Budoucnost Aktivní zálohy (nejen) u 43. vpr

Voják Armády ČR; ilustrační foto / Zdeněk Koza

Téma tohoto zamyšlení jsem nosil v hlavě od chvíle, kdy po zasedání Branného a bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny bylo ohlášeno vytvoření devíti nových jednotek aktivní zálohy. Ačkoliv jsem se o problematiku AZ zajímal i v minulosti, vytvoření roty AZ u 43. výsadkového praporu mi poskytlo nový impuls. I když se v textu dopouštím hned několika zobecnění, neklade si za cíl stát se analýzou problematiky AZ jako takových; je nutně formován specifickým pohledem výsadkového útvaru. Právě proto pro mne bude o to cennější zde získat zpětnou vazbu zejména od již sloužících příslušníků AZ nad proveditelností některých tezí. Článek vyšel původně na webu On War | On Peace

Ačkoliv myšlenka zřízení aktivní zálohy pochází již od armádního generála Jiřího Šedivého, který v roce 1999, jako tehdejší Náčelník Generálního štábu, povolal záložníky na první dobrovolné cvičení, role AZ v AČR stále připomíná osud nemilovaného sirotka, který čeká na lepší časy. Musí tomu tak být? Je tomu tak i v jiných armádách? Co je třeba udělat pro to, aby se situace zlepšila?

Krajské pěší roty vs. přičleněné bojové roty

Aktivní záloha Armády České republiky má v současné době stanovené tabulkové počty 2359 vojáků, přičemž celková naplněnost čítá necelých 51%. AZ se skládají ze dvou druhů jednotek – pěších rot při Krajských vojenských velitelstvích a jednotek přičleněných přímo k útvarům AČR.

Jsou to zejména středisko záloh speciálních sil 601. skupiny speciálních siltanková rota AZ u 73. tankového praporumechanizované čety AZ u 41. mechanizovaného a 72. mechanizovaného praporuzáchranná četa AZ u 151. ženijního praporu a jednotka AZ Vojenské policie.

Již v tomto základním rozdělení se odráží vnitřní dichotomie jednotek AZ. Zatímco pěší roty jsou svou věkovou skladbou složeny spíše ze starších vojáků s vazbou na konkrétní region (ať již emocionální nebo prostě logistickou), jednotky u bojových praporů jsou tvořeny pestřejší směsicí vojáků zpravidla z celé republiky.

Není rovněž náhodou, že zatímco krajské pěší roty AZ se potýkají s řádově poloviční nenaplněností, řada jednotek AZ přičleněných k bojovým praporům musí zájemce odmítat. Při náboru a použití obou typů jednotek AZ je třeba tyto skutečnosti respektovat jako dané.

Lze důvodně očekávat, že budoucí 4. výsadková rota (AZ), 43. výsadkového praporu bude spadat do demografického modelu jednotek AZ přičleněných k bojovým praporům.

Modely AZ v zahraničí – Spojené království

Ačkoliv 43. výsadkový prapor doposud nikdy svou jednotku aktivní zálohy neměl, takže by se dalo říci, že se zálohami nemá žádné zkušenosti, nebyla by to pravda. Až do roku 2010, kdy finanční krize učinila této spolupráci přítrž, 43. výsadkový prapor pravidelně cvičil s britskými výsadkáři 4 Para (TA).

Při pravidelných cvičeních mé tehdejší roty s nimi mi vždy vyrazilo dech, že tito aktivní záložníci ze 4. výsadkového praporu, Výsadkového pluku si ve většině oblastí nezadali s profesionálními výsadkáři z Chrudimi. Jejich dovednosti v taktické a střelecké přípravě byly excelentní a nebýt toho, že se občas pochlubili, čím se živí v civilu a jejich vyššímu věkovému průměru oproti naší rotě, nikomu by ani nepřišlo na mysl, že se nejedná o profesionální vojáky.

Je možné srovnatelného standardu dosáhnout i v podmínkách 43. výsadkového praporu, potažmo České republiky? Domnívám se, že ano. I když bude jistě ještě dlouho trvat, než se například uznání AZ byť jen přiblíží společenské prestiži Territorial Army ve Spojeném království, kde by se zaměstnavatel, házející svému zaměstnanci klacky pod nohy za jeho službu v AZ, vystavil nepředstavitelnému společenskému odsudku.

Anebo kdy se standard ve výzbroji, výstroji a dalších oblastech vojáků AZ srovná s profesionálními vojáky a přestanou s nimi soupeřit o konečnou množinu zdrojů útvaru municí počínaje a zbraněmi konče.

Netřeba zapomínat ani na aspekt, který se v našich končinách tolik neakcentuje. S jednotkami AZ ve Spojeném království se zcela samozřejmě počítá i pro expediční operace za hranicemi země. Přestože jen velmi malé procento z příslušníků záložních jednotek britské armády je takto skutečně použito, Damoklův meč nasazení například v Afghánistánu bok po boku svých kolegů z ostatních pravidelných výsadkových praporů evidentně dělá divy.

4. výsadková rota (AZ), 43. výsadkového praporu

I když jsme o zřízení jednotky AZ u 43. vpr v ideové rovině uvažovali poměrně dlouhou dobu, nebýt komplexních legislativních a organizačních změn v podmínkách fungování AZ, které byly rozhodnuty na konci tohoto roku velením AČR, v rovině úvah bychom i skončili. Od počátku nám bylo jasné, že nechceme beze zbytku převzít současný model jednotek AZ přičleněných k bojovým praporům.

Prvním důvodem byla samotná velikost a struktura těchto jednotek. Standardní velikost těchto jednotek AZ – četa, byla nedostatečná pro generování bojového potenciálu několika úkolových uskupení výsadkových čet – nejběžněji používané taktické jednotky výsadkářů ve většině druhů operací.

Jen jednotka o velikosti výsadkové roty, se srovnatelným množstvím práce ze stupně prapor jako s výsadkovou četou, je schopna působit ve své dvojjediné roli – individuálních náhrad za chybějící výsadkáře při bojovém nasazení, například podle článku 5 Severoatlantické smlouvy, ale rovněž samostatného působení ve prospěch praporu například na vedlejším taktickém směru.

Druhým důvodem bylo nevyhnutelné přenesení principu výběrovosti 43. výsadkového praporu známého nejen z výběrových řízení k profesionální části praporu. Pokud má být 4. výsadková rota (AZ) hodna svého jména, existují kritéria na uchazeče, která jsou nepřekročitelná.

Pro provádění výsadkového výcviku musí výsadkář trvale splňovat tři hlavní kritéria:
+ hmotnost 60 – 90 kg (byť v souvislosti se zavedením padáku OVP-12 SL zřejmě dojde k rozvolnění tohoto kritéria);
+ platné lékařské vyšetření „A, schopen jako výsadkář“;
+ hodnocení z výročního tělesného přezkoušení ne hůře než známkou „2“.

Pro představu, výsadkář ve věku 36 let, tedy ve IV. věkové kategorii, musí pro dosažení tohoto hodnocení zaběhnout 2600 m za 12 minut, udělat 8 přítahů na hrazdě, 40 leh/sedů za minutu a 24 kliků za 30 vteřin. Kompletní normy viz Wikistránka 43. výsadkového praporu.

O čem naopak uvažovat lze, je rozvolnění podmínek výběrového řízení, ani ne tak, co se kritérií týče (kategorie B, ze kterého výběrové řízení ke 4. vr (AZ) vychází – určená pro zabezpečovací část praporu, sice obsahuje stejné disciplíny jako pro uchazeče na bojovou část Praporu, avšak s nižšími nároky), ale spíše z hlediska vstřícnosti k uchazečům, co se nárokům na jejich volný čas týče.

Uchazeči o službu u 4. výsadkové roty (AZ) se budou totiž rekrutovat ze třech skupin:
 + současní příslušníci AZ zejména z jednotek přičleněných k bojovým praporům;
 + bývalí příslušníci 43. vpr;
 + noví uchazeči o službu u AZ jako takovou, zejména studenti.

Především první skupina bude pro první etapu fungování 4. vr (AZ) nezbytně klíčová. Podmínky náboru i samotné služby musí tuto skutečnost reflektovat.

Samotný výcvik 4. výsadkové roty (AZ) musí vycházet z doktrinálních úkolů a taktických postupů 43. vpr. Zároveň však logicky nemůže obsahovat všechny jeho doktrinální úkoly. Jednotku je tedy třeba směřovat do jasně vymezené výseče úkolů výsadkářů, jako jsou úkoly bojového patrolování (operace vyhledej a znič, léčky, přepady) a aeromobilních i padákových výsadkových operací na ovládnutí (letišť, kritické infrastruktury, klíčového terénu…)

To vše bude vyžadovat maximálně proaktivní přístup záložníků 4. vr (AZ) k jejich vlastní vycvičenosti. Vzhledem k pouhým třem výcvikovým týdnům za rok bude nutné část výcviku odkázat do samostudia, ať již část teorie nezbytné pro zvládnutí praxe anebo například drtivou část tělesné přípravy jako takové.

V obou ilustrativních případech bude nezbytná metodická role instruktorů 43. vpr, ale role využití volného času ve prospěch jednotky bude nepostradatelná. Být výsadkářem 4. vr (AZ) bude nutně klást požadavky na životní styl.

Nezbytné podmínky fungování 4. vr a jednotek AZ v AČR

Změny, nezbytné pro plnohodnotné fungování jednotek Aktivních záloh, lze rozdělit do dvou hlavních skupin – 1) materiálně-technické a 2) institucionální.

Mezi nejdůležitější materiálně-technické změny ve fungování AZ patří opatření, která již byla rozhodnuta velením AČR. Nově budou jednotky AZ vybaveny svými organickými přidělenými zbraněmi. To je důležité nejen z hlediska perspektivy samotného operačního nasazení, které je bez vlastních přidělených zbraní z principu vyloučeno, ale zejména z důvodu snížení pociťovaného soupeření o zdroje s profesionálními vojáky mateřského útvaru.

U jednotek AZ se i nadále nepočítá s přidělením organické techniky, což však z úzkého pohledu 43. vpr není sebemenším handicapem z důvodu převažujícího zamýšleného způsobu zasazení.

Důležitější změnou je však docenění přínosu AZ ze strany profesionální AČR. Jednotky AZ byly doposud na samém okraji zájmu a drastické omezení rozpočtu AČR v posledních letech situaci jen akcentovalo. Plnohodnotné fungování jednotek AZ je možné jen za podmínky změny přístupu velitelů útvarů, pod které jednotky AZ spadají.

Změna paradigmatu z „přičleněné jednotky AZ k mému útvaru“ na „jedné z našich rot, která je jednotkou AZ“. Tuto změnu myšlení nelze nařídit, ale je naprosto nezbytná nejen pro zlepšení fungování jednotek AZ, ale i jejich vnímání profesionálními vojáky.

Přínosy aktivní zálohy pro Armádu České republiky

Proč vlastně aktivní zálohu máme? Samozřejmou odpovědí bývá, že: „jsou zálohou Armády České republiky pro případ mobilizace“.

Je to ale skutečně jediný důvod existence AZ? Domnívám se, že na příkladu britského modelu fungování Territorial Army lze snadno ilustrovat některé z benefitů existence záložních jednotek:

1) Mobilizační rozvinování ozbrojených sil

Jedním z důvodů současného neutěšeného stavu Aktivních záloh je nepříliš akcentovaný fakt, že jednotky AZ existují především pro nepříliš pravděpodobnou, ale o to kritičtější potřebu nějaké formy mobilizačního rozvinování ozbrojených sil.

Jelikož Česká republika nemá dobře promyšlenou, artikulovanou a populací všeobecně sdílenou mobilizační strategii, nemá koncept AZ jasný pevný bod, o který by se mohl opřít. Spor, zda je současný či navrhovaný koncept AZ ten správný, lze tedy rozhodnout pouze intuitivně.

Oproti tomu Territorial Army existuje ve Spojeném království zjednodušeně ze dvou explicitních důvodů: mobilizační rozvinování a poskytování úzkých expertních kapacit pro expediční operace.

Dělicí linie mezi profesionální částí Britské armády a TA neleží v míře schopností, ale a) jak často jsou tyto schopnosti aktivovány a b) reakční čas pro jejich použití. Zatímco u profesionálních jednotek se očekává časté reálné použití té či oné schopnosti, a to s reakčním časem v řádu hodin, u TA se očekává občasné použití s reakčním časem v řádu jednotek týdnů. Nevypovídá to však nic o konečné kvalitě splnění úkolu.

Jako příklad mohu uvést autora knihy Losing Small Wars, Franka Ledwidge. Autor mnoha vynikajících knih o vojenství je totiž zároveň záložní zpravodajský důstojník Královského námořnictva, který byl v této roli opakovaně operačně nasazen v Iráku i Afghánistánu.

2) Využití schopností záložníků z jejich civilního povolání

Když dokázala TA přilákat ke službě zmiňovaného Franka Ledwidge či Lewise Collinse, představitele nezapomenutelné role ze seriálu Profesionálové, dokázala by aktivní záloha to samé? Obávám se, že opakování podobného příběhu brání zejména strach většinové AČR z vysoce kvalifikovaných profesionálů z civilního sektoru.

Ačkoliv i v profesionálních jednotkách Armády České republiky nevyhnutelně dochází k využití pracovních zkušeností z předchozího civilního života, u jednotek AZ lze této skutečnosti využít programově.

Ať již jako dovednostního bonusu k vykonávané činnosti (aktivní webový designer na funkci kulometníka může pomoci s vytvořením internetových stránek praporu…), tak vytvářením jednotek, které budou na této skutečnosti přímo vědomě postaveny.

Vytvoření jednotek AZ složených ze zdravotnického personálu, právníků, antropologů či arabistů se přímo nabízí. Byť podobný přístup přesahuje současný horizont událostí, AČR by se mu do budoucna neměla bránit.

3) Sepětí ozbrojených složek s většinovou populací

Ačkoliv od profesionalizace Armády České republiky uplynulo jen deset let, již dnes naplno pociťujeme jeden z negativních průvodních jevů tohoto kroku – uzavření AČR do sebe jako profesionální organizace bez vhledu většinové společnosti do jejího fungování.

Na rozdíl od doby nedávno minulé nejen, že drtivá část občanské společnosti nemá osobní zkušenost se službou v ozbrojených složkách – byť po omezenou dobu, ale většina z civilistů ani nikdy neviděla vojáka při jeho práci – výcviku.

Na rozdíl například od doby První republiky, kdy drtivá část cvičení probíhala v civilním prostoru (i proto se konaly „manévry“ tradičně na začátku podzimu – po období sklizně) se dnes cvičení všech typů programově konají v uzavřených vojenských újezdech. Žádné množství akcí na veřejnosti a podobných projektů nemá šanci tento fakt zásadně změnit.

Program POKOS, branné výchovy na školách je jistě krokem správným směrem, ale je to krok zároveň velmi osamocený. Dokud Česká republika nenajde odvahu vytvořit (respektive obnovit) obdobu britské mládežnické organizace Army Cadet Force, nelze očekávat, že brannost bude v popředí zájmu široké veřejnosti.

Rozšíření Aktivních záloh je krokem, který může pomoci tento stav změnit. Pět tisíc příslušníků aktivní zálohy, z drtivé části srdcařů s pozitivním vztahem k ozbrojeným složkám se sítí přátel, kamarádů a širší rodiny není zanedbatelnou složkou v ovlivňování většinové společnosti ve vztahu k jejím ozbrojeným složkám. Je třeba mít na paměti faktor netypické demografické skladby AZ.

Zatímco u profesionálních útvarů by doktor práv na systematizovaném místě kulometníka působil jako přírodní úkaz, u jednotky AZ se nad tím nikdo nepozastaví.

Proces vytváření nových jednotek Aktivních záloh, spolu se změnou celého konceptu AZ, je teprve na počátku, 4. výsadkovou rotu (AZ) nevyjímaje. Celý systém je stále v pohybu, potřebné koncepční materiály budou schváleny až v první polovině roku 2016. Jestli někdy byla možnost modifikovat k lepšímu podmínky fungování jednotek AZ, je to teď. Proto zde uvítám zpětnou vazbu nejen od již sloužících příslušníků AZ, ale od každého, kdo se o tuto problematiku zajímá.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Postavení armády v právním systému České republiky

Armádním představitelům komplikuje nedělitelnou velitelskou pravomoc fakt, že ministr vlády v čele ...

Branná povinnost je uplatnění moci občana

Bulvární deník Blesk přišel 14. června letošního roku s titulkem "Vláda chystá brannou povinnost. ...

Kolapsy společností a bezpečnost ČR

Dne 24. září 2014 pořádalo Společné operační centrum Ministerstva obrany celodenní konferenci na ...

Letectvo Armády České republiky čekají velké změny

Modernizace taktického letectva, nákup vrtulníků ale i obměna strojů dopravního letectva – taková je ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • crusader
  22:46 04.01.2016

  To je právě mýlka , že je jedno, jak by se ony jednotky nazývaly.
  Důležitý je i to PR.
  Jak něco nazveme AZ 1 a 2 třídy, znamená to, že druhá 2. třída je horší než 1.
  Tak jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To je právě mýlka , že je jedno, jak by se ony jednotky nazývaly.
  Důležitý je i to PR.
  Jak něco nazveme AZ 1 a 2 třídy, znamená to, že druhá 2. třída je horší než 1.
  Tak jako příslušníci AČR (vím, že ne všichni) koukají s despektem na AZ u bojových jednotek, tak koukají AZ od bojových jednotek na roty AZ u KVV. A tohle by se projevilo ještě víc u stanovení nějakých tříd.
  Proto by bylo lepší mít AZ (už ten název Aktivní zálohy tomu nasvědčuje) jen u bojových útvarů a cvičit je téměř na stejnou úroveň jako příslušníky AČR, aby je mohli nahradit (včetně přísnějších zdravotních prohlídek pro přijetí do AZ).
  No a u Teritoriální obrany (když tedy nechceme Domobranu), by byly nižší nároky na výcvik i na zdravotní stav. Ale nic by nebránilo výcviku, rozvíjení třídností u specialistů, školení velitelů, prostě snažit se z těch lidí dostat to nejlepší co v nich je s nějakou perspektivou (třeba zvýšení hodnosti atd.). Navíc výhoda je, že ti lidi by znali terén, v němž žijí. Ale opravdu by to muselo být víc rozprostřené po republice než jen u KVV.
  Jinak s tím ostatním co píšeš souhlasím. Nařizovat něco rozkazem a někoho někam proti jeho vůli včleňovat nemá smysl. Ale přesně tyhle lidi by určitě dobrovolně vstupovali do Teritoriální obrany, protože to vlastně dobrovolně už tak nějak dělají.
  A provedení mobilizace s tím, že nejprve provedeme odvody a potom teprve vycvičíme vojáky je opravdu nesmysl, na to nebude čas.
  Ale to je klasický rozhodnutí našich politiků. Napřed uvažujeme s povinnými odvody a ještě to zdůrazňujeme tím, že brannou povinnost mají i ženy. Když se pak oprávněně zvedne vlna nevole (povolávat ženy si nedovolili ani komunisté, úplně to ořežeme a zavedeme dobrovolné odvody (ale tak nějak zapomeneme, že se nepíše rok 1938 a s dobrovolností to tak slavný nebude). Místo, aby ministr nesl kůži na trh (lépe řečenu funkci) a vysvětlil, že povinné odvody jsou nutné (ovšem ženy pouze jako dobrovolnice), aby armáda vůbec věděla koho bude mít k dispozici v případě nebezpečí, ale že to současně neznamená obnovení ZVS, tak si všichni hrají na mrtvého brouka a nechají novináře aby plácali nesmysly.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  21:21 04.01.2016

  To Crusader: Vždyť o pár stránek před popisuji komplexněji něco podobného - ve své podstatě je jedno, jak by se nazývaly mnou popisované AZ 1. třídy, které by tvořily zálohu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Crusader: Vždyť o pár stránek před popisuji komplexněji něco podobného - ve své podstatě je jedno, jak by se nazývaly mnou popisované AZ 1. třídy, které by tvořily zálohu bojových jednotek profesionální části AČR, zatímco AZ 2. třídy by tvořily základ teritoriální obrany a spadaly by pod KVV.

  S tím "čecháčkovstvím" to bylo míněno tak, že se mi nelíbí názory, kdy chce někdo "béfelem" přidělit důležitou a ve své podstatě nevděčnou roli bez jeho souhlasu někomu, kdo o to z podstaty jeho stávající role (hasič, myslivec, policajt, etc.) o toto nemá zájem.

  Prostě se domnívám, že teritoriální obranu by měla tvořit další skupina dobrovolníků, která by spadala pod AČR a na dobrovolné bázi by ve své podstatě suplovala brannou povinnost - jejím účelem by nebylo v žádném případě "vyrábět" záložáky s výcvikem pro zahraniční mise třeba v Afganistanu. Příslušník AZ II. třídy by ale po několika letech průběžného výcviku byl mnohem použitelnější pro obranu země (jak z hlediska kvality či času k jeho vyslání do akce) než jakýkoliv běžný branec po základním kurzu.

  V případě akutního ohrožení našeho státu a nutnosti plnit alianční závazky v podobě poskytnutí jednoho brigádního uskupení mimo naše území, tak v reálu nám již mnoho bojově nasaditelných vojáků nezbyde pro obranu vlastního území (ono ani bez alianční participace těch vojáků moc není).

  Je tu právě ona chiméra všeobecné mobilizace, na kterou by velmi pravděpodobně nebyl čas, prostředky, zbraně, kapacity, ochotné obyvatelstvo, etc.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  12:32 04.01.2016

  Luky a Maximus
  je škoda, že se nemůžete dohodnout ani vy dva, a přitom máte podobný názor, že je potřeba s tím něco dělat.
  Tak jak jsou dnes postavené AZ to stejně nemá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky a Maximus
  je škoda, že se nemůžete dohodnout ani vy dva, a přitom máte podobný názor, že je potřeba s tím něco dělat.
  Tak jak jsou dnes postavené AZ to stejně nemá perspektivu a nezmění se to ano po schválení branného zákona. Rozhodně to nezlepší povinná účast v AZ u lidí, co naštvaní odchází z AČR.
  Prakticky se stejně musí začít od nuly, neboli od těch nejmenších. Začít propagovat armádu a lásku k vlasti už od mateřských školek, pokračovat s tím na školách (včetně obnovení branné výchovy), obnovit něco jako byl Svazarm (bez politiky ale připravovat mladé pro službu v AČR).
  Naše média se strašně ráda vysmívají Putinovi, když přesně na tuhle věc (výchova k vlastenectví) vyčleňuje miliony rublů.
  Vím, u nás už se vlastenectví nenosí, slovo vlastenec je dnes nadávka. Místo toho vymyslíme program POKOS (nevím kolik to stálo peněz) a říkáme to stačí, tím jsme vše vyřešili.
  Dalším úkolem je změnit koncepci AZ. Aktivní zálohy by byly pouze jednotky přičleněné k bojovým jednotkám.
  Z krajských rot by se mohl stát zárodek jednotek teritoriální obrany, ovšem s tím, že na každém bývalém okrese bude dislokována alespoň jedna četa (výhledově rota) teritoriální obrany a v ní by sloužili dobrovolníci z daného okresu, kteří by procházeli normálním výcvikem s ohledem na věk a úkoly co by měly tyto jednotky plnit. Rozhodně je lepší četa na okrese než 300 mužů (výhledově po naplnění AZ na 5000 mužů) na kraji.
  Veleli by důstojníci v záloze, vše by spadalo pod MO (možná ve spolupráci s MV). Rozhodně si myslím, že by byl větší zájem než při současné koncepci AZ, protože dobrovolníci by se připravovali k obraně svých domovů a svých rodin, nikdo by je nastrašil vysláním někam na misi.
  Vím, stálo by to mnohem víc peněz, ale armáda opravdu není žádný chudák, v rozpočtu více než 45 miliard by se na to určitě peníze daly najít.
  Okresů bylo 76, k tomu bych připočítal statutární města a obvody hlavního města, takže jsme výhledově na 100 rotách o 100 mužích, což je 10 000 mužů ochotných bránit své domovy (což je jen 2x tolik než plánuje AČR aktivních záloh)
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  09:32 04.01.2016

  Nechápete, protože se každý bavíme o něčem jiném.
  Nějak to dopadne, ani já a ani vy s tím nic nenaděláte. Teď to stejně zůstane, jak je to nastartované.

  Poznámka o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nechápete, protože se každý bavíme o něčem jiném.
  Nějak to dopadne, ani já a ani vy s tím nic nenaděláte. Teď to stejně zůstane, jak je to nastartované.

  Poznámka o čecháčkovství a hledání někoho, kdo za nás bude něco bránit je zcestná. V případě, že služebna s deseti policajty má v rajonu 70 obcí a krajské roty nebudou stačit ani pro Prahu je snad jasné, že šlo o hledání něčeho co nejvíc místního, aby za nás tu svobodu a demokracii nikdo cizí bránit nemusel (protože nebude kdo).
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:39 01.01.2016

  To Luky: To s těmi myslivci či hasiči je zcela scestné uvažování, protože by to byl systém vytvořený dost politicky nepopulárním "béfelem", který žádný soudný politik nepodpoří. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Luky: To s těmi myslivci či hasiči je zcela scestné uvažování, protože by to byl systém vytvořený dost politicky nepopulárním "béfelem", který žádný soudný politik nepodpoří. Navíc spoustu lidí by dobrovolně nedobrovolná povinnost být ozbrojen a podrobit se výcviku odradila od vstupu třeba od hasičů.

  Prostě je to typické "čecháčkovské" hledání, kdo tu svobodu a demokracii za nás vlastně bude bránit.

  Jediným demokratickým řešením je podle mne vytvoření další podmnožiny dobrovolníků spadajících pod armádu a dát lidem určitý impuls a šanci vytvořit funkční koncept teritoriální obrany, který by vycházel z demokratických tradic a jež by byl odpovědí na zcela změněné bezpečnostní a sociokulturní změny v rámci globálního prostoru.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  22:08 31.12.2015

  Jo jinak k otázce...dříve byl člověk od dětství institucionalizován, byl vychováván ke službě pro stát. Kluky čekala vojna, byly brané dny, střílelo se ze vzduchovky, házelo se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo jinak k otázce...dříve byl člověk od dětství institucionalizován, byl vychováván ke službě pro stát. Kluky čekala vojna, byly brané dny, střílelo se ze vzduchovky, házelo se granátem. Dnes nic takového nehrozí, děti tloustnou. Když dělají nábor k hasičům, většina nepřejde po kladině...
  Takže ti co jsou u hasičů už nějakým sítem prošli. V rámci trénování u nás ze vzduchovky střílejí a je to i na soutěžích. Nikde jinde si někteří ani nevystřelí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  22:03 31.12.2015

  Pokud by měl stát fungovat v pohodě, není samozřejmě důvod dávat hasičům kosy. Tady se bavíme o tom, kam sahnout, když by došlo ke zhroucení systému. To byl i moment, kdy Cílek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud by měl stát fungovat v pohodě, není samozřejmě důvod dávat hasičům kosy. Tady se bavíme o tom, kam sahnout, když by došlo ke zhroucení systému. To byl i moment, kdy Cílek sahal po těch "nenáviděných" myslivcích.

  Jinak je celkem zajímavé poslechnout si tohoto naboba:
  https://www.ted.com/talks/thom...

  Je zajímavé jek i on v rámci expedičních sil dochází k tomu, že jsou potřeba dvě armády. "Leviathanská" mezi 19-25 lety a pak ta "vyzrálá" - s přesahem k policii.
  Skrýt celý příspěvek

 • JardaBrum
  10:37 30.12.2015

  Luky nevím z čeho u vás střílí hasiči - u nás tak jeden z druhého. To že zůstávají neozbrojeni má zásadní význam. Už se tu cítím jako kafemlýnek ale opět připomínám: Ženevské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky nevím z čeho u vás střílí hasiči - u nás tak jeden z druhého. To že zůstávají neozbrojeni má zásadní význam. Už se tu cítím jako kafemlýnek ale opět připomínám: Ženevské konvence. To že nějaká struktura nefunguje optimálně není důvodem ničit to nač můžeme být právem hrdi.
  Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci!
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  01:54 30.12.2015

  To Mattauch:
  Je snad určité snížení fyzických nároků, zkrácení úvodního kurzu na maximálně tři týdny a pak pokračovat ve výcviku v týdenních soustředěních, zásadní změně přístupu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Mattauch:
  Je snad určité snížení fyzických nároků, zkrácení úvodního kurzu na maximálně tři týdny a pak pokračovat ve výcviku v týdenních soustředěních, zásadní změně přístupu AČR ke konceptu AZ (prostě "jiného vesmíru") snad jen variací na současné téma.

  Spíše pár desítek jedinců navíc do AZ očekávám od současných změn koncepce AZ.

  Osobně se pohybuji mezi střeleckou komunitou (v ČR má ZP 300 tisíc občanů) a o afinitě k armádě, civilním klonům útočných pušek či dokonce kulometům, reálnějšímu střeleckému výcviku vč. taktiky (osobně třeba Israel Combat System - I.C.S) se dá stále mluvit u desetitisíců střelců. Dlouhodobě si dávám tu práci a zjišťuji jejich zájem o AZ, resp. jejich zájem o vstup, pokud se určitým směrem upraví podmínky - můj zde představený koncept je vlastně zrcadlem jejich představ a přání.

  Rád bych i připomněl zcestnou myšlenku o všespásné všeobecné mobilizaci (která občas rezonuje mezi některými politiky či dokonce vysoce postavenými důstojníky, jejichž nohy se již moc nedotýkají země) - nejsou na to lidi, kapacity a ani vůle. Pokud nebudou mít vůli se bránit občané tohoto státu, budou mít vůli či vlastně i legitimitu je bránit jimi placení vojáci? Má pak takováto armáda ještě smysl?

  Kdo nechápe potřebu hledat cesty, jak zapojit co nejvíc občanů do zodpovědnosti za svoji obranu, tak bude jednou pravděpodobně nahrazen i s občany, kteří se domnívali, že za jejich vlastní svobodu či státnost bude bojovat někdo druhý.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  22:22 29.12.2015

  Maximus:
  To defakto odpovídá současnímu modelu krajských rot v případě že projde návrh na možnost rozdělit KZP na dvě části. Jediná rozdílnost je pak ve vašem nápadi s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus:
  To defakto odpovídá současnímu modelu krajských rot v případě že projde návrh na možnost rozdělit KZP na dvě části. Jediná rozdílnost je pak ve vašem nápadi s individuáním přístupem k výcviku na což popravdě nejsou ani lidi ani peníze a ani zájem protože snažit se tak moc kvůli střelci nemá velký smysl.

  Co se týče kurzů žijete v jiném vesmíru než AČR... :) Až budem řešit tohle, budu nadšen z úrovně nanší armády. Nám se po třech letech úporné snahy snad konečně povede protlačit pár vojáků na kurz řidiče BVP, které mimochodem máme jako jednotka ve výzbroji.

  nějk v tom konceptu nevidím to, co by do systímu dostalo víc než pár desítek lidí...
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:01 29.12.2015

  Budu se opět opakovat, koncept mnou zde uvedený je inspirovaný francouzským vícetřídním modelem.
  Očekával bych nároky na fyzické podmínky o něco měkčí než u profesionálních ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Budu se opět opakovat, koncept mnou zde uvedený je inspirovaný francouzským vícetřídním modelem.
  Očekával bych nároky na fyzické podmínky o něco měkčí než u profesionálních vojáků či AZ bojových útvarů (tj. podstatě ekvivalent I. třídy) - pokud se počítá s tebou v první linii či pro mise, tak musíš splňovat nároky na profesionálního vojáka. Psychologické a bezpečnostní podmínky stejné.
  Co se týká výcviku, tak úvodní kurz cca 3 týdny + nadále stejný režim jako u současných AZ, tj. 28 dní výcviku ročně.
  Oběm výcviku odpovídající požadavkům na brance v případě mobilizace, tj. jet podle "Příručky vojáka AČR", tj. základy. Po zvládnutí určitého pemza výciku s dostatečným hodnocením (délka tohoto výcviku by mohla být individuální dle schopnosti každého člena AZ II. třídy) by mohl být přesunut na výcvik střežení ODOSu. AZ II. třídy by spadaly pod KVV a byly by primárně vyčleněny pro ochranu strategicky významných objektů (třeba jen jako posilení či primární ochrana objektů nespadajícíh mezi nejvíce prioritní cíle), určitý směr výcviku by mohl vést k integraci schopností podpořit složky PČR (typicky checkpointy, ostraha hranic, etc.).

  Bonusem a rozšířením potenciálu schopností jednotlivců by byly různé specializační kurzy zlepšující schopnosti AZ. II třídy jako celku, jakožto primárně auxilární složky AČR. Např. nadstandartní schopnost práce s moderními komunikačními prostředky, ženijní technikou, zdravotnickým výcvikem, moderními PTŘS (pokud budou masověji zavedeny do výzbroje) minomety či další voj. výzbrojí mimo primární spektrum zbraní určených pro plnění úkolů vyčleněných pro AZ II. třídy, etc..

  V případě kritické potřeby budou tak již vytipováni "záložáci" s potenciálem přejít k prvosledovým jednotkám či být schopnni tyto zbraně alespoň elementárně ovládat v případě nutnosti přejít v guerilový boj.

  Co se týká začlenění AZ II. třídy do struktur AČR, tak je jasné řízení přes KVV.

  Klidně mohou být vyčleněny roty pouze I. či II. třídy či mohou být smíšené a jejich využití a nasazení by bylo v kompetenci KVV. To by samozřejmě vyžadovalo pro KVV navýšení personálu - jak profesionálů, tak i důstojníků odcházejících do zálohy a kteří sami aktivně projeví zájem se podílet na vytváření struktur AZ (jsou takoví a AČR neumí a vlastně je ani nechce využít - tím rozhodně nemyslím Obrtela či jiné "Domobrance" s politickými ambicemi).

  Je potřeba chápat schopnost vytvářet průběžně zálohy tvořené AZ. II třídy, kterých by bylo řádově víc než těch spadajícíh do I. třídy, jako základ schopnosti AČR provést mobilizaci v případě skutečně rozsáhlého ohrožení země.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  13:30 29.12.2015

  Hele já mám furt Áčko - chtěl jsem v 93tim na vojenskýho pilota, tak jsem byl pravdomluvnej, jinak všichni ostatní z obou tříd na gymplu modrá nebo civilka. A v 95, když jsem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hele já mám furt Áčko - chtěl jsem v 93tim na vojenskýho pilota, tak jsem byl pravdomluvnej, jinak všichni ostatní z obou tříd na gymplu modrá nebo civilka. A v 95, když jsem odmaturoval, tak to vůbec neotevřeli, protože rušili letky...šel jsem tedy na architekta.
  Moc chlapům od AZ fandím a nerad bych jim to nějak znechutil, takže si už pochybnosti nechám pro sebe. Ale mě by nepřišlo od věci třeba ozbrojit dobrovolný hasiče. Cvičí zdravovědu, fyzičku, soutěží, střílejí a mají disciplínu i důvěru obyvatel (alespoň na venkově). Jejich posláním je životy zachraňovat, těm bych se nebál svěřit zbraň. Ale opět - k podobnému rozšiřování pravomocí bez hlubšího průseru nedojde.
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  13:17 29.12.2015

  Ja z meho pohledu proste nemam na AZ v nynejsi podobne absolutne cas . Sice bych splnil bez problemu fyzicke testy i pro profesionalni armadu a mam nastrileno ( i kdyz jen s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja z meho pohledu proste nemam na AZ v nynejsi podobne absolutne cas . Sice bych splnil bez problemu fyzicke testy i pro profesionalni armadu a mam nastrileno ( i kdyz jen s kratkou zbrani ) vice nez vetsina clenu ACR(opavaBois) . Ale mam modrou knizku , kterou jsem dostal na vysce rok pred zrusenim PVS kvuli zraku ( coz uz mam paradoxne vyreseno operaci oci ) . 2-3 mesice vycviku jsou absolutne nerealne , zivim 3 decka 11-15 let . Dovolenou mam +- 3 tydny rocne max tyden v kuse ( OSVC - telekomunikacni technika ) . Muj bracha (rocnik 78) to ma podobne , jen s tim rozdilem , ze byl na civilce . Novy zakon o AZ neresi absolutne nic . Maximalne natahne do AZ par delniku z hyundai se zakladnim vzdelanim .
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  12:05 29.12.2015

  Maximus:
  Můžete nějak specifikovt podmínky přijetí do II. třídy AZ? Jaký výcvik by měli podstupovat? Jaké jednotky a s jakými úkoly by měli tvořit? Měli by být nějak provázány s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus:
  Můžete nějak specifikovt podmínky přijetí do II. třídy AZ? Jaký výcvik by měli podstupovat? Jaké jednotky a s jakými úkoly by měli tvořit? Měli by být nějak provázány s AZ I. třídy? Jak/Kým by měli být řízeni (začlenění do systému)? Velitelský sbor II. třídy AZ by měl být vytvořen z vojáků II. třídy AZ, či nějak dodán z venčí? Pokud dodán z venčí, tak kdo by to měl být a co by dělal po dobu kdy by II. třída AZ necvičila ani nebyla nasazena?

  Děkuji za odpověď.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  09:45 29.12.2015

  To Mattauch:
  Právě proto vidím řešení ve vytvoření dvou tříd AZ - jedna by profitovala z kvality a ta druhá z kvantity - optimalizované využití daného lidského potenciálu.
  Po ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Mattauch:
  Právě proto vidím řešení ve vytvoření dvou tříd AZ - jedna by profitovala z kvality a ta druhá z kvantity - optimalizované využití daného lidského potenciálu.
  Po současných více méně kosmetických úpravách podmínek AZ se rozhodně počty zájemců nějak významně nenavýší a jen se ztrácí čas a příležitost.

  Aź nám (myšleno občanům a politikům této země) poteče za několik let do bot, tak zase příjdou na přetřes povinné odvody či přímo znovuzavedení ZVS. To ale už většina současných "tatíků" bude věkově jinde a generace po nich bych si rozhodně moc neidealizoval. Pak s jistou mírou cynismu bude velmi populární "Píseň Neznámého vojína" od Karla Kryla.

  Je potřeba si uvědomit, že do velkých problémů se dříve či jen o něco později dostaneme a mít či nemít k dispozici několik desítek tisíc "záložáků II. třídy", kteří sice nebudou na úrovni AZ bojových útvarů (minimálně ale na úrovni bývalých branců - navíc ale patřičně odhodlaných, motivovaných a ve své podstatě lehko docvičitelných), může být důležitou otázka přežití naší státnosti či samotné svobody.

  Jak jsem pasl ve svém návrhu, armáda by se vlastně prací s II. třídou AZ opět naučila pracovat s branci a vytvářela si kapacity a schopnosti pro případ mobilizace. Pokud někdo zná současné možnosti AČR mobilizovat, tak pokud si nechce lhát do kapsy, tak chápe, že je stejně proveditelná, jako se rozhodnout zítra v lese nasbírat "pravé" hřiby na smaženici.

  II. třída AZ by vlastně na bázi dobrovolnosti vlastně "suplovala" ZVS. Ta je v současnosti už zcela politicky nepřijatelná a v případě nějaké "hurá" mobilizace bude většina soudných lidí spíše "švejkovat", než stát frontu před rekrutačními středisky.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  23:36 28.12.2015

  Priteli Maximusi, zatim je tvuj rozumny hlas volanim na pousti. Tady musi dojit k radikalnimu spolecensko - politickemu otresu, ktery bude bolet, a pak se zacne neco normalniho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Priteli Maximusi, zatim je tvuj rozumny hlas volanim na pousti. Tady musi dojit k radikalnimu spolecensko - politickemu otresu, ktery bude bolet, a pak se zacne neco normalniho dit... Drive ne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  23:36 28.12.2015

  Maximus:
  Jsem OSVČ s pětiměsíční dcerou a hypotékou... Na výcviku ročně trávím 4 pracovní týdny. ;)
  Jistě je to velký problém, ale prostě nemá uspokojivé řešení. Zatím ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus:
  Jsem OSVČ s pětiměsíční dcerou a hypotékou... Na výcviku ročně trávím 4 pracovní týdny. ;)
  Jistě je to velký problém, ale prostě nemá uspokojivé řešení. Zatím nejvstřícnější možnost o které se mluví je rozdělení do dvou bloků po třech týdnech, ale otázkou je jejich časový odstup. Nemluvě o potížích se znovu začlenit do výcviku po přerušení. Osobně se obávám že o většinu téhle půlgenerace která neabsolvovala ZVS a zároveň už má z osobních důvodů problém s absolvováním KZP jsme přišli. Je to škoda, ale nevěřím že rozdělení výcviku do dvou bloků na tom nějak moc změní a drolit ho ještě víc by asi postrádalo smysl.

  Zdravotní požadavky se upravují od 1.1.2016 a u krajských rot mají být během roku stanoveny místa s přípustnou zbravotní klasafikací B. Tedy tahle záležitost se řeší. Ale pořád je tu KZP a to je fyzicky dost náročná záležitost. Tady jsou normy dle kterých je ve vyškově přezkušováno http://www.vojak.cz/cz/aktuali... Když jsem tam nastupoval v roce 2008, měl jsem dost problém splnit běh (ten problém mám stále) tak jsem tenkrát prostě 3 měsíce před nástupem na KZP chodil obden běhat dvanáctiminutovku.

  Jitě je u každého chválihodné, že chce ze sebe dát to nejlepší své zemi. Už jen kvůli tomu si zaslouží úctu. Ale taky chápu, že se v něktrých případech najde člověk, se kterým bude málokdo chtít sloužit - prostě proto, že na to nebude mít a bude tedy pro ostatní nebezpečím. Ono ani střežení ODOS není úplná sranda (cvičil jsem to tři roky). Ano tito lidé jsou mnohdy výborně použitelní v zabezpečovací části krajských rot a také k tomu dochází, ale to jsou vzásadě polovýsluhová místa pro starší příslušníky nebo pro ty kteří již mají za sebou vojenskou službu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  23:06 28.12.2015

  Mattauch: Asi proto, že řada lidí o kterých mluvím nemá za sebou ZVS, protože ZVS byla například zrušena v posledním roce jejich studia na VŠ. Proto jedinou cestou do AZ je skrze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mattauch: Asi proto, že řada lidí o kterých mluvím nemá za sebou ZVS, protože ZVS byla například zrušena v posledním roce jejich studia na VŠ. Proto jedinou cestou do AZ je skrze Vyškova 6 týdnů výcviku, což je pro člověka s OSVČ, malými dětmi, hypotékou prostě sci - fi.

  Navíc fyzické požadavky v podstatě stejné jako pro profesionálního vojáka a to v situaci, kdy jde primárně získat kapacity pro ostrahu strategických objektů, infrastruktury a pomoci při živelných pohromách také není úplně smysluplné - tedy pokud vezmeme reálný fyzický potenciál současné populace - a lepší to rozhodně nebude!

  Tím neříkám, že na fyzické požadavky by se mělo zcela rezignovat (psychické a bezpečnostní jsou samozřejmostí), ale spíš než počet lehosedů na čas bych viděl v schopnosti zvládnout dlouhý přesun v "plné polní" či schopnost působit při určitém mixu spánkové, psychické a fyzické deprivace.

  Proto jsem tu také zmínil koncept, který by umožnil jet "dvoukolejně" a vytvářet zálohy pro bojové útvary a zároveň i jednotky spadající pod KVV pro lidi bez nějakých velkých "válečnických" ambicí, ale ochotných dát něco ze svého času a srdce své zemi jen tak, protože mohou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  21:30 28.12.2015

  Maximus:
  Co jim brání se přihlásit do AZ? Pokud mají za sebou ZVS, stačí jen úspěšně projít vojenskou nemocnicí...
  Ohledně těch co by museli na základní výcvk tam je to problém, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus:
  Co jim brání se přihlásit do AZ? Pokud mají za sebou ZVS, stačí jen úspěšně projít vojenskou nemocnicí...
  Ohledně těch co by museli na základní výcvk tam je to problém, ale dost těžko řešitelný. Je jistě možné těch současných 6 týdnů rozdělit do bloků, ale je třeba si uvědomit, že účelem základního výcviku není jen předání informací. důležitá je i kontinuální zátěž a její zvládání, uvykntí práci v kolektivu, atd... Navíc je jednoznačné, že delší interval mezi výcvikovými bloky by vedl k jistému úpadku schopností mei jednotlivými bloky - to je vidět i na výcviku u jednotky kde obvykle první den věnujeme z velké části opakování základů. Za ten čtvrtrok prostě spousta lidí něco pozapomene.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  13:27 28.12.2015

  Nechci být prorokem špatných zpráv, ale ani současné "zlepšení" ohledně AZ nebude mít žádný velký přínos co do počtu AZ - tedy pokud nepočítáme "béfelem" do AZ nahnané z armády ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nechci být prorokem špatných zpráv, ale ani současné "zlepšení" ohledně AZ nebude mít žádný velký přínos co do počtu AZ - tedy pokud nepočítáme "béfelem" do AZ nahnané z armády odcházející profeionální vojáky.

  Naopak bude flagrantně promrhána příležitost do AZ natahnout lidi z řad současných třicátníků a čtyřicátníků, kteří ještě mají v sobě vytvořeny přiroozené vazby ke své zemi a k povinostem z těchto vazeb plynoucích.

  Tito lidé už mají svá divoká léta za sebou, mají rodiny, práci a někteří i pozitivní vztah k armádě, zbraním, technice, etc. a jsou ochotni věnovat část svého času pro zvýšení potenciálu bránit svou zem. Zároveň nechtějí, aby jejich snaha a pocity byly zneužity politickými stranami či dokonce "zájmovými skupinami" stojícími na hraně zákona - proto žádné "Domobrany", ale jasný kontext v rámci AČR.

  Současně je tu příležitost, kdy mohou tito lidé (patřím mezi ně) předat svoje hodnoty dětem (včetně služby v AZ) a připravit tak další generace na třeba i velmi nepříjemné události a výzvy.

  Pokud se potenciál promrhá, tak za deset či dvacet let prostě bude fatálně chybět dostatek lidí ochotných se alespoň elementárně podílet na obraně svého státu - tedy rozhodně ne žádným "béfelem". Je to snad účel?
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  10:53 27.12.2015

  No jo, ale v tom případě vidím povolávání AZ na operační nasazení v délce až 7 měsíců jako zbytečné. Pokud by se povolávaly až v případě stavu ohrožení státu (nevím kvůli jakému ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No jo, ale v tom případě vidím povolávání AZ na operační nasazení v délce až 7 měsíců jako zbytečné. Pokud by se povolávaly až v případě stavu ohrožení státu (nevím kvůli jakému jinému důvodu by AZ mohly být povolány) pak opravdu není potřeba jejich souhlas. To lze totiž povolat kohokoliv i když AZ budou povoláni jako první. Jenže v tomhle případě už lze povolat i nás starý záložáky co ještě prošli ZVS a proti novým odvedencům mají alespoň nějaký výcvik a začít provádět odvody a výcvik nových odvedenců.
  Domníval jsem se, že právě prodloužený operační zásah (delší než 30 dnů) by řešil právě takové průšvihy jako byly povodně 1997 a 2002 kdy byla postižena polovina republiky a pomoc vojáků byla určitě potřebnější na dobu delší než 30dní. A to tehdy navíc byly ještě záchranný prapory, které dnes již nejsou k dispozici.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  01:32 27.12.2015

  Crusader:
  S tím souhlasem to vidím přesně opačně. Délka služby je vedlejší podstatný je účel.

  AČR a tedy i AZ, nejsou primární součástí IZS a pomoc při různých mimořádných ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Crusader:
  S tím souhlasem to vidím přesně opačně. Délka služby je vedlejší podstatný je účel.

  AČR a tedy i AZ, nejsou primární součástí IZS a pomoc při různých mimořádných stavech nevojenského chrakteru je pro ně tedy poboční záležitostí, proto je možné dát příslušníkovi AZ vybrat zda se takového operačního nasazení je ochoten účastnit, či ne. Zároveň je zde omezena doba nasazení při takové události na maximálně 30 dní a o patrně právě kvůli zmenšení možných potíží se zaměstnavatelem.

  Operační nasazení na území republiky, které by bylo delší než 30 dní (a tedy by reagovalo na jinou situaci než nevojenské ohrožení), oproti tomu znamená velký problém a tedy by bylo absurdní aby s tím někdo musel souhlasit - kvůli tomu se přece stal příslušníkem.

  A při operačním nasazení v zahraničí je nutný souhlas, protože by to u některých přísušníků mohlo odporovat jejich přesvědčení - protože se staly příslušnky AZ aby bránili svou zem v tom nejužším smyslu.

  Tedy, operační nasazení delší 30 dní v kalendářním roce na území republiky není z důvodu jako jsou povodně možné (protože z takového důvodu zákon prostě povolání na déle než 30 dní armádě nedovoluje a co nemá státní orgán dovoleno to nemůže dělat) a tedy bych se v takovém případě ani nebál o práci.

  Já chápu, proč to dodržování zákona není tvrdě vymáháno - jeden kolega s tím má poměrně velký problém a v jeho pozici bych si taky dvakrát rozmyslel co udělat. Nadruou stranu znám i mnoho těch na jejichž místě bych si to klidně dovolil. Ale to je na svědomí každého, co si nechá líbit a co už ne.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  23:30 26.12.2015

  Mattauch
  No potom co jsi tam dal i ten bod 2 paragrafu 12 tak to vidím opravdu víc podobné tomu, jak jsem to chápal já.
  Na povolání na operační nasazení na území ČR v trvání do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mattauch
  No potom co jsi tam dal i ten bod 2 paragrafu 12 tak to vidím opravdu víc podobné tomu, jak jsem to chápal já.
  Na povolání na operační nasazení na území ČR v trvání do 30 je nutný souhlas vojáka v záloze.
  V tom případe by logicky na delší nasazení i na území ČR měl být také souhlas. Takže z toho vyplývá, že bude vyžadován souhlas s operačním nasazením a je otázka jestli bude také požadován souhlas s nasazením v zahraničí nebo se to bude brát automaticky jako souhlas (je otázka jak bude formulován příslušný dokument, co bude záložák podepisovat.
  K té době povolání na operační nasazení. Umím si představit nasazení delší než jeden měsíc, např. na 3 měsíce v případě např. záplav jako byly v roce 1997 nebo 2002.
  A pak tě bude zajímat jestli budeš po návratu mít práci nebo ne (pokud tedy nejsi zrovna ze zatopeného území), vůbec jestli máš rodinu, která je na tvém příjmu závislá.
  S tím souvisí i to tvrdé vyžadování dodržování zákona vojáky v záloze. Každý nebydlí v Praze aby okamžitě sehnal stejně dobře placenou práci, tady v pohraničí je to docela problém.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  22:20 26.12.2015

  Crusader:
  Jednání výboru pro obranu jsou, není li uvedeno jinak, veřejná. Může tedy přijít každý, ale jedná se vzásadě o pozici diváka. Nadruhou stranu o přestávkách v jednání je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Crusader:
  Jednání výboru pro obranu jsou, není li uvedeno jinak, veřejná. Může tedy přijít každý, ale jedná se vzásadě o pozici diváka. Nadruhou stranu o přestávkách v jednání je možné promluvit s každým, kdo je ochoten se bavit a ohledně problematiky AZ ta vůle je - jak mezi mnohými poslanci výboru, tak i ve velení AČR, které se těchto schůzí pochopitelně obvykle účastní. Ono tady i jinde na internetu spousta lidí nadává a vyzdvihují švícarský model přímé demokracie, ale kolik z nich zkusilo využít možností, které jim dává náš systém... Ono těch možností není málo.

  Ohedně zaměstnavatelů a pouštění na cvičení. Z právního hlediska je to naprosto jasně dáno, v praxi je však problém s vymahatelností. V zásadě do toho zaměstnavatel nemá vůbec právo mluvit, ale bohužel pokud kvůli cvičení dělá zaměstnanci problémy je to záležitost pracovně právní. Ikdyž se osobně domnívám, že by se zde daly uplatnit i některé paragrafy trestního zákona. Nicméně to tak jao tak počítá s hledáním si jiné práce. Protože pokud mě zaměstnaatel neoprávněně propustí, tak ho mohu žaovat, ale dokud soud nevyhraji (a to na něj musím mít čas a prostředky) tak jsem bez práce a bez prostředků. Pokud mi bude zaměstnavatel bránit ve výkonu cvičení, nebo mi bude vyhrožovat postihem, myslím že by se dal uplatnit trestní zákoník, ale v tom případě musím udat konkrétní osobu a tedy si taktéž hledat nové místo.

  Prostě pokud mi přijde jako zaměstnanci povolávací rozkaz, jdu s ním k zaměstnavateli abych ho seznámil s tím že od X do Y budu na vojenském cvičení (jdu ho seznámit, nemá právo to povolovat či zakazovat, je pouze seznámen s faktem). Pokud se zaměstnavateli zrovna opravdu velice nehodí abych v práci chyběl mohu toto buď já, či zaměstnavatel komunikovat s KVV, ale rozhodnutí je na KVV. Nebo by to tak alespoň být mělo, praxe je bohužel poněkud jiná a dokud nezačnou příslušníci AZ a AČR tvrdě trvat na dodržování zákona tak to lepší nebude.

  A ohledně operačního nasazení, ono je to dost krajní věc... Když to vezmu sám za sebe, pokud bych měl být povolán ke službě v operačním nasazení na území republiky na takle dlouhou dobu, tak to zda budu mít po návratu práci by bylo mou poslední starostí... ;) Ohedně řešení třeba živelných pohrom, bude totiž možné (dle tohoto návrhu) povolat AZ k operačnímu nasazení na dobu do 30 dní, za předpokladu souhlasu dotyčného vojáka. Takže povolání do operačního nasazení nad 30 dní bude asi vždy buď se souhlasem do zahraničí, nebo bez souhlasu v případě opravdu velkého průšvihu u nás - a pak mě práce opravdu netrápí.

  viz § 12a odstavec (2): (2)
  Vojáka v záloze lze s jeho souhlasem povolat ke službě v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce, vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty.“.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  21:03 26.12.2015

  Mattauch
  Ale tady se jedná o operační nasazení až na 7 měsíců, to si myslím, že by měl být požadován i souhlas s nasazením v Česku. Který zaměstnavatel tě bude postrádat 7 měsíců? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mattauch
  Ale tady se jedná o operační nasazení až na 7 měsíců, to si myslím, že by měl být požadován i souhlas s nasazením v Česku. Který zaměstnavatel tě bude postrádat 7 měsíců? Co vím, tak někteří zaměstnavatelé nechtějí členy AZ pouštět ani na krátká cvičení.
  No asi k daný problematice máš blíž, já na jednání výboru pro obranu PS zván nejsem. Ale myslím, že když jsem to takhle pochopil já, nebude problém aby stejný názor měl např. právník nebo třeba ústavní soudce, který se k dané větě bude vyjadřovat.
  No a pokud budou v lidech převládat pochybnosti, jak to vlastně zákonodárci mysleli, nikdo se do AZ nepohrne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  19:23 26.12.2015

  já osobně ten souhlas, dle toho jak je zákon napsán, spojuji pouze s operačním nasazením v zahraničí a jiný výklad mě ani nenapadl (A vzhledem k tomu, že jsem se trochu ochomítal ...
  Zobrazit celý příspěvek

  já osobně ten souhlas, dle toho jak je zákon napsán, spojuji pouze s operačním nasazením v zahraničí a jiný výklad mě ani nenapadl (A vzhledem k tomu, že jsem se trochu ochomítal už kolem tvorby koncepce AZ na jejímž základě vzniká i tenhle zákon a semtam zajdu jednání výboru pro obranu PS, tak jsem si celkem jist, že ze strany tvůrců zákona to bylo myšleno tak jak prezentuji).
  S operačním nasazením v ČR je nesmyslné vyžadovat nějaký souhlas neboť to je primární smysl existence AZ, potažmo záloh jako takových. Co se týče nasazení ve prospěch spojenců, atd... pokud by se jednalo o něco většího, stejně by došlo k vyhlášení stavu ohrožení státu, nebo válečného stavu a tam jsou pak pravidla nastavena zcela jinak a na nějaký souhlas se nikdo nikoho ptát nebude ať už bude v AZ, nebo v klubu zahrádkářů... Tohle prostě řeší jen situaci kdy by stát jel v mírovém režimu, ale z nějakého důvodu bylo žádoucí operační nasazení záloh.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  17:19 26.12.2015

  V tomhle smyslu to bude nasazení dle potřeb AČR tudíž i jejich spojenců.
  Takže tu je jen otázka jestli záložáky k podepsání papíru s operačním nasazením bude někdo nutit nebo to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V tomhle smyslu to bude nasazení dle potřeb AČR tudíž i jejich spojenců.
  Takže tu je jen otázka jestli záložáky k podepsání papíru s operačním nasazením bude někdo nutit nebo to bude jen na dobrovolné bázi. Pokud by došlo na lámání chleba a bylo by třeba nasadit záložáky na našem území, tak by se to nějak zařídilo jako je v armádě běžné. Zákony jsou vždy napsané tak, že se dají ohýbat dle potřeb a daného výkladu.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  17:03 26.12.2015

  No to je přesně ono, návrh zákona je opět napsaný tak, že i nám laikům se nabízí dvě možnosti výkladu. Proč tam třeba není napsáno " pokud s nasazením v zahraničí vysloví ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No to je přesně ono, návrh zákona je opět napsaný tak, že i nám laikům se nabízí dvě možnosti výkladu. Proč tam třeba není napsáno " pokud s nasazením v zahraničí vysloví prokazatelný souhlas" a je tam "pokud s
  takovou službou vysloví prokazatelný souhlas" a není z toho jasné, zda se odkazuje na službu v operačním nasazení nebo nasazení v zahraničí.
  Prostě typický český zákon - nejasný a s různou možností vysvětlení.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  15:41 26.12.2015

  Crusader: Já to chápu tak, že mohu být použit v operačním nasazení na území republiky, nebo pokud s tím budu souhlasit tak v zahraničí.
  Ten text který mám, je tak jak jde návrh ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Crusader: Já to chápu tak, že mohu být použit v operačním nasazení na území republiky, nebo pokud s tím budu souhlasit tak v zahraničí.
  Ten text který mám, je tak jak jde návrh zákona z poslanecké sněmovny do senátu - měl by to tedy být v současné chvíli text aktuální.
  Pokud jsem správně informován, tak k úpravě textu (z vaší verze, na to co mám já) došlo na základě připomínek levé části spektra PS. A to právě proto že dle nich má AZ soužit pro potřeby ochrany ČR na území státu a pokud má být někdo naszaen jinde, měl by stím souhlasit.

  Nicméně si rozhodně neuzurpuji právo na právně závazný výkad návrhu zákona.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  11:58 26.12.2015

  Mattauch
  Navíc ani ta tvoje varianta neříká, že s vysláním do zahraničí musí záložák souhlasit.
  Pouze se tam říká, že musí souhlasit se službou v operačním nasazení, nikoli že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mattauch
  Navíc ani ta tvoje varianta neříká, že s vysláním do zahraničí musí záložák souhlasit.
  Pouze se tam říká, že musí souhlasit se službou v operačním nasazení, nikoli že musí souhlasit s nasazením v zahraničí
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  11:22 26.12.2015

  No já mám stažený trochu jiné znění (ale možná máš novější verzi)
  je to stažený ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No já mám stažený trochu jiné znění (ale možná máš novější verzi)
  je to stažený z
  http://www.komora.cz/pro-podni...

  22. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:
  㤠12a
  Služba v operačním nasazení
  (1) Voják v aktivní záloze vykonává službu v operačním nasazení na území České republiky nebo mimo něj v délce do 7 měsíců v kalendářním roce, a to podle potřeb ozbrojených sil.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  10:32 26.12.2015

  Jen tak mimochodem pro ty kteří se bojí zneužití AZ v zájmu NATO. Výňatek z: "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen tak mimochodem pro ty kteří se bojí zneužití AZ v zájmu NATO. Výňatek z: "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony".

  㤠12a
  Služba v operačním nasazení
  (1)
  Voják v
  aktivní záloze vykonává službu v operačním nasazení, a to podle potřeb
  ozbrojených
  sil, v
  délce do 7 měsíců v
  kalendářním roce
  a)
  na území České republiky, nebo
  b)
  mimo území České republiky, pokud s
  takovou službou vysloví prokazatelný souhlas."


  podstatné je tedy písmeno b).
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  13:27 23.12.2015

  Co sem rikal ? Kdyz to nebude delat stat, bude se to dit zivelne a buhvi s jakym pozadim : ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co sem rikal ? Kdyz to nebude delat stat, bude se to dit zivelne a buhvi s jakym pozadim : http://www.lidovky.cz/domobran...
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  19:34 22.12.2015

  Tady máte jednoho politika.
  http://www.ceskatelevize.cz/po...
  Jedná se o rozhovor s poslankyní Mgr. Janou Černochovou z ODS.
  Člověk ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tady máte jednoho politika.
  http://www.ceskatelevize.cz/po...
  Jedná se o rozhovor s poslankyní Mgr. Janou Černochovou z ODS.
  Člověk se až diví, jak tomu rozumí, jak ví, jak to správně udělat, aby to fungovalo. Jenže politici bohužel prosazují správnou věc a ví jak se to má správně udělat jen když jsou v opozici.
  Paní poslankyně se (určitě z vrozené skromnosti) zapomněla zmínit, že již od svého prvního zvolení byla místopředsedkyní (byla členkou vládní koalice, nyní je pouze členkou, neboť je v opozici) výboru pro obranu Parlamentu ČR. Takže ty chyby, které kritizuje jsou také její vinou.
  Ale přes to všechno ten rozhovor stojí za to vyslechnout. Paní poslankyně připouští naplnění AZ do 5-10let (i když koncepce rozvoje AČR říká do 2020), hezky mluví o výchově dětí k vlastenectví s tím, že to znamená vysvětlovat, že jsme součástí systému kolektivní bezpečnosti, že vlastenectví je vlastně to že jsme v NATO. Hezky mluví o programu POKOS, jak nahrazuje dřívější brannou výchovu, tím říká, že se o tom vlastně nic neví, protože to je systém přednášek na školách (letos 29 škol v celé republice - což je opravdu "hodně") doplněný jedním sešitem pro učitele.
  No ale abych jen nekritizoval, jsou tam i dobré informace, například o tom, že armáda není schopná vybrat 4 roky dodavatele uniforem, že AZ jsou takový otloukánek, pro kterého vlastně nic není, že se i nadále vlastně předpokládá, že si záložky budou některé věci dokupovat, protože na ně dostanou vlastně přidáno.

  A propos, nevím, proč tu diskutujeme tak dlouho o zajištění obrany země, když to vlastně řeší POKOS neboli Příprava Občana K Obraně Státu - pokud chcete vědět co musíte znát abyste byli připravení bránit vlast stáhněte si na stránkách MO následující příručku pro učitele.
  https://pokos.army.cz/sites/po...
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  17:00 22.12.2015

  Maximus : To neni zbytecna politika. Ty si predstavil velmi dobry zakladni koncept, nebo spise ideu, hromadneho zapojeni obcanu do obrany. Fajn, tak mame vyprojektovane squele ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus : To neni zbytecna politika. Ty si predstavil velmi dobry zakladni koncept, nebo spise ideu, hromadneho zapojeni obcanu do obrany. Fajn, tak mame vyprojektovane squele radio. No co elektrina na jeho napajeni ? Nebudme jak ekoidioti, kteri rikaji ze nove elektrarny nepotrebujeme, protoze stava jde ze zasuvky... Nase "stava" je policka vule tech co rozhoduji - tedy pokud se chceme drzet statu, co my tady asi chceme - byt mnoho lidi uz uz vice ci mene otevrene to nechce, povazuje stat spise za nepritele... Takze nezustat teoretiky za klavesnici - tak po tom co vymyslime spravny vojensky koncept, se zacneme starat o to aby ho uvedli do zivota kvalifikovani a zapaleni lide na politickych postech. A ty nemame a ja si myslim ze bez velkeho otresu spolecnosti, srovnatelneho s 1989, ani mit nebudeme...
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:40 22.12.2015

  Stropnického jsem tu nikdy nekritizoval, ale když jste u toho - je dle mě zářným příkladem jednoho z důvodů, proč do toho nelézt.
  Když přijde na lámání chleba, bude vždycky říkat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stropnického jsem tu nikdy nekritizoval, ale když jste u toho - je dle mě zářným příkladem jednoho z důvodů, proč do toho nelézt.
  Když přijde na lámání chleba, bude vždycky říkat to, co mu zadají naši američtí partneři (viz nesmysly o Ruskem přistavených autobusech navážející z Balkánu uprchlíky). V naší zemi si prostě pohlídají, aby byly na klíčových postech proamerické servilní persony.

  Proto je pro mě jediná cesta ta, která je založena odspoda, týká se sounáležitosti s domovem, obranou rodiny, obce a majetku. Když vám chytne hospoda nebo spadne strom na silnici, tak musíte jednat a s politikou to nemá co dělat.
  U nás je dobrovolných hasičů spousta a mají tu obrovskou podporu všech. Cokoli ozbrojeného sice začne spoustě lidem "zavánět", ale to u zbraní bude vždycky. Možná je tu bez zkušenosti s větším/celoplošným průserem právě teď reálná pouze cesta AZ...akorát se to začalo řešit po Ukrajině a moc dobře si pamatuji, jak tu nasaditelnost mimo území nahoře řešili a chtěli to tam.

  (Tady není problém vytvořit zákon o solární energii, nebo nějak nastavit podporu přímotopů a pak se otočit na podpatku, zdanit to nebo zrušit...)
  Skrýt celý příspěvek

 • Spalda
  16:13 22.12.2015

  Co se propagace AZ týče, je opravdu minimální, když pominu pár zmínek v TV, které ale opravdu nikoho nepřitáhnou. Příjde mi ž MO, ne že by nechtělo, ale neumí to. Doufám že se to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co se propagace AZ týče, je opravdu minimální, když pominu pár zmínek v TV, které ale opravdu nikoho nepřitáhnou. Příjde mi ž MO, ne že by nechtělo, ale neumí to. Doufám že se to nebude brát jako "reklama", ale s několika lidmi kolem AZ sme projekt na "podporu" a PR AZ rozjeli. Název má "Až na dno" a první jednotka, která se v něm představí je četa AZ u "bojovky", konkrétně u mechny v Přáslavicích. V současné době se zpracovává materiál a pak už jen zbývá ho dostat mezi lidi.
  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:08 22.12.2015

  To hulvath: Taháš jsem příliš mnoho zbytečné politiky - osobně považuji pana ministra Stropnického za toho z těch nejschopnějších z hodně dlouhého "výřadu" ministrů obrany co tato ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To hulvath: Taháš jsem příliš mnoho zbytečné politiky - osobně považuji pana ministra Stropnického za toho z těch nejschopnějších z hodně dlouhého "výřadu" ministrů obrany co tato země měla od roku 1989 - minimálně z morálního aspektu.
  Ve své podstatě je to vlastně i smutné.

  Mnou uvedený koncept právě počítá s podřízením tohoto typu "domobrany" pod armádu, která by byla garantem toho, že do jejích složek by nebyly přijati různí extrémisti, psychopati či prostě jen psychicky nevyrovnaní lidé, kterým zbraň do ruky z principu nepatří.

  To Crusader: Máš pravdu, že domobrana je jaksi zprofanovaný výraz, ale pokud je v myšlení lidí prostě dané rovnítko domobrana = skupina sice nějak ozbrojených ale v podstatě nijak nevycvičených lidí s nejasnými představami, tak je lepší tento výraz opustit a hledat jiný "politicky korektní" s jistou kontinuitou na stávající situaci.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  15:30 22.12.2015

  No ano kamaradi, jenze AZ jsou spise trpene a nejaky jejich (papirovy, nedomysleny) rozvoj je spise navzdory politicke vuli nynejsi garnitury. Bojim se ze ted, kdy na to je jeste ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No ano kamaradi, jenze AZ jsou spise trpene a nejaky jejich (papirovy, nedomysleny) rozvoj je spise navzdory politicke vuli nynejsi garnitury. Bojim se ze ted, kdy na to je jeste (pul roku, rok ?) klid, tak se nic zasadniho nezmeni. Polsky rezim vzal po volbach vec zostra, kvikot - nebo hlucne mlceni - nasich medii o tom svedci. Ale tady bude bude muset dojit asi k zasadnimu politickemu zemetreseni, ktere odfoukne krome jineho pokracujici (ne nahodnou !) tradici jmenovani nejubozejsich nul za ministry obrany... A to zemetreseni zel nastane az pod vlivem takovych udalosti, ktere nechceme. Uz to nemusi trvat dlouho, od par set "stroskotancu a samozvancu" na Staromaku, po milion lidi na Letne, uplynulo jen pul roku...
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  15:16 22.12.2015

  Nevím, proč se všichni ježí při názvu domobrana. Co je špatného na tom bránit domov?
  To mě mnohem hůř zní milice (asociace na LM), garda (asociace na Revoluční gardy RG nebo pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nevím, proč se všichni ježí při názvu domobrana. Co je špatného na tom bránit domov?
  To mě mnohem hůř zní milice (asociace na LM), garda (asociace na Revoluční gardy RG nebo pro mnoho lidí ne zrovna americky (ale taky ne prorusky) zaměřených asociace na Národní gardu USA.
  Myslím, že slovo domobrana není vůbec zprofanovaný.
  Rozhodně to nezní tak neosobně jako Aktivní zálohy - co to je? Jsou aktivní nebo v záloze?
  I ten název je důležitý, ne jen úloha dané ozbrojené složky.
  Nejsme Polsko, aby stačilo mluvit o nebezpečí z Ruska a lidi se začali hromadně hlásit do jednotek (je ale také otázka jestli je to pravda nebo jen propaganda).
  Někdo tady taky odkazoval na diskuzi pod původním článkem na On War / On Peace. Tak jsem si ho přečetl. Když vynechám, že většina diskuze je o vytvoření roty AZ u 43. výsadkového praporu je z té diskuze dost vidět jak se cítí členové pěších rot u krajských velitelství a jak na ně pohlížejí profesionální vojáci AČR. Mluví se tam i o naprosto nedostatečné propagaci armády ve školách. A to vůbec nemluvím o naprosto nulové propagaci AZ.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:08 22.12.2015

  To Cervus: Však také píši, že mnou popisovaný model není "švýcarský model", ale pouze cesta k němu.
  Je potřeba nechat participovat občany na své obraně a i když z počátku by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Cervus: Však také píši, že mnou popisovaný model není "švýcarský model", ale pouze cesta k němu.
  Je potřeba nechat participovat občany na své obraně a i když z počátku by efekt co do kvality či kvantity nebyl nijak ohromující, tak jako výchozí bod by to bylo rozhodně použitelné.

  Stále je to lepší volba než nějaké povinné odvody či dokonce přímo vojenská služba.
  V ČR je cca 350 000 dobrovolných hasičů či přes 300 000 držitelů ZP - chce snad někdo tvrdit, že při správně uchopené koncepci AZ by se nenašel dostatek dobrovolníků pro AZ?

  Je potřeba vytvořit určité společenské podvědomí, obecně přijímaný "duch", musí být viděn přínos AZ pro společnost a samozřejmě lze předpokládat vytvoření určité tradice (která začne u rodinných příslušníků - analogicky jako je u dobrovolných hasičů, myslivců či kdysi u měšťanských ostrostřelců tvořící po generace kolorit větších i menších měst).

  To by tvořilo bázi od které by pak vedla už přímější cesta přes myšlenky politické reprezentace až k něčemu, co by mohlo vést k podobnému systému jako ve Švýcarsku. K tomu je ALE potřeba svobodná a zároveň na jasně demokratických principech stojící občanská společnost. Jasně daný synergický multiplikační efekt prospěšný pro všechny občany - vojáky i nevojáky.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  13:41 22.12.2015

  Maximus: Jenže zásadní problém proč nelze aplikovat Švýcarský model je ten, že u nás není základní vojenská služba. Ta tam činí 225 dní (donedávna 260) po které následuje 3x do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus: Jenže zásadní problém proč nelze aplikovat Švýcarský model je ten, že u nás není základní vojenská služba. Ta tam činí 225 dní (donedávna 260) po které následuje 3x do roka týdení výcvik (důstojníci 4x). Navíc se nejedná o výcvik typu 2/3 pochodování a ostatních blbostí jako bylo běžné u nás ale jde o intenzivní a později i úzce specializovaný výcvik. Takže celý ten systém je nastavený ještě tvrději než naše AZ.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:57 22.12.2015

  To Voodoo: Naopak si myslím, že strážní služba by byla základem METL mnou uváděné II. třídy AZ - stejně jak to mají současné krajské roty AZ spadající pod KVV.

  Strategických ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Voodoo: Naopak si myslím, že strážní služba by byla základem METL mnou uváděné II. třídy AZ - stejně jak to mají současné krajské roty AZ spadající pod KVV.

  Strategických objektů o zranitelných klíčových míst například energetické infrastruktury je u nás mnoho a je nereálné si představovat, že v případě skutečného ohrožení by jej současné složky PČR i s nápomocí AČR byly schopny adekvátně chránit.

  Zatím se teroristé soustřeďují na "měkké cíle", ale až hlavám teroristických buněk dojde, že útoky na klíčovou infrastrukturu ve vhodný čas a na vhodném místě vyvolají mnohem větší počty mrtvých a enormní ekonomické škody, tak budou bezpečnostní složky postaveny před téměř neřešitelný úkol - nebudou k dispozici už žádní další náležitě vycvičení lidé.

  Strážní služba není zas taková věda - zvládali ji i branci v dobách ČSLA, navíc i v současnosti je řada poměrně strategicky významných objektů chráněna členy civilních bezpečnostních agentur o jejichž schopnostech ochránit daný objekt lze s úspěchem dost pochybovat - rozhodně jejich posílením v případě rizika teroristických útoků členy AZ s xy dny ostrého výcviku a mnoha hodinami teorie (někomu se to bude zdát málo) by přesto výrazně vzrostl potenciál daný objekt ochránit.

  Během studia na VŠ jsem pracoval u bezpečnostní agentury (začínal jsem těsně před 11. zářím a rozhodně ne jako ostraha hypermarketu :-))) ) a měl jsem tak možnost nahlédnout do reality BA - takže si opravdu nedělám iluze.
  Skrýt celý příspěvek

 • Voodoo
  12:54 22.12.2015

  hulvath: Očividně máme odlišný názor na to jakou se vydat cestou, ale cíl je stejný. Abychom měli po všech stránkách bezpečný stát, je nezbytné aby na bezpečnosti participovalo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: Očividně máme odlišný názor na to jakou se vydat cestou, ale cíl je stejný. Abychom měli po všech stránkách bezpečný stát, je nezbytné aby na bezpečnosti participovalo nějakým způsobem i obyvatelstvo. Jakým, to už je věc diskuze.

  Do jisté míry se tu také přeme o pojmech domobrana a aktivní zálohy, i když obsahově mluvíme o něčem dost podobném. Nicméně vzhledem k historickým souvislostem, od kterých se není možné odprostit, se není čemu divit, že při slově domobrana některým z nás stávají vlasy hrůzou.

  Každopádně já osobně tuto diskuzi, na rozdíl od spousty jiných na tomto serveru, hodnotím kladně, na úrovni a bez zbytečných emocí.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  12:07 22.12.2015

  Diskutuje tady nekolik naprostych nihilistu, vezicich po krk v nazorech na rigidni vojakovani, neschopnych chapat psany text a chytajicich se za slovicka a promitajicich do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Diskutuje tady nekolik naprostych nihilistu, vezicich po krk v nazorech na rigidni vojakovani, neschopnych chapat psany text a chytajicich se za slovicka a promitajicich do myslenek jineho vylucne a jen ty sve. Dulezite snad je jakym zakladnim smerem se miri - a ja nechci nic jineho, nez aby byla vule lidi po obrane vlasti vedena statem - ale na patricne (cili RUZNORODE) urovni. Jedine tak se zabrani vzniku anarchie, vselikych podezrelych spolku, at uz nahnedlych nebo nacervenalych spolku a spontannich nezadoucich aktivit lidi citicich ohrozeni a zatim vidi od politiku a vojenskych cinitelu vylucne vodnate reci - jako kdyz prazsky primator Nemec v dobe zaplav ve 12,00 v CT recnil o tom jak mame vse pod kontrolou a nic nehrozi - a v 18,00 byla zaplavena tretina metra... Maximusi, muj Vudce - budu vas nasledovat kamkoliv ! :D
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  11:29 22.12.2015

  Myslím si, že problémem zdejší diskuse je chápání výrazu domobrana - něktří ji chápou jako partu kdečím ozbrojených "taťků" s výcvikem odpovídajícím členům mysliveckého spolku či ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím si, že problémem zdejší diskuse je chápání výrazu domobrana - něktří ji chápou jako partu kdečím ozbrojených "taťků" s výcvikem odpovídajícím členům mysliveckého spolku či domobranecký systém švýcarského typu.

  Osobně jsem zastáncem toho druhého pojetí, ale cesta k němu je dlouhá a v našich poměrech bohužel ne až tak "standartní". Právě jednu z možností, jak se k systému "podobnému Švýcarsku" dopracovat jsem nastínil ve svém konceptu - je to samozřejmě jedna z možných cest, jak se k tomuto demokratickému ideálu (s touto vizí pro náš stát přišel už TGM) dopracovat.

  Je to dlouhá a složitá cesta, ale osobně si myslím, že by to stálo se kvůli našim dětem po ní vydat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Voodoo
  11:18 22.12.2015

  Ještě dodám, že svým posledním příspěvkem rozhodně netvrdím, že se nenajde využití pro případné 2. nebo 3. třídy AZ., jak zde prezentoval Maximus. To vůbec ne, jenom tu roli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě dodám, že svým posledním příspěvkem rozhodně netvrdím, že se nenajde využití pro případné 2. nebo 3. třídy AZ., jak zde prezentoval Maximus. To vůbec ne, jenom tu roli nevidím v případě teroristických útoků, které jsou teď tak aktuální, a kterými právě někteří zde diskutující podmiňovali vznik domobrany. Tu já osobně odmítám v jakékoliv formě přesně z těch důvodů, které uváděl Petres.
  Skrýt celý příspěvek

 • Voodoo
  11:13 22.12.2015

  Mattauch: Můžu jenom souhlasit ve všem, co jsi napsal. Snažil jsem se právě zpochybnit nasaditelnost civilních osob s výcvikem pod úrovní současných AZ, ať už jakkoliv ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mattauch: Můžu jenom souhlasit ve všem, co jsi napsal. Snažil jsem se právě zpochybnit nasaditelnost civilních osob s výcvikem pod úrovní současných AZ, ať už jakkoliv organizovaných nebo začleněných pod ozbrojené složky.

  Petres: Lépe bych to nenapsal.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  11:10 22.12.2015

  To Peteres: Proč asi není takový zájem o AZ? V Polsku začali s AZ mnohem později, ale jejich stavy AZ jsou úplně někde jinde.
  Současný stav je příliš rigidní a neschopný ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Peteres: Proč asi není takový zájem o AZ? V Polsku začali s AZ mnohem později, ale jejich stavy AZ jsou úplně někde jinde.
  Současný stav je příliš rigidní a neschopný přitáhnout dostatek použitelných lidí.
  Jak jsem psal, tak ve svém konceptu jsem se inspiroval Francouzi, kteří mají dokonce něco jako III. třídu a to jsou už lidé, kteří ve svém volném čase pomáhají při různých PR akcích armády, či mají prostředky (stavební, vyprošťovací či jinou techniku) nebo mají důležité znalosti a v případě ohrožení státu se na ně může armáda přímo obrátit a ti budou ji budou připraveni asistovat.

  Právě větší participace občanů na obraně je pro armádu zárukou, že v bezpečných časech nebudou mít takový vliv lidé, kteří budou seškrtávat armádní rozpočty až na kost či otevírají otázky, zda armádu vůbec potřebujeme. Chce se na tyto věci dívat trochu s nadhledem a v delším časovém horizontu.

  Pro stále dost profesionálů v armádě či na MO platí, že věci hodnotí z pohledu války minulé či v horším případě se připravují na válku minulou a ne na tu budoucí (někdy to vypadalo, že se připravují spíše na tu předminulou).

  Právě II. třída AZ by byla cestou, jak co největšímu počtu občanů (s psychologickými a bezpečnostními prověrkami) dát základní branecký výcvik - čistě dobrovolně a tedy demokraticky. Klidně se vsadím, že současná idea dobrovolných odvodů bude ještě méně populární než současné AZ.

  Tito členové AZ II. třídy by bylo mnohem jednodušší povolat a podle potřeb dovycvičit. Armáda by měla tyto lidi v případě potřeby opravdu k dispozici, což se o současné většině potenciálních branců v ČR říci nedá

  Přitom v případě ohrožení státu by vláda ČR povolávala kdekoho - rozhodně s mnohem menšími nároky, než by splňovali členové II. třídy aktivních záloh.
  Klidně by to pak v případě velké "šlamastyky" mohlo vypadat tak, že branci by byli po třech týdnech "rychlovýcviku" posíláni bojovat na frontu - jak tomu bylo třeba nedávno na Ukrajině. A tito zbytečně mrtví mladí kluci by šli na vrub těm, kteří se brání se současným nedobrým stavem něco udělat.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  10:20 22.12.2015

  hulvath, myslíte si, že jsou nutné osobní útoky?
  Já doufám, že v této zemi bude v budoucnosti vždy dostatek vůle se bránit nebezpečí. Rok 1938 není problém selhání armády, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath, myslíte si, že jsou nutné osobní útoky?
  Já doufám, že v této zemi bude v budoucnosti vždy dostatek vůle se bránit nebezpečí. Rok 1938 není problém selhání armády, ale politiků, to je jednoznačně doložitelné (rok 1968 je specifický, nesrovnával bych ho s rokem 1938). Rozhodně neuvažuji ve stylu: na obranu máme profesionální armádu, obrana státu se ostatních občanů netýká. Proti čemu jsem ale zcela zásadně, je vznik miličních jednotek typu Revolučních gard z roku 1945 nebo Lidových milicí z dob komunismu. Jako nepřijatelné (a doufám nejenom pro mne) je, jak jsem již jednou napsal v úvodu této diskuze, budovat zálohy typu Českoslovenští vojáci v záloze, protože směřuji stejným směrem, jako ty zmíněné milice z roku 1945 a 1948.
  Takže pokud bude dostatek politické vůle a bude se budovat systém podobný např. Velké Británii s jejich pravidelnou polní armádou a Teritoriální armádou, kde se mohou zapojit neprofesionální vojáci bude to v pořádku. Beru to tak, že se nyní se spožděním cca 10 let konečně začíná stav kolem AZ měnit. Pozdě, ale přece. A pozvolna to směřuje směrem po kterém tu někteří volají, byť to ty názvy nemá. To je AZ ve stavu bojových útvarů pomyslná I. třída (lidé s lepší fyzickou kondicí, částějším výcvikem) a II. třída u krajských rot (případně větších jednotek).
  Co občanovi - voliči brání volit a podporovat politiky, co tu vůli mají? Pozor neplést s demagogy, populisty, extremisty a dalšími. Co občanovi brání stát se součástí AZ ať u bojového útvaru, tak u krajské roty AZ? Je hlásících se lidí dostatek, aby byly v dohledné době naplněné stavy AZ? Protože v současné době je odpověď na tuto poslední otázku NE, přijde mi diskuze, tak jak ji někteří zde vedou mimo realitu, protože se tváří, jako by bylo jedním se základních přání dospělého může v ČR stát se členem AZ. Víme, ale že tomu tak bohužel není, a docela jsem zvědav za jak dlouho se naplní plánovaným 5 000 míst. Nutně si pak musíme položit otázku proč tomu tak je. Pokud se zeptáte v celé skupině obyvatel (nejenom ve skupině zajímající se o tomu problematiku např. čtenáři AN) je to prostě nezájem (pocit mne se to netýká, od toho jsou jiní) a pohodlnost. Chybí étos, jako byl za první republiky, kdy byla samozřejmá myšlenka, že obrana republiky je věci všech. Není to proto, že politici nevytvořili podmínky. Samozřejmě při hlubší diskuzi je tam vina i politiků, ale není jedinou příčinou.
  Ještě bych doporučoval přečíst si diskuzi pod tímto článkem na webu On War | On Peace, kde se vyjadřují lidé, kteří k tomu mají skutečně co říct. Pak vynikne ta "zvláštnost" zdejší diskuze s příspěvky typu "... Akorat bych tu druhou tridu jeste podminil vlastni vystroji a vlastni zbrani. Jen majitelu kos je u nas cca 50 tisic !"
  "Opravdu asi musime pockat nez to i u nas poprve prdne a pak se veci hnou - bude plny Vaclavak, Sobotka bude muset zmizet..."

  Souhlasím se skeletem (jeho odpověď pro hulvath)
  " ... v tebou popisovaných případech není prostor pro domobranu. Ta se dá aktivovat až po činu, nikoliv předem. Navíc na akci typu "Paříž" stačí aktivovat bezpečnostní složky - tedy PČR, AČR a celníky. Domobrana by byla co platná, kdyby došlo k přetížení systému. A to by musela nastat obdobná situace jako byla před válkou v Sudetech."
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  10:12 22.12.2015

  Voodoo: S připraveností současných AZ bych to neviděl tak tragicky. Krajské roty se připravují právě k těmto strážním úkolům a v rámci výcviku není neobviklá spolupráce s PČR ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Voodoo: S připraveností současných AZ bych to neviděl tak tragicky. Krajské roty se připravují právě k těmto strážním úkolům a v rámci výcviku není neobviklá spolupráce s PČR (například nácviky posílení ostrahy JE Temelín, nebo významných rozvoden el.). Samozřejmě nelze od příslušníků AZ očekávat, stejnou úroveň znalosti práva jako u příslušníků PČR (ale dle mé zkušenosti ten rozdíl není tak velký jak by se dalo čekat), ale to zas z velké části řeší ROE a pravidla pro eskalaci síly (a každů voják působící v dané operaci by měl znát nastavení těchto pravidel pro tu konkrétní operaci). Pokles úrovně výcviku oproti současnému stavu si však ani nechci představovat, myslím že nyní balancujeme na hraně ještě přijatelného minima.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  09:51 22.12.2015

  hulvath: Já nechápu, kde si nabyl dojmu, že ti několikahodinové školení (jak si tu uvedl) bohatě stačí na to aby jsi mohl na veřejnosti volně nosit útočnou pušku a "pomáhat" PČR ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: Já nechápu, kde si nabyl dojmu, že ti několikahodinové školení (jak si tu uvedl) bohatě stačí na to aby jsi mohl na veřejnosti volně nosit útočnou pušku a "pomáhat" PČR nebo AČR. Navíc když z tebe vypadne další blud typu vlastní zbraně a vlastní výstroj, tak se nezlob, ale to ty jsi zdravý na psychiatrii. I jednotky SOS měly služební zbraně a jednotnou uniformu (to že neměly s dobrovolností nic společného je vedlejší).
  Skrýt celý příspěvek

 • Voodoo
  09:44 22.12.2015

  hulvath: Před tím, než zde Maximus uveřejnil svůj příspěvek, tak si prosazoval založení jakési domobrany. Jakákoliv forma domobrany jsou z mého pohledu organizovaní ozbrojení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: Před tím, než zde Maximus uveřejnil svůj příspěvek, tak si prosazoval založení jakési domobrany. Jakákoliv forma domobrany jsou z mého pohledu organizovaní ozbrojení civilisti s minimálním výcvikem. To jenom tak na okraj.

  Už současní příslušníci aktivních záloh toho nenacvičí zrovna moc. V případě zavedení AZ 2. třídy to bude ještě míň. Takže se sice nebude jednat o ozbrojené civilisty, ale ten minimální výcvik zůstává. Netvrdím, že to je špatně, ale samozřejmě to dost limituje jejich možné využití. A já prostě prostor pro využití záložáků, natož té případné 2. třídy, v případě teroristických útoků nevidím. Dost by mě zajímalo, jak si konkrétně nasazení AZ jedno jaké třídy v případě teroristických útoků teda představuješ.

  Problém je totiž v tom, že na to abych mohl plnit nějaký úkol, tak k tomu musím mít předpoklady, znalosti a dovednosti. A i taková obyčejná několikahodinová stojka někde u mostu je dost náročná, když to má být k něčemu. Notabene pro člověka, co má problém zaběhnout pár kilometrů a udělat několik kliků. Samotné vlastnictví civilní útočné pušky je na kvalifikaci pro podobnou činnost poměrně nedostačující.

  Co se Švýcarska týče, zapomínáš na jeden podstatný rozdíl. Každý z těch Švýcarů, které je členem miliční armády, má doma vojenskou zbraň a střelivo, absolvoval základní vojenský výcvik a pravidelně se účastní cvičení.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  01:09 22.12.2015

  Cervusi, vis co je to kognitivni disonance ? Tebe by mohli vystavovat jako ucebni pomucku pro studenty psychologie... Nejses schopen vnimat, a uz vubec ne chapat nic z precteneho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cervusi, vis co je to kognitivni disonance ? Tebe by mohli vystavovat jako ucebni pomucku pro studenty psychologie... Nejses schopen vnimat, a uz vubec ne chapat nic z precteneho textu, co neni v souladu s tvym nazorem...
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  23:48 21.12.2015

  šmarja, já to říkal. Militaristi ozbrojení bůh ví čím a obleknutí bůh ví do čeho budou pobíhat po městech a hrát si na četníky odlišení jen nějakou páskou :D
  Hned bych se cítil ...
  Zobrazit celý příspěvek

  šmarja, já to říkal. Militaristi ozbrojení bůh ví čím a obleknutí bůh ví do čeho budou pobíhat po městech a hrát si na četníky odlišení jen nějakou páskou :D
  Hned bych se cítil bezpečněni, že by teroristy nenapadlo si v nějakém armyshopu takovu pásku taky koupit.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  22:42 21.12.2015

  Vodoo : Ale probuh, jakych " organizovaných ozbrojených civilistů s minimálním výcvikem" ?? Ja mluvim o te neco jako II. tride AZ, jak ji popsal maximus. Akorat bych tu druhou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vodoo : Ale probuh, jakych " organizovaných ozbrojených civilistů s minimálním výcvikem" ?? Ja mluvim o te neco jako II. tride AZ, jak ji popsal maximus. Akorat bych tu druhou tridu jeste podminil vlastni vystroji a vlastni zbrani. Jen majitelu kos je u nas cca 50 tisic !. Asi jako to maji Svycari, kazdy ma doma pusku z vojny a predepsanou minimalni zasobu munice. Dneska v dobe mobilu a SMS se da takovy sbor mobilizovat velmi rychle i lokalne, pokud budou shromazdiste treba policejni sluzebny. A misto jedne hlidky o trech poldech mas hned tri, kazda o nekolika lidech. Pravomoci zustanou poldovi, zalozaci ho budou chranit... A prehlceni systemu - to je u nas velmi rychly dej. Kdyz odpocitame nasazeni neschopne inkousty, apod. - kolik muzu ma k nasazeni armada + policie ? Kdyz 40 tisic, tak moc. Podel tremi - minimum na jeden strazni bod, vynasob tremi - tri smeny - a zdesis se, jak malo zmuzeme s tzv. profesionaly...
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  22:08 21.12.2015

  hulvath: v tebou popisovaných případech není prostor pro domobranu. Ta se dá aktivovat až po činu, nikoliv předem. Navíc na akci typu "Paříž" stačí aktivovat bezpečnostní složky - ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: v tebou popisovaných případech není prostor pro domobranu. Ta se dá aktivovat až po činu, nikoliv předem. Navíc na akci typu "Paříž" stačí aktivovat bezpečnostní složky - tedy PČR, AČR a celníky. Domobrana by byla co platná, kdyby došlo k přetížení systému. A to by musela nastat obdobná situace jako byla před válkou v Sudetech.

  Jinak co se domobrany týká, tak by asi nejzajímavější pro stát bylo, kdyby tímto byla podmíněna státní aparatura. Tam by bylo nejméně komplikací stran soukromého sektoru.
  Skrýt celý příspěvek

 • Voodoo
  21:53 21.12.2015

  hulvath: Jak si sám řekl, policistů. Profesionální armáda posílali hlídkovou činnost jako prevenci před případnými dalšími útoky. To je ta omezená role, o které jsem mluvil. Nezlob ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: Jak si sám řekl, policistů. Profesionální armáda posílali hlídkovou činnost jako prevenci před případnými dalšími útoky. To je ta omezená role, o které jsem mluvil. Nezlob se na mě, ale je v těchto případech prostor pro nasazení jakkoliv organizovaných ozbrojených civilistů s minimálním výcvikem nevidím. Ale nebojme se diskutovat. Třeba mě svými argumenty přesvědčíš o opaku.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  21:18 21.12.2015

  Voodoo ; Uvazujes prilis prvoplanove. Tri slimaky hledalo ve Francii 80 tisic policistu ! Na jeden hlidkovy post na 24 hodin v jednom muzi, potrebujes tri lidi - minimalne. A ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Voodoo ; Uvazujes prilis prvoplanove. Tri slimaky hledalo ve Francii 80 tisic policistu ! Na jeden hlidkovy post na 24 hodin v jednom muzi, potrebujes tri lidi - minimalne. A nechtel bych byt polda co hlida treba okresku, dalnicni most, nakupni centrum, apod. sam nebo i jen ve dvou... Profesionalni kapacity by byli vycerpany primo bleskove. Ale asi uz nema smysl dale diskutovat, rozumnych lidi jako Maximus nebo Crusader, je tady mensina. Opravdu asi musime pockat nez to i u nas poprve prdne a pak se veci hnou - bude plny Vaclavak, Sobotka bude muset zmizet a pak v chvatu a spechu se zacne delat to co se mohlo v klidu uz ted... Skoda.
  Skrýt celý příspěvek

 • Voodoo
  16:39 21.12.2015

  Maximus: Mám tím na mysli rozdělení pole působnosti mezi armádou a policií, co se bezpečnosti státu a obyvatelstva týče. Samozřejmě to jsou spojené nádoby a může nastat scénář, kdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus: Mám tím na mysli rozdělení pole působnosti mezi armádou a policií, co se bezpečnosti státu a obyvatelstva týče. Samozřejmě to jsou spojené nádoby a může nastat scénář, kdy se jejich činnost bude prolínat. Rozhodně souhlasím, že je třeba se systematicky připravovat na všechny možné eventuality. Současně, ale je třeba brát v potaz pravděpodobnost a akutnost jednotlivých hrozeb.

  Současný modus operandi útoků připisovaných IS (2x Paříž, Kodaň, Brusel, atd.) ukazuje, že se útočníci zaměřují spíše na tzv. měkké cíle, která mají buďto žádnou nebo minimální ochranu. Netvrdím, že scénář který popisuješ není reálný, ale je spíše pravděpodobné, že se zopakuje útok podobný např. listopadové Paříži. A při útocích takového typu je role armády a tím pádem i aktivních záloh velice omezená.

  CerVus: Jenom taková poznámka. V případě, že se nejedná o spontánní útoky, dochází před spácháním samotného útoku k několika krokům. To vše dohromady se nazývá circle of attack. Součástí circle of attack bývá sběr informací o cíly. I ozbrojený děda může pro útočníky znamenat dost zásadní komplikaci na to, aby od příprav na útok upustili nebo si vybrali jiný, méně hlídaný, cíl.

  To samozřejmě nic nemění na mých předešlých názorech na zřizování domobran, atd.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  14:54 21.12.2015

  hulvath: A co by se na těch rozvodnách změnilo, kdyby jsme tu měli bandu 20k policejních pomocníků? Nic. I kdyby ten dědula tam byl ozbrojený, tak tu bouchačku radši zahodí a uteče ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: A co by se na těch rozvodnách změnilo, kdyby jsme tu měli bandu 20k policejních pomocníků? Nic. I kdyby ten dědula tam byl ozbrojený, tak tu bouchačku radši zahodí a uteče než aby ji bránil. Což je jediné správné řešení, když by na něj vlítla ozbrojená skupina.
  Lidi v tomhle státě by stejně ve větších počtech do téhle organizace nevstupovali. Rok 38 bylo něco jiného, tehdy to byli nadšení "vlastenci" mladého státu, který byl obklopen třemi nepřátelsky naladěnými zeměmi. Dnes pro 80% populace platí vojáci = naprosto zbyteční žoldáci, policajti = ti co jen buzerují slušné lidi a MP = ti co nemají na to aby se dostali k PČR. Za První republiky tyhle profese potažmo i celá vláda měly úctu, dnes? Lidi se tu už 2x hrbili pod vládou cizí velmoci a nikdy se nebránili, je to zakořeněno v myslích a zůstene u toho. Protektura se ještě dala překonat, to bylo krátké období, ale 50 let pod tvrdou vládou Moskvy zlomilo téhle zemi vaz a než zase zvedne hlavu, tak to pár desítek let potrvá.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  14:40 21.12.2015

  no... nově mají být pro některé funkce u krajských rot AZ přípustné i zdravotní klasifikace B a C. Dále se mají od 1. 1. 2016 snižovat požadavky na zařazení do jednotlivých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  no... nově mají být pro některé funkce u krajských rot AZ přípustné i zdravotní klasifikace B a C. Dále se mají od 1. 1. 2016 snižovat požadavky na zařazení do jednotlivých zdravotních kategorií.
  Otom jak KZP rozložit do více částí, aby bylo jeho absolvování přijatelnější z hediska civilního zaměstníní se řeší již nějakou dobu, ale je pravdou že zatím není uspokojivě vřešeno.
  Ohledně výcviku, se domnívám, že již není kam níž jít pokud to má vůbec mít nějaký smysl.
  Souhlasím s Voodoo - na spousta věcí stačí mít občaskou společnost která může být ozbrojena pokud o to stojí - a tu u nás máme. Ale pokud se má jednat o něco organizovaného, někdo za to nese odpovědnost a já osobně bych nebyl ochoten nést odpovědnost za ztráty způsobené naprostou nevycvičeností lidí kteří mají doma malorážku a dva víkendy ročně se proběhnou po překážkové dráze (když to přeženu).
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  14:33 21.12.2015

  To Ruleta : Kdo mluvi o ohrozeni stovek objektu najednou ?? Staci hrozba ze nekolika z nich. Jdi autem od Prahy na Pisek, a uvidis velkou rozvodnu VN, kde na vratnici sedi jeden ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Ruleta : Kdo mluvi o ohrozeni stovek objektu najednou ?? Staci hrozba ze nekolika z nich. Jdi autem od Prahy na Pisek, a uvidis velkou rozvodnu VN, kde na vratnici sedi jeden obryleny dedula. 2 - 3 chytri utocnici i bez strelnych zbrani nebo vybusnin nadelaji skody za miliardy...
  To Adanendhel : Problem je, ze pro prumerneho cloveka to nezeby byli neuveritelne veci, ale nechce se nechat vyrusit z pasma pohody. My co varujeme jeste kdyz se nic nestalo, jsme pro nej tim obtiznym vyrusenim... Zjisti to az mu doma treba 3 dny bude tat lednice a nepotece voda...
  Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  14:23 21.12.2015

  No do pr . . . . jak to tady čtu, tak jsme se měli spíš smířit s nacistickou okupací a vyvražďováním, to je ale hnus. Pánové, z řady z vás je mi opravdu na zvracení.

  No do pr . . . . jak to tady čtu, tak jsme se měli spíš smířit s nacistickou okupací a vyvražďováním, to je ale hnus. Pánové, z řady z vás je mi opravdu na zvracení.

 • ruleta
  14:00 21.12.2015

  Aby byly realne ohrozeny (najednou) desitky anebo stovky objektu potom se uz muzeme bavit o obcanske valce minimalne nizke intenzity coz je na zaklade mnozstvi muslimske mensiny ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Aby byly realne ohrozeny (najednou) desitky anebo stovky objektu potom se uz muzeme bavit o obcanske valce minimalne nizke intenzity coz je na zaklade mnozstvi muslimske mensiny vicemene blbost (IS bez vnitrni spoluprace je asi stejne efektivni jako udajny Syran u parizskeho fotbaloveho stadionu, ktery se na povel odpalil v slepe ulici). Podobne veci se nedeji - z logickych duvodu - ani v zemich kde je muslimska mensina mnohem pocetnejsi a to o nekolik radu.

  Resime tady blbosti, protoze i sebelepsi system AZ nenaplnime, protoze ochota vstupovat bude na stejne - minimalni - urovni a je treba hledat korenove priciny proc (vztah obcan - stat, loajalita, duveryhodnost k demokratickym institucim etc.) a pro evropske prikaldy nemusime chodit daleko - Ukrajina, coz je typicky failed stat ve kterem je ochota umirat pro stavajici system, zrizeni minimalni a podobne (imho) by to dopadlo u nas.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  13:11 21.12.2015

  To voodoo: Příliš nerozumím tvému chápání výrazu vnitřní či vnější hrozby. Teroristické islamistické buňky řízené či inspirované ISIL jsou hrozbou, která by v případě opravdu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To voodoo: Příliš nerozumím tvému chápání výrazu vnitřní či vnější hrozby. Teroristické islamistické buňky řízené či inspirované ISIL jsou hrozbou, která by v případě opravdu koordinovaného celoevropského útoku zaměřeného nejen na útoky na civilisty ale i na klíčovou infrastrukturu dokázala vázat většinu policejního sboru i jednotek AČR. Výbuch ve Vrběticích vázal významné procento vojenských kapacit a to se bavíme o jednom jediném objektu, kterých jsou co do srovnatelné důležitosti minimálně několik set.

  Navíc na případné "bezpečnostní krize" je efektivnější i levnější se připravovat systematicky - pečení holubi nikde sami nelétají do huby a současná koncepce AZ s návazností na koncept malé plně profesionální armády nemají podle mne šanci v současné podobě splnit výzvy, které nám s velkou pravděpodobností budoucnost připraví.
  Skrýt celý příspěvek

 • Voodoo
  12:53 21.12.2015

  hulvath: Díky za chválu.

  Předválečná situace ať už z pohledu Velké Británie nebo Československa není úplně srovnatelná s tou dnešní. Ano, poměrně velká německá populace na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: Díky za chválu.

  Předválečná situace ať už z pohledu Velké Británie nebo Československa není úplně srovnatelná s tou dnešní. Ano, poměrně velká německá populace na našem území může částečně odkazovat na dnešní muslimskou populaci v Evropě. Nicméně tím zásadním rozdílem bylo Německo jakožto vnější agresor připravený zaútočit hned za hranicemi. Československo tenkrát stálo jak před hrozbou vnitřní, tak vnější. S tím, že ta vnější byla rozhodně daleko markantnější.

  V případě Británie se bavíme pouze o vnější hrozbě, navíc jasně identifikovatelného nepřítele. Tak jako tak situace pro obě země byla prakticky za 5 minut 12 a pak bylo pochopitelně nutné zapojit všechno, co dýchá. To ale rozhodně není případ dnešní bezpečnostní situace v Evropě.

  Naprosto souhlasím s Maximusem. Cesta jak zapojit víc lidí do obrany státu skutečně může být rozdělení AZ do dvou tříd. Současné rozdělení AZ na samostatné roty a roty přičleněné k bojovým útvarům k tomu přímo vybízí. Osobně bych se navíc vůbec nebránil znovuzavedení základní vojenské služby minimálně v rozsahu základního výcviku ve Vyškově. Aby právě v případě mobilizace obyvatelstva nebylo třeba "ztrácet" čas.

  Ale tohle všechno souvisí spíše s vnějšími hrozbami a ty nejsou podle mě tak aktuální, jako ty vnitřní. Jak už to bylo někým uvedeno, vnitřní hrozby jako terorismus nejsou prací pro armádu (pomineme-li např. ostrahu různých potencionálních cílů jako elektrárny, letiště, atd.), potažmo aktivní zálohy, ale pro policii, tajné služby atd. Občan se z mého pohledu může do, říkejme tomu, vnitřní bezpečnosti zapojit způsobem, jaký jsem uváděl ve svém prvním příspěvku.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  12:41 21.12.2015

  Maximus : Squele :) Odbornou reci si rekl presne vyargumentovane a podlozene veci, ktere my vojensti laici intuitivne citime. Mas u mne 33 piv :)

  Maximus : Squele :) Odbornou reci si rekl presne vyargumentovane a podlozene veci, ktere my vojensti laici intuitivne citime. Mas u mne 33 piv :)

 • crusader
  12:40 21.12.2015

  Maximus,
  palec nahoru.
  Díky, že jsi přesně dokázal shrnout a popsat to o čem tu již nějakou chvíli diskutujeme a co někteří nedokáží pořád pochopit a chytají za slovíčko. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus,
  palec nahoru.
  Díky, že jsi přesně dokázal shrnout a popsat to o čem tu již nějakou chvíli diskutujeme a co někteří nedokáží pořád pochopit a chytají za slovíčko.
  Takhle utvořené AZ by určitě byly mnohem zajímavější pro většinu lidí co jim na vlastní zemi záleží. A neříkejte, že to tak dnes je. Že vlastně AZ1 jsou útvary přidružené k bojovým jednotkám a AZ2 jsou pěší roty u krajských velitelství.
  Tak to opravdu není
  Ještě k těm financím, rozpočet ministerstva obrany na letošní rok byl 43 miliard, příští rok to bude 47 miliard. Vím, že to nejsou slibovaná 2% HDP, ale nemyslím, že je to nějak malá částka. Pokud by se z toho jen miliarda vyčlenila na AZ tak se to v rozpočtu vůbec nepozná. Možná by se navíc dala ušetřit zrušením Ondráše a všech možných Dukel.
  A ještě jedna kritická k armádě. Nechápu, proč se tu pořád řeší nedostatek financí, myslím, že takový každoroční nákup techniky za 10 miliard by se zvládl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:10 21.12.2015

  V posledním desetiletí se odehrála výrazná změna geopolitické situace ve světě a zvláště pak i na území samotné Evropy. Objevilo se velké množství dříve nepříliš očekávaných ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V posledním desetiletí se odehrála výrazná změna geopolitické situace ve světě a zvláště pak i na území samotné Evropy. Objevilo se velké množství dříve nepříliš očekávaných bezpečnostních rizik, které kladou kritické zrcadlo před stávající koncepci tvorby bezpečnostní doktríny České republiky.
  Až do nedávné doby se mohlo zdát, že bezpečnost naší republiky je ve své podstatě jen otázkou expedičních sil působících mnoho tisíc kilometrů daleko, že participace českých vojáků na těchto zahraničních misích je klíčovým příspěvkem naší účasti v NATO a vše ostatní je nedůležité. Rovněž by se mohlo zdát, že samotná otázka vlastní teritoriální obrany se stala obsolentní a vlastně ji za nás vyřešila Severoatlantická smlouva a její článek 5.
  Události na Ukrajině či útoky teroristů hlásících se k ISIL probudily z tohoto snění snad i ty nejoptimističtější politiky a schopnost řešit otázku teritoriální obrany se dostala do politických kuloárů. To vše měla vyřešit novelizace branného zákona a zvýšení na kost ořezaného rozpočtu AČR o několik desetin procent HDP.
  Je ovšem tomu tak ve skutečnosti? Jsou nové výzvy v dynamicky se vyvíjejícím světě spojeného se stále početnějšími migracemi ekonomických i válečných uprchlíků, islámským radikalismem ohrožujícím samotná ekonomicko-kulturní centra západní Evropy, demografickým vývojem v Evropě či v Rusku, dalším kolem (snad jen) studené války, posunutím vojenských doktrín směrem k vedení nelineárních válek postihujících současně velké celky napadených zemí etc. řešitelné jen pomocí malé profesionální armády a v případě zhoršení bezpečnostní situace využít současný branný zákon a spoléhat se na braneckou armádu, která nebude k dispozici dříve než za 4 až 6 měsíců od povolání prvních branců? Lze opravdu předpokládat, že sociokulturní změny, které se odehrály v naší společnosti od roku 1989, dávají naději postavit v případě ohrožení České republiky alespoň podobně odhodlané a vycvičené občany, kteří se s hrdostí a bez váhání hlásili k obraně vlasti v roce 1938?
  Osobně se domnívám, že na tyto otázky nelze odpovědět kladně. Řešení daných problémů není jednoduché a ani rychlé, ale určitě existuje.

  Jedna z možných cest je výrazná orientace na dobrovolné zálohy, které by se ale musely stát cílem nejen změny stávající koncepce, ale také dostat dlouhodobě náležitou politickou a ekonomickou podporu. Výhodou tohoto řešení je to, že v porovnání s navyšováním stavu profesionální armády není drahé a časem může být velmi efektivní.

  Za velmi efektivní považuji koncept, který maximalizuje využití dobrovolnického potenciálu občanů dané země. Lze se například inspirovat ve Francii a zavést 1. a 2. třídu aktivních záloh, která respektuje ochotu dobrovolníků věnovat svůj čas a invenci ve prospěch obranyschopnosti své země ve dvou odlišných úrovních, z nichž každá má svá specifika a požadavky.

  Tento dvouúrovňový systém by bylo možno velice dobře implementovat do současné koncepce aktivních záloh, které jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky zřízené na základě zákona č. 585/2004 Sb. Podobné úvahy zde byly už dříve, ale bohužel nebyly akceptovány.

  AZ 1. třídy by zůstaly zachovány v současné podobě - doplňovaly by tabulkové počty bojových jednotek a byly by zálohou pro bojové jednotky profesionální armády. V rámci jejich smlouvy by bylo možné je vyslat do zahraničních misí.
  AZ 2. třídy by byly pojaty jako báze teritoriální armády, která by byla vyčleněna velmi striktně k obraně území ČR a byla by pojata více miličně. Fyzické požadavky pro členy AZ 2. třídy by nemusely být tak náročné jako pro profesionály (psychické a bezpečnostní požadavky by ale zůstaly pochopitelně zachovány). Zmírnění fyzických požadavků a úprava základního výcviku zejména ve smyslu časového rozložení by umožnilo nejen dostat do armády specialisty, kteří budou pro obranyschopnost ČR a funkčnost AČR velkým přínosem, ale rovněž podstatně zvýšit počty vycvičených občanů. Ti by byli schopni plnit zejména týlové a podpůrné úkoly, které by nemuseli v případě ohrožení státu řešit armádní profesionálové, kteří jsou ze své podstaty drazí a s postupným demografickým vývojem budou stále nedostatkovější (a tedy jejich cena neustále poroste). Už nyní platové požadavky včetně výsluh, vojenských důchodů a pojištění tvoří téměř 60% celkového rozpočtu armády. Pokud vyjdeme z údajů MO, tak 5000 vojáků AZ by stálo armádní rozpočet ročně 700 milionů Kč, což by ve výdajích na obranu netvořilo zas tak významnou položku.
  Tímto nechci nijak snižovat význam profesionálních vojáků, kteří by měli tvořit především jádro vševojskové armády s důrazem na vysokou efektivitu, schopnost obsluhovat moderní vojenskou techniku (dělostřelectvo, letectvo, PVO, etc.), tvořit SF jednotky a být hlavní součástí sil určených pro alianční závazky.
  Pokud se bude Česká republika spoléhat výhradně na malou profesionální armádu, zůstane nám dostatek vojáků na udržení teritoriální bezpečnosti v případě nelineárního způsobu vedení války (tzv. hybridní válka), pro kterou je typické rozšíření konfliktu po velké části území? Co když nastane nutnost vyslat významnou část našich jednotek, tj. například jedno brigádní uskupení, které jsme se zavázali vyslat v rámci aliančních závazků do zemí přímo ohrožených nepřátelskými vojsky?

  Podle současných plánů se počítá v takové situaci s mobilizací, ale bude možné ji provést včas, pokud vezmeme v úvahu, že by trvalo minimálně 4 až 6 měsíců, než by první jednotky branců byly připraveny k plnění vojenské služby (a to jsem ještě ohledně času poměrně optimistický). Navíc současná podoba branného zákona dává možnost odmítnout nastoupit k bojovým útvarům a svoji povinnost plnit v rámci „civilní služby“- takže nemáme vůbec jistotu, zda nebudeme mít na jednoho vojáka – brance deset „civilkářů“. V případě vhodně zvolené nepřátelské propagandy a akumulace chyb naší politické reprezentace to může být možná ještě horší.

  Právě toto krizové období by mohly AZ 1. a 2. třídy pomoci překlenout a stát se tak důležitým pilířem obrany státu. AZ obou typů by byly schopny nastoupit do 24 či 48 hodin od vydání rozkazu a jejich počty by byly více méně předem známé. Navíc jejich jasné odhodlání bránit tuto zemi a určitá vlastenecká báze, typická pro tyto jednotky, by byla vzorem pro ročníky branců – když jsou ochotni bojovat jejich otcové, strýcové či i dědové, tak minimálně pro část mladších ročníků by to mohla být motivace se k nim přidat.

  Vzhledem k předpokládanému zájmu mezi odbornou střeleckou komunitou, která je v ČR velmi početná (téměř 300 tisíc držitelů zbrojního průkazu a z toho téměř 230 tisíc střelců se skupinou E, tj. k ochraně života, zdraví nebo majetku) by členové AZ mohly být součástí týmů majících na starosti různé PR akce spojené s propagací AČR a její přirozené integrace do občanské společnosti.
  Určitě by bylo pro výcvik AČR přínosné využívat jednotky AZ 1. i 2. třídy jako jednotky OPFOR při výcviku zejména asymetrického boje – pro obě skupiny by tento výcvik velmi prospěšný.
  Jednotky AZ by měly tvořit jádro ozbrojeného odporu v případě okupace země a jejich zkušenost s principy asymetrického boje by byly více než žádoucí.
  Rovněž by KVV, pod které by spadaly AZ 2. třídy, měly spolupracovat s managementem CO spadající pod ministerstvo vnitra zejména v oblasti zjišťování a označování nebezpečných oblastí, okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech, pomoc při ochraně předmětů a objektů nezbytných k přežití, záchranné práce, evakuace, zatemňování, ochrana a kontrola krytů, distribuce a školení v používání OCHP, spolupráce s IZS v případě válečných událostí či živelných katastrofách.
  Členové AZ 2. třídy by mohli být v rámci zvládnutí „bazálního“ výcviku v průběhu několika let dále vycvičeni v různých specializacích vycházejících s jejich povolání či odborných zájmů – „ostrostřelec“ (mezi civilisty se najdou špičkoví střelci na dlouhé vzdálenosti a jejich využití by bylo více než žádoucí), ženista, zdravotník, obsluha PTŘS, obsluha MANPADS, kulometník, pancéřovník, „asistent leteckého personálu“ (vhodná specializace zejména v případě nutnosti reaktivovat záložní letiště – JAS-39 počítá pro pozemní personál právě s využitím zaškolených branců pomáhající omezenému počtu profesionálních techniků), radista, kurzy pro záložní poddůstojníky a důstojníky, etc. .
  Takto vycvičené AZ (x let základního výcviku plus specializace) by měly mnohem větší bojovou hodnotu než obyčejný branec po 3 měsíčním výcviku, z něhož polovina času by byla využita jen k jeho vojenskému „přeprogramování“.

  Navíc rozdělení AZ na 1. a 2. třídu by umožňovala fluktuaci mezi těmito dvěma třídami v závislosti na aktuální fyzické kondici a osobních preferencích. Je potřeba si uvědomit, že členové AZ 1. třídy nevydrží napořád splňovat přísné vojenské nároky na fyzický stav, ale stále je více než dostatečný na seberealizaci ve 2. třídě, kam by mohli postupně předávat svoje know-how získané dlouhodobou působností u bojových jednotek a případně i v zahraničních misích.

  Základem AZ musí být vždy ale jejich dobrovolnost, která je důležitým prvkem esprit de corps těchto jednotek. Osobně se mi pro tyto AZ II. třídy, které by měly tvořit důležitou součást teritoriální obrany, líbí latinské motto „Hic sunt leones“, které by vystihovalo smysl jednotek v návaznosti na naši historii a heraldiku.

  Stále se mezi občany České republiky vyskytují v nemalém počtu lidé, kteří vnímají kolektivní zodpovědnost za obranu tohoto státu jako jeden z bazálních úkolů občanské společnosti a základem společné státnosti. Delegování této zodpovědnosti pouze do rukou malé a dlouhodobě podfinancované profesionální armády, nereflektuje nejen představy této skupiny občanů, ale není evidentně ani řešením pro globální problémy, které se stále více budou dotýkat osobně i občanů země ležící uprostřed Evropy.
  Dobrovolná a aktivní participace občanů na obraně svého státu ale předpokládá jasně doložitelný zájem ze strany státu, tj. politiků a AČR, tj. profesionálních vojáků a lidí z MO.

  Správně nastavená motivace je alfou a omegou úspěchu zde prezentovaných změn, které by vnesly do současné strategie AČR výrazný miliční prvek, který by časem mohl získávat na významu a ČR by se tak vydala na cestu ke švýcarskému modelu, který považoval za ideál i T. G. Masaryk. Bohužel válečné události krátce po vzniku ČSR si vynutily vznik jiného konceptu.

  Zde prezentovaný koncept změn AZ je podle mne způsob řešení problému obrany "od spodu", který má kromě obrany našeho státu i potenciál zachovat či dokonce rozvíjet pocit občanské sounáležitosti a základy společné státnosti.

  Současný koncept AZ je příliš rigidní a pro běžného občana, který má rodinu, zaměstnání, platí hypotéku a má i jiné zájmy než jenom armádu, tak není ani v nedávní době upgradovaná „představa“ AZ není příliš atraktivní. Vytvoření další třídy AZ, která by více vyšla vstříc běžným občanům, ochotných v případě ohrožení své země ji dobrovolně bránit se stejným odhodláním jako jejich dědové a pradědové, je podle mne nejjednodušší a nejlevnější cestou, jak dlouhodobě zvýšit obranyschopnost této země, protože bez občanů ochotných bránit svůj stát ztrácí vlastně smysl i profesionální armáda, tedy pokud mluvíme stále o státě stále demokratickém.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  11:58 21.12.2015

  Hlavně jednotky SOS vznikly protože jsme byli obklopeni nepřátelsky naladěnými státy. Byla to vlastně stejná situace ve které se nacházel dlouhá léta Izreel. Tehdy to mělo smysl, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hlavně jednotky SOS vznikly protože jsme byli obklopeni nepřátelsky naladěnými státy. Byla to vlastně stejná situace ve které se nacházel dlouhá léta Izreel. Tehdy to mělo smysl, ale teď? ČR už teď je tak ekonomicky propojená s Německem, že jsme v podstatě jejich další spolkovou zemí. Šance, že by nás napadlo Polsko, Slovensko a Rakousko je mizivá, takže nepotřebujeme v co nejkratší době uzavírat hranice a zřizovat záterasy.
  Druhý aspekt, jsou ty samotné jednotky. I jednotka, která funguje jen papírově potřebujuje nějaké zázemí, kde bude uskladněna technika (kterou nemáme) a kde budou zbrojní sklady, které musí někdo hlídat. Na služebnách PČR rozhodně nebudou mít místo na skladování několika desítek zbraní a munice. Takže by se akorát tak navýšily náklady armády na údžbu a střežení naprosto zbytečných prostor a náklady na údržbu zagarážované techniky. Skladování u útvarů také není možné, vzhledem k tomu jak řidce je současná armáda po republice rozmístěna.
  Armáda už teď sotva plete nohama. Nejsou peníze na pořádnou údržbu, modernizaci ani výstroj pravidelné armády natož AZ a tady by vylétly komínem další stamiliony. A to ani nerozebírám co za lidi by se do těch jednotek hlásilo.
  Navíc pokud by i takové jednotky nedej bože vznikly, něco se stalo (bombový útok, střelba) a tihle rádoby vojáci tam byli shodou náhod první co udělají? Čím se budou řídit? Jak budou reagovat policejní a vojenské jednotky, které tam přijedou a uvidí ozbrojence v civilu s nějakou páskou na ruce. V lepším případě ho jen odzbrojí.
  Pokud někdo chce bránit tuhle zemi ať jde do armády. Pokud se nechce nebo nemůže zapojit naplno jsou tu AZ. Pokud se bojí, že by ho poslali bojovat mimo republiku, tak pořád může vstoupit do řad PČR nebo MP. Cokoli jiného je nereálná hloupost.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  11:58 21.12.2015

  Voodoo : Tohle byl rozumny nazor - byt s nim plne nesouhlasim, skoda ze takto smysluplne nediskutuji i ti nekteri blbci postekavaci tady. Ja bych ale uvedl priklad z historie, kdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Voodoo : Tohle byl rozumny nazor - byt s nim plne nesouhlasim, skoda ze takto smysluplne nediskutuji i ti nekteri blbci postekavaci tady. Ja bych ale uvedl priklad z historie, kdy v Anglii pred hrozbou nemecke invaze dobrovolnici, casto i ti dedkove - myslivci s brokovnici, chodili hlidkovat proti nepratelskym vysadkarum. Kdyz uz nic jineho, alespon je mel sanci uvidet a nahlasit. Co nas pravdepodobne ceka ? S Nemci je to tezke v tom smyslu, ze jim moc dlouho trva nez zjisti ze je vede nekdo kdo mel byt davno na psychiatrii, a je treba je o tom presvedcovat dosti nakladnymi metodami, jako kobercove bombardovani, zapalne pumy, apod. :) Ovace na nedavnem sjezdu pro Merkelovou, pripominajici film Triumf vule nebo prenos z 15. sjezdu KSC, rikaji ze zadna realna opatreni (ktera by nutne uz ted musela byt s nasazenim ostre sily) Nemecko proti masove imigraci neudela. Pokud tam pristi rok prijde jeste nasobne vice imigrantu, je vyvoj tezke odhadnout - ale temer zadna mozna varianta neni dobra, ani pro nas. Na masivni navysovani bezpecnostnich slozek mit nebudeme, a i kdyby, byl by to stejny nesmysl jako pro letistni udrzbu kupovat stroje na odhrnovani snehu pro nejvetsi moznou kalamitu. Ne, kupuje se pro prumernou snehovou situaci a v pripade velmi zridkave, byt mozne, velke kalamity, se improvizuje navyseni - nakladaky z civilu, kopaci s lopatami, apod. V pripade slimacke velke kalamity vedle, ktera plivne i k nam, nam nezustane nic jineho nez podobny postup. Pak bude potrebna kazda i mala pomoc a zeptejte se radoveho policisty v terenu - ne jeho velitele za stolem v Praze - zda by privital, kdyby nesel slapat sam, ale mohl velet nekolika mistnim dobrovolnikum... Uz ted by meli byt kurzy, vycvikovy system, jednodenni cviceni, apod. pro tuto posledni, uznavam temer nouzovou vypomoc. Vim ze slunickari by se z techto tezi zbesneli a profesionalni "gumy" timto konceptem pohrdaji, jenze boje se vyhravani nejen nastoupenymi vylestenymi jednotkami... A zatim vse nasvedcuje tomu, ze zacala jednak opotrebovaci valka, kde jsou imigranti zivymi "projektily" , opeprena i obcasnymi ostrymi akcemi, ktere pri vhodne taktice mohou nadelat obrovske skody.
  Skrýt celý příspěvek

 • Voodoo
  09:44 21.12.2015

  Naprosto se ztotožňuji s názory, že skutečně svobodná veřejnost je to ozbrojená. Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby civilní obyvatelstvo participovalo na své bezpečnosti, protože ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Naprosto se ztotožňuji s názory, že skutečně svobodná veřejnost je to ozbrojená. Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby civilní obyvatelstvo participovalo na své bezpečnosti, protože armáda a policie není a ani nemůže být všudypřítomná.

  Stát, potažmo obyvatelstvo, může čelit dvěma typům hrozeb, vnějším a vnitřním. Ačkoliv se vnější hrozba nedá nikdy vyloučit, tak momentálně není úplně aktuální. Tak jako tak případné zapojení civilního obyvatelstva v případě vnějšího ohrožení řeší mobilizace. Co se zapojení obyvatelstva do bezpečnosti v případě vnitřní hrozby týče, to si myslím, že řeší česká legislativa naprosto dostatečně. Neumím si totiž představit, že domobrana, nebo jakákoliv jiná ozbrojená složka, by byla schopna zabránit nebo alespoň minimalizovat následky např. v případě teroristických útoků v Paříži nebo třeba střelbě v restauraci v Uherském Brodě. Co si ale umím představit, je ozbrojený občan jednající v mezích zákona.

  Evropě resp. České republice momentálně hrozí to, co je v Izraeli prakticky už každodenní rutina. A nevím o tom, že by tam fungovala jakákoliv domobrana suplující nebo doplňující policii a armádu. Ano, jak armáda, tak policie v Izraeli je úplně někde jinde než v ČR. A prakticky každý občas za sebou má několikaletou vojenskou službu, která mnohdy zahrnuje i bojové nasazení. Ale ani po těchto občanech nikdo nechce, aby jakkoliv nahrazovali nebo doplňovali armádu, či policii. Naopak, tito lidé žijí svoje běžné životy. Ale jsou prakticky neustále ozbrojeni a připraveni jednat. A díky tomu není vůbec výjimečné, že různé pokusy o útok mnohdy končí právě střelbou běžných občanů.

  Já věřím tomu, že většina z Vás, kdo prosazujete založení domobrany, to myslíte dobře a za Vaší motivací stojí snaha zapojit se a nečekat se založenýma rukama. Stejně tak se ale obávám, že by se našlo mnoho lidí, kteří by postavení a případné nabyté pravomoci spojené s domobranou snadno zneužívali. Navíc, jak už tu padlo. Proč zřizovat domobranu, když tu máme z půlky nenaplněné aktivní zálohy. Argumentovat vysokými fyzickými nároky a časovou náročností je podle mě zcestné. Protože jakou bojovou hodnotu bude mít asi člověk, co nezvládne fyzičku AZ a není schopen absolvovat 3 týdny výcviku ročně.

  Formování nové ozbrojené složky postavené na zorganizování běžných členů střelecké veřejnosti podle mě není cesta. Jako střelecký instruktor vidím v posledních letech zvýšený zájem o různé kurzy praktické nebo bojové střelby, medic kurzy, kurzy taktiky a tak dále. Najdou se lidé, kteří svými schopnostmi a dovednostmi několikanásobně převyšují běžné řadové policisty a mnohdy i vojáky. Ale pořád se jedná mezi střeleckou veřejností o menšinu. Typické přestavitel české střelecké veřejnosti je bohužel pořád „stejda“, který se na střelnici ukáže maximálně jednou za rok. Jinak svojí zbraň vytahuje pouze, aby se pochlubil kamarádům, během čehož stíhá na každého z nich opakované mířit. A zapojení myslivců? Máte na mysli ten spolek pánů ve starším věku, kteří v lepším případě střílí v lese po všem, co se hýbe, v tom horším jeden na druhého, posilněni notnou dávkou alkoholu. To nemůžete myslet vážně.

  To že má v některých místech policie dlouhé dojezdové časy vyřeší pouze a jenom navýšení stavu policie apod. Chcete se nějak zapojit? Vstupte do aktivních záloh. Nebo makejte na svých střeleckých schopnostech a dovednostech, noste u sebe zbraň a žijte svoje normální životy. Protože „at the end of the day“ pro teroristu nebo obyčejného pachatele trestné činnosti nebude hrozbou další snadno identifikovatelná hlídka. Ale bude to vědomí, že když se o něco pokusí, tak nebude tušit, odkud přijde protiútok. A to mnohdy stačí na to, aby se vůbec o něco pokusil.
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  09:13 21.12.2015

  ruleta : Jasny my piseme inspirujme se v USA nebo ve svycarsku , proto jsme vsichni protidemokraticke a proruske zivly . Tomu rikam logika :D

  ruleta : Jasny my piseme inspirujme se v USA nebo ve svycarsku , proto jsme vsichni protidemokraticke a proruske zivly . Tomu rikam logika :D

 • ruleta
  00:40 21.12.2015

  jo jasne a nejvetsi zastanci techto dobrovolniku jsou ti co oznacuji nato za imperialisty projekt, rusky vpad na Ukrajinu bratrskou pomoci....a tady chteji branit demokracii :D, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jo jasne a nejvetsi zastanci techto dobrovolniku jsou ti co oznacuji nato za imperialisty projekt, rusky vpad na Ukrajinu bratrskou pomoci....a tady chteji branit demokracii :D, tedy system, ktery je dle nich veskrze spatny a nefungujici....
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  23:46 20.12.2015

  Jo buďme za debily na hrotu kopí NATO...a až to nebude stačit, tak tam mávnutím proutku cačlení kdeco-cokoli. To je jedno, jak to kdo právě teď napíše...
  Řešilo se to tu už víc ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo buďme za debily na hrotu kopí NATO...a až to nebude stačit, tak tam mávnutím proutku cačlení kdeco-cokoli. To je jedno, jak to kdo právě teď napíše...
  Řešilo se to tu už víc než před rokem a jsem všema deseti, aby se něco jako SOS obnovilo a mělo to klidně zbraně zamčený na policejní stanici. Není v tom žádná revolta proti vládě, ani potřeba si hrát na vojáčky. Spíš obava daná alespoň povrchním studiem konfliktů, kde došlo k nějakýmu zhroucení - např. Balkán nebo Jižní Amerika...ale tomu se tu většina posmívala
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  23:31 20.12.2015

  Jezisi, tolik vodnatych kecu kolem toho, hlavne nic k veci jak obstat v teto valce noveho typu, kde bude treba zcela jinych pristupu, ale spise jak na ni naroubovat postupy z tech ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jezisi, tolik vodnatych kecu kolem toho, hlavne nic k veci jak obstat v teto valce noveho typu, kde bude treba zcela jinych pristupu, ale spise jak na ni naroubovat postupy z tech minulych valek...
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  23:05 20.12.2015

  Pánové, když už tady šermujete pojmy z historie, tak si o tom něco alespoň zjistěte.
  1. Vojenské posily z řád záložníků Čs. armády nebyli žádní dobrovolníci, do SOS byly určeny ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, když už tady šermujete pojmy z historie, tak si o tom něco alespoň zjistěte.
  1. Vojenské posily z řád záložníků Čs. armády nebyli žádní dobrovolníci, do SOS byly určeny dekretem příslušného okresního úřadu a odmítnout se to nedalo, v září 38 pak byly prapory SOS doplněny o vojáky základní vojenské služby.
  Zbraně těchto záložníků byly hezky pod zámkem na četnické stanici. Tedy žádná domobrana to nebyla ani náhodou, už proto, že většinu stavu SOS tvořili profesionálové z řad Finanční stráže, Četnictva a Státní policie.
  2. Četnictvo bylo zrušeno už v roce 45 splynutím s policií do jednotného bezpečnostního sboru SNB. A nikdy nepodléhalo MNO, ale jak sbor jehož hlavním smyslem bylo vymáhání zákona spolu s Uniformovanou a Neuniformovanou stráží bezpečnosti (Státní policií) Ministerstvu vnitra.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  22:54 20.12.2015

  To jsou ale strašné hlouposti co tu těšíte. AZ na zahraniční misi? Tak to snad jedině, když nastane třetí světová. Jinak těch pár lidí da armáda bez problemu do kupy. Domobrana ta ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To jsou ale strašné hlouposti co tu těšíte. AZ na zahraniční misi? Tak to snad jedině, když nastane třetí světová. Jinak těch pár lidí da armáda bez problemu do kupy. Domobrana ta zase zavání anarchii. Očividně se někdo nedostal do armády, ani AZ (ktere jediné mají nějaký smysl) a hledá cestičku jak si hrát na vojáky.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  22:02 20.12.2015

  Spalda
  To je přesně ono, všichni bychom podléhali mobilizaci. My starší, co jsme prodělali vojnu a máme ve vojenské knížce rozkaz kam se máme dostavit bychom se hlásili na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Spalda
  To je přesně ono, všichni bychom podléhali mobilizaci. My starší, co jsme prodělali vojnu a máme ve vojenské knížce rozkaz kam se máme dostavit bychom se hlásili na přidělených místech. Zde bychom dostali zbraně, které bychom třeba vůbec neznali, takže by nás je musel někdo naučit ovládat (kdybych byl v "gardě" měl bych někde poblíž mého bydliště uloženou zbraň, kterou bych uměl ovládat). No a masa nově odvedených, kteří v životě neviděli zbraň by procházela výcvikem. Pořád Vás ještě nenapadá, v jakých případech by "garda" mohla být nasazena? Třeba pomoci profesionálům a AZ s obranou země než bude dostatek vycvičených záloh? Nemohlo by to být třeba jako za starého Rakouska - řadové pluky = profesionální armáda, zeměbrana (landwehr)= aktivní zálohy, no a nakonec domobrana. Vím je jiná doba, ale stejně blátošlapové budou potřeba v každé době
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  22:01 20.12.2015

  to Spalda : A to te nenapadlo, ke kolika utokum by VUBEC NEDOSLO, kdyby slimaci videli ze tam hrozi okamzity odpor a odveta, diky ktere by toho moc nestihli ? Proc asi ke ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Spalda : A to te nenapadlo, ke kolika utokum by VUBEC NEDOSLO, kdyby slimaci videli ze tam hrozi okamzity odpor a odveta, diky ktere by toho moc nestihli ? Proc asi ke streleckym utokum dochazi tam, kde si je utocnik vice mene jist ze bud mit klid na praci ? Tedy v gun free zonach, skolach, apod. ? Neni v silach ozbrojenych slozek byt preventivne vsude, a kdyby, dopadneme jako SSSR, kteri uzbrojili sami sebe k smrti. Ale ja byt slimakem, vyhnu se treba elektrorozvodne, kolem ktere chodi strejdove z mestecka s puskama, a hledam si mekci cil... A to deleni na ulohy armady, policie, vyjimecne stavy, ohrozeni... Dete s tim nekam, to jsou takove blbe Ynteligentni kecy, ale ciny zadne... Jenze vazeni, nekomu nedochazi ze vsechna zkusenost s vpady a utoky na nase uzemi je s kulturnim okruhem +- autobus vicemene shodnym s nasim. Nemci, Rusove... Ale muslimska ideologie je zcela jiny vesmir, dohoda je nemozna, jako by to byli mimozemstane, kteri nas maji za menecennou rasu... Komu to dojde, ten prezije.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  21:54 20.12.2015

  Beld: Četnictvo zde bylo a bylo zrušeno až po únorovém převratu. A rovněž bylo podřízeno ministerstvu obrany.
  Spalda: Princip je ovšem stejný. Teritoriální obranné jednotky, které ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Beld: Četnictvo zde bylo a bylo zrušeno až po únorovém převratu. A rovněž bylo podřízeno ministerstvu obrany.
  Spalda: Princip je ovšem stejný. Teritoriální obranné jednotky, které znají skvěle terén, v kterém jsou nasazeny.
  --
  teoreticky nic nebrání znovu obnovit princip SOS - směs místních policistů, celníků a prověřených dobrovolníků. Nějaká neorganizovaná domobrana je pochopitelně blbost. Buď by se postříleli navzájem nebo by je dříve nebo později postřílela URNA.
  Skrýt celý příspěvek

 • Spalda
  21:38 20.12.2015

  to Beld - já neříkám že je všechny znám, jen sem vyjádřil obavu a sdělil tu svou zkušenost.
  to skelet - ano, ale chtěl sem tím jen upozornit na rozdílnost struktury a tedy ne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Beld - já neříkám že je všechny znám, jen sem vyjádřil obavu a sdělil tu svou zkušenost.
  to skelet - ano, ale chtěl sem tím jen upozornit na rozdílnost struktury a tedy ne uplnou možnost si brát příklad odjinud.
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  21:36 20.12.2015

  skelet :: udelat v Cr neco na zpusob GM . Tak by se nasi novinari okotili z extremniho narusatu moci vojenskeho statu . :D

  skelet :: udelat v Cr neco na zpusob GM . Tak by se nasi novinari okotili z extremniho narusatu moci vojenskeho statu . :D

 • Spalda
  21:35 20.12.2015

  Já ale stále nechápu, kdy, nebo v jakých případech by garda, nebo jak jinak tuto, zde diskutovanou instituci nazveme, byla nasazena. Jak psal Mattauch, v případě ohrožení státu by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já ale stále nechápu, kdy, nebo v jakých případech by garda, nebo jak jinak tuto, zde diskutovanou instituci nazveme, byla nasazena. Jak psal Mattauch, v případě ohrožení státu by mobilizace všechny "postihla" mobilizace, takže by neměl kdo tyto jednotky naplnit. V případě např. ter. útoků, by se gardisté spíš pletly pod rukama profesionálním útvarům PČR, které by toto řešily. V případě živelných katastrech není žádná garda potřeba. Složky IZS fungují docela dobře a v případě nutnosti si vyžádají pomoc od armády.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  21:32 20.12.2015

  Gendarmarie je mimochodem složka ministerstva obrany

  Gendarmarie je mimochodem složka ministerstva obrany

 • Beld
  21:32 20.12.2015

  Velka cast lidi stale nechape ze argument ..... " Ja ty lidi znam , osobne vim ze to jsou antidemokraticke zivly " . Vazne vazne vazne nefunguje . Ja bych vam to klidne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velka cast lidi stale nechape ze argument ..... " Ja ty lidi znam , osobne vim ze to jsou antidemokraticke zivly " . Vazne vazne vazne nefunguje . Ja bych vam to klidne polopatisticky vysvetlil , ale nema to cenu . Vy proste vite . Vite ze mate pravdu a bojujete za ni . A ja zase vim , ze kecate blbosti a bojujete za to ,aby se deckam ve skolach rikalo ze 1+2 = 37 . Pravda je sice subjektivni ...... Ale extrem je extrem .
  Skrýt celý příspěvek

 • Spalda
  21:28 20.12.2015

  Neporovnávejte Francii a ČR. Jiné zákony, jiné postavení složek. Mimochodem, spousta těch "vojáků se samopaly" ve Francii, bylo četnictvo. Což je třeba složka, která u nás ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Neporovnávejte Francii a ČR. Jiné zákony, jiné postavení složek. Mimochodem, spousta těch "vojáků se samopaly" ve Francii, bylo četnictvo. Což je třeba složka, která u nás neexistuje, takže těžko můžeme porovnávat nasazení nebo jurisdikci ve Francii a u nás.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  21:15 20.12.2015

  crusader: tohle by už chtělo spíš nějakého právníka. Ale použití při povodních, n hranicích atd, je v tom režimu co jsem popsal... Pro armádu se toho hodně mění za stavu ohrožení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  crusader: tohle by už chtělo spíš nějakého právníka. Ale použití při povodních, n hranicích atd, je v tom režimu co jsem popsal... Pro armádu se toho hodně mění za stavu ohrožení státu, vyjímečný stav... nevím...
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  21:04 20.12.2015

  Mám na mysli zneužití pro zájmy anglosaských atlantských elit, jejichž nástrojem je NATO :). My žijeme tady a naše zájmy se nekryjí se zájmy několika angloamerických rodin, ze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mám na mysli zneužití pro zájmy anglosaských atlantských elit, jejichž nástrojem je NATO :). My žijeme tady a naše zájmy se nekryjí se zájmy několika angloamerických rodin, ze kterých ještě můžou mít třeba užitek řadoví Amíci a Britové.
  Já jsem s naším politickým zřízením celkem spokojený a nechci to měnit. SOS by samozřejmě podléhala vládě/politikům, ale měla by jasně definované úkoly. Mě nevadí, že by to byla spíš policie, než armáda. Mě je to jedno. Ať si to klidně podléhá vnitru. Pro mě je důležitý, že by to bylo pro obranu teritoria.
  Ač se mi v mé profesi docela daří, kdybych byl sám...no já bych klidně na nějakou prašivou misi do zahraničí vyjel...měl bych na to chuť i když bych věděl, že je to blbost. Mám ale rodinu a takovou klukovinu bych jim nemohl provést.

  Když vidím, jak nám jsou média schopna do očí lhát...vzpomenu si jak lhala o tom, jak to probíhalo na Ukrajině - nedohaduji se o názoru na ten konflikt, myslím lhaní o stavu na frontě. Na UA to bylo ještě horší. V TV masírka a politici sloužili Amíkům, kteří tahali za nitky. Tomu sloužit nikdy nebudu.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  21:03 20.12.2015

  Aha tak po vyhlášení výjimečného stavu má armáda pouze pravomoci policie? Proto byly záběry z Paříže plné vojáků se samopaly na veřejných místech? Nepřebírá spíš pravomoci armáda a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Aha tak po vyhlášení výjimečného stavu má armáda pouze pravomoci policie? Proto byly záběry z Paříže plné vojáků se samopaly na veřejných místech? Nepřebírá spíš pravomoci armáda a policie s ní spolupracuje? Společné hlídky jsme viděli maximálně na Ruzyni, kde vlastně "nic nehrozilo"
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  20:51 20.12.2015

  A mimochodem... teroristicé útoky nejsou válka... a jsou záležitostí policie a zpravodajských složek, armáda je mlže maximálně posílit s páskami na rukávu a s pravomocemi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A mimochodem... teroristicé útoky nejsou válka... a jsou záležitostí policie a zpravodajských složek, armáda je mlže maximálně posílit s páskami na rukávu a s pravomocemi policie...
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  20:49 20.12.2015

  Jak píše špalda... nejdřív si ten návrh zákona přečtěte a pak se můžeme o něčem bavit, ono když čerpáte z mas médií tak je to trošku problé... Pro vyslání příslušnía AZ do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jak píše špalda... nejdřív si ten návrh zákona přečtěte a pak se můžeme o něčem bavit, ono když čerpáte z mas médií tak je to trošku problé... Pro vyslání příslušnía AZ do zahraničí je třeba jeho nezpochybnitelný souhlas, dle tohoto návrhu zákona. Navíc pokud by už někdo z AZ měl být vysílán, tak určitě ne krajské jednotky AZ... nějací odborníci napříč všemi jednotkami prostě proto že konkrétně oni jsou potřeba, pár lidí od u útvarů (opět by k tomu musle být nějaký důvod - zatím máme dost VZP). A pokud nastane stav ohrožení státu nebo válečný stav, tak vás mohou poslat kamkoliv i když se přidáte mximálně k spolku na ochranu horní dolní proti pobudům, prostě proto že vás odvedou na základě mobilizační vyhlášky...
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  20:41 20.12.2015

  Luky: Jak by vás zneužili? A komu věříte když ne politikům? Kdo jiný by měl být tou autoritou pro nějaké domobrany? Ozbroné složky organizované státem jsou prostě součástí pyramidy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky: Jak by vás zneužili? A komu věříte když ne politikům? Kdo jiný by měl být tou autoritou pro nějaké domobrany? Ozbroné složky organizované státem jsou prostě součástí pyramidy na jejímž vrcholu jsou politici. Pokud by se jednalo o o podstatný bezpečnostní problém (stav ohrožení státu, nebo válečný stav) tak by stejně probáhala mobilizace branné moci a stejně by jste byl v té pyramidě na jejímž vrcholu jsou politici. Bude tomu tak vždy a je jedno jak takovou organizaci nazvete. pokud bude organizováa státem bude podléhat politikům.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  20:40 20.12.2015

  Aha, takze pisu pitomosti. Neresime prime ohrozeni ?? A to by jste rekli treba parizanum, kdyby ti slimaci meli vice rozumu a zautocili by neprimo, ne na koncert ci stadion, ale s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Aha, takze pisu pitomosti. Neresime prime ohrozeni ?? A to by jste rekli treba parizanum, kdyby ti slimaci meli vice rozumu a zautocili by neprimo, ne na koncert ci stadion, ale s tim co meli, na kritickou infrastrukturu, treba energetickou ? Nasledkem toho by bylo mnohem vice mrtvych, nez jich stihli postrilet... Opravdu musime cekat az nam potece do bot a pak to delat v chvatu, pod tlakem, s horsim vysledkem ? Lidi, toto je valka noveho typu, asymetricka, kde jedina nase sance je okamzita - byt mozna ne profesionalne dokonala - primo na miste utoku. Nekteri tady se fakt pripravuji na minulou valku...
  Skrýt celý příspěvek

 • Spalda
  20:27 20.12.2015

  Pokud se AZ a misí týče, stále je možnost tuto misi odmítnout a nevyjet. To je v novém zákoně, pokud vím, zakotveno. A to, že je příslušník AZ ( nebo jiných ozbrojených sborů ), ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud se AZ a misí týče, stále je možnost tuto misi odmítnout a nevyjet. To je v novém zákoně, pokud vím, zakotveno. A to, že je příslušník AZ ( nebo jiných ozbrojených sborů ), nucen plnit rozkazy, které se mu nemusí líbit, je prostě dáno systémem. ( mimo jiné je i tohle jeden z důvodů, proč se vstupem do AZ mají problém třeba někteří členové AS klubů. Alespoň podle jejich vyjádření, které sem sám slyšel )
  Možná někomu připadám jak hlupák, ale "měl sem tu čest" se setkat s několika lidmi, kteří o podobnou aktivitu, tedy založení domobrany, stáli, ale vesměs to byli lidé, kteří nebyly spokojeni se současným stavem politiky a od členství s těchto organizacích si slibovaly změnu. Proto na podobné aktivity koukám opatrně. A stále si myslím že pokud někdo chce a má zájem, na obraně má možnost se podílet podle svých možností a schopností.
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  20:27 20.12.2015

  Jenomze crusadere, jak doba, tak cile popsane kulhaji v tomto srovnani na obe nohy.
  Aby obdoba SOS nebyla typu obecni domobrana s vedoucim policistou (s tim, ze status sosaku by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jenomze crusadere, jak doba, tak cile popsane kulhaji v tomto srovnani na obe nohy.
  Aby obdoba SOS nebyla typu obecni domobrana s vedoucim policistou (s tim, ze status sosaku by byl upraven a nebyl by normalnim civilem ve sluzbe) , tak budes resit naprosto stejne problemy jako s AZ, tedy prislusnost k nejakemu uzemnimu celku, dojezd (predpokladam hranice), dostupnost - jinak definujes mistni domobranu. Tady se neresi aktualni nedostatek lidi v tvari primeho ohrozeni (ochrana hranic, nemecke bojuvky etc). A co tu prezentuje treba hulvath, tak to je jen dukaz, aby neco tak pitomeho tady nevzniklo.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  20:08 20.12.2015

  To Crusader : Asi to tu mame se zdravym rozumem marny, kamarade. Asi je treba jen zacitovat co rekl polsky satirik S.J. Lec : Nikdy nediskutuj s hlupaky. Mohli by si vas pomylit. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Crusader : Asi to tu mame se zdravym rozumem marny, kamarade. Asi je treba jen zacitovat co rekl polsky satirik S.J. Lec : Nikdy nediskutuj s hlupaky. Mohli by si vas pomylit. :)
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  19:51 20.12.2015

  Tady opravdu někteří neumí číst.
  Nikdo nemluví o domobraně, která by brala zákon do vlastních rukou. Mluví se o vytvoření jednotek třeba jako byla družstva SOS v roce 1938, kde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tady opravdu někteří neumí číst.
  Nikdo nemluví o domobraně, která by brala zákon do vlastních rukou. Mluví se o vytvoření jednotek třeba jako byla družstva SOS v roce 1938, kde by byli registrovaní (prověření a vycvičení) civilisté kteří mají zájem pomoci ozbrojeným složkám. Mohlo by to být třeba tak jako v tom roce 38 kdy většinu tvořili profíci z ozbrojených sborů a aktivovaných záložáků byla zhruba čtvrtina mužstva. Proč vytvářet další jednotky když můžeme vstoupit do AZ. No někteří třeba do AZ nevstoupí, protože si nemyslí, že pobytem na misi (podle nového zákona mohou být AZ vysláni i na misi do zahraničí) v Afghánistánu nebo třeba na Ukrajině brání svou vlast, ale svůj skutečný domov by bránili třeba s fanatickým odhodláním. Další mínus je skutečně vzdálenost kde budou AZ dislokovány. Pokud vím jsou pěší roty při krajských vojenských velitelstvích. Zde pro ně budou i uskladněné zbraně. Takže takový záložák pojede 70 kiláků do svého krajského města tam nafasuje zbraň a střelivo a bude se s jednotkou vracet třeba do místa v okolí svého bydliště. Takže jednotka AZ bude na daném místě nejdříve následující den (a to je hodně optimistický odhad). No a další jsou počty - má být 5000 členů AZ, vydělíme to 14 kraji (všichni záložáci jsou v pěších rotách - což nebude pravda) a vyjde nám 350 mužů na celý kraj - to je úplně směšný počet
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  19:21 20.12.2015

  hulvath: Tady nejsi v Americe aby si tu pobíhala domobrana a brala zákon do vlastních rukou. To, že by v jejím čele stál příslušník legální výkonné moci nic nemění. Jeden člověk ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: Tady nejsi v Americe aby si tu pobíhala domobrana a brala zákon do vlastních rukou. To, že by v jejím čele stál příslušník legální výkonné moci nic nemění. Jeden člověk neuhlída bandu militaristů s bůh ví jakým přesvědčením.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  19:05 20.12.2015

  Nerozumite nebo NECHCETE rozumet ?? Umite cist ? Nepisu nahodou neco o tom, ze veleni (jisteze krome bezprostredni okamzite sebeobrany jednotlivce) by mel vzdy prislusnik ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nerozumite nebo NECHCETE rozumet ?? Umite cist ? Nepisu nahodou neco o tom, ze veleni (jisteze krome bezprostredni okamzite sebeobrany jednotlivce) by mel vzdy prislusnik profesionalni slozky ? Ale je asi dost rozdil kdyz vyrazi z mistni sluzebny tri poldici - treba strezit k tem sloupum VN - nebo kazdy z tech tri bude velet trem domobrancum...
  Skrýt celý příspěvek

 • Spalda
  18:55 20.12.2015

  Tak já bych se zeptal ještě jednou, protože se mi nedostalo odpovědi. Proč zřizovat nějakou další, jinou, ozbrojenou složku, typu domobrany? Pokud někdo chce, jsou mu AZ otevřeny a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak já bych se zeptal ještě jednou, protože se mi nedostalo odpovědi. Proč zřizovat nějakou další, jinou, ozbrojenou složku, typu domobrany? Pokud někdo chce, jsou mu AZ otevřeny a po změnách které se chystají, je, nebo lépe bude, výběr funkcí, jednotek a specializací natolik rozmanitý, že si vybere prakticky každý. Psalo se tu o dojezdových časech policie. Z toho pro mně vyplývá, že by někdo chtěl domobranou nahrazovat PČR nebo MP. No to snad nemůžete myslet vážně? Co se týče "ozbrojených" lidí, tedy civilů se zbrojním pasem a legální zbraní, současná legislativa umožňuje její použití k ochraně zdraví, majetku a života svého nebo jiných. ( jiná věc je, jak pak případný "problém" řeší soudy, ale to není důvod zakládat domobranu a pod.)
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  18:44 20.12.2015

  Seriozni clanek a pod tim debata 4te cenove urovne na tema jaci muslimove jsou nebezpecim.... a ted koukam a procitam posledni prispevek a nestacim se divit, hulvat a jeho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Seriozni clanek a pod tim debata 4te cenove urovne na tema jaci muslimove jsou nebezpecim.... a ted koukam a procitam posledni prispevek a nestacim se divit, hulvat a jeho halucinace....
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  18:32 20.12.2015

  To Mattauch : Nazyvejme to jak chceme, ale vysledek je dulezity : Aby znalci mistnich pomeru a lide ochotni a schopni branit sve okoli (opakuji sve okoli, ne se dat mobilizovat do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Mattauch : Nazyvejme to jak chceme, ale vysledek je dulezity : Aby znalci mistnich pomeru a lide ochotni a schopni branit sve okoli (opakuji sve okoli, ne se dat mobilizovat do pravidelne armady) meli tu moznost pod profesionalnim velenim a koordinovane s ostatnimi slozkami branne moci. Jinak vas ujistuju, ze po prvnim vybuchu ci strileni u nas, budou takove domobrany vznikat zivelne, a budou minimalne mnohem mene efektivni nez kdyby byli spravne vedene...
  To Beld : Je treba vedet kdy se slunickari prestat diskutovat, protoze je presvedci az realita, ktera je provalcuje... V nasi problematice to znamena prvni nasilny ozbrojeny cin slimaku v CR. Jsem si jist, ze z toho ziji politici v hruze... Ja nedokazu pochopit slunickove debily - nebo zelene gumy zahledene na sve narameniky - , kteri nevidi zranitelnost nasi spolecnosti a odmitaji sahnout po byt treba jen male pomoci proti tomu... Neze AKcka, neze plastik... Posrane pozbirane civilni zbrane, a rozstrilet na sloupech VN na hlavnich trasach izolatory... 20 slimaku, nebo jejich zdejsich bilych konvertitu, ktere ani nerozpoznate, udela razem blackout v nekolika statech... Treba tam potrebujeme ty mistni "tatky" - lovce, dobrovolne hasice, atd. kteri mohou minimalne odlehcit nepocetnym profesionalum...
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  18:26 20.12.2015

  crusader : Problem je v tom , ze spousta lidi je proste jeste ovlivnena komunismem a kdyz slysi domobrana tak si predstavi nejaky typ " lidovych milic " . Bude trvat , nez tydle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  crusader : Problem je v tom , ze spousta lidi je proste jeste ovlivnena komunismem a kdyz slysi domobrana tak si predstavi nejaky typ " lidovych milic " . Bude trvat , nez tydle generace vymrou nebo zapomenou a zmeni se to . Ti komunisticti "duchodci" co ruzne kdakaji do medii o podpore Ruska tomu take moc nepomahaji .
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  18:06 20.12.2015

  Mattauch : No vidite , prijdme me , ze hodnotite uzitecnost "domobrany" podle vasi osobni antipatie a sympatie . Pokud budou mit stejny nazor jako ja , tak jsou dobri , pokud ne , ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mattauch : No vidite , prijdme me , ze hodnotite uzitecnost "domobrany" podle vasi osobni antipatie a sympatie . Pokud budou mit stejny nazor jako ja , tak jsou dobri , pokud ne , tak zakazat . Verte , ze ja to beru jako celkem realisticky postoj , ale ja na obranu "CR" za nynejsiho stavu ruce nejspise nezvednu ( s tim ze bych mel za vlast jit bojovat na ukrajinu , nebo na BV ) , na obranu sveho okoli kdykoliv . Ruzne formy domobrany fungovaly tisice let a myslet si , ze ted uz je nebudeme potrebovat je proste liche . Asi mi nezbude nez se na duchod prestehovat do US . " Tam je svet jeste v poradku " ... Zatim .


  Co je spravne a za co budu bojovat si s prominutim urcim sam . Nepotrebuju na to stranu a vladu .
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  17:01 20.12.2015

  Jen pro info, čs vojáci v záloze se rozpustili.

  Co se týče angažovanosti - mě armády vždycky trochu táhla. Bude mi 39, běžně si dávám 60 kliků v kuse, 15 shybů (když se hecnu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen pro info, čs vojáci v záloze se rozpustili.

  Co se týče angažovanosti - mě armády vždycky trochu táhla. Bude mi 39, běžně si dávám 60 kliků v kuse, 15 shybů (když se hecnu vykřečím 20 podhmatem), ráno 70 nebo 100 sedolehů a chodím na fotbal nebo si trošku zaboxuju s kámošem, takže bych asi zaběhl. Když jsem dělal vstupní testy k profíkům, zaběhl jsem myslím druhý z asi 30ti. Ale je to před dvanácti lety a deseti kily no :). Vždycky se můžu rozběhat, kdyby o to šlo...ale stejně si to asi půjdu ze zvědavosti změřit.
  AZ pro mě přesto asi není cesta, i když jsem o tom uvažoval. Já prostě nemám takovou víru v naše politiky, abych věřil, že mě nezneužijí.
  Rád bych ale měl třeba své místo v regionální SOS, kdyby to existovalo. Střelnou zbraň nemám, táhnou mě chladné. Myslím, že stejně budou lidi nutit kvéry odevzdat předtím, než by se jim hodily...
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  16:26 20.12.2015

  Beld: taky mám zbroják a nemám nic proti tomu aby ho měl každý kdo si je vědom zákonů a dodržuje je. Ale je obrovský rozdíl mezi ozbrojeným občanem který případně jedná v mezích ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Beld: taky mám zbroják a nemám nic proti tomu aby ho měl každý kdo si je vědom zákonů a dodržuje je. Ale je obrovský rozdíl mezi ozbrojeným občanem který případně jedná v mezích daných zákony dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a mezi různými domobranami které si obvykle přivlastňují právo určovat co je správné a co špatné a přivlastňovat si práva která nemají...
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  16:21 20.12.2015

  Hulvath: naprostá většina AZ odcvičí do patnácti dnů ročně. Věnovat tomu méně času? To znamená necvičit... Služební zařazení... nejpočetnější funkce je střelec v hodnosti svobodník ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hulvath: naprostá většina AZ odcvičí do patnácti dnů ročně. Věnovat tomu méně času? To znamená necvičit... Služební zařazení... nejpočetnější funkce je střelec v hodnosti svobodník - nižší zařazení neexistuje. U většiny jednotek AZ nejsou žádné nároky na kondici - prostě ti lidé musí udržet tempo s ostatními. (S vyjímkou těch kteří musí na základní výcvik do vyškova, jelikož nikdy dřív výcvikem neprošli, ale ti jsou zas ve věku kdy by to měli zvládnout pokud to chtějí zvládnout). Jediné co je možné snížit jsou zdravotní nároky a k tomu dojde od 1.1. 2016. Opravdu nevím co si jiného představit pod tím, že někdo nemá chuť a čas vojákovat, než to že se vlastně té obraně státu moc seriozně věnovat nechce. Každá ozbrojená složka musí být postavena na jasné hyrearchii a disciplíně, není tu prostor pro nějaký individualismus...
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  16:15 20.12.2015

  hulvath : Velka cast populace vcetne dvou podrecniku proste tady nechce svepravne obyvatelstvo , ktere se chce a ma moznost branit . Je to z velke casti stejna skupina , ktera si ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath : Velka cast populace vcetne dvou podrecniku proste tady nechce svepravne obyvatelstvo , ktere se chce a ma moznost branit . Je to z velke casti stejna skupina , ktera si mysli ze stav v evrope uz bude jen hezky raj plny zajicku a branit proti tem par lumpum nas maji profesionalove . Tem to nevymluvite . Plno mych znamych si mysli ze jsem trosku divny , jen proto ze mam zbrojak a zbran prestoze nejsem policajt nebo vojak . Zbrane podle nich vlastni zlocinci a "prislusnici" :(
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  15:33 20.12.2015

  Dobra, dobra, ta at se tomu rika nejaka treba II. trida Aktivnich zaloh, ale proste snizene naroky na kondici, vycvik, cas, sluzebni zarazeni, apod. Ne kazdy ma patricny fyzicky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dobra, dobra, ta at se tomu rika nejaka treba II. trida Aktivnich zaloh, ale proste snizene naroky na kondici, vycvik, cas, sluzebni zarazeni, apod. Ne kazdy ma patricny fyzicky fond, chut a cas klasicky "vojakovat". Ale je vyuzitelny jako posila pro vyssi stupen. Mistni myslivec se svoji kulovnici muze mit velkou cenu uz jen tim, ze zna lesni chodnicky... nenechcme ani tento segment lidi lezet ladem, neorganizovane, nepodchycene.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  15:19 20.12.2015

  Máme teritoriální jedotky AZ, proč budovat domobranu? Ten kdo se chce do zabezpečení státu seriozně zapojit tu možnost má.

  Máme teritoriální jedotky AZ, proč budovat domobranu? Ten kdo se chce do zabezpečení státu seriozně zapojit tu možnost má.

 • Argonaut.CZ
  12:25 20.12.2015

  to Deutchmann: vypište prosím, protože to, co jsem napsal, za tím si stojím. Ještě prosím popište rozdíl mezi demokraciíí a svobodou, protože dost často si tam lidé dávají ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Deutchmann: vypište prosím, protože to, co jsem napsal, za tím si stojím. Ještě prosím popište rozdíl mezi demokraciíí a svobodou, protože dost často si tam lidé dávají rovnítko.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  12:20 20.12.2015

  Přesně to co tady popisuje hulvath byly jednotky SOS neboli Stráže obrany státu, složené z profesionálů (finanční stráž, četnictvo, státní uniformovaná policie) doplněné záložními ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Přesně to co tady popisuje hulvath byly jednotky SOS neboli Stráže obrany státu, složené z profesionálů (finanční stráž, četnictvo, státní uniformovaná policie) doplněné záložními vojáky z blízkého okolí. To byly první jednotky které bojovaly za svobodnou Republiku Československou proti německým bojůvkám. Takže vyzbrojení "tatíků" neboli záložních vojáků bylo v roce 1938 naivní a nebezpečné? On totiž ten tatík bránící svou ženu, své děti, své rodiče, své známé, svůj kraj má totiž za co bojovat, u profesionála si zase až tak nejsem jistý (ona hesla o boji za svobodu a demokracii vypadají jinak když se má nasadit vlastní život).
  No a ještě k těm milicím. Většina těch co by nejradši omezovala osobní svobody (třeba pod záminkou boje proti terorizmu) se strašně ráda ohání T. G. Masarykem. Jestlipak víte, že ideou Masaryka byla armáda miličního typu. Tedy přesně to o čem se tady tvrdí že je to naivní a nebezpečné. A co Švýcaři, taky jsou naivní?
  Skrýt celý příspěvek

 • Deutschmann
  12:08 20.12.2015

  Argonaut.cz
  prosím připomeňte si jaké máme v našem státě zřízení, k čemu byla armáda vytvořena a čím se řídí (kdo vydává pokyny).

  Jestli chcete, tak já to zde vypíši.

  Argonaut.cz
  prosím připomeňte si jaké máme v našem státě zřízení, k čemu byla armáda vytvořena a čím se řídí (kdo vydává pokyny).

  Jestli chcete, tak já to zde vypíši.

 • Argonaut.CZ
  11:18 20.12.2015

  armáda je sice pěkný útvar, ale podívejte se na posledních 100 let, kdy opravdu bojovala jako celek za Čechy, tedy pro to, proč je zřízena.

  Problém je v tom, že za svobodu se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  armáda je sice pěkný útvar, ale podívejte se na posledních 100 let, kdy opravdu bojovala jako celek za Čechy, tedy pro to, proč je zřízena.

  Problém je v tom, že za svobodu se platí, ne jen daněmi (představa většiny diskutujících) , ale i krví. Vlastní. Je velmi naivní představa, že skupina profesionálů brání státnost, nebo řekněme svobodné / demokratické zřízení. Práce v armádě je momentálně práce, jako každá jiná. Ano, má větší složku patriotismu, ale to je tak vše. Když přijde rozkaz z vedení, odevzdají zbraně jako v roce 1938. Pochybujete? Vzpomeňte gen. Syrového.

  Nepřijde vám divné, že horujete, aby "tatíci" neměli zbraně, protože jim nevěříte, ale nevadí vám, že mají volební právo?

  Pokud nemají běžní lidé vůli a ochotu se bránit, je celá armáda k prdu a může se z fleku rozpustit.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  09:04 20.12.2015

  hulvath
  To co předvádějí Českoslovenští vojáci v záloze při svých cvičeních je vaše představa, jak by to mělo vypadat? A nebo by měli ve skutečnosti sloužit jiným cílům ("první se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath
  To co předvádějí Českoslovenští vojáci v záloze při svých cvičeních je vaše představa, jak by to mělo vypadat? A nebo by měli ve skutečnosti sloužit jiným cílům ("první se bude střílet ve Strakově akademii a v Parlamentu.“)? Jaká myslíte, že bude reakční doba vámi požadované nové ozbrojené složky "něco jako Národní garda"? Takže pokud se někde strhne hospodská rvačka "domobrana" vyhlásí poplach, odběhne si z jiné hospody či zaměstnání a do té hospody naběhne (samozřejmě s plnou parádou tzn. se samopalama)? Tohle místní dobrovolnictví má smysl v IZS viz výjezdové jednotky SDH, ale ne v případě ozbrojených složek. Vaše představa my připadá naivní a nebezpečná, souhlasím se Spaldou. Nejlepším řešením je posilovat a zkvalitňovat systém profesionálních sborů s podporou AZ (které ze své podstaty mají delší reakční dobu), abychom až se vynoří "zelení mužíčci" či jiné skutečné nebezpečí byli připraveni.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  00:24 20.12.2015

  Podlehate sebeklamu jako nasi politici vidici bezpecnostni situaci prazskou optikou, kde policie je za par minut. Ale uz ted, v dobe tzv. miru, je zoufale policii popiranym ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podlehate sebeklamu jako nasi politici vidici bezpecnostni situaci prazskou optikou, kde policie je za par minut. Ale uz ted, v dobe tzv. miru, je zoufale policii popiranym verejnym tajemstvim, ze treba pri nahlaseni bitky na okrese prijde hlidka treba az za pul hodiny, kdy je po vsem. Proc ? Protoze operacni ma treba jen dve hlidky na cely region, a kdyby je tam poslal hned, nema zadnou rezervu a stejne by nestacili... Podle vas je mozne silami draze placenych profesionalu, kterych je mizive mnozstvi, pokryt plosne potrebu rychle bezpecnostni reakce ? A da se navic treba lehce pouzit taktika zahlceni - dejme tomujedne obetovane slimacke dvojice, ktera stahne na sebe lokalni profesionalni sily a jinde nebudou ! Jste si vedom ze realita je jina nez ve filmech ? Ze kdyz Cowley nakazal Bodiemu a Doylovi ze nespusti 24 hodin denne oci z toho lumpa, tak jde o cistou fikci, protoze na seriozni sledovani jednoho cloveka potrebujete 7 lidi ? Probudte se ! Az nebudeme vedet kdy a kde se slimaci vynori, budeme mooc radi mistni rychle zmobilizovatelne slozce - konajici na rozkaz a pod velenim. Nikdo soudny nechce "rozpumpovane tatiky" konajici na vlastni pest - ale soucasne nikdo nedokaze garantovat okamzity profesionalni zasah vsude. To chce nemyslet jako tzv. guma, ale prizpusobit se valce noveho typu, ktera nas ceka - ovace od nemeckych soudruhu na sjezdu pro Merkelovou, o tom mluvi dost...
  Skrýt celý příspěvek

 • Spalda
  23:50 19.12.2015

  Tahle vize by měla být noční můrou všech rozumných lidí. Představa "rozpumpovaných" ozbrojených tatíků ( omluva všem otcům od rodin, ale jiné přirovnání mně nenapadlo ), je vážně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tahle vize by měla být noční můrou všech rozumných lidí. Představa "rozpumpovaných" ozbrojených tatíků ( omluva všem otcům od rodin, ale jiné přirovnání mně nenapadlo ), je vážně šílená. Pokud někdo chce a má zájem se zapojit do systému ozbrojených složek, možností má několik. Od vstupu do profesionální armády, nebo jiné ozbrojené sbory, po možnosti AZ, které se teď velice rozšiřují. Pokud nesplňuje některé požadavky, ať už fyzické nebo mentální, má možnosti se podílet na ochraně v rámci jiných sdružení, IZS např. SDH, Červený kříž a podobně. Vznik jakékoliv další ozbrojené složky není potřeba a naopak si myslím že by byl nebezpečný. Nakonec, k čemu by garda nebo podobná organizace byla? Co se týče teritoriální obrany ( v případě vyhlášení vyjímečného nebo válečného stavu ) , to mají v gesci pěší roty AZ. Udržování pořádku PČR, nebo MP. ( pochopitelně trošku zjednodušuje, ale v podstatě to tak je ) Rád bych tedy věděl důvody, proč tvořit jinou, nebo další ozbrojenou, nebo i neozbrojenou, ale vojensky organizovanou složku.
  Skrýt celý příspěvek

 • KóĎA
  19:05 19.12.2015

  hulvath: jenže tahle vize (uvědomělé, ozbrojené obyvatelstvo) je černou můrou současného evropského vedení...

  hulvath: jenže tahle vize (uvědomělé, ozbrojené obyvatelstvo) je černou můrou současného evropského vedení...

 • hulvath
  16:24 19.12.2015

  Vážení, proč ale rozebírate jenom téma Aktivních záloh, jako přímého doplňku armády jako takové ? Myslím že je nejvyšší čas rozebrat i téma druhého, nižšího a masovějšího stupně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vážení, proč ale rozebírate jenom téma Aktivních záloh, jako přímého doplňku armády jako takové ? Myslím že je nejvyšší čas rozebrat i téma druhého, nižšího a masovějšího stupně občanské angažovanosti v obraně - něco jako Národní garda. Tam by potenciálními zájemci byli sportovní střelci (majitelů samonabíjecí verze SA58 jsou desítky tisíc), myslivci, apod. Každý by tam šel s vlastní zbraní pokud by chtěl, stát by jim mohl vyjít ekonomicky v ústrety při nákupu munice, zjednodušeném rozšíření ZP o další skupiny, apod. Hlídka v sestavě velitel - voják z povolání, aktivní záložník, nebo policista, členové - domobranci - lokální mobilizace blesková. Probůh nepřipravujme se zas na minulou válku. Čeká nás neklidná doba asymetrického konfliktu nízké bojové intenzity - ale velmi vysoké spololečenské nebezpečnosti. Kde slimáčtí kombatanti nedělají frontu v BVP :) ale v počtu pár kusů se budou vynořovat a třeba nejen ničit obyvatelstvo (jako Paříž apod.), ale třeba podříznou brýlatého neozbrojeného dědulu co je na vrátnici elektrorozvodny a zničit ji...nebo plynovody a vedení VN v terénu, vodovody, atd. - dejte na to 300 ručníkářů, každému kilo plastiku a AK, a při koordinované akci ochromí tento stát za dva dny na měsíce... Domobranci se znalostí místních podmínek a s nadšením, by byli velkou posilou. Toto je velice naléhový úkol, o kterém politici - s výjimkou náznaků prezidenta, hlučně mlčí...
  Skrýt celý příspěvek

 • Pepos
  11:21 19.12.2015

  Páči sa mi ako sa uvažuje o zálohách. Realita je však taká ,že profesionálne armády v európe nemajú veľke zálohy . To jes sú pripravené na vojny max. 3 - 6 mesiacov . Vtedy budú ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Páči sa mi ako sa uvažuje o zálohách. Realita je však taká ,že profesionálne armády v európe nemajú veľke zálohy . To jes sú pripravené na vojny max. 3 - 6 mesiacov . Vtedy budú tzv. malé straty no potom až začnu odvádzať civilov s min. vycvikom budu straty ohromné.(viď. V.Británia 1. i 2. sv).
  Tu majú jednoznačnu výhodu armády záklaďakov. Veľké zálohy umožňujúce plynule zásobovanie vojakmi - odhad 1 - 5 rokov).
  Skrýt celý příspěvek

 • Kratas
  11:05 19.12.2015

  to Aldus:

  Naprosto chápu kam směřuješ svůj komentář, a dá se říct, že se s ním dá i v mnohém souhlasit, ale....

  V současnosti má armáda cca 27 000 lidí, Kolik z toho je u ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Aldus:

  Naprosto chápu kam směřuješ svůj komentář, a dá se říct, že se s ním dá i v mnohém souhlasit, ale....

  V současnosti má armáda cca 27 000 lidí, Kolik z toho je u bojových jednotek resp. je opravdový kombatant? když budu hodně přehánět, tak to nebude ani 10 000 vojáků. Na co mít potom k 10 000 vojáků dalších 5 000(což je cíl naplněnosti AZ) logistů, opravářů, strážáků? Jeví se mi jako mnohem užitečnější, mít tady 5000 záložáků (stejně bojová bude jen polovina), kteří budou jakeš takeš vycvičeni a schopni reálného boje po boku profesionálů.

  a druhá věc je ta, že jsem vstoupil do AZ, abych se naučil bojovat a bránit vlast a byl připraven, kdyby se opravdu něco dělo. Ne abych se učil týlové zabezpečení, to můžou dělat zmobilizovaní nevojáci, kteří třeba jsou logisty i v cicilu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  08:25 19.12.2015

  Ať je válčení sofistikované jak chce, vždycky je to nakonec o pěšákovi. Stačí se podívat na jakýkoli konflikt, vč. Syrie.

  Profesionální armáda je sice pěkná věc, ale pokud ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ať je válčení sofistikované jak chce, vždycky je to nakonec o pěšákovi. Stačí se podívat na jakýkoli konflikt, vč. Syrie.

  Profesionální armáda je sice pěkná věc, ale pokud státnost nebrání obyčejný občan, je nám taková armáda k ničemu. Jednak je malá, za druhé - vždy v historii (38/68) nesplnila očekávání.

  Osobně si myslím, že jedinou správnou cestou je stávající armáda, ale doplněna domobranou, něco na Švýcarský systém.

  Panuje totiž velmi mylné přesvědčení, že svoboda se dá koupit (profesionální armádou) a že se vlastně občan vůbec nemusí starat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  21:22 18.12.2015

  Aldus: Vaše myšlenka je v zásadě logická, ale je založena pouze na úzkm pohledu.

  1) válčení je stále sofistikovanější, ale práce kulometníka se moc nezměnila. Ten skok je, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Aldus: Vaše myšlenka je v zásadě logická, ale je založena pouze na úzkm pohledu.

  1) válčení je stále sofistikovanější, ale práce kulometníka se moc nezměnila. Ten skok je, alespoň dle mého vhledu do problematiky, od úrovně roty víš.

  2) každá jednotka má dán soubor úkolů které má plnit a ke kterým se má připravovat (METL) a nikde není dáno, že METL AZ u praporu musí být stejně široký jako METL obdobné jednotky u praporu. Například AZ u 601. skss se připravují čistě na speciální průzkum tedy jen na část toho k čemu se připravuje celá 601. skss.

  3) Jak vyplývá z bodu 2, úkolem AZ jistě není 100% nahradit profesionální jednotku. Smyslem je dostat 66% - 75% rozsahu použitelnosti s 80% - 90% kvality ale za 20% nákladů.

  4) Je tu otázka rekrutace. Když se podíváte na statistiku naplněnosti z loňského roku, zjistíte že jednotky u bojových útvarů jsou obecně vzato mnohem naplněnější než jednotky u KVV, VP a záchranářů.

  5) AZ u útvarů mají, jak ostatně napsal již pan major, více funkcí. Pokud bude útvar vyslán k plnění úkolů v boji, dá se očekávat že bude doplněn ze svých AZ (žádný útvar není nikdy naplněn na 100%) a zbylí AZ budou buď tvořit posilu jící prvek, zálohu k úhradě ztrát v boji nebo vytvoří jádro mobilizačně utvářeného útvaru.

  Po AZ toho tedy chceme hodně, ale myslím že toho nechceme příliš. Je to jen o specifikaci METL a uzpůsobení výcviku. A myslím, že minimálně v tom druhém se udál pokrork (jak dalece v tom prvním nevím, jsem na nízké funkci), neboť jsme již alespoň 4 roky nebyli lézt na lezecké stěně, neletěli vrtulníkem, atd... a takjsme měli čas věnovat se tomu co je opravdu naší prací - základní pěší taktice, spolupráci pěchoty s BVP, pěší patrolování, atd...

  čet. vz. Mattauch
  četa AZ u 72. mpr
  Skrýt celý příspěvek

 • Aldus
  20:02 18.12.2015

  Ja se zalozaku nechci v zadnem pripade dotknout, naopak, na druhe strane valceni je stale sofistikovanejsi, odbornejsi a stalo se regulernim remeslem. Vykon a trening jde ruku v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja se zalozaku nechci v zadnem pripade dotknout, naopak, na druhe strane valceni je stale sofistikovanejsi, odbornejsi a stalo se regulernim remeslem. Vykon a trening jde ruku v ruce, to potvrdi kazdy sportovec.
  Proto me napada, jestli by nebylo rozumejsi specializovat AZ spise do podpurnych roli, napr. logistiky, kde si umim 3 tydny vycviku rocne predstavit jako dostacujici, nez k temto vysoce specielnim cinnostem - vysadkari, pruzkumnici, specialove, ...
  Opakuji, neni to nic proti AZ, naopak, jen se ptam, jestli toho po nich nechceme nejak moc.
  A nestavim se ani proti dalsi vysadkove rote a klidne i praporu, ale myslim, ze by to meli pokryt profici ....
  Skrýt celý příspěvek