Modernizované BPzV - najmodernejší prírastok OS SR

Modernizované BPzV (Bojové Prieskumné obojživelné Vozidlo) / MSM Martin s.r.o.

V rámci prebiehajúceho modernizačného projektu označeného v Dlhodobom pláne rozvoja obrany ako "projekt P1-4 Modernizácia BVP" obdŕžali do výzbroje Pozemné sily OS SR nateraz najmodernejšie bojové vozidla.

História modernizácie BPzV (Bojové Prieskumné obojživelné Vozidlo)

Aj na slovenské pomery vzhľadom na jeho hodnotu a význam nezvyklo málo medializovaný projekt od počiatku vyvolával otázky ktoré neboli zo strany ministerstva obrany zodpovedané. Celkovo by v rámci tohto projektu mali obdržať pozemné sily do roku 2023 35 ks modernizovaných prieskumných BPzV v celkovej cene do 44,5 mil.

Prvé verejné informácie o modernizácii BPzV priniesol Denník N. Vladimír Šnídl pri zisťovaní potenciálu slovenského obranného priemyslu oslovil zástupcov EVPÚ a.s. na IDEB 2016 ktorí prezradili že veža TURRA 30 už získala prvého zákazníka v podobe OS SR. Následne sa obrátil na MO s žiadosťou o poskytnutie informácii k tomuto to projektu. Komunikačný Odbor MO v odpovedi uviedlo že MO podpísalo 1.marca 2016 (teda 4 dni pred parlamentnými voľbami) zmluvu s KONŠTRUKTov Defence, a.s. v rámci ktorej bude vykonaná modernizácie 18 ks BVP v cene do 27 mil. EUR. Modernizácia mala byť ukončená v 6 mesiaci tohto roku.

Tato informácia nebola nová, ale šlo o prvé oficiálne potvrdenie existencie modernizovaného BPzV. Vtedy už bolo známe že nejde o modernizáciu BVP ako uviedlo MO ale že ide o modernizáciu BPzV a vozidlá budú určené pre prieskumné roty práporu ISTAR.

V druhej polovičke roku 2016 modernizované BPzV absolvovali úspešne vojskové skúšky a boli pred koncom roku 2016 zavedené do výzbroje práporu ISTAR. V tejto súvislosti sa na verejnosť dostala prvá fotografia modernizovaného BPzV ktorá sa objavila v ročenke VTSU Záhorie.

V tom istom období sa na stránke MSM Martin s.r.o. údajne objavil marketingový materiál zo základnými technickými údajmi modernizovaného vozidla. To vyvolalo pochybnosti kto je skutočný dodávateľ. Materiál sa však v súčasnej dobe na stránke MSM Martin s.r.o. už nevyskytuje.

Počas dní OS SR sa vozidlo dočkalo prvej neoficiálnej verejnej premiéry. V súčasnej dobe prebieha proces certifikácia brigádneho uskupenia v rámci ktorého bolo modernizované vozidlo predstavené prvý krát zástupcom spojeneckých ozbrojených síl.

Sporné informácie ministerstva

Po zverejnení  Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030 však nastali rozpory s pôvodnými informáciami o modernizačnom projekte pretože v prílohe 2 tohto dokumentu je uvedené že v rámci tohto modernizačného projektu bude modernizovaných 18 ks vozidiel avšak na program bolo vyčlenených celkovo 44,5 mil.

Pochybnosti vyvolával aj fakt že pri iných projektoch (Nákup C-27J Spartan, UH-60M Black Hawk) sa v tomto dokumente uvádzajú len časti nákladov odpovedajúce doteraz nevyplateným sumám zmlúv a nebolo tak jasne či aj v tomto prípade je suma 44,5 mil. eur len dostatok nákladov. Preto som oslovil MO a požiadal o vysvetlenie týchto nezrovnalostí.

Podľa vyjadrenie riaditeľa sekcie modernizácie a infraštruktúry generálmajora Zmeka bude v rámci tohto projektu bude najprv obstaraných 18 ks modernizovaných vozidiel ktoré sa stanu výzbrojou práporu ISTAR v hodnote spomenutých 27 mil eur. Tieto vozidlá budú slúžiť na prápore ISTAR do príchodu vozidiel 4×4. Keďže po ich nahradení vodidlami 4×4 nebude ani zďaleka vyčerpaná predpokladaná 20 ročná životnosť modernizovaných vozidiel, budú tieto vozidla preradené do výzbroje mechanizovaného práporu.

Aby bolo možné používať modernizované BPzV v novej úlohe budú vozidlá ďalej upravené tak, aby plnili úlohu klasického BVP a zároveň budú doplnené o ďalších 17 ks modernizovaných BPzV. Tým bude k dispozícii celkovo 35 ks BPzV/BVP, ktoré úplne prezbroja jeden mechanizovaný prápor 1. Mechanizovanej brigády.

Modernizované BPzV si zachovalo plávateľnosť. / VTSÚ Záhorie 

Ako vyzerá modernizované BPzV

Modernizované BPzV vzniklo úplnou generálnou údržbou podvozku pôvodného BPzV, jeho modernizáciou a nahradením pôvodnej veže bezposádkovou vežou TURRA 30 od EVPÚ a.s.

Modernizované vozidlo tak má základné rozmery totožné s BPzV (dĺžka 6735 mm, šírka 3135 mm). Použitím novej veže však vzrástla výška vozidla na 2361mm (výška po strechu veže). Celková výška je však ešte vyššia pretože nad obrys vozidla vystupuje detektor ožiarenia laserom a senzorová hlavica nezávislého zameriavača veliteľa

Modernizácia bola koncipovaná tak aby si modernizované vozidlo zachovalo schopnosť plávať. To limitovalo hornú hranicu hmotnosti, ktorá zostala na úrovni pôvodného BPzV teda 13 800 kg + 2 %. To vylúčilo zvýšenie balistickej odolnosti vozidla, ktorá zostala na pôvodnej úrovni s výnimkou novej veže. Veža disponuje balistickou odolnosťou na úrovni 1 stupňa STANAG 4569.

Zachovanie pôvodnej balistickej ochrany znamená že vozidlo dosahuje odolnosť 2 stupňa podľa STANAG 4569 proti kinetickým strelám a odolnosť na úrovni 2a proti mínam. To v prípade kinetických striel odpovedá balistickej ochrane Českých Pandurov alebo Poľských Rosomákov. U ochrany dna vozidla balistická ochrana odpovedá cca 55 % balistickej ochrany Pandurov. Celkovú balistickú odolnosť vozidla tak možno ohodnotiť na približne 85 % balistickej odolnosti KBVP Pandur.

Podľa údajov MSM Martin s.r.o. je vozidlo poháňané pôvodnou pohonnou jednotkou UTD-20 a pôvodnou mechanickou prevodovkou. Je škoda že nové vozidlo nie je vybavené súpravou ktorá umožňuje robotizované radenie, tak ako sme to mali možnosť vidieť na modernizovanom BVP-M2 CZSK. Bojové vozidlo si tak zachoval pomer hmotnosti a výkonu na úrovni 16 kW/t. Pohyblivosť vozidla tak možno hodnotiť ako plne porovnateľnú s  jeho súčasnými  konkurentmi.

V súčasnej podobe je vozidlo vyzbrojené kánonom 2A42, ku ktorému je v dvoch zásobníkov uložených 2×165 ks munície (2x150 ks podľa údajov MSM Martin s.r.o.), spriahnutým guľometom  PKT so zásobou 600 ks munície a 2 ks PRTS 9M113 Konkurz. Ďalšia munícia je vezená vo vnútri vozidla. Konkurzy máju byť pri prevode vozidla k mechanizovanému práporu nahradené novými PTRS minimálne 3 generácie. Koncom minulého roku bola schválená príslušná štúdia uskutočniteľnosti.  Najväčšiu šancu na nové PTRS majú Spike-LR – tým by sa v PT kapacite modernizované vozidlo vyrovnalo Českým Pandurom alebo Poľských Rosomakov.

Systém riadenia paľby (SRP) disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy  sú  vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640×480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom. Keďže parametre systému riadenia paľby sú v niektorých smeroch dokonca lepšie ako SRP použitý na Panduroch postavený okolo senzorových hlavíc Rafael R-30 MOS. Z bokov trupu BPzV boli odstránené senzory detektoru ožiarenia. Nový detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit je umiestnený na strechu veže. Ide o ten istý typ detektora ktorý je použitý aj u českých Pandúrov.

Modernizácia sa prejavila zmenou usporiadania vnútorného priestoru vozidla. Zmena sa najviac dotkla priestoru v ktorom bol umiestnený kôš pôvodnej veže a zvýšeného palebného priemeru munície pôvodnej BPzV oproti BVP-1. V pravo je vytvorené pracovisko strelca-operátora. Vľavo je pracovisko veliteľa vozidla. Osádka vozidla je spojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris.

V prednej časti je zachované povodne rozmiestnenie vodičského priestoru, teda za vodičom a bývalé miesto veliteľa vodiča ktoré teraz obsadzuje člen roja rovnako u BVP-2. Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA. Zmeny nastanú aj v priestore roja. Pôvodnú zástavbu prieskumného roja nahradia ďalších 6 miest zostávajúcich členov roja. Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V čo mierne vyrovnalo hendikep vozidla v balistickej odolnosti dna trupu oproti moderným vozidlám.


V súčasne dobe roty vyzbrojené modernizovaným BPzV prechádzajúcu procesom certifikácie ich operačnej spôsobilosti. / www.mod.gov.sk 

Vynaložené prostriedky odpovedajú dosiahnutej kvalite

Ak odolnosť vozidla dosahuje cca 85 % odolnosti moderných kolesových BVP, jeho pohyblivosť je plne porovnateľná s modernými vozidlami, dosiahnutá palebná sila vozidla sa opäť pohybuje v okolí 80 % bojových vozidiel vyzbrojených kanónom v raži 30×173 mm a modernizované vozidlo dosahuje 50 % životnosti nových vozidiel zostava konštatovať že pri cene 44,5 mil. eur za 35 ks vozidiel je pomer cena kvalita viac ako porovnateľný s novými vozidlami.

Toto konštatovanie by však mohlo evokovať, že je výhodnejšie miesto pripravovaného nákupu vozidiel 8×8 len modernizovať potrebný počet BVP.  To by však nebola pravda. Nové vozidlá na kolesovom podvozku umožnia OS SR disponovať novou spôsobilosťou presunu celých práporov po vlastnej osi v krátkom čase od Pobaltia po Balkán. 

Pri modernizácii sa porušujú zákony

Všetky obchody ministerstva obrany a vôbec štátnej správy sa musia riadiť pravidlom účelnosti, efektivity a transparentnosti. O účelnosti a efektivite pojednávajú vyššie riadky. Tu nieje problém. Ak však požiadate o transparentne sprístupnenie zmluvy podľa ktorej sú obstarávané tieto modernizované BPzV, bohužiaľ zmluvu neobdržíte.  Ak sa opýtate prečo. Dozviete sa tento projekt je realizovaný vo vyhradenom režime. Stupňom utajenia „Vyhradené“ sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.

Keďže nejde o osobné údaje alebo podobne pravom chránené zaujmi fyzickej osoby dôvodom je potreba dodávateľa utajiť informácie zviazané s týmto projektom. Ide teta o potrebu chrániť obchodné tajomstvo. Obchodným tajomstvom však nemôže byť čokoľvek. A už vôbec  utajenie týchto informácii v prípade modernizácie BPzV nie je v záujme SR. Dokonca ani celé obstarávanie nemôže byť utajené a utajené nemôžu byť ani cele dokumenty viažuce sa k tomuto obstaraniu, pretože napríklad zmluva k tomuto projektu neobsahuje len utajované skutočnosti.

Ak sa opýtate prečo neprebehlo verejne obstaranie dozviete sa že MO mohlo takto postupovať. To je však tiež v rozpore z platnou legislatívou. Zákon 343/2015 z.z. O verejnom obstarávaní jasne definuje v § 135 za akých podmienok je možné použiť Priame rokovacie konanie pre nákup zbrojeného tovaru. Tento projekt nenapĺňa dôvody oprávňujúce použiť Priame rokovacie konanie. Dokonca je možné spochybniť legálnosť celej modernizácie. Bez skutočne zákonného dôvodu neuverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv je zmluva na modernizáciu BPzV neplatná.

Ministerstvo obrany je nepriateľ samo sebe

Ak je modernizácia efektívna a účelná nemá ju zmysel utajovať. Preto je na mieste otázka prečo to ministerstvo robí. Ministerstvo sa týmto nevhodným spôsobom snaží vyhnúť politizovaniu diskusie o modernizácii OS SR. Skutočným problémom je, že ministerstvo nedokáže odborne prezentovať svoje modernizačné snahy a efektívne vysvetliť svoju motiváciu. Preto volí jedinú dostupnú možnosť a tou je porušovanie zákonov a netransparentnosť. 

Paradoxne sa tak najväčším rizikom pre modernizáciu OS SR stáva práve ministerstvo obrany. Pokiaľ sa to nezmení bude nadaľej najväčšou hrozbou pre prebiehacu modernizáciu ministerstvo obrany. A to je bohužiaľ viac ako smutné. Zostava len dúfať že aj ostatné prebiehajúce projekty budú rovnako efektívne ako táto modernizácia.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovensko chce nakupovat evropské zbraně

Slovenský premiér Robert Fico a ministr obrany Peter Gajdoš na společné tiskové konferenci (10. ...

Slovensko dodá hlavně minometů pro Thórovo kladivo

BAE Systems uzavřela se slovenskou zbrojovkou KONŠTRUKTA-Defence smlouvu o dodávkách 84 hlavní ráže ...

Finská bojová vozidla pěchoty AMV pro slovenskou armádu

Slovenský web Denník N dnes jako první informoval o záměru slovenského ministerstva obrany nakoupit ...

Slovenské vzdušné síly získaly dopravní letadla C-27J Spartan

Vzdušné síly Ozbrojených sil Slovenské republiky (VzS OS SR) poslední říjnový den na letišti v ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • mikojan29
  21:08 19.02.2018

  Jedna propagačná foto...

  https://www.facebook.com/Vojen...

  Jedna propagačná foto...

  https://www.facebook.com/Vojen...

 • Jura99
  20:50 13.11.2017

  Cenu 5mil za ks odvozuju od vyclenenych 416mil. na 81ks. Samozrejme netusim, za kolik to nakonec bude, ale budget si pripravili velkorysy.

  Cenu 5mil za ks odvozuju od vyclenenych 416mil. na 81ks. Samozrejme netusim, za kolik to nakonec bude, ale budget si pripravili velkorysy.

 • Clanek
  14:59 13.11.2017

  Ze na tom bude Bushmaster neuverim dokud neuvidim. Do te doby je stale pravdepodobnejsi ze SVK zaplati jako by tam byl Bushmaster, vlastne, zaplati jakoby tam byli hned 2, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ze na tom bude Bushmaster neuverim dokud neuvidim. Do te doby je stale pravdepodobnejsi ze SVK zaplati jako by tam byl Bushmaster, vlastne, zaplati jakoby tam byli hned 2, ale dostane 2A42 "obohacene" o puvodni Konkursy, bo munice, bo "vyrobene na Slovensku" a jine perly.
  Zrovnatak smutne bude pokud pujde v cene 4-5mil / kus o puvodni Patria AMV a ne o AMV XP.
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  14:54 13.11.2017

  PavolR:

  Ono to s Bulharmi bude ešte všeobecne zaujímavé. Viď ich posledné rozhodnutia okolo letectva.

  PavolR:

  Ono to s Bulharmi bude ešte všeobecne zaujímavé. Viď ich posledné rozhodnutia okolo letectva.

 • stirling
  14:46 13.11.2017

  i 4 mil je dost, takže si myslím, že bushmaster je jasný a rakety také budou spike, jedná se o nové vozidlo.
  Ty procenta jsou podle mě jasný kec pro voliče.

  i 4 mil je dost, takže si myslím, že bushmaster je jasný a rakety také budou spike, jedná se o nové vozidlo.
  Ty procenta jsou podle mě jasný kec pro voliče.

 • Karlos73
  14:28 13.11.2017

  Sú šumy (JPP), že tam budú montovať vežu Turra 30 s kanónom Bushmaster Mk 44 30 mm a raketami Spike... našiel som fotky z IDET 2017 na poľskej stránke defence24.pl.... ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sú šumy (JPP), že tam budú montovať vežu Turra 30 s kanónom Bushmaster Mk 44 30 mm a raketami Spike... našiel som fotky z IDET 2017 na poľskej stránke defence24.pl....
  http://www.defence24.pl/609976... Možno predpokladať, že to čo dali na modernizované BPzV, dajú aj na Patria SVK - a ako to zhrnul v príspevku Arthur - ZHRNUTIE MODERNIZÁCIE z článku:
  • Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA;
  • Osádka vozidla je spojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris;
  • Bezposádková veža TURRA 30 od EVPÚ a.s.;
  • SRP disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy sú vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640x480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom,
  • Nový detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit;
  • Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V;
  Ale tiež sa nechám prekvapiť na Mikuláša, čo bude OS SR predvedené...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  14:21 13.11.2017

  Jura99:
  Kritériom je, aby to bol na 75% na Slovensku vyrábaný výrobok, tak áno, aspoň do najbližšej modernizácie ostane 2A42. Celková suma vozidla je deklarovaná na 4M €.

  Jura99:
  Kritériom je, aby to bol na 75% na Slovensku vyrábaný výrobok, tak áno, aspoň do najbližšej modernizácie ostane 2A42. Celková suma vozidla je deklarovaná na 4M €.

 • Jura99
  13:10 13.11.2017

  Ty nové 8x8 budou mít kanon 2A42? To snad ještě není definitivní, takovou chybu by nebylo čím omluvit. Zcela nové vozidlo za poněkud přemrštěných 5mil. € a se sovětským kanonem?

  Ty nové 8x8 budou mít kanon 2A42? To snad ještě není definitivní, takovou chybu by nebylo čím omluvit. Zcela nové vozidlo za poněkud přemrštěných 5mil. € a se sovětským kanonem?

 • PavolR
  12:58 13.11.2017

  puuupava:
  Bulhari momentálne frčia na u nich vyrábanom licenčnom 23mm kanóne. Pokiaľ sa rozhodnú prejsť na 30mm, tak najskôr na NATO kaliber a napr. Kongsberg bude mať potom iste ...
  Zobrazit celý příspěvek

  puuupava:
  Bulhari momentálne frčia na u nich vyrábanom licenčnom 23mm kanóne. Pokiaľ sa rozhodnú prejsť na 30mm, tak najskôr na NATO kaliber a napr. Kongsberg bude mať potom iste lepšie východiskové pozície, keďže Turru-30 s Busmasterom nezavádzame ani u nás.
  Skrýt celý příspěvek

 • puuupava
  11:09 13.11.2017

  PavolR ja som ani nemyslel že komplet vozidlo by bolo od nás. Ale iba Turra. Možno nemajú k dispozícií inú podobnú lacnú vežu.

  PavolR ja som ani nemyslel že komplet vozidlo by bolo od nás. Ale iba Turra. Možno nemajú k dispozícií inú podobnú lacnú vežu.

 • PavolR
  18:27 12.11.2017

  puuupava - dodatok:
  Bulharom Patria ponúka podobný balík s transferom know-how, než po akom sme siahli my. Boli by blbí kupovať kompletné vozidlo 8x8 na báze Patrie od nás alebo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  puuupava - dodatok:
  Bulharom Patria ponúka podobný balík s transferom know-how, než po akom sme siahli my. Boli by blbí kupovať kompletné vozidlo 8x8 na báze Patrie od nás alebo od Poliakov:
  https://www.patria.fi/en/produ...
  Skrýt celý příspěvek

 • Dual
  18:08 11.11.2017

  Hurvo:
  Podle mě lepší prezentace střeleb:
  Střelecké zkoušky ukrajinských zbraňových modulů „Škval“ a „Stilet“. Zdroj:
  https://www.youtube.com/watch?...

  U nejnovější ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hurvo:
  Podle mě lepší prezentace střeleb:
  Střelecké zkoušky ukrajinských zbraňových modulů „Škval“ a „Stilet“. Zdroj:
  https://www.youtube.com/watch?...

  U nejnovější modernizace BVP-1 – BMP-1 UDM „Myslivec“ byla použila věž „Stilet“. Používá moderní digitální systém řízení palby „Trek-M“ (výrobce „ČeZaRa“ Černigov), který je schopen automaticky detekovat, rozpoznat a sledovat cíle. Díky tomu BVP může být použit nejen jako prostředek pro přepravu a palebnou podporu jednotek, ale také jako autonomní bojová jednotka s dálkovým ovládáním. Link:
  http://www.chezara.com/downloa...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:09 10.11.2017

  puuupava:
  Kdeže, Bulhari si vyvinú vlastné 8x8, tak ako Rumuni a ako sa zdá, tak ako aj my. Lebo európsky fond. Ak si tvorcovia toho fondu mysleli, že tak zjednotia európsku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  puuupava:
  Kdeže, Bulhari si vyvinú vlastné 8x8, tak ako Rumuni a ako sa zdá, tak ako aj my. Lebo európsky fond. Ak si tvorcovia toho fondu mysleli, že tak zjednotia európsku techniku, tak to sa prerátali v mentalite postkomunistických krajín únie.

  Ciggo:
  Podľa mňa skôr ako ZETOR 8x8. Ale však uvidíme o mesiac.
  Skrýt celý příspěvek

 • puuupava
  21:01 10.11.2017

  Že by AMV s turrou kupili Bulhari? To by bolo nieco ;)

  Že by AMV s turrou kupili Bulhari? To by bolo nieco ;)

 • hurvo
  20:00 10.11.2017

  na to ze to malo byt propagacne video tak ta strelba bola zufalo nepresna, ci uz kvoli kanonu ,vezi alebo synergia oboch. Az mam pocit ze metly natrete nacierno na boxeroch by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  na to ze to malo byt propagacne video tak ta strelba bola zufalo nepresna, ci uz kvoli kanonu ,vezi alebo synergia oboch. Az mam pocit ze metly natrete nacierno na boxeroch by spravili lepsiu robotu ako 2A42 na turre.
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  19:13 10.11.2017

  Probuh hlavne to neosadit sovetskym kanonem a raketama. Kdy jindy se odlepit od doby minule a pripojit se technikou k zapadu, kdyz ne ted?

  Probuh hlavne to neosadit sovetskym kanonem a raketama. Kdy jindy se odlepit od doby minule a pripojit se technikou k zapadu, kdyz ne ted?

 • niko
  17:48 10.11.2017

  Podla tlacovky MO by celkova cena vozidla 8x8 nemala presiahnut 4 mil. €/ks. O mesiac ma byt hotovy prototyp a 6.12 predstaveny na dnoch obranneho priemyslu na Zahori. Patria ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podla tlacovky MO by celkova cena vozidla 8x8 nemala presiahnut 4 mil. €/ks. O mesiac ma byt hotovy prototyp a 6.12 predstaveny na dnoch obranneho priemyslu na Zahori. Patria upravuje podvozok pre potřeby OS SR, Konstrukta riesi vezu. Dusevne vlastnictvo vzniknutého vozidla bude mat Slovensko. Nasledne sa pocita s ponukanim takehoto vozidla na tretie trhy. Prototyp sa uz samozrejme stavia, resp. je uz postaveny. Fini kupuju nase kanony 2A42.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ciggo
  17:03 10.11.2017

  Možno to bude vyzerať takto ako scipio
  https://youtu.be/ig5ka8d7_z4...

  Možno to bude vyzerať takto ako scipio
  https://youtu.be/ig5ka8d7_z4...

 • Jura99
  16:04 10.11.2017

  Tak při ceně 417mil. (5,15mil/ks) mají hooodně velký prostor, aby se z těch 70% ceny, co zůstane na Slovensku, uspokojili všichni vlčáci.
  Brzy se tedy konečně objeví prototyp, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak při ceně 417mil. (5,15mil/ks) mají hooodně velký prostor, aby se z těch 70% ceny, co zůstane na Slovensku, uspokojili všichni vlčáci.
  Brzy se tedy konečně objeví prototyp, který konkurence (Scipio, Corsac) představila už před dvěma lety, a to jen jaksi samozřejmě, bez velkého humbuku a úsilí.
  2/3 výroby na Slovensku je pozoruhodný údaj, když nebyl osloven žádný výrobce (podle té informace sdružení obranného průmyslu viz. topky.sk) a většina komponent se na Slovensku nevyrábí vůbec nebo jen na nedostatečné úrovni (motor, převodovka, elektronika, optika, kanon, PTŘS, pancéřové plechy...). Možná vznikne nějaká nová (schránková?) zbrojní firma, která to celé zařídí. V každém případě by domácí produkce měla být levnější, čemuž ale cena 5,15mil vůbec neodpovídá.
  Údajná možnost výroby pro třetí strany je spíš kouřová clona, OSSR si 8x8 pořizují z okolních států jako jedni z posledních, každý už má své vozidlo a na trzích třetího světa je masivní konkurence.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  16:00 10.11.2017

  No, s tou lokalizaci výroby to jsou vždycky mediální hrátky kdekoliv na světě. AČR kupovala americké přístroje pro noční vidění MUM-14 a podle toho jak mluvil ministr obrany, tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No, s tou lokalizaci výroby to jsou vždycky mediální hrátky kdekoliv na světě. AČR kupovala americké přístroje pro noční vidění MUM-14 a podle toho jak mluvil ministr obrany, tak to skoro vypadalo, že to vyvinula a vyrobila česká firma. Ta akorát (nadneseně řečeno) ale dovezla komponenty a sešroubovala je. Ale bylo to vyrobeno v ČR! Takže jsem opět nejlepší! :)
  Spousta lidí nedokáže poznat rozdíl mezi montáži a výrobou, nebo dokonce mezi montáži a vývojem/výrobou. Nemluvě o tom, když danou lokální firmu vlastní zahraniční vlastník.
  Tak z té lokalizace často zbude jen to, že domácí lidé získají práci a firma snad odvede daně. Jinak řečeno - "domácí výroba" potřebuje řádnou kontrolu.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  15:29 10.11.2017

  Tak prototyp nášho 8x8 nám donesie Mikuláš, alebo lepšie povedané Joulupukki. :-)
  každopádne, už sa ako podpisuje zmluva na niečo, čo ešte iba bude ponúknuté? Jejda, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak prototyp nášho 8x8 nám donesie Mikuláš, alebo lepšie povedané Joulupukki. :-)
  každopádne, už sa ako podpisuje zmluva na niečo, čo ešte iba bude ponúknuté? Jejda, jejda.

  stirling:
  Aby sme neboli prekvapení a za účelom získania nejakých percent k dobru neponechali napr. kanón 2A42 a Konkurzy (teda, nie že by to nebolo možné neskôr vymeniť, ale ... )
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  15:03 10.11.2017

  Mě těch 70% přijde jako lež, vždyť i když to bude tura, tak snad bude mít nato kanón i rakety, pozorovací přístroje a senzory budou ve většině případů tak zahraniční, nápravy a a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mě těch 70% přijde jako lež, vždyť i když to bude tura, tak snad bude mít nato kanón i rakety, pozorovací přístroje a senzory budou ve většině případů tak zahraniční, nápravy a a pohonné ústrojí také. tak že by jako na slovensku vyvinuli novou korbu? Nebo svaření korby berou jako slovenskou produkci? Opravdu jsem na to zvědav co z toho vyleze když už maj hotovej prototyp tak jsou buď kouzelníci nebo si ho objednali už třeba před rokem, ale spíše dvěma.
  A to 4x4 si myslím, že je jasné. Na slovensku se snad dělá jen master tak bych chtěl vidět jak si obhájí cokoliv jiného.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jonn
  14:13 10.11.2017

  Fíni dodajú len podvozok ostatné bude made in Slovakia tak som zvedavý co to bude za zázrak.

  Fíni dodajú len podvozok ostatné bude made in Slovakia tak som zvedavý co to bude za zázrak.

 • Flader
  13:48 10.11.2017

  Tak ak by to naozaj bola výroba Patrie u nás, aj s možnosťou ponúkať ju tretím stranám, tak by to bolo super.
  Cez Konštruktu bude vlastne štát platiť časť ceny sám sebe.

  Tak ak by to naozaj bola výroba Patrie u nás, aj s možnosťou ponúkať ju tretím stranám, tak by to bolo super.
  Cez Konštruktu bude vlastne štát platiť časť ceny sám sebe.

 • mikojan29
  13:18 10.11.2017

  Pri 8x8 sa už aspoň približne vie aká značka podvozku to bude, veža je tiež viacmenej istá. Mňa dosť zaujíma, aké budú 4x4. To je stále zahmlené, vie sa len aké verzie, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pri 8x8 sa už aspoň približne vie aká značka podvozku to bude, veža je tiež viacmenej istá. Mňa dosť zaujíma, aké budú 4x4. To je stále zahmlené, vie sa len aké verzie, ale platforma je stále "prísne" utajená. :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • Double
  12:55 10.11.2017

  ze by upravena patria amv xp s turrou? bol by som prijemne prekvapeny

  ze by upravena patria amv xp s turrou? bol by som prijemne prekvapeny

 • Papa Golf
  12:51 10.11.2017
 • Jura99
  12:07 10.11.2017

  Už jsem skoro po letech zapomněl, že i v ČR kupovaly Pandury de facto politické strany, nikoliv státní úřad. Podle toho to taky tenkrát dopadlo. Ve slovenském nákupu 8x8 už je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Už jsem skoro po letech zapomněl, že i v ČR kupovaly Pandury de facto politické strany, nikoliv státní úřad. Podle toho to taky tenkrát dopadlo. Ve slovenském nákupu 8x8 už je celkem slušný chaos, původní plány na zavedení prvních kusů v 2018 asi už nesplní nikdo, pokud se navíc mají teprve začít vyrábět na Slovensku. Informace o 70% slovenských komponentů zní nebezpečně. Buď je to lež nebo to vozidlo bude opět holátko jako UH60 a Spartan.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  11:30 10.11.2017

  stirling

  Čo Vám poviem proste demokracia karpatského tipu.

  ________
  Najnovšia informácia z dneška z médii: Obrnené autá chceme vyrábať s fínskou Patriou
  zdroj: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  stirling

  Čo Vám poviem proste demokracia karpatského tipu.

  ________
  Najnovšia informácia z dneška z médii: Obrnené autá chceme vyrábať s fínskou Patriou
  zdroj: https://www.aktuality.sk/clano...
  Skrýt celý příspěvek

 • Sergej7490
  10:42 10.11.2017

  Nic nepada, material sa prerokuje, len o par dni neskor. je vsak dost mozne, ze koalicny partneri budu trvaj na jeho odtajneni a "vyrejnej" obhajobe (co by bolo len a len dobre, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nic nepada, material sa prerokuje, len o par dni neskor. je vsak dost mozne, ze koalicny partneri budu trvaj na jeho odtajneni a "vyrejnej" obhajobe (co by bolo len a len dobre, ale vysledky nie su pre vladu zaväzne). Pravym motivom "odmietnutia" je vsak len danie SNS trochu " po usoch" a ukazat kto je panom, kedze SNS sa sprava ako neriadena strela a urazene decko v jednom.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  10:34 10.11.2017

  mikojan29: dennikn nemám placený takže jen hádám co tam píšou :-). Něco ve smyslu, že přímo koupená Patria padá ? Určitě by výběr z více typů byl ku prospěchu.

  mikojan29: dennikn nemám placený takže jen hádám co tam píšou :-). Něco ve smyslu, že přímo koupená Patria padá ? Určitě by výběr z více typů byl ku prospěchu.

 • stirling
  10:27 10.11.2017

  No ani se nedivím, takové tajnosti nikdy nejsou dobré. Ať to klidně zadají rovnou, ale ať řeknou co vybrali a proč. Už to, že o modernizaci BPzV se občané slovenska dozvídají ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No ani se nedivím, takové tajnosti nikdy nejsou dobré. Ať to klidně zadají rovnou, ale ať řeknou co vybrali a proč. Už to, že o modernizaci BPzV se občané slovenska dozvídají střípkovitě absolutně nechápu. To AČR při předávání nové techniky vydá vždy tiskovou zprávu i s fotem a tady nikdo ani neví jak to vypadá vzadu..., ale co koukám, tak slovákům co tu píšou to tajnuskaření nevadí, tak je to asi v pořádku.
  Skrýt celý příspěvek

 • mikojan29
  22:53 09.11.2017

  Tak na prvý raz to SNS nevyšlo:

  https://dennikn.sk/936103/dals...

  Koľko bude ešte ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak na prvý raz to SNS nevyšlo:

  https://dennikn.sk/936103/dals...

  Koľko bude ešte pokusov? Uvedomujú si, že je to ostro sledované?
  Len dúfam, že to čoskoro rozhodnú, a dobre rozhodnú, nech nie sú zase za blbých, čo nevedia rozhodnúť o dôležitých veciach ohľadne národnej bezpečnosti.
  Skrýt celý příspěvek

 • JP--
  08:02 09.11.2017

  předpokládám, myslí naší geniální modernizaci dělostřelectva kůli napůl "schnilý" munici ve skladech

  předpokládám, myslí naší geniální modernizaci dělostřelectva kůli napůl "schnilý" munici ve skladech

 • MALI
  23:21 08.11.2017

  To Hyena:
  Mohl by jste mi prosím přiblížit, co máte na mysli pod pojmem "česká cesta"?

  To Hyena:
  Mohl by jste mi prosím přiblížit, co máte na mysli pod pojmem "česká cesta"?

 • PavolR
  22:33 08.11.2017

  Hyena:
  Kaliber 30x165 sa ná ešte aj tak bude hodnú chvíľu držať, pretože pásové BVP sa budú riešiť až v priebehu nasledujúcej dekády.
  Kto vie, či tento obchod nebol urobený za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hyena:
  Kaliber 30x165 sa ná ešte aj tak bude hodnú chvíľu držať, pretože pásové BVP sa budú riešiť až v priebehu nasledujúcej dekády.
  Kto vie, či tento obchod nebol urobený za účelom toho, aby EVPÚ získala prostriedky na zakúpenie tých Bushmasterov a ich doladenie do veže ...
  + na uľahčenie jej prípadného prieniku na blízkovýchodné trhy, lebo sa s 2A42 objavila ponúkaná už aj na emirátskych JAIS 6x6.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  22:10 08.11.2017

  Tak ale pozor páni, miešate hrušky s jablkami. Ja som sa pýtal na Konkurzy a na hlavne na sovietsku muníciu 30x165mm, nie na NATO 155mm. Konkurzy by som ešte pochopil, stále sú ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak ale pozor páni, miešate hrušky s jablkami. Ja som sa pýtal na Konkurzy a na hlavne na sovietsku muníciu 30x165mm, nie na NATO 155mm. Konkurzy by som ešte pochopil, stále sú dostatočne výkonne, ale vadí mi, že OSSR nevedia spraviť ten prechod na NATO kaliber pri 30mm ráži. 30x173mm je kompatibilná s našimi spojencami, je výkonnejšia a pri kanóne Bushmaster Mk44 je možnosť hneď prejsť na ráž Super 40mm v prípade potreby. Aj Turra 30 má možnosť byť osadená až Super Forty kanónom. Rozumiem, že ten starý kanón 2a42 máme buď na sklade, alebo si ho vieme cez liceniu lacno vyrobiť či máme na skladoch dostupné zásoby munície, ale snáď to nemusí byť hlavný a jediný argument pri výbere kanóna pre mechanizované prápory OSSR. Už budúci rok by mali dojsť prvé 8X8, ktoré, ak Boh dá, budú mať NATO 30mm kaliber a BVP-1 a 2 budú postupne vyraďované. Tieto nové BPzV majú slúžiť prinajmenšom ďalších 10-15 rokov po boku nových 8X8 s NATO 30mm, týmto sa vytvára iba budúci logistický problém. Neviem či sa chceme vydať českou cestou a kvôli troche zásob ostať večne na starej ráži, resp. mať do 2030 dve rozdielne 30mm ráže.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sergej7490
  22:05 08.11.2017

  A na link som zabudol: http://humenne.dnes24.sk/galer...

  A na link som zabudol: http://humenne.dnes24.sk/galer...

 • Arthur
  21:47 08.11.2017

  Flader

  Detail materiálu

  Základné údaje
  Názov materiálu: Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel / Viacúčelových taktických ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Flader

  Detail materiálu

  Základné údaje
  Názov materiálu: Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel / Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu
  Číslo materiálu: UV-V-439/2017 Zaevidované: 03.11.2017
  Predkladateľ: minister obrany
  Rezort: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Rezortné číslo: SEMI-V-102-20/2017
  Podnet:
  Charakter materiálu: Utajovaný Typ materiálu: Ostatné materiály
  Stav materiálu: Nezaradený
  Stupeň utajenia: Vyhradené
  História:
  Dátum zverejnenia: 03.11.2017 15:50
  Dátum aktualizácie: 03.11.2017 15:50

  03.11.2017 15:50 = v piatok poobede a zároveň deň pred voľbami do samosprávnych krajov (VÚC) 04.11.2017 ...

  zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/M...


  "Vzhľadom na to, že ide o historicky najväčší modernizačný projekt Ozbrojených síl SR, Bezpečnostná rada SR a vláda sa rozhodli pre širšiu diskusiu. Materiál bude opätovne prerokovaný na najbližšom rokovaní budúci týždeň," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.
  zdroj: http://www.teraz.sk/slovensko/...


  Názov materiálu: Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel/Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu

  Číslo materiálu: V438/2017 Zaevidované: 06.11.2017
  Predkladateľ: minister obrany
  Rezort: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Rezortné číslo: 7746
  Podnet: uzn. vlády č. 237/2017 zo 17. mája 2017
  Charakter materiálu: Utajovaný Typ materiálu: Ostatné materiály
  Stav materiálu: Zaradený
  Stupeň utajenia: Vyhradené
  Rokovanie: 104. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR Bod rokovania: 7

  História::
  Dátum zverejnenia: 06.11.2017 11:45
  Dátum aktualizácie: 06.11.2017 11:45

  zdroj: https://rokovania.gov.sk/RPO/M...
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  21:07 08.11.2017

  Materiál nebol dodaný 24 hodín pred rokovaním, ale podľa portálu gov.sk predložený 3.11.

  Materiál nebol dodaný 24 hodín pred rokovaním, ale podľa portálu gov.sk predložený 3.11.

 • Sergej7490
  21:01 08.11.2017

  ked uz sme OT pri tych 155mm granatoch tak pekne obrazky z vyroby v ZVS Snina. Popravde som cakal trochu automatizovanejsiu linku. Ale ako vzorkova vyroba 20k ks/rocne dobre :-)

  ked uz sme OT pri tych 155mm granatoch tak pekne obrazky z vyroby v ZVS Snina. Popravde som cakal trochu automatizovanejsiu linku. Ale ako vzorkova vyroba 20k ks/rocne dobre :-)

 • Sergej7490
  20:51 08.11.2017

  Nutno podotknut ze nezmietla zo stola, ale iba posunula, kedze najslovenskejsia strana nedodrzuje nou samou vyplakane a vydupane koalicne dohody - tj. ze obsiahly material sa na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nutno podotknut ze nezmietla zo stola, ale iba posunula, kedze najslovenskejsia strana nedodrzuje nou samou vyplakane a vydupane koalicne dohody - tj. ze obsiahly material sa na rokovanie vlady doda aspon 24h vopred. Ze material nebol zoponovany a prerokovany na vyboroch je uz uplne nepodstatne. Strasne im musi horiet za zadkom ked sa tak ponahlaju...
  Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  20:33 08.11.2017

  Ďalšie koaličné nezhody, vláda zastavila SNS jeden z najväčších obchodov tohto volebného obdobia (BOV 8x8, VTV 4x4)
  zdroj: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ďalšie koaličné nezhody, vláda zastavila SNS jeden z najväčších obchodov tohto volebného obdobia (BOV 8x8, VTV 4x4)
  zdroj: https://dennikn.sk/936103/dals...
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  19:19 08.11.2017

  Flader strelby su asi tak raz, možno dva krat rocne, pricom nikdy nestriela cely odiel nanaz.
  Sergej: Dik za vysvetlenie. Pri vycvyku sa pouziva cvicna, alebo redukujuca municia, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Flader strelby su asi tak raz, možno dva krat rocne, pricom nikdy nestriela cely odiel nanaz.
  Sergej: Dik za vysvetlenie. Pri vycvyku sa pouziva cvicna, alebo redukujuca municia, to je pravda. Plnu raz s ostrym strelivom nie je nevyhnutne používat.

  Jura99: Skor nez zacnes tvrdit, ze OS SR nenakupuje 155mm municiu, aspoň si pozri Centralny register zmluv. Bez vacsieho hladania som tam nasiel napr. dodavku nábojek.
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  16:48 08.11.2017

  Ono tej ostrej munície tých 16 Zuzán asi moc za rok nespotrebuje. Tak sa určite nenakupuje príliš často.

  Len tak pre zaujímavosť. Má niekto reálne info. o tom, koľko toho 1 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ono tej ostrej munície tých 16 Zuzán asi moc za rok nespotrebuje. Tak sa určite nenakupuje príliš často.

  Len tak pre zaujímavosť. Má niekto reálne info. o tom, koľko toho 1 Zuzana v priemere za rok vystrieľa (cvičnej, prípadne aj ostrej munície)?
  Skrýt celý příspěvek

 • Sergej7490
  16:10 08.11.2017

  Info o 155 OSTREJ municii mam od obchodaka zo ZVS, pravda cca 2 roky dozadu. Strielat mozu, ale na vycvik sa pouziva bud cvicna (nevybuchujuca) municia, alebo municia s redukovanym ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Info o 155 OSTREJ municii mam od obchodaka zo ZVS, pravda cca 2 roky dozadu. Strielat mozu, ale na vycvik sa pouziva bud cvicna (nevybuchujuca) municia, alebo municia s redukovanym ucinkom. Na nacvik postupov pri strelbe sa pouzivala vlozna hlaven (ci sa este pouziva neviem).
  Kazdopadne islo o prirovnanie situacie s vyrobou Konkurzov.
  Donedavna sa urcite vyrabala kontajnerova municia 122mm Agat, Krizna pre zahranicneho zakaznika. Po pristupeni na dohovor o jej zakaze (tento alebo minuly rok) sa tato prestala vyrabat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:58 08.11.2017

  niko: obvykle mě napomínáš, že nechápu psaný text. Pokud se nepletu, tak Sergej psal o munici do Zuzany, že něco je skladem, existuje linka, ale objednávky nechodí. Tedy sdělení, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  niko: obvykle mě napomínáš, že nechápu psaný text. Pokud se nepletu, tak Sergej psal o munici do Zuzany, že něco je skladem, existuje linka, ale objednávky nechodí. Tedy sdělení, které se týká stavu munice 155 v OSSR a objednávek od OSSR, nikoliv obecně o výrobě munice na Slovensku. Výroba 155mm pro třetí stranu koneckonců byla v posledních 25letech +/- 0ks.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  14:22 08.11.2017

  Jura99: Diskutovali sme dve veci. Mnozstvo 155 mm municie v skladoch OS SR a vyroba 155 mm municie na Slovensku. Nespajal by som to.
  Vzhladom na to, ze Snina za posledny rok a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Diskutovali sme dve veci. Mnozstvo 155 mm municie v skladoch OS SR a vyroba 155 mm municie na Slovensku. Nespajal by som to.
  Vzhladom na to, ze Snina za posledny rok a pol nabrala 200 novych zamestnancov je jasne, ze dopyt po jej vyrobkoch sa zvysil. No a tela granatov sa tam normalne robia. Pre koho ich vyrabaju neviem posudit a je to vlastne jedno.
  Taktiez kedze delostrelecky oddiel Michalovce normalne uz roky cvici a striela 155 mm municiu, vychadzam z toho, ze jej mame viac ako len overovaciu seriu. Jedine, ze ma municiu aj z inych zdrojov. To, ze su sklady prazdne sa mi teda preto nezda. Jedine, ze uz vystrielali vsetko az do vycistenia celeho skladu a pripravuje sa nakup dalsej municie. Teda pokial ma Sergej takto dobre informacie o aktualnom stave zasob municie delostreleckeho oddielu Michalovce, popripade Zasobovacej zakladne Poprad.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:13 08.11.2017

  niko:
  pardon, myslel jsem, že myslíš tu zbrojovku v Srbsku .))

  Dneska se mělo na vládě jednat o těch nových vozidlech 4x4 a 8x8 pro OSSR, ale materiál byl vypuštěn z jednání. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  niko:
  pardon, myslel jsem, že myslíš tu zbrojovku v Srbsku .))

  Dneska se mělo na vládě jednat o těch nových vozidlech 4x4 a 8x8 pro OSSR, ale materiál byl vypuštěn z jednání. Tak zase nic a obávám se, že ty BPsV budou na dlouhou dobu jedinou novinkou u pozemních sil OSSR. :(
  Skrýt celý příspěvek

 • pjek
  13:33 08.11.2017

  ->Tesil: Pravdu díž, brachu. Proto vyniká zjevný nesoulad nízké odolnosti techniky i obsluhy. Člověk by řekl, že to je tak schválně k redukci beznadějné části populace... Rád bych ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ->Tesil: Pravdu díž, brachu. Proto vyniká zjevný nesoulad nízké odolnosti techniky i obsluhy. Člověk by řekl, že to je tak schválně k redukci beznadějné části populace... Rád bych se mýlil... Mimochodem, kolik českých a slovenských zdrojů v poslední době půsoví v Sýrii, aby sbírali informace o nejaktuálnějších bojových zkušenostech motivovaných mravně proti motivovaným peněžně? Že by pouze ten můj?
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:08 08.11.2017

  Tak Snina patří pod ZVS (Dubnica), kterou vloni koupila CSG. V ZVS se samozřejmě vyrábí munice, počínaje brokovou přes dělostřeleckou až po raketovou. Samozřejmě "vyrábí" je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak Snina patří pod ZVS (Dubnica), kterou vloni koupila CSG. V ZVS se samozřejmě vyrábí munice, počínaje brokovou přes dělostřeleckou až po raketovou. Samozřejmě "vyrábí" je myšleno spíš že je či byla schopnost vyrábět, protože poptávka posledních 30let byla malá a odešla většina lidí z oboru. Rovněž tam byly všelijaké pokusy o jinou produkci, mj. pistole. Ve Snině se lisují těla granátů 155mm a vozí k montáži do Dubnice, která mj. bere náplň z Explosie.

  Niko: případná objednávka munice 155 od OSSR jistě nebyla motivem k nákupu podniku a ten nákup zhola nic nevypovídá, kolik mají OSSR munice 155mm skladem, celkem může mít pravdu Sergej. Strnad obvykle kupuje podniky v problémech, když v nich vidí perspektivu, protože jsou levné. Pokud se nepletu, má objednávku na 155 od Poláků a nepochybně si věří do budoucích let, ve Snině je produkce toho lisu celkem malá.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  13:07 08.11.2017

  Rase: Pozri tento link. Je to portfolio MSM. Mas tam niekolko typov 155 mm delostreleckej municie. Robia sa v Snine, presne ako to mas aj v tom linku, ktory zavesil Flader. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase: Pozri tento link. Je to portfolio MSM. Mas tam niekolko typov 155 mm delostreleckej municie. Robia sa v Snine, presne ako to mas aj v tom linku, ktory zavesil Flader.

  https://www.msm.sk/portfolio/...
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  12:47 08.11.2017

  Rase, len prvé čo som narýchlo našiel an nete: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase, len prvé čo som narýchlo našiel an nete:

  http://www.topky.sk/cl/10/1526...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:56 08.11.2017

  niko:
  jelikož vyráběli raketomety, tankové powerpacky a významná je určitě i ona těžká stavební technika. Přeci jen CSG nenabízí jen zbraně. S dělostřeleckou municí nemají nic ...
  Zobrazit celý příspěvek

  niko:
  jelikož vyráběli raketomety, tankové powerpacky a významná je určitě i ona těžká stavební technika. Přeci jen CSG nenabízí jen zbraně. S dělostřeleckou municí nemají nic společného, pokud jsem to dobře pochopil.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  11:00 08.11.2017

  Sergej7490: Pokial je nedostatok objednavok na delostrelecku municiu 155 mm, nechapem preco by MSM kupovala zavod v Snine a rozsirovala tak vyrobu. Okrem toho michalovcania chodia ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sergej7490: Pokial je nedostatok objednavok na delostrelecku municiu 155 mm, nechapem preco by MSM kupovala zavod v Snine a rozsirovala tak vyrobu. Okrem toho michalovcania chodia so Zuzanami standardne na ostre strelby. Takze ta overovacia seria by musela byt dost velka.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sergej7490
  09:07 08.11.2017

  Obavam sa ze s tou vyrobou Konkurzov aj munice do 2A42 to bude ako so 155mm municiou do Zuzany. Tj nieco je skladom, existuje linka, len objednavky nechodia a nechodia. Pre Zuzanu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Obavam sa ze s tou vyrobou Konkurzov aj munice do 2A42 to bude ako so 155mm municiou do Zuzany. Tj nieco je skladom, existuje linka, len objednavky nechodia a nechodia. Pre Zuzanu vraj realne existuje len cvicna municia a par kusov ostrej z overovacej serie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  08:18 08.11.2017

  Človek by ani neveril, aký môže byť problém porozumieť písanému textu. Alebo s ami skôr zdá, že poniektorí komentujú články bez toho aby si ich aspoň prečítali...

  Hyena, neviem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Človek by ani neveril, aký môže byť problém porozumieť písanému textu. Alebo s ami skôr zdá, že poniektorí komentujú články bez toho aby si ich aspoň prečítali...

  Hyena, neviem ako Konkurzy, ale munície pre 2A42 bude asi v skladoch práve plno. Druhá vec, že ju tuším aj vyrába firma na Slovensku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  22:36 07.11.2017

  Prinajmenšom na Turru mohli dať aspoň NATO ráž a PŤRS, keď si máme splniť záväzok voči NATu. V prípade konfliktu by sme mali o starosť menej, aj keby sem spojenci neprišli na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Prinajmenšom na Turru mohli dať aspoň NATO ráž a PŤRS, keď si máme splniť záväzok voči NATu. V prípade konfliktu by sme mali o starosť menej, aj keby sem spojenci neprišli na pomoc hneď, aspoň muníciu by nám poslali. Kto vie, koľko tých Konkurzov a slabšej ruskej 30mm máme na skladoch. Nie sú plány v budúcnosti tie Turry využiť ďalej na iných BVP?
  Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  22:02 07.11.2017

  PavolR

  Na druhej strane to modernizované BPsV (BVP) je fakticky ako nové čiže ako píšete "mimo konfliktu je táto technika súčasťou každodenného pracovného prostredia každého ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  Na druhej strane to modernizované BPsV (BVP) je fakticky ako nové čiže ako píšete "mimo konfliktu je táto technika súčasťou každodenného pracovného prostredia každého vojaka" čiže minimálne pre týchto 35ks modernizovaných BPsV (BVP) (ako aj následné akvizície BOV 8x8 a VTV 4x4) by nemalo pracovať (cvičiť) zle a posádky OS SR by ho nemali mať sklon opúšťať pokiaľ už neodišli z OS SR a marazmu z minulosti resp. tých pôvodných BVP-1 a BVP-2 (v prípade BVP-2 platí aj na AČR). Je veľká škoda, že neprezentujú fotky tak exterieru ako aj interieru tj.pracovného prostredia posádky.
  Ale prečo ICH dehonestovať ako horúce zemiaky?
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:02 07.11.2017

  Tesil:
  To platí hlavne v situácii, keď príde "na lámanie chleba", na použitie techniky ako zbrane. Ale mimo konfliktu je táto technika súčasťou každodenného pracovného prostredia ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tesil:
  To platí hlavne v situácii, keď príde "na lámanie chleba", na použitie techniky ako zbrane. Ale mimo konfliktu je táto technika súčasťou každodenného pracovného prostredia každého vojaka. V zlom pracovnom prostredí sa nepracuje dobre a zamestnanci ho majú sklon opúšťať a to neraz aj v prípade, ak na novom mieste dostanú menej peňazí, nieto ešte, keď dostanú viac.
  Ono to nie je tak, že vojaci potrebujú vás, aby ste im milostivo dovolili slúžiť vašej armáde, tak nech sa upokoja s tým, čo sa nájde v niektorom zastrčenom kúte skladu. To vy potrebujete vojakov a aby ste ich získali a udržali si ich, musíte pre nich vytvoriť vhodné pracovné podmienky kombináciou slušného vybavenia a perspektívneho ohodnotenia. A poskytnúť im úroveň ochrany, na akú tieto postaršie BVP jednoducho neboli stavané. Nehovoriac o tom, že sa fakticky blížia k hraniciam svojej životnosti.

  Technika nemusí byť nevyhnutne najmodernejšia, ale mala by spĺňať štandardy 21. storočia, čo v plnej miere zabezpečí iba nová technika. Preto sú aj tieto vozidlá iba dočasným riešením a s nákupom novšej techniky (4x4), budú posúvané ďalej ako horúci zemiak tým jednotkám, u ktorých príde rad na obmenu až neskôr.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sergej7490
  17:02 07.11.2017

  To Mudry.udrzbar:
  Jedine co som sa dozvedel je, ze navadzaci blok na odpalovacom stojane sa vozi komplet z ruska. Rovnako niektore specificke diely. Podielalo sa na tom viac ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Mudry.udrzbar:
  Jedine co som sa dozvedel je, ze navadzaci blok na odpalovacom stojane sa vozi komplet z ruska. Rovnako niektore specificke diely. Podielalo sa na tom viac podnikov, Konstrukta aj byvale VOP Novaky.
  Co som mal moznost vidiet rezy tychto striel tak tam bolo vsetko ruske.
  Aky je sucasny stav neviem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  16:32 07.11.2017

  PavolR
  NGŠ Bečvář řekl,že záleží více na lidech než na technice,nevím co přesně tím myslel.Ale banda lazarů ani s tou nejmodernější technikou válku nevyhraje.
  A to nemluvím o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR
  NGŠ Bečvář řekl,že záleží více na lidech než na technice,nevím co přesně tím myslel.Ale banda lazarů ani s tou nejmodernější technikou válku nevyhraje.
  A to nemluvím o zálohách,nácviku mobilizace atd.
  Nejmodernější technika sama o sobě nic neřeší.
  Skrýt celý příspěvek

 • hurvo
  15:56 07.11.2017

  Fotky nie su a nebudu jedine co zverejni mosr verejne na sieti. Specifikacie dtto.

  Fotky nie su a nebudu jedine co zverejni mosr verejne na sieti. Specifikacie dtto.

 • mudry.udrzbar
  15:46 07.11.2017

  MO SR sa riadi heslom Turra 30 do kazdej rodiny :)

  Nemáte niekto nejaký článok o podrobnostiach licenčnej výroby PTRS Konkurs na Slovensku?

  Skutocne sa este vyraba alebo sa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  MO SR sa riadi heslom Turra 30 do kazdej rodiny :)

  Nemáte niekto nejaký článok o podrobnostiach licenčnej výroby PTRS Konkurs na Slovensku?

  Skutocne sa este vyraba alebo sa pouzivaju skladove zasoby? A je to skutocne povodna zakladna verzia bez nejakej modernizacie?

  Ak existuju vyrobne kapacity na PTRS, nedalo by sa licence vyrabat nieco modernejsie aspon vylepsene Ukrajinske derivaty Kokursu, ktore boli spominane aj v tejto diskusii?

  PTRS su po skusenostiach s poslednych konflitov celkom "IN" zbrane s celkom slusnym vyvoznym potencialom.
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  15:28 07.11.2017

  Mě to také přijde spíše jako vyhozené peníze tu věž a nové vybavení měli dát radši na nějaký levný KOT 6x6 nebo 8x8 nevyšlo by to o moc dráže a vojáci by se nemuseli bát,k že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mě to také přijde spíše jako vyhozené peníze tu věž a nové vybavení měli dát radši na nějaký levný KOT 6x6 nebo 8x8 nevyšlo by to o moc dráže a vojáci by se nemuseli bát,k že najedou na dělobuch a jako bonus by byla delší životnost.
  Jsou někde foto prostoru pro posádku a jak předělali ty zadní dveře s těma nádržema?
  Skrýt celý příspěvek

 • hurvo
  14:14 07.11.2017

  V ramci modernizacie OT vz. 63. a.k.a. bvp1 mohli spravit aj modernizaciu t40-75n (pzkw.4) a t-34-85 co su na pomniku na dukle. Da sa dole veza najebeme tak turru30 a bojova ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V ramci modernizacie OT vz. 63. a.k.a. bvp1 mohli spravit aj modernizaciu t40-75n (pzkw.4) a t-34-85 co su na pomniku na dukle. Da sa dole veza najebeme tak turru30 a bojova hodnota rovnaka.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  14:10 07.11.2017

  Rase

  Prijatím SR do NATO v roku 2004 boli pre OS SR stanovené ďalšie záväzky, ktoré sme sa v rámci Cieľov síl 2006, 2008 a Národných cieľov 2013 pre jednotlivé členské krajiny ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Prijatím SR do NATO v roku 2004 boli pre OS SR stanovené ďalšie záväzky, ktoré sme sa v rámci Cieľov síl 2006, 2008 a Národných cieľov 2013 pre jednotlivé členské krajiny zaviazali plniť. Jedným z najrozsiahlejších záväzkov SR je vybudovanie mechanizovanej brigády, ktorá by bola použitá na obranu SR a v súlade s článkom 5 Washingtonskej zmluvy do spoločného operačného zoskupenia NATO. NC 2013 mb, ako NATO nasaditeľná jednotka so zaradením do síl nižšej pripravenosti má dosiahnuť plnú operačnú pripravenosť od 1. januára 2018.

  V súčasnej dobe prebieha proces certifikácie brigádneho uskupenia v rámci ktorého bolo modernizované vozidlo predstavené prvý krát zástupcom spojeneckých ozbrojených síl tj. roty vyzbrojené modernizovaným BPzV prechádzajúcu procesom certifikácie ich operačnej spôsobilosti.

  Ak teda túto certifikáciu od spojencov v NATO dostanú tak to je vec minimálne dvoch (resp. multi) strán tohto procesu na štandardizácie pri certifikácii (NC 2013 mb).

  ZHRNUTIE MODERNIZÁCIE z článku:

  • Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA;
  • Osádka vozidla je spojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris;
  • Bezposádková veža TURRA 30 od EVPÚ a.s.;
  • SRP disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy sú vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640x480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom,
  • Nový detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit;
  • Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V;
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:23 07.11.2017

  Ať koukám jak koukám, tak nevidím nic, co by na té mašině bylo dle standardu NATO. PTŘS ex-sovětské, kanón taky, podvozek to samé. Nová věž sama o sobě nepřináší nic nového. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ať koukám jak koukám, tak nevidím nic, co by na té mašině bylo dle standardu NATO. PTŘS ex-sovětské, kanón taky, podvozek to samé. Nová věž sama o sobě nepřináší nic nového. Balistická ochrana absolutně mizerná a jen tak tak se vleze do normy STANAG. Jediné co snad je dle standardu NATO je radiostanice a nějaká elektronika. Alespoň to mohli zahalit do multispektrální maskovací sítě - jako Finové.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  08:29 07.11.2017

  PavolR, pochopte, že když nebudeme mít kvalitní techniku, mají pak dovolenkáři větší šanci ;-) Protože jinak je celý ten argument taková blbost, že nechápu, jak ji někdo může ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR, pochopte, že když nebudeme mít kvalitní techniku, mají pak dovolenkáři větší šanci ;-) Protože jinak je celý ten argument taková blbost, že nechápu, jak ji někdo může myslet vážně. Není-li tedy pacifista nebo tak něco, ale pak nechápu, co tu dělá.

  I kdybychom měli techniku nasadit "pouze" proti ručníkářům, není od věci mít velikou technickou převahu, protože v počtu ochotných jít bojovat mají jednoznačnou převahu oni. Takže přeju OSSR, ať se jim daří modernizovat co nejvíce a nejlépe!
  Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  08:16 07.11.2017

  To Sgt Murphy:
  Takže je to jasné, hlavní důvod této modernizace je: mít čárku u závazku v NATO..., jenom nevím, jak chcete reálně (vlastně i "papírově") zlepšit mobilitu a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Sgt Murphy:
  Takže je to jasné, hlavní důvod této modernizace je: mít čárku u závazku v NATO..., jenom nevím, jak chcete reálně (vlastně i "papírově") zlepšit mobilitu a ochranu, když máte původní podvozek BVP a nová věž má pancéřovou odolnost K1?
  Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  08:10 07.11.2017

  To Arthur:
  díky za upřesnění technického řešení ukrajinského BVP - ale i tak si myslím, že je to taková mírně řečeno: z nouze ctnost a systémově se mi to moc nelíbí (stále se mi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Arthur:
  díky za upřesnění technického řešení ukrajinského BVP - ale i tak si myslím, že je to taková mírně řečeno: z nouze ctnost a systémově se mi to moc nelíbí (stále se mi to jeví jako slátanina).
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  07:51 07.11.2017

  Tesil:
  Áno je, a to práve pre to, čo píšete.
  1.- Pri zhoršujúcom sa stave ľudských zdrojov je treba vynaložiť viac do ochrany stávajúcich.
  2.- Obstarožná technika a vybavenie ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tesil:
  Áno je, a to práve pre to, čo píšete.
  1.- Pri zhoršujúcom sa stave ľudských zdrojov je treba vynaložiť viac do ochrany stávajúcich.
  2.- Obstarožná technika a vybavenie znižuje atraktivitu služby v ozbrojených silách - obzvlášť pri pohľade na to, čo majú iní. Potom sa nečudujte, že sa znižujú kritériá.
  Skrýt celý příspěvek

 • alexa123
  07:36 07.11.2017

  Vlasto
  Inak, redakcia, aj keď ste český web, mali by ste asi trochu dbať na úroveň editácie textu v článkoch aj keď sú v slovenčine. Konkrétne v tomto sú niektoré formulácie za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vlasto
  Inak, redakcia, aj keď ste český web, mali by ste asi trochu dbať na úroveň editácie textu v článkoch aj keď sú v slovenčine. Konkrétne v tomto sú niektoré formulácie za hranicou zrozumiteľnosti (pre Slováka!) a je plný gramatických chýb. Asi ako keby ho písal Babiš

  To akože redakcia má kontrolovať či článok dodaný autorom v jeho materinskej reči je napísaný správne? Tento web nemá zbytočné peniaze na to, aby platil slovenského editora ktorý bude hľadať gramatické chyby resp. krkolomné formulácie v článku. Ale môžeš sa ponúknuť redakcii, že im to v ďalších slovenských článkoch urobíš grátis sponzorsky - redakcia sa určite poteší
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  07:13 07.11.2017

  Nakonec jediný platný argument je, že se zachovají pásová BVP dalších 20let. Ostatní argumenty nelze uznat:
  1) cena - není nízká, jde o zhruba polovinu ceny ascod, které je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nakonec jediný platný argument je, že se zachovají pásová BVP dalších 20let. Ostatní argumenty nelze uznat:
  1) cena - není nízká, jde o zhruba polovinu ceny ascod, které je moderní vč. podvozku a jeho životnost je dvojnásobná
  2) časová tíseň pro ISTAR - tu si zavinilo samo MO, o potřebě vybavit ISTAR se ví roky
  3) plavbyschopnost - pásové BVP ji nezbytně nepotřebují, pro ISTAR se mohly koupit plovoucí 8x8 (času bylo dost)
  4) zapojení domácího průmyslu - na ascod se také mohla hodit slovenská věž, s ráží NATO, podvozek mohli stejně tak svařit tam, kde repasovali tento stroj

  Vysloveně bizarní je argument, že jsme ušetřili a ušetřené peníze použijeme jinde. Proboha na prvosledových strojích šetřit ?! A ušetřené peníze utratit třeba za lepší koberec na ministerstvu ? Kdo posadí svého syna nebo manžela do stroje, který mohl být za pár peněz značně odolnější proti zásahu a pošle jej s klidem do války?
  Je to prostě takové opatrné, neodvážné řešení. Tomu napovídá i to utajení, neví se, co tomu řeknou lidi, tak raději ani fotky moc neukážeme a kdo to vyrobil a za kolik peněz už vůbec neřekneme.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  23:43 06.11.2017

  MALI

  Ja som napr. neriešil ukrajinský vežový komplet lebo MY by sme dali aj tak TURRA-30 alebo DVK-30 avšak vedzte, že sa jedná o bezposádkovú vežu ŠKVAL, ktorá obsahuje 30mm ...
  Zobrazit celý příspěvek

  MALI

  Ja som napr. neriešil ukrajinský vežový komplet lebo MY by sme dali aj tak TURRA-30 alebo DVK-30 avšak vedzte, že sa jedná o bezposádkovú vežu ŠKVAL, ktorá obsahuje 30mm automatický kanón ZTM-1, gulomet KТ-7,62 ráže 7,62 mm, 30mm granátomet KBА-117 a dve ukrajinské PTRS BARRIER s doletom 5 000 m.
  A čo sa týka pôvodného motoru 200 kW UDT-20 ten vymenili buď za 298 kW ZTD-2 243 KW (prípadne Deutz TDC2013 L64V), ktorý je výkonnejší a zároveň ekonomickejší.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sgt Murphy
  23:15 06.11.2017

  Nechcem aby môj príspevok niekto bral ako ospravedlnenie, prečo dodnes OS SR nedisponuje modernými bojovými vozidlami pechoty. Ani prilievať olej do ohňa v tejto diskusii. Ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nechcem aby môj príspevok niekto bral ako ospravedlnenie, prečo dodnes OS SR nedisponuje modernými bojovými vozidlami pechoty. Ani prilievať olej do ohňa v tejto diskusii. Ale dôvodov prečo bola aktuálne modernizácia starších BVP v takejto podobe tým najlepším možným riešením je niekoľko.

  Prečo MO modernizuje vozidlá BVP? MO riešilo tieto otázky a prišlo s riešeniami:
  1. Ako zaviesť moderné pásové BVP v čo najkratšom čase
  2. Ako daný problém vyriešiť finančne efektívne bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na aktuálne alebo budúce modernizačné plány MO
  3. Ako zapojiť domáci priemysel

  1. Modernizované vodidlá sú zaradené do výzbroje OS do konca roku.

  Čím SR splní záväzok voči NATO mať vo výzbroji moderné BVP do konca roku 2017. Modernizované BVP budú znamenať zlepšenie v oblasti palebnej sily, mobility, rádiovej komunikácie a v oblasti ochrany posádky.

  2. Finančne efektívne riešenie s minimálnym dopadom na aktuálne aj budúce modernizačné plány OS.

  - Aktuálne sú pre naše MO iné priority než zavedenie nového typu pásového BVP. Podľa modernizačného harmonogramu do roku 2030 sú na aktuálnom programe (začiatok roka 2018) napr. nákup kolesových obrnených vozidiel 8x8, viacúčelové taktické vozidlá 4x4, protitankové systémy, nákladné a ľahké terénne automobily, dokončenie nákupu dopravných lietadiel C-27J, dokončenie nákupu viacúčelových vrtuľníkov UH-60M, nákup viacúčelových taktických lietadiel, nákup 3D rádiolokátorov stredného a krátkeho dosahu, príprava nákupu PLRK stredného dosahu a iné. Aktuálne MO rozbieha modernizačné programy v celkovej (konečnej) sume cca. 4,82 miliardy € (aktuálne na stole a pripravené na schválenie).
  - Na otázku celkovej obmeny alebo možnej modernizácie pásových BVP prípadne iných platforiem na pásovom podvozku (pásová zdravotnícka technika) má dôjsť po až roku 2020 (príprava projektu). V tom istom čase by sa mal riešiť aj napr. nákup novej uvoľňovacej ženijnej techniky.
  - Už máme pre túto techniku vybudované zázemie. Vozidlá BVP máme vo výzbroji už pomerne dlho.

  3. Podpora domáceho zbrojárskeho priemyslu:

  - Generálna údržba podvozku prebieha Slovenskými firmami
  - Výzbroj vozidla je z domácej produkcie (2A42, munícia 30x165 a 9M113 Konkurz)
  - Dotiahnutie vývoja veže Turra 30 a jej zavedenie do výzbroje aj na budúcich vozidlách (BVP na kolesovom a pásovom podvozku)
  Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  22:58 06.11.2017

  Dual

  Na tej ukrajinskej modernizácii BVP-1UM sa mi páči jednak to bočné pancierovanie, ktoré potiahli smerom dole o nejakých 15cm ako aj dynamické panelové ERA komplexy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dual

  Na tej ukrajinskej modernizácii BVP-1UM sa mi páči jednak to bočné pancierovanie, ktoré potiahli smerom dole o nejakých 15cm ako aj dynamické panelové ERA komplexy "Nozh-L". Zaujímavo taktiež vyriešili aj čiastočné zvýšenie stropu zadnej časti na umiestnenie rampy. Tieto riešenia mali dozaista vplyv na váhu nižšiu ako má Šakal / Mexa aby si BVP-čko zabezpečilo plavby schopnosť.

  Inak zaujímalo by ma či slovenské modernizované BVP (BPsV) dostalo aj klimatizáciu čo sa v článku neuvádza.


  Hyena

  Dá sa to aj otočiť, že Čiernych Petrov majú povedzme už min 15 rokov obe Mechanizované brigády, ktoré musia jazdiť na pôvodných skvostoch ako BVP-1, BPzV Svatava ako aj BVP-2, namiesto modernizovaných BVP (BPsV).
  Nové VTV 4x4 ako aj BOV 8x8 tých min 35ks BVP (BPsV) budú v rámci pozemných síl dopĺňať a nie konkurovať si pretože tak či onak sa zachová modernizovaná pásová spôsobilosť mechanizovaného práporu 1. Mechanizovanej brigády.


  Aby sme boli kompletní čo sa týka pásových BVP čo Vlado Bdnár v článku neuviedol je samotná skutočnosť uvádzaná rámci materiálu prebiehajúceho modernizačného projektu označeného v Dlhodobom pláne rozvoja obrany ako "projekt P4-1 Modernizácia alebo obmena BVP"

  Modernizácia alebo obmena BVP ako taká rieši bod 4 predmetného materiálu ako Projekty modernizácie/obmeny ďalšej techniky a materiálu v pozemných silách s prihliadnutím na plnenie prijatých záväzkov

  P4-1 Modernizácia alebo obmena BVP ks
  Príprava projektu 2018~2023
  Dodávky 2024~2030
  Ʃ 450,00 mil €
  Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  22:49 06.11.2017

  K Projektu P1-4:
  z takticko technického pohledu není tato modernizace sice žádné Hi-Tech a moderní BVP (nebo průzkumná vozidla obzvlášť) jsou z hlediska taktických výkonů také ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K Projektu P1-4:
  z takticko technického pohledu není tato modernizace sice žádné Hi-Tech a moderní BVP (nebo průzkumná vozidla obzvlášť) jsou z hlediska taktických výkonů také někde jinde (palebná síla, ochrana, průzkumné schopnosti). Ale tady je třeba vidět ekonomický aspekt (o peníze jde vždy až na prvním místě - mám na mysli rozpočet OSSR) a z tohoto pohledu je to dobrá volba. Schopnosti původního BPzV se z hlediska palebné síly, průzkumných schopností vozidla, snad i ostatních aspektů C4ISTAR rapidně zvýšily při zachování rozumné ceny. Ušetřené peníze armádního rozpočtu mohou investovat jinde. Jako bonus zaměstnají vlastní lidi a udrží si schopnost průmyslu, mimo jiné pro zabezpečení životního cyklu vozidla. Ano, podvozek je takový, jaký je, ale někdy nejde všechno naráz.Podvozek mohou časem buď vyměnit, anebo lépe pořídit celá vozidla nová. Osobně si myslím, že než jít do Šakala, je lepší tahle cesta.Politické aspekty si netroufám hodnotit.

  To Dual:
  K ukrajinskému BVP: připadá mi to celé tak nějak poslepované, nevím, jaký mají jiný motor, ale řekl bych, že vozidlo je hodně těžké na předek, jak vidět, pásy, pojezdy a asi ani transmisi (dohad) neměnili, což se podepíše na spolehlivosti a životnosti podvozku. Nevím, co je vedlo k té šílenosti na korbě za věží, ty bloky dynamické ochrany na bočních stěnách vypadají spíš jako nějaký marketingový tah a věž bude podle mého názoru jeden velký, jak by se to dalo slušně nazvat - propadák. Na původní věž je přibastlena nástavba s 30 mm AK 2A72, kombinovaná s PTRK Konkurs a pro jistotu ještě s 30 mm AGS (vypadá, že vše na jedné ose (ty Konkurzy ale nejsou dost dobře poznat). Všiml jste si toho famózně řešeného zaměřovače? Já tvrdím, že první, co musí být v BVP dobré pro to, aby dobře střílelo jsou pozorovací přístroje a zaměřovač, protože proto, aby mohlo střílet, musí nejprve vidět - to tady zcela určitě není.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  22:26 06.11.2017

  Som zvedavý, ktorý z práporov 1. Mechanizovanej brigády si potiahne tohto Čierneho Petra a bude musieť ďalších 15-20 rokov jazdiť na tomto skvoste, namiesto nového 4x4 Masteru.

  Som zvedavý, ktorý z práporov 1. Mechanizovanej brigády si potiahne tohto Čierneho Petra a bude musieť ďalších 15-20 rokov jazdiť na tomto skvoste, namiesto nového 4x4 Masteru.

 • Tesil
  21:36 06.11.2017

  PavolR
  V době kdy se uvolnila pravidla pro přijímání nových uchazečů o službu v armádě ČR ohledně zdravotní stavu není opravdu technika tím největším problémem.Nevím jak je to v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR
  V době kdy se uvolnila pravidla pro přijímání nových uchazečů o službu v armádě ČR ohledně zdravotní stavu není opravdu technika tím největším problémem.Nevím jak je to v OSSR.
  Pokud ani psychická porucha není na závadu,tak nevím.Ovšem i poloslepý kuchař může uvařit skvělý guláš.
  Skrýt celý příspěvek

 • Dual
  21:28 06.11.2017

  Jak modernizaci BVP vyřešili na Ukrajině: vyměnili motor, zvýšili korbu, nové věže, vylepšené pancéřování atd. Zdroj: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jak modernizaci BVP vyřešili na Ukrajině: vyměnili motor, zvýšili korbu, nové věže, vylepšené pancéřování atd. Zdroj:
  http://special.obozrevatel.com...
  http://headnews.net/news-ukrai...
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  21:17 06.11.2017

  podla mna je tato modernizacia opat spravena velmi racionalne, v chapani mozneho co sa tyka poctu, financii a techniky. Uz zo samotnehu nazvy vozidla vyplyva ze ide o prieskumne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  podla mna je tato modernizacia opat spravena velmi racionalne, v chapani mozneho co sa tyka poctu, financii a techniky. Uz zo samotnehu nazvy vozidla vyplyva ze ide o prieskumne vozidlo a nie BVP v klasickom ponimani. Podla mna aj preto bola obetovana ochrana pred mobilitou - obojzivelnostou. To neponuka ako Puma, ani Lynx ani CV... Niekto spravne vyhodnotil, ze co sa tyka ochrany, nie je mozne dosiahnut pozadovaneho zlepsenia. Ked sa clovek pozrie na samotnu vezu, je jasne, ze pri sebemensom zasahu by boli senzory olamane a stroj ako celok nebojaschopny. Motor a prevodovky na nestastie nechali stare, asi len GO - o kolko sa mohla navysit cena kupov moderneho powerpacku? Dovolim si tipovat, zeby to bolo okolo 100000 EUR...
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  21:03 06.11.2017

  To určite nie, ale ej to argument proti kúpe starého. Pri novom stroji je budovanie nového zázemia samozrejmosť. Ale tu sa jedná o dočasné riešenie. Asi najlepšie to vyjadril Niko ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To určite nie, ale ej to argument proti kúpe starého. Pri novom stroji je budovanie nového zázemia samozrejmosť. Ale tu sa jedná o dočasné riešenie. Asi najlepšie to vyjadril Niko o pár komentov nižšie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  20:59 06.11.2017

  Flader: doufam ze takto v OS SR neuvazuji, jinak BVP zustanene na vecne casy. Zazemi na stary stroj snad neni argument proti nakupu noveho.

  Flader: doufam ze takto v OS SR neuvazuji, jinak BVP zustanene na vecne casy. Zazemi na stary stroj snad neni argument proti nakupu noveho.

 • PavolR
  20:51 06.11.2017

  Tesil:
  Technika, ktorú máme, je v zlom stave a rozpadáva sa bez ohľadu na to, či nás práve niekto ohrozuje alebo nie - takéto predlžovanie životnosti je iba získavaním času.
  A ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tesil:
  Technika, ktorú máme, je v zlom stave a rozpadáva sa bez ohľadu na to, či nás práve niekto ohrozuje alebo nie - takéto predlžovanie životnosti je iba získavaním času.
  A čokoľvek kúpime nové a moderné, bude to proste lepšie, s tým sa nedá nič robiť. ;-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:33 06.11.2017

  PavolR
  My,ale ve skutečnosti nic lepšího nepotřebujeme.To platí pro oba naše státy.Nebo se snad někdo opravdu cítí ohrožen.Vojensky mne neohrožuje nikdo z východu,západu ba ani z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR
  My,ale ve skutečnosti nic lepšího nepotřebujeme.To platí pro oba naše státy.Nebo se snad někdo opravdu cítí ohrožen.Vojensky mne neohrožuje nikdo z východu,západu ba ani z jihu či severu.
  Navíc jsou důležitější věci než pár kusů špičkové techniky.
  Argel
  Trollové jsou zásadně pouze prorusky orientovaní,už to tu zaznělo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  20:25 06.11.2017

  Jura99, ani nie. Na BVP je tu kompletné zázemie, pre nejaké ojazdené CV90 vôbec nič.

  Jura99, ani nie. Na BVP je tu kompletné zázemie, pre nejaké ojazdené CV90 vôbec nič.

 • Jura99
  20:20 06.11.2017

  Pozoruhodne jsou ty tajnosti, poradne neni jasne, kdo to vyrobil. Zas tak spatny krok to neni, kdyz pomineme tu vychodni razi dela. Vyhoda ze vydela domaci vyrobce veze. Ale cenove ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pozoruhodne jsou ty tajnosti, poradne neni jasne, kdo to vyrobil. Zas tak spatny krok to neni, kdyz pomineme tu vychodni razi dela. Vyhoda ze vydela domaci vyrobce veze. Ale cenove je to zhruba na urovni ojetych CV90 ktere koupili Estonci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  20:03 06.11.2017

  To ma sens - jeśli OSSR chce używać BVP-2 to taka unifikacja ma sens
  Tylko trzeba modernować łączność i noktowizje w BVP-2

  Oraz kupić broń przeciwpancerną... Tak jak to zrobili ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To ma sens - jeśli OSSR chce używać BVP-2 to taka unifikacja ma sens
  Tylko trzeba modernować łączność i noktowizje w BVP-2

  Oraz kupić broń przeciwpancerną... Tak jak to zrobili Finowie (Jak się nie ma pieniędzy to się nie narzeka - tylko myśli co warto kupić a co jest "zbyt drogie")

  Jakie środki rozpoznawcze ma zmodernizowany BPzV?
  Skrýt celý příspěvek

 • Argel
  19:59 06.11.2017

  Tesile,
  Vy jste si ještě nezvykl, že tu je u většiny článku nějaký západní troll, co vždy straší s Ruskem a přitom zapomíná, co se děje už pomalu pravidelně na tržnicích na západ ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tesile,
  Vy jste si ještě nezvykl, že tu je u většiny článku nějaký západní troll, co vždy straší s Ruskem a přitom zapomíná, co se děje už pomalu pravidelně na tržnicích na západ od nás?
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  19:59 06.11.2017

  Tesil:
  Separácka zberba či uterácka zberba - ani jedni z nich nebudú mať mimo tankov nič lepšie od tohto. Čo je povedzme relatívne dobré.
  Že nič lepšie od tohto nemáme ani my, je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tesil:
  Separácka zberba či uterácka zberba - ani jedni z nich nebudú mať mimo tankov nič lepšie od tohto. Čo je povedzme relatívne dobré.
  Že nič lepšie od tohto nemáme ani my, je už trocha horšie a dúfam, že to čoskoro vozidlá 8x8 (potenciálne Patrie) a možno aj časť 4x4 zmenia. Lebo od tohto je aj Aligátor Master odolnejší.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  19:56 06.11.2017

  Myslim, ze každému je jasne, ze slovenska armada nemoze modernizovat vsetko naraz. 15 rokov sa nekupovalo nic a teraz vsetko naraz kupit nejde. Tato modernizacia BVP sice nie je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslim, ze každému je jasne, ze slovenska armada nemoze modernizovat vsetko naraz. 15 rokov sa nekupovalo nic a teraz vsetko naraz kupit nejde. Tato modernizacia BVP sice nie je nic svetoborne, no myslim, ze na nasledujuce obdobie postacuje a v prvom rade usetri peniaze na dolezitejsie modernizacie. Radsej mat moderne letectvo a modernu kolesovu brigádu, ako par Lynxov, ci Pum, ale stracat dolezite sposobilosti inde.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  19:39 06.11.2017

  karlosi
  Už jsem se bál,že na ty Rusi nedojde.
  V současných konfliktech spíše přichází v úvahu nepřítel v toyotách.

  karlosi
  Už jsem se bál,že na ty Rusi nedojde.
  V současných konfliktech spíše přichází v úvahu nepřítel v toyotách.

 • Karlos73
  19:25 06.11.2017

  Tesil, táto bojová technika je určená pre ISTAR http://www.mbpo.mil.sk/46581/... (2. mechanizovaná brigáda Prešov) s možnosťou v spoločnom nasadenia s partnermi z NATO, za hranicami ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tesil, táto bojová technika je určená pre ISTAR http://www.mbpo.mil.sk/46581/... (2. mechanizovaná brigáda Prešov) s možnosťou v spoločnom nasadenia s partnermi z NATO, za hranicami SR...práve-že, kludne to môže byť sofistikovaný protivník v hybridnej vojne (čistá špekulácia - pobaltské štáty versus ich rusky hovoriaca menšina, podporovaná Ruskom...ako cez kopirák Dombas a Luhansko...)
  Skrýt celý příspěvek

 • vlasto
  19:23 06.11.2017

  Ono bolo jasné, že tie svine smerácke musia nejako zaplatiť tých 35 ruských kanónov, čo zostalo visieť na sklade. Asi sa ukázalo, že pri plánovanej kúpe cca 70 KBVP, by bola blbosť ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ono bolo jasné, že tie svine smerácke musia nejako zaplatiť tých 35 ruských kanónov, čo zostalo visieť na sklade. Asi sa ukázalo, že pri plánovanej kúpe cca 70 KBVP, by bola blbosť do polovice napchať ruské kanóny a do druhej polky americké. Tak vymysleli túto utajovanú modernizáciu na hranici zmysluplnosti. Typický smerácky prístup - zahmlievať a cálovať.
  Inak, redakcia, aj keď ste český web, mali by ste asi trochu dbať na úroveň editácie textu v článkoch aj keď sú v slovenčine. Konkrétne v tomto sú niektoré formulácie za hranicou zrozumiteľnosti (pre Slováka!) a je plný gramatických chýb. Asi ako keby ho písal Babiš :D
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:46 06.11.2017

  karlosi
  Tím současným nebo budoucím bojištěm myslíš Afganistán?
  Nebo snad budeme bojovat s nějakým sofistikovaným protivníkem?
  Je v pořádku,že slovenská armáda nechce působit ...
  Zobrazit celý příspěvek

  karlosi
  Tím současným nebo budoucím bojištěm myslíš Afganistán?
  Nebo snad budeme bojovat s nějakým sofistikovaným protivníkem?
  Je v pořádku,že slovenská armáda nechce působit dojmem lépe vyzbrojeného partizánského oddílu.To platí i o AČR.Ale je dobré zůstat nohama na zemi a zhodnotit význam obou těchto armád.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  18:46 06.11.2017

  Rase:
  To máte síce pravdu, ale čo keby sme sa na to pozreli cez optiku toho, že Turru 30 chcú zjavne dať OSSR na čokoľvek, čo sa v horizonte nasledujúcich 10-15-20 rokov nakúpi a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase:
  To máte síce pravdu, ale čo keby sme sa na to pozreli cez optiku toho, že Turru 30 chcú zjavne dať OSSR na čokoľvek, čo sa v horizonte nasledujúcich 10-15-20 rokov nakúpi a zavedie do výzbroje? Kúpilo sa teda v prvom rade 35 veží Turra 30, ktoré sa po doslúžení teraz zgenerálkovaných podvozkov môžu umiestniť na niečo iné ...
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  18:35 06.11.2017

  Vyhodene penize. Modernizace stare techniky? Klidne, ale zapadni. Koupit za malo zapadni obrnenou nebo leteckou techniku s modernizacnim potencialem, modernizovat a uzivat dalsich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vyhodene penize. Modernizace stare techniky? Klidne, ale zapadni. Koupit za malo zapadni obrnenou nebo leteckou techniku s modernizacnim potencialem, modernizovat a uzivat dalsich 20 let. Proc ne. Ale cpat penize do koncepcne dalece zastarale techniky, utratit to malo co MO SVK na techniku ma na podobne pseudomodernizace? To nepochopim. Dalsi vyhodene penize a dalsi zaminka pro politika nedelat zadne seriozni nakupy zapadni techniky a v serioznich poctech.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  18:25 06.11.2017

  Malarkey:
  tak podle zástupců MO se po zavedení nového bojového vozidla, staré BVP-2 nějak zmodernizují a uloží do mobilizačních skladů. Co ta modernizace bude obsahovat je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Malarkey:
  tak podle zástupců MO se po zavedení nového bojového vozidla, staré BVP-2 nějak zmodernizují a uloží do mobilizačních skladů. Co ta modernizace bude obsahovat je otázkou. Může to být jen udržení v chodu, něco ve stylu finských BMP-2 nebo třeba i MEXA (tedy bez Turry). Záleží na ceně a ochotě investovat.
  Osobně jsem modernizaci jako je tohle ale i BMP-3 Dragun a podobně, nikdy moc nepochopil. Přeci jen nová věž s novou výzbrojí a elektronikou je dražší jak samotný podvozek. Ten je potřeba překopat vnitřek a upravit. Výsledek má životnost poloviční, než nový stroj a cenová úspora je tak minimální. Nedej bože když vymění motor atd. Navíc jsou zde konstrukční omezení. Ve výsledku tak je modernizované pásové BVP, porovnatelné tak akorát se staršími KBVP (Pandur už není zrovna top) a cenově na něm stejně nic neušetří
  Skrýt celý příspěvek

 • Malarkey
  18:05 06.11.2017

  Já osobně to nepovažuji za tak špatný krok ( za předpokladu že to nijak neovlivní plánované modernizace obrněné techniky OSSR, jako že asi ano :) ).
  Popravdě by mi podobná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já osobně to nepovažuji za tak špatný krok ( za předpokladu že to nijak neovlivní plánované modernizace obrněné techniky OSSR, jako že asi ano :) ).
  Popravdě by mi podobná modernizace dávala smysl i u AČR ( motor, schopnost vést palbu v noci a elektronika) u českých BVP, kdy by se modernizované stroje po příchodu nových strojů dali předat zálohám nebo schovat jako uloženky. Neumím si představit že bude třeba za 10 let potřeba vytáhnout ze skladu původní BVP a budou při nasazení ještě co platná. Takováto lehká modernizace by to vyřešila. Je to ovšem jenom můj názor.
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  17:21 06.11.2017

  Pán Bednár súhlasím s článkom, hlavne čo sa týka MO SR a transparentnosti tendrov... Čo sa týka parametrov modernizovaného BPzV, bojová hodnota sa zvýšila, ale niesom príliš ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pán Bednár súhlasím s článkom, hlavne čo sa týka MO SR a transparentnosti tendrov... Čo sa týka parametrov modernizovaného BPzV, bojová hodnota sa zvýšila, ale niesom príliš presvedčený, či ešte má zmysel modernizovať túto zastaralú platformu pre súčasné a budúce bojisko... 35 ks, OK, ale už ísť cestou nových platforiem ako Patria AMV, CV-90,...a hlavne s kompatibilnými zbraňovými systémami s NATO.
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  16:50 06.11.2017

  Ako dočasné riešenie to nieje až také zlé. Samozrejme, že to je modernizácia starého stroja. Nikdy nedosiahne úroveň strojov nových, ale aspoň trocha zvýši schopnosť strojov, ktoré ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ako dočasné riešenie to nieje až také zlé. Samozrejme, že to je modernizácia starého stroja. Nikdy nedosiahne úroveň strojov nových, ale aspoň trocha zvýši schopnosť strojov, ktoré tak či tak budú slúžiť ešte niekoľko rokov. Priorita pozemného vojska je predsa len momentálne prezbrojenie "prešovskej" brigády na kolesovú platformu.
  Skrýt celý příspěvek