POLEMIKA: Proč Armáda ČR neuspěla v Afghánistánu?

POLEMIKA: Proč Armáda ČR neuspěla v Afghánistánu?
Čeští vojáci v Afghánistánu / Foto:U.S. Armyr, Spc. Mikel K. Peterson (Zvětšit)

Vlna zájmu o Afghánistán vzedmutá šokem z pádu tamní vlády bezprostředně po stažení zahraničních armád rychle opadá, překrývána událostmi majícími pro Západ větší bezprostřední význam. Nastává tak čas, kdybychom měli v klidu a bez zavádějících emocí analyzovat, co se v Afghánistánu za dvacet let okupace skutečně odehrávalo, proč se vláda, kterou tam Západ instaloval, nedokázala udržet ani pár týdnů a jaká poučení bychom si z toho měli odnést pro budoucnost.

A

V první řadě zůstává otázkou, nakolik byl odůvodněný a strategicky rozumný vstup tak velkého počtu vojáků, a zejména pak zda bylo racionální jejich přítomnost udržovat v geograficky složitě dostupné a civilizačně zcela odlišné oblasti po dobu odpovídající celé jedné generaci.

Nad důvody, jimiž Spojené státy ospravedlnily invazi do Afghánistánu, se už patrně nikdy nepřestane vést debata. Ponechávám proto raději stranou, zda to byla oprávněná a nutná reakce na útoky z 11. září 2001 či zda americká administrativa uměle vytvořila velkého nepřítele kvůli uspokojení domácí politické scény, aby zakryla selhání svých vnitřních bezpečnostních služeb, anebo zda byl útok na Afghánistán i s celým 11. zářím výsledkem gigantického spiknutí podle některé z četných konspiračních teorií.

Osobně se kloním k druhé verzi, tedy že celé dvacetileté afghánské tažení bylo jen úlitbou americké vnitřní politice a že vláda George Bushe mladšího potřebovala vytvořit obraz důstojného nepřítele, který ve skutečnosti neexistoval, respektive neexistoval v té podobě a velikosti, jak byl vykreslen.

Nasvědčuje tomu několik skutečností z následujícího vývoje afghánské války. Především nebyl nikdy stanoven strategický cíl, po jehož dosažení se mají cizí vojska z Afghánistánu stáhnout. Na počátku bylo jako cíl deklarováno zneškodnění Usámy bin Ládina, označovaného za hlavního strůjce a hybatele teroristických útoků. Toho se navzdory zvyšování počtu invazních jednotek nepodařilo dosáhnout. Když byl Usáma zabit při malé diverzní akci až o deset let později, nešlo to už dosti dobře označit za tak zásadní zlom, aby po něm bylo možné vyvést z Afghánistánu desetitisíce vojáků. Zejména když k tomu došlo na území sousedního Pákistánu, označovaného za spojenecký stát.

Podobně nevěrohodně působí úkol zlikvidovat výcvikové tábory teroristů na afghánském území, kteří se měli připravovat k útokům v zemích Západu. Během dvaceti roků okupace země by v takových táborech musela vyrůst generace teroristů, kteří byli v době před rokem 2001 dosud školou nepovinní, zatímco jejich dopadení předchůdci by již patrně měli své tresty dávno odpykány a invazní mocnosti by řešily, kam je umístí na jejich důchodový věk.

Za situace, kdy invazní armády neměly jasně stanovený úkol, byla tedy jejich úloha skutečně problematická. Česká armáda hrála v Afghánistánu stejně jako v ostatních zahraničních misích toliko roli další vlaječky v mezinárodní koalici, díky níž mohly USA lépe legitimovat své kroky. Bez její účasti by tažení nedopadlo ani lépe ani hůře. I tak je nicméně možné se zamyslet, jaké poučení pro příště by si mohla odnést.

Často opakovaný postulát říká, že o nasazení armády a strategických cílech rozhodovali politici. To je sice pravda, avšak nemělo by to armádu zbavovat jejího podílu na konečném krachu bezprecedentně dlouhé a nákladné operace. To se týká především neschopnosti zpravodajských složek na všech úrovních a také velení armády určující taktické směry.

Bez zveřejnění písemných materiálů, které budou ještě dlouho v utajovaném režimu, nelze toto tvrzení dokázat zcela jednoznačně. Zároveň není dosti dobře možné kompromitovat zdroje z vojenských, zpravodajských a politických kruhů, takže se ve formátu publicistického článku dá pouze ukazovat na konkrétní události a argumentovat, že by k nim nemohlo dojít, pokud by armáda v té které věci neselhala.

Česká armáda v první řadě neměla o zemi a společnosti, kde působila, potřebné informace. Termín „zpravodajské informace“ by v tomto případě nebyl na místě, protože evokuje něco utajovaného. Česká armáda však neměla ani elementární představu o věcech, které jsou na místě všeobecně známé a bez kterých se nemohla obejít. Neznala uspořádání a fungování tamní společnosti, její hodnotové žebříčky a sociální kodexy. Neměla zmapováno, do jakých kmenových, náboženských, jazykových a jiných skupin je rozdělena, ani jaké jsou mezi nimi vztahy. Ve skutečnosti se ani nepokoušela tyto informace systematicky sbírat, analyzovat a aktivně využívat ve svůj prospěch. Neznalost poměrů v zemi, kde česká armáda působila, by nebyla tak tragická, kdyby měla provést jen konkrétní časově omezenou operaci proti pravidelné armádě. V podmínkách vleklé partyzánské války, kdy ve skutečnosti zhusta ani nevěděla, kdo je její nepřítel, to bylo značné selhání.

V případě, kdy například 601. skupina speciálních sil působila pod přímým velením spojeneckých jednotek, lze absenci takových znalostí do jisté míry omlouvat tím, že při akcích zahalovaných obligátním utajováním dostávala rozkazy, které jen plnila. Zodpovědnost za to, zda při jejích akcích třeba nedocházelo ke zbytečným civilním obětem, proto nelze připisovat primárně jí. Naproti tomu při ochraně provinčních rekonstrukčních týmů, patrolování, stejně jako při výcvikové misi, a dokonce ani při práci polní nemocnice, se vojáci bez znalosti sociálního prostředí prakticky pohybovali naslepo. Mohli tak často zbytečně vyvolávat a eskalovat konflikty, a jistě se tak i stávalo, aniž by si to vůbec uvědomili. Naproti tomu, pokud by disponovali dostatečnou jazykovou a antropologickou základnou, řečeno civilní terminologií, mohli četným střetům a zbytečným ztrátám na obou stranách předejít.

Spoléhat v tomto ohledu výhradně na místní síly jako na tzv. tlumočníky, či spíše prostředníky v komunikaci s obyvatelstvem, bylo velmi neprozřetelným krokem. Jejich loajalita vůči zaměstnavatelům nebyla nikdy tak bezvýhradná, jak by bylo potřeba. Vedl jsem rozhovory s řadou Afghánců, včetně těch, kteří pracovali pro zahraniční organizace a cizí armády, většinou v Íránu, kam někteří emigrovali ještě za vlády podporované okupačními vojsky, další až po vyhlášení Islámského emirátu Afghánistán. Všichni bez výjimky se shodovali, že místní spolupracovníci v nějaké míře zneužívali svého postavení ve svůj prospěch a na úkor zahraničních jednotek. Uváděli, že nebyly vůbec výjimečné ani případy, kdy přinášeli lživé informace, aby si prostřednictvím okupačních armád, pro které pracovali, vyřizovali vnitroafghánské konflikty. Je příznačné, že to přitom nepokládali za nemorální. Bylo by jistě zajímavé vědět, jaké bylo mezi „tlumočníky“ procentuální zastoupení Tádžiků, Hazárů, Uzbeků a Paštunů, odhlédneme-li už od analýzy, z jakých kmenů, případně rodin pocházeli. Toho si ovšem pravděpodobně nikdo nevšímal. Kvůli posedlostí utajováním, které často pouze zakrývá nekompetentnost, tak zůstává otázka, jakým způsobem, podle jakých kritérií a na základě jakých informací probíhaly jejich bezpečnostní prověrky, pouze otázkou řečnickou.

Dalo by se snad částečně omluvit, že česká armáda hrubě podcenila důležitost komplexních informací o Afghánistánu na samém počátku mise, kdy ještě nebylo zřejmé, jak dlouho bude trvat. Přesto by bylo alespoň při plánování i v této fázi přínosné, kdyby se byla snažila si je opatřit. Nepokusila se však ani obrátit na nikoho z hrstky českých orientalistů zabývajících se Afghánistánem a přinejmenším vytvořit základní manuál pro vysílané jednotky a uspořádat alespoň pro jejich velitele, u kterých se už tehdy musela předpokládat alespoň minimální interakce s obyvatelstvem, základní školení. Znalosti o tom, že například podle druhu pokrývky hlavy, úpravy vousů, způsobu pozdravu a mnoha dalších vnějších znaků mohou kategorizovat svůj protějšek a odhadnout jeho chování, by jim úlohu ulehčilo. Daleko větší chybou ovšem je, že když už bylo jasné, že se okupace potáhne delší dobu, nepokusila se česká armáda vychovat si co nejrychleji vlastní specialisty. Namísto opatrného utajovaného koketování s akademickými pracovišti měla nechat okamžitě a zcela otevřeně vyškolit své vlastní specialisty na majoritní afghánské jazyky, především paštu a darí, a ty pak přidělovat jako systemizované tlumočníky, respektive styčné pracovníky, k jednotkám působícím v Afghánistánu. Ti by pak praxí v terénu získali a rozvinuli potřebné antropologické, tedy zpravodajské, kompetence. Stali by se také přímými a díky znalosti jazyka a zvyklostí respektovanými partnery pro vyjednávání s místními předáky, protože ti měli a mají na afghánském venkově vždy faktickou moc bez ohledu na to, jaká je centrální vláda. Jedině přítomnost takových specialistů, přímo sloužících v armádě, by také mohla být určitou zárukou, že nebudou moci místní síly v postavení „tlumočníků“ zneužívat svého nekontrolovatelného postavení.

Nakolik okupační armády, a to nejen české, podcenily důležitost zpravodajských odborníci tohoto druhu, se naplno ukázalo při evakuaci, či spíše útěku, z Afghánistánu. Tato událost naplno ukázala, že zahraniční jednotky neměly vůbec přehled o situaci v zemi. Nechaly se zaskočit zpravodajsky naprosto nepřipravené, což nicméně později dovedně zúročily tím, jak mediálně prezentovaly kvapný úprk coby skvěle zvládnutou akci.

Je záhodno podotknout, že Afghánistán nebyl v tomto směru výjimkou. Podobné události se opakují neustále, aniž by z toho instituce zodpovědné za zpravodajskou činnost, včetně armády, pro sebe vyvodily poučení. Kupříkladu události tzv. Arabského jara zastihly všechny podobně nepřipravené. Ani západní diplomatické služby, ani novináři, tím méně zpravodajské služby, nevydávaly v té době varování před cestami do Egypta či Tuniska s tím, že tam hrozí každým okamžikem výbuch revoluce. Zajetí amerických diplomatů v Teheránu za islámské revoluce v roce 1978, kdy byla situace v zemi pokládána za natolik stabilní, že tam američtí zpravodajci pořádali konference rezidentů CIA z celé oblasti, mělo stejnou podstatu. Zpravodajcům, včetně zpravodajců české armády, úplně chybějí odborníci se znalostí filologie v nejširším slova smyslu, aby informovali o skutečných poměrech v terénu. Namísto toho si vytvářejí a hýčkají umělé prostředí hrstky spolupracovníků místního původu. Domlouvají se s nimi mezinárodní angličtinou a nechtějí od nich slyšet, jak skutečně vypadá situace, nýbrž obvykle jen to, čím uspokojí své nadřízené a analytiky v centrálách, což jsou většinou teoretici s nulovou zkušeností z terénu.

Česká armáda by měla investovat do výchovy a udržení vlastních jazykově a antropologicky kvalifikovaných kádrů. Neměla by je připravovat a využívat v utajení pro čistě zpravodajskou činnost, kde už některé takové má, ale držet je v otevřeném režimu jako rezervy pro případné nasazení v zahraničních misích. Pokud by se to zdálo armádním plánovačům zbytečně neefektivní, měli by si uvědomit, že podstatou armádního vyzbrojování je nákup zboží s nadějí, že nebude nikdy využito k boji. Financovat vyškolení filologů a antropologů pro oblasti, kde Česká republika s největší pravděpodobností nikdy nebude válčit, by určitě vyšlo levněji než nákup protiletadlové baterie, přičemž obojí má omezenou dobu životnosti a po jejím uplynutí se odepíše.

Je také třeba připomenout, že kromě jejich hypotetického nasazení v dálné cizině, mohou být záhy potřeba i při zvládání problémů s nelegální migrací.

Je nepopiratelné, že rozhodnutí o vyslání českých jednotek do Afghánistánu a neustálé prodlužování jejich přítomnosti, jde na vrub zodpovědnosti politiků a odkazů na bezpodmínečného spojenectví se Spojenými státy. V tomto ohledu lze jen položit otázku, opět řečnickou, kde končí hranice spojenectví a kde začíná vazalství. Jak už bylo výše řečeno, česká armáda neměla pro afghánské tažení více než symbolický smysl. Když už tedy bylo nutné ji na misi vyslat a udržovat tak dlouhou dobu, stálo by alespoň za úvahu, zda bylo nezbytné to realizovat v takovém rozsahu a s takovými náklady.

České armádě se totiž dá v této souvislosti nepochybně vytknout, jak informovala české politiky o skutečné situaci a výsledcích svého působení v Afghánistánu. Jestliže totiž byli zodpovědní za rozhodnutí o jejím nasazení, museli mít také dost informací, o něž se mohli opírat.

Utajované zprávy nejsou dostupné ani v této oblasti. I bez přístupu k nim se dá nicméně poukázat na zájezdy, které armáda do Afghánistánu za českými jednotkami pořádala nejen pro poslance a další politiky, ale také pro novináře, umělce a pracovníky zábavního průmyslu. Současní armádní veteráni, kteří ovšem byli během některé z period dvacetiletého působení v Afghánistánu ve vysokých funkcích, nyní ve veřejných vystoupeních jasnozřivě poukazují na nešvary v Afghánské národní armádě, jež vedli k jejímu rychlému a totálnímu zhroucení. Hovoří o tom, jak byli afghánští vojáci neuvědomělí, nedisciplinovaní, negramotní. Teprve nyní říkají, že si nikdy nevytvořili loajalitu vůči afghánskému státu, nýbrž že vždy setrvávali v zajetí věrnosti ke svému rodovému a kmenovému původu. Vyjevují, že vojáci byli demoralizovaní zkorumpovaností velitelského sboru. Odhalují, že afghánští velitelé rozkrádali prostředky na výstroj a proviant. Lze pochybovat, že titíž vysocí armádní činitelé uváděli tyto skutečnosti ve zprávách, jež podávali politické reprezentaci. Kdyby tomu tak bylo, kdyby bezvýchodnost situace hodnotili stejným metrem, jako to činili po krachu afghánského tažení a nezaznamenali by žádoucí odezvu, jistě by využívali další možné kanály, jako byly právě třeba četné návštěvy rozličných českých delegací včetně opozičních poslanců, aby informovali o těchto zoufalých poměrech. Alespoň teoreticky mohlo být důsledkem, že by Česká republika sice z politických důvodů zůstala v Afghánistánu přítomna, ale pouze symbolicky.

Až se jednou otevřou archivy, bude zajímavé, jaká hlášení přicházela z nižších úrovní. Pokud byla například česká mise od roku 2015 výcviková, co vlastně naši instruktoři své afghánské žáky učili a jak je hodnotili? Už od nejnižších velitelů by měly existovat stohy varovných zpráv upozorňujících na to, že několikaleté úsilí nepřináší žádoucí výsledky. Na vyšších stupních by se podle toho měla přijímat příslušná korigující opatření. Nejvyšší velení by pak muselo podávat v tomto smyslu také zprávy českým politickým představitelům. Armáda by nicméně neměla s takovou analýzou váhat a vyvodit z ní organizační důsledky.

Lze opět jen spekulovat, nakolik špičky české armády neměli o poměrech v Afghánistánu přehled a nakolik to bylo záměrné zamlčování realit. Expediční sbory jsou pro současnou českou armádu jejím raison d´étre, a Afghánistán byl destinací nejvýznamnější a ve všech směrech nejlukrativnější. Dle důvěrných zpráv od penzionovaných insiderů, kteří pracovali ve vysokých bruselských strukturách NATO nebyl český přístup v rámci aliance ničím ojedinělým. To může jednání armádních špiček vysvětlovat, méně již omlouvat.

Česká armáda se od stažení z Afghánistánu vyhýbá tomu, aby se pouštěla na veřejnosti do rozborů mise. Namísto toho jen moudře a celkem úspěšně realizovala několik propagandistických kroků, kde sama sebe prezentovala tak, že nejen všechny zadané úkoly splnila na výtečnou, ale navíc vytěžila z mise mnoho důležitých zkušeností. Nyní se ponořila v taktické mlčení a vyčkává, až se na šok po trapném zhroucení režimu, na jehož udržení se dvacet let podílela, odezní. Pokud se jí ještě podaří, aby se v médiích už neobjevil případ ubitého Afghánce, bude moci v budoucnu vytvořit pověst o slavném a úspěšném tažení bez jediné poskvrnky. Vzhledem k tomu, že jakákoliv justiční spolupráce s novým afghánským režimem je nyní vyloučena, je vysoce pravděpodobné, že kauza dokonce skončí oficiálním osvobozujícím rozsudkem a bude do oficiálního obrazu okrajově začleněna.

Petr Pelikán je český orientalista (arabista, íránista a islamolog), překladatel, analytik, vysokoškolský pedagog a veterán z války v Perském zálivu. Je honorárním konzulem Súdánu v České republice.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Generál Milley: V Afghánistánu jsme skoro ničeho nedosáhli

Šéf amerického sboru náčelníků štábů generál Mark Milley ve středu, během virtuální konference ...

PREMIUM Afghánistán: Amerika odchází, Čína přichází

Po odchodu koaličních sil a velmi pravděpodobném ovládnutí Afghánistánu hnutím Tálibán bude v ...

PREMIUM Ruská reakce na situaci v Afghánistánu

Jedním ze států, jenž s napětím sledují zhoršující se situaci v Afghánistánu je Rusko. Jeho ...

KOMENTÁŘ: Český národní zájem po Afghánistánu

Poslední vývoj událostí v Afghánistánu ukazuje výrazné zhoršení bezpečnostní situace v zemi a její ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Gnomio
  23:16 18.11.2021

  Tak za zveřejnění tohoto článku by měl jít někdo do pekla. Fakt sorry, ale to je blábol. Pokud si autor musí počkat až bude info v archívu, tak proč o tom píše?! Info o pozadí misí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak za zveřejnění tohoto článku by měl jít někdo do pekla. Fakt sorry, ale to je blábol. Pokud si autor musí počkat až bude info v archívu, tak proč o tom píše?! Info o pozadí misí o účasti a i ne příliš veřejných věcech je mraky. Nedávejte sem blbosti od trdel tohoto typu prosím!
  Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   17:52 19.11.2021

   No tak já chápu, proč Petr Pelikán, profesor s vystudovaným islámem v SA, znalostí Blízkého Východu a relálií muslimského myšlení dovolil tento článek napsat. Na rozdíl od nás a ...
   Zobrazit celý příspěvek

   No tak já chápu, proč Petr Pelikán, profesor s vystudovaným islámem v SA, znalostí Blízkého Východu a relálií muslimského myšlení dovolil tento článek napsat. Na rozdíl od nás a asi i mnoha politků se s těmi obyčejnými Afghánci domluvil v jejich řeči a poznal i jejich pocity.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:46 21.11.2021

    to neni clanek, ale sber hejtu z internetu. Fascinujici jsou nektere spekulace, jako ze se ACR vlaste hodi, ze tam je Taliban, protoze se nevysetri ten pripad vraha, co neprezil ...
    Zobrazit celý příspěvek

    to neni clanek, ale sber hejtu z internetu. Fascinujici jsou nektere spekulace, jako ze se ACR vlaste hodi, ze tam je Taliban, protoze se nevysetri ten pripad vraha, co neprezil vyslech nasimi vojaky.
    Skrýt celý příspěvek

 • zdeno
  11:02 18.11.2021

  nenadávejte mu tak, myslím že jste to nepochopili, on neříká že armáda své úkoly nesplnila - splnila je vcelku se ctí, on se naváží do jejich politického zadání a politického ...
  Zobrazit celý příspěvek

  nenadávejte mu tak, myslím že jste to nepochopili, on neříká že armáda své úkoly nesplnila - splnila je vcelku se ctí, on se naváží do jejich politického zadání a politického řešení afgánských problémů, ale to neřeší armády ale politici, jenže ne ti čeští, ti do toho nemohli ani žbleptnout, řekněme si na rovinu -pouze sloužíme svému spojenci a tím to začíná a končí
  Skrýt celý příspěvek

 • Tonda
  10:50 18.11.2021

  Hm, většina komentářů podrážděných (Teda toto? Mluvit kriticky o armádě?), dokonce nenávistných (Parchant jeden..), z některých dokonce "trčí" islamofobie (Jak si někdo může ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hm, většina komentářů podrážděných (Teda toto? Mluvit kriticky o armádě?), dokonce nenávistných (Parchant jeden..), z některých dokonce "trčí" islamofobie (Jak si někdo může dovolit mluvit o pochopení nějaké islámské kultury, že?), ale fakt velmi málo konstruktivního a hlavně zasvěceného. Já nesouhlasím s panem Pelikánem úplně ve všem, Ale kolik z vás ví o té oblasti tolik, co on? Místo abychom s ním vedli diskusi a naslouchali mu, tak lidi jako on rovnou hodíme přes palubu, a půjdeme si hloupě a tvrdohlavě pro výprask, protože si myslíme, že všechno víme líp a ti "jiní" se nám přece snadno přizpůsobí a podvolí hned, jakmile na ně namíříme. Máme přece jasný argument, naše civilizace je lepší a silnější, tak proč by se oni měli držet toho svého. Chováme se jako trubky. Neposloucháme se navzájem. Nepřemýšlíme o názorech a důvodech těch druhých. Nemluvíš, jako já, tak seš blbec. Takhle to opravdu je? Jestli ano, tak se dřív nebo později budeme řezat, jako se řezali sousedi za války v Jugoslávii. .... Prosím Vás, poslouchejte a čtěte i takovéto názory, nebuďte ve své bublině, sbírejte nejrůznější informace a přemýšlejte! Používejme ty naše makovice a nenechme se pouze unášet emocemi. ....jsem z toho nešťastný...
  Skrýt celý příspěvek

  • Sidon
   17:18 18.11.2021

   "...sbírejte nejrůznější informace..."

   Jasne. Vetsina kritiky toho textu se ale toci kolem kvality informaci a absence podlozenych fakt. Ja jsem taky jednou potkal cloveka, ktery ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "...sbírejte nejrůznější informace..."

   Jasne. Vetsina kritiky toho textu se ale toci kolem kvality informaci a absence podlozenych fakt. Ja jsem taky jednou potkal cloveka, ktery veril, ze Zeme je placata a vsechno je konspirace. Poslouchal jsem ho a bavil se s nim ze dvou duvodu - byla to do jiste miry zabava, jake absurdni argumenty nekdo dokaze s vaznou tvari prezentovat a tim druhym duvodem bylo pouceni, ze i takovi lide kolem nas proste jsou. Ale ze by i ty jeho nazory a "informace" neco daly ve smyslu vaseho prispevku, to fakt ne.
   Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  10:14 18.11.2021

  Petr Pelikán je český orientalista (arabista, íránista a islamolog), překladatel, analytik, vysokoškolský pedagog a veterán z války v Perském zálivu. Je honorárním konzulem Súdánu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Petr Pelikán je český orientalista (arabista, íránista a islamolog), překladatel, analytik, vysokoškolský pedagog a veterán z války v Perském zálivu. Je honorárním konzulem Súdánu v České republice.

  Ukázka, že ne každý může být analytikem v pravém slova smyslu. Takhle nepíšu ani seminární práci a ani argumentační eseje. Hned v úvodu úplně dedukce od věci, bez analýzy veřejně dostupných rezolucí, smluv apod.

  Autor v textu nedokáže ani rozlišit různé druhy operací. Jak bojové tak stabilizační. Naše armáda se v těch 20 letech primárně účastnila operace na zajištění stability.

  Dál to nemá cenu číst.
  Skrýt celý příspěvek

  • danny
   11:22 23.11.2021

   Ok, možná máš pravdu. Klidně ti uvěřím, že píšeš lepší seminárky. Beru, že máš perfektně zanalyzované rezoluce a smlouvy. Že s armáda skvěle vyzná terminologii a je schopná ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ok, možná máš pravdu. Klidně ti uvěřím, že píšeš lepší seminárky. Beru, že máš perfektně zanalyzované rezoluce a smlouvy. Že s armáda skvěle vyzná terminologii a je schopná klasifikovat typy operací. Přesto všechno ta mise dopadla, jak dopadla. A já fakt nemám pocit, že by to bylo něco, čím se může chlubit. A k objasnění, proč tomu tak bylo, mi informace z Pelikánova textu jaxi dávají víc smysl, než texty, které tvrdí, že to vlastně bylo vše ok, hrozný úspěch, a že za neúspěch si vlastně můžou Afghánci sami, že jsou primitivové, co nejsou schopni docenit dobro, co jsme pro ně vykonali.
   Skrýt celý příspěvek

   • Takeda
    12:39 23.11.2021

    Ale na tom jaká je to operace a jakej byl cíl mise záleží, jestli to byl sukces nebo ne.

    Jestli bylo cílem mise utužit spojenectví s USA, tak to byl sukces.

    Jestli pomoct ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ale na tom jaká je to operace a jakej byl cíl mise záleží, jestli to byl sukces nebo ne.

    Jestli bylo cílem mise utužit spojenectví s USA, tak to byl sukces.

    Jestli pomoct změnit Banánistán na trochu normální zemi, tak to sukces nebyl. Pak je otázka, jestli je to chyba AČR nebo naší vlády nebo amrický vlády.
    Skrýt celý příspěvek

 • achi67
  20:12 17.11.2021

  Blábol... Článek jak z Protiprdu...

  Blábol... Článek jak z Protiprdu...

 • RiMr71
  16:21 17.11.2021

  Něco k autorovi tohoto blábolu:
  https://neviditelnypes.lidovky...

  Tento článek považuju od majitele ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Něco k autorovi tohoto blábolu:
  https://neviditelnypes.lidovky...

  Tento článek považuju od majitele AN za takový slzák hozený v noci do stanu a pachatel se pak venku pobaveně chechtá, jak se to vevnitř řeže... :)
  A těch prokliků!!!
  Je to samozřejně svaté právo majitele, dát "realisticky" (čti cynicky) slovo na svém médiu islamistovi, fašistovi, koumouši...
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  14:11 17.11.2021

  Není boha kromě Alláha a Petr Pelikán je jeho Poskokem.

  Není boha kromě Alláha a Petr Pelikán je jeho Poskokem.

 • Tango23
  13:42 17.11.2021

  ... tak to je tema pro nejednu disertacni praci a ve zkratce se to snad ani neda poradne uchopit....

  tak snad to hlavni ... Armada byla pozadana v ramci stejneho obranneho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ... tak to je tema pro nejednu disertacni praci a ve zkratce se to snad ani neda poradne uchopit....

  tak snad to hlavni ... Armada byla pozadana v ramci stejneho obranneho uskupeni o spolupraci... vojaci dostali ukol(y), ktery(e) plnili a splnili.

  Moderni obranna doktrina se snazi eskalaci moznych problemu predchazet a to i na uzemich vne samotneho obranneho uskupeni. Takova strategie bude vzdy kontroverzni z podstaty. Mira kvality rozpracovani takove strategie je neco, co se velmi tezko soudi, protoze mate vzdy jenom jeden realny pokus.... a co by bylo kdyby, je irelevantni... nikdy to nemate moznost overit.

  Tu obecnou autorovu polemiku chapu, a neni od veci si pripomenout, ze i mandat ACR v Enduring Freedom se omezil pouze na obranu Kuwaitu, protoze takova rozhodovani budou vzdy politika.

  Takze zaverem, bud budou staty Blizkeho Vychodu (a dalsi) predchazet terroristickym jednanim samy, nebo to budou muset delat ostatni za ne a nekteri pri tom budou do jejich otevrenych ran stourat klacikem.
  Skrýt celý příspěvek

 • OndraV.
  10:23 17.11.2021

  Už někdo prosím smažte tady ten strašný (nechci být sprostý a článkem se to opravdu nedá nazvat) …. “výplod chorého mysli” pana Pelikana.

  A pokud jej MO AČR neoslovila a ani ČR ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Už někdo prosím smažte tady ten strašný (nechci být sprostý a článkem se to opravdu nedá nazvat) …. “výplod chorého mysli” pana Pelikana.

  A pokud jej MO AČR neoslovila a ani ČR jako taková, tak zřejmě nebude takový expert za jakého sám sebe označuje, a rozhodně nebude spolehlivý člověk.

  Nikdo důvěryhodný, spolehlivý a loajální k ČR by nic takového nenapsal.
  Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   10:39 17.11.2021

   Loajalita preci neni o tom, ze kdyz je neco pravda, tak to nenapisi. Problem teto polemiky je, ze autor neodkryva karty a ani jeho CV neukazuje na to, ze ma prehled o tom, jak ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Loajalita preci neni o tom, ze kdyz je neco pravda, tak to nenapisi. Problem teto polemiky je, ze autor neodkryva karty a ani jeho CV neukazuje na to, ze ma prehled o tom, jak probihala priprava na mise, nasledna realizace pripadne feedback loop po dokoncenych misi. Kdyby tyto zkusenosti mel, navic kdyby mel x rozhovoru s veliteli, ucastniky techto misi - a napsal to, tak by tato polemika byla velmi vhodna k diskuzi "co jakoze udelat priste totalne jinak abychom se vyhnuli blamazi". Takhle to zustava u pamfletu.
   Skrýt celý příspěvek

  • spesl
   11:36 17.11.2021

   Co zavést hodnocení u každého článku ? Od odpadu až třeba po 5 hvězd à la CSFD. Redakci a nám čtenářům by takovéto většinové hodnocení názoru určitě prospělo.

   Co zavést hodnocení u každého článku ? Od odpadu až třeba po 5 hvězd à la CSFD. Redakci a nám čtenářům by takovéto většinové hodnocení názoru určitě prospělo.

  • alzaw
   13:35 17.11.2021

   Co je na tom špatného, ptát se po prohrané válce, proč jsme prohráli? Jak a proč jsme se do ní vlastně dostali? Proč vlastně ČR okupovala Afghanistán, co jsme si od toho slibovali ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Co je na tom špatného, ptát se po prohrané válce, proč jsme prohráli? Jak a proč jsme se do ní vlastně dostali? Proč vlastně ČR okupovala Afghanistán, co jsme si od toho slibovali a co za to dostali? Co jsme mohli udělat lépe, aby to tak nedopadlo? A aby to příště dopadlo lépe?
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    15:25 17.11.2021

    No proč, aby byl svět šťastnější. Za dobu působení NATO a koalice ochotných prokazatelně vzrostla produkce opia a konopí v Afghanistánu více než destinásobně. Z toho bude hodně ...
    Zobrazit celý příspěvek

    No proč, aby byl svět šťastnější. Za dobu působení NATO a koalice ochotných prokazatelně vzrostla produkce opia a konopí v Afghanistánu více než destinásobně. Z toho bude hodně lidí "happy" :-)
    Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    10:21 18.11.2021

    alzave

    Problém je v tom, že se musíme bavit odborně, terminologicky. Potom dojdeme k tomu, že jsme se neúčastnili války, ale stabilizační operace. My jsme neprohráli. Už ...
    Zobrazit celý příspěvek

    alzave

    Problém je v tom, že se musíme bavit odborně, terminologicky. Potom dojdeme k tomu, že jsme se neúčastnili války, ale stabilizační operace. My jsme neprohráli. Už Clausewitz definoval pojmy jako je vítězství apod. Tedy my jsme tam šli plnit úkol, ten jsme splnili.

    Jak jsme se k ní dostali? Poté co byl aktivován článek 5WS jsme nabídli, jako další členské státy aliance pomoc, ta nakonec nebyla potřeba. US vedlo svou operai OEF s cílem chytit UBL. Na NATO se pak US obrátilo s potřebou pomoci se stabilizací Afghanistánu. Tedy post war po OEF.

    Co jsme si od toho slibovali a co jsme dostali? Co jste čekal, zlato? Územní zisk? Existují nehmatatelné státní zájmy a mezinárodní prestiž...

    Ano, co jsme ohli udělat lépe...analýza stavu, feedback, hodnocení je standardní akcí po každé operaci. To tu, ale pan Pelikán nepředvádí.

    Příště bude operace zase jiná, jinde, s jinými podmínkai, s jiným end state...takové věci se špatně hodnotí. Například v Kosovu, Bosně jsme dosud...
    Skrýt celý příspěvek

    • alzaw
     16:53 18.11.2021

     Stablizační operace = okupace. Ale to by bylo pro uši středoevropana moc ošklivé slovíčko. Ať posvětil operaci kdo chtěl, zkus se na to taky podívat očima Afghánce. Co mělo těch ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Stablizační operace = okupace. Ale to by bylo pro uši středoevropana moc ošklivé slovíčko. Ať posvětil operaci kdo chtěl, zkus se na to taky podívat očima Afghánce. Co mělo těch čtyřicet milionů afghánců společného s útokem na USA?

     Prohráli američané, vyhrál Taliban, no a my jsme tam spadli z nebe, plnili úkoly, odešli, a jak to nakonec dopadlo se nás vlastně netýká, že? Pohodlný výklad, nicméně je to jen lhaní si do kapsy. Cíle mise byly splněny výtečně, jen tedy Afghanistánu vládne Taliban. Pokud to bylo zadání, blahopřeji.
     Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      22:39 18.11.2021

      Ne, nebylo by to osklive slovicko. Ale autor se tvari jako nezavisly pozorovatel, komentator navic kompetentni, vysokoskolsky pedagog - netvari se jako bezny Afganec co prave ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ne, nebylo by to osklive slovicko. Ale autor se tvari jako nezavisly pozorovatel, komentator navic kompetentni, vysokoskolsky pedagog - netvari se jako bezny Afganec co prave prisel z makoveho policka a nadava na okupanta z USA. Navic hrajete to od zdi ke zdi - Severni Aliance, od roku 2015 padlo cca 70 000 clenu bezpecnostnich jednotek, statisice zranenych...ti maji svoje rodiny, svoje kmenove vudce, kteri dali spolupraci zelenou - to jsou miliony lidi, ostatne o podpore byly vypovidajici zabery z mest kde prave Taliban (ten co neexistuje, konstrukt zapadu!) prijel. Chcete se tvarit, ze svet maluje druha strana cerno-bile a pritom dalete uplne to same, delate to co vycitate.
      Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      11:45 19.11.2021

      alzawe

      slezte z té kozy na zem.

      Můžete mi vysvětlit, jak v okupaci mohl Afghanistán například uzavírat smlouvy na těžbu surovin s Čínou? Výstavbu železnice apod.?

      Afghánci nic. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      alzawe

      slezte z té kozy na zem.

      Můžete mi vysvětlit, jak v okupaci mohl Afghanistán například uzavírat smlouvy na těžbu surovin s Čínou? Výstavbu železnice apod.?

      Afghánci nic. Taky nikdo nevedl válku s Afghánci, ale s Talibanem. Válka skončila tím, že taliban utekl do hor a do nor. ISAF a ani RSM nebyl válkou.

      TB tak vyhrál to vakuum, které po odchodu zbylo, když se vlastní afghánci odmítli postavit čelem Talibanu. Není se čemu divit, někteří byli talibanem celou dobu. O žádném jiném vítězství se hovořit nedá. To navíc za situace, kdy se USA dohodl s talibanem bez tamní vlády a naopak, donutl tamní vládu propustit vězněné talibance.

      Že bude muset být Taliban součástí řešení bylo jasné asi od roku 2005...myslím, že britové s tímto návrhem byli první.

      Já tedy hlavně nechci nijak obhajovat způsob jakým se z Afghanistánu odešlo, ale baví mě tento článek, který není ničím jiným než bludy. Odborné práce jsou ozdrojované, pracují s oficiálními informacemi, argumentují apod. Tady je nula.
      Skrýt celý příspěvek

     • alzaw
      13:33 19.11.2021

      Vojensky obsadím zemi, dosadím loutkouvou vládu, ta se po mém, ...pardon, už při mém odchodu zhroutí, a původní nepřítel ovládá zemi:
      = okupace
      = porážka
      Že si loutková vláda mohla ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Vojensky obsadím zemi, dosadím loutkouvou vládu, ta se po mém, ...pardon, už při mém odchodu zhroutí, a původní nepřítel ovládá zemi:
      = okupace
      = porážka
      Že si loutková vláda mohla uzavírat smlouvy s Čínou, když okupant dovolil, na tom opravdu nic nezmění. Vždy je třeba se ptát po podstatě a vynechat nálepky.

      A Pelikánův článek je polemika pro noviny, a ne vědecká stať. A Pelikán je orientalista a filolog, ne politolog, propáníčka.
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      16:59 19.11.2021

      TF_HU - "Válka skončila tím, že taliban utekl do hor a do nor." po tejto vašej vete,mi je už úplne jasné že s problematikou nemáte extra skúsenosti...

      taliban/talibanci boli ...
      Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU - "Válka skončila tím, že taliban utekl do hor a do nor." po tejto vašej vete,mi je už úplne jasné že s problematikou nemáte extra skúsenosti...

      taliban/talibanci boli bežnou súčasťou koaličných kempov ako kontraktori v kuchyni a upratovanie,predavači na trhoviskách,frekventanti z radov ana na rôznych vojenských kurzoch...a preto boli ešte nebezpečnejší...
      Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      00:42 20.11.2021

      Ty loutkove vlady vzesly z jednech nejsvobodnejsich voleb v muslimskem svete a navic kdo trosku vidi do Afganskych politickych realii, tak vi, ze vlady neskakaly, jak si amik ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ty loutkove vlady vzesly z jednech nejsvobodnejsich voleb v muslimskem svete a navic kdo trosku vidi do Afganskych politickych realii, tak vi, ze vlady neskakaly, jak si amik rekl.

      "A Pelikánův článek je polemika pro noviny, a ne vědecká stať. A Pelikán je orientalista a filolog, ne politolog, propáníčka." - dyt i polemika musi byt v nejakem ramci faktu a ta fakta Pelikan neprinasi, prinasi dojmy o systemu do ktereho nevidi. Ostatne sam to pise, ze nevi - ale postuluje zavery. A to, ze byl nekdo v 1. svetove valce z nej nedela experta na Jom Kippur konflikt.
      Skrýt celý příspěvek

     • alzaw
      03:01 20.11.2021

      Promiň, ale člověk, který v jednom příspěvku použije "loutkove vlady vzesly z jednech nejsvobodnejsich voleb v muslimskem svete" a "kdo trosku vidi do Afganskych politickych ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Promiň, ale člověk, který v jednom příspěvku použije "loutkove vlady vzesly z jednech nejsvobodnejsich voleb v muslimskem svete" a "kdo trosku vidi do Afganskych politickych realii" právě prokázal, že o Afghanistánu neví vůbec nic. Tohle kmenové společenství dodnes volby k ničemu nepotřebovalo, nikdy, a taky nikdy doopravdy nepoužívalo. To, že jsme jim tam nějakou frašku pro legimitizaci loutkové vlády uspořádali, byla pouhá trapná zástěrka, naprosto mimo věšinu Afghánců.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      09:50 20.11.2021

      alzaw

      V Afghanistánu opravdu nebyla loutková vláda.
      https://www.tyden.cz/rubriky/z...

      alzaw

      V Afghanistánu opravdu nebyla loutková vláda.
      https://www.tyden.cz/rubriky/z...

     • ruleta
      10:18 20.11.2021

      My jsme jim tam vetsinu voleb neorganizovali, to si organizovali sami. Jinak dle poctu volicu a treba pomeru zen, tak ty jednotlive volby byly docela uspesna zasterka, fraska ...
      Zobrazit celý příspěvek

      My jsme jim tam vetsinu voleb neorganizovali, to si organizovali sami. Jinak dle poctu volicu a treba pomeru zen, tak ty jednotlive volby byly docela uspesna zasterka, fraska okupantum :D.
      Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     17:35 18.11.2021

     TF_HU -

     "Na NATO se pak US obrátilo s potřebou pomoci se stabilizací Afghanistánu. Tedy post war po OEF." - ako už bolo x-krát spomenuté článkoch o iraku,afganistane,tak usa ...
     Zobrazit celý příspěvek

     TF_HU -

     "Na NATO se pak US obrátilo s potřebou pomoci se stabilizací Afghanistánu. Tedy post war po OEF." - ako už bolo x-krát spomenuté článkoch o iraku,afganistane,tak usa "spojencov" natiahli do afganistanu/iraku len preto,aby to vyzeralo ako operácia kde zasahuje skoro celý svet a dodali tak tomu punc spravodlivosti...
     usa by si to pokryli úplne v pohode samé...

     "Co jsme si od toho slibovali a co jsme dostali? Co jste čekal, zlato? Územní zisk? Existují nehmatatelné státní zájmy a mezinárodní prestiž..." - tak konkrétne,aké štátne záujmy má/malo česko v afganistane.???akú prestíž česko získalo (v niekoho očiach-koho.??) po tejto vojenskej operácii.???

     tam nemusí ísť len o zlato,prípadne českú kolóniu niekde v provincii helmand...čo tak keby česko dodávalo 15r napr. minerálky do afganistanu pre spojeneckých vojakov.???len do podobných biznisov "malé" krajiny neboli pripustené...
     Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      11:50 19.11.2021

      Hektore

      natahání aliance je jakmi mimo...existovaa rezoluce OSN. Nikdo nemusel nikoho nikam tahat. Od počátku všichni respektovali právo USA bránit se po 11/09.

      Jeden ze státních ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Hektore

      natahání aliance je jakmi mimo...existovaa rezoluce OSN. Nikdo nemusel nikoho nikam tahat. Od počátku všichni respektovali právo USA bránit se po 11/09.

      Jeden ze státních zájmů říká, stabilní prostředí tam, rovná se menší rizika pro nás. Prestiž spojence. Stejně tak, jsme měli prestiž i na místě, kde spousta afghánců znala českou vlajku.

      Zksute se podívat jakých projektů se ČR účastnila. Není to otom, že by nás někdo připouštěl, spíše je to o tom, co naši dodavatelé chtějí či dokáží nabídout. Vaše obrácená logika v tomto je ukázková, jakože by USA bránila spojenci zapojit se do obnovy, ale dovolí Číně (strategickému rivalovi) těžit suroviny, stavět železnici apod. že?
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      17:08 19.11.2021

      TF_HU - každý aspoň priemerne inteligentný človek vie,že usa si dokážu presadiť aby "dostali" rezolúciu od osn keď ju naozaj potrebujú...

      koľko krajín okrem číny by dokázalo v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU - každý aspoň priemerne inteligentný človek vie,že usa si dokážu presadiť aby "dostali" rezolúciu od osn keď ju naozaj potrebujú...

      koľko krajín okrem číny by dokázalo v afganistane realizovať projekty ako stavba železnice a hlavne prečo by to robili .???prečo ich tam nestavali usa.???

      v afganistane boli skoro všetky štáty sveta,tak pred kým sa bude napr. čr/sr prezentovať touto "prestížou".??? somálsko .??? :)

      "Není to otom, že by nás někdo připouštěl, spíše je to o tom, co naši dodavatelé chtějí či dokáží nabídout." - :)))
      tak ako všade aj tu bola postavená nejaká hierarchia vplyvu - a spoľahnite sa,že keby vtedy napr. tie spomínané minerálky ponúklo česko vs turecko,tak česko si ani nevrzne...
      Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      00:51 20.11.2021

      HEKTOR

      TF_HU - každý aspoň priemerne inteligentný človek vie,že usa si dokážu presadiť aby "dostali" rezolúciu od osn keď ju naozaj potrebujú...

      No treba v Iraku 2003 ji moc ...
      Zobrazit celý příspěvek

      HEKTOR

      TF_HU - každý aspoň priemerne inteligentný človek vie,že usa si dokážu presadiť aby "dostali" rezolúciu od osn keď ju naozaj potrebujú...

      No treba v Iraku 2003 ji moc chteli a nevyjednali ji. A toto byla dejure/defacto okupace. Rezoluci RB OSN si vyjednali az po skonceni hlavnich boju. A takovych pripadu kde USA nebyla schopna svoji prosadit oproti stalym/nestalym clenum RB OSN je hodne.
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      19:49 22.11.2021

      ruleta - a aj napriek tomu tam boli,takže dosiahli predsa svoje...

      ruleta - a aj napriek tomu tam boli,takže dosiahli predsa svoje...

 • Ales486
  08:38 17.11.2021

  Názory pana Pelikána lze jen těžko brát vázně, protože si rád upravuje fakta.
  Krásným příkladem je to, když byl pozván do ČT, kde pak v rozhovoru tvrdil, že naše nasazení chemiků v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Názory pana Pelikána lze jen těžko brát vázně, protože si rád upravuje fakta.
  Krásným příkladem je to, když byl pozván do ČT, kde pak v rozhovoru tvrdil, že naše nasazení chemiků v Iráku byla jen vlaječka do počtu, protože prý Irák nevlastnil žádné chemické zbraně.
  Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   10:26 17.11.2021

   Veď iracká garda pokusne vyhladila jednu kurdskú dedinu kde zomrelo v kŕčoch 5000 ľudí. Na čo teda tí ľudia zomreli? Od rehotu?

   Veď iracká garda pokusne vyhladila jednu kurdskú dedinu kde zomrelo v kŕčoch 5000 ľudí. Na čo teda tí ľudia zomreli? Od rehotu?

   • HEKTOR
    10:58 17.11.2021

    Miroslav - myslím že Ales486 asi vraví o prvej vojne v zálive...irak určite mal ako iné armády chemické zbrane v tom čase...lenže vraj "obrovské" zásoby týchto zbraní boli ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Miroslav - myslím že Ales486 asi vraví o prvej vojne v zálive...irak určite mal ako iné armády chemické zbrane v tom čase...lenže vraj "obrovské" zásoby týchto zbraní boli zámienkou na druhú vojnu v zálive...len sa potom "nejak" nenašli...
    Skrýt celý příspěvek

   • Ales486
    11:32 17.11.2021

    Miroslav - Já zde pouze poukazuju na lež pana Pelikána, protože si jsem vědom masakru zmíněné vesnice a také použití ve válce s Íranem.

    Miroslav - Já zde pouze poukazuju na lež pana Pelikána, protože si jsem vědom masakru zmíněné vesnice a také použití ve válce s Íranem.

    • HEKTOR
     12:04 17.11.2021

     otázka možno teda je,prečo usa/osn nezasiahli už v roku 1988 po tej masakre.?? to by bol celkom relevantný dôvod...
     možno preto,že vtedy usa irak podporovali... :)

     otázka možno teda je,prečo usa/osn nezasiahli už v roku 1988 po tej masakre.?? to by bol celkom relevantný dôvod...
     možno preto,že vtedy usa irak podporovali... :)

    • Miroslav
     13:03 17.11.2021

     Ja som to tak aj myslel

     Ja som to tak aj myslel

 • Jura99
  07:43 17.11.2021

  Afghánistán patří do kategorie vyhraných válek, ale prohraného míru. To asi zpochybní málokdo, spor je spíš o tom, kdo, případně co za to může, případně jestli to je dobře nebo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Afghánistán patří do kategorie vyhraných válek, ale prohraného míru. To asi zpochybní málokdo, spor je spíš o tom, kdo, případně co za to může, případně jestli to je dobře nebo špatně, že to tak dopadlo. Je totiž docela dobře možné, že společnost, ke které má pan Pelikán náklonnost, je šťastná, když sem tam zbičuje nějakou ženu nebo veřejně popraví provinilce podle jejích zákonů. A o štěstí většinou jde, takže nechť si žijí šťastně po svém, ale rozhodně jen na svém a své kultury ať k nám netahají. Pokud budou v budoucnu opět krýt pachatele či organizátory terorismu, je možné, že zase proběhne nějaká vyhraná válka a prohraný mír.
  Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   09:09 17.11.2021

   Jura99 - hm,vidíte a ja napr. to spochybňujem...vyhraná vojna u mňa je niečo ako 2.sv.v. - výsledok je jasný, niekto vyhral a niekto prehral...
   afganistan je ako vietnam,síce tam ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jura99 - hm,vidíte a ja napr. to spochybňujem...vyhraná vojna u mňa je niečo ako 2.sv.v. - výsledok je jasný, niekto vyhral a niekto prehral...
   afganistan je ako vietnam,síce tam spojenci vojensky dominovali,ale efekt po odchode (ako tu už bolo x-krát spomínané) bol jasný - vietnam-po odchode američanov naklusal sever do saigonu / afganistan-po odchode spojencov taliban prevzal kábul.takže kde je to víťazstvo .???
   ďalšia vec je vybavenie...ručné zbrane neriešim,to je ten najmenší problém...určite horšie je to,že tam ponechali vybavenie ako vysielačky a najnovšie noktovizory v obrovských počtoch...propagande prospeli aj prelety vrtuľníkov blackhawk -taliban air force,ale toto nebude dlho problém keďže servis tam neexistuje...takže nebudem chváliť tú vojnu ako víťazstvo len preto,že sa jedná o usa...to tu bolo pred rokom 89,keď všetko čo urobilo zssr,bolo vynikajúce a nesmelo sa kritizovať...
   práva žien/bičovanie.?? mňa osobne to mrzí,ale bohužiaľ to tam tak funguje...a to nie je len fráza...ženy sa tam za posledných 20r nadýchli slobody,ale zase len vo veľkých mestách.na vidieku to vyzerá stále +/- rovnako... nie je vám divné prečo tam protestujú len ženy bez manželov.??? možno preto že manželom tak nejak tiež nevyhovuje mať doma feministku...
   tam to proste funguje "inak" a ďalších 200r sa to nezmení...
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    10:48 17.11.2021

    WW2 byla porazka nepritele na bojisti, ale o miru by se take dalo polemizovat, kdyz obratem pulku Evropy ovladly na 40let asijske hordy a jejich "kultura".

    WW2 byla porazka nepritele na bojisti, ale o miru by se take dalo polemizovat, kdyz obratem pulku Evropy ovladly na 40let asijske hordy a jejich "kultura".

    • HEKTOR
     11:04 17.11.2021

     Jura99 - ale mier bol...prečo si jugoši,albánci tak nejak dokázali zachovať aspoň esenciu demokracie a my nie...?...
     sloboda síce nie,ale koľko "pamätníkov" v sr a aj čr na tie ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jura99 - ale mier bol...prečo si jugoši,albánci tak nejak dokázali zachovať aspoň esenciu demokracie a my nie...?...
     sloboda síce nie,ale koľko "pamätníkov" v sr a aj čr na tie časy teraz s nostalgiou spomína ako bolo dobre...a nikto im túto predstavu už nevezme...
     zase pre objektivity je treba povedať že afganci by asi také časy ako boli u nás vtedy teraz prijali...
     Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:16 17.11.2021

      o navrat k demokracii jsme se snazili, ale negramotny medved to vzdy prevalcoval tankama.

      o navrat k demokracii jsme se snazili, ale negramotny medved to vzdy prevalcoval tankama.

     • Nesher
      11:23 17.11.2021

      Albánci si zachovali esenci demokracie? Ty jsi o Enveru Hodžovi nikdy neslyšel, že? Tam se šlo do basy i za pití coca-coly.
      Jinak to, že nějaký starý bolševik vzpomíná na mladí ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Albánci si zachovali esenci demokracie? Ty jsi o Enveru Hodžovi nikdy neslyšel, že? Tam se šlo do basy i za pití coca-coly.
      Jinak to, že nějaký starý bolševik vzpomíná na mladí jako na časy kdy bylo "dobře ", neznamená, že dobře bylo.
      Protože časy, kdy jsi pod vlivem barbarů že Severní Asie vážně dobré nejsou.
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      11:32 17.11.2021

      Jura99 - juhoslávii a albánsku sa darilo medveďa držať na uzde...
      Nesher - písal som o "národnej" demokracii - viď riadok vyššie...

      Jura99 - juhoslávii a albánsku sa darilo medveďa držať na uzde...
      Nesher - písal som o "národnej" demokracii - viď riadok vyššie...

     • Nesher
      13:23 17.11.2021

      Hektor
      Národní demokracie? To, že jako marxismus-leninismus, posléze doplněný o maoismus byl nějakým projevem vůle Albánců respektive jejich kultury? Nebo to znamená diktaturu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Hektor
      Národní demokracie? To, že jako marxismus-leninismus, posléze doplněný o maoismus byl nějakým projevem vůle Albánců respektive jejich kultury? Nebo to znamená diktaturu místního gangstera a nikoliv toho severoasijského jako u nás? Ať tak nebo tak, obojí je nesmysl.
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      14:26 17.11.2021

      Nesher - nie...neviem,asi to tak nepochopiteľne píšem,alebo vy máte problém s pochopením písaného textu...
      aký marxismus-leninismus.?? aký maoismus.?? ja píšem len to,že juhoslávia ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nesher - nie...neviem,asi to tak nepochopiteľne píšem,alebo vy máte problém s pochopením písaného textu...
      aký marxismus-leninismus.?? aký maoismus.?? ja píšem len to,že juhoslávia a aj albánsko si dokázali zachovať odstup od sovietov na rozdiel od iných krajín východného bloku...albánsko vystúpilo z varšavskej zmluvy - sovieti to "nepotrestali"...
      je jedno aký diktátor tam vládol,podstatné je to,že držali sovietov na dištanc...
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      16:42 17.11.2021

      Hektor
      Takže vláda místního gangstera, nicméně s demokracií to nemá nic společného. Ano, někteří místní gangsteři si dokázali udržet ty severoasijské od těla. Ale pro místní v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Hektor
      Takže vláda místního gangstera, nicméně s demokracií to nemá nic společného. Ano, někteří místní gangsteři si dokázali udržet ty severoasijské od těla. Ale pro místní v tom, min. v té Albánii či třeba v Rumunsku, žádný rozdíl nebyl. Mnohdy to bylo ještě horší.
      To co mi vadí, že spojujete "reziduum" demokracie s něčím tak obludným.
      Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      20:58 17.11.2021

      @Hektor

      Tito sa tváril, že ide svojou cestou lebo vedel, že je výhodné byť kamarát aj so západom. Jeho miera autonomitity však končila tam, kde trpezlivosť ZSSR. Juhoslávia ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @Hektor

      Tito sa tváril, že ide svojou cestou lebo vedel, že je výhodné byť kamarát aj so západom. Jeho miera autonomitity však končila tam, kde trpezlivosť ZSSR. Juhoslávia nerobila problémy a mala kľud. To je viac-menej pravda. Juhoslávia však patrila do sféry vplyvu ZSSR. Ak by Tito robil problémy, prišli by tanky a nikto by im nepomohol. Niečo podobné ako dnes Bielorusko. Lukašenko si síce dovoľuje otvorene kritizovať Moskvu, ale dobre vie kde je jeho miesto a kto je pánom situácie. Je to také jeho PR aby nevyzeral ako treťotriedny gubernátor.
      Skrýt celý příspěvek

   • ABC123
    14:32 17.11.2021

    Tak ono “technicky” to u nás dopadlo tak isto ako v Afganistane. Po štyridsiatich rokoch sa veľmoc stiahla a podporovaná štruktúra vládnutia sa rozpadla. A obyvatelia si nastavili ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Tak ono “technicky” to u nás dopadlo tak isto ako v Afganistane. Po štyridsiatich rokoch sa veľmoc stiahla a podporovaná štruktúra vládnutia sa rozpadla. A obyvatelia si nastavili systém vlády ktorý im je bližší. Detto teraz v Afganistane.
    Vlastne by sa z toho dalo vyvodiť, že ak má okupujúca krajina systém vládnutia veľmi odlišný od okupovanej krajiny zrejme sa tam bez podpory neudrží….
    Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    10:25 18.11.2021

    hektore

    existuje rozdíl mezi válkou, bojovými či nebojovými operacemi. Afghanistán nebyl válkou jako byla vámi zmiňovaná 2. sv. válka. To, že si to spousta civilistů neuvěomuje je ...
    Zobrazit celý příspěvek

    hektore

    existuje rozdíl mezi válkou, bojovými či nebojovými operacemi. Afghanistán nebyl válkou jako byla vámi zmiňovaná 2. sv. válka. To, že si to spousta civilistů neuvěomuje je bariérou, kdy civil nerozumí vojenským operacím. JInak vipadá strategický politický cíl...a jinak vypadá vojenský strategický či operační cíl.

    Nepleťte si odchod vojenských sil ze země za vítězství protistrany. To co v zemi mají po odchodu není žádným vítězstvím pro nikoho, ani pro samotný TB.
    Skrýt celý příspěvek

    • alzaw
     16:41 18.11.2021

     Ajta, ajta. Takže Talibanem skvěle naplánované a provedené převzetí moci nad Afghanistanem, a to téměř bez výstřelu, nebylo vítězství? A odchod protistrany stylem úprk a ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ajta, ajta. Takže Talibanem skvěle naplánované a provedené převzetí moci nad Afghanistanem, a to téměř bez výstřelu, nebylo vítězství? A odchod protistrany stylem úprk a zanechávání výzbroje a výstroje nepříteli nebyl porážkou?
     Předvádíš názornou ukázku, jak krásnými slovy zakrýt realitu, přepokládám ostatně, že nějak podobně si to vykládá naše slavná armáda. Přiznat si, že jsme se zapletli do konfliktu, po kterém nám nic nebylo, konfliktu, který skončil... ach, jak to říct, nepřítel prostě vyhrál, ale my se přece jen zúčastnili, skvěle plnili úkoly... Néé, my jsme neprohráli, jen jsme byli na straně, která prohrála. Ošklivá slovíčka.
     Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      11:55 19.11.2021

      alzaw

      Talibanem naplánované? Jako uzavřenou dohodu s USA nazýváte plán Talibanu? Zanechaná výzbroj tam byla ta, co patřila ANA a pak ta, co ji nechtěli či nemohli přepravit. Tu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      alzaw

      Talibanem naplánované? Jako uzavřenou dohodu s USA nazýváte plán Talibanu? Zanechaná výzbroj tam byla ta, co patřila ANA a pak ta, co ji nechtěli či nemohli přepravit. Tu ANA Taliban poiužije, dokud ji bude umět provozovat a než mu dojdou díly. Ta zanechaná je vyřazená. Tu tam mají tak na propagandu.

      Ano, my jsme se rozhodli k pomoci s obnovou Afghánistánu. To byla naše účast. Jestli to bylo politicky strategické rozhodnutí špatné, je věc pro historiky a jiné. Ovšem taktické úkoly jsme splnili a odešli jsme. Vojensky nás nikdo neporazil. Nás ne a ani USA. Nezapomeňte, že USA odešly na základě dohody s Talibanem a kvůli politickým bodům doma.
      Skrýt celý příspěvek

     • alzaw
      13:20 19.11.2021

      Zajisté, že Talibanem naplánované. Od Bidena dostali datum, kdy mají dojít ke Kábulu, že to bylo zrovna na vrcholu válečného období je ukázkou něčí hlouposti. Způsob, jakým to ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Zajisté, že Talibanem naplánované. Od Bidena dostali datum, kdy mají dojít ke Kábulu, že to bylo zrovna na vrcholu válečného období je ukázkou něčí hlouposti. Způsob, jakým to tažení provedli, byl excelentní a nechal západ zírat s otevřenými ústy. Kombinací vyjednávání, vydírání, úplatků i hrubé síly projeli tou zemí jak nůž máslem, a ke Kábulu došli na den přesně.

      Takže USA vlastně jen odešly, my jsme jen odešli... Kdyby jen hned další článek na AN nebyl o důsledcích vítězství Talbanu pro zbytek světa...
      Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     17:28 18.11.2021

     TF_HU - pane môžem vás požiadať o slovný výklad a definíciu pojmov válka - bojová operace .?? osobne mám názor na tieto pojmy,len ma zaujíma ten váš pohľad keď teda tvrdíte,že v ...
     Zobrazit celý příspěvek

     TF_HU - pane môžem vás požiadať o slovný výklad a definíciu pojmov válka - bojová operace .?? osobne mám názor na tieto pojmy,len ma zaujíma ten váš pohľad keď teda tvrdíte,že v afganistane nebola vojna,ale vojenská operácia...

     ak si to nemám pliesť,tak ako si potom mám vysvetliť že usa uzavreli dohodu o bezpečnom odchode a vládu nechali protivníkov s ktorým 20r bojovali.??
     ako to inak nazvať,ak nie ako morálne víťazstvo talibanu (ktorému to bohate stačí) .??
     jediný kto prehral na celej čiare je afgánsky ľud ...

     inak,bez urážky,ale keď čítam vaše komenty v tomto článku,tak mi je jasné že sa len hráte so slovíčkami a žiaden podstatný argument nenapíšete...
     Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      12:06 19.11.2021

      Hektore

      o slovný výklad mě klidně můžete požádat, ale obávám se, že vám nedokážu odpovědět do jednoho komentáře. Nejedná se o otázku názoru, ale o problematiku mezinárodního ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Hektore

      o slovný výklad mě klidně můžete požádat, ale obávám se, že vám nedokážu odpovědět do jednoho komentáře. Nejedná se o otázku názoru, ale o problematiku mezinárodního práva, například v souladu s chartou OSN, doktrínami NATO apod.

      Jedním z charakteristických znaků války je to, že státy, které spolu válčí jsou ve válečném stavu.

      Já nijak nerozporuji morální vítězství talibanu, jen by bylo dobré si uvědomit pár faktů. Při vojenksé konfrontaci TB s jednotkami ISAF, RSM apod. jaksi tyto bojůvky TB neměli a nemají na to, aby porazily regulerní jednotky aliance v přímém boji.

      Tohle orální vítězství bylo založeno na smlouvě s USA a neochotou místních postavit se TB.

      Že nerozumíte významu slov mě neudivuje. Nejste sám.
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      17:20 19.11.2021

      TF_HU - vy by ste bol (možno aj ste) ideálny politik - rozprávate veľa,kvetnato,ale v podstate nič konkrétne nepoviete...
      a keď ste vyzvaný aby ste niečo konkretizoval,tak sa ...
      Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU - vy by ste bol (možno aj ste) ideálny politik - rozprávate veľa,kvetnato,ale v podstate nič konkrétne nepoviete...
      a keď ste vyzvaný aby ste niečo konkretizoval,tak sa odvoláte na obšírnosť a komplexnosť témy...takže v podstate len veľké a prázdne slová...

      "Jedním z charakteristických znaků války je to, že státy, které spolu válčí jsou ve válečném stavu. " koľko bolo konfliktov po 2.sv.v. kde sa bojovalo bez vyhlásenia - válečného stavu .???
      máte rétoriku ako putin - na kryme nemám vojakov,sú to len rôzni dovolenkári v plnej poľnej ale keďže nemajú na rameni vlajku,tak to určite nie sú rusi...takže to nie je vojna,ale bojová operácia...

      "tyto bojůvky TB neměli a nemají na to, aby porazily regulerní jednotky aliance v přímém boji." - a tvrdí niekto niečo iné .???? myslíte si,že keby nato zaútočilo na česko,tak by ten "boj" vyzeral inak.??? no asi ťažko... preto sa tento spôsob boja nazval partizánsky/gerilový...
      Skrýt celý příspěvek

 • spesl
  00:44 17.11.2021

  Petr Pelikán je také určitě hrdý konvertita k islámu, to nějak nedopatřením vypadlo v charakteristice autora.Pokud nacista hodnotí např. spojeneckou invazi což jistě může ,tak je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Petr Pelikán je také určitě hrdý konvertita k islámu, to nějak nedopatřením vypadlo v charakteristice autora.Pokud nacista hodnotí např. spojeneckou invazi což jistě může ,tak je dobré to vzít v potaz pro případný úhel pohledu autora. Tato osobní charakteristika např. hezky doplnˇuje konspirační teorie autora o 11 září. které jsou velice populární u islámsky indoktrinovaného neosvíceného obyvatelstva milovaných zemí pana Pelikána.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   07:32 17.11.2021

   Jasně, to je sice pravda, ale vyznání se běžně neuvádí, je to něco jako osobní údaj.

   Jasně, to je sice pravda, ale vyznání se běžně neuvádí, je to něco jako osobní údaj.

   • spesl
    10:50 17.11.2021

    Rozumím jak to myslíte ,ale zde bych oponoval.
    Pan Pelikán své náboženství nijak neskrývá, tak proč to korektně nedoplnit né každý ho zná. ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Rozumím jak to myslíte ,ale zde bych oponoval.
    Pan Pelikán své náboženství nijak neskrývá, tak proč to korektně nedoplnit né každý ho zná. https://www.databazeknih.cz/zi...
    U tohoto článku to zrovna mně třeba smysl dává. Článek pak dostává jinou vůni, takovou tu správně kořeněnou islámskou anti západní pachutí a autor si toho možná ani není vědom(kéž by) ,protože je zásadně ovlivněn svou vírou a světonázorem.
    Skrýt celý příspěvek

 • sinny
  22:33 16.11.2021

  Ať už se nám líbí co autor v článku píše nebo ne, je více než jisté, že ví o minulosti a současnosti Afgánistánu víc, než my všichni čtenáři tady dohromady.
  Osobně doporučuji ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ať už se nám líbí co autor v článku píše nebo ne, je více než jisté, že ví o minulosti a současnosti Afgánistánu víc, než my všichni čtenáři tady dohromady.
  Osobně doporučuji vyslechnout nebo přečíst i dvoudílný rozhovor s ním uveřejněný na webu "Kupředu do minulosti" - https://www.kupredudominulosti... .
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   23:53 16.11.2021

   A co autor ví o nasazení naší armády v Afganistanu? Zjevně nemnoho. Což mu ovšem nebrání vyvozovat dalekosáhlé závěry.

   A co autor ví o nasazení naší armády v Afganistanu? Zjevně nemnoho. Což mu ovšem nebrání vyvozovat dalekosáhlé závěry.

   • alzaw
    01:00 17.11.2021

    Hele, nechci tu dělat Pelikánovi advokáta, ale nějaké mise za sebou má, takže určitě i kontakty a povědomí o armádní praxi. Afghanistán je jeho obor, takže to, že by nevěděl, co a ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Hele, nechci tu dělat Pelikánovi advokáta, ale nějaké mise za sebou má, takže určitě i kontakty a povědomí o armádní praxi. Afghanistán je jeho obor, takže to, že by nevěděl, co a jak tam naše armáda dělá bych považoval za vyloučené.
    Podobných textů a videí s ním jsem už viděl víc, jestli z něj mluví zhrzenost, že ho jako experta nepřizvali a podle toho to dopadlo, nebo naopak frustrace, že všeobecně nepřizvali experty, a podle toho to dopadlo, fakt těžko říct. Na výsledku, že se jedná o těžký debakl, to nic nemění.
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     10:53 17.11.2021

     Nějaké mise je účast v Pouštní bouři v pravěku AČR. V Afganistanu s vojáky nikdy nebyl, tak může mít informace maximálně z doslechu a že neví nic přesně bych považoval za jisté. ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Nějaké mise je účast v Pouštní bouři v pravěku AČR. V Afganistanu s vojáky nikdy nebyl, tak může mít informace maximálně z doslechu a že neví nic přesně bych považoval za jisté. Přečti si co tu píše Migi.
     Z Pelikána mluví averze k armádě a obecně to že bílý křižáci zabíjí jeho bratry. Že snaha ustavit v Afghánistánu řekněme liberálnější režim selhala je fakt, ale pro naši armády měla účast jednoznačně pozitivní efekt. Naši vojáci v ničem neselhali a tedy nechápu volání po vyvozování odpovědnosti.
     Skrýt celý příspěvek

     • alzaw
      13:06 17.11.2021

      Neselhali. Jen bojovali za doré peníze špatnou válku. Procvičili si okupaci a protipartyzánský boj. Hurá. Okupace se ukázala morálně a finančně neudržitelná, tedy pro hlavního ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Neselhali. Jen bojovali za doré peníze špatnou válku. Procvičili si okupaci a protipartyzánský boj. Hurá. Okupace se ukázala morálně a finančně neudržitelná, tedy pro hlavního okupanta, tak se vrátili domů, partyzáni vyhráli. Hurá.
      Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      16:21 17.11.2021

      Vetsina jednotek (CR) mela mandat OSN (nebyla to dejure okupace), pouze 601. skss v prvnich letech valky byla pod misi EOF tam ale USA splnila ohlasovani povinnost rade bezpecnosti ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Vetsina jednotek (CR) mela mandat OSN (nebyla to dejure okupace), pouze 601. skss v prvnich letech valky byla pod misi EOF tam ale USA splnila ohlasovani povinnost rade bezpecnosti OSN.
      Skrýt celý příspěvek

     • alzaw
      01:03 18.11.2021

      De jure byla bratrská pomoc spřátelených armád afghánskému lidu možná v pořádku, bohužel de facto na to měla naprostá většina afghánců jiný názor. Pro afghánce byli naši vojáci ...
      Zobrazit celý příspěvek

      De jure byla bratrská pomoc spřátelených armád afghánskému lidu možná v pořádku, bohužel de facto na to měla naprostá většina afghánců jiný názor. Pro afghánce byli naši vojáci jen po zuby ozbrojení okupanti, myslet si cokoliv jiného by bylo naivní.
      Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   00:02 17.11.2021

   On si vymysli duvod a pak ho s pompou dekonspiruje. Napriklad - " Zpochybňuji deklarovaný důvod, to znamená, že tehdejší afghánská vláda stála za útoky z 11. září ve Spojených ...
   Zobrazit celý příspěvek

   On si vymysli duvod a pak ho s pompou dekonspiruje. Napriklad - " Zpochybňuji deklarovaný důvod, to znamená, že tehdejší afghánská vláda stála za útoky z 11. září ve Spojených státech. ".
   Skrýt celý příspěvek

 • Sidon
  20:22 16.11.2021

  "Nad důvody, jimiž Spojené státy ospravedlnily invazi do Afghánistánu, se už patrně nikdy nepřestane vést debata. Ponechávám proto raději stranou, zda to byl oprávněná a nutná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Nad důvody, jimiž Spojené státy ospravedlnily invazi do Afghánistánu, se už patrně nikdy nepřestane vést debata. Ponechávám proto raději stranou, zda to byl oprávněná a nutná reakce na útoky z 11. září 2001 či zda americká administrativa uměle vytvořila velkého nepřítele kvůli uspokojení domácí politické scény, aby zakryla selhání svých vnitřních bezpečnostních služeb, anebo zda byl útok na Afghánistán i s celým 11. zářím výsledkem gigantického spiknutí podle některé z četných konspiračních teorií."

  Netreba cist dale. Autor pripoustejici relevanci spikleneckych teorii 9/11 neni nadan kritickym myslenim a odstupem tak, aby mohl rici cokoliv pozoruhodneho. Je dulezite se seznamovat s odlisnymi nazory, to je zrejme, ale pokud nejsou aspon trochu objetivni a dobrou argumentaci nahrazuji zaujatym hodnocenim jako "neuspech" a "krach", je jejich publikovani jen sirenim sumu.

  Pokud by pro zmenu nekoho zajimala cisla a fakta, lze je najit kuprikladu zde: https://www.cfr.org/article/af...
  Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   20:37 16.11.2021

   čísla a fakty ... :)))
   aj zssr malo pekné čísla a fakty...a dopadlo ako dopadlo...len tie fakty im ostali...a ešte dobrý pocit každý rok pompézne osláviť víťazstvo vo veľkej ...
   Zobrazit celý příspěvek

   čísla a fakty ... :)))
   aj zssr malo pekné čísla a fakty...a dopadlo ako dopadlo...len tie fakty im ostali...a ešte dobrý pocit každý rok pompézne osláviť víťazstvo vo veľkej vlasteneckej vojne...
   Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   20:45 16.11.2021

   Spiklenecké teorie, populista, extrémista, to všechno jsou nálepky pro potírání jiných názorů.

   Pro ilustraci toto dodnes visí na stránkách ministerstva jako dezinformace: ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Spiklenecké teorie, populista, extrémista, to všechno jsou nálepky pro potírání jiných názorů.

   Pro ilustraci toto dodnes visí na stránkách ministerstva jako dezinformace:

   Dezinformace
   Očkování proti covid-19 bude povinné pro všechny občany ČR pod hrozbou tvrdých trestů. Těm, kteří se očkovat nenechají, budou odebírány základní lidská práva a svobody. Neočkovaní budou občany „druhé kategorie“.

   https://koronavirus.mzcr.cz/de...
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    23:47 16.11.2021

    Je snad očkování povinné pod hrozbou trestů?

    Je snad očkování povinné pod hrozbou trestů?

    • 3180
     11:15 20.11.2021

     Ne snad? Není trestem zákaz účasti na společenském a kulturním životě společnosti? Není trestem omezení volného pohybu? Co?

     Ne snad? Není trestem zákaz účasti na společenském a kulturním životě společnosti? Není trestem omezení volného pohybu? Co?

     • Jan Padesátýpátý
      19:41 20.11.2021

      Není spíš trestem zákaz používání auta lidem, pokud se nepřivážou bezpečnostním pásem? To je opravdové omezení volného pohybu, a v situaci kdy nepřivázaný člověk nikoho jiného ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Není spíš trestem zákaz používání auta lidem, pokud se nepřivážou bezpečnostním pásem? To je opravdové omezení volného pohybu, a v situaci kdy nepřivázaný člověk nikoho jiného neohrožuje.

      Nechápu ty bojovníky za "svobodu", proč dávno nekřičeli kvůli bezpečnostním pásům.
      Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:00 16.11.2021

  S názory pana Pelikána víceméně souhlasím a je mi jedno co dělá jeho psík.
  V podstatě tvrdí to co já v každé diskusi o Afganistánu.Totiž to, že celá akce neměla nic společného s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S názory pana Pelikána víceméně souhlasím a je mi jedno co dělá jeho psík.
  V podstatě tvrdí to co já v každé diskusi o Afganistánu.Totiž to, že celá akce neměla nic společného s 11/9.
  Každý presidentský tým disponuje maníky, kteří odvedou pozornost od nějakého průseru.V tomto případě byl průserem samotný Bush.
  Chápu, že mnozí nebudou souhlasit,ale takový je život.
  Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   04:50 17.11.2021

   Já bych dle mého vhledu do problematiky nebyl až tak kritický k USA: Oni prostě nějak na 11.9. reagovat museli, prostě to bylo něco naprosto bezprecedentního. Problém je v tom, že ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Já bych dle mého vhledu do problematiky nebyl až tak kritický k USA: Oni prostě nějak na 11.9. reagovat museli, prostě to bylo něco naprosto bezprecedentního. Problém je v tom, že díky pocitu vlastní nezranitelnosti a neporazitelnosti (viz zkušenosti z Války v Zálivu) si mysleli, že prostě přijedou, vystřílí a všechno bude boží jak ve Star Wars, když zničíte Hvězdu smrti.

   A aby se tenhle mýtus udržel, bylo třeba stále pokračovat s operací, která neměla cíl a neměla vlastně ani šanci na úspěch (že se na to nabalily různé jiné zájmy postupně je jasné). V tom ohledu, že cíl a podmínky, za níchž měla být operace prohlášena za úspěšnou vlastně neexistovaly musím s autorem článku jedině souhlasit: ostatně viděli jsme to léta. O něco "konspirativnější" pohledy na věc bych nechal ležet, nemyslím si, že by nám s něčím mohly pomoci.
   Skrýt celý příspěvek

   • padre
    11:24 17.11.2021

    Je zajímavé,že ofenzíva Severní aliance proti Tálibánu podporovaná Spojenými státy po 11/9 probíhala prakticky stejně jako jeho letošní tažení proti centrální vládě a se stejným ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Je zajímavé,že ofenzíva Severní aliance proti Tálibánu podporovaná Spojenými státy po 11/9 probíhala prakticky stejně jako jeho letošní tažení proti centrální vládě a se stejným časovým harmonogramem ,tedy asi týden včetně hlavního města.I když se tehdy tvrdilo ,že boje budou trvat minimálně půl roku možná rok,tak jednotlivé jednotky přecházely na stranu Severní aliance v řádu několika hodin.
    Skrýt celý příspěvek

    • Mortles
     14:44 17.11.2021

     Jo, no, v Afghánistánu myslím lidi většinou když se něco semele ví odkud vítr vane a nebojují zbytečné bitvy. Tuhle hru hráli jejich rodiče a tentokrát je zas hrají oni a za pár ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jo, no, v Afghánistánu myslím lidi většinou když se něco semele ví odkud vítr vane a nebojují zbytečné bitvy. Tuhle hru hráli jejich rodiče a tentokrát je zas hrají oni a za pár let se bude v klasickém boji o moc pokračovat třeba zase jinak, kdo ví.

     Myslím, že jsem psal tady i někde jinde, že nakonec Kábulské vládě zlomil tentokrát krk snaha centralizovat moc v zemi, která byla vždycky decentralizovaná, což je stálo většinu podpory. Ono to bylo na takové úrovni, že v Kábulu skoro rozhodovali o tom, kdo bude dělat tajemníka na vašem obecním úřadě. (takže možná nebylo problémem nedostatek "demokratického myšlení obyvatel" ale to, že vláda samotná se snažila demokratickou samosprávu potlačovat?) Tohle nemám od sebe ale od prof. Thomase Barfielda z Boston University, experta na etnografii afghánistánu, který tam byl za posledních padesát let snad za každé vlády. Má hezké přednášky a kratší interview na youtube, doporučuju.
     Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    19:46 17.11.2021

    Určitě nějaká reakce přijít musela,ale jedním z cílů byla likvidace Bin Ládina.
    Ten ovšem konkrétně za útoky z 11/9 nebyl obviněn.
    Důkazy byly prostě mizerné.K tomu se přiklonil i ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Určitě nějaká reakce přijít musela,ale jedním z cílů byla likvidace Bin Ládina.
    Ten ovšem konkrétně za útoky z 11/9 nebyl obviněn.
    Důkazy byly prostě mizerné.K tomu se přiklonil i nejbližší spojenec USA Velká Británie.
    Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   10:27 18.11.2021

   Tesile

   melete hovna, která nedokážete řádně argumentovat.

   Tesile

   melete hovna, která nedokážete řádně argumentovat.

   • Tesil
    15:37 18.11.2021

    Něco konkrétního by bylo?

    Něco konkrétního by bylo?

    • TF_HU
     12:09 19.11.2021

     Jistěže

     V podstatě tvrdí to co já v každé diskusi o Afganistánu.Totiž to, že celá akce neměla nic společného s 11/9.

     Chápu, že jste rudým bratrem a USA nemusíte. Ale USA se ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jistěže

     V podstatě tvrdí to co já v každé diskusi o Afganistánu.Totiž to, že celá akce neměla nic společného s 11/9.

     Chápu, že jste rudým bratrem a USA nemusíte. Ale USA se rozhodlo chytit UBL, kterého označilo za strůjce. USA s TB komunikovala a dala mu ultimátum, přestože nakonec TB souhlasil, USA už se rozhodlo pro operaci.

     Nebo zkuste mi vysvětlit, jak se jednoho dne Bush probudil a z plezíru nařídil útok na Afghanistán. Například kvůli ropě...
     Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      13:35 19.11.2021

      Napsal jsem to dost jasně.
      Bin Ládin za útoky z 11/9 nebyl obviněn.Tedy neexistovaly relevantní důkazy.
      Za autora je považován Chálid Šajch Muhammad.
      Volby v r.2000 doprovázeli ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Napsal jsem to dost jasně.
      Bin Ládin za útoky z 11/9 nebyl obviněn.Tedy neexistovaly relevantní důkazy.
      Za autora je považován Chálid Šajch Muhammad.
      Volby v r.2000 doprovázeli jisté pochybnosti.Např.ohledně firmy Database Technologies,která dostala od zástupců volební kampaně G.W.B.několik mil.USD.
      Bush potřeboval tento nepříjemný dojem nějakým způsobem vylepšit.
      Ne,nešlo o samotnou ropu,ale o případné trasy produktovodů.
      Ale to už jsem zde také psal.
      Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  19:58 16.11.2021

  Líbí se mi, jak mnoho demokraticky smýšlejících jedinců při čtení jiného než Američany prezentovaného světonázoru odkazují autora na Sputnik či označují text za žumpu.

  Vaše ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Líbí se mi, jak mnoho demokraticky smýšlejících jedinců při čtení jiného než Američany prezentovaného světonázoru odkazují autora na Sputnik či označují text za žumpu.

  Vaše liberální demokracie je trochu nahnědlá. Vraťte se ke konzervativně pojaté demokracii.
  Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   22:14 16.11.2021

   Nehodlám zde hájit americkou a alianční politickou strategii, ale vojáci jako takoví své úkoly plnily dobře. Za tím si budu stát. To, že armády, jako nástroj politiků, sami ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nehodlám zde hájit americkou a alianční politickou strategii, ale vojáci jako takoví své úkoly plnily dobře. Za tím si budu stát. To, že armády, jako nástroj politiků, sami politici neumí používat nebo zneužívají je věc druhá. Za to vojáci nemohou.
   Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   10:32 18.11.2021

   Cejkis

   upřímně, kdybych takto napsal seminární práci (o jiné akademické práci se ani zmiňovat nebudu), tak nedostanu ani F. K operacím v Afghanistánu existují rozhodnutí a ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Cejkis

   upřímně, kdybych takto napsal seminární práci (o jiné akademické práci se ani zmiňovat nebudu), tak nedostanu ani F. K operacím v Afghanistánu existují rozhodnutí a rezoluce RB OSN. Každý stát má právo vyhlásit válku, pokud je napadena jeho suverenita apod. Útok na věže, smrt tisíců občanů a nejen občanů USA, byl ukázkovým příkladem nepřátelského aktu. Kdyby se to stalo u nás, budeme taky volat po pomstě, válce apod.

   V článku nevidím žádnou argumentaci nad oficiálními zdroji, a že jich je dost. Existují zprávy, které hodnotily negativní důsledky operace. Na základě kterých jsme třeba my, zvovu zahájili výcvik a servis příslušníků vrtulníkového letectva ANA. Tohle jsou jen blitky, ne seriózně psaný argumentační či analytický dokument.
   Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  19:21 16.11.2021

  Ať se autor nezlobí, ale už tím titulkem ze sebe udělal člověka patřícího ny sputnik nebo aeronet.

  Ať se autor nezlobí, ale už tím titulkem ze sebe udělal člověka patřícího ny sputnik nebo aeronet.

  • HEKTOR
   19:49 16.11.2021

   flanker.jirka - takže ak si niekto dovolí kritizovať usa,tak je rusofil...hmmm,toto tu už bolo...

   názov článku možno evokuje že všetky armády čo boli v afganistane uspeli,okrem ...
   Zobrazit celý příspěvek

   flanker.jirka - takže ak si niekto dovolí kritizovať usa,tak je rusofil...hmmm,toto tu už bolo...

   názov článku možno evokuje že všetky armády čo boli v afganistane uspeli,okrem tej českej...ale autor ako čech sa možno chce venovať len tej českej...
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    22:11 16.11.2021

    Je třeba se podívat na fakt, že vojáci své úkoly plní celou dobu a plní je na výbornou. Problém je strategie politiků, kteří vojáky do operací vysílají.

    Kde píšu něco o ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Je třeba se podívat na fakt, že vojáci své úkoly plní celou dobu a plní je na výbornou. Problém je strategie politiků, kteří vojáky do operací vysílají.

    Kde píšu něco o rusofilství?
    Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     09:39 17.11.2021

     flanker.jirka - no nepriamo píšete - ak niekoho posielate na sputnik,tak to je skoro to isté... :)

     "Je třeba se podívat na fakt, že vojáci své úkoly plní celou dobu a plní je na ...
     Zobrazit celý příspěvek

     flanker.jirka - no nepriamo píšete - ak niekoho posielate na sputnik,tak to je skoro to isté... :)

     "Je třeba se podívat na fakt, že vojáci své úkoly plní celou dobu a plní je na výbornou." - nechcem spochybňovať vojakov ačr,ale faktom je,že každá armáda mala,má,bude mať x menších/väčších "prúserov",ktoré sa ale nezverejňujú...takže nehodnotme ako v škole,lebo potom to vyzerá ako keď chodí americký generál po jednotkách rôznych krajín a všade povie že práve s touto jednotkou by išiel aj do pekla,lebo lepšiu za svoju kariéru nespoznal. :)
     povedzme to radšej tak,že napr. ačr prišla,urobila čo mala,hanbu si určite nespravila a hotovo...601/sog je/bol topka a dostali možnosť robiť to k čomu sú tieto jednotky určené...
     Skrýt celý příspěvek

  • alzaw
   00:51 17.11.2021

   Hmm, a titulek dělá autor nebo editor webu? Nevím, jen se ptám.

   Hmm, a titulek dělá autor nebo editor webu? Nevím, jen se ptám.

 • J.Kolousek@post.cz
  17:54 16.11.2021

  Myslím si,že problém odchodu USA s Afghanistánu spočívá v tom,že vedení Afghanistánu nemělo zájem o to vycvičit si vlastní armádu a převzít civilní vládu nad svým státe.Armáda ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím si,že problém odchodu USA s Afghanistánu spočívá v tom,že vedení Afghanistánu nemělo zájem o to vycvičit si vlastní armádu a převzít civilní vládu nad svým státe.Armáda byla ve špatné organizaci, převládala korupce vojáci měli špatné velení a byli demoralizování ze vého velení.U vojáku Afghanistánu vojácích, přetrvávala nechuť bojovat, jak uvádí vojenští experti. Afghánská policie nedostala od afghánského ministerstva vnitra několik měsíců zaplaceno. Stejný přístup má i afghánské ministerstvo obrany. Afghánské síly často nedostanou zbraně, které jim náleží, dokonce ani potraviny či vodu, uvádí zdroje.
  Skrýt celý příspěvek

  • dusan1
   18:12 16.11.2021

   Ale to nie je nič nové .... tento "bordel" vládol v Afganistane celých 20 rokov počas prítomnosti spojencov. Bolo to verejné tajomstvo a každý novinár či vojak to v memoároch ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ale to nie je nič nové .... tento "bordel" vládol v Afganistane celých 20 rokov počas prítomnosti spojencov. Bolo to verejné tajomstvo a každý novinár či vojak to v memoároch spomínal. Mimo pár lojálnych jednotlivcov či hlavne menších elitných jednotiek reálne afgánska armáda prakticky nebojovala ...

   Ono to boli často i ťažké ak vojak nedostával plat .... a videl, že miestna vláda je skorumpované a často sa správa k miestnym horšie ako ten "strašný" Taliban ...

   A pri odchode Amíkov sa nestalo nič iné len to, že sa skorumpované štruktúry rozpadli a riešili skôr svoje nakradnuté majetky ako nejaký Taliban ...

   Treba zabudnúť na pár prodemokratických domácich nadšencov ktorých vidno často v médiách. Väčšine domácich je naša demokracia šuma-fuk ..... lebo ak si s niečím spájajú ... tak s totálnou korupciou akou si spojenci kupovali lojalitu miestnych pohlavárov.

   Ono z tej korupcie paradoxne bola len jediná cesta von .... tá ktorá sa urobila ...

   Kto tvrdí, že by sa malo to či ono je mimo realitu.

   Všetko ostatné by bolo len drahé naťahovanie času a nič by to neriešilo. Jediná chyba je to, že sa to nestano skôr a neušetrili sa miliardy napr. pre spojencov v Európe ...
   Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   18:19 16.11.2021

   J.Kolousek@post.cz - afganska armáda ako taká vlastne neexistuje...95% bojových operácii boli na pleciach jednotiek commandos...a tie boli vybavené na veľmi slušnej úrovni...ale ...
   Zobrazit celý příspěvek

   J.Kolousek@post.cz - afganska armáda ako taká vlastne neexistuje...95% bojových operácii boli na pleciach jednotiek commandos...a tie boli vybavené na veľmi slušnej úrovni...ale keď afganske velenie pochopilo,že američania odchádzajú a rozhodlo sa ASI spojiť s talibanom,tak skrátka ASI prišiel rozkaz že sa nebojuje a bolo vymalované...verejnosť nechápe ako mohol taliban tak rýchlo "dobiť" kábul a celú krajinu,ale veď praktický sa vôbec nebojovalo...
   Skrýt celý příspěvek

 • Mortles
  17:32 16.11.2021

  Jako japanista, tedy filolog, musím s článkem v jedné věci nesouhlasit: Opravdu Armáda ČR v Afghánistánu neuspěla? Abychom mohli hodnotit úspěch, museli bychom se dívat na cíle, na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jako japanista, tedy filolog, musím s článkem v jedné věci nesouhlasit: Opravdu Armáda ČR v Afghánistánu neuspěla? Abychom mohli hodnotit úspěch, museli bychom se dívat na cíle, na to, jak mohly být vyplněny a jak vyplněny byly, tedy jakou měly mise úspěšnost. Nemyslím si, že by tento článek takovou analýzu poskytoval, proto původní premisa je dle mého názoru chybná.

  Ovšem druhá věc je něco, s čím musím totálně souhlasit (a nejenom v případě Afghánistánu): bez insiderů ve vlastních řadách, ne místních překladatelů, ale lidí, co jsou vaši a zároveň mají znalosti o cílové zemi opravdu skoro nic nedokážete. Řeknu vám to takhle, zkuste si bez znalosti jazyka zajet třeba do Japonska a udělat obchodní dohodu, můžu se s vámi vsadit, že vás všichni do posledního budou vodit za nos, protože pro ně budete "baka gaidžin". A to ani není případ, kdy by člověku mohlo kvůli nedorozumění jít o život.

  A neříkám to ani já, jako jeden z největších důvodů selhání rozvojové pomoci neznalost místních poměrů a jazyka zmiňoval například Rory Steward, bývalý britský ministr, který tuhle problematiku měl na starosti (jenom jedno procento diplomatů OSN řídících rozvojovou činnost na místě má místní jazykové znalosti, nebo nějaká taková otřesná statistika to byla). Samozřejmě, lidi to tady můžou brát jenom jako obhajobu existence "humanistických pseudověd", ani nemám konkrétní znalosti třeba o tom jak armáda dělá nebo nedělá třeba jazykové kurzy na mise (doufám, že takovou průpravu poskytuje dostatečně kvalitní), ale pravda je taková, že člověk, který nezná jazyk (občas stačí jenom naprosté základy) a nezná poměry je hluchý a slepý a to se může lehce vymstít. To jen pár myšlenek.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pauli
  17:01 16.11.2021

  Výstrahou měl být už Irák. Tam taky nejdřív přišli střílet a potom se ptát. Mentalita, zvyky i náboženský kolorit a spory sunitů vládnoucí do té doby šíítům a absolutní nepochopení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Výstrahou měl být už Irák. Tam taky nejdřív přišli střílet a potom se ptát. Mentalita, zvyky i náboženský kolorit a spory sunitů vládnoucí do té doby šíítům a absolutní nepochopení takových problémů. Rozpuštění armády.... Irák byl průser větší, než nějaký Afghánistán. Zarkáwího příchod na scénu, který skončil vznikem ISIS atd. Celá oblast dodnes trpí tímto neuvazeným a nedomyšleným dobrodružstvím. A čeho pozitivního se tam vlastně dosáhlo?
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  16:20 16.11.2021

  Fakt už jsem si dlouho tak nepokroutil hlavou nad nějakým textem, jako nad tímto. Autor například článek uvodí "Ponechávám proto raději stranou, zda to byl oprávněná a nutná reakce ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fakt už jsem si dlouho tak nepokroutil hlavou nad nějakým textem, jako nad tímto. Autor například článek uvodí "Ponechávám proto raději stranou, zda to byl oprávněná a nutná reakce na útoky z 11. září 2001...." ale následně "stranou" neponechává vůbec nic a hned několik odstavců věnuje údajným motivům invaze do Afghánistánu. Vlastně ani nechápu poselství článku. Jako že by Afghánistán dopadl úplně jinak, kdyby AČR angažovala ony "filology a antropology" ? Není to trochu neskromné očekávání, když byla AČR tak jako tak pouze jednou z mnoha vlaječek v mezinárodní koalici ? (což popravdě opravdu byla)
  Skrýt celý příspěvek

 • UnionPacific
  16:12 16.11.2021

  Trochu off topic: kdesi som čítal , že najlepšie čo by šlo urobiť proti Talibanu by bolo vytvorenie čisto ženskej armády . Ženy by po nástupe Talibanu mohli stratiť ( a aj ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Trochu off topic: kdesi som čítal , že najlepšie čo by šlo urobiť proti Talibanu by bolo vytvorenie čisto ženskej armády . Ženy by po nástupe Talibanu mohli stratiť ( a aj stratili ) najviac a mali by teda najväčšiu motiváciu bojovať. Zaujímalo by ma , či sa to aspoň trochu zakladá na realite alebo je to urban legend.
  Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   17:38 16.11.2021

   Nemyslím si, že by to bylo nějak rozhodující, ale bylo by to určitě silným propagandistickým tahem. Inu, v Sýrii to tak fungovalo. Na druhou stranu takový "radikální" krok by mohl ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nemyslím si, že by to bylo nějak rozhodující, ale bylo by to určitě silným propagandistickým tahem. Inu, v Sýrii to tak fungovalo. Na druhou stranu takový "radikální" krok by mohl centrální vládě sebrat podporu některých dalších skupin tehdy. Jinak líbilo se mi vysvětlení, že hlavní důvod ztráty podpory místních elit pro vládu v Afghánistánu byla její nesmyslná snaha o totální centralizaci politiky v zemi, která vždycky fungovala na základě místní autonomie a která má obrovskou etnicko-religiózní bohatost a stejně tomu tak bylo i v době invaze SSSR (komentář autora, profesora orientalistiky, co je znalec afghánistánu k tomu ještě byl "je zajímavé, že politici USA, federativní země, všude prosazují co nejvíce centralizované politické modely. Asi proto, že by to rádi zavedli i u sebe doma, protože jim samospráva připadá jako překážka k vládnutí", to se mi zdálo jako zajímavá myšlenka)
   Skrýt celý příspěvek

 • dusan1
  15:15 16.11.2021

  To, že to skončí "misia Afganistan" katastrofou som vedel dávno i ja ...

  Nie, že by som bol nejaký odborník na túto problematiku, ale všetko čo som si prečítal o zasvätených ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To, že to skončí "misia Afganistan" katastrofou som vedel dávno i ja ...

  Nie, že by som bol nejaký odborník na túto problematiku, ale všetko čo som si prečítal o zasvätených novinároch a vojakoch čo pôsobili v Afganistane sa v tom v princípe zhodovalo.

  Neznalosť prostredia, podpora miestnej kleptokracie pri "budovaní demokracie" .... extrémny terén, izolované komunity .... skrátka úplne iný svet, ktorý funguje tisícky rokov prišli idealisti riešiť ... a dopadlo to v Afganistane ako vždy ...

  Pelikán to možno niekedy tlačí na hranu ... ale faktom je, že si našinci jednoducho nechcú pripustiť, že celá misia našej či českej armády bola síce možno takticky úspešná ... ale stratégia spojencov nebola žiadna ....

  Preto som bol od začiatku proti pôsobeniu našich vojakov tam. Nie preto, že by som bol aniamerický či antinato, ale pretože som stále nechápal čo tam vlastne chceme dosiahnuť.

  A tak to i skončilo ... to, že sa zrúti vláda mi bolo jasné už bolo len otázkou času ako rýchlo sa to stane. Nechápem tie reči amerických diplomatov, že to domáci ustoja .... tomu nemohli veriť ani oni sami.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:42 16.11.2021

   tak jasné to od počátku nebylo, jak to dopadne. Asi stejně jako nebylo po rozpadu SSSR jasné, že Rusko se od demokratizačního pokusu otočí směrem k vojensky agresivní totalitě.

   tak jasné to od počátku nebylo, jak to dopadne. Asi stejně jako nebylo po rozpadu SSSR jasné, že Rusko se od demokratizačního pokusu otočí směrem k vojensky agresivní totalitě.

   • dusan1
    16:15 16.11.2021

    Od počiatku určite nie ... ale po 10 rokoch určite áno ...

    A to isté platí i o Iraku. Však iracká armáda sa rozpadla presne tak isto ako tento rok tá Afgánska. Rozdiel bol len v ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Od počiatku určite nie ... ale po 10 rokoch určite áno ...

    A to isté platí i o Iraku. Však iracká armáda sa rozpadla presne tak isto ako tento rok tá Afgánska. Rozdiel bol len v tom, že to spojenci podržali ... keby nie tak Irak je už islamistický. Takmer rovnaký scenár.

    Mimochodom to nie je nič nové ... Vietnam je tiež podobný prípad. Miliardy pomoci skorumpovanej vláde a nakoniec sa bez priamej pomoci Amíkov juhovietnamská armáda rozpadla a komunisti ukoristili stovky obrnených vozidiel, vrtuľníkov či lietadiel.

    Skrátka kedy sa už poučíme, že skorumpované vlády nemajú žiadnu demokratickú budúcnosť a teória menšieho zla nefunguje ?
    Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     16:24 16.11.2021

     jenže v tom je právě zakopaný pes, že zpočátku obvykle není jasné vůbec nic a když to jasné být začíná, tak se musí najít způsob, jak ze situace vycouvat nebo jestli ji ještě ...
     Zobrazit celý příspěvek

     jenže v tom je právě zakopaný pes, že zpočátku obvykle není jasné vůbec nic a když to jasné být začíná, tak se musí najít způsob, jak ze situace vycouvat nebo jestli ji ještě zkusit zlomit. Obojí může trvat roky.
     Skrýt celý příspěvek

     • dusan1
      18:16 16.11.2021

      No to je ten "vtip" ... musí byť STRATÉGIA.

      ˇČiže čo vlastne chceme dosiahnuť. Následne môžeme definovať akým spôsobom.

      Tu stále robí západ školácke chyby, že "postrieľame tých ...
      Zobrazit celý příspěvek

      No to je ten "vtip" ... musí byť STRATÉGIA.

      ˇČiže čo vlastne chceme dosiahnuť. Následne môžeme definovať akým spôsobom.

      Tu stále robí západ školácke chyby, že "postrieľame tých zlých a potom bude dobre" ... a potom v teréne zistia, že ani vlastne nevedia kto je tan "zlý" ...
      Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:29 16.11.2021

  Mohu s autorem souhlasit ve větě že "Česká armáda hrála v Afghánistánu stejně jako v ostatních zahraničních misích toliko roli další vlaječky v mezinárodní koalici, díky níž mohly ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mohu s autorem souhlasit ve větě že "Česká armáda hrála v Afghánistánu stejně jako v ostatních zahraničních misích toliko roli další vlaječky v mezinárodní koalici, díky níž mohly USA lépe legitimovat své kroky. Bez její účasti by tažení nedopadlo ani lépe ani hůře. " Pak ale nechápu ten zřetelný protimluv s titulkem, toho by se profesionál dopouštět neměl.
  Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   17:39 16.11.2021

   Jsem psal taky výše, se mi na tom článku nelíbí, že takovou věc zcela nepokrytě předjímá.

   Jsem psal taky výše, se mi na tom článku nelíbí, že takovou věc zcela nepokrytě předjímá.

 • Laci
  13:51 16.11.2021

  Proč AN sdílej takovou žumpu? To už jsou na tom tak mizerně, že nejen že si nechávaj platit za svoje prémiové články s bulvárními nadpisy, ale už i servírujou žumpu s bulvárním ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proč AN sdílej takovou žumpu? To už jsou na tom tak mizerně, že nejen že si nechávaj platit za svoje prémiové články s bulvárními nadpisy, ale už i servírujou žumpu s bulvárním nejen nadpisem, ale především náplní?
  Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   17:39 16.11.2021

   V čem je upřímně bulvární?

   V čem je upřímně bulvární?

   • Sidon
    20:28 16.11.2021

    Nadpis je senzacechtivy a neobjektivni. Obsah hlavne to druhe. Ikdyz ten bych nenazval bulvarnim, jen povetsinou chabym.

    Nadpis je senzacechtivy a neobjektivni. Obsah hlavne to druhe. Ikdyz ten bych nenazval bulvarnim, jen povetsinou chabym.

 • Tonda
  13:46 16.11.2021

  Mám pocit pánové dole, že nejste schopni se ani na okamžik zamyslet, jakmile někdo zvenku něco kritického pronese o "vaší" armádě. Myslet si, že všechno v zmiňované misi bylo v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mám pocit pánové dole, že nejste schopni se ani na okamžik zamyslet, jakmile někdo zvenku něco kritického pronese o "vaší" armádě. Myslet si, že všechno v zmiňované misi bylo v pořádku přes to, že nebyla vůbec vítězná, může jen naprostý prosťáček či zaslepenec. Na rozdíl od pana Pelikána si sice nemyslím, že vše bylo tak tragické, jak podává, ale není jediný, kdo o "nepochopení" místních Afghánských poměrů aliančními vojsky mluví. A koneckonců překotný překvapený úprk na závěr to zjevně potvrzuje, takže odsouzení takových myšlenek pánové není namístě. Nechme analýzy na lidech, kteří tomu rozumí, nikdo z nás to určitě není. Jediné o čem bych si ale já s panem Pelikánem polemizovat troufl je, že armáda je primárně hrubá síla k válčení, ale není a nikdy nemůže být silou, která "se vyzná" a je "mírotvorně diplomatická". To nedokáže a neměla by se takto nikdy používat, je zbytečné, aby se to učila. Nemám na takové mise řešení, jen vím, že armáda může území dobýt a obsadit, ale ne bojovat proti obyvatelstvu, nebo jej diplomaticky pacifikovat. To by zřejmě měly dělat nějaké jiné složky, ale ne armáda s kulomety a děly.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   13:51 16.11.2021

   Hodnotíte misi celkově nebo účast AČR? Protože Pelikán hodnotí účast naší armády.

   Hodnotíte misi celkově nebo účast AČR? Protože Pelikán hodnotí účast naší armády.

  • Jura99
   13:52 16.11.2021

   myslím, že tu nebude nikdo, kdo by překotný úprk a znovuvládu Talibanu považoval za úspěch dvacetiletého snažení. Pan Pelikán ovšem plácá páté přes deváté a přisuzuje AČR roli, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   myslím, že tu nebude nikdo, kdo by překotný úprk a znovuvládu Talibanu považoval za úspěch dvacetiletého snažení. Pan Pelikán ovšem plácá páté přes deváté a přisuzuje AČR roli, kterou ani neměla. Prakticky co věta to perla a nemůžu si pomoct, mohu se mýlit, ale zřejmě mu nejvíc vadí, pokud ho AČR neangažovala jako experta. Fakt tam jsou věty, které snad musel autor opsat z diskuse na novinkách, např. "Financovat vyškolení filologů a antropologů pro oblasti, kde Česká republika s největší pravděpodobností nikdy nebude válčit, by určitě vyšlo levněji než nákup protiletadlové baterie, přičemž obojí má omezenou dobu životnosti a po jejím uplynutí se odepíše."
   Skrýt celý příspěvek

  • alzaw
   14:06 16.11.2021

   Ono důvodů, proč poslouchat je víc. Pokud bychom u nás hledali někoho, kdo má důkladnou znalost Afghanistánu, mluví jejich hlavními jazyky, a nějakou dobu tam i žil, skončíte právě ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ono důvodů, proč poslouchat je víc. Pokud bychom u nás hledali někoho, kdo má důkladnou znalost Afghanistánu, mluví jejich hlavními jazyky, a nějakou dobu tam i žil, skončíte právě u Pelikána. Jestli znáte ještě jiné, sem s nimi.
   Navíc evidentně toho ví dost i o armádě, zpravodajských službách, misích...
   Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   14:09 16.11.2021

   Muj komentar je ciste fakticka vec. Napriklad mi jde o psaze jako treba "Dalo by se snad částečně omluvit, že česká armáda hrubě podcenila důležitost komplexních informací o ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Muj komentar je ciste fakticka vec. Napriklad mi jde o psaze jako treba "Dalo by se snad částečně omluvit, že česká armáda hrubě podcenila důležitost komplexních informací o Afghánistánu na samém počátku mise, kdy ještě nebylo zřejmé, jak dlouho bude trvat. Přesto by bylo alespoň při plánování i v této fázi přínosné, kdyby se byla snažila si je opatřit. Nepokusila se však ani obrátit na nikoho z hrstky českých orientalistů zabývajících se Afghánistánem a přinejmenším vytvořit základní manuál pro vysílané jednotky a uspořádat alespoň pro jejich velitele, u kterých se už tehdy musela předpokládat alespoň minimální interakce s obyvatelstvem, základní školení. " ... tohle je vyrcene na zaklade ceho? cloveka ktery u toho byl? do systemu vidi? rozhovoru? (proc to tam nezminuje?)....bez techto informaci toto vypada, ze autor na zaklade spatneho vysledku predpoklada nulove pripravy - coz se samo o sobe nevylucuje, ale take to samo o sobe nemusi byt vazane, muzete mit super pripravu a na konci failure.
   Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   16:36 16.11.2021

   Tonda - máte pravdu,akonáhle niekto kritizuje "moju" armádu tak nemá pravdu... myslím že väčšina diskutérov v afganistane nebola a afgánca videli maximálne tak v rambovi ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tonda - máte pravdu,akonáhle niekto kritizuje "moju" armádu tak nemá pravdu... myslím že väčšina diskutérov v afganistane nebola a afgánca videli maximálne tak v rambovi 3...
   -"neměli ani elementární představu o fungování zdejší společnosti" -nie nemali ju česi,američania a ani nikto...inak by tam ťažko mohli chcie´t zaviesť demokraciu európskeho typu.
   -"nebola to okupácia" - a čo konkrétne to bolo.???posvätil to dosadený afgánsky prezident.??hmm,to asi ako v sýrii asad pozval ruských mierotvorcov...
   -"plnovous ako prejav úcty" - plnovous bol maximálne tak znak sofiek a niektorí ho mali dlhší ako 100r afgánsky staršina (to už bolo aj afgancom smiešne)...mimo okrajových oblastí sa už aj Afganci holia-teda holili sa,už sa zase nebudú...
   -"tlmočníci" - no asi jediný schopný a preverený boli narodený v usa...
   a celkom by ma zaujímalo ako česká a samozrejme aj iné armády v afgane uspeli.?? celé to dobrodružstvo bolo zbytočné a neskutočne drahé...vojaci x národností čo tam boli,si len zastrieľali,obehali px obchody a niečo zarobili...
   plusom bolo že vojaci z našich končín získali "bojové očkovanie",čo by inde nenadobudli...
   Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    01:06 17.11.2021

    Před časem v diskuzi na podobné téma mně Scotty vysvětlil,jak probíhalo prověřování těch tlumočníků.
    Takže oni a jejich příbuzní byli sledování zda nechodí podezřele často do ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Před časem v diskuzi na podobné téma mně Scotty vysvětlil,jak probíhalo prověřování těch tlumočníků.
    Takže oni a jejich příbuzní byli sledování zda nechodí podezřele často do hor.
    Nevím kolik má průměrný dospělý Afgánec příbuzných.Zda se dali všichni podchytit, druhá věc je ta, že si o nich můžeme myslet co chceme,ale idioti to nejsou.
    Takže určitě tušili, že budou prověřování a podle toho se chovali.
    Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     09:48 17.11.2021

     Tesil - určite to nefungovalo spôsobom že sledujeme chlapa + jeho 549 člennú dedinu... :)
     ako som tu už písal najspoľahlivejší tlmočníci boli afgánci - made in usa...
     a bohužiaľ sú ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Tesil - určite to nefungovalo spôsobom že sledujeme chlapa + jeho 549 člennú dedinu... :)
     ako som tu už písal najspoľahlivejší tlmočníci boli afgánci - made in usa...
     a bohužiaľ sú idioti a to nemyslím ako nadávku...proste tam je poznať tá úroveň vzdelania ktorá je nízka...boli vychytráli,ale nie chytrí...osobne si myslím že kto mal iq nad 85,tak sa v afganistane dlho neohrial a odišiel inde...
     Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      19:54 17.11.2021

      Dobře,byli to vychutralí idioti.To je pro jakékoliv spolupracovníka nejhorší kombinace.

      Dobře,byli to vychutralí idioti.To je pro jakékoliv spolupracovníka nejhorší kombinace.

    • Scotty
     10:59 17.11.2021

     Psal jsem že je prověřovali tajné služby (ne české). Kdy samozřejmě zjišťovali jestli nemají kontakty na Tálibán. Myslím že na ty za ty roky měli funkční postupy. Naši vojáci o ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Psal jsem že je prověřovali tajné služby (ne české). Kdy samozřejmě zjišťovali jestli nemají kontakty na Tálibán. Myslím že na ty za ty roky měli funkční postupy. Naši vojáci o nich vždy umluvili s uznáním, takže představa že je běžně zrazovali asi není úplně reálná.
     Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      12:06 17.11.2021

      no tu sa asi trošku zamieňa pojem tlmočník a informátor...tlmočník nemá až toľko možností zradiť,skôr zamlčovať,prípadne upravovať získané info...

      no tu sa asi trošku zamieňa pojem tlmočník a informátor...tlmočník nemá až toľko možností zradiť,skôr zamlčovať,prípadne upravovať získané info...

     • The88
      23:22 17.11.2021

      To mi pripomnelo...

      por. Novák: Ali, rekni mu, at rychle vyklopi, kde schoval to opium a dolary!

      [Ali to pretlumoci zajatemu tálibovi]

      Zajatec: /pastunsky/ Nic nepovim!

      Ali: ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To mi pripomnelo...

      por. Novák: Ali, rekni mu, at rychle vyklopi, kde schoval to opium a dolary!

      [Ali to pretlumoci zajatemu tálibovi]

      Zajatec: /pastunsky/ Nic nepovim!

      Ali: Prej nic nepovi, poruciku.

      por. Novák: Reknimu, ze ho umlatim pazbou, jestli to ten hajzl nevyklopi!

      Ali: /pastunsky/ Koukej to vysypat, jinak te ten rapl zlame vsecky kosti!

      Zajatec: /pastunsky/ Je to zakopany v kozim chlivku.

      Ali k por. Novákovi: Prej si ho klidne zabte, stejne nepovi.
      Skrýt celý příspěvek

 • Jirka_Zlín
  13:39 16.11.2021

  Promiňte, ale pokud jste si nevšimli, tak jsme ?zatím/navždy? v Afganistánu prohráli.

  I když má pan Pelikán vyhraněnější názory, přesto je to právě on koho bychm se měli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Promiňte, ale pokud jste si nevšimli, tak jsme ?zatím/navždy? v Afganistánu prohráli.

  I když má pan Pelikán vyhraněnější názory, přesto je to právě on koho bychm se měli ptát. Dle logiky. Chceš-li se o někom něco dozvědět, ptej se hlavně jeho nepřátel/protivníků/oponentů. Ti se nezdráhají říci ti nepřijemnou pravdu. Někdy sdělí i lži, ale upozornění na slabiny pro anylýzu stačí víc, než chlácholivé řeči "přátel". Stějně si informace každý znova přebere po svém a lži vyloučí...

  Pokud se naši vojáci snažili ctít některé místní zvyky (považuji za velmi rozumné) a být jim "blíž", tak je skutečně nepochopitelné, že následoval takový udivený úprk. Že o tom nevím já, odkázaný na články v ČR je můj problém, ale že to překvapí armádu tak "úspěsně fungující" v poli je napováženou.

  Určitě je dobrý nápad nespoléhat se při dlouhodobé misi jen na místní. Případně alespoň nahrávané rozhovory nechat později zkontrolovat Čechem se znalostí jazyka (určitě by se měl někdo na našich VˇS najít). Když už jen pro prověření věrnosti a věrohodnosti lidí, které si najímáme.
  Bylo tam hodně ztrát nato, abychom to se plácali po ramenou, jak jsme dobří....
  Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   13:45 16.11.2021

   naši vojáci prchali? Fakt?

   naši vojáci prchali? Fakt?

   • Jirka_Zlín
    13:51 16.11.2021

    Bohužel...nedělá mi to radost...
    To že naši vojáci nemuseli střílet na tom popisu nic nemění.

    Měli bychom se poučit a nelhát si do kapsy, jinak můžeme v Africe skončit ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Bohužel...nedělá mi to radost...
    To že naši vojáci nemuseli střílet na tom popisu nic nemění.

    Měli bychom se poučit a nelhát si do kapsy, jinak můžeme v Africe skončit podobně...

    Například:

    https://ct24.ceskatelevize.cz/...

    https://www.idnes.cz/zpravy/do...

    https://www.novinky.cz/zahrani...
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:55 16.11.2021

     To ovšem nebyla armáda, ale osazenstvo a ostraha ambasády. AČR se stáhla už nějakou chvíli před tím.

     To ovšem nebyla armáda, ale osazenstvo a ostraha ambasády. AČR se stáhla už nějakou chvíli před tím.

     • Jirka_Zlín
      14:07 16.11.2021

      Dobře. Vyznění evakuace velvyslanectví tu v médiích bylo jiné. Díky za upozornění.

      Přesto si myslím, že bychom se měli z tohoto konce poučit. Otázky a názory pana Pelikána k ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Dobře. Vyznění evakuace velvyslanectví tu v médiích bylo jiné. Díky za upozornění.

      Přesto si myslím, že bychom se měli z tohoto konce poučit. Otázky a názory pana Pelikána k islámským tématům stojí za pozornost i když s jeho závěry nesouhlasíme.
      Skrýt celý příspěvek

   • alzaw
    13:55 16.11.2021

    Fakt. Hele, zase tak dávno to není, evakuaci velvyslanectví a spolupraccovníků jsme viděli v přímém přenosu.

    To, že si naše armáda a zpravodajské služby za dvacet let nedokázaly ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Fakt. Hele, zase tak dávno to není, evakuaci velvyslanectví a spolupraccovníků jsme viděli v přímém přenosu.

    To, že si naše armáda a zpravodajské služby za dvacet let nedokázaly vychovat jediného vlastního člověka, který by uměl paštu, se jinak, než ostuda nazvat nedá.
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     14:08 16.11.2021

     Pochybuji že tajné služby nikoho takového nemají. No a proč by armáda nemohla využívat spolehlivé místní tlumočníky? Dělali to tak všechny armády. Myslíte že pokud by byli ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Pochybuji že tajné služby nikoho takového nemají. No a proč by armáda nemohla využívat spolehlivé místní tlumočníky? Dělali to tak všechny armády. Myslíte že pokud by byli nespolehliví tak vyvinou všichni takové úsilí aby je odtamtud dostali?
     Skrýt celý příspěvek

     • alzaw
      14:24 16.11.2021

      Přinejmenším to Pelikán poměrně jistě tvrdí. Na Youtubu je rozhovor s gen. Šedivým, kde se to dá najít. Orientalistů a jejich studentů je u nás jen pár, a navzájem se znají, z nebe ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Přinejmenším to Pelikán poměrně jistě tvrdí. Na Youtubu je rozhovor s gen. Šedivým, kde se to dá najít. Orientalistů a jejich studentů je u nás jen pár, a navzájem se znají, z nebe sem nikdo jen tak nespadne.
      Skrýt celý příspěvek

     • alzaw
      14:30 16.11.2021

      Jo a k těm tlumočníkům, kdyby se na zeměkouli hledalo místo, kde se dá méně spolehnout na loajalitu místního spolupracovníka, jen těžko najdete ještě něco horšího než Afghanistán. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jo a k těm tlumočníkům, kdyby se na zeměkouli hledalo místo, kde se dá méně spolehnout na loajalitu místního spolupracovníka, jen těžko najdete ještě něco horšího než Afghanistán. Ale o tom právě Pelikán mluví.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      14:40 16.11.2021

      pro armádu, která je v terénu je lepší si najmout překladatele, než si ho vychovat. Proč? Protože zná místní reálie a hlídce umí říct "nedávej si levou nohu, přes pravou, protože ...
      Zobrazit celý příspěvek

      pro armádu, která je v terénu je lepší si najmout překladatele, než si ho vychovat. Proč? Protože zná místní reálie a hlídce umí říct "nedávej si levou nohu, přes pravou, protože to Lojzu nakrkne". To ti vychovaný tlumočník neřekne, maximálně něco přeloží.
      A při vší úctě k Pelikánovi, tak o práci našich rozvědek bude vědět to co my tady.. prd.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:05 16.11.2021

      alzaw
      Kdo říká že to musí být zrovna někdo do nás?
      Místní tlumočníky používali všechny armády. Myslíte že nebyli důkladně prověření před tím než s nimi někdo navázal spolupráci? Co ...
      Zobrazit celý příspěvek

      alzaw
      Kdo říká že to musí být zrovna někdo do nás?
      Místní tlumočníky používali všechny armády. Myslíte že nebyli důkladně prověření před tím než s nimi někdo navázal spolupráci? Co ví Pelikán o afgánských tlumočnících? Mluvil někdy s nějakým?
      Skrýt celý příspěvek

     • Mortles
      17:48 16.11.2021

      Ad Skelet: To není vůbec pravda. Filolog se umí v daném prostředí chovat přirozeně, jinak by to byl špatný filolog. To říkám jako filolog. Filolog právě ty místní reálie zná, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ad Skelet: To není vůbec pravda. Filolog se umí v daném prostředí chovat přirozeně, jinak by to byl špatný filolog. To říkám jako filolog. Filolog právě ty místní reálie zná, studujeme je dlouhodobě, pobýváme v daných zemích, bavíme se s lidmi. Zato místní překladatel vás může vždycky sprostě podrazit, zcela upřímně. Jak ho budete kádrovat? Jak ho budete prověřovat? Pomocí jiných překladatelů?

      A jinak já orientalistů taky pár znám osobně a myslím, že aspoň za ty z UK se můžu zaručit, je to tam na vysoké úrovni. Ale kdyby třeba do těch kateder armáda hodila pár milionů ročně, tak by z toho mohla výrazně těžit. Ta amplifikační možnost peněz je tam ohromná, v tom je ten článek absolutně správný.

      A jinak tlumočníky dle mého názoru nikdo nezachraňoval proto, že by oni sami byli nějak cenní, ale proto, že kdyby to neudělali, tak už nikdy na žádné misi pořádného tlumočníka neseženou, protože i křováci by věděli, jak dopadli afghánští tlumočníci...
      Skrýt celý příspěvek

     • alzaw
      17:58 16.11.2021

      Scotty
      Vždyť je to přímo v tom článku, že s těmi lidmi mluvil... Většinou v Íránu, kdybys to hledal.

      Scotty
      Vždyť je to přímo v tom článku, že s těmi lidmi mluvil... Většinou v Íránu, kdybys to hledal.

     • skelet
      19:17 16.11.2021

      Mortles: ano, místní tě může poradit, jako může být znalec poměru expert naprd. Vše je možné.

      Mortles: ano, místní tě může poradit, jako může být znalec poměru expert naprd. Vše je možné.

     • Scotty
      11:04 17.11.2021

      alzaw
      Píše že mluvil s řadou Afgánců. Nepíše že pracovali jako tlumočníci a už vůbec ne že pracovali u českých jednotek.

      alzaw
      Píše že mluvil s řadou Afgánců. Nepíše že pracovali jako tlumočníci a už vůbec ne že pracovali u českých jednotek.

    • skelet
     14:38 16.11.2021

     velvyslanectví a její ostraha je armáda? Fakt?
     dneska jsem fakt přecitlivělý na nesmysly..

     velvyslanectví a její ostraha je armáda? Fakt?
     dneska jsem fakt přecitlivělý na nesmysly..

     • alzaw
      18:09 16.11.2021

      Dobrá tedy, naše armáda spořádaně ustoupila, ostatně nakonec tam zbylo jen pár lidí. Prchali holt američané. Armáda, která za sebou nechává výzbroj a výstroj se moc jinak nedá ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Dobrá tedy, naše armáda spořádaně ustoupila, ostatně nakonec tam zbylo jen pár lidí. Prchali holt američané. Armáda, která za sebou nechává výzbroj a výstroj se moc jinak nedá nazvat.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:15 16.11.2021

      Jak ustoupila? Naše armáda odešla po té co vláda ukončila její úkoly.
      My jsme tam nebyli od toho, aby jsme vymýšleli nějakou strategii. My jsme tam byli kvůli té taktické úrovni. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jak ustoupila? Naše armáda odešla po té co vláda ukončila její úkoly.
      My jsme tam nebyli od toho, aby jsme vymýšleli nějakou strategii. My jsme tam byli kvůli té taktické úrovni.
      To že se muselo na rychlo evakuovat velvyslanectví je věc jiná, ale nijak nesouvisí s AČR. Naopak ta to zvladla dobře.
      Skrýt celý příspěvek

    • Migi
     14:57 16.11.2021

     "To, že si naše armáda a zpravodajské služby za dvacet let nedokázaly vychovat jediného vlastního člověka, který by uměl paštu, se jinak, než ostuda nazvat nedá."

     Hlavne se to ...
     Zobrazit celý příspěvek

     "To, že si naše armáda a zpravodajské služby za dvacet let nedokázaly vychovat jediného vlastního člověka, který by uměl paštu, se jinak, než ostuda nazvat nedá."

     Hlavne se to nazvat nesmyslem. S ACR spolupracovalo nekolik afgancu s ceskym obcanstvim a dokonce i armada sama o sobe ma/mela ve svych radach nekolik rodilych afgancu.
     Cechu-vojaku, co ne uplne spatne zvladaji mistni jazyk taky par znam...

     Tolik k objektivnosti clanku a nekterych komentářů tady. A to je jenom ta nejvice z mnoha zavadejicich veci.....
     Skrýt celý příspěvek

     • alzaw
      18:50 16.11.2021

      1. Takže potvrzuješ tezi, že si naše armáda a zpravodajské služby za dvacet let nedokázaly vychovat jediného vlastního člověka, který by uměl paštu.
      2. Naše milé okresní město má ...
      Zobrazit celý příspěvek

      1. Takže potvrzuješ tezi, že si naše armáda a zpravodajské služby za dvacet let nedokázaly vychovat jediného vlastního člověka, který by uměl paštu.
      2. Naše milé okresní město má početnou afghánskou komunitu, i mešitu tu máme :-). Shodou okolností tam mám přes rodinné vazby docela dobré zpravodajství, a musíš počítat s tím, že i u těch plně integrovaných najednou lstivý afghánec přetlačí novočecha, třeba když rodina poručí. Je to samozřejmě zcela individuální a nic proti nikomu, ale už jsem za posledního čtvrt století slyšel hodně divokých historek.
      3. Místní jazyk se člověk naučí vcelku bez problémů, pokud není osel, v rozsahu nutném pro zvládání běžných situací, ale to je ovšem úroveň na hony vzdálená nějakému hlubšímu pochopení mísního světa.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      19:09 16.11.2021

      1. Psal jsem ze takovy lidi jsou - nevim co chces slyset vic.

      2. To rozhodne nebyly tyto pripady

      3. Jiste proto je potreba mit vhled od lidi, co tam cast sveho zivota zili a jak ...
      Zobrazit celý příspěvek

      1. Psal jsem ze takovy lidi jsou - nevim co chces slyset vic.

      2. To rozhodne nebyly tyto pripady

      3. Jiste proto je potreba mit vhled od lidi, co tam cast sveho zivota zili a jak jsem psal armada takove lidi mela.
      Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   10:38 18.11.2021

   Jirko ze Zlína

   Můžete definovat tu prohru? Co prohra po nás znamená, co a jakou svou vůli nám TB vnutil? Tvrdit, že někdo prohrál je dosti zkreslující. Jednak byste musel být ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jirko ze Zlína

   Můžete definovat tu prohru? Co prohra po nás znamená, co a jakou svou vůli nám TB vnutil? Tvrdit, že někdo prohrál je dosti zkreslující. Jednak byste musel být schopen definovat cíle, kritéria a poté se bavit o tom, zd abyly naplněny nebo ne. Na taktické úrovni určitě byly. Na strategické možná ano, možná ne. Když obecně řekneme, že cílem bylo stabilizovat zemi, tak aby vydržela odpor TB, nebo nějakým způsobem dokázala s TB kooperovat na rozvoji Afghanistánu, pak můžeme říci, že to se nepovedlo, ale asi ne kvůli tomu, že bychom nebyli schopni vytvořit NA, ANP či jiné struktury a organizace. Měli všechno co potřebovali, jen jim chyběla vůle. Ta už je ale na nich. Můžeme polemizovat, kolik času je třeba aby se stát dokázal stabilizovat, nebylo 20 let málo? Například v bývalé Jugoslávii jsme dosud...
   Skrýt celý příspěvek

   • 3180
    11:42 20.11.2021

    Jak se dělá taktika bez strategie????????? Asi moc hrajete World of tanks...

    Jak se dělá taktika bez strategie????????? Asi moc hrajete World of tanks...

 • Rambo
  13:36 16.11.2021

  Článek má nesmyslný název. Naši vojáci v Afghánistánu samozřejmě uspěli.

  Jinou věcí je vedení "boje" Američany, kteří akorát upláceli místní vůdce a neřešili, že jen hrabou, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Článek má nesmyslný název. Naši vojáci v Afghánistánu samozřejmě uspěli.

  Jinou věcí je vedení "boje" Američany, kteří akorát upláceli místní vůdce a neřešili, že jen hrabou, kašlou na vlastní vojáky (vybavení, mzda, výcvik) a nemají žádný zájem bránit vlastní zem. Podle toho to taky, dopadlo, Američani stáhli ocas a vzdali to.
  Skrýt celý příspěvek

  • dusan1
   16:20 16.11.2021

   No to je ten problém ....ak sa zamotáte do takéhoto konfliktu tak dobré riešenie neexistuje.

   Buď to dlho udržujete miliardami pomoci a tvárite sa, že vyhrávate .... alebo to ...
   Zobrazit celý příspěvek

   No to je ten problém ....ak sa zamotáte do takéhoto konfliktu tak dobré riešenie neexistuje.

   Buď to dlho udržujete miliardami pomoci a tvárite sa, že vyhrávate .... alebo to vzdáte a ste za vola ....

   Asi bude riešenie na začiatku .... do takého konfliktu vôbec neísť ... resp. mať prepracovanú stratégiu čo vlastne chceme dosiahnuť. Postup - obsadím, uvidíme .... evidetne nefunguje ...

   Treba si spomenúť na 2.SV ... po jej skončení nasledoval program správy okupovaných krajín s postupným odovzdávaním moci ... nebol to "hurá systém" ... oslobodím a potom sa to nejako "utrasie" ...
   Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  13:23 16.11.2021

  ,,šokem z pádu tamní vlády bezprostředně po stažení zahraničních armád"

  Už táto prvá veta naznačuje, že sa nejedná o neúspech českej, ale domácej vlády ktorá nedokázala udržať ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ,,šokem z pádu tamní vlády bezprostředně po stažení zahraničních armád"

  Už táto prvá veta naznačuje, že sa nejedná o neúspech českej, ale domácej vlády ktorá nedokázala udržať Taliban na dištanc. Celkovo nesúhlasím, že by celá táto vojna mala byť prezentovaná ako prehra USA.

  USA prišli, zvrhli Taliban, obsadili hlavné mesto, získali úplnú vzdušnú prevahu zlikvidovali alebo uväznili čelných predstaviteľov Talibanu, dosadili si vlastnú vládu a tento status udržiavali až do stiahnutia. Neviem si predstaviť čo viac sa ešte dalo urobiť aby sa ti prezentovalo už ako výhra. Príčiny prečo domáca vláda tento status nedokázala udržiavať ďalej, to je už iný príbeh.
  Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   16:19 16.11.2021

   Miroslav - no možno už len to najdôležitejšie,zničiť taliban ako taký...za 20r bojovania s talibanom podáme si ruky a stiahneme sa...to aj ako keby sovieti došli až do berlína,tam ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Miroslav - no možno už len to najdôležitejšie,zničiť taliban ako taký...za 20r bojovania s talibanom podáme si ruky a stiahneme sa...to aj ako keby sovieti došli až do berlína,tam sa otočili a nechali nemecko hitlerovi...
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    16:30 16.11.2021

    s Hitlerem se nic moc jiného srovnávat nedá, on se prostě vymykal. (samozřejmě Stalin a Mao uměli totéž, ale na vlastním národě, kdesi kam oko západní civilizace nedohlédlo). A ...
    Zobrazit celý příspěvek

    s Hitlerem se nic moc jiného srovnávat nedá, on se prostě vymykal. (samozřejmě Stalin a Mao uměli totéž, ale na vlastním národě, kdesi kam oko západní civilizace nedohlédlo). A naopak, pokud by Hitler nebyl zvíře, nejspíš by válka skončila pro politické špičky dobře, bez retroaktivních rozsudků, podobně jako WWI, kde nikdo z politických špiček potrestán nebyl. Mnozí z nacistů se také docela divili, že je soudí podle pravidel, která se teprve musela retroaktivně ustanovit.
    Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     16:51 16.11.2021

     Jura99 - tam nejde o osobu hitlera...tam ide len o to,že po 20r afganistan odovzdali talibanským synom otcov s ktorými začali bojovať v 2002...

     Jura99 - tam nejde o osobu hitlera...tam ide len o to,že po 20r afganistan odovzdali talibanským synom otcov s ktorými začali bojovať v 2002...

   • Miroslav
    18:33 16.11.2021

    Zvíťaziť v gerilovej vojne vedenej partizánskym spôsobom je prakticky nemožné bez ohľadu na prevahu. Neexistuje efektívny spôsob ako sa brániť pred útokmi nekoordinovaných, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Zvíťaziť v gerilovej vojne vedenej partizánskym spôsobom je prakticky nemožné bez ohľadu na prevahu. Neexistuje efektívny spôsob ako sa brániť pred útokmi nekoordinovaných, autonómnych malých jednotiek záškodníkov ktorí sa rozhodujú operatívne v danom momente. Taktiež ide o výlučne angažovaných a odhodlaných bojovníkov, narozdiel od riadnej armády kde je aj množstvo zbabelcov ktorí sú tam z donútenia. Najlepší dôkaz majú ešte niektorí ľudia v pamäti. Nemci radšej vypálili dedinu ktorú si vzali za rukojemníka a takto chceli partizánov odradiť. Bojovať s nimi priamo nemalo zmysel
    Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     19:53 16.11.2021

     Miroslav :
     a - ale usa dobre vedeli do akej vojny idú...je to dobre preskúmané bojisko...
     b - neviem si predstaviť inú armádu,ako tú americkú,ktorá by si vedela lepšie poradiť v ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Miroslav :
     a - ale usa dobre vedeli do akej vojny idú...je to dobre preskúmané bojisko...
     b - neviem si predstaviť inú armádu,ako tú americkú,ktorá by si vedela lepšie poradiť v dnešnej digitálne dobe s "partizánmi"...osobne si myslím že usa vyhovovalo "bojovať" tam x rokov...peniaze sa musia točiť a tam sa ich pretočilo fakt že dosť...
     Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      22:19 16.11.2021

      Úplne zničiť Taliban tak ako si to predstavuješ, to by znamenalo normálnu vyhladzovaciu operáciu na ktorú nebola vôľa a v dnešnom svete ani podmienky. To si neviem dosť dobre ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Úplne zničiť Taliban tak ako si to predstavuješ, to by znamenalo normálnu vyhladzovaciu operáciu na ktorú nebola vôľa a v dnešnom svete ani podmienky. To si neviem dosť dobre predstaviť ako na to. To by snáď museli ísť od domu k domu, od lesa po les a fyzicky zlikvidovať každého podozrivého muža
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      09:19 17.11.2021

      Miroslav - ja si to nijak nepredstavujem,to si majú predstavovať vojenský analytici a plánovači...opakujem americké ozbrojené sily majú možno najväčšie skúsenosti vo vedení vojen- ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav - ja si to nijak nepredstavujem,to si majú predstavovať vojenský analytici a plánovači...opakujem americké ozbrojené sily majú možno najväčšie skúsenosti vo vedení vojen- napr. aj v južnej amerike kde to je skoro len o gerilách...
      majú obrovské technologické možnosti v elektronickom sledovaní a dnes to už bez mobilu,netu,vysielačky proste nejde...dokonca ani v afganistane...

      lebo otázka ostáva rovnaká,čo bolo teda tou "výhrou" usa/spojencov v afganistane.???
      možno zistenie,že protivník s ktorým 20r bojujem by nemusel byť zlý spojenec v boji proti isis...
      podobne možno mohli zmýšľať západný spojenci v 2.sv.v. a nechať nemcov zničiť sovietov a potom nemecko poriešiť...účel svätí prostriedky...
      Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      10:45 17.11.2021

      Nemôžeš podporovať hocijakú chamraď len preto máte spoločného nepriateľa. Príkladov je celá rada. Američania podporovali ZSSR, USA podporovali Taliban v boji proti ZSSR, USA tiež ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nemôžeš podporovať hocijakú chamraď len preto máte spoločného nepriateľa. Príkladov je celá rada. Američania podporovali ZSSR, USA podporovali Taliban v boji proti ZSSR, USA tiež podporovali Irak proti Iránu... Treba pokračovať?
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      11:10 17.11.2021

      Miroslav - pokračovať netreba,lebo otázka bola postavená inak a stále nebola zodpovedaná - "čo bolo teda tou "výhrou" usa/spojencov v afganistane.???"
      inak usa nepodporovali ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav - pokračovať netreba,lebo otázka bola postavená inak a stále nebola zodpovedaná - "čo bolo teda tou "výhrou" usa/spojencov v afganistane.???"
      inak usa nepodporovali taliban v boji proti zssr,ale skôr mudžahedínov...
      Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      13:52 17.11.2021

      Ja si myslím, že atribúty výhry som vymenoval už v prvom príspevku. A jadro Talibanu tvoria hlavne mudžáhidíni ktorí si prešli ako bojom proti ZSSR,vraj aj následnej občianskej ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ja si myslím, že atribúty výhry som vymenoval už v prvom príspevku. A jadro Talibanu tvoria hlavne mudžáhidíni ktorí si prešli ako bojom proti ZSSR,vraj aj následnej občianskej vojny. To nejde oddeľovať
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      14:39 17.11.2021

      Miroslav -
      *USA prišli, zvrhli Taliban - taliban v afg vládne,usa s nimi tieňovo spolupracujú...
      *obsadili hlavné mesto - už to je opäť taliban city...
      *získali úplnú vzdušnú ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav -
      *USA prišli, zvrhli Taliban - taliban v afg vládne,usa s nimi tieňovo spolupracujú...
      *obsadili hlavné mesto - už to je opäť taliban city...
      *získali úplnú vzdušnú prevahu - myslím že ten jeden mig-21 a dve mi-8 zas taký problém nebol...
      *zlikvidovali alebo uväznili čelných predstaviteľov Talibanu - čelný predstavitelia sú ako každý človek postrádatelní a ak prežili,teraz tam vládnu,majú rešpekt že sa postavili usa a tým pádom možno aj lepšie postavenie teraz...
      *dosadili si vlastnú vládu a tento status udržiavali až do stiahnutia - to predsa nie je nič ťažké (ako rusi v sýrii) - konkrétne dosadili ohromne skorumpovanú vládu ktorá nasrala aj tých afgancov ktorí taliban nepodporovali...

      myslím že mudžahedíni-pešiaci ktorí aktívne bojovali proti zssr a prežili boli v čase založenia talibanu už skoro vo výsluhovom dôchodku... :)
      Skrýt celý příspěvek

  • dusan1
   16:24 16.11.2021

   No to ale nepochopenie slov klasika "Vojna je len politika inými prostriedkami" ....

   Skrátka vyhrať vojnu nestačí .... i vo Vietname Amíci každú väčšiu bitku vyhrali .... ...
   Zobrazit celý příspěvek

   No to ale nepochopenie slov klasika "Vojna je len politika inými prostriedkami" ....

   Skrátka vyhrať vojnu nestačí .... i vo Vietname Amíci každú väčšiu bitku vyhrali ....

   Skrátka na konci vojny musí byť nejaká stratégia obnovy, resp. stabilizácie. Ako je vidieť, je to často podstatne ťažšie ako vojensky vyhrať nad tým či oným "primitívnym" protivníkom.
   Skrýt celý příspěvek

  • Tesil
   00:47 17.11.2021

   Získali úplnú vzdušú převahu.
   To muselo být extrémně náročné.

   Získali úplnú vzdušú převahu.
   To muselo být extrémně náročné.

  • 3180
   11:44 20.11.2021

   Takže potvrzujete, že se jednalo o okupaci... Nebo je tam Afghánci vítali?

   Takže potvrzujete, že se jednalo o okupaci... Nebo je tam Afghánci vítali?

 • Radovan
  13:21 16.11.2021

  Článek nesmyslně uráží české vojáky. Že prý neměli ani elementární představu o fungování zdejší společnosti a jejich hodnotových žebříčcích.. Měli ji velmi slušnou. Čeští vojáci, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Článek nesmyslně uráží české vojáky. Že prý neměli ani elementární představu o fungování zdejší společnosti a jejich hodnotových žebříčcích.. Měli ji velmi slušnou. Čeští vojáci, na rozdíl od mnoha jiných, se snažili s místními komunikovat co nejtěsněji, tváří v tvář co to jen šlo. Můžeme si všimnout, že většina měla i plnovousy, aby ctili místní hodnoty.
  Vůbec jsem nepochopil odstavec o výcvikových táborech. Nejčastější slovo v článku je slovo okupace. Aby bylo jasno co si autor myslí.
  Asi to má být reklama na poradní služby pana Pelikána, "velikého islamologa a arabisty".
  Skrýt celý příspěvek

  • Radovan
   13:27 16.11.2021

   A ještě něco - armáda ČR v Afganistánu uspěla.
   Úkoly ať už bojové nebo nebojové plnila na výbornou, nabrala obrovské zkušenosti, zvýšila si sebevědomí a u spojenců veliký ...
   Zobrazit celý příspěvek

   A ještě něco - armáda ČR v Afganistánu uspěla.
   Úkoly ať už bojové nebo nebojové plnila na výbornou, nabrala obrovské zkušenosti, zvýšila si sebevědomí a u spojenců veliký respekt.
   To že to skončilo jak skončilo mi ani nevadí. Západ v Afganistánu nabral ohromnou lekci, která se mu bude v budoucnu hodit. A Afgánci to samé, teď můžou pod Talibanem porovnat co bylo lepší a za co stojí opravdu bojovat.
   Skrýt celý příspěvek

   • HEKTOR
    09:26 17.11.2021

    Radovan - obrovskú lekciu.???a akú konkrétne.??? maximálne že v afgánistane to fakt nemá význam riešiť,pokiaľ to domácim vyhovuje...
    túto lekciu mohli získať na sovieckom nasadení ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Radovan - obrovskú lekciu.???a akú konkrétne.??? maximálne že v afgánistane to fakt nemá význam riešiť,pokiaľ to domácim vyhovuje...
    túto lekciu mohli získať na sovieckom nasadení v afganistane...

    jedno príslovie hovorí - hlúpy sa učí na svojich chybách a múdry na chybách iného ...
    Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  13:18 16.11.2021

  Dnes mám zřejmě zvýšenou citlivost na kraviny..

  Dnes mám zřejmě zvýšenou citlivost na kraviny..

 • Jura99
  12:49 16.11.2021

  nesmysly od zacatku do konce.

  nesmysly od zacatku do konce.

  • PavolR
   13:03 16.11.2021

   Ja som sa od absurdného názvu ďalej ani neunúval čítať a hneď zišiel na komentáre, či som z toho vyvodil správny záver ... a áno, správny. :-D

   Ja som sa od absurdného názvu ďalej ani neunúval čítať a hneď zišiel na komentáre, či som z toho vyvodil správny záver ... a áno, správny. :-D

 • Scotty
  12:31 16.11.2021

  Petr Pelikán - je třeba ještě něco dodávat? Subjektivní názory, domněnky a dehonestace armády. Mimochodem jak se daří psíkovi a jak jde obchod se zbraněmi?

  Petr Pelikán - je třeba ještě něco dodávat? Subjektivní názory, domněnky a dehonestace armády. Mimochodem jak se daří psíkovi a jak jde obchod se zbraněmi?

  • liberal shark
   12:52 16.11.2021

   Přesně tak, celý článek je jen snůška lží a negramotných blábolů.

   Přesně tak, celý článek je jen snůška lží a negramotných blábolů.

  • Scotty
   13:37 16.11.2021

   To že armáda neznala klíčové zpravodajské informace by se dalo věřit možná v prvních pár letech účasti. Určitě ne po dvaceti letech. Také práce tlumočníků je obecně hodnocena ...
   Zobrazit celý příspěvek

   To že armáda neznala klíčové zpravodajské informace by se dalo věřit možná v prvních pár letech účasti. Určitě ne po dvaceti letech. Také práce tlumočníků je obecně hodnocena kladně. Je asi nereálné že by armáda velikosti AČR školila odborníky na všechny země na světě. TAké my ně zajímalo kde bere autor jistotu že naši armádní důstojníci nepopisovali nešvary afghánské armády, ale politická reprezentace usoudila že naše účast dává stále smysl. Přičemž nejde o nějaké vazalství, ale o politický kalkul.
   Je třeba si uvědomit že strategický a politická směr afgánské mise neurčovali čeští politici ani vojáci. Také se nelze otírat o závěrečnou evakuaci civilistů. V té době mela AČR v zemi pouze několik vojáků na ambasádě, kteří udělali co bylo v jejich silách.
   Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  12:23 16.11.2021

  Polovina faktu v clanku jsou nazory, ktere nejsou pro ctenare podlozeny nicim a cekal bych od ne-biased autora (vysokoskolsky pedagog) pouzivani fakticky spravneho slovniku (viz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Polovina faktu v clanku jsou nazory, ktere nejsou pro ctenare podlozeny nicim a cekal bych od ne-biased autora (vysokoskolsky pedagog) pouzivani fakticky spravneho slovniku (viz okupace (dejure vs defacto), mandat OSN) atp.
  Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:51 16.11.2021

   Autor, bratr bývalého ministra spravedlnosti, neblaze proslulého Roberta Pelikána, je známý islámský šovinista, kterého vůbec nelze brát vážně.

   Autor, bratr bývalého ministra spravedlnosti, neblaze proslulého Roberta Pelikána, je známý islámský šovinista, kterého vůbec nelze brát vážně.

  • TF_HU
   10:41 18.11.2021

   Přesně. V tomto vidím hlavní problém tohoto "jakože názoru" žádná citace, žádná polemika, bez zdrojů a přitom jich je tolik. Používání termínů bez jejich znalosti apod...

   Přesně. V tomto vidím hlavní problém tohoto "jakože názoru" žádná citace, žádná polemika, bez zdrojů a přitom jich je tolik. Používání termínů bez jejich znalosti apod...