Experimentální přesun mechanizovaného praporu AČR

Pandury II Armády ČR při přesunu; ilustrační foto; větší foto / Marcel Rychtecký

Přesun je nedílnou součástí vojenského umění. Schopnost přesunout vojska měla nejednou významný podíl na výsledku bitev. V následující úvaze nebudeme přesouvat celé brigády nebo divize. Dejme si podstatně skromnější úkol. Přesuneme pouhý jeden mechanizovaný prapor Armády ČR.

Záměr 

Ve vojenských řádech je přesun „po vlastní ose“ obvykle označován výrazem „pochod“ (nebo pochod na vozidlech). Chceme nastínit čtenářům komplexnost a složitost přesunu vojenské techniky a zejména „imunizovat“ čtenáře proti různým prohlášením některých politiků a novinářů, kteří virtuálně a bez pochopení následků vrhají do boje vojenské jednotky na vzdálenosti stovek či tisíců kilometrů.  

 

  

Hlavním úkolem našeho experimentu (resp. případové studie) je prověření schopnosti kompletního mechanizovaného praporu AČR, vybaveného kolovými bojovými vozidly pěchoty (KBVP) Pandur II, provést bojový pochod přes spojenecké území do zájmového prostoru na vzdálenost přesahující možnosti denního pochodu.

 

Jedná se o myšlenkové cvičení, ale navržené tak, aby mohlo být v rámci výcviku realizováno Armádou ČR.

 

Cílem pochodu je Lotyšsko a experiment počítá s pochodem po vlastní ose v situaci, kdy se není možné spoléhat na zásobování palivem na trase.
 

Cílem experimentu je především:

- procvičit schopnost organizovaného pohybu v kolonách s různými druhy techniky na dlouhé vzdálenosti za běžného provozu na spojeneckém území, navigace a orientace na neznámé silniční síti;

- ověřit funkční schopnost zařízení a ochrany tankovacích a odpočívacích zastávek na spojeneckém území;

- vyzkoušet schopnost plně zásobovat prapor na pochodu vlastními prostředky a řešit vzniklé problémy;

- prověřit schopnost shromáždění praporního uskupení na daném místě;

- procvičit vojáky v hygieně, stravování a odpočinku v podmínkách přesunu.

- k následujícím druhotným úkolům patří ověření součinnosti s orgány na vlastním a na spojeneckém území;

- zjištění schopnosti operativně použít chybějící techniku a vojáky z jiných útvarů a integrovat je do praporu;

- procvičení schopností logistické podpory praporu jinými jednotkami;

- praktický výcvik příslušníků generálního štábu (GŠ), brigády, praporu a dalších řídicích orgánů při přípravě a provedení pochodu;

- reálné vyhodnocení schopnosti spojenecké silniční sítě absorbovat přesun mechanizovaných vojsk bez přerušení civilní dopravy.
 

Pro provedení experimentu byl vybrán 42. mechanizovaný prapor (42. mpr) v Táboře. Přípravu přesunu by na příkaz velení AČR vykonala k tomu určená řídicí skupina GŠ a ministerstva obrany (MO). Konečným výsledkem práce řídicí skupiny by pravděpodobně byl rozkaz GŠ AČR k přesunu 4. brigádě rychlého nasazení (4. brn) pro přesun 42. mpr a další rozkazy pro ostatní zapojené složky AČR.

 

V rozsahu článku není možné popsat větší část rozsáhlé štábní práce. Budeme se snažit alespoň naznačit výpočty a úvahy, které je potřeba udělat před samotným vydáním rozkazu k přesunu.

 

Musíme si nejdříve uvědomit obrovskou zodpovědnost při plánování přesunu. Jde o životy vojáků, civilistů a o techniku v hodnotě mnoha miliard korun. Jen 39 pandurů představuje hodnotu v částce asi tří miliard Kč.

 

Zadání pro přesun

Začátek:  základna 42. mpr, VÚ 1825 Tábor, kpt. Jaroše

Konec: Lotyšsko, prostor okolo Litene

Vzdálenost po silnici: 1550 km (podle zvolené trasy)

Pochodová rychlost: 40 km/hod
 

Optimální trasa z Google mapy. V praxi by to tak jednoduché pravděpodobně nebylo. / Google Maps

 

Přesunovaná vojska

Účelem přesunu je dopravit na místo určení bojeschopný mechanizovaný prapor. Pojem „bojeschopný“ znamená, že má nejen dostatečně naplněné počty vojáků a techniky, ale má také zásoby na tři dny vedení bojové činnosti.


 

Organizační struktura mechanizovaného praporu; větší foto / Tomáš Foldyna

 

Hlavní bojovou sílu praporu tvoří 39 vozidel Pandur II různých verzí (35 KBVP, dva ženijní, dva zdravotnické) a 12 120mm minometů vzor 82, přepravovaných vozidly Tatra 815 7T3RC1 8×8 PRAM.

 

Počty vozidel, rozdělených podle typů podvozků:

 

Typ vozidla

počet

KBVP Pandur II všech verzí

39

Land Rover Defender 110 a 130 všech verzí

36

Tatra 810 6×6 všech verzí a nadstaveb

23

Tatra 815 4×4 všech verzí a nadstaveb

2

Tatra 815 6×6 všech verzí a nadstaveb

22

Tatra 815 8×8 všech verzí a nadstaveb

24

 

Na tomto místě musím zdůraznit, že skutečné typy a počty techniky, paradoxně hlavně nebojové, podléhají utajení. Všechny uvedené údaje byly posbírány z různých veřejně dostupných zdrojů a nemusí plně odpovídat skutečnosti.

 

Poznámky ke složení praporu

 

Abychom článek o přesunu nezměnili na diskusi o složení praporního uskupení, ponecháme jej v organické sestavě bez větších změn.

 

Nicméně pro naše potřeby 42. mpr za účelem větší šance úspěšného ukončení experimentu vylepšíme o následující vozidla: 

- Zaměnit osobní automobily za terénní land rovery a autobus vozidlem T-810 s nadstavbou pro přepravu osob. Silniční vozidla jsou sice velmi efektivní na dobrých silnicích, ale mimo ně jejich použitelnost klesá k nule. Hlavně to platí pro autobusy.

- Vozidla na podvozku Praga V3S (polní kuchyně, dílenská vozidla) za T-810 nebo T-815 s příslušnými nadstavbami nebo kontejnery. Ohledně kuchyní existují dvě reálné možnosti. Sestava Varna firmy Karbox, která je dimenzována jako souprava několika kontejnerů, nebo kuchyně Poka-M, která je díky vlastní elektrocentrále nezávislejší a pohyblivější. Nicméně Poka-M byla vyrobena v jediném prototypu, proto použijeme sestavu Varna.

- Cisterny a plniče roty logistiky. (Jako plniče zde budeme označovat vozidla schopná doplnit palivo do jiných vozidel, typově označovaných zkratkou CAP). Podle dostupných zdrojů má logistická rota údajně dvě automobilové cisterny CA-18 s přívěsem CP-11 (které nemají možnost doplňovat palivo vozidlům) a jen jeden nebo dva plniče CAP-6M. To přináší pomalé doplňování paliva všem 146 vozidlům během přesunu. Proto cisterny CA-18 pro náš případ nahradíme plniči CAP-12,5. Mají sice menší objem, ale dokážou doplňovat palivo.

 

Přibližný poměr mezi vezeným množstvím paliva ve vlastních plničích praporu (po záměně CA-18 na CAP-12,5) a objemem nádrží všech vozidel praporu. / Tomáš Foldyna

 

Pro účely lepšího řízení dopravy by bylo vhodné posílit prapor jednotkou vojenské policie, operativně provádět letecký průzkum trasy třeba pomocí bezpilotních letounů. Nicméně v našem případě ponechme tyto činnosti na hostitelské zemi.

 

Závěr ke složení praporu

 

Je třeba si uvědomit, že hlavní bojovou sílu 35 bojových verzí KBVP Pandur a 12 minometů, tedy v celku 47 bojových objektů, potřebuje k zajištění bojové činnosti 99 podpůrných vozidel, tj. jejich dvojnásobek! Ani u pěšího (lehkého či motorizovaného) praporu by to nebylo lepší.

 

Výše uvedený přehled jen potvrzuje závislost armády na logistice. Sporná je také taktická manévrovatelnost praporu v terénu, který se sestává z vozidel s různou průchodností terénem, diametrálně odlišnou pancéřovou ochranou a z množství nákladních automobilů. Ale to ponechme na další články.

 

Málokdo má možnost vidět všechna vozidla praporu pohromadě. Uvedený jednoduchý náčrtek „nastoupeného“ praporu jistě dostatečně napomůže vytvořit si jeho reálnou představu. 

 

Nastoupený prapor; větší foto / Tomáš Foldyna

 

Pro podmínky experimentu bude větší část přepravovaných zásob munice nahrazena balastní zátěží, za prvé aby případný cvičný přesun nemohl být prezentován jako provokace, za druhé pro snížení případných rizik pro civilní obyvatelstvo.

 

V případě ostrého nasazení se množství munice vypočte podle dřívější normy, kdy zásoba munice se počítala v palebných průměrech (p/p). Podle této normy tonáž munice převážená a uskladněná na vozidlech praporního skladu, která by zabezpečila až tři dny bojové činnosti, činí 16 až 20 tun munice.

 

Zásobovací četa má pět vozidel N3G-V Tatra 810 o užitečném zatížení 5700 kg. Z hlediska obložnosti munice (uskladnění muničních truhlíků jen do výše postranic) se využije tonáž vozidla tak do 75 %. Zásobovací četa podle navrhované struktury praporu je tak schopna přepravovat potřebnou zásobu munice pro prapor na tři dny bojové činnosti.

 

Uvedená zásoba munice v praporním skladu by průběžně postačovala, kdyby prapor vedl činnost ve svazku brigáda a munice byla plynule doplňována z brigádního skladu. Pokud ale má prapor působit samostatně bez brigádní podpory, je nutné zdvojnásobit množství vezené munice a tedy zdvojnásobit počet vozidel N3G-V Tatra 810 zásobovací čety z 5 na 10. Následně je munici třeba doplňovat přímo místních skladů, pokud se prapor nezačlení do standardní organizační brigádní struktury.

 

Přesun přes cizí území

Pohyb pouhého jednoho praporu po cizím (třebaže spojeneckém) území je zcela vyloučen bez souhlasu a součinnosti se státními a vojenskými orgány daného státu. Tyto musí schválit jak přesun samotný, tak použité trasy, itineráře i zastávky.

 

Druhá strana musí zajistit alespoň určitou regulaci a organizaci dopravy, aby prapor nezůstal trčet hodiny v zácpách, například u právě započaté opravy silnice, případně druhá strana nepřesouvala jinou kolonu přesně v daném časoprostoru.

 

Podobně musí hostitelské země zajistit ochranu trasy. Prapor samozřejmě není úplně bezbranný, ale v pochodové sestavě je podstatně zranitelnější než v sestavě bojové. Kdyby bylo všech 146 vozidel seřazeno jen v jediné koloně (proudu), činí to při 70metrových rozestupech přes deset kilometrů. Při sedmi proudech po 20–21 vozidlech a mezerách mezi proudy jen pět minut (tj. 3,3 km při 40 km/h) pak bude prapor roztažen po délce téměř 30 km.

 

Znázornění délky pochodového proudu praporu při daných parametrech. / Toáš Foldyna

 

Pro boční zajištění a efektivní regulaci dopravy po trase prapor sám o sobě nemá dostatek prostředků. Posílat větší jednotky z nadřízených stupňů kvůli pouhému praporu by bylo neefektivní. Posílat na cizí území prapor bez zajištění hostitelské země by znamenalo riskovat jeho ztrátu. S jistotou tedy můžeme říci, že pokud nebudou tedy Polsko, Litva i Lotyšsko schopny pomoci se zajištěním přesunu, prapor nebude vyslán.

 

Limity pochodující jednotky

Počty zastávek, organizace zásobování a odpočinku vojsk se odvíjí od vzdálenosti a času přesunu. Je logické, že 1500 km nezvládne prapor v jednom tahu bez zastávky. Pochodující vojska mají tři základní limity: (1) odolnost techniky; (2) palivo; (3) odolnost člověka.

 

Nejméně omezujícím limitem je v našem případě odolnost techniky. Dnešní vozidla při správné údržbě zvládnou 1500 km bez problémů. Nicméně s rostoucím počtem vozidel ve skupině, při špatném stavu silnic, často pomalém pohybu v koloně a při přepravě těžkého nákladu je pravděpodobnost poruchy poměrně vysoká. Pro uvedený případ je zapotřebí jednoznačně určit pravidla nakládání s porouchanou technikou. Zda a při jakém rozsahu poruchy: (a) provést opravu na místě prostředky praporu, (b) odtáhnout a kam, (c) ponechat na místě a vyčkat na odsun.

 

Závažnějším limitem je palivo. Obvyklý dojezd techniky na jednu nádrž se uvádí teoreticky okolo 600 km. Můžeme tedy naplánovat doplnění paliva pouze třikrát, dejme tomu třeba po 500 km, 1000 km a po 1500 km? Nikoliv. Pro vojenskou jednotku by šlo o nezodpovědný hazard. Prapor musí být v každém okamžiku nejen bojeschopný, ale v hloubi cizího území být schopen případného rychlého ústupu nebo jiného manévru. Proto bychom měli stanovit minimální hranici stavu paliva u pochodujících jednotek na 30 procent, a to přinejhorším.

 

Rozdíl v bezpečnostní záloze dojezdu po přidání jediné tankovací zastávky na trase; větší foto / Tomáš Foldyna

 

Vhodný čas na tankování nám pomůže lépe určit poslední limit, tím je odolnost člověka. Profesionální řidiči (proti předpisům) zvládnou 12 i více hodin za volantem.

 

Je potřeba si uvědomit specifika přesunu vojenské jednotky. Podstatný je nejen čas, ale ještě více stav, v jakém prapor dorazí. Na místě určení na vojáky nečeká odpočinek, ale tvrdá práce a bojové nasazení. Při přesunu mají vojáci zodpovědnost za drahou techniku, životy ostatních vojáků a vzhledem k hmotnosti a velké kinetické energii vozidel představují nebezpečí pro ostatní účastníky provozu.

 

Vojenská jednotka se musí pohybovat organizovaně s daným pořadím vozidel, s určenými rozestupy mezi vozidly i mezi jednotlivými kolonami. V námi posuzované situaci není hypoteticky vyloučen útok na přesouvající se vojska, to znamená, že vojáci musí sledovat okolí, být ve střehu a jsou vystaveni působení vícezdrojového stresu v porovnání s běžným řidičem. Proto jsou přestávky a odpočinek důležitými faktory, které pomáhají jednotce dorazit s co nejmenšími ztrátami a v bojeschopném stavu.

 

Na odpočinek pamatují i vojenské předpisy, například Všeob-P-37. Nicméně v mimořádné situaci může velitel vždy určit přestávky podle taktické situace, schopností a stavu jednotky.

 

Stanovme proto normy následovně:

- Během 24 hodin 3 úseky po 4–4,5 hodinách s přestávkou 30–60 minut s následným odpočinkem (do uplynutí 24 hodin).

- Vozidla přepravující nebezpečný náklad (munice, palivo) by měla provést krátkou zastávku za účelem kontroly vozidla a nákladu maximálně po 30 minutách jízdy a další každé 2 hodiny (tj. jednu mezi každým 4–4,5 hodinovým úsekem).

- Po 4–5 výše uvedených celodenních pochodech je určen celodenní odpočinek.

 

Určení zastávek a přestávek v pochodu; větší foto / Tomáš Foldyna

 

Zjednodušme si v našem případě výpočty a s velkou dávkou optimismu počítejme s průměrnou rychlostí jízdy 40 km/h bez ohledu na typ a stav silnice. Z předběžných výpočtů nám tedy vychází, že pochod bude proveden v následujících etapách (viz tabulka).

 

Etapy pochodu:

1. den

Přesun po vlastním území na místo srazu s posilovými jednotkami

2. den

Přesun po území Polska na místo odpočinku za Varšavou

3. den

Přesun z Polska přes Litvu na místo odpočinku na území Lotyšska

4. den

Dokončení přesunu do Litene a zaujetí pozice

 

Úkoly pro rekognoskační skupinu

Po předběžném určení tras a rozvržení pochodu je potřeba vykonat rekognoskaci pochodové osy. Jejím úkolem je provést průzkum zvolených tras pochodu, určit nejvhodnější trasu (trasy), identifikovat problémová místa, definovat možné objížďky a alternativní trasy, stanovit průjezdnost, najít vhodná místa na zastávky a odpočinek včetně alternativních, posoudit různá rizika včetně možností útoků diverzních jednotek proti praporu. To vše v součinnosti s orgány hostitelských zemí.

 

Pochodující vojska by neměla být závislá pouze na GPS navigaci a na mapách, třebaže jde o podrobné vojenské mapy. Existuje příliš mnoho důležitých bodů, které nemusí být na mapách zaznamenány a které se mohly mezitím i změnit. Ani čerstvý satelitní snímek nediagnostikuje únosnost terénu nebo podezřelý stav mostu atd. Například obyčejná fotografie daného místa (odbočky, zastávky, překážky), jak vypadá přímo z cesty, může značně pomoci při orientaci a vyhnout se nedorozumění.

 

Část výsledků rekognoskace trasy. / Tomáš Foldyna

 

Bude proto potřebné reálně fyzicky projet a prozkoumat trasy a vyhotovit patřičnou dokumentaci. Dnešní technika (digitální fotoaparáty, kamery, počítače) naštěstí umožňuje pořídit třeba tisíce fotografií, hodiny videozáznamů a zachytit tisíce údajů. Toto vše dokáže zpracovat do přehledné dokumentace a operativně přeposlat všem, kdo informační data potřebuje.

 

Laptopy a případně i tablety pak dovolují přesunujícím se jednotkám mít uvedenou dokumentaci u sebe bez nutnosti tisknout úplně vše. Vlastně i barevný tisk je dnes poměrně levný a bezproblémový. Co dříve mohl mít maximálně velitel kolony, to dnes může být v podstatě v každém vozidle. Pokud se běžně dostupná technika doposud nepoužívá v praxi, je to jen na škodu věci.

 

Armáda ČR musí mít rekognoskaci pochodových os mít připravenou ve všech strategických směrech. Nemusí jít jen o Pobaltí, ale také například o ozbrojenou ochranu jižní a jihovýchodní hranice Evropské unie.

 

Výběr zastávek

Nalezení vhodných míst pro zastávky je obtížný úkol sám o sobě. Víme, jaký problém dokáže udělat jediné vozidlo stojící na nevhodném místě, natožpak pochodový proud o 10–20 vozidlech.

 

Pohledem do mapy zjistíme, že okolo daného kilometru opravdu nemůžeme zastavit pochodový proud bez zablokování provozu. Už vůbec tam nemůžeme tankovat, protože není možné postavit cisterny vedle silnice a silnici bychom dokonale ucpali v obou směrech. Přestože jsou lesy vhodné z hlediska ukrytí, mnoho lesních cest představuje problém proto, že jsou velmi úzké a nelze se na nich často ani otočit. U polních cest i okolního terénu vyvstává otázka jejich únosnosti, která se může změnit během krátké doby. Proud vozidel by zde mohl lehce uváznout.

 

Lepší silnice sice obvykle mají odstavné pruhy, ale pro zajištění bezpečnosti vojáků pohybujících se okolo vozidel je potřeba větší šířka. To může při hustějším provozu vytvořit nepříjemnou zácpu, která v konečném důsledku zkomplikuje přesun celého praporu.

 

Hledáme tedy vhodná parkoviště či jiné plochy. Přitom je nutno řešit otázku, zda mohou být použity a za jakých podmínek.

 

Ještě zajímavější úkol je výběr prostoru pro odpočinek po celodenním pochodu. Musíme najít místo, kde se celý prapor může vhodným způsobem rozptýlit s co nejlepší možností ochrany, výdeje stravy, údržby vozidel, hygieny, dotankování atd.

 

Ze cvičných a experimentálních důvodů nebyla na cizím území použita pro odpočinek ani kasárna hostitelských zemí, ani jiná ubytovací zařízení.

Příklad míst pro bezpečnostní přestávky a místa odpočinku na trase; větší foto / Tomáš Foldyna

 

K níže uvedeným zastávkám by bylo reálně potřeba určit místa pro alternativní zastávky, místa pro kontrolní zastávky. Totéž platí pro objížďky a alternativní trasy.

 

Přes vlastní území na místo srazu, posilová vozidla

Účelem prvního dne je shromáždit všechna vozidla včetně posilových a zásoby na místě srazu. Zde se vykonají finální přípravy tak, aby se prapor, seřazen do výsledných pochodových proudů, mohl vydat na území Polska. Vojáci a technika chybějící do tabulkových počtů se doplní z 41. mpr v Žatci.

 

Jako místo srazu byl vybrán Bohumín. Pro shromáždění, nakládáni a další úkony okolo vozidel je vhodná pevná plocha. Pro hygienu, spánek a stravování vojáků jsou vhodné existující funkční objekty. Proto byl zvolen prostor s několika budovami, které budou krátkodobě využity vojenskou správou. Vedle sebe jsou zimní stadión, penzion a fotbalový stadion s dostatečně velkými parkovišti a potřebným vybavením. V případě nutnosti sem může být přesunuto potřebné množství kontejnerů (ubytovacích, hygienických, kuchyní, jídelen).

 

Regulaci dopravy a ochranu na území ČR řeší jednotky vojenské nebo i státní policie. Část vozidel může dorazit na místo s předstihem, aby naložila některé zásoby. Na bezpečnostní zastávce mohou být kromě hygienických kontejnerů rozvinuty také polní kuchyně z jiných útvarů. Není důvod neposkytnout vojákům teplou stravu, je-li to technicky možné a získají-li jiné útvary možnost procvičit se v podpůrných činnostech.

 

Na vlastním území není ani v této situaci vyloučen nákup všech výše uvedených služeb přes smluvní domácí cateringové firmy.

 

Palivo

Na úsek z Bohumína do Litene je potřeba okolo 155 m3 paliva, co přesahuje kapacitu cisteren a plničů praporu. Na konci přesunu musí mít prapor stále palivo na tři dny bojového nasazení, proto je potřeba přidat posilové cisterny nebo plniče. Podobně prapor potřebuje vézt s sebou i potraviny, které se spotřebují během přesunu.

 

Na místě sboru se proto k praporu připojí:

- 2 cisterny CA-18 s přívěsy CA-11;

- 2 plniče CAP-12,5 s přívěsy CA-11;

- nákladní automobil pro převoz potravin;

- ozbrojený doprovod 4× land rover pro zajištění návratu posilových vozidel.

 

Dohromady tak musíme zajistit v Bohumíně dodávku přes 160 tisíc litrů paliva (tj. včetně naplnění všech cisteren a plničů). Na obou zastávkách (Tvarožná, Bohumín) pak téměř 2000 dávek stravy (3× teplá nebo studená strava).

 

Potřeby pro přesun přes ČR; větší foto / Tomáš Foldyna

 

Zásobování vodou

Na místě nasazení se předpokládá podle potřeby využití existujících zdrojů vody ošetřené úpravnou AQUASAFE, která je (resp. může být) součástí hospodářské čety roty logistiky. Prapor disponuje prostředky na rozvoz vody k jednotkám.

 

Během přesunu je situace odlišná. Potřeba člověka i normy se mění podle zátěže a klimatických podmínek, úplně minimálně počítejme se třemi litry denně. Jedna část této spotřeby bude uspokojena na těch zastávkách, kde se bude podávat i strava (tj. minimálně na místech odpočinku po denním výkonu). Zde bude využito buď místních bezpečných zdrojů (především v Bohumíně), nebo cisterny/úpravny praporu.

 

Druhá část pitného režimu je během jízdy a zastávek, kde se nedoplňuje voda. Balená voda je nejbezpečnějším, nejjednodušeji skladovatelným a nejjednodušeji distribuovatelným zdrojem pitné vody. Vozidla uvezou pro svou posádku dostatek lahví na jeden nebo i více dnů přesunu. Nebude také nutné na bezpečnostních zastávkách zdržovat vojáky organizací distribuce vody, přesouváním k cisterně, vymýváním a doplňováním vlastních nádob, resp. hydratačních vaků. Jisté problémy mohou nastat v případě příliš vysokých teplot ovzduší. Nicméně půl dne lze na „teplé" vodě vydržet a existují způsoby, jak uvedenou situaci řešit.

 

Zajistit 1300 lahví v Táboře a přes 3200 (2 + 2 + 1) před odjezdem z Bohumína vypadá jako velké množství. Není tomu tak. Na jednu paletu se vejde 816 lahví. Dodat do Tábora dvě necelé palety (2 tuny) a do Bohumína 4 palety (5,1 tun) představuje pro dodavatele poměrně jednoduchý úkol.

 

Schéma zásobování vodou během přesunu; větší foto / Tomáš Foldyna

  

Proudy, mezery mezi proudy vs. zastávky

Vyšší počet vozidel v proudu teoreticky způsobí:

- zkrácení celkové délky praporu během přesunu a zkrácení doby průjezdu jedním místem;

- každý proud bude mít větší palebnou sílu;

- každý proud může být nezávislejší a mít třeba i svůj vlastní plnič, ze kterého bude tankovat (tím pádem by každý proud tankoval nezávisle).

 

Uvedené teoretické výhody však dostávají mezery při dalších výpočtech. I s posilovými vozidly má prapor k dispozici pouze šest plničů. Rozdělit prapor na šest proudů znamená mít až 26 vozidel v každém proudu. Bude-li průměrný čas tankování dvojice vozidel jedním plničem pouhé tři minuty (se všemi úkony a pohyby vozidel), pak pro natankování celého proudu potřebujeme 39 minut. To není ideální. Vozidla již stojí a posouvají se přes půl hodiny a ještě nemají dotankováno. Dojde-li k nějakému problému s tímtojediným plničem, další jediný plnič jiného proudu je daleko vzadu nebo – ještě hůře – vpředu.

 

Čím je proud delší, tím je těžkopádnější, více blokuje provoz a vyžaduje více prostoru pro zastávku. Jako lepší varianta se jeví mít méně početné proudy a vyslat hned za čelním zajištěním skupinu, která zřídí na plánované zastávce tankovací místo s více plniči.

 

Například při variantě s 15–18 vozidly v proudu stačí na tankovací zastávce použít tři plniče, které natankují proud asi za devět minut při menším pohybu vozidel. Tři plniče zůstanou v rezervě a mohou jet na místo odpočinku, kde na konci dne vozidla opět dotankují. Půlhodinová bezpečnostní přestávka tak stačí s rezervou i na natankování.

 

Přibližný vliv počtu vozidel a počtu plničů na dobu tankování proudu v minutách:

 

Počet cisteren

Velikost proudu

1

2

3

4

5

6

15

24

12

9

6

6

6

16

24

12

9

6

6

6

17

27

15

9

9

6

6

18

27

15

9

9

6

6

19

30

15

12

9

6

6

20

30

15

12

9

6

6

21

33

18

12

9

9

6

22

33

18

12

9

9

6

23

36

18

12

9

9

6

24

36

18

12

9

9

6

25

39

21

15

12

9

9

26

39

21

15

12

9

9

 

Na otázku, co se stane, když hypotetičtí „diverzanti“ přece jen zničí celou tankovací skupinu se třemi plniči, je poměrně jednoduchá odpověď. I nedotankovaná vozidla mají větší než 200km rezervu v nádrži, tři plniče v rezervě, plus cisterny a přívěsy s palivem. Nadřízené velení se může podle situace rozhodnout, zda se prapor vydá na cestu zpět, zůstane a počká na nové plniče, nebo bude pokračovat.

 

Schéma ideální tankovací zastávky. Skutečná podoba je vždy limitována reálnými prostory. / Tomáš Foldyna

 

Jaké zvolit rozestupy mezi proudy? Budou-li příliš malé, při zpomalení nebo zastavení jednoho proudu poroste pravděpodobnost řetězového zpomalování a zastavování dalších, případně až celkového uváznutí praporu. Při rozestupu kratším, než je doba bezpečnostní nebo tankovací zastávky, musíme najít takové místo, kam se vejde více než jeden proud, nebo více míst pro zastávky.

 

Například při rozestupu 15 minut a trvání zastávky 30 minut musíme najít místo pro dva proudy.

 

Příliš velké mezery znamenají snížení možnosti vzájemné pomoci mezi proudy a například taky dlouhé čekání na dílenské vozidlo. Jednohodinový rozestup také znamená, že deset proudů bude dojíždět na místo tankovací zastávky nebo odpočinku až devět hodin, což prodlužuje nutný čas obsazení zastávky a zkracuje odpočinek vojákům hospodářské čety, kteří nemohou vyrazit další den až poslední.

 

Vidíme, že existuje množství kombinací a navzájem si odporujících požadavků. V literatuře lze najít také zásadu, že při přesunu se logistické jednotky řadí na konec celé sestavy.

 

Teoreticky to možné je, ale jen ve dvou případech:

- tankuje se z jiných zdrojů na etapních stanicích;

- tankovací zastávka je zároveň odpočinkovou zastávkou (viz například na našem území, kde se jede ve dvou úsecích jen 358 km).

Řazení proudů pro přesun po cizím území

Zatímco na vlastním území měl prapor luxus dostatečné ochrany, na cizím území se na to přes dohodnutou součinnost nelze spoléhat. V našem experimentu reálné nebezpečí diverzních útoků nejspíš nehrozí, ale cílem je alespoň přibližně napodobit tento stav.
 

Nemůžeme proto sestavit proudy jednoduše po rotách a nechat logistická vozidla vzadu bezbranná, ale musíme vytvořit smíšené proudy. Nevýhodou každého „mixu" je samozřejmě skutečnost, že v případě kontaktu s většími silami protivníka jsou mechanizované roty rozdělené do proudů a případný přechod do bojové formace bude komplikovaný. Na druhé straně pochod probíhá daleko od hypotetické bojové linie a nějaké překvapivé setkání s rozvinutými silnými jednotkami protivníka je krajně nepravděpodobné.

 

Zkusíme si v odrážkách naznačit některé principy, které jsem se pokoušel splnit při rozdělení vozidel do proudů:

- Každý proud chrání palebná síla alespoň dvou nebo tří vozidel Pandur II, nejlépe kompaktní četa.

- Na začátku praporu je přední zajištění, které zajišťuje bezprostřední průzkum trasy a prvotní zajištění prostoru pro zastávky.

- Na konci praporu je zadní zajištění, jehož úkolem je:
   - postarat se o případná zaostávající nebo odstavená vozidla a jejich posádky, pokud nebyla již „vyřešena" předchozími proudy;

   - zabránit hypotetickým ozbrojeným skupinám následovat prapor a ohrozit jej zezadu, což je při tomto typu přesunu daleko v týlu velmi nepravděpodobná možnost útoku.

 - Hned druhým proudem je tankovací skupina, která zřídí tankovací zastávku s čelním zabezpečením a zajistí její ochranu a hladký chod.

 - Další dva proudy mají za úkol zřídit odpočívací zastávku a rozvinout na ní potřebné služby pro prapor co nejdříve po příjezdu dalších proudů (protože tankovací skupina zůstává na tankovací zastávce, tyto dva proudy se tak dostávají před odpočívací zastávkou hned za čelní zajištění).

 - Vozidla rozdělit pokud možno tak, aby zničením jednoho proudu prapor nepřišel o veškeré zásoby jednoho typu nebo všechna vozidla jednoho typu.

 - Ženijní jednotky jsou poměrně vepředu, aby mohly odstranit případné překážky s co nejmenším zdržením proudů.

 - Opravárenská vozidla řadit převážně do posledních proudů, aby v případě poruchy nebylo potřebné vracet se zpět.

- Vozidla velení a štábu jsou rozdělena mezi proudy, aby pomohla při organizaci přesunu a zastávek.

 

Příklad rozdělení praporu do pochodových proudů a jejich řazení; větší foto / Tomáš Foldyna

 

Přes Polsko

S rostoucí vzdáleností od státní hranice roste obtížnost vyslání jakékoliv pomoci ze strany ČR, prapor je více a více odkázán na sebe a na spojence. (Pro účely našeho článku předpokládejme, že trasa všechna místa zastávek byla schválena hostitelskými zeměmi a místa zastávek budou pro náš prapor úplně nebo částečně uzavřena na dobu jejich využití. Předpokládejme, že proudy vozidel se budou pohybovat v intervalu 15 minut.

 

Na první den je naplánována 30minutová bezpečnostní zastávka nedaleko města Radomsko na místě „Port Radomsko", kde je vybudováno opravdu velké parkoviště o rozloze 6 ha s motorestem a dalšími službami. V jednu chvíli se na místě budou vyskytovat jen dva proudy současně, a bude tak stačit vyhradit a střežit jen část parkoviště pro prapor.

 

Tankovací zastávka bude zřízena u Varšavy v části Natolin, kde bude využita buď polní silnice a část pole, nebo krátký úsek vedlejší silnice (na aktuálních mapách Googlu ve fázi budování), který může být dočasně uzavřen. Podle stavu mohou být využity i další stavby v blízkém okolí. Místo není příliš chráněno před pozorováním, ale alespoň se nachází trochu mimo dálnice.

 

Vzhledem k potřebě dotankovat přes 28 tisíc litrů paliva může zde jedna cisterna CA-18 s přívěsem přečerpat veškeré vezené palivo plničům a vzhledem k poměrně krátké vzdálenosti od hranic se může vydat již prázdná zpět i bez doprovodu.

 

Pochodové proudy budou dále pokračovat přes Varšavu a zaujmou odpočívací zastávku u obce Jakac Dworna v přilehlém lese a polích s teoreticky možným využitím parkoviště u čerpací stanice ORLEN.

 

Schéma pochodu přes Polsko; větší foto / Tomáš Foldyna

 

Pro lepší naplánování, kdy se bude na daném místě nacházet daný proud a jaký bude počet vozidel v určitém čase na zastávkách, je vhodné zpracovat grafikon. Je pravděpodobné, že pro účely plánování a operativního řízení přesunu existuje specializovaný software.

 

Příklad jednoduchého grafikonu, každý pochodový proud je označen jinou barvou (například je zde dobře vidět, že tankovací skupina zůstává na tankovací zastávce, čeká až na zadní zajištění a odjíždí 15 minut před ním); větší foto / Tomáš Foldyna

 

Z Polska do Lotyšska

Po odpočinku trvajícím devět hodin pochodové proudy pokračují na první bezpečnostní zastávku dne. Je naplánována ještě v Polsku před městem Suvalki buď s využitím parkoviště u motorestu „Zajazd Cowboy“, nebo některého z přilehlých průmyslových areálů.
 

Dále se prapor snaží pokud možno rychle a plynule projet vojensky asi nejnebezpečnějším úsekem z Polska do Litvy přes úzké území mezi Kaliningradskem a Běloruskem.

 

Tankovací zastávka bude zřízena už v Litvě v prostoru Kalneliai, kde bude využito prostorů firmy UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinys. Prostory poskytují poměrně slušné krytí před pozorováním ze silnice. Vzhledem k velké vzdálenosti od hranic již nebude prázdná cisterna vyslána zpět, ale bude pokračovat s praporem.

 

Poslední odpočívací zastávku přesunu zaujme prapor před městem Birži v Lotyšsku. Vzhledem k nedostatku jiných vhodných míst bude využito prostorů lomu SIA Jēkabpils Dolomīts a případně přilehlých lesů.

 

Přirozeně vzniká otázka, když do Litene zbývá již jen okolo 160 kilometrů, proč nezvládnout ještě další čtyři hodiny, abychom byli na místě...
 

Ano, je to jedna z možností. Na straně druhé vojáky čeká na místě dost práce, proto bude lepší dojede-li prapor odpočinutý. Jeví se také vhodné nechat hypotetického protivníka ještě trochu v nejistotě, kde bude působiště praporu. Za tímto účelem můžeme vyslat ještě tento den vpřed průzkumný odřad na jiné místo, třeba k jezeru Balvi, aby zde prováděl průzkum fiktivního místa dislokace praporu.


 

Schéma přesunu z Polska do Litene; větší foto / Tomáš Foldyna

 

Závěr

Dlužno poznamenat, že plánovací práci podobného rozsahu je potřeba vykonat i pro zpáteční cestu. Jak bylo řečeno v úvodu, článek jen naznačuje komplexní problémy, spojené s několikadenním přesunem poměrně malé jednotky.

 

Při plánování a v průběhu jeho realizace vyvstalo mnohem více otázek než odpovědí:

- Odpovídá složení mechanizovaného praporu podmínkám soudobého boje (slabiny – tažené minomety, neexistující samohybné prostředky protivzdušné obrany, průzkumné prostředky atd.)?

- Jak zvýšit soběstačnost bojových vozidel na vozidlech logistických?

- Nebylo by vhodné zvýšit palebnou sílu logistických jednotek a schopnost jejich sebeobrany?

- Je prapor dostatečně vybaven pro působení v polních podmínkách v případě dynamického konfliktu a nutnosti časté změny pozice?

- Jak zajistit ochranu míst odpočinku před hypotetickým pozorováním a navedením zbraní dlouhého dosahu (např. střely Iskander)?

- Ochrana vojsk na přesunu je téma samo o sobě. Například jak prakticky provést boční zajištění v podmínkách reálných silnic, které jsou obvykle odděleny od okolního terénu, který je často neprůjezdný. Jistou pomocí může být jedině masivní nasazení bezpilotních a pozemních autonomních prostředků. Dostatečné obsazení prostoru okolo stovek kilometrů silnic by bylo reálně možné jedině v podmínkách a provedení alespoň částečné mobilizace, a to i jedině při nasazení kamerových systémů.

- Je prapor schopen uvézt munici na tři dny, nebo je potřeba zařadit do sestavy další nákladní vozidla?

- Jaké náhradní díly (a vyměnitelné celky) by měl vézt prapor na takto vzdálené nasazení? Jsou vůbec k dispozici?

- Zkušenosti ukazují, že nebojující armáda, která se poctivě nepřipravuje, často zakrňuje a stává se nebojeschopnou. Připravenost k dlouhým přesunům nelze zajistit jinak než například provedením výše uvedeného experimentu. V nejhorším případě i formou stejně dlouhého okruhu na vlastním území.

- Otázkou pro zodpovědné orgány zůstává, zda zhruba 400 m3 paliva (na cestu tam i zpět), několik tisíc stravních dávek, 465 tisíc kilometrů a 12 tisíc motohodin nestojí za prověření reálné schopnosti klíčových jednotek a výcviku vojáků.

V současné i budoucí Evropě je čím dál reálnější, že Armáda ČR bude muset být schopna přesouvat se po celém evropském kontinentu, nejen na směrnici západ–východ, ale možné ještě reálněji na směrnici západ–jihovýchod.

V éře přesných zbraní je pak nemožné spoléhat se výhradně na železnice nebo leteckou dopravu, ač je nutné uznat, že bez kvalitního železničního spojení je zásobování vzdálených větších jednotek nemožné.
 

Zdroje:

mocr.army.cz/assets/informacni-servis/povinne-informace/1-uredni-deska/vnitrni-predpisy-priloha-1

exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/181-presun-americke-jednotky-pres-uzemi-cr-nesplnil-vojenske-cile

csla.cz/armada/druhyvojsk/sluzbaphm4skladypalba.cz/viewtopic.php?t=6447&f=307  

vojenskerozhledy.cz/kategorie/mozne-perspektivy-rozvoje-bojovych-jednotek-lehkeho-typu

karbox.czvariel.cz/produkty/armadni-kontejnery/7mb.army.cz/technikacs.wikipedia.org/wiki/120mm_minomet_vz._82

scritub.com/limba/ceha-slovaca/LOGISTICK-PODPORA163152114 acr.army.cz/assets/technika-a-vyzbroj/technika/prehled2017

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_v%C3%BDzbroje_Arm%C3%A1dy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky  

cs.wikipedia.org/forum.valka.czvop.cz/cz/produkt/46-001-prostredky-pro-prekonavani-prekazek

theses.cz/id/abnhpq/Snek_Libor_Plnovn_ppravy_jednotek_15_enijn_brigdy_AR_na_M

csla.cz/armada/taktika/bojovemoznosti01mspzen unob.cz/eam/Documents/Archiv/EaM_M_2016/Rolenec

brigadyr.net/pozemni_technika/den_nato_06/mpp_40p/mpp_40p

seminarky.cz/Mista-a-prostredky-polniho-spojeni-mechanizovaneho-praporu-27339  

moodle.unob.cz/pluginfile.php/42607/mod_resource/content/1/VV%C5%A0P%20T-4%20%20

brigadyr.net/pozemni_technika/den_spojavaciho_vojska_07/mpp_40m1p_lr/mpp_40m1p_lr

brigadyr.net/pozemni_technika/zenijni_den_06/zenijni_den_06 diverzanti.cz/documents/13_download/ostatni/prirucka_vojaka_2007


 

Nahlásit chybu v článku


Související články

BOV 8×8: Nové slovenské bojové vozidlo pěchoty

Ministerstvo obrany Slovenské republiky (MO SR) v rámci průmyslového dne předvedlo zástupcům médií ...

Německé bojové vozidlo pěchoty Puma pro Armádu ČR?

Redakce Armádních novin si ve výrobních prostorách německé firmy KMW (Krauss-Maffei Wegmann) v ...

S-70M Black Hawk: Univerzální vrtulník pro Armádu ČR?

Ministryně obrany Karla Šlechtová zadala Generálním štábu (GŠ) vypracovat seznam potenciálních ...

Houfnice DANA české armády mohou být modernizovány podle standardů NATO

Není žádným tajemstvím, že modernizace dělostřelectva české armády je více než nutná, protože jeho ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Starlight
  16:48 24.03.2018

  Dám sem ještě pár srovnání mechanizovaného praporu AČR s Pandury a amerického mechanizovaného pěšího praporu se Strykery. 1) Doplním Zvedavce. Mechanizovaný prapor US ARMY ...Zobrazit celý příspěvek

  Dám sem ještě pár srovnání mechanizovaného praporu AČR s Pandury a amerického mechanizovaného pěšího praporu se Strykery.

  1)

  Doplním Zvedavce. Mechanizovaný prapor US ARMY má stejně jako mpr u AČR jen jedno místo velení (v originále ale Main Command Post) a taktické místo velení (Tactical Command Group).

  US ARMY se liší ale velením logistiky (S4) a administrativy (S1). Tyto specializace vytvářejí ještě dvě různá místa podpory. První je praporní CTCP (Combat Trains Command Post) umístěné v zadní voji praporu okolo velitele roty předsunuté roty logistiky (FSP), cca 1-4 km za rotami.

  Druhý je FTCP (Field Trains Command Post), což je velitelské stanoviště dále v týlu, zpravidla v zadních vojích mateřské brigády, ale může být i samostatné, FTCP řídi logicistické pohyby do/z prostoru operací praporu.

  2)

  Zkusím porovnat i tabulkové velikosti štábů a velitelských rot u mechanizovaných praporů AČR vs mpr Strykerů US ARMY. Neřeším to do detailu, ale rozdílu tu jsou vidět na první pohled.

  a)

  Mechanizovaný prapor AČR má tabulkově (podle dat použitých v článku):

  - Velení – celkem 7 vojáků (5 důstojníků, 2 praporčíků)
  - Štáb - celkem 58 vojáků (25 důstojníků, 33 praporčíků)
  - Velitelská rota – celkem 105 vojáků (6 důstojníků, 9 praporčíků, 93 poddůstojníků a mužstva)

  Celkem má mpr AČR v tom, co US ARMY označuje ve struktuře praporu jako Headquarters and Headquarters Company (HHC), tabulkově 170 vojáků (36 důstojníků, 44 praporčíků, 93 poddůstojníků a mužstva)

  b)

  Mechanizovaný (pěší) prapor v SBCT má tabulkově v rámci HHC celkem 205 vojáků (25 důstojníků, 0 WO = Warrant Officer / AČR nemá ekvivalent, 180 ostatních hodností od E-1 až E-9).

  Zkusil jsem z tohoto počtu vydělit ty funkce, které má mpr AČR ve velitelské rotě nebo jinde. V případě US ARMY to je velení roty, sekce přiřazených dělostřeleckých pozorovatelů, retranslační spojovací sekce, průzkumná četa, praporní minometná četa (ale většina samohybných minometů Stryker je na úrovni rota), družstvo odstřelovačů, zdravotnická sekce/obvaziště.

  Pak my vyšlo, že:

  - Velení - by mohlo mít celkem 9 vojáků (2 důstojníci!, 0 WO, 7 ostatní hodnosti). To je velitel praporu, zástupce velitele praporu, vrchní praporčík = command sergant major (E-9+), několik řidičů a spojařů, k nim jeden velitelský Stryker a dva HMWWV. A to je vše.

  - Štáb (S-1, S-2, S-3, S-4, S-6, duchovní služba) - celkem 65 vojáků (12 důstojníků, 0 WO, 53 ostatní hodnosti), ale je to včetně týmu koordinace dělostřelecké podpory, spojovací sekce (US ARMY spojaře sekce S-6 neodděluje od štábu) a armádní posádka Strykeru pro tým leteckých návodčí USAF. Štábní funkce S-5, S-7, S-8, S-9 prapor neřeší. Prapor může dostat zeshora přiděleného specialistu na spolupráci s veřejností S-9. Právní služby jsou v sekci S-1.Skrýt celý příspěvek

 • tomas.foldyna
  16:12 24.03.2018

  Oprava:
  Vážím si času, který JSTE čtením a psaním Vašich příspěvků strávili.

  Oprava:
  Vážím si času, který JSTE čtením a psaním Vašich příspěvků strávili.

 • tomas.foldyna
  16:11 24.03.2018

  Dobrý den, děkuji všem diskutujícím za názory a velmi cenné informace. Vážím si času, který jsem čtením a psaním Vašich příspěvků strávili. Pokud se připojím k diskusi, budu ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den,
  děkuji všem diskutujícím za názory a velmi cenné informace. Vážím si času, který jsem čtením a psaním Vašich příspěvků strávili.
  Pokud se připojím k diskusi, budu určitě vystupovat pod svým pravým jménem. Používat pseudonym by pro mne jako autora bylo přinejmenším kontraproduktivní.

  Děkuji Vám ještě jednou a těším se na Vaše další příspěvky.

  T.FoldynaSkrýt celý příspěvek

 • ARES
  13:05 24.03.2018

  Logistika vojsk má dvě stránky, organizační a obsahovou, mezi nimiž panují nepominutelné interakce. Organizační stránka logistiky vojsk je řízení a realizace systému ...Zobrazit celý příspěvek

  Logistika vojsk má dvě stránky, organizační a obsahovou, mezi nimiž panují nepominutelné interakce.

  Organizační stránka logistiky vojsk je řízení a realizace systému logistického zabezpečení, způsobu toku či distribuce materiálu z teritoriálních skladů až do míst koncové spotřeby, tj. k bojovým jednotkám, se systémem technického zabezpečení bojové techniky.

  Obsahová stránka logistiky vojsk je souhrn technické struktury materiálu, který je logistickým systémem distribuován k bojovým jednotkám a kterému se poskytuje technické zabezpečení.
  Článek a diskuze k němu se oprávněně soustřeďují na aktuální potřeby AČR, na organizační stránku logistiky vojsk. Je však třeba na uvedenou problematiku pohlížet i z obecnějšího hlediska, aby konkrétní opatření vyhověla možným budoucím potřebám, kterým se bude čelit z koaličního hlediska z obsahové stránky logistiky vojsk.

  Struktura logistického zabezpečení je principiálně dvojí, direktivní a síťová. U direktivního systému je nadřízený stupeň je zodpovědný za zásobování podřízeného stupně, v souladu s direktivně uloženými bojovými úkoly. Mohu uložit podřízenému úkol jen v takovém rozsahu, v jakém jsem chopen ho materiálně zabezpečit. Síťový systém je systém US ARMY, jak jej výstižně popsal Starlight, kdy bojová uskupení vyšších stupňů řeší jen bojové úkoly a starost o logistiku je postoupena organizačně samostatnému logistickému uskupení. Oba dva systémy mají své přednosti a i zápory. Především však závisí na tom, jak jsou osvojeny a materiálně ke své činnosti vybaveny.

  Pro malé armády, jako je AČR, je spíše příhodná direktivní struktura, protože organizačně může postavit nanejvýš brigádní úkolové uskupení.

  Charakteristikou obsahové stránky logistiky vojsk je souhrn typových logistických položek, jako jsou např. OT, tanky, ruční zbraně, dělostřelectvo, letectvo apod., a specifikace kolik druhů či vzorů má typová logistická položka. U jedné národní armády typová struktura materiálu je obvykle stejnorodá po stránce druhů či vzorů. Je zpravidla zaveden jeden základní typ OT, děl apod. K tomu je vybudována příslušná logistická struktura.

  Problém ovšem nastane u mnohonárodního bojového uskupení, složeného z několika národních armádních jednotek. Každá z nich má svoji specifickou nezaměnitelnou struktura logistických položek materiálu a tomu odpovídající strukturu logistického zabezpečení. Důsledkem je, pro takto vytvořené mnohonárodní bojové uskupení není možné vybudovat jednotnou integrovanou strukturu logistického zabezpečení, ať již direktivní, či síťovou, která by zaručovala efektivní zásobování národních bojových uskupení. Každé národní bojové uskupení si bude muset vybudovat svůj vlastní systém logistického zabezpečení. Když zkolabuje z jakýchkoliv důvodů, pak národní bojové uskupení nebude možno operativně logisticky zásobit podle vývinu bojové situace od jiných národních bojových uskupení. To se samozřejmě negativně odrazí do bojové síly a operačních možností celého mnohonárodního bojového uskupení. Jediným východiskem, jak situaci napravit, je jednotná výzbroj mnohonárodních bojových uskupení. To je ovšem spíše záležitost politická než vojenská.

  Bojová síla vojsk stojí a padá s jejich palebnou silou. Logistické zabezpečení municí je tak páteří celé logistiky. To znamená, že po celou dobu konfliktu, ať je již asymetrický, obzvláště symetrický, musí být vojska plynule zásobovaná municí. Musí se vyloučit prodleva v zásobování municí, že munice najednou dojde, a tak i dobře se rozvíjející operaci bude nutné zastavit se všemi negativními dopady. Pokud se podíváme do historie, stalo se to v řadě případů. I v nedávné době, např. při zásahu VB a Francie v Libyi došla letecká munice po 14 dnech, obdobně muselo být zastaveno bombardování v Srbsku. Rovněž „nedostatkovým“ materiálem je 155 mm dělostřelecká munice (války Izrael-Egypt, Intifáda).

  Pokud bychom se pohybovali v hladinách očekávané spotřeby munice při sražení dvou stejně technologicky vybavených protivníků, nelze předpokládat, že mírová zásoba munice, zejména klíčové jako je letecká a dělostřelecká, obzvláště ta dálkově naváděná, by vystačila na více než na jeden měsíc intenzivní bojové činnosti Musí se počítat s tím, že i dojde k nezanedbatelným ztrátám bojové techniky, kterou bude obtížné nahradit novou. Příčinou je mírově nákladově limitovaný objem skladované munice a počtů bojové techniky.

  Odvrátit to lze jedině tak, že již před očekávaným konfliktem nejen obranný, ale i všeobecný průmysl přejde do „válečného režimu“, nejpozději však do jednoho měsíce po jeho zahájení, nejen ve výrobě munice, ale i ostatní bojové techniky, aby se předešlo prodlevě logistického zabezpečení vojsk. To je náročná politická a ekonomická, organizační a technologická záležitost, nemožná bez mezinárodní kooperace, jejíž uskutečnění si vyžádá čas mnoha měsíců až i roků. I zde, ve výrobě bojové techniky a munice, bude znovu na překážku roztříštěná struktura zbrojního materiálu mnohonárodních bojových uskupení a tím komplikace pro mezinárodní či nadnárodní technologickou kooperaci.

  Je to další záležitost, kterou lze vyřešit jen politicky v rámci obranného uskupení. Bez toho nelze vést zodpovědně obrannou politiku. Je to záležitost dlouhodobá, i když se na tom pracuje. Ale současné reálné kroky při přezbrojování národních armád se s touto nutností a potřebou vůbec neslučují.Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  10:45 24.03.2018

  Edit: To odřádkované ignorujte. Ve vozovém parku Agentury logistiky se kromě klasických Tater nachází i většina "exotických" kusů techniky, které byly nakoupeny než přišly ...Zobrazit celý příspěvek

  Edit: To odřádkované ignorujte.
  Ve vozovém parku Agentury logistiky se kromě klasických Tater nachází i většina "exotických" kusů techniky, které byly nakoupeny než přišly kopřivnické ekvivalenty, jako je například Volvo FL 12 Klaus KM, LIAZ 29.33 SD/JNK atd.Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  10:28 24.03.2018

  @Starlight Agentura logistiky samozřejmě má pouze „nepohyblivá“ střediska a centra, ale i ty mají k dispozici vlastní prostředky přepravy, i když značně limitované. Pokud tyto ...Zobrazit celý příspěvek

  @Starlight
  Agentura logistiky samozřejmě má pouze „nepohyblivá“ střediska a centra, ale i ty mají k dispozici vlastní prostředky přepravy, i když značně limitované. Pokud tyto prostředky nestačí, nastupuje Centrum zabezpečení zahraničních operací. Problémem je výstavba 143. záspr. a původ techniky, kterou má. V souvislosti s jeho výstavbou se psalo o nutnosti investovat 12 mld. Kč do rozvoje movitého majetku jednotek logistického zabezpečení. Otázkou tedy je, co zůstalo. Když bylo ještě Velitelství sil podpory, nechalo se dopočítat asi 200 kusů techniky.

  To zase ne,
  To je technika, kterou disponují přímo jednotlivé základny Agentury logistiky, resp. původního VeSPod.Skrýt celý příspěvek

 • Zvedavec
  09:10 24.03.2018

  K těm místům velení, která tedy někteří z vás zmínili a ve kterých tady evidetně panuje trochu nepochopení. Tedy kdo má a co to je HMV, ZMV, TMV resp. CP? 1. Na praporní úrovní ...Zobrazit celý příspěvek

  K těm místům velení, která tedy někteří z vás zmínili a ve kterých tady evidetně panuje trochu nepochopení. Tedy kdo má a co to je HMV, ZMV, TMV resp. CP?

  1. Na praporní úrovní (lhostejno, zda mechanizovaného, lehkého či výsadkového) existují pouze dvě místa velení - MV (čili Místo velení, označení za Hlavní místo velení se v zásadě toleruje) a TMV (Taktické místo velení). Žádné ZMV (Záložní místo velení) tam není, to je jiná úroveň velení, viz níže.

  2. Pro představu je MV praporu tvořeno necelým tuctem nízkých nafukovacích stanů (je modulární co do velikosti) a je obsazeno cca 30 vojáky v každý okamžik. Je schopno plnohodnotně provádět všechny logistické, plánovací,operační i zpravodajské funkce 24/7 po neomezeně dlouhou dobu. TMV je oproti tomu v zásadě hlouček velitele s několika vybranými pracovníky štábu nejspíše s 2 vozidly či plně sesedlý s velkou plachtou v batohu na umožnění plánovacích procesů i za nepřízně počasí (u výsadkářů). Schopnosti MV jsou omezené, nedokáže plnit všechny procesy v plném rozsahu, nejlépe funguje v synergii s MV od kterého vyžaduje reach back.

  3. Teprve na brigádní úrovní existují až 4 místa velení - HMV (Hlavní místo velení), ZMV (Záložní místo velení), CP (Centrum podpory), TMV (Taktické místo velení).

  4. HMV a TMV dělají v zásadě to samé, co na praporní úrovni - jen jsou logicky větší a řeší procesy o stupeň výše. ZMV je zrcadlový obraz HMV - teoreticky pokud se HMV musí přesouvat či dostane zásah salvou ruských raketometů, tak ZMV vstupuje na scénu - do té doby je pouze na příposlechu. CP je místo velení, které řeší logistické procesy. Těch je na brigádní úrovní sakra více než na praporní, proto si zaslouží svou pozornost. Fyzicky vypadá jako menší HMV. Zpravidla nebývá přímo kolokováno s HMV, ale je hlouběji za vlastní sestavou.

  Sečeteno a podtrženo, toto je systém velení a řízení na taktickém stupni v AČR. Už tedy nechci číst, že máme ZMV na stupni prapor. Nemáme.Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  23:50 23.03.2018

  @ tomas.kotnour Tak to je moje chyba. Myslel jsem, že Agentura logistiky má pouze „nepohyblivá“ střediska a centra a že všechny nákladní automobily logistiky má pod palcem 14. ...Zobrazit celý příspěvek

  @ tomas.kotnour

  Tak to je moje chyba. Myslel jsem, že Agentura logistiky má pouze „nepohyblivá“ střediska a centra a že všechny nákladní automobily logistiky má pod palcem 14. pluk logistické podpory, zejména 141. zásobovací prapor a nový (2015) 143. zásobovací prapor.

  Ty Tatry 815 VVN 6x6 a 8x8 (jsou z 80. až počátku 90. let?) jsou tedy umístěny ve kterých posádkách?

  Má někdo představu jak v praxi funguje zajišťování komerční vlakové a silniční dopravy Agenturou?

  Pokud vím, tak například na vnitrostátní vlakovou přepravu je aktuálně uzavřená rámcová dohoda 2016-18 mezi MO ČR a ČD Cargo do 60 mil Kč s DPH. Agentura vyzve k provedení plnění smlouvy nejpozději 10 dní před nakládkou a dodavatel ji musí potvrdit během 2 dnů. Má agentura nějakou možnost objednávat dopravu zrychleně, bez rámcovky uzavřené na MO?

  Neví někdo, zda existuje podobná rámcovka i na silniční přepravu? A co přeprava do ciziny. Pokud není rámcová dohoda, tak to znamená každý, že každá přeprava někam do zahraničí včetně mise v Pobaltí se musí individuálně vytendrovat, nebo je tu nějaký administrativní nástroj, který to řeší jednodušeji?Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:40 23.03.2018

  @Kolt
  To spíš tomas.kotnour = Tomáš Foldyna
  :)

  @Kolt
  To spíš tomas.kotnour = Tomáš Foldyna
  :)

 • tomas.kotnour
  18:39 23.03.2018

  Starlight "AČR má nad úrovní praporu jen jeden 14. pluk logistické podpory pro všechny a to je vše. " Já se obávám, že jste opomněl Agenturu logistiky, která by měla zajistit ...Zobrazit celý příspěvek

  Starlight
  "AČR má nad úrovní praporu jen jeden 14. pluk logistické podpory pro všechny a to je vše. "

  Já se obávám, že jste opomněl Agenturu logistiky, která by měla zajistit přepravu materiálu z našeho území až do vzdálenosti cca 300 km od dislokace našich jednotek. Zde by nastoupily roty předsunuté podpory logistických praporů, které by zajistily distribuci tohoto materiálu k bojovým jednotkám. Agentura logistiky má k dispozici vlastní vozový park silničních vozidel (jehož majoritu tvoří VVN 6x6 a 8x8) nebo by organizovala železniční dopravu.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  18:38 23.03.2018

  TF_HU == Tomáš Foldyna? Není-li to tedy tajemství :-)

  TF_HU == Tomáš Foldyna? Není-li to tedy tajemství :-)

 • Starlight
  16:47 23.03.2018

  2) Raději zde také popíšu rozdílnou strukturu některých jednotek US ARMY a AČR ve vztahu k přesunům a logistickému zabezpečení. a) V rámci teoretického scénáře autor ...Zobrazit celý příspěvek

  2)

  Raději zde také popíšu rozdílnou strukturu některých jednotek US ARMY a AČR ve vztahu k přesunům a logistickému zabezpečení.

  a)

  V rámci teoretického scénáře autor uvažoval mírně vylepšení mechanizovaný prapor s vozidly Pandur II CZ v jehož struktuře je vlastní rota logistiky. Přesouvá tedy celkem 146 vozidel = 39 vozidel typu Pandur II CZ (z toho 30 KBVP/KBVP-VR v mechanizovaných rotách) a 107 dalších kolových vozidel (osobní a nákladní automobily 4x4, 6x6, 8x8).

  Jeden mechanizovaný (infantry) prapor (nebo korouhev) ze sestavy amerického Stryker brigádního bojového týmu (SBCT) má tabulkově včetně přidělené předsunuté logistické roty (FSC, ze sestavy logistického praporu brigády) a přidělených vozidel dělostřeleckých pozorovatelů (ze sestavy dělostřeleckého oddílu brigády) celkem 150 vozidel = 68 (!) vozidel typu Stryker (z toho 42 KOT/KBVP ve střeleckých rotách a 10 samohybných minometů) a 82 dalších kolových vozidel (osobní a nákladní automobily 4x4, 6x6, 8x8).

  Na první pohled je tedy celkový počet vozidel v praporu téměř shodný, ale US ARMY má v praporu větší zastoupení OT/KBVP než AČR. Přímé srovnání proč je složitější, protože SBCT US ARMY má početnější mechanizované (střelecké) roty, má samohybné minomety, více velitelsko-spojovacích vozidel (AČR má něco podobného teprve ve výrobě), obrněných ambulancí a vozidla dělostřeleckých pozorovatelů. Ale zase nemá ženijní část, protože brigáda má celý ženijní prapor s vozidly Stryker. Nicméně lze říci, že Stryker prapor US ARMY má větší počet bojových prvků (vozidel i pěchoty) než mechanizovaný prapor Pandurů AČR.
  Jak je to ale s logistikou?

  b)

  Základem amerického plánování soběstačnosti není prapor, ale brigádní bojové skupení BCT. Na rozdíl od AČR, ale US ARMY má brigády větší (7 praporů vs. 4) a má v nich na pevno vlastní brigádní logistický prapor Brigade Support Battalion (BSB).

  Prapor BSB každému bojovému praporu (průzkumný, 3 x mechanizovaný (pěchotní), dělostřelecký, ženijní) v brigádě SBCT plánovitě přiděluje jednu specializovanou rotu předsunuté logistické podpory Forward Support Company (FSC). Je doufám vidět, že logistika US ARMY má vlastní organizační struktur, velení, rozpočet/projekty, vlastní výcvik, vlastní kariérní řád, atd. (a naopak to platí i pro bojové specializace), ale při cvičeních a operacích jsou logistici integrovány s bojovými jednotkami, které podporují a pod jejichž přímé velení spadají. To je malé ale důležitá odlišnost od AČR, kde mechanizovaný prapor má sice vlastní rotu logistiky, ale ta je vždy tak nějak ve stínu bojové části praporu.

  US ARMY plánuje, že vlastní bojová vozidla rot v praporu si vezou zásoby (palivo, munici, ostatní) na jeden den činnosti (u dlouhých přesunů to neplatí pro palivo). Rota předsunuté logistické podpory FSC pak veze zásoby na další jeden den činnosti (to byl jeden z hlavních důvodů pro vznik FSC). Zásoby na další období má pak na starosti brigádní logistický prapor BSB a pak vyšší logistické stupně.

  c)

  Ty vyšší logistické stupně US ARMY nazývá Sustainment. V rámci evropské oblasti operací (Theater) jednotky US ARMY (jako je již zmíněný SCBT 2. jezdecký pluk) podporuje 21. velitelství udržovací logistiky (21st Theater Sustainment Command). To je opravdu velké logistické velitelství: http://www.eur.army.mil/21TSC/... Jeho logistické brigády a prapory se pak podílejí organizačně, materiálově i lidmi na zabezpečení přesunů a zásobování bojových jednotek US ARMY po Evropě (a Africe). Mají dokonce specializovanou brigádu/prapor na zabezpečení civilních kontraktorů). Právě při přesunech jednotek 2. jízdního pluku bylo v kolonách vidět, že není výjimkou, že nízkoplošinové podvalníky nebo jejich tahač je najatý od civilního kontraktora.

  3) Závěr:

  AČR má nad úrovní praporu jen jeden 14. pluk logistické podpory pro všechny a to je vše. Bez složitého dokazování počty je vidět, že přesuny jednotek US ARMY mají k dispozici rozsáhlou logistickou podporu na mnoha úrovních a že poměr podpůrných prvků vůči bojovým bude asi vyšší, než u AČR dokáže vygenerovat rota logistiky mechanizovaného praporu i s podporou 14. pluku logistické podpory.Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  16:46 23.03.2018

  Poděkování autorovi. To muselo dát neskutečně moc práce! 1) Podíval jsem se na laicky na přesuny US ARMY po Evropě (včetně 2. jezdeckého pluku (= SBCT) přes naše území) v ...Zobrazit celý příspěvek

  Poděkování autorovi. To muselo dát neskutečně moc práce!

  1)

  Podíval jsem se na laicky na přesuny US ARMY po Evropě (včetně 2. jezdeckého pluku (= SBCT) přes naše území) v posledních několika letech a všiml jsme si několika menších ale i větších rozdílů oproti popisovanému teoretickému scénáři AČR. Něco už napsal TF_HU, ale tady jsou mé nezávazné postřehy:

  - Vozidla bojových rot a zadních logistických vojů se při přesunu účelově nemíchaly, zůstávalo organické uspořádání podle čet, případně více čet, a možná i celé roty v jednom proudu.

  - Tyto proudy se pokaždé doplnily o velký cisternový přečerpávací vůz, nízkoplošinový podvalník a případně i vyprošťovací/odtahové vozidlo. Z toho lze usuzovat, že proud byl na přesunu samostatná (palivo, voda, jídlo MRE dávky) a proudy se sjížděly zřejmě až v místě přenocování.

  - Mechanizovaný prapor Stryker nebyl schopen takto dlouhé přesuny schopen řešit jen vlastními prostředky. Právě další cisternová vozidla, tahače s podvalníky a asi i vyprošťovací vozidla (a to má mechanizovaný prapor US ARMY jedno vyprošťovací vozidlo na jednu mechanizovanou rotu Strykerů) poskytovala jak mateřská brigáda (SBCT), tak útvary udržovací logistiky (Sustainment), které jsou nad brigádou.

  - Ochranu proudů, hlavně u logistických vojů řešili víceúrovňově:

  - V závěrečné fázi přesunu ochranu konvojů zabezpečovali minimálně v jenom případě bitevní vrtulníky AH-64. Ty uplatnily bohaté senzorové vybavení a „schopnost“ držet krok s rychlostí konvoje krok, protože hodně času strávily ve visu ve skrytu za terénními překážkami. Zda Američané nasadily i rychlé letectvo a (ozbrojené i neozbrojené) UAV jako to běžně dělají v COIN válkách nevím, ale v Evropě má vrtulník asi nejméně omezení ve vzdušném prostoru. Posádka vrtulníku na místě má také nejlepší výhled a situační přehled, a tak může okamžitě reagovat. Přítomnost bojového vrtulníku má také odstrašující efekt na případného protivníka. Samozřejmě vrtulníky musí mít vlastní logistiku, počty, základny v dosahu tras konvojů a posádky to musí cvičit.

  V rámci AČR by toto mohla být jedna z pěkných úloh pro budoucí nové vrtulníky. Zda ochranu/doprovod konvojů trénují už dnes VzS AČR s vrtulníky Mil, asi umí zodpovědět TF_HU.

  - Přímou ochranu konvojů, hlavně logistických vojů řeší logistika sama. Bojové roty a jejich stroje mohou být nakonec už vázány v pozicích na bojišti, ale logistické konvoje musí zabezpečené proudit dále. Proto US ARMY na základě zkušeností s nelineárními konflikty (asi hlavně po krvavých zkušenostech získaných během invaze do Iráku v roce 2003) řeší organizačně, výcvikově i vybavením schopnost ochrany logistiky:

  - Vybavení – kromě standardních útočných pušek, i vojáci v zadních vojích mechanizovaného praporu fasují lehké kulomety M249. Vozidla jsou vybavena univerzálními kulomety M240 a hlavně velkorážnými kulomety M2. V rámci mechanizovaného praporu jsem se rychle dopočítal, že jeden kulomet M2 připadá cca na 10 vojáků logistiky. S tím souvisí, že vojáci musí pravidelně cvičit se svými zbraněmi (a cvičit i jejich údržbu v poli), cvičit základní taktiku obrany a některé pěchotní dovednosti. Navíc se formují v rámci jednotek pro udržovací logistiku (Sustainment) specializované posádky pro ochranu/doprovod konvojů. Dotaz na AČR.

  Dokáže 14. pluk logistické podpory AČR něco podobného?

  - Hlavním vozidlem pro tyto úkoly a pro nošení kulometů (jako je M2) jsou opancéřovaná taktická vozidla 4x4 HMWVV se střešními pancéřovanými střelišti, které poskytují nejlepší situační přehled. Obecně US ARMY má v rámci všech stupňů mechanizovaných i logistických jednotek velké zastoupení taktických vozidel 4x4 HMWVV. Všechny asi už s možností připevnit pancéřování (v budoucnu je nahradí nová vozidla JLTV). Tato velká vozidla (ve srovnání s našimi UAZy a LR) tedy neslouží jen k přepravě lidí, materiálu, nebo poměrně velkých kontejnerových nástaveb. Ale také plní pasivní ochranou roli (návěsné pancéřování) a aktivní ochranou roli konvojů a rozmístěných jednotek, díky možnosti na některé verze těchto vozidel instalovat pancéřované stropní střeliště s výkonným kulometem M2.

  Poznámka: To je takové šťouchnutí do plánů AČR nahradit UAZy a později LR zřejmě komerčními nepancéřovanými vozidly. Tedy vozidla sice levná, ale nepoužitelná byť jen pro pasivní natož aktivní ochranu jednotek s výkonnou střešní střelnou zbraní.Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  12:05 23.03.2018

  cejkis
  Dle mého soudu dokresluje nebojeschopnost AČR.

  Dle mého soudu určitě nejste soudcem :-) :-)

  cejkis
  Dle mého soudu dokresluje nebojeschopnost AČR.

  Dle mého soudu určitě nejste soudcem :-) :-)

 • TF_HU
  12:00 23.03.2018

  Udo372 Vždy mě překvapují lidé, kteří dělajá závěry tak strašně rychle, že zapomínají, že se jedná o jeden příklad, jednu variantu. přesto bych si dovolil k: add 1) Nikdy ...Zobrazit celý příspěvek

  Udo372

  Vždy mě překvapují lidé, kteří dělajá závěry tak strašně rychle, že zapomínají, že se jedná o jeden příklad, jednu variantu. přesto bych si dovolil k:

  add 1)
  Nikdy neposíláme do boje organickou jednotku. Existuje pojem praporní (či jiné) úkolové uskupení, kdy jednotce podle konkrétního úkolu přidělíme posilové prostředky které požaduje.

  Tohle vaše tvrzení není přesné. Dá se o něm hodně diskutovat a rozhodně nelze tvrdit, že neexistuje, nebo nemohla by existovat situace, kdy by se prapor přesouval sám. Protože...prapor se přesouvá v rámci brigády, celá brigáda se přesouvá atd. Teoreticky je úplně jedno čím ten prapor posílíte...stále to bude prapor a bude se muset přesouvat, i s podpůrnými prvky. Dost často se stává, že podpůrné prvky nejsou logisticky soběstačné a prapor (brigáda) je musí zabezpečovat vlastními silami.

  add 2)
  Záleží na úkolu který tam bude prapor plnit. Být to rychlý přesun na přehrazení nějakého směru útoku nepřítele, tak letité POKA V3S kuchyně zůstanou doma nebo přijedou někdy později,to samé lze říct o většině čety oprav a skladů.

  Samotný přesun je úkol. Zvláště na tak velkou vzdálenost. Přesun, který zmiňujete, tedy manévr k přehrazení útoku protivníka asi nebudete provádět na takovouto vzdálenost. Taková činnost se provádí v prostoru operace a jednotkami které máte asi v druhé lajně, případně v záloze. Prapor potřebuje svoje CSS jednotky stále, tedy jak při přesunu, tak během boje. Tady mi to přijde, jako že jste tak nějak použil zavádějící argument.

  K vašemu komentáři o velikosti štábu, narážce na příslušníky štábu a těcovikáře. nevím jaké máte osobní zkušenosti, ale v první řadě jsme všichni vojáci, potom jsme řidiči, kuchaři, tělocvikáři atd. To znamená, že ve štábech se "bojuje" tedy řídí boj, přesun ve směnách, potřebujete každého člověka. Opět, argumentovat německým velitelem tankových jednotek...doba, situace a podmínky se změnily. Chtěl bych vidět jak si necháte polovinu štábu doma :-) To byste poznal jak vám chybí dosti brzo. Nakonec jednu z praxe: ve směně TOC vrtulníkové jednotky byl se mnou náš tělocvikář, uměl plánovat v systému lépe jak někteří piloti :-) byl plnohodnotným členem štábu TOCu.

  Teorie o HMV a ZMV snad ani nemusím rozebírat. Pokud se nepletu MV jsou i za přesunu. Jasně, můžeme se bavit o problematice zabezpečení rádiového zabezpečení. Ale přesouvá se celý prapor...tedy dosahy rádií by nemusely být takový problém.

  add 4)
  Přesuny se cvičí, možná na menší vzdálenosti. Problém je ve vzdálenosti, tohle teoretické cvičení je dobré k nějakému semináři atd. Dovolí vám to se připravit na co co vše musíte postihnout a realizovat v praxi.

  Myslím si, že není třeba dehonestovat celý systém. To, že máme starší techniku, nebo, že ji nemáme tolik neznamená, že rezignujeme úplně. Cvičíme to co máme, to co zvládneme a to co doplňujeme do společné obrany v rámci NRF atd.

  Problém například není to, že se vám pokazí auto...nebo Pandur, to je úplně normální věc. Jednotka s tím počítá, proto musí mít nastavené postupy jak to následně řešit a řešit to co nejjednodušeji a nejrychleji. Problémem je, abyste měli podmínky k řešení takových situací, abyste je dokázal podchytit a řešit a je jedno jestli je to na 2000 km, nebo na 150 km.Skrýt celý příspěvek

 • J.Vraja
  09:41 23.03.2018

  Clanek Datum: 22.03.2018 Čas: 07:50.Díky za Váš příspěvek-trefil jste přesně hřebík na hlavičku.A nedá mi to než s Vámi plně souhlasit.Český národ je prostě nepoučitelný. V roce ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek Datum: 22.03.2018 Čas: 07:50.Díky za Váš příspěvek-trefil jste přesně hřebík na hlavičku.A nedá mi to než s Vámi plně souhlasit.Český národ je prostě nepoučitelný.
  V roce 1970,mi vyprávěl jeden frontový voják ze sboru gen.Svobody,jak v roce 1946 šel k lékaři,a jako frontový voják měl přednost-tak mu jeden kamarád řekl:..kdybys seděl doma na prdeli,tak jsi nemusel být zraněný ...
  Víte jenom je někdy úsměvné to české "bojujme, ale ne moc abychom nenaštvali nepřítele". Pro naše lidi je dost typické, že chceme být se všemi za dobře a zároveň na všechny nadávat. Nechceme se rozhodnout. Dokonce jsme na svou nerozhodnost pyšní a děláme z ní přednost. Ať se vyhnu konfrontaci východ / západ, uvedu jiný příklad. Od dětství si pamatuji, jak nám bylo říkáno že naše kapitulace před Hitlerem byl rozumný státnický tah (a opravdu nalezneme spoustu pádných argumentů proč ano - minimálně záchrana před totálním zničením) a naopak byla zlehčována polská odvaha se nacistům bránit (a opravdu nalezneme spoustu pádných argumentů proč ano - jejich oběti činí 5 600 000 životů). Podstatou tohoto postoje, ale bylo zamaskování frustrace "že jsme nebojovali". Dokonce se lidi smáli "jak Poláci na koních šli proti tankům" (to je nerozumné že?) a jak s dvojplošníky chtěli čelit Messerschmittům (to je také nerozumné že?). Dnes už ovšem vnímáme polský odpor jinak.

  To jen tak na okraj různých "pochybovačům odborníkům",myslím si,že hodně naších občanů a politiků,neví kde končí pravda a začíná pohádka.Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  10:15 22.03.2018

  Jura99 V3S sa samozrejme nájdu, tak isto ako u vás. Ale nie je ich až tak veľa ako ešte nedávno. Vymieňajú ich nielen Aktismi, ale Aj T815-7 4x4. Čo sa týka logistiky, tak tam ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99

  V3S sa samozrejme nájdu, tak isto ako u vás. Ale nie je ich až tak veľa ako ešte nedávno. Vymieňajú ich nielen Aktismi, ale Aj T815-7 4x4. Čo sa týka logistiky, tak tam sa naposledy napríklad nakupovali Tatry s pancierovanými kabínami + nejaké špeciáli (tuším žeriav) s obyčajnou. Ono sa o logistických vozidlách moc nehovorí ale priebežne sa obmieňajú. Samozrejme to tempo nie je nijak závratné ale predsa aspoň niečo. Na podobnú experimentálnu expedíciu by už tie PV3S asi nebolo treba.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  09:11 22.03.2018

  udo372: k poznámce 1) - je klidně možné, že podpůrné prvky (dělostřelectvo, PVO) dodá jiný spojenec, takže my bychom posílali mechanizovaný prapor a ten by se na místě spojil s ...Zobrazit celý příspěvek

  udo372: k poznámce 1) - je klidně možné, že podpůrné prvky (dělostřelectvo, PVO) dodá jiný spojenec, takže my bychom posílali mechanizovaný prapor a ten by se na místě spojil s podporou.

  K té námitce o tom, že personalista a tělocvikář může zůstat doma - kým se pak budou nahrazovat ztráty viz Grimesey Grimes ;)

  Pokud jde o tu mobilnost - máte pravdu, ta je zoufalá, ale co jsem tak koukal nic moc lepšího se po světě nepotlouká, to akorát Varšavská smlouva cpala všechno na korby aut a pásáků (tuhle sem viděl fotku, kde my sme měli velitelství na tatře, Slováci na tom jejich obněnci a amíci si postavili stan přilepenej na humvee). Já sem si vždycky myslel, že z důvodu mobilnosti a logistiky by měl mít bojovej prapor všechno na stejným strojovým spodku pokud jde o zbraňové systémy, tzn pro mechanizáky postavený na pandurech by to měly být BVP, minomety i základní flak - obdoba strely 10 nebo něco kanonovýho/smíšenýho, stejně tak by na tom podvozku měly být všechny základní prostředky typu vyprošťováky, odsunové sanitky a další blbinec, co se může připlýst do bojový linie, a logistickej "ocas" by měl šlapat na něčem, co je schopný s bojovou částí držet krok, což sou defacto jen tatry 6x6 a 8x8, a co nosí všechny ty dílny, kuchyně, munici a co já vím co všechno je ještě zařazený do sestavy praporu.

  Ona vůbec celá ta naše struktura je taková podivná, zlatej plukovní systém... jenže dneska bychom asi ten pluk dohromady ani nedali...Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:13 22.03.2018

  Výborný článek. Je vidno, že podpůrná vozidla, o kterých se moc nemluví (vždy tady diskutujeme nad nákupem tanků, bvp, vrtulníků atd.) jsou neméně důležitá a přitom zčásti už ...Zobrazit celý příspěvek

  Výborný článek. Je vidno, že podpůrná vozidla, o kterých se moc nemluví (vždy tady diskutujeme nad nákupem tanků, bvp, vrtulníků atd.) jsou neméně důležitá a přitom zčásti už vysloužilá (PV3S) a mimo hlavní zájem nákupčích i veřejnosti. Na těch naposledy koupených dílnách je vidět, že utopit se tam dá pár miliard Kč, když se koupí rozumné počty.

  Miroslav: přesun na pár stovek km ještě není nějaká expedice. Místo Pobaltí si dejte Košice a z Tábora je to hned 900km (ne že by AČR měla obsadit Košice). Mimochodem, jak jsou na tom OSSR s podpůrnými vozidly? Stále dominuje PV3S nebo se nějak ve větším nakupují Aktis a kdo dělá nástavby?Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  07:58 22.03.2018

  Faktycznie z Pilzna do Strasburga jest tylko 550 km ;-) Tekst jest świetny ukazuje jak skomplikowaną operacją jest przerzut wojsk. Jak długa reakcja na ew. ...Zobrazit celý příspěvek

  Faktycznie z Pilzna do Strasburga jest tylko 550 km ;-)

  Tekst jest świetny ukazuje jak skomplikowaną operacją jest przerzut wojsk. Jak długa reakcja na ew. zagrożenie...

  Widać po co jest wysunięta obecność (z wojskowego punktu widzenia)
  No i coś dla nas ważnego - jak trudno będzie przerzucić wojska NATO z Niemiec (np. amerykańską SBCT czy niemiecko-francuską)Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 3