Modernizované BPzV - najmodernejší prírastok OS SR

Modernizované BPzV (Bojové Prieskumné obojživelné Vozidlo) / MSM Martin s.r.o.

V rámci prebiehajúceho modernizačného projektu označeného v Dlhodobom pláne rozvoja obrany ako "projekt P1-4 Modernizácia BVP" obdŕžali do výzbroje Pozemné sily OS SR nateraz najmodernejšie bojové vozidla.

História modernizácie BPzV (Bojové Prieskumné obojživelné Vozidlo)

Aj na slovenské pomery vzhľadom na jeho hodnotu a význam nezvyklo málo medializovaný projekt od počiatku vyvolával otázky ktoré neboli zo strany ministerstva obrany zodpovedané. Celkovo by v rámci tohto projektu mali obdržať pozemné sily do roku 2023 35 ks modernizovaných prieskumných BPzV v celkovej cene do 44,5 mil.

Prvé verejné informácie o modernizácii BPzV priniesol Denník N. Vladimír Šnídl pri zisťovaní potenciálu slovenského obranného priemyslu oslovil zástupcov EVPÚ a.s. na IDEB 2016 ktorí prezradili že veža TURRA 30 už získala prvého zákazníka v podobe OS SR. Následne sa obrátil na MO s žiadosťou o poskytnutie informácii k tomuto to projektu. Komunikačný Odbor MO v odpovedi uviedlo že MO podpísalo 1.marca 2016 (teda 4 dni pred parlamentnými voľbami) zmluvu s KONŠTRUKTov Defence, a.s. v rámci ktorej bude vykonaná modernizácie 18 ks BVP v cene do 27 mil. EUR. Modernizácia mala byť ukončená v 6 mesiaci tohto roku.

Tato informácia nebola nová, ale šlo o prvé oficiálne potvrdenie existencie modernizovaného BPzV. Vtedy už bolo známe že nejde o modernizáciu BVP ako uviedlo MO ale že ide o modernizáciu BPzV a vozidlá budú určené pre prieskumné roty práporu ISTAR.

V druhej polovičke roku 2016 modernizované BPzV absolvovali úspešne vojskové skúšky a boli pred koncom roku 2016 zavedené do výzbroje práporu ISTAR. V tejto súvislosti sa na verejnosť dostala prvá fotografia modernizovaného BPzV ktorá sa objavila v ročenke VTSU Záhorie.

V tom istom období sa na stránke MSM Martin s.r.o. údajne objavil marketingový materiál zo základnými technickými údajmi modernizovaného vozidla. To vyvolalo pochybnosti kto je skutočný dodávateľ. Materiál sa však v súčasnej dobe na stránke MSM Martin s.r.o. už nevyskytuje.

Počas dní OS SR sa vozidlo dočkalo prvej neoficiálnej verejnej premiéry. V súčasnej dobe prebieha proces certifikácia brigádneho uskupenia v rámci ktorého bolo modernizované vozidlo predstavené prvý krát zástupcom spojeneckých ozbrojených síl.

Sporné informácie ministerstva

Po zverejnení  Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030 však nastali rozpory s pôvodnými informáciami o modernizačnom projekte pretože v prílohe 2 tohto dokumentu je uvedené že v rámci tohto modernizačného projektu bude modernizovaných 18 ks vozidiel avšak na program bolo vyčlenených celkovo 44,5 mil.

Pochybnosti vyvolával aj fakt že pri iných projektoch (Nákup C-27J Spartan, UH-60M Black Hawk) sa v tomto dokumente uvádzajú len časti nákladov odpovedajúce doteraz nevyplateným sumám zmlúv a nebolo tak jasne či aj v tomto prípade je suma 44,5 mil. eur len dostatok nákladov. Preto som oslovil MO a požiadal o vysvetlenie týchto nezrovnalostí.

Podľa vyjadrenie riaditeľa sekcie modernizácie a infraštruktúry generálmajora Zmeka bude v rámci tohto projektu bude najprv obstaraných 18 ks modernizovaných vozidiel ktoré sa stanu výzbrojou práporu ISTAR v hodnote spomenutých 27 mil eur. Tieto vozidlá budú slúžiť na prápore ISTAR do príchodu vozidiel 4×4. Keďže po ich nahradení vodidlami 4×4 nebude ani zďaleka vyčerpaná predpokladaná 20 ročná životnosť modernizovaných vozidiel, budú tieto vozidla preradené do výzbroje mechanizovaného práporu.

Aby bolo možné používať modernizované BPzV v novej úlohe budú vozidlá ďalej upravené tak, aby plnili úlohu klasického BVP a zároveň budú doplnené o ďalších 17 ks modernizovaných BPzV. Tým bude k dispozícii celkovo 35 ks BPzV/BVP, ktoré úplne prezbroja jeden mechanizovaný prápor 1. Mechanizovanej brigády.

Modernizované BPzV si zachovalo plávateľnosť. / VTSÚ Záhorie 

Ako vyzerá modernizované BPzV

Modernizované BPzV vzniklo úplnou generálnou údržbou podvozku pôvodného BPzV, jeho modernizáciou a nahradením pôvodnej veže bezposádkovou vežou TURRA 30 od EVPÚ a.s.

Modernizované vozidlo tak má základné rozmery totožné s BPzV (dĺžka 6735 mm, šírka 3135 mm). Použitím novej veže však vzrástla výška vozidla na 2361mm (výška po strechu veže). Celková výška je však ešte vyššia pretože nad obrys vozidla vystupuje detektor ožiarenia laserom a senzorová hlavica nezávislého zameriavača veliteľa

Modernizácia bola koncipovaná tak aby si modernizované vozidlo zachovalo schopnosť plávať. To limitovalo hornú hranicu hmotnosti, ktorá zostala na úrovni pôvodného BPzV teda 13 800 kg + 2 %. To vylúčilo zvýšenie balistickej odolnosti vozidla, ktorá zostala na pôvodnej úrovni s výnimkou novej veže. Veža disponuje balistickou odolnosťou na úrovni 1 stupňa STANAG 4569.

Zachovanie pôvodnej balistickej ochrany znamená že vozidlo dosahuje odolnosť 2 stupňa podľa STANAG 4569 proti kinetickým strelám a odolnosť na úrovni 2a proti mínam. To v prípade kinetických striel odpovedá balistickej ochrane Českých Pandurov alebo Poľských Rosomákov. U ochrany dna vozidla balistická ochrana odpovedá cca 55 % balistickej ochrany Pandurov. Celkovú balistickú odolnosť vozidla tak možno ohodnotiť na približne 85 % balistickej odolnosti KBVP Pandur.

Podľa údajov MSM Martin s.r.o. je vozidlo poháňané pôvodnou pohonnou jednotkou UTD-20 a pôvodnou mechanickou prevodovkou. Je škoda že nové vozidlo nie je vybavené súpravou ktorá umožňuje robotizované radenie, tak ako sme to mali možnosť vidieť na modernizovanom BVP-M2 CZSK. Bojové vozidlo si tak zachoval pomer hmotnosti a výkonu na úrovni 16 kW/t. Pohyblivosť vozidla tak možno hodnotiť ako plne porovnateľnú s  jeho súčasnými  konkurentmi.

V súčasnej podobe je vozidlo vyzbrojené kánonom 2A42, ku ktorému je v dvoch zásobníkov uložených 2×165 ks munície (2x150 ks podľa údajov MSM Martin s.r.o.), spriahnutým guľometom  PKT so zásobou 600 ks munície a 2 ks PRTS 9M113 Konkurz. Ďalšia munícia je vezená vo vnútri vozidla. Konkurzy máju byť pri prevode vozidla k mechanizovanému práporu nahradené novými PTRS minimálne 3 generácie. Koncom minulého roku bola schválená príslušná štúdia uskutočniteľnosti.  Najväčšiu šancu na nové PTRS majú Spike-LR – tým by sa v PT kapacite modernizované vozidlo vyrovnalo Českým Pandurom alebo Poľských Rosomakov.

Systém riadenia paľby (SRP) disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy  sú  vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640×480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom. Keďže parametre systému riadenia paľby sú v niektorých smeroch dokonca lepšie ako SRP použitý na Panduroch postavený okolo senzorových hlavíc Rafael R-30 MOS. Z bokov trupu BPzV boli odstránené senzory detektoru ožiarenia. Nový detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit je umiestnený na strechu veže. Ide o ten istý typ detektora ktorý je použitý aj u českých Pandúrov.

Modernizácia sa prejavila zmenou usporiadania vnútorného priestoru vozidla. Zmena sa najviac dotkla priestoru v ktorom bol umiestnený kôš pôvodnej veže a zvýšeného palebného priemeru munície pôvodnej BPzV oproti BVP-1. V pravo je vytvorené pracovisko strelca-operátora. Vľavo je pracovisko veliteľa vozidla. Osádka vozidla je spojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris.

V prednej časti je zachované povodne rozmiestnenie vodičského priestoru, teda za vodičom a bývalé miesto veliteľa vodiča ktoré teraz obsadzuje člen roja rovnako u BVP-2. Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA. Zmeny nastanú aj v priestore roja. Pôvodnú zástavbu prieskumného roja nahradia ďalších 6 miest zostávajúcich členov roja. Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V čo mierne vyrovnalo hendikep vozidla v balistickej odolnosti dna trupu oproti moderným vozidlám.


V súčasne dobe roty vyzbrojené modernizovaným BPzV prechádzajúcu procesom certifikácie ich operačnej spôsobilosti. / www.mod.gov.sk 

Vynaložené prostriedky odpovedajú dosiahnutej kvalite

Ak odolnosť vozidla dosahuje cca 85 % odolnosti moderných kolesových BVP, jeho pohyblivosť je plne porovnateľná s modernými vozidlami, dosiahnutá palebná sila vozidla sa opäť pohybuje v okolí 80 % bojových vozidiel vyzbrojených kanónom v raži 30×173 mm a modernizované vozidlo dosahuje 50 % životnosti nových vozidiel zostava konštatovať že pri cene 44,5 mil. eur za 35 ks vozidiel je pomer cena kvalita viac ako porovnateľný s novými vozidlami.

Toto konštatovanie by však mohlo evokovať, že je výhodnejšie miesto pripravovaného nákupu vozidiel 8×8 len modernizovať potrebný počet BVP.  To by však nebola pravda. Nové vozidlá na kolesovom podvozku umožnia OS SR disponovať novou spôsobilosťou presunu celých práporov po vlastnej osi v krátkom čase od Pobaltia po Balkán. 

Pri modernizácii sa porušujú zákony

Všetky obchody ministerstva obrany a vôbec štátnej správy sa musia riadiť pravidlom účelnosti, efektivity a transparentnosti. O účelnosti a efektivite pojednávajú vyššie riadky. Tu nieje problém. Ak však požiadate o transparentne sprístupnenie zmluvy podľa ktorej sú obstarávané tieto modernizované BPzV, bohužiaľ zmluvu neobdržíte.  Ak sa opýtate prečo. Dozviete sa tento projekt je realizovaný vo vyhradenom režime. Stupňom utajenia „Vyhradené“ sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.

Keďže nejde o osobné údaje alebo podobne pravom chránené zaujmi fyzickej osoby dôvodom je potreba dodávateľa utajiť informácie zviazané s týmto projektom. Ide teta o potrebu chrániť obchodné tajomstvo. Obchodným tajomstvom však nemôže byť čokoľvek. A už vôbec  utajenie týchto informácii v prípade modernizácie BPzV nie je v záujme SR. Dokonca ani celé obstarávanie nemôže byť utajené a utajené nemôžu byť ani cele dokumenty viažuce sa k tomuto obstaraniu, pretože napríklad zmluva k tomuto projektu neobsahuje len utajované skutočnosti.

Ak sa opýtate prečo neprebehlo verejne obstaranie dozviete sa že MO mohlo takto postupovať. To je však tiež v rozpore z platnou legislatívou. Zákon 343/2015 z.z. O verejnom obstarávaní jasne definuje v § 135 za akých podmienok je možné použiť Priame rokovacie konanie pre nákup zbrojeného tovaru. Tento projekt nenapĺňa dôvody oprávňujúce použiť Priame rokovacie konanie. Dokonca je možné spochybniť legálnosť celej modernizácie. Bez skutočne zákonného dôvodu neuverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv je zmluva na modernizáciu BPzV neplatná.

Ministerstvo obrany je nepriateľ samo sebe

Ak je modernizácia efektívna a účelná nemá ju zmysel utajovať. Preto je na mieste otázka prečo to ministerstvo robí. Ministerstvo sa týmto nevhodným spôsobom snaží vyhnúť politizovaniu diskusie o modernizácii OS SR. Skutočným problémom je, že ministerstvo nedokáže odborne prezentovať svoje modernizačné snahy a efektívne vysvetliť svoju motiváciu. Preto volí jedinú dostupnú možnosť a tou je porušovanie zákonov a netransparentnosť. 

Paradoxne sa tak najväčším rizikom pre modernizáciu OS SR stáva práve ministerstvo obrany. Pokiaľ sa to nezmení bude nadaľej najväčšou hrozbou pre prebiehacu modernizáciu ministerstvo obrany. A to je bohužiaľ viac ako smutné. Zostava len dúfať že aj ostatné prebiehajúce projekty budú rovnako efektívne ako táto modernizácia.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Slovensko chce nakupovat evropské zbraně

Slovenský premiér Robert Fico a ministr obrany Peter Gajdoš na společné tiskové konferenci (10. ...

Slovensko dodá hlavně minometů pro Thórovo kladivo

BAE Systems uzavřela se slovenskou zbrojovkou KONŠTRUKTA-Defence smlouvu o dodávkách 84 hlavní ráže ...

Finská bojová vozidla pěchoty AMV pro slovenskou armádu

Slovenský web Denník N dnes jako první informoval o záměru slovenského ministerstva obrany nakoupit ...

Slovenské vzdušné síly získaly dopravní letadla C-27J Spartan

Vzdušné síly Ozbrojených sil Slovenské republiky (VzS OS SR) poslední říjnový den na letišti v ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 3
 • mikojan29
  21:08 19.02.2018

  Jedna propagačná foto...

  https://www.facebook.com/Vojen...

 • Jura99
  20:50 13.11.2017

  Cenu 5mil za ks odvozuju od vyclenenych 416mil. na 81ks. Samozrejme netusim, za kolik to nakonec bude, ale budget si pripravili velkorysy.

 • Clanek
  14:59 13.11.2017

  Ze na tom bude Bushmaster neuverim dokud neuvidim. Do te doby je stale pravdepodobnejsi ze SVK zaplati jako by tam byl Bushmaster, vlastne, zaplati jakoby tam byli hned 2, ale dostane 2A42 "obohacene" o puvodni Konkursy, bo munice, bo "vyrobene na Slovensku" a jine perly.
  Zrovnatak smutne bude pokud pujde v cene 4-5mil / kus o puvodni Patria AMV a ne o AMV XP.

 • Flader
  14:54 13.11.2017

  PavolR:

  Ono to s Bulharmi bude ešte všeobecne zaujímavé. Viď ich posledné rozhodnutia okolo letectva.

 • stirling
  14:46 13.11.2017

  i 4 mil je dost, takže si myslím, že bushmaster je jasný a rakety také budou spike, jedná se o nové vozidlo.
  Ty procenta jsou podle mě jasný kec pro voliče.

 • Karlos73
  14:28 13.11.2017

  Sú šumy (JPP), že tam budú montovať vežu Turra 30 s kanónom Bushmaster Mk 44 30 mm a raketami Spike... našiel som fotky z IDET 2017 na poľskej stránke defence24.pl....
  http://www.defence24.pl/609976... Možno predpokladať, že to čo dali na modernizované BPzV, dajú aj na Patria SVK - a ako to zhrnul v príspevku Arthur - ZHRNUTIE MODERNIZÁCIE z článku:
  • Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA;
  • Osádka vozidla je spojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris;
  • Bezposádková veža TURRA 30 od EVPÚ a.s.;
  • SRP disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy sú vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640x480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom,
  • Nový detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit;
  • Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V;
  Ale tiež sa nechám prekvapiť na Mikuláša, čo bude OS SR predvedené...

 • PavolR
  14:21 13.11.2017

  Jura99:
  Kritériom je, aby to bol na 75% na Slovensku vyrábaný výrobok, tak áno, aspoň do najbližšej modernizácie ostane 2A42. Celková suma vozidla je deklarovaná na 4M €.

 • Jura99
  13:10 13.11.2017

  Ty nové 8x8 budou mít kanon 2A42? To snad ještě není definitivní, takovou chybu by nebylo čím omluvit. Zcela nové vozidlo za poněkud přemrštěných 5mil. € a se sovětským kanonem?

 • PavolR
  12:58 13.11.2017

  puuupava:
  Bulhari momentálne frčia na u nich vyrábanom licenčnom 23mm kanóne. Pokiaľ sa rozhodnú prejsť na 30mm, tak najskôr na NATO kaliber a napr. Kongsberg bude mať potom iste lepšie východiskové pozície, keďže Turru-30 s Busmasterom nezavádzame ani u nás.

 • puuupava
  11:09 13.11.2017

  PavolR ja som ani nemyslel že komplet vozidlo by bolo od nás. Ale iba Turra. Možno nemajú k dispozícií inú podobnú lacnú vežu.

 • PavolR
  18:27 12.11.2017

  puuupava - dodatok:
  Bulharom Patria ponúka podobný balík s transferom know-how, než po akom sme siahli my. Boli by blbí kupovať kompletné vozidlo 8x8 na báze Patrie od nás alebo od Poliakov:
  https://www.patria.fi/en/produ...

 • Dual
  18:08 11.11.2017

  Hurvo:
  Podle mě lepší prezentace střeleb:
  Střelecké zkoušky ukrajinských zbraňových modulů „Škval“ a „Stilet“. Zdroj:
  https://www.youtube.com/watch?...

  U nejnovější modernizace BVP-1 – BMP-1 UDM „Myslivec“ byla použila věž „Stilet“. Používá moderní digitální systém řízení palby „Trek-M“ (výrobce „ČeZaRa“ Černigov), který je schopen automaticky detekovat, rozpoznat a sledovat cíle. Díky tomu BVP může být použit nejen jako prostředek pro přepravu a palebnou podporu jednotek, ale také jako autonomní bojová jednotka s dálkovým ovládáním. Link:
  http://www.chezara.com/downloa...

 • PavolR
  21:09 10.11.2017

  puuupava:
  Kdeže, Bulhari si vyvinú vlastné 8x8, tak ako Rumuni a ako sa zdá, tak ako aj my. Lebo európsky fond. Ak si tvorcovia toho fondu mysleli, že tak zjednotia európsku techniku, tak to sa prerátali v mentalite postkomunistických krajín únie.

  Ciggo:
  Podľa mňa skôr ako ZETOR 8x8. Ale však uvidíme o mesiac.

 • puuupava
  21:01 10.11.2017

  Že by AMV s turrou kupili Bulhari? To by bolo nieco ;)

 • hurvo
  20:00 10.11.2017

  na to ze to malo byt propagacne video tak ta strelba bola zufalo nepresna, ci uz kvoli kanonu ,vezi alebo synergia oboch. Az mam pocit ze metly natrete nacierno na boxeroch by spravili lepsiu robotu ako 2A42 na turre.

 • Clanek
  19:13 10.11.2017

  Probuh hlavne to neosadit sovetskym kanonem a raketama. Kdy jindy se odlepit od doby minule a pripojit se technikou k zapadu, kdyz ne ted?

 • niko
  17:48 10.11.2017

  Podla tlacovky MO by celkova cena vozidla 8x8 nemala presiahnut 4 mil. €/ks. O mesiac ma byt hotovy prototyp a 6.12 predstaveny na dnoch obranneho priemyslu na Zahori. Patria upravuje podvozok pre potřeby OS SR, Konstrukta riesi vezu. Dusevne vlastnictvo vzniknutého vozidla bude mat Slovensko. Nasledne sa pocita s ponukanim takehoto vozidla na tretie trhy. Prototyp sa uz samozrejme stavia, resp. je uz postaveny. Fini kupuju nase kanony 2A42.

 • Ciggo
  17:03 10.11.2017

  Možno to bude vyzerať takto ako scipio
  https://youtu.be/ig5ka8d7_z4...

 • Jura99
  16:04 10.11.2017

  Tak při ceně 417mil. (5,15mil/ks) mají hooodně velký prostor, aby se z těch 70% ceny, co zůstane na Slovensku, uspokojili všichni vlčáci.
  Brzy se tedy konečně objeví prototyp, který konkurence (Scipio, Corsac) představila už před dvěma lety, a to jen jaksi samozřejmě, bez velkého humbuku a úsilí.
  2/3 výroby na Slovensku je pozoruhodný údaj, když nebyl osloven žádný výrobce (podle té informace sdružení obranného průmyslu viz. topky.sk) a většina komponent se na Slovensku nevyrábí vůbec nebo jen na nedostatečné úrovni (motor, převodovka, elektronika, optika, kanon, PTŘS, pancéřové plechy...). Možná vznikne nějaká nová (schránková?) zbrojní firma, která to celé zařídí. V každém případě by domácí produkce měla být levnější, čemuž ale cena 5,15mil vůbec neodpovídá.
  Údajná možnost výroby pro třetí strany je spíš kouřová clona, OSSR si 8x8 pořizují z okolních států jako jedni z posledních, každý už má své vozidlo a na trzích třetího světa je masivní konkurence.

 • Jan Grohmann
  16:00 10.11.2017
  Oblíbený příspěvek

  No, s tou lokalizaci výroby to jsou vždycky mediální hrátky kdekoliv na světě. AČR kupovala americké přístroje pro noční vidění MUM-14 a podle toho jak mluvil ministr obrany, tak to skoro vypadalo, že to vyvinula a vyrobila česká firma. Ta akorát (nadneseně řečeno) ale dovezla komponenty a sešroubovala je. Ale bylo to vyrobeno v ČR! Takže jsem opět nejlepší! :)
  Spousta lidí nedokáže poznat rozdíl mezi montáži a výrobou, nebo dokonce mezi montáži a vývojem/výrobou. Nemluvě o tom, když danou lokální firmu vlastní zahraniční vlastník.
  Tak z té lokalizace často zbude jen to, že domácí lidé získají práci a firma snad odvede daně. Jinak řečeno - "domácí výroba" potřebuje řádnou kontrolu.

 • PavolR
  15:29 10.11.2017
  Oblíbený příspěvek

  Tak prototyp nášho 8x8 nám donesie Mikuláš, alebo lepšie povedané Joulupukki. :-)
  každopádne, už sa ako podpisuje zmluva na niečo, čo ešte iba bude ponúknuté? Jejda, jejda.

  stirling:
  Aby sme neboli prekvapení a za účelom získania nejakých percent k dobru neponechali napr. kanón 2A42 a Konkurzy (teda, nie že by to nebolo možné neskôr vymeniť, ale ... )

 • stirling
  15:03 10.11.2017

  Mě těch 70% přijde jako lež, vždyť i když to bude tura, tak snad bude mít nato kanón i rakety, pozorovací přístroje a senzory budou ve většině případů tak zahraniční, nápravy a a pohonné ústrojí také. tak že by jako na slovensku vyvinuli novou korbu? Nebo svaření korby berou jako slovenskou produkci? Opravdu jsem na to zvědav co z toho vyleze když už maj hotovej prototyp tak jsou buď kouzelníci nebo si ho objednali už třeba před rokem, ale spíše dvěma.
  A to 4x4 si myslím, že je jasné. Na slovensku se snad dělá jen master tak bych chtěl vidět jak si obhájí cokoliv jiného.

 • Jonn
  14:13 10.11.2017

  Fíni dodajú len podvozok ostatné bude made in Slovakia tak som zvedavý co to bude za zázrak.

 • Flader
  13:48 10.11.2017

  Tak ak by to naozaj bola výroba Patrie u nás, aj s možnosťou ponúkať ju tretím stranám, tak by to bolo super.
  Cez Konštruktu bude vlastne štát platiť časť ceny sám sebe.

 • mikojan29
  13:18 10.11.2017

  Pri 8x8 sa už aspoň približne vie aká značka podvozku to bude, veža je tiež viacmenej istá. Mňa dosť zaujíma, aké budú 4x4. To je stále zahmlené, vie sa len aké verzie, ale platforma je stále "prísne" utajená. :-D

 • Double
  12:55 10.11.2017

  ze by upravena patria amv xp s turrou? bol by som prijemne prekvapeny

 • Papa Golf
  12:51 10.11.2017
 • Jura99
  12:07 10.11.2017

  Už jsem skoro po letech zapomněl, že i v ČR kupovaly Pandury de facto politické strany, nikoliv státní úřad. Podle toho to taky tenkrát dopadlo. Ve slovenském nákupu 8x8 už je celkem slušný chaos, původní plány na zavedení prvních kusů v 2018 asi už nesplní nikdo, pokud se navíc mají teprve začít vyrábět na Slovensku. Informace o 70% slovenských komponentů zní nebezpečně. Buď je to lež nebo to vozidlo bude opět holátko jako UH60 a Spartan.

 • Arthur
  11:30 10.11.2017

  stirling

  Čo Vám poviem proste demokracia karpatského tipu.

  ________
  Najnovšia informácia z dneška z médii: Obrnené autá chceme vyrábať s fínskou Patriou
  zdroj: https://www.aktuality.sk/clano...

 • Sergej7490
  10:42 10.11.2017

  Nic nepada, material sa prerokuje, len o par dni neskor. je vsak dost mozne, ze koalicny partneri budu trvaj na jeho odtajneni a "vyrejnej" obhajobe (co by bolo len a len dobre, ale vysledky nie su pre vladu zaväzne). Pravym motivom "odmietnutia" je vsak len danie SNS trochu " po usoch" a ukazat kto je panom, kedze SNS sa sprava ako neriadena strela a urazene decko v jednom.

 • Jura99
  10:34 10.11.2017

  mikojan29: dennikn nemám placený takže jen hádám co tam píšou :-). Něco ve smyslu, že přímo koupená Patria padá ? Určitě by výběr z více typů byl ku prospěchu.

 • stirling
  10:27 10.11.2017

  No ani se nedivím, takové tajnosti nikdy nejsou dobré. Ať to klidně zadají rovnou, ale ať řeknou co vybrali a proč. Už to, že o modernizaci BPzV se občané slovenska dozvídají střípkovitě absolutně nechápu. To AČR při předávání nové techniky vydá vždy tiskovou zprávu i s fotem a tady nikdo ani neví jak to vypadá vzadu..., ale co koukám, tak slovákům co tu píšou to tajnuskaření nevadí, tak je to asi v pořádku.

 • mikojan29
  22:53 09.11.2017

  Tak na prvý raz to SNS nevyšlo:

  https://dennikn.sk/936103/dals...

  Koľko bude ešte pokusov? Uvedomujú si, že je to ostro sledované?
  Len dúfam, že to čoskoro rozhodnú, a dobre rozhodnú, nech nie sú zase za blbých, čo nevedia rozhodnúť o dôležitých veciach ohľadne národnej bezpečnosti.

 • JP--
  08:02 09.11.2017

  předpokládám, myslí naší geniální modernizaci dělostřelectva kůli napůl "schnilý" munici ve skladech

 • MALI
  23:21 08.11.2017

  To Hyena:
  Mohl by jste mi prosím přiblížit, co máte na mysli pod pojmem "česká cesta"?

 • PavolR
  22:33 08.11.2017

  Hyena:
  Kaliber 30x165 sa ná ešte aj tak bude hodnú chvíľu držať, pretože pásové BVP sa budú riešiť až v priebehu nasledujúcej dekády.
  Kto vie, či tento obchod nebol urobený za účelom toho, aby EVPÚ získala prostriedky na zakúpenie tých Bushmasterov a ich doladenie do veže ...
  + na uľahčenie jej prípadného prieniku na blízkovýchodné trhy, lebo sa s 2A42 objavila ponúkaná už aj na emirátskych JAIS 6x6.

 • Hyena
  22:10 08.11.2017

  Tak ale pozor páni, miešate hrušky s jablkami. Ja som sa pýtal na Konkurzy a na hlavne na sovietsku muníciu 30x165mm, nie na NATO 155mm. Konkurzy by som ešte pochopil, stále sú dostatočne výkonne, ale vadí mi, že OSSR nevedia spraviť ten prechod na NATO kaliber pri 30mm ráži. 30x173mm je kompatibilná s našimi spojencami, je výkonnejšia a pri kanóne Bushmaster Mk44 je možnosť hneď prejsť na ráž Super 40mm v prípade potreby. Aj Turra 30 má možnosť byť osadená až Super Forty kanónom. Rozumiem, že ten starý kanón 2a42 máme buď na sklade, alebo si ho vieme cez liceniu lacno vyrobiť či máme na skladoch dostupné zásoby munície, ale snáď to nemusí byť hlavný a jediný argument pri výbere kanóna pre mechanizované prápory OSSR. Už budúci rok by mali dojsť prvé 8X8, ktoré, ak Boh dá, budú mať NATO 30mm kaliber a BVP-1 a 2 budú postupne vyraďované. Tieto nové BPzV majú slúžiť prinajmenšom ďalších 10-15 rokov po boku nových 8X8 s NATO 30mm, týmto sa vytvára iba budúci logistický problém. Neviem či sa chceme vydať českou cestou a kvôli troche zásob ostať večne na starej ráži, resp. mať do 2030 dve rozdielne 30mm ráže.

 • Sergej7490
  22:05 08.11.2017

  A na link som zabudol: http://humenne.dnes24.sk/galer...

 • Arthur
  21:47 08.11.2017

  Flader

  Detail materiálu

  Základné údaje
  Názov materiálu: Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel / Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu
  Číslo materiálu: UV-V-439/2017 Zaevidované: 03.11.2017
  Predkladateľ: minister obrany
  Rezort: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Rezortné číslo: SEMI-V-102-20/2017
  Podnet:
  Charakter materiálu: Utajovaný Typ materiálu: Ostatné materiály
  Stav materiálu: Nezaradený
  Stupeň utajenia: Vyhradené
  História:
  Dátum zverejnenia: 03.11.2017 15:50
  Dátum aktualizácie: 03.11.2017 15:50

  03.11.2017 15:50 = v piatok poobede a zároveň deň pred voľbami do samosprávnych krajov (VÚC) 04.11.2017 ...

  zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/M...


  "Vzhľadom na to, že ide o historicky najväčší modernizačný projekt Ozbrojených síl SR, Bezpečnostná rada SR a vláda sa rozhodli pre širšiu diskusiu. Materiál bude opätovne prerokovaný na najbližšom rokovaní budúci týždeň," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.
  zdroj: http://www.teraz.sk/slovensko/...


  Názov materiálu: Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel/Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu

  Číslo materiálu: V438/2017 Zaevidované: 06.11.2017
  Predkladateľ: minister obrany
  Rezort: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Rezortné číslo: 7746
  Podnet: uzn. vlády č. 237/2017 zo 17. mája 2017
  Charakter materiálu: Utajovaný Typ materiálu: Ostatné materiály
  Stav materiálu: Zaradený
  Stupeň utajenia: Vyhradené
  Rokovanie: 104. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR Bod rokovania: 7

  História::
  Dátum zverejnenia: 06.11.2017 11:45
  Dátum aktualizácie: 06.11.2017 11:45

  zdroj: https://rokovania.gov.sk/RPO/M...

 • Flader
  21:07 08.11.2017

  Materiál nebol dodaný 24 hodín pred rokovaním, ale podľa portálu gov.sk predložený 3.11.

 • Sergej7490
  21:01 08.11.2017

  ked uz sme OT pri tych 155mm granatoch tak pekne obrazky z vyroby v ZVS Snina. Popravde som cakal trochu automatizovanejsiu linku. Ale ako vzorkova vyroba 20k ks/rocne dobre :-)

 • Sergej7490
  20:51 08.11.2017

  Nutno podotknut ze nezmietla zo stola, ale iba posunula, kedze najslovenskejsia strana nedodrzuje nou samou vyplakane a vydupane koalicne dohody - tj. ze obsiahly material sa na rokovanie vlady doda aspon 24h vopred. Ze material nebol zoponovany a prerokovany na vyboroch je uz uplne nepodstatne. Strasne im musi horiet za zadkom ked sa tak ponahlaju...

 • Arthur
  20:33 08.11.2017

  Ďalšie koaličné nezhody, vláda zastavila SNS jeden z najväčších obchodov tohto volebného obdobia (BOV 8x8, VTV 4x4)
  zdroj: https://dennikn.sk/936103/dals...

 • niko
  19:19 08.11.2017

  Flader strelby su asi tak raz, možno dva krat rocne, pricom nikdy nestriela cely odiel nanaz.
  Sergej: Dik za vysvetlenie. Pri vycvyku sa pouziva cvicna, alebo redukujuca municia, to je pravda. Plnu raz s ostrym strelivom nie je nevyhnutne používat.

  Jura99: Skor nez zacnes tvrdit, ze OS SR nenakupuje 155mm municiu, aspoň si pozri Centralny register zmluv. Bez vacsieho hladania som tam nasiel napr. dodavku nábojek.

 • Flader
  16:48 08.11.2017

  Ono tej ostrej munície tých 16 Zuzán asi moc za rok nespotrebuje. Tak sa určite nenakupuje príliš často.

  Len tak pre zaujímavosť. Má niekto reálne info. o tom, koľko toho 1 Zuzana v priemere za rok vystrieľa (cvičnej, prípadne aj ostrej munície)?

 • Sergej7490
  16:10 08.11.2017

  Info o 155 OSTREJ municii mam od obchodaka zo ZVS, pravda cca 2 roky dozadu. Strielat mozu, ale na vycvik sa pouziva bud cvicna (nevybuchujuca) municia, alebo municia s redukovanym ucinkom. Na nacvik postupov pri strelbe sa pouzivala vlozna hlaven (ci sa este pouziva neviem).
  Kazdopadne islo o prirovnanie situacie s vyrobou Konkurzov.
  Donedavna sa urcite vyrabala kontajnerova municia 122mm Agat, Krizna pre zahranicneho zakaznika. Po pristupeni na dohovor o jej zakaze (tento alebo minuly rok) sa tato prestala vyrabat.

 • Jura99
  14:58 08.11.2017

  niko: obvykle mě napomínáš, že nechápu psaný text. Pokud se nepletu, tak Sergej psal o munici do Zuzany, že něco je skladem, existuje linka, ale objednávky nechodí. Tedy sdělení, které se týká stavu munice 155 v OSSR a objednávek od OSSR, nikoliv obecně o výrobě munice na Slovensku. Výroba 155mm pro třetí stranu koneckonců byla v posledních 25letech +/- 0ks.

 • niko
  14:22 08.11.2017

  Jura99: Diskutovali sme dve veci. Mnozstvo 155 mm municie v skladoch OS SR a vyroba 155 mm municie na Slovensku. Nespajal by som to.
  Vzhladom na to, ze Snina za posledny rok a pol nabrala 200 novych zamestnancov je jasne, ze dopyt po jej vyrobkoch sa zvysil. No a tela granatov sa tam normalne robia. Pre koho ich vyrabaju neviem posudit a je to vlastne jedno.
  Taktiez kedze delostrelecky oddiel Michalovce normalne uz roky cvici a striela 155 mm municiu, vychadzam z toho, ze jej mame viac ako len overovaciu seriu. Jedine, ze ma municiu aj z inych zdrojov. To, ze su sklady prazdne sa mi teda preto nezda. Jedine, ze uz vystrielali vsetko az do vycistenia celeho skladu a pripravuje sa nakup dalsej municie. Teda pokial ma Sergej takto dobre informacie o aktualnom stave zasob municie delostreleckeho oddielu Michalovce, popripade Zasobovacej zakladne Poprad.

 • Rase
  14:13 08.11.2017

  niko:
  pardon, myslel jsem, že myslíš tu zbrojovku v Srbsku .))

  Dneska se mělo na vládě jednat o těch nových vozidlech 4x4 a 8x8 pro OSSR, ale materiál byl vypuštěn z jednání. Tak zase nic a obávám se, že ty BPsV budou na dlouhou dobu jedinou novinkou u pozemních sil OSSR. :(

 • pjek
  13:33 08.11.2017

  ->Tesil: Pravdu díž, brachu. Proto vyniká zjevný nesoulad nízké odolnosti techniky i obsluhy. Člověk by řekl, že to je tak schválně k redukci beznadějné části populace... Rád bych se mýlil... Mimochodem, kolik českých a slovenských zdrojů v poslední době půsoví v Sýrii, aby sbírali informace o nejaktuálnějších bojových zkušenostech motivovaných mravně proti motivovaným peněžně? Že by pouze ten můj?

Stránka 1 z 3