Bundeswehr jako nástroj zvládání uprchlické krize

Bundeswehr se při řešení uprchlické krize musel vypořádat především s logistikou. / Bundeswehr 

Jedním z hlavních aktérů evropské uprchlické krize v letech 2015-2016 se v mnoha ohledech stala Spolková republika Německo. Z více jak jednoho milionu zde zaregistrovaných uprchlíků požádala naprostá většina z nich o azyl.

Rychlost, intenzita a neustále rostoucí počet nově přicházejících viditelně oslabily kapacitní možnosti a absorpční potenciál jednotlivých spolkových zemí. V celoněmeckém měřítku to zejména platilo pro Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko.

Některé spolkové země, jako např. Meklenbursko-Přední Pomořansko něco podobného ještě nezažily. Spolková vláda pochopitelně musela reagovat. Při mobilizaci dalších zdrojů pověřila Bundeswehr výpomocí při zajištění pobytu uprchlíků na německém území.

Celkové výsledky a přínosy úsilí německých vojáků jsou vskutku impresivní. Od léta 2015 do konce roku 2016 vydali milion porcí jídla a zabezpečili ubytování tisícům uprchlíků. Představme si tedy praktické podoby jejich angažmá.

Stranou přitom nechme působení německého námořnictva ve Středozemním a Egejském moři v mezinárodních operacích na záchranu migrantů směřujících do Evropy, či na usměrnění migračních toků.

Od června 2015 zachránili němečtí námořníci přes 12 000 lidí, mezi nimi mj. i matku holčičky Sofie, pod jejímž jménem následně vstoupila do širšího povědomí operace EUNAVFOR MED.

Rámcové předpoklady

Přestože ústava SRN (Grundgesetz) počítá s použitím ozbrojených sil k obraně území, umožňuje německá legislativa i jejich nevojenské vnitrostátní využití. Prostřednictvím tzv. „administrativní pomoci (Amtshilfe)" je tomu zpravidla při povodních, neštěstích nebo při pátrání po pohřešovaných. Od roku 2015 sem patří i zvládání uprchlické krize.

Vždy se ale jedná pouze o asistenci spolkovým zemím ve výjimečných případech, v nouzi způsobené nedostatkem vlastních kapacit, po nezbytně nutnou dobu a na základě souhlasu spolkové vlády. Při zachování obvyklých pravidel velení a řízení je konkrétní nasměrování pomoci ponecháno v kompetenci civilních orgánů. Pouze ve velmi naléhavých případech lze postupovat napřímo a i uplatňovat donucovací prostředky.

V rámci administrativní pomoci mohou být prakticky nasazeny všechny složky německých ozbrojených sil. Povolávány jsou na základě požadavků zemských velitelství, která spadají pod velitelství teritoriální úkoly (Kommando Territoriale Aufgaben) v podřízenosti velitele sil podpory (Inspekteur der Streitkräftebasis). Personální náklady nese Bundeswehr, ostatní (vyjma spolkových) by měl orgán, v jehož prospěch je tato činnost vykonávána. Zpravidla jsou však promíjeny.

Nasazení podle aktuální situace

Zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zahájil koncem srpna 2015  rozkaz spolkové ministryně obrany. V říjnu 2015 jej konkretizovalo rozhodnutí spolkového kabinetu. Tehdy mu připadla starost o technické a materiální zajištění pobytu nově přicházejících a v zemi již pobývajících uprchlíků. Míra a stupeň využití přitom vždy odpovídaly aktuálním potřebám.

Na 46 místech po celé SRN působilo od konce září 2015 na 4000 vojáků, v listopadu již 7700, počátkem minulého roku 9000, v únoru 2016 „pouze" 5050, začátkem léta 1450 a na podzim loňského roku 909 vojáků a rezervistů.

Od Šlesvicka-Holštýnska až po Bavorsko se starali o budování a vybavení uprchlických středisek, stravování, dopravu, zdravotní péči, registraci nebo i o chod některých uprchlických center. Část z nich byla přičleněna Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ke zpracování žádostí o azyl.

Registrace uprchlíku. / Bundeswehr 

K ubytování uprchlíků vyčlenil Bundeswehr vlastní nepoužívané nemovitosti, oddělené a uzavřené části kasáren, cvičišť, či další spravovaná zařízení - např. uvolněné americké (heildelberská Patrick Henry Village) a britské (dolnosaský Camp Fallingbostel) základny.

V souhrnu se opatření dotkla 11 kasáren v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Hesensku, Šlesvicku-Holštýnsku nebo v Severním Porýní-Vestfálsku. Bundeswehr také zřídil a provozoval vlastní uprchlická střediska v bavorském Erdingu, Feldkirchenu a dolnosaském Camp Fallingbostelu. V celostátním měřítku se jednalo o největší ubytovací zázemí svého druhu s kapacitou 11 000 osob.

Spolu s tím Bundeswehr podporoval chod 110 zemských a komunálních uprchlických center. S 200 000 (do konce června 2016) vnitrostátně přepravenými uprchlíky se Bundeswehr nepostradatelným stal i v logistice.

Obdobně tomu bylo i s lékařskou péčí. Na 40 stanovištích týdně působilo 150-400, někdy až 650 vojenských lékařů a zdravotníků za částečně podpory soukromých lékařů-rezervistů. Denně průměrně ošetřili 40 pacientů, měsíčně až 450, celkem odpracovali na 190 000 hodin. Vedle vstupních prohlídek, průběžných vyšetření a popř. i následné péče, působili ve správě Bundeswehru se nacházejících uprchlických střediscích.

Za připomenutí jistě stojí i od září do listopadu 2016 probíhající projekt zvyšující šance na uplatnění vybraných uprchlíků na německém pracovním trhu. Prostřednictvím vzdělávacích a školících aktivit bylo instruktory Bundeswehru v Delmenhorstu, Ingolstadtu a Berlíně vyškoleno 120 z nich.

Maximální využití zdrojů

Práce s uprchlíky s sebou přirozeně přinášela celou řadu výzev. Spolu s dostatečnou zdrojovou základnou, napomohlo jejich každodennímu zvládání a plnění svěřených úkolů efektivní nastavení řídících mechanismů.

Ústředním řídícím a koordinačním orgánem uprchlické pomoci Bundeswehru se stalo velitelství teritoriální úkoly. Jeho operační centrum shromažďovalo, posuzovalo a řešilo požadavky civilních orgánů došlé prostřednictvím zemských velitelství. Obdobným způsobem je vyrozumívalo o svém rozhodnutí.

V kladném případě pak dotčení zemští velitelé vyčleňovali potřebné zdroje. Za rok 2015 a 2016 tak učinili celkem tisíckrát při 1100 zaslaných žádostech. Během posledních povodní v roce 2013 tomu bylo „jen" v 330 případech.

Bundeswehr zajistil ubytování uprchlíků například v nevyuživaných kasárnách. / Bundeswehr 

Mezirezortně vnitrostátní uprchlickou pomoc dirigovala v Mnichově sídlící Řídící skupina k podpoře uprchlické pomoci (Steuergruppe Unterstützung Flüchtlingshilfe). V čele stál představitel Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) s příslušníkem Spolkového ministerstva obrany jako svým zástupcem.

Tím se zaručilo průběžné sdílení situačních informací s vedením německého rezortu obrany. Počátkem prosince 2015 vznikla ještě v Bavorsku projektová skupina dohlížející na chod uprchlických středisek v Erdingu a Feldkirchenu.

S velitelstvím teritoriální úkoly úzce spolupracovalo situační centrum zdravotnické služby Bundeswehru v bavorském Weißenfelsu (Lagezentrum Weißenfels). Takto záměrně nastavená dvojkolejnost pramenila ze záměru využít jeho odbornost v civilně-vojenské spolupráci odzkoušenou během povodní, summitu G7 v bavorském Elmau nebo erfurtské návštěvy papeže. Za jeho nepřetržitý provoz týdně zodpovídalo 6 vojáků spolu s 6 rezervisty - zástupci jednotlivých druhů vojsk.

Aby nasazení vojáků nenarušilo celkový chod Bundeswehru a zachovala se jeho schopnost plnit základní úkoly, přešlo se od poloviny listopadu 2015 na pravidelné týdenní turnusy s přesně stanovenou délkou denní služby. V nich se paralelně na sebe navazujících skupinách opakovaně střídalo 200 vojáků, kteří týden byli u uprchlíků, následující týden a půl čerpali volno a další dva týdny pobývali v domovských posádkách.

Při výběru personálu dostávali přednost vojáci dostatečně obeznámeni s blízkovýchodním prostředím (díky svému původu, či zkušenostem z misí) nebo dobře ovládající tamní reálie a jazyk. Potřebné mezikulturní kompetence je rychle učinily fakticky nepostradatelnými a využitelnými v celém spektru požadovaných úkonů. Na základě zkušeností byla praktická příprava vojáků postupně doplněna o kurzy zdravovědy, zvládání krizových situací a rozvíjející jejich osobnostní dovednosti.

Zapojení do zvládání uprchlické krize vojáci většinově zasazovali do jedné řady s působením v  misích nebo při povodních. Zpravidla se přihlásili dobrovolně. Vedla je znalost podmínek v zemích původu, snaha pomoci, být prospěšný, soucit, či záměr získat objektivní informace. Dokonalé odvedení svěřeného úkolu označovali za otázku vojenské cti, možnost demonstrovat píli, odvahu, vytrvalost, či příležitost rozšířit své dovednosti.

Některým uprchlíkům se poštěstilo najít práci. / Public Domain   

Vojenští zdravotníci a lékaři oceňovali příležitost otestovat si v neobvyklém prostředí zkušenosti získané v misích, pracovat s jiným typem pacientů nebo řešit odlišný průběh v Evropě běžných nemocí. Směrem k uprchlíkům všichni shodně upozorňovali na nutnost neustále reflektovat jejich aktuální rozpoložení a potřebu vzájemně se respektovat.

Neoddiskutovatelný přínos

Požadavky kladené na německé ozbrojené síly v uplynulém roce a půl byly enormní. Svými obecnými parametry se ale nikterak nevymykaly dosavadní praxi. V historickém srovnání dokonce zaostávaly za povodněmi v Braniborsku, Sasku, Bavorsku nebo v Hamburku. Neobvyklý nebyl ani deklarovaný přínos k posílení vazeb na místní úrovni.

Přesto zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zcela jistě připadne výjimečné místo. Svou podobou, záběrem a přínosem jasně demonstrovalo nezastupitelnou úlohu německých ozbrojených sil při řešení velkých a dlouhodobých celoněmeckých společenských výzev.

V uplynulém roce a půl nepopiratelně umožnilo opakovaně, viditelně a veřejně potvrdit proveditelnost během uprchlické krize neustále pronášeného „my to dokážeme." K tomu by bez pomoci Bundeswehru zcela určitě nedošlo.

Ondřej Vlk autor se zabývá obranně-politickou problematikou německojazyčných zemí

Nahlásit chybu v článku


Související články

Německý 130mm kanón proti ruskému tanku T-14 Armata

Nový ruský tank T-14 Armata probudil západní země z “tankové” letargie. Například Německo a Francie ...

Lynx: Nové bojové vozilo pěchoty z Německa

Německá Rheinmetall na výstavě EUROSATORY představila nové bojové vozidlo pěchoty Lynx. Nový ...

Probuzení obra? Německo chce dávat na obranu 2 % HDP

V příštím roce německé ministerstvo obrany dostane 37,4 miliard eur (1 bilion Kč), tj. o 8 % více ...

Rakouský Bundesheer a uprchlická krize

Uprchlická krize zasáhla s menší, či větší intenzitou řadu evropských zemí, mezi nimi i Rakousko. ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Petr M
  16:52 09.02.2017

  Takto vypadá integrace imigrantů ve Švédsku...

  „Tady je, s čím jsem přišel od pondělí do pátku do styku: znásilnění, znásilnění, loupež, úmyslné ublížení na zdraví, pokus o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takto vypadá integrace imigrantů ve Švédsku...

  „Tady je, s čím jsem přišel od pondělí do pátku do styku: znásilnění, znásilnění, loupež, úmyslné ublížení na zdraví, pokus o znásilnění, znásilnění, vydírání...,“ vyjmenovával Peter Springare zločiny, které během pracovního týdne vyšetřoval. Seznam je dlouhý a zločiny se v něm opakují, nejčastěji znásilnění.

  Pak policista vyjmenoval i národnosti lidí, kteří se měli jmenovaných trestných činů dopustit. „Irák, Irák, Turecko, Sýrie, Afghánistán, Somálsko, Somálsko, znovu Sýrie, původ neznámý, původ neznámý, Švédsko. Polovina podezřelých nemá platné doklady, což obvykle znamená, že lžou o své národnosti a totožnosti,

  https://www.novinky.cz/zahrani...
  Skrýt celý příspěvek

 • JnPn
  14:00 08.02.2017

  Když už to je politický článek a diskuze, tak aby ta argumentace Židy byla šťavnatější https://www.youtube.com/watch?...

  Když už to je politický článek a diskuze, tak aby ta argumentace Židy byla šťavnatější https://www.youtube.com/watch?...

 • asdf
  11:41 08.02.2017

  Ukazka uspesnej integracie.

  http://zpravy.idnes.cz/pariz-d...

  Ukazka uspesnej integracie.

  http://zpravy.idnes.cz/pariz-d...

 • juhelak
  07:56 07.02.2017

  blbe je že pokud oni dostanou nejaky podnet aby česku republiku islamizovali aspoň z casti, tak tomu nijak nezabráníme..vůbec nepujde o uprchlíky..proste se sem přesunou muslimové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  blbe je že pokud oni dostanou nejaky podnet aby česku republiku islamizovali aspoň z casti, tak tomu nijak nezabráníme..vůbec nepujde o uprchlíky..proste se sem přesunou muslimové s trvalým pobytem nebo jiz obcanstvím v EU a neudeláme nic. Až dostatečne ovlivní západní země ve svůj prospěch tak se presunou dál..berou to jako poslání..
  jedinné co tomu může zabránit je to že tím že budou žít v moderní společnosti s dostupným internetem atd..tak jim nakonec dojde ze náboženství je vlastně blbost a postupně se ze všech stanou ateisté tak jako to je v ČR. Možná se tou imigrací zničí islám sám..ono v poušti v bídě se lidi ovlivnují urcite snadněji..
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  01:52 07.02.2017

  Bez si vzit prasky, uz zase blabolis.

  Bez si vzit prasky, uz zase blabolis.

 • Todomatch
  00:25 07.02.2017

  U protiislámských aktivistů a neziskovek je zajímavá výměna celého jejich argumentačního balíku. Ještě tak 2-3 roky zpátky byli pachatelem islamizace Evropy bohatí kapitalisté ...
  Zobrazit celý příspěvek

  U protiislámských aktivistů a neziskovek je zajímavá výměna celého jejich argumentačního balíku. Ještě tak 2-3 roky zpátky byli pachatelem islamizace Evropy bohatí kapitalisté chtějící levnou pracovní sílu, kapitalisté sloužící nikým nevoleným elitám sdruženým v polotajném Bilderbergu. Pražská kafilérie stojící za Zemanem, bojovala proti pražské kavárně jednoznačně z levicových pozic. Typicky v době prezidentských voleb. Schwarzenberg byl šlechtic, fašounský kolaborant, pánbíčkář, pravičák, rodina jeho ženy byla rovnou nacistická. Za islamizaci mohl jednoznačně kapitalismus, vykořisťovatelská EU řízená USA a Bilderbergem, nenažraní boháči, bankéři, nadnárodní společnosti. Kapitalismus byl kořenem všeho zla, který je třeba vyrvat ze země. Vzpomenete si ještě na revoluci na Islandu – co nám ji média tajila :-) Dnes titíž alarmisté - i na zdejším fóru takoví jsou - zcela převlékli kabáty a nejpozději od zvolení televizní celebrity, nenasytného miliardáře Trumpa naopak za islamizaci a uprchlickou vlnu činí zodpovědnou levici. EU už náhle není kapitalistická a vykořisťovatelská, ale naopak komunistická. A oni sami - rozuměj alarmisté - náhle nejsou socialisté ale kovaní konzervativní pravičáci, kterým mají náhle větší pochopení právě pro hnědé „schwrazenbergovské“ Rakousko a Německo, než pro moderní EU a věrně stojí po boku konzervativních USA (vzpomenete si ještě jak titíž proklínali neokony:-)Tihle aktivisté si myslí, že když si dali na svém klaunském obleku karafiát do druhé klopy, nikdo si toho nevšimne. Kde je dnes všemocný a celý svět ovládající Bilderberg? Oni ho snad nyní tvoří ožrala Juncker, komunistka Mogherini, Schulz a soudružka Merkelová z DDR? A co se stalo s Amerikou jež vysává svět a spotřebovává 70% světových zdrojů? Vše zapomenuto. America first!
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  21:49 06.02.2017

  KOLT - Nemusíš se snažit, on to stejně nepochopí.

  Já snad jen nakonec doporučím kanál na YT, který se jmenuje "Pan Šibenička". Na něm je mnoho a mnoho zajímavých videí, která ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT - Nemusíš se snažit, on to stejně nepochopí.

  Já snad jen nakonec doporučím kanál na YT, který se jmenuje "Pan Šibenička". Na něm je mnoho a mnoho zajímavých videí, která jsou navíc přeložena do češtiny - takže kdo nezná, nechť se koukne. Kdo bude chtít pochopit, pochopí, kdo ne, tak ne a potřeboval by tu multikulturní krásu zažít na vlastní kůži ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:34 06.02.2017

  Jinak ta debata má poměrně typický průběh – nejdřív vlastně muslimští imigranté nejsou problém obecně, pak protože k nám nikdo z nich nechce, pak tu žádní nejsou, tak čeho se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jinak ta debata má poměrně typický průběh – nejdřív vlastně muslimští imigranté nejsou problém obecně, pak protože k nám nikdo z nich nechce, pak tu žádní nejsou, tak čeho se bojíme, pak je žádná naše politická strana nechce, tak co řešíme.... Jsme prostě panikáři, že jo.

  Njn, kdo se nepoučil z historie, nechť si ji zopákne ještě jednou. Pokud tedy dostane příležitost. Po minulém zhnědnutí Evropy jsme ji naštěstí dostali. Jestli bychom měli to štěstí i po zhnědnutí, které nám hrozí teď, už si nejsem jistý. Každopádně po silné muslimské imigraci dostaneme v lepším případě právo držet hubu a platit větší daně.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:29 06.02.2017

  Pokud Schulz skutečně zvítězí, raději nechci domýšlet, co se objeví na stole... Ano, v v ČR není relevantní politická síla podporující kvóty. Také jsme za to na západ a sever od ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud Schulz skutečně zvítězí, raději nechci domýšlet, co se objeví na stole... Ano, v v ČR není relevantní politická síla podporující kvóty. Také jsme za to na západ a sever od našich hranic tepáni dnes a denně. Tož tak.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:22 06.02.2017

  KOLT:
  Áno, a hneď si padli s Bavormi do náruče. :D :D :D Bude zaujímavé sledovať, kto s akou príde rétorikou.

  Naspäť k migrácii - existuje v Čechách nejaká relevantná politická ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT:
  Áno, a hneď si padli s Bavormi do náruče. :D :D :D Bude zaujímavé sledovať, kto s akou príde rétorikou.

  Naspäť k migrácii - existuje v Čechách nejaká relevantná politická sila, ktorá by sa nadchýnala pre kvóty? Lebo na Slovensku nie. A ešte aj čo sa už rozhodlo prakticky nikto naprieč Európou neplní. :) Osobne som zvedavý, či sa ešte v dohľadnej dobe objaví na stole aj niečo iné, popri dohodách s krajinami, odkiaľ loďky vyrážajú na more.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:01 06.02.2017

  pro PavolR: Ano, je u nás 5.5 imigrantů z muslimských zemí. Jenže v tom je právě ten vtip! Nechci, aby jich bylo výrazně víc, protože vím, jak to dopadne, když jich bude významné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro PavolR: Ano, je u nás 5.5 imigrantů z muslimských zemí. Jenže v tom je právě ten vtip! Nechci, aby jich bylo výrazně víc, protože vím, jak to dopadne, když jich bude významné procento populace. Odstrašujícím příkladem nám budiž Belgie, ale i VB či Francie atd. Když už se Němci s Angelou (ale ve skutečnosti dávno před ní) rozhodli pro pomalou národní sebevraždu, bylo by fajn, kdyby po nás nechtěli, aby byla skupinová.

  Mmchd, objevil se průzkum, podle kterého by volby v Německu vyhrála SPD v čele s Schulzem...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  19:19 06.02.2017

  asdf:
  Človek nikdy nevie, kedy vletí do cesty nejakému bláznovi, teroristovi, opitému šoférovi. Sme viac-menej súčasťou vojnového konfliktu, ktorý prebieha na Blízkom východe a vo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  asdf:
  Človek nikdy nevie, kedy vletí do cesty nejakému bláznovi, teroristovi, opitému šoférovi. Sme viac-menej súčasťou vojnového konfliktu, ktorý prebieha na Blízkom východe a vo vojnách sú obete.
  Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  19:05 06.02.2017

  PavolR : Že nám nič nehrozí ?

  Táto si to tiež možno ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR : Že nám nič nehrozí ?

  Táto si to tiež možno myslela.

  https://www.novinky.cz/zahrani...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  18:43 06.02.2017

  KOLT:
  Na tom, že tak dopadnúť nechcete, nie je vôbec nič zlé ... ale v situácii, keď v Čechách žije asi 3 500 moslimov a na Slovenku asi 5000 a ešte k tomu je do očí bijúce, že u ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT:
  Na tom, že tak dopadnúť nechcete, nie je vôbec nič zlé ... ale v situácii, keď v Čechách žije asi 3 500 moslimov a na Slovenku asi 5000 a ešte k tomu je do očí bijúce, že u nás prakticky nikto z migrantov žiť nechce a doslova uteká ... čo vám alebo nám konkrétne hrozí? Fakticky si len sedíme ako v kine s popcornom a doťahujeme sa na tom, ako to dopadne v iných európskych krajinách.
  Tá matematika okolo populácií skutočne nie je taká zložitá. ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  18:35 06.02.2017

  no jestli někdo chce žít ve světě, kde ženské musí předstírat, že jsou vdané, či zasnoubené, protože tamní chlapi neuznávají "ne" od ženy.. tož nech´t se tam přestěhuje

  no jestli někdo chce žít ve světě, kde ženské musí předstírat, že jsou vdané, či zasnoubené, protože tamní chlapi neuznávají "ne" od ženy.. tož nech´t se tam přestěhuje

 • KOLT
  17:54 06.02.2017

  Jak dopadli Indiálni, dopadli kdysi dávno v Evropě neandrtálci. Fajn, a co je špatného na tom, že já (a můj kmen a sousední kmeny a vlastně nikdo) tak dopadnout nechci? A že nechci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jak dopadli Indiálni, dopadli kdysi dávno v Evropě neandrtálci. Fajn, a co je špatného na tom, že já (a můj kmen a sousední kmeny a vlastně nikdo) tak dopadnout nechci? A že nechci být ten, na koho si budou za sto let ukazovat naši utiskovaní potomci a říkat si: "To ti naši dědci fakt netušili, jak to dopadne? Vždyť to bylo zcela zjevné!" A jelikož něco o demografii a populační dynamice tuším, nemám nejmenší pochyby, jak to dopadne, pokud se nešprajcnem a nebudeme následovat zmíněné Švédsko nebo třeba Belgii. Ona ta matematika kolem populací není až tak složitá.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:36 06.02.2017

  Supreme:
  Preto som použil formuláciu "mimo kontextu diskusie". ;) Sám priznávaš, že si odpovedal vyslovene na to, zatiaľ čo u mňa išlo iba o časť komentára. S tézou, že sa nechceš ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Supreme:
  Preto som použil formuláciu "mimo kontextu diskusie". ;) Sám priznávaš, že si odpovedal vyslovene na to, zatiaľ čo u mňa išlo iba o časť komentára. S tézou, že sa nechceš dostať od migrantov k 2 sv. si prišiel, až keď som ti ukázal, že v tej otázke nemáš navrch, tak si stiahol chvost a začal sa vyhovárať a teraz v tom trápne pokračuješ.

  Pôvodní obyvatelia Ameriky dopadli rovnako ako dávno predtým povodní obyvatelia Čiech. :D :D :D Inak zábavné ako raz sám seba vciťuješ do pozície menšiny, teraz sa zasa predstavuješ v rezervácii ... inak v pohode? :) Pripomínaš mi ľudí, čo už roky rokúce prorokujú, ako budú Rómovia každú chvíľu vo väčšine voči nerómskemu obyvateľstvu a stále nič. Počúvať takéto náreky je dosť únavné. Som zvedavý komu bude "súdené" byť vo väčšine najbližšie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  14:34 06.02.2017

  Pavol - Opravdu netuším, proč máš potřebu lhát. Tu diskuzi o 2.SV jsi začal ty o den dřív. Já pouze reagoval.

  "Len vtedy sa nás nesnažili „zničiť“ a „ovládnuť“ moslimovia, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavol - Opravdu netuším, proč máš potřebu lhát. Tu diskuzi o 2.SV jsi začal ty o den dřív. Já pouze reagoval.

  "Len vtedy sa nás nesnažili „zničiť“ a „ovládnuť“ moslimovia, ale židia. Mali na úkor kresťanov „infiltrovať“ „školy, politické strany a dokonce i armádu“. Ohrozenie mali dokazovať citácie, podľa ktorých vraj Židia chcú zničiť Nemcov a kresťanstvo. A aké zaujímavé, vtedy mali byť tiež ich spojencami ľavičiari. ;)" - toto jsi napsal 4.2. ve 20:00. Já tedy pouze odpovídal a argumentoval, přičemž se ale nechci dostat od imigrantů ke 2.SV. To je úplně jiné téma.

  Ty jsi opravdu typický levičák :D Ještě nám tu začni argumentovat středověkem. Mimochodem, všiml sis, doufám, jak dopadli původní obyvatelé USA. A já bych byl opravdu nerad, aby takto dopadl i můj národ nebo jakýkoliv jiný evropský národ - ačkoliv k tomu mají někteří velice blízko. Pokud takto chceš žít, můžeš se odstěhovat do již zmíněného Švédska, které k tomu míří rychlostí přesahující 110 000 muslimů za rok ;)

  https://www.youtube.com/watch?...

  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  11:17 06.02.2017

  Muhaha:
  2.- OK, ale odkedy to začalo mať zásadný vplyv na väčšinu spoločnosti? Kedy vypukol skutočný zápas o charakter štátu a vzťahu občan – štát?

  3.- Iste, preto sa teraz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Muhaha:
  2.- OK, ale odkedy to začalo mať zásadný vplyv na väčšinu spoločnosti? Kedy vypukol skutočný zápas o charakter štátu a vzťahu občan – štát?

  3.- Iste, preto sa teraz zabíjajú.

  4.- ... a nielen islamizmu – vedľajší efekt voľného prúdenia myšlienok ...

  5.- áno, ale pomáhali im v tom aj zákony zvýhodňujúce moslimov a hospodárske pozície.

  6.- Iste, nech si vyberú, ale od toho ešte môžeme rôzne podporovať tých, ktorí si vyberú pozície čo najbližšie našim vlastným (prípad Tunisu) ;) Podobne si predsa toho času počínali aj Arabi pri islamizácii.
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  10:50 06.02.2017

  Pan PavolR:

  1. Já tvrdím, že se na Západě více radikalizují i proto, že jich už je více než zanedbatelné množství (tedy mají i podporující zázemí). Vy mi oponujete, že se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pan PavolR:

  1. Já tvrdím, že se na Západě více radikalizují i proto, že jich už je více než zanedbatelné množství (tedy mají i podporující zázemí). Vy mi oponujete, že se radikalizují i tam, kde dominují, a tedy že jejich počet s radikalizací nijak nesouvisí .... Tady asi nemá cenu diskutovat, pokud Vám Vaše závěry přijdou logické.

  2. Zásadní změny evropské společnosti, odlišující ji čím dál víc od světa islámu započaly už v "temném" středověku; šlo o vyvinutí metodik poznávání, vznik univerzit, vyčleňujících se z moci církve i světské moci, vytvoření po právní stránce autonomních městských struktur .... vše do značné míry souviselo s rozdrobeností Evropy, která nepodléhala centrální absolutní moci několika panovníků, ale také s ne tak neměnnými náboženskými dogmaty, jako v případě islámu (ale to je spíš na dlouhý článek než na debatu :-)

  3. Samozřejmě, že muslimové mají pocit, že je Západ napadá a utlačuje, že jsou v defenzivě i kulturně; proč jsou jen na tom tak bídně, když mají tolik nerostného bohatství, když tolik morálně převyšují nevěřící ... a islám chápou jako prostředek změny tohoto stavu, pokud jej ale ovšem budou aplikovat správně, tj. podvolí se svatým písmům bezpodmínečně ... a Ti z nich, kdo to nechápou, jsou stejní nevěřící, ne jsou horší - jsou to odpadlíci od víry.
  O takových triviálních věcech snad spolu nemusíme diskutovat, ne?

  4. Sekulárnost má přívržence i v muslimských zemích, jistě. Jde ale o menšiny. Nejnadějněji to vypadá v Tunisku, ale i tam je to dost nahnuté. Uvidíme. To, že podle Vás internet bourá (jazykové?) bariéry jistě rozšíření radikálního islamismu značně napomohlo (poptejte se kohokoliv z jakékoli tajné služby).

  5. Zásadní asi bude, že já na straně muslimských zemí nevnímám bariéry komunikační, ale ideologické (a to vztahuji i do minulosti).

  6. Germáni vyměnili/zatlačili romanizované obyvatelstvo pouze v Británii, max. v severní části Belgie a v oblasti mezi Alpami a horním Dunajem (a tam žádné morové epidemie neřádily; ty kosily miliony především ve východním středomoří). Germáni se stali ve většině Evropy pouze po určitý čas vládnoucí elitou, jež však byla postupně romanizována. Muslimové na rozdíl od Germánů podmaněné národy islamizovaly a v proměnlivé míře "poarabštily" (v míře téměř absolutní třeba berberské kmeny Severní Afriky, Aramejce na celém Blízkém Východě apod.). Nástrojem jim k tomu byl islám.

  7. Čím více se budete snažit muslimy poevropštit, tím více se budou radikalizovat. Nabídněte jim tu možnost, ale nechte na nich, co si vyberou (já tuším, co to bude :); vývoz demokracie a liberalismu nemá smysl. Inženýři lidských duší by už si konečně mohli dát pohov.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas J
  10:27 06.02.2017

  Nejde toho PavolR zablokovat nebo total zrusit ...jen dokala mneni tema a nic zasadniho nerika...

  Nejde toho PavolR zablokovat nebo total zrusit ...jen dokala mneni tema a nic zasadniho nerika...

 • PavolR
  10:25 06.02.2017

  Teda aby som tú historickú paralelu zhrnul čo najjednoduchšie – južná a východná časť antického sveta sa rýchlo dostala pod kontrolu arabskej menšiny, ktorá potom mohla ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Teda aby som tú historickú paralelu zhrnul čo najjednoduchšie – južná a východná časť antického sveta sa rýchlo dostala pod kontrolu arabskej menšiny, ktorá potom mohla praktizovať moc a získané prostriedky vo svoj prospech, čoho dôsledkom bola postupná islamizácia a arabizácia aj nearabského obyvateľstva (aj mnohí kresťania tam hovoria a píšu arabski) v priebehu ďalších storočí. Naproti tomu v európskej časti antického sveta sa v podobnej situácii podarilo zvalcovať ariánskych Germánov s pomocou katolíckych Frankov a bola tak zachovaná katolická kontinuita.

  A teraz si tieto náboženské aspekty premeňme na kultúrne, alebo ak chcete civilizačné a bude jasné, čo mám na mysli.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  09:58 06.02.2017

  Muhaha:
  Súhlasím s niektorými generačnými faktormi v procese radikalizácie, ale nevidím súvis s ich počtom a pomerom vo väčšinovej spoločnosti, pretože k radikalizácii súčasne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Muhaha:
  Súhlasím s niektorými generačnými faktormi v procese radikalizácie, ale nevidím súvis s ich počtom a pomerom vo väčšinovej spoločnosti, pretože k radikalizácii súčasne dochádza aj v priestore, kde moslimovia stáročia dominujú. Na dôvažok radikalizovaná generácia odvrháva „tradičný islám“ svojich predkov a spätne prijíma jeho úplne odlišnú verziu.
  Aby sme to pochopili, musíme sa pozrieť na dôvody vzniku husitského hnutia (a čiastočne aj reformácie). Vidíme, že ide o akúsi reakciu na zmeny v spoločnosti, ktorú si myslia, že treba očistiť a tiež vidíme apokalyptické predstavy o konci dní, návratu kalifátu a konečnom víťazstve – podobným hnutí už bolo mnoho. Každopádne, čo ich doviedlo k tomu, aby sa začali takto chovať práve teraz? Jednoznačne prenikanie západných predstáv do moslimskej spoločnosti. Kresťanstvo ako také hrozbu nikdy nepredstavovalo, veď po mnohé stáročia fungovala kresťanská Európa i moslimský svet na veľmi podobných princípoch (prístup k viere, ženám atď.). V Európe však v čase osvietenstva odštartovali spoločenské zmeny, ktoré pokračujú dodnes. Moslimský svet to vďaka komunikačnej bariére nezasiahlo, ale to sa teraz mení. Internet totiž búra jazykové bariéry.

  Bin Ladinova generácia si myslela, že stačí vymeniť „prozápadné“ vedúce špičky a bude vymaľované – dúfali v niečo podobné ako nastalo v Afganistane. Arabská jar však popri ešte stále relatívne silných pozíciách islamizmu ukázala aj to, že sekulárnosť má tiež nezanedbateľné množstvo prívržencov – a to už je pre nich dôvod k panike. ;) A pre nás je naopak to pozitívne.

  ––

  Ohľadne „výmeny obyvateľstva“ to nevidím tak úplne tak ako vy. Ten istý proces totiž v tom istom čase prebiehal aj v Európe, kde sa presadzovali pre zmenu Germáni, ktorí boli na rozdiel od romanizovaného katolíckeho obyvateľstva ariáni. Základom zmien v štruktúre obyvateľstva bol mor, ktorý zdecimoval medzi rokmi (541 -750) romanizované, prevažne mestské obyvateľstvo, ale vidieka sa dotkol iba minimálne – a Germáni aj Arabi žili práve izolovane od väčšiny. Keby ale boli zasiahnutí rovnako ako ostatní ...
  Teda ak v maximálnej možnej miere „poeurópštime“ nielen našich moslimov, ale aj tých na blízkom východe, minimalizujeme rozdiely súčasne v raste populácie. Máme ešte aj podľa Vás nejaký ten čas a hlavne moc a prostriedky sú tentoraz v našich rukách. ;)
  Áno, viem, ľahšie sa povie, ako urobí, ale určité základy na už to existujú.
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  08:22 06.02.2017

  Dobré ráno pane PavolR,
  k Vaší otázce "prečo sa tí istí neradikalizovali už skôr?":

  Protože to nejsou ti samí. Jejich rodiče si ještě pamatovali bídu země, ze které se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dobré ráno pane PavolR,
  k Vaší otázce "prečo sa tí istí neradikalizovali už skôr?":

  Protože to nejsou ti samí. Jejich rodiče si ještě pamatovali bídu země, ze které se vystěhovali za lepším. Byli vděční za poskytnutí nového domova a šancí s tím spojených.
  Protože muslimové v té době ještě neměli vytvořen dostatek paralelních struktur a tolik se neizolovali od okolí.
  Protože jich ještě nebylo tolik a neměli takovou sílu.

  S těmi husity jistá paralela je i podle mě.
  Od doby, kdy islám přestal vojensky vítězit na všech frontách, vznikají stále nová a nová "očistná" islámská hnutí Almohady a Almorávidy počínaje. Z hlediska islámu jde (zjednodušeně) o puritány, jejichž cílem je návrat ke kořenům, k tomu, aby všichni muslimové žili jako bezprostřední následovníci Proroka, jen tak totiž opět nastane "zlatý věk".
  A co je psáno, to je dáno. A nic z toho nesmí být pozměněno. Jelikož mají navíc pozdější súry přednost před těmi dříve zaznamenanými, bude Vámi navrhovaný "boj o správnou interpretaci" poněkud obtížný.
  Takže ano, i husité byli radikálové, snažící se o návrat ke kořenům "prvotní církve".
  Jenže křesťanství v sobě nemá zakódován džihád. Prostě nemá.
  A ano, muslimové jsou taky jen lidé, a když se jim vede lépe, než nevěřícím, tak ten džihád nevedou prostřednictvím sebevražedných atentátů, ale třeba prostřednictvím diskriminační fiskální politiky.
  Např. v Egyptě a Levantě získali muslimové mezi obyvatelstvem většinu až cca po 500 letech od uchvácení moci.
  Já stejně jako Vy nepředpokládám, že v Evropě dochází k nějaké překotné výměně obyvatelstva, jak tu naznačují jiní diskutující.
  Ale současně věřím v to, že muslimové se stanou většinovou složkou obyvatelstva Západní Evropy nejpozději do 200 let. Z perspektivy pěny dní je to nesmírně vzdálené, ale z té historické je to poměrně rychlá a zásadní změna.

  Mimochodem, první zmínky o Koránu se objevují až kolem roku 830, do té doby kde nic, tu nic ... ale to nebudu rozepisovat, abych neurazil něčí náboženské přesvědčení.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  07:44 06.02.2017

  Supreme: Zhrnutie

  Druhú svetovú si sólo, mimo kontextu diskusie, začal rozvádzať ty v príspevku z 12:32. (a niekedy predtým ju spomenul fenri s súvislosti s neprijímaním ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Supreme: Zhrnutie

  Druhú svetovú si sólo, mimo kontextu diskusie, začal rozvádzať ty v príspevku z 12:32. (a niekedy predtým ju spomenul fenri s súvislosti s neprijímaním utečencov). A aj ešte predtým si sa tu zaštíťoval jedným vojnovým hrdinom. Teraz, keď vidíš, že to nebol najlepší nápad, sa z toho snažíš vycúvať. sa z toho iba snažíš vycúvať.

  Tebe sa moslim proste nezavďačí. :D Keď sa neintegruje, je zle a keď sa integruje a zapája sa do fungovania inštitúcií ako každý iný občan, je tiež zle. :D

  Kriminalita rastie všade, kam príde viac kohokoľvek. To je známy fakt. Američania mali v 19. storočí presne rovnaký problém s prílevom Európanov (ktorých väčšina boli ešte na dôvažok katolíci ;) ). To je známy, len často účelovo opomínaný, fakt. Problém je iba keď to niekto účelovo zužuje iba na moslimov a ešte účelovejšie sa pokúša hrať na city.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  06:19 06.02.2017

  Pavole, téma je "imigrační krize, muslimové v Evropě" a s tím spojené věci. Já nemám tolik času, abych tady řešil 2.SV, která se odehrála v úplně jiné době a která se odehrála ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavole, téma je "imigrační krize, muslimové v Evropě" a s tím spojené věci. Já nemám tolik času, abych tady řešil 2.SV, která se odehrála v úplně jiné době a která se odehrála kvůli úplně něčemu jinému. Až zde bude téma 2.SV, tak si s tebou o ní rád popíšu, ovšem nyní je to z tvé strany takové to "změnim téma, protože na jasné důkazy nemám adekvátní argument".

  Takže si to shrňme. Nevěříš, že muslimové v západoevropských zemích obsazují jedny z nejdůležitějších institucí - tedy školy, politické strany a dokonce i armádu, ačkoliv je to již prokázané a upozorňují na to i tajné služby. Stejně tak nevěříš, že kam přijde více muslimů, tam raketově stoupá kriminalita a hlavně "domorodé" ženy nejsou v bezpečí. Jsi buď neuvěřitelně naivní člověk,nebo člověk, který má neustálé stavy, kdy chce spáchat sebevraždu. Ovšem měl by ses přestěhovat alespoň na rok do nějakého většího švédského města - Malmo, Goteborg, Stockholm. Poté nám předat informace, jak úžasně funguje soužití s muslimy v reálném světě. Díky.

  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:05 05.02.2017

  "Sociologický" dodatok
  Spomedzi európskych moslimov predstavujú pre teroristických náborcov veľmi zaujímavú skupinu "mladší bratia". Pochádzajú z relatívne dobre situovaných rodín ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Sociologický" dodatok
  Spomedzi európskych moslimov predstavujú pre teroristických náborcov veľmi zaujímavú skupinu "mladší bratia". Pochádzajú z relatívne dobre situovaných rodín disponujúcich nejakou živnosťou, ale ke´dže moslimovia majú sklony nedeliť majetok, všetko, ale absolútne všetko zdedí najstarší syn a ostatní sa môžu pásť - v lepšom prípade byť radovými zamestnancami u svojho mladšieho brata. faktor ukrivdenosti je u nich výrazne vyšší, ako u tých, ktorých "vychovávala ulica".
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  19:18 05.02.2017

  Muhaha:
  Sociálne problémy vždy boli a budú a hoci je pravda, že človek, ktorý má pocit krivdy (akejkoľvek, nie nevyhnutne iba sociálnej) sa skôr radikalizuje ... prečo sa tí istí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Muhaha:
  Sociálne problémy vždy boli a budú a hoci je pravda, že človek, ktorý má pocit krivdy (akejkoľvek, nie nevyhnutne iba sociálnej) sa skôr radikalizuje ... prečo sa tí istí neradikalizovali už skôr? Problém bude zrejme omnoho komplexnejší a hlavne - vidíme, že mnohí sa radikalizujú vo väzniciach, ktoré by mali byt "nápravnovýchovnými" zariadeniami. Takže, keď vyjde dotyčný z väzenie, síce nepije, nekradne a je pobožný ako nikdy predtým ... ale sadne za volant a nabehne do ľudí.

  S tým, čo napísal Mohamed je to podobne - je to už viac než 1300 rokov, čo to napísal, ale predsa máme problém práve teraz. lebo napísať niečo je jedna vec a vykladať to takým alebo onakým spôsobom druhá. Preto má aj islam toľko vetiev, ba je to ešte horšie - fakticky si tam ktokoľvek môže vykladať čokoľvek akokoľvek, skutočne jednotný dohľad nad vieroukou neexistuje.

  Raz som tu už spomenul príklad husitov, ale mohli by sme vytiahnuť aj iné situácie v európskych dejinách, keď sa objavovali radikálni kazatelia a mútili davom hlavy. Treba "poľovať" na radikálnych kazateľov, bez ich autority a usmerňovania budú ostatní do veľkej miery ochromení (ale podľa možnosti ich potom neposielať medzi väzňov ;) ).

  --------
  Čo sa pôrodnosti týka, tá sa odvíja vo všeobecnosti hlavne od nákladov, ktoré treba na výchovu detí. Sociálne slabšie, prevažne minoritné, vrstvy majú nízke životné nároky, vystačia si s málom a ich deti nemajú veľké perspektívy na postup vo vzdelaní - čo inak stojí tiež nemalé prostriedky.
  Život väčšinovej spoločnosti je finančne a teda i časovo omnoho náročnejší ako v minulosti, spravidla musia pracovať obaja partneri, aby sa udržali na dosiahnutej úrovni a teda majú v konečnom dôsledku aj menej detí, ako si možno aj pôvodne plánovali, lebo majú chcú aspoň jednému dieťaťu poskytnúť čo najviac.
  Osobne myslím, že treba viac energie vynaložiť na podchytenie sociálne slabých detí v čo najmladšom veku - iba ak získajú vyššie vzdelanie a postúpia minimálne do nižšej strednej triedy, budú štátu skutočne niečo platní. Ale kto vie - na toto nemajú riešenie ani odo mňa väčšie kapacity...
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  17:43 05.02.2017

  Pan PavolR se ve svém příspěvku z 22:53 dotknul další závažné otázky, na níž mají elity a národovci zcela odlišné odpovědi.
  Podle elit stojí za radikalizací evropských muslimů ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pan PavolR se ve svém příspěvku z 22:53 dotknul další závažné otázky, na níž mají elity a národovci zcela odlišné odpovědi.
  Podle elit stojí za radikalizací evropských muslimů sociální problémy.
  Podle buranů za to může islám (přesněji súry, které měl Muhammad nadiktovat poté, co uchvátil moc v Medíně - až do té chvíle totiž hlásal toleranci).

  Jak pan PavolR, tak pan fenri uvádějí jako příklad Francii.
  Tato země vydala na integraci muslimských komunit pro nás nepředstavitelné množství prostředků. Na integrační programy, sociální bydlení apod. šly desítky miliard EUR. Přesto současná generace mladých muslimů pracuje mnohem méně než jejich rodiče či prarodiče, nebo jejich nemuslimští generační souputníci. A že se francouzská mládež do pracovního procesu zrovna nehrne (vždyť strukturální antropologie pomáhá odhalovat tolik skrytých principů, že) .
  Celkové zadlužení země se za socialisty Hollanda zvýšilo na cca 1900 miliard EUR, a dlouhodobě tak již tyto štědré programy asi nebudou v dosavadní míře udržitelné. Co se stane potom?
  Dlouhá desetiletí byla ve Francii dětem nejčastěji dávána jména typicky francouzská, v posledních cca šesti letech už "vítězí" ta "muslimská" (stejné je to ale např. i v Anglii). Podle předpovědi Pew Research Center z roku 2015 bude muslimská populace celé Evropy v roce 2050 činit "jen" 10,2% všeho obyvatelstva (nebylo ale počítáno s rozsáhlými migračními vlnami). Ve Francii dnes ale muslimové tvoří cca 12% populace (je uváděno mnoho navzájem protichůdných údajů; jde o mou extrapolaci), a jejich porodnost ve srovnání s průměrem je velmi vysoká (přitom celková porodnost ve Francii je jednou z nejvyšších v Evropě).

  Klidně se mohu mýlit a narůstající počty muslimů přinesou Francii prosperitu a nikoliv zrychlení úpadku. Ale nevěřím tomu. Naopak věřím, že mezi těmi nejkrvavějšími teroristy budou vysokoškolsky "vzdělaní", bídou netrpící, ovšem rozhněvaní a zapálení.
  Co bude spouštěčem jejich zapálenosti?
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:53 05.02.2017

  Supreme:
  Keď už sme pri neznalosti histórie, tak by som odporúčal naštudovať si niečo o protižidovskej propagande. Padol by si na zadok, z čoho všetkého boli obviňovaní, vrátane ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Supreme:
  Keď už sme pri neznalosti histórie, tak by som odporúčal naštudovať si niečo o protižidovskej propagande. Padol by si na zadok, z čoho všetkého boli obviňovaní, vrátane podpálenie Reichstagu. Je úplne jedno, čo nejaká skupina robí, alebo nerobí, vždy si možno nájsť niečo, do čoho kopnúť.
  https://theses.cz/id/zlcy9n/...
  Nakoniec, my sme v moslimskom svete vykresľovaný islamistickou propagandou úplne rovnako. Obsadzujeme cudzie územia, bombardujeme, vraždíme, znásilňujeme, kradneme, máme skrz naskrz skazenú ideológiu, nenávidíme moslimov atď..
  Každý predsa považuje svoje náboženstvo za jediné pravdivé, aj židia. :D
  Väčšina Nemcov skutočne aj boli slušný ľudia – preto pred nimi museli nacisti mnohé z toho, čo stvárali tajiť a kŕmiť ich propagandou. Apropo, na základe čoho sa tu staviaš do role menšiny??? :D :D

  Každopádne, nemusím vôbec prirovnávať iba k Nemecku a jeho vazalom, sú aj iné príklady - zoberme si napr. kulakov v ZSSR, alebo vo všeobecnosti triednych nepriateľov v krajinách socialistického bloku. Podstatnejšia, než konkrétny prípad je metodika.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  12:32 05.02.2017

  Pavol - levicová ideologie multikulturalismu přeci existuje.
  https://www.youtube.com/watch?...

  Můžeš zde nutit myšlenku, že je to to samé, jako v Německu během druhé ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavol - levicová ideologie multikulturalismu přeci existuje.
  https://www.youtube.com/watch?...

  Můžeš zde nutit myšlenku, že je to to samé, jako v Německu během druhé světové. Ovšem to pouze dokazuje tvou neznalost historie i současnosti. Židé tvořili velice malou část národa, nikde neznásilňovali, nikde nekradli a dokonce se ani neodpalovali. Dokonce ani netvořili "své čtvrti" kam by se policisté báli jít a nenutili nikomu své náboženství jako jediné pravdivé. Zjisti si historická fakta, pak tu poučuj a piš svá moudra. Evidentně absolutně nevíš, proč to celé vzniklo.

  Když už jsme té 2.SV. Přeci i židé si neustále říkali, že většina Němců jsou slušní lidé.. oni nevěřili, že by se jim reálně něco mohlo stát, proto ani nikam neutíkali. Takže vlastně máš pravdu, jen opačně než si myslíš.

  A nakonec.. Rusko přeci může za všechno :D I za to, že se představitelé EU špatně vyspí ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  22:53 04.02.2017

  fenri:
  Tak v prvom rade posielam srdečné pozdravy z reálneho sveta tam ku Vám do Orbánovho zadku. Európska spoločnosť je sekulárna - je to súčasť našej civilizácie -, takže nikto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Tak v prvom rade posielam srdečné pozdravy z reálneho sveta tam ku Vám do Orbánovho zadku. Európska spoločnosť je sekulárna - je to súčasť našej civilizácie -, takže nikto tu nemá čo vnucovať nikomu svoje náboženské predstavy. Kde je zákaz nedeľného predaja zvykom, tam nech si ho majú, kde nieje, tak nech sa nikto nemieša do toho, ako má niekto naložiť so svojim voľným časom. A keď tak predsa len urobí (a ešte pri tom poruší občianske práva), nech znáša kritiku, lebo ide proti našim civilizačným hodnotám.

  Štvrte, kam nemožno vstúpiť sú aj na miestach, kde nenájdete jediného moslima - to je sociálny problém.

  Stále tu motáte dve na tri o zavádzaní šarije, ale nikto v Európe oficiálne šaríju nezavádza a ani nikdy zavádzať nebude. Ešte aj väčšina moslimských krajín má sekulárny, alebo zmiešaný právny systém (rodinné právo podľa šarije). Každopádne nikde na svete nemáte istotu, že nejaká zločinecká, sektárska alebo iná komunita nebude mať nejaký paralelný systém. Každý sa však rozťahuje iba dovtedy kým nenarazí. Mimo úrovne schopnosti výkonných zložiek poradiť si s podobnými javmi to vôbec nič neznamená.

  Moslimské komunity máme v Európe dlhé desaťročia (obzvlášť vo Francúzku), čo takto zamyslieť sa nad tým, prečo židia neopúšťali Európu už prv - apropo, v akej miere ju vôbec opúšťajú? Prečo sa o týchto problémoch pred desiatimi rokmi nikomu ani nesnívalo?

  Naša civilizácia ustojí absolútne čokoľvek, ešte aj fenriho. ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:53 04.02.2017

  Pavolko:
  1.) Ještě jednou a pomalu: zákazy nedělního prodeje jsou běžné ve většině západní Evropy (zatím stíháte)? Z čeho myslíte, že vyplývá zákaz prodeje v neděli (proč ne ve ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavolko:
  1.) Ještě jednou a pomalu: zákazy nedělního prodeje jsou běžné ve většině západní Evropy (zatím stíháte)? Z čeho myslíte, že vyplývá zákaz prodeje v neděli (proč ne ve středu, v sobotu o šábesu...)? Blik?
  Co s tím mají kvóty - asi to, že níkým nevolená skupinka levičáků vnucuje společnosti to, co společnost nechce. Ještě méně demokraticky, než v tom Maďarsku (teda váš Félvidék komplex je obdivuhodný).
  2.) Ten plán funguje na tom, že v případě katastrofy, mi dle mých možností nasáčkují mé spoluobčany a lidi mně blízké. V tomto případě se neděje ani A ani B. Navíc v případě katastrofy se bude předpokládat, že mi nasáčkovaní spoluobčané nezačnou říkat, že ze mám ze svého domu vystěhovat a že se mám podřídt jejich názorům (kvůli kterým k té katastrofě došlo). Jasné?

  Ničení naší civilizace:
  Jednak se už za podpory aktivistů jako vy děje. Na západě přibívá míst, kam se třeba ženy samu neodváží, nebo se tam neodváží oblečené jako před lety. I to je součást naší civilizace. Součástí naší civilizace byly třeba Vánoce s Ježíšem. Ne nějaké komunistické zimní svátky. A tak bych tu mohl pokračovat do alelujá.
  ISIS je z hlediska muslimské expanze celkem zanedbatelná a okrajová záležitost, zajímavá pro média a jednodušší tvory jako vy, ale jinak nevýznamná. ISIS nás neohružuje. Doporučím vám mnoho čtvrtí v Paříži (a ne na na okraji), kde není dobrý nápad se procházet. A ne, nebudou vás tam ohrožovat sociálně slabší francouzské babičky či dědečkové, ani matky samoživitelky. Napadlo vás, proč začali Židé najednou utíkat ze Švédska, Francie... Už se v naší křesťansko-židovské civilizaci opět necítí bezpečně.

  V krajinách Zálivu není vůbec mnoho utečenců. Jsou tam lidi na práci (rozhodně nemají nárok na dávky) a když nepracují, mažou domů. nemají status a práva občanů. Ani sociální. A nejde o uprchlíky.

  Ano, východ byl za II. světové pod správou Francie a Británie. A přesto Arabové okamžitě začali napadat Židy v Palestině a vraždit je. A kolika irským, vietnamským, korejským... uprchlíkům poskytly muslimské státy útočiště? Nechte mě hádat - že se na ně vykašlaly?

  Teda nechci se snad bavit o tom, že z Vietnamu, Koreje... žádní uprchlíci neutíkali. Bojovali za své země. K nám se hrnou islámští uprchlíci utíkající před islámem a trvající na zavedení šariji v hostitelských zemích.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:37 04.02.2017

  Otdíku, váš nářek nad tím, že jsem podle nenapsal, co jste chtěl abych napsal a co mi vnucujete je dojemný. Nicméně ne - opět si plkáte blbiny sám se sebou a nijak nesouvisející s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Otdíku, váš nářek nad tím, že jsem podle nenapsal, co jste chtěl abych napsal a co mi vnucujete je dojemný. Nicméně ne - opět si plkáte blbiny sám se sebou a nijak nesouvisející s mým textem nebo názorem (který bohužel, pro vás, není černobílý a tím pádem ho nechápete). Ale pokračujte, bavím se královsky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:31 04.02.2017

  Je zajímavé kolik diskusí všeobecně končí u Židů a přirozeně holocaustu stejně tak jako u ruské propagandy.

  Je zajímavé kolik diskusí všeobecně končí u Židů a přirozeně holocaustu stejně tak jako u ruské propagandy.

 • PavolR
  20:00 04.02.2017

  Supreme:
  Bolo by zábavné čítať tvoje paranoidné návaly, keby nedokazovali presne to, čo stále hovorím. Ty sa nebojíš iba moslimov, ale aj veľkej časti Európanov, ktorých snažíš ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Supreme:
  Bolo by zábavné čítať tvoje paranoidné návaly, keby nedokazovali presne to, čo stále hovorím. Ty sa nebojíš iba moslimov, ale aj veľkej časti Európanov, ktorých snažíš definovať ako ľavičiarov (podotýkam, že mylne). Celé sa to točí okolo tejto tvojej vety:
  „Vy chcete vyměnit domorodé obyvatelstvo a islamizovat Evropu, ne my "radikálové".“

  Desíš sa možnosti ohrozenia identity, a možno i života a zdravia svojho a zrejme i svojich blízkych. Pocit, že si momentálne v defenzíve ťa núti (na verbálnej úrovni) reagovať agresívne a povedať alebo napísať čokoľvek, čo by presvedčilo, čo najviac ľudí, aby zdieľalo tvoj názor. A toto isté robia v tejto chvíli mnohí iní, neraz možno aj omnoho agresívnejšie.
  Lenže na druhej strane si mnohí uvedomujú, že takéto štvanie sme už raz zažili. Len vtedy sa nás nesnažili „zničiť“ a „ovládnuť“ moslimovia, ale židia. Mali na úkor kresťanov „infiltrovať“ „školy, politické strany a dokonce i armádu“. Ohrozenie mali dokazovať citácie, podľa ktorých vraj Židia chcú zničiť Nemcov a kresťanstvo. A aké zaujímavé, vtedy mali byť tiež ich spojencami ľavičiari. ;) Chápem, že sa ti nepáči, niekto označuje tvoj postoj za niečo radikálne, alebo fašistické, veď ti sa iba bojíš hrozieb, ktoré považuješ za reálne. Lenže aj druhá strana považuje za reálne hrozby plynúce z útočenia na rôzne skupiny obyvateľstva. Lebo tak to vždy začína. A majú obavy z podobných hrozieb ako ty ich len vykonávatelia sú iní.
  Takže keď si to celé položíme na papier, máme 1,5 milióna čerstvých migrantov a k tomu niekoľko miliónov moslimov v najrôznejších fázach integrácie. K tomu máme desiatky a desiatky miliónov Európanov, ktorí zdieľajú tvoj názor a oproti nim ďalšie desiatky a desiatky miliónov Európanov, ktorý pokladajú tvoje názory za spoločensky nebezpečné. Vo výsledku sa tých niekoľko miliónov moslimov v obraze úplne stráca medzi množstvom Európanov bojujúcich proti tomu, čo považujú za svoje ohrozenie. A toto niekto nazýva vojnou civilizácií?

  Otázka do pléna – Všímate si, že donedávna (tak 10-15 rokov dozadu)problémy s európskymi moslimami neboli? Nikto na nikoho neútočil. Čo sa zrazu zmenilo?
  A ďalšia otázka. Komu tento stav vyhovuje? Na túto otázku iste každý hneď tresne odpoveď podľa svojho gusta. Reálne každému, kto potrebuje Európu slabú. Preto ISIS investuje námahu do realizácie útokov, ktoré nemôžu mať iný efekt, než vyvolanie nepriateľstva voči svojim súvercom (ktorí sú v určitej miere beztak infikovaný skazeným západom). Nechcú obsadzovať Európu, veď nemajú v moci ešte ani len Blízky východ. Každý výpad proti moslimom v západnom svete im zabezpečí ďalších prívržencov.
  A potom je tu Rusko, ktoré veľa investuje do lživej propagandy a podpory konkrétnych politických síl. Čo si od toho sľubuje, keď sa väčšina týchto strán nemá šancu dostať do vládnej pozície? Čisto iba mútenie vody a šírenie zmetku.
  Práve v tejto chvíli sme porazení my všetci (bez ohľadu na strany), pretože sa vedno zmietame v defenzíve, ukazujeme na seba prstom a ako tak opatrenia prichádzajú s oneskorením. Bola zneužitá naša najväčšia slabina a keď sa nespamätáme a nechopíme sa iniciatívy, budeme nútení iba čakať, aká naša slabina bude zneužitá najbližšie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:55 04.02.2017

  Supereme - všiml sis vůbec, že všechna postupná opatření EU zafungovala a počty uprchlíků radikálně poklesly a klesají dál? Navíc se stabilizuje situace kolem vyhošťování a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Supereme - všiml sis vůbec, že všechna postupná opatření EU zafungovala a počty uprchlíků radikálně poklesly a klesají dál? Navíc se stabilizuje situace kolem vyhošťování a začínají běžet standardní azylové procesy, které v době nejnutnějších opatření typu - kam s nimi, čím je nakrmit apod. stagnovaly. Musíte tu porpagandu rozdmýchat, abyste to vůbec stihli ve volbách využít.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:37 04.02.2017

  Kozulus - zatím je prodloužen do července 2017. A jen pro vaši informaci, nebyl zaveden s ohledem na úspěšnost, či neúspěšnost integrace uprchlíků, ale kvůli teroristickým útokům ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kozulus - zatím je prodloužen do července 2017. A jen pro vaši informaci, nebyl zaveden s ohledem na úspěšnost, či neúspěšnost integrace uprchlíků, ale kvůli teroristickým útokům Islámského státu v Paříži na konci roku 2015. Islámský stát je teroristická organizace působicí v Sýrii a Iráku a mstítíci se západní Evropě za to, že proti němu bojuje.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  18:30 04.02.2017

  Pavol - Jsi slepý a hloupý zároveň. Chyť se s todem za ruce a hurá směr Švédsko, kde se ta výměna obyvatel děje v přímém přenosu, přičemž je to také zdaleka nejlépe "obohacená" ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavol - Jsi slepý a hloupý zároveň. Chyť se s todem za ruce a hurá směr Švédsko, kde se ta výměna obyvatel děje v přímém přenosu, přičemž je to také zdaleka nejlépe "obohacená" evropská země. Asi i proto tam mají za rok velkou šanci na vítězství Švédští demokraté :D Je to totiž až moc "dokonalé" ;)

  Islamisté již infiltrují školy, politické strany a dokonce i armádu.

  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  https://www.theguardian.com/uk...

  Ale za to si západní Evropa může sama - je slabá. Naopak islamisté jsou jako žralok - jakmile ucítí krev, tak jdou po ní. I přesto se však západní Evropa může zachránit. Stačí jen dobře vybrat ve volbách.

  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  https://video.aktualne.cz/dvtv...

  Ano! Švédská multikultura v praxi! Dokonalost! Honem, honem to dovezte už taky k nám.. takové obohacení, a my ho nemáme! Jsme fakt jen rasističtí, xenofobní burani, kteří chtějí bezpečí..
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:23 04.02.2017

  Bazinga20 - stačilo prosté přiznání, kážu vodu piju víno. Tzn. sám nedělám to, co žádám po druhých.

  Bazinga20 - stačilo prosté přiznání, kážu vodu piju víno. Tzn. sám nedělám to, co žádám po druhých.

 • Kozlus
  18:15 04.02.2017

  Kdyz si nekteri tak pochvalujete tu nadherne pokracujici integraci: Kdy skonci ve Francii ten vyjimecny stav?

  Kdyz si nekteri tak pochvalujete tu nadherne pokracujici integraci: Kdy skonci ve Francii ten vyjimecny stav?

 • Bazinga20
  15:26 04.02.2017

  Tahle diskuze je o ničem... snad jen popřeji Todo něco dobrého hahal k večeři a pak si může jako zábavu na sobotní večer zajít třeba ukamenovat nějakou ženu za nevěru na náměstí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tahle diskuze je o ničem... snad jen popřeji Todo něco dobrého hahal k večeři a pak si může jako zábavu na sobotní večer zajít třeba ukamenovat nějakou ženu za nevěru na náměstí nebo alespoň okouknout sekaní rukou za krádeže. Jako to mají radí například pro západ naprosto přijatelné zemi jako je Saudská Arábie.

  A zkušenosti s postiženými a to nejen tělesně mám docela bohaté a zatím jsem se teda nesetkal s tím že by mě vnucovali svou kulturu a náboženské představy.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  14:37 04.02.2017

  fenri:
  Vedel som, že prídete tou hlúposťou s kvótami, ale ste úplne vedľa z rôznych príčin:
  1.- Bavili sme sa o násilnom vnucovaní náboženských predstáv spoločnosti. Čo s tým ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Vedel som, že prídete tou hlúposťou s kvótami, ale ste úplne vedľa z rôznych príčin:
  1.- Bavili sme sa o násilnom vnucovaní náboženských predstáv spoločnosti. Čo s tým majú kvóty??? Aké náboženské predstavy nám vnucuje EK? Veď robia v rámci svojich oprávnení to isté, čo národné vlády (a pri takej istej legitimite)
  2.- V každom štáte existujú evakuačné plány, že ak dôjde v nejakom chemickom podniku, alebo atómovej elektrárni ku katastrofe, kam pres bude koľko obyvateľom premiestnených. Takže vám nasáčkujú do mesta hromadu cudzích ľudí bez ohľadu na to, či sa vám to páči, alebo nie. Kvóty fungujú na podobnom princípe – migranti sa rozdeľujú z miest, kde ich už je neúnosne veľa a plynú z toho bezpečnostné riziká, tam, kde sú voľné kapacity na umiestnenie a posúdenie ich žiadostí. Mimochodom, podľa podobných kvót boli rozdeľovaní aj maďarskí utečenci, ktorí v 1956 utekali do Rakúska.

  Prečo by ničili našu civilizáciu? :D Jednak toho nie sú schopní, jednak ju masívne preberajú. To je jeden z dôvodov, prečo ISIS zabíja moslimov. Zatiaľ čo bin Ládinova generácia teroristov si myslela, že stačí, ak budú bojovať proti špičkám režimu, „kolaborujúceho“ so Západom, terajšia generácia si uvedomila, že musí zviesť vojnu so samotnou moslimskou spoločnosťou. Je veľká chyba, ak je Vám jedno, že sa zabíjajú, lebo od toho, ktorá strana získa navrch záleží, či teroristické útoky voči Európe ustanú (ak dosiahnu moslimské krajiny aspoň akú takú európsku úroveň), alebo bude konflikt ešte viac eskalovať

  V krajinách zálivu je mnoho utečencov – nechajú ich tam pracovať, ale žiadny štatút im nevydajú. Čo sa utečencov za 2. svetovej týka, opomenuli ste jednu podstatnú vec – prakticky celý Blízky východ bol pod správou Francúzka a Británie. :D :D A nebolo to náhodou práve Československo, ktoré obrátilo vlak so židmi utekajúcimi z nacistami okupovaného Rakúska? Vrelé vzťahy moslimov k Nemecku siahajú ešte do čias cisárskeho Nemecka, nehovoriac o tom, že Nemci ponúkali pomoc v zápase proti Británii.

  Supreme:
  Výmena obyvateľstva a islamizácia Európy? Vy ste teda číslo. :D :D :D To je predsa nemožné pokiaľ radikálova nerozpútajú zasa nejakú vojnu s desiatkami miliónov mŕtvych Európanov – ale zrejme by to bolo nemožné ani tak. :D
  Mimochodom – pokiaľ to skutočne nie sú skutoční utečenci ale ekonomickí migranti, tak nie je nič ľahšie, než 95% z nich odmietnuť azyl a vyšupnúť ich, tak ako to robíme neustále už dlhé desaťročia. Slovensko by si tak ešte aj vylepšilo negatívne skóre v odmietaní žiadostí o azyl. :D Ale keď necháme, aby všetky žiadosti museli posúdiť iba Nemecko, Grécko, alebo Taliansko, dosiahneme iba to, že budú migranti v Európe dlhšie a bude ich tu viac. Skutočne geniálny plán na odvrátenie „islamizácie Európy“.


  Muhaha:
  No, českí kališníci sa po bitke pri Lipanoch dosť úspešne zbavili radikálnych poľných vojsk a dohodli sa s katolíkmi. Takže poučenie z histórie: áno dá sa to. ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:37 04.02.2017

  Bazingo20 a když prohlásím, že je třeba pomáhat tělesně postiženým, musím si vzít domů několik vozíčkářů? Takhle to funguje? Předpokládám, že ty sám máš tedy doma jako Noe po páru ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bazingo20 a když prohlásím, že je třeba pomáhat tělesně postiženým, musím si vzít domů několik vozíčkářů? Takhle to funguje? Předpokládám, že ty sám máš tedy doma jako Noe po páru od každého tvého oblíbeného etnického nebo politického druhu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:35 04.02.2017

  Superme - pokud Emil Boček při vysvětlování svých protiimigračních postojů prohlásí "Vystupuji tak proto, že mi vadí, že je do této republiky už natahaných tolik lidí, že nikdo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Superme - pokud Emil Boček při vysvětlování svých protiimigračních postojů prohlásí "Vystupuji tak proto, že mi vadí, že je do této republiky už natahaných tolik lidí, že nikdo neví, co s nimi budeme dělat" a současně vím, že u nás žádná masa uprchlíků není a že i těch pár přijatých křesťanů z Iráku koukalo vzít nohy na ramena, je mi jasné, že i pan Boček podléhá manipulaci ze strany protiimigrantských aktivistů a neziskovek :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  13:59 04.02.2017

  Myslím, že pan Todomatch se ve svém příspěvku z 12:35 dotknul zásadní věci, konkrétně ve svém textu ....
  ".... problém s islamisty bez muslimů vyřešit nelze. Vede to pouze k ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že pan Todomatch se ve svém příspěvku z 12:35 dotknul zásadní věci, konkrétně ve svém textu ....
  ".... problém s islamisty bez muslimů vyřešit nelze. Vede to pouze k tomu, že jsou muslimové – lidé jako my – ponecháni na pospas psychopatům, kteří sice vzešli ze středu jejich komunit, ale netvoří většinu. Mohou být však poraženi ostatními, stejně jako fašisté, nacisté a komunisté, kteří zase vzešli ze středu našich komunit a museli jsme se s nimi vypořádat velkou měrou sami." ....

  Takže otázka zní:
  Mohou se muslimové zbavit islamistů?

  Můj názor (ve zjednodušující, jízlivé zkratce):
  Mohli se komunisté zbavit NKVD?
  Mohli se nacisté zbavit členů Einsatzgruppen?
  Jistě, že mohli. Ale proč by to dělali?
  Proč mají všude tam, kde se zavedou formálně demokratické volební postupy, mezi muslimy islamisté tu největší podporu?

  Je islám ideologií?
  Může být, s ohledem na mnohé své neměnné základní pilíře, oprávněně vnímán a odsuzován jako "psychopatická" ideologie?

  Zkuste si v rámci diskuze vyjasnit Vaše postoje i k těmto věcem. Jinak se stále budete naprosto míjet.
  Rozumět druhému, co říká, a sdílet jeho názory, jsou dvě odlišné věci.

  Hezký den.
  Skrýt celý příspěvek

 • Bazinga20
  13:48 04.02.2017

  Doufám že Todo a spol mají doma několik těch hodných uprchlíků a starají se o ně a aby se tak úžasně integrovali jako se to daří na západě.

  Doufám že Todo a spol mají doma několik těch hodných uprchlíků a starají se o ně a aby se tak úžasně integrovali jako se to daří na západě.

 • Superme
  13:17 04.02.2017

  Todo fakt nechápu, proč si neustále vymýšlíš a lžeš. Určitě si pamatuješ na uprchlíky, když se rozpadla Jugoslávie.... Na rodinu měli dvě roztrhané deky (v jedné zabalené deti, v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todo fakt nechápu, proč si neustále vymýšlíš a lžeš. Určitě si pamatuješ na uprchlíky, když se rozpadla Jugoslávie.... Na rodinu měli dvě roztrhané deky (v jedné zabalené deti, v druhé žena, chlap "trochu mrznul"), vyvalené oči a jinak vůbec nic. Za vyspání v teple, kakao a vánočku brečeli jak želvy. To byli váleční uprchlíci.. to co se na nás ovšem valí dnes, samí mladí chlapi, v ruce iphony.. ona i ta vděčnost je vidět na každém kroku. Znásilnění, krádeže a jiná kriminalita je na denním pořádku. To, že nevidíš rozdíl je mi líto, hold né každý rozpozná nebezpečí .. ostatně starověcí Římané by mohli vyprávět.

  Navíc to tvé srovnání je neuvěřitelně k smíchu. Zaprvé by Češi šli do první bezpečné země, zatímco současní imigranti (99% nejsou žádní uprchlíci) projdou xy bezpečných zemí, dokud nedorazí do svých vysněných zemí, které mají náhodou nejštědřejší sociální systém. A zadruhé... už 2.SV a období komunismu ukázalo, že Češi ani jiní Evropané nemají problém se do společnosti hostující země integrovat.

  A nakonec. Válečný hrdina, člen RAF a nositel Řádu bílého lva, pan brigádní generál Emil Boček se v nedávném rozhovoru tvrdě obul do současné imigrační krize, Evropské unie i stavu naší vlasti. Mj. prohlásil:

  "Teď na naši vládu Němci tlačí s tím, abychom přijali dvacet tisíc uprchlíků. My zde ale máme dost svých nezaměstnaných a lidí, o které se musíme postarat, a ne abychom přijímali nějaké muslimy."
  http://www.parlamentnilisty.cz...

  Tak snad tohoto hrdinu, Todo, nenazveš náckem ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:54 04.02.2017

  Superme - "Co by se asi stalo s českým imigrantem, kdyby na veřejnosti a v tlupách znásilňoval německé ženy a děti, neoprávněně se stěhoval do soukromých bytů ..."

  Kdyby, kdyby ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Superme - "Co by se asi stalo s českým imigrantem, kdyby na veřejnosti a v tlupách znásilňoval německé ženy a děti, neoprávněně se stěhoval do soukromých bytů ..."

  Kdyby, kdyby – kdyby do České republiky pronikali ze Slovenska s podporou Maďarska novodobí fašisté a spolu s místními nácky vyhlašovali střídavě Slovenský štát nebo Maďarské území a vraždili místní obyvatele z druhé strany Armáda ČR na popud Miloše Zemana systematicky bombardovala Brno, Olomouc, Ostravu a Zlín, což by v daných městech vedlo ke vzniku hnutí odporu, patrně by Rakousko, Polsko a Německo čelilo masovému exodu českého civilního obyvatelstva. A to by jistě bez neblahých důsledků pro dané země nebylo. Možná by se při našich zvyklostech víc kradlo než znásilňovalo, ale ani takové případy by jistě nechyběly. Myslíš, že by nás opravdu Rakušáci, Poláci a Němci odmítli vpustit, poslali zpět do válečné zóny, nebo pozavírali? Těžko! A jakmile by nás přijali, začali by k nim proudit i Ukrajinci s podobným argumentem, že i u nich je válka a zkusili by to jistě i Bulhaři, Rumuni s nadějí, že když berou východoevropany, možná vezmou i je.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:35 04.02.2017

  fenri - jistěže se bavím s tebou, ale nereaguji na tvé nekonečné okecávací omáčky a vytáčky. Držím se podstaty našeho sporu, která je jasná. Já od počátku rozlišuji mezi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri - jistěže se bavím s tebou, ale nereaguji na tvé nekonečné okecávací omáčky a vytáčky. Držím se podstaty našeho sporu, která je jasná. Já od počátku rozlišuji mezi islamistickými teroristy a uprchlíky. Pro tebe a mnohé další majitele odvážných klávesnic jsou všichni stejní. Samozřejmě to nikdy nenapíšeš doslovně, protože své názory zásadně neformuluješ jednoznačně, aby jsi nemohl být tzv. "chycen za slovo". Nejlépe je to vidět na Asadovi, o kterém po více než ročním obhajování prohlásíš, že jsi ho nikdy neměl za hrdinu. Střet odstartoval můj poukaz na fakt, že v kritickém roce 2015 spáchalo přes milion převážně muslimských uprchlíků pouze jednu vraždu, jejíž obětí byl německý občan a celkem jich spáchali 28, tj. stejně jako bylo ten rok vražd v Praze a v Brně. To je i pro mě překvapivá až šokující informace, odhalující neuvěřitelné přehánění ze strany vás - protiuprchlických aktivistů.

  Abych svůj postoj vyjádřil ještě jednoznačněji, zopakuji, co jsem už napsal. Odmítám názor, který tvrdí, že:

  Islamista s nožem v ruce je terorista, oběť která před ním klečí je terorista a ten, co před tímhle utekl do Evropy, je taky terorista.

  Tento postoj brání racionálnímu řešení uprchlického problému, protože problém s islamisty bez muslimů vyřešit nelze. Vede to pouze k tomu, že jsou muslimové – lidé jako my – ponecháni na pospas psychopatům, kteří sice vzešli ze středu jejich komunit, ale netvoří většinu. Mohou být však poraženi ostatními, stejně jako fašisté, nacisté a komunisté, kteří zase vzešli ze středu našich komunit a museli jsme se s nimi vypořádat velkou měrou sami. A i přes všechnu snahu a úspěch tu s námi nadále komunisté, fašisté a neonacisté přežívají. S islamisty to bude stejné.
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  11:49 04.02.2017

  Chápu, že v dané chvíli šlo o nouzové řešení, které bylo možno nejsnáze uvést do praxe.
  Jestli se ale "zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize" způsobem, jehož jsme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Chápu, že v dané chvíli šlo o nouzové řešení, které bylo možno nejsnáze uvést do praxe.
  Jestli se ale "zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize" způsobem, jehož jsme dosud byli svědky, stane dlouhodobým fenoménem, jeho bojeschopnosti to jistě velice uškodí.
  Koneckonců by jej to mohlo v delším časovém horizontu i demoralizovat, a pokud bude v rámci "zvládání uprchlické krize" nasazován i na de facto policejní práci, dojde i na diskreditaci armády v očích veřejnosti (dokonce i té německé).
  Takže jako nouzové řešení ano, ale přestat s tím nejrychleji, jak jen to bude možné.
  Skrýt celý příspěvek

 • Iris-T
  10:17 04.02.2017

  Todomatch - věřím že jich existuje dost. Existuje spousta lidí (hlavně ze Syrského pobřeží, ze stejné komunity jako je Assad), kteří jsou ve skutečnosti nevěřící a odmítají mačety, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - věřím že jich existuje dost. Existuje spousta lidí (hlavně ze Syrského pobřeží, ze stejné komunity jako je Assad), kteří jsou ve skutečnosti nevěřící a odmítají mačety, AK, pytle na manželku a ostatní krásy islámu. Neženou se do Evropy pro ženy a dávky. Jsou dost v pohodě a pokud se vám to nezdá, tak jsou stejně v pohodě, protože jsou daleko :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  09:54 04.02.2017

  Pavol - Je neuvěřitelné, jak někteří dokážete obhajovat islám - ten islám, který má problém nejenom s námi, tedy křesťany, židy a ateisty, ale také s jinými náboženstvími - ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavol - Je neuvěřitelné, jak někteří dokážete obhajovat islám - ten islám, který má problém nejenom s námi, tedy křesťany, židy a ateisty, ale také s jinými náboženstvími - hinduisty, budhisty, šintoisty a jinými.
  Co by se asi stalo s českým imigrantem, kdyby na veřejnosti a v tlupách znásilňoval německé ženy a děti, neoprávněně se stěhoval do soukromých bytů, nechtěl pracovat, žil jen z dávek a ještě podpaloval azylové domy, protože nedostal co chtěl? Nedej bože vyhrožoval, že když nedostane co chce, tak vám podřízne krk! A sem tam zorganizovali nějaký ten teroristický útok. Buď by ho šupem poslali domů, nebo ho posadili za mříže.

  A to, že začínají vyhrávat v Evropě, ale i jinde "radikálové", je jen a jen vina současných elit a levičáků, jako jsi ty. To vy jste mimo realitu, ne obyčejní lidé. Vy chcete vyměnit domorodé obyvatelstvo a islamizovat Evropu, ne my "radikálové".
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:45 04.02.2017

  Todo, bavíte se sebou, nebo se mnou? Pokus se sebou, nenadepisujte své přízpěvky Fenri a pokud se mnou, reagujte na to, co jsem napsal a ne na to, co jste si vymyslel, že by bylo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todo, bavíte se sebou, nebo se mnou? Pokus se sebou, nenadepisujte své přízpěvky Fenri a pokud se mnou, reagujte na to, co jsem napsal a ne na to, co jste si vymyslel, že by bylo fajn kdybych napsal, protože by se vám to hodilo. Jasné?

  Pavolko - třeba systém kvót a dalších 99% opatření EK , či jiných orgánů demokratického světa se děje direktivně a v rozporu s přirozenými návyky společnosti.
  Breivik nezabíjel na základě své víry, enzabíjl muslimy, nezabíjel v cizí zemi.
  IRA nezabíjela muslimy v muslimských zemích.

  Pavolko, ať se muslimové mezi sebou vraždí jak se jim líbí. To ale není důvod zničit naši civilizaci. Prostě není. Evropou se prohnaly mraky válek, mnohem strašnějších, než co se děje v muslmském světě (a za řadou z nich stáli naši přátelé za Krušnými horami, kteří opět vědí, co se je pro sousedy nejlepší) a nevšimljsem si, že by muslimové otevřeli své země pronásledovaným Židů, decimovanému obyvatelstvu sovětských států, civilům z bombardovaných britských měst apod. a přizpůsobili jim své zvyky, kulturu a právní systém.
  Ostatně je náhoda, že nejbohatší arabské země své trpící bratry ve víře přes hranice nepustí a staví proti nim zdi, o jakých se Trumpovi ani nezdá (ovšem tuto skutečnost levičáci jako vy okázale ignorují)? A je náhoda, že vztahy muslimů k Hitlerovi a nacistům obecně byly tak vřelé?

  Co se týče pár extrémů ve vědeckém výzkumu - i kdybyste se rozkrájel je prostě neoddiskutovatelný fakt, že výsledky vědeckého a technologického výkzumu té 1.6 mld lidí nedosahují ani ZLOMKU výsledků 8 milionového Izraele, například. A to polovina těch zemí sedí na ropě. 8 milionů Izraelců natrhne 1.6 miliardě muslimů zadek v ekonomice, základním i aplikovaném výzkumu, technologiích, medicíně...v čemkoliv. Je to podstatná část lidstva, obývající velmi proměnlivé, pestré a často přírodními zdroji bohaté kraje světa. Jde o ldi různých národů. Spojují je jen tři věci:
  -víra
  -žalostné vědecko-sociální výkony
  -konflikty s menšinami a susedy

  Možná je to náhoda a mezi těmito třemi okruhy není souvislost.

  Mimochodem zkuste si přečíst něco o té Středoafrické republice. Jednak jde o reakci na předchozí chování muslimů a za druhé pojetí islámu a křesťaství u těchto, řekněme bukolicky rurálních etnik, je dost svérázné a celkem s jejich vírami nesouvisí. Oni se budou žrát navzájem, i pokud jejich bohem bude Apple Inc.
  Každopádně se snad shodneme, že Středoafrická republika není tak úplně součástí Euro-atlantské civilizace.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  07:54 04.02.2017

  fenri:
  Pripomínať mi samozrejme môžete, ale bude to dosť hlúpe prirovnanie, lebo kým inde ide o prirodzený vývoj, s ktorým väčšina nemá problém, v prípade Maďarska k tomu došlo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Pripomínať mi samozrejme môžete, ale bude to dosť hlúpe prirovnanie, lebo kým inde ide o prirodzený vývoj, s ktorým väčšina nemá problém, v prípade Maďarska k tomu došlo direktívne v rozpore s prirodzenými návykmi spoločnosti a ešte k tomu v sprievode porušovania občianskych práv počas snahy zabrániť vypísaniu referenda (čo je potvrdené už aj súdne) – no na toto mi ukážte príklad, ak ste macher. ;)

  Áno, sú prípady, keď kresťania vraždia moslimov, alebo samozvaní ochrancovia kresťanských hodnôt zabíjajú iných. To ste vážne nepočuli o Breivikovi alebo o tom, čo sa dialo nedávno v Stredoafrickej republike: https://svet.sme.sk/c/7103656/...
  Mimo to iba celkom nedávno zabíjali katolícki teroristi z IRA protestantov v Severnom Írsku.

  Uvedomme si jednu absolútne zásadnú vec – absolútna väčšina obetí džihádistov nie sú inoverci, ale moslimovia – a nie nevyhnutne Šíti. Lebo to, čo sa práve deje nie je konflikt civilizácií, ale zápas o ovládnutie a zjednotenie moslimského sveta radikálnymi islamistami. Európa je iba vedľajšie bojisko. Kým sa nám podarí zabrániť, aby islamisti naplnili svoje ciele v samotnom moslimskom svete, zatiaľ nám z ich strany okrem sporadickým teroristických útokov nič väčšie nehrozí.

  A len tak mimochodom Irán patrí v súčasnosti medzi krajiny s najpokročilejším výskumom kmeňových buniek:
  http://www.osel.cz/390-embryon...
  A aj medzi kresťanmi by sme našli takých, ktorí „vedecky dokazujú“, že svet vznikol iba pred niečo viac než 5000 rokmi (kreacionizmus) alebo takých, čo sa snažia dokázať, že život vznikol už plne vyvinutý božským zásahom (inteligent design) a podobné absurdnosti. Alebo, že pyramídy boli vlastne Jozefove sýpky. :p
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  23:46 03.02.2017

  fenri - takže souhlasíš, že existují dobří muslimové? Tedy takoví, kterým není třeba nakopat zadek i s Todem v týlu?

  fenri - takže souhlasíš, že existují dobří muslimové? Tedy takoví, kterým není třeba nakopat zadek i s Todem v týlu?

 • fenri
  23:32 03.02.2017

  iPad, no...

  iPad, no...

 • KOLT
  23:24 03.02.2017

  PavolR, nadřazenost islámských krajin nad křesťanskými v raném a vrcholném středověku je skutečně spíš záležitost přijetí antické vzdělanosti na středním východě. Mmchd, velká ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR, nadřazenost islámských krajin nad křesťanskými v raném a vrcholném středověku je skutečně spíš záležitost přijetí antické vzdělanosti na středním východě. Mmchd, velká část tehdejší "muslimské" vzdělanosti byla ve skutečnosti židovská.

  Křesťanská Evropa naopak toto v danou dobu neudělala (a křesťanství na tom mělo velký podíl, byť hlavní zásluha asi patří tomu, že jsme prostě byli barbaři :-) ať už se severu nebo východu). Když pak přišla renesance, návrat ke kořenům a uvolnění otěží ze strany církve, došlo v Evropě k razantnímu nárůstu poznání, ke kterému navíc církev poměrně obstojně přispívala. Nic takového se v muslimském světě nikdy neodehrálo. A dokud se bude držet koránu jako dokonalé knihy (což ani judaismus ani většinové pojetí křesťanství o svých svatých textech netvrdí), ani k žádnému rozvoji vědy dojít nemůže. Pro křesťanství bylo poměrně zásadní oddělení sakrální a profánní složky života, to pomohlo křesťanskému světu k takto radikálnímu růstu. K tomu se přidává protestantský důraz na tvořivost (Bůh je tvůrce a stvořil nás k obrazu svému, proto se mu nejvíce zalíbíme, budeme-li také tvořit) a vzdělání (kde navazuje na židovskou tradici, což je velmi markantní především na českém protestantství). Judaismus v určitém slova smyslu toto oddělení nikdy nepotřeboval. Navíc minimálně od dob Babylonského zajetí je součástí židovské kultury důraz na vzdělání, poznávání a diskusi (Talmud jsou záznamy rabínských hádek :-) ). V islámu, pokud vím, k ničemu podobnému nedošlo. Jeho ideologie je naopak do značné míry totalitní. Což ostatně platí pro všechna tři náboženství Knihy, pokud je její význam vykládán doslova. Jenže Židé se o významu jejích textů hádají od té doby, co ji sepsali, a křesťané od té doby, co nechal Pilát pověsit jednoho rabína na kříž ;-) Oproti tomu je hlavním rozporem mezi sunnity a šíity, který chachar byl tím správným následovníkem Mohameda (OK, zjednodušuju, ale ne moc).

  A poslední věc – ono nejde jen o spor islám x křesťanství. Rozdíly v našich kulturách jsou dané i mnoha jinými skutečnostmi. Stejně tak se liší pojetí islámu v Africe, v Arábii a v Indonésii. Každopádně v důsledku obojího se kompatibilita evropské, křesťansko-ateistické kultury a africké či arabské, striktně muslimské kultury limitně blíží nule.


  fenri, to píšete z mobilu nebo s flaškou v ruce? ;-) Proti obsahu nic, ale ta forma...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:50 03.02.2017

  Pavol - a zase ta malost proti Maďarsku. Dovolte, abych vám připomněl, že zákaz nedělního prodeje platí v podstatné části západní Evropy už dávno.
  Nicméně, mohl byste nám ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavol - a zase ta malost proti Maďarsku. Dovolte, abych vám připomněl, že zákaz nedělního prodeje platí v podstatné části západní Evropy už dávno.
  Nicméně, mohl byste nám přoiblížit, jak často se konzervativní křesťané odpalují, jak často masakrují jinověrce apod?

  Co se týče vědy - věda není vždy o penězích. To za prvé. Za druhé řada muslimských zemí má z ropy neskutečně mnoho peněz. Wichterle, Holý a jiní nepracovali se zlomkem rozpočtů, co mají oni. Nicméně jejich vědecká, technická a intelektuální úroveň je na tom tak, že technologii na těžbu a přepravu ropy jim stejně musí vyvíjet někdo jiný.
  Na jednoho Izraelce připadá cca 200 muslimů. A teď si zkuste porovnat výstupy...
  Pokud islámský "vědeckými metodami dokáže", že odhalování žen vede k zemětřesením, tak co chcete řešit?
  K muslimské vzdělanosti raného středověku: oni toho mnoho nevymysleli, jen přejali z antiky. Zkuste mi vyjmenovat třeba deset nositelů Nobelovy ceny z muslimského světa. A seznam arabských či muslimských vědců je také dojemně stručný. Na 1.6 mld lidí...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:21 03.02.2017

  Todo, asi jste musel mít problém ve škole (nebo stále máte) jak s množinami, tak s výrokovou logikou. To, že tvrdím, že je vazba mezi islamismem a islámem, nijak neimlikuje, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todo, asi jste musel mít problém ve škole (nebo stále máte) jak s množinami, tak s výrokovou logikou. To, že tvrdím, že je vazba mezi islamismem a islámem, nijak neimlikuje, že všichni muslivoé jsou stejní. Jste schopný to pochppit, nebo to mám zkusit rozbrat jak pro pitomce.
  Mimochodem, třeba Rafi Eitan je pro vás také hysterický blbec? Říká totiž totéž. A při vší úctě k vaší vyhlášené moudrosti, až budete mít desetinu renové, zkušeností a záslyh rafiho, začnou mít vaše názory větší cenu, než pár nad trusem.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:18 03.02.2017

  fenri (19:37):
  Obdobu islamizmu – teda politického prúdu snažiaceho sa vnútiť spoločnosti život podľa svojich náboženských predstáv – reprezentujú v Európe mnohé tzv. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri (19:37):
  Obdobu islamizmu – teda politického prúdu snažiaceho sa vnútiť spoločnosti život podľa svojich náboženských predstáv – reprezentujú v Európe mnohé tzv. konzervatívno-kresťanské strany, z ktorých niektoré sú aj reálne pri moci a je to poznať. Nehovoriac o tom, že Európa dosiahla to, čo dosiahla práve v konfrontácii s takýmito politickými silami. Zoberme si také Poľsko, kde musia ženy demonštrovať za svoje práva, alebo Maďarsko, kde z náboženských dôvodov zaviedli proti vôli občanov zákaz nedeľného predaja a následne obštruovali vypísanie referenda na danú tému. Ale sú už aspoň natoľko vydrezúrovaní, aby niektoré si niektoré zo svojich predstáv netrúfli ani vysloviť. ;) Takže máme s takýmito típkami vcelku bohaté skúsenosti.

  Čo sa vedy týka, tá je hlavne o peniazoch a nie o ľuďoch. Pred tisíc rokmi nás ešte moslimské krajiny ďaleko presahovali vo vede, lebo cez križovatku troch kontinentov pretekalo kvantum tovarov a peňazí. My sme získali prevahu, keď sa gro obchodu presunulo na oceánske trasy. Mnoho moslimských vedcov pôsobí na Západe a ďalší v tých moslimských krajinách, ktoré majú dosť peňazí na investície do vedy. A to bez ohľadu na to, že islam ako náboženstvo nie je vede príliš naklonený – nuž ale aj u nás robila cirkev dlho prieťahy. Vedecké inštitúcie v moslimských krajinách sú iste aspoň na takej úrovni ako latinskoamerické.

  Aj pomerne rozumní Európania majú tendenciu podliehať radikalizácii a extrémizmu. Stačí pozrieť, čo sa dialo v Európe v prvej polovici 20. storočia a dodnes je to našou najväčšou slabinou, cez ktorú na nás môžu útočiť aj omnoho slabší protivníci ako Rusko alebo ISIS. Hoci ide o zásadne odlišné entity, obe útočia mierne rozdielnou taktikou na ten istý slabý bod Európy – možnosť rozvracania skrze vzájomné rozoštvávanie rôznych skupín.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  21:09 03.02.2017

  fenri, přehlédnu hysterii v tvých reakcích (a to tě dneska admin pochválil!) a zkusím tě upamatovat. Že jsou všichni muslimové stejní sígři, jsi uvedl ve svém předchozím příspěvku. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri, přehlédnu hysterii v tvých reakcích (a to tě dneska admin pochválil!) a zkusím tě upamatovat. Že jsou všichni muslimové stejní sígři, jsi uvedl ve svém předchozím příspěvku. Nebo jsi to nebyl ty, kdo odmítl dělat rozdíl mezi islámem a islamismem (který asi vznikl z vakua)? Použil jsi posměšný příměr s „dlooouhou tlustou čárou“ a levičáky. To je naprosto stejné, jako by jsi řekl, že odmítáš oddělovat tlustou čárou muslima a islamistu. A to je stejné, jako bys řekl, že mezi jednotlivými muslimy prostě není žádný rozdíl. Bud jsi tím myslel, že jsou všichni muslimové stejně úžasní, nebo že jsou naopak stejně strašní - tedy sígři. Z ostatních tvých příspěvků myslím, že jsi myslel druhou variantu. Pletu se? Ale vzhledem k tomu, že teď už v rámci svých účelových názorových piruet zapíráš dokonce i Asada (sic!) zapřeš možná i tohle.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:17 03.02.2017

  Já líčil Asada jako hrdinu? Asi budešte mít problém najít citaci, kdy jsem z něj dělal hrdinu. Tak už přestaňte lhát a běžte spát.
  Asad je velmi umírněný vlažný levičák (mnohem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já líčil Asada jako hrdinu? Asi budešte mít problém najít citaci, kdy jsem z něj dělal hrdinu. Tak už přestaňte lhát a běžte spát.
  Asad je velmi umírněný vlažný levičák (mnohem méně levicový, než 3/4 Bruselu), který je ale 100x lepší, než islamističtí bezmozci.
  KDE jsem řekl že všimchni muslimové jsou úplně stejní sígři?
  Zase lžete a vymýšlíš jsi, protože jste fakticky v řiti. Lež je záladní argument Toda (kromě canců z Marxe).
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:59 03.02.2017

  fenri – potom jsi ovšem právě ty levičácký ideolog, neboť jsi vždy líčil Asada jako hrdinu boje proti islamistům a přitom nyní odhaluješ, že ve skutečnosti dobře víš, že je muslim ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri – potom jsi ovšem právě ty levičácký ideolog, neboť jsi vždy líčil Asada jako hrdinu boje proti islamistům a přitom nyní odhaluješ, že ve skutečnosti dobře víš, že je muslim a tedy úplně stejný sígr jako ostatní muslimové, podřezávající krky každému, kdo se jim znelíbí! Že má jiný pohled na ženy, na individuální svobody, na lidí žádné či jiné víry. Zkrátka věděl jsi, že je Asad svým ideologickým usazením cele v rozporu s naším způsobem života a přesto jsi ho neváhal zde na fóru obhajovat?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:37 03.02.2017

  Mě vždycky pobaví levičácká ideologie, která má dlooouhou tlustou čáru, mezi islámem a islamismem (který asi vznikl z vakua). Problém je, že že i "normální" islám je pro Evropu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mě vždycky pobaví levičácká ideologie, která má dlooouhou tlustou čáru, mezi islámem a islamismem (který asi vznikl z vakua). Problém je, že že i "normální" islám je pro Evropu konečná. I muslimové, kteří se nevyhazují do vzdichu mají "poněkud" jiný pohled na ženy, individální svobody, lidi jiné či žádné víry, mají jiný vztah k vědě (proto umírněná/neumírněná, ale islámské země jsou bez vyjímky vědecky v hajzlu), množení, hodnotám apod. Neříkám, že nutně horší. Prostě jiný, který je ve fatálním konfliktu s naším způsobem života. A agrese islámu je celkem nepřehlédnutelný a neodiskutovatelný prvek. I ty slavné křížové výpravy, kterými se rádi ohání muslimové a levičáci (čímto, že tyto idelogie spolu tak kamarádní) nebyly žádným napadením hodných muslimů, ale pokusem znovuzískat území, která byla anektována islámem.
  A konečně problém islámu je, že i poměrně rozumní muslimové mají výraznou tendenci podléhat radikalizaci a extrémismu. Všichni ti odpalovači, řezači, střelci a vyhazovači byli vždy "hodný, slušný soused, zdvořilý, fakt nechápeme...".
  Každopádně expanze islámu a islamismu je podmíněna jen slabost Západu, resp. jeho příklonu k různým levicových extrémnistickým proudům (Morgherini, Barosso, Schultz a další 4. internacionála). Technicky, ekonomicky a (chci věřit že) ideově máme na to jm stále nakopat zadek. I s Todem v týlu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:29 03.02.2017

  RiMr71 - Asad, Kaddáfí, Husajn, Kadyrov jsou také muslimové. Kupodivu o nich stále čtu, jako o hrdinech boje proti islamismu. Tak jsou nebo nejsou všichni muslimové stejní? Pokud ...
  Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71 - Asad, Kaddáfí, Husajn, Kadyrov jsou také muslimové. Kupodivu o nich stále čtu, jako o hrdinech boje proti islamismu. Tak jsou nebo nejsou všichni muslimové stejní? Pokud ano - což naznačuješ - je Asad bojující proti IS stejný grázl, jako Abú Bakr al-Bagdádí emír IS a to prostě proto, že jsou oba muslimové. Stejně tak vojáci v armádě Asada a třeba také velká část Kurdů bojujících v Sýrii jsou úplně stejní grázlové, jako bojovníci Islámského státu a to prostě proto, že jsou to všichni muslimové. Nechce se mi věřit, že tě tak prostá věc při přemýšlení o muslimech nenapadne. A západisté skutečně existují, házejí zápalné lahve na ubytovny pro imigranty v Německu a s normálními Němci nemají nic společného. Tak jako nemá normální muslim nic společného s islamistickými teroristy. Ve světě je 1,5 miliardy muslimů, pokud by se nijak nelišili od islamistů, to by byl vonačejší tanec!
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:59 03.02.2017

  RiMr71:
  Presne tak, veď napríklad ani RiMr71 podobne ako 99,99% obyvateľov Západu nepodnikol reálne proti tým radikálom absolútne nič. ;) Ale namiesto "západisti" by som hádam ...
  Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71:
  Presne tak, veď napríklad ani RiMr71 podobne ako 99,99% obyvateľov Západu nepodnikol reálne proti tým radikálom absolútne nič. ;) Ale namiesto "západisti" by som hádam popremýšľal nad nejakým iným pomenovaním. :) Znie to trocha divne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  17:42 03.02.2017

  Nejvíce se k této diskuzi hodí tento proslov D. Trumpa :) Mimochodem... máte u toho i české titulky.

  https://www.youtube.com/watch?...

  Nejvíce se k této diskuzi hodí tento proslov D. Trumpa :) Mimochodem... máte u toho i české titulky.

  https://www.youtube.com/watch?...

 • asdf
  16:44 03.02.2017

  K tej zamestnanosti uprchlikov.

  Nemecka agentura odhaduje, ze do jedneho roku bude pracovat 8 - 10 percent migrantov. Do 5 rokov 50 percent a do 15 rokov 70 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K tej zamestnanosti uprchlikov.

  Nemecka agentura odhaduje, ze do jedneho roku bude pracovat 8 - 10 percent migrantov. Do 5 rokov 50 percent a do 15 rokov 70 percent.

  http://zpravy.idnes.cz/migrant...

  Takze podla ich odhadu este stale po 15 rokoch ako pridu, tak u migrantov bude 30 percentna nezamestnanost.
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  16:40 03.02.2017

  "Největší útoky islamistů v Evropě byly před 12 lety ve vlacích v Madridu a rok poté, tedy v roce 2005 pak v metru a autobusech v Londýně. Tyto útoky jsou pomstou džihádistů za to, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Největší útoky islamistů v Evropě byly před 12 lety ve vlacích v Madridu a rok poté, tedy v roce 2005 pak v metru a autobusech v Londýně. Tyto útoky jsou pomstou džihádistů za to, že západ bojuje proti radikálním islamistům po celém světě. "

  Jestli za ty teroristické útoky nemůžou muslimové, ale jen islamisté, v tom případě s radikály nebojuje západ, ale jen jacísi západisté, ne?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:36 03.02.2017

  Děkuji soudruhu Todovi za vysvětlení. Již jsem prozřel. Slunce je hranaté a tmavé a čeká nás světlá budoucnost.

  Trošku toho vašeho matroše byste neměl? Bez něj se to jeví ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Děkuji soudruhu Todovi za vysvětlení. Již jsem prozřel. Slunce je hranaté a tmavé a čeká nás světlá budoucnost.

  Trošku toho vašeho matroše byste neměl? Bez něj se to jeví maličko hůř a jinak, než tvrdíte. Díky předem a nashledanou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:28 03.02.2017

  Toto je extrakt z myšlení českých protiuprchlických xenofobů:

  Islamista s nožem v ruce je terorista, oběť která před ním klečí je terorista a ten co před tímhle utekl do Evropy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Toto je extrakt z myšlení českých protiuprchlických xenofobů:

  Islamista s nožem v ruce je terorista, oběť která před ním klečí je terorista a ten co před tímhle utekl do Evropy je taky terorista.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:15 03.02.2017

  fenri - A v Syrii bombarduje Syřany vlastní vláda? Nebyli to před chvílí Rusové, co za vše můžou? Nějak se vám to sype.

  Uff, ty to rád furt dokola, tak dobře. Kdo byl od ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri - A v Syrii bombarduje Syřany vlastní vláda? Nebyli to před chvílí Rusové, co za vše můžou? Nějak se vám to sype.

  Uff, ty to rád furt dokola, tak dobře. Kdo byl od počátku zbrojířem, rozvědkou a ochráncem Asada? Rusko. Kdo zajistil pomocí vet v RB OSN beztrestnost Asadovi při vraždění neposlušného obyvatelstvo. Rusko (a Čína). Rusko a jeho politka stály u zrodu občanské války v Sýrii. Rusko je v Sýrii přítomno od počátku konfliktu. Nejprve bombardoval Asad s pomocí a ochranou Ruska, později Asad a Rusko společně.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:12 03.02.2017

  A ten kamion řídil kdo?
  Spi dál Todo...

  A ten kamion řídil kdo?
  Spi dál Todo...

 • Todomatch
  14:09 03.02.2017

  fenri - co do toho taháš kamion? Útoky islámských teroristů tu byly před imigrační vlnou, jsou během ní a budou i po ní. Největší útoky islamistů v Evropě byly před 12 lety ve ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri - co do toho taháš kamion? Útoky islámských teroristů tu byly před imigrační vlnou, jsou během ní a budou i po ní. Největší útoky islamistů v Evropě byly před 12 lety ve vlacích v Madridu a rok poté, tedy v roce 2005 pak v metru a autobusech v Londýně. Tyto útoky jsou pomstou džihádistů za to, že západ bojuje proti radikálním islamistům po celém světě. To nejsou útoky imigrantů za to, že je německá společnost přijala. Už fakt blábolíš nesmysly.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:03 03.02.2017

  Pro Toda:
  " V případě překvapivě vysoké zločinnosti občanů Srbska upozorňuje deník Die Welt ale na fakt, že značná část zločinců se srbskými pasy jsou ve skutečnosti obyvatelé ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro Toda:
  " V případě překvapivě vysoké zločinnosti občanů Srbska upozorňuje deník Die Welt ale na fakt, že značná část zločinců se srbskými pasy jsou ve skutečnosti obyvatelé Kosova, kteří se podílí na činnosti albánsky hovořících mafií v Německu.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/migrant... - máte to od Mánerta z Ýdnesu, takže to musí být pravda.

  http://www.reflex.cz/clanek/ko...
  http://www.securitymagazin.cz/...
  http://zboril.blog.ihned.cz/c1...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:55 03.02.2017

  Bazingo, ale ten kamion podle Toda zabil jen jednoho člověka.
  Ono vůbec si myslím, že i s tím jedním Todovým vraždícím imigrantem je to nějaká chyba.
  V Berlíně vraždí kamion, v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bazingo, ale ten kamion podle Toda zabil jen jednoho člověka.
  Ono vůbec si myslím, že i s tím jedním Todovým vraždícím imigrantem je to nějaká chyba.
  V Berlíně vraždí kamion, v Bruseli výbušniny, v Paříži zlé kalašnikovy, jinde svéhlavá sekera atd. S imigranty to nemá nic společného.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:53 03.02.2017

  Todo - jestli si voni zase nevytvořili předem názor protivníka a s tím bojují a udatně vítězí. A nejsou tak jako obvykle mimo hřiště a mísu.

  Kosovci jsou v těch statistikách, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todo - jestli si voni zase nevytvořili předem názor protivníka a s tím bojují a udatně vítězí. A nejsou tak jako obvykle mimo hřiště a mísu.

  Kosovci jsou v těch statistikách, které dávají velký podíl trestné činnosti na Srby vedeni pod nimi. Jednoznačně.

  Kosovce, Pakistánce, Afghanistánce, Somálce, Nigeřany, Eritrejce, Gabuňany, Tunisany, Maročany... bombarduje vlastní vláda?? Od kdy probůh?

  A pokud, tak proč jí do háje nevykopou kam patří?
  A pokud, tak proč neutíkají do bezpečí, ale tam, kde jsou prachy?
  A pokud, tak proč tam, kde dostanou prachy dělají brajgl?
  A pokud, tak proč tam, kde žijí na úkor hostitelů stavějí svojí víru (která je mocným zdrojem jejich srabu) nad víru hostitelů?

  A v Syrii bombarduje Syřany vlastní vláda? Nebyli to před chvílí Rusové, co za vše můžou? Nějak se vám to sype.

  Nic ve zlém chlapče, ale situace se z nemalé části dá připodobnit tomu, jako kdyby z hitlerovského Německa utíkali nacisté do Palestiny a dožadovali se ustanovení, že NSDP je vedoucí stranou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Bazinga20
  13:46 03.02.2017

  Jsem rád že takové věci jako když Afgánec jen pocuchá nožem a sekerou pár lidi ve vlaku nebo když se Tunisan projede kamionem přes vánoční trhy že je to vlastně v pohodě :D a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jsem rád že takové věci jako když Afgánec jen pocuchá nožem a sekerou pár lidi ve vlaku nebo když se Tunisan projede kamionem přes vánoční trhy že je to vlastně v pohodě :D a imigranti se dobře integrujou :D Když se to teda mezi to co tu dělají nepočítá.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  13:38 03.02.2017

  RiMr71 - informace o tom, že za rok 2015 na milion a půl krvežiznivých imigrantů připadá jedna jediná vražda německého občana není zůžení problému, ale naopak rozšíření obzorů ...
  Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71 - informace o tom, že za rok 2015 na milion a půl krvežiznivých imigrantů připadá jedna jediná vražda německého občana není zůžení problému, ale naopak rozšíření obzorů zaslepenců, kteří to nepřijmou, protože to neodpovídá jejich předpokladu, že Němci jsou den co den vražděni po stovkách. V této informaci se mimochodem skrývá odpověď na otázku, kterou české hysterky stále kladou - jak to, že jsou ti Němci tak klidní, tolerantní, smířliví a dokonce pomáhají? Dokonce Bundeswehr jim pomáhá! Copak jsou blázni? Copak nevidí, jak jsou každý den vražděni - ne nevidí.

  A k druhé části - vždyť to povstání bylo proti Asadovi a Asad jej potlačoval bombardováním, to před Asadem ti lidé prchali. Ten má na svědomí 70% civilních obětí! To se měli přidat k islámskému státu a bojovat na jeho straně, nebo co proboha?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  13:27 03.02.2017

  asdf / Todomach > Ked rusi eskalovali Syriu, tak preco v 4 kvartali okrem 34 percent syranov bolo 19 percent afgancov a 13 percen iracanov. Ja som nevedel ze v Afganistane a Iraku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  asdf / Todomach > Ked rusi eskalovali Syriu, tak preco v 4 kvartali okrem 34 percent syranov bolo 19 percent afgancov a 13 percen iracanov. Ja som nevedel ze v Afganistane a Iraku su tiez rusi.

  V Afghanistánu je to díky tomu, že Taliban má přímou vojenskou podporu Ruska (celkem nedávno o tom poprvé veřejně informala francouzská tajná služba) a v Iráku je to zase díky IS, jehož mnozí významní velitelé a řada bojovníků jsou občany Ruské federace.
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  13:24 03.02.2017

  Pěkně napsané Fenri.
  Todo - zúžit celý problém na to, kolik vražd kdo kde spáchal je o ničem.
  Jsem pro pomoc těmto lidem, ale U NICH.

  Systém, kdy u mě začne doma hořet a já se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pěkně napsané Fenri.
  Todo - zúžit celý problém na to, kolik vražd kdo kde spáchal je o ničem.
  Jsem pro pomoc těmto lidem, ale U NICH.

  Systém, kdy u mě začne doma hořet a já se nastěhuju k sousedovi místo abych hasil, je špatný.
  Vlastně, kdyby k sousedovi, ale až k někomu na konci ulice, protože soused nemá bazén a (domněle) povolné dcéry a to já nutně potřebuju, když u mě doma hoří...
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  13:20 03.02.2017

  fenri - "Reakce ruských, polských, řeckých, britských, srbských... mladíků byla docela jiná. Říká se tomu civilizační rozdíly"

  Pokud by je jejich vlastní vláda systematicky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri - "Reakce ruských, polských, řeckých, britských, srbských... mladíků byla docela jiná. Říká se tomu civilizační rozdíly"

  Pokud by je jejich vlastní vláda systematicky bombardovala v jejich domovech, to bys viděl úprk. Ale ani tak s tou reakcí nemáš zcela pravdu, minimálně u Srbů ne. Srbští uprchlíci mají v Německu stejné procentuální zastoupení ve zločinnosti, jako třeba Afghánci. A Kosovští Albánci jsou vedeni zvlášť, abys zase hned neběžel hlavou proti zdi, jak to máš rád :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:19 03.02.2017

  Hmmm, tak to myslí vážně.

  Poor boy....

  Hmmm, tak to myslí vážně.

  Poor boy....

 • Todomatch
  13:14 03.02.2017

  fenri - ne to není legrace. Nebo teda možná je - přece jenom sledovat zdejší xenofobní hysterky jak nemohou vstřebat prostý fakt, že milion a půl arabských uprchlíků má za celý ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri - ne to není legrace. Nebo teda možná je - přece jenom sledovat zdejší xenofobní hysterky jak nemohou vstřebat prostý fakt, že milion a půl arabských uprchlíků má za celý krizový rok 2015 na svědomí pouze jednu jedinou vraždu německého občana je trošku zábavné. Je mi jasné, že to nemůžete pokousat, že jste v rámci svých předsudků předpokládali aspoň deset tisíc a dalších deset tisíc spáchaných, ale neprokázaných. Bohužel - nedá se nic dělat - je to jen jedna jediná vražda. Já jsem rád. Vy ne?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  13:08 03.02.2017

  Bazinga20 - tu poslední větu máš nedokončenou "... přidá i nějakou tu dojemnou fotku emigranta" ... a teď mělo následovat "zatímco na české děti se musejí sbírat víčka". Poslední ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bazinga20 - tu poslední větu máš nedokončenou "... přidá i nějakou tu dojemnou fotku emigranta" ... a teď mělo následovat "zatímco na české děti se musejí sbírat víčka". Poslední dobou to dost flákáte. Ale vem to čert. Objevují se zde stále narážky na vzdělanost imigrantů. To jsou ti fenriho věční inženýři a lékaři. Chápu, že vás nevzdělanost uprchlíků překvapuje. Aby ne, vždyť vy sami jste tu nesčetněkrát pěli ódy na Libyi plukovníka Kaddáfího, kde existoval úžasný vzdělávací systém a celý zdarma a pro každého. Podobně jste psali o Sýrii a Asadovi jako o osvíceném člověku, jež dbá vzdělanosti syrského lidu a striktně odděluje náboženství a modernitu syrské země. I o Sadámovi jste psávali, jaký to byl pořádkumilovný člověk, jež spravoval moderní říši, kde měl každý (samozřejmě kromě špinavých Kurdů) prostor k seberealizaci. No a teď se ty vaše bláboly, kterým jste snad sami skutečně věřili ukazují nahé a v přímém světle. No a nic, všichni jsou nevzdělaní. Mě to nepřekvapuje. Vás stoupence báchorek o moudrých učitelích Asadovi, Kaddáfím a Husajnovi přirozeně ano, ale to je váš problém.
  Skrýt celý příspěvek

 • Bazinga20
  10:46 03.02.2017

  Tady snad všichni nevěří ze jsem jdou samí slušní a vzdělaní lidé jako imigranti co nás multikulturně obohatí a budou pracovat pilně jako včelky a ze za všechno zlo může Rusko! To ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tady snad všichni nevěří ze jsem jdou samí slušní a vzdělaní lidé jako imigranti co nás multikulturně obohatí a budou pracovat pilně jako včelky a ze za všechno zlo může Rusko! To otevírá prostor pro jistě hrozně užitečný úřad Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám on vám už vysvětlí všechny ty dezinformace vysvětlí a třeba k tomu přidá i nějakou tu dojemnou fotku imigranta...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  10:33 03.02.2017

  Pánové, vím, že emoce jsou "sviňa" a někdy je nejde ovládnout, ale nepoužívejte diskuzi k emotivním výlevům. Děkuji Fenri za konstruktivní vedení diskuze.

  Pánové, vím, že emoce jsou "sviňa" a někdy je nejde ovládnout, ale nepoužívejte diskuzi k emotivním výlevům. Děkuji Fenri za konstruktivní vedení diskuze.

 • fenri
  07:57 03.02.2017

  Pánové, domnívám si, že Todo si z vás dělá legraci a vy mu to baštíte. Tak blbý nikdo být prostě nemůže.

  Jen na okraj: imigrační krize vypukla řadu měsíců před zahájením ruského ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, domnívám si, že Todo si z vás dělá legraci a vy mu to baštíte. Tak blbý nikdo být prostě nemůže.

  Jen na okraj: imigrační krize vypukla řadu měsíců před zahájením ruského angažmá a v září, říjnu 2015 už byla dávno v plném proudu. Pokud uvážím říjen (30. začali) jako zahájení leteckých úderů Ruska a přijmeme filosofii soudruhů Mánerta, Palaty, Fendrycha apod., že teprve cílené ruské údery na civilní domy, továrny na hračky, 486tou poslední nemocnici v Allepu, útulky pro štěňátka a další cíle, o které Rusům jistě šlo a kterými vojensky otočili situaci zvedly ubohé syrské mladíky na migrační pouť, tak to pořád kulhá. Kdyby se syrští mladíci hned v první den ruských úderů jako jeden muž zvedli a vyrazili vstříc evropským sociálním systémům, tak jim to bude trvat (a to jsem hodně velký optimista) měsíc až dva, než se objeví v Únii. Znovu: museli by vyrazit 1. října, aby tu někdy v listopadu byli. Což je pochopitelně nereálný předpoklad.

  Jaká byla realita?:
  krize vypukla v květnu, kdy se uklidnilo Středozemní moře a statisíce afrických mladíků, na protest proti ruskému bombardování v Syrií, (které za půl roku očekávali) vyrazili do Evropy. Během léta to rostlo, protože všichni od Bangladéše, přes Afghanistán (kam jsme přinesli mír), Pakistán, Irák (kam jsme přinesli mír), Syrii, Somálsko, Niger, Eritreu, Libyi (kam jsme přinesli mír), Tunis až po Maroko se cítili ohroženi budoucím ruským bombardováním v Syrii a vyrazili za bezpečím. Podivuhodnou shodou okolností zrovna do zemí s nejtučnějšími sociálními systémy.

  Už 4. září se schází premiéři V4 v Praze kvůli neudržitelné situaci na hranicích V4, potažmo Schengenu. O den později eskaluje situace před budapešťským Východním nádražím a inženýři vyrážejí na pochod naděje do Austrie. 15. září začínají Maďaři stavět plot, protože už to fakt nejde. 22. září schvalují ministři vnitra systém kvót, protože země EU se mohou o intelektuální a pracovní vzpruhu jen porvat a inženýrů se nedostává na všechny...

  30. září, Todo, začínají Rusové poprvé bombardovat školky v Syrii.

  Hned v říjnu dosáhne imigrace do EU vrcholu, takže se zdá, že na běžencích nebyla patrná únava z dlouhé cesty, ale asi jet-lag, že Todo.

  Todo - když byla naposledy v Rusku válka tak statisíce ruských mladíků vyhnali Němce ze své země.

  Chápete ten rozdíl? Když je někde v muslimském světě válka (nebo ani není, ale co když začnou Rusové za půl roku bombardovat hned 2000 km vedle?), tak reakcí arabských a afrických mladíků je honem vyrazit do země s největšími sociálními dávkami a pak v těch zemích dělat bordel.

  Reakce ruských, polských, řeckých, britských, srbských... mladíků byla docela jiná. Říká se tomu civilizační rozdíly.
  Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  06:49 03.02.2017

  Todomach > Ked rusi eskalovali Syriu, tak preco v 4 kvartali okrem 34 percent syranov bolo 19 percent afgancov a 13 percen iracanov. Ja som nevedel ze v Afganistane a Iraku su tiez ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomach > Ked rusi eskalovali Syriu, tak preco v 4 kvartali okrem 34 percent syranov bolo 19 percent afgancov a 13 percen iracanov. Ja som nevedel ze v Afganistane a Iraku su tiez rusi.
  Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  06:46 03.02.2017

  Todomach > Ja som nevedel, ze rusi su v afganistane, iraku, pakistane, kosovu, albansku.

  Ty slavny Syrcania netvorili ani tretinu ziadatelov o azyl v roku 2015 v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomach > Ja som nevedel, ze rusi su v afganistane, iraku, pakistane, kosovu, albansku.

  Ty slavny Syrcania netvorili ani tretinu ziadatelov o azyl v roku 2015 v EUl.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/...
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  06:19 03.02.2017

  Todo nevím co hulíš, každopádně bych být tebou vyměnil matroš.. tenhle ti nedělá moc dobře.

  Todo nevím co hulíš, každopádně bych být tebou vyměnil matroš.. tenhle ti nedělá moc dobře.

 • Kozlus
  01:02 03.02.2017

  Migrace ale souvisí zcela zásadně s Ruskem eskalovanou občanskou válkou v Sýrii.

  HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHa
  Uz zase lzes?

  Migrace ale souvisí zcela zásadně s Ruskem eskalovanou občanskou válkou v Sýrii.

  HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHa
  Uz zase lzes?

 • Todomatch
  23:53 02.02.2017

  fenri - přirozeně, není to normální situace, je to humanitární krize vyvolaná občanskou válkou v Sýrii. Představte si válku v Rusku a tisíce opilých ruských mladíků na útěku na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri - přirozeně, není to normální situace, je to humanitární krize vyvolaná občanskou válkou v Sýrii. Představte si válku v Rusku a tisíce opilých ruských mladíků na útěku na Silvestra u nádraží V Kolíně nad Rýnem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  23:47 02.02.2017

  jenikdavid - to je těžké, USA, EU, NATO se opakovaně odhodlaly k zásahům vně svých hranic a byly za to vždy neskutečně pranýřovány od těch samých, co dnes křičí proč jsme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jenikdavid - to je těžké, USA, EU, NATO se opakovaně odhodlaly k zásahům vně svých hranic a byly za to vždy neskutečně pranýřovány od těch samých, co dnes křičí proč jsme nezasáhli. Migrace ale souvisí zcela zásadně s Ruskem eskalovanou občanskou válkou v Sýrii. Po předchizích zásazích západu v Iráku, Afghanistánu nebo Libyi, žádná uprchlická krize nevznikla. Zjevně se ruské řešení od toho západního v něčem důležitém liší.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:46 02.02.2017

  Todo: nevím, co píší ti vaši zloseři, ale vím celkem jistě, že armádu si občané budují za jiným účelem, než podpora invaze do jejich země. Čísla o zločinnosti v Německu jsem četl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todo: nevím, co píší ti vaši zloseři, ale vím celkem jistě, že armádu si občané budují za jiným účelem, než podpora invaze do jejich země. Čísla o zločinnosti v Německu jsem četl jiná a také o jejím tutlání. Nicméně, pokud byste srovnával zrovna vraždy (a proč jen vraždy) s pražáky - tak by stálo za to uvést, kolik% z těch vražd udělali pražáci či Češi, a kolik je v tom vyřizování účtů mezi cizojazyčnými mafiemi apod.
  Ale jestliže ti imigranté zvládli za čtvrt roku v Německu udělat 69 000 trestných činů (a to se nebavím o tom, že to projde jim Němci fakt neprojde), tak mi to jako takový ráj nepřijde. A to je Němci živí, šatí, platí jim telefony....atd. A navíc si myslím, že se mládeci teprve rozkoukávají. Až jich bude víc a až poznají, jak jsou chránění, tak se do toho obují ještě radostněji.
  KOLT - souhlas. Zcela.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  23:35 02.02.2017

  Až donedávna jsem si myslel, že o moc hůř než s Merkelovou na tom Němci nebudou s nikým. Při představě, že by je vedl Schulz, mám ale husí kůži. Možná by se oni neměli hůř, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Až donedávna jsem si myslel, že o moc hůř než s Merkelovou na tom Němci nebudou s nikým. Při představě, že by je vedl Schulz, mám ale husí kůži. Možná by se oni neměli hůř, ale všichni kolem nich ano... Pokud by ten zvítězil, tak snad kupuju letenky do Austrálie.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  23:31 02.02.2017

  "...z nich dělá takové trošku horší Pražáky, řekl bych."

  Ntmpsr, tak po tomhle bych se skoro bál do Prahy jezdit. Ale já taky klukům v Brně říkám, že za nimi do té Asie teda ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "...z nich dělá takové trošku horší Pražáky, řekl bych."

  Ntmpsr, tak po tomhle bych se skoro bál do Prahy jezdit. Ale já taky klukům v Brně říkám, že za nimi do té Asie teda přijedu. A zatím mě nezlynčovali (dokonce ani pít Starobrno mě nenutili, ale to koneckonců oni ani sebe :-)) ).
  Skrýt celý příspěvek

 • jenikdavid
  23:29 02.02.2017

  Možná se mýlím, ale nehledě na důvody této masové imigrace, je toto dobrý příklad proč řešit možné problémy nejlépe vně svých hranic, protože když to neuděláme nebo jen částečně či ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Možná se mýlím, ale nehledě na důvody této masové imigrace, je toto dobrý příklad proč řešit možné problémy nejlépe vně svých hranic, protože když to neuděláme nebo jen částečně či laxně, tak ten problém přijde až k naším dvěřím. Tím se nezříkám pomoci ldiem co jsou válkou přímo ohroženi na životech, ale ne tímto nekontrolovaným (nekontrolovatelným) způsobem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  23:28 02.02.2017

  Kozulus - to na věci nic nemění, sám říkáš, že možná nejsou všechny vraždy v Německu správně vyšetřeny - stejně jako v ČR, viz. příklad co zmiňuješ. Podobné je to teď se zmizením ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kozulus - to na věci nic nemění, sám říkáš, že možná nejsou všechny vraždy v Německu správně vyšetřeny - stejně jako v ČR, viz. příklad co zmiňuješ. Podobné je to teď se zmizením té dívky z náckovské rodiny z Ústí nad Labem. Také to nemusí být nikdy došetřeno i když to vypadá, že nejspíš pachatelem bude nějaká bílá huba z okruhu její matky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  23:27 02.02.2017

  Jistě fenri - ale měsíčkáři a zloserové tvrdí, že migranti mají mnohonásobně větší sklon k vraždění než většinová evropská populace. Člověk by tedy po příchodu 1,5 milionu běženců ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jistě fenri - ale měsíčkáři a zloserové tvrdí, že migranti mají mnohonásobně větší sklon k vraždění než většinová evropská populace. Člověk by tedy po příchodu 1,5 milionu běženců očekával stovky a tisíce vražd - a hle, oni spáchají tolik vražd, co Brňáci a Pražáci ani ne za rok.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:03 02.02.2017

  A navíc vražda není jediný nepříjemný skutek, co z novoněmců plyne. A to zatím jsou (většinou) relativně izolovaní v táborech a centrech. Ale jejich orientace na gynekologii, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A navíc vražda není jediný nepříjemný skutek, co z novoněmců plyne. A to zatím jsou (většinou) relativně izolovaní v táborech a centrech. Ale jejich orientace na gynekologii, shopping habits, vděčnost a poněkud parazitické přisátí na systém, který netvořili, v kombinaci s trváním na nedotknutelnosti a superioritě jejich víry (která souvisí s tím, že jejich země jsou v hajzlu) z nich dělá takové trošku horší Pražáky, řekl bych.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  22:41 02.02.2017

  Todomach:
  Ses si jistej, ze uplne vsechny vrazdy z te doby v Nemecku jsou vystreny a vinik je znam a odsouzen? A ze vsechna umrti a zmizeni osob byla spravne klasifikovana? Treba ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomach:
  Ses si jistej, ze uplne vsechny vrazdy z te doby v Nemecku jsou vystreny a vinik je znam a odsouzen? A ze vsechna umrti a zmizeni osob byla spravne klasifikovana? Treba jako ta holka u nas, co se sebevrazedne cca 15x bodla, kdyz se na ni nejakej cmoud dival?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  22:25 02.02.2017

  Wenet01 - to s tím Brnem a Prahou je zajímavý příměr. Na tom by se dala porovnat i kriminalita. Třeba v moravské metropoli bylo jen za prvních devět měsíců roku 2015 celkem 5 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Wenet01 - to s tím Brnem a Prahou je zajímavý příměr. Na tom by se dala porovnat i kriminalita. Třeba v moravské metropoli bylo jen za prvních devět měsíců roku 2015 celkem 5 vražd. V hlavním městě za stejné období dokonce 22 vražd! To je 27 vražd za 9 měsíců při stejném počtu lidí jako přišlo imigrantů.A to ještě v Praze a Brně žije spousta malých dětí, žen a starých lidí, což jsou skupiny které údajně mez imigranty téměř nejsou zastoupeny. Imigranti v Německu v roce 2015 tj. v období o 3 měsíce delším spáchali 28 vražd. Pouze v jednom jediném případě by zavražděn Němec, jinak byl obětí vždy jiný imigrant. Jak si vysvětluješ, že pokud jde o nejzávažnější kriminální delikty, jako je právě vražda, mají imigranti stejnou zločinnost jako Češi?
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  20:06 02.02.2017

  Schulze netřeba komentovat - ten pokud by se dostal k moci, tak by to byla celoevropská tragédie. Ale kouknul jsem na momentální preference v Německu. Šipka AfD vyletěla vzhůru, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Schulze netřeba komentovat - ten pokud by se dostal k moci, tak by to byla celoevropská tragédie. Ale kouknul jsem na momentální preference v Německu. Šipka AfD vyletěla vzhůru, momentálně má průměrně 15%, reálně ovšem předpokládám ještě více. Je i možné, že by se nakonec mohla stát druhou nejsilnější stranou v zemi, protože socani v čele s Schulzem mají průměr těsně nad 20%. Bylo by zajímavé, zda by si Merkelová za své partnery nakonec vybrala AfD pokud by skončila druhá nebo by se opět podřídila levičákům všeho druhu - od socanů, komunistů až přes rudo-zelenou skvadru.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  19:18 02.02.2017

  No vida, to je zajimavy namet na clanek o schopnostech ACR. Mno, ale zverejneni by asi znamenalo, ze uz vam obrana nikdy na nic neodpovi:)

  No vida, to je zajimavy namet na clanek o schopnostech ACR. Mno, ale zverejneni by asi znamenalo, ze uz vam obrana nikdy na nic neodpovi:)

 • fenri
  18:25 02.02.2017

  Jojo, nevzdělaný komunistický opilec Schultz s Německem plným inženýrů a lékařů bude pro naši budoucnost větší problém, než se zdá.

  Jojo, nevzdělaný komunistický opilec Schultz s Německem plným inženýrů a lékařů bude pro naši budoucnost větší problém, než se zdá.

 • Wenet01
  17:56 02.02.2017

  Ale jo...pokud chtějí páchat sociální experimenty a ročně si usídlit jedno Brno (prahu měli jen v roce 2015, nyní zpomalili) ať si to dělají jak chtějí. Bohužel, nebude to dlouho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ale jo...pokud chtějí páchat sociální experimenty a ročně si usídlit jedno Brno (prahu měli jen v roce 2015, nyní zpomalili) ať si to dělají jak chtějí. Bohužel, nebude to dlouho trvat a jejihc politici budou chtít zvýšit popularitu a jediná cesta jak snížit počty bude spočívat v nalezení metody jak je natlačit k nám, byť třeba za Německé peníze a tady mé pochopení končí.
  Jinak Německá armáda lepší takhle než jak by si jí představoval kandidát na kancléře mistr Schultz
  "Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být VYNUCENÉ SILOU. Nelze – a já patřím k lidem, kteří to říkají-, aby jsme v XXI. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je třeba bojovat a je třeba říct, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, aby jsme dosáhli svého cíle."
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  17:26 02.02.2017

  ...anebo ty peníze spálíme ve spalovně, vyšlo by to levněji, protože kobylky které nemají co žrát letí dál....

  ...anebo ty peníze spálíme ve spalovně, vyšlo by to levněji, protože kobylky které nemají co žrát letí dál....

 • Bazinga20
  16:58 02.02.2017

  Demokratická opora... no potěš koště :D

  Demokratická opora... no potěš koště :D

 • Todomatch
  16:20 02.02.2017

  Úžasné! Kdysi totalitní postrach Evropy, dnes její demokratická opora. Považuji za zázrak, když se z jediného nacionalisty stane slušný člověk a v Německu tímto přerodem prošla ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Úžasné! Kdysi totalitní postrach Evropy, dnes její demokratická opora. Považuji za zázrak, když se z jediného nacionalisty stane slušný člověk a v Německu tímto přerodem prošla téměř celá společnost. Bůh žehnej takovému Německu nastotisíckrát.
  Skrýt celý příspěvek

 • Roland
  16:09 02.02.2017

  jak jsem na ně mohl zapomenout :( moc se omlouvám :(

  jak jsem na ně mohl zapomenout :( moc se omlouvám :(

 • fenri
  16:02 02.02.2017

  Roland: ale okolo ještě stojí tři překladatelé, šest zástupců lidskoprávních neziskovek, zástupce pracovního úřadu, zástupce úřadu pro uprchlíky, osm novinářů, tři policisté (kdyby ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Roland: ale okolo ještě stojí tři překladatelé, šest zástupců lidskoprávních neziskovek, zástupce pracovního úřadu, zástupce úřadu pro uprchlíky, osm novinářů, tři policisté (kdyby zaútočila nějaká pravicově extrémistická stařenka), dva členové odborů (kteří se chystají toto vykořisťování zatrhnout), a fronta levicových aktivistů, aby si s nimi udělala selfie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Roland
  15:56 02.02.2017

  tak pokud je zaměstnávají jako na té poslední fotce (na uříznutík jedne latky tři dělníci, pracovní stůl, truhlářská svorka a jedna pila), tak si myslím, že ještě nějaké 3-4 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tak pokud je zaměstnávají jako na té poslední fotce (na uříznutík jedne latky tři dělníci, pracovní stůl, truhlářská svorka a jedna pila), tak si myslím, že ještě nějaké 3-4 miliony uprchlíků klidně vstřebaj ...
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  15:42 02.02.2017

  Jen velmi nerad vidím, že Bundeswehr je stejně oddaný své vlasti a vládě a je připraven plnit s nasazením úkoly jemu svěřené jako kdysi Wehrmacht.

  Na druhou stranu bych to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen velmi nerad vidím, že Bundeswehr je stejně oddaný své vlasti a vládě a je připraven plnit s nasazením úkoly jemu svěřené jako kdysi Wehrmacht.

  Na druhou stranu bych to stejné chtěl vidět u naší armády vůči ČR, např. při povodních atd. aby v tom nejhorším nemuseli být zas hasiči sami.
  Skrýt celý příspěvek

 • marfolodej
  15:22 02.02.2017

  raději mám články o technice...toto eee

  raději mám články o technice...toto eee

 • Superme
  14:33 02.02.2017

  Smutné, co se stalo z kdysi tak hrdého národa...

  Smutné, co se stalo z kdysi tak hrdého národa...

 • fenri
  13:31 02.02.2017

  Docela by mě zajímal text přísahy vojáka Bundeswehru.

  ...a nebo snad raději ani ne.

  Docela by mě zajímal text přísahy vojáka Bundeswehru.

  ...a nebo snad raději ani ne.

 • apache
  11:52 02.02.2017

  Aneb když se z armády a vlastně celého státu stane sociálka pro svět...

  Doby, kdy skupiny obyvatel žijících v nevyhovujících podmínkách musely bojovat o území s lepšími ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Aneb když se z armády a vlastně celého státu stane sociálka pro svět...

  Doby, kdy skupiny obyvatel žijících v nevyhovujících podmínkách musely bojovat o území s lepšími podmínkami pro život s jejich obyvateli, jsou již pryč. Místo zbraně nahoď ztrápený výraz a prostě se tam běž nakvartýrovat s tím, že chceš azyl. Vojsko, které by dříve chránilo bohatství své země před cizími nenažranými krky tě teď ubytuje a nakrmí. Peníze, které si daňoví poplatníci té země - tvoji živitelé - musí vydělávat prací, ty dostaneš prostě jen tak. A jelikož jde o kulturně odlišné prostředí, než na které jsi zvyklý, nezapomeň si stěžovat, nepřizpůsobuj se - oni se přizpůsobí tobě. Jsi přeci imigrant, věřící, posvátná bytost, pro jejíž blaho se musí podřídit všichni a všechno.

  Lidičky, ne že bych nebyl pro pomoc těm, kdo ji potřebují. My si tady žijeme královsky, i když často a rádi remcáme na kde co. Ať vláda pošle naše peníze někam kde pomůžou, ať pošle naše vojáky někam chránit ty, kdo ochranu potřebují. S tím vším souhlasím a nemám nejmenší problém, ale to, co praktikuje Německo a co by chtělo vnutit i nám, to je prostě šílenost.
  Skrýt celý příspěvek