NÁZOR: Rusko vs. Visegrád

Foto: Ploská armáda početně a technicky převyšuje všechny tři zbylé země V4 dohromad; ilustrační foto polské stíhačky F-16D / Jerry Gunner; CC BY 2.0
Polská armáda početně a technicky převyšuje všechny tři zbylé země V4 dohromady; ilustrační foto - polská stíhačka F-16D / Jerry Gunner; CC BY 2.0 

V článku Rusko vs. Česká republika autor, Michal Uher, otevřel velmi ožehavé téma o kterém je potřebné hovořit. Jeho příspěvek obsahoval několik velmi zajímavých a hodnotných postřehů. Na to, aby byly prozkoumány do větší hloubky v článku nebyl prostor, protože článek přinášel jiné sdělení. Nyní se zde tento prostor otevírá a je možné se věnovat těmto postřehům a myšlenkám.

V4 spolupráce s otazníky

Jeden z nejdůležitějších bodů, které Michal Uher nastínil je spolupráce států V4 v případě válečného konfliktu. Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko jsou země blízké sobě navzájem nejen v geografickém smyslu slova, ale také historicky a politicky. Na rozdíl od Rakouska, které sousedí se všemi zeměmi V4 kromě Polska, sdílíme společnou historii  éry socialismu.

Avšak existují zde také prvky, které nás rozdělují. V období mezi 1. a 2. světovou válkou nemělo Československo nejlepší vztahy ani s Maďarskem, ani s Polskem. A současné vztahy Slovenska a Maďarska jsou vše jiné, jen ne to co by se dalo nazvat „vřelými sousedskými vztahy“.

Stejně tak je možné říci, že se Polsko kvůli výdajům a přikládání významu obrany dívá na své sousedy z V4 „přes prsty“. Na druhou stranu se není čemu divit – Polsko má s Ruskem jen tu nejhorší historickou zkušenost a navíc s Ruskem a de facto ruským komplicem Běloruskem sdílí geografickou hranici.

Tato blízkost v současné době slouží jen jako další prvek, který galvanizuje už i tak vyhrocenou situaci. slovensko-maďarské vztahy jsou na druhou stranu obětí toho, jak často je jednotliví politici na obou stranách Dunaje využívají pro zvýšení vlastní popularity. Je ovšem možné se domnívat, že v případě válečného konfliktu by i Ján Slota a Gábor Vona byli schopni najít společnou řeč.

Zda by politici z Prahy, Varšavy, Bratislavy a Budapešti dokázali najít společnou řeč i nyní, v době, kdy je potřebné se připravovat, je otázka a dle mého názoru je to i velmi nepravděpodobné.

Nyní můžeme opustit čistě politické kalkulace a úvahy a podívat se na několik praktických možností obrany států V4.  

Veškeré vodní toky i pohoří stěžují útočníkovi postup.  / Google Maps

Směr útoku

Jak bylo nastíněno v p ř edchozím  č lánku, v p ř ípadě útoku Ruska na země Visegrádské skupiny by úto č ící vojska musela p ř ekonat několik set kilometr ů  dlouhou vzdálenost. P ř i p ř ekonávání této vzdálenosti by byl jejich postup zpomalován nejen obrannými operacemi vojenských jednotek, ale také profilem terénu, p ř es který by postupovaly.

Východní hranice států V4 je velmi dlouhá a nabízí několik oblastí, přes které je možno proniknout. Na severu se od Baltu táhne polská hranice, která odděluje Polsko od Kaliningradu, Litvy, Běloruska a Ukrajiny.Dále je zde krátká, 98 km dlouhá slovensko-ukrajinská hranice a poté hranice Maďarska a Ukrajiny.

Polsko-běloruská, polsko-ukrajinská a také slovensko-ukrajinská hranice jsou charakterizovány velkou variabilitou terénu. Nacházejí se zde nízká a plošně malá pohoří, která vystupují z většinou rovinatého okolí. Tato pohoří nejsou ani neprostupná a ani velmi členitá. Svůj význam však splňují tím, že přirozeně omezují pohyb.
 

Alespoň pro tankové a mechanizované jednotky. Na jihu se, ale nachází sice krátká, ale téměř  plochá hranice Maďarska a Ukrajiny.  A právě toto je nejpravděpodobnější místo průniku pro těžké jednotky Ruské federace na území stát ů  V4.

Prvním problémem zde je stav ma ďarských ozbrojených sil. Při počtu 17 300 vojáků nejsou nijak velké a kvůli nízkému rozpo čtu ani velmi moderně vybavené. Navíc témě ř plochý geografický profil Maďarska nenabízí téměř žádné přirozené překážky, až na jednu - Dunaj.

Při přemýšlení o obranných možnostech, které nabízí Dunaj není možné se spoléhat na to, že by Dunaj zastavil ruský postup na dlouhou dobu. Stejně tak je více než jisté, že mosty přes tento evropský veletok by byly primárním cílem výsadkových jednotek a jednotek pro speciální operace.

A není mo ž né zapomenout, ž e kdy ž by se ruské jednotky zastavily až u Dunaje, tak by byly přímo v Budapešti a na severním křídle by se jim otevřel prostor pro průnik na Slovensko. Tolik k pohledu na možnosti průniku z jihu.

Na severu, v Polsku, existují tři hlavní trasy, které je možno využ ít při postupu z východu. První je pochopitelně Kaliningrad a baltské pobřeží. Zbylé dvě se nacházejí u hranic se Slovenskem. Jedna směřuje od Lvova na Lublin a druhá potom od Lvova na Krakov.

Obě tyto linie postupu jsou odděleny nízkým pohořím. A obě jsou dále na východě přehrazeny řekou Wisla. Dříve nebo později se postup musí zastavit na této překážce – ať již kvůli potřebě přemostit tuto řeku a nebo při využívání těch mostů, které byly obsazeny výsadkáři.

 

Foto: Ruská armáda může nasadit do akce 35 000 výsadkářů s těžkou technikou. Cílem ruských výsadkových jednotek se stanou klíčové místa, jako letiÅ¡tÄ›, mosty pÅ™es Å™eky, sklady pohonných hmot, atd. / Autor: Alexey Matveev, Russian-Sales Ruská armáda může ze vzduchu vysadit 35 000 výsadkářů s těžkou technikou. Cílem ruských výsadkových jednotek se stanou klíčová místa, jako letiště, mosty přes řeky, sklady pohonných hmot, atd. / Autor: Alexey Matveev, Russian-Sales

Ocelová pěst Ruska – výsadkové jednotky

Dosavadní zaměření pozornosti na výsadkové jednotky není náhodné. Navzdory tomu, že poslední výsadkové operace proběhly v prostředí, kde nebylo téměř žádné ohrožení, nebo velmi minimální, prostředky protivzdušné obrany, není mo ž né zavrhnout tento scénář.

Jak major Zelinka uvedl minulý rok ve svém článku o budoucnosti výsadkových vojsk, který byl publikován na portále On War|On Peace, hlavním ohrožením výsadkových vojsk je fungující a efektivní protivzdušná obrana . V současné době je zajištění obrany vzdušného prostoru států V4 v rukou každého státu.

Je si tedy potřeba položit otázku, zda by každý stát samostatně dokázal zajistit svůj vzdušný prostor a eliminovat tak hrozbu vzdušného výsadku na strategicky důležité cíle. Dle uváděných dat o kapacitách letectva ka ž dého jednoho státu a o kapacitách jeho protivzdušné obrany, jistou reálnou šanci má pouze Polsko.

Jeho vzdušné síly jsou v sou č asnosti vyzbrojeny střihacími stroji F-16 a MiG-29. Žádný další stát V4 nepoužívá letouny F-16 a pouze Slovensko má MiG-29. Maďarsko, stejně jako Česká republika disponuje stroji Gripen.

Až na modernizované MiG-29 se jedná o víceúčelové a moderní stroje uzpůsobené k používání moderních střel vzduch-vzduch. I kdy ž se slovenské Migy často stávají terčem mnoha vtipů, větší obavy působí pozemní prostředky protivzdušné obrany. Ty jsou, až na české RBS-70 a maďarské Mistraly, sovětské výroby a mají značný věk.

Ovšem technika není vše. Velké pochybnosti přináší myšlenka vzájemné koordinace obrany vzdušného prostoru při kombinovaném použití pozemních prostředků PVO a záchytných stíhačů. Pokud taková koordinace má fungovat potom musí existovat společné komunikační, koordinační a velící procedury a orgány.

2K12 KUB

Při případném útoku se o vítězství rozhodne ve vzduchu. Bohužel protivzdušná obrana zemí V4 se opírá o zastaralé sovětské protiletecké systémy, jako je např. 2K12 KUB. / MO ČR

Odepření přístupu ve vzduchu i na zemi

Obrana vzdušného prostoru ovšem není vše. Je to podstatná část obrany státu jelikož brání plnému využití letecké podpory protivníka a znemožňuje zásobování jednotek vzduchem. Je to také podstatná část strategie odepření přístupu (access denial).

Ostatní části se odehrávají na zemi případně v kyberprostoru. Což přináší do popředí myšlenku Michala Uhera o opevnění jako o obranném prostředku. I když uznávám, že tato myšlenka má svoji historii i tradici v Česku a Slovensku, není možné zapomínat, že se jedná o značně starou myšlenku.

Za stavu, kdy jsou technicky vyspělé armády vybavené přesně naváděnou municí, je možné se dívat na bunkry téměř jako na cvičné terče pro letecké bombardování. V takovém případě je umísťování jednotek do těchto obranných staveb a postavení rovno rozsudku smrti.

Tyto obranné stavby a prostředky je možné využít na doplnění již existujících přírodních překážek. Takto bude možné vytvořit obranné škrtící body, které pomohou eliminovat početní převahu útočníka.

Zde mám na mysli zejména systémy příkopů a zátaras, protitanková a protipěchotní minová pole apod. Stejně tak je potřebné přemýšlet nad zablokováním letišť a dálnic, demolicí mostů a tunelů. Vlastně na jakoukoliv činnost, která zpomalí postup útočníka a poskytne čas na posílení obrany nebo spuštění protiútoku.

Při tom všem je nutné dbát na udržení vlastních komunikačních a zásobovacích tras průchozích a zajištěných. Občas se může a bude zdát, že toto jsou protichůdné požadavky, ale není možné se této podmínce vyhnout.

Závěrem je tedy možné říci, že při obraně krajin střední Evropy bude sehrávat stejně důležitou roli geografický profil této čtveřice států a také to, jak je tyto státy dokáží využít ve svůj prospěch. Neméně důležitým bodem je rozvinutí spolupráce států Visegrádské skupiny, která se bude týkat koordinace obrany vzdušného prostoru.

Krajiny V4 si musí být při uvažování o své obraně vědomy své zranitelnosti, ale nesmí se k této zranitelnosti postavit jako k neměnnému faktu. Právě naopak, musí se co nejvíce snažit využít své silné stránky a použít je k pokrytí slabostí svých sousedů. Jen společným úsilím, důvěrou a dlouhodobou spoluprací se Slovensko, Česko, Polsko i Maďarsko budou moci těšit většímu bezpečí a stabilitě.
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Dějiny Ukrajiny I: První kmeny na území Ukrajiny

Účastníci tábora prokremelských mládežníků darovali prezidentu Putinovi globus s růžovou mapou. ...

Proč je nezbytná obměna radarů protivzdušné obrany?

Dnes, v kontextu náhle a zásadně zhoršené bezpečnostní situace v Evropě, zřejmě už nikdo nepochybuje ...

NÁZOR: Rusko vs. Česká republika

Probíhající krize na Ukrajině přinesla celou řadu různých otázek, mnohdy spojených s vojenstvím ...

Dějiny Ukrajiny II: Varjagové versus Slované

První díl seriálu Dějiny Ukrajiny jsme uzavřeli obdobím na přelomu letopočtu: Poté, co v roce 68 ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • KOLT
  20:53 19.09.2014

  Trochu se bojím, aby to nebyl jen průzkum PŘED bojem....

  Trochu se bojím, aby to nebyl jen průzkum PŘED bojem....

 • jenikdavid
  12:56 19.09.2014

  Vrata:

  Ano i toto je samozřejmě možné a Putinovi to zkrátka nevychází...Co se týče sankcí, myslím že to byl logický krok (pro EU a svět přijatelnější a příznačnější než nějaká ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vrata:

  Ano i toto je samozřejmě možné a Putinovi to zkrátka nevychází...Co se týče sankcí, myslím že to byl logický krok (pro EU a svět přijatelnější a příznačnější než nějaká intervence), tudíž s tím počítal. A co se týče východních oblastí, kdyby tam chtěl najet s tanky, aby "bránil" ty, které ho o to žádali, tak už by to asi udělal...ale neudělal a stále něco hraje...Takže ano, je možné že se mu to celé hroutí, ale nesdílím tento názor. Léta se živil tím, aby předvídal a není to vodkou zlitej střelec naslepo. Takže uvidíme..
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  10:26 19.09.2014

  Mne naopak pripada, ze Putinovi jeho sachy na Ukrajine vubec nevychazi. Rekl bych, ze pocital s vyvolanim povstani na cele jihovychodni Ukrajine a s jejim pripojenim k Rusku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mne naopak pripada, ze Putinovi jeho sachy na Ukrajine vubec nevychazi. Rekl bych, ze pocital s vyvolanim povstani na cele jihovychodni Ukrajine a s jejim pripojenim k Rusku (Novorusko). Tim by ziskal pristup ke Krymu, odrizl by Ukrajinu od more a jeste by ziskal primy pristup do Podnestri (jestli se Ukrajina a Moldavsko jednou nastvou, tak Podnestri zablokuji a skonci i tato Rusy ovladana enklava). Vysledkem je naopak v podstate sjednoceni Ukrajiny proti Rusku (snad s vyjimkou casti Donecke a Luhanske oblasti), Dnepropetrovsk se pry stal centrem protiruskeho odporu. Putinovi hosi ovladaji sotva 1/3 Donecke a Luhanske oblasti, kterezto jsou po Krymu nejvice proruske. Putin souhlasil s primerim ve stavajicich frontovych hranicich presto, ze jeho jednotky pomerne drtive postupovaly na zapad a dokonce souhlasil s tim, ze uzemi ovladane povstalci zustane soucasti Ukrajiny (coz je samozrejme otazka). Ziskal do sveho vlivu oblast s prodelecnou tezbou uhli, se 30% podilem duchodcu a s obyvatelstvem, domnivajicim se, ze nastanou Sovetske socialisticke casy plne zamestnanosti a zadne prace a pry casto netusicim, ze v Rusku se takoveto doly zaviraji.
  O tom, co bude dalsi Putinuv krok asi skutecne nevi nikdo a to ani CIA (ja se nedomnivam, ze Putin je jejich agent). To je proste dusledek vlady jednoho muze. Predvidat dusevni pochody takoveho jedince/diktatora je obtizne. Co se tyce schopnosti predvidat budoucnost, tak Putinovi zrejme nejen nevysel predpoklad o rozpadu Ukrajiny ale mam dojem, ze ze cteni Konsomolske pravdy ani nevycelt celou radu moznych ekonomickych dusledku zapadnich sankci. A mozna ho ani nenapadlo, ze se k nim zapad odhodla. I jeho sankce na Evropske potraviny mi pripadaji padle na hlavu - to je tak trochu jako kdyby EU zakazalo dovoz Ruskeho plynu.
  Skrýt celý příspěvek

 • jenikdavid
  21:38 18.09.2014

  Ač nejsem Putinův příznivce, musím mu nechat jednu věc. Se Západem docela slušně mává. Samozřejmě nevidím ani do jeho ani do západního zákulisí, ale působí to na mne dojmem, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ač nejsem Putinův příznivce, musím mu nechat jednu věc. Se Západem docela slušně mává. Samozřejmě nevidím ani do jeho ani do západního zákulisí, ale působí to na mne dojmem, že nikdo doopravdy přesně a ani vzdáleně neví, jaký bude jeho příští tah. Tipoval bych, že to kromě CIA neví ani jeho nejbližší. Zatím vše, na co se Západ vzmohl jistě nebylo nepředvídatelné a jistě to vzal v potaz. Vsadil bych se, že ať je jeho plán jakýkoliv, tak má promyšleno několik tahů a směrů vývoje dopředu. A také si nemyslím, že by to vše dělal jen kvůli krátkodobému zvýšení jeho obliby v zemi. Navíc se do důchodu jistě nechystá (ani po jeho dalším zvolení..) Tou hlavní otázkou tedy stále zůstává, co je jeho cílem a kam až je opravdu ochoten zajít. Doufám tedy jen, že jeho ambice zůstanou před našimi hranicemi.
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  20:08 18.09.2014

  Pánové, válka s Ruskem není nutná. Úplně stačí zlikvidovat Putina a jeho mocenskou skupinu Siloviki 2.

  Pánové, válka s Ruskem není nutná. Úplně stačí zlikvidovat Putina a jeho mocenskou skupinu Siloviki 2.

 • martinius
  19:15 18.09.2014

  J.Vraja : Velmi dobře napsáno, shrnuto. Souhlasím.

  J.Vraja : Velmi dobře napsáno, shrnuto. Souhlasím.

 • J.Vraja
  16:23 18.09.2014

  Pánové,nemohu si pomoci,ale myslím si,že zde vedeme akadamickou otázku,co by kdy by.Myslím si,že Rusko není dnes tak ekonomicky silné aby si mohlo dovolit válčit s Evropu.Může ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové,nemohu si pomoci,ale myslím si,že zde vedeme akadamickou otázku,co by kdy by.Myslím si,že Rusko není dnes tak ekonomicky silné aby si mohlo dovolit válčit s Evropu.Může jenom vyhrožovat a záleží na politicích,jak se s tím vypořádají.Pokud by byli u moci R.Regana M. Margaret Thatcherová,tak by si prezident Putin toto vyhrožování jistě odpustil.Může si dovolovat vyhrožovat slabým politikům,jako je ČR.Maďarsko,Bulharsko,Slovensko.Těžko už by si dovolil napadnout Polsko.Velice dobře si pamatuji na prosinec 1980,kdy jsem zůčastnil,dnes už polozapomenuté operace Krkonoše.Kdy tehdejší 2 tankové divize ČSLA v součinnost s dalšími armádami VS mířily na Polsko,ale pak to Brežněv raději odpískal-a přemluvil Jaruzelského aby tu tu špinavou práci raději udělal sám.Nebot by jistě došlo k obrovskému krveprolití-protože poláci,by se jistě bránili a totéž by to bylo i v dnešní době,kdy by mu USA jistě přispěchaly na pomoc.
  Další věci je to,že pokud by chtěl Putin napadnout východní Evropu,musel by jisto jistě provést částečnou mobilizaci,což by v dešní době těžko zpravodajským službám uniklo,takže by mohly provést určitá opatření.
  Jen pro úplnost informací, aby lidé věděli, o čem vlastně diskutují :Spojené státy zůstávají zemí, která na svou armádu dává nejvíc peněz na světě - loni 682 miliard dolarů. EU asi 200 miliard. Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI) odhadl výdaje Číny v přepočtu na 166 miliard dolarů a Ruska na 91 miliard. Komletní informace si musíme hledat sami. V médií se formulují tak, aby ovlivňovali mínění podle jejich politických sympatií.
  Ruský ekonom Konstantin Sonin se v The Moscow Times ptá, kdy mohou peníze věnované armádě ekonomice pomoci. V zásadě jsou to země, kde je vysoká nezaměstnanost a nevyužitá výrobní kapacita. Tak tomu bylo třeba v USA za velké ekonomické krize ve 30. letech. V takovém případě může být vláda štědrá, protože nastává dvojí pozitivní efekt. Vznikají nová pracovní místa a lidé dostávají mzdu.
  Jak se ale v tomto světle dívat na současné Rusko? Vidíme, že žádnému z těchto bodů neodpovídá. Země má nízkou nezaměstnanost a ruské továrny fungují, pokud jde o jejich kapacitu, přiměřeně.
  V bývalém Sovětský svaz například mohl vyvíjet nové zbraně jen za cenu toho, že životní úroveň jeho obyvatel byla po celou dobu jeho existence asi tak třikrát nižší, než je životní úroveň občana USA. Žádná z nových technologií se taky do běžného života nedostala.
  Můžeme se také podívat na Spojené státy, jak to funguje tam. Nebyly počítače a internet nejdříve vytvořeny za peníze, jež dostal Pentagon? Důkladné vědecké výzkumy vyžadují hodně peněz, nad nimiž daňový poplatník vždycky naříká. Americká vláda je může vydávat, protože argumentuje potřebami národní bezpečnosti. Zdá se však navíc, že v Americe funguje kauzalita opačným směrem. Internet má dnes každý. Dokonce i Rusové. Rusko by mělo zvážit, jestli se nepouští do podniku, na který prostě nemá. Země má problémy s životní úrovní, má demografické problémy a zanedbávané obyvatelstvo holdující alkoholu se dožívá nižšího průměrného věku, než se od moderní země očekává. Rusko ale není moderní země. Přinejmenším mentalitou svých vůdců – a lze se obávat, že i většiny obyvatel, kteří těmto vůdcům důvěřují – stále vězí kdesi v minulosti.
  Američané už jednou Moskvu „uzbrojili“. Po světové krizi není Západ v nejlepší kondici, ale pořád je na tom lépe než zeměpisně největší země světa.
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  22:07 17.09.2014

  USA Majdan nefinancovali. Proč by taky. To byla iniciativa EU. Myslím, že ve Washingtonu nevěřícně kroutí hlavou nad tím, co jsme zas v Bruselu vymysleli za sračky.

  USA Majdan nefinancovali. Proč by taky. To byla iniciativa EU. Myslím, že ve Washingtonu nevěřícně kroutí hlavou nad tím, co jsme zas v Bruselu vymysleli za sračky.

 • semtam
  23:32 16.09.2014

  Ultramarinus

  Ukrajina mohla být za několik let v EU, případně i v Nato. Nato sice chtělo Ukrajinu jako svého člena, ale mělo to háček. Dlouhodobě v průzkumech vycházelo, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ultramarinus

  Ukrajina mohla být za několik let v EU, případně i v Nato. Nato sice chtělo Ukrajinu jako svého člena, ale mělo to háček. Dlouhodobě v průzkumech vycházelo, že Ukrajinci v Natu nechtějí být (toho času). A Nato je známé tím, že pokud nemá dlouhodobou podporu obyvatel té dané země, tak o jejím členství je zdrženlivé. Pro Ukrajinu po Majdanu a Krymu a následné vzpouře obyvatelstva na východě. Bylo nejlepší východisko to, jaké jsme zažily my při dělení ČSFR. Přiznejme si, že Ukrajina v dnešní podobě byla uměle vytvořena jako tehdejší ČSR. Když jsme usoudily, že další svazek by bylo jen hádání, tak jsme šli od sebe. Mohli nám nabídnout aspoň referendum, ale budiž šlo to i bez něho, protože jsme byly jasně stanovené země. Pokud na Ukrajině by se chopil vlády po Majdanu schopný politik. Tak by věděl, že válka jeho už tak chudou zemi úplně zdecimuje. A východním oblastem by navrhl sám referendum o osamostatnění či o nadálém setrvání v Ukrajinské republice. Mohl by argumentovat Skotskem, jako příkladem jak to v EU chodí a rozvázaly by se mu ruce nad problémovou vých. částí země. Navíc by zabránil krveprolití svých občanů a zničením několika měst. To za to myslím stojí.

  Nedokážu si představit, že nynější Ukrajina se má stát členem EU případně NATO, když její armáda dost necitlivě zasahuje s velkými civilními ztrátami proti svému obyvatelstvu. To se nijak neliší od Ruska v 90. letech a to, že po boku ukrajinské armády bojují soukromé jednotky s naci symbolikou ji řadí ještě o pár levelů dál.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  22:55 16.09.2014

  Kapnul, ale nestalo by to za to. Je jedno, jestli je demokracie v sezamovy housce zalozena na ekonomicke zavislosti. Radsi ekonomicka zavislost a primerena dobrovolnost pri tahani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kapnul, ale nestalo by to za to. Je jedno, jestli je demokracie v sezamovy housce zalozena na ekonomicke zavislosti. Radsi ekonomicka zavislost a primerena dobrovolnost pri tahani cizich kastanu z ohne, nez nedemokracie, obojek plneho obsazeni a ZARUCENA predni linie v tahani cizich kastanu z ohne. Nebo nekdo verite, ze Cecenci jsou na ukrajine skutecne dobrovolne kvuli obrane Rusu, kteri s nimi pratelstvi stvrzovali nekolika valkama v poslednich dvou dekadach, ktere Cecenci prohrali?

  Vzhledem k tomu, ze predevsim nechci, aby se cesi stali bezvyznamnou mensinou v brise ruske bestie, do Usa neodjedu, i kdyz bych rad. A to z toho prosteho duvodu, ze z druhe strany sveta s tim udelam jeste mene, nez jako obcan Cr. Evakuace bude na poradu dne, "jestli" nebo "az" budou hodni Rusove na dostrel tanku od Prahy. I s temi tanky.

  I pokud by byla pravda, ze zapad zaplatil majdanskou vzpouru (coz rozhodne dokazane ani podlozene NENI), Ukrajina na zapad smeruje uz od rozpadu SSSR. Vzdyt i Janukovice zvolili proto, ze byl prozapadni a pri volbach sliboval pripojeni k Evrope...
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  22:45 16.09.2014

  Když už by vypukl ve střední Evropě konflikt s Ruskem, měli bychom se postavit na stranu Ruska. Pokud tě zajmou země Nato, jdeš do útulného vězení pokud Rusové jdeš na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když už by vypukl ve střední Evropě konflikt s Ruskem, měli bychom se postavit na stranu Ruska. Pokud tě zajmou země Nato, jdeš do útulného vězení pokud Rusové jdeš na Sibiř.

  Jen vtip prosím ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  22:13 16.09.2014

  A kde furt všichni berete, že USA zaplatily Majdan?

  A kde furt všichni berete, že USA zaplatily Majdan?

 • Vestly
  21:53 16.09.2014

  Rusi nikdy nezautocia na clena NATO. Nemaju nato vobec ziadny dovod. Krym obsadili iba preto , lebo vacsina obyvatelstva je Ruská. To isté platí pre východ Ukrajiny. Ak by USA ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rusi nikdy nezautocia na clena NATO. Nemaju nato vobec ziadny dovod. Krym obsadili iba preto , lebo vacsina obyvatelstva je Ruská. To isté platí pre východ Ukrajiny. Ak by USA nezaplatili cely majdan , tak by sa na Ukrajine nikdy nic nestalo a bol by pokoj. Inak , mohli by ste napisat nejaky članok o Pravom sektore , aby to tu bolo vyvažene :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  21:25 16.09.2014

  augengeradeaus.net/wp-content/uploads/2012/06/Realisierungsplan-Heer.pdf
  ^ Mam nadzieje że link działa

  augengeradeaus.net/wp-content/uploads/2012/06/Realisierungsplan-Heer.pdf
  ^ Mam nadzieje że link działa

 • Lukas
  21:20 16.09.2014

  Vrata
  Wikipedia to żadne źródło - nawet wikipedia.pl podaje blędne informacjie o wojsku polskim. (podobnie jak wikipedia.de błędne o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vrata
  Wikipedia to żadne źródło - nawet wikipedia.pl podaje blędne informacjie o wojsku polskim. (podobnie jak wikipedia.de błędne o bundeswehr...)

  Masz
  http://augengeradeaus.net/wp-c... ... n-Heer.pdf
  Po niemiecku - bo to oryginał - reforma armii niemieckiej - szczegółowe - które jednostki, kiedy jak będą przekształcane...

  a leopardów 2A5 maja 20 bo 105 sprzedali nam - jeszcze w zeszłym roku...

  Co do rosjan - tu sprawa jest trudna - niemniej wiadomo że
  T-90 i T-90A jest około 400 sztuk
  T-80 - są ciągle w użyciu! ( niewielkie ilości T-80 U/UD i T-80UE-1 - razem ok. 100-200)
  4
  Reszta liczb też jest mocno zawyżona
  Sam Siergiej Szojgu zapowiadał że docelowo armia rosyjska ma mieć nie więcej 2500 czołgów
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  21:00 16.09.2014

  Lukas: slo o priblizna cisla z me pameti, puvodne z wikipedie.en. Presna cisla z Wiki.en jsou:

  Rusko:
  743x T90, 2255x T72, 4500x T80 (reserve), 8000x T72 (reserve)

  225x ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas: slo o priblizna cisla z me pameti, puvodne z wikipedie.en. Presna cisla z Wiki.en jsou:

  Rusko:
  743x T90, 2255x T72, 4500x T80 (reserve), 8000x T72 (reserve)

  225x Su27, 70x Su27SM, 12x Su27SM3, 52x Su27UB - suma = 359x Su27

  12x Su30M2, 26x Su30SM, 34x Su35s - suma = 72x

  254x Mig29,
  134x Mig31

  celkove 685 fighters + 134 Mig31

  280x Su24, 195x Su25, 45x Su35, suma = 520

  Nemecko:

  225x Leo 2 + 125 Leo (reserve)

  Eurofighter: 90x EF2000S, 22x EF2000T, suma = 112x
  Tornado: 93x IDS, 29x ECR, suma = 122

  Je fakt, ze Rusko je velke a nemuze mit veskere zbrane jen na jednom miste. Na druhou stranu, dokazi si predstavit, ze starsi reservni zbrane (T72) umisti v pripade Evropske agrese na vychod k Cine a moderni jadro necha na Evropskem bojisti. Jediny soused Ruska, ktery jej muze ohrozit krome NATO je Cina.
  Skrýt celý příspěvek

 • Prezka
  18:01 16.09.2014

  A první příspěvek byl sarkasmus, provokace, abyste viděli absurditu odkazování na chování státu v minulosti. Byl bych zvědavej, jak by se zachovalo NATO kdybychom náhle byli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A první příspěvek byl sarkasmus, provokace, abyste viděli absurditu odkazování na chování státu v minulosti. Byl bych zvědavej, jak by se zachovalo NATO kdybychom náhle byli vyloženě proruští v téhle situaci, možná by se nezachovalo jinak než sovětský svaz v roce 68, možná by nereagovalo takovou silou jak sověti, ale to jen proto, že otevřeně neběží nic podobnýho a vyhrocenýho jako Studená válka, ale sankcí a podobných nesmyslů bychom si užili až až
  Skrýt celý příspěvek

 • Prezka
  15:59 16.09.2014

  Doporučuj Ultramarine co chceš, já ti zase doporučuju jet do USA, nic ti tam nehrozí od hrůzných rusů budeš daleko a můžeš se udávit jejich demokracií v sezamový housce, je pravda, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Doporučuj Ultramarine co chceš, já ti zase doporučuju jet do USA, nic ti tam nehrozí od hrůzných rusů budeš daleko a můžeš se udávit jejich demokracií v sezamový housce, je pravda, že v KLDR bych měl od USA pokoj, tam oni nepůjdou i kdyby tam milionkrát porušovali lidská práva, protože by jim z toho žádnej dolárek nekápnul
  Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  15:47 16.09.2014

  Prezka:
  Doporucuju odjet do Severni Koreje a pozadat o azyl po roztrhani pasu. Jednoho takovyho presvedcenyho a spravedlivyho uz tam vyridili, takze maj jejich soudy ted zas ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Prezka:
  Doporucuju odjet do Severni Koreje a pozadat o azyl po roztrhani pasu. Jednoho takovyho presvedcenyho a spravedlivyho uz tam vyridili, takze maj jejich soudy ted zas volno. A SK nas taky nezradila, ani agresivne neobtezovala... S takovou bys muse Slovaky strilet za "zradu" kvuli Slovenskemu Štatu, jen bys je videl. Zatim mam jen pocit, ze se snazis predcit Nema, nikoliv ze ty absurdity myslis vazne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  15:32 16.09.2014

  polopravdy.

  P.S: zchází tu možnost editace jako sůl.

  polopravdy.

  P.S: zchází tu možnost editace jako sůl.

 • Nemo
  15:30 16.09.2014

  Ultramarinus: kladete důraz na slovo pečlivě, ale posloucháte a čtete jen citáty vytrhané z kontextu tak aby pošpinili ruského prezidenta. A bohužel i ve svém okolí vidím že tyto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ultramarinus: kladete důraz na slovo pečlivě, ale posloucháte a čtete jen citáty vytrhané z kontextu tak aby pošpinili ruského prezidenta. A bohužel i ve svém okolí vidím že tyto polopravdu jsou velice účinnou psychologickou zbraní....
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  15:25 16.09.2014

  RiMr71: asi nechápete jak nás ve světě berou - pořád jako "ty švejky". A ty spojence bych dal do uvozovek. Pokud by došlo na lámání chleba tak by se staral hlavně každý sám o sebe ...
  Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71: asi nechápete jak nás ve světě berou - pořád jako "ty švejky". A ty spojence bych dal do uvozovek. Pokud by došlo na lámání chleba tak by se staral hlavně každý sám o sebe - a Němci by si od nás jistě rádi něco "ukousli" za případnou pomoc. Dokud nejsou svazky prověřeny skutečnou zatěžkávací zkouškou tak nemají větší hodnotu než je hodnota papíru na kterém je to sepsáno.
  Jakožto malý stát ve středu Evropy bysme měli dobře manévrovat a ne se upoutávat k těm co nás jako jedny z prvních hodili přes palubu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  15:14 16.09.2014

  Samozrejme nas dobylo SSSR (respektive varsavska smlouva), ale kdo peclive posloucha Putina, Rf chce ty "zlate casy" a vliv do puntiku vratit.

  Samozrejme nas dobylo SSSR (respektive varsavska smlouva), ale kdo peclive posloucha Putina, Rf chce ty "zlate casy" a vliv do puntiku vratit.

 • Prezka
  15:14 16.09.2014

  Němci nejsou moji spojenci, jsou to okupanti. francouzi nejsou moji spojenci, jsou to zrádci stejně jako britové, poláci nejsou moji spojenci, jsou to agresoři a okupanti, stejní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Němci nejsou moji spojenci, jsou to okupanti. francouzi nejsou moji spojenci, jsou to zrádci stejně jako britové, poláci nejsou moji spojenci, jsou to agresoři a okupanti, stejní jako němci, maďaři nejsou moji spojenci i ti jsou agresory a okupanty, i ukrajinci jsou okupanti, moji spojenci jsou Srbové. Jestli je NATO něčí spojenec, tak možná našich úředníků, které si stádo jednou za čtyři roky vybírá ke spravování země, ikdyž si to pletou s tím, že se stávají pány světa.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  15:09 16.09.2014

  To, odkud letaji bobky me strasi podle toho, z ktere strany zdi stojim. Kdybychom uz byli clenove "Varsavskeho paktu cislo 2", mohli bychom si dovolit takovy nazor na usa a rf, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To, odkud letaji bobky me strasi podle toho, z ktere strany zdi stojim. Kdybychom uz byli clenove "Varsavskeho paktu cislo 2", mohli bychom si dovolit takovy nazor na usa a rf, jaky tu prezentujes. Z toho vyplyvaji moje "ruzove bryle". Usa nas jeste nikdy proti vuli obyvatelstva nedobilo. Rf ano. Je radove mnohem pravdepodobnejsi, ze budeme bojovat proti rusum, nez americanum. Usa nam, ani zbytku sveta nehrozi vsim moznym od zavreni kohoutku, po prime jaderne vyhrozovani. To je druhy duvod pro me "ruzove bryle".

  Jsme ale (nastesti) v NATO, ackoliv by to chtelo neco duveryhodnejsiho.

  Rusko neni "velmoc jako kazda jina", rusko je VELICE specificke. Problem je, kdyz je tech mene chytrych dost, aby z toho byl zaklad armady a najde se jeden, nebo nekolik chytrych, kterym dojde, jak skvele se timto zpusobem da hromadit moc.
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  13:54 16.09.2014

  Nemo a vy zas nevYdíte, že jsme členy NATO - tedy budeme se připravovat na odražení útoku od našich spojenců?!!! Jakože budeme na cvičeních s jednotkami NATO cvičit boj proti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nemo a vy zas nevYdíte, že jsme členy NATO - tedy budeme se připravovat na odražení útoku od našich spojenců?!!! Jakože budeme na cvičeních s jednotkami NATO cvičit boj proti jednotkám NATO? :)

  Bože bože...
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  13:37 16.09.2014

  Ultramarinus: a vy zase vydíte USA zásadně přes růžové brýle. Lidé v Jižní Americe, na Blízkém východě a Balkánu budou jiného názoru. Oni jsou velmoc jako každá jiná a chovají se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ultramarinus: a vy zase vydíte USA zásadně přes růžové brýle. Lidé v Jižní Americe, na Blízkém východě a Balkánu budou jiného názoru. Oni jsou velmoc jako každá jiná a chovají se zrovna tak, jen vliv jejich kultury je oblbující a ty méně chytří se rádi zakousnou do sýra.
  Také jsem pro silnější vojsko, ale takové které má diverzifikovanou výzbroj a je připraveno odrazit útok jak od západu tak od východu. Aby kapacita přesvědčila útočníka že by měl velmi vysoké ztráty. A rozhodně se nevázat jen na západní státy které už jednou selhaly. Už jen díky naší poloze je hloupost se jednostranně uvazovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  11:42 16.09.2014

  Tak ona ta válka vlastně začala. Sankce nikomu nikdy nic nepřinesly a nic nezmohly. Koukněme se na Kubu a KLDR. Spíš uškodily obyvatelstvu. Naopak, sankce eskalují napětí. A přitom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak ona ta válka vlastně začala. Sankce nikomu nikdy nic nepřinesly a nic nezmohly. Koukněme se na Kubu a KLDR. Spíš uškodily obyvatelstvu. Naopak, sankce eskalují napětí. A přitom mohlo bejt dobře, kdyby Brusel i Moskva nechali Ukrajinu na pokoji. Mohli mít volný obchod jak s EU tak s Ruskem, stejně jako už ho mají se státy ESVO. Kdyby jim ovšem ty dva prohnilé subjekty někdy předložily férové nabídky s neomezujícími podmínkami, co smějí a co ne. Hospodářské vztahy jsou většinou příčinou vzájemné nevraživosti či symbiózy.
  Někdy je potřeba se zaměřit na konkrétní osobnosti, který tyto vztahy záměrně boří, aby dosáhli svých vlastních sobeckých cílů nebo megalomanských vizí. Ne až po válce, jako v případě Lincolna. Někdy je to ovšem dost obtížný jako v případě Hitlera :-).
  Sic Semper Tyrannis.

  Minule zmíněný spící agenti mi trochu připomněli sektu asasínů, ty moc dobře věděli jak krotit apetit hloupých vládců. A tím poukazuji i na jednu nezmíněnou slabinu Ruska - příliš mnoho tam leží na jednom muži. Bohužel zatím s dost velkou oblíbeností u rusů, což je ošemetný.
  Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  11:39 16.09.2014

  To je zase článek o ničem. Jak už jsem jednou říkal. Takových fantazií můžete napsat tisíce.

  To je zase článek o ničem. Jak už jsem jednou říkal. Takových fantazií můžete napsat tisíce.

 • leviathan
  11:17 16.09.2014

  Viaceri tu pisete o energetike. Europa nie je zavisla od Ruska!!!! Rusko je zavisle od Europy!!! Ak nam Rusi vypnu plyn a ropu - do 4-6 mesiacov sme schopni nahradit vypadok ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Viaceri tu pisete o energetike. Europa nie je zavisla od Ruska!!!! Rusko je zavisle od Europy!!! Ak nam Rusi vypnu plyn a ropu - do 4-6 mesiacov sme schopni nahradit vypadok dodavkami z alternativnych zdrojov (Severne more, USA, Afrika, Arabi...). Suroviny by boli drahsie, ale boli by. Na 90 dni mame rezervne zasoby. Rusko bez platieb za plyn, ropu a ine suroviny nevydrzi ani 2 mesiace. Takze pozor! Rusko nedrzi Europu za gule, skor opacne. Rusko je relat. mala 145 mil obyv. a chudobna krajina bez spojencov, co by stali za rec. Preto je vojna s Ruskom sci-fi.Situaciu by samozrejme razantne zmenilo uzke vojenske spojenectvo s Cinou, alebo jadrove zbrane vo Venezule, ale to je momentalne tiez sci-fi
  Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  11:08 16.09.2014

  pardon, samozrejme utok na zapad

  pardon, samozrejme utok na zapad

 • leviathan
  11:07 16.09.2014

  1.) Nie je mozne zapocitat celkovu tabulkovu silu Ruska pre utok na vychod (ci uz na V4, ci Pobaltie). uz to tu pisal kolega Lukas z Polska. Pre utok na zapad je mozne pocitat len ...
  Zobrazit celý příspěvek

  1.) Nie je mozne zapocitat celkovu tabulkovu silu Ruska pre utok na vychod (ci uz na V4, ci Pobaltie). uz to tu pisal kolega Lukas z Polska. Pre utok na zapad je mozne pocitat len so silou Zapadneho vojenskeho okruhu. Nie je mozne presunut sibirske jednotky do Kaliningradu. Rusko je v kliestach - z vychodu su zasa USA + JPN, j.KOR, Australia ....

  2.) V europskej casti NATO je momentalne v zbrani cez MILION vojakov (bez USA), ale samozrejme ani tu nie je mozne pocitat s moznym nasadenim vsetkych, i ked Europu uz ziadny iny nepriatel priamo neohrozuje. V priprade potreby by teda hypoteticky mohli v Pobalti zasahovat aj portugalske Pandury :D :D Nehovoriac o tom, ze Europa ma daleko lepsiu logisticku podporu - modernejsie vybavenie, viac zasob materialu a municie, vacsiu prepravnu sposobilost ... prosto viac penazi

  3.) Karlos 73 napisal v podstate zasadnu vec. Sme ochotni bojovat v Lotyssku??

  4.) Konflikt Rusko vs. NATO bez jadrovych zbrani nie je mozny. Jadrove zbrane funguju, ako odstrasovanie. Ak Rusko nezastrasia .... mame fakt pruser. Preto predpokladam, ze vojna v Pobalti sa bude viest podobne ako na Ukrajine pred prichodom dovolenkarov. Tu ale treba brat do uvahy aj druhu stranu. Nic nebude branit USA a NATO vyvolat a podporit napr. protiruskych povstalcov na Kaukaze, alebo trebarz v Tatarstane ... alebo opoziciu priamo v Moskve.
  Skrýt celý příspěvek

 • jenikdavid
  10:59 16.09.2014

  V našm zájmu by především mělo být to, aby se při tomto teoretickém napadení nepřenesly hlavní boje na naše území. Když už by z nějakého důvodu RF postupovala na západ, určitě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V našm zájmu by především mělo být to, aby se při tomto teoretickém napadení nepřenesly hlavní boje na naše území. Když už by z nějakého důvodu RF postupovala na západ, určitě nebude ani Putin tak šílený, aby napadnul jaderné velmoci. Tudíž by jeho cíl mohla být ČR jako nárazníkové pásmo, jako kdysi. A tady bychom mohli mít velký problém, jelikož by nám jistě z NATO přišli pomoci, ale ne kvůli nám, ale aby ochránili sebe. Takže města, hospodářství, energetika, všechno by bylo na mraky. No a kdyby přeci jen chlapci z RF byli úspěšnější, mohlo by se to vyhrotit až k ZHN, ale jen na našem území, aby západ dal jasně najevo, kde je červená čára. Takže naše veškerá snaha by měla být o tom, abychom ruským generálům dali dost důvodů, proč jít na západ přes Polsko nebo spodem, ale jen ne přes nás.
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  10:46 16.09.2014

  Riesime tu hypoteticku otazku napadnutia Ceskej republiky zo strany RF, co znamena otvoreny konflikt s Ukrajinou, Polskom, alebo Slovenskom a Madarskom. Je to tazko predstavitelne, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Riesime tu hypoteticku otazku napadnutia Ceskej republiky zo strany RF, co znamena otvoreny konflikt s Ukrajinou, Polskom, alebo Slovenskom a Madarskom. Je to tazko predstavitelne, ale ako som napisal, ak by k tomu prislo, staty V4 (okrem Polska) su absolutne nepripravene (okrem medzinarodnych dohod - NATO a diplomacie). Armady SR,CR,MR su v podstate nebojaschopne , rokmi budovane ako expedicne (vyzbrojou modernizovanie pre misie v zahranici). 20 rokov sme nemysleliV tomto autor clanku trafil kliniec po hlavicke.
  Otazka znie ale inak. Dnes je kazdemu jasne ze RF je agresor, co okupuje cudzie uzemie, vedie skrytu vojnu voci suverennemu statu, nerespektuje medzinarodne pravo...a vsetko to zastituje ochranou prav ruskej mensiny! To iste uz RF spravili v Moldavsku a vytvorila srandastat Podnestersko, vyuzila slabost Gruzinska a separatisticke ciele mensin, nasledne viedlo vojnu proti Gruzinsku a jeho mensiny Abchazcov a Juznych Osetov vyhlasili za mensiny Ruskej federacie, uzemie obsadili vojensky a su tam dodnes. Rovnaky problem maju dnes Pobaltske staty Estonsko,Lotisko a Litva s ich velkopercentymi ruskymi mensinami. Ruska federacia ukazala sablonu vedenia vojny minimalne proti trom suverennym statom, a vyuzila na to ochranu prav svojich mensin. Otazka znie, su staty V4 ochotne vojensky pomoct Estonsku, Lotisku a Litve, ak RF pouzije voci nim rovnaku sablonu ako pri Ukrajine, Moldavsku a Gruzinsku? Sme ochotny viest vojnu voci RF, pokial ta napadne Pobaltske staty, lebo toto je realnejsi konflikt ako napadnutie Ceskej republiky? Ako staty NATO sme povinny pomoct, ale zial po tom co USA doplnili clanok c.5 v zmluve clenov NATO, ziaden stat nezavezuje vojensky pomoct, pomoct mozu aj prikrivkami, stanmi a lekarskou pomocou...a Pobalstke staty mozu na konflikt ostat same, aj ked su clenmi NATO. Na tuto temu, ma zaujimavy nazor slovensky lavicovy publicista Eduard Chmelar v clanku http://aktualne.atlas.sk/komen...
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  10:10 16.09.2014

  ultramarinus: Rusko na obsazení a přivlastnění cizích uzemí nemá patent, a ani nemusíte chodit do historie příliš daleko, stačí se podívat za oceán. Krym je natolik proruský a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ultramarinus: Rusko na obsazení a přivlastnění cizích uzemí nemá patent, a ani nemusíte chodit do historie příliš daleko, stačí se podívat za oceán. Krym je natolik proruský a blízko hranic, že má prostě sílu ho udržet, USA nemá důvod obsazovat cizí území na druhé straně světa, kde nežijí Američané, které jim nikdy nepatřilo a nemá pro ně strategický význam, to je snad logické. Proto tam raději dosadí svoji vládu, která jim půjde na ruku, ekonomicky si je zavážou a postaví nějakou tu základnu, kterou si to pojistí. Myslím si, že i kdyby mělo Rusko tendence zabírat další území, a to doslova, tak se zastaví na východní Ukrajině, protože dále na západ a na balkáně jsou nálady dosti protiruské, a co si s těma lidma počít že. Co se týče útočných válek, myslím že Lybie byla alespoň ze začátku akcí hlavně Francie a VB.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rostak
  09:14 16.09.2014

  Před pár lety si všichni mysleli že o budoucím konfliktu / napadení budou vědět roky do předu a ono ejhle...... Diskuze na možným útokem RF je pouze akademická a nevim co komu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Před pár lety si všichni mysleli že o budoucím konfliktu / napadení budou vědět roky do předu a ono ejhle...... Diskuze na možným útokem RF je pouze akademická a nevim co komu vadí, můžeme se klidně bavit o útoku Běloruska, nebo kteréhokoliv nečlena paktu, ale jediná země z těchto, kterou máme v blízkosti a které někoho napadlo či provádělo nějakou operaci je Rusko. ...... Nevidim důvod nějak zvlášť utužovat V4 a vytvářet nějakou sít společného velení, na toto máme NATO a klidně mohou vzniknout nějaké regionální velitelství PVO (okruhy) jako úprava NATINEADS a nemusíme to vytvářet ad hoc. .............
  Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  08:06 16.09.2014

  Zajímalo by mne, co je na zvažování možného útoku ze strany Ruska proti ČR špatného. Jak zde v diskusi, tak v diskusi o mém článku se objevují názory, že AN nejsou nestranné, jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajímalo by mne, co je na zvažování možného útoku ze strany Ruska proti ČR špatného. Jak zde v diskusi, tak v diskusi o mém článku se objevují názory, že AN nejsou nestranné, jak si dovolujeme očerňovat Rusko, že to je naprosto nereálné atd.
  Pro, ty kteří propagují a píší tyto názory, tak chci uvést, že zveřejnění takového článku je zcela legitimní. Nikdo nikde nepíše, že Rusové jsou špatní, že zneužívají svého postavení atd. Jsou to čistě úvahy na téma "co by, kdyby". Z hlediska naší obrany jsou takové úvahy zcela v pořádku. Ano, momentálně to vypadá jako málo pravděpodobné, že k tomu dojde, ale to znamená, že se na toto téma nesmíme bavit? Že o tom nesmíme uvažovat? To máme žít jako před rokem 89 a držet hudbu a krok, aby se soudruzi nebo veliký a mocný SSSR neurazil? Pokud chcete cenzurované internetové noviny, tak si je založte. A tam budou všichni Rusko jen chválit, protože jim nic jiného nedovolíte. Tady se mohou napsat články na jakékoliv strategické nebo technické vojenské téma a dá se o tom diskutovat.
  Nebo toužíte po tom, abychom nepsali o Rusku, Maďarsku, Polsku, ale korektně to nahradily termíny jako země XL, RZ, QR atd.? Jako dospělí lidé se přeci dokážeme bavit na toto téma, aniž bychom se museli schovávat za "politicky korektní" názvy, aby se někdo neurazil.
  Cílem článků je diskutovat o obraně ČR a SR! Nic víc a nic míň. Pokud v tom někdo hledá politiku atd. tak hledá na špatném místě. Pokud politiku, tak už jen tu naši vlastní, která ovlivňuje naši obranyschopnost.
  Články nikdy nesloužily, neslouží a sloužit nebudou k očerňování Ruska. Redakce i autoři jsou natolik inteligentní, že si nepotřebují honit ego, aby na nějakou zemi plivali.
  Ano Ruské kroky na Krymu a na Ukrajině jednoznačně vyvolávají obavy z možného postupu ruských vojsk na ČR a SR. Proto je vhodné o tom hovořit a ne diskusi na toto téma zakazovat nebo zpochybňovat. V tuto chvíli je útok ze strany Ruska více pravděpodobný než třeba ze strany Nizozemí, takže není moc zájem zvažovat rizika ze strany napadaní Nizozemím.
  Co se týká dalších úvah, tak mnohem zajímavější je strategická úvaha na téma eskalace výbojnosti islamistických států na Blízkém východě a v Africe a případná intervence proti Evropě z jihu.
  Nevidím jediný důvod, proč by se měla zpracovávat studie na téma útok USA na ČR, když je tato země naším spojencem v NATO a šlo by jen o jakože vyvážený pohled na věc.
  AN jsou nestranné internetové noviny a většina lidí to vidí a kdo to vidět nechce, tak tomu není pomoci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  07:14 16.09.2014

  Moogwi:
  Pred dvema lety bylo stejne sci-fi, ze Rusove anektuji/zachrani (retorika podle presvedceni, ale proste premaluji hranice) kus ukrajiny a v druhem kuse se bude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Moogwi:
  Pred dvema lety bylo stejne sci-fi, ze Rusove anektuji/zachrani (retorika podle presvedceni, ale proste premaluji hranice) kus ukrajiny a v druhem kuse se bude dovolenkovat nemala cast jejich armady i s technikou.

  To bude asi hlavni duvod, proc se mluvi o mozne Ruske agresi a ne o mozne agresi nasich spojencu (a sousedu), kteri s vyjimkou Usa prevazne utocne valky nevedli a ani ti yankeeove je nevedli stylem "obsadit a udrzet naveky", ale meli alespon tolik slusnosti, ze tam po case do vedeni dosadili mistni a usa armada jim pak netala s naprazenymi kvery za zady.

  Jinak k otazce "co by kdyby" - kdyby zautocilo nato, jsme jeste vic v pytli, nez kdyby rusko, protoze to by nam nikdo "nezjistne" pomoct neprijel. Rusko by za uspesnou pomoc pri odrazeni takoveho utoku vyzadovalo stejny typ "opatrovnictvi" jako ma ted nad Krymem. Prinejmensim.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  06:53 16.09.2014

  Nemo, zacinam videt, ze tva vira je pevna a neotresitelna. I kdyby do tebe ruskej vysadkar zarazil kudlu, porad bys nadaval na USA, jak se ti ty zli kapitalisti snazi ukrast ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nemo, zacinam videt, ze tva vira je pevna a neotresitelna. I kdyby do tebe ruskej vysadkar zarazil kudlu, porad bys nadaval na USA, jak se ti ty zli kapitalisti snazi ukrast demokracii, svobodu a dusi. Lidi s timhle presvedcenim se par najde, jen me nehorazne stve, jak zvesela podrezavaji spolecnou vetev na ktere nas stat sedi a vykrikuji, ze na jine vetvi je lip. Aniz by vsak vedeli, jestli spadnem zrovna na ni, nebo zvazili, ze nam minule trvalo pul stoleti, aby nas z te druhe nechali prelezt. V horsim pripade (a ze i tech je dost) tomu, ze chteji z horsiho do lepsiho, sami veri.

  Stve je velky bratr. Stve je policejni stat, jen co je stopnou policajti pri kontrole rychlosti. V drtive vetsine pripadu ale nemaji ani nejmensi tuseni, o cem mluvi, nez se pokusi emigrovat do Severni Koreje, zeme zaslibene, kde dostanou za hodinu a pul soudu prez pet let natvrdo jen proto, ze jsou mladi, casto zblbli anarchistickymi, nebo komunistickymi kecy a ochotni si roztrhat pas...

  Vysegrad by se snazil a mozna tanky i zpomalil, ale k rozhodnemu odrazeni/odstraseni Ruske armady se bohuzel bez velmi aktivni ucasti zbytku NATO, neda bohuzel pocitat nic mensiho, nez jaderne kapacity alespon jednoho z clenu.

  V realite, kde by se dalo pocitat s odezvou taky ohrozovanych spojencu to neni zapotrebi. Doufam, ze Rusko tusi, co by ho takove postsovetske dobrodruzstvi stalo. A nejen na lidech, protoze na lidech Rusum nezalezi ani v Rusku samotnem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  01:11 16.09.2014

  Tak zatím to patří do kategorie scifi. Ovšem pokud by došlo třeba na vážnější zostření situace a v USA by se k moci dostalo radikální křídlo tak by věci mohly vypadat všelijak. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak zatím to patří do kategorie scifi. Ovšem pokud by došlo třeba na vážnější zostření situace a v USA by se k moci dostalo radikální křídlo tak by věci mohly vypadat všelijak. Například pokus o rozmístění jaderných zbraní na území států V4 plus brutálním politickým nátlakem vynuceno přijetí amerických vojenských sborů, pozastavení demokracie a nasazení vojska na potlačení iniciativ bránících se těmto aktivitám.
  Pak by ruský preventivní úder byl velice reálný, protože by pro ně znamenal bezprostřední ohrožení.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  00:43 16.09.2014

  Něco na tom bude jak píše peter123x. Když se ohlédneme do 20. století, tak do roku 18 bylo vlastně naší největším nepřítelem Rakousko-Uhersko. Poté do r. 45 Německo. Záhy vypukla ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Něco na tom bude jak píše peter123x. Když se ohlédneme do 20. století, tak do roku 18 bylo vlastně naší největším nepřítelem Rakousko-Uhersko. Poté do r. 45 Německo. Záhy vypukla studená válka a naším nepřítelem se stala záp. Evropa plus USA. V 90. létech byl poměrně u nás klid, žádný úhlavní nepřítel nebyl. Začátek současného století odstartoval terorista a nyní jak se zdá jím bude Rusko.
  Už i díky historii a její proměnlivosti nejsem zastánce expediční armády. Nikdy nevíte, kde se to může zvrtnout. Pokud vznikne potřeba zasáhnout někde v zahraničí, tak to nebude tak daleko abychom tam nedojeli po vlastní ose. Čas na to zajisté budem mít, nepřítel také bude muset řešit logistický problém a to neunikne nikomu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  00:30 16.09.2014

  Zatím si nikdo nepoložil otázku, pro by rusko napadalo střední evropu, jaký by byl ten důvod, nebo kvůli čemu by poslalo svoje tanky, letadla a vojáky dobívat evropu, co by s tímto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zatím si nikdo nepoložil otázku, pro by rusko napadalo střední evropu, jaký by byl ten důvod, nebo kvůli čemu by poslalo svoje tanky, letadla a vojáky dobívat evropu, co by s tímto územím následně dělalo, jak by vyřešilo místní obyvatelsvo a jaký zisk by z toho mělo rusko.

  O napadání ze strany ruska tu máme už pár článků, ale pokud se tedy pohybujeme ve scifi předpokladech, jak již bylo řečeno níže, tak by mne zajímal třeba článek potencionálního napadení V4 ze strany USA, například z důvodu změny vlády v těchto zemích, přiklonění k rusku a vystoupení z EU a NATO. Musíme mít přeci určitou vyváženost článků, ne ? :)
  Skrýt celý příspěvek

 • peter123x
  00:00 16.09.2014

  Vzdy posmejem pri tom ako sa tocia kolesa dejin. Este pred nie davnym casom nasi terajsi spojenci, ale vtedajsi nepriatelia sa podobme zamyslali, ze odkial asi pride nas utok, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vzdy posmejem pri tom ako sa tocia kolesa dejin. Este pred nie davnym casom nasi terajsi spojenci, ale vtedajsi nepriatelia sa podobme zamyslali, ze odkial asi pride nas utok, alebo pre zmenu zas oni po veceroch planovali utok na nas. Nuz, ale historia je plna zvratov,niekedy az fatalnych a nikdy nemozme dopredu odhadnut ako sa s nami prozretelnost zahra.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ariad
  23:14 15.09.2014

  Je náš nepřítel opravdu Rusko? Celá EU má podstav v dávání peněz do armády a USA je už 60 let ve válečné ekonomice a jistě by se ji hodilo, kdyby Eu začlo nakupovat zbraně a zase ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je náš nepřítel opravdu Rusko? Celá EU má podstav v dávání peněz do armády a USA je už 60 let ve válečné ekonomice a jistě by se ji hodilo, kdyby Eu začlo nakupovat zbraně a zase se rozjely závody ve zbrojení. USA vedou každou chvilku válku a teď se jen vrací znovu k Rusku.
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  22:16 15.09.2014

  cejkis

  jasná věc přece za nějaký kecy o svobodě nechcípneme zimou

  cejkis

  jasná věc přece za nějaký kecy o svobodě nechcípneme zimou

 • semtam
  22:14 15.09.2014

  Pokud by RF prahla dobít země V4, tak by se neoslabovala rozsáhlou vojenskou invazí. Začala by nám odepínat zdroje a provádět diverzantské útoky na naši energetickou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud by RF prahla dobít země V4, tak by se neoslabovala rozsáhlou vojenskou invazí. Začala by nám odepínat zdroje a provádět diverzantské útoky na naši energetickou infrastrukturu. Během půl roku až roku by naše země byli dostatečně vyčerpány (nepočítám s hojnou zahraniční pomocí). Poté by si RF mohla klást požadavky jaké by chtěla.
  Ovšem pro Rusko by to bylo také nevýhodné. Lepší je mít na západě spolehlivě platícího partnera a jakým se dá obchodovat, než nepřátelsky naladěnou a rozvrácenou zem.
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  22:08 15.09.2014

  Takeda a Vrata

  1,2 HDP se může jevit jako málo, ale koukněte se na HDP Německa a kolik dělá rozpočet je to pořádnej balík peněz
  asi jste zapomněl k počtu vojáků přičíst ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takeda a Vrata

  1,2 HDP se může jevit jako málo, ale koukněte se na HDP Německa a kolik dělá rozpočet je to pořádnej balík peněz
  asi jste zapomněl k počtu vojáků přičíst minimálně rezervisty

  počty techniky a živé síly Ruska po dobytí V4 by byli jistě jinde než současné tabulky
  otázka je kolik jednotek a jak kvalitních by Rusové mohli skutečně nasadit a kolik techniky v tabulkách je reálně provozuschopné a bojově nasaditelné
  než pouhý počet je důležitější taktická vyspělost a um a v tom Němci určitě vynikají nad průměr i dnes i kvalita Německé techniky je výše
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  22:08 15.09.2014

  A ještě dolním jednu věc. ČR nekontroluje nejen plynovody, ale ani rafinérie. Pokud polský PKN Orlen prodá Kralupy ruské společnosti, je celý západní ropovod k ničemu a ČR nemá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A ještě dolním jednu věc. ČR nekontroluje nejen plynovody, ale ani rafinérie. Pokud polský PKN Orlen prodá Kralupy ruské společnosti, je celý západní ropovod k ničemu a ČR nemá alternativu k ruské ropě.

  Tedy pokud bude chtít Putin střední Evropu, tak bude postupovat následovně

  1) skoupí energetické společnosti a získá energetický a tím pádem i politický vliv
  2) začne ovlivňovat veřejné mínění prostřednictví ruské rozvědky
  3) bude usilovat o proruskou vládu

  Výše uvedené již bylo realizováno

  4) zastaví dodávky energetických surovin a použije je pro výměnu za loajalitu se svou politikou.

  Tanky a letadla netřeba. Češi budou Putinovi zobat z ruky.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  22:08 15.09.2014

  A ještě dolním jednu věc. ČR nekontroluje nejen plynovody, ale ani rafinérie. Pokud polský PKN Orlen prodá Kralupy ruské společnosti, je celý západní ropovod k ničemu a ČR nemá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A ještě dolním jednu věc. ČR nekontroluje nejen plynovody, ale ani rafinérie. Pokud polský PKN Orlen prodá Kralupy ruské společnosti, je celý západní ropovod k ničemu a ČR nemá alternativu k ruské ropě.

  Tedy pokud bude chtít Putin střední Evropu, tak bude postupovat následovně

  1) skoupí energetické společnosti a získá energetický a tím pádem i politický vliv
  2) začne ovlivňovat veřejné mínění prostřednictví ruské rozvědky
  3) bude usilovat o proruskou vládu

  Výše uvedené již bylo realizováno

  4) zastaví dodávky energetických surovin a použije je pro výměnu za loajalitu se svou politikou.

  Tanky a letadla netřeba. Češi budou Putinovi zobat z ruky.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  22:01 15.09.2014

  Pokud má V4 fungovat, tak si musí ujasnit základní politické postoje. I když máme mnoho společného, spoustu věcí nás rozděluje. Je hezká myšlenka propojení armád a vytvoření ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud má V4 fungovat, tak si musí ujasnit základní politické postoje. I když máme mnoho společného, spoustu věcí nás rozděluje. Je hezká myšlenka propojení armád a vytvoření regionální velmoci. Ale vzhledem k tomu, že největší člen tohoto uskupení bude vlastnit cca 50% území i obyvatel. Tak si nejsem zcela jist, jak bude reagovat na podněty svých slabších spojenců. V4 je tím pádem nevyvážená. Vše rozhodně záleží na dohodách a jejich dodržování. Popravdě myslím, že Polsko V4 v současné době nepotřebuje.
  Do budoucna navíc vzniká dost otázek, jak se třeba vyvine situace na Ukrajině. Ukrajinsko-polská nevraživost je také známa. Už i jeden představitel Maidanu vznesl nárok na polská území a Poláci všeobecně si pamatují že západ Ukrajiny byl jejich. Otázka pro ČR, SK a HU zní zda budem chtít Polsko podporovat, proč a co z toho budem mít.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  21:58 15.09.2014

  Proč chodit na komára s kanonem.

  Stačí, když Rusko zastaví dodávky zemního plynu. Jako první podlehne Orbán, jako druhý Fico, posléze Sobotka a Poláci v tom budou sami.

  Se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proč chodit na komára s kanonem.

  Stačí, když Rusko zastaví dodávky zemního plynu. Jako první podlehne Orbán, jako druhý Fico, posléze Sobotka a Poláci v tom budou sami.

  Se vší úctou k autorovi, řešíte vojenské ambice bez zajištění elementárních potřeb zemí V4.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  21:35 15.09.2014

  Jan - tak scenairusz Rosja vs NATO (UE) jest raczej nieprawdopodobny...
  Ale kto powiedział, że NATO będzie trwało wiecznie?
  Już teraz są zgrzyty - a FR na pewno będzie testować ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan - tak scenairusz Rosja vs NATO (UE) jest raczej nieprawdopodobny...
  Ale kto powiedział, że NATO będzie trwało wiecznie?
  Już teraz są zgrzyty - a FR na pewno będzie testować "wierność" członków sojuszu (już teraz nie jest pewne stanowisko Francji, a i Niemcy bardizej patrzą przez pryzmat własnyk kontaktow handlowych niż globalnych interesów sojuszu...)

  Kto wie może FR uda się układ w ktorym zabezpieczy sobie neutralność kluczowych potęg europejskich w kwesti "uporządkowania" spraw tu i tam?

  Wówczas konflikt jest realny...
  Bo mamy doczynienia tylko z regionalnym konfilktem, (jakich wiele) a nie z miedzynarodową aferą...

  Mówienie że coś jest niemożliwe jest głupie - jeszcze 15 lat temu w Polsce nikt by nie uwieżył że wyślemy żolnieryz gdizęs do Iraku czy Afganistanu. Że będziemy przez wiele lat trzymać kilka tysiecy żolnierzy daleko od Polski...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  21:03 15.09.2014

  Ono je nutné zdůraznit ještě jednu věc. Samozřejmě, útok pozemních jednotek Ruska na Evropu patří téměř do říše sci-fi. Avšak to vůbec neznamená, že se s ním nesmí počítat, nebo se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ono je nutné zdůraznit ještě jednu věc. Samozřejmě, útok pozemních jednotek Ruska na Evropu patří téměř do říše sci-fi. Avšak to vůbec neznamená, že se s ním nesmí počítat, nebo se dokonce na něj nepřipravovat.

  Armáda, i mít kapacity k útoku, je totiž významný politický nástroj. Politici tímhle nástroje mohu hrát, třeba vyhrožovat – a to tak nereálné rozhodně není. Lze tak poměrně ovlivňovat veřejné mínění v cílové zemi (nebo ve světě), které chci přinutit k povolnosti - třeba v soutěži o zdroje.

  Počítat s ruským útokem a připravovat se na něj, není tedy nějaký bizarní nápad válečných štváčů. Kvalitní vojsko, zajištění bezpečnosti, zajištění zdrojů, atd. dává dané zemí významný politický nástroj, s kterým mohou hrát na mezinárodní politické scéně.
  Skrýt celý příspěvek

 • karloscz
  20:51 15.09.2014

  Dobrý večer vespolek,
  mám k tomu jen pár poznámek:
  1) Arrcos má pravdu - R musí držet zbytek hranice, a to všechny tři směry.
  2) jedna věc je ovládnout prostor, a úplně jiná věc ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý večer vespolek,
  mám k tomu jen pár poznámek:
  1) Arrcos má pravdu - R musí držet zbytek hranice, a to všechny tři směry.
  2) jedna věc je ovládnout prostor, a úplně jiná věc ho udržet. Nevím, do jaké míry se změnily čísla, ale ve WWII obecně platilo, že ekonomika státu bez zapojení dobytých zdrojů a obyvatelstva dokázala ustát 5% mobilizaci zhruba půl roku (jestli mě paměť neklame) Při 140 mil. obyvatel to dělá mobilizační potenciál 7 mio. Třetina na zajištění zbytku území, dvě pětiny ve výcvikových kapacitách, zbývají 3-4 miliony vojáků proti 40 mio všehoschopného domácího obyvatelstva V4 ve věku kdy udrží aspoň vidle. Plus armády.
  3) protikladem může být toto: nelze prostě sčítat roztříštěné kapacity ovládané různými politiky s různými zájmy proti koordinovanému vševojskovému útoku. To je můžeme podělit třemi, abychom dostali ekvivalentní úroveň akceschopnosti.
  Pokud by sem vůbec šli, tak tuto matematiku mají zmáknutou. Výsledkem rovnice jsou ZHN.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  20:07 15.09.2014

  Vrata - skąd te dane?
  To nieprawda - żądne się nie zgadzają
  Polska
  233 PT-91
  142 leopard 2A4
  105 leoaprd 2 A4
  567 T-72M i M1 (z czego 159 w linii - reszta rezerwa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vrata - skąd te dane?
  To nieprawda - żądne się nie zgadzają
  Polska
  233 PT-91
  142 leopard 2A4
  105 leoaprd 2 A4
  567 T-72M i M1 (z czego 159 w linii - reszta rezerwa )

  Niemcy
  176 Leopard 2A6 (w brygadach)
  44 Leo 2A6 - w OA-blt (szkoła chorążych)
  12 leopard 2A5 - 3 plutony OFROR (do szkolenia - w 21, 12 i 37 brygadzie)
  kompania szkolna 5 A6 i 12 A5
  Razem 225 Leo 2 A6 i 20 Leo 2A5

  Rosja moze i ma dużo czołgów ale wartściowych jest niewiele
  Raptem 400 T-90/T-90A, ok 200 T-80U/UD i UE-1 + zmodernizowane T-72B model 1989 do standardu B3.

  Te czołgi (łacznie nie ma 1000 szuk) ma się równać z Leopardami A4 i M1A1 HA i nowszymi...
  Choć żaden nie może się równać z Leopardem 2A6 Leclerck czy M1A2 SEP...


  Tutaj mści się ponad 10 lat "smuty"...

  Najważniejsze to fakt iż rosja nie może wykożystąc 100% swojego potnecnjału - po prosutu nie może przyerzucić brygady z Syberi do Kaliningradu...

  Dlatego ma VDV - czyli 36 (a w przyszloscu 70) tysiecy dobrze wyszkolonych zawodowych żolnierzy - z lekkimi wozami - zdolnych do wzmocnienia potencjału np. Zachodenirgo Okręgu Wosjkowego...
  VDV docelowo ma być formacją której uzbrojenie i wyszkolenie nie będize odbiekać niczym od najlepszych w NATO...

  Z resztą armi będzie rożnie...
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  20:06 15.09.2014

  Autor Mgr. Ondrej Rajkovič napisal zaujimavy, ale troska sci-fi clanok. Nepredpokladam, ze Rusi su samovrahovia a isli by do otvorenej vojny s Ukrajinou a so statmi NATO, financne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Autor Mgr. Ondrej Rajkovič napisal zaujimavy, ale troska sci-fi clanok. Nepredpokladam, ze Rusi su samovrahovia a isli by do otvorenej vojny s Ukrajinou a so statmi NATO, financne a materialne sa vytrieskali. Na to caka len Cina, ktora by doslova bez boja potom obsadila daleky vychod a cast Sibiru.
  Autor clanku, ale spravne vykreslil stav troch clenov V4. Zatial co Polsko malo odvahu zakotvit cez ustavny zakon ze bude davat z rozpoctu na armadu 1,95% z HDP,modernizuje svoju armadu dlhodobo a cielavedome, tak zvysne staty V4 dvaju ledva 1% z HDP! (Slovensko dokonca za Radicovej vlady v roku 2012 davalo 0,8%)
  Potesujuce je, ze rozpocet na armadu sa na Slovensku navysuje a v roku 2020 ma dosiahnut 1,6% z HDP, je ohlasenych viacero modernizacnych projektov (viacere su otazne a pochybne). Jedine co ma Slovensko ako tak slusne je delostrelectvo. A ako jedine z V4 vyuziva rusky protilietadlovy system S-300 PMU - SA-10 Grumble, z cias delenia spolocnej armady. Ale inak okrem par sposobilosti ako zenisti a chemici , nemame realne co ponuknut. Inspirujuce by nam mali byt Skandinavske staty ako Norsko, Dansko,Finsko.
  Co sa tyka konfliktu Slovensko-Madarsko, tak to je len take brechane spoza brany. Oba staty celili viacerym vzajomnym provokaciam, ale mece vzdy ostali v posvach. Neverim na otvoreny vojensky konflikt medzi SR a MR, Madarsko na to nema financne, Slovensko nema preco. Suhlasim s autorom clanku, ze bez vzajomnej spoluprace medzi statmi V4 a NATO, budeme slabi, neostava nam nic ine len spolu spolupracovat a vzajomne sa branit. A rozhodne je dolezite prehodnotit sucasne priority armady, jej financovanie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arccos
  20:03 15.09.2014

  Posuzovat vojenskou sílu jenom podle počtu jednotek může být značně značně zavádějící. Okomentuji letecké počty:
  - Ač to příznivci ruské konstrukční školy neradi slyší, naprostá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Posuzovat vojenskou sílu jenom podle počtu jednotek může být značně značně zavádějící. Okomentuji letecké počty:
  - Ač to příznivci ruské konstrukční školy neradi slyší, naprostá většina ruské letecké výzbroje je zastaralá. Do většiny MiGů-29 a Su-27 se přes dvacet let téměř neinvestovalo a jejich možnosti zůstávají na úrovni poloviny nebo konce osmdesátých let. Přitom už tehdy jejich avionika nepatřila mezi špičku. Modernější a modernizované varianty těchto strojů jsou zavedeny v počtu pouhých několika desítek kusů.
  - Celý vojenský arzenál Ruska musí obsloužit obrovské území ruského státu. Vrhnout všechnu sílu na evropskou frontu by znamenalo nechat bez obrany Moskvu, sever, východ. Reálný počet nasazené techniky může být tak poloviční. Naproti tomu evropské země můžou použít opravdu veškerý arzenál.
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  19:47 15.09.2014

  Udo72: vas bod 1. je podle mne velmi vystizny. V ostatnich bodech bych rekl, ze ponekud precenujete moznosti obrany dotycnych zemi a mozna podcenujete potencialni Ukrajinske ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Udo72: vas bod 1. je podle mne velmi vystizny. V ostatnich bodech bych rekl, ze ponekud precenujete moznosti obrany dotycnych zemi a mozna podcenujete potencialni Ukrajinske partyzany. Ti delali Imperialnimu Rusku (SSSR) po valce par let tezkou hlavu presto, ze nemeli zadnou podporu ze zahranici. Dnes bych odpor "Banderovcu" proti Rusku cekal ve vetsi intenzite a od vetsi casti Ukrajinske spolecnosti nez po 2. WW.
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  19:37 15.09.2014

  GAVL: vy zijete v dobe pred 70-ti let, kdy bylo Nemecko agresivni velmoci usilujici o svetovladu. Zrejme jste si nevsiml, ze to jiz davno neplati a Nemci se staraji o kseft a a ne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  GAVL: vy zijete v dobe pred 70-ti let, kdy bylo Nemecko agresivni velmoci usilujici o svetovladu. Zrejme jste si nevsiml, ze to jiz davno neplati a Nemci se staraji o kseft a a ne o dobyvani cizich uzemi. Co se tyce jejich vztahu k Rusku, tak se s uspechem treba snazi co nejvice zvysit svou zavislost na jejich zemnim plynu. Merkelova mi nepripomina Hitlera ani nahodou.

  Co se tyce pomeru sil, tak Rusko ma cca 2500 tanku a cca 12000 T72 v zaloze zatimco Nemecko ma 200 tanku a 200 v zaloze. Co se tyce letectva, tak Rusko ma cca 650ks Su-27 (a jeho modernejsich variant) a Mig-29, dale maji cca 500ks Su-24 a Su-25, k tomu skoro 200 ks strategickych bombarderu a 140 ks Mig-31. Nemecko ma dohromady cca 200ks Eurofighteru a Tornad. Pocetni pomer sil je 5:1 az 10:1, coz by Nemecku nestacilo ani na obranu..

  Podobne jsou na tom ostatni velke staty v Evrope - Francie, Velka Britanie a Italie. Nejpocetnejsi tankove vojsko v Evrope maji snad Rekove (cca 1200ks, ale jde casto o starsi tanky jako M60) a dale Polaci (900 ks, z toho cca 800ks Ruske tanky a jejich modifiace a cca 100ks Leopardu) a Rumuni (cca 1000ks vse T54/55 a jejich vylepseni). Letectva techto statu jsou s Ruskym nesoumeritelna (snad az na Recko), napr. Rumuni maji cca 40 ks Mig-21, Polaci jsou silnejsi (cca 100ks F-16 a Mig-29).

  Vezmu-li pocty vybroje cele Evropske casti NATO, tak je tam cca 1500 tanku plus cca 3000ks vetsinou zastaralych tanku vyse zminenych - Polska, Rumunska a Recka. V letadlech je pomer jiny - cca 1600 ks, jsou to ale dost ruznoroda letadla, napr. jsou tam zapocitany i nase Alcy.

  Jediny stat na svete, ktery ma silnejsi letectvo a pozemni sily (neuvazuji Asii -Cina, Indie ..) jsou USA - ca 6000ks Abramsu a cca 2000ks letadel US Air Force plus cca 1000ks F-18 US Navy a namorni pechoty.
  Skrýt celý příspěvek

 • brin
  19:15 15.09.2014

  V případě konfliktu v Polsku by se okrajově (ale dost zásadně) zcela jistě zapojilo námořnictvo USA a to leteckou podporou z letadlové lodě a raketovou podporou z křižníků. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V případě konfliktu v Polsku by se okrajově (ale dost zásadně) zcela jistě zapojilo námořnictvo USA a to leteckou podporou z letadlové lodě a raketovou podporou z křižníků. Nevěřím, že by něco dlouhodobě obstálo...
  Skrýt celý příspěvek

 • Hrobař
  18:59 15.09.2014

  Redakce jistě není hloupá a uvědomuje si že touhle sérií čistě protiruských článků spláchla do záchodu i zbytek zdání novinářské neutrality. Stejně tak si jistě všimla desítek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Redakce jistě není hloupá a uvědomuje si že touhle sérií čistě protiruských článků spláchla do záchodu i zbytek zdání novinářské neutrality. Stejně tak si jistě všimla desítek komentářů které tento přístup neschvalují. Takže já osobně nevidím důvod na to dál poukazovat. Když chtějí psát o útoku Ruska tak budiž, je to jejich web. koneckonců nikde není psáno že AN vůbec neutrální být chtějí. Píšu to hned ze začátku aby se to tu nezvrhlo v stovku hádavých komentářů jako u pomalu všech předchozích článků na tohle téma.

  Teď tedy k článku: Co jsem vyrozuměl z médií tak kooperace v rámci V4 je sice v počátcích ale funguje, ne? A z různých zpráv mám pocit že ve výcviku AČR se na protileteckou obranu nezapomíná, spíš naopak. Takže to možná není tak zlé.

  Co se výsadkářů týká tak tu je ještě jedna možnost. Asymetrická válka. Na guerillový boj nemají monopol jenom teroristé a okupované obyvatelstvo. Deset - patnáct tisíc dobře vycvičených a vyzbrojených výsadkářů by nás, vzhledem k velikosti a stavu naší armády, rozložilo samo o sobě. Proč riskovat velké ztráty probíjením se přes naše hornaté pohraničí když se to dá zvládnout takto elegantně? Uvědomte si že minimálně od roku 2001 se doktríny pomalu všech vyspělých armád orientují na asymetrické konflikty.
  Skrýt celý příspěvek

 • Udo72
  18:56 15.09.2014

  Jelikož jsem též geograf a o možnostech vedení moderní války taktéž mám jisté tušení, tak k tou všemu několik faktických poznámek.

  1)Rusů se nemusíme bát, dokud politicky (či ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jelikož jsem též geograf a o možnostech vedení moderní války taktéž mám jisté tušení, tak k tou všemu několik faktických poznámek.

  1)Rusů se nemusíme bát, dokud politicky (či jinak) neochromí nerozloží NATO nebo nevyšachují američany z Evropy, pak zůstanou státy střední Evropy samy což z nich díky jejich vojenské slabosti (až na Polsko) a minimální ochotě bránit (opět až na Polsko) dělá možné cíle ruské rozpínavosti až k původní železné oponě.

  2)Ukrajina ještě není mrtvá, a i ten zbytek UA armády je pro armádu RF větší překážkou než síly ČR,SR a Maďarska dohromady. I když by zbytek Evropy strčil hlavu do písku, bude trvat zatraceně dlouho než první T-90ka sjede z vagonu v Mukačevě(nebo ve Lvově) na nádraží. Otázka Běloruska také není úplně jednoduchá a automaticky ho počítat na ruskou stranu nelze.

  3)Pokud analyzuji území, na které chci útočit, též bych měl důkladně analyzovat území, ze kterého chci ten útok provést. jižní směr sice skýtá dobré možnosti pro útok směrem na západ, ale v tu chvíli máte za sebou Karpaty, přes které vede ze zbytku Ukrajiny snad jenom jedna železnice(druhá prochází 500m od rumunské hranice), dvě tři pořádné silnice a to všechno přes velmi úzké body-horské průsmyky. Je extrémně obtížné dostat tudy všechny jednotky do výchozích pozic, a je to nemožné udělat rychle nebo nepozorovaně. Navíc území o kterém se bavíme je Zakarpatská oblast, každý kdo tam někdy byl ví, že místní nemají rádi ani Ukrajince z východu, natožpak Rusy. A stěží by se smířili s okupací nebo s násilným připojením k RF. Stačí jeden dva Šuhajové loupežníci s batohem dynamitu, a přeruší železnici. A i kdyby v případě útoku nepomohl zbytek NATO, polské letectvo je rozhodně schopné přerušit zásobovací trasy na týden dva a první sled se zastaví. Navíc Rumunsko jako člen NATO asi těžko bude přihlížet masivní konvenční válce u svých hranic, což činí předmostí na západě Ukrajiny nepoužitelným. Pokud k něčemu dojde, bude to sever a bude to tvrdý střet s Poláky, kteří sami Rusy asi nezastaví, ale zabrání tím jejich dalšímu postupu kamkoliv.

  4)V moderním konfliktu vysoké intenzity se výrazně přeceňují možnosti výsadkových vojsk provádět operace ve velkém měřítku. Shodit někde výsadkovou brigádu VDV i s jejich BMD a podobně vyžaduje snad polovinu sil transportního letectva a absolutní vzdušnou nadvládu, což by v případě Maďarska nějak šlo. Zároveň je ale nutné naprosté překvapení, což v případě nějakého "příliš vzdáleného mostu na Dunaji" asi hrozit nebude. Na IL-76ku shazující náklad při nízkém průletu si troufnu i s BVP2 a plnou ledvinou tříštívých. Stačí tři schované přostředky s rychlopalnými kanony v místě seskoku a udělají do výsadku solidní díru a chaos, než je CAS zničí, protože ten bude primárně lovit PVO. A i když se výsadek s nějakým úspěchem povede dostat na zem, musí se dostat k mostu, zabránit jeho destrukci a hlavně jej udržet celý dokud nepřijdou posily. To možná šlo ve 44tém, ale v době kdy i tak chudá armáda jako naše má laserem naváděné bomby či těžké PTŘS odpalované z letadla, udržet protivzdušnou "bublinu" kolem mostu bude krajně obtížné, zvláště v prvních hodinách po obsazení. Nebo odněkud z moře vyletí Tomahawk, most vyletí do luftu a nikdo se jen tak nedozví co ho zničilo. O teoretické možnosti slovenských RM-70 Modulár odpalovat střely ATACMS je též potřeba uvažovat.

  Navíc je solidní nesmysl se vázat na mosty, které je téměř nemožné získat. Provsledové jednotky RF mohou řeku o velikosti Dunaje překročit z chodu, téměř kdekoliv. Pro tanky nebude až takový problém překonat Dunaj po dně. Obzvlášť když v Maďarsku budou podobně jako u nás existovat tzv. invazní brody, tedy místa s vybetonovaným korytem postavené za studené války právě k přesunu druhého sledu na západ...

  Prozatím nám nic z toho nehrozí, Ukrajina se drží nad vodou a NATO aspon na papíře funguje, ale v nejčernějším scénáři máme nějakého půl roku a bude zle.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  18:54 15.09.2014

  GAVL: Vzhledem k tomu, že Německo dává na obranu 1,2 HDP, má na svojí velikost a počet obyvatel jen 180 000 vojáků (a v tom je i námořnictvo) a většina Němců je protiválečně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  GAVL: Vzhledem k tomu, že Německo dává na obranu 1,2 HDP, má na svojí velikost a počet obyvatel jen 180 000 vojáků (a v tom je i námořnictvo) a většina Němců je protiválečně naladěna, tak jsou vaše úvahy z říše nějaké alternativní budoucnosti.

  No a vaše poslední věta je pak naprostá perla. Žádný česko-slovenský národ nikdy neexistoval, to jen Masaryk s Benešem potřebovali ukázat, že na území budoucího státu je národ, který má většinu a tak si ho vymysleli, takže se nemusíte strachovat o jeho zachování.

  Otázka sama je pak taky dávno odpovězena. S NATO proti komukoli, kdo by si zkusil na nás zaútočit.

  Beld: A co asi Rusaci právě teď dělají a co bylo obsazení Krymu? Ten jako není v Evropě? Koukněte se na mapu. Takže donedávna se to skutečně zdálo nemožné, leč časy se mění.

  Rusové vymysleli svou válku-neválku a útočí na svoje sousedy, tečka.

  Ale jinak taky vidím ten útok na střední evropu dost nepravděpodobně. Ta válka-neválka se mi zdá funguje jen proti nefunkčním státům, což ČR i přes věškerý bordel stále není. Navíc jsme pod deštníkem NATO, takže stačí, když se budeme starat, aby to byl deštník silný, nerezavěl a nebyly v něm díry a ať si potom rusáci dělají co chtějí.

  V tom minulém článku to cejkis vystihl vcelku trefně, tohle bychom si měli pořídit a bude klid:

  1) severojižní plynové propojení poběřežních terminálů LNG 
  2) zákona o ochraně strategických společností 
  3) Armáda 
  48tis osob 
  2 mechanizované divize (možná myslel brigády při tom počtu osob) 
  1 tanková divize 
  50 bitevních vrtulníků 
  60 bojový letadel 
  a odpovídající počet bojových dronů. 
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  18:14 15.09.2014

  Take nechapu tu teorii , ze 140M rusko zautoci na evropu s 4x vetsi populaci , to je proste logika ze zacatku 20 stoleti . Ono asi rceni , ze kazda armada se pripravuje na minule ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Take nechapu tu teorii , ze 140M rusko zautoci na evropu s 4x vetsi populaci , to je proste logika ze zacatku 20 stoleti . Ono asi rceni , ze kazda armada se pripravuje na minule valky plati z casti i v politice . Pro jistotu to zopakuji , Rusaci na evropu NEZAUTOCI , tecka .....
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  17:54 15.09.2014

  Byl bych skeptický. Maďarsko nevidí Rusko jako nebezpečí a Slovensko je rozpolcené. Poláci nemají důvod spolupracovat se slabými státy, které svoji obranu neberou vážně. Nejspíš si ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Byl bych skeptický. Maďarsko nevidí Rusko jako nebezpečí a Slovensko je rozpolcené. Poláci nemají důvod spolupracovat se slabými státy, které svoji obranu neberou vážně. Nejspíš si půjdou svojí cestou, popř. se budou orientovat přímo na USA.
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  17:33 15.09.2014

  Nechápu co furt mají všichni s tím, že by sem Rusko útočilo.
  Současný lidský potenciál Ruské federace je příliš malý na to aby si mohli dovolit rozepři směrem na západ. Ani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nechápu co furt mají všichni s tím, že by sem Rusko útočilo.
  Současný lidský potenciál Ruské federace je příliš malý na to aby si mohli dovolit rozepři směrem na západ. Ani ekonomický potenciál není takový aby si to mohli dovolit.

  I kdyby k tomu došlo a oni porazili V4, tak by zaútočilo Německo a to by hnalo oslabeného Rusa až na Ukrajinu jedním blitzem a kam by šlápli odtamtud by je už nikdo nedostal. V takovém případě by zas patřilo k dobrým mravům umět Německy jak zavzpomínal sám Karel Schwarzenberg v souvislosti s naší gramotností NJ.

  Ve chvíli intervence Německa by v poraženém Maďarsku povstala fašistická partaj a buď by zabrali Slovensko, nebo by museli Slováci rychle oprášit Tisa. Jenže to by jim asi nepomohlo poněvadž si Němci moc dobře pamatují na SNP.

  Takže je otázka s kým a proti komu, pro zachování národa Česko-slovenského.
  Skrýt celý příspěvek