Bundeswehr jako nástroj zvládání uprchlické krize

Bundeswehr se při řešení uprchlické krize musel vypořádat především s logistikou. / Bundeswehr 

Jedním z hlavních aktérů evropské uprchlické krize v letech 2015-2016 se v mnoha ohledech stala Spolková republika Německo. Z více jak jednoho milionu zde zaregistrovaných uprchlíků požádala naprostá většina z nich o azyl.

Rychlost, intenzita a neustále rostoucí počet nově přicházejících viditelně oslabily kapacitní možnosti a absorpční potenciál jednotlivých spolkových zemí. V celoněmeckém měřítku to zejména platilo pro Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko.

Některé spolkové země, jako např. Meklenbursko-Přední Pomořansko něco podobného ještě nezažily. Spolková vláda pochopitelně musela reagovat. Při mobilizaci dalších zdrojů pověřila Bundeswehr výpomocí při zajištění pobytu uprchlíků na německém území.

Celkové výsledky a přínosy úsilí německých vojáků jsou vskutku impresivní. Od léta 2015 do konce roku 2016 vydali milion porcí jídla a zabezpečili ubytování tisícům uprchlíků. Představme si tedy praktické podoby jejich angažmá.

Stranou přitom nechme působení německého námořnictva ve Středozemním a Egejském moři v mezinárodních operacích na záchranu migrantů směřujících do Evropy, či na usměrnění migračních toků.

Od června 2015 zachránili němečtí námořníci přes 12 000 lidí, mezi nimi mj. i matku holčičky Sofie, pod jejímž jménem následně vstoupila do širšího povědomí operace EUNAVFOR MED.

Rámcové předpoklady

Přestože ústava SRN (Grundgesetz) počítá s použitím ozbrojených sil k obraně území, umožňuje německá legislativa i jejich nevojenské vnitrostátní využití. Prostřednictvím tzv. „administrativní pomoci (Amtshilfe)" je tomu zpravidla při povodních, neštěstích nebo při pátrání po pohřešovaných. Od roku 2015 sem patří i zvládání uprchlické krize.

Vždy se ale jedná pouze o asistenci spolkovým zemím ve výjimečných případech, v nouzi způsobené nedostatkem vlastních kapacit, po nezbytně nutnou dobu a na základě souhlasu spolkové vlády. Při zachování obvyklých pravidel velení a řízení je konkrétní nasměrování pomoci ponecháno v kompetenci civilních orgánů. Pouze ve velmi naléhavých případech lze postupovat napřímo a i uplatňovat donucovací prostředky.

V rámci administrativní pomoci mohou být prakticky nasazeny všechny složky německých ozbrojených sil. Povolávány jsou na základě požadavků zemských velitelství, která spadají pod velitelství teritoriální úkoly (Kommando Territoriale Aufgaben) v podřízenosti velitele sil podpory (Inspekteur der Streitkräftebasis). Personální náklady nese Bundeswehr, ostatní (vyjma spolkových) by měl orgán, v jehož prospěch je tato činnost vykonávána. Zpravidla jsou však promíjeny.

Nasazení podle aktuální situace

Zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zahájil koncem srpna 2015  rozkaz spolkové ministryně obrany. V říjnu 2015 jej konkretizovalo rozhodnutí spolkového kabinetu. Tehdy mu připadla starost o technické a materiální zajištění pobytu nově přicházejících a v zemi již pobývajících uprchlíků. Míra a stupeň využití přitom vždy odpovídaly aktuálním potřebám.

Na 46 místech po celé SRN působilo od konce září 2015 na 4000 vojáků, v listopadu již 7700, počátkem minulého roku 9000, v únoru 2016 „pouze" 5050, začátkem léta 1450 a na podzim loňského roku 909 vojáků a rezervistů.

Od Šlesvicka-Holštýnska až po Bavorsko se starali o budování a vybavení uprchlických středisek, stravování, dopravu, zdravotní péči, registraci nebo i o chod některých uprchlických center. Část z nich byla přičleněna Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ke zpracování žádostí o azyl.

Registrace uprchlíku. / Bundeswehr 

K ubytování uprchlíků vyčlenil Bundeswehr vlastní nepoužívané nemovitosti, oddělené a uzavřené části kasáren, cvičišť, či další spravovaná zařízení - např. uvolněné americké (heildelberská Patrick Henry Village) a britské (dolnosaský Camp Fallingbostel) základny.

V souhrnu se opatření dotkla 11 kasáren v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Hesensku, Šlesvicku-Holštýnsku nebo v Severním Porýní-Vestfálsku. Bundeswehr také zřídil a provozoval vlastní uprchlická střediska v bavorském Erdingu, Feldkirchenu a dolnosaském Camp Fallingbostelu. V celostátním měřítku se jednalo o největší ubytovací zázemí svého druhu s kapacitou 11 000 osob.

Spolu s tím Bundeswehr podporoval chod 110 zemských a komunálních uprchlických center. S 200 000 (do konce června 2016) vnitrostátně přepravenými uprchlíky se Bundeswehr nepostradatelným stal i v logistice.

Obdobně tomu bylo i s lékařskou péčí. Na 40 stanovištích týdně působilo 150-400, někdy až 650 vojenských lékařů a zdravotníků za částečně podpory soukromých lékařů-rezervistů. Denně průměrně ošetřili 40 pacientů, měsíčně až 450, celkem odpracovali na 190 000 hodin. Vedle vstupních prohlídek, průběžných vyšetření a popř. i následné péče, působili ve správě Bundeswehru se nacházejících uprchlických střediscích.

Za připomenutí jistě stojí i od září do listopadu 2016 probíhající projekt zvyšující šance na uplatnění vybraných uprchlíků na německém pracovním trhu. Prostřednictvím vzdělávacích a školících aktivit bylo instruktory Bundeswehru v Delmenhorstu, Ingolstadtu a Berlíně vyškoleno 120 z nich.

Maximální využití zdrojů

Práce s uprchlíky s sebou přirozeně přinášela celou řadu výzev. Spolu s dostatečnou zdrojovou základnou, napomohlo jejich každodennímu zvládání a plnění svěřených úkolů efektivní nastavení řídících mechanismů.

Ústředním řídícím a koordinačním orgánem uprchlické pomoci Bundeswehru se stalo velitelství teritoriální úkoly. Jeho operační centrum shromažďovalo, posuzovalo a řešilo požadavky civilních orgánů došlé prostřednictvím zemských velitelství. Obdobným způsobem je vyrozumívalo o svém rozhodnutí.

V kladném případě pak dotčení zemští velitelé vyčleňovali potřebné zdroje. Za rok 2015 a 2016 tak učinili celkem tisíckrát při 1100 zaslaných žádostech. Během posledních povodní v roce 2013 tomu bylo „jen" v 330 případech.

Bundeswehr zajistil ubytování uprchlíků například v nevyuživaných kasárnách. / Bundeswehr 

Mezirezortně vnitrostátní uprchlickou pomoc dirigovala v Mnichově sídlící Řídící skupina k podpoře uprchlické pomoci (Steuergruppe Unterstützung Flüchtlingshilfe). V čele stál představitel Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) s příslušníkem Spolkového ministerstva obrany jako svým zástupcem.

Tím se zaručilo průběžné sdílení situačních informací s vedením německého rezortu obrany. Počátkem prosince 2015 vznikla ještě v Bavorsku projektová skupina dohlížející na chod uprchlických středisek v Erdingu a Feldkirchenu.

S velitelstvím teritoriální úkoly úzce spolupracovalo situační centrum zdravotnické služby Bundeswehru v bavorském Weißenfelsu (Lagezentrum Weißenfels). Takto záměrně nastavená dvojkolejnost pramenila ze záměru využít jeho odbornost v civilně-vojenské spolupráci odzkoušenou během povodní, summitu G7 v bavorském Elmau nebo erfurtské návštěvy papeže. Za jeho nepřetržitý provoz týdně zodpovídalo 6 vojáků spolu s 6 rezervisty - zástupci jednotlivých druhů vojsk.

Aby nasazení vojáků nenarušilo celkový chod Bundeswehru a zachovala se jeho schopnost plnit základní úkoly, přešlo se od poloviny listopadu 2015 na pravidelné týdenní turnusy s přesně stanovenou délkou denní služby. V nich se paralelně na sebe navazujících skupinách opakovaně střídalo 200 vojáků, kteří týden byli u uprchlíků, následující týden a půl čerpali volno a další dva týdny pobývali v domovských posádkách.

Při výběru personálu dostávali přednost vojáci dostatečně obeznámeni s blízkovýchodním prostředím (díky svému původu, či zkušenostem z misí) nebo dobře ovládající tamní reálie a jazyk. Potřebné mezikulturní kompetence je rychle učinily fakticky nepostradatelnými a využitelnými v celém spektru požadovaných úkonů. Na základě zkušeností byla praktická příprava vojáků postupně doplněna o kurzy zdravovědy, zvládání krizových situací a rozvíjející jejich osobnostní dovednosti.

Zapojení do zvládání uprchlické krize vojáci většinově zasazovali do jedné řady s působením v  misích nebo při povodních. Zpravidla se přihlásili dobrovolně. Vedla je znalost podmínek v zemích původu, snaha pomoci, být prospěšný, soucit, či záměr získat objektivní informace. Dokonalé odvedení svěřeného úkolu označovali za otázku vojenské cti, možnost demonstrovat píli, odvahu, vytrvalost, či příležitost rozšířit své dovednosti.

Některým uprchlíkům se poštěstilo najít práci. / Public Domain   

Vojenští zdravotníci a lékaři oceňovali příležitost otestovat si v neobvyklém prostředí zkušenosti získané v misích, pracovat s jiným typem pacientů nebo řešit odlišný průběh v Evropě běžných nemocí. Směrem k uprchlíkům všichni shodně upozorňovali na nutnost neustále reflektovat jejich aktuální rozpoložení a potřebu vzájemně se respektovat.

Neoddiskutovatelný přínos

Požadavky kladené na německé ozbrojené síly v uplynulém roce a půl byly enormní. Svými obecnými parametry se ale nikterak nevymykaly dosavadní praxi. V historickém srovnání dokonce zaostávaly za povodněmi v Braniborsku, Sasku, Bavorsku nebo v Hamburku. Neobvyklý nebyl ani deklarovaný přínos k posílení vazeb na místní úrovni.

Přesto zapojení Bundeswehru do zvládání uprchlické krize zcela jistě připadne výjimečné místo. Svou podobou, záběrem a přínosem jasně demonstrovalo nezastupitelnou úlohu německých ozbrojených sil při řešení velkých a dlouhodobých celoněmeckých společenských výzev.

V uplynulém roce a půl nepopiratelně umožnilo opakovaně, viditelně a veřejně potvrdit proveditelnost během uprchlické krize neustále pronášeného „my to dokážeme." K tomu by bez pomoci Bundeswehru zcela určitě nedošlo.

Ondřej Vlk autor se zabývá obranně-politickou problematikou německojazyčných zemí

Nahlásit chybu v článku


Související články

Německý 130mm kanón proti ruskému tanku T-14 Armata

Nový ruský tank T-14 Armata probudil západní země z “tankové” letargie. Například Německo a Francie ...

Lynx: Nové bojové vozilo pěchoty z Německa

Německá Rheinmetall na výstavě EUROSATORY představila nové bojové vozidlo pěchoty Lynx. Nový ...

Probuzení obra? Německo chce dávat na obranu 2 % HDP

V příštím roce německé ministerstvo obrany dostane 37,4 miliard eur (1 bilion Kč), tj. o 8 % více ...

Rakouský Bundesheer a uprchlická krize

Uprchlická krize zasáhla s menší, či větší intenzitou řadu evropských zemí, mezi nimi i Rakousko. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Todomatch
  23:28 02.02.2017

  Kozulus - to na věci nic nemění, sám říkáš, že možná nejsou všechny vraždy v Německu správně vyšetřeny - stejně jako v ČR, viz. příklad co zmiňuješ. Podobné je to teď se zmizením ...Zobrazit celý příspěvek

  Kozulus - to na věci nic nemění, sám říkáš, že možná nejsou všechny vraždy v Německu správně vyšetřeny - stejně jako v ČR, viz. příklad co zmiňuješ. Podobné je to teď se zmizením té dívky z náckovské rodiny z Ústí nad Labem. Také to nemusí být nikdy došetřeno i když to vypadá, že nejspíš pachatelem bude nějaká bílá huba z okruhu její matky.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  23:27 02.02.2017

  Jistě fenri - ale měsíčkáři a zloserové tvrdí, že migranti mají mnohonásobně větší sklon k vraždění než většinová evropská populace. Člověk by tedy po příchodu 1,5 milionu běženců ...Zobrazit celý příspěvek

  Jistě fenri - ale měsíčkáři a zloserové tvrdí, že migranti mají mnohonásobně větší sklon k vraždění než většinová evropská populace. Člověk by tedy po příchodu 1,5 milionu běženců očekával stovky a tisíce vražd - a hle, oni spáchají tolik vražd, co Brňáci a Pražáci ani ne za rok.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:03 02.02.2017

  A navíc vražda není jediný nepříjemný skutek, co z novoněmců plyne. A to zatím jsou (většinou) relativně izolovaní v táborech a centrech. Ale jejich orientace na gynekologii, ...Zobrazit celý příspěvek

  A navíc vražda není jediný nepříjemný skutek, co z novoněmců plyne. A to zatím jsou (většinou) relativně izolovaní v táborech a centrech. Ale jejich orientace na gynekologii, shopping habits, vděčnost a poněkud parazitické přisátí na systém, který netvořili, v kombinaci s trváním na nedotknutelnosti a superioritě jejich víry (která souvisí s tím, že jejich země jsou v hajzlu) z nich dělá takové trošku horší Pražáky, řekl bych.Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  22:41 02.02.2017

  Todomach: Ses si jistej, ze uplne vsechny vrazdy z te doby v Nemecku jsou vystreny a vinik je znam a odsouzen? A ze vsechna umrti a zmizeni osob byla spravne klasifikovana? Treba ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomach:
  Ses si jistej, ze uplne vsechny vrazdy z te doby v Nemecku jsou vystreny a vinik je znam a odsouzen? A ze vsechna umrti a zmizeni osob byla spravne klasifikovana? Treba jako ta holka u nas, co se sebevrazedne cca 15x bodla, kdyz se na ni nejakej cmoud dival?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  22:25 02.02.2017

  Wenet01 - to s tím Brnem a Prahou je zajímavý příměr. Na tom by se dala porovnat i kriminalita. Třeba v moravské metropoli bylo jen za prvních devět měsíců roku 2015 celkem 5 ...Zobrazit celý příspěvek

  Wenet01 - to s tím Brnem a Prahou je zajímavý příměr. Na tom by se dala porovnat i kriminalita. Třeba v moravské metropoli bylo jen za prvních devět měsíců roku 2015 celkem 5 vražd. V hlavním městě za stejné období dokonce 22 vražd! To je 27 vražd za 9 měsíců při stejném počtu lidí jako přišlo imigrantů.A to ještě v Praze a Brně žije spousta malých dětí, žen a starých lidí, což jsou skupiny které údajně mez imigranty téměř nejsou zastoupeny. Imigranti v Německu v roce 2015 tj. v období o 3 měsíce delším spáchali 28 vražd. Pouze v jednom jediném případě by zavražděn Němec, jinak byl obětí vždy jiný imigrant. Jak si vysvětluješ, že pokud jde o nejzávažnější kriminální delikty, jako je právě vražda, mají imigranti stejnou zločinnost jako Češi?Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  20:06 02.02.2017

  Schulze netřeba komentovat - ten pokud by se dostal k moci, tak by to byla celoevropská tragédie. Ale kouknul jsem na momentální preference v Německu. Šipka AfD vyletěla vzhůru, ...Zobrazit celý příspěvek

  Schulze netřeba komentovat - ten pokud by se dostal k moci, tak by to byla celoevropská tragédie. Ale kouknul jsem na momentální preference v Německu. Šipka AfD vyletěla vzhůru, momentálně má průměrně 15%, reálně ovšem předpokládám ještě více. Je i možné, že by se nakonec mohla stát druhou nejsilnější stranou v zemi, protože socani v čele s Schulzem mají průměr těsně nad 20%. Bylo by zajímavé, zda by si Merkelová za své partnery nakonec vybrala AfD pokud by skončila druhá nebo by se opět podřídila levičákům všeho druhu - od socanů, komunistů až přes rudo-zelenou skvadru.Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  19:18 02.02.2017

  No vida, to je zajimavy namet na clanek o schopnostech ACR. Mno, ale zverejneni by asi znamenalo, ze uz vam obrana nikdy na nic neodpovi:)

  No vida, to je zajimavy namet na clanek o schopnostech ACR. Mno, ale zverejneni by asi znamenalo, ze uz vam obrana nikdy na nic neodpovi:)

 • fenri
  18:25 02.02.2017

  Jojo, nevzdělaný komunistický opilec Schultz s Německem plným inženýrů a lékařů bude pro naši budoucnost větší problém, než se zdá.

  Jojo, nevzdělaný komunistický opilec Schultz s Německem plným inženýrů a lékařů bude pro naši budoucnost větší problém, než se zdá.

 • Wenet01
  17:56 02.02.2017

  Ale jo...pokud chtějí páchat sociální experimenty a ročně si usídlit jedno Brno (prahu měli jen v roce 2015, nyní zpomalili) ať si to dělají jak chtějí. Bohužel, nebude to dlouho ...Zobrazit celý příspěvek

  Ale jo...pokud chtějí páchat sociální experimenty a ročně si usídlit jedno Brno (prahu měli jen v roce 2015, nyní zpomalili) ať si to dělají jak chtějí. Bohužel, nebude to dlouho trvat a jejihc politici budou chtít zvýšit popularitu a jediná cesta jak snížit počty bude spočívat v nalezení metody jak je natlačit k nám, byť třeba za Německé peníze a tady mé pochopení končí.
  Jinak Německá armáda lepší takhle než jak by si jí představoval kandidát na kancléře mistr Schultz
  "Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být VYNUCENÉ SILOU. Nelze – a já patřím k lidem, kteří to říkají-, aby jsme v XXI. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je třeba bojovat a je třeba říct, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, aby jsme dosáhli svého cíle."Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  17:26 02.02.2017

  ...anebo ty peníze spálíme ve spalovně, vyšlo by to levněji, protože kobylky které nemají co žrát letí dál....

  ...anebo ty peníze spálíme ve spalovně, vyšlo by to levněji, protože kobylky které nemají co žrát letí dál....

 • Bazinga20
  16:58 02.02.2017

  Demokratická opora... no potěš koště :D

  Demokratická opora... no potěš koště :D

 • Todomatch
  16:20 02.02.2017

  Úžasné! Kdysi totalitní postrach Evropy, dnes její demokratická opora. Považuji za zázrak, když se z jediného nacionalisty stane slušný člověk a v Německu tímto přerodem prošla ...Zobrazit celý příspěvek

  Úžasné! Kdysi totalitní postrach Evropy, dnes její demokratická opora. Považuji za zázrak, když se z jediného nacionalisty stane slušný člověk a v Německu tímto přerodem prošla téměř celá společnost. Bůh žehnej takovému Německu nastotisíckrát.Skrýt celý příspěvek

 • Roland
  16:09 02.02.2017

  jak jsem na ně mohl zapomenout :( moc se omlouvám :(

  jak jsem na ně mohl zapomenout :( moc se omlouvám :(

 • fenri
  16:02 02.02.2017

  Roland: ale okolo ještě stojí tři překladatelé, šest zástupců lidskoprávních neziskovek, zástupce pracovního úřadu, zástupce úřadu pro uprchlíky, osm novinářů, tři policisté (kdyby ...Zobrazit celý příspěvek

  Roland: ale okolo ještě stojí tři překladatelé, šest zástupců lidskoprávních neziskovek, zástupce pracovního úřadu, zástupce úřadu pro uprchlíky, osm novinářů, tři policisté (kdyby zaútočila nějaká pravicově extrémistická stařenka), dva členové odborů (kteří se chystají toto vykořisťování zatrhnout), a fronta levicových aktivistů, aby si s nimi udělala selfie.Skrýt celý příspěvek

 • Roland
  15:56 02.02.2017

  tak pokud je zaměstnávají jako na té poslední fotce (na uříznutík jedne latky tři dělníci, pracovní stůl, truhlářská svorka a jedna pila), tak si myslím, že ještě nějaké 3-4 ...Zobrazit celý příspěvek

  tak pokud je zaměstnávají jako na té poslední fotce (na uříznutík jedne latky tři dělníci, pracovní stůl, truhlářská svorka a jedna pila), tak si myslím, že ještě nějaké 3-4 miliony uprchlíků klidně vstřebaj ...Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  15:42 02.02.2017

  Jen velmi nerad vidím, že Bundeswehr je stejně oddaný své vlasti a vládě a je připraven plnit s nasazením úkoly jemu svěřené jako kdysi Wehrmacht. Na druhou stranu bych to ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen velmi nerad vidím, že Bundeswehr je stejně oddaný své vlasti a vládě a je připraven plnit s nasazením úkoly jemu svěřené jako kdysi Wehrmacht.

  Na druhou stranu bych to stejné chtěl vidět u naší armády vůči ČR, např. při povodních atd. aby v tom nejhorším nemuseli být zas hasiči sami.Skrýt celý příspěvek

 • marfolodej
  15:22 02.02.2017

  raději mám články o technice...toto eee

  raději mám články o technice...toto eee

 • Superme
  14:33 02.02.2017

  Smutné, co se stalo z kdysi tak hrdého národa...

  Smutné, co se stalo z kdysi tak hrdého národa...

 • fenri
  13:31 02.02.2017

  Docela by mě zajímal text přísahy vojáka Bundeswehru.

  ...a nebo snad raději ani ne.

  Docela by mě zajímal text přísahy vojáka Bundeswehru.

  ...a nebo snad raději ani ne.

 • apache
  11:52 02.02.2017

  Aneb když se z armády a vlastně celého státu stane sociálka pro svět... Doby, kdy skupiny obyvatel žijících v nevyhovujících podmínkách musely bojovat o území s lepšími ...Zobrazit celý příspěvek

  Aneb když se z armády a vlastně celého státu stane sociálka pro svět...

  Doby, kdy skupiny obyvatel žijících v nevyhovujících podmínkách musely bojovat o území s lepšími podmínkami pro život s jejich obyvateli, jsou již pryč. Místo zbraně nahoď ztrápený výraz a prostě se tam běž nakvartýrovat s tím, že chceš azyl. Vojsko, které by dříve chránilo bohatství své země před cizími nenažranými krky tě teď ubytuje a nakrmí. Peníze, které si daňoví poplatníci té země - tvoji živitelé - musí vydělávat prací, ty dostaneš prostě jen tak. A jelikož jde o kulturně odlišné prostředí, než na které jsi zvyklý, nezapomeň si stěžovat, nepřizpůsobuj se - oni se přizpůsobí tobě. Jsi přeci imigrant, věřící, posvátná bytost, pro jejíž blaho se musí podřídit všichni a všechno.

  Lidičky, ne že bych nebyl pro pomoc těm, kdo ji potřebují. My si tady žijeme královsky, i když často a rádi remcáme na kde co. Ať vláda pošle naše peníze někam kde pomůžou, ať pošle naše vojáky někam chránit ty, kdo ochranu potřebují. S tím vším souhlasím a nemám nejmenší problém, ale to, co praktikuje Německo a co by chtělo vnutit i nám, to je prostě šílenost.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 6 z 6