Koncepce Aktivní zálohy Ozbrojených sil České republiky - část. 2

Aktivní záloha
Foto: Příslušníci Aktivní zálohy, ilustrační foto / Flickr AČR

Minulý týden jsme si představili historii i současný stav české Aktivní zálohy. Nyní se podíváme podrobněji na samotnou koncepci a představíme si nejdůležitější změny, které nová koncepce přináší.

Specialisté v Aktivní záloze

Stejně jako původní dokumenty, i nová koncepce popisuje Aktivní zálohu jako nejlépe vycvičenou, připravenou a nasaditelnou zálohu Ozbrojených sil ČR. Bude sloužit nejen k doplňování stavů ozbrojených sil při ohrožení státu nebo bezpečí lidí, ale také k udržování některých schopností ve prospěch profesionálních ozbrojených sil v době nepříznivého vývoje financování Ministerstva obrany.

Jako ukázkový příklad udržovaní schopností můžeme uvést spolupráci s vysoce specializovanými odborníky (např. tlumočníci, programátoři, lékaři, epidemiologové), kteří nemají zájem vstoupit do Armády ČR, ale mají zájem nabídnout své znalosti ve prospěch státu. 

Pro samotnou armádu je udržování vysoce kvalifikovaných lidí extrémně finančně náročné (vybudovat vhodné pracovní podmínky a prostředí, plat). Díky AZ mohou však být podobní lidé pro armádu kdykoliv k dispozici. Je tak otázkou, zda tyto specialisty, zásadně užitečné pro obranu státu, extra nemotivovat pro vstup do AZ.

Nová koncepce zdůrazňuje také skutečnost, že záložníci mohou být povoláni (teoreticky to lze i nyní) dle potřeb Armády ČR do zahraničních mírových operací. Nepůjde však o vysílání celých jednotek Aktivní zálohy, ale především bývalých vojáků z povolání (VzP) nebo vybraných specialistů, jejichž civilní odbornost je přímo využitelná pro potřeby operací v zahraničí. Příkladem můžou být arabisté, tlumočníci nebo lékaři.

Občan přebírá závazky v Aktivní záloze dobrovolně, plní je povinně

V současném znění mohou záložníci kdykoliv a bez udání důvodu přerušit svou službu v Aktivní záloze. To přináší problémy armádě, která přichází o čas a finance investované do odcházejícího záložníka.

Nová koncepce zpřísňuje příčiny pro předčasné ukončení služby v AZ. Zákonem budou jasně stanoveny důvody, za kterých bude možné závazek předčasně zrušit. Otázkou však je šíře zákonných důvodů pro předčasné ukončení služby u AZ a také šíře a výše sankcí. V tom koncepce ze své podstaty není detailní.

Aktivní záloha Foto: Příslušníci Aktivní zálohy, ilustrační foto / Flickr AČR

Nově mají být v Aktivní záloze hojně zastoupení bývalí vojáci z povolání. Ti mají tvořit neodmyslitelný lidský zdroj v doplňování AZ. Jejich kontrakt bude rozdělen na dvě části. První se bude týkat jejich služebního poměru v Armádě ČR, druhá část bude závazkem být po dobu 5 let k dispozici na předurčené místo u Aktivní zálohy. 

Tato změna se netýká současných VzP, ale pouze nově uzavřených smluv, tedy za předpokladu, že vstoupí v platnost novelizace příslušných zákonů Aktivní záloze (snad 2014-2015). V případě potřeby pak můžou být povolání na předurčené místo v Aktivní záloze na základě rozhodnutí KVV (Krajské vojenské velitelství), a to na dobu tří let.

Zde se však nabízí otázka, podle jakého klíče se budou povolávat VzP zpět do služby? Nepřinese to nepříjemnosti bývalým vojákům se sháněním nového pracovního místa? Jejich zaměstnavatel totiž musí počítat s tím, že jeho nový zaměstnanec bude několik týdnů ročně na cvičeních a v krajním případě bude povolán zpět do služby. Jde o ožehavé téma, neboť nově musí profesionální vojáci počítat s tím, že po dobu 5 let musí být kdykoliv připraveni sloužit státu v rámci Aktivní zálohy.

Nutno ale podotknout, že už nyní příslušníci Aktivní zálohy mohou být povolaní do služebního poměru, a to až na dobu dvou let, a přesto podepisují tříleté kontrakty i opakovaně s tímto vědomím.

Delší výcviková doba AZ a kompenzace zaměstnavatelům

Nová koncepce rovněž reflektuje stížnosti vojáků i jejich velitelů na nedostatečnou výcvikovou dobu záložníků. Proto počítá s prodloužením roční výcvikové doby ze tří na čtyři týdny, což umožní budoucím specialistům absolvovat i delší odborné kurzy. Zároveň se prodlužuje úvodní výcvikový kurz pro civilisty bez předchozí vojenské zkušenosti na 12 týdnů

Je jasné, že prodloužení výcvikové doby ponesou nelibě zaměstnavatelé nebo i školy studentů, kteří chtějí vstoupit do Aktivní zálohy. Chystaná koncepce proto nově počítá s přímou finanční kompenzací pro zaměstnavatele a pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za dobu, kdy bude zaměstnanec na cvičení. 

Podniky mohou očekávat finanční náhradu za absenci svého zaměstnance vypočítanou z výše průměrné mzdy na jeden den. Jako nejvýhodnější varianta se podle koncepce jeví model „dvou typu náhrad“. Základem je průměrná mzda přepočítaná na jeden den (s předpokladem jejího zvýšení v následujících letech) 1 250,- Kč a odvody ve výši 425,- Kč (34 %). Celkem tedy 1 675,- Kč za zaměstnance-vojáka v AZ a den.

Aktivní záloha Foto: Příslušníci Aktivní zálohy, ilustrační foto / Flickr AČR

V případě schválení modelu „dvou náhrad“ zaměstnavatel obdrží za jeden den, kdy je zaměstnanec na plánovaném vojenském cvičení, 2/3 výše uvedené sumy, tedy 1 117,- Kč za den. Pokud bude zaměstnanec neplánovaně nasazen (např. povodně), pak obdrží celou částku, tedy 1 675,- Kč za den.

Kromě finanční náhrady můžou podniky ve svůj prospěch využívat také informaci, že jejich zaměstnanci slouží v Aktivní záloze. Půjde o jakousi oficiální „pečeť kvality“, kterou získají od armády.  Podniky mohou tuto pečeť libovolně využívat ve svých reklamních dokumentech i jakékoliv propagační činnosti.

Avšak i přes všechny výše popsané výhody nabízené armádou, je otázkou, zda podniky jednoduše raději neupřednostní stabilního zaměstnance (tedy nezáložníka) před někým, koho může stát kdykoliv a kdekoliv povolat na několik týdnů do služby. 

Lepší motivace záložníků

Koncepce nově řeší i motivační složku záložníků. Nejvýraznějším rozdílem je zvednutí finanční motivace z 500 Kč na 1 000 Kč měsíčně. Nelze jednoduše přehlížet fakt, že výše odměny se nezměnila již deset let, tedy od založení samotných AZ. Tak jako dosud má být odměna záložníkům vyplácena jednou ročně (nově tedy ve výši 12 000 Kč – oproti stávajícím 6 000 Kč).

Dalším důležitým rozdílem je, že nově záložníci budou během své činné služby (na cvičení nebo na misi) placeni podle systémového místa, na kterém jsou u Aktivní zálohy přiřazeni, tedy nikoliv refundací své civilní mzdy v civilním zaměstnání, jak tomu bylo doposud.

Aktivní záloha Foto: Příslušník Aktivní zálohy, ilustrační foto / Flickr AČR

Je velmi pravděpodobné, že většina lidí si takto oproti svému civilnímu platu polepší. Důvod je ten, že se plánují nové platné tarify pro vojáky z povolání. V takovém případě i voják na základní funkci a hodnosti mužstva bude brát přibližně 25 000 Kč hrubého. Například svobodník by nově měl dosáhnout tarifního platu 26 300 Kč hrubého měsíčně, rotný pak 32 200 Kč.

Ač je nabízená odměna pro většinu lidí na nadprůměrné výši, pro ony klíčové odborníky ve svém oboru, vzpomínané na začátku článku, bude nejspíš znamenat pohoršení proti jejich civilnímu platu. 

Finančně za svou službu vlasti si mohou přilepšit také studenti vysokých škol. Počítá se s tím, že studentům bude náležet částka 20 000 Kč za rok. Toto zvýhodnění vychází z jednoduché úvahy, že studenti jsou perspektivní i jako budoucí vojáci z povolání. A možná i z předtuchy, že dříve či později může být zavedeno školné. V neposlední řadě prezenční studenti nejsou až na výjimky výdělečně činní, takže Ministerstvo obrany nebude muset platit při povolání na cvičení souběžně jejich zaměstnavatelům.

Záložníci mohou nově za svou službu být ocenění resortními vyznamenáními (dosud to byl jen jeden speciální odznak pro AZ) a také dostanou povolení k nošení vycházkové uniformy v rámci reprezentace armády i při civilních příležitostech. Nově se mohou záložníci také těšit na zpřístupnění rekreačních a zdravotnických služeb ve stejném rozsahu, jakému se nyní těší VzP.

V našem seriálu budeme pokračovat příští týden, kde se zaměříme na další důležitá témata z chystané koncepce (například nasaditelnost zálohy).  Neváhejte a napište své dotazy, námitky nebo připomínky do diskuze pod článkem. Rádi je vezmeme v potaz při tvorbě dalšího článku.

Připomínáme, že o nové koncepci můžete diskutovat i na FaceBook stránkách Aktivní zálohy.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Aktivní zálohy obětí chaosu v Armádě České republiky

Asi málokdo postřehl dění kolem aktivních záloh naší armády uplynulých tří týdnů, pokud mu unikl ...

Armáda má novou posilu! V Afghánistánu doprovází české vojáky Lvíček Míra.

Plyšový lvíček se poprvé objevil na veřejnosti počátkem roku na benefičním plese ve Vlkoši, kde ...

Jiří REGI Schams – i Česko má své hrdiny

Sedím v  kanceláři sdružení REGI Base, soukromé nadace, která si klade za cíl starat se o novodobé ...

Koncepce Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky - část. 1

Aktivní záloha (AZ) funguje v rámci Armády České republiky již deset let. Je však obecně známo, že ...