Budoucnost Aktivní zálohy (nejen) u 43. vpr

Voják Armády ČR; ilustrační foto / Zdeněk Koza

Téma tohoto zamyšlení jsem nosil v hlavě od chvíle, kdy po zasedání Branného a bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny bylo ohlášeno vytvoření devíti nových jednotek aktivní zálohy. Ačkoliv jsem se o problematiku AZ zajímal i v minulosti, vytvoření roty AZ u 43. výsadkového praporu mi poskytlo nový impuls. I když se v textu dopouštím hned několika zobecnění, neklade si za cíl stát se analýzou problematiky AZ jako takových; je nutně formován specifickým pohledem výsadkového útvaru. Právě proto pro mne bude o to cennější zde získat zpětnou vazbu zejména od již sloužících příslušníků AZ nad proveditelností některých tezí. Článek vyšel původně na webu On War | On Peace

Ačkoliv myšlenka zřízení aktivní zálohy pochází již od armádního generála Jiřího Šedivého, který v roce 1999, jako tehdejší Náčelník Generálního štábu, povolal záložníky na první dobrovolné cvičení, role AZ v AČR stále připomíná osud nemilovaného sirotka, který čeká na lepší časy. Musí tomu tak být? Je tomu tak i v jiných armádách? Co je třeba udělat pro to, aby se situace zlepšila?

Krajské pěší roty vs. přičleněné bojové roty

Aktivní záloha Armády České republiky má v současné době stanovené tabulkové počty 2359 vojáků, přičemž celková naplněnost čítá necelých 51%. AZ se skládají ze dvou druhů jednotek – pěších rot při Krajských vojenských velitelstvích a jednotek přičleněných přímo k útvarům AČR.

Jsou to zejména středisko záloh speciálních sil 601. skupiny speciálních siltanková rota AZ u 73. tankového praporumechanizované čety AZ u 41. mechanizovaného a 72. mechanizovaného praporuzáchranná četa AZ u 151. ženijního praporu a jednotka AZ Vojenské policie.

Již v tomto základním rozdělení se odráží vnitřní dichotomie jednotek AZ. Zatímco pěší roty jsou svou věkovou skladbou složeny spíše ze starších vojáků s vazbou na konkrétní region (ať již emocionální nebo prostě logistickou), jednotky u bojových praporů jsou tvořeny pestřejší směsicí vojáků zpravidla z celé republiky.

Není rovněž náhodou, že zatímco krajské pěší roty AZ se potýkají s řádově poloviční nenaplněností, řada jednotek AZ přičleněných k bojovým praporům musí zájemce odmítat. Při náboru a použití obou typů jednotek AZ je třeba tyto skutečnosti respektovat jako dané.

Lze důvodně očekávat, že budoucí 4. výsadková rota (AZ), 43. výsadkového praporu bude spadat do demografického modelu jednotek AZ přičleněných k bojovým praporům.

Modely AZ v zahraničí – Spojené království

Ačkoliv 43. výsadkový prapor doposud nikdy svou jednotku aktivní zálohy neměl, takže by se dalo říci, že se zálohami nemá žádné zkušenosti, nebyla by to pravda. Až do roku 2010, kdy finanční krize učinila této spolupráci přítrž, 43. výsadkový prapor pravidelně cvičil s britskými výsadkáři 4 Para (TA).

Při pravidelných cvičeních mé tehdejší roty s nimi mi vždy vyrazilo dech, že tito aktivní záložníci ze 4. výsadkového praporu, Výsadkového pluku si ve většině oblastí nezadali s profesionálními výsadkáři z Chrudimi. Jejich dovednosti v taktické a střelecké přípravě byly excelentní a nebýt toho, že se občas pochlubili, čím se živí v civilu a jejich vyššímu věkovému průměru oproti naší rotě, nikomu by ani nepřišlo na mysl, že se nejedná o profesionální vojáky.

Je možné srovnatelného standardu dosáhnout i v podmínkách 43. výsadkového praporu, potažmo České republiky? Domnívám se, že ano. I když bude jistě ještě dlouho trvat, než se například uznání AZ byť jen přiblíží společenské prestiži Territorial Army ve Spojeném království, kde by se zaměstnavatel, házející svému zaměstnanci klacky pod nohy za jeho službu v AZ, vystavil nepředstavitelnému společenskému odsudku.

Anebo kdy se standard ve výzbroji, výstroji a dalších oblastech vojáků AZ srovná s profesionálními vojáky a přestanou s nimi soupeřit o konečnou množinu zdrojů útvaru municí počínaje a zbraněmi konče.

Netřeba zapomínat ani na aspekt, který se v našich končinách tolik neakcentuje. S jednotkami AZ ve Spojeném království se zcela samozřejmě počítá i pro expediční operace za hranicemi země. Přestože jen velmi malé procento z příslušníků záložních jednotek britské armády je takto skutečně použito, Damoklův meč nasazení například v Afghánistánu bok po boku svých kolegů z ostatních pravidelných výsadkových praporů evidentně dělá divy.

4. výsadková rota (AZ), 43. výsadkového praporu

I když jsme o zřízení jednotky AZ u 43. vpr v ideové rovině uvažovali poměrně dlouhou dobu, nebýt komplexních legislativních a organizačních změn v podmínkách fungování AZ, které byly rozhodnuty na konci tohoto roku velením AČR, v rovině úvah bychom i skončili. Od počátku nám bylo jasné, že nechceme beze zbytku převzít současný model jednotek AZ přičleněných k bojovým praporům.

Prvním důvodem byla samotná velikost a struktura těchto jednotek. Standardní velikost těchto jednotek AZ – četa, byla nedostatečná pro generování bojového potenciálu několika úkolových uskupení výsadkových čet – nejběžněji používané taktické jednotky výsadkářů ve většině druhů operací.

Jen jednotka o velikosti výsadkové roty, se srovnatelným množstvím práce ze stupně prapor jako s výsadkovou četou, je schopna působit ve své dvojjediné roli – individuálních náhrad za chybějící výsadkáře při bojovém nasazení, například podle článku 5 Severoatlantické smlouvy, ale rovněž samostatného působení ve prospěch praporu například na vedlejším taktickém směru.

Druhým důvodem bylo nevyhnutelné přenesení principu výběrovosti 43. výsadkového praporu známého nejen z výběrových řízení k profesionální části praporu. Pokud má být 4. výsadková rota (AZ) hodna svého jména, existují kritéria na uchazeče, která jsou nepřekročitelná.

Pro provádění výsadkového výcviku musí výsadkář trvale splňovat tři hlavní kritéria:
+ hmotnost 60 – 90 kg (byť v souvislosti se zavedením padáku OVP-12 SL zřejmě dojde k rozvolnění tohoto kritéria);
+ platné lékařské vyšetření „A, schopen jako výsadkář“;
+ hodnocení z výročního tělesného přezkoušení ne hůře než známkou „2“.

Pro představu, výsadkář ve věku 36 let, tedy ve IV. věkové kategorii, musí pro dosažení tohoto hodnocení zaběhnout 2600 m za 12 minut, udělat 8 přítahů na hrazdě, 40 leh/sedů za minutu a 24 kliků za 30 vteřin. Kompletní normy viz Wikistránka 43. výsadkového praporu.

O čem naopak uvažovat lze, je rozvolnění podmínek výběrového řízení, ani ne tak, co se kritérií týče (kategorie B, ze kterého výběrové řízení ke 4. vr (AZ) vychází – určená pro zabezpečovací část praporu, sice obsahuje stejné disciplíny jako pro uchazeče na bojovou část Praporu, avšak s nižšími nároky), ale spíše z hlediska vstřícnosti k uchazečům, co se nárokům na jejich volný čas týče.

Uchazeči o službu u 4. výsadkové roty (AZ) se budou totiž rekrutovat ze třech skupin:
 + současní příslušníci AZ zejména z jednotek přičleněných k bojovým praporům;
 + bývalí příslušníci 43. vpr;
 + noví uchazeči o službu u AZ jako takovou, zejména studenti.

Především první skupina bude pro první etapu fungování 4. vr (AZ) nezbytně klíčová. Podmínky náboru i samotné služby musí tuto skutečnost reflektovat.

Samotný výcvik 4. výsadkové roty (AZ) musí vycházet z doktrinálních úkolů a taktických postupů 43. vpr. Zároveň však logicky nemůže obsahovat všechny jeho doktrinální úkoly. Jednotku je tedy třeba směřovat do jasně vymezené výseče úkolů výsadkářů, jako jsou úkoly bojového patrolování (operace vyhledej a znič, léčky, přepady) a aeromobilních i padákových výsadkových operací na ovládnutí (letišť, kritické infrastruktury, klíčového terénu…)

To vše bude vyžadovat maximálně proaktivní přístup záložníků 4. vr (AZ) k jejich vlastní vycvičenosti. Vzhledem k pouhým třem výcvikovým týdnům za rok bude nutné část výcviku odkázat do samostudia, ať již část teorie nezbytné pro zvládnutí praxe anebo například drtivou část tělesné přípravy jako takové.

V obou ilustrativních případech bude nezbytná metodická role instruktorů 43. vpr, ale role využití volného času ve prospěch jednotky bude nepostradatelná. Být výsadkářem 4. vr (AZ) bude nutně klást požadavky na životní styl.

Nezbytné podmínky fungování 4. vr a jednotek AZ v AČR

Změny, nezbytné pro plnohodnotné fungování jednotek Aktivních záloh, lze rozdělit do dvou hlavních skupin – 1) materiálně-technické a 2) institucionální.

Mezi nejdůležitější materiálně-technické změny ve fungování AZ patří opatření, která již byla rozhodnuta velením AČR. Nově budou jednotky AZ vybaveny svými organickými přidělenými zbraněmi. To je důležité nejen z hlediska perspektivy samotného operačního nasazení, které je bez vlastních přidělených zbraní z principu vyloučeno, ale zejména z důvodu snížení pociťovaného soupeření o zdroje s profesionálními vojáky mateřského útvaru.

U jednotek AZ se i nadále nepočítá s přidělením organické techniky, což však z úzkého pohledu 43. vpr není sebemenším handicapem z důvodu převažujícího zamýšleného způsobu zasazení.

Důležitější změnou je však docenění přínosu AZ ze strany profesionální AČR. Jednotky AZ byly doposud na samém okraji zájmu a drastické omezení rozpočtu AČR v posledních letech situaci jen akcentovalo. Plnohodnotné fungování jednotek AZ je možné jen za podmínky změny přístupu velitelů útvarů, pod které jednotky AZ spadají.

Změna paradigmatu z „přičleněné jednotky AZ k mému útvaru“ na „jedné z našich rot, která je jednotkou AZ“. Tuto změnu myšlení nelze nařídit, ale je naprosto nezbytná nejen pro zlepšení fungování jednotek AZ, ale i jejich vnímání profesionálními vojáky.

Přínosy aktivní zálohy pro Armádu České republiky

Proč vlastně aktivní zálohu máme? Samozřejmou odpovědí bývá, že: „jsou zálohou Armády České republiky pro případ mobilizace“.

Je to ale skutečně jediný důvod existence AZ? Domnívám se, že na příkladu britského modelu fungování Territorial Army lze snadno ilustrovat některé z benefitů existence záložních jednotek:

1) Mobilizační rozvinování ozbrojených sil

Jedním z důvodů současného neutěšeného stavu Aktivních záloh je nepříliš akcentovaný fakt, že jednotky AZ existují především pro nepříliš pravděpodobnou, ale o to kritičtější potřebu nějaké formy mobilizačního rozvinování ozbrojených sil.

Jelikož Česká republika nemá dobře promyšlenou, artikulovanou a populací všeobecně sdílenou mobilizační strategii, nemá koncept AZ jasný pevný bod, o který by se mohl opřít. Spor, zda je současný či navrhovaný koncept AZ ten správný, lze tedy rozhodnout pouze intuitivně.

Oproti tomu Territorial Army existuje ve Spojeném království zjednodušeně ze dvou explicitních důvodů: mobilizační rozvinování a poskytování úzkých expertních kapacit pro expediční operace.

Dělicí linie mezi profesionální částí Britské armády a TA neleží v míře schopností, ale a) jak často jsou tyto schopnosti aktivovány a b) reakční čas pro jejich použití. Zatímco u profesionálních jednotek se očekává časté reálné použití té či oné schopnosti, a to s reakčním časem v řádu hodin, u TA se očekává občasné použití s reakčním časem v řádu jednotek týdnů. Nevypovídá to však nic o konečné kvalitě splnění úkolu.

Jako příklad mohu uvést autora knihy Losing Small Wars, Franka Ledwidge. Autor mnoha vynikajících knih o vojenství je totiž zároveň záložní zpravodajský důstojník Královského námořnictva, který byl v této roli opakovaně operačně nasazen v Iráku i Afghánistánu.

2) Využití schopností záložníků z jejich civilního povolání

Když dokázala TA přilákat ke službě zmiňovaného Franka Ledwidge či Lewise Collinse, představitele nezapomenutelné role ze seriálu Profesionálové, dokázala by aktivní záloha to samé? Obávám se, že opakování podobného příběhu brání zejména strach většinové AČR z vysoce kvalifikovaných profesionálů z civilního sektoru.

Ačkoliv i v profesionálních jednotkách Armády České republiky nevyhnutelně dochází k využití pracovních zkušeností z předchozího civilního života, u jednotek AZ lze této skutečnosti využít programově.

Ať již jako dovednostního bonusu k vykonávané činnosti (aktivní webový designer na funkci kulometníka může pomoci s vytvořením internetových stránek praporu…), tak vytvářením jednotek, které budou na této skutečnosti přímo vědomě postaveny.

Vytvoření jednotek AZ složených ze zdravotnického personálu, právníků, antropologů či arabistů se přímo nabízí. Byť podobný přístup přesahuje současný horizont událostí, AČR by se mu do budoucna neměla bránit.

3) Sepětí ozbrojených složek s většinovou populací

Ačkoliv od profesionalizace Armády České republiky uplynulo jen deset let, již dnes naplno pociťujeme jeden z negativních průvodních jevů tohoto kroku – uzavření AČR do sebe jako profesionální organizace bez vhledu většinové společnosti do jejího fungování.

Na rozdíl od doby nedávno minulé nejen, že drtivá část občanské společnosti nemá osobní zkušenost se službou v ozbrojených složkách – byť po omezenou dobu, ale většina z civilistů ani nikdy neviděla vojáka při jeho práci – výcviku.

Na rozdíl například od doby První republiky, kdy drtivá část cvičení probíhala v civilním prostoru (i proto se konaly „manévry“ tradičně na začátku podzimu – po období sklizně) se dnes cvičení všech typů programově konají v uzavřených vojenských újezdech. Žádné množství akcí na veřejnosti a podobných projektů nemá šanci tento fakt zásadně změnit.

Program POKOS, branné výchovy na školách je jistě krokem správným směrem, ale je to krok zároveň velmi osamocený. Dokud Česká republika nenajde odvahu vytvořit (respektive obnovit) obdobu britské mládežnické organizace Army Cadet Force, nelze očekávat, že brannost bude v popředí zájmu široké veřejnosti.

Rozšíření Aktivních záloh je krokem, který může pomoci tento stav změnit. Pět tisíc příslušníků aktivní zálohy, z drtivé části srdcařů s pozitivním vztahem k ozbrojeným složkám se sítí přátel, kamarádů a širší rodiny není zanedbatelnou složkou v ovlivňování většinové společnosti ve vztahu k jejím ozbrojeným složkám. Je třeba mít na paměti faktor netypické demografické skladby AZ.

Zatímco u profesionálních útvarů by doktor práv na systematizovaném místě kulometníka působil jako přírodní úkaz, u jednotky AZ se nad tím nikdo nepozastaví.

Proces vytváření nových jednotek Aktivních záloh, spolu se změnou celého konceptu AZ, je teprve na počátku, 4. výsadkovou rotu (AZ) nevyjímaje. Celý systém je stále v pohybu, potřebné koncepční materiály budou schváleny až v první polovině roku 2016. Jestli někdy byla možnost modifikovat k lepšímu podmínky fungování jednotek AZ, je to teď. Proto zde uvítám zpětnou vazbu nejen od již sloužících příslušníků AZ, ale od každého, kdo se o tuto problematiku zajímá.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Postavení armády v právním systému České republiky

Armádním představitelům komplikuje nedělitelnou velitelskou pravomoc fakt, že ministr vlády v čele ...

Branná povinnost je uplatnění moci občana

Bulvární deník Blesk přišel 14. června letošního roku s titulkem "Vláda chystá brannou povinnost. ...

Kolapsy společností a bezpečnost ČR

Dne 24. září 2014 pořádalo Společné operační centrum Ministerstva obrany celodenní konferenci na ...

Letectvo Armády České republiky čekají velké změny

Modernizace taktického letectva, nákup vrtulníků ale i obměna strojů dopravního letectva – taková je ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 3
 • crusader
  22:46 04.01.2016

  To je právě mýlka , že je jedno, jak by se ony jednotky nazývaly.
  Důležitý je i to PR.
  Jak něco nazveme AZ 1 a 2 třídy, znamená to, že druhá 2. třída je horší než 1.
  Tak jako příslušníci AČR (vím, že ne všichni) koukají s despektem na AZ u bojových jednotek, tak koukají AZ od bojových jednotek na roty AZ u KVV. A tohle by se projevilo ještě víc u stanovení nějakých tříd.
  Proto by bylo lepší mít AZ (už ten název Aktivní zálohy tomu nasvědčuje) jen u bojových útvarů a cvičit je téměř na stejnou úroveň jako příslušníky AČR, aby je mohli nahradit (včetně přísnějších zdravotních prohlídek pro přijetí do AZ).
  No a u Teritoriální obrany (když tedy nechceme Domobranu), by byly nižší nároky na výcvik i na zdravotní stav. Ale nic by nebránilo výcviku, rozvíjení třídností u specialistů, školení velitelů, prostě snažit se z těch lidí dostat to nejlepší co v nich je s nějakou perspektivou (třeba zvýšení hodnosti atd.). Navíc výhoda je, že ti lidi by znali terén, v němž žijí. Ale opravdu by to muselo být víc rozprostřené po republice než jen u KVV.
  Jinak s tím ostatním co píšeš souhlasím. Nařizovat něco rozkazem a někoho někam proti jeho vůli včleňovat nemá smysl. Ale přesně tyhle lidi by určitě dobrovolně vstupovali do Teritoriální obrany, protože to vlastně dobrovolně už tak nějak dělají.
  A provedení mobilizace s tím, že nejprve provedeme odvody a potom teprve vycvičíme vojáky je opravdu nesmysl, na to nebude čas.
  Ale to je klasický rozhodnutí našich politiků. Napřed uvažujeme s povinnými odvody a ještě to zdůrazňujeme tím, že brannou povinnost mají i ženy. Když se pak oprávněně zvedne vlna nevole (povolávat ženy si nedovolili ani komunisté, úplně to ořežeme a zavedeme dobrovolné odvody (ale tak nějak zapomeneme, že se nepíše rok 1938 a s dobrovolností to tak slavný nebude). Místo, aby ministr nesl kůži na trh (lépe řečenu funkci) a vysvětlil, že povinné odvody jsou nutné (ovšem ženy pouze jako dobrovolnice), aby armáda vůbec věděla koho bude mít k dispozici v případě nebezpečí, ale že to současně neznamená obnovení ZVS, tak si všichni hrají na mrtvého brouka a nechají novináře aby plácali nesmysly.

 • Maximus
  21:21 04.01.2016

  To Crusader: Vždyť o pár stránek před popisuji komplexněji něco podobného - ve své podstatě je jedno, jak by se nazývaly mnou popisované AZ 1. třídy, které by tvořily zálohu bojových jednotek profesionální části AČR, zatímco AZ 2. třídy by tvořily základ teritoriální obrany a spadaly by pod KVV.

  S tím "čecháčkovstvím" to bylo míněno tak, že se mi nelíbí názory, kdy chce někdo "béfelem" přidělit důležitou a ve své podstatě nevděčnou roli bez jeho souhlasu někomu, kdo o to z podstaty jeho stávající role (hasič, myslivec, policajt, etc.) o toto nemá zájem.

  Prostě se domnívám, že teritoriální obranu by měla tvořit další skupina dobrovolníků, která by spadala pod AČR a na dobrovolné bázi by ve své podstatě suplovala brannou povinnost - jejím účelem by nebylo v žádném případě "vyrábět" záložáky s výcvikem pro zahraniční mise třeba v Afganistanu. Příslušník AZ II. třídy by ale po několika letech průběžného výcviku byl mnohem použitelnější pro obranu země (jak z hlediska kvality či času k jeho vyslání do akce) než jakýkoliv běžný branec po základním kurzu.

  V případě akutního ohrožení našeho státu a nutnosti plnit alianční závazky v podobě poskytnutí jednoho brigádního uskupení mimo naše území, tak v reálu nám již mnoho bojově nasaditelných vojáků nezbyde pro obranu vlastního území (ono ani bez alianční participace těch vojáků moc není).

  Je tu právě ona chiméra všeobecné mobilizace, na kterou by velmi pravděpodobně nebyl čas, prostředky, zbraně, kapacity, ochotné obyvatelstvo, etc.

 • crusader
  12:32 04.01.2016

  Luky a Maximus
  je škoda, že se nemůžete dohodnout ani vy dva, a přitom máte podobný názor, že je potřeba s tím něco dělat.
  Tak jak jsou dnes postavené AZ to stejně nemá perspektivu a nezmění se to ano po schválení branného zákona. Rozhodně to nezlepší povinná účast v AZ u lidí, co naštvaní odchází z AČR.
  Prakticky se stejně musí začít od nuly, neboli od těch nejmenších. Začít propagovat armádu a lásku k vlasti už od mateřských školek, pokračovat s tím na školách (včetně obnovení branné výchovy), obnovit něco jako byl Svazarm (bez politiky ale připravovat mladé pro službu v AČR).
  Naše média se strašně ráda vysmívají Putinovi, když přesně na tuhle věc (výchova k vlastenectví) vyčleňuje miliony rublů.
  Vím, u nás už se vlastenectví nenosí, slovo vlastenec je dnes nadávka. Místo toho vymyslíme program POKOS (nevím kolik to stálo peněz) a říkáme to stačí, tím jsme vše vyřešili.
  Dalším úkolem je změnit koncepci AZ. Aktivní zálohy by byly pouze jednotky přičleněné k bojovým jednotkám.
  Z krajských rot by se mohl stát zárodek jednotek teritoriální obrany, ovšem s tím, že na každém bývalém okrese bude dislokována alespoň jedna četa (výhledově rota) teritoriální obrany a v ní by sloužili dobrovolníci z daného okresu, kteří by procházeli normálním výcvikem s ohledem na věk a úkoly co by měly tyto jednotky plnit. Rozhodně je lepší četa na okrese než 300 mužů (výhledově po naplnění AZ na 5000 mužů) na kraji.
  Veleli by důstojníci v záloze, vše by spadalo pod MO (možná ve spolupráci s MV). Rozhodně si myslím, že by byl větší zájem než při současné koncepci AZ, protože dobrovolníci by se připravovali k obraně svých domovů a svých rodin, nikdo by je nastrašil vysláním někam na misi.
  Vím, stálo by to mnohem víc peněz, ale armáda opravdu není žádný chudák, v rozpočtu více než 45 miliard by se na to určitě peníze daly najít.
  Okresů bylo 76, k tomu bych připočítal statutární města a obvody hlavního města, takže jsme výhledově na 100 rotách o 100 mužích, což je 10 000 mužů ochotných bránit své domovy (což je jen 2x tolik než plánuje AČR aktivních záloh)

 • Luky
  09:32 04.01.2016

  Nechápete, protože se každý bavíme o něčem jiném.
  Nějak to dopadne, ani já a ani vy s tím nic nenaděláte. Teď to stejně zůstane, jak je to nastartované.

  Poznámka o čecháčkovství a hledání někoho, kdo za nás bude něco bránit je zcestná. V případě, že služebna s deseti policajty má v rajonu 70 obcí a krajské roty nebudou stačit ani pro Prahu je snad jasné, že šlo o hledání něčeho co nejvíc místního, aby za nás tu svobodu a demokracii nikdo cizí bránit nemusel (protože nebude kdo).

 • Maximus
  16:39 01.01.2016

  To Luky: To s těmi myslivci či hasiči je zcela scestné uvažování, protože by to byl systém vytvořený dost politicky nepopulárním "béfelem", který žádný soudný politik nepodpoří. Navíc spoustu lidí by dobrovolně nedobrovolná povinnost být ozbrojen a podrobit se výcviku odradila od vstupu třeba od hasičů.

  Prostě je to typické "čecháčkovské" hledání, kdo tu svobodu a demokracii za nás vlastně bude bránit.

  Jediným demokratickým řešením je podle mne vytvoření další podmnožiny dobrovolníků spadajících pod armádu a dát lidem určitý impuls a šanci vytvořit funkční koncept teritoriální obrany, který by vycházel z demokratických tradic a jež by byl odpovědí na zcela změněné bezpečnostní a sociokulturní změny v rámci globálního prostoru.

 • Luky
  22:08 31.12.2015

  Jo jinak k otázce...dříve byl člověk od dětství institucionalizován, byl vychováván ke službě pro stát. Kluky čekala vojna, byly brané dny, střílelo se ze vzduchovky, házelo se granátem. Dnes nic takového nehrozí, děti tloustnou. Když dělají nábor k hasičům, většina nepřejde po kladině...
  Takže ti co jsou u hasičů už nějakým sítem prošli. V rámci trénování u nás ze vzduchovky střílejí a je to i na soutěžích. Nikde jinde si někteří ani nevystřelí.

 • Luky
  22:03 31.12.2015

  Pokud by měl stát fungovat v pohodě, není samozřejmě důvod dávat hasičům kosy. Tady se bavíme o tom, kam sahnout, když by došlo ke zhroucení systému. To byl i moment, kdy Cílek sahal po těch "nenáviděných" myslivcích.

  Jinak je celkem zajímavé poslechnout si tohoto naboba:
  https://www.ted.com/talks/thom...

  Je zajímavé jek i on v rámci expedičních sil dochází k tomu, že jsou potřeba dvě armády. "Leviathanská" mezi 19-25 lety a pak ta "vyzrálá" - s přesahem k policii.

 • JardaBrum
  10:37 30.12.2015

  Luky nevím z čeho u vás střílí hasiči - u nás tak jeden z druhého. To že zůstávají neozbrojeni má zásadní význam. Už se tu cítím jako kafemlýnek ale opět připomínám: Ženevské konvence. To že nějaká struktura nefunguje optimálně není důvodem ničit to nač můžeme být právem hrdi.
  Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci!

 • Maximus
  01:54 30.12.2015

  To Mattauch:
  Je snad určité snížení fyzických nároků, zkrácení úvodního kurzu na maximálně tři týdny a pak pokračovat ve výcviku v týdenních soustředěních, zásadní změně přístupu AČR ke konceptu AZ (prostě "jiného vesmíru") snad jen variací na současné téma.

  Spíše pár desítek jedinců navíc do AZ očekávám od současných změn koncepce AZ.

  Osobně se pohybuji mezi střeleckou komunitou (v ČR má ZP 300 tisíc občanů) a o afinitě k armádě, civilním klonům útočných pušek či dokonce kulometům, reálnějšímu střeleckému výcviku vč. taktiky (osobně třeba Israel Combat System - I.C.S) se dá stále mluvit u desetitisíců střelců. Dlouhodobě si dávám tu práci a zjišťuji jejich zájem o AZ, resp. jejich zájem o vstup, pokud se určitým směrem upraví podmínky - můj zde představený koncept je vlastně zrcadlem jejich představ a přání.

  Rád bych i připomněl zcestnou myšlenku o všespásné všeobecné mobilizaci (která občas rezonuje mezi některými politiky či dokonce vysoce postavenými důstojníky, jejichž nohy se již moc nedotýkají země) - nejsou na to lidi, kapacity a ani vůle. Pokud nebudou mít vůli se bránit občané tohoto státu, budou mít vůli či vlastně i legitimitu je bránit jimi placení vojáci? Má pak takováto armáda ještě smysl?

  Kdo nechápe potřebu hledat cesty, jak zapojit co nejvíc občanů do zodpovědnosti za svoji obranu, tak bude jednou pravděpodobně nahrazen i s občany, kteří se domnívali, že za jejich vlastní svobodu či státnost bude bojovat někdo druhý.

 • Mattauch
  22:22 29.12.2015

  Maximus:
  To defakto odpovídá současnímu modelu krajských rot v případě že projde návrh na možnost rozdělit KZP na dvě části. Jediná rozdílnost je pak ve vašem nápadi s individuáním přístupem k výcviku na což popravdě nejsou ani lidi ani peníze a ani zájem protože snažit se tak moc kvůli střelci nemá velký smysl.

  Co se týče kurzů žijete v jiném vesmíru než AČR... :) Až budem řešit tohle, budu nadšen z úrovně nanší armády. Nám se po třech letech úporné snahy snad konečně povede protlačit pár vojáků na kurz řidiče BVP, které mimochodem máme jako jednotka ve výzbroji.

  nějk v tom konceptu nevidím to, co by do systímu dostalo víc než pár desítek lidí...

 • Maximus
  14:01 29.12.2015

  Budu se opět opakovat, koncept mnou zde uvedený je inspirovaný francouzským vícetřídním modelem.
  Očekával bych nároky na fyzické podmínky o něco měkčí než u profesionálních vojáků či AZ bojových útvarů (tj. podstatě ekvivalent I. třídy) - pokud se počítá s tebou v první linii či pro mise, tak musíš splňovat nároky na profesionálního vojáka. Psychologické a bezpečnostní podmínky stejné.
  Co se týká výcviku, tak úvodní kurz cca 3 týdny + nadále stejný režim jako u současných AZ, tj. 28 dní výcviku ročně.
  Oběm výcviku odpovídající požadavkům na brance v případě mobilizace, tj. jet podle "Příručky vojáka AČR", tj. základy. Po zvládnutí určitého pemza výciku s dostatečným hodnocením (délka tohoto výcviku by mohla být individuální dle schopnosti každého člena AZ II. třídy) by mohl být přesunut na výcvik střežení ODOSu. AZ II. třídy by spadaly pod KVV a byly by primárně vyčleněny pro ochranu strategicky významných objektů (třeba jen jako posilení či primární ochrana objektů nespadajícíh mezi nejvíce prioritní cíle), určitý směr výcviku by mohl vést k integraci schopností podpořit složky PČR (typicky checkpointy, ostraha hranic, etc.).

  Bonusem a rozšířením potenciálu schopností jednotlivců by byly různé specializační kurzy zlepšující schopnosti AZ. II třídy jako celku, jakožto primárně auxilární složky AČR. Např. nadstandartní schopnost práce s moderními komunikačními prostředky, ženijní technikou, zdravotnickým výcvikem, moderními PTŘS (pokud budou masověji zavedeny do výzbroje) minomety či další voj. výzbrojí mimo primární spektrum zbraní určených pro plnění úkolů vyčleněných pro AZ II. třídy, etc..

  V případě kritické potřeby budou tak již vytipováni "záložáci" s potenciálem přejít k prvosledovým jednotkám či být schopnni tyto zbraně alespoň elementárně ovládat v případě nutnosti přejít v guerilový boj.

  Co se týká začlenění AZ II. třídy do struktur AČR, tak je jasné řízení přes KVV.

  Klidně mohou být vyčleněny roty pouze I. či II. třídy či mohou být smíšené a jejich využití a nasazení by bylo v kompetenci KVV. To by samozřejmě vyžadovalo pro KVV navýšení personálu - jak profesionálů, tak i důstojníků odcházejících do zálohy a kteří sami aktivně projeví zájem se podílet na vytváření struktur AZ (jsou takoví a AČR neumí a vlastně je ani nechce využít - tím rozhodně nemyslím Obrtela či jiné "Domobrance" s politickými ambicemi).

  Je potřeba chápat schopnost vytvářet průběžně zálohy tvořené AZ. II třídy, kterých by bylo řádově víc než těch spadajícíh do I. třídy, jako základ schopnosti AČR provést mobilizaci v případě skutečně rozsáhlého ohrožení země.

 • Luky
  13:30 29.12.2015

  Hele já mám furt Áčko - chtěl jsem v 93tim na vojenskýho pilota, tak jsem byl pravdomluvnej, jinak všichni ostatní z obou tříd na gymplu modrá nebo civilka. A v 95, když jsem odmaturoval, tak to vůbec neotevřeli, protože rušili letky...šel jsem tedy na architekta.
  Moc chlapům od AZ fandím a nerad bych jim to nějak znechutil, takže si už pochybnosti nechám pro sebe. Ale mě by nepřišlo od věci třeba ozbrojit dobrovolný hasiče. Cvičí zdravovědu, fyzičku, soutěží, střílejí a mají disciplínu i důvěru obyvatel (alespoň na venkově). Jejich posláním je životy zachraňovat, těm bych se nebál svěřit zbraň. Ale opět - k podobnému rozšiřování pravomocí bez hlubšího průseru nedojde.

 • Beld
  13:17 29.12.2015

  Ja z meho pohledu proste nemam na AZ v nynejsi podobne absolutne cas . Sice bych splnil bez problemu fyzicke testy i pro profesionalni armadu a mam nastrileno ( i kdyz jen s kratkou zbrani ) vice nez vetsina clenu ACR(opavaBois) . Ale mam modrou knizku , kterou jsem dostal na vysce rok pred zrusenim PVS kvuli zraku ( coz uz mam paradoxne vyreseno operaci oci ) . 2-3 mesice vycviku jsou absolutne nerealne , zivim 3 decka 11-15 let . Dovolenou mam +- 3 tydny rocne max tyden v kuse ( OSVC - telekomunikacni technika ) . Muj bracha (rocnik 78) to ma podobne , jen s tim rozdilem , ze byl na civilce . Novy zakon o AZ neresi absolutne nic . Maximalne natahne do AZ par delniku z hyundai se zakladnim vzdelanim .

 • Mattauch
  12:05 29.12.2015

  Maximus:
  Můžete nějak specifikovt podmínky přijetí do II. třídy AZ? Jaký výcvik by měli podstupovat? Jaké jednotky a s jakými úkoly by měli tvořit? Měli by být nějak provázány s AZ I. třídy? Jak/Kým by měli být řízeni (začlenění do systému)? Velitelský sbor II. třídy AZ by měl být vytvořen z vojáků II. třídy AZ, či nějak dodán z venčí? Pokud dodán z venčí, tak kdo by to měl být a co by dělal po dobu kdy by II. třída AZ necvičila ani nebyla nasazena?

  Děkuji za odpověď.

 • Maximus
  09:45 29.12.2015

  To Mattauch:
  Právě proto vidím řešení ve vytvoření dvou tříd AZ - jedna by profitovala z kvality a ta druhá z kvantity - optimalizované využití daného lidského potenciálu.
  Po současných více méně kosmetických úpravách podmínek AZ se rozhodně počty zájemců nějak významně nenavýší a jen se ztrácí čas a příležitost.

  Aź nám (myšleno občanům a politikům této země) poteče za několik let do bot, tak zase příjdou na přetřes povinné odvody či přímo znovuzavedení ZVS. To ale už většina současných "tatíků" bude věkově jinde a generace po nich bych si rozhodně moc neidealizoval. Pak s jistou mírou cynismu bude velmi populární "Píseň Neznámého vojína" od Karla Kryla.

  Je potřeba si uvědomit, že do velkých problémů se dříve či jen o něco později dostaneme a mít či nemít k dispozici několik desítek tisíc "záložáků II. třídy", kteří sice nebudou na úrovni AZ bojových útvarů (minimálně ale na úrovni bývalých branců - navíc ale patřičně odhodlaných, motivovaných a ve své podstatě lehko docvičitelných), může být důležitou otázka přežití naší státnosti či samotné svobody.

  Jak jsem pasl ve svém návrhu, armáda by se vlastně prací s II. třídou AZ opět naučila pracovat s branci a vytvářela si kapacity a schopnosti pro případ mobilizace. Pokud někdo zná současné možnosti AČR mobilizovat, tak pokud si nechce lhát do kapsy, tak chápe, že je stejně proveditelná, jako se rozhodnout zítra v lese nasbírat "pravé" hřiby na smaženici.

  II. třída AZ by vlastně na bázi dobrovolnosti vlastně "suplovala" ZVS. Ta je v současnosti už zcela politicky nepřijatelná a v případě nějaké "hurá" mobilizace bude většina soudných lidí spíše "švejkovat", než stát frontu před rekrutačními středisky.

 • hulvath
  23:36 28.12.2015

  Priteli Maximusi, zatim je tvuj rozumny hlas volanim na pousti. Tady musi dojit k radikalnimu spolecensko - politickemu otresu, ktery bude bolet, a pak se zacne neco normalniho dit... Drive ne.

 • Mattauch
  23:36 28.12.2015

  Maximus:
  Jsem OSVČ s pětiměsíční dcerou a hypotékou... Na výcviku ročně trávím 4 pracovní týdny. ;)
  Jistě je to velký problém, ale prostě nemá uspokojivé řešení. Zatím nejvstřícnější možnost o které se mluví je rozdělení do dvou bloků po třech týdnech, ale otázkou je jejich časový odstup. Nemluvě o potížích se znovu začlenit do výcviku po přerušení. Osobně se obávám že o většinu téhle půlgenerace která neabsolvovala ZVS a zároveň už má z osobních důvodů problém s absolvováním KZP jsme přišli. Je to škoda, ale nevěřím že rozdělení výcviku do dvou bloků na tom nějak moc změní a drolit ho ještě víc by asi postrádalo smysl.

  Zdravotní požadavky se upravují od 1.1.2016 a u krajských rot mají být během roku stanoveny místa s přípustnou zbravotní klasafikací B. Tedy tahle záležitost se řeší. Ale pořád je tu KZP a to je fyzicky dost náročná záležitost. Tady jsou normy dle kterých je ve vyškově přezkušováno http://www.vojak.cz/cz/aktuali... Když jsem tam nastupoval v roce 2008, měl jsem dost problém splnit běh (ten problém mám stále) tak jsem tenkrát prostě 3 měsíce před nástupem na KZP chodil obden běhat dvanáctiminutovku.

  Jitě je u každého chválihodné, že chce ze sebe dát to nejlepší své zemi. Už jen kvůli tomu si zaslouží úctu. Ale taky chápu, že se v něktrých případech najde člověk, se kterým bude málokdo chtít sloužit - prostě proto, že na to nebude mít a bude tedy pro ostatní nebezpečím. Ono ani střežení ODOS není úplná sranda (cvičil jsem to tři roky). Ano tito lidé jsou mnohdy výborně použitelní v zabezpečovací části krajských rot a také k tomu dochází, ale to jsou vzásadě polovýsluhová místa pro starší příslušníky nebo pro ty kteří již mají za sebou vojenskou službu.

 • Maximus
  23:06 28.12.2015

  Mattauch: Asi proto, že řada lidí o kterých mluvím nemá za sebou ZVS, protože ZVS byla například zrušena v posledním roce jejich studia na VŠ. Proto jedinou cestou do AZ je skrze Vyškova 6 týdnů výcviku, což je pro člověka s OSVČ, malými dětmi, hypotékou prostě sci - fi.

  Navíc fyzické požadavky v podstatě stejné jako pro profesionálního vojáka a to v situaci, kdy jde primárně získat kapacity pro ostrahu strategických objektů, infrastruktury a pomoci při živelných pohromách také není úplně smysluplné - tedy pokud vezmeme reálný fyzický potenciál současné populace - a lepší to rozhodně nebude!

  Tím neříkám, že na fyzické požadavky by se mělo zcela rezignovat (psychické a bezpečnostní jsou samozřejmostí), ale spíš než počet lehosedů na čas bych viděl v schopnosti zvládnout dlouhý přesun v "plné polní" či schopnost působit při určitém mixu spánkové, psychické a fyzické deprivace.

  Proto jsem tu také zmínil koncept, který by umožnil jet "dvoukolejně" a vytvářet zálohy pro bojové útvary a zároveň i jednotky spadající pod KVV pro lidi bez nějakých velkých "válečnických" ambicí, ale ochotných dát něco ze svého času a srdce své zemi jen tak, protože mohou.

 • Mattauch
  21:30 28.12.2015

  Maximus:
  Co jim brání se přihlásit do AZ? Pokud mají za sebou ZVS, stačí jen úspěšně projít vojenskou nemocnicí...
  Ohledně těch co by museli na základní výcvk tam je to problém, ale dost těžko řešitelný. Je jistě možné těch současných 6 týdnů rozdělit do bloků, ale je třeba si uvědomit, že účelem základního výcviku není jen předání informací. důležitá je i kontinuální zátěž a její zvládání, uvykntí práci v kolektivu, atd... Navíc je jednoznačné, že delší interval mezi výcvikovými bloky by vedl k jistému úpadku schopností mei jednotlivými bloky - to je vidět i na výcviku u jednotky kde obvykle první den věnujeme z velké části opakování základů. Za ten čtvrtrok prostě spousta lidí něco pozapomene.

 • Maximus
  13:27 28.12.2015

  Nechci být prorokem špatných zpráv, ale ani současné "zlepšení" ohledně AZ nebude mít žádný velký přínos co do počtu AZ - tedy pokud nepočítáme "béfelem" do AZ nahnané z armády odcházející profeionální vojáky.

  Naopak bude flagrantně promrhána příležitost do AZ natahnout lidi z řad současných třicátníků a čtyřicátníků, kteří ještě mají v sobě vytvořeny přiroozené vazby ke své zemi a k povinostem z těchto vazeb plynoucích.

  Tito lidé už mají svá divoká léta za sebou, mají rodiny, práci a někteří i pozitivní vztah k armádě, zbraním, technice, etc. a jsou ochotni věnovat část svého času pro zvýšení potenciálu bránit svou zem. Zároveň nechtějí, aby jejich snaha a pocity byly zneužity politickými stranami či dokonce "zájmovými skupinami" stojícími na hraně zákona - proto žádné "Domobrany", ale jasný kontext v rámci AČR.

  Současně je tu příležitost, kdy mohou tito lidé (patřím mezi ně) předat svoje hodnoty dětem (včetně služby v AZ) a připravit tak další generace na třeba i velmi nepříjemné události a výzvy.

  Pokud se potenciál promrhá, tak za deset či dvacet let prostě bude fatálně chybět dostatek lidí ochotných se alespoň elementárně podílet na obraně svého státu - tedy rozhodně ne žádným "béfelem". Je to snad účel?

 • crusader
  10:53 27.12.2015

  No jo, ale v tom případě vidím povolávání AZ na operační nasazení v délce až 7 měsíců jako zbytečné. Pokud by se povolávaly až v případě stavu ohrožení státu (nevím kvůli jakému jinému důvodu by AZ mohly být povolány) pak opravdu není potřeba jejich souhlas. To lze totiž povolat kohokoliv i když AZ budou povoláni jako první. Jenže v tomhle případě už lze povolat i nás starý záložáky co ještě prošli ZVS a proti novým odvedencům mají alespoň nějaký výcvik a začít provádět odvody a výcvik nových odvedenců.
  Domníval jsem se, že právě prodloužený operační zásah (delší než 30 dnů) by řešil právě takové průšvihy jako byly povodně 1997 a 2002 kdy byla postižena polovina republiky a pomoc vojáků byla určitě potřebnější na dobu delší než 30dní. A to tehdy navíc byly ještě záchranný prapory, které dnes již nejsou k dispozici.

 • Mattauch
  01:32 27.12.2015

  Crusader:
  S tím souhlasem to vidím přesně opačně. Délka služby je vedlejší podstatný je účel.

  AČR a tedy i AZ, nejsou primární součástí IZS a pomoc při různých mimořádných stavech nevojenského chrakteru je pro ně tedy poboční záležitostí, proto je možné dát příslušníkovi AZ vybrat zda se takového operačního nasazení je ochoten účastnit, či ne. Zároveň je zde omezena doba nasazení při takové události na maximálně 30 dní a o patrně právě kvůli zmenšení možných potíží se zaměstnavatelem.

  Operační nasazení na území republiky, které by bylo delší než 30 dní (a tedy by reagovalo na jinou situaci než nevojenské ohrožení), oproti tomu znamená velký problém a tedy by bylo absurdní aby s tím někdo musel souhlasit - kvůli tomu se přece stal příslušníkem.

  A při operačním nasazení v zahraničí je nutný souhlas, protože by to u některých přísušníků mohlo odporovat jejich přesvědčení - protože se staly příslušnky AZ aby bránili svou zem v tom nejužším smyslu.

  Tedy, operační nasazení delší 30 dní v kalendářním roce na území republiky není z důvodu jako jsou povodně možné (protože z takového důvodu zákon prostě povolání na déle než 30 dní armádě nedovoluje a co nemá státní orgán dovoleno to nemůže dělat) a tedy bych se v takovém případě ani nebál o práci.

  Já chápu, proč to dodržování zákona není tvrdě vymáháno - jeden kolega s tím má poměrně velký problém a v jeho pozici bych si taky dvakrát rozmyslel co udělat. Nadruou stranu znám i mnoho těch na jejichž místě bych si to klidně dovolil. Ale to je na svědomí každého, co si nechá líbit a co už ne.

 • crusader
  23:30 26.12.2015

  Mattauch
  No potom co jsi tam dal i ten bod 2 paragrafu 12 tak to vidím opravdu víc podobné tomu, jak jsem to chápal já.
  Na povolání na operační nasazení na území ČR v trvání do 30 je nutný souhlas vojáka v záloze.
  V tom případe by logicky na delší nasazení i na území ČR měl být také souhlas. Takže z toho vyplývá, že bude vyžadován souhlas s operačním nasazením a je otázka jestli bude také požadován souhlas s nasazením v zahraničí nebo se to bude brát automaticky jako souhlas (je otázka jak bude formulován příslušný dokument, co bude záložák podepisovat.
  K té době povolání na operační nasazení. Umím si představit nasazení delší než jeden měsíc, např. na 3 měsíce v případě např. záplav jako byly v roce 1997 nebo 2002.
  A pak tě bude zajímat jestli budeš po návratu mít práci nebo ne (pokud tedy nejsi zrovna ze zatopeného území), vůbec jestli máš rodinu, která je na tvém příjmu závislá.
  S tím souvisí i to tvrdé vyžadování dodržování zákona vojáky v záloze. Každý nebydlí v Praze aby okamžitě sehnal stejně dobře placenou práci, tady v pohraničí je to docela problém.

 • Mattauch
  22:20 26.12.2015

  Crusader:
  Jednání výboru pro obranu jsou, není li uvedeno jinak, veřejná. Může tedy přijít každý, ale jedná se vzásadě o pozici diváka. Nadruhou stranu o přestávkách v jednání je možné promluvit s každým, kdo je ochoten se bavit a ohledně problematiky AZ ta vůle je - jak mezi mnohými poslanci výboru, tak i ve velení AČR, které se těchto schůzí pochopitelně obvykle účastní. Ono tady i jinde na internetu spousta lidí nadává a vyzdvihují švícarský model přímé demokracie, ale kolik z nich zkusilo využít možností, které jim dává náš systém... Ono těch možností není málo.

  Ohedně zaměstnavatelů a pouštění na cvičení. Z právního hlediska je to naprosto jasně dáno, v praxi je však problém s vymahatelností. V zásadě do toho zaměstnavatel nemá vůbec právo mluvit, ale bohužel pokud kvůli cvičení dělá zaměstnanci problémy je to záležitost pracovně právní. Ikdyž se osobně domnívám, že by se zde daly uplatnit i některé paragrafy trestního zákona. Nicméně to tak jao tak počítá s hledáním si jiné práce. Protože pokud mě zaměstnaatel neoprávněně propustí, tak ho mohu žaovat, ale dokud soud nevyhraji (a to na něj musím mít čas a prostředky) tak jsem bez práce a bez prostředků. Pokud mi bude zaměstnavatel bránit ve výkonu cvičení, nebo mi bude vyhrožovat postihem, myslím že by se dal uplatnit trestní zákoník, ale v tom případě musím udat konkrétní osobu a tedy si taktéž hledat nové místo.

  Prostě pokud mi přijde jako zaměstnanci povolávací rozkaz, jdu s ním k zaměstnavateli abych ho seznámil s tím že od X do Y budu na vojenském cvičení (jdu ho seznámit, nemá právo to povolovat či zakazovat, je pouze seznámen s faktem). Pokud se zaměstnavateli zrovna opravdu velice nehodí abych v práci chyběl mohu toto buď já, či zaměstnavatel komunikovat s KVV, ale rozhodnutí je na KVV. Nebo by to tak alespoň být mělo, praxe je bohužel poněkud jiná a dokud nezačnou příslušníci AZ a AČR tvrdě trvat na dodržování zákona tak to lepší nebude.

  A ohledně operačního nasazení, ono je to dost krajní věc... Když to vezmu sám za sebe, pokud bych měl být povolán ke službě v operačním nasazení na území republiky na takle dlouhou dobu, tak to zda budu mít po návratu práci by bylo mou poslední starostí... ;) Ohedně řešení třeba živelných pohrom, bude totiž možné (dle tohoto návrhu) povolat AZ k operačnímu nasazení na dobu do 30 dní, za předpokladu souhlasu dotyčného vojáka. Takže povolání do operačního nasazení nad 30 dní bude asi vždy buď se souhlasem do zahraničí, nebo bez souhlasu v případě opravdu velkého průšvihu u nás - a pak mě práce opravdu netrápí.

  viz § 12a odstavec (2): (2)
  Vojáka v záloze lze s jeho souhlasem povolat ke službě v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce, vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty.“.

 • crusader
  21:03 26.12.2015

  Mattauch
  Ale tady se jedná o operační nasazení až na 7 měsíců, to si myslím, že by měl být požadován i souhlas s nasazením v Česku. Který zaměstnavatel tě bude postrádat 7 měsíců? Co vím, tak někteří zaměstnavatelé nechtějí členy AZ pouštět ani na krátká cvičení.
  No asi k daný problematice máš blíž, já na jednání výboru pro obranu PS zván nejsem. Ale myslím, že když jsem to takhle pochopil já, nebude problém aby stejný názor měl např. právník nebo třeba ústavní soudce, který se k dané větě bude vyjadřovat.
  No a pokud budou v lidech převládat pochybnosti, jak to vlastně zákonodárci mysleli, nikdo se do AZ nepohrne.

 • Mattauch
  19:23 26.12.2015

  já osobně ten souhlas, dle toho jak je zákon napsán, spojuji pouze s operačním nasazením v zahraničí a jiný výklad mě ani nenapadl (A vzhledem k tomu, že jsem se trochu ochomítal už kolem tvorby koncepce AZ na jejímž základě vzniká i tenhle zákon a semtam zajdu jednání výboru pro obranu PS, tak jsem si celkem jist, že ze strany tvůrců zákona to bylo myšleno tak jak prezentuji).
  S operačním nasazením v ČR je nesmyslné vyžadovat nějaký souhlas neboť to je primární smysl existence AZ, potažmo záloh jako takových. Co se týče nasazení ve prospěch spojenců, atd... pokud by se jednalo o něco většího, stejně by došlo k vyhlášení stavu ohrožení státu, nebo válečného stavu a tam jsou pak pravidla nastavena zcela jinak a na nějaký souhlas se nikdo nikoho ptát nebude ať už bude v AZ, nebo v klubu zahrádkářů... Tohle prostě řeší jen situaci kdy by stát jel v mírovém režimu, ale z nějakého důvodu bylo žádoucí operační nasazení záloh.

 • CerVus
  17:19 26.12.2015

  V tomhle smyslu to bude nasazení dle potřeb AČR tudíž i jejich spojenců.
  Takže tu je jen otázka jestli záložáky k podepsání papíru s operačním nasazením bude někdo nutit nebo to bude jen na dobrovolné bázi. Pokud by došlo na lámání chleba a bylo by třeba nasadit záložáky na našem území, tak by se to nějak zařídilo jako je v armádě běžné. Zákony jsou vždy napsané tak, že se dají ohýbat dle potřeb a daného výkladu.

 • crusader
  17:03 26.12.2015

  No to je přesně ono, návrh zákona je opět napsaný tak, že i nám laikům se nabízí dvě možnosti výkladu. Proč tam třeba není napsáno " pokud s nasazením v zahraničí vysloví prokazatelný souhlas" a je tam "pokud s
  takovou službou vysloví prokazatelný souhlas" a není z toho jasné, zda se odkazuje na službu v operačním nasazení nebo nasazení v zahraničí.
  Prostě typický český zákon - nejasný a s různou možností vysvětlení.

 • Mattauch
  15:41 26.12.2015

  Crusader: Já to chápu tak, že mohu být použit v operačním nasazení na území republiky, nebo pokud s tím budu souhlasit tak v zahraničí.
  Ten text který mám, je tak jak jde návrh zákona z poslanecké sněmovny do senátu - měl by to tedy být v současné chvíli text aktuální.
  Pokud jsem správně informován, tak k úpravě textu (z vaší verze, na to co mám já) došlo na základě připomínek levé části spektra PS. A to právě proto že dle nich má AZ soužit pro potřeby ochrany ČR na území státu a pokud má být někdo naszaen jinde, měl by stím souhlasit.

  Nicméně si rozhodně neuzurpuji právo na právně závazný výkad návrhu zákona.

 • crusader
  11:58 26.12.2015

  Mattauch
  Navíc ani ta tvoje varianta neříká, že s vysláním do zahraničí musí záložák souhlasit.
  Pouze se tam říká, že musí souhlasit se službou v operačním nasazení, nikoli že musí souhlasit s nasazením v zahraničí

 • crusader
  11:22 26.12.2015

  No já mám stažený trochu jiné znění (ale možná máš novější verzi)
  je to stažený z
  http://www.komora.cz/pro-podni...

  22. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:
  㤠12a
  Služba v operačním nasazení
  (1) Voják v aktivní záloze vykonává službu v operačním nasazení na území České republiky nebo mimo něj v délce do 7 měsíců v kalendářním roce, a to podle potřeb ozbrojených sil.

 • Mattauch
  10:32 26.12.2015

  Jen tak mimochodem pro ty kteří se bojí zneužití AZ v zájmu NATO. Výňatek z: "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony".

  㤠12a
  Služba v operačním nasazení
  (1)
  Voják v
  aktivní záloze vykonává službu v operačním nasazení, a to podle potřeb
  ozbrojených
  sil, v
  délce do 7 měsíců v
  kalendářním roce
  a)
  na území České republiky, nebo
  b)
  mimo území České republiky, pokud s
  takovou službou vysloví prokazatelný souhlas."


  podstatné je tedy písmeno b).

 • hulvath
  13:27 23.12.2015

  Co sem rikal ? Kdyz to nebude delat stat, bude se to dit zivelne a buhvi s jakym pozadim : http://www.lidovky.cz/domobran...

 • crusader
  19:34 22.12.2015

  Tady máte jednoho politika.
  http://www.ceskatelevize.cz/po...
  Jedná se o rozhovor s poslankyní Mgr. Janou Černochovou z ODS.
  Člověk se až diví, jak tomu rozumí, jak ví, jak to správně udělat, aby to fungovalo. Jenže politici bohužel prosazují správnou věc a ví jak se to má správně udělat jen když jsou v opozici.
  Paní poslankyně se (určitě z vrozené skromnosti) zapomněla zmínit, že již od svého prvního zvolení byla místopředsedkyní (byla členkou vládní koalice, nyní je pouze členkou, neboť je v opozici) výboru pro obranu Parlamentu ČR. Takže ty chyby, které kritizuje jsou také její vinou.
  Ale přes to všechno ten rozhovor stojí za to vyslechnout. Paní poslankyně připouští naplnění AZ do 5-10let (i když koncepce rozvoje AČR říká do 2020), hezky mluví o výchově dětí k vlastenectví s tím, že to znamená vysvětlovat, že jsme součástí systému kolektivní bezpečnosti, že vlastenectví je vlastně to že jsme v NATO. Hezky mluví o programu POKOS, jak nahrazuje dřívější brannou výchovu, tím říká, že se o tom vlastně nic neví, protože to je systém přednášek na školách (letos 29 škol v celé republice - což je opravdu "hodně") doplněný jedním sešitem pro učitele.
  No ale abych jen nekritizoval, jsou tam i dobré informace, například o tom, že armáda není schopná vybrat 4 roky dodavatele uniforem, že AZ jsou takový otloukánek, pro kterého vlastně nic není, že se i nadále vlastně předpokládá, že si záložky budou některé věci dokupovat, protože na ně dostanou vlastně přidáno.

  A propos, nevím, proč tu diskutujeme tak dlouho o zajištění obrany země, když to vlastně řeší POKOS neboli Příprava Občana K Obraně Státu - pokud chcete vědět co musíte znát abyste byli připravení bránit vlast stáhněte si na stránkách MO následující příručku pro učitele.
  https://pokos.army.cz/sites/po...

 • hulvath
  17:00 22.12.2015

  Maximus : To neni zbytecna politika. Ty si predstavil velmi dobry zakladni koncept, nebo spise ideu, hromadneho zapojeni obcanu do obrany. Fajn, tak mame vyprojektovane squele radio. No co elektrina na jeho napajeni ? Nebudme jak ekoidioti, kteri rikaji ze nove elektrarny nepotrebujeme, protoze stava jde ze zasuvky... Nase "stava" je policka vule tech co rozhoduji - tedy pokud se chceme drzet statu, co my tady asi chceme - byt mnoho lidi uz uz vice ci mene otevrene to nechce, povazuje stat spise za nepritele... Takze nezustat teoretiky za klavesnici - tak po tom co vymyslime spravny vojensky koncept, se zacneme starat o to aby ho uvedli do zivota kvalifikovani a zapaleni lide na politickych postech. A ty nemame a ja si myslim ze bez velkeho otresu spolecnosti, srovnatelneho s 1989, ani mit nebudeme...

 • Luky
  16:40 22.12.2015

  Stropnického jsem tu nikdy nekritizoval, ale když jste u toho - je dle mě zářným příkladem jednoho z důvodů, proč do toho nelézt.
  Když přijde na lámání chleba, bude vždycky říkat to, co mu zadají naši američtí partneři (viz nesmysly o Ruskem přistavených autobusech navážející z Balkánu uprchlíky). V naší zemi si prostě pohlídají, aby byly na klíčových postech proamerické servilní persony.

  Proto je pro mě jediná cesta ta, která je založena odspoda, týká se sounáležitosti s domovem, obranou rodiny, obce a majetku. Když vám chytne hospoda nebo spadne strom na silnici, tak musíte jednat a s politikou to nemá co dělat.
  U nás je dobrovolných hasičů spousta a mají tu obrovskou podporu všech. Cokoli ozbrojeného sice začne spoustě lidem "zavánět", ale to u zbraní bude vždycky. Možná je tu bez zkušenosti s větším/celoplošným průserem právě teď reálná pouze cesta AZ...akorát se to začalo řešit po Ukrajině a moc dobře si pamatuji, jak tu nasaditelnost mimo území nahoře řešili a chtěli to tam.

  (Tady není problém vytvořit zákon o solární energii, nebo nějak nastavit podporu přímotopů a pak se otočit na podpatku, zdanit to nebo zrušit...)

 • Spalda
  16:13 22.12.2015

  Co se propagace AZ týče, je opravdu minimální, když pominu pár zmínek v TV, které ale opravdu nikoho nepřitáhnou. Příjde mi ž MO, ne že by nechtělo, ale neumí to. Doufám že se to nebude brát jako "reklama", ale s několika lidmi kolem AZ sme projekt na "podporu" a PR AZ rozjeli. Název má "Až na dno" a první jednotka, která se v něm představí je četa AZ u "bojovky", konkrétně u mechny v Přáslavicích. V současné době se zpracovává materiál a pak už jen zbývá ho dostat mezi lidi.
  https://www.youtube.com/watch?...

 • Maximus
  16:08 22.12.2015

  To hulvath: Taháš jsem příliš mnoho zbytečné politiky - osobně považuji pana ministra Stropnického za toho z těch nejschopnějších z hodně dlouhého "výřadu" ministrů obrany co tato země měla od roku 1989 - minimálně z morálního aspektu.
  Ve své podstatě je to vlastně i smutné.

  Mnou uvedený koncept právě počítá s podřízením tohoto typu "domobrany" pod armádu, která by byla garantem toho, že do jejích složek by nebyly přijati různí extrémisti, psychopati či prostě jen psychicky nevyrovnaní lidé, kterým zbraň do ruky z principu nepatří.

  To Crusader: Máš pravdu, že domobrana je jaksi zprofanovaný výraz, ale pokud je v myšlení lidí prostě dané rovnítko domobrana = skupina sice nějak ozbrojených ale v podstatě nijak nevycvičených lidí s nejasnými představami, tak je lepší tento výraz opustit a hledat jiný "politicky korektní" s jistou kontinuitou na stávající situaci.

 • hulvath
  15:30 22.12.2015

  No ano kamaradi, jenze AZ jsou spise trpene a nejaky jejich (papirovy, nedomysleny) rozvoj je spise navzdory politicke vuli nynejsi garnitury. Bojim se ze ted, kdy na to je jeste (pul roku, rok ?) klid, tak se nic zasadniho nezmeni. Polsky rezim vzal po volbach vec zostra, kvikot - nebo hlucne mlceni - nasich medii o tom svedci. Ale tady bude bude muset dojit asi k zasadnimu politickemu zemetreseni, ktere odfoukne krome jineho pokracujici (ne nahodnou !) tradici jmenovani nejubozejsich nul za ministry obrany... A to zemetreseni zel nastane az pod vlivem takovych udalosti, ktere nechceme. Uz to nemusi trvat dlouho, od par set "stroskotancu a samozvancu" na Staromaku, po milion lidi na Letne, uplynulo jen pul roku...

 • crusader
  15:16 22.12.2015

  Nevím, proč se všichni ježí při názvu domobrana. Co je špatného na tom bránit domov?
  To mě mnohem hůř zní milice (asociace na LM), garda (asociace na Revoluční gardy RG nebo pro mnoho lidí ne zrovna americky (ale taky ne prorusky) zaměřených asociace na Národní gardu USA.
  Myslím, že slovo domobrana není vůbec zprofanovaný.
  Rozhodně to nezní tak neosobně jako Aktivní zálohy - co to je? Jsou aktivní nebo v záloze?
  I ten název je důležitý, ne jen úloha dané ozbrojené složky.
  Nejsme Polsko, aby stačilo mluvit o nebezpečí z Ruska a lidi se začali hromadně hlásit do jednotek (je ale také otázka jestli je to pravda nebo jen propaganda).
  Někdo tady taky odkazoval na diskuzi pod původním článkem na On War / On Peace. Tak jsem si ho přečetl. Když vynechám, že většina diskuze je o vytvoření roty AZ u 43. výsadkového praporu je z té diskuze dost vidět jak se cítí členové pěších rot u krajských velitelství a jak na ně pohlížejí profesionální vojáci AČR. Mluví se tam i o naprosto nedostatečné propagaci armády ve školách. A to vůbec nemluvím o naprosto nulové propagaci AZ.

 • Maximus
  14:08 22.12.2015

  To Cervus: Však také píši, že mnou popisovaný model není "švýcarský model", ale pouze cesta k němu.
  Je potřeba nechat participovat občany na své obraně a i když z počátku by efekt co do kvality či kvantity nebyl nijak ohromující, tak jako výchozí bod by to bylo rozhodně použitelné.

  Stále je to lepší volba než nějaké povinné odvody či dokonce přímo vojenská služba.
  V ČR je cca 350 000 dobrovolných hasičů či přes 300 000 držitelů ZP - chce snad někdo tvrdit, že při správně uchopené koncepci AZ by se nenašel dostatek dobrovolníků pro AZ?

  Je potřeba vytvořit určité společenské podvědomí, obecně přijímaný "duch", musí být viděn přínos AZ pro společnost a samozřejmě lze předpokládat vytvoření určité tradice (která začne u rodinných příslušníků - analogicky jako je u dobrovolných hasičů, myslivců či kdysi u měšťanských ostrostřelců tvořící po generace kolorit větších i menších měst).

  To by tvořilo bázi od které by pak vedla už přímější cesta přes myšlenky politické reprezentace až k něčemu, co by mohlo vést k podobnému systému jako ve Švýcarsku. K tomu je ALE potřeba svobodná a zároveň na jasně demokratických principech stojící občanská společnost. Jasně daný synergický multiplikační efekt prospěšný pro všechny občany - vojáky i nevojáky.

 • CerVus
  13:41 22.12.2015

  Maximus: Jenže zásadní problém proč nelze aplikovat Švýcarský model je ten, že u nás není základní vojenská služba. Ta tam činí 225 dní (donedávna 260) po které následuje 3x do roka týdení výcvik (důstojníci 4x). Navíc se nejedná o výcvik typu 2/3 pochodování a ostatních blbostí jako bylo běžné u nás ale jde o intenzivní a později i úzce specializovaný výcvik. Takže celý ten systém je nastavený ještě tvrději než naše AZ.

 • Maximus
  12:57 22.12.2015

  To Voodoo: Naopak si myslím, že strážní služba by byla základem METL mnou uváděné II. třídy AZ - stejně jak to mají současné krajské roty AZ spadající pod KVV.

  Strategických objektů o zranitelných klíčových míst například energetické infrastruktury je u nás mnoho a je nereálné si představovat, že v případě skutečného ohrožení by jej současné složky PČR i s nápomocí AČR byly schopny adekvátně chránit.

  Zatím se teroristé soustřeďují na "měkké cíle", ale až hlavám teroristických buněk dojde, že útoky na klíčovou infrastrukturu ve vhodný čas a na vhodném místě vyvolají mnohem větší počty mrtvých a enormní ekonomické škody, tak budou bezpečnostní složky postaveny před téměř neřešitelný úkol - nebudou k dispozici už žádní další náležitě vycvičení lidé.

  Strážní služba není zas taková věda - zvládali ji i branci v dobách ČSLA, navíc i v současnosti je řada poměrně strategicky významných objektů chráněna členy civilních bezpečnostních agentur o jejichž schopnostech ochránit daný objekt lze s úspěchem dost pochybovat - rozhodně jejich posílením v případě rizika teroristických útoků členy AZ s xy dny ostrého výcviku a mnoha hodinami teorie (někomu se to bude zdát málo) by přesto výrazně vzrostl potenciál daný objekt ochránit.

  Během studia na VŠ jsem pracoval u bezpečnostní agentury (začínal jsem těsně před 11. zářím a rozhodně ne jako ostraha hypermarketu :-))) ) a měl jsem tak možnost nahlédnout do reality BA - takže si opravdu nedělám iluze.

 • Voodoo
  12:54 22.12.2015

  hulvath: Očividně máme odlišný názor na to jakou se vydat cestou, ale cíl je stejný. Abychom měli po všech stránkách bezpečný stát, je nezbytné aby na bezpečnosti participovalo nějakým způsobem i obyvatelstvo. Jakým, to už je věc diskuze.

  Do jisté míry se tu také přeme o pojmech domobrana a aktivní zálohy, i když obsahově mluvíme o něčem dost podobném. Nicméně vzhledem k historickým souvislostem, od kterých se není možné odprostit, se není čemu divit, že při slově domobrana některým z nás stávají vlasy hrůzou.

  Každopádně já osobně tuto diskuzi, na rozdíl od spousty jiných na tomto serveru, hodnotím kladně, na úrovni a bez zbytečných emocí.

 • hulvath
  12:07 22.12.2015

  Diskutuje tady nekolik naprostych nihilistu, vezicich po krk v nazorech na rigidni vojakovani, neschopnych chapat psany text a chytajicich se za slovicka a promitajicich do myslenek jineho vylucne a jen ty sve. Dulezite snad je jakym zakladnim smerem se miri - a ja nechci nic jineho, nez aby byla vule lidi po obrane vlasti vedena statem - ale na patricne (cili RUZNORODE) urovni. Jedine tak se zabrani vzniku anarchie, vselikych podezrelych spolku, at uz nahnedlych nebo nacervenalych spolku a spontannich nezadoucich aktivit lidi citicich ohrozeni a zatim vidi od politiku a vojenskych cinitelu vylucne vodnate reci - jako kdyz prazsky primator Nemec v dobe zaplav ve 12,00 v CT recnil o tom jak mame vse pod kontrolou a nic nehrozi - a v 18,00 byla zaplavena tretina metra... Maximusi, muj Vudce - budu vas nasledovat kamkoliv ! :D

 • Maximus
  11:29 22.12.2015

  Myslím si, že problémem zdejší diskuse je chápání výrazu domobrana - něktří ji chápou jako partu kdečím ozbrojených "taťků" s výcvikem odpovídajícím členům mysliveckého spolku či domobranecký systém švýcarského typu.

  Osobně jsem zastáncem toho druhého pojetí, ale cesta k němu je dlouhá a v našich poměrech bohužel ne až tak "standartní". Právě jednu z možností, jak se k systému "podobnému Švýcarsku" dopracovat jsem nastínil ve svém konceptu - je to samozřejmě jedna z možných cest, jak se k tomuto demokratickému ideálu (s touto vizí pro náš stát přišel už TGM) dopracovat.

  Je to dlouhá a složitá cesta, ale osobně si myslím, že by to stálo se kvůli našim dětem po ní vydat.

 • Voodoo
  11:18 22.12.2015

  Ještě dodám, že svým posledním příspěvkem rozhodně netvrdím, že se nenajde využití pro případné 2. nebo 3. třídy AZ., jak zde prezentoval Maximus. To vůbec ne, jenom tu roli nevidím v případě teroristických útoků, které jsou teď tak aktuální, a kterými právě někteří zde diskutující podmiňovali vznik domobrany. Tu já osobně odmítám v jakékoliv formě přesně z těch důvodů, které uváděl Petres.

 • Voodoo
  11:13 22.12.2015

  Mattauch: Můžu jenom souhlasit ve všem, co jsi napsal. Snažil jsem se právě zpochybnit nasaditelnost civilních osob s výcvikem pod úrovní současných AZ, ať už jakkoliv organizovaných nebo začleněných pod ozbrojené složky.

  Petres: Lépe bych to nenapsal.

 • Maximus
  11:10 22.12.2015

  To Peteres: Proč asi není takový zájem o AZ? V Polsku začali s AZ mnohem později, ale jejich stavy AZ jsou úplně někde jinde.
  Současný stav je příliš rigidní a neschopný přitáhnout dostatek použitelných lidí.
  Jak jsem psal, tak ve svém konceptu jsem se inspiroval Francouzi, kteří mají dokonce něco jako III. třídu a to jsou už lidé, kteří ve svém volném čase pomáhají při různých PR akcích armády, či mají prostředky (stavební, vyprošťovací či jinou techniku) nebo mají důležité znalosti a v případě ohrožení státu se na ně může armáda přímo obrátit a ti budou ji budou připraveni asistovat.

  Právě větší participace občanů na obraně je pro armádu zárukou, že v bezpečných časech nebudou mít takový vliv lidé, kteří budou seškrtávat armádní rozpočty až na kost či otevírají otázky, zda armádu vůbec potřebujeme. Chce se na tyto věci dívat trochu s nadhledem a v delším časovém horizontu.

  Pro stále dost profesionálů v armádě či na MO platí, že věci hodnotí z pohledu války minulé či v horším případě se připravují na válku minulou a ne na tu budoucí (někdy to vypadalo, že se připravují spíše na tu předminulou).

  Právě II. třída AZ by byla cestou, jak co největšímu počtu občanů (s psychologickými a bezpečnostními prověrkami) dát základní branecký výcvik - čistě dobrovolně a tedy demokraticky. Klidně se vsadím, že současná idea dobrovolných odvodů bude ještě méně populární než současné AZ.

  Tito členové AZ II. třídy by bylo mnohem jednodušší povolat a podle potřeb dovycvičit. Armáda by měla tyto lidi v případě potřeby opravdu k dispozici, což se o současné většině potenciálních branců v ČR říci nedá

  Přitom v případě ohrožení státu by vláda ČR povolávala kdekoho - rozhodně s mnohem menšími nároky, než by splňovali členové II. třídy aktivních záloh.
  Klidně by to pak v případě velké "šlamastyky" mohlo vypadat tak, že branci by byli po třech týdnech "rychlovýcviku" posíláni bojovat na frontu - jak tomu bylo třeba nedávno na Ukrajině. A tito zbytečně mrtví mladí kluci by šli na vrub těm, kteří se brání se současným nedobrým stavem něco udělat.

 • petres
  10:20 22.12.2015

  hulvath, myslíte si, že jsou nutné osobní útoky?
  Já doufám, že v této zemi bude v budoucnosti vždy dostatek vůle se bránit nebezpečí. Rok 1938 není problém selhání armády, ale politiků, to je jednoznačně doložitelné (rok 1968 je specifický, nesrovnával bych ho s rokem 1938). Rozhodně neuvažuji ve stylu: na obranu máme profesionální armádu, obrana státu se ostatních občanů netýká. Proti čemu jsem ale zcela zásadně, je vznik miličních jednotek typu Revolučních gard z roku 1945 nebo Lidových milicí z dob komunismu. Jako nepřijatelné (a doufám nejenom pro mne) je, jak jsem již jednou napsal v úvodu této diskuze, budovat zálohy typu Českoslovenští vojáci v záloze, protože směřuji stejným směrem, jako ty zmíněné milice z roku 1945 a 1948.
  Takže pokud bude dostatek politické vůle a bude se budovat systém podobný např. Velké Británii s jejich pravidelnou polní armádou a Teritoriální armádou, kde se mohou zapojit neprofesionální vojáci bude to v pořádku. Beru to tak, že se nyní se spožděním cca 10 let konečně začíná stav kolem AZ měnit. Pozdě, ale přece. A pozvolna to směřuje směrem po kterém tu někteří volají, byť to ty názvy nemá. To je AZ ve stavu bojových útvarů pomyslná I. třída (lidé s lepší fyzickou kondicí, částějším výcvikem) a II. třída u krajských rot (případně větších jednotek).
  Co občanovi - voliči brání volit a podporovat politiky, co tu vůli mají? Pozor neplést s demagogy, populisty, extremisty a dalšími. Co občanovi brání stát se součástí AZ ať u bojového útvaru, tak u krajské roty AZ? Je hlásících se lidí dostatek, aby byly v dohledné době naplněné stavy AZ? Protože v současné době je odpověď na tuto poslední otázku NE, přijde mi diskuze, tak jak ji někteří zde vedou mimo realitu, protože se tváří, jako by bylo jedním se základních přání dospělého může v ČR stát se členem AZ. Víme, ale že tomu tak bohužel není, a docela jsem zvědav za jak dlouho se naplní plánovaným 5 000 míst. Nutně si pak musíme položit otázku proč tomu tak je. Pokud se zeptáte v celé skupině obyvatel (nejenom ve skupině zajímající se o tomu problematiku např. čtenáři AN) je to prostě nezájem (pocit mne se to netýká, od toho jsou jiní) a pohodlnost. Chybí étos, jako byl za první republiky, kdy byla samozřejmá myšlenka, že obrana republiky je věci všech. Není to proto, že politici nevytvořili podmínky. Samozřejmě při hlubší diskuzi je tam vina i politiků, ale není jedinou příčinou.
  Ještě bych doporučoval přečíst si diskuzi pod tímto článkem na webu On War | On Peace, kde se vyjadřují lidé, kteří k tomu mají skutečně co říct. Pak vynikne ta "zvláštnost" zdejší diskuze s příspěvky typu "... Akorat bych tu druhou tridu jeste podminil vlastni vystroji a vlastni zbrani. Jen majitelu kos je u nas cca 50 tisic !"
  "Opravdu asi musime pockat nez to i u nas poprve prdne a pak se veci hnou - bude plny Vaclavak, Sobotka bude muset zmizet..."

  Souhlasím se skeletem (jeho odpověď pro hulvath)
  " ... v tebou popisovaných případech není prostor pro domobranu. Ta se dá aktivovat až po činu, nikoliv předem. Navíc na akci typu "Paříž" stačí aktivovat bezpečnostní složky - tedy PČR, AČR a celníky. Domobrana by byla co platná, kdyby došlo k přetížení systému. A to by musela nastat obdobná situace jako byla před válkou v Sudetech."

Stránka 1 z 3