podporoval chod 110 zemských a komunálních uprchlických center. S 200 000 (do konce června 2016) vnitrostátně přepravenými uprchlíky se Bundeswehr nepostradatelným stal i v logistice.


Obdobně tomu bylo i s lékařskou péčí. Na 40 stanovištích týdně působilo 150-400, někdy až 650 vojenských lékařů a zdravotníků za částečně podpory soukromých lékařů-rezervistů. Denně průměrně ošetřili 40 pacientů, měsíčně až 450, celkem odpracovali na 190 000 hodin. Vedle vstupních prohlídek, průběžných vyšetření a popř. i následné péče, působili ve správě Bundeswehru se nacházejících uprchlických střediscích.


Za připomenutí jistě stojí i od září do listopadu 2016 probíhající projekt zvyšující šance na uplatnění vybraných uprchlíků na německém pracovním trhu. Prostřednictvím vzdělávacích a školících aktivit bylo instruktory Bundeswehru v Delmenhorstu, Ingolstadtu a Berlíně vyškoleno 120 z nich.


Maximální využití zdrojů

Práce s uprchlíky s sebou přirozeně přinášela celou řadu výzev. Spolu s dostatečnou zdrojovou základnou, napomohlo jejich každodennímu zvládání a plnění svěřených úkolů efektivní nastavení řídících mechanismů.


Ústředním řídícím a koordinačním orgánem uprchlické pomoci Bundeswehru se stalo velitelství teritoriální úkoly. Jeho operační centrum shromažďovalo, posuzovalo a řešilo požadavky civilních orgánů došlé prostřednictvím zemských velitelství. Obdobným způsobem je vyrozumívalo o svém rozhodnutí.

 

V kladném případě pak dotčení zemští velitelé vyčleňovali potřebné zdroje. Za rok 2015 a 2016 tak učinili celkem tisíckrát při 1100 zaslaných žádostech. Během posledních povodní v roce 2013 tomu bylo „jen" v 330 případech.

 

Foto: Bundeswehr zajistil ubytování uprchlíků například v nevyuživaných kasárnách. / Bundeswehr 


Mezirezortně vnitrostátní uprchlickou pomoc dirigovala v Mnichově sídlící Řídící skupina k podpoře uprchlické pomoci (Steuergruppe Unterstützung Flüchtlingshilfe). V čele stál představitel Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) s příslušníkem Spolkového ministerstva obrany jako svým zástupcem.

 

Tím se zaručilo průběžné sdílení situačních informací s vedením německého rezortu obrany. Počátkem prosince 2015 vznikla ještě v Bavorsku projektová skupina dohlížející na chod uprchlických středisek v Erdingu a Feldkirchenu.


S velitelstvím teritoriální úkoly úzce spolupracovalo situační centrum zdravotnické služby Bundeswehru v bavorském Weißenfelsu (Lagezentrum Weißenfels). Takto záměrně nastavená dvojkolejnost pramenila ze záměru využít jeho odbornost v civilně-vojenské spolupráci odzkoušenou během povodní, summitu G7 v bavorském Elmau nebo erfurtské návštěvy papeže. Za jeho nepřetržitý provoz týdně zodpovídalo 6 vojáků spolu s 6 rezervisty - zástupci jednotlivých druhů vojsk.


Aby nasazení vojáků nenarušilo celkový chod Bundeswehru a zachovala se jeho schopnost plnit základní úkoly, přešlo se od poloviny listopadu 2015 na pravidelné týdenní turnusy s přesně stanovenou délkou denní služby. V nich se paralelně na sebe navazujících skupinách opakovaně střídalo 200 vojáků, kteří týden byli u uprchlíků, následující týden a půl čerpali volno a další dva týdny pobývali v domovských posádkách.


Při výběru personálu dostávali přednost vojáci dostatečně obeznámeni s blízkovýchodním prostředím (díky svému původu, či zkušenostem z misí) nebo dobře ovládající tamní reálie a jazyk. Potřebné mezikulturní kompetence je rychle učinily fakticky nepostradatelnými a využitelnými v celém spektru požadovaných úkonů. Na základě zkušeností byla praktická příprava vojáků postupně doplněna o kurzy zdravovědy, zvládání krizových situací a rozvíjející jejich osobnostní dovednosti.


Zapojení do zvládání uprchlické krize vojáci většinově zasazovali do jedné řady s působením v  misích nebo při povodních. Zpravidla se přihlásili dobrovolně. Vedla je znalost podmínek v zemích původu, snaha pomoci, být prospěšný, soucit, či záměr získat objektivní informace. Dokonalé odvedení svěřeného úkolu označovali za otázku vojenské cti, možnost demonstrovat píli, odvahu, vytrvalost, či příležitost rozšířit své dovednosti.

 

Foto: Některým uprchlíkům se poštěstilo najít práci. / Public Domain   

 

Vojenští zdravotníci a lékaři oceňovali příležitost otestovat si v neobvyklém prostředí zkušenosti získané v misích, pracovat s jiným typem pacientů nebo řešit odlišný průběh v Evropě běžných nemocí. Směrem k uprchlíkům všichni shodně upozorňovali na nutnost neustále reflektovat jejich aktuální rozpoložení a potřebu vzájemně se respektovat.


Neoddiskutovatelný přínos

Požadavky kladené na německé ozbrojené síly v uplynulém roce a půl byly enormní. Svými obecnými parametry se ale nikterak nevymykaly dosavadní praxi. V historickém srovnání dokonce zaostávaly za povodněmi v Braniborsku, Sasku, Bavorsku nebo v Hamburku. Neobvyklý nebyl ani deklarovaný přínos k posílení vazeb na místní úrovni.


Přesto zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zcela jistě připadne výjimečné místo. Svou podobou, záběrem a přínosem jasně demonstrovalo nezastupitelnou úlohu německých ozbrojených sil při řešení velkých a dlouhodobých celoněmeckých společenských výzev.

 

V uplynulém roce a půl nepopiratelně umožnilo opakovaně, viditelně a veřejně potvrdit proveditelnost během uprchlické krize neustále pronášeného „my to dokážeme." K tomu by bez pomoci Bundeswehru zcela určitě nedošlo.

 

Ondřej Vlk autor se zabývá obranně-politickou problematikou německojazyčných zemí

Udělte článku metály:

Počet metálů: 3.5 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
Petr M Datum: 09.02.2017 Čas: 16:52

Takto vypadá integrace imigrantů ve Švédsku...

„Tady je, s čím jsem přišel od pondělí do pátku do styku: znásilnění, znásilnění, loupež, úmyslné ublížení na zdraví, pokus o znásilnění, znásilnění, vydírání...,“ vyjmenovával Peter Springare zločiny, které během pracovního týdne vyšetřoval. Seznam je dlouhý a zločiny se v něm opakují, nejčastěji znásilnění.

Pak policista vyjmenoval i národnosti lidí, kteří se měli jmenovaných trestných činů dopustit. „Irák, Irák, Turecko, Sýrie, Afghánistán, Somálsko, Somálsko, znovu Sýrie, původ neznámý, původ neznámý, Švédsko. Polovina podezřelých nemá platné doklady, což obvykle znamená, že lžou o své národnosti a totožnosti,

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/428870-svedsky-policista-na-facebooku-vyjmenoval-narodnosti-zlocincu-a-je-v-maleru.html

avatar
JnPn Datum: 08.02.2017 Čas: 14:00

Když už to je politický článek a diskuze, tak aby ta argumentace Židy byla šťavnatější https://www.youtube.com/watch?v=qTYSv_YQOVo&t

avatar
asdf Datum: 08.02.2017 Čas: 11:41

Ukazka uspesnej integracie.

http://zpravy.idnes.cz/pariz-demonstrace-policejni-brutalita-aulnay-sous-bois-pjv-/zahranicni.aspx?c=A170208_102428_zahranicni_san

avatar
juhelak Datum: 07.02.2017 Čas: 07:56

blbe je že pokud oni dostanou nejaky podnet aby česku republiku islamizovali aspoň z casti, tak tomu nijak nezabráníme..vůbec nepujde o uprchlíky..proste se sem přesunou muslimové s trvalým pobytem nebo jiz obcanstvím v EU a neudeláme nic. Až dostatečne ovlivní západní země ve svůj prospěch tak se presunou dál..berou to jako poslání..
jedinné co tomu může zabránit je to že tím že budou žít v moderní společnosti s dostupným internetem atd..tak jim nakonec dojde ze náboženství je vlastně blbost a postupně se ze všech stanou ateisté tak jako to je v ČR. Možná se tou imigrací zničí islám sám..ono v poušti v bídě se lidi ovlivnují urcite snadněji..

avatar
Kozlus Datum: 07.02.2017 Čas: 01:52

Bez si vzit prasky, uz zase blabolis.

avatar
Todomatch Datum: 07.02.2017 Čas: 00:25

U protiislámských aktivistů a neziskovek je zajímavá výměna celého jejich argumentačního balíku. Ještě tak 2-3 roky zpátky byli pachatelem islamizace Evropy bohatí kapitalisté chtějící levnou pracovní sílu, kapitalisté sloužící nikým nevoleným elitám sdruženým v polotajném Bilderbergu. Pražská kafilérie stojící za Zemanem, bojovala proti pražské kavárně jednoznačně z levicových pozic. Typicky v době prezidentských voleb. Schwarzenberg byl šlechtic, fašounský kolaborant, pánbíčkář, pravičák, rodina jeho ženy byla rovnou nacistická. Za islamizaci mohl jednoznačně kapitalismus, vykořisťovatelská EU řízená USA a Bilderbergem, nenažraní boháči, bankéři, nadnárodní společnosti. Kapitalismus byl kořenem všeho zla, který je třeba vyrvat ze země. Vzpomenete si ještě na revoluci na Islandu – co nám ji média tajila :-) Dnes titíž alarmisté - i na zdejším fóru takoví jsou - zcela převlékli kabáty a nejpozději od zvolení televizní celebrity, nenasytného miliardáře Trumpa naopak za islamizaci a uprchlickou vlnu činí zodpovědnou levici. EU už náhle není kapitalistická a vykořisťovatelská, ale naopak komunistická. A oni sami - rozuměj alarmisté - náhle nejsou socialisté ale kovaní konzervativní pravičáci, kterým mají náhle větší pochopení právě pro hnědé „schwrazenbergovské“ Rakousko a Německo, než pro moderní EU a věrně stojí po boku konzervativních USA (vzpomenete si ještě jak titíž proklínali neokony:-)Tihle aktivisté si myslí, že když si dali na svém klaunském obleku karafiát do druhé klopy, nikdo si toho nevšimne. Kde je dnes všemocný a celý svět ovládající Bilderberg? Oni ho snad nyní tvoří ožrala Juncker, komunistka Mogherini, Schulz a soudružka Merkelová z DDR? A co se stalo s Amerikou jež vysává svět a spotřebovává 70% světových zdrojů? Vše zapomenuto. America first!

avatar
Superme Datum: 06.02.2017 Čas: 21:49

KOLT - Nemusíš se snažit, on to stejně nepochopí.

Já snad jen nakonec doporučím kanál na YT, který se jmenuje "Pan Šibenička". Na něm je mnoho a mnoho zajímavých videí, která jsou navíc přeložena do češtiny - takže kdo nezná, nechť se koukne. Kdo bude chtít pochopit, pochopí, kdo ne, tak ne a potřeboval by tu multikulturní krásu zažít na vlastní kůži ;)

avatar
KOLT Datum: 06.02.2017 Čas: 21:34

Jinak ta debata má poměrně typický průběh – nejdřív vlastně muslimští imigranté nejsou problém obecně, pak protože k nám nikdo z nich nechce, pak tu žádní nejsou, tak čeho se bojíme, pak je žádná naše politická strana nechce, tak co řešíme.... Jsme prostě panikáři, že jo.

Njn, kdo se nepoučil z historie, nechť si ji zopákne ještě jednou. Pokud tedy dostane příležitost. Po minulém zhnědnutí Evropy jsme ji naštěstí dostali. Jestli bychom měli to štěstí i po zhnědnutí, které nám hrozí teď, už si nejsem jistý. Každopádně po silné muslimské imigraci dostaneme v lepším případě právo držet hubu a platit větší daně.

avatar
KOLT Datum: 06.02.2017 Čas: 21:29

Pokud Schulz skutečně zvítězí, raději nechci domýšlet, co se objeví na stole... Ano, v v ČR není relevantní politická síla podporující kvóty. Také jsme za to na západ a sever od našich hranic tepáni dnes a denně. Tož tak.

avatar
PavolR Datum: 06.02.2017 Čas: 21:22

KOLT:
Áno, a hneď si padli s Bavormi do náruče. :D :D :D Bude zaujímavé sledovať, kto s akou príde rétorikou.

Naspäť k migrácii - existuje v Čechách nejaká relevantná politická sila, ktorá by sa nadchýnala pre kvóty? Lebo na Slovensku nie. A ešte aj čo sa už rozhodlo prakticky nikto naprieč Európou neplní. :) Osobne som zvedavý, či sa ešte v dohľadnej dobe objaví na stole aj niečo iné, popri dohodách s krajinami, odkiaľ loďky vyrážajú na more.

avatar
KOLT Datum: 06.02.2017 Čas: 21:01

pro PavolR: Ano, je u nás 5.5 imigrantů z muslimských zemí. Jenže v tom je právě ten vtip! Nechci, aby jich bylo výrazně víc, protože vím, jak to dopadne, když jich bude významné procento populace. Odstrašujícím příkladem nám budiž Belgie, ale i VB či Francie atd. Když už se Němci s Angelou (ale ve skutečnosti dávno před ní) rozhodli pro pomalou národní sebevraždu, bylo by fajn, kdyby po nás nechtěli, aby byla skupinová.

Mmchd, objevil se průzkum, podle kterého by volby v Německu vyhrála SPD v čele s Schulzem...

avatar
PavolR Datum: 06.02.2017 Čas: 19:19

asdf:
Človek nikdy nevie, kedy vletí do cesty nejakému bláznovi, teroristovi, opitému šoférovi. Sme viac-menej súčasťou vojnového konfliktu, ktorý prebieha na Blízkom východe a vo vojnách sú obete.

avatar
asdf Datum: 06.02.2017 Čas: 19:05

PavolR : Že nám nič nehrozí ?

Táto si to tiež možno myslela.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/424527-ceska-v-berline-je-treti-civilni-obet-terorismu-prvni-v-evrope.html

avatar
PavolR Datum: 06.02.2017 Čas: 18:43

KOLT:
Na tom, že tak dopadnúť nechcete, nie je vôbec nič zlé ... ale v situácii, keď v Čechách žije asi 3 500 moslimov a na Slovenku asi 5000 a ešte k tomu je do očí bijúce, že u nás prakticky nikto z migrantov žiť nechce a doslova uteká ... čo vám alebo nám konkrétne hrozí? Fakticky si len sedíme ako v kine s popcornom a doťahujeme sa na tom, ako to dopadne v iných európskych krajinách.
Tá matematika okolo populácií skutočne nie je taká zložitá. ;)

avatar
skelet Datum: 06.02.2017 Čas: 18:35

no jestli někdo chce žít ve světě, kde ženské musí předstírat, že jsou vdané, či zasnoubené, protože tamní chlapi neuznávají "ne" od ženy.. tož nech´t se tam přestěhuje

arr