NÁZOR: Evropa - pštros s hlavou v pouštním písku

Foto: Demonstrace na podporu Islámu; ilustrační foto / Reuters
Demonstrace na podporu Islámu; ilustrační foto / Reuters

Po teroristických útocích ve Francii následovaly spontánní i organizované jak projevy solidarity s oběťmi útoků, tak demonstrace svobody slova, které se projevila dalším vydáním karikatur v Charlie Hebdo. Zatímco odmítnutí násilí bylo prezentováno napříč politickou i kulturní reprezentací a pařížského pochodu za svobodu slova se se zúčastnily stovky tisíc lidí včetně politiků: Vyjádření podpory karikatur v dalších zemích už tak jednoznačné není.

Sporné přijetí satiry a kritiků islámu

V minulých článcích jsme poukázali na to, že karikatura je druh satiry, která je součástí naší kultury od dob antiky, připomněli Karla Havlíčka Borovského, který byl za svoje epigramy perzeukován. Satira a karikatura je ve své podstatě vždy zesměšňující - to je její charakteristika. Ale osobnost jednotlivce i vyspělé kultury přijímají humor i sebeironii s nadhledem: Jako prostředek, který jim pomáhá nazřít na sebe a své problémy s nadhledem.

Pro muslimy je tato sebereflexe nemožná: Zobrazením Proroka se cítí dotčeni osobně. Část politické reprezentace a představitelů církevního a kulturního života v Česku jejich postoj přijímá.

Jiní naopak volají po zákazu islámu a v tomto duchu zorganizovali demonstraci. Tu odsoudil například bývalý senátor a nyní člen parlamentu EU Jaromír Štětina na svém facebookovém profilu slovy: "Davová hloupost si vyšla na Hrad. Mimo zákon je v Evropě potřeba postavit džihád a šáriu. Jenže ten rozdíl většina onoho shromáždění, včetně paní Černochové, asi nedokáže pochopit."

Pomiňme nyní, že od voleného zástupce občanů jsou slova osočující potenciální voliče z hlouposti nevybíravá: Na místě by byla osvěta, kterou by pan poslanec osvětlil rozdíl mezi Ústavou daným právem na víru a (i podle něj) problematickým právním systémem. Protest demonstrujících v duchu hesel "Islám v České republice nechceme" ale nelze jednoznačně odsoudit jako upírání práva vyznávat muslimskou víru.

V tomto případě se spíše jedná o obavy těch, kteří sice slovně vystupují proti islámu - nicméně nemají problém s tím, v co nebo v koho muslimská komunita věří či jakým způsobem se modlí. Spíš, než upření víry, jde o nesprávnou interpretaci obav projevů islámu uplatňováním práva šária.

Prameny islámského práva

Vzhledem k podstatě právního systému šária jde o obavy oprávněné: Šária se totiž primárně zabývá vztahem člověka k Bohu (Alláhovi) a dává mu návod, jak žít podle islámu. Je to tedy právní systém, který je založen na výkladu islámských náboženských textů: Souboru Božích pravidel, které jsou ze své podstaty svatá a neměnná. Základním pramenem práva šária je Korán (svatá kniha pojednávající o tom, co Mohamedovi zjevil Alláh).

Ale už nedlouho  po Mohamedově smrti bylo zapotřebí doplnit oblasti, které Korán právně nepokrývá a potřeba muslimů zjistit, co vlastně Prorok dělal či učinil byla důvodem vzniku druhého pramene práva: Na základě svědectví o životě Proroka vznikl soubor pravidel sunna.

Měřítkem pro islámskou právní vědu tedy je nikoli to, co by se mohlo obecně jevit ve společnosti jako spravedlivé, nýbrž to, co řekl nebo udělal Prorok. (Je třeba zmínit, že mezi samotnými muslimy je veden spor o důvěryhodnosti jednotlivých svědectví).

Vyvstává tak pochopitelně otázka, jak a zda vůbec lze právo šária aplikovat po celá staletí: Největšího rozmachu tohoto právního systému došlo mezi 7. a 13. při rozvoji teokratického státu (chalifátu): Tedy státu pod vlivem duchovních, který potřeboval vybírat daně a trestat zločiny.

S vývojem světových společností vyvstala nutnost zařadit zákony moderního světa: V 19. století vznikly v Osmanské říši zákoníky inspirovány evropským právem. Ovšem i ty musely být v souladu s výkladem Koránu, přičemž rodinného práva a záležitosti osobního statusu se změny nedotkly dodnes.

Stran rodiny, uctívání, morálky, pouti, očisty, modlitby, jídla, sexuality praktikuje šária více než miliarda muslimů na celém světě. Odpadlictví, tedy přechod k ateismu či k jiné víře, je přísně zakázáno a v mnoha islámských zemích je za ně uplatňován nejpřísnější trest (viz případ autora Satanských veršů Salmana Rushdieho). Nerovnoprávné postavení žen včetně jejich povinnosti se zahalovat je tak dáno přímo zákonem.

Většina zemí na blízkém východě udržuje dvojí soudní systém: Sekulární a náboženský (ten řeší otázky manželství a dědictví). Jako jediný pramen práva ovšem uznává šáriu Saudská Arábie a Irán, kde je její dodržování jejich zásad kontrolováno náboženskou policií. To znamená, že šária se zde uplatňujeme se všemi praktikami  nejen v rodinném právu, ale i v trestním řízení. 

Totéž zavedl Taliban při ovládnutí Afghanistánu, když uplatňování práva šária spojil s paštunskými zvyky, jejichž výsledkem bylo vystavení místního obyvatelstva středověkým praktikám včetně kamenování či utínání končetin.

Islám v západních zemích

Evropské země uplatnění islámského práva spolu se svými právními systémy nepřipouštějí. Imigranti ovšem vidí ve svých duchovních vůdcích autority, na něž se v případě potřeby obracejí. A právě tito usilují i v České republice o přijetí práva šária v rámci našeho právního systému. Už jsme zmínili výroky kazatele brněnské mešity Alwariho, podle kterého zahalená žena "udržuje ve společnosti harmonii", protože tak "nesvádí cizí muže".

Stejný duchovní se vyjádřil ve smyslu, že v "ideálním státě", kde by byly byly vyřešeny sociální problémy (za takový stát ovšem lze považovat náš: Sociální systém umožňuje žadatelům při splnění podmínek hmotné nouze, aby nehladověli), by bylo možné sekat končetiny: Jako trest za krádež, která by tak byla "neodůvodněná".

Tyto výroky pronesl Alwari současně s tím, že uznává naši Ústavu (která ovšem mrzačení jakékoli lidské bytosti zapovídá). V podobném duchu se ovšem vyjadřuje i ředitel Muslimské unie České republiky Mohamed Abbas, podle kterého je právo šária (zejména vůči ženám) je moudré a Evropané prý potřebují čas, aby ho pochopili.

Přesně v duchu interpretace islámského práva tvrdí, že bůh jako stvořitel zná zemi lépe jako lidé. Právě tento výklad charakterizuje způsob uvažování muslimů a jejich konání v rámci práva šária: Podle nich je to Bůh (Alláh), který vlastně rozhoduje o správnosti jejich činů, které oni pouze vykonávají.

Právě toto přesouvání zodpovědnosti za vlastní činy na vyšší moc, absence ochoty být zodpovědný za své konání, blokuje islámské věřící, kteří se drží práva šária, jak v jejich dalším osobnostním vývoji, tak možnosti rozvoje jejich společnost v demokratické uspořádání vůbec.

Protože - řečeno slovy Immanuela Kanta - "skutečně svobodná může být jen autentická osobnost, zodpovědná za své činy". Jedinec a celá společnost, která se neustále veškeré své činy spojuje s jednáním Proroka a zdůvodňuje své často problematické a v případě francouzských útoků i zločinné jednání svědectvím Mohameda, aniž by za ně nejen odmítala brát světskou odpovědnost, ale vůbec byla ochotná uvažovat vlastní vůlí o spravedlnosti jako takové.

Skutečnost, že se muslimové, uplatňující své požadavky prostřednictvím práva šária, považují za nástroj vyšší moci bez vlastní vůle, vede obyvatele západní civilizace k logickým obavám a nechuti. Označovat občany, kteří vyrostli v civilizaci, jež si s menšími či většími problémy vydobyla demokratické zásady za "islamofobiky" je arogantní a také neprozíravé. Nejedná se totiž o neznalost rozdílu práva a víry, ale instinktivní odpor vůči násilí, které se sice pokrytecky zaštiťuje vírou a vyšší mocí,ale ve skutečnosti hodlá vytlačit západní civilizaci.

To se ostatně ukázalo při útocích na redakci Charlie Hebdo a následných reakcích v muslimském světě i tuzemských komunitách: Byly odsouzeny pouze útoky - tedy forma. Nikoli příčina - zveřejnění karikatur, tedy pouhého zlomku naší kultury - je muslimy nadále zostouzeno jako vážný zločin (po druhém vydání následovaly v muslimských zemích násilné protesty): Šéf Islámské nadace v Brně Hassan Muneeb řekl v rozhovoru pro idnes, že je potřeba "zabránit podněcovačům násilí", mezi které ovšem zařadil i karikaturisty. Na stejnou úroveň, jako jejich vrahy!

Otázkou tedy je, co bude ze strany muslimů či muslimů uplatňující právo šária považováno za nepřijatelné nebo násilí příště?

Sporná reakce v politických a kulturních kruzích

Potom, co redakce Charlie Hebdo otiskla v novém a beznadějně vyprodaném vydání novou karikaturu Mohameda a šéf redakce prohlásil, že tak brání svobodu slova i víry, napsal již zmíněný europoslanec Jaromír Štětina, že se jedná o "hulvátství a neomalenost".

Takový přístup je u člověka, který byl sám svědkem mnoha útlaků, zarážející. Podobně vyjádření známého redaktora Reflexu J. X. Doležala, který se netají kladným přístupem k užívání marihuany (za což mu při striktním uplatnění práva šária hrozil trest smrti), ale ve svém článku Tři nejoblíbenější argumenty proti islámu jsou falešné bagatelizuje povinnost muslimských žen se zahalovat.

Doležal skoro přesně opakuje slova Alwariho v námi dříve citovaném článku, že i "naše babičky chodily s pokrývkou hlavy".  Žurnalistovi v tomto "falešném obvinění" naprosto uniklo, že si ženy musely svoje právo svobodně volit i svobodně volit oblečení, musely pracně vydobýt.

A ochota halit se po sňatku do šátků spadala i v minulosti do krajových zvyklostí jen na venkově a  za její nedodržení hrozilo, stejně jako muslimským ženám dnes, sociální vyloučení z rodiny i společenského života.

Podobné názory vedou k úvaze, zda si vůbec volený zástupce občanů v Evropském parlamentu nebo rebelující žurnalista sami uvědomují, že svým přístupem dehonestují to, co mají sami chránit a reprezentovat: Svobodu slova, rovnoprávné postavení žen.... To, že z pozice politika a novináře sami především svobody slova využívají.

O poslání, kdy by právě lidem jejich profese příslušelo dát najevo muslimským věřícím, že se musí naučit vnímat i jiný než vlastní pohled na vlastní víru a její prosazování, aby mohl okolní svět respektovat jako svobodné a rovnocenné partnery, ani nemluvě.

Polemiku lze chápat u představitelů církve či politiků reprezentující křesťanské politické strany (Halík, Schwarzenberg), protože i katolicismus byl také často terčem kritiky karikaturistů francouzské redakce. Nicméně to, že ani jeden článek ani obrázek Charlie Hebdo nevzbudil běsnění žádného křesťana, svědčí o schopnosti západních věřících praktikovat svoje náboženství bez pocitu krevní msty.

Právě schopnost vnímat zobrazení vlastního idolu či modly ve směšné pozici posiluje vědomí se skutečnými hodnotami vlastní víry, neboť věřícímu umožní je s karikaturou porovnat a vyhodnotit.

Zásadní otázkou ale je, jak, kromě bezpečnostních opatření monitorující radikály, na nátlak muslimů prosazující právo šária v západním světě reagovat. Německo a Kanada žádnou aplikaci islámského práva ve svých zemích nepřipouštějí. Spojené království a USA mají povoleny muslimské rady na základě zákonů o arbitráži, jejich rozhodnutí jsou právně závazná na základě dobrovolnosti, ovšem nesmějí být protizákonná. Podle poslance Štětiny by bylo třeba džihád a šária v České republice postavit mimo zákon.

Je to ale nutné v případě, kdy máme fungující právní systém a možnost stíhat výroky v rozporu s Ústavou a jejich nositele (cizí státní příslušníky) vyhostit? K čemu nám budou nové zákony, když není vůle je naplňovat a výroky zveřejněné v médiích zůstavají bez odezvy příslušných orgánů? V České republice působí skupina Cesta k víře pro Česko známá pod původním názvem Sharia4Czechia - Šaría pro Česko.

Tématem této skupiny je postavení islámského práva v oblastech mimo islámský svět. Prozatím na její projevy upozorňoval pouze Benjamin Kuras s tím, že se podle něj jedná o nacismus. Nyní jsou lidé vyjadřující znepokojení zesměšňování jako "islamofobové", aniž by se někdo vážně zabýval jejich výhradami.

Německá protestanský teolog Martin Niemöller v minulém století poukázal na útlak menšin morálním apelem, který vypočítává, pro které menšiny si nacisté přišli a on se "neozval", končící slovy "...pak přišli pro katolíky,a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant. Pak přišli pro mě a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat."

Pro co všechno si musí z naší kultury musí ještě někdo přijít, abychom se ozvali...? Zatím se vraždilo "jen" kvůli karikatuře a smíchu... Bude příště na řadě třeba drama? Nebo rovnou právní systém, který se na rozdíl od islámského práva šária dokázal vyvíjet, převzít už ve středověku zásady římského práva, které platí dodnes? Právě toho práva, které má stejně jako satira původ k kolébce demokracie- v antice.

Nahlásit chybu v článku


Související články

NÁZOR: Válka podle jména růže

Smích a humor nás odlišuje od zvířat. Smích léčí, uvolňuje endorfiny, "už staří Řekové", tedy ...

Výsledky bombardování pozic Islámského státu

Koalice několika států od 13. června až do středy minulého týdne zničila 3222 cílů Islámského státu ...

NÁZOR: Válka s humorem není směšná

Po útoku na francouzskou redakci Charlie Hebdo přetiskly Armádní noviny jednu z karikatur Mohameda ...

Nejsem Charlie - porozumět arabskému světu

Arabskému světu a islámu pravděpodobně nelze porozumět bez znalosti přírodního prostředí a dlouhé ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • vali
  12:30 02.02.2015

  Chápu, že je to jen názor, ale i přesto, je to publikovaný článek o velmi palčivém tématu moderní doby, který se navíc netýká jen specifického problému terorismu, ale rozebírá celé ...Zobrazit celý příspěvek

  Chápu, že je to jen názor, ale i přesto, je to publikovaný článek o velmi palčivém tématu moderní doby, který se navíc netýká jen specifického problému terorismu, ale rozebírá celé jedno náboženství, očekával bych proto velkou zdrženlivost a věcnost. Týká se to i toho, že ve společnosti sílí islamofobní nálady, často se opírající o nesmysly (Bruselský stromeček apod.), lži, manipulaci s daty atd. Výsledkem jsou pak demonstrace, jako ta nedávná na Hradčanském náměstí, které se účastnilo asi 600 lidí a podle serveru antifa.cz hodně neonacistů (Okamura má s jedním z nich pěknou fotku). Proto se potřebuji ohradit vůči článku, který je sice velmi obecný a autorce v žádném případě neubírám její akademickou hodnost a schopnosti, nicméně svojí rétorikou je jen další vodou na mlýn různým islamofobům a navíc prostě opravdu... nevím jak to napsat, prostě mi připadne tendenční a vezoucí se na té vlně islamofobie. Příklad: čtenáři se sice možná potřebují zorientovat v základech teorie islámského práva, ale není to trochu zcestné, když toto platí pouze asi ve 2-3 muslimských zemích a v desítkách "zbylých" platí právo sekulární, prakticky totožné s naším? Není to trochu mimo, když podle šarí'i většina muslimů nežije? Já neříkám, že nejsou kruhy, které po ní volají, samozřejmě, že jsou, ale počet jejich příznivců rozhodně nedosahuje většiny muslimů (a to ani v západních zemích, byť jsou hodně vidět). Neunikají nám potom reálné příčiny terorismu, když se zabíráme právem, které je už právně mrtvé? Jeho radikální interpretace může sloužit různým extrémistům, ale ti si příznivce asi těžko získají jen tím, že ho budou hlásat. Zato s každou další vojenskou invazí na blízký východ, s každou další ekonomickou krizí apod. jim příznivci přibudou ve velkých číslech.

  Představitelé muslimské obce... další věc, zase něco, co odporuje realitě. Realita v českých zemích je taková, že muslimové jsou zde naprosto roztříštěni do malých skupin, které se spolu často ani nepotkávají (viz. počet modliteben). Dělí se podle míry zbožnosti, zemí původu, místa pobytu v ČR. Na internetu jsou desítky internetových stránek zaměřených na islám, je zde mnoho různých organizací atd. Ta komunita nemá představitele, vedení či něco podobného... (viz pan Abbas, který zastupuje organizaci, co má asi 10 členů). Jsou tu 2 mešity (jedna je v Praze, ale tam třeba Turci mají vlastní modlitebnu, kde se káže v turečtině - příklad nejednotnosti islámské "komunity"), jejichž vedení mluví ústy muslimů, protože někdo to dělat prostě musí a toto vedení bylo kritizováno za 2 kázání (aspoň, co já vím), jedno proti-izraelské a druhé, ve kterém se volalo po nenávidění neislámského a bití dětí, když nechodí do mešity a nechou se modlit, to vyšetřuje policie, ale už je to hodně dávno, od určité doby jsou všechna kázání na internetu a nikdo v nich nenašel problém. I to kritizované je pouze jedno z x stovek a tisíců... Ale ano, má být kritizováno a má být jasně a řádně prošetřeno a islámská komunita musí vědět, že to je mimo zákon ČR, ale má být vizitkou celé té ohromně roztříštěné a různorodé komunity, jestliže padlo z úst jenom jednoho předstvitele její části? Myslím, že ne... Navíc i toto kázaní mohlo vychízet jen z kulturních rozdílů a není ničím nepřekonatelným. A ve sněmovně ho probíral pan Okamura (viz server antifa.cz a jeho fotka s neonacistou, který seděl 13 let za vraždu Roma). Prostě problém v kázíních tu byl, ale není to nic, co by se týkalo celé komunity a jejího pohledu na islám, nemělo by se to proto házet na celou komunitu a na islám, ale na konkrétní lidi a těmi by se i měla zabývat (a zabývá) policie.

  ad semtam: ač s prvním odstavcem v zásadě nesouhlasím - myslím, že rozdíly, na které poukazujete, vychází spíše z kultury arabských zemí, která je ale blízká i místním křesťanům, jezídům, židům, drůzům atd., ne z náboženství. Islám je interpretován a vykládán a také prožíván úplně jinak v Severní Americe, mezi Tuaregy, na Arabském poloostrově, ve Střední Asii ad., rozdíly jsou i mezi Araby. Kosmopolitní právník z Damašku, mluvící 3 světovými jazyky, nacházející oblibu v anglické literatuře může být zbožný muslim a pravidelně se modlit a třeba i bojovat v Assadově armádě proti Daiš... nemusí z něj být hned terorista nebo radikál, jinak s tou Ukrajinou máte pravdu, rozebíralo se to tu hodně, dohledal jsem si to, asi mne ty články minuly, nechodím na AN se železnou pravidelností, tak to napravím a dočtu je :-)

  Takeda: Nesouhlasím s tím, že jedinou cestou do budoucna je súfismus, samozřejmě, potřeboval by nějaký intelektuální boost, ale třeba muslimové dlouhodobě žijící na Západě jsou možná tou cestou, kterou by se islám mohl vydat (myšlenky Taríqa Ramadána apod.). Islám možná v určitém období Aristotela apod. odvrhl, ale intelektuální proudy nedávné minulosti, Rašíd Rida, Afghání a jim podobní myslím viděli východisko z krize správně, jen prostě mocenská politika velmocí a elity blízkovýchodních zemí nastavily cestu jiným směrem... házet to na islám jako celek je prostě nepřesné.

  Jinak nick je a zůstane anonymní stejně, jako v případě jiných přispěvatelů do diskuze, nevidím na tom nic špatného, i když projevuji "disidentní" názor. Myslím, že ho projevuji dostatečně věcně, byť patrně rétoricky provokativně. Je na něj tedy možné věcně reagovat.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  22:09 27.01.2015

  vali V jednou s Vámi souhlasím a to je jakási dekadence naší společnosti. Ovšem i muslimská společnost není dokonalá a má své vážné mouchy. Kulturně jsme odlišní až moc. ...Zobrazit celý příspěvek

  vali

  V jednou s Vámi souhlasím a to je jakási dekadence naší společnosti. Ovšem i muslimská společnost není dokonalá a má své vážné mouchy. Kulturně jsme odlišní až moc. Neznamená, že islám vychází z křesťanství, že je sdílí společné hodnoty. Hodnoty islámu jsou zcela proti všem náboženstvím, jaké svět ovládli. Korán vychází z bible, ale jeho podstata sdělení je odlišná. Prorok musel z něčeho vycházet a bible mu byla základem. Ostatní se jeví jako úprava k obrazu svému (...). Navíc mám pochyby, zda bůh by svěřil toto důležité dílo do rukou przniteli dětí. Vzpomeňte na Sodomu a Gomoru...


  Články o islámu mají na AN své místo a díky za ně. Asi jste si nevšiml, ale třeba UA krize se tu rozebírala až až. Co my tu chybělo, byl článek o dobrovolnických praporech, ale bez něho se obejdu. Vaše touha o článcích, když XY odjede někam bojovat je lehce úsměvná. Co by se jako mělo psát? Návodka jak se přidat, nebo si cucat z prstu historky o daném jedinci... To by se museli AN snížit na prachsprosté vymývače mozků.

  Pokud se podíváte do mapy, zjistíte, že IS je od nás jen o trochu dál než Donbas.
  A bojovníci IS jsou více zásobovaní z Evropy než válčící strany na UA dohromady. Tak prosím nebagatelizujte tento problém.Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  17:19 27.01.2015

  ad nick Vali: Autorka píše ne objednávku redakce a čemu evidentně rozumí, to posoudila komise při jejich státních zkouškách v daném onoru na vysoké škole Ne vy. Článek je Názor, ...Zobrazit celý příspěvek

  ad nick Vali: Autorka píše ne objednávku redakce a čemu evidentně rozumí, to posoudila komise při jejich státních zkouškách v daném onoru na vysoké škole Ne vy.
  Článek je Názor, nikdo tu neuvádí, že bude pojednávat o rozboru práva šária a nebylo to ani účelem. Je určen čtenářům, kteří se potřebují zorientovat v základech teorie práva.
  Článek je současně upozorněním a projevy hlavních představitelů muslimské obce, o než se navíc zajímala i policie a jejichž výroky se projednávaly už i ve sněmovně.Skrýt celý příspěvek

 • siggi
  14:31 27.01.2015

  Takeda: moje předešlá strohá věta vystihla naprosto jasně příbuznost všech tří "doktrín" teroru a násilí, které mají stejný výsledek, a to OBĚTI. PS: snímek Adolfky jsem odstranil ...Zobrazit celý příspěvek

  Takeda: moje předešlá strohá věta vystihla naprosto jasně příbuznost všech tří "doktrín" teroru a násilí, které mají stejný výsledek, a to OBĚTI. PS: snímek Adolfky jsem odstranil sám, neboť ještě nedospěla(zatím) do stavu, aby byla takto zobrazováná....toto a podobná témata, jako je v úvodu článku bude JISTĚ vděčným tématem pro místní žvanily z udatného českého národa, hlavně, že budou opět mlátit práznou slámu a urážet i jiné národy, nejenom muslimy.....zřejmě tady operuje úderka pražské kavárny, či podobných derivátů, coby 5.kolony Velikého Satana.....a s bojovým českým pokřikem: "KDO NEŽVANÍ - NENÍ ČECH".....hrŕŕŕ na ně! :):)Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  14:28 27.01.2015

  vali: Tento "článek" má v nadpisu slovo Názor. Takže nechápu, proč se rozčilujete nad údajnou profesionalitou/neprofesionalitou autorky. Tohle je její názor: souhlaste, ...Zobrazit celý příspěvek

  vali: Tento "článek" má v nadpisu slovo Názor. Takže nechápu, proč se rozčilujete nad údajnou profesionalitou/neprofesionalitou autorky. Tohle je její názor: souhlaste, nesouhlaste, když se Vám to nelíbí, nečtěte. Máte li jiný, publikujte ho, ale házet lacinou špínu, že autorka něco nenastudovala, to jde na netu dost snadno, za anonymním nickem vali.

  Pak pár poznámek k tomu co jste psal. Súfismus jako filosofie islámu, ke které se hlásil i Avicena se nikam nerozvíjí už hezkých pár set let. Kvůli dokonalosti Koránu, jako díla božího, se kterým se nedá polemizovat. Se súfismem umřela islámská filosofie - nějak nevim, jak má tohle přiblížit západní a islámskou kulturu. Vlastně není propastnějšího rozdílu.

  A že Súfisti zachránili antické spisy. Jistě, to jim nikdo nebere. Dovedl se poučit z Aristotela a díky němu to můžem i my. My jsme Aristotela ve 3. století nejdřív pálili a dovedli jsme se poučit. Islám Aristotela zachránil a pak zahodil. To taky o něčem svědčí. Jestli skutečně o tom, že toho máme hodně společnýho, nechám na Vás.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  14:04 27.01.2015

  Siggi: Obušek je ve všech zemích přibližně stejný, nicméně důvody proč Vám jím v té které zemi dává policajt přes hubu mohou být diametrálně odlišné a klás mezi ně rovnítko a ...Zobrazit celý příspěvek

  Siggi: Obušek je ve všech zemích přibližně stejný, nicméně důvody proč Vám jím v té které zemi dává policajt přes hubu mohou být diametrálně odlišné a klás mezi ně rovnítko a předtím je ještě sčítat, to je fakt volovina.

  V té naší byste měl dostat obuškem (obrazně) proto, že šíříte nenávist a propagujete nacistické symboly (uff fotomontáž "heilující" Merkelové a svastiky už Vám odstranili, nicméně jste si ten obrázek sám vybral).Skrýt celý příspěvek

 • siggi
  11:50 27.01.2015

  Ano, radikální islám + fašismus + americký imperialismus = jedno jest!!!

  Ano, radikální islám + fašismus + americký imperialismus = jedno jest!!!

 • vali
  07:25 26.01.2015

  Jo, jenom pro případ, že by na můj předešlý příspěvek přišla nějaká uvědomělá odpověď typu "ať respektují naše tradice a naši kulturu, když mezi námi chtějí žít", tak bych rád ...Zobrazit celý příspěvek

  Jo, jenom pro případ, že by na můj předešlý příspěvek přišla nějaká uvědomělá odpověď typu "ať respektují naše tradice a naši kulturu, když mezi námi chtějí žít", tak bych rád upozornil, na to, že v Ústavě se, pokud vím, nic takového nepíše. Můžete vyznávat jakoukoliv kulturu a tradice, nesmíte ale porušovat české zákony (a jestli se tady objeví někdo, kdo je porušuje, má být trestán on, ne celá jeho komunita; konec konců, drtivá většina muslimské komunity české zákony dodržuje už desítky let). Btw, ani v této zemi nežijí lidé podle jedné kultury. V minulosti nacisté, fašisté a rasisté poukazovali na to, že židovská kultura je neslučitelná s evropskou křesťanskou civilizací. Dopadlo to holokaustem. Dnes se mluví o židovsko-křesťanské kultuře a poukazuje se, že islám, který je jak v Evropě, tak v ES/EU přítomný desítky let, je najednou neslučitelný s naší "civilizací", která je ale sama kulturně nejednotná (sekulární Evropa x USA, které jsou křesťanské (přísahy na Bibli apod. x třeba Japonsko, které má sice demokracii a kapitalismus, ale naprosto odlišnou a svébytnou kulturu, přesto se počítá za součást Západu). V ČR máte jen nějakých 20-30 % křesťanů. Pokud vím, tak Ježíš (mír s ním) byl chudý, ctnostný, cudný, zbožný a pomáhal druhým. Polovina lidí v mém okolí je hamižná, promiskuitní, kostela se štítí jak čert kříže a pro kariéru by podrazili kteréhokoliv kamaráda. Tak jaké pak křesťanství a hlavně - jakápak křesťanská kultura? A nezapomíná se náhodou trochu na to, že práva žen, národnostních, etnických, náboženských a "sexuálních" (omlouvám se, nevím, jak to napsat správně) menšin, dal Evropě sekularismus, jakožto antiteze náboženství? A že různé proti-náboženské proudy na druhé straně vedly i k šílenostem typu komunismu? Myslím, že Češi by se nad sebou měli zamyslet, protože každý má právo bát se o své tradice, svou kulturu, své hodnoty, obzvláště, pokud ho k nim vedly předešlé generace, ale způsob jejich ochrany nesmí porušovat svobodu druhých lidí a hlavně, měl by být založen na reálné historické pravdě, což v českém mediálním diskurzu často nebývá...Skrýt celý příspěvek

 • vali
  07:07 26.01.2015

  Bez urážky, ale v poslední době se na Armádních Novinách objevují články o islámu, které jsou úplně mimo... Zažil jsem tady jen 2 autory, kteří se tomu dokázali věnovat rozumně, ...Zobrazit celý příspěvek

  Bez urážky, ale v poslední době se na Armádních Novinách objevují články o islámu, které jsou úplně mimo... Zažil jsem tady jen 2 autory, kteří se tomu dokázali věnovat rozumně, první psal o konlfliktech na Blízkém východě, jméno si nepamatuju, ale mám pocit, že jsem od něj dlouho nic neviděl, druhý je pan Cílek. Články pana Grohmana o tom, že se z vlastní země vyhánět nenechá jsou sice hezké a určitě při nich srdce zaplesalo nejednomu patriotovi, nicméně srdce plesat přestane, pokud si člověk uvědomí, že třeba konvertité k islámu z řad českých občanů mají také nulový zájem na tom, aby se nechali vyhnat z vlastní země... nehledě na to, že já jsem třeba nenabil dojmu, že by někdo někoho z téhle země vyháněl, pokud vím, utíkají mladí lidé na Západ, aby tady nemuseli v práci krýt korupci a dřít za mizernou mzdu (viz. doktoři), romská menšina do Kanady apod. (kde mnozí dělají problémy, ale mnozí také najdou život bez rasismu a plně se etablují v dané společnosti) a co vím, tak nejvíc se zdrhalo, když sem přijeli nacisté a po nic v roce 68 Rusové (emigrace statisíců lidí na Západ, btw, Rusové si dělají na východní Evropu zálusk znovu a třeba já bych pod nima fakt žít nechtěl). Proč se sakra místo něčeho, co vůbec není třeba takto zveličovat? IS je daleko, přežívá jen díky tomu, že kvůli dlouhotrvajícím občanským válkám/teroristickému řádění v Iráku a Sýrii nastavil po dlouhé době anarchie stabilitu. Má asi 30-60 tisíc členů, kteří by rozhodně bez pomoci místních nezvládli kotrolovat místní území (jen Mosul má 2 milióny obyvatel). Místní jim pomáhají jen proto, že IS nastolil řád a až přestanou u místních existovat obavy z Assada a centrální vlády v Bagdádu, tak se proti IS pravděpodobně postaví sami... (viz debata Petra Pelikána a Břetislava Turečka v debatním klubu na youtube, doporučuju). My řešíme džihádisty, OK, ale to je úzká minorita v muslimské komunitě na Západě, která je radikální, ale radikalizuje ji spíš nihilismus a nulová perspektiva budoucnosti (ekonomická krize, rasismus, osobní problémy, kriminální minulost, vliv džihádistů), než islám jako takový. K danému tématu doporučuju článek olomouckého politologa Michala Brtnického (myslím má blog na lidovkách, odkaz nedávám, google, mozek a prsty má každý, můžete si to najít), kde popisuje džihádistické strategie vedení války se Západem a snahu vyvolat v Evropě konflikt mezi muslimy a nemuslimy (za účelem získání rekrutů a přenesení bojiště do Evropy), odkazuje se na 1600 stránkové dílo džihádisty, vystupujícího pod nom de guerre Abú Músa As Súrí a na již téměř kultovní dílo Abdulláha Azzáma Připoj se ke karavaně, romantizující džihád v Afghánistánu a popisující zločiny Sovětů.

  A já se ptám: Proč se toto neobjeví na Armádních Novinách a místo toho se tady valí kecy o naší civilizaci, která je s islámskou ve skutečnosti propojen daleko víc, než si lze představit? Třeba v Kodexu Gigas je pasáž, věnující se medicíně, a je překladem z arabštiny, který udělal nějaký Ital, protože v době sepsání díla byla arabská/islámská medicína dál, než Evropská (viz Medicína/Avicena/Ibn Sina - jestli nevíte, postačí wiki).

  Dále se ptám: Proč neřešíme v naší společnosti daleko zřejmější problém, kterým je ruská invaze na Ukrajinu? Proč neřešíme to, že na Ukrajině již dnes bojují, ať už jako žoldáci, nebo z přesvědčení, kdo ví, Češi? Ne v Sýrii, ale na Ukrajině bojují naši vlastní lidé...!! A já znám několik lidí z armády, vím, že jsou tam lidé, kteří otevřeně hlásají, že proti slovanům nikdy na straně anglo-sasů bojovat nebudou... Proč to neřešíme? Co když ta hybridní válka jednou dojde až k nám? Budeme se to házet na islámskou komunitu?! C'mon...

  A poslední dotaz: Proč tady články o islámu píše autorka, která tomu evidentně moc nerozumí a je předpojatá? Krom toho, v pasáži věnované zdrojům islámského práva se objevuje definice šaríi, se kterou by se dalo polemizovat (Cesta ke prameni, obecná hodnoty, zákony pouze tam, kde to ukládá zcela jasně Korán). Islámská právní věda se jmenuje fiqh a autorka pravděpodobně nikdy neslyšela o principu obecného dobra, nebo o tzv. idžtihádu (de facto možnost svobodně vykládat význam veršů a hadísů, jestli si to dobře pamatuju). Úplně zapomněla na súfismus a na to, že šarí'a není ani náhodou jen jedna, měnila se v průběhu historie a podle země původu a halvně, je to jen lidská interpretace víra, není pramenem víry. Krom toho, v části věnované muslimům na Západě se skoro vůbec nepíše o Západu... spíše o ČR, která bude Západem ve chvíli, kdy bude vypadat jako Německo a ne jako Balkán a aspoň jedna nová věc se zaplatí z peněz daňových poplatníků a ne z peněz EU, a dále se tam rozebírají 2 postavy české muslimské komunity, která je ale nesmírně různorodá a roztříštěná jak názorově, tak geograficky a její velká část nemusí s ani jedním pánem v článku uvedeným souhlasit (a Bohužel nebývá často vyslyšena médii). To, co mne na té části ale nejvíc děsí, je to, že kdyby se ta část opravdu zodpovědně věnovala muslimům na Západě, narazili bychom pravděpodobně na to, že existují nějaká ghetta, ale na druhou stranu od té doby, co ve Francii platí zákaz nošení náboženských symbolů ve veřejných institucích (školy, úřady apod.; zakázány jsou i křesťanské křížky nebo jarmulky), tak bylo za zahalování pokutováno asi jen 360 holek z 2,5 milionu muslimek žijících ve Francii, nebo že spousta muslimů je na Západě naprosto etablovaná (známý politický komentátor Mehdi Hasan kupříkladu, jehož angličtinu rodilého mluvčího mu může většina Čechů jen tiše závidět, stejně jako titul z Oxfordu). Dozvěděli bychom se třeba o spolupráci židovských a islámských představitelů (košer a halal porážky zvířat jsou prakticky totožné) nebo o tom, jak mladí britští muslimové rádi fandí fotbalu... prostě, proč mám číst článek od ženy, která jednu část nazve "Islám v západních zemích", ale o islámu na Západě přitom ví asi tolik, co Hitler o dobývání Stalingradu.

  Žádám redakci Armádních Novin, aby napříště přišla s opravdu fundovaným článkem, ne s předsudky nabytou snůškou polopravd, která jen lidi utvrzuje v nenávisti a vůbec neřeší problém terorismu, kterému čelíme. Děkuji. Klidně ať to napíše ta samá autorka, je mi to jedno, nechci na ni nadávat, ale nechci se zase naštvat a věřím, že i ostatní čtenáři ocení skutečně fundovaný článek, jako třeba ten poslední od pana Cílka, byť ani s ním není potřeba ve všem automaticky souhlasit.

  Závěrem: Když si uvědomím, že Francie má stálé vojenské základny v Salehu a její těžařské společnosti tam těží uran a další suroviny, říkám si: nemáme s tím terorismem tak trochu máslo na hlavě?Skrýt celý příspěvek

 • Petr M
  21:58 25.01.2015

  V Evropě muslimové nemají, co dělat, naši předkové se po staletí snažili Evropu před jejich nájezdy bránit, naštěstí úspěšně, jinak bychom museli ve jménu Aláha 5x denně mlátit ...Zobrazit celý příspěvek

  V Evropě muslimové nemají, co dělat, naši předkové se po staletí snažili Evropu před jejich nájezdy bránit, naštěstí úspěšně, jinak bychom museli ve jménu Aláha 5x denně mlátit hlavou o zem…Bohužel, to, o co se naši předkové snažili, politici a humanisté, bojovníci za lidská práva apod., zničí během pár desetiletí…
  Pod záminkou stárnutí populace Evropští politici s máslem na hlavě importují islamisty z Afriky, válkou zničených států, místo toho, aby podpořili domácí porodnost a mladé lidi při založení rodiny. Raději lijí peníze do integrace islamistů do společnosti.
  Docela mě pobavila naše vláda, která 2 dny po útocích ve Francii oznámila, že přijme islamisty ze Sýrie…Už vím, koho nevolit.
  Někteří obhájci islámu argumentují také tím, že je jich tu zatím málo apod. stačí se podívat, jaký bordel dokáže udělat pár desítek tisíc Islamistů v Iráků, Sýrii…Na spáchání teroristického útoku stačí pár fanatiků, kterým se nelíbí karikatura Mohameda…
  Jako nejlepší řešení považuji zákaz islámu v Evropě, stejně jako mají v Japonsku, muslimové, kteří to nehodlají akceptovat, ať odejdou do svých rodných zemí, nebo kamkoli jinam mimo EU

  Přeji vám pěkný denSkrýt celý příspěvek

 • Charlie
  20:12 24.01.2015

  Todomatch: nazývat vnitřní trh EU a ekonomické prostředí "zdravým" chce dle mého hodně velkou dávku představivosti (kvóty nebo dotace tu máme na kde co). Takové emisní normy ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: nazývat vnitřní trh EU a ekonomické prostředí "zdravým" chce dle mého hodně velkou dávku představivosti (kvóty nebo dotace tu máme na kde co).

  Takové emisní normy EURO )a vůbec celá CO2 politika) jsou toho zářným příkladem.Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  18:54 24.01.2015

  Moogwi: Jo jo, dik. Ukrajinu radsi nechme.

  Moogwi: Jo jo, dik. Ukrajinu radsi nechme.

 • Vrata
  18:50 24.01.2015

  Ted k tematu. Pro mne dulezite sdeleni clanku je fakt, ze muslimove se snazi veskere pokyny pro svuj zivot vycist z koranu (mozna jsem to moc zjednodusil). Mne to pripomina to, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ted k tematu.
  Pro mne dulezite sdeleni clanku je fakt, ze muslimove se snazi veskere pokyny pro svuj zivot vycist z koranu (mozna jsem to moc zjednodusil). Mne to pripomina to, cemu se tusim rika stredoveka scholastika. Je myslim znamy ilustrativni priklad, jak scholastik zjistuje pocet nohou mouchy - podiva se do Aristotela a zjisti, ze moucha ma 8 nohou. "Dnesni Evropan" nekouka do knih ale rozhledne se kolem sebe, jak svet skutecne funguje, bude pozorovat nejake ty mouchy a zjisti, ze kazda ma 6 noh. Scholastik a "dnesni Evropan" se tak dostanou do sporu, ktery v podstate nelze vyresit, nebot scholastik se odmitne podivat na mouchu. Pokud bude scholastikem fanaticky muslim, urazi se, ze "dnesni Evropan" popira bozi autoritu/rouha se a Evropana (dejme tomu) zabije.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  18:45 24.01.2015

  Vrata: dobrá, zkusím to rozvést. Předně bych nesouhlasil s rozstřílením Doněcku stejně tak jako nesouhlasím s rozstřílením Grozného. Na tak velká města by se všeobecně ...Zobrazit celý příspěvek

  Vrata: dobrá, zkusím to rozvést. Předně bych nesouhlasil s rozstřílením Doněcku stejně tak jako nesouhlasím s rozstřílením Grozného. Na tak velká města by se všeobecně dělostřelectvo nemělo používat. Navíc jak rozeznáte povstalce od nepovstalců, to jaksi nejde. Collateral damage jsem použil záměrně trochu ironicky, protože se to příliš často používá na západě jako taková kouzelná formulka, díky které se to smázne. Panuje takové všeobecné přesvědčení o tom, že rusům daleko méně záleží na vedlejších obětech, než na západě. Jak již jsem zmínil, viděl bych to především jako technický problém, kdy i přes veškerou snahu nedokáží zabránit vedlejším škodám v důsledku použití méně přesných zbraní a méně pokročilého informačního systému. O to více mne ale zaráží fatální chyby na straně spojenců například při bombardování Bělehradu, u kterých si říkám, že snad hraničí se záměrem. Navíc používání kazetových bomb, ochuzeného uranu a podobných vychytávek moc nesvědčí o snaze předejít vedlejším ztrátám, takže si myslím, že si tyto dvě strany nemají co vyčítat. V případě Doňecku je to o to smutnější, že bojují vlastní lidi mezi sebou (ano, je tam nalezlá kdejaká pakáž, ale stále se většinou jedná o ukrajince). Ukrajinu tu ale rozvádět doufám nebudem, páč to by nedopadlo dobře :)Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  18:23 24.01.2015

  Moogwi: diky za upresneni. Jenom mam jeste poznamku ke collateral damage - byla by collateral damage take kdyby armada Ukrajiny rozstrilela Doneck na padrt aby vyhnali povstalce ...Zobrazit celý příspěvek

  Moogwi: diky za upresneni. Jenom mam jeste poznamku ke collateral damage - byla by collateral damage take kdyby armada Ukrajiny rozstrilela Doneck na padrt aby vyhnali povstalce jako to nechal udelat Putin v Groznem? Obcas se stane, ze Doneck zasahne delostrelecky projektil a jde jednoduse o collateral damage. Potom ale nechapu rev rusofilu v takovych pripadech...(neni to jejich tendencni vyjadrovani?)Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  18:16 24.01.2015

  Moogwi: Aha, tak pak je to jasné a souhlasím. Ono to není jen o přesnosti, je to i o chtění. Koneckonců v průběhu momentálního konfliktu na Ukrajině si také ani jedna ze stran ...Zobrazit celý příspěvek

  Moogwi: Aha, tak pak je to jasné a souhlasím.

  Ono to není jen o přesnosti, je to i o chtění. Koneckonců v průběhu momentálního konfliktu na Ukrajině si také ani jedna ze stran nedělá nikterak velké servítky, pokud se protistrana "schová" mezi nebo poblíž civilistů.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  16:52 24.01.2015

  KOLT: k té první části, ano, jenom my nebylo jasné, jestli ten, kdo psal tu zprávu, to myslel pozitivně v tom smyslu, že se podařil nastartovat ekonomický růst, nebo spíš negativně ...Zobrazit celý příspěvek

  KOLT: k té první části, ano, jenom my nebylo jasné, jestli ten, kdo psal tu zprávu, to myslel pozitivně v tom smyslu, že se podařil nastartovat ekonomický růst, nebo spíš negativně kvůli tomu, že je potlačována opozice.

  k té druhé části, poznámka o první válce byla reakcí na vratovo "kdy jich Putin nachal asi 7procent povrazdit v druhe Cecenske valce" kde bych to přeformuloval jako třeba ruská armáda. Kdybychom napsali - Bush nechal při druhé invazi do Iráku povraždit 100 000 Iráčanů, musíte uznat, že je to poněkud tendenční vyjadřování.

  Ohledně collateral damage, rusové dali lidem v groznyji týden na opuštění města před počátkem odstřelování, což mi trochu připomíná humánní izraelské varování sousedů chvíli před útokem na podezřelý dům. Navíc ruské zbraně nejsou natolik inteligentní a přesné jako ty západní, postrádají digitální bojiště atd, takže se nelze divit, že jim to kolikrát lítá bokem :)Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  16:36 24.01.2015

  Moogwi: Což o to, ona situace v Protektorátu B und M byla taky poměrně stabilizovaná. To, že někdo dokáže stabilizovat situaci vládou tvrdé ruky, není nic obdivuhodného. Zvlášť, ...Zobrazit celý příspěvek

  Moogwi: Což o to, ona situace v Protektorátu B und M byla taky poměrně stabilizovaná. To, že někdo dokáže stabilizovat situaci vládou tvrdé ruky, není nic obdivuhodného. Zvlášť, když mu to někdo platí. Udělat, to bez podpory a bez likvidaci opozice, to je kumšt.

  Moc jsem nepochopil poznámku o první válce v Čečensku. Vedlejší škody na životech jsou pochopitelně při každé větší válečné kampani, ale uznejte, že snahy snížit ony "collateral demages" jsou na Západě přecijen o poznání větší než jinde. Někdy jsou z pohledu zasahujících jednotek až absurdní.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  15:40 24.01.2015

  Tím ale mrňavé Čečensko pod vedením Kadyrova není známo teprve až dnes, nýbrž již od "včerejška", rozdíl je možná v tom, že se "dnes" tito muslimští teroristé nesoustřeďují na ...Zobrazit celý příspěvek

  Tím ale mrňavé Čečensko pod vedením Kadyrova není známo teprve až dnes, nýbrž již od "včerejška", rozdíl je možná v tom, že se "dnes" tito muslimští teroristé nesoustřeďují na útoky pouze v Rusku, jako dříve, ale vydali se do světa. (Zřejmě na příkaz svého nejvyššího velitele Putina - ironie )
  Jinak v první čečenské válce těch obětí bylo o něco málo méně, možná stejně, ale neřekl bych, že je nechal povraždit Jelcin, nebo ano ? Na západě se tomu říká collateral damage.

  Malá odbočka, zavítal jsem na wikipedii připomenout si pár informací o Čečensku, a pobavila mne tahle část - "Od roku 2007 vládne republice tvrdou rukou Ramzan Kadyrov, který má podporu Putina. Kadyrovovi se i díky vydatnému přílivu peněz z ruských federálních fondů a násilnému potlačování opozice podařilo situaci v republice stabilizovat a obnovit ekonomický růst." což je trochu paradoxní, je to tedy myšleno jakože je to dobře nebo špatně ? :)

  http://www.novinky.cz/zahranic... Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  14:03 24.01.2015

  Jeste k Cecensku: dnes je mrnave Cecensko pod Putinovym vedenim svetozname dodavkami muslimskych teroristu a placenych zoldaku.

  Jeste k Cecensku: dnes je mrnave Cecensko pod Putinovym vedenim svetozname dodavkami muslimskych teroristu a placenych zoldaku.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3