10. Panzerdivision: 10. tanková divize Bundeswehru

Leopard 2A6 německého 104. tankového praporu, 12. tankové brigády, 10. tankové divize; větší foto / U.S. Army Europe

O přidružení 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) Armády ČR k 10. tankové divizi (10. Panzerdivision, 10. PzDiv) Bundeswehru bylo u nás napsáno poměrně dost. Velmi málo pozornosti se přitom věnovalo 10. PzDiv jako takové. Pokusme se to tedy napravit.

Historické kořeny 10. PzDiv  

Vedle oficiálního motta „spolehlivě-pohotově-rychle,“ dislokování v jižním Německu, štaufského lva ve znaku, může 10. PzDiv vystihovat přežití všech radikálních změn Bundeswehru po roce 1989. 

10. PzDiv historicky vystihuje i vysoká úroveň mechanizace (v 80. letech minulého století patřila divize v tancích v Bundeswehru k nejpočetnějším), aktuálně i inovace (zapojení do projektu Joint Fires, iniciativy “rámcového” národa FNC); dále třeba horská čepce (Bergmütze) nebo horský soumar (zvíře nosící náklad), jejichž jednotka tvoří neodmyslitelnou součást 10. PzDiv od jejího založení.

Divize vznikla v říjnu 1958 v Sigmaringenu (Bádensko-Württembersko). Zprvu mechanizovaný útvar s cca 100 vojáky se rychle rozšířil o dělostřelecký pluk a dvě brigády (mechanizovanou a tankovou). O dva roky později se jedna z nich (mechanizovaná z Ellwangenu) jako vůbec první jednotka Bundeswehru účastnila vojenského cvičení (Wintershield I) konaného na území západního Německa.

V roce 1962 byla divize ve své tehdejší podobě díky podřízení ulmskému II. Sboru (II. Korps) převedena pod NATO, resp. pod jeho velitelství CENTAG (Central Army Group). 10. PzDiv se v pravém slova smyslu stala divizí až v roce 1970. Tehdy již mimo jiné disponovala dvěma tankovými brigádami a až do konce Studené války zajišťovala obranu západního Německa. 

Velké změny do života 10. PzDiv přišly se sjednocením Německa. V roce 1992 byla divize určena k nasazení v zahraničí, začleněna do sestavy štrasburského Eurokorpsu, II. německo-amerického sboru ( II. Deutsch-Amerikanischen Korps; na který byl v roce 1993 přejmenován tehdejší II. Sbor) a pověřena výstavbou německo-francouzské brigády (Deutsch-Französische Brigade).

Díky tehdejšímu zeštíhlení a přizpůsobeni Bundeswehru nové době 10. PzDiv ztratila a posléze následně získala část svých podpůrně-zabezpečovacích prvků, přibrala k sobě brigádu horské pěchoty 23 (Gebirgsjägerbrigade 23) a tankovou brigádu 12 (Panzerbrigade).

Početní stavy 10. PzDiv tehdy oscilovaly mezi 13 000 až 32 000 muži. 


Leopard 2A6 104. tankového praporu

10. Panzerdivision v nové době

Převrat v podobě a struktuře 10. PzDiv přineslo v roce 2010 rozhodnutí o novém uspořádání Bundeswehru (Neuausrichtung der Bundeswehr). V jeho rámci byla postupně rozpuštěna sigmaringenská 10. PzDiv a paralelně budována Divize Jih (Division Süd) v bavorském Veitshöchheimu. Po dovršení všech plánovaných kroků byla Divize Jih přejmenována na 10. PzDiv, od které s názvem, úkoly a štábem převzala i znak.

Tím byla vybudována 10. PzDiv ve své dnešní podobě. Od ledna 2015 sídlí ve veitshöchheimských kasárnách Balthasara Neumanna a čítá na 18 000 příslušníků.

Kromě podpůrných a zabezpečovacích prvků 10. PzDiv disponuje bojovými brigádami:
+ tankovou brigádou 12 (Panzerbrigade 12 „Oberpfalz“);
+ brigádou horské pěchoty 23 (Gebirgsjägerbrigade 23)
;
+ mechanizovanou brigádou 37 (Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen").

Od počátku tohoto roku divize vede i německou část německo-francouzské brigády spadající pod Eurocorps. Stejně jako její předchůdkyně je „nová“ 10. PzDiv dislokována v jižním Německu – v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku a Durynsku. 

Hlavní výzbroj divize tvoří tanky Leopard 2A5/2A6, kolové obrněné transportéry (OT) Boxer, bojová vozidla pěchoty Puma a Marder, průzkumná vozidla Fennek nebo pásové OT Bv 206. Dělostřelecké a raketové jednotky divize používají samohybné houfnice PzH 2000 a raketomety M270.

Puma

Rozsah a podoba úkolů 10. PzDiv odpovídá požadavkům kladeným na Bundeswehr. Spolu s udržováním bojové připravenosti, zapojením do zahraničních misí a řízením všech německých jednotek v nich (počínaje rokem 2015 každý lichý rok, tedy i letos), je to i vnitrostátní pomoc (např. v letech 2015–2016 při migrační krizi) a udržování zahraničního partnerství.

Přestože se první vyslání 10. PzDiv mimo území Německa datuje do roku 1975 (ke zvládání následků zemětřesení v italském Udine), o zahraničním nasazení v pravém slova smyslu lze hovořit až od roku 1992, kdy byli vojáci divize nasazeni na Balkáně. V roce 1992, 1993 a v roce 2005 v balkánské misi tvořili většinu právě příslušníci 10. PzDiv.

Stejně tomu bylo u aliančních sil rychlé reakce (NRF) a velmi rychlé reakce (VJTF) (2015–2016) a i letos u tzv. alianční předsunuté přítomnosti (eFP). Od roku 2018 se má těžiště přítomnosti 10. PzDiv v cizině přesunout do severní Afriky a Kosova.

Až do konce Studené války se výcvikový program 10. PzDiv zaměřoval na teritoriální obranu. Změnu přineslo až posledních 25 let. Vedle procvičování dosavadních (v mnohostranném rámci i za účasti Armády ČR) a osvojení nových dovedností (zejména u horských jednotek k nasazení v zastavěných oblastech), to jsou pravidelné akce „Stolzer Wettiner“ nebo „Schneller Degen“. Obě akce se po zrodu „nové“ 10. PzDiv obsahově věnovaly jejímu celkovému vnitřnímu a vnějšímu sladění.

Opomenout nelze ani aktivity na východním křídle NATO, u kterých je z pohledu rozvoje vybraných vojenských schopností (protivzdušná obrana, průzkum, ochrana proti zbraním hromadného ničení) oceňována možnost cvičit v odlišných podmínkách a prostředí. V tomto směru byly pro tankovou brigádu 12 přínosné i společné „dragounské jízdy“ s jejími americkými „sousedy“ 2nd Cavalry Regiment z Vielsecku.


Samohybná houfnice PzH 2000 13. dělostřelckého praporu, 10. tankové divize.

Zahraniční partneři divize

Neméně důležitým úkolem 10. PzDiv je mezinárodní spolupráce. Jejími současnými největšími partnery jsou USA, Francie, z mimoaliančních zemí Rakousko, Gruzie a Mongolsko. Oproti svému severoněmeckému sousedu, 1. tankové divizi (1. Panzerdivision), je na tom skromně s Polskem; zde se vzájemné styky omezily na nácvik praktické obsluhy tanků Leopard.

Spolupráci s USA, konkrétně mezi tankovou brigádou 12 a 2nd Cavalry Regiment, paradoxně usnadňuje geografická blízkost jednotek v Německu. Obě jednotky společně cvičí, vyměňují si zkušenosti z operací, snaží se o sdílení zpravodajských informací, pořádají sportovní a společenské akce. Vysokou kvalitu vzájemných vztahů také odráží americký důstojník řídící jedno ze štábních oddělení 10. PzDiv a působení bývalého velitele amberských tankistů na pozici náčelníka štábu amerických vojsk v Evropě v letech 2014–2017.

Kontakty s Rakouskem udržují zejména horské jednotky a saská mechanizovaná brigáda 37. Ta již v roce 2006 navázala partnerství s rakouskou 7. pěší brigádou (7. Jägerbrigade) z Klagenfurtu. Mimo společných cvičení se obě jednotky pravidelně připravují na své možné vyslání jako prapor operačních rezerv (ORF) do Kosova. Několik rakouských kadetů též každoročně absolvuje dlouhodobou stáž u bavorských horských myslivců.

Součinnost s Gruzínci a Mongoly tematicky určuje především vštěpování operačních postupů dle německých standardů pro společné angažmá v Afghánistánu, kde jejich jednotky zajišťují ochranu tamního německého kontingentu, konzulátu SRN v Mazáre Šarifu nebo operují jako síly rychlé reakce (QRF) v oblasti odpovědnosti Bundeswehru.

A jak jsou na tom Češi? Poměrně dobře. Vedle již zmíněného přičlenění, které jistě povede k prohlubováni vzájemné účinné spolupráce, nelze opomenout prohlubování kontaktů s německou mechanizovanou brigádou 37 ve formě společných cvičení, setkávání štábů a účastí na akcích jako Dny NATO a Den Bundeswehru. Z mnoha důvodů se tato jednotka se může do budoucna stát jedním z hlavních partnerů Armády ČR (nejen) v našem regionu.


Boxer

Sasové za humny

Závěrem je tudíž třeba zastavit se u saské mechanizované brigády 37. Ta vznikla na základech 7. tankové divize (7. Panzerdivision) východoněmecké armády jako brigáda teritoriální obrany 37 (Heimatschutzbrigade 37). V rámci Bundeswehru tehdy získala nově propůjčený přídomek „Freistaat Sachsen“ (doposud byla jednotkám udělována pouze čísla).

Spolu s tím brigáda 37 dostala do vínku saský zemský znak jako symbol nového začátku a provázání s novou spolkovou zemí. Přeměna probíhající až do roku 1995 byla završena přesunutím velitelství z Drážďan do Frankenbergu a přejmenováním na “mechanizovanou” – díky zapojení do IV. Sboru (IV. Korps) a vybavením těžkými zbraněmi.

Ve stejném období se „37“ zapojila do mise SFOR v Bosně a Hercegovině. V následujícím roce se z ní stala pěší brigáda 37 (Jägerbrigade 37); své tankové a mechanizované jednotky získala zpět až v roce 2004, kdy také zahájila své rotace v Afghánistánu.

V roce 2007 začala opět vystupovat jako „mechanizovaná.“ V souvislosti s rozpuštěním lipské 13. mechanizované divize (13. Panzergrenadierdivision) v roce 2013, pod kterou dosud spadala, přešla pod Divizi aeromobilních operací (Division Luftbewegliche Operationen) a po jejím rozpuštění do tehdy nově založené 10. PzDiv. 

Saská brigáda 37 čítá na 4700 příslušníků umístěných v sedmi praporech v Sasku a Durynsku. V roce 2015 vytvořila více než 1000 vojáky (z marienberského mechanizovaného praporu 371) německý příspěvek do NRF/VJTF, od července 2015 do října 2016 vyslala své příslušníky jako instruktory do severního Iráku a v Německu ke zvládání uprchlické krize. Od letošního července slouží přes tři stovky marienberských vojáků ve druhé rotaci německé eFP v Litvě.

Použité zdroje:

Treu zu dienen. 25 Jahre 10. Panzerdivision (1959–1984) Gebundene Ausgabe - 1984, Mönch-Verlag Koblenz, 1984.

Karsten Dyba, Markus Bentler: 50 Jahre 10. Panzerdivision - Im Süden verwurzelt - in die Welt gewachsen. Freundeskreis der 10. Panzerdivision e. V., Sigmaringen, Fölbach, 2009.

Claus Heinrich Gattermann: Von Sachsen an den Hindukusch: Die Geschichte der Panzergrenadierbrigade 37, 2013.

10. Panzerdivision

Nahlásit chybu v článku


Související články

Stíhačky F-35 Lightning II pro Německo?

Německo dosud stálo zcela stranou od programu stíhačky F-35 Lightning II. Podle informací ...

Německo navyšuje počet provozovaných tanků Leopard 2

Německé ozbrojené síly získají v příštích letech 104 "nových" tanků Leopard 2A7V. Stroje vzniklé ...

Německá cesta k náhradě tanků Leopard 2

Pod spojením “moderní německý tank” si každý představí tank Leopard 2. Konstrukčně ale Leopard 2 ...

Armáda ČR chce německé Pumy. Jaká je finanční stránka?

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje nakoupit za maximálně 50 miliard Kč celkem 210 nových ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Dzin
  20:25 14.09.2017

  Nerozumím tomu, co je špatného na tom, aby naše brigády (resp. brigádní úkolová uskupení) byla organizačně začleněna do podřízenosti divizí? Toto funguje od našeho vstupu do NATO. ...Zobrazit celý příspěvek

  Nerozumím tomu, co je špatného na tom, aby naše brigády (resp. brigádní úkolová uskupení) byla organizačně začleněna do podřízenosti divizí? Toto funguje od našeho vstupu do NATO. Důvod je prostý. Pokud předpokládáme alianční operace, potom v jejich rámci musíme být podřízeni nějakému vyššímu velitelství. Sami žádné nevlastníme a proto jsou naše jednotky podřízeny v rámci alianční velitelské struktury dány do podřízenosti nějakému diviznímu velitelství jiné alianční země, která ho vlastní.

  Původně byla 4. brn podřízena velitelství 1. britské tankové divize, umístěné v Německu. Jenže v rámci reorganizace Army 2020 byla divize restrukturalizována a její velitelství přesunuto do Anglie a bylo pod něj svěřeno velení britských "Adaptable Force". Proto je třeba hledat náhradu.

  Zvolení německé 10. tankové divize je poměrně logický krok. Je soustředěna v Německu, tedy v prostřední, se kterým má dlouhodobě naše armáda v rámci spolupráce s jednotkami NATO zkušenosti a kde byla soustředěna původní britská divize. Máme zde tedy vytvořeny už z předchozí doby dost kontaktů pro hladké plnění požadovaných úkolů.

  Další divizní velitelství by bylo v úvahu jen v Polsku, což by znamenalo začínat "na zelené louce". Výběr 10. tankové divize mi proto přijde z hlediska informačního i logistického zabezpečení jako nejlepší možná varianta.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:02 14.09.2017

  GAVL: na webu 7.mb se mj. dočtete v sekci "o nás", že jejím předchůdcem je 3.divize, jejímž základem byla 3. čs. samostatná brigáda z SSSR.

  GAVL: na webu 7.mb se mj. dočtete v sekci "o nás", že jejím předchůdcem je 3.divize, jejímž základem byla 3. čs. samostatná brigáda z SSSR.

 • Joey
  23:41 13.09.2017

  Tohleto pricleneni mi teda zrovna nevoni...

  Tohleto pricleneni mi teda zrovna nevoni...

  • J.Vraja
   20:12 22.01.2021

   Joey,pokud ČSLA cvičila společně s armádou NDR,tak jste všichni mlčeli,když se u nás rozmistňovala na cca20 let Střední skupina sovětské armády,tak jste všichni hrdině mlčeli a teď ...Zobrazit celý příspěvek

   Joey,pokud ČSLA cvičila společně s armádou NDR,tak jste všichni mlčeli,když se u nás rozmistňovala na cca20 let Střední skupina sovětské armády,tak jste všichni hrdině mlčeli a teď jste všichni najednou velice vzdělaní.
   Zkuste:
   -nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení,
   -naivně nepřebírat tradované názory,
   -dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohled,
   -vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i jiných kvalifikovaných osob.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  18:26 13.09.2017

  Ratifikoval Parlament ČR mezinárodní smlouvu o začlenění 4. brn do 10. PzD? Podepsal ji prezident ČR? Co tady, do prkýnka, řešíte? Nebo si opravdu myslíte, že na tohle stačí podpis ...Zobrazit celý příspěvek

  Ratifikoval Parlament ČR mezinárodní smlouvu o začlenění 4. brn do 10. PzD? Podepsal ji prezident ČR? Co tady, do prkýnka, řešíte? Nebo si opravdu myslíte, že na tohle stačí podpis ministra obrany.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  18:10 13.09.2017

  Jura99 Vaše tvrzení ohledně 7.mb není dle mého zjištění asi zcela přesné. Její historii jsem dohledal jen do 50. let. ani na válka.cz jsem spojitost s 3. čs. samostatnou ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99
  Vaše tvrzení ohledně 7.mb není dle mého zjištění asi zcela přesné. Její historii jsem dohledal jen do 50. let.

  ani na válka.cz jsem spojitost s 3. čs. samostatnou brigádou v SSSR nedohledal
  nástupce 3. čs. samostatné brigády je bez náhrady zrušenSkrýt celý příspěvek

 • GAVL
  17:53 13.09.2017

  Jura99 Pokud převezmu název jednotky na počest členů jednotky, která nesla název již někdy v minulosti, tak nevím jakou větší spojitost bych měl hledat. Pokud , ale tvrdíte , že ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99
  Pokud převezmu název jednotky na počest členů jednotky, která nesla název již někdy v minulosti, tak nevím jakou větší spojitost bych měl hledat.
  Pokud , ale tvrdíte , že ten důvod pojmenování uvedený na wikipedii není pravdiví, tak pak máte pravdu.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  17:29 13.09.2017

  V Praze tehdy vznikla jiná 10.td, která měla sice shodný číslo, ale nikoliv kontinuitu s tou dnešní. Shodné číslo ještě neznamená kontinuitu a totéž platí obráceně, takže naše 7.mb ...Zobrazit celý příspěvek

  V Praze tehdy vznikla jiná 10.td, která měla sice shodný číslo, ale nikoliv kontinuitu s tou dnešní. Shodné číslo ještě neznamená kontinuitu a totéž platí obráceně, takže naše 7.mb má v rodokmenu jinak číslovanou 3.čs.brigádu v SSSR.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  17:07 13.09.2017

  No jo vznikla , to koukám teda.

  To by mě zajímalo proč autor nenapsal v historii současné divize proč se jmenuje jak se jmenuje , když to svůj hlubší důvod má.

  No jo vznikla , to koukám teda.

  To by mě zajímalo proč autor nenapsal v historii současné divize proč se jmenuje jak se jmenuje , když to svůj hlubší důvod má.

 • Jura99
  13:48 13.09.2017

  Tak já jsem úplně ten poslední, kdo by Rusům zobal z ruky, ale stejně mi vrtá hlavou, na čem se to vlastně ti ministři obrany dohodli, resp. jaké kolečko salámu bude následovat a ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak já jsem úplně ten poslední, kdo by Rusům zobal z ruky, ale stejně mi vrtá hlavou, na čem se to vlastně ti ministři obrany dohodli, resp. jaké kolečko salámu bude následovat a jak má vypadat cílová štangle toho salámu. Evropa mi je samozřejmě asi jako většině lidí blízká, projekt EU byl dobrý nápad, ale od té doby, co nám vykládají nesmysly, viz. důvody omezení zbraní, migrační kvóty, střežení hranic atd., tak jsem spíš proti hlubší integraci. Zrušení AČR a její náhrada evropskou jednotnou armádou je hlubší integrace a funkci dosavadního státu převezme vyšší evropský celek, jehož západní členové nás často považují spíš za divochy a podle toho s námi jednají. Neříkám ani ano ani ne, ale ať nám to vybalí rovnou, co je cílem a neservírují po kolečkách. Ale chápu, že takto se politika nedělá.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:05 13.09.2017
 • Marcus
  12:40 13.09.2017

  Nevznikla náhodou puvodní německá 10. Panzer-Division v roce 1939 v Protektorátní praze? :D
  Tak aspoň nám to navazuje, ne? :D

  Nevznikla náhodou puvodní německá 10. Panzer-Division v roce 1939 v Protektorátní praze? :D
  Tak aspoň nám to navazuje, ne? :D

 • GAVL
  11:32 13.09.2017

  Pane Grohmanne Pokud se vám nelíbí výklad slova afilace, který lze vygooglit na internetu, tak zde prosím uveďte reálné argumenty a důkazy o tom, že to chápeme špatně. Jinak ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Grohmanne

  Pokud se vám nelíbí výklad slova afilace, který lze vygooglit na internetu, tak zde prosím uveďte reálné argumenty a důkazy o tom, že to chápeme špatně.
  Jinak bych Vás poprosil abyste se zdržel zbytečných komentářů.Skrýt celý příspěvek

 • vaclavvasek
  10:51 13.09.2017

  JaHoDa: Dost dobře nevím, jestli to bude tak jednoduché. V případě vážného konfliktu se dá očekávat, že "civilní" fabriky se změní na vojenské (Kdo v době total krieg bude ...Zobrazit celý příspěvek

  JaHoDa: Dost dobře nevím, jestli to bude tak jednoduché. V případě vážného konfliktu se dá očekávat, že "civilní" fabriky se změní na vojenské (Kdo v době total krieg bude potřeboval VW coupe?), víceméně stačí vyměnit lisovací formy.
  V.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  10:35 13.09.2017

  Pánové, jste ukázkovým příkladem toho, když chcete dokázat něco, čemu věříte (takže to nevíte), že jste schopni najít důkaz své víry v čemkoliv. Například v slovu afilace .- zřejmě ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, jste ukázkovým příkladem toho, když chcete dokázat něco, čemu věříte (takže to nevíte), že jste schopni najít důkaz své víry v čemkoliv. Například v slovu afilace .- zřejmě použito v ďábelském komplotu, aby neznalí cizích slov nepoznali, že "německá armáda přebírá kontrolu nad českou armádou". Asi ale nepočítali s tím, že někteří znají český ekvivalent slova "afilace".

  "Tento dopis o záměru nezakládá mezi účastníky žádná práva nebo závazky podle
  mezinárodního nebo vnitrostátního práva. " Ale předpokládám, že diskuze na toto téma je naprosto zbytečná, všichni už přece moc dobře víme, jaká je pravda, naše pravda...

  Nechť tedy hry začnou:Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:20 13.09.2017

  Ti Rusové až tak moc nelhali, když tvrdili, že Češi předali 4.brn Němcům. V tom dokumentu z linku od GAVL se píše o afilaci 4.brn k 10.td, afilace je cizí slovo pro přidružení, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ti Rusové až tak moc nelhali, když tvrdili, že Češi předali 4.brn Němcům. V tom dokumentu z linku od GAVL se píše o afilaci 4.brn k 10.td, afilace je cizí slovo pro přidružení, sloučení, fúzi.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  22:11 12.09.2017

  Takhle vypadá počátek EURO armády salámovou metodou.

  Armáda řízená "politiky" z Bruselu, kteří jsou loajální pouze globalistům, rozhodně neplní přání a vize svých obyvatel.

  Takhle vypadá počátek EURO armády salámovou metodou.

  Armáda řízená "politiky" z Bruselu, kteří jsou loajální pouze globalistům, rozhodně neplní přání a vize svých obyvatel.

 • Dzin
  22:04 12.09.2017

  Spolupráce Česka a Německa vychází z Framework Nations Concept. Níže je odkaz na jeho podrobnější rozebrání.

  http://www.vojenskerozhledy.cz...

  Spolupráce Česka a Německa vychází z Framework Nations Concept. Níže je odkaz na jeho podrobnější rozebrání.

  http://www.vojenskerozhledy.cz...

 • palo satko
  14:36 12.09.2017

  JaHoDa

  neviem si predstaviť, že by v dnešnych podmienkach viedlo Nemecko začlenene do NATO "Opotřebovací válku".

  JaHoDa

  neviem si predstaviť, že by v dnešnych podmienkach viedlo Nemecko začlenene do NATO "Opotřebovací válku".

 • GAVL
  08:22 12.09.2017

  Rošťák to , že 45. mechanizovaný prapor neexistuje , neznamená, že se dnes neví kdo mu bude velet pokud vznikne Přečetl jsem si překlad Dopisu o záměru o sloučení naší 4. ...Zobrazit celý příspěvek

  Rošťák
  to , že 45. mechanizovaný prapor neexistuje , neznamená, že se dnes neví kdo mu bude velet pokud vznikne


  Přečetl jsem si překlad Dopisu o záměru o sloučení naší 4. brigády a německé 10. divize. Je zvláštní , že v tom záměru se nepíše konkrétně nic o tom kdo bude mít nad tím celým velení, domnívám se že toto by mělo být uvedeno i v takovéto všeobecné osnově.
  Hlavně je zvláštní , že jsem k tomu našel jen tento dopis ještě chybně nazvaný v názvu souboru. Na toto jistě navazovali konkrétní dohody a především realizační plány od nich odvozené. Neboť dopis o záměru s takto obecnými hesly nemůže sloužit jako jakákoli realizační dohoda a dokonce je to na konci dopisu v podstatě i uvedeno.
  http://www.mocr.army.cz/inform...

  Celé to na mě působí tak, že se něco neříká tak jak to je.Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  20:12 11.09.2017

  Linka na Leo 2 je v Nemecku, Spanelsku a Recku. Da se ocekavat, ze v pripade fakt vazneho pruseru se zada obednavka pro vsechny 3, ale je otazka, jak by to bylo s dodavkama ...Zobrazit celý příspěvek

  Linka na Leo 2 je v Nemecku, Spanelsku a Recku. Da se ocekavat, ze v pripade fakt vazneho pruseru se zada obednavka pro vsechny 3, ale je otazka, jak by to bylo s dodavkama jednotlivych (nejen) elektronickych komponent a se zaskolenim pracovniku.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2