Bundeswehr jako nástroj zvládání uprchlické krize

Bundeswehr se při řešení uprchlické krize musel vypořádat především s logistikou. / Bundeswehr 

Jedním z hlavních aktérů evropské uprchlické krize v letech 2015-2016 se v mnoha ohledech stala Spolková republika Německo. Z více jak jednoho milionu zde zaregistrovaných uprchlíků požádala naprostá většina z nich o azyl.

Rychlost, intenzita a neustále rostoucí počet nově přicházejících viditelně oslabily kapacitní možnosti a absorpční potenciál jednotlivých spolkových zemí. V celoněmeckém měřítku to zejména platilo pro Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko.

Některé spolkové země, jako např. Meklenbursko-Přední Pomořansko něco podobného ještě nezažily. Spolková vláda pochopitelně musela reagovat. Při mobilizaci dalších zdrojů pověřila Bundeswehr výpomocí při zajištění pobytu uprchlíků na německém území.

Celkové výsledky a přínosy úsilí německých vojáků jsou vskutku impresivní. Od léta 2015 do konce roku 2016 vydali milion porcí jídla a zabezpečili ubytování tisícům uprchlíků. Představme si tedy praktické podoby jejich angažmá.

Stranou přitom nechme působení německého námořnictva ve Středozemním a Egejském moři v mezinárodních operacích na záchranu migrantů směřujících do Evropy, či na usměrnění migračních toků.

Od června 2015 zachránili němečtí námořníci přes 12 000 lidí, mezi nimi mj. i matku holčičky Sofie, pod jejímž jménem následně vstoupila do širšího povědomí operace EUNAVFOR MED.

Rámcové předpoklady

Přestože ústava SRN (Grundgesetz) počítá s použitím ozbrojených sil k obraně území, umožňuje německá legislativa i jejich nevojenské vnitrostátní využití. Prostřednictvím tzv. „administrativní pomoci (Amtshilfe)" je tomu zpravidla při povodních, neštěstích nebo při pátrání po pohřešovaných. Od roku 2015 sem patří i zvládání uprchlické krize.

Vždy se ale jedná pouze o asistenci spolkovým zemím ve výjimečných případech, v nouzi způsobené nedostatkem vlastních kapacit, po nezbytně nutnou dobu a na základě souhlasu spolkové vlády. Při zachování obvyklých pravidel velení a řízení je konkrétní nasměrování pomoci ponecháno v kompetenci civilních orgánů. Pouze ve velmi naléhavých případech lze postupovat napřímo a i uplatňovat donucovací prostředky.

V rámci administrativní pomoci mohou být prakticky nasazeny všechny složky německých ozbrojených sil. Povolávány jsou na základě požadavků zemských velitelství, která spadají pod velitelství teritoriální úkoly (Kommando Territoriale Aufgaben) v podřízenosti velitele sil podpory (Inspekteur der Streitkräftebasis). Personální náklady nese Bundeswehr, ostatní (vyjma spolkových) by měl orgán, v jehož prospěch je tato činnost vykonávána. Zpravidla jsou však promíjeny.

Nasazení podle aktuální situace

Zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zahájil koncem srpna 2015  rozkaz spolkové ministryně obrany. V říjnu 2015 jej konkretizovalo rozhodnutí spolkového kabinetu. Tehdy mu připadla starost o technické a materiální zajištění pobytu nově přicházejících a v zemi již pobývajících uprchlíků. Míra a stupeň využití přitom vždy odpovídaly aktuálním potřebám.

Na 46 místech po celé SRN působilo od konce září 2015 na 4000 vojáků, v listopadu již 7700, počátkem minulého roku 9000, v únoru 2016 „pouze" 5050, začátkem léta 1450 a na podzim loňského roku 909 vojáků a rezervistů.

Od Šlesvicka-Holštýnska až po Bavorsko se starali o budování a vybavení uprchlických středisek, stravování, dopravu, zdravotní péči, registraci nebo i o chod některých uprchlických center. Část z nich byla přičleněna Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ke zpracování žádostí o azyl.

Registrace uprchlíku. / Bundeswehr 

K ubytování uprchlíků vyčlenil Bundeswehr vlastní nepoužívané nemovitosti, oddělené a uzavřené části kasáren, cvičišť, či další spravovaná zařízení - např. uvolněné americké (heildelberská Patrick Henry Village) a britské (dolnosaský Camp Fallingbostel) základny.

V souhrnu se opatření dotkla 11 kasáren v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Hesensku, Šlesvicku-Holštýnsku nebo v Severním Porýní-Vestfálsku. Bundeswehr také zřídil a provozoval vlastní uprchlická střediska v bavorském Erdingu, Feldkirchenu a dolnosaském Camp Fallingbostelu. V celostátním měřítku se jednalo o největší ubytovací zázemí svého druhu s kapacitou 11 000 osob.

Spolu s tím Bundeswehr podporoval chod 110 zemských a komunálních uprchlických center. S 200 000 (do konce června 2016) vnitrostátně přepravenými uprchlíky se Bundeswehr nepostradatelným stal i v logistice.

Obdobně tomu bylo i s lékařskou péčí. Na 40 stanovištích týdně působilo 150-400, někdy až 650 vojenských lékařů a zdravotníků za částečně podpory soukromých lékařů-rezervistů. Denně průměrně ošetřili 40 pacientů, měsíčně až 450, celkem odpracovali na 190 000 hodin. Vedle vstupních prohlídek, průběžných vyšetření a popř. i následné péče, působili ve správě Bundeswehru se nacházejících uprchlických střediscích.

Za připomenutí jistě stojí i od září do listopadu 2016 probíhající projekt zvyšující šance na uplatnění vybraných uprchlíků na německém pracovním trhu. Prostřednictvím vzdělávacích a školících aktivit bylo instruktory Bundeswehru v Delmenhorstu, Ingolstadtu a Berlíně vyškoleno 120 z nich.

Maximální využití zdrojů

Práce s uprchlíky s sebou přirozeně přinášela celou řadu výzev. Spolu s dostatečnou zdrojovou základnou, napomohlo jejich každodennímu zvládání a plnění svěřených úkolů efektivní nastavení řídících mechanismů.

Ústředním řídícím a koordinačním orgánem uprchlické pomoci Bundeswehru se stalo velitelství teritoriální úkoly. Jeho operační centrum shromažďovalo, posuzovalo a řešilo požadavky civilních orgánů došlé prostřednictvím zemských velitelství. Obdobným způsobem je vyrozumívalo o svém rozhodnutí.

V kladném případě pak dotčení zemští velitelé vyčleňovali potřebné zdroje. Za rok 2015 a 2016 tak učinili celkem tisíckrát při 1100 zaslaných žádostech. Během posledních povodní v roce 2013 tomu bylo „jen" v 330 případech.

Bundeswehr zajistil ubytování uprchlíků například v nevyuživaných kasárnách. / Bundeswehr 

Mezirezortně vnitrostátní uprchlickou pomoc dirigovala v Mnichově sídlící Řídící skupina k podpoře uprchlické pomoci (Steuergruppe Unterstützung Flüchtlingshilfe). V čele stál představitel Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) s příslušníkem Spolkového ministerstva obrany jako svým zástupcem.

Tím se zaručilo průběžné sdílení situačních informací s vedením německého rezortu obrany. Počátkem prosince 2015 vznikla ještě v Bavorsku projektová skupina dohlížející na chod uprchlických středisek v Erdingu a Feldkirchenu.

S velitelstvím teritoriální úkoly úzce spolupracovalo situační centrum zdravotnické služby Bundeswehru v bavorském Weißenfelsu (Lagezentrum Weißenfels). Takto záměrně nastavená dvojkolejnost pramenila ze záměru využít jeho odbornost v civilně-vojenské spolupráci odzkoušenou během povodní, summitu G7 v bavorském Elmau nebo erfurtské návštěvy papeže. Za jeho nepřetržitý provoz týdně zodpovídalo 6 vojáků spolu s 6 rezervisty - zástupci jednotlivých druhů vojsk.

Aby nasazení vojáků nenarušilo celkový chod Bundeswehru a zachovala se jeho schopnost plnit základní úkoly, přešlo se od poloviny listopadu 2015 na pravidelné týdenní turnusy s přesně stanovenou délkou denní služby. V nich se paralelně na sebe navazujících skupinách opakovaně střídalo 200 vojáků, kteří týden byli u uprchlíků, následující týden a půl čerpali volno a další dva týdny pobývali v domovských posádkách.

Při výběru personálu dostávali přednost vojáci dostatečně obeznámeni s blízkovýchodním prostředím (díky svému původu, či zkušenostem z misí) nebo dobře ovládající tamní reálie a jazyk. Potřebné mezikulturní kompetence je rychle učinily fakticky nepostradatelnými a využitelnými v celém spektru požadovaných úkonů. Na základě zkušeností byla praktická příprava vojáků postupně doplněna o kurzy zdravovědy, zvládání krizových situací a rozvíjející jejich osobnostní dovednosti.

Zapojení do zvládání uprchlické krize vojáci většinově zasazovali do jedné řady s působením v  misích nebo při povodních. Zpravidla se přihlásili dobrovolně. Vedla je znalost podmínek v zemích původu, snaha pomoci, být prospěšný, soucit, či záměr získat objektivní informace. Dokonalé odvedení svěřeného úkolu označovali za otázku vojenské cti, možnost demonstrovat píli, odvahu, vytrvalost, či příležitost rozšířit své dovednosti.

Některým uprchlíkům se poštěstilo najít práci. / Public Domain   

Vojenští zdravotníci a lékaři oceňovali příležitost otestovat si v neobvyklém prostředí zkušenosti získané v misích, pracovat s jiným typem pacientů nebo řešit odlišný průběh v Evropě běžných nemocí. Směrem k uprchlíkům všichni shodně upozorňovali na nutnost neustále reflektovat jejich aktuální rozpoložení a potřebu vzájemně se respektovat.

Neoddiskutovatelný přínos

Požadavky kladené na německé ozbrojené síly v uplynulém roce a půl byly enormní. Svými obecnými parametry se ale nikterak nevymykaly dosavadní praxi. V historickém srovnání dokonce zaostávaly za povodněmi v Braniborsku, Sasku, Bavorsku nebo v Hamburku. Neobvyklý nebyl ani deklarovaný přínos k posílení vazeb na místní úrovni.

Přesto zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zcela jistě připadne výjimečné místo. Svou podobou, záběrem a přínosem jasně demonstrovalo nezastupitelnou úlohu německých ozbrojených sil při řešení velkých a dlouhodobých celoněmeckých společenských výzev.

V uplynulém roce a půl nepopiratelně umožnilo opakovaně, viditelně a veřejně potvrdit proveditelnost během uprchlické krize neustále pronášeného „my to dokážeme." K tomu by bez pomoci Bundeswehru zcela určitě nedošlo.

Ondřej Vlk autor se zabývá obranně-politickou problematikou německojazyčných zemí

Nahlásit chybu v článku


Související články

Německý 130mm kanón proti ruskému tanku T-14 Armata

Nový ruský tank T-14 Armata probudil západní země z “tankové” letargie. Například Německo a Francie ...

Lynx: Nové bojové vozilo pěchoty z Německa

Německá Rheinmetall na výstavě EUROSATORY představila nové bojové vozidlo pěchoty Lynx. Nový ...

Probuzení obra? Německo chce dávat na obranu 2 % HDP

V příštím roce německé ministerstvo obrany dostane 37,4 miliard eur (1 bilion Kč), tj. o 8 % více ...

Rakouský Bundesheer a uprchlická krize

Uprchlická krize zasáhla s menší, či větší intenzitou řadu evropských zemí, mezi nimi i Rakousko. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • fenri
  21:21 03.02.2017

  Todo, asi jste musel mít problém ve škole (nebo stále máte) jak s množinami, tak s výrokovou logikou. To, že tvrdím, že je vazba mezi islamismem a islámem, nijak neimlikuje, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Todo, asi jste musel mít problém ve škole (nebo stále máte) jak s množinami, tak s výrokovou logikou. To, že tvrdím, že je vazba mezi islamismem a islámem, nijak neimlikuje, že všichni muslivoé jsou stejní. Jste schopný to pochppit, nebo to mám zkusit rozbrat jak pro pitomce.
  Mimochodem, třeba Rafi Eitan je pro vás také hysterický blbec? Říká totiž totéž. A při vší úctě k vaší vyhlášené moudrosti, až budete mít desetinu renové, zkušeností a záslyh rafiho, začnou mít vaše názory větší cenu, než pár nad trusem.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:18 03.02.2017

  fenri (19:37): Obdobu islamizmu – teda politického prúdu snažiaceho sa vnútiť spoločnosti život podľa svojich náboženských predstáv – reprezentujú v Európe mnohé tzv. ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri (19:37):
  Obdobu islamizmu – teda politického prúdu snažiaceho sa vnútiť spoločnosti život podľa svojich náboženských predstáv – reprezentujú v Európe mnohé tzv. konzervatívno-kresťanské strany, z ktorých niektoré sú aj reálne pri moci a je to poznať. Nehovoriac o tom, že Európa dosiahla to, čo dosiahla práve v konfrontácii s takýmito politickými silami. Zoberme si také Poľsko, kde musia ženy demonštrovať za svoje práva, alebo Maďarsko, kde z náboženských dôvodov zaviedli proti vôli občanov zákaz nedeľného predaja a následne obštruovali vypísanie referenda na danú tému. Ale sú už aspoň natoľko vydrezúrovaní, aby niektoré si niektoré zo svojich predstáv netrúfli ani vysloviť. ;) Takže máme s takýmito típkami vcelku bohaté skúsenosti.

  Čo sa vedy týka, tá je hlavne o peniazoch a nie o ľuďoch. Pred tisíc rokmi nás ešte moslimské krajiny ďaleko presahovali vo vede, lebo cez križovatku troch kontinentov pretekalo kvantum tovarov a peňazí. My sme získali prevahu, keď sa gro obchodu presunulo na oceánske trasy. Mnoho moslimských vedcov pôsobí na Západe a ďalší v tých moslimských krajinách, ktoré majú dosť peňazí na investície do vedy. A to bez ohľadu na to, že islam ako náboženstvo nie je vede príliš naklonený – nuž ale aj u nás robila cirkev dlho prieťahy. Vedecké inštitúcie v moslimských krajinách sú iste aspoň na takej úrovni ako latinskoamerické.

  Aj pomerne rozumní Európania majú tendenciu podliehať radikalizácii a extrémizmu. Stačí pozrieť, čo sa dialo v Európe v prvej polovici 20. storočia a dodnes je to našou najväčšou slabinou, cez ktorú na nás môžu útočiť aj omnoho slabší protivníci ako Rusko alebo ISIS. Hoci ide o zásadne odlišné entity, obe útočia mierne rozdielnou taktikou na ten istý slabý bod Európy – možnosť rozvracania skrze vzájomné rozoštvávanie rôznych skupín.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  21:09 03.02.2017

  fenri, přehlédnu hysterii v tvých reakcích (a to tě dneska admin pochválil!) a zkusím tě upamatovat. Že jsou všichni muslimové stejní sígři, jsi uvedl ve svém předchozím příspěvku. ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri, přehlédnu hysterii v tvých reakcích (a to tě dneska admin pochválil!) a zkusím tě upamatovat. Že jsou všichni muslimové stejní sígři, jsi uvedl ve svém předchozím příspěvku. Nebo jsi to nebyl ty, kdo odmítl dělat rozdíl mezi islámem a islamismem (který asi vznikl z vakua)? Použil jsi posměšný příměr s „dlooouhou tlustou čárou“ a levičáky. To je naprosto stejné, jako by jsi řekl, že odmítáš oddělovat tlustou čárou muslima a islamistu. A to je stejné, jako bys řekl, že mezi jednotlivými muslimy prostě není žádný rozdíl. Bud jsi tím myslel, že jsou všichni muslimové stejně úžasní, nebo že jsou naopak stejně strašní - tedy sígři. Z ostatních tvých příspěvků myslím, že jsi myslel druhou variantu. Pletu se? Ale vzhledem k tomu, že teď už v rámci svých účelových názorových piruet zapíráš dokonce i Asada (sic!) zapřeš možná i tohle.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:17 03.02.2017

  Já líčil Asada jako hrdinu? Asi budešte mít problém najít citaci, kdy jsem z něj dělal hrdinu. Tak už přestaňte lhát a běžte spát. Asad je velmi umírněný vlažný levičák (mnohem ...Zobrazit celý příspěvek

  Já líčil Asada jako hrdinu? Asi budešte mít problém najít citaci, kdy jsem z něj dělal hrdinu. Tak už přestaňte lhát a běžte spát.
  Asad je velmi umírněný vlažný levičák (mnohem méně levicový, než 3/4 Bruselu), který je ale 100x lepší, než islamističtí bezmozci.
  KDE jsem řekl že všimchni muslimové jsou úplně stejní sígři?
  Zase lžete a vymýšlíš jsi, protože jste fakticky v řiti. Lež je záladní argument Toda (kromě canců z Marxe).Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:59 03.02.2017

  fenri – potom jsi ovšem právě ty levičácký ideolog, neboť jsi vždy líčil Asada jako hrdinu boje proti islamistům a přitom nyní odhaluješ, že ve skutečnosti dobře víš, že je muslim ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri – potom jsi ovšem právě ty levičácký ideolog, neboť jsi vždy líčil Asada jako hrdinu boje proti islamistům a přitom nyní odhaluješ, že ve skutečnosti dobře víš, že je muslim a tedy úplně stejný sígr jako ostatní muslimové, podřezávající krky každému, kdo se jim znelíbí! Že má jiný pohled na ženy, na individuální svobody, na lidí žádné či jiné víry. Zkrátka věděl jsi, že je Asad svým ideologickým usazením cele v rozporu s naším způsobem života a přesto jsi ho neváhal zde na fóru obhajovat?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:37 03.02.2017

  Mě vždycky pobaví levičácká ideologie, která má dlooouhou tlustou čáru, mezi islámem a islamismem (který asi vznikl z vakua). Problém je, že že i "normální" islám je pro Evropu ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě vždycky pobaví levičácká ideologie, která má dlooouhou tlustou čáru, mezi islámem a islamismem (který asi vznikl z vakua). Problém je, že že i "normální" islám je pro Evropu konečná. I muslimové, kteří se nevyhazují do vzdichu mají "poněkud" jiný pohled na ženy, individální svobody, lidi jiné či žádné víry, mají jiný vztah k vědě (proto umírněná/neumírněná, ale islámské země jsou bez vyjímky vědecky v hajzlu), množení, hodnotám apod. Neříkám, že nutně horší. Prostě jiný, který je ve fatálním konfliktu s naším způsobem života. A agrese islámu je celkem nepřehlédnutelný a neodiskutovatelný prvek. I ty slavné křížové výpravy, kterými se rádi ohání muslimové a levičáci (čímto, že tyto idelogie spolu tak kamarádní) nebyly žádným napadením hodných muslimů, ale pokusem znovuzískat území, která byla anektována islámem.
  A konečně problém islámu je, že i poměrně rozumní muslimové mají výraznou tendenci podléhat radikalizaci a extrémismu. Všichni ti odpalovači, řezači, střelci a vyhazovači byli vždy "hodný, slušný soused, zdvořilý, fakt nechápeme...".
  Každopádně expanze islámu a islamismu je podmíněna jen slabost Západu, resp. jeho příklonu k různým levicových extrémnistickým proudům (Morgherini, Barosso, Schultz a další 4. internacionála). Technicky, ekonomicky a (chci věřit že) ideově máme na to jm stále nakopat zadek. I s Todem v týlu.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:29 03.02.2017

  RiMr71 - Asad, Kaddáfí, Husajn, Kadyrov jsou také muslimové. Kupodivu o nich stále čtu, jako o hrdinech boje proti islamismu. Tak jsou nebo nejsou všichni muslimové stejní? Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71 - Asad, Kaddáfí, Husajn, Kadyrov jsou také muslimové. Kupodivu o nich stále čtu, jako o hrdinech boje proti islamismu. Tak jsou nebo nejsou všichni muslimové stejní? Pokud ano - což naznačuješ - je Asad bojující proti IS stejný grázl, jako Abú Bakr al-Bagdádí emír IS a to prostě proto, že jsou oba muslimové. Stejně tak vojáci v armádě Asada a třeba také velká část Kurdů bojujících v Sýrii jsou úplně stejní grázlové, jako bojovníci Islámského státu a to prostě proto, že jsou to všichni muslimové. Nechce se mi věřit, že tě tak prostá věc při přemýšlení o muslimech nenapadne. A západisté skutečně existují, házejí zápalné lahve na ubytovny pro imigranty v Německu a s normálními Němci nemají nic společného. Tak jako nemá normální muslim nic společného s islamistickými teroristy. Ve světě je 1,5 miliardy muslimů, pokud by se nijak nelišili od islamistů, to by byl vonačejší tanec!Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:59 03.02.2017

  RiMr71: Presne tak, veď napríklad ani RiMr71 podobne ako 99,99% obyvateľov Západu nepodnikol reálne proti tým radikálom absolútne nič. ;) Ale namiesto "západisti" by som hádam ...Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71:
  Presne tak, veď napríklad ani RiMr71 podobne ako 99,99% obyvateľov Západu nepodnikol reálne proti tým radikálom absolútne nič. ;) Ale namiesto "západisti" by som hádam popremýšľal nad nejakým iným pomenovaním. :) Znie to trocha divne.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  17:42 03.02.2017

  Nejvíce se k této diskuzi hodí tento proslov D. Trumpa :) Mimochodem... máte u toho i české titulky.

  https://www.youtube.com/watch?...

  Nejvíce se k této diskuzi hodí tento proslov D. Trumpa :) Mimochodem... máte u toho i české titulky.

  https://www.youtube.com/watch?...

 • asdf
  16:44 03.02.2017

  K tej zamestnanosti uprchlikov. Nemecka agentura odhaduje, ze do jedneho roku bude pracovat 8 - 10 percent migrantov. Do 5 rokov 50 percent a do 15 rokov 70 ...Zobrazit celý příspěvek

  K tej zamestnanosti uprchlikov.

  Nemecka agentura odhaduje, ze do jedneho roku bude pracovat 8 - 10 percent migrantov. Do 5 rokov 50 percent a do 15 rokov 70 percent.

  http://zpravy.idnes.cz/migrant...

  Takze podla ich odhadu este stale po 15 rokoch ako pridu, tak u migrantov bude 30 percentna nezamestnanost.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  16:40 03.02.2017

  "Největší útoky islamistů v Evropě byly před 12 lety ve vlacích v Madridu a rok poté, tedy v roce 2005 pak v metru a autobusech v Londýně. Tyto útoky jsou pomstou džihádistů za to, ...Zobrazit celý příspěvek

  "Největší útoky islamistů v Evropě byly před 12 lety ve vlacích v Madridu a rok poté, tedy v roce 2005 pak v metru a autobusech v Londýně. Tyto útoky jsou pomstou džihádistů za to, že západ bojuje proti radikálním islamistům po celém světě. "

  Jestli za ty teroristické útoky nemůžou muslimové, ale jen islamisté, v tom případě s radikály nebojuje západ, ale jen jacísi západisté, ne?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:36 03.02.2017

  Děkuji soudruhu Todovi za vysvětlení. Již jsem prozřel. Slunce je hranaté a tmavé a čeká nás světlá budoucnost. Trošku toho vašeho matroše byste neměl? Bez něj se to jeví ...Zobrazit celý příspěvek

  Děkuji soudruhu Todovi za vysvětlení. Již jsem prozřel. Slunce je hranaté a tmavé a čeká nás světlá budoucnost.

  Trošku toho vašeho matroše byste neměl? Bez něj se to jeví maličko hůř a jinak, než tvrdíte. Díky předem a nashledanou.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:28 03.02.2017

  Toto je extrakt z myšlení českých protiuprchlických xenofobů: Islamista s nožem v ruce je terorista, oběť která před ním klečí je terorista a ten co před tímhle utekl do Evropy ...Zobrazit celý příspěvek

  Toto je extrakt z myšlení českých protiuprchlických xenofobů:

  Islamista s nožem v ruce je terorista, oběť která před ním klečí je terorista a ten co před tímhle utekl do Evropy je taky terorista.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:15 03.02.2017

  fenri - A v Syrii bombarduje Syřany vlastní vláda? Nebyli to před chvílí Rusové, co za vše můžou? Nějak se vám to sype. Uff, ty to rád furt dokola, tak dobře. Kdo byl od ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri - A v Syrii bombarduje Syřany vlastní vláda? Nebyli to před chvílí Rusové, co za vše můžou? Nějak se vám to sype.

  Uff, ty to rád furt dokola, tak dobře. Kdo byl od počátku zbrojířem, rozvědkou a ochráncem Asada? Rusko. Kdo zajistil pomocí vet v RB OSN beztrestnost Asadovi při vraždění neposlušného obyvatelstvo. Rusko (a Čína). Rusko a jeho politka stály u zrodu občanské války v Sýrii. Rusko je v Sýrii přítomno od počátku konfliktu. Nejprve bombardoval Asad s pomocí a ochranou Ruska, později Asad a Rusko společně.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:12 03.02.2017

  A ten kamion řídil kdo?
  Spi dál Todo...

  A ten kamion řídil kdo?
  Spi dál Todo...

 • Todomatch
  14:09 03.02.2017

  fenri - co do toho taháš kamion? Útoky islámských teroristů tu byly před imigrační vlnou, jsou během ní a budou i po ní. Největší útoky islamistů v Evropě byly před 12 lety ve ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri - co do toho taháš kamion? Útoky islámských teroristů tu byly před imigrační vlnou, jsou během ní a budou i po ní. Největší útoky islamistů v Evropě byly před 12 lety ve vlacích v Madridu a rok poté, tedy v roce 2005 pak v metru a autobusech v Londýně. Tyto útoky jsou pomstou džihádistů za to, že západ bojuje proti radikálním islamistům po celém světě. To nejsou útoky imigrantů za to, že je německá společnost přijala. Už fakt blábolíš nesmysly.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:03 03.02.2017

  Pro Toda: " V případě překvapivě vysoké zločinnosti občanů Srbska upozorňuje deník Die Welt ale na fakt, že značná část zločinců se srbskými pasy jsou ve skutečnosti obyvatelé ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro Toda:
  " V případě překvapivě vysoké zločinnosti občanů Srbska upozorňuje deník Die Welt ale na fakt, že značná část zločinců se srbskými pasy jsou ve skutečnosti obyvatelé Kosova, kteří se podílí na činnosti albánsky hovořících mafií v Německu.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/migrant... - máte to od Mánerta z Ýdnesu, takže to musí být pravda.

  http://www.reflex.cz/clanek/ko...
  http://www.securitymagazin.cz/...
  http://zboril.blog.ihned.cz/c1... Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:55 03.02.2017

  Bazingo, ale ten kamion podle Toda zabil jen jednoho člověka. Ono vůbec si myslím, že i s tím jedním Todovým vraždícím imigrantem je to nějaká chyba. V Berlíně vraždí kamion, v ...Zobrazit celý příspěvek

  Bazingo, ale ten kamion podle Toda zabil jen jednoho člověka.
  Ono vůbec si myslím, že i s tím jedním Todovým vraždícím imigrantem je to nějaká chyba.
  V Berlíně vraždí kamion, v Bruseli výbušniny, v Paříži zlé kalašnikovy, jinde svéhlavá sekera atd. S imigranty to nemá nic společného.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:53 03.02.2017

  Todo - jestli si voni zase nevytvořili předem názor protivníka a s tím bojují a udatně vítězí. A nejsou tak jako obvykle mimo hřiště a mísu. Kosovci jsou v těch statistikách, ...Zobrazit celý příspěvek

  Todo - jestli si voni zase nevytvořili předem názor protivníka a s tím bojují a udatně vítězí. A nejsou tak jako obvykle mimo hřiště a mísu.

  Kosovci jsou v těch statistikách, které dávají velký podíl trestné činnosti na Srby vedeni pod nimi. Jednoznačně.

  Kosovce, Pakistánce, Afghanistánce, Somálce, Nigeřany, Eritrejce, Gabuňany, Tunisany, Maročany... bombarduje vlastní vláda?? Od kdy probůh?

  A pokud, tak proč jí do háje nevykopou kam patří?
  A pokud, tak proč neutíkají do bezpečí, ale tam, kde jsou prachy?
  A pokud, tak proč tam, kde dostanou prachy dělají brajgl?
  A pokud, tak proč tam, kde žijí na úkor hostitelů stavějí svojí víru (která je mocným zdrojem jejich srabu) nad víru hostitelů?

  A v Syrii bombarduje Syřany vlastní vláda? Nebyli to před chvílí Rusové, co za vše můžou? Nějak se vám to sype.

  Nic ve zlém chlapče, ale situace se z nemalé části dá připodobnit tomu, jako kdyby z hitlerovského Německa utíkali nacisté do Palestiny a dožadovali se ustanovení, že NSDP je vedoucí stranou.Skrýt celý příspěvek

 • Bazinga20
  13:46 03.02.2017

  Jsem rád že takové věci jako když Afgánec jen pocuchá nožem a sekerou pár lidi ve vlaku nebo když se Tunisan projede kamionem přes vánoční trhy že je to vlastně v pohodě :D a ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsem rád že takové věci jako když Afgánec jen pocuchá nožem a sekerou pár lidi ve vlaku nebo když se Tunisan projede kamionem přes vánoční trhy že je to vlastně v pohodě :D a imigranti se dobře integrujou :D Když se to teda mezi to co tu dělají nepočítá.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 6