Bundeswehr jako nástroj zvládání uprchlické krize

Bundeswehr se při řešení uprchlické krize musel vypořádat především s logistikou. / Bundeswehr 

Jedním z hlavních aktérů evropské uprchlické krize v letech 2015-2016 se v mnoha ohledech stala Spolková republika Německo. Z více jak jednoho milionu zde zaregistrovaných uprchlíků požádala naprostá většina z nich o azyl.

Rychlost, intenzita a neustále rostoucí počet nově přicházejících viditelně oslabily kapacitní možnosti a absorpční potenciál jednotlivých spolkových zemí. V celoněmeckém měřítku to zejména platilo pro Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko.

Některé spolkové země, jako např. Meklenbursko-Přední Pomořansko něco podobného ještě nezažily. Spolková vláda pochopitelně musela reagovat. Při mobilizaci dalších zdrojů pověřila Bundeswehr výpomocí při zajištění pobytu uprchlíků na německém území.

Celkové výsledky a přínosy úsilí německých vojáků jsou vskutku impresivní. Od léta 2015 do konce roku 2016 vydali milion porcí jídla a zabezpečili ubytování tisícům uprchlíků. Představme si tedy praktické podoby jejich angažmá.

Stranou přitom nechme působení německého námořnictva ve Středozemním a Egejském moři v mezinárodních operacích na záchranu migrantů směřujících do Evropy, či na usměrnění migračních toků.

Od června 2015 zachránili němečtí námořníci přes 12 000 lidí, mezi nimi mj. i matku holčičky Sofie, pod jejímž jménem následně vstoupila do širšího povědomí operace EUNAVFOR MED.

Rámcové předpoklady

Přestože ústava SRN (Grundgesetz) počítá s použitím ozbrojených sil k obraně území, umožňuje německá legislativa i jejich nevojenské vnitrostátní využití. Prostřednictvím tzv. „administrativní pomoci (Amtshilfe)" je tomu zpravidla při povodních, neštěstích nebo při pátrání po pohřešovaných. Od roku 2015 sem patří i zvládání uprchlické krize.

Vždy se ale jedná pouze o asistenci spolkovým zemím ve výjimečných případech, v nouzi způsobené nedostatkem vlastních kapacit, po nezbytně nutnou dobu a na základě souhlasu spolkové vlády. Při zachování obvyklých pravidel velení a řízení je konkrétní nasměrování pomoci ponecháno v kompetenci civilních orgánů. Pouze ve velmi naléhavých případech lze postupovat napřímo a i uplatňovat donucovací prostředky.

V rámci administrativní pomoci mohou být prakticky nasazeny všechny složky německých ozbrojených sil. Povolávány jsou na základě požadavků zemských velitelství, která spadají pod velitelství teritoriální úkoly (Kommando Territoriale Aufgaben) v podřízenosti velitele sil podpory (Inspekteur der Streitkräftebasis). Personální náklady nese Bundeswehr, ostatní (vyjma spolkových) by měl orgán, v jehož prospěch je tato činnost vykonávána. Zpravidla jsou však promíjeny.

Nasazení podle aktuální situace

Zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zahájil koncem srpna 2015  rozkaz spolkové ministryně obrany. V říjnu 2015 jej konkretizovalo rozhodnutí spolkového kabinetu. Tehdy mu připadla starost o technické a materiální zajištění pobytu nově přicházejících a v zemi již pobývajících uprchlíků. Míra a stupeň využití přitom vždy odpovídaly aktuálním potřebám.

Na 46 místech po celé SRN působilo od konce září 2015 na 4000 vojáků, v listopadu již 7700, počátkem minulého roku 9000, v únoru 2016 „pouze" 5050, začátkem léta 1450 a na podzim loňského roku 909 vojáků a rezervistů.

Od Šlesvicka-Holštýnska až po Bavorsko se starali o budování a vybavení uprchlických středisek, stravování, dopravu, zdravotní péči, registraci nebo i o chod některých uprchlických center. Část z nich byla přičleněna Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ke zpracování žádostí o azyl.

Registrace uprchlíku. / Bundeswehr 

K ubytování uprchlíků vyčlenil Bundeswehr vlastní nepoužívané nemovitosti, oddělené a uzavřené části kasáren, cvičišť, či další spravovaná zařízení - např. uvolněné americké (heildelberská Patrick Henry Village) a britské (dolnosaský Camp Fallingbostel) základny.

V souhrnu se opatření dotkla 11 kasáren v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Hesensku, Šlesvicku-Holštýnsku nebo v Severním Porýní-Vestfálsku. Bundeswehr také zřídil a provozoval vlastní uprchlická střediska v bavorském Erdingu, Feldkirchenu a dolnosaském Camp Fallingbostelu. V celostátním měřítku se jednalo o největší ubytovací zázemí svého druhu s kapacitou 11 000 osob.

Spolu s tím Bundeswehr podporoval chod 110 zemských a komunálních uprchlických center. S 200 000 (do konce června 2016) vnitrostátně přepravenými uprchlíky se Bundeswehr nepostradatelným stal i v logistice.

Obdobně tomu bylo i s lékařskou péčí. Na 40 stanovištích týdně působilo 150-400, někdy až 650 vojenských lékařů a zdravotníků za částečně podpory soukromých lékařů-rezervistů. Denně průměrně ošetřili 40 pacientů, měsíčně až 450, celkem odpracovali na 190 000 hodin. Vedle vstupních prohlídek, průběžných vyšetření a popř. i následné péče, působili ve správě Bundeswehru se nacházejících uprchlických střediscích.

Za připomenutí jistě stojí i od září do listopadu 2016 probíhající projekt zvyšující šance na uplatnění vybraných uprchlíků na německém pracovním trhu. Prostřednictvím vzdělávacích a školících aktivit bylo instruktory Bundeswehru v Delmenhorstu, Ingolstadtu a Berlíně vyškoleno 120 z nich.

Maximální využití zdrojů

Práce s uprchlíky s sebou přirozeně přinášela celou řadu výzev. Spolu s dostatečnou zdrojovou základnou, napomohlo jejich každodennímu zvládání a plnění svěřených úkolů efektivní nastavení řídících mechanismů.

Ústředním řídícím a koordinačním orgánem uprchlické pomoci Bundeswehru se stalo velitelství teritoriální úkoly. Jeho operační centrum shromažďovalo, posuzovalo a řešilo požadavky civilních orgánů došlé prostřednictvím zemských velitelství. Obdobným způsobem je vyrozumívalo o svém rozhodnutí.

V kladném případě pak dotčení zemští velitelé vyčleňovali potřebné zdroje. Za rok 2015 a 2016 tak učinili celkem tisíckrát při 1100 zaslaných žádostech. Během posledních povodní v roce 2013 tomu bylo „jen" v 330 případech.

Bundeswehr zajistil ubytování uprchlíků například v nevyuživaných kasárnách. / Bundeswehr 

Mezirezortně vnitrostátní uprchlickou pomoc dirigovala v Mnichově sídlící Řídící skupina k podpoře uprchlické pomoci (Steuergruppe Unterstützung Flüchtlingshilfe). V čele stál představitel Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) s příslušníkem Spolkového ministerstva obrany jako svým zástupcem.

Tím se zaručilo průběžné sdílení situačních informací s vedením německého rezortu obrany. Počátkem prosince 2015 vznikla ještě v Bavorsku projektová skupina dohlížející na chod uprchlických středisek v Erdingu a Feldkirchenu.

S velitelstvím teritoriální úkoly úzce spolupracovalo situační centrum zdravotnické služby Bundeswehru v bavorském Weißenfelsu (Lagezentrum Weißenfels). Takto záměrně nastavená dvojkolejnost pramenila ze záměru využít jeho odbornost v civilně-vojenské spolupráci odzkoušenou během povodní, summitu G7 v bavorském Elmau nebo erfurtské návštěvy papeže. Za jeho nepřetržitý provoz týdně zodpovídalo 6 vojáků spolu s 6 rezervisty - zástupci jednotlivých druhů vojsk.

Aby nasazení vojáků nenarušilo celkový chod Bundeswehru a zachovala se jeho schopnost plnit základní úkoly, přešlo se od poloviny listopadu 2015 na pravidelné týdenní turnusy s přesně stanovenou délkou denní služby. V nich se paralelně na sebe navazujících skupinách opakovaně střídalo 200 vojáků, kteří týden byli u uprchlíků, následující týden a půl čerpali volno a další dva týdny pobývali v domovských posádkách.

Při výběru personálu dostávali přednost vojáci dostatečně obeznámeni s blízkovýchodním prostředím (díky svému původu, či zkušenostem z misí) nebo dobře ovládající tamní reálie a jazyk. Potřebné mezikulturní kompetence je rychle učinily fakticky nepostradatelnými a využitelnými v celém spektru požadovaných úkonů. Na základě zkušeností byla praktická příprava vojáků postupně doplněna o kurzy zdravovědy, zvládání krizových situací a rozvíjející jejich osobnostní dovednosti.

Zapojení do zvládání uprchlické krize vojáci většinově zasazovali do jedné řady s působením v  misích nebo při povodních. Zpravidla se přihlásili dobrovolně. Vedla je znalost podmínek v zemích původu, snaha pomoci, být prospěšný, soucit, či záměr získat objektivní informace. Dokonalé odvedení svěřeného úkolu označovali za otázku vojenské cti, možnost demonstrovat píli, odvahu, vytrvalost, či příležitost rozšířit své dovednosti.

Některým uprchlíkům se poštěstilo najít práci. / Public Domain   

Vojenští zdravotníci a lékaři oceňovali příležitost otestovat si v neobvyklém prostředí zkušenosti získané v misích, pracovat s jiným typem pacientů nebo řešit odlišný průběh v Evropě běžných nemocí. Směrem k uprchlíkům všichni shodně upozorňovali na nutnost neustále reflektovat jejich aktuální rozpoložení a potřebu vzájemně se respektovat.

Neoddiskutovatelný přínos

Požadavky kladené na německé ozbrojené síly v uplynulém roce a půl byly enormní. Svými obecnými parametry se ale nikterak nevymykaly dosavadní praxi. V historickém srovnání dokonce zaostávaly za povodněmi v Braniborsku, Sasku, Bavorsku nebo v Hamburku. Neobvyklý nebyl ani deklarovaný přínos k posílení vazeb na místní úrovni.

Přesto zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zcela jistě připadne výjimečné místo. Svou podobou, záběrem a přínosem jasně demonstrovalo nezastupitelnou úlohu německých ozbrojených sil při řešení velkých a dlouhodobých celoněmeckých společenských výzev.

V uplynulém roce a půl nepopiratelně umožnilo opakovaně, viditelně a veřejně potvrdit proveditelnost během uprchlické krize neustále pronášeného „my to dokážeme." K tomu by bez pomoci Bundeswehru zcela určitě nedošlo.

Ondřej Vlk autor se zabývá obranně-politickou problematikou německojazyčných zemí

Nahlásit chybu v článku


Související články

Německý 130mm kanón proti ruskému tanku T-14 Armata

Nový ruský tank T-14 Armata probudil západní země z “tankové” letargie. Například Německo a Francie ...

Lynx: Nové bojové vozilo pěchoty z Německa

Německá Rheinmetall na výstavě EUROSATORY představila nové bojové vozidlo pěchoty Lynx. Nový ...

Probuzení obra? Německo chce dávat na obranu 2 % HDP

V příštím roce německé ministerstvo obrany dostane 37,4 miliard eur (1 bilion Kč), tj. o 8 % více ...

Rakouský Bundesheer a uprchlická krize

Uprchlická krize zasáhla s menší, či větší intenzitou řadu evropských zemí, mezi nimi i Rakousko. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Todomatch
  18:23 04.02.2017

  Bazinga20 - stačilo prosté přiznání, kážu vodu piju víno. Tzn. sám nedělám to, co žádám po druhých.

  Bazinga20 - stačilo prosté přiznání, kážu vodu piju víno. Tzn. sám nedělám to, co žádám po druhých.

 • Kozlus
  18:15 04.02.2017

  Kdyz si nekteri tak pochvalujete tu nadherne pokracujici integraci: Kdy skonci ve Francii ten vyjimecny stav?

  Kdyz si nekteri tak pochvalujete tu nadherne pokracujici integraci: Kdy skonci ve Francii ten vyjimecny stav?

 • Bazinga20
  15:26 04.02.2017

  Tahle diskuze je o ničem... snad jen popřeji Todo něco dobrého hahal k večeři a pak si může jako zábavu na sobotní večer zajít třeba ukamenovat nějakou ženu za nevěru na náměstí ...Zobrazit celý příspěvek

  Tahle diskuze je o ničem... snad jen popřeji Todo něco dobrého hahal k večeři a pak si může jako zábavu na sobotní večer zajít třeba ukamenovat nějakou ženu za nevěru na náměstí nebo alespoň okouknout sekaní rukou za krádeže. Jako to mají radí například pro západ naprosto přijatelné zemi jako je Saudská Arábie.

  A zkušenosti s postiženými a to nejen tělesně mám docela bohaté a zatím jsem se teda nesetkal s tím že by mě vnucovali svou kulturu a náboženské představy.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  14:37 04.02.2017

  fenri: Vedel som, že prídete tou hlúposťou s kvótami, ale ste úplne vedľa z rôznych príčin: 1.- Bavili sme sa o násilnom vnucovaní náboženských predstáv spoločnosti. Čo s tým ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Vedel som, že prídete tou hlúposťou s kvótami, ale ste úplne vedľa z rôznych príčin:
  1.- Bavili sme sa o násilnom vnucovaní náboženských predstáv spoločnosti. Čo s tým majú kvóty??? Aké náboženské predstavy nám vnucuje EK? Veď robia v rámci svojich oprávnení to isté, čo národné vlády (a pri takej istej legitimite)
  2.- V každom štáte existujú evakuačné plány, že ak dôjde v nejakom chemickom podniku, alebo atómovej elektrárni ku katastrofe, kam pres bude koľko obyvateľom premiestnených. Takže vám nasáčkujú do mesta hromadu cudzích ľudí bez ohľadu na to, či sa vám to páči, alebo nie. Kvóty fungujú na podobnom princípe – migranti sa rozdeľujú z miest, kde ich už je neúnosne veľa a plynú z toho bezpečnostné riziká, tam, kde sú voľné kapacity na umiestnenie a posúdenie ich žiadostí. Mimochodom, podľa podobných kvót boli rozdeľovaní aj maďarskí utečenci, ktorí v 1956 utekali do Rakúska.

  Prečo by ničili našu civilizáciu? :D Jednak toho nie sú schopní, jednak ju masívne preberajú. To je jeden z dôvodov, prečo ISIS zabíja moslimov. Zatiaľ čo bin Ládinova generácia teroristov si myslela, že stačí, ak budú bojovať proti špičkám režimu, „kolaborujúceho“ so Západom, terajšia generácia si uvedomila, že musí zviesť vojnu so samotnou moslimskou spoločnosťou. Je veľká chyba, ak je Vám jedno, že sa zabíjajú, lebo od toho, ktorá strana získa navrch záleží, či teroristické útoky voči Európe ustanú (ak dosiahnu moslimské krajiny aspoň akú takú európsku úroveň), alebo bude konflikt ešte viac eskalovať

  V krajinách zálivu je mnoho utečencov – nechajú ich tam pracovať, ale žiadny štatút im nevydajú. Čo sa utečencov za 2. svetovej týka, opomenuli ste jednu podstatnú vec – prakticky celý Blízky východ bol pod správou Francúzka a Británie. :D :D A nebolo to náhodou práve Československo, ktoré obrátilo vlak so židmi utekajúcimi z nacistami okupovaného Rakúska? Vrelé vzťahy moslimov k Nemecku siahajú ešte do čias cisárskeho Nemecka, nehovoriac o tom, že Nemci ponúkali pomoc v zápase proti Británii.

  Supreme:
  Výmena obyvateľstva a islamizácia Európy? Vy ste teda číslo. :D :D :D To je predsa nemožné pokiaľ radikálova nerozpútajú zasa nejakú vojnu s desiatkami miliónov mŕtvych Európanov – ale zrejme by to bolo nemožné ani tak. :D
  Mimochodom – pokiaľ to skutočne nie sú skutoční utečenci ale ekonomickí migranti, tak nie je nič ľahšie, než 95% z nich odmietnuť azyl a vyšupnúť ich, tak ako to robíme neustále už dlhé desaťročia. Slovensko by si tak ešte aj vylepšilo negatívne skóre v odmietaní žiadostí o azyl. :D Ale keď necháme, aby všetky žiadosti museli posúdiť iba Nemecko, Grécko, alebo Taliansko, dosiahneme iba to, že budú migranti v Európe dlhšie a bude ich tu viac. Skutočne geniálny plán na odvrátenie „islamizácie Európy“.


  Muhaha:
  No, českí kališníci sa po bitke pri Lipanoch dosť úspešne zbavili radikálnych poľných vojsk a dohodli sa s katolíkmi. Takže poučenie z histórie: áno dá sa to. ;)Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:37 04.02.2017

  Bazingo20 a když prohlásím, že je třeba pomáhat tělesně postiženým, musím si vzít domů několik vozíčkářů? Takhle to funguje? Předpokládám, že ty sám máš tedy doma jako Noe po páru ...Zobrazit celý příspěvek

  Bazingo20 a když prohlásím, že je třeba pomáhat tělesně postiženým, musím si vzít domů několik vozíčkářů? Takhle to funguje? Předpokládám, že ty sám máš tedy doma jako Noe po páru od každého tvého oblíbeného etnického nebo politického druhu.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:35 04.02.2017

  Superme - pokud Emil Boček při vysvětlování svých protiimigračních postojů prohlásí "Vystupuji tak proto, že mi vadí, že je do této republiky už natahaných tolik lidí, že nikdo ...Zobrazit celý příspěvek

  Superme - pokud Emil Boček při vysvětlování svých protiimigračních postojů prohlásí "Vystupuji tak proto, že mi vadí, že je do této republiky už natahaných tolik lidí, že nikdo neví, co s nimi budeme dělat" a současně vím, že u nás žádná masa uprchlíků není a že i těch pár přijatých křesťanů z Iráku koukalo vzít nohy na ramena, je mi jasné, že i pan Boček podléhá manipulaci ze strany protiimigrantských aktivistů a neziskovek :-)Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  13:59 04.02.2017

  Myslím, že pan Todomatch se ve svém příspěvku z 12:35 dotknul zásadní věci, konkrétně ve svém textu .... ".... problém s islamisty bez muslimů vyřešit nelze. Vede to pouze k ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že pan Todomatch se ve svém příspěvku z 12:35 dotknul zásadní věci, konkrétně ve svém textu ....
  ".... problém s islamisty bez muslimů vyřešit nelze. Vede to pouze k tomu, že jsou muslimové – lidé jako my – ponecháni na pospas psychopatům, kteří sice vzešli ze středu jejich komunit, ale netvoří většinu. Mohou být však poraženi ostatními, stejně jako fašisté, nacisté a komunisté, kteří zase vzešli ze středu našich komunit a museli jsme se s nimi vypořádat velkou měrou sami." ....

  Takže otázka zní:
  Mohou se muslimové zbavit islamistů?

  Můj názor (ve zjednodušující, jízlivé zkratce):
  Mohli se komunisté zbavit NKVD?
  Mohli se nacisté zbavit členů Einsatzgruppen?
  Jistě, že mohli. Ale proč by to dělali?
  Proč mají všude tam, kde se zavedou formálně demokratické volební postupy, mezi muslimy islamisté tu největší podporu?

  Je islám ideologií?
  Může být, s ohledem na mnohé své neměnné základní pilíře, oprávněně vnímán a odsuzován jako "psychopatická" ideologie?

  Zkuste si v rámci diskuze vyjasnit Vaše postoje i k těmto věcem. Jinak se stále budete naprosto míjet.
  Rozumět druhému, co říká, a sdílet jeho názory, jsou dvě odlišné věci.

  Hezký den.Skrýt celý příspěvek

 • Bazinga20
  13:48 04.02.2017

  Doufám že Todo a spol mají doma několik těch hodných uprchlíků a starají se o ně a aby se tak úžasně integrovali jako se to daří na západě.

  Doufám že Todo a spol mají doma několik těch hodných uprchlíků a starají se o ně a aby se tak úžasně integrovali jako se to daří na západě.

 • Superme
  13:17 04.02.2017

  Todo fakt nechápu, proč si neustále vymýšlíš a lžeš. Určitě si pamatuješ na uprchlíky, když se rozpadla Jugoslávie.... Na rodinu měli dvě roztrhané deky (v jedné zabalené deti, v ...Zobrazit celý příspěvek

  Todo fakt nechápu, proč si neustále vymýšlíš a lžeš. Určitě si pamatuješ na uprchlíky, když se rozpadla Jugoslávie.... Na rodinu měli dvě roztrhané deky (v jedné zabalené deti, v druhé žena, chlap "trochu mrznul"), vyvalené oči a jinak vůbec nic. Za vyspání v teple, kakao a vánočku brečeli jak želvy. To byli váleční uprchlíci.. to co se na nás ovšem valí dnes, samí mladí chlapi, v ruce iphony.. ona i ta vděčnost je vidět na každém kroku. Znásilnění, krádeže a jiná kriminalita je na denním pořádku. To, že nevidíš rozdíl je mi líto, hold né každý rozpozná nebezpečí .. ostatně starověcí Římané by mohli vyprávět.

  Navíc to tvé srovnání je neuvěřitelně k smíchu. Zaprvé by Češi šli do první bezpečné země, zatímco současní imigranti (99% nejsou žádní uprchlíci) projdou xy bezpečných zemí, dokud nedorazí do svých vysněných zemí, které mají náhodou nejštědřejší sociální systém. A zadruhé... už 2.SV a období komunismu ukázalo, že Češi ani jiní Evropané nemají problém se do společnosti hostující země integrovat.

  A nakonec. Válečný hrdina, člen RAF a nositel Řádu bílého lva, pan brigádní generál Emil Boček se v nedávném rozhovoru tvrdě obul do současné imigrační krize, Evropské unie i stavu naší vlasti. Mj. prohlásil:

  "Teď na naši vládu Němci tlačí s tím, abychom přijali dvacet tisíc uprchlíků. My zde ale máme dost svých nezaměstnaných a lidí, o které se musíme postarat, a ne abychom přijímali nějaké muslimy."
  http://www.parlamentnilisty.cz...

  Tak snad tohoto hrdinu, Todo, nenazveš náckem ;)Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:54 04.02.2017

  Superme - "Co by se asi stalo s českým imigrantem, kdyby na veřejnosti a v tlupách znásilňoval německé ženy a děti, neoprávněně se stěhoval do soukromých bytů ..." Kdyby, kdyby ...Zobrazit celý příspěvek

  Superme - "Co by se asi stalo s českým imigrantem, kdyby na veřejnosti a v tlupách znásilňoval německé ženy a děti, neoprávněně se stěhoval do soukromých bytů ..."

  Kdyby, kdyby – kdyby do České republiky pronikali ze Slovenska s podporou Maďarska novodobí fašisté a spolu s místními nácky vyhlašovali střídavě Slovenský štát nebo Maďarské území a vraždili místní obyvatele z druhé strany Armáda ČR na popud Miloše Zemana systematicky bombardovala Brno, Olomouc, Ostravu a Zlín, což by v daných městech vedlo ke vzniku hnutí odporu, patrně by Rakousko, Polsko a Německo čelilo masovému exodu českého civilního obyvatelstva. A to by jistě bez neblahých důsledků pro dané země nebylo. Možná by se při našich zvyklostech víc kradlo než znásilňovalo, ale ani takové případy by jistě nechyběly. Myslíš, že by nás opravdu Rakušáci, Poláci a Němci odmítli vpustit, poslali zpět do válečné zóny, nebo pozavírali? Těžko! A jakmile by nás přijali, začali by k nim proudit i Ukrajinci s podobným argumentem, že i u nich je válka a zkusili by to jistě i Bulhaři, Rumuni s nadějí, že když berou východoevropany, možná vezmou i je.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:35 04.02.2017

  fenri - jistěže se bavím s tebou, ale nereaguji na tvé nekonečné okecávací omáčky a vytáčky. Držím se podstaty našeho sporu, která je jasná. Já od počátku rozlišuji mezi ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri - jistěže se bavím s tebou, ale nereaguji na tvé nekonečné okecávací omáčky a vytáčky. Držím se podstaty našeho sporu, která je jasná. Já od počátku rozlišuji mezi islamistickými teroristy a uprchlíky. Pro tebe a mnohé další majitele odvážných klávesnic jsou všichni stejní. Samozřejmě to nikdy nenapíšeš doslovně, protože své názory zásadně neformuluješ jednoznačně, aby jsi nemohl být tzv. "chycen za slovo". Nejlépe je to vidět na Asadovi, o kterém po více než ročním obhajování prohlásíš, že jsi ho nikdy neměl za hrdinu. Střet odstartoval můj poukaz na fakt, že v kritickém roce 2015 spáchalo přes milion převážně muslimských uprchlíků pouze jednu vraždu, jejíž obětí byl německý občan a celkem jich spáchali 28, tj. stejně jako bylo ten rok vražd v Praze a v Brně. To je i pro mě překvapivá až šokující informace, odhalující neuvěřitelné přehánění ze strany vás - protiuprchlických aktivistů.

  Abych svůj postoj vyjádřil ještě jednoznačněji, zopakuji, co jsem už napsal. Odmítám názor, který tvrdí, že:

  Islamista s nožem v ruce je terorista, oběť která před ním klečí je terorista a ten, co před tímhle utekl do Evropy, je taky terorista.

  Tento postoj brání racionálnímu řešení uprchlického problému, protože problém s islamisty bez muslimů vyřešit nelze. Vede to pouze k tomu, že jsou muslimové – lidé jako my – ponecháni na pospas psychopatům, kteří sice vzešli ze středu jejich komunit, ale netvoří většinu. Mohou být však poraženi ostatními, stejně jako fašisté, nacisté a komunisté, kteří zase vzešli ze středu našich komunit a museli jsme se s nimi vypořádat velkou měrou sami. A i přes všechnu snahu a úspěch tu s námi nadále komunisté, fašisté a neonacisté přežívají. S islamisty to bude stejné.Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  11:49 04.02.2017

  Chápu, že v dané chvíli šlo o nouzové řešení, které bylo možno nejsnáze uvést do praxe. Jestli se ale "zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize" způsobem, jehož jsme ...Zobrazit celý příspěvek

  Chápu, že v dané chvíli šlo o nouzové řešení, které bylo možno nejsnáze uvést do praxe.
  Jestli se ale "zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize" způsobem, jehož jsme dosud byli svědky, stane dlouhodobým fenoménem, jeho bojeschopnosti to jistě velice uškodí.
  Koneckonců by jej to mohlo v delším časovém horizontu i demoralizovat, a pokud bude v rámci "zvládání uprchlické krize" nasazován i na de facto policejní práci, dojde i na diskreditaci armády v očích veřejnosti (dokonce i té německé).
  Takže jako nouzové řešení ano, ale přestat s tím nejrychleji, jak jen to bude možné.Skrýt celý příspěvek

 • Iris-T
  10:17 04.02.2017

  Todomatch - věřím že jich existuje dost. Existuje spousta lidí (hlavně ze Syrského pobřeží, ze stejné komunity jako je Assad), kteří jsou ve skutečnosti nevěřící a odmítají mačety, ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - věřím že jich existuje dost. Existuje spousta lidí (hlavně ze Syrského pobřeží, ze stejné komunity jako je Assad), kteří jsou ve skutečnosti nevěřící a odmítají mačety, AK, pytle na manželku a ostatní krásy islámu. Neženou se do Evropy pro ženy a dávky. Jsou dost v pohodě a pokud se vám to nezdá, tak jsou stejně v pohodě, protože jsou daleko :)Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  09:54 04.02.2017

  Pavol - Je neuvěřitelné, jak někteří dokážete obhajovat islám - ten islám, který má problém nejenom s námi, tedy křesťany, židy a ateisty, ale také s jinými náboženstvími - ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavol - Je neuvěřitelné, jak někteří dokážete obhajovat islám - ten islám, který má problém nejenom s námi, tedy křesťany, židy a ateisty, ale také s jinými náboženstvími - hinduisty, budhisty, šintoisty a jinými.
  Co by se asi stalo s českým imigrantem, kdyby na veřejnosti a v tlupách znásilňoval německé ženy a děti, neoprávněně se stěhoval do soukromých bytů, nechtěl pracovat, žil jen z dávek a ještě podpaloval azylové domy, protože nedostal co chtěl? Nedej bože vyhrožoval, že když nedostane co chce, tak vám podřízne krk! A sem tam zorganizovali nějaký ten teroristický útok. Buď by ho šupem poslali domů, nebo ho posadili za mříže.

  A to, že začínají vyhrávat v Evropě, ale i jinde "radikálové", je jen a jen vina současných elit a levičáků, jako jsi ty. To vy jste mimo realitu, ne obyčejní lidé. Vy chcete vyměnit domorodé obyvatelstvo a islamizovat Evropu, ne my "radikálové".Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:45 04.02.2017

  Todo, bavíte se sebou, nebo se mnou? Pokus se sebou, nenadepisujte své přízpěvky Fenri a pokud se mnou, reagujte na to, co jsem napsal a ne na to, co jste si vymyslel, že by bylo ...Zobrazit celý příspěvek

  Todo, bavíte se sebou, nebo se mnou? Pokus se sebou, nenadepisujte své přízpěvky Fenri a pokud se mnou, reagujte na to, co jsem napsal a ne na to, co jste si vymyslel, že by bylo fajn kdybych napsal, protože by se vám to hodilo. Jasné?

  Pavolko - třeba systém kvót a dalších 99% opatření EK , či jiných orgánů demokratického světa se děje direktivně a v rozporu s přirozenými návyky společnosti.
  Breivik nezabíjel na základě své víry, enzabíjl muslimy, nezabíjel v cizí zemi.
  IRA nezabíjela muslimy v muslimských zemích.

  Pavolko, ať se muslimové mezi sebou vraždí jak se jim líbí. To ale není důvod zničit naši civilizaci. Prostě není. Evropou se prohnaly mraky válek, mnohem strašnějších, než co se děje v muslmském světě (a za řadou z nich stáli naši přátelé za Krušnými horami, kteří opět vědí, co se je pro sousedy nejlepší) a nevšimljsem si, že by muslimové otevřeli své země pronásledovaným Židů, decimovanému obyvatelstvu sovětských států, civilům z bombardovaných britských měst apod. a přizpůsobili jim své zvyky, kulturu a právní systém.
  Ostatně je náhoda, že nejbohatší arabské země své trpící bratry ve víře přes hranice nepustí a staví proti nim zdi, o jakých se Trumpovi ani nezdá (ovšem tuto skutečnost levičáci jako vy okázale ignorují)? A je náhoda, že vztahy muslimů k Hitlerovi a nacistům obecně byly tak vřelé?

  Co se týče pár extrémů ve vědeckém výzkumu - i kdybyste se rozkrájel je prostě neoddiskutovatelný fakt, že výsledky vědeckého a technologického výkzumu té 1.6 mld lidí nedosahují ani ZLOMKU výsledků 8 milionového Izraele, například. A to polovina těch zemí sedí na ropě. 8 milionů Izraelců natrhne 1.6 miliardě muslimů zadek v ekonomice, základním i aplikovaném výzkumu, technologiích, medicíně...v čemkoliv. Je to podstatná část lidstva, obývající velmi proměnlivé, pestré a často přírodními zdroji bohaté kraje světa. Jde o ldi různých národů. Spojují je jen tři věci:
  -víra
  -žalostné vědecko-sociální výkony
  -konflikty s menšinami a susedy

  Možná je to náhoda a mezi těmito třemi okruhy není souvislost.

  Mimochodem zkuste si přečíst něco o té Středoafrické republice. Jednak jde o reakci na předchozí chování muslimů a za druhé pojetí islámu a křesťaství u těchto, řekněme bukolicky rurálních etnik, je dost svérázné a celkem s jejich vírami nesouvisí. Oni se budou žrát navzájem, i pokud jejich bohem bude Apple Inc.
  Každopádně se snad shodneme, že Středoafrická republika není tak úplně součástí Euro-atlantské civilizace.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  07:54 04.02.2017

  fenri: Pripomínať mi samozrejme môžete, ale bude to dosť hlúpe prirovnanie, lebo kým inde ide o prirodzený vývoj, s ktorým väčšina nemá problém, v prípade Maďarska k tomu došlo ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Pripomínať mi samozrejme môžete, ale bude to dosť hlúpe prirovnanie, lebo kým inde ide o prirodzený vývoj, s ktorým väčšina nemá problém, v prípade Maďarska k tomu došlo direktívne v rozpore s prirodzenými návykmi spoločnosti a ešte k tomu v sprievode porušovania občianskych práv počas snahy zabrániť vypísaniu referenda (čo je potvrdené už aj súdne) – no na toto mi ukážte príklad, ak ste macher. ;)

  Áno, sú prípady, keď kresťania vraždia moslimov, alebo samozvaní ochrancovia kresťanských hodnôt zabíjajú iných. To ste vážne nepočuli o Breivikovi alebo o tom, čo sa dialo nedávno v Stredoafrickej republike: https://svet.sme.sk/c/7103656/...
  Mimo to iba celkom nedávno zabíjali katolícki teroristi z IRA protestantov v Severnom Írsku.

  Uvedomme si jednu absolútne zásadnú vec – absolútna väčšina obetí džihádistov nie sú inoverci, ale moslimovia – a nie nevyhnutne Šíti. Lebo to, čo sa práve deje nie je konflikt civilizácií, ale zápas o ovládnutie a zjednotenie moslimského sveta radikálnymi islamistami. Európa je iba vedľajšie bojisko. Kým sa nám podarí zabrániť, aby islamisti naplnili svoje ciele v samotnom moslimskom svete, zatiaľ nám z ich strany okrem sporadickým teroristických útokov nič väčšie nehrozí.

  A len tak mimochodom Irán patrí v súčasnosti medzi krajiny s najpokročilejším výskumom kmeňových buniek:
  http://www.osel.cz/390-embryon...
  A aj medzi kresťanmi by sme našli takých, ktorí „vedecky dokazujú“, že svet vznikol iba pred niečo viac než 5000 rokmi (kreacionizmus) alebo takých, čo sa snažia dokázať, že život vznikol už plne vyvinutý božským zásahom (inteligent design) a podobné absurdnosti. Alebo, že pyramídy boli vlastne Jozefove sýpky. :pSkrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  23:46 03.02.2017

  fenri - takže souhlasíš, že existují dobří muslimové? Tedy takoví, kterým není třeba nakopat zadek i s Todem v týlu?

  fenri - takže souhlasíš, že existují dobří muslimové? Tedy takoví, kterým není třeba nakopat zadek i s Todem v týlu?

 • fenri
  23:32 03.02.2017

  iPad, no...

  iPad, no...

 • KOLT
  23:24 03.02.2017

  PavolR, nadřazenost islámských krajin nad křesťanskými v raném a vrcholném středověku je skutečně spíš záležitost přijetí antické vzdělanosti na středním východě. Mmchd, velká ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR, nadřazenost islámských krajin nad křesťanskými v raném a vrcholném středověku je skutečně spíš záležitost přijetí antické vzdělanosti na středním východě. Mmchd, velká část tehdejší "muslimské" vzdělanosti byla ve skutečnosti židovská.

  Křesťanská Evropa naopak toto v danou dobu neudělala (a křesťanství na tom mělo velký podíl, byť hlavní zásluha asi patří tomu, že jsme prostě byli barbaři :-) ať už se severu nebo východu). Když pak přišla renesance, návrat ke kořenům a uvolnění otěží ze strany církve, došlo v Evropě k razantnímu nárůstu poznání, ke kterému navíc církev poměrně obstojně přispívala. Nic takového se v muslimském světě nikdy neodehrálo. A dokud se bude držet koránu jako dokonalé knihy (což ani judaismus ani většinové pojetí křesťanství o svých svatých textech netvrdí), ani k žádnému rozvoji vědy dojít nemůže. Pro křesťanství bylo poměrně zásadní oddělení sakrální a profánní složky života, to pomohlo křesťanskému světu k takto radikálnímu růstu. K tomu se přidává protestantský důraz na tvořivost (Bůh je tvůrce a stvořil nás k obrazu svému, proto se mu nejvíce zalíbíme, budeme-li také tvořit) a vzdělání (kde navazuje na židovskou tradici, což je velmi markantní především na českém protestantství). Judaismus v určitém slova smyslu toto oddělení nikdy nepotřeboval. Navíc minimálně od dob Babylonského zajetí je součástí židovské kultury důraz na vzdělání, poznávání a diskusi (Talmud jsou záznamy rabínských hádek :-) ). V islámu, pokud vím, k ničemu podobnému nedošlo. Jeho ideologie je naopak do značné míry totalitní. Což ostatně platí pro všechna tři náboženství Knihy, pokud je její význam vykládán doslova. Jenže Židé se o významu jejích textů hádají od té doby, co ji sepsali, a křesťané od té doby, co nechal Pilát pověsit jednoho rabína na kříž ;-) Oproti tomu je hlavním rozporem mezi sunnity a šíity, který chachar byl tím správným následovníkem Mohameda (OK, zjednodušuju, ale ne moc).

  A poslední věc – ono nejde jen o spor islám x křesťanství. Rozdíly v našich kulturách jsou dané i mnoha jinými skutečnostmi. Stejně tak se liší pojetí islámu v Africe, v Arábii a v Indonésii. Každopádně v důsledku obojího se kompatibilita evropské, křesťansko-ateistické kultury a africké či arabské, striktně muslimské kultury limitně blíží nule.


  fenri, to píšete z mobilu nebo s flaškou v ruce? ;-) Proti obsahu nic, ale ta forma...Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:50 03.02.2017

  Pavol - a zase ta malost proti Maďarsku. Dovolte, abych vám připomněl, že zákaz nedělního prodeje platí v podstatné části západní Evropy už dávno. Nicméně, mohl byste nám ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavol - a zase ta malost proti Maďarsku. Dovolte, abych vám připomněl, že zákaz nedělního prodeje platí v podstatné části západní Evropy už dávno.
  Nicméně, mohl byste nám přoiblížit, jak často se konzervativní křesťané odpalují, jak často masakrují jinověrce apod?

  Co se týče vědy - věda není vždy o penězích. To za prvé. Za druhé řada muslimských zemí má z ropy neskutečně mnoho peněz. Wichterle, Holý a jiní nepracovali se zlomkem rozpočtů, co mají oni. Nicméně jejich vědecká, technická a intelektuální úroveň je na tom tak, že technologii na těžbu a přepravu ropy jim stejně musí vyvíjet někdo jiný.
  Na jednoho Izraelce připadá cca 200 muslimů. A teď si zkuste porovnat výstupy...
  Pokud islámský "vědeckými metodami dokáže", že odhalování žen vede k zemětřesením, tak co chcete řešit?
  K muslimské vzdělanosti raného středověku: oni toho mnoho nevymysleli, jen přejali z antiky. Zkuste mi vyjmenovat třeba deset nositelů Nobelovy ceny z muslimského světa. A seznam arabských či muslimských vědců je také dojemně stručný. Na 1.6 mld lidí...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 6