Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Události

Dějiny Ukrajiny I: První kmeny na území Ukrajiny

Datum přidání 02.09.2014    Rubrika rubrika: Události     komentáře 21 komentářů    autor autor: Mgr. Hana Zelená

Účastníci tábora prokremelských mládežníků darovali prezidentu Putinovi globus s růžovou mapou. Prezident sám má v úmyslu po anexi Krymu měnit geopolitickou mapu: Mluví o Novorusku a jeho příznivci se deklarují za bratry a potomky velkého slovanského národa. Jenže v centru dění je Ukrajina, jejíž dějiny poznamenalo tolik válečných střetů a kultur, že hovořit o odkazu jednotných předků, je popření všech historických faktů.

Foto: Boj Skythů se Slovany. / Public Domain

Foto: Boj Skythů se Slovany. / Public Domain

 

První kmeny na území Ukrajiny

Na území dnešní Ukrajiny vznikaly první hospodářské osady v oblasti řek Bug a Dněstr přibližně na přelomu 4. - 5. tisicíletí př. n. l.  Nejznámější kmeny bývají spojovány s tripolskou kulturou, která se od dolního Dněstru, Jižního Bugu a Prutu postupně posunula až k Dněpru.

 

Tripolci byli kočovníci, pro něž bylo území východních euroasijských stepích od 3000 let př. n. l. cílem a posléze místem, kde pásli svá stáda. Lid Tripolců žil ve vesnicích, při obdělávání polí si pomáhal právě vynalezeným dřevěným pluhem a začal používat měď.  

 

Jejich víra v nadpřirozené jevy byla spojována s magickými rituály. Po období největšího rozkvětu 2000 let př. n. l. se tripolské kmeny částečně odsunuly na jiné území a zbylé asimilovali nové příchozí obyvatelé na území Ukrajiny.

 

Na levém břehu Dněpru již od roku 3000 př. n. l. začaly migrovat další kmeny z oblasti Kaspického moře. Silnější utiskovaly slabší, které se postupně dostávaly na periferie euroasijské stepi.

Kolem roku 1000 př. n. l. začaly kmeny více kočovat a osídlovat další úrodné oblasti Ukrajiny. Při uchvacování nových území získávali bojovnost - nutnou k tomu, aby mohli nová nabytá území ubránit.

 

První kočovní jezdci na území byli Kimérijci. Zmiňuje se o nich už Homér ve své Odysee. Převládá názor, že Kimérijci přišli okolo roku 1500 př. n. l. z Nižného Povolží přes pohoří Severního Kavkazu, někteří je ovšem považují za původní obyvatele Ukrajiny.

 

Ovládali a zdokonalili umění jízdy na koni, jejich vojsko se skládalo z mnoha jezdců. Měli kontakty s mistry kovů z oblasti Kavkazu a začali vyrábět železo. Nejdříve obývali území mezi Dněstrem a Dněprem a pod tlakem jiných kočovných kmenů se vydali směrem k malé Asii. 

 

Foto: Step (růžově) byla domovém kočovných kmenů, které napadaly zemědělské usedlosti v Evropě nebo v Číně. / Public Domain

 

Skythské království

Kmeny íránského původu známé pod souhrnným pojmenováním Skythové se v ukrajinských stepích objevili okolo 7. století př. n. l.

 

V kronikách se o nich píše "Hle jde národ ze severní strany ... v ruce drží luk a krátké kopí, jsou krutí! S nikým se nezdržují! Jejich hlasy burácí jako hukot mořských vln. Skáčou na koních vystrojení jako jeden... všichni jsou to lidé chrabří... národ zdaleka, národ dávný... jazyka, kterému nerozumíš. Spálí tvou úrodu i tvůj chléb, zničí tvých synů a dcer, pozabíjí krávy a ovce tvé, zahubí vinohrady a mečem zničí tvoje města, do kterých vkládáš svou důvěru."


Poté, co zpustošili mnoho zemí Blízkého východu, se Skythové usídlili na severním pobřeží Černého moře a na území Ukrajiny. V čele vojenského svazu byl kmen královských Skythů, který tvořil jádro skythské populace.

 

V polovině 4. století př. n. l. se na severním Krymu a při dolním Dněpru vytvořilo skythské království, jehož pozdějším centrem se stalo krymské město Neapol.  Založili tak první velký politický svaz: Skýtský stát. Ten zahrnoval i kmeny usídlené dříve.

 

Název Skythie (řecky Skythiá) je podle pozdějších antických a středověkých zdrojů označením pro celou východní Evropu.

 

Skythové vládli od 6. stol. př. n. l. značnou politickou silou a pronikli ke Karpatům a do Sedmihradska. Herodotos je navštívil v 5. století př. n. l. a popsal jejich obyvatelstvo slovy "bezpochyby to byli Indoevropané, představitelé raných kočovných kmenů, které tisíce let vládli euroasijské stepi."


Historik Herodotos dělil Skythy na Pachary a Carské skythy. Podle legend měli ve zvyku pít krev prvního zabitého nepřítele a z jich lebek si vyráběli číše zdobené zlatem a stříbrem. Vedle toho si ale velmi cenili přátelství. Obchodovali s voskem, mědí a kožešinami.

 

Za dnů Skythů se stala Ukrajina sice vzdálenou, ale důležitou částí antické civilizace. Přes řecké kolonie na pobřeží Černého moře navázali kontakt s civilizací starověkých Řeků, které si velmi cenili.

 

Svět Středomoří však přinesl na jejich území konflikty, V roce 513 př. n. l. Peršané území Ukrajiny obsadili. Ale i jim a taktice vypálení země se Skythové dokázali ubránit a na přelomu 5. a 4. století př. n. l. si podmanili Thráky v oblasti Dunaje.

 

Toto vítězství ale způsobilo počátek konce Skythů, neboť v roce 339 př. n.l. Thrákii Filip II. Makedonský porazil. V roce 342 př. n. l. pak sesadil  posledního domorodého náčelníka a připojil Thrákii k Makedonii.

 

Foto: Výskyt obyvatel a jazyka íránských kmenů v prvním století př. n. l. (oranžově). / CC BY-SA 3.0

Foto: Výskyt obyvatel a jazyka íránských kmenů v prvním století př. n. l. (oranžově). / CC BY-SA 3.0

 

Vliv Řeků a Sarmatů

V 1. století př. n. l. zůstalo v moci Skythů jen území skytského království. Podnikali však i nadále výpravy zaměřené zvláště proti řeckým obchodním osadám v severním Černomoří a konflikty později vyvolávali i s římskými legiemi, zvláště pak na Krymu.

 

Po porážce Thrákie ale většinu skýthského obyvatelstva asimilovali Sarmati, druhý nejmocnější íránský kmen kočovníků z východu. Skythové přežili do 3. století n. l., kdy byla jejich moc v průběhu stěhování národů definitvně vyvrácena Góty a následně Huny.

 

Vedle kočovníků přicházející stepí to byli i Řekové další, kteří území Ukrajiny osídlovali cestou z moře. Řecké kolonie vznikaly postupně na pobřežích Středozemního, Egejského a Černého moře.

 

Podle slov Platóna obsadili moře od Gibraltaru až po Kavkaz "jako žáby po dešti". Města založená na přelomu 7. - 6. století př. n. l. (Olbia, Chersones, Feodosia, Táňa, Pantikapaion) v oblasti severního pobřeží Černého moře zažila svůj největší rozmach ve 4. století př. n. l. 

 

Rozkvět však ve 2. století př. n. l. vystřídaly potíže: sociální stávky mezi městským obyvatelstvem tvořené bývalými otroky a vrchností. Poté politickou rovnováhu starověkého Řecka narušil Řím.

V roce 68 př. n. l. Římská říše ovládla pobřeží Černého moře a zničila tak Bosporský stát řeckých měst. Vrátila ale dočasně těmto řeckým městům ekonomickou a politickou stabilitu.

 

Stále častější vpády Barbarů s cílem oslabit Řím však dokonaly úpadek měst na pobřeží Černého moře. Ta ještě v roce 270 n. l. odolávala nájezdům Gótů, ale o sto let později je zcela zničili Hunové.

 

Kočovný kmen Sarmatů přicházel na území Ukrajiny ve stejné době po souši z oblasti od řeky Volhy, kde sídlili od 6. století př. n. l. a předpokládá se u nich smíšený sarmatsko-slovanský původ.

 

Vedli kočovný nebo polokočovný pastevecký způsob života, žili v jurtách, v nichž kočovali stepí a nezakládali stálé osady. Po příchodu na území Ukrajiny se zpočátku poklidně promíchávali se Skythy a Řeky, ale postupem času se stávali stále více agresivní a Skythy si podmanili. 

 

Foto: Step. Podnebí euroasijských stepí historicky nepřálo usedlému životnímu stylu, protože se zde nenacházelo příliš dřeva a srážky byly nízké. / Carole, CC BY-SA 3.0

 

Válečná kořist ale Sarmaty neuspokojila a začali obchodovat. Jejich karavany jezdily do dalekých zemí a po řece Don vozili do svého hlavního města Tanai  zboží z Íránu a Indie. Sarmati měli jako všechny kočovné kmeny slabě rozvinout federální strukturu a často bojovali i mezi sebou.

 

Sarmatské kmeny Jazigů, Roksolanů a Alanů soupeřili a všichni se snažili ovládnout území Ukrajiny. Ta byla v té době ale v centru migračních procesů Stěhování národů.

 

Kmen Alanů se k němu připojil a pod tlakem Hunů opustil povodí Donu a Volhy a spojil se s germánskými Vandaly a Svéby a společně putovali na západ. Pronikli na Pyrenejský poloostrov a do severní Afriky. Část kmene odešla na jih do oblasti řeky Kubáně a část na severní Kavkaz: Zde vytvořili raně středověké království, které bylo ve 12. století připojeno ke Gruzii. Jejich potomci zde dodnes žijí jako Oseti, Karačajci a Balkerové.

 

Ostatním sarmatským kmenům na území uštědřili, stejně jako řeckým městům na pobřeží Černého moře, porážku Hunové, kteří skoncovali s jejich existencí. Vystřídali je další kočovné kmeny, ale Sarmati byli posledním indoevropským národem, který přišel na Ukrajinu z východu. Po íránských kmenech celé tisíciletí ovládaly euroasijskou step turecké národy.

 

Zdroj: O. Subteľnyj. Ystorija Ukrajiny. Kyjiv, 2006.

Udělte článku metály:

Počet metálů: 4.4 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
Luky Datum: 06.09.2014 Čas: 13:23

Jsem si teď při kafi vzpomněl ještě na docela zajímavý dokument, který jsem viděl tuším v květnu (je i verze s CZ titulky)....v čase 13:30 tam Nulandová hovoří o "navýšení podpory šíření pravdy":
https://www.youtube.com/watch?v=yu8KTiLsLJw
uznávám, žeje dole na liště 8.5., takže toto prohlásila až po zažehnutí konfliktu (ale určitě jsem něco o investicích zachytil už mnohem dříve)...nicméně mi tenkrát dokument připadal zajímavý, rozhodně "osvěžení" v porovnání s tím, co běželo v TV...doporučuji shlédnout celé (zajímavá je "svoboda" voleb na Donbasu)
jinak paní Nulandová měla i zajímavý uniklý telefonát, pokud si pamatuji...:)

avatar
petres Datum: 06.09.2014 Čas: 13:16

Staršij seržant
Nechci, aby se tato diskuze zvrhla v osobní polemiku. Jenom jsem reagoval na, z mého pohledu, určitou nekonzistentnost ve Vašich názorech. Nepátrám, kdo jste, pouze čtu, co píšete mj. i o sobě ve svých příspěvcích. Máte právo na svoje názory, nikdo zde nikomu nenutí, co má říkat. Chápu, že si nepřejete válku, já také ne. Ostatně, který rozumně uvažující člověk by si ji přál? A konflikt Rusko NATO, pokud by došlo k nasazení jaderných zbraní, by měl fatální následky pro obě strany. V podstatě by skončil svět, jak ho známe, ve kterém nyní žijeme. Všichni víme, že jaderná válka se nedá vyhrát, doufám že si to ještě jasněji uvědomují ti, kdo mají prst na pomyslné spoušti jaderných zbraní.
Je ale otázka, jestli je nejlepší cesta k udržení míru politika appeasementu, se kterou má právě Česká republika z roku 1938 neblahé zkušenosti. Dle mého je prozřetelnější v počátcích jasně ukázat svoji vůli se bránit, protože s jídlem roste u agresora chuť, a pozdější následky mohou být ještě horší. Jde o to zvolit méně špatné řešení, pokud není, díky odhodlání agresora jít do konfliktu za každou cenu, to dobré, ukončené dohodou bez použití zbraní.
Co se týká jazyků, platí rčení "kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem", takže v tom nevidím problém, natož marast. Problém vidím v tom, když se jazyk stává nástrojem politiky. Ať je to z mého pohledu nepochopitelný zákaz ruštiny na Ukrajině jako možného druhého jazyka, tak ignorace Rusů žijících v pobaltských republikách vůči uznání úředních jazyků složením jazykové zkoušky a následným přijetím občanství dané republiky.

avatar
petres Datum: 06.09.2014 Čas: 13:16

Staršij seržant
Nechci, aby se tato diskuze zvrhla v osobní polemiku. Jenom jsem reagoval na, z mého pohledu, určitou nekonzistentnost ve Vašich názorech. Nepátrám, kdo jste, pouze čtu, co píšete mj. i o sobě ve svých příspěvcích. Máte právo na svoje názory, nikdo zde nikomu nenutí, co má říkat. Chápu, že si nepřejete válku, já také ne. Ostatně, který rozumně uvažující člověk by si ji přál? A konflikt Rusko NATO, pokud by došlo k nasazení jaderných zbraní, by měl fatální následky pro obě strany. V podstatě by skončil svět, jak ho známe, ve kterém nyní žijeme. Všichni víme, že jaderná válka se nedá vyhrát, doufám že si to ještě jasněji uvědomují ti, kdo mají prst na pomyslné spoušti jaderných zbraní.
Je ale otázka, jestli je nejlepší cesta k udržení míru politika appeasementu, se kterou má právě Česká republika z roku 1938 neblahé zkušenosti. Dle mého je prozřetelnější v počátcích jasně ukázat svoji vůli se bránit, protože s jídlem roste u agresora chuť, a pozdější následky mohou být ještě horší. Jde o to zvolit méně špatné řešení, pokud není, díky odhodlání agresora jít do konfliktu za každou cenu, to dobré, ukončené dohodou bez použití zbraní.
Co se týká jazyků, platí rčení "kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem", takže v tom nevidím problém, natož marast. Problém vidím v tom, když se jazyk stává nástrojem politiky. Ať je to z mého pohledu nepochopitelný zákaz ruštiny na Ukrajině jako možného druhého jazyka, tak ignorace Rusů žijících v pobaltských republikách vůči uznání úředních jazyků složením jazykové zkoušky a následným přijetím občanství dané republiky.

avatar
petres Datum: 06.09.2014 Čas: 11:28

Staršij seržant
vy jste zvláštní člověk. Se zájmem sleduji vaše příspěvky (jako od člověka, který odhaduji podle příspěvků je Rus nebo ruský mluvící Ukrajinec z Krymu), protože by jste mohl nabídnou alternativní pohled. Nevím, ale jak si mám vysvětlit na jedné straně Vaše tvrzení, že jste eurofil a na druhé straně tak jednostranně proruský postoj. Očekával bych od Vás spíše postoj rozladěný akcemi obou stran, při kterých umírají civilisté, ve kterém máte na paměti, že původcem agrese je Rusko. Čtu ale pouze četná drobná, ale nepřehlédnutelná popíchnutí vůči ukrajinské straně, aniž by jste reagoval na konkrétní nepravosti na straně proruské. Myslím tím např. neustálé lži od hlavních představitelů Ruské federace - Putina, Lavrova, kdy svoje prohlášení za čas sami popřou - snadno ověřitelné, schovávání ozbrojenců za civilisty, popravy nepohodlných Vám nevadí? Kdo chce nevidět, nevidí.

avatar
Luky Datum: 05.09.2014 Čas: 18:41

liberal shark:
1] už nevím a jsem líný to hledat - asi nějaký wikileaks + prohlášení
2 ]nevím
3]
- tuším, že do 20k vojáků mohli rusáci na Krymu mít a že to zelení mužici nepřekročili
- mrtvých bych tipnul klidně 20k a ne vlivem ruské intervence, ale ATO Kyjeva
- co se týče základů mezinárodního práva, ty jsou "euroatlantickým kulturním okruhem" porušovány neustále a bez uzardění

avatar
liberal shark Datum: 05.09.2014 Čas: 12:35

To : luky
1) jak je prokázáno, že "západ" něco investoval "majdanu" ?
2) kolik asi "investoval" Putin do Janukovyče ?
3) i kdyby byl bod 1) prokázán, jak to opravňuje ozbrojenou agresi Ruska proti Ukrajině a porušení samotných základů mezinárodního práva, 3 000 mrtvých a 1 000 000 běženců ?

avatar
semtam Datum: 04.09.2014 Čas: 17:05

Moc se mi líbí příspěvky od Zbrojire. Mají racionalitu a širší pohled na věc.

avatar
Luky Datum: 04.09.2014 Čas: 14:30

liberal shark:
Ale zůstávají tu nezpochybnitelná fakta - tím kdo porušil chartu OSN a budapešťské memorandum byla Ruská federace a nikdo jiný.

malá technická - část znění bud. memoranda :
...zdržet se použití ekonomického nátlaku na Ukrajinu ve snaze ovlivnit její politické směřování..
tak tuto část západ otevřeně porušil, když přiznal kolik peněz do majdanu investoval

avatar
Zbrojir Datum: 04.09.2014 Čas: 14:16

Samozřejmě, že detailní a zcela objektivní informace nejsou běžným občanům zpravidla dostupné. Pokud vůbec, tak obvykle se značným prodlením (zpravidla v řádu desetiletí).

Ale oba texty napsali odborníci, na první pohled nikoli spjatí s Ruskem.

Mezinárodní právo se aplikuje tak, jak se konkrétním mocnostem hodí. Jde-li o podstatný zájem, pak z historie víme, že bývá ignorováno.

Nechci zde rozebírat vojenské zásahy členských zemí NATO, ale kolik z nich splnilo veškeré podmínky pro legitimitu…

Pokud nebudeme chtít chápat zájmy jiných a budeme své představy a hodnoty pouze vnucovat ostatnímu světu způsobem, kterým jsme kdysi šířili křesťanství, pak nás nepochybně čeká celá řada konfliktů, možná i včetně toho s fatálními následky pro celé lidstvo.

Největšího nepřítele západního světa, islámské radikály, si necháváme přerůst přes hlavu. Přitom Rusko je v tomto ohledu naším přirozeným spojencem.

avatar
liberal shark Datum: 04.09.2014 Čas: 13:52

to: Zbrojir
O příčinách a vině nebudu polemizovat. Nemám k dispozici věrohodné informace a nikdy je mít nebudu :-(.
Ale zůstávají tu nezpochybnitelná fakta - tím kdo porušil chartu OSN a budapešťské memorandum byla Ruská federace a nikdo jiný.

avatar
Zbrojir Datum: 04.09.2014 Čas: 12:34

Pokud někdo věří nestrannosti podání konfliktu na Ukrajině, tak, jak je předkládán v mainstreamových západních médiích, a současně plně podporuje současnou politiku západu, měl by si přečíst tyto články.

http://jirisafranek.blog.idnes.cz/c/424913/Zpravodajsti-veterani-pisi-Merkelove.html

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/foreign-affairs-proc-je-ukrajinska-krize-chybou-zapadu/r~d910b956328411e49cb9002590604f2e/

Já s pohledem, jistě velmi kompetentních lidí, musím, na základě mně, jakožto laikovi, dostupných informací, souhlasit. Tedy vinu na eskalaci konfliktu nesou všechny strany, včetně západu.

Navíc je žádoucí položit si otázku, zda by se jiná velmoc ve srovnatelné situaci chovala principiálně zcela jinak. Historické zkušenosti nám říkají, že zpravidla nikoli.

avatar
petres Datum: 04.09.2014 Čas: 12:03

liberal shark
jsem rád, že tu někdo vzpomněl na S. Huntingtona a jeho Střet civilizací. Po skončení studené války je potřeba se dívat na svět jinýma očima. A tento pohled - rozdělení světa na 7 - 8 civilizačních okruhů je nejpravděpodobnější. Stojí za to, si to přečíst, i když je to jenom pro vytrvalé povahy. Zatím se moc nemýlí. V uplynulých 25 letech se ve světě přeskupovaly síly a vznikaly nové (staronové) vazby. A nyní se dostáváme do doby, kdy se dějiny opět daly do pohybu. A jsme na počátku tohoto pohybu.
Upřesnění - katoličtí Chorvati jsou stejně jako pravoslavní Srbové ( a další např. Slovinci, Makedonci, Bulhaři) Slované jižní. Nemá cenu si hrát na slavjanofila - rusofila, pokud jsme jiná kultura (samozřejmě ne proto, že to někdo napsal, ale proto že jsme civilizačně součástí slovansko-germánské Střední Evropy, a vždy čili přes tisíc let jsme jí byly). Mějme na paměti, že pravoslavný civilizační okruh zahrnuje nejenom východní Slovany, ale i Srby, Makedonce, Bulhary, Řeky (problematický člen EU i NATO, jehož hlavní vojenským zájmem je, být co nejlépe vyzbrojen proti dalšímu členu NATO Turecku, což je pozůstatek historie), včetně řecké části Kypru (proto ty dobré vztahy Ruska s Kyprem), ale i Rumunsko, které je většinově pravoslavné, i když většinou inklinovalo k Západu (pokud silou nebylo vynucena jiná orientace). Pokud bude většinovou vůlí Ukrajinců přidat se k Evropě, proč ne, není přeci přijatelná téze, kam vstoupila noha (a byla prolita krev) ruského vojáka, na to území má Rusko automaticky nárok. První problém Ruska v tomto případě ale je, kdo není s námi, je proti nám. Druhý problém je, že Rusko neumí mít s jinou zemí ve svém civilizačním okruhu rovnoprávné vztahy, protože se cítí předurčeno být vedoucí silou ve svém okruhu.
Jsem zvědavý, jaký bude v dříve zmíněném kontextu další postup Ruska, kde se ve své expanzi zastaví. Stačí se vrátit do 19. století, kdy se vehementně tlačilo na Balkán. Zastaví se nyní, až získá přístup na Krym po souši, anebo bude dál pokračovat přes Oděsu až k Podněstří? A kam dál?

avatar
liberal shark Datum: 04.09.2014 Čas: 11:42

To jarpe
Od kdy se nesouhlas s výměnou vlády projevuje násilným ozbrojeným pučem, obsazením policejních stanic a úřadů, vražděním politických odpůrců, loupežemi a terorizováním spoluobčanů ?
Já taky nesouhlasím s bolševickým prezidentem a krajským hejtmanem, ale nevytáhnu ze sklepa kvér a nepůjdu vystřílet policajty. Pěkně si počkám na další volby.

avatar
shal Datum: 04.09.2014 Čas: 10:57

jarpe: Janukovič byl jenom loutka dosazená Ruskem. Rusové si ho prosadili přes peníze a moc. To s žádnou demokratickou loutku nemělo nic společného. Demokraticky byla zvolena Julia Tymošenko, která se Rusům nehodila do krámu a tak byla odstraněna a vyměněna Janukovičem. To se Ukrajincům samozřejmě nelíbilo, tak ho svrhli. Moc dobře si pamatuju, jak Rusové Tymošenkovou donutili uzavřít nevýhodné smlouvy na odběr plynu a pak ji za to zdyskerditovali a poslali do vězení. Po dosazení Janukoviče zase zlevnili.

avatar
jarpe Datum: 04.09.2014 Čas: 10:40

Kecá se tu o území a přitom jde hlavně o lidi na které jejich vlastní stát poslal armádu, protože si dovolili nesouhlasit s formou výmněny vlády. Taky by se mi nelíbilo, kdybych zvolil někoho , kdo vyhrál volby a pak parta pošuků tu vládu svrhla a nasadila si tam vlastní lidi bez voleb.

arr