CZG – Česká zbrojovka Group SE oznamuje dokončení akvizice Coltu

CZG – Česká zbrojovka Group SE oznamuje dokončení akvizice Coltu
Revolver Colt / firemní fotka společnosti Colt (Zvětšit)

Praha, 24. května 2021 – CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále jen CZG nebo Skupina; PSE: CZG) dnes oznámila, že po získání všech potřebných regulatorních souhlasů od amerických a kanadských orgánů úspěšně dokončila akvizici 100% podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC (dále jen Colt), mateřské společnosti amerického výrobce zbraní Colt’s Manufacturing Company LLC a rovněž jeho kanadské dceřiné společnosti Colt Canada Corporation.

CZG a Colt věří, že fúze přinese významné provozní, obchodní a výzkumně-vývojové synergie pro tento společný podnik, jehož celkové pro-forma tržby za rok 2020 přesáhly 570 milionů USD a který má více než 2 000 zaměstnanců v České republice, Spojených státech amerických, Kanadě a v Německu.

„Touto akvizicí jsme vytvořili strategické spojenectví mezi CZG a Coltem, které přinese Skupině řadu významných příležitostí. Zaměříme se na poskytování vysoce kvalitních výrobků našim zákazníkům s využitím synergií získaných touto akvizicí. Jsme přesvědčeni, že toto spojení bude přínosem pro naše zákazníky i akcionáře a dále posílí naše věhlasné značky,“ uvedl Lubomír Kovařík, předseda představenstva a prezident CZG. „Tato fúze rovněž potvrzuje naši vazbu na severoamerický trh, který je nedílnou součástí naší růstové strategie,“ dodal Kovařík.

Díky této akvizici získá Skupina CZG další výrobní kapacity a vytvoří si pozici pro to, aby se mohla stát předním dodavatelem střelných zbraní a klíčovým globálním partnerem pro zákazníky z řad ozbrojených složek i pro civilní zákazníky.

„Jsme rádi, že můžeme spojit naše síly s CZG. Jsme hrdí na naši tradici a věříme, že spojené síly našich společností a řada synergií, které fúze vytvoří, nám umožní zachovat naše kořeny a zároveň zajistit budoucnost značky Colt. Těšíme se na pokračování v dodávkách našich vysoce kvalitních výrobků a rovněž na investice do inovací a nabídky nových produktů v budoucnu. Věříme v úspěšné propojení našich firemních kultur, zkušenosti obou týmů a komplementaritu značek CZ a Colt,“ řekl Dennis Veilleux, prezident a CEO Coltu.


Představení CZG

CZG – Česká zbrojovka Group SE dosáhla v prvním čtvrtletí 2021 výnosů v hodnotě 2 miliardy korun

Praha (27. května 2021) ― CZG - Česká zbrojovka Group SE („CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první tři měsíce roku 2021 končící 31. března.

Klíčové finanční údaje roku za první čtvrtletí roku 2021:

 • Výnosy skupiny v prvním čtvrtletí 2021 dosáhly 2 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 63,7 %, zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní na základě vysoké poptávky po produktech CZG, a to především ve Spojených státech.
 • Provozní výsledek hospodaření v prvním čtvrtletí 2021 činil 334,9 mil. Kč, o 216,6 % více nežli za první čtvrtletí 2020, a to na základě vyšších výnosů.
 • EBITDA dosáhla za první tři měsíce roku 2021 výše 438,2 mil. Kč, tedy o 117,4 % meziročně více.
 • Počet prodaných zbraní se za první tři měsíce roku 2021 zvýšil o 58,3 % ve srovnání s první kvartálem roku 2020 a dosáhl 137 083 prodaných kusů.
 • Výnosy v USA představovaly 67,0% podíl na celkových výnosech Skupiny v prvním čtvrtletí 2021, následovány 10,9% podílem v Evropě (bez ČR). Podíl výnosů z Afriky byl 8,9 %, Asie představovala 6,8 % a zbytek světa 3,7 %. Česká republika představovala v prvním čtvrtletí 2021 2,7 % podíl na celkových výnosech.
 • Minulý týden Společnost úspěšně dokončila akvizici 100% podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC (dále jen Colt).
 • Nadcházející valná hromada Společnosti per rollam má jako jeden z bodů jednání Společnost schválení výplaty dividendy ve výši 7,50 Kč na akcii.

„Výsledky prvního čtvrtletí 2021 zřetelně ukazují, že strategie naší Skupiny, její produktový mix i cenová politika jsou správně nastaveny a přinášejí investorům dlouhodobý profit,” komentoval výsledky Lubomír Kovařík, prezident a předseda představenstva CZG. „Druhou skvělou zprávou pro naše investory i zákazníky je dokončení akvizice společnosti Colt, díky níž se skupina CZG stává skutečně globálním hráčem,” dodal Lubomír Kovařík.

Jan Drahota, místopředseda představenstva CZG, řekl: „Silné výsledky dosažené za první čtvrtletí letošního roku a pokračující dynamika obchodu ve druhém čtvrtletí nám umožnily vylepšit komunikovaný výhled hospodaření, a to i s ohledem na dokončení akvizice Coltu. Výsledky za první pololetí roku 2021 již budou obsahovat rovněž výsledky hospodaření skupiny Colt od data akvizice.”

Výnosy

Výnosy skupiny v prvním čtvrtletí 2021 dosáhly 2 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 63,7 % z hodnoty 1,2 miliard v prvním čtvrtletí roku 2020, zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní na základě vysoké poptávky po produktech CZG na všech hlavních trzích, a to především opět ve Spojených státech. Meziroční nárůst byl rovněž ovlivněn slabším prvním čtvrtletím v roce 2020, kdy byly výnosy ovlivněny první vlnou pandemie covid-19, jež nepříznivě dopadla zejména na distribuční a logistické schopnosti dodávek zbraní koncovým zákazníkům na klíčových trzích.

V regionálním rozdělení se v prvním čtvrtletí 2021 výnosy v ČR snížily o 8,9 %, na 55,7 mil. Kč. Tento výsledek byl způsoben zejména odkladem dodávek Armádě ČR, kde Společnost očekává realizaci dodávek pod rámcovou smlouvou ve druhé polovině tohoto roku. Příjmy ve Spojených státech vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2021 o 49,3 % na hodnotu 1 362,5 mil. Kč především díky nárůstu poptávky na komerčním trhu. Výnosy v Evropě (vyjma ČR) v prvním čtvrtletí roku 2021 vzrostly o 75,1 % na 221,3 milionu Kč, a to zejména vlivem slabšího prvního kvartálu loňského roku, kdy dodávky po Evropě byly zasaženy omezeními spojenými s pandemií covid-19. Výnosy dosažené v Africe vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2021 o 248,0 % na 181,4 mil. Kč díky velkým dodávkám odběratelům z řad ozbrojených složek. Příjmy v Asii dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2021 výše 137,9 mil. Kč a zvýšily se o 193,4 % v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům.

Přehled hlavních finančních ukazatelů:

V tis. Kč

1. čtvrtletí 2021

1. čtvrtletí 2020

Změna v %

Výnosy

2 033 760

1 242 243

63,7%

Provozní zisk

334 926

105 793

216,6%

Výsledek hospodaření před zdaněním

361 602

-66 339

n/a

Zisk za období po zdanění

275 642

-59 108

n/a

Tabulka rozdělení příjmů Skupiny ve sledovaných obdobích podle regionu:

V tis. Kč

1. čtvrtletí 2021

1. čtvrtletí 2020

Změna v %

ČR

55 690

61 156

-8,9%

USA

1 362 462

912 705

49,3%

Evropa (vyjma ČR)

221 285

126 376

75,1%

Afrika

181 419

52 125

248,0%

Asie

137 949

47 012

193,4%

Ostatní

74 955

42 868

74,9%

Celkem

2 033 760

1 242 242

63,7%

Tabulka rozdělení prodaných zbraní podle typu:

V ks

1. čtvrtletí 2021

1. čtvrtletí 2020

Změna v %

Dlouhé palné zbraně

85 527

56 431

51,56%

Krátké palné zbraně

51 556

30 172

  70,87%

Palné zbraně celkem

137 083

86 603

58,29%

Provozní zisk a EBITDA

V prvním čtvrtletí 2021 dosáhl provozní zisk výše 334,9 mil. Kč, což je o 216,6 % meziročně více, a to zejména díky nárůstu prodejů. EBITDA činila v prvním čtvrtletí 2021 438,2 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 117,4 % na základě vyšších výnosů a provozní ziskovosti.

Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním se v prvním čtvrtletí 2021 mírně meziročně zvýšil a dosáhl hodnoty 361,6 mil. Kč, v porovnání se ztrátou 66,3 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2020. Tento rozdíl souvisí se ztrátami z přecenění portfolia cizoměnových derivátů používaných za účelem zajištění měnového a úrokového rizika, které bylo v prvním čtvrtletí 2020 způsobeno výrazným poklesem hodnoty české koruny vůči euru i americkému dolaru. Oproti tomu posilování české koruny vůči eura v prvním čtvrtletí 2021 naopak znamenalo zisk z přecenění portfolia cizoměnových derivátů používaných k zajišťovacím operacím.

Zisk za období po zdanění

Zisk za období po zdanění se v prvním čtvrtletí 2021 zvýšil ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2020 a dosáhl hodnoty 275,6 mil. Kč oproti ztrátě 59,1 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2020, a to z důvodů popsaných výše.

Investice

Kapitálové výdaje Skupiny v prvním čtvrtletí 2021 dosáhly hodnoty 115,1 mil. Kč a představovaly tak 5,6% podíl z celkových výnosů v prvním čtvrtletí 2020, což je v souladu s komunikovaným výhledem na rok 2021 (5–7 % z celkových výnosů v roce 2021). Kapitálové výdaje byly vynaloženy primárně na modernizaci výrobního zařízení a kapacity Skupiny.

Aktualizace výhledu na rok 2021

Vzhledem k dokončení akvizice skupiny Colt vedení Společnosti aktualizuje svůj dříve komunikovaný výhled a očekává, že celkové výnosy skupiny CZG včetně přínosů skupiny Colt od data převzetí (21. května 2021) mohou dosáhnout výše 10,34–10,64 miliard Kč. Očekávaná výše ukazatele EBITDA z pokračujících operací by mohla dosáhnout v roce 2021 1,99–2,19 miliardy Kč.

Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření CZG a k příznivému vývoji výsledků skupiny Colt k datu této zprávy management očekává, že je pravděpodobné, že by Skupina mohla naplnit výhledy na horních hranicích jejich rozpětí.

Hlavní výzvou Společnosti zůstává schopnost nasytit celosvětově silnou poptávku jak z hlediska vlastních výrobních kapacit, tak z hlediska kapacit a možností ze strany dodavatelů, což je ovlivněno řadou faktorů včetně přetrvávající napjaté situace kolem covid-19.

Nadcházející valná hromada mimo její zasedání (per rollam) a schválení výplaty dividendy

V souladu s přijatou dividendovou politikou vyplatit 1/3 konsolidovaného čistého zisku vedení Společnosti navrhne výplatu dividendy ve výši 7,50 Kč na akcii ze svého konsolidovaného čistého zisku za rok 2020. Výplata dividendy podléhá schválení valnou hromadou, která se bude konat mimo zasedání (per rollam), a to v průběhu června 2021.

Akvizice Colt a údaje o hospodaření skupiny Colt za první čtvrtletí 2020

Společnost tento týden oznámila, že po získání všech potřebných regulatorních souhlasů od amerických a kanadských orgánů úspěšně dokončila akvizici 100% podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC, mateřské společnosti amerického výrobce zbraní Colt’s Manufacturing Company LLC a rovněž jeho kanadské dceřiné společnosti Colt Canada Corporation.

CZG a Colt věří, že fúze přinese významné provozní, obchodní a výzkumně-vývojové synergie pro tento společný podnik, jehož celkové pro forma tržby za rok 2020 přesáhly 570 milionů USD a který má více než 2000 zaměstnanců v České republice, Spojených státech amerických, Kanadě a v Německu. 

Za první čtvrtletí 2021 dosáhla skupina Colt tržeb 1,4 mld. Kč a upravené EBITDA 319,7 mil. Kč

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE

CZG – Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. CZG své produkty prodává především pod značkami CZ (Česká zbrojovka), CZ-USA, Colt, Colt Canada, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems. Součástí skupiny CZG jsou společnosti Česká zbrojovka, Colt‘s Manufacturing Company, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby.

CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Ve svých provozech v České republice, USA, Kanadě a Německu zaměstnává CZG zhruba 2000 lidí.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká zbrojovka začala vyrábět v Polsku

Polská zbrojovka Fabryka Broni z města Radom začala vyrábět díly pro zbraně České zbrojovky. ...

Česká zbrojovka investuje na Slovensku

Česká Zbrojovka (ČZ) rozšíří na Slovensku své vývojové a výrobní kapacity. Informaci přinesl deník ...

Česká puška CZ BREN 2 pro maďarskou armádu

Na konci minulého měsíce byla podepsána dohoda o licenční výrobě zbraní České zbrojovky, včetně ...

CZG – Česká zbrojovka Group SE kupuje společnost Colt

Česká zbrojovka Group SE (CZG nebo Společnost) tímto oznamuje, že dne 11. února 2021 podepsala ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • DuPo
  09:54 30.05.2021

  Teraz treba len dúfať, že CZG bude mať s touto akvizíciou americkej firmy Colt viac šťastia, ako mal nemecký koncern Bayer s akvizíciou americkej firmy Monasanto, čo bol teda ...Zobrazit celý příspěvek

  Teraz treba len dúfať, že CZG bude mať s touto akvizíciou americkej firmy Colt viac šťastia, ako mal nemecký koncern Bayer s akvizíciou americkej firmy Monasanto, čo bol teda "obchod storočia" a američania sa rehocú doteraz.Skrýt celý příspěvek

 • JirkaM
  14:37 28.05.2021

  Tak schválně, za jak dlouho se zjistí, že Colt má vůči bývalým zaměstnancům ohromné závazky a že ta firma byla zadarmo drahá? Doufám že se pletu. Rád si od nich jednou koupím ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak schválně, za jak dlouho se zjistí, že Colt má vůči bývalým zaměstnancům ohromné závazky a že ta firma byla zadarmo drahá?

  Doufám že se pletu. Rád si od nich jednou koupím Colt Python už jen proto abych naštval soudruhy v Bruselu co nás chtějí odzbrojit.Skrýt celý příspěvek

  • IS-3
   00:29 29.05.2021

   Protože tohle si při akvizici za 570 milionů dolarů určitě vůbec neověřili... :))

   Protože tohle si při akvizici za 570 milionů dolarů určitě vůbec neověřili... :))

  • Laci
   12:59 30.05.2021

   Jeďte že je ten Brusel plnej soudruhů, co? Jinak by nebyl důvod si tu věc koupit..

   Jeďte že je ten Brusel plnej soudruhů, co? Jinak by nebyl důvod si tu věc koupit..

 • Jura99
  18:24 27.05.2021

  Ještě jedno číslo v té záplavě čísel je zajímavé. Od oznámení nákupu Coltu (leden 2021) až do dnešního dne vyrostla na Pražské burze cena akcie CZG bezmála o 50%. Investoři tedy ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě jedno číslo v té záplavě čísel je zajímavé. Od oznámení nákupu Coltu (leden 2021) až do dnešního dne vyrostla na Pražské burze cena akcie CZG bezmála o 50%. Investoři tedy očekávají úspěch. Jinak samozřejmě je to sci-fi zpráva, že synonymum pro revolver koupila CZUB. Ještě by pan Samaras z Kofoly mohl koupit Coca-Colu :-)Skrýt celý příspěvek

 • toustr
  13:07 27.05.2021

  Marketingový článek, aneb jak odpudit většinu čtenářů po pár odstavcích. To už i Marek Prchal dělá lepší marketing. Propagace znamená propagovat, tedy prodat produkt co nejlépe to ...Zobrazit celý příspěvek

  Marketingový článek, aneb jak odpudit většinu čtenářů po pár odstavcích. To už i Marek Prchal dělá lepší marketing. Propagace znamená propagovat, tedy prodat produkt co nejlépe to jde. Tisícemi suchými frázemi a daty v tabulkách rozhodně člověka nenavnadí k tomu, aby si chtěl o značce zjišťovat víc nebo dokonce si od nich něco koupil. Chce to něco "šťavnatýho", plány a cíle do budoucna, jaké tendry chtějí vyhrát, jaké potenciální trhy jsou na stole atd.Skrýt celý příspěvek

  • 3ngelchen
   14:10 27.05.2021

   "plány a cíle do budoucna, jaké tendry chtějí vyhrát, jaké potenciální trhy jsou na stole atd."... ty asi nebudeš nejostřejší tužka v penále :))) btw. je to označené jako tisková ...Zobrazit celý příspěvek

   "plány a cíle do budoucna, jaké tendry chtějí vyhrát, jaké potenciální trhy jsou na stole atd."... ty asi nebudeš nejostřejší tužka v penále :)))
   btw. je to označené jako tisková zprávaSkrýt celý příspěvek

   • toustr
    15:42 27.05.2021

    Nejostřejší tužka nejspíš nebudu, tupá ale už vůbec ne... to jen pro začátek ;). Nevím co je na mém komentáři podle Vás (protože my si přece netykáme) hloupého, jen jsem si dovolil ...Zobrazit celý příspěvek

    Nejostřejší tužka nejspíš nebudu, tupá ale už vůbec ne... to jen pro začátek ;).
    Nevím co je na mém komentáři podle Vás (protože my si přece netykáme) hloupého, jen jsem si dovolil kritizovat to, jakým způsobem se CZ pomocí tiskových zpráv prezentuje a propaguje svou značku. Jedna věc je si přečíst víceméně Excel tabulky, naopak věc druhá je umět dobře zacílit na potenciální zákazníky. Toto je, jak jste zmínil, zpráva pro tisk, tedy zpráva k propagaci značky. Vám se třeba zamlouvá číst suchý, někdy až stroze úřednický, text... já Vám to neberu, proto tady je diskuse, aby se diskutovalo pádnými argumenty a ne hned urážkami. Teď si dovolím použít též jedno přirovnání, ať jsme si fifty fifty ;) :
    někteří mají delší vedení a ona informace o tom, jak diskuze vypadá, se k nim může dostat za delší dobu.Skrýt celý příspěvek

    • Maulincio
     22:27 27.05.2021

     ... jak bylo řečeno je to tisková zpráva. Takže než aby AN udělali výcuc a nějak formu upravili, tak článek nadepsali jako "Tisková zpráva" a nijak článek neupravovali. Není to ...Zobrazit celý příspěvek

     ... jak bylo řečeno je to tisková zpráva. Takže než aby AN udělali výcuc a nějak formu upravili, tak článek nadepsali jako "Tisková zpráva" a nijak článek neupravovali.
     Není to tedy marketingový článek, ale čistě informační a záleží na jednotlivých médiích co si z článku vezmou - AN si nevzali nic, tedy spíš si vzali všechno a vykašlali se na formu a bez strávené půlhodiny měli hotovo a článek na webu. Kdyby to byl marketingový článek, tak by byl nadepsán jako "Redakce AN", pod kterým znalý čtenář už pozná, že je to pouze masírka od výrobce/lobby/a jiných, takhle je to jen a pouze tisková zpráva pro média a akcionáře s kterou si nikdo v AN nelámal hlavu...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...