Lubomír Metnar: Výzvou je stabilní rozpočet a pružnější legislativa

Lubomír Metnar: Výzvou je stabilní rozpočet a pružnější legislativa
Ministr obrany České republiky Lubomír Metnar / Foto: army.cz (Zvětšit)

„Kdokoliv bude v příští vládě ministrem obrany, měl by především zodpovědně a s maximální transparentností přistoupit k modernizaci našich ozbrojených sil a odolávat pokusům o škrty v resortním rozpočtu. Pokud bych ve funkci pokračoval, trval bych na zajištění stabilního rozpočtu a jeho růstu, bez čehož úspěšně modernizovat nelze. Jsem hrdý na české vojáky, kteří excelovali v boji proti Covid-19, při řešení následků tornáda na jižní Moravě, nebo při evakuaci z Afghánistánu. Naši vojáci jasně ukázali, že se zvládají vypořádat s jakoukoliv nepředvídatelnou situací a my se jim musíme odvděčit především tím, že je vybavíme tak, aby ve 21. století zvládali držet krok jak s partnery, tak s možným nepřítelem. Příštího ministra obrany také čeká důležitá personální změna v čele armády, tak věřím, že při volbě dalšího náčelníka Generálního štábu Armády České republiky půjde správnou cestou,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Armádní noviny, jež se uskutečnil v závěru září, ministr obrany Lubomír Metnar. V rozhovoru se také detailněji vyjádřil k Vojenskému zpravodajství, které od letošního července získalo nové kompetence v oblasti kybernetické obrany, a k Vojenské policii, kterou považuje za nedílnou součást ozbrojených sil a významnou složku ministerstva obrany.

Pane ministře, od 1. července 2021 vstoupila v platnost novela zákona o Vojenském zpravodajství, jejímž účelem je zajistit kybernetickou obranu monitorováním kyberprostoru a v případě útoku tento odvrátit nebo na hackery přímo zaútočit. Máte k dispozici informace o tom, že vojenští zpravodajci už tuto svojí nově nabytou pravomoc využili?
Nelze říct, že by šlo o zcela novou pravomoc. Úkol v oblasti zajišťování kybernetické obrany dostalo Vojenské zpravodajství už v roce 2015 a od té doby buduje Národní centrum kybernetických operací, které pouze od letošního července získalo nové kompetence. Nezačíná tedy na zelené louce, naopak už ušlo značný kus cesty. K jeho činnosti nemohu z pochopitelných důvodů sdělovat detaily, nicméně lze určitě říct, že za těch šest let se centrum etablovalo, nastavilo spolupráci se státními institucemi i v rámci IT komunity a soustavně se připravuje k obraně našich sítí.

Jinak bych chtěl ještě vyjasnit, že koncepce je postavená na cílené detekci konkrétních útoků a nejedná se tedy o monitoring kybernetického prostoru. I představa, že by zpravodajci mohli na hackery útočit, je mylná. Nemohou jednat jako agresoři, ale vždy se bude jednat o obranu, tedy reakci na konkrétní útok či jeho hrozbu.

Zároveň začátkem letošního července došlo ve světě k mohutnému kybernetickému útoku, který zasáhl nejen tisíce firem, ale také např. školy, přičemž hackeři i v tomto případě požadovali opět kolosální výkupné. Jak dalece je resort obrany připraven na skutečnost, že takové „vyděračské“ útoky mohou nastat i v rámci České republiky? Má v této souvislosti ministerstvo obrany připravené případně i nějaké další inovativní legislativní změny?
Samozřejmě neustále sledujeme nové trendy a snažíme se s nimi držet krok a připravovat se na nové bezpečnostní výzvy. Ostatně ta zmíněná novela vycházela z dlouhodobé potřeby řešit obdobné hrozby. Potvrzuje se, že to byla správná, a dokonce nutná cesta. Nakonec jsme získali silný mandát napříč politickým spektrem i odbornou veřejností a za to jsem rád. Samotný vznik Národního centra kybernetických operací byl důležitým krokem, abychom byli schopni na hrozby reagovat, přispěl k tomu i vznik kybernetických sil v rámci Armády České republiky. Nyní musíme postupně vyhodnocovat, jak se tyto kroky osvědčují v praxi a až poté by dávalo smysl na základě jasně podložených analýz přistoupit k nějaké revizi a případným dalším legislativním změnám.

Před schválením poslední novely zákona o Vojenském zpravodajství se vedla dlouhá připomínková řízení a dlouhodobé komplikované diskuze, v rámci kterých se postupně vyjasňoval status vojenských zpravodajců jak vůči ostatním ozbrojeným silám, bezpečnostním složkám a státním úřadům, tak i vůči občanům naší země. Jedním z hlavních témat těchto diskusí byla i obava, že vojenští zpravodajci budou své nově získané pravomoci v rámci kyberprostoru zneužívat a nebude nad nimi možná přiléhavá kontrola. Jaký je v této souvislosti Váš aktuální pohled na danou situaci?
Ta diskuze byla skutečně dlouhá a já jsem za to v konečném důsledku rád. Finální znění zákona tak není jen naše, ale je to výsledek společné práce s dalšími resorty, státními institucemi a také soukromými společnostmi.

A přesně tak by to mělo být obzvlášť u takto důležitých zákonů. Problematika kontroly zpravodajských služeb je všeobecně vždy citlivým tématem. Jsem ale přesvědčen, že se nám podařilo nalézt rovnováhu mezi nově svěřenými pravomocemi a dohledem nad vykonávanými činnostmi. Vojenské zpravodajství je nejen pod exekutivní kontrolou vlády a mou, jakožto ministra obrany, ale také na jeho činnost dohlíží sněmovní komise, nad kterou je zřízen jako druhý stupeň Orgán nezávislé kontroly. Jsem rád, že děním kolem tohoto zákona se nám podařilo otevřít diskuzi a nakonec i změnit kritéria pro výběr kandidátů do tohoto orgánu a věřím, že bude brzy naplněn, aby mohl začít plně fungovat. Nad rámec těchto kontrolních mechanismů navíc nově vznikla i funkce inspektora kybernetické obrany přímo podřízená ministrovi obrany.

Máte informace o tom, jak je na tom v současné době Vojenské zpravodajství, co se týče náboru nových odborníků na klíčové kybernetické pozice a aktuální zaplněnosti těchto míst? Daří se dle Vašeho názoru státním institucím, které se zabývají kybernetickou problematikou, konkurovat soukromému sektoru v oblasti personální naplněnosti kybernetickými odborníky?
Získat a udržet IT odborníky ve státní sféře je všeobecný problém, protože mnohem častěji nechtějí být svázáni pracovním poměrem. Přesto pro obranu státu takové specialisty potřebujeme, proto jim musí být Vojenské zpravodajství schopno nabídnout něco navíc. Troufnu si tvrdit, že sem patří třeba technologie, které jsou v České republice ojedinělé. Také samotná pracovní náplň některých specializovaných pracovišť může být velmi lákavá a jde o něco, s čím se nikde jen tak nesetkáte. Spoustě lidí, kteří se realizují v soukromé IT sféře, není lhostejná bezpečnost České republiky a jejích občanů, ale z různých důvodů nemají zájem pro stát pracovat přímo. Proto je potřeba i v těchto oblastech rozvíjet spolupráci mezi státním a soukromým sektorem. Jinými slovy táhnout v ochraně našich sítí za jeden provaz.

Můžete se v této souvislosti i blíže vyjádřit k tomu, jak kvalitně je podle Vás aktuálně nastaveno výběrové řízení k Vojenskému zpravodajství? Jak dalece je vyloučeno, aby podrobným výběrovým „sítem“ chybně prošel ten, kdo by jím projít neměl, a naopak jak dalece je vyloučeno, že z výběru nebude chybně vyřazen ten, kdo by v případě přijetí mohl být pro zpravodajskou službu přínosem?
Výběrové řízení ke všem bezpečnostním složkám je vždy velice komplexní. Uchazeči jsou podrobeni celé škále testů, které ověří jejich mentalitu, vědomosti i dovednosti. Musí být také bezpečnostně způsobilí. Každý je navíc posuzován individuálně, a to i s ohledem na jeho budoucí zařazení, takže chyby považuji za velice nepravděpodobné. Je však pravdou, že například již zmíněné IT odborníky může právě komplexnost a intenzita výběrového řízení odradit. Obzvlášť v porovnání s flexibilitou, kterou často soukromá sféra nabízí, a u IT expertů to platí dvojnásob.

Jaký je Váš názor na možnost, že by ministerstvo obrany usilovalo o podporu výchovy vojenských odborníků a specialistů již na základních školách a motivovalo je ke vstupu na vojenské střední či vysoké školy? Neuvažujete například ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o zavedení vyučovací hodiny „vojenské výuky“, a to ať již na základních školách, nebo i na školách středních či vysokých?
Ministerstvo obrany má platnou koncepci Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Naším dlouhodobým cílem je, aby její prvky byly součástí vyučování na školách. Jednou ze součástí POKOS je příprava budoucích pedagogů, do jejichž oborů problematika zasahuje, například do občanské výchovy, respektive základů společenských věd. Zavádění „vojenské výuky“ ale v tuto chvíli není na pořadu dne.

Kromě toho ale do POKOS patří také organizace přednášek na školách po celé České republice. Tyto projekty sice zastavil Covid-19, ale na podzim se znovu plně rozběhly. Primárním účelem těchto aktivit je zvyšovat u školáků povědomí o obranyschopnosti České republiky, nebo o základních hodnotách, jako jsou demokracie, svoboda, právní stát nebo kolektivní obrana. Dětem je také představena úloha ministerstva obrany a armády při zajišťování obrany státu. Jsou seznámeny s profesí vojáka z povolání, se základy zdravovědy, poskytování první pomoci nebo jak se chovat v nepředvídatelných situacích.

Česká republika jako středně velký stát Evropy má přirozeně odpovídajícím způsobem omezené lidské zdroje a tedy omezenou „zásobárnu“ špičkových odborníků. Často se hovoří o náboru nových vojáků, můžete se ale vyjádřit k tomu, jak se daří nábor pracovníků do vrcholných funkcí ministerstva obrany, je o práci na ministerstvu zájem?
V tomto ohledu nemám s čím srovnávat, protože nevím, jak jsou na tom s úspěšností náboru například jiná ministerstva. Za dobu mého působení jsem ale nevnímal žádný zásadní problém při obsazování vrcholných funkcí resortu. Na místa, která jsou pod státní službou, se v průměru hlásí asi tři zájemci a obsazování míst v pracovním poměru je plně v mé pravomoci. Vypíchnul bych, že se při náboru vrcholných funkcionářů daří využívat i vnitřní zdroje ministerstva a zkušenosti lidí. Průměrná doba předchozího působení v resortu obrany je u mých přímo podřízených náměstků a ředitelů sedmnáct let. Je tedy zachována vysoká míra odbornosti v oblastech, které jsou pro resort specifické.

Vrátím se ještě k Vojenskému zpravodajství. Nově byla v souvislosti s výkonem kybernetické obrany zřízena funkce inspektora pro kybernetickou obranu, která je přímo podřízena ministrovi obrany, jak jste již zmínil. Inspektor ale zatím zvolen nebyl. Lze nastínit jména případných kandidátů na tuto funkci a aspoň přibližný termín ustanovení vybraného inspektora do funkce?
O kandidátovi na tento post samozřejmě jednáme a věřím, že se funkce podaří obsadit v nejbližší době. Nebylo by ale korektní zmiňovat konkrétní jména. Nicméně, dle mého názoru by se mělo jednat o člověka z bezpečnostní komunity a zároveň někoho, kdo bude v rámci IT komunity uznávaným a respektovaným odborníkem jak ve státní sféře, tak v soukromém sektoru.

Pane ministře, Vy jste dříve řídil ministerstvo vnitra, nyní řídíte ministerstvo obrany. Existuje z Vašeho úhlu pohledu nějaký markantnější rozdíl v tom řídit ministerstvo vnitra, pod které spadají některé bezpečnostní sbory, a řídit ministerstvo obrany, pod které spadá část ozbrojených sil?
Oba resorty jsou v mnohém velmi podobné, a přitom zároveň velmi těžko srovnatelné. Vezměte si, že ministerstvo vnitra má kromě vnitřní bezpečnosti, policie či hasičů na starosti rozsáhlou agendu. Od evidence obyvatelstva a cizinců na našem území až po volby a sdružování v politických stranách a hnutích. Spadá pod něj i největší státní podnik, Česká pošta. Hlavním úkolem ministerstva obrany je ochránit naši zemi proti vnějšímu ohrožení. Zní to jednoduše, ale není to tak. Zabezpečit chod a rozvoj Armády České republiky s širokou škálou úkolů doma i v zahraničí není hračka. Souvisejí s tím mimo jiné strategické zakázky v miliardových hodnotách a věřte mi, že pořídit transparentně a v naplánovaných termínech novou výzbroj a výstroj není vůbec nic lehkého. Takže řídit každé z těchto ministerstev má svá pro a proti a nechtěl bych hodnotit, které řízení je jednodušší či složitější.

Stejně jako ředitel Vojenského zpravodajství generálmajor Ing. Jan Beroun jste bývalý policista. Dá se konkretizovat, jak hojný je za dobu Vašeho působení na ministerstvu obrany celkový přechod příslušníků bezpečnostních sborů pod tento resort, potažmo přechod konkrétně přímo příslušníků Policie České republiky?
Za zásadní považuji, aby armáda i policie měly dostatek zájemců o službu a početní stavy odpovídající potřebě naší obrany a bezpečnosti. Nemyslím si, že má smysl kalkulovat, kolik policistů přechází k armádě, nebo kolik vojáků se rozhodne sloužit raději u Policie České republiky, nebo u jakékoliv jiné bezpečnostní složky. Fluktuace je průběžná oběma směry a nikdo jí nebrání. Služba u každé složky má své výhody i nevýhody a je na každém jedinci, aby si zvážil, co mu profesně vyhovuje. Co vím z našich statistik, za poslední čtyři roky jsme nabrali zhruba sto sedmdesát nových vojáků přicházejících z řad státní policie. Čísla o pohybu opačným směrem k dispozici nemám, ta by měli znát na vnitru. Když voják končí, neříká nám, kam jde pracovat.


Ministr obrany České republiky Lubomír Metnar; větší foto / Foto: army.cz

Pane ministře, pokud budete mít možnost pokračovat v čele resortu obrany i po říjnových volbách, jaké byste chtěl po volbách prioritně plnit úkoly, co by bylo Vaší resortní prioritou? Respektive na jaké konkrétní úkoly by se měl příští ministr obrany, ať to budete opět Vy nebo kdokoliv jiný, zaměřit? Nejen ohledně akvizic, ale i co se týká samotného fungování ministerstva po organizační a personální stránce apod.
Kdokoliv bude v příští vládě ministrem obrany, měl by především zodpovědně a s maximální transparentností přistoupit k modernizaci našich ozbrojených sil a odolávat pokusům o škrty v resortním rozpočtu. Pokud bych ve funkci pokračoval, trval bych na zajištění stabilního rozpočtu a jeho růstu, bez čehož úspěšně modernizovat nelze. A věřím, že to stejné by platilo o mém případném nástupci, protože je nutné pokračovat v trendu, který se mi v rámci akvizičního procesu povedlo nastolit, a dotáhnout klíčové vyzbrojovací projekty, především pak nákup nových bojových vozidel pěchoty. Nejhorším scénářem by bylo, kdyby se modernizace ozbrojených sil opět zcela zastavila, to už se nesmí opakovat.

Rostoucí tempo uzavírání velkých armádních nákupů otevřelo také otázku možných legislativních změn v oblasti veřejných zakázek. Armáda se často stává rukojmím v zákulisním boji zbrojařských firem a dochází tak k nesmyslným obstrukcím – jako příklad můžeme uvést nákup vrtulníků nebo ručních zbraní. Odstranit toto riziko tedy bude dalším z velkých úkolů mého nástupce.

A co se týče té personální stránky, doporučil bych dalšímu ministrovi jedině to, aby zachoval kontinuitu ve smyslu odbornosti na vedoucích funkcích. K tomu je příhodné využít potenciál a kapacity současných zaměstnanců resortu, kde je odborníků dostatek, ale zároveň se nebát dávat šanci expertům zvenčí, obzvlášť ze soukromého sektoru. Příštího ministra obrany také čeká důležitá personální změna v čele armády, tak věřím, že při volbě dalšího náčelníka Generálního štábu Armády České republiky půjde správnou cestou.

Můžete souhrnně zhodnotit, co se Vám za dobu působení na ministerstvu obrany za poslední tři roky povedlo zrealizovat – dokončit, na co jste nejvíce hrdý? A naopak, co se případně nepovedlo tak, jak jste očekával?
Už jsem to trochu nakousnul. Za hlavní úspěch považuji nastartování akvizičního procesu u množství strategických zakázek. Současné tempo modernizace ozbrojených sil nemá v minulosti obdoby. Od mého příchodu na resort se povedlo uzavřít na čtyřicet tisíc smluv za zhruba sto třicet pět miliard. A devadesát sedm procent z nich je s českými dodavateli.

V nejbližší době ještě podepíšeme smlouvy na nákup francouzských děl a izraelských protiletadlových raketových kompletů. Vojáci brzy také dostanou nové vrtulníky, radary, lehká obrněná vozidla a další vybavení. Už v létě dostali terénní automobily Toyota Hilux a dva letouny CASA.

Navíc se u těch největších zakázek povedlo ve všech případech zařídit podíl českého obranného průmyslu kolem čtyřiceti procent jejich celkové hodnoty. Obzvlášť v době, kdy ekonomiku zabrzdila pandemie Covid-19, je podpora domácích zbrojařů zásadní a jsem rád, že se ji dlouhodobě daří rozšiřovat. Úspěchem v této době je také to, že jsem přesvědčil ministryni financí, aby byl rozpočet na obranu příští rok o dvě miliardy vyšší a v dalších letech se navýšil o šest miliard, respektive o deset miliard korun. Jedinou kaňkou je, že to je za ty tři roky stále v součtu o pět miliard méně, než jsme původně kalkulovali. Právě stabilní rozpočet a pružnější legislativa jsou výzvami do budoucna, aby mohly být nákupy moderní techniky ještě efektivnější.

Určitě nesmím zapomenout na to, jak čeští vojáci excelovali v boji proti Covid-19, při řešení následků tornáda na jižní Moravě, nebo při evakuaci z Afghánistánu. Jasně ukázali, že se zvládají vypořádat s jakoukoliv nepředvídatelnou situací a jsem na ně opravdu hrdý. My se jim musíme odvděčit především tím, že je vybavíme tak, aby ve 21. století zvládali držet krok jak s partnery, tak s možným nepřítelem.

Co se týká mezinárodní situace z pohledu celosvětového bezpečnostního rizika, tak velmi komplikovaná je nyní válečná situace v Afghánistánu, kde po stažení koaličních vojsk ze země výrazným tempem přebralo kontrolu nad státním zřízením povstalecké hnutí Tálibán. Jaký je Váš aktuální názor na stažení koaličních vojsk, ke kterému nedávno v Afghánistánu došlo? Nebylo jejich rychlé stažení po dlouhých letech snažení se tamější situaci stabilizovat chybou? Byly k dispozici indicie ze zpráv zpravodajských služeb České republiky – potažmo ze zpráv přímo Vojenského zpravodajství – že takový nepříznivý vývoj situace může po stažení koaličních vojsk v Afghánistánu nastat?
Od počátku říkám, že načasování odchodu z Afghánistánu nebylo nejšťastnější. Překotný a chaotický vývoj situace během několika týdnů v srpnu ale ukázal, že správný čas odchodu by zřejmě nebyl nikdy. Na druhou stranu odmítám tvrzení, že odchod ze země nebyl připraven. Opak je pravdou. Ukončení mise bylo dlouho plánované. Všichni však věřili, že afghánská vláda za pomoci dvacet let budované armády zvládne za svou zemi převzít odpovědnost. Ač pak byly indicie, že se může stát, že pod tlakem Tálibánu za nějakou dobu nevydrží, nikdo nečekal, že se vláda i armáda složí tak rychle, jako domeček z karet. Tak rychlý spád nepředpokládali ani naši spojenci v rámci NATO, ani zpravodajské služby.

Celkově naše působení v Afghánistánu hodnotím jako úspěch, jak z hlediska rozvoje schopností armády, tak pro budování její prestiže. Troufnu si říct, že díky získaným neocenitelným zkušenostem česká armáda dospěla. A to se ukázalo i při rychlé evakuaci z Kábulu. Jen díky enormnímu nasazení vojenských policistů, leteckého personálu a dalších vojáků z povolání na místě se podařilo zachránit všechny české občany a také afghánské spolupracovníky s jejich rodinami.

V rámci českého působení v Afghánistánu výraznou roli sehrála jednotka Vojenské policie KAMBA, která kromě jiného prováděla i finální evakuaci českých diplomatů a spolupracovníků české armády. Vojenská policie jako specifický policejní sbor, který je součástí ministerstva obrany, může například od roku 2016 trestnou činnost v rámci své působnosti samostatně nejen prověřovat, ale i vyšetřovat. Jak jste, pane ministře, celkově spokojen s fungováním Vojenské policie za dobu Vašeho dosavadního působení?
Jak jsem už naznačil, vojenští policisté v Kábulu odvedli vynikající práci. A to by samozřejmě nebylo možné, kdyby nešlo o dokonalé profíky. Ukázali, že jsou dlouhodobě velmi dobře připravováni na jakoukoliv situaci, do které se dostanou, a že patří ke světové špičce.

Vojenskou policii považuji za nedílnou součást ozbrojených sil a významnou složku ministerstva obrany. Její příslušníci to dokazují jak při široké škále každodenních činností na území České republiky, tak v zahraničí, kde působili nejen v už probíraném Afghánistánu, ale také na mnoha dalších misích – na Balkáně, Sinajském poloostrově, v Iráku, Pobaltí nebo třeba ve strukturách NATO.

Další výrazně bezpečnostně komplikovaná situace se odehrává přímo na hranici Evropské unie, kdy přes Bělorusko údajně přímo se souhlasem běloruských úřadů proudí zástupy nelegálních migrantů do Litvy. V této souvislosti bych se chtěla zeptat, zda se případně Armáda České republiky bude v rámci vzájemné spolupráce mezi členskými státy Evropské unie nějakým způsobem v dané situaci angažovat a jakou Vy osobně máte celkově představu o řešení problematiky nelegální migrace, která začíná být v posledních letech čím dál více palčivější otázkou?
Situaci na hranicích s Běloruskem vnímám s velkým znepokojením. Běloruský nelegitimní režim se zjevně pokouší mstít Evropě za jasnou odmítavou reakci a opatření přijatá v reakci na loňské zfalšované volby a nepřijatelnou represi proti běloruskému obyvatelstvu. Zneužívá k tomu přitom důvěry a tíživé situace lidí z nestabilních regionů, kteří se stávají oběťmi jeho politické hry. Jde o typický příklad hybridního působení a na pravidla této hry nesmíme přistoupit. Je proto správné, že reakcí jsou diskuze o zpřísnění opatření vůči běloruskému režimu, stejně jako zesílená ochrana vnějších hranic. Současně je třeba jasně a srozumitelně dát nelegálním migrantům najevo, že sliby běloruského režimu ohledně zajištění bezpečné cesty do Evropy a Evropské unie jsou naprosto falešné.

Česká pomoc Litvě má v tuto chvíli podobu materiální humanitární pomoci a finanční podpory, určené zejména k posílení řízení hranic. Situace ale nemá žádný vliv na naše nasazení v misích eFP v Litvě a Lotyšsku, kde vojáci nadále plní standardní úkoly ve prospěch NATO.

V obecné rovině je můj názor na toto téma takový, že nemůžeme akceptovat jakýkoliv nekontrolovatelný proud nelegálních migrantů. Základem opatření proti tomu je proto ochrana vnějších hranic a především Schengenského prostoru. V této souvislosti bych připomenul, že už při migrační krizi v roce 2015 byla Česká republiky jednou z prvních zemí, které tehdy partnerským zemím přispěly při ochraně hranic, například Slovinsku nebo Severní Makedonii.

Nelegální migraci a její příčiny musíme řešit v místě vzniku. Jednou z možností je pomoc stabilnějším zemím dotčených regionů, aby byly schopné poskytnout migrantům náležitou péči. Pak by nemuseli pokračovat v putování s představou, že někde dál jim bude lépe. Důraz na řešení v místě vzniku se odráží také v nasazení Armády České republiky do zahraničních operací. Jednou z našich aktuálních priorit je působení v oblasti Sahelu, protože ta je jak původcem migrace, tak tranzitním regionem.

Česká republika také čím dál aktivněji působí v Africe. Armáda České republiky posiluje svou přítomnost v Mali a ministerstvo obrany se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí ve velkém počtu podnikají do Afriky bezpečnostně-ekonomické mise, přičemž Vy osobně jste byl s francouzskou ministryní obrany na návštěvě Mali, což je výrazné politické gesto. Existují již reálné výsledky těchto aktivit? A jaké jsou a mají být politické, ekonomické a vojenské ambice České republiky v Africe?
Naší největší ambicí je pomoci zajistit bezpečnost v Evropě. A toho docílíme jedině tak, že pomůžeme Africe, která má díky své geografické poloze velký vliv na dění u nás. A teď se budu opakovat, ale toho nejlépe dosáhneme prostřednictvím zastavení nelegální migrace v místě jejího vzniku. Afrika se navíc potýká s celou řadou dalších problémů, terorismem, demografickými, ekonomickými, environmentálními i lidskoprávními výzvami. Právě Mali je takovým typickým příkladem. Z Evropy vnímáme především to, že je vystaveno bezpečnostní hrozbě ze strany džihádistických organizací a nestátních ozbrojených skupin, se kterými bojujeme vojensky. Evropské angažmá tam má ale za cíl přispět i k podpoře hospodářského růstu a společenskému rozvoji.

Česká republika pochopitelně vnímá svůj díl odpovědnosti a aktivně se tak do řešení místních problémů zapojuje. Tím zároveň i posilujeme postavení České republiky v rámci Evropské unie, kde nás již nyní ostatní spojenci vnímají jako důležitého hráče v regionu Afriky. Ochotného a schopného se angažovat v ohniscích regionálních problémů.

Z pozice ministra obrany, ale i občana naší země, musím říct, že jsem velice rád, že Armáda České republiky při nasazení v Africe navíc dlouhodobě dokazuje svou excelentní bojovou připravenost, houževnatost při přizpůsobení se na místní velice nehostinné podmínky i efektivní spolupráci s ozbrojenými silami našich partnerů. Ruku v ruce s pozitivní prezentací našich vojáků pak jde i působení našich zastupitelských úřadů a rozvojových projektů. A díky všem těmto novým vazbám, které navíc dále rozšiřujeme a prohlubujeme, následně profitují i české podniky, jimž otevíráme cestu k dalším obchodním příležitostem. A tím zdaleka nemyslím jen český obranný průmysl.

Zatím nedošlo k podpisu nákupu houfnic CAESAR, byť by k němu mělo v brzké době dojít. Řeší se například jejich munice. Budou moci tyto houfnice bez ztráty záruky střílet jakoukoliv munici ráže 155 mm splňující standardizační podmínky NATO?
Munice pro všechny zkoušky a pro období zavádění děl do naší výzbroje bude součástí už samotného nákupu děl. Tu dodají Francouzi. Další munice v budoucnu už bude od českých dodavatelů, kteří projdou procesem certifikace. Taková je dohoda s výrobcem děl i našimi podniky. A jedna z příloh smlouvy na děla toto vše explicitně potvrzuje.

Závěrem bych Vás chtěla požádat, zda se můžete blíže vyjádřit o vojenských projektech, které představil premiér Andrej Babiš ve své knize „Sdílejte, než to zakážou!“ – primárně k projektům STRATOM, GOLEM a MODES. Je možné načrtnout časový harmonogram jejich realizace a schopnosti (vojenské, ekonomické, politické), které má Česká republika potenciál díky zavedení těchto systémů získat?
Všechny uvedené projekty se týkají oblasti vesmíru, který se stává nejen z pohledu Severoatlantické aliance novou důležitou doménou. Společným předpokladem pro projekty v oblasti vesmíru je vysoká míra zapojení domácího průmyslu a získání know-how a výrobních kapacit v oblasti kosmických technologií.

Cesta k vlastnímu národnímu pozorovacímu satelitu GOLEM, který by byl nezávislým zdrojem informací a dat, a to nejen pro vojenské, ale také civilní využití, se bude řešit postupně. Prvním krokem, který má ověřit potřebné technologie, činnosti a parametry, je vývoj testovacího zařízení ve formě experimentální družice GOLEM X. Tento projekt je v současnosti před zadáním do výběrového řízení s předpokladem realizace od příštího roku.

O něco dál je projekt umělé inteligence MODES, který bude na získaných družicových snímcích umět automaticky identifikovat zájmové objekty, což ušetří nejen čas, ale také lidské kapacity. Tento projekt je už v etapě stavby prototypu, po níž budou následovat jednotlivé zkoušky, kdy v ideálním případě očekávám dokončení projektu už v příštím roce.

U projektu STRATOM se jedná o zcela nový typ prostředku pro dlouhodobé pozorování zemského povrchu, který by se měl soustředit na území České republiky. Stejně jako GOLEM přinese České republice nezávislý zdroj informací. Využít se může například pro monitorování oblastí při živelních pohromách nebo zabezpečení informační podpory v rámci monitorování
a ochrany státních hranic. V současné době probíhá výběrové řízení s předpokládaným počátkem zahájení řešení projektu od příštího roku.

Pane ministře, děkuji Vám, že jste si ve svém aktuálně nabitém programu našel čas k rozhovoru pro Armádní noviny.

Mgr. Lubomír Metnar, nar. 1967 v Olomouci, bývalý policista a ministr vnitra, od roku 2018 ministr obrany České republiky. Zkušenosti z bezpečnostních složek čerpal již od mládí, jako policejní vyšetřovatel získal mimo jiné i ocenění za to, že před soud dostal pachatele žhářského útoku ve Vítkově. Ministru obrany je podřízen náčelník Generálního štábu Armády České republiky, náčelník Vojenské policie a z výkonu své funkce je ministru obrany odpovědný i ředitel Vojenského zpravodajství.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Generál Feix: Otevřená komunikace je nejjednodušší krok k armádě 21. století

Armáda začala přímo a srozumitelně mluvit s veřejností. Proměnil se styl její komunikace na ...

Ivo Zelinka: Operační nasazení je nejlepší průprava

Chrudimské výsadkáře čekají na podzim zásadní změny. 43. výsadkový prapor se změní na pluk. Rozroste ...

Jana Černochová: Budování armády je nekonečný proces

V české armádě jsou investice tématem už od 90. let. V posledních letech je o nich více slyšet. ...

Metnar: Čelíme terorismu, nelegální migraci, hybridním hrozbám a kyberútokům

Český ministr obrany Lubomír Metnar jako největší hrozby dneška vidí terorismus, nelegální migraci, ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • juhelak
  11:27 30.09.2021

  nehledě na jmena..vždy se bude nadávat na současníky a adorovat ty minulé..na to spatné se zapomina rychleji nez na to dobré.. Za mě osobně udělal současný ministr minimálně to že ...Zobrazit celý příspěvek

  nehledě na jmena..vždy se bude nadávat na současníky a adorovat ty minulé..na to spatné se zapomina rychleji nez na to dobré..
  Za mě osobně udělal současný ministr minimálně to že měl odvahu duležité zakázky podepsat. Druhá věc co oceňuju je to že vybrané prostředky jsou vetšinou kvalitní věci, které se těžko rozporují (průnik mezi cenou a kvalitou).

  můj typ ze za rok dva budeme psát o tom jakej byl Metnar ještě zlatej.

  dívám se na něj apoliticky a v samotné armádě panuje podle mě spokojenost.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   11:37 30.09.2021

   Kuhl měl taky odvahu podepsat smlouvu o nákupu techniky, dokonce až po prohraných volbách. Víme, jaký byl další děj. V armádě panuje spokojenost od doby, co byly zavedeny ...Zobrazit celý příspěvek

   Kuhl měl taky odvahu podepsat smlouvu o nákupu techniky, dokonce až po prohraných volbách. Víme, jaký byl další děj.

   V armádě panuje spokojenost od doby, co byly zavedeny příplatky na ubytování a pod. I vojáci jsou jenom lidi.Skrýt celý příspěvek

   • juhelak
    16:41 30.09.2021

    Opět nejsem ničí fanoušek jen to beru objektivně. Někdo tu psal že se nakupovalo i za jiných ministrů. Nejsem takový znalec tak mě kdyztak někdo opraví.. Ale kdyby se tak ...Zobrazit celý příspěvek

    Opět nejsem ničí fanoušek jen to beru objektivně.
    Někdo tu psal že se nakupovalo i za jiných ministrů. Nejsem takový znalec tak mě kdyztak někdo opraví.. Ale kdyby se tak strategický nakupovalo i před Metnarem tak jakože u všech zakázek nahrazuje techniku z dob ČSLA a ne nějakou z devadesatek.

    Co dám z hlavy
    Strategické nákupy od rozdělení státu do Metnara : pandury, alky, pronájem gripenu, casa a dejme tomu první prezbrojeni na bren.

    Strategické nákupy za Metnara : radary, houfnice, vrtulníky, zřejmě i pvo, Titus, a ne úplně strategický ale potřebný nákup hiluxu.

    Za 4 roky mužem srovnávat zas.
    Ten další bude muset mít taky koule protože ho čeká bvp, sřp, stratom, golem, dron, stíhačky.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     07:30 01.10.2021

     V podstatě máte pravdu, ale zapomínáte, že kdysi se více modernizovalo. PVO prošlo modernizací, vrtulníky prošli modernizací, MBT prošli modernizací, finance se daleko více cpaly ...Zobrazit celý příspěvek

     V podstatě máte pravdu, ale zapomínáte, že kdysi se více modernizovalo. PVO prošlo modernizací, vrtulníky prošli modernizací, MBT prošli modernizací, finance se daleko více cpaly do podpůrných jednotek jako chemici, zdravotníci atd. Ano ty modernizace měli své nedostatky a nebylo to vždy úplně to nejlepší řešení, ale na druhou stranu vždy pomohli vojákům k přechodu z ČSLA technologie a strategie na západní technologii a strategii. Jen prostě díky některým špatným rozhodnutím to nakonec stálo více než se původně plánovalo. Ovšem to nynější nákupy taky. :-)
     Takže ano souhlasím s vámi, ale zároveň bych pana Metnara nepřechvaloval. Jeho činnost byla totožná s činností předchozích ministrů a dělal jen to co mu dovolila vláda, jako v dřívějších dobách.Skrýt celý příspěvek

     • juhelak
      12:29 01.10.2021

      tak urcite sem na nektere zakazky minulých ministrů zapoměl, nemam zas tak detailni vhled. A ano je to vzdy i o tom kolik MO dostane financi..to jsou mantinely..dřív to bylo i ty ...Zobrazit celý příspěvek

      tak urcite sem na nektere zakazky minulých ministrů zapoměl, nemam zas tak detailni vhled. A ano je to vzdy i o tom kolik MO dostane financi..to jsou mantinely..dřív to bylo i ty 2% ale videt to nebylo..to je k zamyslení, že ted se delají velké zakazky a rozpočet se pohybuje nekde kolem 1-1,3%.

      Ono se i s relativně dobrým rozpočtem dá udelat naprosto prd..a penize na konci roku vrátit..jak to ukázal Stropnický..
      Ještě sem zapoměl za za posledního ministra se rozjely další dvě oblasti a to je vesmír a kyberprostor...to není tak vidět ale je to možná duležitejší pro obranu nez ty houfnice.

      Já si jenom apoliticky přeju aby se pokračovalo v trendu a nedopadlo to tak že se nejaky třeba lidovecký nebo jiný ministr bude v následujících letech fotit s nově zaváděnou technikou kterou mu koupil stávající ministr a schová za to svojí nulovou práci..tj až prijdou Vipery, Titusy, Caesary, madry...a selfíčka tam bude delat nekdo kdo se o to vůbec nezaslouzil..Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      13:04 01.10.2021

      juhelak rozumím. Jenomže jak to tak bývá jedno navazuje na druhé. Dnešní stav je dán i tím co provedli předchozí ministři, ať už špatně nebo dobře. Dřívější rozhodnutí mají přímý ...Zobrazit celý příspěvek

      juhelak
      rozumím.
      Jenomže jak to tak bývá jedno navazuje na druhé. Dnešní stav je dán i tím co provedli předchozí ministři, ať už špatně nebo dobře. Dřívější rozhodnutí mají přímý vliv na nynější rozhodnutí. A může tím být cokoli, od rozhodnutí modernizovat/nemodernizovat, přes škrty a nutnost šetřit až po nákupy nových zbraní. Na MO se pracuje průběžně po celou dobu a jak jsem psal, každý ministr tam dělal to co mu umožňovala doba, politická situace, bezpečnostní situace, ale hlavně samotná vláda, která dost často bývá pod palbou různých zájmových skupin.
      Nákup nové techniky je jen nejvíce viditelný. Dobře to popsal o něco níže GlobeElement, kde psal že nejdříve se muselo investovat do změn myšlení a utvoření nějaká základní koncepce.
      Jak to bude vypadat dál, je ve hvězdách, ale bohužel pokud nedojde k rapidnímu navýšení armádního rozpočtu nebo pokud se nedodrží ty plány financování co byly přislíbeny, tak AČR může čekat chudší období. Svůj podíl na tom budou mít i poslední nákupy nové techniky, protože ty se projeví na provozních nákladech AČR. Jestli to bude negativně nebo pozitivně se teprve uvidí.Skrýt celý příspěvek

 • HonzaK
  11:01 29.09.2021

  Dobrý den pánové, jen jsem chtěl podotknout, že nezáleží na tom z jaké partaje pan ministr je. Gró spočívá v tom, že za jeho ministrování se věci hnuly kupředu a začalo se ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den pánové,
  jen jsem chtěl podotknout, že nezáleží na tom z jaké partaje pan ministr je. Gró spočívá v tom, že za jeho ministrování se věci hnuly kupředu a začalo se modernizovat. To je důležité.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   11:31 29.09.2021

   Ono se dřív neinvestovalo do armády? Nebudovala se jednotka rychlého nasazení, nekupovala technika, nepronajaly Gripeny, nekoupily Casy, Pandury, karabiny,....? Nedělej z Metnara ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono se dřív neinvestovalo do armády? Nebudovala se jednotka rychlého nasazení, nekupovala technika, nepronajaly Gripeny, nekoupily Casy, Pandury, karabiny,....?
   Nedělej z Metnara spasitele.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    11:38 29.09.2021

    no těmi karabinami to tak nějak skončilo, a pak se velmi dlouho do armády neinvestovalo a nebylo pomalu ani na fusekle. Nicméně je třeba podotknout, že velkou část té doby byl na ...Zobrazit celý příspěvek

    no těmi karabinami to tak nějak skončilo, a pak se velmi dlouho do armády neinvestovalo a nebylo pomalu ani na fusekle. Nicméně je třeba podotknout, že velkou část té doby byl na ministerstvu obrany někdo za ANO.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:38 29.09.2021

     Tím že se Metnar zrovna nebál podepisovat smlouvy bych se nedal ukolébat. Příště může koncern vybrat zase nějakého dalšího Stropnického.

     Tím že se Metnar zrovna nebál podepisovat smlouvy bych se nedal ukolébat. Příště může koncern vybrat zase nějakého dalšího Stropnického.

     • Pavel1
      19:28 29.09.2021

      Ovšem nechal si od komoušů zkrátit rozpočet, následně vyhrožoval odchodem, pak se pokakal a bylo ticho po pěšině.

      Ovšem nechal si od komoušů zkrátit rozpočet, následně vyhrožoval odchodem, pak se pokakal a bylo ticho po pěšině.

     • Scotty
      19:30 29.09.2021

      Peníze nakonec dostal zpátky.

      Peníze nakonec dostal zpátky.

     • skelet
      19:38 29.09.2021

      Netvrdím, že ANO je nějaké výhra (ne, není ani v náznaku). Ale Metnar byla příjemná hvězda po minimálně 12 letech.

      Netvrdím, že ANO je nějaké výhra (ne, není ani v náznaku). Ale Metnar byla příjemná hvězda po minimálně 12 letech.

     • Pavel1
      22:05 29.09.2021

      "dostal zpátky ..." a současně s tím přestal být problém s nákupem L-39NG od Aera, která je součástí filipem-falmerem tak milovaném Omnipolu. Na co se těch vrácených 10 mld. asi ...Zobrazit celý příspěvek

      "dostal zpátky ..." a současně s tím přestal být problém s nákupem L-39NG od Aera, která je součástí filipem-falmerem tak milovaném Omnipolu. Na co se těch vrácených 10 mld. asi utratí? Za další dvakrát předražený radar?Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:20 30.09.2021

      Pavel1 Pokusům o krácení rozpočtu nemůže dobře čelit menšinová vláda stojící na podpoře komunistů. Není to diktátor :-) Kde v ČR vidíte "dvakrát přeražený radar" ??? K navyšení ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel1
      Pokusům o krácení rozpočtu nemůže dobře čelit menšinová vláda stojící na podpoře komunistů. Není to diktátor :-)
      Kde v ČR vidíte "dvakrát přeražený radar" ???
      K navyšení ceny zakázky došlo, zatím, pouze u PVO systému a houfnic.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      20:31 30.09.2021

      flanker.jirka Když "nemůže čelit", tak by měl složit zbraně a jít od válu, zvlášť když tím vyhrožoval. Předražený radar např. zde: ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Když "nemůže čelit", tak by měl složit zbraně a jít od válu, zvlášť když tím vyhrožoval.
      Předražený radar např. zde: https://www.novinky.cz/domaci/... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:04 30.09.2021

      Pavel1
      Zrovna tohle byla zase jen mediální kauza. V podstatě stejný případ jako houfnice a PVO. Moc dlouhá doba od průzkumu zjišťujícího cenu a dodatečné požadavky na systém.

      Pavel1
      Zrovna tohle byla zase jen mediální kauza. V podstatě stejný případ jako houfnice a PVO. Moc dlouhá doba od průzkumu zjišťujícího cenu a dodatečné požadavky na systém.

     • Pavel1
      13:39 01.10.2021

      Aha, takže vlastně všechny státní zakázky pro armádu jsou čisté jako sklo a jen uběhla dlouhá doba od průzkumu zjišťujícího cenu a došlo na dodatečné požadavky na systém. A zřejmě ...Zobrazit celý příspěvek

      Aha, takže vlastně všechny státní zakázky pro armádu jsou čisté jako sklo a jen uběhla dlouhá doba od průzkumu zjišťujícího cenu a došlo na dodatečné požadavky na systém. A zřejmě proto, aby vše bylo ještě čistší byl odvolán čistý náměstek.
      No možná.
      Každopádně metnar na novou cenu čuměl samým překvapením jako tele na nová vrata a narychlo se musel dělat nový posudek. Z toho plyne, že buď je Metnar diletant, který si takto důležitou zakázku nedokáže pohlídat nebo není vše čisté ve státě českém a horentní suma je výsledek zákulisního kšeftu, o kterém nevěděl a byl následně uklidněn ve smyslu, že do toho nemá strkat nos, však mu z toho taky něco kápne.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:45 01.10.2021

      Zrovna Říha skončil jen proto že na to tlačil Babiš. Metnar se musel rozhodovat jestli on nebo jeho náměstek. Na žádné pochybení nikdo nepřišel. A ano. To že se udělá nějaký ...Zobrazit celý příspěvek

      Zrovna Říha skončil jen proto že na to tlačil Babiš. Metnar se musel rozhodovat jestli on nebo jeho náměstek. Na žádné pochybení nikdo nepřišel.
      A ano. To že se udělá nějaký průzkum na stanovení ceny a akvizice se odehraje o několik let později samozřejmě problém je.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      18:26 02.10.2021

      To, že na něco tlačil zloděj a podvodník bureš na mne jako argument pro čistotu této věci příliš nepromlouvá. Takže jsme se shodli na tom, že Metnar je diletant ... stejně jako ...Zobrazit celý příspěvek

      To, že na něco tlačil zloděj a podvodník bureš na mne jako argument pro čistotu této věci příliš nepromlouvá.
      Takže jsme se shodli na tom, že Metnar je diletant ... stejně jako zbytek burešových ministerských podržtašek.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      12:33 03.10.2021

      Myslím že jsem se na ničem neshodli.

      Myslím že jsem se na ničem neshodli.

     • Pavel1
      22:03 03.10.2021

      Takže jak bys nazval někoho, kdo má podepsat zakázku za miliardu a jakési drobné a při tom vůbec netuší, která v bije? Odborník na slovo vzatý?

      Takže jak bys nazval někoho, kdo má podepsat zakázku za miliardu a jakési drobné a při tom vůbec netuší, která v bije? Odborník na slovo vzatý?

     • Scotty
      23:33 03.10.2021

      Nikdo žádné pochybní nedokázal a s tím to ukončuji.

      Nikdo žádné pochybní nedokázal a s tím to ukončuji.

    • Jura99
     15:38 29.09.2021

     tak experti na zaškrcování výdajů v armádě byli KDU-ČSL. A druzí experti na dělání svého byznysu místo rozvoje armády byli ODS. Gripeny a Pandury jsou z vlády ČSSD.

     tak experti na zaškrcování výdajů v armádě byli KDU-ČSL. A druzí experti na dělání svého byznysu místo rozvoje armády byli ODS. Gripeny a Pandury jsou z vlády ČSSD.

     • GlobeElement
      15:57 29.09.2021

      Jsou. Ovšem nedá se tvrdit, že by to nebylo dělání soukromého byznysu.

      Jsou. Ovšem nedá se tvrdit, že by to nebylo dělání soukromého byznysu.

     • Scotty
      15:59 29.09.2021

      Také oba kontrakty vzbuzovali už ve své době značné otázky. Kdy KDU škrtilo výdaje? První velké škrtání přišla za Tvrdíka a pokračovalo ve finanční krizi za Vondry. Když poslední ...Zobrazit celý příspěvek

      Také oba kontrakty vzbuzovali už ve své době značné otázky.
      Kdy KDU škrtilo výdaje? První velké škrtání přišla za Tvrdíka a pokračovalo ve finanční krizi za Vondry. Když poslední ministryně za KDU Parkanová opouštěla MO byl rozpočet 1.65% HDP. Na to jsme se dodnes nedostali.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:44 29.09.2021

      Scotty: dá se to říct ale také tak, že do Parkanové byl rozpočet kolem 2% a od ní a včetně ní už jen klesal. Expert na řešení krizí ministr financí Kalousek seškrtal všechno, takže ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: dá se to říct ale také tak, že do Parkanové byl rozpočet kolem 2% a od ní a včetně ní už jen klesal. Expert na řešení krizí ministr financí Kalousek seškrtal všechno, takže ČR byla široko daleko s poklesem HDP jediná.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:52 29.09.2021

      Pod dvě procenta to šlo už za Tvrdíka. Ostatně proto tenkrát odstupoval- neodstupoaval.

      Pod dvě procenta to šlo už za Tvrdíka. Ostatně proto tenkrát odstupoval- neodstupoaval.

     • Jura99
      17:06 29.09.2021

      Tvrdík měl, 2,1%, 2,23%, 2,21% ale také si vzpomínám, že pro tlak na peníze chtěl odstupovat. Rozdíl ale bude také mezi braneckou a profi armádou armádou, ta období nejde úplně ...Zobrazit celý příspěvek

      Tvrdík měl, 2,1%, 2,23%, 2,21% ale také si vzpomínám, že pro tlak na peníze chtěl odstupovat. Rozdíl ale bude také mezi braneckou a profi armádou armádou, ta období nejde úplně porovnávat.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:53 29.09.2021

      O rok později bylo už 1,9%. Za něj se to peklo.

      O rok později bylo už 1,9%. Za něj se to peklo.

     • skelet
      19:40 29.09.2021

      Luftjarda škrtal kde se dalo. Namátkou udělal z T-72M4Cz nejdražší tank na planetě. Zarazil plánovaný rozvoj L-159, zarazil modernizaci Mi-24, zarazil modernizaci BVP-1MA. Tím ...Zobrazit celý příspěvek

      Luftjarda škrtal kde se dalo. Namátkou udělal z T-72M4Cz nejdražší tank na planetě. Zarazil plánovaný rozvoj L-159, zarazil modernizaci Mi-24, zarazil modernizaci BVP-1MA. Tím značně prohloubil vnitřní dluh AČR.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:26 30.09.2021

      Tak on žádný ministr obrany, nebo spíše žádná vláda od roku 1989 neměla armádu zrovna na špici svých investic. Chyb se za těch dob nasekalo víc než dost. Prostě to vycházelo z doby ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak on žádný ministr obrany, nebo spíše žádná vláda od roku 1989 neměla armádu zrovna na špici svých investic. Chyb se za těch dob nasekalo víc než dost. Prostě to vycházelo z doby během které AČR reorganizovala a stále reorganizuje.
      Co se týče pana Metnara, tak za měn je to takový příslovečný "jednooký král mezi slepými" Na jeho práci si nějak moc stěžovat nemůžu, ale nějak moc a přehnaně ho vychvalovat taky nemá smysl. Prostě jeho kroky vycházejí z dané doby a dané vlády no. Tak jak kdysi.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:11 30.09.2021

      Jenomže armáda roku 2021 není armádou roku 1993. Je pochopitelné, že pohrobek ČSLA neměl mnoho příznivců, byl plný komunistických papalášů a naprosto neschopných alibistů, kdo to ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenomže armáda roku 2021 není armádou roku 1993. Je pochopitelné, že pohrobek ČSLA neměl mnoho příznivců, byl plný komunistických papalášů a naprosto neschopných alibistů, kdo to zažil, ví, o čem píšu. Trvalo dost dlouho, než se vyměnila celá generace důstojníků a generalita opustila myšlení Varšavské smlouvy a konečně si ujasnila, co armáda potřebuje. Pokud to tedy skutečně ví.

      Investice byly nutné spíš do myšlení, než do techniky. Ministr je jenom úředník, jeho povědomí o reálných potřebách armády je mizerné a spoléhá na vojáky, že si řeknou. A o co si vojáci řekli?

      Vždyť ty pohledy na to, co má armáda dělat se během času rapidně měnily. Po vstupu do NATO začal převládat pocit, že bojovat netřeba. Že armáda potřebuje techniku na pomoc při povodních a ne na válku. Že vrtulníky musí být schopné posloužit jako letecká záchranná služba (!) Transportéry by měly být schopny vozit lidi ze zaplavených obcí. A v případě nasazení armády v zahraničí stačí polní nemocnice a eventuálně protichemická jednotka.

      Pak přišlo 11. září, Irák, Afghánistán a najednou se pohled začal měnit. A definitivně se změnil po anexi Krymu Ruskem. A to byl premiérem Sobotka a ministrem obrany Stropnický.
      Teprve v té době si i voliči uvědomili, že armáda by měla být schopna bránit zemi. Od té chvíle uplynulo 7 let. Ale na rozpočtu armády ani na investicích se to zatím nějak neprojevilo.Skrýt celý příspěvek

  • Takeda
   12:08 29.09.2021

   No blbý je, že ANO dovedlo vyprodukovat jak Stropnického a Rarmohafíka, tak Metnara. Celkově je to dost děsivá bilance.

   No blbý je, že ANO dovedlo vyprodukovat jak Stropnického a Rarmohafíka, tak Metnara. Celkově je to dost děsivá bilance.

   • Nesher
    12:16 29.09.2021

    Co v podání Anofertu není děsivé?

    Co v podání Anofertu není děsivé?

    • Takeda
     12:38 29.09.2021

     No to bych si musel vzít dovolenou, abych to sepsal.

     No to bych si musel vzít dovolenou, abych to sepsal.

     • GlobeElement
      12:52 29.09.2021

      Stačí pár ukázek.

      Stačí pár ukázek.

     • Nesher
      12:53 29.09.2021

      Tak to gratuluji, mě totiž nenapadá prakticky nic co by státofirma nepokazila. Speciálně když si to vzal na starosti osobně vůdce.

      Tak to gratuluji, mě totiž nenapadá prakticky nic co by státofirma nepokazila. Speciálně když si to vzal na starosti osobně vůdce.

     • Takeda
      14:25 29.09.2021

      Nesher Sem se blbě vyjádřil... posrali víceméně na co šáhli a děsivý je na nich úplně všechno a nejvíc to, že 30% populace nevadí, co tady ten malej slovenskej populistickej ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher
      Sem se blbě vyjádřil... posrali víceméně na co šáhli a děsivý je na nich úplně všechno a nejvíc to, že 30% populace nevadí, co tady ten malej slovenskej populistickej ksindl dělá a Metnar to fakt nevytrhne.

      Sem to u předchozího postu nějak překombinoval... Souznim s Vaším pohledem na věc.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      15:17 29.09.2021

      Takeda
      Mně to byli divné

      Takeda
      Mně to byli divné

     • flanker.jirka
      18:24 30.09.2021

      Takeda Zvláštní, že když jde o zakázky ze specifických zemí, tak se ani uvědomělá opozice neozve. Na jednu stranu dobře, že se alespoň něco koupí, na druhou stranu ostudné ...Zobrazit celý příspěvek

      Takeda
      Zvláštní, že když jde o zakázky ze specifických zemí, tak se ani uvědomělá opozice neozve. Na jednu stranu dobře, že se alespoň něco koupí, na druhou stranu ostudné překrucovaní jako za dob kalouska.Skrýt celý příspěvek

     • Takeda
      06:36 01.10.2021

      flanker.jirka
      Co konkrétně máte na mysli?

      flanker.jirka
      Co konkrétně máte na mysli?

 • ZDKO
  10:44 29.09.2021

  pro GlobeElement - A o jaké konkrétní výdaje, pane GlobeElement, jde??? Jinak "náhodička"... no pokud považujete za "náhodičku" nedávnou novelu zákona o VZ, probíhající volbu kyber ...Zobrazit celý příspěvek

  pro GlobeElement - A o jaké konkrétní výdaje, pane GlobeElement, jde??? Jinak "náhodička"... no pokud považujete za "náhodičku" nedávnou novelu zákona o VZ, probíhající volbu kyber inspektora, nelegální migraci na hranicích Litvy, situaci v Afghánistánu, zítřejší podpis nákupu houfnic atd., tak těch aktuálních "náhodiček" je opravdu hodně, jež se v aktuálním rozhovoru s aktuální hlavou resortu řeší ;-) Ptát se na to v rozhovoru za pár týdnů či měsíců - tedy již v neaktuální době - a případného jiného "neaktuálního" ministra - by asi bylo passé, nemyslíte? Á propos - jak se Vám rozhovor líbil, přečetl jste si jej celý?Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   10:59 29.09.2021

   Konkrétní výdaje podle zákona č. 247/1995 Sb. o politických stranách. Výdaje na propagaci uskutečněné jiným subjektem si tento musí podle § 16e, odst. 10 evidovat. Pokud tuto ...Zobrazit celý příspěvek

   Konkrétní výdaje podle zákona č. 247/1995 Sb. o politických stranách. Výdaje na propagaci uskutečněné jiným subjektem si tento musí podle § 16e, odst. 10 evidovat. Pokud tuto reklamu dělá bez vědomí a souhlasu dané politické strany, musí se tato osoba registrovat a deset dnů po vyhlášení výsledků voleb musí soupis výdajů zveřejnit, ponechat zveřejněný po dobu 3 měsíců a evidovat ještě 5 let. Subjekt, který vstoupí svým oznámením do volební kampaně bez souhlasu politické strany či hnutí v období od vyhlášení voleb do dne vyhlášení registrace kandidujících subjektů, musí zajistit, aby jeho sdělení či prezentace byla označena v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb. (zákon o regulaci reklamy).

   Podle zákona se za reklamu považuje jakákoliv propagace kandidující politické strany , cokoliv, co je určené na její podporu anebo sloužící v její prospěch "za kterou se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata".

   Za PR článek se obvykle poskytuje úplata, takže zveřejněný článek JE předvolební propagací ANO podle zákona č 247.Skrýt celý příspěvek

   • ZDKO
    11:43 29.09.2021

    No evidentně jste si dal záležet, abyste Váš "názor" pečlivě rozepsal :-) Asi to máte už předem připravené i ohledně jiných rozhovorů na jiných webech? No ale akorát zde to má ...Zobrazit celý příspěvek

    No evidentně jste si dal záležet, abyste Váš "názor" pečlivě rozepsal :-) Asi to máte už předem připravené i ohledně jiných rozhovorů na jiných webech? No ale akorát zde to má jaksi "háček" - to co zmiňujete, je totiž v souvislosti s předmětným rozhovorem naprosto irelevantní. A místo bezpředmětné citace nerelevantních zákonů se spíše vyjádřete, jak se Vám rozhovor "odborně" líbil? - jaký Vy máte názor třeba na novelu zákona o VZ a na volbu kyber inspektora či na odchod spojeneckých armád z Afghánistánu?Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     12:35 29.09.2021

     Hezká sonda do duše příznivce ANO - kandidát ANO nemusí dodržovat zákony.
     Tohle je nejspíš nejdůležitější informace z celého článku + diskuse.

     Hezká sonda do duše příznivce ANO - kandidát ANO nemusí dodržovat zákony.
     Tohle je nejspíš nejdůležitější informace z celého článku + diskuse.

     • ZDKO
      13:24 29.09.2021

      No je to evidentně marné, že? :-D Jste úplně "mimo mísu" s Vaším manipulativním podstrkáváním svých irelevantních názorů. Nemáte pravdu. A místo odborné tématické vojenské diskuze ...Zobrazit celý příspěvek

      No je to evidentně marné, že? :-D Jste úplně "mimo mísu" s Vaším manipulativním podstrkáváním svých irelevantních názorů. Nemáte pravdu. A místo odborné tématické vojenské diskuze k textu sem zatahujete bez opodstatnění politiku. Propagaci konkrétním pol. subjektům tu evidentně svými konkréty děláte Vy. Přeji Vám hezký zbytek dne, konkrétních odpovědí k vojenskému tématu se od Vás asi nedočkáme, tedy Vás dále nebudu zdržovat od Vašeho "poslání" :-)Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:43 29.09.2021

      Ano, snaha zamést pod koberec skutečnost, že se jedná o předvolební PR je skutečně marná. Tady samozřejmě nejde o konkrétní vojenská témata, tady jde o propagaci kandidáta ANO ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, snaha zamést pod koberec skutečnost, že se jedná o předvolební PR je skutečně marná.
      Tady samozřejmě nejde o konkrétní vojenská témata, tady jde o propagaci kandidáta ANO (navíc umocněnou odkazem na knihu velkého vůdce) a ta podléhá zákonu o politických stranách a musí tedy být započtena do výdajů na volební kampaň.

      Ale kdo by po ANO požadoval dodržování nějakých zákonů, že jo?Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     13:33 29.09.2021

     ZDKO:
     Jak vidím tak Mára Prchalů už dosáhl i sem... Nový nick, a zrovna pod článkem o ministrovi ANO. Jaká náhoda...

     ZDKO:
     Jak vidím tak Mára Prchalů už dosáhl i sem... Nový nick, a zrovna pod článkem o ministrovi ANO. Jaká náhoda...

     • Jura99
      15:34 29.09.2021

      Bláboly o nějakém Márovi Prchalů mě fakt baví, kdekoliv se o nich dočtu. A potom kdopak vodí za ruku třeba Fialu ? Blažek ? Byl bych rád za schopnou a inteligentní pravicovou ...Zobrazit celý příspěvek

      Bláboly o nějakém Márovi Prchalů mě fakt baví, kdekoliv se o nich dočtu. A potom kdopak vodí za ruku třeba Fialu ? Blažek ? Byl bych rád za schopnou a inteligentní pravicovou stranu, rád bych takovou volil, to co je ovšem v nabídce, tedy Spolu a Pirstan, ti to fakt nejsou. Volit budu a to sice tak, že nikoho. Pro mě to volba je, nikdo moji důvěru nemá.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      16:12 29.09.2021

      Bláboly? Marek Prchal je šéfem Babišova PR týmu. To, že má k dispozici inplacené diskutéry pod články na internetu je poměrně dobře známá věc. Je před volbami a v diskuzi se pod ...Zobrazit celý příspěvek

      Bláboly? Marek Prchal je šéfem Babišova PR týmu. To, že má k dispozici inplacené diskutéry pod články na internetu je poměrně dobře známá věc. Je před volbami a v diskuzi se pod rozhovorem s ministrem za ANO objeví zcela nový diskutér, který zuřivě obhajuje onoho ministra. Co si o tom mám myslet. To, že tady není skutečná pravicová strana máš samozřejmě pravdu. Ale dokázala by v dnešní době přežít, když jediné co by mohla nabídnout je "krev, pot a slzy" a s výhledem, že EU se bude snažit je usměrnit do jediného správného směru liberalismu?Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:52 29.09.2021

      Torong: stačilo by nabídnout kandidáty s užitečným vzděláním a stabilními schopnostmi. Neuklidňuje mě, že jeden z kandidátů na premiéra je knihovník a podle svých slov už 7let ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: stačilo by nabídnout kandidáty s užitečným vzděláním a stabilními schopnostmi. Neuklidňuje mě, že jeden z kandidátů na premiéra je knihovník a podle svých slov už 7let nehulí trávu. Také mě neuklidňuje, že změnil názor, protože si už nemyslí, že imigrace nepotřebuje kontrolu, oči mu prý otevřely no-go zóny v západní Evropě. Od premiéra bych čekal, že elementární principy bude znát už dávno a nebude potřebovat takto zásadně měnit názor až v reakci na to, že se v praxi něco neosvědčí.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:55 29.09.2021

      Lepší než podrazák, zloděj a Estébák.

      Lepší než podrazák, zloděj a Estébák.

     • Torong
      17:56 29.09.2021

      A proč píšeš o pirátech, když se bavíme o pravicové straně? To jsou levičáci jak hrom. Kam by nás dovedli piráti můžeme vidět v demokraty vedených městech v USA - chaos, anarchie, ...Zobrazit celý příspěvek

      A proč píšeš o pirátech, když se bavíme o pravicové straně? To jsou levičáci jak hrom. Kam by nás dovedli piráti můžeme vidět v demokraty vedených městech v USA - chaos, anarchie, drogy a zločinnost. Přesný opak pravicové politiky. Mezi pravicové strany se u nás dá s přivřením všech očí počítat ODS a to je tak vše. Z malých stran pak Svobodní, ale to jsou "kavárenští anarchokapitalisti" a nějak je míjí realita života. No a pak trikolóra, ale tam je zase problém silně proruský populista Klaus...Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      18:11 29.09.2021

      Torong: protože Piráti se dali do party s pravostředovým STANEM a svůj marxismus zrovna neventilují. Souhlasím, že pravicová je ODS, bohužel chromá na obě nohy a s hroznou ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: protože Piráti se dali do party s pravostředovým STANEM a svůj marxismus zrovna neventilují. Souhlasím, že pravicová je ODS, bohužel chromá na obě nohy a s hroznou minulostí. Zbytek údajné pravice je extrém nebo podivíni, tak pravice doufám vypadat nemá. Jméno kandidáta na ministra financí Stanjuru (ODS) si patrně vybrali po nějaké bujaré oslavě, jinak si ten omyl vysvětlit neumím.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      19:33 29.09.2021

      Na rovinu, lepší než šilerka bude na MF kdokoliv. I stádo opic podá lepší výkon než anoksčssd.

      Na rovinu, lepší než šilerka bude na MF kdokoliv. I stádo opic podá lepší výkon než anoksčssd.

     • Klimesov
      07:53 30.09.2021

      Jura99 Největší chyba občana je když se vykašle na volby. Podívejte se v této zemi žije několik miliónů voličů a každý má svůj vlastní pohled na svět a nedá se zavděčit každému. A ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Největší chyba občana je když se vykašle na volby.
      Podívejte se v této zemi žije několik miliónů voličů a každý má svůj vlastní pohled na svět a nedá se zavděčit každému. A správný politik by si měl uvědomit, že i voliči jiných stran mají své potřeby, které on by měl být schopen splnit, aspoň částečně. A to stejné by si měli uvědomit i samotní voliči. A to znamená volit vždy to menší zlo. Každopádně k těm volbám jít a hodit ten hlas i straně, která se třeba do parlamentu nemá šanci dostat.
      A co se týče pirátů. Opravdu nejsem jejich zastánce, ale ten hejt co se proti nim vyrojil jen na základě toho, že mají odlišný názor je prostě nesmyslný. Sám znám několik voličů pirátů a dokonce i pár členů pirátů z vlastního okolí a můžu říct, že někteří z nich jsou opravdu demagogové, kteří žijou ve vlastní naivní iluzi, ovšem jiná část z nich jsou velice schopní lidé, kteří jsou více pravicovější než mnozí voliči SPD nebo ODS, které znám.
      Tím samozřejmě nechci nikoho nabádat aby piráty volil. Sám je volit nebudu :D
      Jen chci upozornit na to, že nerozhodujme se jen na základě toho, že někdo je rádoby levice a někdo rádoby pravice. Že levice znamená automaticky špatně a pravice automaticky dobře nebo naopak, že pravice je automaticky špatně a levice dobře.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:00 30.09.2021

      Klimesov: nevolit je také volba. Největší chyba občana je volit domnělé menší zlo. Známe zkušenost s VV a nyní se totéž chystá s Piráty, ale i STAN, oni prostě na velkou politiku ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov: nevolit je také volba. Největší chyba občana je volit domnělé menší zlo. Známe zkušenost s VV a nyní se totéž chystá s Piráty, ale i STAN, oni prostě na velkou politiku nemají, jsou to opravdu jen starostové. Pokud třeba Pavel1 napíše, že lepší než šilerka je stádo opic, tak k tomu nemáme co dodat a nechci být v jedné skupině s těmito voliči, volit to jedno domnělé menší zlo. Pokud jde o ministra Metnara, je to asi nejlepší dosavadní ministr obrany a hle, je z ANO, takže podle bojovníků proti ANO by asi také bylo lepší stádo opic.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:01 30.09.2021

      Klimesov - ten rozptyl v názorech je typický pro nově vzniklé strany, do kterých se nahrnou lidé hledající alternativu vůči stranám stávajícím a ve skutečnosti nevědí, co ta nová ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov - ten rozptyl v názorech je typický pro nově vzniklé strany, do kterých se nahrnou lidé hledající alternativu vůči stranám stávajícím a ve skutečnosti nevědí, co ta nová strana hlásá. Časem se to ovšem vyčistí.

      Pro převládající pirátskou politiku je typická naivní levicovost (často si neuvědomují, že jejich myšlenky jsou levicové) a pravicově smýšlející členové časem rezignují a odejdou.Skrýt celý příspěvek

     • Takeda
      09:22 30.09.2021

      Jura99 Nevolit je v tomhle systému hlas pro stávající garnituru, tj. Babiše. Díky novému volebnímu zákonu už není tak hrozný dát hlas menší straně, dřív to byl taky hlas pro ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Nevolit je v tomhle systému hlas pro stávající garnituru, tj. Babiše. Díky novému volebnímu zákonu už není tak hrozný dát hlas menší straně, dřív to byl taky hlas pro největší partaj.


      Jestli Vás sere bBabiš tak běžte volit a dejte to někomu, kdo hlásá, že se s nim nesprřáhne a je vám nejmíň nesymptatickej. Pokud vám stávající stav vyhovuje, tak to dejte Babišovi a nebo nechoďte volit... EasySkrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:54 30.09.2021

      Takeda - přesně tak. Kandiduje 22 stran a hnutí a určitě je alespoň jedna kandidátka přijatelná.
      Remcat a nic neudělat není řešením.

      Takeda - přesně tak. Kandiduje 22 stran a hnutí a určitě je alespoň jedna kandidátka přijatelná.
      Remcat a nic neudělat není řešením.

     • Jura99
      09:57 30.09.2021

      Torong: další blábol, kvůli kterému nechci být v partě těch údajně správných, kteří se v základních věcech takto pletou. Nepodaný nebo neplatný hlas ovlivňuje pouze číslo volební ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: další blábol, kvůli kterému nechci být v partě těch údajně správných, kteří se v základních věcech takto pletou. Nepodaný nebo neplatný hlas ovlivňuje pouze číslo volební účasti a ta nemá žádný vliv na rozdělení mandátů. Nevolit určitě neznamená volit Babiše, kterého asi vidíte i ráno když otevřete skříň. Nevolit pouze znamená, že svým hlasem nikoho nepodpořím vůči ostatním stranám a volební výsledek neovlivní můj hlas.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:36 30.09.2021

      Nevolit znamená nepřímo podpořit kandidátku s nejvíce hlasy. Příklad: Máme 10 voličů. Tři kandidující strany. Strana A dostane 5 hlasů Strana B dostane 4 hlasy Strana C žádný ...Zobrazit celý příspěvek

      Nevolit znamená nepřímo podpořit kandidátku s nejvíce hlasy.

      Příklad:

      Máme 10 voličů. Tři kandidující strany.

      Strana A dostane 5 hlasů
      Strana B dostane 4 hlasy
      Strana C žádný hlas
      Jeden volič nevolil.

      Ovlivnil tím výsledek ve prospěch nejsilnější strany, nebo ne?

      A jiný výsledek:

      Strana A 5 hlasů
      Strana B 4 hlasy
      Strana C 1 hlas

      Je na tom strana A stejně, jako v prvním případě?Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:56 30.09.2021

      GlobeElement: ten příklad je blbost a ani se mi nechce rozebírat v čem, to vidí každý se základy matematiky a bez tunelového vidění světa party antibabiš.

      GlobeElement: ten příklad je blbost a ani se mi nechce rozebírat v čem, to vidí každý se základy matematiky a bez tunelového vidění světa party antibabiš.

     • GlobeElement
      11:40 30.09.2021

      Jura, ten příklad není blbost, je to popis reality. Kdo nejde k volbám nepřímo podpoří vítěze, protože zvýší jeho procentuální zisk. Tak to jednoduše je. Použil jsem malá čísla, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura, ten příklad není blbost, je to popis reality. Kdo nejde k volbám nepřímo podpoří vítěze, protože zvýší jeho procentuální zisk. Tak to jednoduše je.

      Použil jsem malá čísla, aby to bylo do očí bijící. S velkými čísly to funguje stejně, jen samozřejmě ten zisk je na jednoho nevolícího voliče menší.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:47 30.09.2021

      GlobeElement: a co když v tom tvém příkladu nepůjdou volit třeba tři voliči, kteří by jinak volili stranu A ? Stále tou svou nevolbou podpořili stranu A ? Podobných "co když" tam ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: a co když v tom tvém příkladu nepůjdou volit třeba tři voliči, kteří by jinak volili stranu A ? Stále tou svou nevolbou podpořili stranu A ? Podobných "co když" tam máš několik, zkrátka nesmyslný příklad a nesmyslná myšlenka, že nevolič nahraje nejsilnější straně.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      21:00 30.09.2021

      Jura99. Jestli "známe nějaké zkušenosti", tak leda s ANO, což není nic jiného než vv vyfutrovaná burešovýma miliardama, které si nahrabal na státních dotacích a tunelech. Jak má ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99. Jestli "známe nějaké zkušenosti", tak leda s ANO, což není nic jiného než vv vyfutrovaná burešovýma miliardama, které si nahrabal na státních dotacích a tunelech. Jak má bureš a jeho podržtašky s ano "na velkou politiku" jsem viděli v Bruselu, když von der leyenová zadupala a bureš se podělal a podepsal vše co před něj předložili včetně tzv. green dealu (tedy dalšího miliardového tunelu do kapes spotřebitelů nejen el. energie) nebo když s hamáčkem oznamoval kdo stál za útokem ve Vrběticích a jakou podporu vyjednal. Jestli je "lepší šilerka nebo stádo opic" jsme zase viděli při sestavování posledního státního rozpočtu. Účetní obecního kulturáku by to zvládla lépe. Opravdu ale opravdu nejde o "menší zlo" ale o zcela KONKRÉTNÍ příklady které jasné ukazují, že současná vládní garnitura je banda diletantů, kteří skáčou jak bureš píská, i kdyby to mělo znamenat porušení zákona a miliardové škody, a to šilerkou počínaje, přes "bečvu" brabce, plešatého plagu hrajícího si na školství až po zpívajícího kena, co nadvakrát bojuje s epidemií nebo po tu trapnost se staňkem na kultuře. Z komoušů pokakaný metnar mezi tyhle nýmandy pasuje a ničím nevyniká. Koho budete či zda budete volit je na vás, jen tak teď budete muset učinit při vědomí výše uvedených faktů.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      08:03 01.10.2021

      Jura99 Proboha. Proč si myslíte, že když napíšu "volte menší zlo" tak automaticky myslím volit někoho z bloku "antiBabiš"? Jasně jsem k tomu dopsal, že "i kdyby se mělo jednat o ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Proboha. Proč si myslíte, že když napíšu "volte menší zlo" tak automaticky myslím volit někoho z bloku "antiBabiš"?
      Jasně jsem k tomu dopsal, že "i kdyby se mělo jednat o stranu, která by neměla preference dostat se do parlamentu" to znamená, klidně dejte hlas panu Cibulkovi s kyvadlem.
      Nevolit není volba. Je to jen čistá apatie a smíření se s aktuálním stavem věci. Tím, že nepůjdete volit politikům neukazujete žádné své stanovisko, protože jste defakto nic neudělal.
      Nicméně pokud vy nepůjdete volit, odvolí za vás jiní a podle sebe. Takže pokud se nakonec k moci dostane někdo s kým vy nesouhlasíte, třeba piráti, tak si pak nestěžujte na ty co je volili, ale stěžujte si jen sám na sebe, že jste neudělal nic pro to aby tito lidé nezískali moc nebo pro to aby nezískali velkou moc :-)Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:05 01.10.2021

      Jura - když nepůjdou volit tři voliči strany A, tak tím podpoří stranu B, to je přece jasné. Strana A 2 hlasy Strana B 4 hlasy Strana C 1 hlas Strana B má rázem nadpoloviční ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura - když nepůjdou volit tři voliči strany A, tak tím podpoří stranu B, to je přece jasné.

      Strana A 2 hlasy
      Strana B 4 hlasy
      Strana C 1 hlas

      Strana B má rázem nadpoloviční většinu.

      To je mimochodem důvod, proč je tak nebezpečné referendum. Nevyhrává varianta, která má nejvíce příznivců, ale která má nejvíce hlasujících. Pokud odpůrci nějakého návrhu mají velkou převahu, tak velkou, že ani necítí potřebu jít volit, klidně může vyhrát návrh s reálně menšinovou podporou.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:18 01.10.2021

      Pavel1: pěkná slátanina, taková dobrá reklama volit ANO, pokud má protistrana podobné myšlenkové pochody, které z tebe vypadly. GlobeElement: tak konečně ti to došlo, že nejít ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel1: pěkná slátanina, taková dobrá reklama volit ANO, pokud má protistrana podobné myšlenkové pochody, které z tebe vypadly.
      GlobeElement: tak konečně ti to došlo, že nejít volit neznamená podpořit nejsilnější stranu (v tvém případě byla nejsilnější A). Kritici těch, kdo nejdou volit, totiž dělají chybu v úvaze, pokud si myslí, že nejdou volit jenom ti, kteří by jinak volili proti nejsilnější (té zlé) straně. Řada nevolících by klidně mohla volit i nejsilnější stranu. Zkrátka a dobře, nejít volit prakticky neovlivňuje volební výsledek.
      Klimesov: nebudu volit Cibulku ani nikoho z těch malých jen proto, abych někoho volil. Kromě toho, volit stranu, která se nevejde do parlamentu, je totéž, jako nejít volit vůbec. Nemá to vliv na mandáty.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:41 01.10.2021

      Juro, nejít volit znamená podpořit nejsilnější stranu - já předem nepíšu, jaká to bude, to samozřejmě ukáží volby. Ovšem předvolební průzkumy mi dávají určité vodítko, jaká to asi ...Zobrazit celý příspěvek

      Juro, nejít volit znamená podpořit nejsilnější stranu - já předem nepíšu, jaká to bude, to samozřejmě ukáží volby. Ovšem předvolební průzkumy mi dávají určité vodítko, jaká to asi tak může být. Nejít volit volební výsledek ovlivní.

      Když v roce 1998 odešla ODS ze sálu, aby se neúčastnila hlasování o důvěře vlády ČSSD, máš pocit, že tím výsledek toho hlasování neovlivnila?Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:46 01.10.2021

      GlobeElement: prosím nepouštěj se do úloh v matematické logice a příbuzných oborech, srovnáváš hrušky s bramborovou kaší.

      GlobeElement: prosím nepouštěj se do úloh v matematické logice a příbuzných oborech, srovnáváš hrušky s bramborovou kaší.

     • Pavel1
      13:24 01.10.2021

      To že vám fakta nejdou pod čumák, Juro99, opravdu ale opravdu neznamená, že neexistují. Podepsal bureš tzv. green deal? Podepsal. Oznamoval odhalení útočníků ve Vrběticíh jako by ...Zobrazit celý příspěvek

      To že vám fakta nejdou pod čumák, Juro99, opravdu ale opravdu neznamená, že neexistují. Podepsal bureš tzv. green deal? Podepsal. Oznamoval odhalení útočníků ve Vrběticíh jako by oznamoval výsledky veřejné zakázky na opravu hajzlíků na vládě a pak dělal mrtvého brouka místo aby vyjednával v EU a NATO podporu? Oznamoval hajzlíky a dělal brouka. Sestavila šilerka poslední státní rozpočet tak, že vlastně nebyly známy příjmy? Sestavila. Vyměnil bureš 4 x ministra zdravotnictví, když zrovna tento neskákal jak pískal, nebo když se na něj provalily zlodějiny, aby následně znovu dosadil provařeného zpívajícího kena? Vyměnil. A tak by se ve výčtu zhovadilostí této vlády, které jste se ani nepokusil vyvrátit, dalo pokračovat hodně dlouho. Metnar se chová zcela stejně, přičemž jeho rozhodující kvalifikace je poslušnost vůči burešovi. Jestli má takto vypadat "VELKÁ POLITIKA", tak velkou politiku na stejné nebo vyšší úrovni může dělat i obecní zastupitelstvo Ludgeřovic.
      A ano, pro burešovy podržtašky je cokoliv reklama na bureše včetně výčtu jeho zlodějin, sviňáren a óbr diletantismu. Je to tím, že na dutinu lebeční jim tlačí burešovy půlky a uši a ústa mají zacpané dotovaným řepkovým semenem. Patříte taky mezi ně?Skrýt celý příspěvek

   • Jan Grohmann
    13:45 29.09.2021

    Jste úplně mimo

    Jste úplně mimo

   • Jura99
    15:27 29.09.2021

    GlobeElement: tento rozhovor není propagace, špatně chápeš text zákona a nakonec i obsah rozhovoru.

    GlobeElement: tento rozhovor není propagace, špatně chápeš text zákona a nakonec i obsah rozhovoru.

    • GlobeElement
     15:37 29.09.2021

     Jistěže to je propagace, jenom je chytřeji udělaná.

     20 let jsem dělal v reklamě, taky jsem psal takové rozhovory.

     Jistěže to je propagace, jenom je chytřeji udělaná.

     20 let jsem dělal v reklamě, taky jsem psal takové rozhovory.

     • Jura99
      16:46 29.09.2021

      žurnalistika je z poloviny psaní článků za nějaký a v něčí prospěch, to ale ještě neznamená, že to musí být předvolební propagace ve smyslu zákona.

      žurnalistika je z poloviny psaní článků za nějaký a v něčí prospěch, to ale ještě neznamená, že to musí být předvolební propagace ve smyslu zákona.

     • ZDKO
      21:25 29.09.2021

      Pane GlobeElement, mě tak napadá, když vše tak dobře víte a znáte...jak to podle Vás bylo s tím "pokladem" - viz: ...Zobrazit celý příspěvek

      Pane GlobeElement, mě tak napadá, když vše tak dobře víte a znáte...jak to podle Vás bylo s tím "pokladem" - viz: https://www.armadninoviny.cz/l... - jako znalec veškerých poměrů jistě budete vědět???Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:03 30.09.2021

      V době voleb je. Cokoliv, co podporuje kandidátku je propagací a podle toho se na ni pohlíží. Samozřejmě, že Armádní noviny mohou publikovat předvolební reklamu. Jen by měla být ...Zobrazit celý příspěvek

      V době voleb je. Cokoliv, co podporuje kandidátku je propagací a podle toho se na ni pohlíží.

      Samozřejmě, že Armádní noviny mohou publikovat předvolební reklamu. Jen by měla být započtena do výdajů na kampaň a seriózní médium by ji jako reklamu označilo (je ovšem možné, že redakce reklamu v obdrženém příspěvku nepoznala, to se mi taky čas od času povedlo).Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:04 30.09.2021

      Ale, tak ZDKO je sama autorka článku? Nebo autor, jméno na internetu ještě nemusí nic znamenat.
      No to jsou k nám hosti.

      Ale, tak ZDKO je sama autorka článku? Nebo autor, jméno na internetu ještě nemusí nic znamenat.
      No to jsou k nám hosti.

     • ZDKO
      10:53 30.09.2021

      To - že Vy jste něco nějak někdy psal - neznamená, že to tak dělají i ostatní. Ale už to začíná být trochu jasnější - ta Vaše "ofenziva" zde - evidentně u Vás platí: "podle sebe, ...Zobrazit celý příspěvek

      To - že Vy jste něco nějak někdy psal - neznamená, že to tak dělají i ostatní. Ale už to začíná být trochu jasnější - ta Vaše "ofenziva" zde - evidentně u Vás platí: "podle sebe, soudím Tebe", že? :-) Jinak na Vás už opravdu nemá cenu dále reagovat. Vy nediskutujete, Vy nevnímáte, Vy neodpovíte, ale pouze si dokola jedete své nepravdivé názory s demagogickou urputností. Otázka je PROČ? Upřímně - mne to velmi překvapilo, co jste zde rozjel - žádná diskuze k odborným tématům, která jsou v rozhovoru probírány, žádné věcné argumenty, ale od začátku pouze lživá ofenziva a narážky na politiku. Napíšu Vám to proto ještě jednou a naposledy. V ničem, co zde ohledně předmětného rozhovoru hlásáte, tak pravdu nemáte. A měl byste přijmout fakt, že ne všichni musí psát "nějakou skrytou reklamu", tak jak jste to dle svého vyjádření dělal a psal v minulosti Vy, když jste dělal v "nějaké" reklamě. A asi byste měl holt přijmout i fakt, že ministr obrany je "hlava" celého resortu (ať se Vám to líbí či nelíbí), a pokud chcete znát odpovědi na odborné aktuální otázky a problematiky, které jsou v daném resortu rozvrhnuty, tak se opravdu nemůžete na dané ptát nějaké osoby na recepci nebo v podatelně :-) Víte, ono pokládat specifické otázky k aktuálním armádním tématům není jako psát nějakou propagaci na prací prášek. Musíte o tom, na co se ptáte, mít hlubší znalosti, a samozřejmě očekáváte, že se Vám dostanou legitimní odpovědi. Proto se novináři ptají ministrů. A co se týká pana ministra obrany, tak ten v posledních dnech a týdnech poskytl mnoho rozhovorů pro mnoho různých médií. A pokud tam také všude zasíláte svoje à la "reklama-pravní" rozbory, tak tedy máte nyní opravdu hodně napilno ;-)Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:49 30.09.2021

      Milá ZDKO. Že si Metnar dělá díky článku reklamu je jasné. Jestli jste mu to umožnila úmyslně nebo jen využil situace na věci nic nemění. Ale vzhledem na otázky rovnou vybízející ...Zobrazit celý příspěvek

      Milá ZDKO. Že si Metnar dělá díky článku reklamu je jasné. Jestli jste mu to umožnila úmyslně nebo jen využil situace na věci nic nemění.

      Ale vzhledem na otázky rovnou vybízející k pochvale sebe sama a na otázku přímo navádějící k citaci knihy našeho čackého premiéra soudím, že za A je správně.

      A teď to jenom rozpatláváte.Skrýt celý příspěvek

     • ZDKO
      12:11 30.09.2021

      Pane GlobeElement - máte rád citáty? Aristotelés to už v době dávno minulé vystihl přesně: "Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými." Mějte hezký den, procházka na ...Zobrazit celý příspěvek

      Pane GlobeElement - máte rád citáty? Aristotelés to už v době dávno minulé vystihl přesně: "Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými." Mějte hezký den, procházka na čerstvém vzduchu vždy prospěje, nejen ťukáním do klavesnice jest totiž člověk živ ;-)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:15 30.09.2021

      ZDKO Takže to že jste vyrazila na rozhovor s politikem kandidujícím za ANO čtrnáct dní před volbami je náhoda? Opravdu nechci tvrdit že by to mělo zajímat dohled nad financováním ...Zobrazit celý příspěvek

      ZDKO
      Takže to že jste vyrazila na rozhovor s politikem kandidujícím za ANO čtrnáct dní před volbami je náhoda? Opravdu nechci tvrdit že by to mělo zajímat dohled nad financováním kampaní, ale to že je to jeho (byť třeba nepřímá) podpora je zjevné. Stejný rozhovor by se dal čtrnáct dní po volbách. Takhle jste vstoupila do předvolební agitace. Sorry jako.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:52 30.09.2021

      Scotty: jen "předvolební agitace" ? Není to málo ? A neměla by být pod agitací třeba zakázaná diskuse, aby se agitace nenarušovala ? Omlouvám se, ale vy z antibabiš jste prostě ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: jen "předvolební agitace" ? Není to málo ? A neměla by být pod agitací třeba zakázaná diskuse, aby se agitace nenarušovala ? Omlouvám se, ale vy z antibabiš jste prostě nemocní. Občas se nestačím divit, třeba když Gazdík udělá z průmyslové havárie a úhynu ryb v Bečvě zločinné spolčení, protože policie to prý hlásila o půl hodinu jinak než čižp a samozřejmě vy všichni jste si jistí, že kanalizační trubku řídil na velínu přímo Babiš, asi aby naschvál vyhubil Bečvu, to dá rozum.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:16 30.09.2021

      Jura99 Já zase pokládám za nemocné naprosto většinu Babišových milců. K Bečvě. Není trochu podezřelé že už v době kdy se ani pořádně nevědělo k čemu došlo bylo rychle ujišťováno ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Já zase pokládám za nemocné naprosto většinu Babišových milců.
      K Bečvě. Není trochu podezřelé že už v době kdy se ani pořádně nevědělo k čemu došlo bylo rychle ujišťováno že to s Agrofertem rozhodně nesouvisí? Pokud si někdo opravdu myslí že proběhlo nestranné a objektivní vyšetřování, tak by se měl léčit.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      19:02 30.09.2021

      Scotty: lecit by sem mel ten, kdo z prumyslove havarie dela politicke tema. Proc Gazdik nehoruje pro parlamentni vysetrovaci komisi treba na pad mostu ve Studence? Tam nikomu ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: lecit by sem mel ten, kdo z prumyslove havarie dela politicke tema. Proc Gazdik nehoruje pro parlamentni vysetrovaci komisi treba na pad mostu ve Studence? Tam nikomu nevadi, ze ani po 10letech neni pravomocne nalezen vinik smrti 10lidi? Z toho zrejme necouha populisticka causa. To je vec, co urazi moji inteligenci, nehodlam skocit na primitivni argumenty, rad bych volil treba Stan, ale to by ze me nesmeli delat blbce.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:08 30.09.2021

      Politické téma z toho udělali politici a nominanti ANO kteří bryskně přispěchali s ujištěním že v tom Agrofert určitě neměl prsty.

      Politické téma z toho udělali politici a nominanti ANO kteří bryskně přispěchali s ujištěním že v tom Agrofert určitě neměl prsty.

     • GlobeElement
      09:47 01.10.2021

      Ale vždyť aféra Bečva není první. Co Precheza? Za únik jedovatých plynů dostala pokutu 7 milionů Kč, ale Brabec ji snížila na půl milionu (!) a nakonec ji úplně ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale vždyť aféra Bečva není první. Co Precheza? Za únik jedovatých plynů dostala pokutu 7 milionů Kč, ale Brabec ji snížila na půl milionu (!) a nakonec ji úplně odpustil.

      Uveřejněný článek je jasná reklama na Metnara. Ani jedna nepříjemná otázka, ani jedna aféra, nic se neděje, za problémy kolem vrtulníků může lobby a ne zpackaný postup ministerstva, žádné pokuty nejsou zmíněny, vše křišťálově čisté, prostě odborník na svém místě pod vedením smělého předsedy vlády.

      Jak již jsem napsal dříve, jasně že Armádní noviny mají právo zapojit se do předvolební kampaně a jasně že politik takovou příležitost využije (pokud ji přímo neinicioval), ale alespoň by to obě strany mohly přiznat.Skrýt celý příspěvek

    • ZDKO
     18:17 29.09.2021

     A někdy je psaní i o tom, že Vás to prostě baví a chcete znát odpovědi na konkrétní otázky atd. Hobby se ne vždy dělá za a pro peníze. Tedy i žurnalistika se nemusí dělat jen kvůli ...Zobrazit celý příspěvek

     A někdy je psaní i o tom, že Vás to prostě baví a chcete znát odpovědi na konkrétní otázky atd. Hobby se ne vždy dělá za a pro peníze. Tedy i žurnalistika se nemusí dělat jen kvůli "prospěchu". Ale to Vy píšete - že z poloviny.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:05 30.09.2021

      A nebo mne baví dělat reklamu oblíbenému politikovi.

      Prospěch z toho má ten politik a to v obou případech.

      A nebo mne baví dělat reklamu oblíbenému politikovi.

      Prospěch z toho má ten politik a to v obou případech.

     • ZDKO
      15:16 30.09.2021

      Pane Scotty, nevím proč uvádíte, že někdo někam vyrazil 14 dní před volbami. Evidentně nemáte zkušenost - tedy, prosím,vezměte v potaz, že příprava rozhovorů s jakoukoli ...Zobrazit celý příspěvek

      Pane Scotty, nevím proč uvádíte, že někdo někam vyrazil 14 dní před volbami. Evidentně nemáte zkušenost - tedy, prosím,vezměte v potaz, že příprava rozhovorů s jakoukoli exponovanou osobou nefunguje tak, že zvednete telefon a druhý den se na Vás čeká. Často je to i otázka týdnů, než se rozhovor od prvotní žádosti uskuteční. A Vy si termín opravdu nevybíráte. A prosím Vás těch 14 dní a dál po volbách byste ten rozhovor chtěl dělat s kým jako? Opravdu by zde člověk očekával odbornou diskuzi a nikoli nepřiléhavou politickou ofenzivu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:21 30.09.2021

      ZDKO Víte je mi úplně ukradený kdy jste ten rozhovor (který je navíc celkem o ničem) dělala. Vyšel těsně před volbami a těžko můžete tvrdit že to byla jen naprostá náhoda. /byste ...Zobrazit celý příspěvek

      ZDKO
      Víte je mi úplně ukradený kdy jste ten rozhovor (který je navíc celkem o ničem) dělala. Vyšel těsně před volbami a těžko můžete tvrdit že to byla jen naprostá náhoda.
      /byste ten rozhovor chtěl dělat s kým jako?/
      S v té době (možná) odcházejícím ministrem. Rozhodně by jste tak nedělala agitaci Důchodcům za životní jistoty (dříve ANO).Skrýt celý příspěvek

     • ZDKO
      15:42 30.09.2021

      Pane Scotty, až budete vydávat "s křížkem po funuse" nějaký svůj rozhovor, který jistě bude oproti jiným velmi přínosný, dejte na něj prosím odkaz. A k zamyšlení je i Vaše ...Zobrazit celý příspěvek

      Pane Scotty, až budete vydávat "s křížkem po funuse" nějaký svůj rozhovor, který jistě bude oproti jiným velmi přínosný, dejte na něj prosím odkaz. A k zamyšlení je i Vaše tvrzení - jak může "něco o ničem" -ovlivnit rozhodnutí kohokoli jít volit či nevolit a koho případně??? :-) A co se týká jakési "agitace", tak tu tady nyní děláte evidentně pouze Vy a ten druhý pán. Každopádně je milé, že Vás "něco o ničem" přinutí k takto rozsáhlé literární tvorbě ;-) Jinak dále viz Aristotelés. Přeji Vám hezký zbytek dne. Venku je nyní velmi hezky.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:04 30.09.2021

      ZDKO
      Tedy děkuji za tak jasné přiznání že tu děláte PR pro ANO. To jsem opravdu nečekal.

      ZDKO
      Tedy děkuji za tak jasné přiznání že tu děláte PR pro ANO. To jsem opravdu nečekal.

 • cejkis
  23:39 28.09.2021

  Ať bude ministrem kdokoliv, nevyřeší to přípravu na budoucí konflikt v Evropě. Této zemi bude trvat dalších 10 let než zmodernizuje techniku pro 28tis vojáků a administrativních ...Zobrazit celý příspěvek

  Ať bude ministrem kdokoliv, nevyřeší to přípravu na budoucí konflikt v Evropě. Této zemi bude trvat dalších 10 let než zmodernizuje techniku pro 28tis vojáků a administrativních pracovníků. 28tis lidí je z pohledu obrany hranic jako když plivne.

  V podstatě to už nemá smysl řešit, už je pozdě.Skrýt celý příspěvek

  • IS-3
   00:26 29.09.2021

   Ono hlavně dokud se bude nakupovat technika v počtu na "udržení schopnosti", aka 4 kusy AH-1Z, tak se nikam moc neposuneme. Tomu, že se někdy v budoucnu najde politická vůle k ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono hlavně dokud se bude nakupovat technika v počtu na "udržení schopnosti", aka 4 kusy AH-1Z, tak se nikam moc neposuneme. Tomu, že se někdy v budoucnu najde politická vůle k tomu, že se dokoupí vyhovující počet techniky na nějaký normální čísla, nemůže věřit snad nikdo.Skrýt celý příspěvek

 • Sidon
  23:16 28.09.2021

  Tak je fajn vedet, proc je pan ministr hrdy na armadu: 1. Boj proti Covidu 2. Odstraneni nasledku tornada 3. Stazeni z Afghanistanu A ja jsem si myslel, ze prvni dva ukoly ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak je fajn vedet, proc je pan ministr hrdy na armadu:
  1. Boj proti Covidu
  2. Odstraneni nasledku tornada
  3. Stazeni z Afghanistanu

  A ja jsem si myslel, ze prvni dva ukoly jsou pouze marginalie ve vztahu k hlavni funkci armady. A letosni rok bych bral jako dobre zavrseni uspesne dvacetilete mise, nez cokoliv jineho.

  Metnar ma radu priznivcu, ale prijde mi, ze hlavne tezi ze zoufalosti svych predchudcu a dlouhodobeho zanedbavani resortu, kde kazdy uskutecneny nakup, ikdyby byl problematicky, je krokem kupredu.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  15:49 28.09.2021

  Doufám, že zde stihnete na armádních novinách do voleb uvést i rozhovory s dalšími potenciálními ministry obrany z ostatních politických stran.

  Doufám, že zde stihnete na armádních novinách do voleb uvést i rozhovory s dalšími potenciálními ministry obrany z ostatních politických stran.

  • faraonamumu
   17:21 28.09.2021

   Tady nejste na Parlamentních listech :D Kdo by Vás zajímal? SPD, PŘÍSAHA, nebo podobní radikálové, nebo ODS, která teď křičí o navyšování na 2%, ale když to ministerstvo měli, tak ...Zobrazit celý příspěvek

   Tady nejste na Parlamentních listech :D Kdo by Vás zajímal? SPD, PŘÍSAHA, nebo podobní radikálové, nebo ODS, která teď křičí o navyšování na 2%, ale když to ministerstvo měli, tak se výdaje na armádu snižovaly...Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:34 28.09.2021

    Proč ne rozhovor se všemi relevantními kandidáty? Mimochodem jediní kdo mají v programu 2% na obranu jsou právě Spolu a PirStan.

    Proč ne rozhovor se všemi relevantními kandidáty? Mimochodem jediní kdo mají v programu 2% na obranu jsou právě Spolu a PirStan.

    • flanker.jirka
     21:06 28.09.2021

     Scotty Splnit by to měl teoreticky každý, kdo se vstupem do NATO souhlasil a souhlasí, protože to pro nás platí od roku 1998. To že se to neplní je jen další důkaz toho jak tu ...Zobrazit celý příspěvek

     Scotty
     Splnit by to měl teoreticky každý, kdo se vstupem do NATO souhlasil a souhlasí, protože to pro nás platí od roku 1998. To že se to neplní je jen další důkaz toho jak tu všichni politici lžou.
     Koalice SPOLU by se měla stydět za takový pokus o populismus. Do doby než jim tento závazek připomněl Donald Trump měli dost času to prosadit a ve svých vládách prakticky činili opak.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      00:11 29.09.2021

      Před deseti lety vypadal svět docela jinak než dnes. Je mi docela jedno kdo co dělal kdysi. Důležité je co dělá nebo říká dnes.

      Před deseti lety vypadal svět docela jinak než dnes. Je mi docela jedno kdo co dělal kdysi. Důležité je co dělá nebo říká dnes.

     • Takeda
      12:15 29.09.2021

      No jako bejt na ně naštvanej za to co neudělali před deseti lety... Vždyť teď jsou tam jiný lidi nebo pokud jsou ti stejní v těch partajích, tak nevypadá, že by se hrnuly na ...Zobrazit celý příspěvek

      No jako bejt na ně naštvanej za to co neudělali před deseti lety... Vždyť teď jsou tam jiný lidi nebo pokud jsou ti stejní v těch partajích, tak nevypadá, že by se hrnuly na stejnej post, co měli tehdy. To je jak kdybyste teď zatrhl frantíkům prodej CEASARa AČR, kvůli tomu jak to zpustošili kolem Slavkova.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      19:36 29.09.2021

      Scotty, Takeda Jde o princip. Dobrovolně se k tomu zavázali v roce 1998. A dobrovolně to nedodržují. Pokud by to dodrželi, nemuseli bychom řešit náhradu techniky tak urgentně, ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty, Takeda
      Jde o princip. Dobrovolně se k tomu zavázali v roce 1998. A dobrovolně to nedodržují. Pokud by to dodrželi, nemuseli bychom řešit náhradu techniky tak urgentně, ale postupně, tak jak se patří.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    20:58 28.09.2021

    faranumumu
    Není nad to dát přílžetost se zviditelnit, nebo ztrapnit všem potenciálním kandidátům. Jinak to tu bude vypadat, že si to tu koupil ANOfert.

    faranumumu
    Není nad to dát přílžetost se zviditelnit, nebo ztrapnit všem potenciálním kandidátům. Jinak to tu bude vypadat, že si to tu koupil ANOfert.

    • ZDKO
     23:46 28.09.2021

     Tento ministr ale není členem žádné politické strany. Existují i ministři nestraníci, odborníci. Každopádně ale je to aktuálně stále úřadující ministr obrany, který se k ...Zobrazit celý příspěvek

     Tento ministr ale není členem žádné politické strany. Existují i ministři nestraníci, odborníci. Každopádně ale je to aktuálně stále úřadující ministr obrany, který se k problematice resortu legitimně vyjadřuje z titulu své funkce. Nicméně celkově ve veřejném prostoru si každý může v případě svého zájmu vyhledat na různých platformách různé debaty a rozhovory (jež nyní dost frčí), a zde si vyslechnout či přečíst názory různých osob aspirujících na různé veřejné funkce.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      00:07 29.09.2021

      Kandiduje za ANO.

      Kandiduje za ANO.

     • GlobeElement
      10:16 29.09.2021

      A zrovna dva týdny před volbami, že? To je ale náhodička.

      Tohle je klasický předvolební článek, měl by se započíst do výdajů za kampaň. A měl by být řádně označen jako reklama.

      A zrovna dva týdny před volbami, že? To je ale náhodička.

      Tohle je klasický předvolební článek, měl by se započíst do výdajů za kampaň. A měl by být řádně označen jako reklama.

  • Mortles
   05:42 29.09.2021

   Jako já jsem dokonce jednou panu poslanci Lipavskému psal, jestli by neměl zájem se tady vyjádřit a z jeho reakce jsem měl dojem, že mu připadalo, že tohle médium nemá dostatečný ...Zobrazit celý příspěvek

   Jako já jsem dokonce jednou panu poslanci Lipavskému psal, jestli by neměl zájem se tady vyjádřit a z jeho reakce jsem měl dojem, že mu připadalo, že tohle médium nemá dostatečný záběr a moje výzva je trochu mimo mísu. Ale na druhou stranu, jakou reakci jsem měl čekat, když píšu poslanci an FB tak nějak zcela náhodně aniž by nějak zastupoval médium, o kterém mluví?

   Ale co vím nějaké diskuse o financování obrany u Pirátů, tak kromě toho, že tam zaznívají vždycky nějaké konsternované hlasy o tom, jak náš stát nemá vůbec žádnou strategii a kvalifikované lidi na obranu proti cizí propagandě, tak často jim vadí fakt, že nikdo neví, s kolika penězi bude armáda hospodařit příští rok, takže dlouhodobé plány se těžko dělají. Aspoň co si pamatuju.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    05:45 29.09.2021

    Hlavně Lipavský se neuchází o pozici ministra obrany. Potvrdilo se to že samotní Piráti o tohle ministerstvo nemají zájem.

    Hlavně Lipavský se neuchází o pozici ministra obrany. Potvrdilo se to že samotní Piráti o tohle ministerstvo nemají zájem.

   • ZDKO
    10:00 29.09.2021

    Ale toto médium má dosti dostatečný záběr ;-)

    Ale toto médium má dosti dostatečný záběr ;-)

Načítám diskuzi...