Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Události

ROZHOVOR: Ředitelka Národního úřadu pro vyzbrojování

Datum přidání 29.06.2014    Rubrika rubrika: Události     komentáře 32 komentářů    autor autor: Jan Grohmann

Národní úřad pro vyzbrojování (NÚřV) zaštíťuje nákup vojenské techniky pro českou armádu. Od května stojí v čele NúřV paní JUDr. Jitka Nalevajková. Paní Nalevajkové jsme proto položili několik otázek ohledně jejího působení na úřadu a dotkli jsme se také několik případů, kterým jsme se na našich stránkách věnovali.

Foto: JUDr. Jitka Nalevajková / Ministerstvo obrany

Foto: JUDr. Jitka Nalevajková / Ministerstvo obrany 

 

AN: Není tajemstvím, že armádní nákupy v posledních letech vzbuzovaly značné kontroverze. Také na našich stránkách jsme několikrát upozornili na rozporuplné zakázky. Rád bych se zeptal s jakými cílem a vizí jste vzala práci ředitelky Národního úřadu pro vyzbrojování (NÚřV)?
JN: Svou představu o řízení Národního úřadu pro vyzbrojování jsem již veřejnosti prezentovala několikrát, přesto bych ráda zopakovala, že je pro mě prioritou důsledné zavedení projektového řízení a celkové zefektivnění akvizičního procesu. Také proto kladu velký důraz na správnost postupu v jednotlivých zadávacích řízeních. Jinými slovy, modernizace a rozvoj schopností armády jsou nutností, každý nákup však musí proběhnout účelně a transparentně. Pokud jde o nejbližší budoucnost, stojí před námi například zásadní výzva v podobě nastartování některých mezinárodních projektů, především ve formátu států V4.


AN: Na jaké největší problémy jste za dobu svého úřadování na NÚřV narazila? Jakým způsobem je budete řešit?
JN: Problematikou zadávání veřejných zakázek se zabývám již léta. V obecné rovině proto mohu z vlastní zkušenosti konstatovat, že „největším problémem" je stávající podoba zákona o veřejných zakázkách, kterou jistě není možné považovat za optimální. Zákon je pro uživatele stále poměrně složitý, nepřehledný, zadavatelům ukládá řadu povinností, o jejichž praktickém přínosu k transparentnímu zadávání veřejných zakázek a otevřenosti soutěže lze s úspěchem pochybovat. Za Ministerstvo obrany jsme připravili poměrně obsáhlý materiál k možným změnám zákona o veřejných zakázkách a chceme i nadále vést s gestorem zákona otevřený dialog na téma nákupů vojenského materiálu a zohlednění jeho specifik.
Pokud jde o konkrétní zakázky, v tuto chvíli si analyzuji a vyhodnocuji stav jednotlivých projektů. Zatím jsem přijala řadu vnitřních opatření ke zlepšení chodu úřadu. Chci také vědět o všech námitkách a stížnostech, neboť mi dávají důležitou zpětnou vazbu o činnosti úřadu. Mimo jiné pracujeme i na zlepšení webových stránek úřadu pro snadnější přístup veřejnosti k informacím o vyhlašovaných zakázkách.


AN: Velkým problémem jsou nekoncepční nákupy vojenské techniky, na což před časem upozornil také Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Můžeme zmínit nákup švédských dělostřeleckých radiolokátorů Arthur nebo „high-tech" vybavení českých Pandurů, které jejich cenu vystřelilo do astronomických výšin. Jakým způsobem budete řešit koncepci nakupování vojenské techniky?
JN: Zde musím uvést, že úloha Národního úřadu pro vyzbrojování nespočívá v plánování a definování požadavků na pořízení vojenského materiálu. Národní úřad odpovídá především za provedení zadávacího řízení, naopak tzv. specifikací na pořízení majetku či služeb je vázán a nemůže ji v zadávací dokumentaci jakkoliv měnit bez vědomí a souhlasu zpracovatele specifikace. Jde o systémový přístup, kdy se zadavatel a zpracovatel specifikace navzájem kontrolují tak, aby nedošlo k nedovolenému ovlivňování zadávacích podmínek.
O koncepci rozvoje Armády ČR rozhoduje především Generální štáb AČR na základě úkolů, které jsou před něj postaveny. Potřeby vyplývající z této koncepce pak Generální štáb AČR promítá do specifikací pořizovaného majetku, které mi následně předkládá k provedení zadávacího řízení. Vlastní pořizování výzbroje a techniky je třeba provádět tak, aby její skutečná i „morální" životnost byla co nejdelší, čímž se oddálí nutnost provádění její modernizace, a tedy vydávání dalších investičních nákladů.


AN: V současné době se opět mluví o vyšších investicích do armády. Počítá se s nákupem nové techniky. Bohužel podle našich informací zadávací dokumentací často připravují lidé, kteří nemají potřebné odborné znalosti. Můžeme zmínit například tendr na nákup pušek pro přesnou střelbu. V původní zadávací dokumentaci byly kladeny nerealistické a nesplnitelné požadavky na zbraň. Máte plán, jak tomu v budoucnu zabránit?
JN: Skutečnost, že se armády neobejdou bez dialogu s průmyslem, pokud jde o definice vysoce odborných požadavků na pořizovaný vojenský materiál, pokládám za obecný trend související především s úsporami v obranných rozpočtech, nikoli za specifický problém České republiky. I velké členské země připouštějí, že otvírají své projektové týmy odborníkům z průmyslu, pořádají tzv. industrial days a konfrontují své požadavky se situací na trhu. Vše však musí mít jasná a otevřená pravidla. V rámci Ministerstva obrany od května vznikla nová Sekce průmyslové spolupráce a společně se na tuto oblast zaměřujeme.

AN: Zadávací dokumentace bývá také napsaná tak, aby její podmínky šel splnit jeden výrobce/dovozce. Zmínit můžeme nakup modulárních odstřelovacích pušek pro ráže .308 Win a .338 Lapua Magnum. Zadání mohla splnit pouze zbraň Desert Tactical Arms SRS, kterou do ČR dováží jediný dovozce.
JN: Osobně mám za to, že při pořizování vojenského materiálu jsou v některých případech legitimní i požadavky na určité technické řešení. Zákon přitom stanoví, že takové požadavky musí být objektivně a hodnověrně zdůvodněny.
Pokud jde o nákup modulárních odstřelovacích pušek, podle mých informací, zadavatel při vyhlášení veřejné zakázky vycházel z předpokladu, že se nejedná pouze o samotnou pušku, ale o komplet, tvořený jak vlastní zbraní, tak odpovídajícími optoelektronickými komponenty a municí. Nebyl nám přitom znám výrobce, který současně produkuje jak zbraně, tak optoelektronické komponenty. Což se potvrdilo, protože do zadávacího řízení se přihlásili dva potenciální dodavatelé.


AN: Můžete nám sdělit aktuální informace o zdržené dodávce 47 kulometů Minimi přes agenturu NSPA (NATO Support Agency).

JN: I přes zpoždění nemůže MO ČR nikoho penalizovat. Jak takovým průtahům můžete do budoucna zabránit?
Vojskové zkoušky se v České republice uskutečnily v průběhu měsíce dubna 2014 a zkoušené zbraně a jejich příslušenství vyhověly požadavkům AČR v plném rozsahu. O výsledcích vojskových zkoušek byla NSPA informována a v současné době již probíhá kompletace dodávek.
Každé zadání zakázky cestou NSPA je všestranně, pečlivě a jednotlivě posuzováno. Ve většině případů se jedná o zakázky, které se předtím nepodařilo zrealizovat v domácím prostředí, nebo nám zkušenost ukazuje, že je jejich zadání cestou NSPA nepoměrně výhodnější, než cestou prostředníků. Snahou je zabezpečit dodávky přímo od výrobců.
Z hlediska České republiky pokládám za naprosto legitimní využívat výhod plynoucích z členství v mezinárodních organizacích.


AN: Děkujeme za rozhovor.

Udělte článku metály:

Počet metálů: 4.3 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
Zbrojir Datum: 04.07.2014 Čas: 23:21

Co se týče nábojů Libra SNAIL, ačkoli je to kauza stará již řadu let, tak pokud mám správné informace, bylo vše o poznání jinak, než by bylo možné vyvodit z uvedeného článku.

Oficiální požadavek, resp. závazná písemná objednávka na vývoj takového náboje žádnou ozbrojenou složkou ČR učiněna nikdy nebyla. Takže stát nemohl za výsledky vývoje soukromé firmy ani zaplatit (bylo by to v rozporu s platnými předpisy). Libra prostě není v pozici privilegované CZUB.

Vývoj byl zahájen na základě nezávazných rozhovorů, a ústních požadavků věcně nepříslušných policistů ("kamarádů").

Libra podcenil varování, že pokud munice nevyhoví obecně platným normám a nebude k dispozici za akceptovatelnou cenu, tak ji stát s vysokou pravděpodobností nekoupí. Mnohem více spoléhal se na ujišťování "kamarádů".

Náboje nesplnily základní požadavek na munici ráže 9x19 (9mm Luger), a to tlaky dle STANAG 4090, který se od C.I.P. příliš neliší (náboje dle STANAG mají obvykle vyšší výkon). V nabídce prý nebyl schopen doložit plnění podmínek žádné obecně uznávané normy (C.I.P., STANAG, SAAMI).

Z počátku byly i značné problémy se seskupeností, kdy rozpyl neumožňoval s jistotou na 25m zasáhnout ani vpřed běžící figuru (důsledek rotace nevyvážených střel).

Rovněž funkce ve všech zbraních nebyla, zejména díky neobvyklému tvaru střely, bezproblémová. Problémem je zachytávání za vývodky zásobníku, nebo o náběhy do nábojové komory. Prostě konstruktéři zbraní s takovou municí nepočítali.

Průbojná podkaliberní střela s neoddělitelným pouzdrem, co se týče konstrukce a technologie výroby, je srovnatelná s běžnou PT podkaliberní municí z WW II. Proto je malorážový náboj i neobvykle drahý.

Používat ve státních složkách munici s tlakem překračujícím povolené maximum všeobecně platných norem je velký problém. Vyžadovalo by to rozsáhlý schvalovací proces, kdy by bylo nutné prověřit možnosti a podmínky bezpečného použití u všech typů zbraní, u kterých se bude munice používat. To by znamenalo rozsáhlé střelby mj. velmi drahou municí. Smluvní záruky výrobců zbraní by byly s vysokou pravděpodobností ztraceny. Je to podobné, jako kdyby někdo rozhodl, že se tlakové láhve s provozním maximem 20 MPa budou foukat na 25. Pokud se něco stane, tak ten, co rozhodl, má velký problém...

Dále je třeba upozornit, že přidaná hodnota náboje SNAIL není pro ozbrojené složky, vybavené širokou škálou zbraní, tak vysoká, jak se někdy vyvozuje. Pokud jde speciální jednotka plnit úkol, kde existuje riziko odolných (krytých, či chráněných) cílů, vezme si odpovídající zbraně (4,6x30,5,56x45,7,62x51), které budou mj. přesnější i na podstatně větší vzdálenosti. Např. náboj s průbojnou střelou ráže 5,56x45 z wolframu, která proráží terče z hardoxu, stojí méně než 10% ceny jednoho náboje 9x19 Libra SNAIL.

Takže větší přidaná hodnota je spíše pro zločince. Ale ani zde není příliš vysoká. Pokud chcete někoho profesionálně zlikvidovat, tak přesnou střelou z dálky, pokud z blízka, tak budete stejně střílet na nechráněné části těla, mj. tak se to učí i příslušníci spec. jednotek, pokud např. zásahy na hrudník nefungují, nebo je cíl zjevně chráněný balistickou ochranou, střílí na hlavu či pánevní oblast. A pak je nutné si položit otázku, jakou zásadní přidanou hodnotu má náboj 9x19, který z hlediska max. tlaků neplní žádnou obecně uznávanou normu, nezajišťuje se všemi běžně používanými zbraněmi spolehlivou funkci, není příliš přesný a stojí 600 Kč/ks.

Pokud by se Librovi podařilo vyvinout za rozumnou cenu náboj ráže 9x19 překonávající měkkou balistiku, tzn., že by zbraně 9x19 dokázaly plnit i úkoly mikrorážových PDW jako FN P90, či HaK MP7 A1/A2, tak mohl být obchodně úspěšný. Bohužel, při vývoji se soustředil výhradně na průbojný účinek a vše ostatní zcela upozadil.

Výše uvedené však nikterak nezbavuje aktivní blbce, kteří se na jeho šikanování a likvidaci podíleli, odpovědnosti a opovržení.

avatar
GAVL Datum: 04.07.2014 Čas: 20:12

Zdravím a děkuji za informace k Janečkovi
Kalousek vs Vondra to je jasná věc, to ani nemá cenu k tomu něco dalšího psát

Cena 600 Kč za náboj je úplně mimo realitu komerční prodejnosti. K tomu, ale náboj nikdy nebyl určen. Pokud je to ke speciálním účelům tak je cena relativní, koukněme se třeba na ceny dnešních přesně naváděných bomb a ceny bomb konstrukce odpovídající třeba druhé světové válce. V případě dodávek ozbrojeným složkám jiných států NATO by jistě došlo ke snížení ceny.

Co se týče překročení tlaků tak jsem našel informace v článku v odkazu, že překračovány nejsou dle normy CIP a jsou použitelné v běžných palných zbraních leda by STANAG měl přísnější normu a nebo dnešní zbraně byli větší šunt než dřív
Zas nechápu proč by speciální jednotky měli dbát při použití tohoto střeliva na nějaký STANAG podstatné je zda lze či nelze použít a jestli ta zbraň vydrž při užití tohoto střeliva polovinu tak se holt čatějc obnoví no co každá sranda něco stojí

v odkazu je článeček z nějakého časopisu asi střelecký magazín
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/13284/start/-1

Dle mého názoru, na základě toho co si pamatuji z doby kdy to bylo čerstvé, se naše ozbrojené složky doslova lekli toho co vzniklo a co by to mohlo znamenat dostat se to do nepravých rukou. (Vzhledem k tomu, že se u nás zakšeftovávají celé muničáky se ani nedivim)

Neboť byl vývoj vykázán dle článku na 10 mil. Kč a protože náš stát se chová jako svině , rozhodli se , že mu to hoděj na hlavu nic nezaplatěj a nakážou mu ať to nevyrábí a tají, nebo basama s fousama. Neboť , ale měl Libra finanční problém tak se zkrátka rozhodl své duševní vlastnictví uplatnit. Načež na něj udělali boudu místo toho aby se chytli za nos.
Celá kauza by se nestala kdyby od něj náš stát koupil patenty a výrobní dokumentaci a pak to sám někam uschoval do bezpečí a nevyužil to, když nechtěl. Neboť pokud vím tak byl vývoj zahájen na popud našich ozbrojených složek, tudíž si měli požadovaný produkt koupit.

avatar
Zbrojir Datum: 04.07.2014 Čas: 14:05

Ano, plně souhlasím, s těmito nešvary bojují všude ve světě, ale česká národní povaha je k nim neobyčejně náchylná.

avatar
David Datum: 04.07.2014 Čas: 13:47

Nechci se tady nějak zvlášť rozepisovat, když diskuse odbíhá od tématu a nerad bych si od redakce vysloužil černý puntík. Ale mohu jen připomenout, co zde již padlo. Společenské zřízení má s mírou korupce jen málo společného.
K tomu označování států - to by bylo na složitější politologickou debatu. Nicméně v případě socialismu mohu jen podotknout, že vždy je třeba vnímat zásadní rozdíl mezi tím, zda je realizován v rámci demokratického systému a znamená jen vyšší důraz na přerozdělování (v tom případě jsou socialistické prakticky všechny státy světa) a nebo jde o totalitní formu, socialismus coby společenský systém.
A co se té korupce - svého času jsem si studoval fungování někdejší Národní fronty (pro mladší - klíčový politický prvek socialistického Československa), sešel jsem se s některými jejími představiteli. A byl jsem překvapen tím, jak mocně se tehdy lobbovalo, jak si určité kruhy dosazovali své lidi na klíčová místa. To prostě bylo a bude, je to dáno lidskou přirozeností a nevěřím, že někdy bude vymyšlen systém, který by to nějak eliminoval. A bohužel - podle mne je to dáno i českou národní povahou

avatar
Zbrojir Datum: 04.07.2014 Čas: 11:49

Ano, jednalo se zejména o modernizaci těžkých kulometů Schwarzlose mod. 07/12, tedy především adaptaci na 7,92mm Mauser (vz. 07/24) a novovýrobu (vz. 24) i dodávky granátů pro Čs. armádu.

Kritika nebyla zaměřena jen na ve své době již evidentně podprůměrnou technickou kvalitu dodávané výzbroje, nýbrž především na nikterak korektní cenové podmínky kontraktů a zvýhodňování firmy před konkurencí. Uvedený materiál popisoval praktiky, které se dnes zahrnují pod pojmy diskriminace, klientelismus a korupce. Mj. ing. František Janeček na dodávkách pro Čs armádu velmi zbohatl. A k tomu mu měly dle citovaného materiálu napomoci především velmi těsné kontakty na tehdejší významné politiky.

Ještě ke GAVL

Z již zmiňovaného: "této zemi nevládnou politici, ale lobbisté" mj. vyplývá, že jak mnozí politici, tak i vysocí úředníci, tedy včetně generálů, jsou často jen poskoci aktuálně určujících politicko-ekonomických lobby v pozadí. Kdo se pohybuje u významnějších veřejných zakázek, tak jistě chápe, o čem hovořím. Pokud by se proti zaběhlému korupčnímu systému postavil tvrdě i samotný ministr, pak bude dříve či později odvolán. Počkejme ještě chvíli a Stropnický z ANO bude obhajovat problematické projekty zadané bez výběrového řízení, popř. zadané za zjevně diskriminačních podmínek.

Nakonec, podívejte se na bývalý souboj Kalousek vers. Vondra. Vondra si po nástupu na MO začal hrát před veřejností na slušňáka a cíleně vytahoval především lumpárny směřující ke Kalouskovi, tak mu to Kalousek tvrdě vrátil (PROMOPRO) a ukázal, že Vondra káže vodu, ale sám pije víno. V podstatě jeho pozici natolik oslabil, že později Vondra rezignoval a postupně přišel o všechny významné politické posty.

Vzhledem k již kritizované personální politice v ČR je téměř nemožné, aby byla do vysoké pozice vybrána osoba, která není srozumněna s rozdáním karet v české kotlině, a jejíž nominaci neodsouhlasili mocní v pozadí.

Co se týče případu Libra, tak z mých informací vyplývá, že podcenil důležitá varování, příliš věřil a spoléhal na "kamarády" z ozbrojených složek, a když udělal chybu, tak se na něj vrhli aktivní blbci, a to takovým způsobem, že ho vlastně zničili. "Kamarádi" mu samozřejmě vůbec nepomohli.

V projektu SNAIL hrubě podcenil technické a cenové otázky. Prostě náboj, který překračuje max. tlaky dle STANAG 4090 se obtížně zavádí do výzbroje každé ozbrojené složky (výrobci zbraní vůbec nejsou nakloněni tomu, aby v jejich produktech někdo používal munici s nadměrně vysokým tlakem), a pokud navíc stojí jeden náboj 9x19 SNAIL 600 Kč, je to téměř neřešitelný problém. A on, pokud vím, zahájil výrobu dříve, než měl nasmlouvané kontrakty.

avatar
Nesher Datum: 04.07.2014 Čas: 09:29

GAVL
Firma Janeček dodávala armádě v podstatě dva systémy:
1. ruční granát vz 21, konstrukce Fr. Janeček. Ten granát vyvinul Janeček ještě za války (vyhnul se tak frontě), na tehdejší dobu celkem průměrný ruční granát.
2. těžký kulomet vz 24, což byl standardní kulomet R-U 07/12 systému Schwarzlose ráže 8 mm, který Janeček přerážoval na 7,92 mm Mauser. Zpočátku se předělávaly kulomety z výzbroje Čs. armády, později snad došlo i na novovýrobu.
Myslím, že předchozí přispěvatelé naráželi právě na dodávku kolometů, je totiž pravda, že to byl kulomet průměrný až podprůměrný, ale na druhou stranu, armáda jich po R-U zdědila plné sklady a vojáci na ně byli zvyklí. Přičemž čs. průmysl nebyl tehdy schopen vyvinout lepší model vlastní konstrukce. Tedy se to dalo řešit jen dovozem či zakoupením licence. A v úvahu tehdy připadal jen německý Maxim ráže 7,92 Mauser. Tedy žádný velký progres.

avatar
GAVL Datum: 03.07.2014 Čas: 22:28

zbrojir děkuji za přiblížení Janečka

pokusím se vyhledat o jaké vybavení se jednalo možná o výstrojní součásti , neboť jsem vyhledal na netu nějaké patron tašky Janeček , možná je to jen nějaká shoda jmen

O tehdy moderní pěchotní zbraně jako např. puška vz 24, kulomet vz 26 a těžký kulomet vz 37 jistě nešlo. Nakonec tyto zbraně šli rovnou k elitním útvarům Německé armády po naší okupaci. Např. puška vz 24 je některými považována za nejlepší pěchotní pušku systému mauser na světě. Když jsem u té pušky tak se mi líbí , že na ně vyráželi lvíčka ČSR tedy před válkou. To by bylo pěkné kdyby si to náš GŠ dal do podmínek, na nové pěchotní zbraně vyrazit našeho lvíčka.

avatar
Zbrojir Datum: 03.07.2014 Čas: 20:45

ke GAVL

S Vaším pohledem na věc souhlasím.

Hovořím o politicích a jimi dosazených úřednících. Tím samozřejmě myslím i vysoké představitele MO i GŠ, kdy k politickým garniturám vždy loajální Picek, který toho o pozemním vojsku vskutku moc nevěděl, patřil do kategorie "vysoký úředník", na sklonku dosavadní kariéry i do kategorie politik.

Už je to dlouho, ale kdysi jsem četl materiál o zbrojních zakázkách za První republiky, kdy podnikatel Ing. Janeček byl prý znám svými kontroverzními vztahy s tehdejšími politiky, které byly založeny především na různých darech a získával tak velmi výhodné státní zakázky, kdy ČS armádě dodával v té době nikterak moderní a dokonalou výzbroj, zato však za velmi lukrativních cenových podmínek.

avatar
GAVL Datum: 03.07.2014 Čas: 20:11

Zbrojir prosím osvětli mi kontroverzní aktivity podnikatele Janečka.

Když se na to ptám chtělo by to též připomenout kauzu Vlastimila Libry a střeliva SNAIL tam se státní orgány a ozbrojené složky skutečně předvedli v nejlepším světle.

avatar
GAVL Datum: 03.07.2014 Čas: 20:01

Zbrojir

v zásadě bych souhlasil, jen bych to neházel zcela na politiky , dle mého názoru jsou všichni politici jen ksichti pro media, tedy pro občana. Takže bych hledal vinu mnohem více u generálního štábu a u lidí zvenku na ně navázaných. Nedělejme z našich generálů oběti systému a politiků podívejte se jen na to jak dopadla BISKA pod vedením našich "válečných hrdinů".

On Picek je taky kvítko, nejdřív odsouhlasil letouny Casa a pak se hájil oni na mě tlačili na chudáčka malého. Jenže si myslím , že jen dělaj blbce , ale od nich ten hlavní vítr vane. Však pak dostával jednu funkci za druhou na ministerstvu obrany.

Takže J. Nalevajková je úplně zbytečná. Však si všimněte jak se ten chlápek za ní tváří ten ví jak to všechno chodí.

avatar
Zbrojir Datum: 03.07.2014 Čas: 18:30

Samozřejmě, žádná společnost doposud nedokázala fungovat bez podstatných vad. Pokud by se Hitler a jeho spolustraníci nedopustili vážných chyb při řízení státu, ozbrojených sil, a při využívání disponibilního hospodářského potenciálu Německa a později i porobených zemí, pak by Třetí říše při válečném úsilí parně dosáhla svých hlavních cílů. Albert Speer se svými spolupracovníky udělal jistě co mohl, ale na zvrat ve vývoji války bylo již pozdě.

Mj. podvádělo a pletichařilo se při vyzbrojování armády i za První republiky. Známý je jistě dlouhodobý odpor agrárníků k motorizaci ČS armády, či např. kontroverzní aktivity podnikatele Janečka.

Podstatný je ale celkový výsledek, tedy, nakolik se úsilí a prostředky vynaložené společností (státem) odrazily v reálném bojovém potenciálu vlastních ozbrojených sil. Z tohoto pohledu je výsledek "polistopadového úsilí" ČR opravdu tristní. V případě více než dvacetiletého rozvoje tuzemských ozbrojených sil by bylo příhodné položit si otázku, který nákladný projekt resortu MO ČR by z odborných a ekonomických hledisek vlastně obstál?

Za více než půlstoletí se mnohé změnilo. Existují mnohem dokonalejší komunikační a informační technologie, byly přijaty principy volné hospodářské soutěže i v oblasti obrany a bezpečnosti, hospodaření s majetkem státu je svázáno mnoha přísnými předpisy, úřady jsou povinny umožnit svobodný přístup k informacím, alespoň teoreticky zde existují nezávislá média, takže výkon státní správy, i jeho veřejná kontrola by měly být mnohem efektivnější. A přesto je podíl lumpáren min. srovnatelný s dobami, kdy bylo jejich odhalování a stíhání podstatně obtížnější a média i veřejnost se o většině z nich v reálném čase nedozvěděla a dozvědět ani nemohla.

Z vlastní, mnohaleté zkušenosti bych za hlavní iniciátory ekonomických lumpáren, především pak v oblasti zadávání veřejných zakázek, označil politiky a jimi dosazené úředníky, tedy prodlouženou ruku aktuálně určujících politicko-ekonomických lobby. Největší díry do státního rozpočtu jsou zpravidla vždy realizovány na pokyn shora...

avatar
GAVL Datum: 03.07.2014 Čas: 12:08

pro David

dovolím si oponovat, nesmyslných a neúspěšných projektů je v komerčním průmyslu mnohem větší podíl než ve státem řízeném. Problém státního plánování není ekonomická neefektivnost , ale rychlá tendence stagnace vývoje (pokroku) a kvality sekundárně i třeba ceny.

3. říše měla problém v tom , že dlouhou dobu neměli právě to plánované hospodářství a to jim zaviňovalo problémy s efektivitou průmyslu. Ke konci války již plánovali lépe a ačkoli byli rozmláceni spojeneckými bombardéry díky vyšší efektivitě řízení dokázali udržovat svou válečnou mašinerii déle - od toho mají Němci pravidla kterých se drží i dnes

minimálně první polovinu války měli Němci ekonomický hybrid něco mezi kapitalismem a socialismem co se týče ekonomiky.

Uvědomte si , že v Německu i za války probíhal konkurenční boj neúplně zestátněných podniků a generální štáb nevybíral pouze na základě nějaké dlouhodobé koncepce , ale na základě toho co nabízeli výrobci. V druhé polovině se tento problém vyřešil tím, že generální štáb jasně stanovil co potřebuje a naučil se zadávat požadavky vůči průmyslu. Byla zvýšena kontrola státu a tím zavedeno centrální plánování.
Naštěstí pro nás příliš pozdě.
Takže když to shrnu jediné závažné nedostatky průmyslu 3. říše byli způsobeny volnou soutěží. Na druhou stranu možná díky tomu pomalému přerodu na plánované hospodářství byli jejich zbraně tak kvalitní.

asi je to vše otázka nějakého kompromisu a jsme i zpět u morálního kreditu nákupčích za státní peníze ve společnosti s volnou soutěží

Základní problém vždy nastává ve chvíli kdy kdokoli nakládá s prostředky , které nejsou jemu vlastní. Na takové nakládání je nejméně efektivní právě souběh státních peněz a soukromého sektoru. Což je náš problém a problém všech armád kapitalistických států. Týká se to i jiných jako zdravotnictví a podobně.

Upozorňuji, že demokracie nemá s ekonomikou nic moc společného , klidně bychom mohli mít totáč a kapitalismus (něco podobného jako 3. říše) , nebo demokracii a socialismus , pak je známa též otrokářská demokracie a podobně. Na to nezapomínejme. Neboť dnešní systém EU není nikterak kapitalistický se svým systémem dotací, neboť masivní přerozdělování státních peněz je základní hybatel socialismu. Avšak stále se řídí demokratickými principy, alespoň do té doby dokud lidé nerozhodnou plošně o jejím zrušení pak se asi aparát EU začne tvrdě bránit.

avatar
David Datum: 03.07.2014 Čas: 10:08

Pro Zbrojíře - nedávno jsem si četl takovou docela zajímavou studii o zbrojnímu průmyslu Třetí říše. A byl jsem překvapen, jak úžasně ten systém byl neefektivní, kolik v něm bylo korupce a vysloveně zbytečných projektů, ve kterých stát utratil obrovské prostředky.
Raději ani nebudu mluvit o komunistickém Československu. I v takovém ATM lze najít dostatek informací o projektech, do kterých stát nastrkal spoustu peněz, aby je následně zrušil. A v bývalém SSSR to bylo ještě výraznější
Nepořádek se tedy netýká jen demokratických systémů s volnou soutěží politických stran, jak si mnozí mylně myslí, ale i těch systémů, které halasně přicházejí s tím, že "konečně udělají pořádek."

avatar
GAVL Datum: 02.07.2014 Čas: 23:25

Zbrojir
nemám celkem výhrad k poslednímu příspěvku, ale to o potřebě aby nám vládli Němci považuji za velice přehnané už proto , že jejich poslední vláda nás stála velké množství lidských životů a jen díky tomu, že byli poraženi nás tu je více než jimi plánovaná 1/3 někde za Uralem, nebo bůhví kde.

K odbornosti , faktem je že není 100% záruka , že veterán bude nakupovat nezištně na 100% to nej za nej prachy. Pokud se , ale podíváme na naši armádu za první republiky tak je jasně patrný pozitivní vliv legionářů na všech důležitých postech. Kvalita výzbroje byla úplně jinde na tehdejší měřítka než co máme dnes a především byla úplně jinde koncepce a i tak to mělo mnoho chyb. Mnoho chyb , ale bylo zděděno po CK armádě a i proto byli legionářští důstojníci kde komu trnem v oku páč dělali průvan v CK kamaráčoftech. Jsem obeznámen , že i mezi legionáři vznikal klientelizmus, ale důležití vyšší důstojníci byli povětšinou zasloužilí bojovníci a mnozí již od Zborova a tak to byli pravý srdcaři.
Možná by stačilo co se týče mechanizmů se podívat jak to bylo za první republiky nastaveno a od toho se odpíchnout. Jo a i CK armáda na tom byla lépe než ta naše dnes.

Základní problém armády je hlavně to, že většina vojáků ví a spoléhá na to , že nebude muset nikdy bojovat a kdyby tak je tady přece USA. Těm pár co jdou do misí se nakonec něco přece koupí ať už to stojí cokoli neboť je to v pár kusech, časem se to třeba i vytuní za další ranec a je hotovo.

Nejde , ale jen o boj podívejme se třeba na povodně. Hasiči nevěděj kam dřív a armáda nakonec pošle s velkou slávou asi 300 lidí u kterých se ví , že se snad neutopí ze všech těch 19 000 a ještě ve chvíli kdy je skoro po všem.

Takže mě napadá , že to zachrání snad jen, buď kompletně celou armádu prohnat někde mlejnkem na maso a nebo ji zrušit a dát kvéry hasičům.

avatar
Zbrojir Datum: 02.07.2014 Čas: 22:19

ke GAVL

Váš pesimismus naprosto chápu. Já už také nevěřím, že ten nepořádek může někdo v rámci pravidel demokratické společnosti s volnou soutěží politických stran, při jejich nízké morálce a schopnostech delegovaných exponentů, dát dohromady.

Souhlasím rovněž, že i na západě mají mnohé problémy a zdá se mi, že prudký nárůst byrokracie v členských zemích, kdy je forma většinou upřednostněna před obsahem a tristní personální politika, založená často na protekcionismu a klientelismu, vedou ke stále větší plošné devastaci. Popravdě, které výběrové řízení na odpovědnější post ve státní správě bylo regulérní. Navíc většina vybraných manažérů by v regulérním řízení nesplnila kritéria ani pro řadového referenta (praxe, reálné znalosti a zkušenosti v oboru). Můžeme zde tedy hovořit o vysokém stupni odborné a morální nezpůsobilosti managementu.

Přesto, míra lumpáren, manipulací a neprofesionality je v ČR nesrovnatelně větší, než u našich západních sousedů. Ledasco jsem již viděl a nemusím zdůrazňovat, že srovnáte-li SRN, Rakousko, ČR a SR, tak tendence poklesu kvality fungování státu je po překročení bývalé východní hranice opravdu nemalá.

K systému MTZ:

Musím samozřejmě zjednodušovat, ale popsaný model samozřejmě předpokládá, že technické specifikace vypracovává vysoce kvalifikovaný odborník, který v případě potřeby (protože nemůže samozřejmě všemu rozumět na špičkové úrovni) konzultuje, a to s koncovým uživatelem, zkušebnami a pod. Za výsledek, tj. za TS, však musí nést osobní odpovědnost. Pokud bude produkovat opakovaně zmetky, musí být prostě vyměněn, což je mj. naprosto běžný mechanismus pro každou profesi. Aby však mohl vykazovat špičkové výkony, musí mít odpovídající podmínky a tím nemyslím samozřejmě pouze mzdu.

Obdobné požadavky jsou kladeny i na nákupčího. Musí být prostě fundovaný v oboru zadávání veřejných zakázek. Pokud nastanou problémy, tedy odborníci a nákupčí se nemohou dohodnout, je naprosto standardní mechanismus, že se bez odkladů sejdou a za účasti nadřízených se stanoví další postup včetně harmonogramu plnění úkolů.

Správně nastavený systém se zpětnou vazbou neumožňuje bez následků nic nepořídit a neustále se na něco vymlouvat. Za neschopnost, tedy pokud není zaviněna opravdu špatnou legislativou, musí nést odpovědnost především věcně příslušní vedoucí. Tlak na odpovědné vedoucí současně tyto nutí vybírat si schopné podřízené a nikoli nekompetentní kamarády, protože je neschopnost podřízených bude dříve či později stát místo.

Nespoléhejte příliš na koncové uživatele, byť dlouholetí bojovníci, neumí často objektivně a odborně zformulovat požadavky a mnozí jsou i ve vleku a některých potencionálních dodavatelů. Znáte to, Franta rád střílí a firma XY mu "nezištně" a výhodně prodá Opu a už ho mají. Bez urážky, jen málo koncových uživatelů doroste do úrovně výše popisovaného specialisty. Auto řídíme téměř všichni, ale fundovaných a nepodjatých odborníků je u nás jako šafránu.

S morálkou máme v ČR holt obrovský problém. Když jdou špatným příkladem nadřízení, je pak nemožné udržet ji u mužstva. Byl jsem překvapen vývojem názorů jednoho známého a kdysi i vcelku oblíbeného generála, než jsem se dozvěděl, že od nejmenovaného tuzemského výrobce obdržel více jeho produktů......

Rovněž se mi zdá, že Jitka může skončit jako Vlasta. Mj. to, co říká k nákupu DTA, by mně stačilo, abych ji okamžitě odvolal. Zdůvodnění: Nebyla schopna objektivně a odborně analyzovat dostupné informace a spokojila se pouze s bláboly svých podřízených. Od vedoucího pracovníka obchodního úseku očekávám znalosti a zkušenosti na takové úrovní, že je schopen odhalit evidentní porušování zákona, či nemorální obcházení pravidel hospodářské soutěže. Ředitele bez přidané hodnoty nepotřebuji. Mj. bylo by to i neúčelné vynakládání prostředků daňových poplatníků.

Shrnuto:

Sebedokonalejší systém je primárně odvislý od kvality lidí, kteří jsou jeho nedílnou součástí. Pokud jsou na důležitých odborných a obchodních postech především vysloužilí plukovníci, kteří o problematice reálně nic nevědí, pokud tam dosazujeme kamarády, kteří jsou za místo vděční a udělají cokoli, aby si ho udrželi, pokud odborníkům nevytváříme alespoň základní podmínky pro jejich práci, pokud neustále řežeme "sádlo" tak, že neužitečné funkcionáře v pozicích udržujeme a skutečné odborníky vyhazujeme, pokud na citlivé a důležité posty dosazujeme loajální strýce a tety, tak rozvrátíme každý systém, a to i ten nejdokonalejší.

Je známým faktem, že resort MO byl lobbisty vyhodnocen jako velmi slabý článek státní správy, kde lze snadno vytěžit nemalý zisk. Rovněž je známo, že MO často projdou velmi kontroverzní zakázky (neodůvodněná diskriminace, zjevná porušení volné hospodářské soutěže), které by většině ostatních resortů ÚOHS okamžitě nařídil zrušit. Zainteresovaní se shodují, že je to především tím, že z veřejných zakázek resortu MO tečou peníze lobbistům s výbornými kontakty na vysokou politiku, zda i politikům, tak na to si musíte odpovědět sám.

Češi si neumí efektivně vládnout, k tomu potřebují Němce. Nemusíte souhlasit, ale mé mnohaleté zkušenosti jsou prostě takové. Nejsem na to hrdý, ale naše mentalita vyžaduje bič. Podvody, výmluvy, závist, klientelismus, korupce, odborná a morální nezpůsobilost managementu v míře nevídané, tak to je česká kotlina. To současně nevylučuje, že je tu spousta slušných a schopných lidí, avšak naši zvolení, či jmenovaní manažéři dělají vše proto, aby lidský a další potenciál této země znehodnotili.

Jeden politik, jehož názory velmi respektuji, nedávno v televizní debatě řekl: "Ale pánové, tuto zemi neřídí politické strany, nýbrž lobbisté."

arr