Bundeswehr jako nástroj zvládání uprchlické krize

Bundeswehr se při řešení uprchlické krize musel vypořádat především s logistikou. / Bundeswehr 

Jedním z hlavních aktérů evropské uprchlické krize v letech 2015-2016 se v mnoha ohledech stala Spolková republika Německo. Z více jak jednoho milionu zde zaregistrovaných uprchlíků požádala naprostá většina z nich o azyl.

Rychlost, intenzita a neustále rostoucí počet nově přicházejících viditelně oslabily kapacitní možnosti a absorpční potenciál jednotlivých spolkových zemí. V celoněmeckém měřítku to zejména platilo pro Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko.

Některé spolkové země, jako např. Meklenbursko-Přední Pomořansko něco podobného ještě nezažily. Spolková vláda pochopitelně musela reagovat. Při mobilizaci dalších zdrojů pověřila Bundeswehr výpomocí při zajištění pobytu uprchlíků na německém území.

Celkové výsledky a přínosy úsilí německých vojáků jsou vskutku impresivní. Od léta 2015 do konce roku 2016 vydali milion porcí jídla a zabezpečili ubytování tisícům uprchlíků. Představme si tedy praktické podoby jejich angažmá.

Stranou přitom nechme působení německého námořnictva ve Středozemním a Egejském moři v mezinárodních operacích na záchranu migrantů směřujících do Evropy, či na usměrnění migračních toků.

Od června 2015 zachránili němečtí námořníci přes 12 000 lidí, mezi nimi mj. i matku holčičky Sofie, pod jejímž jménem následně vstoupila do širšího povědomí operace EUNAVFOR MED.

Rámcové předpoklady

Přestože ústava SRN (Grundgesetz) počítá s použitím ozbrojených sil k obraně území, umožňuje německá legislativa i jejich nevojenské vnitrostátní využití. Prostřednictvím tzv. „administrativní pomoci (Amtshilfe)" je tomu zpravidla při povodních, neštěstích nebo při pátrání po pohřešovaných. Od roku 2015 sem patří i zvládání uprchlické krize.

Vždy se ale jedná pouze o asistenci spolkovým zemím ve výjimečných případech, v nouzi způsobené nedostatkem vlastních kapacit, po nezbytně nutnou dobu a na základě souhlasu spolkové vlády. Při zachování obvyklých pravidel velení a řízení je konkrétní nasměrování pomoci ponecháno v kompetenci civilních orgánů. Pouze ve velmi naléhavých případech lze postupovat napřímo a i uplatňovat donucovací prostředky.

V rámci administrativní pomoci mohou být prakticky nasazeny všechny složky německých ozbrojených sil. Povolávány jsou na základě požadavků zemských velitelství, která spadají pod velitelství teritoriální úkoly (Kommando Territoriale Aufgaben) v podřízenosti velitele sil podpory (Inspekteur der Streitkräftebasis). Personální náklady nese Bundeswehr, ostatní (vyjma spolkových) by měl orgán, v jehož prospěch je tato činnost vykonávána. Zpravidla jsou však promíjeny.

Nasazení podle aktuální situace

Zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zahájil koncem srpna 2015  rozkaz spolkové ministryně obrany. V říjnu 2015 jej konkretizovalo rozhodnutí spolkového kabinetu. Tehdy mu připadla starost o technické a materiální zajištění pobytu nově přicházejících a v zemi již pobývajících uprchlíků. Míra a stupeň využití přitom vždy odpovídaly aktuálním potřebám.

Na 46 místech po celé SRN působilo od konce září 2015 na 4000 vojáků, v listopadu již 7700, počátkem minulého roku 9000, v únoru 2016 „pouze" 5050, začátkem léta 1450 a na podzim loňského roku 909 vojáků a rezervistů.

Od Šlesvicka-Holštýnska až po Bavorsko se starali o budování a vybavení uprchlických středisek, stravování, dopravu, zdravotní péči, registraci nebo i o chod některých uprchlických center. Část z nich byla přičleněna Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ke zpracování žádostí o azyl.

Registrace uprchlíku. / Bundeswehr 

K ubytování uprchlíků vyčlenil Bundeswehr vlastní nepoužívané nemovitosti, oddělené a uzavřené části kasáren, cvičišť, či další spravovaná zařízení - např. uvolněné americké (heildelberská Patrick Henry Village) a britské (dolnosaský Camp Fallingbostel) základny.

V souhrnu se opatření dotkla 11 kasáren v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Hesensku, Šlesvicku-Holštýnsku nebo v Severním Porýní-Vestfálsku. Bundeswehr také zřídil a provozoval vlastní uprchlická střediska v bavorském Erdingu, Feldkirchenu a dolnosaském Camp Fallingbostelu. V celostátním měřítku se jednalo o největší ubytovací zázemí svého druhu s kapacitou 11 000 osob.

Spolu s tím Bundeswehr podporoval chod 110 zemských a komunálních uprchlických center. S 200 000 (do konce června 2016) vnitrostátně přepravenými uprchlíky se Bundeswehr nepostradatelným stal i v logistice.

Obdobně tomu bylo i s lékařskou péčí. Na 40 stanovištích týdně působilo 150-400, někdy až 650 vojenských lékařů a zdravotníků za částečně podpory soukromých lékařů-rezervistů. Denně průměrně ošetřili 40 pacientů, měsíčně až 450, celkem odpracovali na 190 000 hodin. Vedle vstupních prohlídek, průběžných vyšetření a popř. i následné péče, působili ve správě Bundeswehru se nacházejících uprchlických střediscích.

Za připomenutí jistě stojí i od září do listopadu 2016 probíhající projekt zvyšující šance na uplatnění vybraných uprchlíků na německém pracovním trhu. Prostřednictvím vzdělávacích a školících aktivit bylo instruktory Bundeswehru v Delmenhorstu, Ingolstadtu a Berlíně vyškoleno 120 z nich.

Maximální využití zdrojů

Práce s uprchlíky s sebou přirozeně přinášela celou řadu výzev. Spolu s dostatečnou zdrojovou základnou, napomohlo jejich každodennímu zvládání a plnění svěřených úkolů efektivní nastavení řídících mechanismů.

Ústředním řídícím a koordinačním orgánem uprchlické pomoci Bundeswehru se stalo velitelství teritoriální úkoly. Jeho operační centrum shromažďovalo, posuzovalo a řešilo požadavky civilních orgánů došlé prostřednictvím zemských velitelství. Obdobným způsobem je vyrozumívalo o svém rozhodnutí.

V kladném případě pak dotčení zemští velitelé vyčleňovali potřebné zdroje. Za rok 2015 a 2016 tak učinili celkem tisíckrát při 1100 zaslaných žádostech. Během posledních povodní v roce 2013 tomu bylo „jen" v 330 případech.

Bundeswehr zajistil ubytování uprchlíků například v nevyuživaných kasárnách. / Bundeswehr 

Mezirezortně vnitrostátní uprchlickou pomoc dirigovala v Mnichově sídlící Řídící skupina k podpoře uprchlické pomoci (Steuergruppe Unterstützung Flüchtlingshilfe). V čele stál představitel Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) s příslušníkem Spolkového ministerstva obrany jako svým zástupcem.

Tím se zaručilo průběžné sdílení situačních informací s vedením německého rezortu obrany. Počátkem prosince 2015 vznikla ještě v Bavorsku projektová skupina dohlížející na chod uprchlických středisek v Erdingu a Feldkirchenu.

S velitelstvím teritoriální úkoly úzce spolupracovalo situační centrum zdravotnické služby Bundeswehru v bavorském Weißenfelsu (Lagezentrum Weißenfels). Takto záměrně nastavená dvojkolejnost pramenila ze záměru využít jeho odbornost v civilně-vojenské spolupráci odzkoušenou během povodní, summitu G7 v bavorském Elmau nebo erfurtské návštěvy papeže. Za jeho nepřetržitý provoz týdně zodpovídalo 6 vojáků spolu s 6 rezervisty - zástupci jednotlivých druhů vojsk.

Aby nasazení vojáků nenarušilo celkový chod Bundeswehru a zachovala se jeho schopnost plnit základní úkoly, přešlo se od poloviny listopadu 2015 na pravidelné týdenní turnusy s přesně stanovenou délkou denní služby. V nich se paralelně na sebe navazujících skupinách opakovaně střídalo 200 vojáků, kteří týden byli u uprchlíků, následující týden a půl čerpali volno a další dva týdny pobývali v domovských posádkách.

Při výběru personálu dostávali přednost vojáci dostatečně obeznámeni s blízkovýchodním prostředím (díky svému původu, či zkušenostem z misí) nebo dobře ovládající tamní reálie a jazyk. Potřebné mezikulturní kompetence je rychle učinily fakticky nepostradatelnými a využitelnými v celém spektru požadovaných úkonů. Na základě zkušeností byla praktická příprava vojáků postupně doplněna o kurzy zdravovědy, zvládání krizových situací a rozvíjející jejich osobnostní dovednosti.

Zapojení do zvládání uprchlické krize vojáci většinově zasazovali do jedné řady s působením v  misích nebo při povodních. Zpravidla se přihlásili dobrovolně. Vedla je znalost podmínek v zemích původu, snaha pomoci, být prospěšný, soucit, či záměr získat objektivní informace. Dokonalé odvedení svěřeného úkolu označovali za otázku vojenské cti, možnost demonstrovat píli, odvahu, vytrvalost, či příležitost rozšířit své dovednosti.

Některým uprchlíkům se poštěstilo najít práci. / Public Domain   

Vojenští zdravotníci a lékaři oceňovali příležitost otestovat si v neobvyklém prostředí zkušenosti získané v misích, pracovat s jiným typem pacientů nebo řešit odlišný průběh v Evropě běžných nemocí. Směrem k uprchlíkům všichni shodně upozorňovali na nutnost neustále reflektovat jejich aktuální rozpoložení a potřebu vzájemně se respektovat.

Neoddiskutovatelný přínos

Požadavky kladené na německé ozbrojené síly v uplynulém roce a půl byly enormní. Svými obecnými parametry se ale nikterak nevymykaly dosavadní praxi. V historickém srovnání dokonce zaostávaly za povodněmi v Braniborsku, Sasku, Bavorsku nebo v Hamburku. Neobvyklý nebyl ani deklarovaný přínos k posílení vazeb na místní úrovni.

Přesto zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zcela jistě připadne výjimečné místo. Svou podobou, záběrem a přínosem jasně demonstrovalo nezastupitelnou úlohu německých ozbrojených sil při řešení velkých a dlouhodobých celoněmeckých společenských výzev.

V uplynulém roce a půl nepopiratelně umožnilo opakovaně, viditelně a veřejně potvrdit proveditelnost během uprchlické krize neustále pronášeného „my to dokážeme." K tomu by bez pomoci Bundeswehru zcela určitě nedošlo.

Ondřej Vlk autor se zabývá obranně-politickou problematikou německojazyčných zemí

Nahlásit chybu v článku


Související články

Německý 130mm kanón proti ruskému tanku T-14 Armata

Nový ruský tank T-14 Armata probudil západní země z “tankové” letargie. Například Německo a Francie ...

Lynx: Nové bojové vozilo pěchoty z Německa

Německá Rheinmetall na výstavě EUROSATORY představila nové bojové vozidlo pěchoty Lynx. Nový ...

Probuzení obra? Německo chce dávat na obranu 2 % HDP

V příštím roce německé ministerstvo obrany dostane 37,4 miliard eur (1 bilion Kč), tj. o 8 % více ...

Rakouský Bundesheer a uprchlická krize

Uprchlická krize zasáhla s menší, či větší intenzitou řadu evropských zemí, mezi nimi i Rakousko. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Todomatch
  13:38 03.02.2017

  RiMr71 - informace o tom, že za rok 2015 na milion a půl krvežiznivých imigrantů připadá jedna jediná vražda německého občana není zůžení problému, ale naopak rozšíření obzorů ...Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71 - informace o tom, že za rok 2015 na milion a půl krvežiznivých imigrantů připadá jedna jediná vražda německého občana není zůžení problému, ale naopak rozšíření obzorů zaslepenců, kteří to nepřijmou, protože to neodpovídá jejich předpokladu, že Němci jsou den co den vražděni po stovkách. V této informaci se mimochodem skrývá odpověď na otázku, kterou české hysterky stále kladou - jak to, že jsou ti Němci tak klidní, tolerantní, smířliví a dokonce pomáhají? Dokonce Bundeswehr jim pomáhá! Copak jsou blázni? Copak nevidí, jak jsou každý den vražděni - ne nevidí.

  A k druhé části - vždyť to povstání bylo proti Asadovi a Asad jej potlačoval bombardováním, to před Asadem ti lidé prchali. Ten má na svědomí 70% civilních obětí! To se měli přidat k islámskému státu a bojovat na jeho straně, nebo co proboha?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  13:27 03.02.2017

  asdf / Todomach > Ked rusi eskalovali Syriu, tak preco v 4 kvartali okrem 34 percent syranov bolo 19 percent afgancov a 13 percen iracanov. Ja som nevedel ze v Afganistane a Iraku ...Zobrazit celý příspěvek

  asdf / Todomach > Ked rusi eskalovali Syriu, tak preco v 4 kvartali okrem 34 percent syranov bolo 19 percent afgancov a 13 percen iracanov. Ja som nevedel ze v Afganistane a Iraku su tiez rusi.

  V Afghanistánu je to díky tomu, že Taliban má přímou vojenskou podporu Ruska (celkem nedávno o tom poprvé veřejně informala francouzská tajná služba) a v Iráku je to zase díky IS, jehož mnozí významní velitelé a řada bojovníků jsou občany Ruské federace.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  13:24 03.02.2017

  Pěkně napsané Fenri. Todo - zúžit celý problém na to, kolik vražd kdo kde spáchal je o ničem. Jsem pro pomoc těmto lidem, ale U NICH. Systém, kdy u mě začne doma hořet a já se ...Zobrazit celý příspěvek

  Pěkně napsané Fenri.
  Todo - zúžit celý problém na to, kolik vražd kdo kde spáchal je o ničem.
  Jsem pro pomoc těmto lidem, ale U NICH.

  Systém, kdy u mě začne doma hořet a já se nastěhuju k sousedovi místo abych hasil, je špatný.
  Vlastně, kdyby k sousedovi, ale až k někomu na konci ulice, protože soused nemá bazén a (domněle) povolné dcéry a to já nutně potřebuju, když u mě doma hoří...Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  13:20 03.02.2017

  fenri - "Reakce ruských, polských, řeckých, britských, srbských... mladíků byla docela jiná. Říká se tomu civilizační rozdíly" Pokud by je jejich vlastní vláda systematicky ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri - "Reakce ruských, polských, řeckých, britských, srbských... mladíků byla docela jiná. Říká se tomu civilizační rozdíly"

  Pokud by je jejich vlastní vláda systematicky bombardovala v jejich domovech, to bys viděl úprk. Ale ani tak s tou reakcí nemáš zcela pravdu, minimálně u Srbů ne. Srbští uprchlíci mají v Německu stejné procentuální zastoupení ve zločinnosti, jako třeba Afghánci. A Kosovští Albánci jsou vedeni zvlášť, abys zase hned neběžel hlavou proti zdi, jak to máš rád :-)Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:19 03.02.2017

  Hmmm, tak to myslí vážně.

  Poor boy....

  Hmmm, tak to myslí vážně.

  Poor boy....

 • Todomatch
  13:14 03.02.2017

  fenri - ne to není legrace. Nebo teda možná je - přece jenom sledovat zdejší xenofobní hysterky jak nemohou vstřebat prostý fakt, že milion a půl arabských uprchlíků má za celý ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri - ne to není legrace. Nebo teda možná je - přece jenom sledovat zdejší xenofobní hysterky jak nemohou vstřebat prostý fakt, že milion a půl arabských uprchlíků má za celý krizový rok 2015 na svědomí pouze jednu jedinou vraždu německého občana je trošku zábavné. Je mi jasné, že to nemůžete pokousat, že jste v rámci svých předsudků předpokládali aspoň deset tisíc a dalších deset tisíc spáchaných, ale neprokázaných. Bohužel - nedá se nic dělat - je to jen jedna jediná vražda. Já jsem rád. Vy ne?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  13:08 03.02.2017

  Bazinga20 - tu poslední větu máš nedokončenou "... přidá i nějakou tu dojemnou fotku emigranta" ... a teď mělo následovat "zatímco na české děti se musejí sbírat víčka". Poslední ...Zobrazit celý příspěvek

  Bazinga20 - tu poslední větu máš nedokončenou "... přidá i nějakou tu dojemnou fotku emigranta" ... a teď mělo následovat "zatímco na české děti se musejí sbírat víčka". Poslední dobou to dost flákáte. Ale vem to čert. Objevují se zde stále narážky na vzdělanost imigrantů. To jsou ti fenriho věční inženýři a lékaři. Chápu, že vás nevzdělanost uprchlíků překvapuje. Aby ne, vždyť vy sami jste tu nesčetněkrát pěli ódy na Libyi plukovníka Kaddáfího, kde existoval úžasný vzdělávací systém a celý zdarma a pro každého. Podobně jste psali o Sýrii a Asadovi jako o osvíceném člověku, jež dbá vzdělanosti syrského lidu a striktně odděluje náboženství a modernitu syrské země. I o Sadámovi jste psávali, jaký to byl pořádkumilovný člověk, jež spravoval moderní říši, kde měl každý (samozřejmě kromě špinavých Kurdů) prostor k seberealizaci. No a teď se ty vaše bláboly, kterým jste snad sami skutečně věřili ukazují nahé a v přímém světle. No a nic, všichni jsou nevzdělaní. Mě to nepřekvapuje. Vás stoupence báchorek o moudrých učitelích Asadovi, Kaddáfím a Husajnovi přirozeně ano, ale to je váš problém.Skrýt celý příspěvek

 • Bazinga20
  10:46 03.02.2017

  Tady snad všichni nevěří ze jsem jdou samí slušní a vzdělaní lidé jako imigranti co nás multikulturně obohatí a budou pracovat pilně jako včelky a ze za všechno zlo může Rusko! To ...Zobrazit celý příspěvek

  Tady snad všichni nevěří ze jsem jdou samí slušní a vzdělaní lidé jako imigranti co nás multikulturně obohatí a budou pracovat pilně jako včelky a ze za všechno zlo může Rusko! To otevírá prostor pro jistě hrozně užitečný úřad Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám on vám už vysvětlí všechny ty dezinformace vysvětlí a třeba k tomu přidá i nějakou tu dojemnou fotku imigranta...Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  10:33 03.02.2017

  Pánové, vím, že emoce jsou "sviňa" a někdy je nejde ovládnout, ale nepoužívejte diskuzi k emotivním výlevům. Děkuji Fenri za konstruktivní vedení diskuze.

  Pánové, vím, že emoce jsou "sviňa" a někdy je nejde ovládnout, ale nepoužívejte diskuzi k emotivním výlevům. Děkuji Fenri za konstruktivní vedení diskuze.

 • fenri
  07:57 03.02.2017

  Pánové, domnívám si, že Todo si z vás dělá legraci a vy mu to baštíte. Tak blbý nikdo být prostě nemůže. Jen na okraj: imigrační krize vypukla řadu měsíců před zahájením ruského ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, domnívám si, že Todo si z vás dělá legraci a vy mu to baštíte. Tak blbý nikdo být prostě nemůže.

  Jen na okraj: imigrační krize vypukla řadu měsíců před zahájením ruského angažmá a v září, říjnu 2015 už byla dávno v plném proudu. Pokud uvážím říjen (30. začali) jako zahájení leteckých úderů Ruska a přijmeme filosofii soudruhů Mánerta, Palaty, Fendrycha apod., že teprve cílené ruské údery na civilní domy, továrny na hračky, 486tou poslední nemocnici v Allepu, útulky pro štěňátka a další cíle, o které Rusům jistě šlo a kterými vojensky otočili situaci zvedly ubohé syrské mladíky na migrační pouť, tak to pořád kulhá. Kdyby se syrští mladíci hned v první den ruských úderů jako jeden muž zvedli a vyrazili vstříc evropským sociálním systémům, tak jim to bude trvat (a to jsem hodně velký optimista) měsíc až dva, než se objeví v Únii. Znovu: museli by vyrazit 1. října, aby tu někdy v listopadu byli. Což je pochopitelně nereálný předpoklad.

  Jaká byla realita?:
  krize vypukla v květnu, kdy se uklidnilo Středozemní moře a statisíce afrických mladíků, na protest proti ruskému bombardování v Syrií, (které za půl roku očekávali) vyrazili do Evropy. Během léta to rostlo, protože všichni od Bangladéše, přes Afghanistán (kam jsme přinesli mír), Pakistán, Irák (kam jsme přinesli mír), Syrii, Somálsko, Niger, Eritreu, Libyi (kam jsme přinesli mír), Tunis až po Maroko se cítili ohroženi budoucím ruským bombardováním v Syrii a vyrazili za bezpečím. Podivuhodnou shodou okolností zrovna do zemí s nejtučnějšími sociálními systémy.

  Už 4. září se schází premiéři V4 v Praze kvůli neudržitelné situaci na hranicích V4, potažmo Schengenu. O den později eskaluje situace před budapešťským Východním nádražím a inženýři vyrážejí na pochod naděje do Austrie. 15. září začínají Maďaři stavět plot, protože už to fakt nejde. 22. září schvalují ministři vnitra systém kvót, protože země EU se mohou o intelektuální a pracovní vzpruhu jen porvat a inženýrů se nedostává na všechny...

  30. září, Todo, začínají Rusové poprvé bombardovat školky v Syrii.

  Hned v říjnu dosáhne imigrace do EU vrcholu, takže se zdá, že na běžencích nebyla patrná únava z dlouhé cesty, ale asi jet-lag, že Todo.

  Todo - když byla naposledy v Rusku válka tak statisíce ruských mladíků vyhnali Němce ze své země.

  Chápete ten rozdíl? Když je někde v muslimském světě válka (nebo ani není, ale co když začnou Rusové za půl roku bombardovat hned 2000 km vedle?), tak reakcí arabských a afrických mladíků je honem vyrazit do země s největšími sociálními dávkami a pak v těch zemích dělat bordel.

  Reakce ruských, polských, řeckých, britských, srbských... mladíků byla docela jiná. Říká se tomu civilizační rozdíly.Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  06:49 03.02.2017

  Todomach > Ked rusi eskalovali Syriu, tak preco v 4 kvartali okrem 34 percent syranov bolo 19 percent afgancov a 13 percen iracanov. Ja som nevedel ze v Afganistane a Iraku su tiez ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomach > Ked rusi eskalovali Syriu, tak preco v 4 kvartali okrem 34 percent syranov bolo 19 percent afgancov a 13 percen iracanov. Ja som nevedel ze v Afganistane a Iraku su tiez rusi.Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  06:46 03.02.2017

  Todomach > Ja som nevedel, ze rusi su v afganistane, iraku, pakistane, kosovu, albansku. Ty slavny Syrcania netvorili ani tretinu ziadatelov o azyl v roku 2015 v ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomach > Ja som nevedel, ze rusi su v afganistane, iraku, pakistane, kosovu, albansku.

  Ty slavny Syrcania netvorili ani tretinu ziadatelov o azyl v roku 2015 v EUl.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  06:19 03.02.2017

  Todo nevím co hulíš, každopádně bych být tebou vyměnil matroš.. tenhle ti nedělá moc dobře.

  Todo nevím co hulíš, každopádně bych být tebou vyměnil matroš.. tenhle ti nedělá moc dobře.

 • Kozlus
  01:02 03.02.2017

  Migrace ale souvisí zcela zásadně s Ruskem eskalovanou občanskou válkou v Sýrii.

  HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHa
  Uz zase lzes?

  Migrace ale souvisí zcela zásadně s Ruskem eskalovanou občanskou válkou v Sýrii.

  HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHa
  Uz zase lzes?

 • Todomatch
  23:53 02.02.2017

  fenri - přirozeně, není to normální situace, je to humanitární krize vyvolaná občanskou válkou v Sýrii. Představte si válku v Rusku a tisíce opilých ruských mladíků na útěku na ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri - přirozeně, není to normální situace, je to humanitární krize vyvolaná občanskou válkou v Sýrii. Představte si válku v Rusku a tisíce opilých ruských mladíků na útěku na Silvestra u nádraží V Kolíně nad Rýnem.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  23:47 02.02.2017

  jenikdavid - to je těžké, USA, EU, NATO se opakovaně odhodlaly k zásahům vně svých hranic a byly za to vždy neskutečně pranýřovány od těch samých, co dnes křičí proč jsme ...Zobrazit celý příspěvek

  jenikdavid - to je těžké, USA, EU, NATO se opakovaně odhodlaly k zásahům vně svých hranic a byly za to vždy neskutečně pranýřovány od těch samých, co dnes křičí proč jsme nezasáhli. Migrace ale souvisí zcela zásadně s Ruskem eskalovanou občanskou válkou v Sýrii. Po předchizích zásazích západu v Iráku, Afghanistánu nebo Libyi, žádná uprchlická krize nevznikla. Zjevně se ruské řešení od toho západního v něčem důležitém liší.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:46 02.02.2017

  Todo: nevím, co píší ti vaši zloseři, ale vím celkem jistě, že armádu si občané budují za jiným účelem, než podpora invaze do jejich země. Čísla o zločinnosti v Německu jsem četl ...Zobrazit celý příspěvek

  Todo: nevím, co píší ti vaši zloseři, ale vím celkem jistě, že armádu si občané budují za jiným účelem, než podpora invaze do jejich země. Čísla o zločinnosti v Německu jsem četl jiná a také o jejím tutlání. Nicméně, pokud byste srovnával zrovna vraždy (a proč jen vraždy) s pražáky - tak by stálo za to uvést, kolik% z těch vražd udělali pražáci či Češi, a kolik je v tom vyřizování účtů mezi cizojazyčnými mafiemi apod.
  Ale jestliže ti imigranté zvládli za čtvrt roku v Německu udělat 69 000 trestných činů (a to se nebavím o tom, že to projde jim Němci fakt neprojde), tak mi to jako takový ráj nepřijde. A to je Němci živí, šatí, platí jim telefony....atd. A navíc si myslím, že se mládeci teprve rozkoukávají. Až jich bude víc a až poznají, jak jsou chránění, tak se do toho obují ještě radostněji.
  KOLT - souhlas. Zcela.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  23:35 02.02.2017

  Až donedávna jsem si myslel, že o moc hůř než s Merkelovou na tom Němci nebudou s nikým. Při představě, že by je vedl Schulz, mám ale husí kůži. Možná by se oni neměli hůř, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Až donedávna jsem si myslel, že o moc hůř než s Merkelovou na tom Němci nebudou s nikým. Při představě, že by je vedl Schulz, mám ale husí kůži. Možná by se oni neměli hůř, ale všichni kolem nich ano... Pokud by ten zvítězil, tak snad kupuju letenky do Austrálie.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  23:31 02.02.2017

  "...z nich dělá takové trošku horší Pražáky, řekl bych." Ntmpsr, tak po tomhle bych se skoro bál do Prahy jezdit. Ale já taky klukům v Brně říkám, že za nimi do té Asie teda ...Zobrazit celý příspěvek

  "...z nich dělá takové trošku horší Pražáky, řekl bych."

  Ntmpsr, tak po tomhle bych se skoro bál do Prahy jezdit. Ale já taky klukům v Brně říkám, že za nimi do té Asie teda přijedu. A zatím mě nezlynčovali (dokonce ani pít Starobrno mě nenutili, ale to koneckonců oni ani sebe :-)) ).Skrýt celý příspěvek

 • jenikdavid
  23:29 02.02.2017

  Možná se mýlím, ale nehledě na důvody této masové imigrace, je toto dobrý příklad proč řešit možné problémy nejlépe vně svých hranic, protože když to neuděláme nebo jen částečně či ...Zobrazit celý příspěvek

  Možná se mýlím, ale nehledě na důvody této masové imigrace, je toto dobrý příklad proč řešit možné problémy nejlépe vně svých hranic, protože když to neuděláme nebo jen částečně či laxně, tak ten problém přijde až k naším dvěřím. Tím se nezříkám pomoci ldiem co jsou válkou přímo ohroženi na životech, ale ne tímto nekontrolovaným (nekontrolovatelným) způsobem.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 6