NÁZOR: Problém Evropy - Islám

Foto: Evropská muslimská unie? / Grafika AN
Evropská muslimská unie? / Grafika AN

Tento příspěvek vznikl jako reakce na článek sociologa Stanislava Bilera "Až nás zničí islám". Cílem následujících odstavců není troubit do útoku proti Islámu, ale pokusit se vyvolat celospolečenskou seriozní debatu o pravděpodobných a reálných problémech, které nárůst počtu muslimů v Evropě přináší a přinese.

Boj o zdroje

Problém je velmi široký a má řadu vrstev. Je jasné, že následující odstavce nejsou komplexním popisem reality. Takové ambice autor nemá. Jedná se spíše o upozornění na možná a pravděpodobná rizika plynoucí z nárůstu moci muslimské obce v Evropě. Jde o úhel pohledu, který nemůže být ignorován.

Je nutno začít zeširoka...

Začneme u imigrace obecně, kde spadá nejen imigrace muslimů, ale i dalších národností a náboženství. Je třeba si přiznat několik klíčových faktů.

V této společnosti, ostatně jako v jakékoliv jiné, jde především o boj o zdroje. Mezi zdroje nepatří jen ropa/plyn, ale i snad důležitější voda, úrodná půda, jídlo, čerstvý vzduch a stran politické korektnosti, také životní partner/partnerka. Důvod zmínění posledního “zdroje“ je ten, že jen díky němu je možné zajistit pokračování lidského rodu.

Kdo a s kým vůbec o zdroje bojuje? Jsou to nejrůznější sociální celky. Na národní úrovní to jsou jednotlivé státy, ale třeba také obří korporace. Na nižší sociální sítí kraje, města, vesnice a pak především rodiny.

Rodina je základní jednotkou, která bojuje o zdroje. Další dělení nemá moc smysl, protože bez rodiny, své skupiny, nemá jednotlivec šanci na přežití, tudíž nemá logiku upřednostňovat své potřeby nad potřebami členů rodiny.

Boj o zdroje však v žádném případě nevylučuje spolupráci, ba naopak. Stejně tak nevylučuje ani altruistické chování, jak mezi státy, skupinami, tak jednotlivci.

Kooperace a křesťanství

Spolupráce, či kooperace, je jedním z hlavních důvodů, proč je lidský druh z biologického hlediska tak úspěšný. Nezbytnou a zásadní podmínkou efektivní kooperace však je, aby členové skupiny sdíleli stejné cíle, kulturní a sociální hodnoty, zásady a aby každý člen skupiny byl kooperující skupině k užitku.

Ať si každý myslí o Evropské unii své, dle mého soudu právě Evropská unie zajišťuje, aby státy Evropy sdílely stejné hodnoty a vize. Ať je to třeba od nejrůznějších společných norem, právních úprav, stejných evropských vizí, až po provázanou ekonomickou spolupráci.

V Evropě, pokud pomineme ničivé ozbrojené konflikty mezi evropskými státy v 19. nebo 20. století, šla kooperace rozběhnout poměrně snadno. Důvod? Většina států Evropy se opírá o společnou, především křesťanskou, historii, kulturu a společensko-politickou tradici.

Nemusíme být nutně věřící, ale křesťanství je tmelící prvek, který spojuje lidí napříč celou eurokontinentální a anglo-saskou společností. Tedy umožňuje sdílet stejné společenské a kulturní hodnoty a usnadňuje tak kooperaci – efektivnější využívání zdrojů a lepší šanci na přežití.

Proč je křesťanství tmelící prvek? Je to o sdílení stejných hodnot, historie, postojů a společenských zvyklostí, např. křesťanské „pomáhej bližnímu svému.“ Ať už si můžeme o současné církvi myslet, co chceme, křesťanství, ostatně jako každé jiné náboženství, vytváří a zjišťuje pospolitost mezi lidmi.

Křesťanství má přitom oproti jiným náboženstvím jednu zásadní výhodu. Křesťanství a světské záležitosti jsou v Evropě oddělené, a to i například v extrémně katolickém Polsku. Člověk se řídí stejně tak lidskými zákony jako náboženskými předpisy a zodpovídá se za své chování jak ostatním lidem, tak i svému svědomí. Odpovědnost Bohu je věcí soukromí.

Extrémní příklad – pokud někoho úkladně zabiji, jde vždy o zločin. Nemohu to ospravedlňovat svou vírou.

Renesance, humanismus, reformace

Tento stav nebyl v Evropě od pradávna. Ještě v raném středověku byl život na zemi brán jako příprava na posmrtný život. Není divu, průměrná délka života byla cca 30-40 let, smrtelné nemoci, tvrdá až otrocká práce a neustálé vedení k tomu, že monarchové a aristokrati mají své pozice založené na nadpřirozeném principu, to nevypadalo jako ideální způsob prožití lidského života.

Naše křesťanská civilizace však prodělala v 13. až 14. století zásadní obrat, kdy se oživily některé ideály antiky. V Evropě nastupuje renesance a humanismus.

Život přestává být jen přípravou na věčnost, ale začíná se vyzdvihovat hodnota každého lidského života, jeho svoboda, svobodná vůle rozhodování, nezávislost a potřeba zdokonalovat sám sebe, společnost a okolí. Dochází k důležité změně – obrací se pozornost od představy předurčení člověka k určitému osudu zde na zemi k představě, že lidský život zde na zemi a následně také posmrtný život jsou v rukou člověka samotného.

Konec toho co někteří nazývají "temným" středověkem zapříčinilo také vydání 95 tézí Martina Luthera v roce 1517. Práce a snažení Luthera odstartovala obrodu křesťanské církve, jejichž konání té doby se odlišovalo od učení Bible. Můžeme zmínit odpustky, obludnou korupci všeho druhu a nejrůznější církevní poplatky.

Díky těmto změnám došlo k obrovskému rozmachu evropské civilizace. Počet lidí rostl, zlepšovala se životní úroveň, došlo k výrazným vědeckým objevům, jak v technice, tak lékařství. Křesťanství přestalo zasahovat násilně a kontraproduktivně do fungování společnosti a stálo se více niterní záležitostí každého jednotlivce. Tento proces ještě neskončil, a trvá dodnes.

V Evropském prostředí také vznikla myšlenka národních států. Moderní pojem „státu“ poprvé definoval italský politik a filozof Niccolò Machiavelli na přelomu 15. a 16. století a rozvinul ji Thomas Hobbes o století později. Jejich práce daly vzniknout národním evropským států, s politickým zřízením a trojitým dělením mocí – zákondarnou, výkonnou a soudní.

Islámská historická větev

Proč tento historický vývoj v článku o Islámu připomínám? Je třeba si uvědomit, že muslimský svět renesanci, humanismus a reformaci církve neprodělal.

Stejně tak myšlenka národních států s geografickými hranicemi je v muslimském světě velmi slabá a její myšlenky byly převzaty z evropského učení. Obyvatele muslimského světa, resp. jeho významná část, dávají spíše přednost svému klanu nebo kmenu, před evropským pojetím národního státu.

Kde je tedy problém? Muslim je v prvé řadě muslimem ctícího Alláha, následně členem svého klanu (rodiny) a teprve poté příslušníkem daného státu . Jinak řečeno, pro (resp. pro významnou část) muslimů je život na zemi přípravou na věčný život a světské zákony jsou před Alláhem nicotné.

Islám mnohem více řídí život muslima ve společnosti, jeho sociální vztahy, chování, kulturní zvyklosti a cíle, než křesťanství. Jeho náboženství mu říká, jak má trestat provinilce všeho druhu, kdy má jíst, kdy se má modlit, jak žít a především jak šířit islámskou víru. Chybí zde úplně tolik přehlížená křesťanská nauka "milovat budeš i své nepřátele". Predominantní je zde starozákonní idea "oko za oko, zub za zub".

Velmi zajímavé by bylo zjistit, kolik v Česku žijících muslimů se cítí v prvé řadě Čechy, Moravany nebo Slezany a až poté muslimy, a kolik muslimů se cítí být na prvním místě členy muslimské obce, která vykazuje některé známky státního zřízení.

Zde je jádro problému. Dle mého soudu je islám naprosto diametrálně odlišný od evropských hodnot, které vzešly z přerodu původních křesťanských státoprávních tradic díky renesanci, humanismu a reformaci. Islám je v euro-atlantické civilizaci cizorodý prvek s naprosto jiným přístupem k lidskému životu a fungování společnosti.

Konfrontace islámské a evropské civilizace přináší řadu potenciálních rizik. Můžeme zmínit kooperaci o zdroje mezi skupinami kulturně blízkými a sdílející stejné hodnoty a životní postoje. Dle mého je velmi pravděpodobné, že muslimové dají přednost vždy své muslimské komunitě před jinověrci či dokonce bezvěrci, byť by to byli jejich sousedé z vesnice či města.

Budou spolupracovat mezi sebou, aby získali, co největší podíl na moci a zdrojích. Samozřejmě, není to nutně nic špatného – pro muslimy. Jakou roli v tom však budou hrát jinověrci a bezvěrci, tedy lidé, kteří z pohledu muslimů ještě nenašli správnou cestu životem?

Jistě, mezi muslimy je významné procento slušných a hodných lidí, kteří nemají potřebu měnit státní zřízení a kulturní zvyky v zemi, která je přijala mezi sebe. Avšak otázka je, až muslimové v Evropě dosáhnou dostatečně velkých počtu a založí vlastní politické strany s vlastním „islámským“ programem, koho tito slušní muslimové budou volit? Kolik muslimů dá přednost zákonům a lidem státu, před svou komunitou?

Islámská naděje“ pro Evropu

Dovolte, abych nyní ocitoval několik úryvků z knihy Tři svícne za budoucnost známého ekologa, klimatologa a filozofa Václava Cílka.

Do knihy přispěla řada autorů, Břetislav Tureček píše: „ Asi nejvíce mě z vidiny posilování islámské přítomnosti v Evropě zamrazilo při dvou příležitostech. Poprvé když jsem v palestinské Gaze seděl na koberci v mešitě s místním inženýrem, hluboce věřícím muslimem, který mi vysvětloval, že přijetí islámu jednou přinese i nám, českým křesťanům a neznabohům spásu. ´I lidé v Česku se musejí vydat na cestu islámu. My vám v tom ale rádi pomůžeme, vždyť i vy si zasloužíte, abyste neskončili v pekle a dostali se do ráje!´“

Pan Tureček dodal, že ten „chlapík“ to jistě nemyslel zle a ani se tak nechoval. Naopak byl velmi milý a nápomocný „asi jako psycholog, psychiatr nebo kamarád, který se jako profesionál snaží opravdu z hloubi duše pomoci bližnímu.“

Podruhé jsem se se vnitřně zachvěl před pár lety na jedné přednášce v centru Prahy. ´Pokud by v Česku jednoho dne početně převážili muslimové, bylo by logické, kdyby kandidovali do parlamentu a pak by uzpůsobovali zákony svým představám – i třeba zavedením islámského práva šaría.´... ´to by přece zcela odpovídalo demokratickým zásadám této země,´“ pokračuje ve svém příspěvku pan Tureček s tím, že i tento pán se choval slušně a mluvil klidným hlasem.

Dlužno také dodat, že pan Tureček se zmiňuje o známém arabském muslimovi, který zcela ctí kulturní tradice naší země a nikdy by ho nenapadlo někomu vnucovat svou víru. Otázkou však je, kolik takových lidí je a zda mají v muslimské komunitě rozhodující slovo – osobně o tom velmi pochybuji.

Netřeba se okamžitě bouřit proti každému muslimovi, kterého uvidíme. Na druhou stranu bychom jasně měli říct každému nově příchozímu, že kulturní tradice naší země, náboženství a historie se nebudou přizpůsobovat hostům, ale, že hosté se přizpůsobí nám.

Stejný přístup zaujaly muslimské státy vůči všem ostatním. Není tedy důvod proč stavět sami sebe do nevýhodné pozice.

Nárůst počtu muslimů v Evropě

Podívejme se na nárůst muslimské populace v Evropský zemích. V současné je ve Francii 7,5 % muslimů, v roce 2030 to však bude však již 10,5 %. Přibližně stejné procento muslimů bude v roce 2030 tvořit populaci v Belgii, Rakousku nebo Švédsku. Podobná situace je i v dalších zemí „staré“ Evropy.

Za jak dlouho se začne muslimská komunita hlásit o větší podíl na moci přesně dle demokratických principů? Jaký program bude těchto možných islámských stran zvolených demokraticky?

Zahalování žen, islámská výuka na školách, uzemní celky s vlastním řízením podle práva šaría? Stále máte pocit, že se nic neděje?

Vkrádá se také do toho otázka demografická, tedy věkové rozložení v muslimské komunitě a u původních obyvatel Evropy. Větší porodnost znamená, že mezi evropskými muslimy (a obecně v celém muslimském světě) je větší procento mladých lidí.

Přitom mladí lidé, tedy od 15 do 25 let, jsou, slovy českého neuropatologa doktora Koukolíka „jedni z nejnebezpečnějších tvorů na planetě.“ Jde o věkovou skupinu, která má vlivem vysoké hladiny testosteronu sníženou schopnost vnímat rizika – ostatně proto se od 18 let chodí na vojnu.

Otázka je, jak se tato mladá komunita muslimů, kteří žiji vydědění v ghetech na okrajích velkých evropských měst bude v následujících letech chovat. Tisíce mladých frustrovaných muslimů, bez šance na budoucnost, partnerky a společenské prestiže je a i nadále bude dokonalým odchytným rybníkem pro nejrůznější radikální skupiny.

Ostatně stejné důvody – tedy frustrace (včetně sexuální), špatná ekonomická situace, špatné vyhlídky na budoucnost mladých lidí – zažehly revoluce v velké části arabských zemích. Byli to právě mladí lidé, kteří vyšli do ulic a kteří se chytili zbraní.

Dobře organizované mocenské struktury, včetně militantních a radikálních, pak mladé rozhněvané muslimy nahnaly do svých organizací, aby sloužily jejich zájmům – viz. Libye, Egypt, Sýrie nebo Irák.

Dovětek

Nárůst počtu muslimů v Evropě představuje jednoznačně možný zdroj problémů. Měli bychom velmi rychle opustit cestu předstírané politické korektnosti a rozhodně říct, že chceme Evropu křesťanskou, ctící kulturní tradice, za které naši předci bojovali století a platili krví.

Dle mého multikulturismus selhal. Jedině homogenní, stejné kulturní, společenské a životní postoje ctící skupina může úspěšně spolupracovat a bojovat o své místo na Zemi. Takovou skupinou vidím Evropskou unii stojící na základech křesťanského učení odkazující na antické učení, které znovu oživila renesance a humanismus.  

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kolapsy společností a bezpečnost ČR

Dne 24. září 2014 pořádalo Společné operační centrum Ministerstva obrany celodenní konferenci na ...

Vztah k armádě

Redakce Armádních novin mně požádala, abych jednak ze svého osobního hlediska, jednak z analytického ...

Kdo je islámský stát, co sleduje a čím je nebezpečný?

V každodenním zpravodajství se dozvíme, kde probíhají boje v Sýrii a Iráku, a co na to říkají Turci, ...

Speciální jednotky proti ISIS

Minulý týden se ve na stránce amerického portálu SOFREP (Special Operations Forces Situation Report) ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Ultramarinus
  11:39 10.01.2015

  Průzkum názorů "mírumilovné islámské většiny" (tj těch jiných než "zlých extremistů") v AJ.: http://www.thereligionofpeace.... Je to počtení pro silné ...Zobrazit celý příspěvek

  Průzkum názorů "mírumilovné islámské většiny" (tj těch jiných než "zlých extremistů") v AJ.: http://www.thereligionofpeace....

  Je to počtení pro silné žaludky, ale koho téma skutečně zajímá, velmi doporučuji.Skrýt celý příspěvek

 • viktor.sieger
  14:07 16.12.2014

  Já křesťanskou Evropu nechci, chci Evropu sekulární.

  Já křesťanskou Evropu nechci, chci Evropu sekulární.

 • jan.bruckner
  19:01 04.12.2014

  velice pěkný článek! dle mého názoru multikulturalizmus skutečně není dobrý!!!

  velice pěkný článek! dle mého názoru multikulturalizmus skutečně není dobrý!!!

 • Jan Horten
  03:42 07.11.2014

  Pandur.cz - On hlavně ale EU soud pro lidská práva islámské právo šaría prohlásil za protidemokratické a s demokracií neslučitelné a odporující lidským právům. Bylo to prohlášeno v ...Zobrazit celý příspěvek

  Pandur.cz - On hlavně ale EU soud pro lidská práva islámské právo šaría prohlásil za protidemokratické a s demokracií neslučitelné a odporující lidským právům. Bylo to prohlášeno v rozsudku EU soudu pro lidská práva z 13. února 2003. Turecký ústavní soud zakázal v Turecku stranu Refah (Welfare Party), proto, že tato islámská strana obhajovala a chtěla zavedení práva šaría v Turecku. Jelikož je Turecko signatářem EU úmluvy o lidských právech, tak se strana Refah odvolala k EU soudu pro lidská práva do Štrasburku a chtěla dosáhnout zrušení rozhodnutí tureckého ústavního soudu. EU soud pro lidská práva ale potvrdil rozsudek tureckého ústavního soudu o zákazu strany Refah z důvodu, že islámské právo šaría je v rozporu s demokracií a je nedemokratické!!! Tady je odkaz, kde předběžné rozhodnutí kritizuje muslimský právník profesor Ali Khan -- http://www.jurist.org/forum/fo... -- a doufá, že EU soud pro lidská práva svůj rozsudek nepotvrdí. A zde je odkaz na celý rozsudek EU soudu pro lidská práva, který rozsudek naštěstí potvrdil a v konečném odůvodnění zůstalo, že důvodem zamítnutí žaloby je i to, že šaría je NESLUČITELNÁ S DEMOKRACIÍ A LIDSKÝMI PRÁVY. -- http://hudoc.echr.coe.int/site... Skrýt celý příspěvek

 • Pandur.cz
  22:42 05.11.2014

  Snaha zarazit zákonem financování takových aktivit ze zahraničí a odmítnutí šariíi již řešila OSN dosti nepříjemným dopisem rakouské vládě. Odmítnutí šaríi je údajně "omezování ...Zobrazit celý příspěvek

  Snaha zarazit zákonem financování takových aktivit ze zahraničí a odmítnutí šariíi již řešila OSN dosti nepříjemným dopisem rakouské vládě.
  Odmítnutí šaríi je údajně "omezování lidských práv"....Skrýt celý příspěvek

 • Pandur.cz
  22:40 05.11.2014

  Aktuální dění: Našim jižním sousedům patrně dochází trpělivost. Na zítra má FPÖ údajně svolávat demonstraci do Vídně proti stavbě Islámské školy pro imány, původně vedené jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Aktuální dění:
  Našim jižním sousedům patrně dochází trpělivost. Na zítra má FPÖ údajně svolávat demonstraci do Vídně proti stavbě Islámské školy pro imány, původně vedené jako mateřskou školu, následně islámské gymnázium a nyní již jako školu pro imány.Skrýt celý příspěvek

 • Pandur.cz
  19:23 03.11.2014

  Otázka je, jak toho dosáhnout ? Jak docílit toho, aby naši představitelé používali selský rozum a hlasovali ve prospěch svých občanů a aby nesledovali pouze své krátkodobé cíl ...Zobrazit celý příspěvek

  Otázka je, jak toho dosáhnout ?
  Jak docílit toho, aby naši představitelé používali selský rozum a hlasovali ve prospěch svých občanů a aby nesledovali pouze své krátkodobé cíl dané délkou volebního období ?

  Jak je donutit, aby se postavili za svou zemi i na půdě EU ?
  Zde se obávám diktátu a připos*anosti, nikoliv státnického přístupu.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:08 03.11.2014

  Pro Pandur.cz Plne s Vami souhlasim, zvlaste v prvnim z Vasich prispevku. Ten ideal (sdileneho lidstvi) ktery jsem zminil se neda praktikovat v urcitych castech sveta stejne ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro Pandur.cz

  Plne s Vami souhlasim, zvlaste v prvnim z Vasich prispevku. Ten ideal (sdileneho lidstvi) ktery jsem zminil se neda praktikovat v urcitych castech sveta stejne jako v Evrope. Evropska tradice je nam draha a pres nektere nedostatky, je nasi vysadou. Ta je, jak autor spravne rekl, zalozena na humanism, ktery byl podkladem pro demokraticke revoluce a pozdejsi vznik USA.

  My ted tak rikajic zijeme na tom, co pripravily predchozi generace. Nemyslim, ze je za co se stydet, jen to trochu 'doladit' a prizpusobit soucasne dobe. Rozhodne musi ve spolecnosti existovat vzajemena umluva na podminkach koexistence a ta musi byt zavazna pro vsechny pritomne, vcetne mensin. Kazdy statni utvar musi tu a tam ukazat 'silnou ruku'.Skrýt celý příspěvek

 • Pandur.cz
  12:54 03.11.2014

  Než mě někdo osočí z rasismu, tak raději rovnou doplním myšlenku ohledně romského etnika, byť téma článku je trochu mimo. Začarovaný kruh, který jsem zmínil, znamená absenci ...Zobrazit celý příspěvek

  Než mě někdo osočí z rasismu, tak raději rovnou doplním myšlenku ohledně romského etnika, byť téma článku je trochu mimo.
  Začarovaný kruh, který jsem zmínil, znamená absenci vzdělání, z toho pramení nízká zaměstnanost a sociální problémy spjaté s určitou procentuální mírou kriminality.
  Začarovaný kruh je pro tuto menšinu vlastními silami pravděpodobně neprolomitelný. Minimální vzdělání = minimální zaměstnatelnost = minimální příjmy = minimální vzor pro další generaci = stereotyp = apatie = závislost na sociálním systému.
  Proto by měl vedle důsledného vymáhání zákona nastoupiti kvalitně promyšlený grantový systém na podporu vzdělání, čímž by se mohlo dosáhnout vytvoření vrstvy romské elity, která by byla výrazným krokem vpřed. Vzor a příklad pro ostatní.
  Nikoliv plýtvání peněz a času na programy, které (už dvacel let) nikam nevedou a nikoliv pozitivní diskriminace.

  Adminovi se omlouvám za oftopic.Skrýt celý příspěvek

 • Pandur.cz
  08:59 03.11.2014

  Představte si u nás další etnikum, odlišné navíc i kulturou a hlavně náboženstvím s minimální schopností se ztotožnit s ideou právního státu a demokratické společnosti. Netvrdím, ...Zobrazit celý příspěvek

  Představte si u nás další etnikum, odlišné navíc i kulturou a hlavně náboženstvím s minimální schopností se ztotožnit s ideou právního státu a demokratické společnosti. Netvrdím, že plošně a všichni muslimové jsou potenciální nebezpečí. S ohledem na současný vývoj v západních zemích usuzuji, že my rozhodně nebudeme nějaká výjimka, až jich tu bude určité procento.

  Navíc náš stát nezvládá už teď začlenění cikánského etnika do společnosti, kde prim hraje "pouze" etnická odlišnost. Přitom možnosti by tu byly, aby se prolomil začarovaný kruh, ve kterém jsou příslušníci této menšiny uzavřeni.

  Kde berete jistotu, že s muslimy to bude lepší, když nezvládáme ani takový "jednoduchý" problém jako soužití Romy ?Skrýt celý příspěvek

 • Pandur.cz
  08:51 03.11.2014

  Obávám se, že lidskost je pojem, se kterým se radikálové neztotožňují. Viz etnické čistky na území Iráku a Sýrie. Uřezávání hlav zajatcům, vraždy civilistů.... Pokud jsou ...Zobrazit celý příspěvek

  Obávám se, že lidskost je pojem, se kterým se radikálové neztotožňují. Viz etnické čistky na území Iráku a Sýrie. Uřezávání hlav zajatcům, vraždy civilistů....

  Pokud jsou muslimové v menšině, problém není, pokud si zde u nás vytvoří silné předmostí jak v ostatních západních zemích, budeme čelit stejnému problému za 10-20 let.

  A tohle mým dětem nadělit nechci.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  03:04 03.11.2014

  pro Gavl Lidskost (vzajemnost) je nam dana nasim spolecnym puvodem, bez rozdilu rasy ci viry. Jde jen o to ji praktikovat a tim si sam sobe vyhovet. Za venkovni fasadou jsou ...Zobrazit celý příspěvek

  pro Gavl

  Lidskost (vzajemnost) je nam dana nasim spolecnym puvodem, bez rozdilu rasy ci viry. Jde jen o to ji praktikovat a tim si sam sobe vyhovet. Za venkovni fasadou jsou lide velmi podobni jako jsme my. Viditelne rozdily nejsou podstatne. Mame vsichni ty same potreby - zit v souladu a bezpecnosti.

  Kde je vule, tam je i cesta!

  Rika se, ze preriti vyzaduje tvrdost a ze priroda je sama kruta. Podivejte se na prilozene video; ukazuje neco jineho. http://www.youtube.com/watch?v... Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  23:10 02.11.2014

  Adanedhel Asi byste si měl znovu přečíst článek a pak můj příspěvek a vymyslet nějakou diskuzně uchopitelnější formulaci vašich pocitů z toho vzešlých. z.a.p Přečetl jsem si ...Zobrazit celý příspěvek

  Adanedhel
  Asi byste si měl znovu přečíst článek a pak můj příspěvek a vymyslet nějakou diskuzně uchopitelnější formulaci vašich pocitů z toho vzešlých.


  z.a.p
  Přečetl jsem si váš příspěvek a považuji jeho myšlenku za velmi lidskou.
  Ačkoli sám tak lidský nejsem. Každý má být tam kam patří, rasově , kulturně atd. Pokud se mu doma něco nelíbí tak ať dělá něco proto, aby to bylo jinak. Nebo ať jede do USA.Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  21:41 02.11.2014

  No jasně GAVL, jasně, Jan Grohmann je úplný muslimský terorista.

  No jasně GAVL, jasně, Jan Grohmann je úplný muslimský terorista.

 • GAVL
  20:47 02.11.2014

  Pane Grohman prosil bych méně křesťanské agitace.
  Některé myšlenky tohoto článku považuji za stejně nebezpečné jako to před čím varuje.

  Pane Grohman prosil bych méně křesťanské agitace.
  Některé myšlenky tohoto článku považuji za stejně nebezpečné jako to před čím varuje.

 • z.a.p
  01:04 02.11.2014

  Zajimam se prevazne o technicke zalezitosti armadni vyzbroje, lec jsem 'zabloudil' na predni stranku a precetl si aktualni clanek, ktery je velmi dobre napsan. Jelikoz jsem sam ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajimam se prevazne o technicke zalezitosti armadni vyzbroje, lec jsem 'zabloudil' na predni stranku a precetl si aktualni clanek, ktery je velmi dobre napsan. Jelikoz jsem sam pristehovalec do Noveho sveta, mohu Vam poskytnout (jak doufam) unikatni perspektivu a tou je myslenka snasenlivosti, tak jak my ji praktikujeme zde.

  Doufam, ze to do urcite miry pomuze ctenari pochopit, co je zakladem problemu specielne v evropskem prostredi. Predevsim, Evropa je jiz celastoleti 'natlacena' vlasnim obyvatelstvem. Tato skutecnost primela v minulosti mnoho Evropanu se vystehovat do Noveho sveta. V Novem svete jsou si lide vice 'rovni' a neobavaji se, ze je nekdo 'omezi' ci 'vytlaci' z jejich prostoru. Tudiz, asi proto je Evropan daleko citlivejsi na nove se dostavivsi obyvatele a tomu se nelze divit.

  Dalsi vec k zamysleni se nad puvodem novodobeho 'stehovani narodu' je vyvoj po konci studene valky. Byli jsme svedci nekolika vyznamnych invazi zaopadnich zemi do stredni Asie a severni Afriky. To s sebou prinasi problem uprchlictvi; Tamejsi lide ztratili strechu nad hlavou a casto I rodinne prislusniky. Strucne a jednoduse hledaji misto na Zemi kde zacit novy zivot. Vlady v EU zcela evidentne (a v souladu se zminenymy filantropickymi principy) toto presidlovani umoznuji. Neni to tedy tolik z toho duvodu, ze by nekdo svehlave zacal nekde 'roztahovat' z vlastni vule - musi byt do toho prostredi vpusten. Tudiz - jsou-li ztiznosti, mely by vedeny predevsim k mistni, demokratickou cestou zvolene representaci - tj. vlade. Nevrazit na cizince nedava smysl.

  Posledni vec kterou bych rad zminil je ta skutecnost, ze par 'velkych' statu stare Eropy byly kdysi kolonialni mocnosti. Po skonceni mocenskych privilegii v onech castech sveta s kompletne odlisnou kulturou se po ztazeni zpet nemohli zcela oddelit od tech z mistniho obyvatelsta (kolonii), kteri jim verne slouzili. Tito pak nasledne nasledovali sve byvale pany do jejich stare zeme. Tak se postupne dostali do Anglie, Francia jinych statu lide z ruznych casti sveta. Opet, vinit ty co bud museli odejit (pro hnev tech, kteri je doma jako 'kolaboranty' nechteli) ci jako cin vychytralosti - a ta je mala v porovnani is kolonizatory, neni cela na miste. Stalo se co se stalo a to je jiz historie. Nyni je treba zit s nasledky

  Pokud jde o Cesko, nedomnivam se, ze problem pristehovalcu ze zemi s prevazujici virou v Islam je treba se obavat, ze by Cesi byli vytlaceni a nehrazeni cizinci. Uprimne verim, ze se to nestane. Spis bych navrhl prumernemu obcanovi CR aby se zacal zajimat o kulturu nove prichozich a tim se obohatil o znalostii, ktere jinak nemuze nabyt. Nemam tim namysli prebirat jejich viru, to neni itreba, ale zajimat se o jejich motivace, zivot v puvodnich zemich a tak podobne. Nabidnout jim pomoc a ukazat pratelsvi - tim se jeste nikdy nic nazkazilo.

  Jednu malou a snad humornou poznamku nakonec. Mel jsem na jednom z poslednich mist (delal jsem na kontraktech - ve smlouve) za kolegu inzenyra z Indie, byl tez muslimske viry. Byl pratelske povahy a dobry pracovnik. Tu a tam jsme mluvili o ruznych vecech a ja mu rekl, ze rad piji vino. Podival se na me s temer politovanim a zvolal: "... tak to se opijis!". Ale kdepak, ja na to, piji s mirou a pro zdravi. Myslim, ze i jemu to dalo realnou perspektivu, kdou jsou ti tzv. bezverci. Jeden z predsudku padl.Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  14:17 01.11.2014

  Todomatch: Tady nejde ani tak o to kolik stojí ta samotná podpora imigrantů, ale je to o tom, že tím připravujeme živnou půdu pro pátou kolonu. Nemám nic proti migraci, ale ne ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch:
  Tady nejde ani tak o to kolik stojí ta samotná podpora imigrantů, ale je to o tom, že tím připravujeme živnou půdu pro pátou kolonu. Nemám nic proti migraci, ale ne stylem "připluli jsme k vašim břehů a teď se o nás budete starat".

  Ve svých počtech jste hlavně zapomněl na škody způsobené výtržnictvím těchto přistěhovalců a zvýšené náklady na zajištění bezpečnosti a pořádku tím spojené - policie, armády, rozvědek, záchranné služby. Zmínit je třeba bezpečnostní omezení např. na letištích a mnoho další prevence, co ovlivňuje naší svobodu. A tady se toho chytají i vlády a pod záminkou bezpečnosti získávají nástroje pro sledování svých občanů. A svoboda dostává na frak a to kvůli experimentu tzv. multikulturalismu.

  Pokud se sem legálně přistěhuje muslim a otevře si tu legálně byznys, tak s tím problém nemám, pokud jich bude víc a postaví si tu za vlastní peníze a na vlastním pozemku, bez podpory státu mešitu - klidně. Ale bez nároku na jakoukoliv sociální podporu. Imigrační podporou si sem taháme lůzu, které se ti šejkové na blízkým východě velmi rádi zbaví. Nevěřícně nad tím kroutí hlavou a při tom si mnou ruce.Skrýt celý příspěvek

 • mates
  18:14 31.10.2014

  Jan Horten
  Díky za zajímavé připomínky. Zase další dílek zapadl do skládačky vědomostí ...

  Jan Horten
  Díky za zajímavé připomínky. Zase další dílek zapadl do skládačky vědomostí ...

 • Jan Horten
  14:49 31.10.2014

  Mates - Právě kontakty s křesťany a s jejich a s antickou vzdělaností (v dobách nástupu islámu) u některých muslimů vyvolal potřebu rozvinout i v islámu filozofické nástroje k ...Zobrazit celý příspěvek

  Mates - Právě kontakty s křesťany a s jejich a s antickou vzdělaností (v dobách nástupu islámu) u některých muslimů vyvolal potřebu rozvinout i v islámu filozofické nástroje k propagaci a obhajobě islámu. Někteří muslimové tvrdili, že je potřeba poznávat zjevení pomocí rozumu, např. Avicenna je pěkný příklad (muslimové pak jeho spisy pálili). K té „škole“ poznávání rozumem, ale hlavně posílila i tradiční „škola“, která zcela odmítla vše, co tvrdili ti, kteří hlásali potřebu poznávání rozumem. O tomto principu, islámská „právní věda“, říká „Rozum není zákonodárce, rozum není oprávněn cokoliv interpretovat a ani řídit“, je to naprostý opak té antické tradice, poznávání rozumem.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Horten
  14:27 31.10.2014

  Krteček - "A vzato do důsledku, Bible a Korán je takřka jedno a totéž" To že je korán a Bible stejná, protože jde u obou o monoteistická náboženství je naprostý omyl. Je to ...Zobrazit celý příspěvek

  Krteček - "A vzato do důsledku, Bible a Korán je takřka jedno a totéž"
  To že je korán a Bible stejná, protože jde u obou o monoteistická náboženství je naprostý omyl. Je to nepochopení toho, co korán je. Bible je složena z textů mnoha lidí, které vznikly v průběhu několika set let, je plná podobenství a vyjma desatara, které má podobu „zákona“. Ani křesťané o ní nehovoří jako o doslovném záznamu slova božího. Zatímco korán je dílem jedince, napsaný v průběhu 28 let (je vydávaný za nezpochybnitelné slovo boží, které již hotové předal archanděl Gabriel Mohammedovi). Korán a hadýsy jsou samozřejmě plné vzájemně si odporujících veršů, některé umírněné vám pak muslimové předkládají jako důkaz „mírumilovnosti“ islámu. To jsou ale prakticky vždy ty části starší, tedy ty, co Mohammed psal na počátku a ještě v době, kdy neměl takovou moc, mladší verše jsou již podstatně násilnější a nenávistné. Co se týče islámských textů, platí tam princip nahrazování (abrogation). Jsou-li novější verše v rozporu s těmi staršími, platí ty novější, přičemž ty starší zůstávají součástí těchto textů a muslimové se na ně můžou odvolat při diskusi s nevěřícími a to také rádi činí a na základě této kličky přesvědčují na citacích o mírumilovnosti islámu (je to dokonalá ukázka propagandy) Korán se dá spíše než k Bibli přirovnat k Mein Kampfu!!! A důležité k pochopení pravé tváře islámu jsou hadýsy, texty nezařazené do koránu, podávané zprvu ústní tradicí o skutcích Mohammeda a následovat skutky Mohammeda je to co má dělat každý dobrý muslim. Než přirovnávat korán k Bibli, je vhodnější a pravdivější korán přirovnávat k Mein Kampfu (ostatně mírou nenávisti, např. k židům, ale i dalším nemuslimům a bezvěrcům, ten Mein Kampf dokonce předčí).Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3