Modernizované BPzV - najmodernejší prírastok OS SR

Modernizované BPzV (Bojové Prieskumné obojživelné Vozidlo) / MSM Martin s.r.o.

V rámci prebiehajúceho modernizačného projektu označeného v Dlhodobom pláne rozvoja obrany ako "projekt P1-4 Modernizácia BVP" obdŕžali do výzbroje Pozemné sily OS SR nateraz najmodernejšie bojové vozidla.

História modernizácie BPzV (Bojové Prieskumné obojživelné Vozidlo)

Aj na slovenské pomery vzhľadom na jeho hodnotu a význam nezvyklo málo medializovaný projekt od počiatku vyvolával otázky ktoré neboli zo strany ministerstva obrany zodpovedané. Celkovo by v rámci tohto projektu mali obdržať pozemné sily do roku 2023 35 ks modernizovaných prieskumných BPzV v celkovej cene do 44,5 mil.

Prvé verejné informácie o modernizácii BPzV priniesol Denník N. Vladimír Šnídl pri zisťovaní potenciálu slovenského obranného priemyslu oslovil zástupcov EVPÚ a.s. na IDEB 2016 ktorí prezradili že veža TURRA 30 už získala prvého zákazníka v podobe OS SR. Následne sa obrátil na MO s žiadosťou o poskytnutie informácii k tomuto to projektu. Komunikačný Odbor MO v odpovedi uviedlo že MO podpísalo 1.marca 2016 (teda 4 dni pred parlamentnými voľbami) zmluvu s KONŠTRUKTov Defence, a.s. v rámci ktorej bude vykonaná modernizácie 18 ks BVP v cene do 27 mil. EUR. Modernizácia mala byť ukončená v 6 mesiaci tohto roku.

Tato informácia nebola nová, ale šlo o prvé oficiálne potvrdenie existencie modernizovaného BPzV. Vtedy už bolo známe že nejde o modernizáciu BVP ako uviedlo MO ale že ide o modernizáciu BPzV a vozidlá budú určené pre prieskumné roty práporu ISTAR.

V druhej polovičke roku 2016 modernizované BPzV absolvovali úspešne vojskové skúšky a boli pred koncom roku 2016 zavedené do výzbroje práporu ISTAR. V tejto súvislosti sa na verejnosť dostala prvá fotografia modernizovaného BPzV ktorá sa objavila v ročenke VTSU Záhorie.

V tom istom období sa na stránke MSM Martin s.r.o. údajne objavil marketingový materiál zo základnými technickými údajmi modernizovaného vozidla. To vyvolalo pochybnosti kto je skutočný dodávateľ. Materiál sa však v súčasnej dobe na stránke MSM Martin s.r.o. už nevyskytuje.

Počas dní OS SR sa vozidlo dočkalo prvej neoficiálnej verejnej premiéry. V súčasnej dobe prebieha proces certifikácia brigádneho uskupenia v rámci ktorého bolo modernizované vozidlo predstavené prvý krát zástupcom spojeneckých ozbrojených síl.

Sporné informácie ministerstva

Po zverejnení  Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030 však nastali rozpory s pôvodnými informáciami o modernizačnom projekte pretože v prílohe 2 tohto dokumentu je uvedené že v rámci tohto modernizačného projektu bude modernizovaných 18 ks vozidiel avšak na program bolo vyčlenených celkovo 44,5 mil.

Pochybnosti vyvolával aj fakt že pri iných projektoch (Nákup C-27J Spartan, UH-60M Black Hawk) sa v tomto dokumente uvádzajú len časti nákladov odpovedajúce doteraz nevyplateným sumám zmlúv a nebolo tak jasne či aj v tomto prípade je suma 44,5 mil. eur len dostatok nákladov. Preto som oslovil MO a požiadal o vysvetlenie týchto nezrovnalostí.

Podľa vyjadrenie riaditeľa sekcie modernizácie a infraštruktúry generálmajora Zmeka bude v rámci tohto projektu bude najprv obstaraných 18 ks modernizovaných vozidiel ktoré sa stanu výzbrojou práporu ISTAR v hodnote spomenutých 27 mil eur. Tieto vozidlá budú slúžiť na prápore ISTAR do príchodu vozidiel 4×4. Keďže po ich nahradení vodidlami 4×4 nebude ani zďaleka vyčerpaná predpokladaná 20 ročná životnosť modernizovaných vozidiel, budú tieto vozidla preradené do výzbroje mechanizovaného práporu.

Aby bolo možné používať modernizované BPzV v novej úlohe budú vozidlá ďalej upravené tak, aby plnili úlohu klasického BVP a zároveň budú doplnené o ďalších 17 ks modernizovaných BPzV. Tým bude k dispozícii celkovo 35 ks BPzV/BVP, ktoré úplne prezbroja jeden mechanizovaný prápor 1. Mechanizovanej brigády.

Modernizované BPzV si zachovalo plávateľnosť. / VTSÚ Záhorie 

Ako vyzerá modernizované BPzV

Modernizované BPzV vzniklo úplnou generálnou údržbou podvozku pôvodného BPzV, jeho modernizáciou a nahradením pôvodnej veže bezposádkovou vežou TURRA 30 od EVPÚ a.s.

Modernizované vozidlo tak má základné rozmery totožné s BPzV (dĺžka 6735 mm, šírka 3135 mm). Použitím novej veže však vzrástla výška vozidla na 2361mm (výška po strechu veže). Celková výška je však ešte vyššia pretože nad obrys vozidla vystupuje detektor ožiarenia laserom a senzorová hlavica nezávislého zameriavača veliteľa

Modernizácia bola koncipovaná tak aby si modernizované vozidlo zachovalo schopnosť plávať. To limitovalo hornú hranicu hmotnosti, ktorá zostala na úrovni pôvodného BPzV teda 13 800 kg + 2 %. To vylúčilo zvýšenie balistickej odolnosti vozidla, ktorá zostala na pôvodnej úrovni s výnimkou novej veže. Veža disponuje balistickou odolnosťou na úrovni 1 stupňa STANAG 4569.

Zachovanie pôvodnej balistickej ochrany znamená že vozidlo dosahuje odolnosť 2 stupňa podľa STANAG 4569 proti kinetickým strelám a odolnosť na úrovni 2a proti mínam. To v prípade kinetických striel odpovedá balistickej ochrane Českých Pandurov alebo Poľských Rosomákov. U ochrany dna vozidla balistická ochrana odpovedá cca 55 % balistickej ochrany Pandurov. Celkovú balistickú odolnosť vozidla tak možno ohodnotiť na približne 85 % balistickej odolnosti KBVP Pandur.

Podľa údajov MSM Martin s.r.o. je vozidlo poháňané pôvodnou pohonnou jednotkou UTD-20 a pôvodnou mechanickou prevodovkou. Je škoda že nové vozidlo nie je vybavené súpravou ktorá umožňuje robotizované radenie, tak ako sme to mali možnosť vidieť na modernizovanom BVP-M2 CZSK. Bojové vozidlo si tak zachoval pomer hmotnosti a výkonu na úrovni 16 kW/t. Pohyblivosť vozidla tak možno hodnotiť ako plne porovnateľnú s  jeho súčasnými  konkurentmi.

V súčasnej podobe je vozidlo vyzbrojené kánonom 2A42, ku ktorému je v dvoch zásobníkov uložených 2×165 ks munície (2x150 ks podľa údajov MSM Martin s.r.o.), spriahnutým guľometom  PKT so zásobou 600 ks munície a 2 ks PRTS 9M113 Konkurz. Ďalšia munícia je vezená vo vnútri vozidla. Konkurzy máju byť pri prevode vozidla k mechanizovanému práporu nahradené novými PTRS minimálne 3 generácie. Koncom minulého roku bola schválená príslušná štúdia uskutočniteľnosti.  Najväčšiu šancu na nové PTRS majú Spike-LR – tým by sa v PT kapacite modernizované vozidlo vyrovnalo Českým Pandurom alebo Poľských Rosomakov.

Systém riadenia paľby (SRP) disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy  sú  vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640×480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom. Keďže parametre systému riadenia paľby sú v niektorých smeroch dokonca lepšie ako SRP použitý na Panduroch postavený okolo senzorových hlavíc Rafael R-30 MOS. Z bokov trupu BPzV boli odstránené senzory detektoru ožiarenia. Nový detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit je umiestnený na strechu veže. Ide o ten istý typ detektora ktorý je použitý aj u českých Pandúrov.

Modernizácia sa prejavila zmenou usporiadania vnútorného priestoru vozidla. Zmena sa najviac dotkla priestoru v ktorom bol umiestnený kôš pôvodnej veže a zvýšeného palebného priemeru munície pôvodnej BPzV oproti BVP-1. V pravo je vytvorené pracovisko strelca-operátora. Vľavo je pracovisko veliteľa vozidla. Osádka vozidla je spojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris.

V prednej časti je zachované povodne rozmiestnenie vodičského priestoru, teda za vodičom a bývalé miesto veliteľa vodiča ktoré teraz obsadzuje člen roja rovnako u BVP-2. Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA. Zmeny nastanú aj v priestore roja. Pôvodnú zástavbu prieskumného roja nahradia ďalších 6 miest zostávajúcich členov roja. Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V čo mierne vyrovnalo hendikep vozidla v balistickej odolnosti dna trupu oproti moderným vozidlám.


V súčasne dobe roty vyzbrojené modernizovaným BPzV prechádzajúcu procesom certifikácie ich operačnej spôsobilosti. / www.mod.gov.sk 

Vynaložené prostriedky odpovedajú dosiahnutej kvalite

Ak odolnosť vozidla dosahuje cca 85 % odolnosti moderných kolesových BVP, jeho pohyblivosť je plne porovnateľná s modernými vozidlami, dosiahnutá palebná sila vozidla sa opäť pohybuje v okolí 80 % bojových vozidiel vyzbrojených kanónom v raži 30×173 mm a modernizované vozidlo dosahuje 50 % životnosti nových vozidiel zostava konštatovať že pri cene 44,5 mil. eur za 35 ks vozidiel je pomer cena kvalita viac ako porovnateľný s novými vozidlami.

Toto konštatovanie by však mohlo evokovať, že je výhodnejšie miesto pripravovaného nákupu vozidiel 8×8 len modernizovať potrebný počet BVP.  To by však nebola pravda. Nové vozidlá na kolesovom podvozku umožnia OS SR disponovať novou spôsobilosťou presunu celých práporov po vlastnej osi v krátkom čase od Pobaltia po Balkán. 

Pri modernizácii sa porušujú zákony

Všetky obchody ministerstva obrany a vôbec štátnej správy sa musia riadiť pravidlom účelnosti, efektivity a transparentnosti. O účelnosti a efektivite pojednávajú vyššie riadky. Tu nieje problém. Ak však požiadate o transparentne sprístupnenie zmluvy podľa ktorej sú obstarávané tieto modernizované BPzV, bohužiaľ zmluvu neobdržíte.  Ak sa opýtate prečo. Dozviete sa tento projekt je realizovaný vo vyhradenom režime. Stupňom utajenia „Vyhradené“ sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.

Keďže nejde o osobné údaje alebo podobne pravom chránené zaujmi fyzickej osoby dôvodom je potreba dodávateľa utajiť informácie zviazané s týmto projektom. Ide teta o potrebu chrániť obchodné tajomstvo. Obchodným tajomstvom však nemôže byť čokoľvek. A už vôbec  utajenie týchto informácii v prípade modernizácie BPzV nie je v záujme SR. Dokonca ani celé obstarávanie nemôže byť utajené a utajené nemôžu byť ani cele dokumenty viažuce sa k tomuto obstaraniu, pretože napríklad zmluva k tomuto projektu neobsahuje len utajované skutočnosti.

Ak sa opýtate prečo neprebehlo verejne obstaranie dozviete sa že MO mohlo takto postupovať. To je však tiež v rozpore z platnou legislatívou. Zákon 343/2015 z.z. O verejnom obstarávaní jasne definuje v § 135 za akých podmienok je možné použiť Priame rokovacie konanie pre nákup zbrojeného tovaru. Tento projekt nenapĺňa dôvody oprávňujúce použiť Priame rokovacie konanie. Dokonca je možné spochybniť legálnosť celej modernizácie. Bez skutočne zákonného dôvodu neuverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv je zmluva na modernizáciu BPzV neplatná.

Ministerstvo obrany je nepriateľ samo sebe

Ak je modernizácia efektívna a účelná nemá ju zmysel utajovať. Preto je na mieste otázka prečo to ministerstvo robí. Ministerstvo sa týmto nevhodným spôsobom snaží vyhnúť politizovaniu diskusie o modernizácii OS SR. Skutočným problémom je, že ministerstvo nedokáže odborne prezentovať svoje modernizačné snahy a efektívne vysvetliť svoju motiváciu. Preto volí jedinú dostupnú možnosť a tou je porušovanie zákonov a netransparentnosť. 

Paradoxne sa tak najväčším rizikom pre modernizáciu OS SR stáva práve ministerstvo obrany. Pokiaľ sa to nezmení bude nadaľej najväčšou hrozbou pre prebiehacu modernizáciu ministerstvo obrany. A to je bohužiaľ viac ako smutné. Zostava len dúfať že aj ostatné prebiehajúce projekty budú rovnako efektívne ako táto modernizácia.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovensko chce nakupovat evropské zbraně

Slovenský premiér Robert Fico a ministr obrany Peter Gajdoš na společné tiskové konferenci (10. ...

Slovensko dodá hlavně minometů pro Thórovo kladivo

BAE Systems uzavřela se slovenskou zbrojovkou KONŠTRUKTA-Defence smlouvu o dodávkách 84 hlavní ráže ...

Finská bojová vozidla pěchoty AMV pro slovenskou armádu

Slovenský web Denník N dnes jako první informoval o záměru slovenského ministerstva obrany nakoupit ...

Slovenské vzdušné síly získaly dopravní letadla C-27J Spartan

Vzdušné síly Ozbrojených sil Slovenské republiky (VzS OS SR) poslední říjnový den na letišti v ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • mikojan29
  21:08 19.02.2018

  Jedna propagačná foto...

  https://www.facebook.com/Vojen...

  Jedna propagačná foto...

  https://www.facebook.com/Vojen...

 • Jura99
  20:50 13.11.2017

  Cenu 5mil za ks odvozuju od vyclenenych 416mil. na 81ks. Samozrejme netusim, za kolik to nakonec bude, ale budget si pripravili velkorysy.

  Cenu 5mil za ks odvozuju od vyclenenych 416mil. na 81ks. Samozrejme netusim, za kolik to nakonec bude, ale budget si pripravili velkorysy.

 • Clanek
  14:59 13.11.2017

  Ze na tom bude Bushmaster neuverim dokud neuvidim. Do te doby je stale pravdepodobnejsi ze SVK zaplati jako by tam byl Bushmaster, vlastne, zaplati jakoby tam byli hned 2, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Ze na tom bude Bushmaster neuverim dokud neuvidim. Do te doby je stale pravdepodobnejsi ze SVK zaplati jako by tam byl Bushmaster, vlastne, zaplati jakoby tam byli hned 2, ale dostane 2A42 "obohacene" o puvodni Konkursy, bo munice, bo "vyrobene na Slovensku" a jine perly.
  Zrovnatak smutne bude pokud pujde v cene 4-5mil / kus o puvodni Patria AMV a ne o AMV XP.Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  14:54 13.11.2017

  PavolR:

  Ono to s Bulharmi bude ešte všeobecne zaujímavé. Viď ich posledné rozhodnutia okolo letectva.

  PavolR:

  Ono to s Bulharmi bude ešte všeobecne zaujímavé. Viď ich posledné rozhodnutia okolo letectva.

 • stirling
  14:46 13.11.2017

  i 4 mil je dost, takže si myslím, že bushmaster je jasný a rakety také budou spike, jedná se o nové vozidlo.
  Ty procenta jsou podle mě jasný kec pro voliče.

  i 4 mil je dost, takže si myslím, že bushmaster je jasný a rakety také budou spike, jedná se o nové vozidlo.
  Ty procenta jsou podle mě jasný kec pro voliče.

 • Karlos73
  14:28 13.11.2017

  Sú šumy (JPP), že tam budú montovať vežu Turra 30 s kanónom Bushmaster Mk 44 30 mm a raketami Spike... našiel som fotky z IDET 2017 na poľskej stránke defence24.pl.... ...Zobrazit celý příspěvek

  Sú šumy (JPP), že tam budú montovať vežu Turra 30 s kanónom Bushmaster Mk 44 30 mm a raketami Spike... našiel som fotky z IDET 2017 na poľskej stránke defence24.pl....
  http://www.defence24.pl/609976... Možno predpokladať, že to čo dali na modernizované BPzV, dajú aj na Patria SVK - a ako to zhrnul v príspevku Arthur - ZHRNUTIE MODERNIZÁCIE z článku:
  • Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA;
  • Osádka vozidla je spojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris;
  • Bezposádková veža TURRA 30 od EVPÚ a.s.;
  • SRP disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy sú vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640x480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom,
  • Nový detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit;
  • Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V;
  Ale tiež sa nechám prekvapiť na Mikuláša, čo bude OS SR predvedené...Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  14:21 13.11.2017

  Jura99:
  Kritériom je, aby to bol na 75% na Slovensku vyrábaný výrobok, tak áno, aspoň do najbližšej modernizácie ostane 2A42. Celková suma vozidla je deklarovaná na 4M €.

  Jura99:
  Kritériom je, aby to bol na 75% na Slovensku vyrábaný výrobok, tak áno, aspoň do najbližšej modernizácie ostane 2A42. Celková suma vozidla je deklarovaná na 4M €.

 • Jura99
  13:10 13.11.2017

  Ty nové 8x8 budou mít kanon 2A42? To snad ještě není definitivní, takovou chybu by nebylo čím omluvit. Zcela nové vozidlo za poněkud přemrštěných 5mil. € a se sovětským kanonem?

  Ty nové 8x8 budou mít kanon 2A42? To snad ještě není definitivní, takovou chybu by nebylo čím omluvit. Zcela nové vozidlo za poněkud přemrštěných 5mil. € a se sovětským kanonem?

 • PavolR
  12:58 13.11.2017

  puuupava: Bulhari momentálne frčia na u nich vyrábanom licenčnom 23mm kanóne. Pokiaľ sa rozhodnú prejsť na 30mm, tak najskôr na NATO kaliber a napr. Kongsberg bude mať potom iste ...Zobrazit celý příspěvek

  puuupava:
  Bulhari momentálne frčia na u nich vyrábanom licenčnom 23mm kanóne. Pokiaľ sa rozhodnú prejsť na 30mm, tak najskôr na NATO kaliber a napr. Kongsberg bude mať potom iste lepšie východiskové pozície, keďže Turru-30 s Busmasterom nezavádzame ani u nás.Skrýt celý příspěvek

 • puuupava
  11:09 13.11.2017

  PavolR ja som ani nemyslel že komplet vozidlo by bolo od nás. Ale iba Turra. Možno nemajú k dispozícií inú podobnú lacnú vežu.

  PavolR ja som ani nemyslel že komplet vozidlo by bolo od nás. Ale iba Turra. Možno nemajú k dispozícií inú podobnú lacnú vežu.

 • PavolR
  18:27 12.11.2017

  puuupava - dodatok: Bulharom Patria ponúka podobný balík s transferom know-how, než po akom sme siahli my. Boli by blbí kupovať kompletné vozidlo 8x8 na báze Patrie od nás alebo ...Zobrazit celý příspěvek

  puuupava - dodatok:
  Bulharom Patria ponúka podobný balík s transferom know-how, než po akom sme siahli my. Boli by blbí kupovať kompletné vozidlo 8x8 na báze Patrie od nás alebo od Poliakov:
  https://www.patria.fi/en/produ... Skrýt celý příspěvek

 • Dual
  18:08 11.11.2017

  Hurvo: Podle mě lepší prezentace střeleb: Střelecké zkoušky ukrajinských zbraňových modulů „Škval“ a „Stilet“. Zdroj: https://www.youtube.com/watch?... U nejnovější ...Zobrazit celý příspěvek

  Hurvo:
  Podle mě lepší prezentace střeleb:
  Střelecké zkoušky ukrajinských zbraňových modulů „Škval“ a „Stilet“. Zdroj:
  https://www.youtube.com/watch?...

  U nejnovější modernizace BVP-1 – BMP-1 UDM „Myslivec“ byla použila věž „Stilet“. Používá moderní digitální systém řízení palby „Trek-M“ (výrobce „ČeZaRa“ Černigov), který je schopen automaticky detekovat, rozpoznat a sledovat cíle. Díky tomu BVP může být použit nejen jako prostředek pro přepravu a palebnou podporu jednotek, ale také jako autonomní bojová jednotka s dálkovým ovládáním. Link:
  http://www.chezara.com/downloa... Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:09 10.11.2017

  puuupava: Kdeže, Bulhari si vyvinú vlastné 8x8, tak ako Rumuni a ako sa zdá, tak ako aj my. Lebo európsky fond. Ak si tvorcovia toho fondu mysleli, že tak zjednotia európsku ...Zobrazit celý příspěvek

  puuupava:
  Kdeže, Bulhari si vyvinú vlastné 8x8, tak ako Rumuni a ako sa zdá, tak ako aj my. Lebo európsky fond. Ak si tvorcovia toho fondu mysleli, že tak zjednotia európsku techniku, tak to sa prerátali v mentalite postkomunistických krajín únie.

  Ciggo:
  Podľa mňa skôr ako ZETOR 8x8. Ale však uvidíme o mesiac.Skrýt celý příspěvek

 • puuupava
  21:01 10.11.2017

  Že by AMV s turrou kupili Bulhari? To by bolo nieco ;)

  Že by AMV s turrou kupili Bulhari? To by bolo nieco ;)

 • hurvo
  20:00 10.11.2017

  na to ze to malo byt propagacne video tak ta strelba bola zufalo nepresna, ci uz kvoli kanonu ,vezi alebo synergia oboch. Az mam pocit ze metly natrete nacierno na boxeroch by ...Zobrazit celý příspěvek

  na to ze to malo byt propagacne video tak ta strelba bola zufalo nepresna, ci uz kvoli kanonu ,vezi alebo synergia oboch. Az mam pocit ze metly natrete nacierno na boxeroch by spravili lepsiu robotu ako 2A42 na turre.Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  19:13 10.11.2017

  Probuh hlavne to neosadit sovetskym kanonem a raketama. Kdy jindy se odlepit od doby minule a pripojit se technikou k zapadu, kdyz ne ted?

  Probuh hlavne to neosadit sovetskym kanonem a raketama. Kdy jindy se odlepit od doby minule a pripojit se technikou k zapadu, kdyz ne ted?

 • niko
  17:48 10.11.2017

  Podla tlacovky MO by celkova cena vozidla 8x8 nemala presiahnut 4 mil. €/ks. O mesiac ma byt hotovy prototyp a 6.12 predstaveny na dnoch obranneho priemyslu na Zahori. Patria ...Zobrazit celý příspěvek

  Podla tlacovky MO by celkova cena vozidla 8x8 nemala presiahnut 4 mil. €/ks. O mesiac ma byt hotovy prototyp a 6.12 predstaveny na dnoch obranneho priemyslu na Zahori. Patria upravuje podvozok pre potřeby OS SR, Konstrukta riesi vezu. Dusevne vlastnictvo vzniknutého vozidla bude mat Slovensko. Nasledne sa pocita s ponukanim takehoto vozidla na tretie trhy. Prototyp sa uz samozrejme stavia, resp. je uz postaveny. Fini kupuju nase kanony 2A42.Skrýt celý příspěvek

 • Ciggo
  17:03 10.11.2017

  Možno to bude vyzerať takto ako scipio
  https://youtu.be/ig5ka8d7_z4...

  Možno to bude vyzerať takto ako scipio
  https://youtu.be/ig5ka8d7_z4...

 • Jura99
  16:04 10.11.2017

  Tak při ceně 417mil. (5,15mil/ks) mají hooodně velký prostor, aby se z těch 70% ceny, co zůstane na Slovensku, uspokojili všichni vlčáci. Brzy se tedy konečně objeví prototyp, ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak při ceně 417mil. (5,15mil/ks) mají hooodně velký prostor, aby se z těch 70% ceny, co zůstane na Slovensku, uspokojili všichni vlčáci.
  Brzy se tedy konečně objeví prototyp, který konkurence (Scipio, Corsac) představila už před dvěma lety, a to jen jaksi samozřejmě, bez velkého humbuku a úsilí.
  2/3 výroby na Slovensku je pozoruhodný údaj, když nebyl osloven žádný výrobce (podle té informace sdružení obranného průmyslu viz. topky.sk) a většina komponent se na Slovensku nevyrábí vůbec nebo jen na nedostatečné úrovni (motor, převodovka, elektronika, optika, kanon, PTŘS, pancéřové plechy...). Možná vznikne nějaká nová (schránková?) zbrojní firma, která to celé zařídí. V každém případě by domácí produkce měla být levnější, čemuž ale cena 5,15mil vůbec neodpovídá.
  Údajná možnost výroby pro třetí strany je spíš kouřová clona, OSSR si 8x8 pořizují z okolních států jako jedni z posledních, každý už má své vozidlo a na trzích třetího světa je masivní konkurence.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  16:00 10.11.2017

  No, s tou lokalizaci výroby to jsou vždycky mediální hrátky kdekoliv na světě. AČR kupovala americké přístroje pro noční vidění MUM-14 a podle toho jak mluvil ministr obrany, tak ...Zobrazit celý příspěvek

  No, s tou lokalizaci výroby to jsou vždycky mediální hrátky kdekoliv na světě. AČR kupovala americké přístroje pro noční vidění MUM-14 a podle toho jak mluvil ministr obrany, tak to skoro vypadalo, že to vyvinula a vyrobila česká firma. Ta akorát (nadneseně řečeno) ale dovezla komponenty a sešroubovala je. Ale bylo to vyrobeno v ČR! Takže jsem opět nejlepší! :)
  Spousta lidí nedokáže poznat rozdíl mezi montáži a výrobou, nebo dokonce mezi montáži a vývojem/výrobou. Nemluvě o tom, když danou lokální firmu vlastní zahraniční vlastník.
  Tak z té lokalizace často zbude jen to, že domácí lidé získají práci a firma snad odvede daně. Jinak řečeno - "domácí výroba" potřebuje řádnou kontrolu.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 6