NÁZOR: Problém Evropy - Islám

Foto: Evropská muslimská unie? / Grafika AN
Evropská muslimská unie? / Grafika AN

Tento příspěvek vznikl jako reakce na článek sociologa Stanislava Bilera "Až nás zničí islám". Cílem následujících odstavců není troubit do útoku proti Islámu, ale pokusit se vyvolat celospolečenskou seriozní debatu o pravděpodobných a reálných problémech, které nárůst počtu muslimů v Evropě přináší a přinese.

Boj o zdroje

Problém je velmi široký a má řadu vrstev. Je jasné, že následující odstavce nejsou komplexním popisem reality. Takové ambice autor nemá. Jedná se spíše o upozornění na možná a pravděpodobná rizika plynoucí z nárůstu moci muslimské obce v Evropě. Jde o úhel pohledu, který nemůže být ignorován.

Je nutno začít zeširoka...

Začneme u imigrace obecně, kde spadá nejen imigrace muslimů, ale i dalších národností a náboženství. Je třeba si přiznat několik klíčových faktů.

V této společnosti, ostatně jako v jakékoliv jiné, jde především o boj o zdroje. Mezi zdroje nepatří jen ropa/plyn, ale i snad důležitější voda, úrodná půda, jídlo, čerstvý vzduch a stran politické korektnosti, také životní partner/partnerka. Důvod zmínění posledního “zdroje“ je ten, že jen díky němu je možné zajistit pokračování lidského rodu.

Kdo a s kým vůbec o zdroje bojuje? Jsou to nejrůznější sociální celky. Na národní úrovní to jsou jednotlivé státy, ale třeba také obří korporace. Na nižší sociální sítí kraje, města, vesnice a pak především rodiny.

Rodina je základní jednotkou, která bojuje o zdroje. Další dělení nemá moc smysl, protože bez rodiny, své skupiny, nemá jednotlivec šanci na přežití, tudíž nemá logiku upřednostňovat své potřeby nad potřebami členů rodiny.

Boj o zdroje však v žádném případě nevylučuje spolupráci, ba naopak. Stejně tak nevylučuje ani altruistické chování, jak mezi státy, skupinami, tak jednotlivci.

Kooperace a křesťanství

Spolupráce, či kooperace, je jedním z hlavních důvodů, proč je lidský druh z biologického hlediska tak úspěšný. Nezbytnou a zásadní podmínkou efektivní kooperace však je, aby členové skupiny sdíleli stejné cíle, kulturní a sociální hodnoty, zásady a aby každý člen skupiny byl kooperující skupině k užitku.

Ať si každý myslí o Evropské unii své, dle mého soudu právě Evropská unie zajišťuje, aby státy Evropy sdílely stejné hodnoty a vize. Ať je to třeba od nejrůznějších společných norem, právních úprav, stejných evropských vizí, až po provázanou ekonomickou spolupráci.

V Evropě, pokud pomineme ničivé ozbrojené konflikty mezi evropskými státy v 19. nebo 20. století, šla kooperace rozběhnout poměrně snadno. Důvod? Většina států Evropy se opírá o společnou, především křesťanskou, historii, kulturu a společensko-politickou tradici.

Nemusíme být nutně věřící, ale křesťanství je tmelící prvek, který spojuje lidí napříč celou eurokontinentální a anglo-saskou společností. Tedy umožňuje sdílet stejné společenské a kulturní hodnoty a usnadňuje tak kooperaci – efektivnější využívání zdrojů a lepší šanci na přežití.

Proč je křesťanství tmelící prvek? Je to o sdílení stejných hodnot, historie, postojů a společenských zvyklostí, např. křesťanské „pomáhej bližnímu svému.“ Ať už si můžeme o současné církvi myslet, co chceme, křesťanství, ostatně jako každé jiné náboženství, vytváří a zjišťuje pospolitost mezi lidmi.

Křesťanství má přitom oproti jiným náboženstvím jednu zásadní výhodu. Křesťanství a světské záležitosti jsou v Evropě oddělené, a to i například v extrémně katolickém Polsku. Člověk se řídí stejně tak lidskými zákony jako náboženskými předpisy a zodpovídá se za své chování jak ostatním lidem, tak i svému svědomí. Odpovědnost Bohu je věcí soukromí.

Extrémní příklad – pokud někoho úkladně zabiji, jde vždy o zločin. Nemohu to ospravedlňovat svou vírou.

Renesance, humanismus, reformace

Tento stav nebyl v Evropě od pradávna. Ještě v raném středověku byl život na zemi brán jako příprava na posmrtný život. Není divu, průměrná délka života byla cca 30-40 let, smrtelné nemoci, tvrdá až otrocká práce a neustálé vedení k tomu, že monarchové a aristokrati mají své pozice založené na nadpřirozeném principu, to nevypadalo jako ideální způsob prožití lidského života.

Naše křesťanská civilizace však prodělala v 13. až 14. století zásadní obrat, kdy se oživily některé ideály antiky. V Evropě nastupuje renesance a humanismus.

Život přestává být jen přípravou na věčnost, ale začíná se vyzdvihovat hodnota každého lidského života, jeho svoboda, svobodná vůle rozhodování, nezávislost a potřeba zdokonalovat sám sebe, společnost a okolí. Dochází k důležité změně – obrací se pozornost od představy předurčení člověka k určitému osudu zde na zemi k představě, že lidský život zde na zemi a následně také posmrtný život jsou v rukou člověka samotného.

Konec toho co někteří nazývají "temným" středověkem zapříčinilo také vydání 95 tézí Martina Luthera v roce 1517. Práce a snažení Luthera odstartovala obrodu křesťanské církve, jejichž konání té doby se odlišovalo od učení Bible. Můžeme zmínit odpustky, obludnou korupci všeho druhu a nejrůznější církevní poplatky.

Díky těmto změnám došlo k obrovskému rozmachu evropské civilizace. Počet lidí rostl, zlepšovala se životní úroveň, došlo k výrazným vědeckým objevům, jak v technice, tak lékařství. Křesťanství přestalo zasahovat násilně a kontraproduktivně do fungování společnosti a stálo se více niterní záležitostí každého jednotlivce. Tento proces ještě neskončil, a trvá dodnes.

V Evropském prostředí také vznikla myšlenka národních států. Moderní pojem „státu“ poprvé definoval italský politik a filozof Niccolò Machiavelli na přelomu 15. a 16. století a rozvinul ji Thomas Hobbes o století později. Jejich práce daly vzniknout národním evropským států, s politickým zřízením a trojitým dělením mocí – zákondarnou, výkonnou a soudní.

Islámská historická větev

Proč tento historický vývoj v článku o Islámu připomínám? Je třeba si uvědomit, že muslimský svět renesanci, humanismus a reformaci církve neprodělal.

Stejně tak myšlenka národních států s geografickými hranicemi je v muslimském světě velmi slabá a její myšlenky byly převzaty z evropského učení. Obyvatele muslimského světa, resp. jeho významná část, dávají spíše přednost svému klanu nebo kmenu, před evropským pojetím národního státu.

Kde je tedy problém? Muslim je v prvé řadě muslimem ctícího Alláha, následně členem svého klanu (rodiny) a teprve poté příslušníkem daného státu . Jinak řečeno, pro (resp. pro významnou část) muslimů je život na zemi přípravou na věčný život a světské zákony jsou před Alláhem nicotné.

Islám mnohem více řídí život muslima ve společnosti, jeho sociální vztahy, chování, kulturní zvyklosti a cíle, než křesťanství. Jeho náboženství mu říká, jak má trestat provinilce všeho druhu, kdy má jíst, kdy se má modlit, jak žít a především jak šířit islámskou víru. Chybí zde úplně tolik přehlížená křesťanská nauka "milovat budeš i své nepřátele". Predominantní je zde starozákonní idea "oko za oko, zub za zub".

Velmi zajímavé by bylo zjistit, kolik v Česku žijících muslimů se cítí v prvé řadě Čechy, Moravany nebo Slezany a až poté muslimy, a kolik muslimů se cítí být na prvním místě členy muslimské obce, která vykazuje některé známky státního zřízení.

Zde je jádro problému. Dle mého soudu je islám naprosto diametrálně odlišný od evropských hodnot, které vzešly z přerodu původních křesťanských státoprávních tradic díky renesanci, humanismu a reformaci. Islám je v euro-atlantické civilizaci cizorodý prvek s naprosto jiným přístupem k lidskému životu a fungování společnosti.

Konfrontace islámské a evropské civilizace přináší řadu potenciálních rizik. Můžeme zmínit kooperaci o zdroje mezi skupinami kulturně blízkými a sdílející stejné hodnoty a životní postoje. Dle mého je velmi pravděpodobné, že muslimové dají přednost vždy své muslimské komunitě před jinověrci či dokonce bezvěrci, byť by to byli jejich sousedé z vesnice či města.

Budou spolupracovat mezi sebou, aby získali, co největší podíl na moci a zdrojích. Samozřejmě, není to nutně nic špatného – pro muslimy. Jakou roli v tom však budou hrát jinověrci a bezvěrci, tedy lidé, kteří z pohledu muslimů ještě nenašli správnou cestu životem?

Jistě, mezi muslimy je významné procento slušných a hodných lidí, kteří nemají potřebu měnit státní zřízení a kulturní zvyky v zemi, která je přijala mezi sebe. Avšak otázka je, až muslimové v Evropě dosáhnou dostatečně velkých počtu a založí vlastní politické strany s vlastním „islámským“ programem, koho tito slušní muslimové budou volit? Kolik muslimů dá přednost zákonům a lidem státu, před svou komunitou?

Islámská naděje“ pro Evropu

Dovolte, abych nyní ocitoval několik úryvků z knihy Tři svícne za budoucnost známého ekologa, klimatologa a filozofa Václava Cílka.

Do knihy přispěla řada autorů, Břetislav Tureček píše: „ Asi nejvíce mě z vidiny posilování islámské přítomnosti v Evropě zamrazilo při dvou příležitostech. Poprvé když jsem v palestinské Gaze seděl na koberci v mešitě s místním inženýrem, hluboce věřícím muslimem, který mi vysvětloval, že přijetí islámu jednou přinese i nám, českým křesťanům a neznabohům spásu. ´I lidé v Česku se musejí vydat na cestu islámu. My vám v tom ale rádi pomůžeme, vždyť i vy si zasloužíte, abyste neskončili v pekle a dostali se do ráje!´“

Pan Tureček dodal, že ten „chlapík“ to jistě nemyslel zle a ani se tak nechoval. Naopak byl velmi milý a nápomocný „asi jako psycholog, psychiatr nebo kamarád, který se jako profesionál snaží opravdu z hloubi duše pomoci bližnímu.“

Podruhé jsem se se vnitřně zachvěl před pár lety na jedné přednášce v centru Prahy. ´Pokud by v Česku jednoho dne početně převážili muslimové, bylo by logické, kdyby kandidovali do parlamentu a pak by uzpůsobovali zákony svým představám – i třeba zavedením islámského práva šaría.´... ´to by přece zcela odpovídalo demokratickým zásadám této země,´“ pokračuje ve svém příspěvku pan Tureček s tím, že i tento pán se choval slušně a mluvil klidným hlasem.

Dlužno také dodat, že pan Tureček se zmiňuje o známém arabském muslimovi, který zcela ctí kulturní tradice naší země a nikdy by ho nenapadlo někomu vnucovat svou víru. Otázkou však je, kolik takových lidí je a zda mají v muslimské komunitě rozhodující slovo – osobně o tom velmi pochybuji.

Netřeba se okamžitě bouřit proti každému muslimovi, kterého uvidíme. Na druhou stranu bychom jasně měli říct každému nově příchozímu, že kulturní tradice naší země, náboženství a historie se nebudou přizpůsobovat hostům, ale, že hosté se přizpůsobí nám.

Stejný přístup zaujaly muslimské státy vůči všem ostatním. Není tedy důvod proč stavět sami sebe do nevýhodné pozice.

Nárůst počtu muslimů v Evropě

Podívejme se na nárůst muslimské populace v Evropský zemích. V současné je ve Francii 7,5 % muslimů, v roce 2030 to však bude však již 10,5 %. Přibližně stejné procento muslimů bude v roce 2030 tvořit populaci v Belgii, Rakousku nebo Švédsku. Podobná situace je i v dalších zemí „staré“ Evropy.

Za jak dlouho se začne muslimská komunita hlásit o větší podíl na moci přesně dle demokratických principů? Jaký program bude těchto možných islámských stran zvolených demokraticky?

Zahalování žen, islámská výuka na školách, uzemní celky s vlastním řízením podle práva šaría? Stále máte pocit, že se nic neděje?

Vkrádá se také do toho otázka demografická, tedy věkové rozložení v muslimské komunitě a u původních obyvatel Evropy. Větší porodnost znamená, že mezi evropskými muslimy (a obecně v celém muslimském světě) je větší procento mladých lidí.

Přitom mladí lidé, tedy od 15 do 25 let, jsou, slovy českého neuropatologa doktora Koukolíka „jedni z nejnebezpečnějších tvorů na planetě.“ Jde o věkovou skupinu, která má vlivem vysoké hladiny testosteronu sníženou schopnost vnímat rizika – ostatně proto se od 18 let chodí na vojnu.

Otázka je, jak se tato mladá komunita muslimů, kteří žiji vydědění v ghetech na okrajích velkých evropských měst bude v následujících letech chovat. Tisíce mladých frustrovaných muslimů, bez šance na budoucnost, partnerky a společenské prestiže je a i nadále bude dokonalým odchytným rybníkem pro nejrůznější radikální skupiny.

Ostatně stejné důvody – tedy frustrace (včetně sexuální), špatná ekonomická situace, špatné vyhlídky na budoucnost mladých lidí – zažehly revoluce v velké části arabských zemích. Byli to právě mladí lidé, kteří vyšli do ulic a kteří se chytili zbraní.

Dobře organizované mocenské struktury, včetně militantních a radikálních, pak mladé rozhněvané muslimy nahnaly do svých organizací, aby sloužily jejich zájmům – viz. Libye, Egypt, Sýrie nebo Irák.

Dovětek

Nárůst počtu muslimů v Evropě představuje jednoznačně možný zdroj problémů. Měli bychom velmi rychle opustit cestu předstírané politické korektnosti a rozhodně říct, že chceme Evropu křesťanskou, ctící kulturní tradice, za které naši předci bojovali století a platili krví.

Dle mého multikulturismus selhal. Jedině homogenní, stejné kulturní, společenské a životní postoje ctící skupina může úspěšně spolupracovat a bojovat o své místo na Zemi. Takovou skupinou vidím Evropskou unii stojící na základech křesťanského učení odkazující na antické učení, které znovu oživila renesance a humanismus.  

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kolapsy společností a bezpečnost ČR

Dne 24. září 2014 pořádalo Společné operační centrum Ministerstva obrany celodenní konferenci na ...

Vztah k armádě

Redakce Armádních novin mně požádala, abych jednak ze svého osobního hlediska, jednak z analytického ...

Kdo je islámský stát, co sleduje a čím je nebezpečný?

V každodenním zpravodajství se dozvíme, kde probíhají boje v Sýrii a Iráku, a co na to říkají Turci, ...

Speciální jednotky proti ISIS

Minulý týden se ve na stránce amerického portálu SOFREP (Special Operations Forces Situation Report) ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • mates
  08:08 31.10.2014

  Krteček Částečně s Vámi souhlasím. Ano, blízkovýchodní polopouštní koncept, nám svobodným Indoevropanům nikdy vyhovovat nebude. Nemůžu, ale souhlasit, s tím, že Evropa nestojí ...Zobrazit celý příspěvek

  Krteček

  Částečně s Vámi souhlasím. Ano, blízkovýchodní polopouštní koncept, nám svobodným Indoevropanům nikdy vyhovovat nebude.
  Nemůžu, ale souhlasit, s tím, že Evropa nestojí na křesťanských základech. Nejde tady o náboženství, o bibli, písmo svaté či jednotlivá proroctví, ale o morální a kulturní kodex, který je Evropanům vštěpován už stovky let s mírnými odchylkami pro jednotlivé křesťanské církve nebo židovství (také jeden ze základů Evropy). Tohle nejde z povědomí současného dospělého Evropana jen tak vymazat. Bohužel mám dojem, že přesně o tohle se EU snaží.

  Rodina – přítěž, přežitek. Morálka – neznámý pojem, pouze právo. Zodpovědnost – marginální, pouze má práva. Úcta k tradicím – fujtaxl.

  Jistě by se našly další „obtížnosti“ současné společnosti.

  Mám dojem, že duchovní směřování Evropy (opět bez náboženského aspektu) je předmětem jakéhosi sociálního inženýrství s cílem vytvořit ….. bezpohlavního Evropana nebo něco jiného ? Za co se pak má takový Novoevropan bít ? Za EU, za svou maličkost, za svůj klídek ?

  Antický základ ? Částečně pravda, ale blízkovýchodní země a celou severní Afriku antika ovlivnila možná ještě víc než některé Evropské státy. Co má například Švédsko nebo Nizozemsko společného s antikou ? Navíc, nebýt muslimů v 1. tisíciletí a třeba i v Iberském Cordóbském kalifátu na začátku 2. tisíciletí, tak o antice víme sotva polovinu.Skrýt celý příspěvek

 • Krteček
  05:28 31.10.2014

  V tom, že Evropa je jaká je spíš navzdory, než díky křesťanství, bych s Dušanem souhlasil. A zároveň s tím bych dodal, že naše civilizace rozhodně nestojí na křesťanských ...Zobrazit celý příspěvek

  V tom, že Evropa je jaká je spíš navzdory, než díky křesťanství, bych s Dušanem souhlasil. A zároveň s tím bych dodal, že naše civilizace rozhodně nestojí na křesťanských základech. Jsem ochoten uznat, že jsou to základy anitcko-křesťanské, ale ne pouze křesťanské. Mimochodem právě to křesťanství a učení Ježíše z Nazareta sem přineslo tendence nastavit druhou tvář, ideál lásky a pravdy a přijímání všeho s otevřenou náručí. :) Takže buď chcete silnou Evropu, nebo chcete křesťanskou Evropu. A vzato do důsledku, Bible a Korán je takřka jedno a totéž. Oba náboženské systémy jsou totiž monoteistické. A jak víme z dějin, tenhle blízkovýchodní polopouštní koncept, nám svobodným Indoevropanům nidky vyhovovat nebude.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  03:40 31.10.2014

  Todomatch S Vaší představou se bohužel také nedá úplně souhlasit. I když je velmi líbivá a byl bych rád, kdyby to tak všeobecně správně fungovalo. Slovensko zrovna není dobrý ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  S Vaší představou se bohužel také nedá úplně souhlasit. I když je velmi líbivá a byl bych rád, kdyby to tak všeobecně správně fungovalo. Slovensko zrovna není dobrý příklad sociální pomoci pro imigranty. Spíš bych se podíval do starších členů EU plus i Kanady, jak to tam chodí se sociálními dávky.
  Multikulturalismus sdílí společnou vlastnost s komunismem - je to utopie. Nemáte nikde záruku, že nově sílící kultura ( v Evropě islám) bude sdílet stejné hodnoty jako my viz. Váš odkaz. U islámských imigrantů, kteří tvoří drtivou většinu doposud nebylo zjištěno přizpůsobení se těmto hodnotám a čekat na zlom, že budou tyto hodnoty uznávat se rovná zázraku. Jiná věc je u našich imigrantů převážně z Vietnamu a Ukrajiny. Kteří sem přijeli nabídnout svoji práci a obchod. Tudíž jsou rovnoměrně a v opravdu menšinových počtech zastoupeni v populaci a jejich potomci již sdílí stejné myšlení s našimi dětmi. Navíc nikdy neměli velké touhy stavět tady svoje svatostánky. U islámských imigrantů v záp. zemí je situace diametrálně odlišná. Zde imigranti utvářejí početná gheta, kde vlastně víc platí jejich pravidla. A jejich nezájem se přizpůsobit je všeobecně již známá věc viz. i tento článek. To nám ovšem nebrání se nadále chovat lidskoprávně. Ale každá svoboda má své limity. Už i třeba z geopolitického hlediska si nemůžem dovolit aby každá rodina měla 7-10 dětí, to by naše planeta nedokázala pojmout. A naopak pokud někde populace klesá, tak ji řešit rodinnou politikou. Pokud někde mají problémy s kvalitou života, tak by jsme jim měli pomoci ukázat cestu jak toho dosáhnout a ne to řešit masovou imigrací, takhle ten problém taháme i k nám.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  01:16 31.10.2014

  To D.i.p: Omlouvám se, ale váš pohled je tendenční a silně zkreslený. Problém s Islámem nezpůsobuje EU a už vůbec ne "svým pojetím lidských práv". Lidská práva totiž nelze nějak ...Zobrazit celý příspěvek

  To D.i.p:
  Omlouvám se, ale váš pohled je tendenční a silně zkreslený. Problém s Islámem nezpůsobuje EU a už vůbec ne "svým pojetím lidských práv". Lidská práva totiž nelze nějak pojímat. Ta jsou jasně daná (zde je taxativní výčet http://goo.gl/sBJDEU).... Vysvětlím proč je vaše tvrzení zkreslené a vlastně i nebezpečné. Nejprve ale drobná poznámka k onomu živení menšin většinou. Ve společnosti panují naprosto zkreslené představy o tom, kolik se vynakládá na sociální dávky pro menšiny, přistěhovalce a pod. Hezky to lze demonstrovat např. na Slovensku - ať je nám to bližší. Kdejaká bílá pýcha si myslí, že dává ze svého platu tisíce, desetitisíce a dlouhodobě pak statisíce na Romy. Tak aby bylo jasno, dává max haléře a to jen v případě že vůbec odvádí nějaké daně a není takový člověk sám nezaměstnaný. Shrneme-li to, co považujeme za sociální výdaje do jednoho pytle, tak asi 90% této částky jde na důchody a ne na nějaké sociální dávky. To, co jde z onoho balíku na tzv. sociální dávky jsou desetiny procenta. Ano čtete dobře, desetiny procenta. Například na vícedětné rodiny - což bývají právě ty romské - jde na Slovensku z daní 0,3%! Tři desetiny procenta. Tzn. 99,7% jde na něco úplně jiného. Teď k vašemu omylu - často slýcháme, že jsme moc humánní, pravdoláskařští, multikulturní a vůbec lidskoprávně ohleduplní a to prý bude náš hrob. Přesný opak je pravdou, ač se to tak nejeví na první pohled. Budou to totiž právě lidská práva a podobné normy, které evropskou společnost ochrání před militantním Islámem, jednou třeba militantním katolicismem, komunismem nebo neonacismem. Všem těmhle doktrínám totiž lidská práva překáží a házejí klacky pod nohy. Lidskoprávních norem se nesmíme vzdát, ale naopak je tvrdě prosazovat a důsledně vynucovat. Co zabrání islamistům legálně prosazovat jejich tmářské zvyky jako, že ženy nesmějí studovat, musí být podřízené a mohou být v případě neposlušnosti i bity? Co zabrání tomu, že odpadlíka či rouhače proti Islámu mohou zabít? Bude to právě důrazné trvání na ženských právech a lidských právech obecně! Porušení těchto norem bude přesně ten důvod, který bude v budoucnu dost možná potřebovat policie, aby mohla udělat razii v nějaké militantní islamistické buňce. To bude nějaký islamista koukat, až bude vykázán z bytu pro domácí násilí. A měl by být a já věřím, že bude. A onen skloňovaný multikulturalismus? Trvejme na něm! Multikulturalismus totiž zahrnuje i naši kulturu. Trvejme na našem právu na kulturu křesťanskou, nebo třebas i na právu na nevíru a ateismus a využijme tohoto práva k žalobám na ty, kteří by nám jej chtěli upírat. V duchu multikulturalismu máme právo na respektování naší kultury bez nutnosti vysvětlovat proč. Budou to právě tyto právní normy o které se budeme moci opírat v boji proti totalitním a náboženským tlakům a přitom se zcela a dokonale obejdeme bez rasismu a xenofobie, kterou by tak rády některé skupiny právě na tomhle akcentovaly. Nebudeme muset přitakávat vlastizrádným náckům hrajícím si na vlastence obdivujíc přitom vrahy českého národa - německé nacisty. Nebudeme nuceni stát v jednom šiku s lidmi nadávajícím přistěhovalcům do čmoudů, ale budeme moci zákonně a spravedlivě na základě povinnosti ctít lidská práva povolat k zodpovědnosti ty, kteří je budou porušovat - třeba právě islamisty. Tyto právní normy jsou tu totiž i pro nás. To na ně s absolutní jistotou narazí šaria! To co píšete o EU jsou jen vaše představy a s realitou nemají nic společného. Představy o fungování EU jsou totiž u nás definovány bláznivým proruským Klausem, psychopatem Hájkem a novinářskými bláboly a výmysly, že prý nám chce EU zakázat rum, pomazánkové máslo a že chce definovat tvar banánů. A lidé těmto nesmyslům věří. Koneckonců, proč právě poslední tři zmíněné bláboly neuvést na pravou míru. Nejprve rum a pomazánkové máslo. Víte jak často lidé nadávají, že je na obalu napsáno vepřový špekáček a uvnitř je něco v čem je 30% sóji, 30% drůbežích kůží, 30% vody a zbytek je nějaké lepidlo aby se to nerozpadlo. To nás přece štve, ne? Chceme aby na obalu byla napsaná pravda! Dokonce ze zákona musí být a to je také případ rumu a pomazánkového másla. EU nám nebrání ve výrobě oné kapaliny z brambor, která je později dobarvena a ochucena, aby chutnala podobně jako rum. EU nám jenom zakázala klamat spotřebitele a psát tomuto roztoku na etiketu slovo rum, když to rum není ani omylem. Názvem rum se totiž celosvětově smí označit pouze alkohol vyrobený z cukrové třtiny! Jen a pouze on a nic jiného a už vůbec ne něco vypáleného z brambor. To je podvod. To rum prostě není. EU nás tedy chrání před lží na etiketě. Nic víc, tu kapalinu si klidně můžete kupovat dál, v regále je pořád - ale s pravdivou etiketou. Totéž platí pro výraz máslo, to je opět jasně definováno přesnými poměry tuků a pod. Pomazánkové máslo této normě naprosto neodpovídá, s máslem nemá nic společného a proto se na jeho etiketě nesmí slovo máslo objevit. Tak jako na sojovém buřtu nesmí být napsáno vepřový i když se to obchodníkům líbí. Opět - pomazánkové máslo je stále v regálu, ale již s pravdivou etiketou. Nuž a onen případ zakřivení banánů, které prý chtěli zkoumat a normalizovat soudruzi v Bruselu? Je to lež. Bylo to přesně naopak - byli to evropští soukromí zemědělci, kteří se již léta děsí, kdy se zruší všemožné bariéry, které brání aby se k nám dováželo masově levné ovoce a zelenina z Afriky (ty podivné zelené banány v Penny jsou většinou ze španělských skleníků a dozrávají chemickou cestou v kamionech). No a z této obavy žádali evropští pěstitelé po příslušné komisi EU, aby definovala banán jako plodinu určitých rozměrů, velikosti a parametrů a to takových aby to odpovídalo těm jimi pěstovaných, neboť ty africké jsou tuším menší, nebo prostě trochu jiné. A víte co EU? Poslala je s tím nápadem do prdele, tak jako poslala do prdele podvodné etikety na lahvi s plachetničkama a krabičkách s falešným máslem. EU vznikala léta a jsou v ní zastoupeny nejvěhlasnější tradiční evropské demokracie. EU je jen jiný název pro společenství Německa, Velké Británie, Francie a dalších a dalších zemí - do jedné demokratických, svobodně tržních a lidská práva hájících. Je dobře, že existuje a je zázrak, že jsme se mohli k těmto zemím po desítkách let nesvobody připojit.

  Howgh ...Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  23:49 30.10.2014

  Nedá mi neopraviť názor o našej "kultúrnej" Európe ... Bolo to len v polovici 20.storočia, kedy naša "kultúrna" Európa vyhladila jednu blízku náboženskú komunitu ..... A ak ...Zobrazit celý příspěvek

  Nedá mi neopraviť názor o našej "kultúrnej" Európe ...

  Bolo to len v polovici 20.storočia, kedy naša "kultúrna" Európa vyhladila jednu blízku náboženskú komunitu .....

  A ak dnes pozeráme na zverstvá radikálních islamistov ... stále je to "nič" oproti tomu čo sme predviedli my všetci za 2.svetovej vojny Židom ....

  A neobstojí "to Hitler".. "to Nemci" ... bola do celá Európa .....len Hitler ani samotní Nemci to neboli ....

  Je pravda, že sme na tom dnes lepšie .. ale povedal by som, že napriek kresťanstvu a nie vďaka nemu ...

  Ako sa tu spomenulo ... my máme dosť oddelenú svetskú a cirkevnú moc .... ale to tiež nevzniklo "automaticky" ... a žiadna cirkev sa netají, že by to rada zmenila ...

  Nech si každý verí čo chce ... ale nech neobmedzuje práva iných ....to je základ, pre ktorý fungujeme v celku dobře v posledných rokoch u nás ....a platí to pre každú ideológiu ..Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  22:00 30.10.2014

  Problém s Islámem způsobuje právě EU svojí imigrační politikou a podivným pojetím lidských práv, kdy je přistěhovalá menšina živena původní většinou. Tady se jde proti vlastnímu ...Zobrazit celý příspěvek

  Problém s Islámem způsobuje právě EU svojí imigrační politikou a podivným pojetím lidských práv, kdy je přistěhovalá menšina živena původní většinou. Tady se jde proti vlastnímu obyvatelstvu. Ve zdravé společnosti by lidé, co tohle dopouští byli při nejmenším zbaveni funkce. Každé volby odevzdáváme své osudy do rukou zrádců, duševně nemocných sebemrskačů a nemyslících experimentátorů. A v EP to platí dvojnásob. Však ještě nedávno EK vedl maoista a "ministerstvo" zahraničí další komunistka.

  Já bych taky rád viděl spolupracující Evropu, ale je potřeba začít znovu, svobodněji. EU už je zdiskreditovaná a hlavně systém je záměrně nastaven tak, aby učiněné kroky byly nevratný. Nedá se reformovat.Skrýt celý příspěvek

 • mates
  20:07 30.10.2014

  Pro leviathan : Já bych spíše řekl, že úloha EU by měla být nezastupitelná. I když asi trochu jinak než uvádíte. Jsem zastáncem EU, je to velmi dobrá myšlenka, ovšem podle mého ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro leviathan :

  Já bych spíše řekl, že úloha EU by měla být nezastupitelná. I když asi trochu jinak než uvádíte. Jsem zastáncem EU, je to velmi dobrá myšlenka, ovšem podle mého soudu naše „elity“ to budování společné Evropy vzali za špatný konec.

  EU se doposud soustředí na takové „zásadní“ věci jako je redukce igelitových pytlíků v obchodech nebo omezení výkonu vysavačů. Největšího vzepjetí se dopouští na poli ekologickém ve svém podivném boji se „smrtelně nebezpečným“ CO2. Dále vyniká v udělování knížecích rad blízkovýchodním státům včetně Izraele (tomu obzvláště) a rozbíjení kulturních základů na kterých Evropa dosud stála a na jedné noze snad ještě stojí. Na nic ostatního se EU nezmůže. Neřeší společnou energetiku, dopravu natož společnou obranu.

  Mým názorem je, že pokud by EU vyžadovala jistý stupeň solidarity mezi státy, tak toho nedosáhne pokud neodstraní současné nerovné postavení mezi nimi. Představitelé EU by měli opustit podle mého soudu nebezpečnou ideu „bezpohlavního“ společenství a přihlásit se ke svým kulturním a společenským kořenům vycházejících z křesťanství.

  EU by měla přestat vynakládat peníze na podporu některých zjevných i skrytých teroristických uskupení, přestat vynakládat peníze na sanaci některých ekonomik (potažmo bank).

  Legální by bylo pokud by se namísto toho členské státy shodli na společném financování při ochraně hranic, dále při řešení imigrace diplomatickými cestami a v neposlední řadě stanovit pevná pravidla pro přijímání imigrantů a také při najímání námezdních dělníků ze států mimo evropský prostor.
  Příkladem budiž Austrálie.

  Mno, chtěl jsem napsat krátký příspěvek, ale nějak se mě utrhla ruka ...Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  16:36 30.10.2014

  JuraCZ : Tady jde prave o tu miru interakce . Naprosta vetsina vietnamskych deti chodi do ceskych skol a stykaji se s normalni ceskou populaci . A z toho duvodu z nich ( nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  JuraCZ : Tady jde prave o tu miru interakce . Naprosta vetsina vietnamskych deti chodi do ceskych skol a stykaji se s normalni ceskou populaci . A z toho duvodu z nich ( nebo jejich deti ) vyrostou prakticky cesi . Ale u vetsiny vetsich islamskych komunit v zapadni evrope chodi deti do islamskych skol pripadne jsou uceny doma a na VS uz je zpravidla pozde menit jejich mysleni .

  Ona amerika ma s timto take velke problemy v urcitych oblastech s "jednobarevnou" populaci . Reseni je bohuzel slozité . Hlavne to chce udrzet jejich % na nizke urovni a rozprostrit je rovnomerne mezi populaci .

  Ja znam 20 let ( od zakladky ) jednoho vietnamce , ktery vietnamsky temer nemluvi a povazuje se za cecha . ( I kdyz psi mu pry chutnaji :d )Skrýt celý příspěvek

 • JuraCZ
  15:52 30.10.2014

  Teď trocha nadsázky :-) Na oheň se musí ohněm ne? Takže..., každej svobodnej chlap a svobodná ženská (nemuslimové) si bude přednostně hledat muslima/ku. A jejich dětem se bude ...Zobrazit celý příspěvek

  Teď trocha nadsázky :-)

  Na oheň se musí ohněm ne? Takže..., každej svobodnej chlap a svobodná ženská (nemuslimové) si bude přednostně hledat muslima/ku. A jejich dětem se bude vštěpovat naše křesťanská kultura.
  Problem solved! :-)

  Ne dělám si legraci. Jen dvě věci:

  1) I když je to trochu mimo, tak já znam Vietnamce, jehož rodiče sice žijou v ČR, ale kompletně podle vietnamskejch zvyků, který vštěpujou i synoj. On z nich, ale moc odvázanej neni a žije podle zvyků čechů, jeho děti už vietnamský zvyky budou držet jen kvůli prarodičům, jejich děti...

  2) Pointa je stejná jako u bodu jenda. Když budou muslimský děti vyrůstat v našem prostředí ("začíná se vyzdvihovat hodnota každého lidského života, jeho svoboda, svobodná vůle rozhodování, nezávislost a potřeba zdokonalovat sám sebe"), tak jim podle mě názory a tradice jejich rodičů budou proti strsti...


  P.S. Třeba to nebude tak horký (třeba, ale jo... to ukáže čas).Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  15:52 30.10.2014

  Obrazně řečeno to chápu tak, že muslimové žiji v takovém evropském středověku. Zásadní rozdíl vidím v neexistenci impulzu, který by vedl ke katarzi muslimů. vezměme v úvahu, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Obrazně řečeno to chápu tak, že muslimové žiji v takovém evropském středověku. Zásadní rozdíl vidím v neexistenci impulzu, který by vedl ke katarzi muslimů.

  vezměme v úvahu, že množství islámských států profituje z ropy. Tedy prakticky bezpracných peněz. Kde je nějaký tak na to, aby nás respektovali? Nikde. Dáváme jim peníze, zveme je k nám, přehlížíme, že se nechovají dle našich zvyků a v jejich zemi dodržujeme jejich pravidla, nabízíme jim zbraně... Co dělají oni? užívají si a studují korán a ve skutečnosti vůbec nic praktického neumí. Dotáhli konzumní společnost k ideálu včetně novodobých forem otroctví.

  Takže ve výsledku se domnívám, že na někoho, kdo žije podle pravidel středověku, se musí jak ve středověku. koro bych řekl šíření naší víry mečem. A to je právě v dnešní zhýčkané době problém. Nejsou tu ani silní leadeři, ani vůle lidí. Navíc moc států nahrazuje moc korporací a tam je kritériem zisk / peníze.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  14:16 30.10.2014

  Leviathan: a až EU s tím mandátem přikáže, že musíme přijmout 50 nebo 100k uprchlíků odněkad z Čmoudova nebo Ručníkova, tak co?

  Leviathan: a až EU s tím mandátem přikáže, že musíme přijmout 50 nebo 100k uprchlíků odněkad z Čmoudova nebo Ručníkova, tak co?

 • leviathan
  08:45 30.10.2014

  1.) Ad loajalita moslimov : na konci 19.st. vladla v USA atmosfera hraniciaca s hysteriou zamerana voci katolikom. Pochybnost sposobovala ich previazanost na Vatikan - Ak katolik ...Zobrazit celý příspěvek

  1.) Ad loajalita moslimov : na konci 19.st. vladla v USA atmosfera hraniciaca s hysteriou zamerana voci katolikom. Pochybnost sposobovala ich previazanost na Vatikan - Ak katolik dostane protichodne prikazy od Vatikanu a Prezidenta USA, ako sa zachova? - nakoniec hysteria vyprchala a nic sa nedialo. V 30. rokoch sa toto zopakovalo vo vstahu k Zidom - tvrdilo sa o nich to iste, ze v krizovom pripade budu loajalni v prvom rade voci sukmenovcom, a ...? Nic sa neudialo. Katolici aj Zidia sa roztopili v liberalnych USA, "americkost" sa stala sucastou ich identity, pricom svoje nabozenske zvyky si zachovali. Otazka znie, ci toto iste dokazu vyznavaci Islamu. Iste sance tu su.
  2.) Uloha EU je nezastupitelna, toto je jedna z veci, pre ktoru sme si EU vobec vytvorili. My nemozeme nechat cely napor utecencov na Spanielov a Talianov, musime im pomoct. Musime postupovat spolocne a aktivne odstranovat priciny migracie. Ludia prestanu migrovat, ak ich rocny prijem v USD prekroci urcitu hodnotu a v ich krajine nie je vojna. To sa da vyriesit - pozrite sa na Indiu, v poslednych 10 rokoch migracia z Indie prakticky ustala. Tu nemozu postupovat narodne staty izolovane - musia dat mandat EU.Skrýt celý příspěvek

 • jenikdavid
  05:35 30.10.2014

  Pro Jan Grohmann: Ano, jednoduché řešení zcela jistě neexistuje, alespoň ne ve smyslu průsečíku Evropských zájmů a potřeb...proto bych také viděl jako smysluplné se tomu věnovat ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro Jan Grohmann:

  Ano, jednoduché řešení zcela jistě neexistuje, alespoň ne ve smyslu průsečíku Evropských zájmů a potřeb...proto bych také viděl jako smysluplné se tomu věnovat aktivněji na úrovni jednotlivých států, protože to koneckonců dříve nebo později tak či tak bude muset každý řešit sám za sebe.

  A rovněž sozhlasím s tím, že maximálně efektivní je úsilí vynaložené vně našich hranic nicméně i na hranicích se dá dělat mnoho.

  Jak psal Deadog - proč si nevzít to dobré z jiných zemí, např. USA, které mají imigrační politiku relativně propracovanou.. ne vše je na tom povedené, ale smysl je maximálně ohlídat, kdo a proč a za jakým cílem sem jede a dát si velký čas a odstup na to, abychom to pak mohli zhodnotit..jak psal Takeda, určitý systém hostů. Na druhou stranu by to neměla být nepropustná zeď, která by nás mohla připravit o kvalitní doktory, vědce, učitele atd.....

  V tuto chvíli je ale zjevný problém nejen v této politice ať už vnitřní či vnější, ale také v samotných zákonech a bezzubém prosazování. Ve chvíli, kdy tady vidím pochodovat při každé příležitosti skupiny hajlujících plešek, v TV se komunisti nezakrytě hlasí k odkazu masových vrahů a při volbách jsou po ulicích vylepené rasistické plakáty, tak se opravdu bojím toho, že až jednou tady vznikne politická strana, která se bude hlásit k extrémním řešením Islámského práva, tak s tím nikdo nic neudělá. Tohle bychom si měli vyřešit jako první a pak můžeme celkem v klidu říci: máme tady takový a takový systém, kde se vzájemně respektujeme a žijeme podle takových a takových tradic a když se vám to nelíbí (ať už jste se narodil tady nebo jinde, ať už jste žid, muslim nebo křesťan), tak jeďte pryč neboť porušení našich zákonů budeme v tomto ohledu tvrdě trestat...Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  01:09 30.10.2014

  S Alláhem a šáteček.... tak tohle si musím zapamatovat, díky moc, Takeda :-)

  S Alláhem a šáteček.... tak tohle si musím zapamatovat, díky moc, Takeda :-)

 • xreht06
  00:06 30.10.2014

  to autor: "...Ať si každý myslí o Evropské unii své, dle mého soudu právě Evropská unie zajišťuje, aby státy Evropy sdílely stejné hodnoty a vize...." Tady jste dle mého názoru ...Zobrazit celý příspěvek

  to autor:
  "...Ať si každý myslí o Evropské unii své, dle mého soudu právě Evropská unie zajišťuje, aby státy Evropy sdílely stejné hodnoty a vize...."

  Tady jste dle mého názoru zaměnil příčinu s následkem..... Přeci, aby EU (či jakákoliv jiná organizace) vznikla, musí (myšleno jednotlivé státy) mít něco společného a pak vstoupí/založí a NE, že jsme (zcela) rozdílní, tak si zřídíme nějakou organizaci a ta nás sblíží. ??

  to obecně:
  Myslím, že problém s Islámem a islamizací Evropy má (z pohledu Evropanů) dvě roviny.....

  1) Naše spolešnost tady na něčem stojí, z něčeho vychází atd.... a jedním z těchto atributů je bezesporu tolerance a svoboda vyznání. Což by na jednu stranu mohlo dávat dojem, buďme tolerantní a ať je jich tu kolik chce a věří si "čemu chtějí". Což je názor, řekněme z kategorie "extrémně liberální".

  2) Druhá rovina problému je ta, že pokud si jich tu necháme nakvartýrovat příliš mnoho, tak se (dříve nebo později) začnou dělat nepokoje (viz. Francie), hlásit o "svá" politická práva (=myšleno zakládání polit. stran) a určitě v jejich programu nebude přísná kvóta na imigraci muslimů.

  A teď se (alespoň já) částečně dostávám do schizofrenní situace. A sice: abych/abychom ubránili naše hodnoty se jich musíme částečně zříci. Abychom ubránili (dle mého názoru jednu z nejdůležitějších hodnot) toleranci musíme být tolerantní o trochu méně?? !!


  Jen 2 malé poznámky na távěr:
  1) Musíme počítat i s tím, že porodnost jejich žen je cca 5 a porodnost našich žen je cca 1,2. Navíc se tam ženy/dívky vdávají výrazně dříve. Jak se dříve říkalo jedna generace = 20-25 let, tak to pro ně bude spíše to nižší číslo a u nás spíše 30+. Co tím chci říci? Že třeba za sto let, ten poměr (v populaci Evropané vs. muslimové) může být ještě horší, než z pouhého porovnání (už tak dost nepříznivých čísel) 1,2 vs. 5, protože prostě stihnou za to století "více generací".

  2) Několikrát (naposledy před pár minutami) za posledních pár měsíců jsem byl na stránkách Ústředí Muslimských obcí v ČR a nenašel jsem tam ani ťuk o tom, že by se třeba distancovali vůči Isláms. státu (což mě docela zamrzelo), jediné co jsem našel (a netvrdím, že jsem hledal nějak moc) bylo

  http://sharia4czechia.com/2014...

  ale to není "původní" český distanc, jen nějaký překlad zahraničního.....Skrýt celý příspěvek

 • Jan Horten
  22:13 29.10.2014

  Velkou měrou se na tomto problému podepsala hlavně poválečná Francie a hlavně Charles de Gaulle, toho můžeme klidně označit za "Otce islamizace Evropy". Francie svůj poválečný ...Zobrazit celý příspěvek

  Velkou měrou se na tomto problému podepsala hlavně poválečná Francie a hlavně Charles de Gaulle, toho můžeme klidně označit za "Otce islamizace Evropy". Francie svůj poválečný propad vlivu chtěla kompenzovat a hlavně se vymezit vůči USA, de Gaulle tehdy přišel s projektem EURABIA, který měl vytvořit "protiváhu" USA. Představou byla úzká spolupráce a vytvoření jednotného arabsko-evropského bloku pod vedením Francie. V 60 letech a hlavně na konci Francie hlásala, že zcela zásadním a hlavním základem zahraniční politiky, je co nejbližší a nejužší spolupráce s arabským světem. Později tuto politiku stále více přebírala EU viz. třeba projekt EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) který měl do EU přivést více jak 50 milionů muslimů, prozatím naštěstí pozastavený. Problémem Evropy by nebyl islám, kdyby některé politické "elity", této zcela protidemokratické ideologii neotevřely dokořán dveře!!! S islámem přichází i islámské právo (šaría) o kterém zprostředkovaně i EU soud pro lidská práva před několika lety prohlásil, ve svém rozsudku, že je zcela v rozporu s demokracií!!! Bylo to prohlášeno v rozsudku EU soudu pro lidská práva z 13. února 2003, jen by to chtělo více využívat, tento rozsudek, jako precedent!!! Turecký ústavní soud zakázal v Turecku stranu Refah (Welfare Party), proto, že tato strana obhajovala a chtěla zavedení práva šaría v Turecku. Jelikož je Turecko signatářem EU úmluvy o lidských právech, tak se strana Refah odvolala k EU soudu pro lidská práva do Štrasburku a chtěla dosáhnout zrušení rozhodnutí tureckého ústavního soudu. EU soud pro lidská práva ale potvrdil rozsudek tureckého ústavního soudu o zákazu strany Refah z důvodu, že islámské právo šaría je v rozporu s demokracií a je nedemokratické!!! Někdy mi přijde, že se již Evropa zcela zbláznila a roupama neví, co by z blahobytu (a ten v ní, při srovnání s většinou světa, je) dělala a tak si opět připravuje zas pěknou polízanici!!!Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  21:36 29.10.2014

  Místo solidárních kvót na přijetí uprchlíků, které se po nás asi budou chtít, bych spíš platil těm zemím kam uprchlíci míří, ale jen pokud se jim dá status hosta. Pomůže se jim a ...Zobrazit celý příspěvek

  Místo solidárních kvót na přijetí uprchlíků, které se po nás asi budou chtít, bych spíš platil těm zemím kam uprchlíci míří, ale jen pokud se jim dá status hosta. Pomůže se jim a odlifrují se zpět. Další prachy bych klidně přispěl na větší kontrolu, angažovanost, posílení evropských armádních kapacit.

  Z těhle peněz by třeba šly zaplatit Mistraly a hned máme prostředek pro kontrolu, případně pomoc v sousedství (ono hned se nemusí vysazovat jen obrněná technika, stačí výpomoc, vrtulník nemusí hned nést rakety, třeba může zachraňovat ty chudáky, co si potápěj vlastní lodě aby se k nám dostali). ale to už sem se asi nechal trochu unýst.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  21:29 29.10.2014

  K tomu řešení mě zaujal jeden článek, co se tu linkoval ve sledování sítě. Je to už dlouho, link nemám, tak přetlumočím: Je třeba zrušit nebo zásadně omezit status imigranta, ...Zobrazit celý příspěvek

  K tomu řešení mě zaujal jeden článek, co se tu linkoval ve sledování sítě. Je to už dlouho, link nemám, tak přetlumočím:

  Je třeba zrušit nebo zásadně omezit status imigranta, uprchlíka a pod. Je třeba místo něj zavést status hosta. Status hosta muslim jasně chápe. I ostatní náboženství ho jasně chápou. Hostovi je třeba pomoct, poradit s další cestou. Host má i v přísloví přesně daný limit, kdy má odejít: Po třech dnech smrdí. V reálu by to samozřejmě byl čas delší, podle situace.

  Hostům můžete podle potřeby prodlužovat dobu pobytu, podle toho, jak se vyvíjí situace. Hostovy děti, narozené v Evropě jsou také hosty. Situace je jasně daná. Druhou stranou je pane Grohmanem zmíněná snaha řešit problémy v okolních zemích, odkud nám imigranti - budoucí hosté (doufám), proudí.

  Tolik, co jsem si z článku zapamatoval. Přidám svůj názor. Musíme zavést kvóty pro imigranty. V USA jsou. Nikdo se nad tím nepozastavuje. Amíci říkají: tady už je plno, neměli bysme se tu společně tak dobře, jak byste asi chtěli. To musíme udělat i my. Říct: tím, že přijdete byste si možná pomohli, ale nám ublížíte. Co kdybychom Vám pomohli u Vás, chcete?

  Co se týče gastarbeiterů, tak vydávat víza jen na dobu určitou, jak to mají v arabských emirátech: Ano, rádi vám necháme vydělat, rádi vás zaměstnáme, ale až si vyděláte, tak se vraťte do své země. Sňatky s místními se nepovolují, jen v případě, že odejdete spolu.

  Další nutný krok je jasně definovat ty části islámu, které jsou pro naši civilizaci nepřijatelné, jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod (imho súra číslo 9). Vyznávejte Alláha, noste šátky, modlete se 5x denně a vepřový nechte jen vyžraným čechům, ale jak se z Vás někdo ozve, že ho uráží Vánoční stromeček, nebo že sousedka nemuslimka nemá šátek, je z Vás host. A máte časový limit k odchodu, jasně jste ukázal, že nejste Evropan, jděte do země, kde už se podle Vašich tužeb řídí, s Alláhem a šáteček.Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  19:08 29.10.2014

  S článkem souhlasím, co mne dnes, když už se bavíme o muslimské víře dostalo, je ...Zobrazit celý příspěvek

  S článkem souhlasím, co mne dnes, když už se bavíme o muslimské víře dostalo, je toto.
  http://www.tyden.cz/rubriky/za...

  Co už k tomu za Evropu opravdu naše elity nemají co říct??

  Myslím, že tímto si sami pod sebou řežeme, na rozdíl například od Austrálie, větev... naše elity jsou příliš slabé, a příliš "korektní" , státníka mezi nimi nevidět.Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  17:20 29.10.2014

  peter123: Nejsem verici, ale chovam se automaticky podle nejakých kodexu, ktere vzesly s krestanstvi, o to jde. Nezabijes, neukrades, nesesmilnis(no to mozna ...Zobrazit celý příspěvek

  peter123: Nejsem verici, ale chovam se automaticky podle nejakých kodexu, ktere vzesly s krestanstvi, o to jde. Nezabijes, neukrades, nesesmilnis(no to mozna ne):)

  p.Grohmann:
  ja si myslim ,ze muzeme existovat spolecne s kymkoli, i s muslimy, myslim, ze toto treba funguje v USA. To je multikulturni zeme jako prase prece. Ano maji sve problemy s pristehovalci, treba mexicany atd. ale nikdy jsem neslysel o nejakých obavách zmeny spolecnosti jakou popisujete v Evrope. A hned Vam reknu proc, presne jak pisete co je treba, maji tam totis presne a tvrde zakony platici pro vsechny. V Evrope? Tady se teprve zacina resit a to i ve Francii, jestli noseni burek je trestne nebo ne. Takze ano,ja rikam klidne at si tady zije kdo chce ,vyznava se z ceho chce, ale musi dodrzovat spravedlive a demokraticke zakony zeme do ktere prijde a hlavne vlady techto zemi a jejich bezpecnostni slozky se je nesmi bat vymahat i za cenu poulicnich protestu apd. Jedine tak podle me mame sanci, predelat je drive, nez si to oni tady predelaji k obrazu svemu.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 3