CZ 750 SNIPER I v otázkách a odpovědích

Hradní stráž
Foto: Členové Hradní stráže při polním výcviku s puškami SVD Dragunov / hrad.army.cz/

Před časem jsme vás informovali o nákupu 18 odstřelovačských pušek CZ 750 SNIPER I pro Hradní stráž – včetně vybavení. Ačkoli cena zakázky umožňuje konkretizovat nakupované položky bez výběrového řízení, přesto vzbudil nákup těchto zbraní určité kontroverze. Oslovili jsme proto Tiskové oddělení (TO) Ministerstva obrany ČR, aby nám pomohlo objasnit některé sporné otázky týkající se daného kontraktu.

AN: Ve výzbroji resortu MO se v současné době nachází a používá několik typů odstřelovačských pušek ráže 7,62 x 51. Dle našich informací jsou to například ve světě rozšířené značky Accuracy a SAKO. Které důvody přiměly MO k tomu, že při vyzbrojování Hradní stráže upřednostnilo právě CZ 750 SNIPER I?

TO: Nákupem nových zbraní Hradní stráž (HS) kontinuálně pokračovala v přezbrojení, které bylo zahájeno v roce 2010 a zároveň tím sleduje vlastní kvalitativní zvýšení technické úrovně odstřelovacích zbraní a zefektivnění logistických činností v oblasti výzbrojního zabezpečení. Tato zbraň je zavedena v AČR, je rozumným kompromisem mezi cenou a užitnými vlastnostmi a současně se jedná o český výrobek.

 

AN: Disponuje resort MO relevantními srovnávacími testy používaných odstřelovačských pušek ráže 7,62 x 51, z nichž by bylo zcela jasně patrné, která zbraň je pro plnění úkolů Hradní stráže nejvhodnější?

TO: Při zpracování specifikace bral zpracovatel v úvahu konkrétní potřeby HS. Jím specifikované zbraně z pohledu kvality plně vyhovují potřebám HS a všem úkolům jí plněnými. Žádné speciální testy nebyly prováděny, poněvadž to v daném případě nebylo nutné. Pravidla pro nabývání majetku v resortu MO neumožňují provádět fyzické testy materiálu před zahájením akvizičního procesu.

 

AN: Pokud to nepodléhá utajení, můžete nám sdělit počet odstřelovačských pušek CZ 750 SNIPER I, jež má v současné době ve výzbroji resort MO?

TO: Počty zbraní užívané v resortu MO se standardně nezveřejňují.

 

AN: Nákup odstřelovačských pušek je realizován zjednodušeným podlimitním řízením. MO obeslalo zákonem stanovený počet zájemců (údajně šest), avšak předmět plnění je prakticky doslovným opisem (včetně neúplných názvů výrobků) produktového katalogu České zbrojovky a. s (dále jen CZUB). Jste si jisti, že tímto postupem zadavatele nedošlo k porušení zákona, především pak zásady nediskriminace (§ 6)? Mohli byste nám to vysvětlit? Proč neproběhlo obvyklé výběrové řízení na dodavatele těchto pušek?

TO: Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková cena veřejné zakázky činí cca 6,5 mil. Kč včetně DPH, byla jako podlimitní zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 38 příslušného zákona. Celkem bylo osloveno v souladu se zákonem 6 potenciálních dodavatelů zbraní a předmětná zakázka byla vyvěšena na profilu zadavatele. Při vlastní realizaci této veřejné zakázky se vycházelo z toho, že při ceně vlastní konkrétní zbraně vyráběné Českou zbrojovkou a.s. Uherský Brod, která činí méně než osminu z ceny celého kompletu, který obsahuje mimo jiné denní zaměřovač, noční zaměřovač, laserový dálkoměr, anemometr a další, mohou další potenciální uchazeči o veřejnou zakázku přesto, že si pořídí konkrétní zbraň od výrobce, pracovat s cenou příslušenství, která osminásobně převyšuje cenu vlastní zbraně a tím uspět ve vyhlášeném výběrovém řízení. Postupem zadavatele v žádném případě nedošlo k porušení zákona.

 

AN: Česká zbrojovka jakožto výrobce nemusí ostatním zájemcům vůbec poskytnout zbraň k případnému splnění zakázky. Jak jste v zadávacích podmínkách ošetřili tuto eventualitu?

TO: Pořídit si konkrétní zbraň od výrobce si může kdokoliv, kdo splňuje podmínky zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu např. pro lovecké, nebo sportovní účely. Z tohoto důvodu jsme toto v zadávacích podmínkách neřešili.

 

AN: Pokud bude proti postupu zadavatele podána stížnost, jak budete celou tuto záležitost řešit? Zrušením této zakázky?

TO: Na základě odpovědí u výše uvedených otázek nevidíme důvod pro podání stížnosti na postup zadavatele a z toho důvodu rovněž neuvažujeme o zrušení předmětné zakázky.

 

AN: Do výběrového řízení se dle zveřejněných informací přihlásily dvě firmy, tedy zákonem přesně stanovený minimální počet, kdy se nemusí zakázka rušit (viz § 71 odst. 7 a § 84 odst. 1 písm. e).  Podmínky zadání však prakticky neumožňují, aby nabídku řádně podal uchazeč, který nemá od CZUB závazně přislíbeny subdodávky zbraní.

TO: Odpověď na tuto otázku je již řešena odpovědí na dotaz č. 5.

 

AN: Neobáváte se, že oba uchazeči mohli svůj postup (např. v oblasti tvorby cen) vůči MO koordinovat? Jak si prověříte, zda v uvedeném případě nedošlo k vzájemné dohodě obou uchazečů, což by mohlo být mimochodem nezákonné jednání?

TO: Tato otázka je čistě spekulativní. Zadavatel vystupuje vůči všem uchazečům jako k rovnocenným partnerům a nepovažuje je za podvodníky. Zadavatel navíc nemá ze zákona žádnou možnost uvedenou skutečnost prověřit. Pakliže má tazatel podezření na nezákonné jednání, je povinen toto oznámit orgánům činným v trestním řízení.

 

AN: Vzhledem k tomu, že nám to zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovoluje, chtěli bychom vědět, které firmy nabídku podaly?

TO: Nabídku podaly tyto společnosti:

1) Česká zbrojovka a.s.

2) VÝVOJ Martin, a.s.

 

AN: Pořizovací cena odstřelovačských pušek a příslušenství tvoří pouze část nemalých nákladů spojených s výcvikem a provozem týmu odstřelovačů. Tým 18 specialistů odstřelovačů HS je co do počtu mj. srovnatelný s celostátními protiteroristickými jednotkami zemí naší velikosti. Vždyť máme v ČR v současné době dostatečný počet vojenských i policejních odstřelovačů. Obzvláště z hlediska toho, nakolik je tým odstřelovačů HS nezbytný?

TO: Z hlediska zákona č. 219/1999Sb., O ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů je jedním z hlavních úkolů HS provádění vnější ostrahy areálu Pražského hradu, zabezpečuje jeho ochranu a provádí vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta a jeho hostů. Uvedené činnosti vyžadují zcela konkrétní a přesné místní znalosti, které tazatelem uváděné složky nemají. A z tohoto důvodu jsou tito specialisté zařazeni v tabulkách počtů HS. Tvorba tabulek počtů je realizovaná na základě zcela konkrétních úkolů stanovených konkrétním jednotkám. Úkoly těchto jednotek nelze navzájem směšovat a zaměňovat. Úkoly Vojenské policie a dalších vojenských jednotek jsou odlišné a jejich plnění by bylo vyčleňováním pro potřeby HS narušováno.

 

AN: Příslušníci HS nejsou pro velmi specifické úkoly odstřelovačů doposud vycvičeni. Vstupní a udržovací výcvik jsou značně nákladné a časově náročné (pravidelné střelby na dálkových střelnicích, ročně cca 1000–1500 poměrně drahých nábojů, amortizace zbraní atd.). Můžete nám prozradit, s jakým objemem ročních provozních výdajů kalkuluje HS pro zřízený tým 18 odstřelovačů?

TO: Stupeň vycvičenosti vojáků a jednotek hodnotí velitel, který je odpovědný za splnění stanoveného úkolu. Výcvik odstřelovačů HS se stávající odstřelovací puškou pravidelně probíhá již několik let, mimo jiné i ve spolupráci s Policií ČR. Je také nutno zdůraznit, že organizační struktura jednotek HS odpovídá i struktuře jednotek AČR, a to včetně výcviku. Ve vztahu k limitu munice v roce 2012 bylo plánováno 9500 ks munice a v roce 2013 9250 ks munice

 

AN: Řada námi oslovených odborníků se domnívá, že na obranu objektů vrchního velitele ozbrojených sil by byla mnohem vhodnější samonabíjecí puška pro přesnou střelbu (DMR ráže 7,62 x 51). Jsou přesvědčeni, že pušky Dragunov ráže 7,62 x 54R v řádném technickém stavu a s dostatečně kvalitní optikou by při obraně Pražského hradu a dalších sídel prezidenta, zejména pak v reálném boji, byly mnohem efektivnější než opakovací CZ 750 SNIPER I, neboť jsou lehčí, mobilnější, na předpokládané cíle a dálky střelby přijatelně přesné, mohou rychle opakovaně střílet. Byl nákup odstřelovačských pušek CZ 750 konfrontován i s reálnými podmínkami jejich případného nasazení u HS?

TO: Konfrontace s jinými zbraněmi byla zvažována, avšak specifikovaná zbraň odpovídá celé šířce požadavků HS. Je překvapující, že jste v otázce č. 1 doporučoval jako vhodnější řešení zbraně Accuracy a SAKO a v dalším dotazu již považujete za postačující pušku Dragunov. Pravděpodobně Vám tedy není známo, že tato zbraň není vybavena lištou MIL-STD 1913 a nejsou u ní řádným způsobem použitelné moderní optické přístroje. Navíc přesnost této zbraně je výrazně nižší, než u pořizované zbraně CZ 750.

 

AN: Garantovaná životnost hlavně CZ 750 SNIPER I, tj. 4500 ran, je podle odborníků při současných poměrech na trhu velmi nízká. Renomované odstřelovačské pušky mají životnost přibližně dvojnásobnou. Byl při výběru odstřelovačské pušky CZ 750 zohledněn i poměr pořizovací cena/garantovaná životnost, a zejména s přihlédnutím k potřebě velmi intenzivního výcviku k dosažení a udržování požadované úrovně specialisty odstřelovače?

TO: Garantovaná životnost hlavně s ohledem na počet zbraní a výcvik s nimi je pro HS dostatečná. Jedná se o zbraň splňující všechna nezbytná kritéria dle požadavků HS. Nákup majetku HS vždy zohledňuje ekonomickou výhodnost při pořizování zbraní. Cena nyní pořizovaných zbraní není, vzhledem k neukončené soutěži, doposud známa. K uvedené otázce je možno pouze konstatovat, že náklady na pořízení pušky SAKO jsou výrazně vyšší (minimálně o 50%), v případě pušky Accuracy se již jedná o násobky ceny zbraně CZ 750.AN: Specifikovaný denní zaměřovač (Mark4 LR/T) s variabilním zvětšením s rozsahem 8,5–25x považují odborníci pro odstřelovačskou pušku ráže 7,62 x 51 za nadbytečný, pro nasazení při obraně objektů za zcela nevhodný, jelikož má příliš vysokou dolní hranici zvětšení a malé zorné pole pro střelbu na pohyblivé a mizející cíle v členitém terénu a na kratší vzdálenosti. Taktéž upozorňují, že záměrná osnova je zde umístěna ve druhé fokální rovině a úhlové hodnoty specifikované TMR osnovy pro korekce střelby budou tudíž platné jen pro jedno konkrétní zvětšení. Dále je překvapuje, že zadavatel nikterak nespecifikoval typ točítek stranové a výškové rektifikace. Podle kterých kritérií byl vlastně zvolen denní zaměřovač Leupold Mark4 LR/T se zvětšením 8,5–25x, jenž se hodí k plnění poměrně specifických úkolů a je velmi náročný na bezchybný výkon obsluhy?

TO: Zaměřovač je zaveden v AČR, odzkoušen a byl doporučen odborníky, specialisty AČR. Na základě jejich pozitivního stanoviska bylo toto řešení upřednostněno.

 

AN: V zadání není specifikována dnes obvyklá noktovizní předsádka, nýbrž samostatný noční zaměřovač Mepro MNV X6. Při přechodu na noční režim se proto musí nejprve sejmout denní zaměřovač a následně správně namontovat noční (a obráceně). Např. u pušky pro přesnou střelbu ráže 7,62 x 51 požadujete noktovizní předsádku. Které důvody vedly ke specifikaci tohoto již poměrně zastaralého řešení, které není nejvhodnější právě k nasazení v aglomeracích, kde se výrazně mění světelné podmínky, a proto je nutné při nasazení často operativně přecházet mezi denním a nočním režimem?

TO: Odpověď na tuto otázku je shodná s odpovědí na otázku č. 14. Uživatel v daném případě upřednostnil výhody nočního zaměřovače oproti noktovizní předsádce (podotýkám, že v daném případě je uživatel jiný než v případě pušek pro přesnou střelbu). Nespornými výhodami noktovizního zaměřovače oproti noční předsádce jsou větší zorné pole, vyšší rozlišovací schopnosti (vyšší dosah a kvalita pozorování) a přesnosti záměrné (každá předsádka při nasazení na zbraň, byť nepatrně změní záměrnou). Díky systémům rychloupínání optických přístrojů na zbraňovou lištu dle MIL-STD 1913 je přesnost výměny denního a nočního dalekohledu vyšší, než přidání noční předsádky před denní dalekohled.

          

Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

Nahlásit chybu v článku


Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Michal Voska - ArmádníNoviny.cz
  14:20 26.09.2013

  I v tomto případě byl podán podnět k ÚOHS.

  I v tomto případě byl podán podnět k ÚOHS.

 • Zbrojir
  19:18 03.08.2013

  Jen dodávám, že v předešlém komentáři jsou mé osobní názory a
  nemusejí se shodovat s oficiálním stanoviskem MO.

  Jen dodávám, že v předešlém komentáři jsou mé osobní názory a
  nemusejí se shodovat s oficiálním stanoviskem MO.

 • Zbrojir
  19:03 03.08.2013

  Zakázky resortu MO, ty výzbrojní nevyjímaje, vzbuzují již mnoho let vážné pochybnosti, že výdaje zde neslouží k uspokojení oprávněných potřeb ozbrojených sil, nýbrž primárně k ...Zobrazit celý příspěvek

  Zakázky resortu MO, ty výzbrojní nevyjímaje, vzbuzují již mnoho let vážné pochybnosti, že výdaje zde neslouží k uspokojení oprávněných potřeb ozbrojených sil, nýbrž primárně k nasycení neomalených, aktuálně určujících politicko-ekonomických lobby. V souvislosti s nákupy Národního úřadu pro vyzbrojování MO existují nepřehlédnutelné signály o organizované skupině, která tyto nezákonnosti, zjevně poškozující vojsko i státní pokladnu, v rámci státní administrativy soustavně prosazuje. Kontroverzní zakázky jsou politiky a vysokými úředníky MO zpravidla obhajovány podporou domácího zbrojního průmyslu, ale ve skutečnosti je předkládaná argumentace ryze účelová.

  1. Česká republika se dobrovolně, připomínám jen, že velmi aktivně, a to i na doporučení Asociace Obranného a Bezpečnostního Průmyslu přihlásila k volné hospodářské soutěži taktéž v oblasti obrany a bezpečnosti (viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES a tzv. „malá novela“ zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Legální možnosti podpory domácího průmyslu jsou tudíž velmi omezené.

  2. Přístup MO ke srovnatelným tuzemským výrobcům se v praxi diametrálně liší. Např. CZUB jsou bez ohledu na kvalitu a cenu nabízené výzbroje státní zakázky doslova přidělovány (zadávány na přímo, nebo v nekonkurenčním prostředí), zatímco Sellier & Bellot musí armádní zakázky vybojovat přes tendry specializované agentury NATO, což je proces mnohem náročnější a i v případě úspěchu mnohem méně ziskovější?

  3. Podpora tuzemského zbrojního průmyslu není zaměřena perspektivně, tj. na vývoj a výrobu výzbroje vysoké technické kvality za přiměřené ceny. Podpora primárně směřuje pouze k rychlému zisku privilegovaných dodavatelů, tedy k hromadnému nákupu mnohdy naprosto neodzkoušené a zjevně nedokonalé techniky, často za přemrštěné ceny, s jejímiž nedostatky a vadami pak vojsko zápasí mnoho let?

  Většina zbrojních kontraktů je díky aktuálně platné legislativě (zák. č. 137/2006 Sb. a příslušné interní akty řízení) velmi administrativně náročná a pro nezasvěceného i málo srozumitelná. Této skutečnosti umně zneužívají různé zájmové skupiny k manipulaci, která bez hlubší znalosti zákona i odborného hlediska může vypadat jako běžné výběrové řízení. Praxe tedy potvrzuje, že sebepřísnější a „sofistikovanější“ legislativa lumpárnám nezabrání, naopak, příliš složitá legislativa a administrativně náročné procesy vytvářejí konkurenční výhody především zájmovým skupinám, které dlouhodobě parazitují na státním sektoru, viz různé dotační programy.

  Nákup 18 odstřelovačských pušek CZ 750 včetně příslušenství v tomto ohledu náleží nepochybně k nejtriviálnějším, a proto se na několika odpovědích MO pokusím ukázat, že byly veřejnosti předloženy účelové a nepravdivé argumenty, jejichž irelevantnost potvrzuje i samotný vývoj předmětné veřejné zakázky.

  Celkový objem zakázky sice umožňuje MO využít unijní výjimku, avšak i v takovém případě musí být nákup konkrétního výrobku (skupiny výrobků) s ohledem na další platné předpisy dostatečně a fundovaně odůvodněn. A to se zde mj. nestalo. Zadavatel zkrátka nemá neomezeně volný prostor pro realizaci výdajů ze státního rozpočtu.

  Využije-li zadavatel k realizaci veřejné zakázky jiné konkrétní ustanovení zákona, zde § 38 „zjednodušené podlimitní řízení“, musí respektovat veškerá další související ustanovení týkající se mj. transparentnosti a nediskriminace. Při nákupu dle § 38 žádná výjimka ve vztahu k základním principům volné soutěže není. Mj. i proto musí zadavatel obeslat min. pět zájemců a obdržet min. dvě relevantní nabídky, které vyhoví požadavkům zadání. Pokud by nebyly tyto podmínky splněny, musí být zadávací řízení zrušeno.

  1. Odpověď na otázku, proč byla vybrána právě CZ 750, když jsou ve výzbroji českým ozbrojených sil ve výrazně větších počtech zavedeny a provozovány celosvětově úspěšnější, dle drtivé většiny odborníků i podstatně dokonalejší odstřelovačské pušky, nám MO tedy nedalo. Argumenty o rozumném kompromisu mezi cenou a užitnými vlastnostmi v podstatě vyvrací v odpovědi č. 2, jelikož přiznává, že žádné srovnávací testy neprovádělo. Jak tedy k tomuto závěru došlo. Že by snad studiem v katalogu CZUB?

  Upozornění, že CZ 750 je český výrobek, je z hlediska platné legislativy zcela irelevantní a v daném případě i naprosto účelové. Samo MO zdůrazňuje, že puška činí jen zlomek ceny soupravy, tzn., že rozhodující výdaje zde budou vynaloženy za komponenty zahraniční provenience (viz technická specifikace). Proč tedy dle této zásady MO neupřednostnilo např. výrobky tuzemské Meopty?

  Pokud by se opravdu jednalo o kontinuální proces přezbrojování, pak mohl zadavatel postupovat dle § 23 odst. 5 písm. b) „dodatečné dodávky“, kdy zadavatel může oslovit konkrétního dodavatele. Podmínky pro jeho užití patrně nejsou splněny, proto nám MO mj. nechce sdělit, kolik, že to má vlastně ve výzbroji souprav CZ 750. Odhaduji jednu (protože má přiděleno KČM) až velmi málo, u HS možná doposud žádnou. Dodatečný nákup 18 souprav na základě dříve a jistě i taktéž netransparentně pořízeného kusu či několika kusů CZ 750 prostě nelze dle zmiňovaného ustanovení nyní obhájit. Po nákupu inkriminovaných 18 souprav již budou dodatečné nákupy přímo od CZUB možné, a o to zde primárně jde. Věřte, že toto ustanovení umí MO využívat (či spíše zneužívat) k dodatečnému nákupu zbraní z CZUB velmi efektivně, viz usnesení vlády č. 908/2012 (pořízení mnoha tisíců zbraní značky CZ bez výběrového řízení).

  2. Na obraně mají patrně neobyčejně schopné úředníky, doslova s nadpřirozenými schopnostmi, kteří dokážou podrobně vyspecifikovat komplet odstřelovačské pušky, aniž by potřebovali cokoli vyzkoušet, či porovnat a přitom vědí, že komplet plně vyhovuje. To u jiných domácích a zahraničních ozbrojených složek nedokážou ani ti nejzkušenější specialisté s mnohaletou praxí. Jen mě poněkud zaráží, že se požadovaná konfigurace soupravy, tedy puška, denní zaměřovač, noční zaměřovač až po anemometr přesně shoduje, a to i v neúplnosti názvů jednotlivých výrobků, s produktovým katalogem CZUB „military 2013“. Že by se jednalo o náhodu? Tak tomu nikdo neuvěří. Spíše o pletichu v hospodářské soutěži, kdy se zástupci MO s CZUB patrně dohodli na dodávce souprav odstřelovačských pušek s předstihem.

  3. V zahraničí i v tuzemsku nejsou počty provozované konvenční výzbroje, ručních palných zbraní zejména, zpravidla nikterak utajovaným údajem. Mj. i proto, že počty rozhodující výzbroje lze snadno dopočítat několika způsoby, taktéž jsou obvykle zveřejňovány objemy nově uzavíraných kontraktů. Znám, a MO zveřejněn byl např. i přesný počet pořizovaných útočných pušek CZ 805, samopalů CZ Scorpion EVO a pistolí CZ 75 Phantom. MO nám počet provozovaných CZ 750 nechce sdělit (podle mého názoru zcela neoprávněně) s vysokou pravděpodobností proto, že je velmi nízký a mnohé z předložených argumentů obhajující další nákup CZ 750, především ty o kontinuitě přezbrojování a potřebě zefektivnění logistiky, by se rázem staly naprosto irelevantními.

  4. MO zadalo předmětnou zakázku dle § 38 zjednodušeným podlimitním řízením, kdy zákon vyžaduje vyzvat nejméně pět zájemců, přičemž zadavatel musí obdržet min. dvě nabídky vyhovující požadavkům zadání. Zákonodárce při využití daného ustanovení nepochybně kalkuloval s nákupem v soutěžním a nediskriminačním prostředí.

  Je nezpochybnitelné, že MO podrobně opsalo produktový katalog CZUB „military 2013“, a to i s neúplnými názvy, aniž by připustilo obdobná technická řešení. Chce prostě konkrétní typ pušky, denního a nočního zaměřovače, laserového dálkoměru až po přesný typ anemometru (připomínám jen, že proč právě a pouze tyto výrobky nám nevysvětlilo). Tedy produkty, které vyrábí, nebo distribuuje CZUB, některé pravděpodobně i z pozice oficiálního zastoupení pro český trh. Argument, že zde nedošlo k zásadnímu omezení konkurenčního prostředí, je opravdu úsměvný. Skutečnost, že cena samotné pušky tvoří pouhý zlomek celkové ceny soupravy naprosto neobstojí.

  CZ 750 je nepochybně základem kompletu a její dodávka je tedy hlavní podmínkou pro splnění zakázky. Každý konkurent CZUB je zde plně odkázán na její aktivní součinnost, a to ať už se jedná o ochotu zbraně mu vůbec prodat (v běžném obchodě 18 CZ 750 jistě neseženete, mj. znalec si tento produkt jistě nekoupí), dodat je v požadovaném termínu a samozřejmě za konkurenceschopné ceny. A to není zdaleka všechno. Součástí zadávací dokumentace (čj. 499-3/2013-1350) jsou nadstandardní záruční a pozáruční podmínky (např. zajištění dodávek náhradních dílů a servisu a speciální údržby v akreditované organizaci na dobu 20 let!!!, a to od ukončení záruky), doložení dokumentace zpracované přímo výrobcem, např. jeho prohlášení, že zboží vyhovuje technickým požadavkům (viz bod 5) či zabezpečení státního ověřování jakosti (viz příloha č. 4 ke KS). Realizovat dodávku zbraní, ale i vybraných komponentů bez souhlasu a velmi aktivní součinnosti výrobců prostě není reálné. Takže o tom, kdo zde bude CZUB „konkurovat“ nerozhoduje tržní prostředí a schopnosti konkurentů, nýbrž jedině a pouze CZUB!

  Je to podobné, jako kdyby na námitku Fordu, proč je předmět specifikován jako Škoda Octavia s konkrétním příslušenstvím dodávaným obvykle koncernem VW, MO sdělilo, že vše je OK, Ford si přece může také koupit Octavie, zajistit u Škodovky příslušná prohlášení a certifikáty, nasmlouvat neobvykle dlouhodobé dodávky náhradních dílů a značkový servis, a směle vyrazit konkurovat téže Škodovce ve výběrovém řízení!!! To snad nemohli být úředníci na Národním úřadu pro vyzbrojování MO ani při smyslech, když nám takovou argumentaci přeložili.

  5. Odstřelovačskou pušku CZ 750 si sice může teoreticky koupit každý občan s příslušným povolením, mj. ti, co to udělali, tak dodnes litují. To však nikterak nesouvisí se schopností uchazeče splnit komplexní požadavky zadavatele a mít vytvořen prostor pro podání konkurenceschopné nabídky. Problematika byla dostatečně vysvětlena v bodě 4.

  Každý jednotlivý zaměstnanec Fordu si také může koupit Octavii, a jaký to má vliv na schopnost splnit podmínky zmiňovaného imaginárního „výběrového řízení“, žádný. Takové argumenty nám předkládá instituce s ročním rozpočtem v řádu desítek miliard Kč a s několika desetitisíci zaměstnanci, opravdu zoufalé!

  6. Na MO úředníci nevidí důvod pro podání stížnosti. Já naopak nevidím důvod, proč takové ignoranty ve státní správě nadále zaměstnávat. Možná se profesně uplatní ve službách některé africké diktatury, tam k problémům přistupují podobně. Doufám jen, že stížnost někdo podá a tím to zdaleka neskončí…

  7. MO nevidí nic podezřelého na skutečnosti, že nabídku u takto diskriminačně zadané zakázky podali právě dvě firmy, tedy minimální počet, kdy se řízení nemusí zrušit. V podstatě naznačuje, že je to důkazem dostatečného konkurenčního prostoru i pro další zájemce. Pro odpověď je nejlepší probrat pár faktů o obou uchazečích.

  CZUB, Česká zbrojovka, a.s. = výrobce CZ 750 a současně odchodní firma, jejíž katalog byl zadavatelem při zpracování inkriminované technické specifikace tak podrobně opsán.

  VÝVOJ Martin, a.s. = oficiální zástupce CZUB na Slovensku (viz citace z příslušných stránek). „VÝVOJ Martin, a.s. je oprávnený jednať ako zástupca a vystupovať ako kontaktné miesto spoločnosti Česká zbrojovka na Slovensku.“

  Účast dvou evidentně obchodně spřízněných firem v jednom výběrovém řízení, navíc s naprosto shodným předmětem plnění, zdánlivě nedává smysl, protože administrativní práce na nabídkách je náročná jak na čas, tak i na finance, a pokud by CZUB kontrakt chtěla někomu přenechat, tak nebude mařit čas a peníze se zcela zbytečnou nabídkou, její obchodní zástupce na Slovensku by zase logicky neztrácel čas se zakázkou, kterou realizuje přímo sám výrobce, leda, že, by… Ano, novelizovaný zákon o veřejných zakázkách měl za cíl omezit obvyklou zdejší praxi, a to ušití zakázky přesně na míru. Proto musí u většiny zadávacích řízení zadavatel obdržet min. dvě nabídky. Že to byla změna neúčinná a v některých případech i škodlivá, jistě, na to bylo MMR také mnohokrát upozorněno, ale exministr Jankovský a poslanci si trvali na svém. Jedna nabídka zde tudíž nebyla vypracována jako konkurenční, ale nepochybně s jediným cílem, a to zabránit zrušení zakázky pro nesplnění zákonem stanovených podmínek!

  8. Podají-li za výše popsaných podmínek nabídku výrobce a jeho obchodní zástupce, kdy schopnost zájemce nabídku připravit a podat je díky požadavkům zadání limitována především vstřícností a aktivní součinností CZUB, pak prý můžeme, alespoň dle vyjádření úředníků MO, očekávat skutečný cenový konkurenční boj. My občané a daňový poplatníci tomu však nevěříme a očekáváme spíše nějakou nezákonnou "kartelovou dohodu", samozřejmě na úkor státu a tedy i poplatníků. Připomínám, že takové jednání uchazečů je ze zákona trestné.

  Na relativně jednoduchém kontraktu jsem se snažil ukázat, jak nám MO doslova lže, manipuluje výběrovými řízeními a kryje podezřelé aktivity privilegovaných firem. Už chápete, proč jdou škody způsobené na MO za poslední dvě desetiletí do naprosto astronomických částek. Nápravu nepřinese přísnější legislativa, nýbrž jen systémové změny a především odstranění gaunerů a ignorantů z pozic. Národním úřadem pro vyzbrojování MO počínaje. Přitom většina těch, co se aktivně či pasivně podílejí na vašem okrádání, je státem na místní poměry velmi dobře zabezpečena, ze služby zpravidla odcházejí s doživotními rentami, které mnohdy převyšují i platy aktivních a velmi kvalifikovaných zaměstnanců.Skrýt celý příspěvek

 • flash666
  17:08 03.08.2013

  :D tady je to uz tak trapny ze ani nema cenu jim tam psat... to co porad odpovidaj je moc i do velmi spatne komedie

  :D tady je to uz tak trapny ze ani nema cenu jim tam psat... to co porad odpovidaj je moc i do velmi spatne komedie

 • PJJohnny
  15:02 02.08.2013

  Už po několikáté v materiálech od CZUB čtu, že CZ 750 je zavedená v AČR. Máte někdo informace u kterých útvarů je zavedena a kdy byla pořízena?

  Už po několikáté v materiálech od CZUB čtu, že CZ 750 je zavedená v AČR. Máte někdo informace u kterých útvarů je zavedena a kdy byla pořízena?

 • hurvo
  11:35 02.08.2013

  takze prihlasit sa mohol ktokolvek kto ponukne pusku CZ. Pekne na rovinu to napisal hovorca. to je ako ked henry ford vyhlasil ze mozete mat model T akejkolvek farby chcete, ...Zobrazit celý příspěvek

  takze prihlasit sa mohol ktokolvek kto ponukne pusku CZ. Pekne na rovinu to napisal hovorca.

  to je ako ked henry ford vyhlasil ze mozete mat model T akejkolvek farby chcete, ale len pokial chcete ciernu.Skrýt celý příspěvek

 • BoudiSVK
  10:30 02.08.2013

  OK našiel som si odpoved. A je to dobre debilne. Vyvoj maritn je zastupcom CZUB na slovensku. Cize ak ponukal tak iba CZ750. Ciže 2 spoločnosti ponukali rovnaku zbran. Trochu to ...Zobrazit celý příspěvek

  OK našiel som si odpoved. A je to dobre debilne. Vyvoj maritn je zastupcom CZUB na slovensku. Cize ak ponukal tak iba CZ750. Ciže 2 spoločnosti ponukali rovnaku zbran. Trochu to smrdi.Skrýt celý příspěvek

 • BoudiSVK
  10:27 02.08.2013

  Pekny clanok. Je vidno že PR maju dobre urobenu. Jedna otazka aku pušku ponukol VYVOJ martin ?

  Pekny clanok. Je vidno že PR maju dobre urobenu. Jedna otazka aku pušku ponukol VYVOJ martin ?

 • Charlie
  08:33 02.08.2013

  V odpovědích nic neříkající žvásty, které zhusta ani neřeší předmět otázky, aneb VYNIKAJÍCÍ práce tiskového oddělení z pohledu jeho zaměstnavatele. Z pohledu našeho: ...Zobrazit celý příspěvek

  V odpovědích nic neříkající žvásty, které zhusta ani neřeší předmět otázky, aneb VYNIKAJÍCÍ práce tiskového oddělení z pohledu jeho zaměstnavatele. Z pohledu našeho: WTF?!?

  Pravděpodobně nám není známo že Dragunov nemá MILku? To nás mají za blbce?

  Tady se přitom jedná o 2 základní otázky:
  1) za jakým účelem tohle HS vůbec pořizuje (což by vyřešilo manuál/poloautomat) ?
  2) pokud už manuál, proč zrovna tuhle?

  Mě to celé připadá, že v CZUB chtěli vylepšit čtvrtletní výsledky a někdo od nich zná správný lidi na Hradě. Ty flinty budou ležet ve skladu...Skrýt celý příspěvek

 • čech
  08:24 02.08.2013

  Výborný otázky ale stupidní odpovědi. Až přestane CZ UB dávat dary generálům a ti budou muset podávat majetkové přiznání, tak se snad armáda dočká kvalitních zbraní.

  Výborný otázky ale stupidní odpovědi. Až přestane CZ UB dávat dary generálům a ti budou muset podávat majetkové přiznání, tak se snad armáda dočká kvalitních zbraní.

Načítám diskuzi...