GDELS: počítáme s výrobou všech verzí vozidla ASCOD 2 v České republice

GDELS: počítáme s výrobou všech verzí vozidla ASCOD 2 v České republice
BVP ASCOD 42 / DP (Zvětšit)

Jednou ze společností, která se účastní výběrového řízení na nová pásová vozidla pro českou armádu je i General Dynamics European Land Systems (GDELS). Tato evropská odnož General Dynamics má dlouholeté zkušenosti se spoluprací s lokálními firmami v mnoha zemích v rámci výzbrojních projektů pro armády NATO i mimo alianci. Příkladem z poslední doby může být projekt obrněných vozidel Ajax ve Velké Británii či výroba a dodávky kolových vozidel Piranha 5 v Rumunsku. V obou případech GDELS nejen že zvítězila ve výběrových řízeních na novou výzbroj pro tamní armády, ale také v široké míře převedla její výrobu a s ní spojené technologie a know-how do lokálních podniků.

Stejnou zkušenost má s GDELS i Česko, resp. český obranný a strojírenský průmysl. GDELS v rámci projektu Pandur II CZ 8×8 úzce spolupracovala, a i nadále spolupracuje s českými firmami na vývoji, výrobě vozidel a servisním i logistickém zabezpečení jejich provozu v armádě. S přenosem výroby, technologií, know-how i technickým zabezpečením a podporou po celou dobu životnosti společnost GDELS počítá i v rámci projektu nových pásových vozidel pro AČR, ve kterém nabízí nejnovější provedení vozidel ASCOD 2. Záměry a plány společnosti GDELS týkající se největšího českého armádního tendru za poslední dekády v rozhovoru přiblížil Jens Bauer, ředitel pro mezinárodní obchod a služby GDELS.

GDELS v rámci projektu ASCOD pro AČR nabízí transfer výroby a technologií do Česka. Máte už s těmito procesy zkušenosti z minulosti? Můžete uvézt příklady?
Společnost GDELS se plně zavázala k průmyslové spolupráci, k účasti českých společností na projektu a k transferu technologií do Česka. Jako neodmyslitelnou součást svého obchodního modelu společnost GDELS realizuje po celém světě vlastní dlouhodobou strategii průmyslového rozvoje, která je úzce spojená s činností mateřské firmy General Dynamics (GD). To vytváří jednu z největších sítí spolupráce různých společností v oblasti obranných technologií na světě.
Perspektiva spolupráce místních průmyslových podniků s globálním hráčem, jakým je GD, otevírá možnosti výrazně se zapojit do velkých exportních projektů a nabízí příležitosti těžit z mezinárodní i mezioborové výměny know-how a získávat nejnovější poznatky a technologické dovednosti. Tento makroekonomický efekt přispívá k dlouhodobému rozvoji ekonomiky v zemích zákazníka.
Dlouhodobá strategie růstu českého průmyslu společnosti GDELS spočívá v tom, že nejdříve své místní partnery a dodavatele plně zapojí do konkrétního programu. Ti nejvhodnější a nejúspěšnější pak mají možnost dostat se dále a zapojit se do jiných programů společnosti GDELS nebo dokonce GD. Dále se může jednat o vytvoření společných projektů v rámci výzkumu a vývoje, které by zajistily pro partnerské společnosti výhody nad rámec původního dodavatelsko-zákaznického vztahu.
Naše budoucí průmyslová spolupráce a zapojení místních podniků do projektu GDELS se může opírat o dosavadní více než deset let trvající kooperaci a vztahy s českými podniky. Jde především o spolupráci a zapojení českého průmyslu do výroby a dodávek vozidel Pandur II CZ pro českou armádu, jež začaly v roce 2009 a byly úspěšně završeny v roce 2013. Pro projekt byl vybrán státní podnik VOP CZ a ten se stal strategickým partnerem pro výrobu vozidel Pandur II CZ.
GDELS uplatňuje svou strategii průmyslové spolupráce v různých zemích po celém světě. Příkladem jsou projekty Pandur II 8
×8 pro Portugalsko, Piranha 3 a Piranha 5 pro Rumunsko, Piranha 5 pro Dánsko, Piranha 3 pro Belgii nebo Pandur 6×6 pro Slovinsko a Rakousko. V oblasti pásových vozidel je nejnovější referencí program výroby vozidel rodiny Ajax ve Spojeném království určených pro britskou armádu.


Jens Bauer, ředitel pro mezinárodní obchod a služby GDELS / DP

Jak lze chápat z hlediska obchodních aktivit GDELS pojmy přenesení výroby a technologií? Existuje něco jako metodika měření? Je procentuální vyjádření z celkové hodnoty zakázky transparentní a relevantní?
Společnost GDELS už je v České republice zapojená do průmyslové spolupráce s místními firmami. Konkrétně to obnáší přesun technologií i výrobního a technického know-how k strategickým partnerům společnosti GDELS v České republice.
Rozměr aktivit v rámci průmyslové spolupráce může být rozmanitý, proto je potřebná důkladná a přesná definice těchto aktivit mezi potenciálními smluvními stranami:
Za prvé jde o stanovení přesného počtu vozidel, které budou vyrobeny v České republice. Společnost GDELS bude chtít vyrobit co nejvíce vozidel zde, v České republice.
Za druhé je možné měřit lokální přidanou hodnotu odvozenou z přímých zakázek v České republice. To zahrnuje hodnotu všech výrobků a služeb vytvořených v českých podnicích, které budou přímo využity v programu vozidla ASCOD 2 a při jeho produkci. GDELS chce, na základě předcházející zkušenosti z programu vozidel Pandur II pro AČR, dosáhnout co nejvyšší lokální přidané hodnoty, která by byla prospěšná pro český obranný průmysl. Mimo jiné by to mělo také pozitivní vliv na českou ekonomiku jako celek.


Co znamená přenos výroby do českého průmyslu? Je realistické říci, že český průmysl dokáže vyrobit vše potřebné?
Společnost GDELS bude usilovat v rámci programu ASCOD 2 o získání co největšího počtu subsystémů a hlavních komponentů v České republice. Český obranný průmysl samozřejmě sdružuje velký počet schopných výrobců, kteří už mají mnoho zkušeností získaných v rámci spolupráce s GDELS. Jde například o výrobu a montáž vozidel ve VOP CZ a dodávky hlavních subsystémů.
Uveďme některé příklady. Společnost Ray Service dodává kabelové svazky a elektrické rozvodné jednotky pro v Česku vyráběná vozidla Pandur II a nedávno je dodala i pro jiné programy našich společností, např. pro dánský program Piranha 5 společnosti GDELS-Mowag. Další příkladem je přerovská Meopta, ta dodala systémy denního a nočního vidění pro české Pandury II, ale také pro program Pandur v Kuvajtu realizovaný GDELS-Steyr. Tyto dva příklady dokazují, že pokud je nějaká společnost zařazena na dodavatelského řetězce GDELS, dává to realistické šance na průběžnou účast na exportních zakázkách mimo ČR. Ukazuje to také, že je naše společnost v České republice stále aktivní i bez nutnosti plnění předešlých offsetových programů nebo jen v rámci oficiální průmyslové účasti na státních projektech.
Subsystémy, jejichž dodavatelé jsou vybráni přímo zákazníkem (například radiostanice) a komponenty, které jsou dány původní konstrukcí vozidla vyvinutého v rámci podniků spadajících pod GDELS, budou lokalizovány v České republice i když jsou zahraničního původu.


Na jaké úrovni je podle vás český speciální strojírenský průmysl jako celek. Má spolupráce s českými podniky nějaká specifická úskalí nebo naopak výhody.
Technické kapacity v České republice jsou na vysoké úrovni. GDELS se s těmito kapacitami a jejich kvalitou mohla seznámit už v rámci programu Pandur II 8×8 pro AČR, kdy byly dokonce některé verze tohoto vozidla vyvíjeny a konstruovány v České republice. Během příprav na tendr na pásová vozidla pro AČR zástupci naší společnosti absolvovali diskuze s představiteli několika akademických institucí s cílem připravit společné programy výzkumu a vývoje, resp. projekty v této oblasti. Výhodou těchto institucí je flexibilita, vysoká úroveň know-how a jejich snaha stát se součástí vývojové a výzkumné komunity, která je na světové špičce.

AČR bude poptávat několik verzí pásových vozidel. Vy nabízíte vozidlo ASCOD 2, které již existuje v několika verzích. Pokud ASCOD uspěje v tendru, plánujete výrobu všech verzí v Česku?
Na základě informací, které jsme obdrželi od ministerstva obrany, je naše společnost připravena vyrábět všechny verze v České republice.

Jaké verze vozidla ASCOD máte vyvinuté a vyrábíte? Česká armáda požaduje bojové vozidlo pěchoty a dále variantu velitelskou, průzkumnou, ženijní, zdravotnickou, vyprošťovací a pro dělostřelecký průzkum. Má je GDELS připraveny, nebo budou muset být nově vyvinuty?
Vozidlo ASCOD využívá rakouská armáda (Ulan) a španělská armáda (Pizzaro). V současnosti už běží i sériová výroba britské varianty (Ajax) a v rámci naší strategie průmyslového rozvoje bude většina z celkového počtu 589 vozidel pro britskou armádu vyrobena na základě kontraktu v zemi zákazníka, to znamená ve Spojeném království.
Verze, které požaduje česká armáda, budou vyvinuty přesně podle jejích specifikací. Při vývoji využijeme i zkušenosti a know-how, které máme díky britskému programu Ajax, ale i produkci vozidel ASCOD pro rakouskou a španělskou armádu.


Pokud by v budoucnu česká armáda potřebovala další verze, jak by vypadal jejich vývoj a výroba? V budoucnu by například mohla vzniknout potřeba minometných vozidel či nosičů protiletadlových systémů pro ochranu mechanizovaných jednotek. Mohou být české podniky do vývojového procesu těchto vozidel zapojeny?
Naše společnost plánuje českou armádou požadované verze vozidel vyvinout v České republice, což znamená, že i budoucí verze vozidel bude možné vyvíjet v Česku. Obecně, design nových verzí bude vycházet z takticko-technických zadání a dat pro bojová vozidla pěchoty. GDELS pak bude s českými podniky na těchto modifikacích spolupracovat. Taktéž i produkce nových verzí pak bude probíhat v České republice.

Pokud by byl ASCOD vybrán pro českou armádu, nabízí se analogie s britským programem Ajax. Jak je v tomto případě řešen přenos výroby a technologií? Kdo je držitelem duševního vlastnictví a má práva na technologická řešení projektu Ajax?
Co se týče průmyslové spolupráce, je britský program Ajax srovnatelný se strategií společnosti GDELS v programu ASCOD 2 pro Armádu České republiky. Oba projekty obnášejí transfer technologií, školení pro zaměstnance ve společnosti GDELS a přesun výroby do země zákazníka. Takovýto proces zaručuje vytvoření kvalifikovaného personálu v českých podnicích, vysokou kvalitu výroby a vysokou míru lokální přidané hodnoty, která je přínosem pro místní ekonomiku. Co se týče duševního vlastnictví k technologiím a konstrukci u všech verzí vozidla ASCOD, ty jsou v držení společnosti GDELS.  

Je možné přenést technologická řešení nebo dokonce celé verze vozidel z programu Ajax do projektu ASCOD pro českou armádu?
Z hlediska cenově efektivního inženýrství a udržení nízkých jednorázových nákladů se naše společnost bude snažit uplatnit a využít subsystémy již ověřené v projektu Ajax do takové míry, jak jen to bude možné. Obecně vzato ale vozidla pro českou armádu budou vyprojektována a vyráběna přesně podle jejích požadavků, je tedy nepravděpodobné, že by se verze vozidel vzniklých v rámci programu Ajax mohly s nimi stoprocentně shodovat.

Máte už vyhlédnuté potenciální partnery mezi českými strojírenskými podniky pro případnou výrobu vozidel ASCOD 2? Nebo již máte uzavřeny i nějaké memoranda či smlouvy o výrobě a vývoji vozidel?
Podnik VOP CZ patří v programu vozidel ASCOD mezi strategické partnery společnosti GDELS, společná dohoda je tedy samozřejmostí. GDELS už před několika lety intenzivně spolupracovala s podnikem VOP CZ na výrobě vozidel Pandur II pro českou armádu. To jen dokazuje, že GDELS a VOP CZ jsou partnery už léta a doufáme, že s projektem ASCOD pro českou armádu uspějeme a spolupráce bude pokračovat i nadále. Na letošním veletrhu IDET jsme například podepsali memoranda o porozumění se společnostmi RETIA a VR Group.

Ministerstvo obrany deklarovalo, že se zapojením VOP CZ do celého projektu počítá. Jak by mohla vypadat vaše spolupráce s tímto státním podnikem?
GDELS plánuje uplatnit svou strategii průmyslového rozvoje, na začátku by byl personál VOP CZ vyškolen na sváření, montáž a testování nových vozidel ASCOD 2. Po absolvování této přípravné a školící fáze by byla ve VOP CZ zahájena sériová výroba. Je tu také možnost, že by VOP CZ dostal za úkol vývoj a konstrukci dalších verzí. Jak již bylo řečeno, VOP CZ má mnoho zkušeností získaných v rámci spolupráce s GDELS, a to díky úspěšnému programu Pandur II CZ 8×8 pro AČR. Podnik VOP CZ navíc přispěl k dalším projektům GDELS na mezinárodní úrovni, jako je například program Pandur pro Kuvajt, v rámci kterého jeho specialisté obráběli korby vozidel a aplikovali finální barevný nástřik strojů.

Jak by vypadala technická a servisní podpora vozidel během celého životního cyklu, kdyby si česká armáda zvolila platformu ASCOD 2? Může být česká armáda nebo Česká republika soběstačná z hlediska technické či servisní podpory a později i v rámci modernizačních procesů?
Pokud česká armáda zvolí vozidlo ASCOD 2, pro GDELS bude VOP CZ hlavním partnerem odpovědným za údržbu a servis vozidel. Co se týče podpory životního cyklu vozidel, bude Česká republika fungovat soběstačně. To znamená, že bude zajištěno školení pracovníků, logistika i dodávky náhradních dílů. Co se týče pozdějších modernizací nebo generálních oprav, GDELS může dodat technické expertízy a know-how.

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

V pásových obrněných vozidlech ASCOD 2 jsou již nyní komponenty české výroby

Po celý minulý týden vysocí manažeři skupiny General Dynamics European Land Systems (GDELS) ...

GDELS představuje na IDETu nejnovější provedení BVP ASCOD 42 a celou řadu mostních vozidel

Společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS) do Brna přivezla nejnovější provedení ...

Rozhovor: ASCOD 2 je ideální platforma pro budoucí potřeby Armády České republiky

Před nedávnem Ministerstvo obrany oznámilo zahájení výběrového řízení na nová pásová vozidla pro ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • GlobeElement
  13:06 22.08.2019

  Sem to nepatří, admin to asi smaže, až o tom napíše sám. Tak prý AČR koupí kombinaci vrtulníků Venom a ...Zobrazit celý příspěvek

  Sem to nepatří, admin to asi smaže, až o tom napíše sám.

  Tak prý AČR koupí kombinaci vrtulníků Venom a Viper.

  https://www.novinky.cz/domaci/... Skrýt celý příspěvek

  • petr.martykan
   13:42 22.08.2019

   Jj, taky sem cetl, potesilo. ;)

   Jj, taky sem cetl, potesilo. ;)

  • Klimesov
   13:49 22.08.2019

   Bomba.

   Bomba.

  • beepee
   14:22 22.08.2019

   Dobrá volba, jen ten počet je prostě nízký.
   BTW - přečtěte si i diskuzi na novinkách, to je zase odborníků :-)

   Dobrá volba, jen ten počet je prostě nízký.
   BTW - přečtěte si i diskuzi na novinkách, to je zase odborníků :-)

  • Rase
   18:34 22.08.2019

   nu nějak nadšený nejsem, ale o tom, že se pořídí něco od Bellu se ví už od roku 2014 - přidaly se akorát ty Vipery a konkurence byla akorát do počtu. Snad se smlouva podepíše co ...Zobrazit celý příspěvek

   nu nějak nadšený nejsem, ale o tom, že se pořídí něco od Bellu se ví už od roku 2014 - přidaly se akorát ty Vipery a konkurence byla akorát do počtu. Snad se smlouva podepíše co nejdřív. Vojákům je asi jedno co dostanou, hlavně že to bude nové, tak v pohodě.Skrýt celý příspěvek

   • Tecka
    19:36 22.08.2019

    Masz racje , dosyć smutne ..

    Masz racje , dosyć smutne ..

    • Jirosi
     19:48 22.08.2019

     Když chceš kočkopsa, logicky si musíš koupit kočkopsa.
     Problém je, že kočkopsa skoro nikdo nedělá.

     Když chceš kočkopsa, logicky si musíš koupit kočkopsa.
     Problém je, že kočkopsa skoro nikdo nedělá.

  • Poly
   08:51 23.08.2019

   Opci na další už máme nebo ne?

   Opci na další už máme nebo ne?

   • Rase
    11:42 23.08.2019

    předpokládám že ne, jelikož opce není zadarmo a není zájem jakkoliv navyšovat cenu. Nevím ani, zda přes FMS (nebo jak je kupujeme) jde vůbec opce zajistit, myslím že nejde.

    předpokládám že ne, jelikož opce není zadarmo a není zájem jakkoliv navyšovat cenu. Nevím ani, zda přes FMS (nebo jak je kupujeme) jde vůbec opce zajistit, myslím že nejde.

  • Zdenoušek
   06:51 26.08.2019

   Je to fakt super.

   Je to fakt super.

 • SofF
  23:53 21.08.2019

  podle všeho jsou ASCOD 2+Lynx horkými favority. Osobně se mi ale víc líbí "Rys" jak esteticky tak že je novější, technologicky lepší.

  podle všeho jsou ASCOD 2+Lynx horkými favority. Osobně se mi ale víc líbí "Rys" jak esteticky tak že je novější, technologicky lepší.

  • Tecka
   09:18 22.08.2019

   ..a jesteście gotowi dopłacić do Lynx w wersji z dokumentacją- techniczną produkcyjną? To narazie jest prototyp

   ..a jesteście gotowi dopłacić do Lynx w wersji z dokumentacją- techniczną produkcyjną? To narazie jest prototyp

   • Nesher
    12:04 22.08.2019

    To budeme muset udělat tak jako tak, více méně všichni zájemci (i s ohledem na požadavky AČR) nám nabízejí trochu něco jiného než je jejich sériová produkce. CV 90 Mk 4 má ...Zobrazit celý příspěvek

    To budeme muset udělat tak jako tak, více méně všichni zájemci (i s ohledem na požadavky AČR) nám nabízejí trochu něco jiného než je jejich sériová produkce. CV 90 Mk 4 má překopaný podvozek, Ascod II se sériově nevyrábí a co bude PSM dělat s Pumou, aby vyhověla zadání si ani neumím představit.
    Takže SoF má pravdu, Lynx by měl dávat největší smysl.Skrýt celý příspěvek

    • Tecka
     13:20 22.08.2019

     Jest spora różnica pomiędzy pojazdem w produkcji seryjnej a prototypem bez produkcyjnej dokumentacji..niezależnie od Waszych wymagań za które napewno zapłacicie. Gdyby na przykład ...Zobrazit celý příspěvek

     Jest spora różnica pomiędzy pojazdem w produkcji seryjnej a prototypem bez produkcyjnej dokumentacji..niezależnie od Waszych wymagań za które napewno zapłacicie. Gdyby na przykład Australia zdecydowała się na Lynxa-a , to dla Was byłoby to korzystne. PozdrawiamSkrýt celý příspěvek

     • Nesher
      13:30 22.08.2019

      Bavíme se Rheinmetallu, nikoliv nějaké garážové firmě. Navíc český tendr není jediný kde se Lynx nabízí, paralelně běží tendry v Austrálii a USA, v obou má Lynx šanci. Takže ...Zobrazit celý příspěvek

      Bavíme se Rheinmetallu, nikoliv nějaké garážové firmě. Navíc český tendr není jediný kde se Lynx nabízí, paralelně běží tendry v Austrálii a USA, v obou má Lynx šanci. Takže nepochybuji o tom, že Rheinmetall to bude mít vyřešené.
      A znovu opakuji, výrobní dokumentace se bude vytvářet (předělávat ať vyhraje kdokoliv).Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      19:38 22.08.2019

      Masz racje ,będzie super!

      Masz racje ,będzie super!

 • Rase
  21:07 21.08.2019

  Tak nějak si říkám, že než se naše MO rozhoupe co koupit a politici schválí samotný nákup nových BVP, tak Maďaři už budou dávno jezdit na fungl nových Pumách. Reálně ale věřím spíš ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak nějak si říkám, že než se naše MO rozhoupe co koupit a politici schválí samotný nákup nových BVP, tak Maďaři už budou dávno jezdit na fungl nových Pumách. Reálně ale věřím spíš tomu, že nakonec se jen nechají provozovaná BVP-2 lehce zmodernizovat (ve finském stylu) a pojede se dál. Výběr právní firmy byl opět zrušen, tak pochybuju, že by politici reálně počítali s nákupem. Jen hrají o čas a škudlí peníze.Skrýt celý příspěvek

  • lemkin
   21:34 21.08.2019

   Tak nějak asi souhlasím, Komouši dneska v televizi vyprávěli, něco o požadavku na snížení schodku rozpočtu........, na vrtulníky z USA aktuálně peníze nemáme a podle mě tendr padne ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak nějak asi souhlasím, Komouši dneska v televizi vyprávěli, něco o požadavku na snížení schodku rozpočtu........, na vrtulníky z USA aktuálně peníze nemáme a podle mě tendr padne (za mě jedině dobře byl to kočkopes). Ekonomika brzdí a volby klepou na dveře, no a 50+ mld. je slušná pálka. Nové PVO se upozadilo a o podpisu radarů se akorát jen mluví......, dříve či později přijde další Ekonomická krize - počítám že v době, kdy se bude jednat o náhradě tanků a letectva. Vyhlídky nic moc a potom si jdi do aktivní zálohy kupovat mundůr a vybavení za své :-(Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    22:36 21.08.2019

    Naopak, Metnar vyjednal že rozpočet MO na příští rok bude 75,5 miliardy. Tedy oproti plánu bude snížen "jen" o 800 milionů. Přitom vrtulníky a BVP zmínil přímo jako projekty se ...Zobrazit celý příspěvek

    Naopak, Metnar vyjednal že rozpočet MO na příští rok bude 75,5 miliardy. Tedy oproti plánu bude snížen "jen" o 800 milionů. Přitom vrtulníky a BVP zmínil přímo jako projekty se kterými se stále počítá.
    Komouši si můžou vykládat co chtějí, ale nakonec podporu pro vládní rozpočet zobchodují za nějaké výnosné místo v dozorčí radě. Osobně podpis smlouvy na vrtulníky čekám ihned poté co komunisti podpoří rozpočet.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     23:42 21.08.2019

     Praxe nás učí, že jak v této Babišově, tak v Sobotkově vládě jsou rozpočty MO jen způsobem jak dočasně schovat peníze na budoucí vylepšení rozpočtu. Aby se pak mohli říkat "Za nás ...Zobrazit celý příspěvek

     Praxe nás učí, že jak v této Babišově, tak v Sobotkově vládě jsou rozpočty MO jen způsobem jak dočasně schovat peníze na budoucí vylepšení rozpočtu.
     Aby se pak mohli říkat "Za nás mělo Mo tolik..., a vy to teď zatáhněte"Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    09:00 23.08.2019

    Kdyby jsme nakupovali v Rusku, tak komouši budou i pro nákup fregat a ponorek. 50 mld není vůbec vysoká částka pro zemi jako je ČR. Ale není se čemu divit, kdoví, kde zase bude ...Zobrazit celý příspěvek

    Kdyby jsme nakupovali v Rusku, tak komouši budou i pro nákup fregat a ponorek. 50 mld není vůbec vysoká částka pro zemi jako je ČR. Ale není se čemu divit, kdoví, kde zase bude Andrejko ve velkém populisticky rozhazovat zbytečně prachy.Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     11:50 23.08.2019

     když si vezmeme, že jen na sociální věci chce aktuálně ministryně Maláčová navíc 12 mld tak opravdu nejde o velkou částku. Pravděpodobně ji nezíská, ale i tak věří v kompromisní ...Zobrazit celý příspěvek

     když si vezmeme, že jen na sociální věci chce aktuálně ministryně Maláčová navíc 12 mld tak opravdu nejde o velkou částku. Pravděpodobně ji nezíská, ale i tak věří v kompromisní řešení.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   21:49 21.08.2019

   Co chceš na BVP modernizovat? Vždyť hlavní problém je, že je to papundekl.

   Co chceš na BVP modernizovat? Vždyť hlavní problém je, že je to papundekl.

   • skelet
    08:41 22.08.2019

    no nejlepší by bylo, kdyby se nemodernizovali vůbec. Ale s tím jak se MO ČR daří u BVP vybrat cokoliv, tak bude smlouva připravena nejdříve v roce 2021. A jsem zvědav jestli Babiš ...Zobrazit celý příspěvek

    no nejlepší by bylo, kdyby se nemodernizovali vůbec. Ale s tím jak se MO ČR daří u BVP vybrat cokoliv, tak bude smlouva připravena nejdříve v roce 2021. A jsem zvědav jestli Babiš ve volebním roce bude ochotný podepsat kontrakt za desítky miliard. S jeho cílovou skupinou voličů o tom pochybuju. Takže se to nechá na příští vládu, a to je rok 2022 ...Skrýt celý příspěvek

 • petr.martykan
  18:03 21.08.2019

  No nevim ten ACSOD. Me se nejvice zamlouva LYNX. Jinak PUMA asi nejlepsi, ale ta cena.

  No nevim ten ACSOD. Me se nejvice zamlouva LYNX. Jinak PUMA asi nejlepsi, ale ta cena.

  • Rase
   21:04 21.08.2019

   Pokud PSM opravdu splní naše požadavky, tak Pumu ani nepoznáme. Rozhodně půjde o velmi odlišné vozidlo, než to co provozuje Bundeswehr. Výsledná cena balíku za vozidla a všechno ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud PSM opravdu splní naše požadavky, tak Pumu ani nepoznáme. Rozhodně půjde o velmi odlišné vozidlo, než to co provozuje Bundeswehr. Výsledná cena balíku za vozidla a všechno kolem, bude nejspíš dost podobná u všech nabídek. Velmi bych se divil, pokud by byl nějaký výraznější rozdíl...Skrýt celý příspěvek

   • petr.martykan
    07:57 22.08.2019

    Mechna neni moje silna stranka, sem bigos, ktery se tim stejne nikdy nesveze. ;) Nam nove BVP, MRAP, apod. simuluje 810ka. Minule nam Sokol simuloval Apache... :D

    Mechna neni moje silna stranka, sem bigos, ktery se tim stejne nikdy nesveze. ;) Nam nove BVP, MRAP, apod. simuluje 810ka. Minule nam Sokol simuloval Apache... :D

    • Nesher
     12:05 22.08.2019

     Záleží kde sloužíš, jestli u 74. motopraporu, tak by si se mohl svézt jako první :-)

     Záleží kde sloužíš, jestli u 74. motopraporu, tak by si se mohl svézt jako první :-)

     • petr.martykan
      13:44 22.08.2019

      No, vzhledem k tomu ze ne u Brnky ani u bojovky a stale litame s plechovyma helmama a kosama, tak asi ne hele... ;)

      No, vzhledem k tomu ze ne u Brnky ani u bojovky a stale litame s plechovyma helmama a kosama, tak asi ne hele... ;)

 • dante1
  17:16 21.08.2019

  Je to jen můj osobní názor ale ze všech možných variant se mi Ascod 2 zamlouvá nejméně .Přijde mi že to vozidlo nenabízí nic co by konkurence nedokázala nabídnout také.Lynx má ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to jen můj osobní názor ale ze všech možných variant se mi Ascod 2 zamlouvá nejméně .Přijde mi že to vozidlo nenabízí nic co by konkurence nedokázala nabídnout také.Lynx má krásnou modularitu(tak trochu něco jako Boxer),Puma má zase asi nejlepší ochranu posádky vůbec mezi BVP atd.Co má tohle a ostatní ne?Skrýt celý příspěvek

  • tomas.kotnour
   17:42 21.08.2019

   Bych byl opatrný s těmi superlativy, dokud nebudou představena ověřovací vozidla.

   Bych byl opatrný s těmi superlativy, dokud nebudou představena ověřovací vozidla.

 • Jiří Vojáček
  12:53 21.08.2019

  Další (řádně neoznačený) PR článek Czechoslovak Group. Až by si člověk řekl, kdo tenhle web vlastně provozuje :)

  Další (řádně neoznačený) PR článek Czechoslovak Group. Až by si člověk řekl, kdo tenhle web vlastně provozuje :)

  • SeaWolf
   13:49 21.08.2019

   Czechoslovak Group si prostě tyhle články platí a tak si stejný článek zpravidla přečtete jak na AN tak v ATM. Tak to je a nijak mě to zvlášť nepohoršuje. Jinak sám jsem proti ...Zobrazit celý příspěvek

   Czechoslovak Group si prostě tyhle články platí a tak si stejný článek zpravidla přečtete jak na AN tak v ATM. Tak to je a nijak mě to zvlášť nepohoršuje.

   Jinak sám jsem proti navyšování spolupráce se Strnadem nad aktuální úroveň, protože monopol na obranu ČR je cesta do pekla ( nadneseně řečeno ).Skrýt celý příspěvek

 • strikehawk
  12:48 21.08.2019

  Ten ASCOD vypadá příšerně. Hlavně ta věž.....Navíc není moc přesvědčivý ani z hlediska TTD

  Ten ASCOD vypadá příšerně. Hlavně ta věž.....Navíc není moc přesvědčivý ani z hlediska TTD

  • Imax-CZ
   18:48 21.08.2019

   Ano, nemá přesvědčivá TTD, ale co se týče poměru cena/výkon bude patřit k favoritům. Důležité pro ASCOD je, že výrazně nezaostává v žádném parametru. Navíc má relativně velikou ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, nemá přesvědčivá TTD, ale co se týče poměru cena/výkon bude patřit k favoritům. Důležité pro ASCOD je, že výrazně nezaostává v žádném parametru. Navíc má relativně velikou váhovou rezervu, čímž může zlepšit některé své parametry.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    19:37 21.08.2019

    U Ascod 2 bude dost rozhodovat zvolené řešení věže.

    U Ascod 2 bude dost rozhodovat zvolené řešení věže.

    • Rase
     19:00 22.08.2019

     takový ASCOD s osádkovou věží Lance by vypadal myslím docela dost dobře. Ostatně Portugalci je mají taky na svých Piranhách, které jsou rovněž od GDELS. nejspíš ale po izraelské ...Zobrazit celý příspěvek

     takový ASCOD s osádkovou věží Lance by vypadal myslím docela dost dobře. Ostatně Portugalci je mají taky na svých Piranhách, které jsou rovněž od GDELS. nejspíš ale po izraelské věži sáhli z důvodu nízké ceny a že izraelci asi nemají problém s tím, abysme si věže vyráběli doma. Tedy % navíc se vždycky hodí.Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  12:26 21.08.2019

  Opätovne nevydalo... Tendr na poradenství k nákupu bojových vozidel nemá vítěze. Obrana rozhodnutí zrušila zdroj: ...Zobrazit celý příspěvek

  Opätovne nevydalo...

  Tendr na poradenství k nákupu bojových vozidel nemá vítěze. Obrana rozhodnutí zrušila
  zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/dom... Skrýt celý příspěvek

 • Ludra
  11:30 21.08.2019

  Rozhovor s obchoďákem: "Umíme/slíbíme cokoliv.."
  Nic víc, nic miň.

  Rozhovor s obchoďákem: "Umíme/slíbíme cokoliv.."
  Nic víc, nic miň.

 • Jirosi
  10:59 21.08.2019

  To jsme rádi, že kluci chtějí splnit požadavky Mo...

  To jsme rádi, že kluci chtějí splnit požadavky Mo...

 • IS-3
  10:30 21.08.2019

  Proboha jenom to ne.

  Proboha jenom to ne.

Načítám diskuzi...