Bundeswehr jako nástroj zvládání uprchlické krize

Bundeswehr se při řešení uprchlické krize musel vypořádat především s logistikou. / Bundeswehr 

Jedním z hlavních aktérů evropské uprchlické krize v letech 2015-2016 se v mnoha ohledech stala Spolková republika Německo. Z více jak jednoho milionu zde zaregistrovaných uprchlíků požádala naprostá většina z nich o azyl.

Rychlost, intenzita a neustále rostoucí počet nově přicházejících viditelně oslabily kapacitní možnosti a absorpční potenciál jednotlivých spolkových zemí. V celoněmeckém měřítku to zejména platilo pro Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko.

Některé spolkové země, jako např. Meklenbursko-Přední Pomořansko něco podobného ještě nezažily. Spolková vláda pochopitelně musela reagovat. Při mobilizaci dalších zdrojů pověřila Bundeswehr výpomocí při zajištění pobytu uprchlíků na německém území.

Celkové výsledky a přínosy úsilí německých vojáků jsou vskutku impresivní. Od léta 2015 do konce roku 2016 vydali milion porcí jídla a zabezpečili ubytování tisícům uprchlíků. Představme si tedy praktické podoby jejich angažmá.

Stranou přitom nechme působení německého námořnictva ve Středozemním a Egejském moři v mezinárodních operacích na záchranu migrantů směřujících do Evropy, či na usměrnění migračních toků.

Od června 2015 zachránili němečtí námořníci přes 12 000 lidí, mezi nimi mj. i matku holčičky Sofie, pod jejímž jménem následně vstoupila do širšího povědomí operace EUNAVFOR MED.

Rámcové předpoklady

Přestože ústava SRN (Grundgesetz) počítá s použitím ozbrojených sil k obraně území, umožňuje německá legislativa i jejich nevojenské vnitrostátní využití. Prostřednictvím tzv. „administrativní pomoci (Amtshilfe)" je tomu zpravidla při povodních, neštěstích nebo při pátrání po pohřešovaných. Od roku 2015 sem patří i zvládání uprchlické krize.

Vždy se ale jedná pouze o asistenci spolkovým zemím ve výjimečných případech, v nouzi způsobené nedostatkem vlastních kapacit, po nezbytně nutnou dobu a na základě souhlasu spolkové vlády. Při zachování obvyklých pravidel velení a řízení je konkrétní nasměrování pomoci ponecháno v kompetenci civilních orgánů. Pouze ve velmi naléhavých případech lze postupovat napřímo a i uplatňovat donucovací prostředky.

V rámci administrativní pomoci mohou být prakticky nasazeny všechny složky německých ozbrojených sil. Povolávány jsou na základě požadavků zemských velitelství, která spadají pod velitelství teritoriální úkoly (Kommando Territoriale Aufgaben) v podřízenosti velitele sil podpory (Inspekteur der Streitkräftebasis). Personální náklady nese Bundeswehr, ostatní (vyjma spolkových) by měl orgán, v jehož prospěch je tato činnost vykonávána. Zpravidla jsou však promíjeny.

Nasazení podle aktuální situace

Zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zahájil koncem srpna 2015  rozkaz spolkové ministryně obrany. V říjnu 2015 jej konkretizovalo rozhodnutí spolkového kabinetu. Tehdy mu připadla starost o technické a materiální zajištění pobytu nově přicházejících a v zemi již pobývajících uprchlíků. Míra a stupeň využití přitom vždy odpovídaly aktuálním potřebám.

Na 46 místech po celé SRN působilo od konce září 2015 na 4000 vojáků, v listopadu již 7700, počátkem minulého roku 9000, v únoru 2016 „pouze" 5050, začátkem léta 1450 a na podzim loňského roku 909 vojáků a rezervistů.

Od Šlesvicka-Holštýnska až po Bavorsko se starali o budování a vybavení uprchlických středisek, stravování, dopravu, zdravotní péči, registraci nebo i o chod některých uprchlických center. Část z nich byla přičleněna Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ke zpracování žádostí o azyl.

Registrace uprchlíku. / Bundeswehr 

K ubytování uprchlíků vyčlenil Bundeswehr vlastní nepoužívané nemovitosti, oddělené a uzavřené části kasáren, cvičišť, či další spravovaná zařízení - např. uvolněné americké (heildelberská Patrick Henry Village) a britské (dolnosaský Camp Fallingbostel) základny.

V souhrnu se opatření dotkla 11 kasáren v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Hesensku, Šlesvicku-Holštýnsku nebo v Severním Porýní-Vestfálsku. Bundeswehr také zřídil a provozoval vlastní uprchlická střediska v bavorském Erdingu, Feldkirchenu a dolnosaském Camp Fallingbostelu. V celostátním měřítku se jednalo o největší ubytovací zázemí svého druhu s kapacitou 11 000 osob.

Spolu s tím Bundeswehr podporoval chod 110 zemských a komunálních uprchlických center. S 200 000 (do konce června 2016) vnitrostátně přepravenými uprchlíky se Bundeswehr nepostradatelným stal i v logistice.

Obdobně tomu bylo i s lékařskou péčí. Na 40 stanovištích týdně působilo 150-400, někdy až 650 vojenských lékařů a zdravotníků za částečně podpory soukromých lékařů-rezervistů. Denně průměrně ošetřili 40 pacientů, měsíčně až 450, celkem odpracovali na 190 000 hodin. Vedle vstupních prohlídek, průběžných vyšetření a popř. i následné péče, působili ve správě Bundeswehru se nacházejících uprchlických střediscích.

Za připomenutí jistě stojí i od září do listopadu 2016 probíhající projekt zvyšující šance na uplatnění vybraných uprchlíků na německém pracovním trhu. Prostřednictvím vzdělávacích a školících aktivit bylo instruktory Bundeswehru v Delmenhorstu, Ingolstadtu a Berlíně vyškoleno 120 z nich.

Maximální využití zdrojů

Práce s uprchlíky s sebou přirozeně přinášela celou řadu výzev. Spolu s dostatečnou zdrojovou základnou, napomohlo jejich každodennímu zvládání a plnění svěřených úkolů efektivní nastavení řídících mechanismů.

Ústředním řídícím a koordinačním orgánem uprchlické pomoci Bundeswehru se stalo velitelství teritoriální úkoly. Jeho operační centrum shromažďovalo, posuzovalo a řešilo požadavky civilních orgánů došlé prostřednictvím zemských velitelství. Obdobným způsobem je vyrozumívalo o svém rozhodnutí.

V kladném případě pak dotčení zemští velitelé vyčleňovali potřebné zdroje. Za rok 2015 a 2016 tak učinili celkem tisíckrát při 1100 zaslaných žádostech. Během posledních povodní v roce 2013 tomu bylo „jen" v 330 případech.

Bundeswehr zajistil ubytování uprchlíků například v nevyuživaných kasárnách. / Bundeswehr 

Mezirezortně vnitrostátní uprchlickou pomoc dirigovala v Mnichově sídlící Řídící skupina k podpoře uprchlické pomoci (Steuergruppe Unterstützung Flüchtlingshilfe). V čele stál představitel Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) s příslušníkem Spolkového ministerstva obrany jako svým zástupcem.

Tím se zaručilo průběžné sdílení situačních informací s vedením německého rezortu obrany. Počátkem prosince 2015 vznikla ještě v Bavorsku projektová skupina dohlížející na chod uprchlických středisek v Erdingu a Feldkirchenu.

S velitelstvím teritoriální úkoly úzce spolupracovalo situační centrum zdravotnické služby Bundeswehru v bavorském Weißenfelsu (Lagezentrum Weißenfels). Takto záměrně nastavená dvojkolejnost pramenila ze záměru využít jeho odbornost v civilně-vojenské spolupráci odzkoušenou během povodní, summitu G7 v bavorském Elmau nebo erfurtské návštěvy papeže. Za jeho nepřetržitý provoz týdně zodpovídalo 6 vojáků spolu s 6 rezervisty - zástupci jednotlivých druhů vojsk.

Aby nasazení vojáků nenarušilo celkový chod Bundeswehru a zachovala se jeho schopnost plnit základní úkoly, přešlo se od poloviny listopadu 2015 na pravidelné týdenní turnusy s přesně stanovenou délkou denní služby. V nich se paralelně na sebe navazujících skupinách opakovaně střídalo 200 vojáků, kteří týden byli u uprchlíků, následující týden a půl čerpali volno a další dva týdny pobývali v domovských posádkách.

Při výběru personálu dostávali přednost vojáci dostatečně obeznámeni s blízkovýchodním prostředím (díky svému původu, či zkušenostem z misí) nebo dobře ovládající tamní reálie a jazyk. Potřebné mezikulturní kompetence je rychle učinily fakticky nepostradatelnými a využitelnými v celém spektru požadovaných úkonů. Na základě zkušeností byla praktická příprava vojáků postupně doplněna o kurzy zdravovědy, zvládání krizových situací a rozvíjející jejich osobnostní dovednosti.

Zapojení do zvládání uprchlické krize vojáci většinově zasazovali do jedné řady s působením v  misích nebo při povodních. Zpravidla se přihlásili dobrovolně. Vedla je znalost podmínek v zemích původu, snaha pomoci, být prospěšný, soucit, či záměr získat objektivní informace. Dokonalé odvedení svěřeného úkolu označovali za otázku vojenské cti, možnost demonstrovat píli, odvahu, vytrvalost, či příležitost rozšířit své dovednosti.

Některým uprchlíkům se poštěstilo najít práci. / Public Domain   

Vojenští zdravotníci a lékaři oceňovali příležitost otestovat si v neobvyklém prostředí zkušenosti získané v misích, pracovat s jiným typem pacientů nebo řešit odlišný průběh v Evropě běžných nemocí. Směrem k uprchlíkům všichni shodně upozorňovali na nutnost neustále reflektovat jejich aktuální rozpoložení a potřebu vzájemně se respektovat.

Neoddiskutovatelný přínos

Požadavky kladené na německé ozbrojené síly v uplynulém roce a půl byly enormní. Svými obecnými parametry se ale nikterak nevymykaly dosavadní praxi. V historickém srovnání dokonce zaostávaly za povodněmi v Braniborsku, Sasku, Bavorsku nebo v Hamburku. Neobvyklý nebyl ani deklarovaný přínos k posílení vazeb na místní úrovni.

Přesto zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zcela jistě připadne výjimečné místo. Svou podobou, záběrem a přínosem jasně demonstrovalo nezastupitelnou úlohu německých ozbrojených sil při řešení velkých a dlouhodobých celoněmeckých společenských výzev.

V uplynulém roce a půl nepopiratelně umožnilo opakovaně, viditelně a veřejně potvrdit proveditelnost během uprchlické krize neustále pronášeného „my to dokážeme." K tomu by bez pomoci Bundeswehru zcela určitě nedošlo.

Ondřej Vlk autor se zabývá obranně-politickou problematikou německojazyčných zemí

Nahlásit chybu v článku


Související články

Německý 130mm kanón proti ruskému tanku T-14 Armata

Nový ruský tank T-14 Armata probudil západní země z “tankové” letargie. Například Německo a Francie ...

Lynx: Nové bojové vozilo pěchoty z Německa

Německá Rheinmetall na výstavě EUROSATORY představila nové bojové vozidlo pěchoty Lynx. Nový ...

Probuzení obra? Německo chce dávat na obranu 2 % HDP

V příštím roce německé ministerstvo obrany dostane 37,4 miliard eur (1 bilion Kč), tj. o 8 % více ...

Rakouský Bundesheer a uprchlická krize

Uprchlická krize zasáhla s menší, či větší intenzitou řadu evropských zemí, mezi nimi i Rakousko. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Lukas J
  10:27 06.02.2017

  Nejde toho PavolR zablokovat nebo total zrusit ...jen dokala mneni tema a nic zasadniho nerika...

  Nejde toho PavolR zablokovat nebo total zrusit ...jen dokala mneni tema a nic zasadniho nerika...

 • PavolR
  10:25 06.02.2017

  Teda aby som tú historickú paralelu zhrnul čo najjednoduchšie – južná a východná časť antického sveta sa rýchlo dostala pod kontrolu arabskej menšiny, ktorá potom mohla ...Zobrazit celý příspěvek

  Teda aby som tú historickú paralelu zhrnul čo najjednoduchšie – južná a východná časť antického sveta sa rýchlo dostala pod kontrolu arabskej menšiny, ktorá potom mohla praktizovať moc a získané prostriedky vo svoj prospech, čoho dôsledkom bola postupná islamizácia a arabizácia aj nearabského obyvateľstva (aj mnohí kresťania tam hovoria a píšu arabski) v priebehu ďalších storočí. Naproti tomu v európskej časti antického sveta sa v podobnej situácii podarilo zvalcovať ariánskych Germánov s pomocou katolíckych Frankov a bola tak zachovaná katolická kontinuita.

  A teraz si tieto náboženské aspekty premeňme na kultúrne, alebo ak chcete civilizačné a bude jasné, čo mám na mysli.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  09:58 06.02.2017

  Muhaha: Súhlasím s niektorými generačnými faktormi v procese radikalizácie, ale nevidím súvis s ich počtom a pomerom vo väčšinovej spoločnosti, pretože k radikalizácii súčasne ...Zobrazit celý příspěvek

  Muhaha:
  Súhlasím s niektorými generačnými faktormi v procese radikalizácie, ale nevidím súvis s ich počtom a pomerom vo väčšinovej spoločnosti, pretože k radikalizácii súčasne dochádza aj v priestore, kde moslimovia stáročia dominujú. Na dôvažok radikalizovaná generácia odvrháva „tradičný islám“ svojich predkov a spätne prijíma jeho úplne odlišnú verziu.
  Aby sme to pochopili, musíme sa pozrieť na dôvody vzniku husitského hnutia (a čiastočne aj reformácie). Vidíme, že ide o akúsi reakciu na zmeny v spoločnosti, ktorú si myslia, že treba očistiť a tiež vidíme apokalyptické predstavy o konci dní, návratu kalifátu a konečnom víťazstve – podobným hnutí už bolo mnoho. Každopádne, čo ich doviedlo k tomu, aby sa začali takto chovať práve teraz? Jednoznačne prenikanie západných predstáv do moslimskej spoločnosti. Kresťanstvo ako také hrozbu nikdy nepredstavovalo, veď po mnohé stáročia fungovala kresťanská Európa i moslimský svet na veľmi podobných princípoch (prístup k viere, ženám atď.). V Európe však v čase osvietenstva odštartovali spoločenské zmeny, ktoré pokračujú dodnes. Moslimský svet to vďaka komunikačnej bariére nezasiahlo, ale to sa teraz mení. Internet totiž búra jazykové bariéry.

  Bin Ladinova generácia si myslela, že stačí vymeniť „prozápadné“ vedúce špičky a bude vymaľované – dúfali v niečo podobné ako nastalo v Afganistane. Arabská jar však popri ešte stále relatívne silných pozíciách islamizmu ukázala aj to, že sekulárnosť má tiež nezanedbateľné množstvo prívržencov – a to už je pre nich dôvod k panike. ;) A pre nás je naopak to pozitívne.

  ––

  Ohľadne „výmeny obyvateľstva“ to nevidím tak úplne tak ako vy. Ten istý proces totiž v tom istom čase prebiehal aj v Európe, kde sa presadzovali pre zmenu Germáni, ktorí boli na rozdiel od romanizovaného katolíckeho obyvateľstva ariáni. Základom zmien v štruktúre obyvateľstva bol mor, ktorý zdecimoval medzi rokmi (541 -750) romanizované, prevažne mestské obyvateľstvo, ale vidieka sa dotkol iba minimálne – a Germáni aj Arabi žili práve izolovane od väčšiny. Keby ale boli zasiahnutí rovnako ako ostatní ...
  Teda ak v maximálnej možnej miere „poeurópštime“ nielen našich moslimov, ale aj tých na blízkom východe, minimalizujeme rozdiely súčasne v raste populácie. Máme ešte aj podľa Vás nejaký ten čas a hlavne moc a prostriedky sú tentoraz v našich rukách. ;)
  Áno, viem, ľahšie sa povie, ako urobí, ale určité základy na už to existujú.Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  08:22 06.02.2017

  Dobré ráno pane PavolR, k Vaší otázce "prečo sa tí istí neradikalizovali už skôr?": Protože to nejsou ti samí. Jejich rodiče si ještě pamatovali bídu země, ze které se ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobré ráno pane PavolR,
  k Vaší otázce "prečo sa tí istí neradikalizovali už skôr?":

  Protože to nejsou ti samí. Jejich rodiče si ještě pamatovali bídu země, ze které se vystěhovali za lepším. Byli vděční za poskytnutí nového domova a šancí s tím spojených.
  Protože muslimové v té době ještě neměli vytvořen dostatek paralelních struktur a tolik se neizolovali od okolí.
  Protože jich ještě nebylo tolik a neměli takovou sílu.

  S těmi husity jistá paralela je i podle mě.
  Od doby, kdy islám přestal vojensky vítězit na všech frontách, vznikají stále nová a nová "očistná" islámská hnutí Almohady a Almorávidy počínaje. Z hlediska islámu jde (zjednodušeně) o puritány, jejichž cílem je návrat ke kořenům, k tomu, aby všichni muslimové žili jako bezprostřední následovníci Proroka, jen tak totiž opět nastane "zlatý věk".
  A co je psáno, to je dáno. A nic z toho nesmí být pozměněno. Jelikož mají navíc pozdější súry přednost před těmi dříve zaznamenanými, bude Vámi navrhovaný "boj o správnou interpretaci" poněkud obtížný.
  Takže ano, i husité byli radikálové, snažící se o návrat ke kořenům "prvotní církve".
  Jenže křesťanství v sobě nemá zakódován džihád. Prostě nemá.
  A ano, muslimové jsou taky jen lidé, a když se jim vede lépe, než nevěřícím, tak ten džihád nevedou prostřednictvím sebevražedných atentátů, ale třeba prostřednictvím diskriminační fiskální politiky.
  Např. v Egyptě a Levantě získali muslimové mezi obyvatelstvem většinu až cca po 500 letech od uchvácení moci.
  Já stejně jako Vy nepředpokládám, že v Evropě dochází k nějaké překotné výměně obyvatelstva, jak tu naznačují jiní diskutující.
  Ale současně věřím v to, že muslimové se stanou většinovou složkou obyvatelstva Západní Evropy nejpozději do 200 let. Z perspektivy pěny dní je to nesmírně vzdálené, ale z té historické je to poměrně rychlá a zásadní změna.

  Mimochodem, první zmínky o Koránu se objevují až kolem roku 830, do té doby kde nic, tu nic ... ale to nebudu rozepisovat, abych neurazil něčí náboženské přesvědčení.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  07:44 06.02.2017

  Supreme: Zhrnutie Druhú svetovú si sólo, mimo kontextu diskusie, začal rozvádzať ty v príspevku z 12:32. (a niekedy predtým ju spomenul fenri s súvislosti s neprijímaním ...Zobrazit celý příspěvek

  Supreme: Zhrnutie

  Druhú svetovú si sólo, mimo kontextu diskusie, začal rozvádzať ty v príspevku z 12:32. (a niekedy predtým ju spomenul fenri s súvislosti s neprijímaním utečencov). A aj ešte predtým si sa tu zaštíťoval jedným vojnovým hrdinom. Teraz, keď vidíš, že to nebol najlepší nápad, sa z toho snažíš vycúvať. sa z toho iba snažíš vycúvať.

  Tebe sa moslim proste nezavďačí. :D Keď sa neintegruje, je zle a keď sa integruje a zapája sa do fungovania inštitúcií ako každý iný občan, je tiež zle. :D

  Kriminalita rastie všade, kam príde viac kohokoľvek. To je známy fakt. Američania mali v 19. storočí presne rovnaký problém s prílevom Európanov (ktorých väčšina boli ešte na dôvažok katolíci ;) ). To je známy, len často účelovo opomínaný, fakt. Problém je iba keď to niekto účelovo zužuje iba na moslimov a ešte účelovejšie sa pokúša hrať na city.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  06:19 06.02.2017

  Pavole, téma je "imigrační krize, muslimové v Evropě" a s tím spojené věci. Já nemám tolik času, abych tady řešil 2.SV, která se odehrála v úplně jiné době a která se odehrála ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavole, téma je "imigrační krize, muslimové v Evropě" a s tím spojené věci. Já nemám tolik času, abych tady řešil 2.SV, která se odehrála v úplně jiné době a která se odehrála kvůli úplně něčemu jinému. Až zde bude téma 2.SV, tak si s tebou o ní rád popíšu, ovšem nyní je to z tvé strany takové to "změnim téma, protože na jasné důkazy nemám adekvátní argument".

  Takže si to shrňme. Nevěříš, že muslimové v západoevropských zemích obsazují jedny z nejdůležitějších institucí - tedy školy, politické strany a dokonce i armádu, ačkoliv je to již prokázané a upozorňují na to i tajné služby. Stejně tak nevěříš, že kam přijde více muslimů, tam raketově stoupá kriminalita a hlavně "domorodé" ženy nejsou v bezpečí. Jsi buď neuvěřitelně naivní člověk,nebo člověk, který má neustálé stavy, kdy chce spáchat sebevraždu. Ovšem měl by ses přestěhovat alespoň na rok do nějakého většího švédského města - Malmo, Goteborg, Stockholm. Poté nám předat informace, jak úžasně funguje soužití s muslimy v reálném světě. Díky.

  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:05 05.02.2017

  "Sociologický" dodatok Spomedzi európskych moslimov predstavujú pre teroristických náborcov veľmi zaujímavú skupinu "mladší bratia". Pochádzajú z relatívne dobre situovaných rodín ...Zobrazit celý příspěvek

  "Sociologický" dodatok
  Spomedzi európskych moslimov predstavujú pre teroristických náborcov veľmi zaujímavú skupinu "mladší bratia". Pochádzajú z relatívne dobre situovaných rodín disponujúcich nejakou živnosťou, ale ke´dže moslimovia majú sklony nedeliť majetok, všetko, ale absolútne všetko zdedí najstarší syn a ostatní sa môžu pásť - v lepšom prípade byť radovými zamestnancami u svojho mladšieho brata. faktor ukrivdenosti je u nich výrazne vyšší, ako u tých, ktorých "vychovávala ulica".Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  19:18 05.02.2017

  Muhaha: Sociálne problémy vždy boli a budú a hoci je pravda, že človek, ktorý má pocit krivdy (akejkoľvek, nie nevyhnutne iba sociálnej) sa skôr radikalizuje ... prečo sa tí istí ...Zobrazit celý příspěvek

  Muhaha:
  Sociálne problémy vždy boli a budú a hoci je pravda, že človek, ktorý má pocit krivdy (akejkoľvek, nie nevyhnutne iba sociálnej) sa skôr radikalizuje ... prečo sa tí istí neradikalizovali už skôr? Problém bude zrejme omnoho komplexnejší a hlavne - vidíme, že mnohí sa radikalizujú vo väzniciach, ktoré by mali byt "nápravnovýchovnými" zariadeniami. Takže, keď vyjde dotyčný z väzenie, síce nepije, nekradne a je pobožný ako nikdy predtým ... ale sadne za volant a nabehne do ľudí.

  S tým, čo napísal Mohamed je to podobne - je to už viac než 1300 rokov, čo to napísal, ale predsa máme problém práve teraz. lebo napísať niečo je jedna vec a vykladať to takým alebo onakým spôsobom druhá. Preto má aj islam toľko vetiev, ba je to ešte horšie - fakticky si tam ktokoľvek môže vykladať čokoľvek akokoľvek, skutočne jednotný dohľad nad vieroukou neexistuje.

  Raz som tu už spomenul príklad husitov, ale mohli by sme vytiahnuť aj iné situácie v európskych dejinách, keď sa objavovali radikálni kazatelia a mútili davom hlavy. Treba "poľovať" na radikálnych kazateľov, bez ich autority a usmerňovania budú ostatní do veľkej miery ochromení (ale podľa možnosti ich potom neposielať medzi väzňov ;) ).

  --------
  Čo sa pôrodnosti týka, tá sa odvíja vo všeobecnosti hlavne od nákladov, ktoré treba na výchovu detí. Sociálne slabšie, prevažne minoritné, vrstvy majú nízke životné nároky, vystačia si s málom a ich deti nemajú veľké perspektívy na postup vo vzdelaní - čo inak stojí tiež nemalé prostriedky.
  Život väčšinovej spoločnosti je finančne a teda i časovo omnoho náročnejší ako v minulosti, spravidla musia pracovať obaja partneri, aby sa udržali na dosiahnutej úrovni a teda majú v konečnom dôsledku aj menej detí, ako si možno aj pôvodne plánovali, lebo majú chcú aspoň jednému dieťaťu poskytnúť čo najviac.
  Osobne myslím, že treba viac energie vynaložiť na podchytenie sociálne slabých detí v čo najmladšom veku - iba ak získajú vyššie vzdelanie a postúpia minimálne do nižšej strednej triedy, budú štátu skutočne niečo platní. Ale kto vie - na toto nemajú riešenie ani odo mňa väčšie kapacity...Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  17:43 05.02.2017

  Pan PavolR se ve svém příspěvku z 22:53 dotknul další závažné otázky, na níž mají elity a národovci zcela odlišné odpovědi. Podle elit stojí za radikalizací evropských muslimů ...Zobrazit celý příspěvek

  Pan PavolR se ve svém příspěvku z 22:53 dotknul další závažné otázky, na níž mají elity a národovci zcela odlišné odpovědi.
  Podle elit stojí za radikalizací evropských muslimů sociální problémy.
  Podle buranů za to může islám (přesněji súry, které měl Muhammad nadiktovat poté, co uchvátil moc v Medíně - až do té chvíle totiž hlásal toleranci).

  Jak pan PavolR, tak pan fenri uvádějí jako příklad Francii.
  Tato země vydala na integraci muslimských komunit pro nás nepředstavitelné množství prostředků. Na integrační programy, sociální bydlení apod. šly desítky miliard EUR. Přesto současná generace mladých muslimů pracuje mnohem méně než jejich rodiče či prarodiče, nebo jejich nemuslimští generační souputníci. A že se francouzská mládež do pracovního procesu zrovna nehrne (vždyť strukturální antropologie pomáhá odhalovat tolik skrytých principů, že) .
  Celkové zadlužení země se za socialisty Hollanda zvýšilo na cca 1900 miliard EUR, a dlouhodobě tak již tyto štědré programy asi nebudou v dosavadní míře udržitelné. Co se stane potom?
  Dlouhá desetiletí byla ve Francii dětem nejčastěji dávána jména typicky francouzská, v posledních cca šesti letech už "vítězí" ta "muslimská" (stejné je to ale např. i v Anglii). Podle předpovědi Pew Research Center z roku 2015 bude muslimská populace celé Evropy v roce 2050 činit "jen" 10,2% všeho obyvatelstva (nebylo ale počítáno s rozsáhlými migračními vlnami). Ve Francii dnes ale muslimové tvoří cca 12% populace (je uváděno mnoho navzájem protichůdných údajů; jde o mou extrapolaci), a jejich porodnost ve srovnání s průměrem je velmi vysoká (přitom celková porodnost ve Francii je jednou z nejvyšších v Evropě).

  Klidně se mohu mýlit a narůstající počty muslimů přinesou Francii prosperitu a nikoliv zrychlení úpadku. Ale nevěřím tomu. Naopak věřím, že mezi těmi nejkrvavějšími teroristy budou vysokoškolsky "vzdělaní", bídou netrpící, ovšem rozhněvaní a zapálení.
  Co bude spouštěčem jejich zapálenosti?Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:53 05.02.2017

  Supreme: Keď už sme pri neznalosti histórie, tak by som odporúčal naštudovať si niečo o protižidovskej propagande. Padol by si na zadok, z čoho všetkého boli obviňovaní, vrátane ...Zobrazit celý příspěvek

  Supreme:
  Keď už sme pri neznalosti histórie, tak by som odporúčal naštudovať si niečo o protižidovskej propagande. Padol by si na zadok, z čoho všetkého boli obviňovaní, vrátane podpálenie Reichstagu. Je úplne jedno, čo nejaká skupina robí, alebo nerobí, vždy si možno nájsť niečo, do čoho kopnúť.
  https://theses.cz/id/zlcy9n/...
  Nakoniec, my sme v moslimskom svete vykresľovaný islamistickou propagandou úplne rovnako. Obsadzujeme cudzie územia, bombardujeme, vraždíme, znásilňujeme, kradneme, máme skrz naskrz skazenú ideológiu, nenávidíme moslimov atď..
  Každý predsa považuje svoje náboženstvo za jediné pravdivé, aj židia. :D
  Väčšina Nemcov skutočne aj boli slušný ľudia – preto pred nimi museli nacisti mnohé z toho, čo stvárali tajiť a kŕmiť ich propagandou. Apropo, na základe čoho sa tu staviaš do role menšiny??? :D :D

  Každopádne, nemusím vôbec prirovnávať iba k Nemecku a jeho vazalom, sú aj iné príklady - zoberme si napr. kulakov v ZSSR, alebo vo všeobecnosti triednych nepriateľov v krajinách socialistického bloku. Podstatnejšia, než konkrétny prípad je metodika.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  12:32 05.02.2017

  Pavol - levicová ideologie multikulturalismu přeci existuje. https://www.youtube.com/watch?... Můžeš zde nutit myšlenku, že je to to samé, jako v Německu během druhé ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavol - levicová ideologie multikulturalismu přeci existuje.
  https://www.youtube.com/watch?...

  Můžeš zde nutit myšlenku, že je to to samé, jako v Německu během druhé světové. Ovšem to pouze dokazuje tvou neznalost historie i současnosti. Židé tvořili velice malou část národa, nikde neznásilňovali, nikde nekradli a dokonce se ani neodpalovali. Dokonce ani netvořili "své čtvrti" kam by se policisté báli jít a nenutili nikomu své náboženství jako jediné pravdivé. Zjisti si historická fakta, pak tu poučuj a piš svá moudra. Evidentně absolutně nevíš, proč to celé vzniklo.

  Když už jsme té 2.SV. Přeci i židé si neustále říkali, že většina Němců jsou slušní lidé.. oni nevěřili, že by se jim reálně něco mohlo stát, proto ani nikam neutíkali. Takže vlastně máš pravdu, jen opačně než si myslíš.

  A nakonec.. Rusko přeci může za všechno :D I za to, že se představitelé EU špatně vyspí ;)Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  22:53 04.02.2017

  fenri: Tak v prvom rade posielam srdečné pozdravy z reálneho sveta tam ku Vám do Orbánovho zadku. Európska spoločnosť je sekulárna - je to súčasť našej civilizácie -, takže nikto ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Tak v prvom rade posielam srdečné pozdravy z reálneho sveta tam ku Vám do Orbánovho zadku. Európska spoločnosť je sekulárna - je to súčasť našej civilizácie -, takže nikto tu nemá čo vnucovať nikomu svoje náboženské predstavy. Kde je zákaz nedeľného predaja zvykom, tam nech si ho majú, kde nieje, tak nech sa nikto nemieša do toho, ako má niekto naložiť so svojim voľným časom. A keď tak predsa len urobí (a ešte pri tom poruší občianske práva), nech znáša kritiku, lebo ide proti našim civilizačným hodnotám.

  Štvrte, kam nemožno vstúpiť sú aj na miestach, kde nenájdete jediného moslima - to je sociálny problém.

  Stále tu motáte dve na tri o zavádzaní šarije, ale nikto v Európe oficiálne šaríju nezavádza a ani nikdy zavádzať nebude. Ešte aj väčšina moslimských krajín má sekulárny, alebo zmiešaný právny systém (rodinné právo podľa šarije). Každopádne nikde na svete nemáte istotu, že nejaká zločinecká, sektárska alebo iná komunita nebude mať nejaký paralelný systém. Každý sa však rozťahuje iba dovtedy kým nenarazí. Mimo úrovne schopnosti výkonných zložiek poradiť si s podobnými javmi to vôbec nič neznamená.

  Moslimské komunity máme v Európe dlhé desaťročia (obzvlášť vo Francúzku), čo takto zamyslieť sa nad tým, prečo židia neopúšťali Európu už prv - apropo, v akej miere ju vôbec opúšťajú? Prečo sa o týchto problémoch pred desiatimi rokmi nikomu ani nesnívalo?

  Naša civilizácia ustojí absolútne čokoľvek, ešte aj fenriho. ;)Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:53 04.02.2017

  Pavolko: 1.) Ještě jednou a pomalu: zákazy nedělního prodeje jsou běžné ve většině západní Evropy (zatím stíháte)? Z čeho myslíte, že vyplývá zákaz prodeje v neděli (proč ne ve ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavolko:
  1.) Ještě jednou a pomalu: zákazy nedělního prodeje jsou běžné ve většině západní Evropy (zatím stíháte)? Z čeho myslíte, že vyplývá zákaz prodeje v neděli (proč ne ve středu, v sobotu o šábesu...)? Blik?
  Co s tím mají kvóty - asi to, že níkým nevolená skupinka levičáků vnucuje společnosti to, co společnost nechce. Ještě méně demokraticky, než v tom Maďarsku (teda váš Félvidék komplex je obdivuhodný).
  2.) Ten plán funguje na tom, že v případě katastrofy, mi dle mých možností nasáčkují mé spoluobčany a lidi mně blízké. V tomto případě se neděje ani A ani B. Navíc v případě katastrofy se bude předpokládat, že mi nasáčkovaní spoluobčané nezačnou říkat, že ze mám ze svého domu vystěhovat a že se mám podřídt jejich názorům (kvůli kterým k té katastrofě došlo). Jasné?

  Ničení naší civilizace:
  Jednak se už za podpory aktivistů jako vy děje. Na západě přibívá míst, kam se třeba ženy samu neodváží, nebo se tam neodváží oblečené jako před lety. I to je součást naší civilizace. Součástí naší civilizace byly třeba Vánoce s Ježíšem. Ne nějaké komunistické zimní svátky. A tak bych tu mohl pokračovat do alelujá.
  ISIS je z hlediska muslimské expanze celkem zanedbatelná a okrajová záležitost, zajímavá pro média a jednodušší tvory jako vy, ale jinak nevýznamná. ISIS nás neohružuje. Doporučím vám mnoho čtvrtí v Paříži (a ne na na okraji), kde není dobrý nápad se procházet. A ne, nebudou vás tam ohrožovat sociálně slabší francouzské babičky či dědečkové, ani matky samoživitelky. Napadlo vás, proč začali Židé najednou utíkat ze Švédska, Francie... Už se v naší křesťansko-židovské civilizaci opět necítí bezpečně.

  V krajinách Zálivu není vůbec mnoho utečenců. Jsou tam lidi na práci (rozhodně nemají nárok na dávky) a když nepracují, mažou domů. nemají status a práva občanů. Ani sociální. A nejde o uprchlíky.

  Ano, východ byl za II. světové pod správou Francie a Británie. A přesto Arabové okamžitě začali napadat Židy v Palestině a vraždit je. A kolika irským, vietnamským, korejským... uprchlíkům poskytly muslimské státy útočiště? Nechte mě hádat - že se na ně vykašlaly?

  Teda nechci se snad bavit o tom, že z Vietnamu, Koreje... žádní uprchlíci neutíkali. Bojovali za své země. K nám se hrnou islámští uprchlíci utíkající před islámem a trvající na zavedení šariji v hostitelských zemích.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:37 04.02.2017

  Otdíku, váš nářek nad tím, že jsem podle nenapsal, co jste chtěl abych napsal a co mi vnucujete je dojemný. Nicméně ne - opět si plkáte blbiny sám se sebou a nijak nesouvisející s ...Zobrazit celý příspěvek

  Otdíku, váš nářek nad tím, že jsem podle nenapsal, co jste chtěl abych napsal a co mi vnucujete je dojemný. Nicméně ne - opět si plkáte blbiny sám se sebou a nijak nesouvisející s mým textem nebo názorem (který bohužel, pro vás, není černobílý a tím pádem ho nechápete). Ale pokračujte, bavím se královsky.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:31 04.02.2017

  Je zajímavé kolik diskusí všeobecně končí u Židů a přirozeně holocaustu stejně tak jako u ruské propagandy.

  Je zajímavé kolik diskusí všeobecně končí u Židů a přirozeně holocaustu stejně tak jako u ruské propagandy.

 • PavolR
  20:00 04.02.2017

  Supreme: Bolo by zábavné čítať tvoje paranoidné návaly, keby nedokazovali presne to, čo stále hovorím. Ty sa nebojíš iba moslimov, ale aj veľkej časti Európanov, ktorých snažíš ...Zobrazit celý příspěvek

  Supreme:
  Bolo by zábavné čítať tvoje paranoidné návaly, keby nedokazovali presne to, čo stále hovorím. Ty sa nebojíš iba moslimov, ale aj veľkej časti Európanov, ktorých snažíš definovať ako ľavičiarov (podotýkam, že mylne). Celé sa to točí okolo tejto tvojej vety:
  „Vy chcete vyměnit domorodé obyvatelstvo a islamizovat Evropu, ne my "radikálové".“

  Desíš sa možnosti ohrozenia identity, a možno i života a zdravia svojho a zrejme i svojich blízkych. Pocit, že si momentálne v defenzíve ťa núti (na verbálnej úrovni) reagovať agresívne a povedať alebo napísať čokoľvek, čo by presvedčilo, čo najviac ľudí, aby zdieľalo tvoj názor. A toto isté robia v tejto chvíli mnohí iní, neraz možno aj omnoho agresívnejšie.
  Lenže na druhej strane si mnohí uvedomujú, že takéto štvanie sme už raz zažili. Len vtedy sa nás nesnažili „zničiť“ a „ovládnuť“ moslimovia, ale židia. Mali na úkor kresťanov „infiltrovať“ „školy, politické strany a dokonce i armádu“. Ohrozenie mali dokazovať citácie, podľa ktorých vraj Židia chcú zničiť Nemcov a kresťanstvo. A aké zaujímavé, vtedy mali byť tiež ich spojencami ľavičiari. ;) Chápem, že sa ti nepáči, niekto označuje tvoj postoj za niečo radikálne, alebo fašistické, veď ti sa iba bojíš hrozieb, ktoré považuješ za reálne. Lenže aj druhá strana považuje za reálne hrozby plynúce z útočenia na rôzne skupiny obyvateľstva. Lebo tak to vždy začína. A majú obavy z podobných hrozieb ako ty ich len vykonávatelia sú iní.
  Takže keď si to celé položíme na papier, máme 1,5 milióna čerstvých migrantov a k tomu niekoľko miliónov moslimov v najrôznejších fázach integrácie. K tomu máme desiatky a desiatky miliónov Európanov, ktorí zdieľajú tvoj názor a oproti nim ďalšie desiatky a desiatky miliónov Európanov, ktorý pokladajú tvoje názory za spoločensky nebezpečné. Vo výsledku sa tých niekoľko miliónov moslimov v obraze úplne stráca medzi množstvom Európanov bojujúcich proti tomu, čo považujú za svoje ohrozenie. A toto niekto nazýva vojnou civilizácií?

  Otázka do pléna – Všímate si, že donedávna (tak 10-15 rokov dozadu)problémy s európskymi moslimami neboli? Nikto na nikoho neútočil. Čo sa zrazu zmenilo?
  A ďalšia otázka. Komu tento stav vyhovuje? Na túto otázku iste každý hneď tresne odpoveď podľa svojho gusta. Reálne každému, kto potrebuje Európu slabú. Preto ISIS investuje námahu do realizácie útokov, ktoré nemôžu mať iný efekt, než vyvolanie nepriateľstva voči svojim súvercom (ktorí sú v určitej miere beztak infikovaný skazeným západom). Nechcú obsadzovať Európu, veď nemajú v moci ešte ani len Blízky východ. Každý výpad proti moslimom v západnom svete im zabezpečí ďalších prívržencov.
  A potom je tu Rusko, ktoré veľa investuje do lživej propagandy a podpory konkrétnych politických síl. Čo si od toho sľubuje, keď sa väčšina týchto strán nemá šancu dostať do vládnej pozície? Čisto iba mútenie vody a šírenie zmetku.
  Práve v tejto chvíli sme porazení my všetci (bez ohľadu na strany), pretože sa vedno zmietame v defenzíve, ukazujeme na seba prstom a ako tak opatrenia prichádzajú s oneskorením. Bola zneužitá naša najväčšia slabina a keď sa nespamätáme a nechopíme sa iniciatívy, budeme nútení iba čakať, aká naša slabina bude zneužitá najbližšie.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:55 04.02.2017

  Supereme - všiml sis vůbec, že všechna postupná opatření EU zafungovala a počty uprchlíků radikálně poklesly a klesají dál? Navíc se stabilizuje situace kolem vyhošťování a ...Zobrazit celý příspěvek

  Supereme - všiml sis vůbec, že všechna postupná opatření EU zafungovala a počty uprchlíků radikálně poklesly a klesají dál? Navíc se stabilizuje situace kolem vyhošťování a začínají běžet standardní azylové procesy, které v době nejnutnějších opatření typu - kam s nimi, čím je nakrmit apod. stagnovaly. Musíte tu porpagandu rozdmýchat, abyste to vůbec stihli ve volbách využít.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:37 04.02.2017

  Kozulus - zatím je prodloužen do července 2017. A jen pro vaši informaci, nebyl zaveden s ohledem na úspěšnost, či neúspěšnost integrace uprchlíků, ale kvůli teroristickým útokům ...Zobrazit celý příspěvek

  Kozulus - zatím je prodloužen do července 2017. A jen pro vaši informaci, nebyl zaveden s ohledem na úspěšnost, či neúspěšnost integrace uprchlíků, ale kvůli teroristickým útokům Islámského státu v Paříži na konci roku 2015. Islámský stát je teroristická organizace působicí v Sýrii a Iráku a mstítíci se západní Evropě za to, že proti němu bojuje.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  18:30 04.02.2017

  Pavol - Jsi slepý a hloupý zároveň. Chyť se s todem za ruce a hurá směr Švédsko, kde se ta výměna obyvatel děje v přímém přenosu, přičemž je to také zdaleka nejlépe "obohacená" ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavol - Jsi slepý a hloupý zároveň. Chyť se s todem za ruce a hurá směr Švédsko, kde se ta výměna obyvatel děje v přímém přenosu, přičemž je to také zdaleka nejlépe "obohacená" evropská země. Asi i proto tam mají za rok velkou šanci na vítězství Švédští demokraté :D Je to totiž až moc "dokonalé" ;)

  Islamisté již infiltrují školy, politické strany a dokonce i armádu.

  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  https://www.theguardian.com/uk...

  Ale za to si západní Evropa může sama - je slabá. Naopak islamisté jsou jako žralok - jakmile ucítí krev, tak jdou po ní. I přesto se však západní Evropa může zachránit. Stačí jen dobře vybrat ve volbách.

  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  https://video.aktualne.cz/dvtv...

  Ano! Švédská multikultura v praxi! Dokonalost! Honem, honem to dovezte už taky k nám.. takové obohacení, a my ho nemáme! Jsme fakt jen rasističtí, xenofobní burani, kteří chtějí bezpečí..Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 6