Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR
Zuzana 2 / KONŠTRUKTA - Defence, a.s. (Zvětšit)

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru Covid-19, pokračuje v projektu nákupu 52 samohybných houfnic (ShH) ráže 155 mm pro Armádu České republiky.

Nejčastěji se mluví o akviziční částce šest až deset miliard Kč. Za nákup a 20 roků dlouhý provoz 52 houfnic pak zaplatíme dvojnásobek, tedy 12 až 20 miliard Kč. Další neopominutelnou finanční položkou je nákup munice, včetně munice s koncovým navedením.

Z takticko-technického hlediska nosným požadavkem na nová děla ráže 155 mm podle dokumentu Modernizační projekty AČR (červen 2018) je dostřel minimálně 40 km s lafetací na kolový podvozek 8×8. Tyto základní takticko-technické požadavky na ShH jsou v souladu s požadavky NATO. 

Způsoby prodloužení dostřelu děl

Modernizace pozemního dělostřelectva evropských armád NATO spočívá na dvou základních principech: maximální dostřel 40 km za použití hlavně o délce 52 ráží. 

Není předepsán způsob dosažení dostřelu 40 km. Střele se potřebná rychlost udělí buď jen vystřelením z hlavně, nebo kombinovaným způsobem využitím raketového principu. Jsou dva způsoby využití raketového principu, s dnovým výtokem (DV či BB - Base Bleeding) a s raketovou podporou (RAP – Rocket Assisted Projectile). 

Střela využívající princip dnového výtoku (BB) má na dně těla vyvíječ prachových plynů, jejichž výtokem se vyvozuje reaktivní síla a snížení dnového odporu střely, což vede po vystřelení z hlavně k pomalejšímu klesání rychlosti střely snížením odporu vzduchu a tím  k prodloužení konvenčního dostřelu standardní HE (OF) střely o 5 až 8 km. Střela s dnovým výtokem má prakticky stejnou hmotnost jako standardní HE střela, rovněž tak trhavá nálož. Při prodlouženém dostřelu má stejný účinek v cíli jako standardní HE střela.

Střela s raketovou podporou (RAP) obsahuje v zadní části raketový motor k dalšímu zvýšení rychlosti. Tím se se dosahuje výrazně většího prodloužení dostřelu, o více než 10 km, ale na úkor nižšího účinku v cíli pro sníženou hmotnost trhavé nálože, která jde na úkor zabudování raketového pohonu.

Princip dnového výtoku BB je pasivní, u RAK aktivní využití raketového pohonu k prodloužení dostřelu. Raketový vyvíječ či motor se zažehují až po opuštění hlavně v bezpečné vzdálenosti od děla. Poznámka – někdy se princip dnového výtoku (BB) nesprávně zaměňuje za raketovou podporu (RAP).

Protože se předepisuje hlaveň o délce 52 ráží, základem je analýza, jaký maximální dostřel lze dosáhnout konvenčním způsobem pouhým vystřelením střely z hlavně. Dělo je principem pístový spalovací motor, pístem je střela. Z energetického hlediska to znamená, že ke zvýšení úsťové rychlosti střely je třeba vynaložit větší energii zvětšením hmotnosti prachové náplně. Zvýšení hmotnosti prachové náplně si vyžaduje prodloužit délku hlavně, aby energetická účinnost vymetení střely nepoklesla pod hranici 30 až 35 procent, což je obvyklá hodnota účinnosti pístových spalovacích motorů. Při této účinnosti se dosahuje optimální vztah mezi hmotností prachové náplně a délkou hlavně. 

Hmotnost prachové náplně jako energetického zdroje vymetení střely roste čtvercem růstu počáteční rychlosti střely (k zdvojnásobení rychlosti vymetení je potřeba čtyřikrát hmotnější prachovou náplň). V tabulce je orientačně uvedeno jak v závislosti na dostřelu rostou počáteční rychlost střely, délka hlavně a hmotnost prachové náplně.

Max. dostřel

[m]

Počáteční rychlost střely

[m/s]

Délka hlavně

[ráží]

Hmotnost prachové náplně

[kg]

20 000

690

28

9,0

30 000

920  

50

16,0 

40 000

1 060

62

22,0

50 000

1 200

73

27,0

Pro dálku střelby dosaženou jen vystřelením střely z hlavně bez raketové podpory se rovněž používá termín konvenční dálka střelby. 

Příkladem jak roste délka hlavně a hmotnost prachové náplně se zvyšováním dostřelu a tím i počáteční rychlosti střely slouží porovnání československé houfnice 152 mm ShKH vz. 77 a slovenské 155 mm ShKH Zuzana 2. Při střele HE (OF), jejichž hmotnost je u obou děl prakticky stejná, 43,56 kg vs. 44,0 kg.

Dělo

Max. dostřel

[m]

Počáteční rychlost střely

[m/s]

Délka hlavně

[ráží]

Hmotnost prachové náplně

[kg]

ShKH vz.77

20 277

695

36,7

8,02

Zuzana 2

32 500

943

52

17,0

Prodloužení dostřelu o 60 % si vyžádalo prodloužení hlavně o 42 %, zvýšení počáteční rychlosti střely o 84 % a hmotnost prachové náplně vzrostla více než dvakrát. 

Zvýšení hmotnosti prachové náplně a délky hlavně se pochopitelně promítá do konstrukce děla a jeho palebných vlastností. 

Zvětšení hmotnosti prachových náplní je spojeno se zvětšením délky prachové náplně a jejího objemu. Důsledkem je větší nárok na prostor k jejich uložení. Upotřebitelný objem schránek a zásobníků pro uložení prachových náplní při stejné platformě děla je v podstatě neměnný. Prodlužování dálky střelby se tak promítá do snižování počtu nábojů převážených na děle v zásobníku nabíjecího zařízení a nábojových schránkách. 


Caesar Nexter; větší foto / Nexter

Ukazuje se tak, že optimální řešení 155mm dělového systému s hlavní o délce 52 ráží s dostřelem 40 km je kombinovaný způsob vymetení střely. Vystřelením z hlavně se udělí střele počáteční rychlost 900 až 950 m.s-1, při které se dosáhne konvenční dostřel 30 až 35 km, a potom s využitím principu BB, resp. RAP, se po vymetení z hlavně dosáhne požadovaný dostřel 40 km.

Z palebného hlediska do 30 km se povede střelba konvenčním způsobem klasickými HE střelami, na dálky do 40 km pak střelami s dnovým výtokem (BB), na větší dálky pak s pomocí RAP.

Když je v reklamních materiálech dělových systémů uveden dostřel 40 km, tak je třeba si uvědomit, že toho je dosaženo se střelou BB, resp. RAP. Konvenční dostřel se standardní HE střelou je kolem 32 km. Např. u 155 mm ShKH Zuzana 2 je konvenční dostřel 32,5 km, se střelou BB 41 až 43 km.

Systémové důsledky prodloužení dostřelu     

Přes dokonalejší technologii výroby hlavní prodlužování dálky střelby vede ke zkracování jejich životnosti. Zejména jde o intenzivnější opotřebení vývrtu, zejména erozi přechodového kužele vývrtu hlavně. Jde o důsledek zvýšení tepelného zatížení hlavně prodloužením doby průchodu střely hlavní a vytékání prachových plynů z vývrtu v důsledku zvýšení hmotnosti prachové náplně a prodloužení délky hlavně.

Negativně se to promítne do rychlejšího snižování počáteční rychlosti střely (zkracování dostřelu) a do zvětšování rozptylu střelby. Navíc náboj ráže 155 mm je beznábojnicový. Prachová náplň má tak sníženou tepelnou izolaci, kterou by poskytla nábojnice. Teplota náplně je tedy citlivější na teplotu okolí. To ovlivňuje proces hoření prachové náplně a ve svém důsledku i počáteční rychlost střely.

Následkem obou fyzikálních jevů, tedy opotřebení vývrtu hlavně a teploty prachové náplně, vzniká odchylka počáteční rychlosti střely od tabulkových hodnot, což se promítne do změny dálky střelby. Určení opravy dálky střelby pro úbytek počáteční rychlosti střely měřením vložné hloubky střely a pro změnu teploty prachové náplně, jak se provádí u starších typů děl, se u moderních dělostřeleckých systémů nahrazuje přímým měřením počáteční rychlosti střely elektronickým měřičem počáteční rychlosti.

Změřená počáteční rychlost střely se vnáší do systému řízení palby (SŘP) k nastavení prvků střelby. Určení dálky střelby podle reálně změřené počáteční rychlosti střely nezanedbatelně zvýší přesnost střelby, zejména při střelbě na maximální dálky.

Zvýšení hmotnosti, a tím i rozměrů prachové náplně, rovněž ovlivní logistiku muničního toku. Na převoz daného počtu munice bude třeba zvětšit přepravní kapacitu. Aby zůstala zachována palebná kapacita palebného uskupení, pak je třeba zvýšit počet muničních vozidel v dělové baterii či oddíle. Nicméně zde hrozí nebezpečí, že v důsledku ztrát muničních vozidel či poruch logistickém toku, což se v průběhu bojové činnosti nedá vyloučit, zůstane palebná kapacita děl jen na počtu interně převážených nábojů. To se promítne do snížení účinku palebné podpory.

Příkladem může sloužit porovnání ShKH „DANA“ a „ZUZANA 2“. Prakticky při stejné platformě Tatra 8×8 je uloženo na „Daně“ (152 mm ShKH vz.77) 60 (36 + 24) nábojů, pak v „Zuzaně 2“ jen 40 nábojů (40 + 0). U soudobých 155 mm ShH se počet převážených nábojů pohybuje v rozmezí 24 až 40 kusů. 


Zuzana vz. 2000

Kolový podvozek a dělová nástavba 

Požadavkem MO ČR na nová děla ráže 155 mm je jejich lafetace na kolovém podvozku 8×8.

Jsou dvě možná řešení dělové nástavby pro kolovou platformu ShH, věžová a bezvěžová. Užití jedné či druhé koncepce je významně spojeno s cenou jejího celkového řešení. Cenu dále zásadně ovlivňuje způsob nabíjení hlavně, a zda je použito mechanizované či automatizované nabíjení. 

Věžová nástavba. Konstrukční princip spočívá v tom, že na základovou desku, která se v ložisku otáčí na kolové platformě, je usazeno dělo, nabíjecí ústrojí se zásobníky, muniční schránky a pracoviště obsluhy (mířič, nabíječi). Dělem (gun mount) se rozumí sestava náměrové části a vrchní lafety s náměrovým a odměrovým ústrojím ukotvené do základové desky a zaměřovací mechanismus. Náměrové části zahrnují hlaveň se závěrem a kolébku s brzdovratným ústrojím. 

Pancéřové krytí nástavby se řeší dvojím způsobem, celkovým nebo děleným krytím. V prvním případě, při celkovém krytí, všechny prvky dělové nástavby, včetně muničních schránek při mechanizovaném nabíjení či nabíjecího automatu, a pracoviště obsluhy jsou pod společným integrálním krytím, věží. Tím je vytvořen jeden společný bojový prostor. Věž je otočně uložena na kolovou či pásovou platformu. 

Věž současně plní úlohu vrchní lafety, do její čelní stěny je prostřednictvím kolébkových čepů uloženo dělo (gun mount). To se hodí pro mechanizované i automatizované nabíjení. To je obvyklé řešení u ShH na pásové platformě (M109, PzH 2000, AS90, KRAB, K9). U kolové platformy je použita pro Archer FH77.


Houfnice DANA na cvičení Joint Fire 2019. Dobře patrné je dělené krytí věžové nástavby.

Dělené krytí se skládá ze dvou podélných pancéřových skříní mezi nimiž je ulička pro lafetaci děla. Jedna skříň obsahuje zásobník střel, druhá zásobník prachových náplní, včetně jejich podávacích ústrojí nabíjecího automatu. Při přímé manuální obsluze dělových mechanismů, zaměřovače s nastavováním dálky a směru, k nastavování zapalovače střely a k úpravě dílčích náplní, jsou v pancéřových skříních vytvořena pracoviště pro příslušné členy obsluhy. 

Při dálkovém ovládání dělových mechanismů, přímo pomocí SŘP, je vytvořena jedna společná pancéřová kabina pro všechny členy obsluhy a obsluha dělových mechanismů, zejména náměrového a odměrového ústrojí je dálková. Dělené krytí je užito u systémů Zuzana 2 nebo Zuzana vz.2000. 

Věžové uspořádání je pro obsluhu děla, nabíjení a ošetřování, vstřícnější. Především v případě, kdy pro poruchu na nabíjecím ústrojí je nutné přistoupit k ručnímu nabíjení. Na druhé straně toto řešení věžové nástavby je těžší než v případě děleného pancéřového krytí. Zde se však musí počítat s vyššími nároky na ruční nabíjení v případě poruchy nabíjecího automatu. 

Bezvěžová nástavba. V podstatě jde o zmobilnění taženého polního děla. Konstrukční řešení spočívá v tom, že jeho odměrové části, náměrové části s vrchní lafetou, se uloží na platformu, zpravidla kolovou, 6×6 či 8×8. Obsluha děla při bezvěžové nástavbě se prakticky neliší od obsluhy taženého polního děla. Je pouze snadnější v zaujetí palebného postavení ‒ např. není třeba do půdy zakopávat rydla lafetových ramen. Bezvěžové řešení je použito u systémů Caesar Nexter, Atmos 2000, Archer FH77.

U bezvěžových nástaveb se zpravidla používá mechanizované nabíjení k zjednodušení stavby děla. Mechanizováno je zpravidla jen zasouvání střely a prachové náplně do hlavně. Střely a prachové náplně jsou uloženy do schránek na bocích platformy. Vyjímání střel a prachových náplní ze schránek a jejich podání k zasouvacímu mechanismu na nabíjecí žlab se koná ručně obsluhou. Manipulace se střelou se usnadňuje pomocí otočného ramene (Caesar Nexter 8×8).


Mechanizované nabíjení houfnice Caesar Nexter

Jsou i řešení s automatizovaným nabíjením (Archer FH77). Kompaktní nabíjecí automat se 21 náboji v zásobníku se nalézá nad závěrovou částí hlavně. Z mechanického hlediska je však složitější a počet nábojů v zásobníku je výrazně limitován.  

Porovnání věžové a bezvěžové dělové nástavby. Hlavní předností věžové dělové nástavby, jak s celkovým, tak děleným krytím, že obsluha je během vedení palebné činnosti kryta pod pancířem před účinky palby malorážových zbraní a před střepinovým účinkem dělostřelecké palby. Při automatizovaném nabíjení nemusí vynakládat při vedení palby fyzické úsilí na nabíjení, což má příznivý dopad na úspěšnost vedení palby. Fyzické úsilí musí obsluha vynaložit jen při vkládání munice do zásobníků nabíjecího automatu, což v převážné většině času probíhá ve vyčkávacím postavení apod. 

ShH s bezvěžovou dělovou nástavbou jsou konstrukčně jednodušší a tím „lacinější“. Rovněž jsou lehčí, což je příznivé pro kolovou platformu. To je jejich nepopíratelná přednost. Převážně je však u těchto děl pro nabíjení použito z důvodu zjednodušení řešení mechanizované nabíjení. Tím se stává manipulace s municí při nabíjení hlavně značně fyzicky náročnou. 

Existuje řada propagačních videí houfnic s ručním nabíjením. Stojí ale za pozornost, že všechny tyto videa se odehrávají v „dokonalém“ prostředí s příjemným sluncem a teplotou. Zbraň ale musí pracovat ze všech meteorologických podmínek, od -50°C do +50°C. Jak takové ruční nabíjení zajistí obsluha, v zimě s teplým oblečením a rukavicemi, či v silné vánici a dešti, je otázkou. Dalším negativem je, že během vedení palebné činnosti není obsluha kryta před účinky palby malorážových zbraní a před střepinovým účinkem dělostřelecké palby protivníka, neboť nemůže přerušit nařízenou palebnou podporu. Obsluha děla tak musí nekrytá pracovat i za intenzivní nepřátelské palby.  

Maximalistické řešení ShH na kolové platformě z hlediska užitné bojové hodnoty je věžová dělová nástavba s automatickým nabíjením. To však posouvá cenovou hladinu takového řešení do vyšších úrovní. Při limitovaných nákladech jediným dostupným řešením je ShH s bezvěžovou dělovou nástavbou s mechanizovaným nabíjením s akceptováním zvýšení nároků na fyzické zatížení obsluhy při palebné činnosti a snížení její ochrany před palebným působením protivníka.


ATMOS; větší foto / Elbit Systems

Palebná podpora a požadavky na dostřel dělostřelectva 

Úkolem dělostřelectva je poskytovat palebnou podporu především nepřímou palbou ze zakrytých palebných postavení, výjimečně i přímou střelbou. Palebnou podporu lze rozdělit do dvou druhů, na přímou a všeobecnou palebnou podporu. 

Přímá palebná podpora je určena k podpoře úkolového uskupení (praporní, brigádní). Hlavním úkolem je vyřazování cílů zjištěných organickými nebo přidělenými prostředky průzkumu, které přímo omezují nebo znemožňují bojovou činnost jednotek úkolového uskupení (praporního, brigádního). Jedná se zpravidla o živou sílu a palebné prostředky, prostředky průzkumu, taktická místa velení a další pozorovatelné cíle. 

Všeobecná palebná podpora je podpora bojových jednotek jako celku. Hlavním úkolem je vyřazování cílů v hloubce sestavy nepřítele, zjištěných prostředky průzkumu nadřízeného stupně (divize a vyšší stupně). Jedná se zejména o dělostřelectvo, místa velení, prostředky protivzdušné obrany (PVO), spojení a elektronického boje, druhé sledy a zálohy, letectvo na předsunutých přistávacích plochách a další nepozorovatelné cíle. kterou provádí dělostřelecká jednotka (jednotky) nebo útvar (útvary) nadřízeného velitele.

Z palebného hlediska při přímé palebné podpoře se cíle nacházejí do hloubky 10 až 15 km od čáry dotyku, z hlediska všeobecné palebné podpory se jedná o cíle ve vzdálenosti 40 až 60 km. Tyto dálky jsou požadovanou dálkou aktivního palebného ničení. Z taktického pohledu, dělostřelecké jednotky zaujímají palebná postavení mimo dosah (dostřel) nepřátelského dělostřelectva k zabezpečení zachování bojeschopnosti. Požadavek na maximální dostřel děl je součet dálky aktivního palebného ničení a vzdálenosti bojové sestavy od předního okraje podporovaných bojových úkolových uskupení.

Z technického hlediska je maximální dostřel kvantitativní střelecko-technickou charakteristikou, která určuje kvalitativní použití dělostřeleckých jednotek, pro přímou či všeobecnou palebnou podporu. Další faktor, který je nutné vzít v úvahu, je přesnost dělostřelecké střelby, která je jedním ze základních rysů dělostřeleckého palebného systému. S požadavkem zvyšování dostřelu se výrazným způsobem mění faktor přesnosti střelby. Přesnost palby je více faktoriální povahy. Jde jak o přesnost střelby děla a jeho munice, tak o charakter používaných postupů přípravy prvků pro střelbu a samotné míry jejich přesnosti.

Podle standardizační dohody STANAG 4635 (Error Budget Model) v teorii a praxi polního dělostřelectva NATO se používají jako kvantitativní ukazatelé přesnosti palby číselné charakteristiky vyjádřené pomocí pravděpodobné kruhové chyby CEP50 (Circle Error Probability) v % nebo metrech (v kruhu o poloměru CEP50 leží 50 % vystřelených ran, o poloměru 2CEP50 pak 94 % ran). V tabulce jsou uvedeny číselné charakteristiky v procentech a metrech v závislosti na dálce střelby pro konvenční HE střely klasické konstrukce, při použití zapalovače s koncovým navedením M1156 PGK (Precision Guidance Kit) a pro střelu s koncovým navedením EXCALIBUR M982 (EX).

Střela

CEP50

Dálka [km]

6

10

15

20

30

40

HE

%

0,52

0,56

0,66

0,65

0,86

1,15

m

31

56

90

130

260

460

PGK

%

 

0,30

0,20

0,15

0,10

0,08

m

 

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

EX

%

   

0,06

0,04

0,03

0,02

m

   

5 - 10

5 - 10

5 - 10

5 - 10

Hodnoty CEP50 pro standardní střelu HE se pohybují od 0,52 do 0,86 % dálky střelby. Při použití zapalovače PGK (Precision Guidance Kit) hodnota CEP50 činí 20 až 50 m na všech dálkách střelby. Při použití střely EXCALIBUR, kde je CEP50 v rozmezí 7–10 m v celém rozsahu dálek střelby to zaručuje možnost ničení jednotlivých obrněných cílů (BVP, tanků, radiolokátorů atd.) nebo jiných vysoce důležitých cílů s pravděpodobností p=0,95 bez rozdílu dálky střelby až na vzdálenost 50 km.

Vysoká přesnost palby je trvalým požadavkem a důležitým aspektem efektivnosti zbraňového systému, zejména ve vztahu použití HE klasické konstrukce, která z více než 90 % tvoří páteř palebného působení. Kapacitní limity palebné podpory závisí především na tomto druhu střeliva. S prodloužením dostřelu tento fakt nabývá na své důležitosti. 

Dilema mezi požadavky na zvyšování dostřelu a nárůstem chyb palby v podstatě limituje mezní dálku účinné střelby se standardní HE střelivem. Když se vezme do úvahy vztah mezi dálkou střelby a odpovídající přesností vyjádřenou kruhovou odchylkou CEP50, tak za mezní hodnotu účinné dálky střelby, kdy spotřeba střeliva na požadovanou míru vyřazení cíle palebného působení na cíl je ještě akceptovatelná, lze považovat dálku střelby 20 – 23 km. Vedení palby nad tuto hranici vede jen k nadměrné spotřebě střeliva se zanedbatelným účinkem v cíli.

Dělostřelecký oddíl (tři baterie; 3×8 houfnic), který palebně podporuje brigádní uskupení, se od předního okraje umísťuje alespoň 1/3 maximálního dostřelu za vlastní jednotky. Důvodem je, aby se daly z jednoho místa palebně pokrýt všechny mechanizované prapory brigády bez nutnosti oddíl rozdělit na jednotlivě působící baterie, což přispívá k flexibilitě palebné činnosti.

Při konvenční střelbě (HE) o maximální dálce střelby 30 km vzdálenost palebných postavení od čáry dotyku by měla činit 1/3 * 30 = 10 km a pak aktivní dálka palebného ničení by byla 2/3 * 30 = 20 km. Je to více, než hloubka cílů, na které je nutné (v rámci praporu, brigády) při přímé palebné podpoře palebně působit. 

Avšak s aplikací požadavku, že dělostřelecký oddíl se umísťuje za vlastní jednotky na vzdálenost 1/3 maximálního dostřelu, tj. 10 km, vznikne dilema mezi dálkou střelby a snížením efektivity palby v důsledku růstu chyby střelby.

Efektivní palebná podpora standardním střelivem HE by se dala vést jen do hloubky 10 - 13 km od předního okraje podporovaného brigádního palebného uskupení, ovšem za cenu vysoké spotřeby střeliva pro vysokou chybu střelby CEP50 = 130 – 180 [m]. Střelba do větších hloubek postavení protivníka ztrácí čím dál tím víc na své efektivitě pro enormní růst chyby střelby. Z ukazatele přesnosti CEP50 je zřejmé, palbu na velké dálky blížící se maximálnímu dostřelu bude možno vést jen na velké plošné pravoúhlé a kruhové cíle. 

Aby se při přímé palebné podpoře dosáhlo zvýšení palebné účinnosti, bude třeba rozmísťovat palebná postavení blíže než na 1/3 maximálního dostřelu (dá se soudit, že 1/3 je odvozena od děla s maximálním dostřelem 20 km 152 mm vz.77).

Ovšem značná část jednotlivých cílů má charakter mobilních, vysoce odolných, obrněných bojových vozidel, které se na stanovišti zdržují omezenou dobu. Tyto vlastnosti a zásady bojového použití z nich činí cíle těžko zjistitelné. S prodloužením dostřelu tento fakt nabývá na své důležitosti. Dilema mezi požadavky na zvyšování dostřelu a nárůstem chyb palby v podstatě limituje mezní dálku střelby se standardní HE střelivem na 20 - 23 km. Vedení palby nad tuto hranici vede jen k nadměrné spotřebě střeliva se zanedbatelným účinkem. 

Ničení bodových cílů či cílů jejichž vyřazení či zničení bude mít výrazný vliv na další vývoj střetnutí, jako např. velitelská stanoviště, shromaždiště vojsk, radiolokátory, palebná postavení PVO apod, lze účinně vést pouze s použitím se střel s koncovým navedením u nichž chyby palby jsou nezávislé na dálce střelby a mají poměrně nízkou hodnotu až na hranici několikametrové přesnosti. To znásobuje ničivou sílu a bojovou efektivnost palby.

Vyžaduje se jenom vysoká přesnost určení palebného stanoviště (pomocí GPS to není problém) a polohy (souřadnic) cíle. Přesně naváděná munice PGK (< 30 [m]) a EXCALIBUR (5 – 10 [m]) vytváří vysokou hustotu uskupení výbuchů a se submunicí zaručuje vysokou přesnost s pravděpodobností zásahu cíle s 0,80 – 0,95. 


Zuzana 2

Palba a zásobování municí

Souhrnný počet ran vystřelený dělem za den (po vykonání všech palebných úloh) není ohraničen počtem interně vezených nábojů ani zásobou v muničním vozu, ale logistickou kapacitou muničního zásobovacího toku. 

Zásobování materiálem se charakterizuje jednotkou denní objem spotřeby DOS (Day Of Supply). Vyjadřuje souhrn denní spotřeby jednotkou. Pokud bychom považovali pro děla za tuto jednotku palebný průměr (p/p), tak pro dělo ráže 155 mm to činí 60 nábojů. Jedná se o průměrnou palebnou spotřebu. V první den boje můžou se spotřebovat až 2 p/p, v dalším dnech v průměru 1 p/p, v závěru může dojít k tomu, že nebude moci být spotřebováno více než 0,5 p/p i méně z důvodu nedostatečnosti logistického zabezpečení. 

Ohraničení počtu ran, které lze vypálit za jeden den bojové činnosti, se zákonitě promítne do možností palebné podpory a limituje počet palebných úloh. Spotřeba střeliva na palebnou úlohu se odvíjí z normy spotřeby střel, což je průměrné množství střel potřebné k zabezpečení dosažení nezbytné míry účinnosti palby v daných podmínkách postačující k vyřazení určitého cíle (rušení, umlčení, zničení). 

Norma spotřeby roste s chybou střelby a tím i prodlužováním dálky střelby. S čím větší dálkou se vede střelba, tím větší je spotřeba střeliva ke splnění dané palebné úlohy. S růstem dálky střelby se počet palebných úloh, které bude možno provést při zachování normy spotřeby střel k dosažení stanoveného účinku v cíli, se vzhledem dostupné zásobě střeliva snižuje. Nebo, bude-li požadováno splnění všech plánovaných paleb, pak se musí připustit snížení účinnosti palebné podpory v důsledku snížení počtu ran na palebný úkol s ohledem na dostupnou zásobu střeliva.

Jaká je spotřeba standardního HE střeliva na vedení palebné podpory, ilustrují příklady. Základem přímé palebné podpory je umlčování nekryté živé síly. Při dálce střelby 10 km je třeba vypálit 35 ran/ha, při dálce 15 km 45 ran/ha a dálce 20 km nejméně 65 ran/ha. Na opěrný bod je norma spotřeby minimálně 130 ran/ha, takže při rozměrech opěrného bodu 400 x 400 m bude třeba k jeho umlčení vypálit více než 2000 ran, tj. více než činí pohyblivá zásoba střeliva oddílu, která je 1440 ran. K umlčení dělostřelecké baterie samohybných děl třeba vypálit až 3000 ran (na cíl dopadne 132 tun střel) při dálce střelby 10 km. 

Umlčování na větší dálky střelby standardními HE (OF) střelami je prakticky vyloučeno. Zde plně nalezne své místo použití střeliva s koncovým navedením.  


Houfnice CAESAR na podvozku 6×6

Dělostřelecká logistika

Nedílnou složkou nákladů, které se vynaloží na pořízení dělostřeleckého systému, jsou náklady na střelivo. Nejsou zanedbatelné. Pro přehled orientační ceny typického 155 mm střeliva se pohybují v následujících částkách:

 • 155 mm HE náboj: 90 tisíc Kč (2020);
 • M1156 Přesná naváděcí souprava: 500 tisíc Kč (2018);
 • Excalibur M982: 1700 tisíc Kč (2016).  

Jeden palebný průměr HE střeliva děla ráže 155 mm stojí 5,5 milionu Kč, baterie kolem 45 milionů a náklady na střelivo pro celý oddíl činí v souhrnu 130 milionů. To jsou vlastně přímo vynaložené náklady na jeden den bojového nasazení při průměrném palebném nasazení. 

Ve skutečnosti provozní cena palby bude vyšší. Je třeba minimálně započítat amortizaci hlavně jejím opotřebením a náklady na skladování střeliva a jeho dopravu z ústředního armádního skladu až do palebného postavení. Pak náklady na jednu ránu nebudou určitě menší než 100 tisíc Kč. Když budeme uvažovat, že životnost 155mm děla činí 1500 výstřelů (tj. 25 p/p), pak za celou tuto dobu se z něj vystřelí střelivo v hodnotě kolem 150 milionů Kč, což se prakticky rovná jeho pořizovací ceně.

Z cen střeliva s koncový navedením M1156, M982 vyplývá nezbytnost jejich použití při vedení paleb na velké dálky, zejména pak ve spojení ničení bodových cílů. V násobku ceny 155mm HE náboje je pořízení M1156 pětinásobně nákladnější, střely Excalibur pak to činí cca dvacetinásobek. Ve srovnání s počtem ran, které by bylo třeba vystřelit standardními HE střelami, ale vyjdou náklady na palbu střelami s koncovým navedením výrazně nižší s podstatně vyšším účinkem v cíli.

Při denní spotřebě 1 p/p obsluha děla zmanipuluje kolem pět tun střeliva. Fyzicky i více, protože dochází k překládání střeliva ze schránek do zásobníku automatického nabíjecího zařízení. Z toho vyplývá, že dělostřelecký oddíl v průměru denně musí být zásoben střelivem o hmotnosti větší než 100 tun. Brigádní bojové uskupení pro zabezpečení svého boje potřebuje souhrnně na všech stupních 5 DOS. Pro dělostřelecký oddíl podporující brigádní bojové uskupení jde o 500 tun střeliva.

Co se týče zabezpečení střelivem, tak před zahájením bojové operace je třeba vytvořit zásobu ve výši nejméně 10 p/p k dostatečnému pokrytí paleb v prvních dnech bojového nasazení. Pro dělostřelecký oddíl to činí návoz nejméně 1000 tun střeliva. Zpravidla většina větších bojových operací je ukončena tím, že dojde dělostřelecké střelivo, zejména jeho sofistikované druhy. 

Pro orientaci, zásobování brigádního bojového uskupení střelivem spotřebuje kolem 40 % celkové přepravní kapacity logistického zabezpečení. Zabezpečení PHM pak 50 % a jen 10 % padne na ostatní materiál, jako na stravu, lékařský materiál apod. Jeden den boje brigádního bojového uskupení si vyžaduje přísun materiálu o jedné vlakové soupravě.


2S1 Gvozdika; větší foto / HawkeyeSlovak , CC BY-SA 3.0

Skladba dělových ráží

Palebná podpora brigádních úkolových uskupení má charakter přímé palebné podpory, protože se bude jednat o pokrytí pásma od čáry dotyku až do hloubky do 15 km. Pro dělostřelecké jednotky předurčené pro přímou palebnou podporu postačí děla o maximálním dostřelu 20 až 25 km k aktivnímu palebnému ničení s dostatečným pokrytím potřeby plnění úkolů přímé palebné podpory. Dělostřelecké jednotky s posláním vést všeobecnou palebnou podporu pak vyžadují dělostřelecké systémy s maximálním dostřelem 40 km i více. 

Z požadavků na vedení palebné podpory vyplývá vyzbrojení dělostřeleckých jednotek dvěma dělostřeleckými systémy, jedním s maximálním dostřelem 20 až 25 km, druhým pak o dostřelu 40 km i více. Tomuto rozdělení odpovídala struktura dělostřelectva do 90. let. Páteří plukovního dělostřelectva byly 122 mm houfnice vlečená D-30 a ShH 2S1 Gvozdika. Na divizním stupni pak 152 mm ShKH vz.77 s úkolem jak přímé palebné, do určité míry i všeobecné palebné podpory.  

Dělostřelectvo NATO používá jen jednu dělostřeleckou ráži, univerzální ráži 155 mm, která musí zvládnout úkoly jak přímé, tak všeobecné palebné podpory. Normou je maximální dostřel 40 km. Z technického hlediska pokrytí dálky střelby od minimální 10 km do maximální 40 km jedním typem děla je svým způsobem absurdnost. To je asi tak, jako by se nákladní automobil pro dálkovou dopravu používal i pro městský rozvoz.

Ovšem tuto skutečnost je třeba respektovat především ze spojeneckého hlediska NATO. Výhodou standardizované ráže je dvojí, jeden typ děla je schopen plnit jak úlohu přímé, tak všeobecné podpory, tak to vede ke zjednodušení logistického zabezpečení municí. To je významné i ze spojeneckého hlediska, kdyby se vedla bojová činnost dělostřelectva AČR ve svazku s ostatními armádami NATO.  


M109A6; větší foto / US Army

Americká armáda (US Army) má jiný přístup k maximálnímu dostřelu děl ráže 155 mm. Za páteř pozemního dělostřelectvo US Army je brána 155mm ShH na pásovém podvozku M109 (od roku 1963). Byla vyzbrojena dělem s délkou hlavně 28 ráží s maximálním dostřelem 14 600 m. 

Pak došlo k modernizaci na typ M109A1 s hlavní dlouhou 39 ráží s maximálním dostřelem 18 100 m. Při modernizaci na typ A2 se zvýšil počet převážených nábojů z 28 na 38. Modernizace na typ A5 zaměnila dělo M185 za dělo M284 v lafetaci M182 se stejnou délkou hlavně o 39 rážích, ale s prodlouženým maximálním dostřelem se standardní HE střelou na 22 000 m a se střelou RAP 30 000 m. 

V současnosti je americké dělostřelectvo vyzbrojeno variantou M109A6 „PALADIN“. Z palebného hlediska délka hlavně zůstává na 39 rážích s maximálním dostřelem HE střely 24 000 m, střely BB 30 000 m a se střelou s koncovým navedením M983 Excalibur 40 000 m. Zásoba nábojů ve schránkách se zvětšila z 36 na 39 nábojů. Houfnice M109A6 je zavedena do výzbroje v počtu téměř jednoho tisíce kusů. 

Z hlediska současných potřeb palebné podpory se přistoupilo v říjnu 2013 k modernizaci řady M109A6 na M109A7 se stejným dělem M284 s hlavní 39 ráží a lafetací M182A1 se zachováním stejného maximálního dostřelu jako u A6, ale s řadou modernizací, jako automatizováním funkce nabíjecí ústrojí s maximální rychlostí střelby 4 rány/min. US Army již zadala vyzbrojit dělostřelectvo 580 kusy M109A7 houfnicemi a stejným počtem muničních vozidel M992A3. Plná produkce začala koncem roku 2017.

Armáda hledá možnosti modernizace houfnice M109A7. Zavedením nového typu střely XM1113 (RAP) může dosáhnout 40 km při stávající délce hlavně 39 ráží. V současnosti je ve vývoji projekt 155 mm ShH XM1299, který je založen na 155 mm ShH M109A7 s novým dělovým systémem XM907 s délkou hlavně 58 ráží se zvýšenou rychlostí střelby na 6–10 ran za minutu. U standardní HE munice se dostřel zvýší na přibližně 50 km a se střelou RAP XM1113 přes 70 km. Úkolem zřejmě nebude provádění běžné palebné podpory, ale ničení cílů v hloubce protivníka, když nemůže být použito letectvo. Zejména půjde o ničení prostředků PVO bránicí vytvoření vzdušné převahy.

Rozdílnost v přístupu k modernizaci pozemního dělostřelectva mezi US Army a evropskými armádami si vynucuje položit a zodpovědět otázku. Je prodlužování hlavní tou optimální cestou ke zvýšení bojové efektivnosti houfnic pozemního dělostřelectva? Zda nejít americkou cestou, tedy spokojit se maximálním 24 km dostřelem 155mm děl (se standardní HE střelou) a požadavek na delší dostřel kompenzovat mobilními raketovými systémy M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) a M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).


Bojový prostor M109

Koncepce akvizice 155 mm ShH pro Armádu České republiky

Přijatá „Koncepce výstavby AČR 2030“ předpokládá, že dělostřelectvo získá schopnost poskytovat palebnou podporu uskupením pozemních sil samohybnými dělostřeleckými a minometnými zbraňovými systémy standardu NATO s použitím širokého spektra smrtící, nesmrtící a přesně naváděné dělostřelecké munice. K tomu pro dělostřelectvo budou pořízena ShH a minomety v ráži NATO včetně munice a interoperabilního SŘP.

K tomu se připravuje projekt nákupu 52 ShH ráže 155 mm. Závaznou podmínkou nákupu je silná spoluúčast domácího průmyslu. Z mechanického hlediska dělostřelecký systém ShH ráže 155 mm je sestava dvou základních mechanických skupin, dělové nástavby a platformy. S přihlédnutím na výrobní základnu obranného průmyslu ČR je zřejmé, že dělová nástavba bude zahraničního původu. Výrobní základna ČR je naproti tomu schopna vlastní výroby platformy, tj. podvozkové části dělového systému 155 mm ShH a jeho integraci s dělovou nástavbou od zahraničního dodavatele do finální zbraňové podoby. Dále je možné uvažovat o vybavení 155 mm ShH SŘP českého původu a dalšími prvky C4I systému.  

Z technického hlediska nákupu půjde vlastně o výběr dělové nástavby (kterou lze integrovat s kolovým, resp. pásovým podvozkem) z vojenského, technického a ekonomického hlediska. 

Do výběru dělové nástavby přicházejí do úvahy tyto 155 mm dělové systémy:

 • Kolové s věžovou dělovou nástavbou: Zuzana 2 (Slovensko), Eva (Slovensko);
 • Kolové bezvěžové (mechanizované dělo): Caesar Nexter 8×8 (Francie),  Atmos 2000 (Izrael), Archer Artillery System FH77BW L52 (Švédsko);
 • Pásové s věžovou nástavbou: M109A6/A7(Spojené státy), PzH 2000 (Německo), AS90 (Velká Británie), KRAB/K9 (Polsko/Jižní Korea).

Všechny uvedené 155mm dělové systémy naplňují zadání projektu. Dá se říct, že hlavním určujícím faktorem se stane cena systému 52 kusů 155 mm ShH. Z dostupných materiálů jsou známy následující ceny:

 • Zuzana 2 – 185 milionů Kč (2020);
 • Caesar Nexter dělová nástavba bez podvozku – 80 milionů Kč (2015)
 • Archer – 150 milionů Kč;
 • repasovaný PzH 2000 – 95 milionů Kč;
 • M109A7 – 360 milionů Kč. 

Armáda ČR teoreticky připouští také nákup houfnice na pásovém podvozku. Německé pásové houfnice PzH 2000 nakoupilo nedávno Maďarsko, které navíc zvolilo ideální variantu – s houfnicemi nakoupilo tanky na podobném podvozku. PzH 2000 využívá prvky podvozku tanku Leopard 2A4. Nákup tanků Armádou ČR ale není na pořadu dne. Nákup pásových houfnic na jiném podvozku, než jsou tanky, by přitom byl pro AČR neakceptovatelný.


PzH2000; větší foto / Gerben van Es/Ministerie van Defensie

Vezme-li se do výběru hledisko užití kolového podvozku českého výrobce, potom pro výběr přicházejí v úvahu pouze dva dělostřelecké systémy: slovenská Zuzana 2 a francouzský Caesar Nexter 8×8. 

Systém Zuzana 2 a systém Caesar Nexter 8×8 jsou si palebně rovnocenné v základním parametru projektu, maximální dálka střelby je shodná 43 /42 km (ERFB BB- Extended Range Full Bore Base Bleeding). Rovněž tak v manévrovosti na bojišti a zaujetí a opuštění palebného postavení a v přípravě ke střelbě. Předností systému Zuzana 2 je automatické nabíjení a větší vezená zásoba střeliva 40/30. Všechno vezené střelivo se nachází v zásobnících nabíjecího zařízení, nedochází k doplňování zásobníků z dopravních schránek. Během vedení palby je obsluha kryta pancéřováním před účinky palby nepřítele a účinky povětrnosti. To vše systému Caesar Nexter chybí, nabíjení je jen mechanizováno a obsluha není kryta během střelby. Tím je systém Zuzana 2 k obsluze výrazně vstřícnější.

Z hlediska takticko-technických vlastností systém Zuzana 2 je přínosnější pro modernizaci dělostřelectva AČR než systém Caesar Nexter. 

Z nákladového hlediska se situace následující. Jednotková cena systému Zuzana 2 činí 180 milionů Kč, u systému Caesar Nexter odhadem můžeme předpokládat cenu 115 milionu Kč (dělová nástavba 80 milionů, kolová platforma 25 milionů, integrace 10 milionů).


Střelba z houfnic ShKH vz. 77 Dana

Náklady na pořízení 52 kusů 155 mm ShH by činily: Zuzana 2 – 9,4 miliardy Kč, Caesar Nexter – 6,0 miliard Kč.

MO ČR předpokládá, podle otevřených zdrojů, akviziční částku šest až 10 miliard Kč. Z kalkulace cen vyplývá, že pořízení ShH Zuzana 2 prakticky zcela vyčerpává celou předpokládanou akviziční částku. Na pořízení střeliva by se musela vyčlenit další rozpočtová položka nejméně ve výši cca 1 miliardy Kč (pro 10 tisíc nábojů HE a speciální střelivo). Náklady pro systém Caesar-Nexter jsou ve srovnání se systémem Zuzana 2 výrazně nižší o nezanedbatelných 3,4 miliardy Kč, ve srovnání je to 64 % ceny systému Zuzana 2. Akviziční částka by pokryla nejen pořízení dělového systému Caesar Nexter, ale i náklady na pořízení střeliva. Za rozdíl cen by se dala pořídit zásoba ve výši nejméně 30 tisíc kusů HE nábojů a i střeliva s koncovým navedením.

Z nákladového hlediska systém Caesar Nexter je ekonomičtější pro modernizaci dělostřelectva AČR než systém Zuzana 2.

Je na rozhodnutí orgánů MO ČR a řídících orgánů dělostřelectva, zda dají přednost užitným vlastnostem nebo úspoře na nákladech modernizace dělostřelectva. Z tohoto hlediska je výhodnější Zuzana 2, která se vyrábí na blízkém Slovensku. Slovenský výrobce Konštrukta Defence je kromě samotných houfnic Zuzana 2 také schopen dodávat dělostřeleckou munici 155 mm a náhradní díly. Rovněž slovenská armáda má Zuzany zařazeny ve své výzbroji.

Do rozhodnutí o způsobu modernizace dělostřelectva AČR nyní vstupuje nečekaný, ale za to nepominutelný činitel, nevyhnutelná úsporná opatření v důsledku přiškrcení ekonomiky protipandemickými opatřeními. Jistě si vyžádají zásadní změny i v koncepci rozvoje modernizace dělostřelectva.

Pokud dělostřelectvo neuhne z požadavku 52 kusů 155 mm ShH, pak výběr je nutné vést výhradně z ekonomického hlediska. V tom má nepopíratelnou přednost systém Caesar Nexter. 

Nabízí se i další, možno říct kompromisní cesta, jak vyřešit poměr cena / užitné vlastnosti a neustoupit z cesty modernizace. Nakoupit pouze 26 kusů systému Zuzana 2, či spíše méně nákladnějšího systému Caesar Nexter, a postavit z nich jeden moderní dělostřelecký oddíl. Stávající 152 mm ShKH vz. 77 se stejně předpokládá modernizovat pro potřeby aktivní zálohy. Modernizované houfnice svým prodlouženým dostřelem na 25,5 km zabezpečí současné požadavky na přímou palebnou podporu brigády. Takže tyto modernizované houfnice poslouží do doby, než AČR získá prostředky pro akvizici dalších houfnic, alespoň na jeden, raději na dva dělostřelecké oddíly. 

Uvedený způsob krizového řešení modernizace dělostřelectva má své plné opodstatnění. Jednak ve skladech je uloženo plně funkční 152 mm dělostřelecké střelivo v hodnotě několika miliard Kč. Jednak při obraně území ČR bojová činnost bude mít převážně charakter boje v urbanizovaném prostředí, v němž modernizovaná 152 mm ShKH vz.77 má dostatečný potenciál splnit požadavky kladené na přímou palebnou podporu i při maximálním dostřelu jen 25,5 km. Příkladem může sloužit dělostřelectvo polské armády, které si ponechalo ve své sestavě svojí cestou modernizované 152 mm ShKH vz.77 a nepředpokládá je vyřadit.

Výše uvedené řádky jsou závěry vnějšího pozorovatele. Armádní analytici mají mnohem rozsáhlejší přístup k informacím, takže jejich závěry mohou být jiné. Každopádně názory na problematiku ráže 155 mm si rádi přečteme v diskusi.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Houfnice DANA české armády mohou být modernizovány podle standardů NATO

Není žádným tajemstvím, že modernizace dělostřelectva české armády je více než nutná, protože jeho ...

DANA M2 – nejnovější verze osvědčené houfnice se představuje

Dělostřelecké systémy jsou nedílnou součástí pozemních sil moderních armád a konflikty ...

Slovenská armáda získá samohybné houfnice Zuzana 2

Zástupci slovenského ministerstva obrany minulý týden v pátek podepsali s firmou KONŠTRUKTA - ...

Velké objednávky samohybných houfnic Caesar na podvozku Tatra

Francouzské firmě Nexter Systems se v rámci výrobního plánu pro roky 2018 až 2028 podařilo uzavřít ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Flader
  23:05 22.09.2020

  Čo je vlastne také drahé na obyčajnej "hlúpej" HE munícii?

  Čo je vlastne také drahé na obyčajnej "hlúpej" HE munícii?

  • flanker.jirka
   10:38 14.11.2020

   Zbrojaři musí z něčeho žít. A levní rozhodně nejsou.

   Zbrojaři musí z něčeho žít. A levní rozhodně nejsou.

 • František Krejčíř
  09:41 22.09.2020

  1. „Navíc náboj ráže 155 mm je beznábojnicový. Prachová náplň má tak sníženou tepelnou izolaci, kterou by poskytla nábojnice. Teplota náplně je tedy citlivější na teplotu ...Zobrazit celý příspěvek

  1. „Navíc náboj ráže 155 mm je beznábojnicový. Prachová náplň má tak sníženou tepelnou izolaci, kterou by poskytla nábojnice. Teplota náplně je tedy citlivější na teplotu okolí.“

  V čem je chyba: Máme tu ocelovou nábojnici proti beznábojnicové nábojce, která má také plášť a to z kombinovaného materiálu plast/papír nebo podobně. Ocel má 100x větší součinitel tepelné vodivosti λ = 40 W/(m.K), oproti plastům – PE má λ = 0,35 W/(m.K), druhá věc je tepelná kapacita a setrvačnost. Každopádně o vyšší tepelné izolaci ocelových nábojnic nemůže být řeč.
  2.
  Dělo „Max. dostřel
  [m] Počáteční rychlost střely
  [m/s] Délka hlavně
  [ráží] Hmotnost prachové náplně
  [kg]
  ShKH vz.77 20 277 695 36,7 8,02
  Zuzana 2 32 500 943 52 17,0
  Prodloužení dostřelu o 60 % si vyžádalo prodloužení hlavně o 42 %, zvýšení počáteční rychlosti střely o 84 % a hmotnost prachové náplně vzrostla více než dvakrát.“

  V čem je chyba: Dana má cca 39 ráží, rozdíl počáteční rychlosti dana/zuzana je 35 %.
  „kde je CEP50 v rozmezí 7–10 m v celém rozsahu dálek střelby to zaručuje možnost ničení jednotlivých obrněných cílů (BVP, tanků, radiolokátorů atd.) nebo jiných vysoce důležitých cílů s pravděpodobností p=0,95 bez rozdílu dálky střelby až na vzdálenost 50 km.“
  V čem je chyba: CEP50 v rozmezí 7–10 m v žádném případě nezaručuje ničení tanků s p=0,95 a to jak přesností tak účinkem v cíli. Excalibur se submunicí SADARM bude sice efektivní i proti jistým obrněným vozidlům, ale není to o CEP 7-10 m.
  4.
  • „155 mm HE náboj: 90 tisíc Kč (2020);
  • M1156 Přesná naváděcí souprava 500 tisíc Kč
  • Excalibur M982: 1700 tisíc Kč (2016). „
  V čem je chyba: Ceny 155mm HE a M1156 jsou spíše 120 tis. Kč a 250 tis. Kč, tedy střela s M1156 dnes není 6x dražší ale spíš jen 2x dražší oproti obyčejné střele.Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  22:28 05.06.2020

  Já když vidím ty kluky tancovat okolo Caesara, tak si pokaždé vzpomenu na Doupov jak se k nám do radiovozu chodili pumpičkáři ohřívat. Venku půl metru sněhu , fičelo to a na ...Zobrazit celý příspěvek

  Já když vidím ty kluky tancovat okolo Caesara, tak si pokaždé vzpomenu na Doupov jak se k nám do radiovozu chodili pumpičkáři ohřívat. Venku půl metru sněhu , fičelo to a na teploměru -10. Ani ministr, ani páni generálové a plukovníci a případný pan soudce už tuplem ne, se nebudou brodit třeba blátem na rozmoklý louce, navíc rozježděný od samotné houfnice se 40kg střelou na rameni. Tam bych nesloužil ani za nic.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   23:01 05.06.2020

   https://www.youtube.com/watch?...

   Ve které části toho video se posádka nevleze do kabiny, případně běhá z nábojem po louce?

   https://www.youtube.com/watch?...

   Ve které části toho video se posádka nevleze do kabiny, případně běhá z nábojem po louce?

   • PetrTechnik
    00:03 06.06.2020

    Při první poruše toho podavač, tohle jsou totiž přesně ty části které se podělají. Seskakování a naskakování na tu lávku je taky na hlavu. Takhle to vypadá vše krásně jednoduše, ...Zobrazit celý příspěvek

    Při první poruše toho podavač, tohle jsou totiž přesně ty části které se podělají. Seskakování a naskakování na tu lávku je taky na hlavu. Takhle to vypadá vše krásně jednoduše, ale co když leje jako z konve nebo sněží a mrzne fouká vichr a ta lávka je namrzlá? Já si říkám, že každý kdo rozhoduje o akvizicích by měl něco odsloužit v reálných venkovních podmínkách a ne si pěstovat pupek za stolem. I voják je člověk a ne stroj.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     07:23 06.06.2020

     Pokud je počasí, že vozidla vypadají tahle. Pak se prostě střílet nebude, a je jedno jaké dělo ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud je počasí, že vozidla vypadají tahle. Pak se prostě střílet nebude, a je jedno jaké dělo máte.
     https://www.newlyswissed.com/1... Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      07:58 06.06.2020

      Je poznat, že jste už mazánkovská generace, co nepoznala vojnu. Tohle se u nás asi nestane, co je na obrázku, ale i obyčejný psí počasí co u nás umí být, stojí za to. No je už ...Zobrazit celý příspěvek

      Je poznat, že jste už mazánkovská generace, co nepoznala vojnu. Tohle se u nás asi nestane, co je na obrázku, ale i obyčejný psí počasí co u nás umí být, stojí za to. No je už rozhodnuto, obsluha si bude muset poradit.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:59 06.06.2020

      Obsluha si musí poradit bez ohledu na to jaké řešení zvolíte!
      Čím méně obsluhy a čím více ta obsluha v běžném provozu tu práci nedělá, tím horší je pak pro ni tu situaci řešit.

      Obsluha si musí poradit bez ohledu na to jaké řešení zvolíte!
      Čím méně obsluhy a čím více ta obsluha v běžném provozu tu práci nedělá, tím horší je pak pro ni tu situaci řešit.

     • PetrTechnik
      13:21 06.06.2020

      Vy si to představujete jako obsluhu čerpací stanice. Tohle zařízení má sloužit k boji, to znamená k zabíjení těch, co chtějí zabít mě a mé spolubojovníky. Jeden odstřelovač může ...Zobrazit celý příspěvek

      Vy si to představujete jako obsluhu čerpací stanice. Tohle zařízení má sloužit k boji, to znamená k zabíjení těch, co chtějí zabít mě a mé spolubojovníky. Jeden odstřelovač může vyřadit celou houfnici , když sundá toho na té lávce.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:36 06.06.2020

      Ano, stát se to může. Stát se může i spousta dalších věcí. Ale nemáte po ruce statistiku jak často se to děje? Válek se snad už vedlo dost, aby byli k dispozici data.

      Ano, stát se to může. Stát se může i spousta dalších věcí. Ale nemáte po ruce statistiku jak často se to děje? Válek se snad už vedlo dost, aby byli k dispozici data.

    • Jura99
     08:10 06.06.2020

     Poruchy jsou možné napříč technikou. Jak se řeší porucha automatu na Zuzaně ? Že by také ručním nabíjením ?

     Poruchy jsou možné napříč technikou. Jak se řeší porucha automatu na Zuzaně ? Že by také ručním nabíjením ?

     • mikojan29
      09:40 06.06.2020

      Nerieš Zuzanu, budete mať Caesara, na toho sa treba zamerať.

      Nerieš Zuzanu, budete mať Caesara, na toho sa treba zamerať.

   • flanker.jirka
    08:31 06.06.2020

    Jirosi tady se podvíjete na fotografii z Iráku, louka tam sice není, ale munice ve vozidle jim evidentně nestačila, tak ji mají bokem. Těch 44 kg se pronese, pokud na sobě budou ...Zobrazit celý příspěvek

    Jirosi
    tady se podvíjete na fotografii z Iráku, louka tam sice není, ale munice ve vozidle jim evidentně nestačila, tak ji mají bokem. Těch 44 kg se pronese, pokud na sobě budou mít i výstroj, včetně vesty.
    https://www.armadninoviny.cz/d... Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     08:49 06.06.2020

     Ale tohle mají všechny děla, ani to toho K 10 se nestrkají palety...

     Ale tohle mají všechny děla, ani to toho K 10 se nestrkají palety...

     • Jirosi
      08:52 06.06.2020

      Ten obrázek v podstatě dokazuje tu výhodu, kdy obsluha děla je schopna zajistit lepší podporu v tomhle řešení. Ono to nemusí až tak být o tom zda jim stačila zásoba. Oni si ji ...Zobrazit celý příspěvek

      Ten obrázek v podstatě dokazuje tu výhodu, kdy obsluha děla je schopna zajistit lepší podporu v tomhle řešení.
      Ono to nemusí až tak být o tom zda jim stačila zásoba. Oni si ji mohou nechávat v pohotovosti pro přesun a zatím střílet z postavení z dovezené munice, bez nutnosti snížit rychlost palby, nebo sehnat další lidi.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:11 06.06.2020

      Možná by se hodil nějaký malý pancéřovaný 4x4 muniční "gazík", který zajede přímo na pozici a dělo se může ládovat rovnou z něj.

      Možná by se hodil nějaký malý pancéřovaný 4x4 muniční "gazík", který zajede přímo na pozici a dělo se může ládovat rovnou z něj.

    • Scotty
     08:51 06.06.2020

     To je plně manuální verze 6x6. Je tady vcelku jedno jestli granát nesou ze zásobníku nebo je mají rozložené okolo. Navíc ta má zásobník jen na 18 střel.

     To je plně manuální verze 6x6. Je tady vcelku jedno jestli granát nesou ze zásobníku nebo je mají rozložené okolo. Navíc ta má zásobník jen na 18 střel.

   • Trener
    08:56 06.06.2020

    Mě by ještě zajímalo, jak se dá hodnotit rychlost zaujetí palebné pozice, když to třeba porovnám s Danou. Samotná střelba probíhá rychle, škoda jen, že ten "tok" granátů ze ...Zobrazit celý příspěvek

    Mě by ještě zajímalo, jak se dá hodnotit rychlost zaujetí palebné pozice, když to třeba porovnám s Danou. Samotná střelba probíhá rychle, škoda jen, že ten "tok" granátů ze zásobníku do odběrného místa není lépe vyřešen. Ty podavače jsou samozřejmě vystaveny okolním vlivům.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  19:05 05.06.2020

  Jestliže je cena K9 Thunder $4mil.(Estonsko), Pzh2000 je cena $6,8mil. (Maďarsko) a u Zuzany 2 je cena $7,5mil., tak už by mě jen zajímalo, kde soudruzi z Dubnice dělají chybu. ...Zobrazit celý příspěvek

  Jestliže je cena K9 Thunder $4mil.(Estonsko), Pzh2000 je cena $6,8mil. (Maďarsko) a u Zuzany 2 je cena $7,5mil., tak už by mě jen zajímalo, kde soudruzi z Dubnice dělají chybu. Děkuji Dejvicím za velmi rozumnou volbu, že nepodlehli nějakým tlakům. Do budoucna snad jen přikoupit prapor K9 a prapor tanků K2, ale teď už hlavně ty BVP :-). Zdejšími mudrci (vč. mě), kteří zkritizují vždycky všechno, se nenechte znechutit :-)Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   19:13 05.06.2020

   K9 má i pěkně řešené muniční vozidlo K10, tak nějak si představuji doplnění munice v 21. století
   https://www.youtube.com/watch?...

   K9 má i pěkně řešené muniční vozidlo K10, tak nějak si představuji doplnění munice v 21. století
   https://www.youtube.com/watch?...

   • Jirosi
    20:36 05.06.2020

    Kouká se na to hezky, ale ta cena.

    Kouká se na to hezky, ale ta cena.

    • flanker.jirka
     08:25 06.06.2020

     Při takové automatizaci doplění munice a to že je to na pásech je to hodně drahé, ale u nich počítají se všim, i s tím, že převoz munice musí mít průchodnost terénem a ochranu. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

     Při takové automatizaci doplění munice a to že je to na pásech je to hodně drahé, ale u nich počítají se všim, i s tím, že převoz munice musí mít průchodnost terénem a ochranu. Ale na samotném manipulačním dopravníku a systému doplnění munice do věž K9 není nic moc složitého. V průmyslu si takovou "robotizací" pomáhájí hodně dlouho.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   19:25 05.06.2020

   chyba byla zřejmě v tom, že náklady na počáteční výrobu jsou rozloženy do malého počtu vyrobených kusů. vzhledem k tomu, že budeme nyní kupovat "těžkou" houfnici s "lehkou" ...Zobrazit celý příspěvek

   chyba byla zřejmě v tom, že náklady na počáteční výrobu jsou rozloženy do malého počtu vyrobených kusů.

   vzhledem k tomu, že budeme nyní kupovat "těžkou" houfnici s "lehkou" koncepcí, tak si o K9 můžeme nechat jen zdát. Byť by věžová houfnice byla v budoucnu fajn.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:11 06.06.2020

    rozložení nákladů zákazníka nezajímá, pokud je na trhu konkurence a ta zjevně je.

    rozložení nákladů zákazníka nezajímá, pokud je na trhu konkurence a ta zjevně je.

    • skelet
     09:58 06.06.2020

     českou cenu neznáš.. jen dohady o ní.

     českou cenu neznáš.. jen dohady o ní.

 • Jirosi
  13:55 05.06.2020

  Není to tak dávno, co se tu někteří vyjadřovali k tomu, že toho máme k modernizaci do 2030 hromadu a díky COVID to skončí jako vždy. Dnes tu máme další z potřebných investic co ...Zobrazit celý příspěvek

  Není to tak dávno, co se tu někteří vyjadřovali k tomu, že toho máme k modernizaci do 2030 hromadu a díky COVID to skončí jako vždy.

  Dnes tu máme další z potřebných investic co naplnila zadání armády v dostatečném počtu, a opět ti samí tu nadávají, že je to málo.

  Pokud se bavíme o pásových dělech. Pak se bavíme o zavedení nové podvozkové platformy co nebude schodná ani z BVP, ani z tanky.
  Přitom tenhle počet děl nemusí být konečný, případně budou v mobilizační rezervě platnější než ty DANY bez munice.Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   15:07 05.06.2020

   Status quo je dana, tedy vez s automatem na kolech. Z tohoto bodu se dalo jit nahoru (moderni vez s automatem na pasech), zustat na svem (moderni vez s automatem na kolech) nebo ...Zobrazit celý příspěvek

   Status quo je dana, tedy vez s automatem na kolech.
   Z tohoto bodu se dalo jit nahoru (moderni vez s automatem na pasech), zustat na svem (moderni vez s automatem na kolech) nebo jit dolu (bezvezovy system na kolech, nebo uplne tazena houfnice).
   Vybrala se ta posledni moznost a usetrili se penize. Neco doplusu, neco holt do minusu.

   Kdyz to neni jasne jednim smerem( jeste idealne tim smerem nahoru) nedivte se, ze si lidi jen nenotuji. :)Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    16:21 05.06.2020

    Cílem zakázky přece nebylo koupit houfnice z automatem...
    Ale koupit houfnice co poskytnou efektivní palbu v ráži NATO na kolech. Tomu prostě odpovídá výběr.

    Cílem zakázky přece nebylo koupit houfnice z automatem...
    Ale koupit houfnice co poskytnou efektivní palbu v ráži NATO na kolech. Tomu prostě odpovídá výběr.

    • skelet
     16:27 05.06.2020

     cílem bylo koupit houfnice v určitém rozpočtu. Tomu odpovídá i technické řešení Caesara 8x8.

     cílem bylo koupit houfnice v určitém rozpočtu. Tomu odpovídá i technické řešení Caesara 8x8.

    • Clanek
     17:09 05.06.2020

     Vzdyt ja taky nerozporuju to ze se cil zakazky povedlo naplnit. Ja rozporuju ten cil samotny, kde podle me ACR mohla a mela mit ambice vyssi. Takhle se profesionalni ACR spokoji s ...Zobrazit celý příspěvek

     Vzdyt ja taky nerozporuju to ze se cil zakazky povedlo naplnit. Ja rozporuju ten cil samotny, kde podle me ACR mohla a mela mit ambice vyssi. Takhle se profesionalni ACR spokoji s resenim s kterym se nespokojila ani CSLA.
     No a jen o tom tu celou dobu debatujeme.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:21 05.06.2020

      Nesmyslná cena prostě Zuzanu vyřadila. Ministr se asi nechtěl dostat do problému jako jeho předchůdkyně Parkanová, protože cena Zuzany je patrně vyšší než cena Pzh2000, to by se u ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesmyslná cena prostě Zuzanu vyřadila. Ministr se asi nechtěl dostat do problému jako jeho předchůdkyně Parkanová, protože cena Zuzany je patrně vyšší než cena Pzh2000, to by se u případného soudu těžko vysvětlovalo, ty peníze na tom updatovaném socialistickém stroji prostě vidět nejsou. Zuzaně tímto neúspěchem klesl rating, možná ten projekt nějaký výrobce koupí, ale koncoví zákazníci chybí a konkurence je velká (třetí svět asi obslouží Čína). Zkrátka totálně neobchodní jednání výrobce Z2.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:52 05.06.2020

      Jura99: cenu Zuzky pro AČR neznáš. Slováci zaplatili více, protože museli zaplatit zahájení výroby. První kusy jsou vždy drahé.

      Jura99: cenu Zuzky pro AČR neznáš. Slováci zaplatili více, protože museli zaplatit zahájení výroby. První kusy jsou vždy drahé.

     • Jirosi
      18:29 05.06.2020

      Jura99: Kdo z 3.světa by ti je mohl koupit za tu cenu? Skelet: Ve které koncepci armády se psalo o jiné než kolové houfnici v ráži NATO? Clanek: CSLA se spokojila z DANA vz. 77. ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99: Kdo z 3.světa by ti je mohl koupit za tu cenu?

      Skelet: Ve které koncepci armády se psalo o jiné než kolové houfnici v ráži NATO?

      Clanek: CSLA se spokojila z DANA vz. 77. Ty parametry nejsou nic moc.
      Cíl bylo zvětšení palebné síly, toho bylo dosaženo.
      Omezovat to technickým řešením, které nepřináší úsporu osob, nebo rychlost střelby je krapet hloupost.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:33 05.06.2020

      Jirosi opět co je to za nesmyslný dotaz? Kolových houfnic v ráži NATO je několik.
      Jinak DANA byla na úrovni své doby.

      Jirosi opět co je to za nesmyslný dotaz? Kolových houfnic v ráži NATO je několik.
      Jinak DANA byla na úrovni své doby.

     • Jura99
      19:08 05.06.2020

      skelet: cena 180mil. zde opakovaně padla jako nabídka AČR, napsal to do diskuse i zdejší pan šéfredaktor.

      skelet: cena 180mil. zde opakovaně padla jako nabídka AČR, napsal to do diskuse i zdejší pan šéfredaktor.

     • flanker.jirka
      19:16 05.06.2020

      ale cena je vždy k jednání, marže tam mají zbrojaři dost velké, k jednání možná ani nedošlo.

      ale cena je vždy k jednání, marže tam mají zbrojaři dost velké, k jednání možná ani nedošlo.

     • flanker.jirka
      19:23 05.06.2020

      možná by stačilo, aby si plukovníci a generálové dali jeden, dva palebné průměry v balistice, plynové masce a JP 75 :-)
      https://www.youtube.com/watch?...

      možná by stačilo, aby si plukovníci a generálové dali jeden, dva palebné průměry v balistice, plynové masce a JP 75 :-)
      https://www.youtube.com/watch?...

  • Jura99
   15:17 05.06.2020

   Souhlas. Radilové by měli poradit třeba Izraeli jak se válčí, protože Izraelci asi nevědí co činí, když nahrazují M109 kolovým ATMOSEM, tedy něčím podobným jako je Caesar.

   Souhlas. Radilové by měli poradit třeba Izraeli jak se válčí, protože Izraelci asi nevědí co činí, když nahrazují M109 kolovým ATMOSEM, tedy něčím podobným jako je Caesar.

   • flanker.jirka
    15:29 05.06.2020

    :-) že to nevysvětlíte polákům, maďarům nebo norům?

    :-) že to nevysvětlíte polákům, maďarům nebo norům?

    • Jura99
     15:34 05.06.2020

     :-) špatný příklad. Poláci mají pásový Krab a spouštějí do výroby Caesarovi obdobný kolový Kryl. To je varianta, která by se mi zdála nejlepší, tedy pásovce do 7.mbr a kolové pro ...Zobrazit celý příspěvek

     :-) špatný příklad. Poláci mají pásový Krab a spouštějí do výroby Caesarovi obdobný kolový Kryl. To je varianta, která by se mi zdála nejlepší, tedy pásovce do 7.mbr a kolové pro 4.brn. Takže už chybí jen dokoupit K9 a tanky K2 a bude to cajk.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      16:05 05.06.2020

      Kryl je podobný Caesar 6x6, nikoliv 8x8. Což je trošku rozdíl. 6x6 je levná, lehká, expediční houfnice pro síly rychlé reakce. 8x8 je levná, těžká, neexpediční houfnice pro ...Zobrazit celý příspěvek

      Kryl je podobný Caesar 6x6, nikoliv 8x8. Což je trošku rozdíl. 6x6 je levná, lehká, expediční houfnice pro síly rychlé reakce. 8x8 je levná, těžká, neexpediční houfnice pro klasické síly. Z toho vyplývá, že na věžovou houfnici můžeš rovnou zapomenout. Už se koupila, akorát bez věže.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:15 05.06.2020

      skelet: ano, beru. Tato 8x8 je přepravitelné nejmíň v A-400M, tedy poněkud větší komplikace. Budou prostě muset na Rusa počkat v těch Bílých Karpatech, ať tryskáč promine :-).

      skelet: ano, beru. Tato 8x8 je přepravitelné nejmíň v A-400M, tedy poněkud větší komplikace. Budou prostě muset na Rusa počkat v těch Bílých Karpatech, ať tryskáč promine :-).

     • skelet
      16:26 05.06.2020

      jinak ano. Pokud se skutečně nakoupí Caesar 8x8, tak by bylo fajn ho koncem třicátých let hodit k AZ a do uloženek a místo něj koupit fakt systém 21.století = automat.

      jinak ano. Pokud se skutečně nakoupí Caesar 8x8, tak by bylo fajn ho koncem třicátých let hodit k AZ a do uloženek a místo něj koupit fakt systém 21.století = automat.

     • Jirosi
      18:51 05.06.2020

      Skelet: Tohle je ve výsledku nevyhnutelná úvaha, protože ty náboje do DANA se budou muset vyřadit a k čemu děla bez nábojů. V té době snad budou vyřešeny jak BVP, tak tanky, a ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet: Tohle je ve výsledku nevyhnutelná úvaha, protože ty náboje do DANA se budou muset vyřadit a k čemu děla bez nábojů.
      V té době snad budou vyřešeny jak BVP, tak tanky, a budeme mít možnost i unifikaci na pásový podvozek.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      19:17 05.06.2020

      skelet vám dobře popsal rozdíl mezi caesarem pro AČR a Krylem pro Polsko.

      skelet vám dobře popsal rozdíl mezi caesarem pro AČR a Krylem pro Polsko.

     • skelet
      19:28 05.06.2020

      jirosi po dvaceti letech služby se budeme bavit o modernizaci, ne o náhradě :)))

      jirosi po dvaceti letech služby se budeme bavit o modernizaci, ne o náhradě :)))

    • Lukas
     15:36 05.06.2020

     Ale my też kupimy swojego Kryla - jak tylko skończymy z Krabem...

     Ale my też kupimy swojego Kryla - jak tylko skończymy z Krabem...

   • skelet
    16:07 05.06.2020

    Atmos má jinak řešený nabíjecí systém. Předpokládám, že vychází ze systému Athos, tedy má podavač na tři náboje. Otázkou je jak si pohrají s nabíjením prachových náloží. Caesar 8x8 ...Zobrazit celý příspěvek

    Atmos má jinak řešený nabíjecí systém. Předpokládám, že vychází ze systému Athos, tedy má podavač na tři náboje. Otázkou je jak si pohrají s nabíjením prachových náloží. Caesar 8x8 je jednoranka.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   15:26 05.06.2020

   Jirosi
   ještě si tak vzpomenout na raketomety.

   Jirosi
   ještě si tak vzpomenout na raketomety.

 • Lukas
  12:50 05.06.2020

  Ja jestem ciekawy kilku detali umowy: 1. Jaki system dowodzenia i kierowania ogniem będzie w Caesar-CZ? 2. Czy będzie kompatybilność z artyleryjskimi radiolokatorami Arthur? 3. ...Zobrazit celý příspěvek

  Ja jestem ciekawy kilku detali umowy:
  1. Jaki system dowodzenia i kierowania ogniem będzie w Caesar-CZ?
  2. Czy będzie kompatybilność z artyleryjskimi radiolokatorami Arthur?
  3. Co wchodzi w skład kontraktu - tylko haubice i wozy dowodzenia?
  Czy cała nowa logistyka (specjalne ciężarówki remontowe, amunicyjne, ewakuacyjne )
  4. Czy rozpoznanie (pojazdy rozpoznawcze, UAV ) jest ujęte w tym zakupie?Skrýt celý příspěvek

  • Tecka
   13:05 05.06.2020

   ..weź przestań , Lukas... oferta Nexter była najtańsza ;)

   ..weź przestań , Lukas... oferta Nexter była najtańsza ;)

   • Lukas
    13:41 05.06.2020

    Oczywiście, że tak
    Ale pytanie co wchodzi w skład oferty...
    By uzyskać 50% udziału czeskiego przemysłu same Tatry dla haubic to za mało...

    No i pewien "polski wątek" też jest...

    Oczywiście, że tak
    Ale pytanie co wchodzi w skład oferty...
    By uzyskać 50% udziału czeskiego przemysłu same Tatry dla haubic to za mało...

    No i pewien "polski wątek" też jest...

    • Jirosi
     14:01 05.06.2020

     Podvozek, kabina, + složení do hromady, + výroba munice doma, a hned máte polovinu zakázky.

     Podvozek, kabina, + složení do hromady, + výroba munice doma, a hned máte polovinu zakázky.

     • skelet
      14:14 05.06.2020

      která firma u nás dělá dělostřeleckou munici?

      která firma u nás dělá dělostřeleckou munici?

     • Jura99
      14:54 05.06.2020

      skelet: střely možná STV Group, nábojky určitě Explosia. Na tělo střely má CSG v portfoliu strojírnu ZVS Snina.

      skelet: střely možná STV Group, nábojky určitě Explosia. Na tělo střely má CSG v portfoliu strojírnu ZVS Snina.

     • skelet
      15:04 05.06.2020

      na STV jsem zapomněl. Díky

      na STV jsem zapomněl. Díky

     • Jirosi
      15:11 05.06.2020

      Skelet: Která firma u nás kompletuje Ceasary?

      Skelet: Která firma u nás kompletuje Ceasary?

     • skelet
      15:15 05.06.2020

      Jirosi: co to je za blbý dotaz? :)))

      Jirosi: co to je za blbý dotaz? :)))

  • Scotty
   13:39 05.06.2020

   1. Sytém řízení palby se bude vybírat samostatně. Ještě není rozhodnuto jaký systém se pořídí, ale nejvíc se mluví o norském systému ODIN. 2. Dá se očekávat že takový požadavek ...Zobrazit celý příspěvek

   1. Sytém řízení palby se bude vybírat samostatně. Ještě není rozhodnuto jaký systém se pořídí, ale nejvíc se mluví o norském systému ODIN.
   2. Dá se očekávat že takový požadavek bude.
   3. Zatím je jisté jen to že se bude kupovat 52 děl. Dá se očekávat že muniční vozidla nebudou součástí smlouvy. Ovšem má se kupovat zároveň s děly také zásoba munice.
   4. Průzkumná vozidla se pořizují samostatně.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    13:59 05.06.2020

    Díky zvolenému řešení by z muničními vozidly neměl být problém i pro vedení ustálené palby přímo z nich.

    Díky zvolenému řešení by z muničními vozidly neměl být problém i pro vedení ustálené palby přímo z nich.

    • Lukas
     14:17 05.06.2020

     Też o tym myślę Wozy amunicyjne z dźwigami dostosowanymi do spaletyzowanego systemu magazynowania pocisków - wszystko współgrające z konkretnymi rozwiązaniami "z aranżacji" ...Zobrazit celý příspěvek

     Też o tym myślę
     Wozy amunicyjne z dźwigami dostosowanymi do spaletyzowanego systemu magazynowania pocisków - wszystko współgrające z konkretnymi rozwiązaniami "z aranżacji" haubicy...

     To może przyspieszyć, ułatwić załadunek/ prowadzenie ognia...Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     14:45 05.06.2020

     ano, pokud by měl muniční vůz ložnou plochu níže, než-li má Tatra 815-7 vrch kol, tak by mohli nabíjet přímo z muničního vozu. Jenže takových terénních nákladních automobilů moc ...Zobrazit celý příspěvek

     ano, pokud by měl muniční vůz ložnou plochu níže, než-li má Tatra 815-7 vrch kol, tak by mohli nabíjet přímo z muničního vozu. Jenže takových terénních nákladních automobilů moc není, takže to nepůjde.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:52 05.06.2020

      Pak se tu nabízí nabíjení ze sklopného čela. Ostatně pokud se povede nákup samohybných minometů, tak současné Tatry PRAM mají jít právě k dělostřelcům.

      Pak se tu nabízí nabíjení ze sklopného čela. Ostatně pokud se povede nákup samohybných minometů, tak současné Tatry PRAM mají jít právě k dělostřelcům.

     • skelet
      15:04 05.06.2020

      ano, ze sklopného čela by to šlo. Nabíječ prachových náloží by se dost naběhal, a to by musel ještě odplachtovat muniční vozidlo, aby si nepřekážel s nabíječem nábojů. Takže ...Zobrazit celý příspěvek

      ano, ze sklopného čela by to šlo. Nabíječ prachových náloží by se dost naběhal, a to by musel ještě odplachtovat muniční vozidlo, aby si nepřekážel s nabíječem nábojů. Takže ergonomie na totální nule.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:08 05.06.2020

      Skelet: Stačí stejné výška jako je použitá u schránek na děle... Nebo vám se zdá, že pokud by je místo z těch schránek odebral přímo k korby vedle stojícího vozidla, že by to bylo ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet: Stačí stejné výška jako je použitá u schránek na děle...
      Nebo vám se zdá, že pokud by je místo z těch schránek odebral přímo k korby vedle stojícího vozidla, že by to bylo logisticky neproveditelné?Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:21 05.06.2020

      jirosi: viděl jsi někdy vojenskou T815-7?

      jirosi: viděl jsi někdy vojenskou T815-7?

     • Scotty
      15:49 05.06.2020

      skelet
      Nemyslí že by se to takhle někdy běžně dělalo. Třicet nábojů mi přijde jako dostatečná zásoba.

      skelet
      Nemyslí že by se to takhle někdy běžně dělalo. Třicet nábojů mi přijde jako dostatečná zásoba.

     • skelet
      16:08 05.06.2020

      taky si to nemyslím, ostatně jsem to nevytáhl já. Navíc takhle se dá nabíjet prakticky jakákoliv houfnice.

      taky si to nemyslím, ostatně jsem to nevytáhl já. Navíc takhle se dá nabíjet prakticky jakákoliv houfnice.

    • flanker.jirka
     19:19 05.06.2020

     K 9 má pěkné muniční vozidlo K 10
     https://www.youtube.com/watch?...

     K 9 má pěkné muniční vozidlo K 10
     https://www.youtube.com/watch?...

 • Proxy
  11:15 05.06.2020

  Takhle za zavřenými dveřmi se těžko něco komentuje, což je asi záměr. Například u bojových vrtulníků se ještě dá volba pochopit (ať už je samotné zadání zvláštní), ale u ...Zobrazit celý příspěvek

  Takhle za zavřenými dveřmi se těžko něco komentuje, což je asi záměr.

  Například u bojových vrtulníků se ještě dá volba pochopit (ať už je samotné zadání zvláštní), ale u houfnic je mi volba Caesara dost líto, když máme za hranicemi Zuzanu 2 s již zmiňovanými výhodami.

  Cena je určitě důležitá, ale je také předmětem vyjednávání a výběrového řízení. Určitě by se našly možnosti jak zařídit, aby víc peněz, know-how a kapacit zůstalo "doma". A vracet si argumenty, že ta či která strana se mohla přizpůsobit nic neřeší. Někdo začít musí, jinak se budeme motat v kruzích...Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   12:08 05.06.2020

   "V případě dodávek houfnice Caesar pro Armádu ČR je možné dosáhnout českého průmyslového podílu nad 50 procent" Viz. níže poslaný link: ...Zobrazit celý příspěvek

   "V případě dodávek houfnice Caesar pro Armádu ČR je možné dosáhnout českého průmyslového podílu nad 50 procent"

   Viz. níže poslaný link: https://www.ceskenoviny.cz/zpr...

   Tomu kluci z SR nemají jak konkurovat, pokud by nešli na srovnatelnou cenu(-50%).Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   13:48 05.06.2020

   Cena je důležitá a důležité je také nespolknout háček i s navijákem. Cena za Zuzanu2 180mil. Kč je vyšší, než za jakou cenu údajně kupovali Pzh2000 Maďaři (6,8mil. USD/ks). Přitom ...Zobrazit celý příspěvek

   Cena je důležitá a důležité je také nespolknout háček i s navijákem. Cena za Zuzanu2 180mil. Kč je vyšší, než za jakou cenu údajně kupovali Pzh2000 Maďaři (6,8mil. USD/ks). Přitom pásové stroje jsou obecně dražší a do toho se jedná o německý stroj. Zuzana2 přitom čerpá ze starého projektu, takže projekční práce už byly kdysi zaplacené, velmi vysokou cenu může odůvodnit jen malosériová produkce, což zákazníka takový problém nezajímá.Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  09:30 05.06.2020

  Ad nakupy ČR vs SR : kontinuita ČR sa rozhodla pre úplne nový systém, pričom už desaťročia používa systém DANA, poprela akúkoľvek kontinuitu. SR desaťročia prevádzkuje L39, preto ...Zobrazit celý příspěvek

  Ad nakupy ČR vs SR :
  kontinuita
  ČR sa rozhodla pre úplne nový systém, pričom už desaťročia používa systém DANA, poprela akúkoľvek kontinuitu. SR desaťročia prevádzkuje L39, preto pri ich budúcej náhrade faktor "kontinuita" nebude relevantný.
  peniaze
  Kupuje sa lacnejšie a podradnejsie riešenie. Inak okrem samotných diel by bolo zaujímavé porovnať aj cenu munície, nexter vs DMD. Nedávno bola podpísana zmluva ktorou Poliaci vykúpili 50%rocnej produkcie v Dubnici na najbližšie 3 roky.
  Češky nacionalizmus
  Keď pplk. Želinka v rozhovore spomína obranu ČR v Bielych Karpatoch, tak to už je na zamyslenie, ze pred kým. Skratka sa treba vymedziť, a proti Nemcom ci Rakúšanom by to asi nebolo ono.

  A nakoniec si porovnajte výbery : SR 9ks uh60m ČR 12ks h1
  SR 2ks C27J ČR 4(6)ks C295
  SR Zuzana2 ČR Caesar
  Poliaci majú na to všetko jeden vyraz: český filmSkrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:43 05.06.2020

   Spíš než český nacionalismus bych uvážil slovenskou vztahovačnost. Plk. Zelinka měl nepochybně na mysli to, že se Rus dostane přes Slovensko a Češi na něj narazí v Bílých ...Zobrazit celý příspěvek

   Spíš než český nacionalismus bych uvážil slovenskou vztahovačnost. Plk. Zelinka měl nepochybně na mysli to, že se Rus dostane přes Slovensko a Češi na něj narazí v Bílých Karpatech. Zde nikoho nenapadne, že by ČR přepadli Slováci, vlastně vůbec nechápu tvou poznámku.Skrýt celý příspěvek

   • tryskac
    09:48 05.06.2020

    Podľa čl. 5 nato, sa rusi do bielych Karpát nikdy nedostanú. A na nasadenie Caesarov voči MSTA-M ci Koalicijam...

    Podľa čl. 5 nato, sa rusi do bielych Karpát nikdy nedostanú. A na nasadenie Caesarov voči MSTA-M ci Koalicijam...

    • skelet
     10:00 05.06.2020

     jinými slovy, když na to přijde, tak slovenský voják řekne ruskému vojákovi "článek 5!" a Rus řekne "ha, jdu dom"

     jinými slovy, když na to přijde, tak slovenský voják řekne ruskému vojákovi "článek 5!" a Rus řekne "ha, jdu dom"

     • tryskac
      10:06 05.06.2020

      Keď na to príde, tak stretne na hranici Poliaka, alebo Ukrajinca a tam to o slovách nebude. Alebo priletí na Ruzyne a vy ho ešte radi privítate, ako v 1968.., aj keď pravda, že vy ...Zobrazit celý příspěvek

      Keď na to príde, tak stretne na hranici Poliaka, alebo Ukrajinca a tam to o slovách nebude. Alebo priletí na Ruzyne a vy ho ešte radi privítate, ako v 1968.., aj keď pravda, že vy radšej fandiť Vlasovcom..Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      10:16 05.06.2020

      tryskac zase neodhaluj svoji blbost až tak moc.

      tryskac zase neodhaluj svoji blbost až tak moc.

     • Jura99
      10:16 05.06.2020

      tryskac: myslím si, že meleš nesmysly, Rusáka v roce 68 vítalo jen málo lidí a pokud píšeš o nás, nevynechávej ani vás, byli jsme jedna republika. Nakonec zvací dopis měl napsat ...Zobrazit celý příspěvek

      tryskac: myslím si, že meleš nesmysly, Rusáka v roce 68 vítalo jen málo lidí a pokud píšeš o nás, nevynechávej ani vás, byli jsme jedna republika. Nakonec zvací dopis měl napsat jistý východniar. Naši v rámci možností Rusům dali vědět co si o nich myslí, pár tanků jim u rozhlasu shořelo. A pokud píšeš o Vlasovcích, nakonec i to údajné "fandění" je silnější o to, co Rusové provedli v 68. Nebýt roku 68, měl by Rus od nás tolik slávy za osvobození 45, že by ji ani neunesl.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      14:48 05.06.2020

      jura: nejen v 68, i to co dělal 46+. To sice dělal prostřednictvím místních poskoků, ale podíl na tom jednoznačně měl (např. Benešovo rozhodování bylo několikrát ovlivněno hrozbou ...Zobrazit celý příspěvek

      jura: nejen v 68, i to co dělal 46+. To sice dělal prostřednictvím místních poskoků, ale podíl na tom jednoznačně měl (např. Benešovo rozhodování bylo několikrát ovlivněno hrozbou sovětské invaze)Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     10:10 05.06.2020

     Také věřím, že je vaše Zuzany rozsekají už na Dukle či Vyšného Nemeckého. Případně plán B, tj. opět na východě zvednete ruce a pak se možná Caesary v Bílých Karpatách budou hodit.

     Také věřím, že je vaše Zuzany rozsekají už na Dukle či Vyšného Nemeckého. Případně plán B, tj. opět na východě zvednete ruce a pak se možná Caesary v Bílých Karpatách budou hodit.

     • liberal shark
      10:13 05.06.2020

      Spíš zachovají tradice a přidají se k Rusům tak, jako se kdysi přidali k Turkům a Němcům :-). Slovensko je prolezlé ruskou pátou kolonou mnohem víc než ČR.

      Spíš zachovají tradice a přidají se k Rusům tak, jako se kdysi přidali k Turkům a Němcům :-). Slovensko je prolezlé ruskou pátou kolonou mnohem víc než ČR.

    • Jura99
     10:25 05.06.2020

     čl. 5 si špatně vysvětluješ. Věřím, že AČR při aktivaci čl. 5 pomůže, ale určitě se celá nepřesune do oblasti vpádu nepřítele, takže je dost možné, že část techniky 13.dpl by zbyla ...Zobrazit celý příspěvek

     čl. 5 si špatně vysvětluješ. Věřím, že AČR při aktivaci čl. 5 pomůže, ale určitě se celá nepřesune do oblasti vpádu nepřítele, takže je dost možné, že část techniky 13.dpl by zbyla doma a v těch Bílých Karpatech na nepřítele narazila.Skrýt celý příspěvek

  • stirling
   10:07 05.06.2020

   Opravdu do toho chceš tahat tohle? Tím jen dokazuješ, že to máš v sobě nejvíce sám a opravdu nevím proč se chodíš bavit sem s náma trotlama z českého filmu. Jestli něco rozhoduje ...Zobrazit celý příspěvek

   Opravdu do toho chceš tahat tohle? Tím jen dokazuješ, že to máš v sobě nejvíce sám a opravdu nevím proč se chodíš bavit sem s náma trotlama z českého filmu. Jestli něco rozhoduje tak to rozhodně není o tom, že je to ze slovenska, ale spíše kolik komu kdo namaže či kdo koho zná. Tvoje představa jen ukazuje na to, že nás sice chceš hodnotit, ale vůbec nás neznáš.
   Casu máme x let, mají ji i poláci to jen u vás jste si museli vybrat něco extra, H1 protlačil Šedivý jako, že dále budeme mít bitevníky (i když samozřejmě v tomto počtu to moc smysl nemá). Houfnice nevím proč Eva či Z2 neuspěla a kdo tlačil Caesar, ale tipl bych CSG asi mají lepší vztahy s nexterem a CSG má u nás velkou sílu. Navíc jim k tomu ze slovenska dali i šanci v podobě ceny...Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   10:24 05.06.2020

   A nakoniec si porovnajte výbery :
   SR 9ks uh60m ČR 12ks h1
   SR 2ks C27J ČR 4(6)ks C295
   SR 25ks Zuzana2 ČR 52ks Caesar

   A nakoniec si porovnajte výbery :
   SR 9ks uh60m ČR 12ks h1
   SR 2ks C27J ČR 4(6)ks C295
   SR 25ks Zuzana2 ČR 52ks Caesar

   • flanker.jirka
    10:42 05.06.2020

    SR 5 mil obyvatel
    CR 10 mil obyvatel

    SR 5 mil obyvatel
    CR 10 mil obyvatel

    • Jirosi
     10:56 05.06.2020

     Pokud by se na Slovensku nekupovala domácí houfnice, ty počty by šli také jinam.

     Pokud by se na Slovensku nekupovala domácí houfnice, ty počty by šli také jinam.

    • Jura99
     13:59 05.06.2020

     OSSR 17.756 vojáků + 4104 civilů
     AČR 25.899 + 6896 (zdroj wiki)

     Takže poměr 1:1,5

     OSSR 17.756 vojáků + 4104 civilů
     AČR 25.899 + 6896 (zdroj wiki)

     Takže poměr 1:1,5

 • skelet
  07:22 05.06.2020

  Vybrala se těžká varianta expedičního děla, tedy se všemi výhodami a nevýhodami z toho vyplývající. výhody: 1) cena 2) politické body nevýhody: a) nechráněná osádka ...Zobrazit celý příspěvek

  Vybrala se těžká varianta expedičního děla, tedy se všemi výhodami a nevýhodami z toho vyplývající.

  výhody:
  1) cena
  2) politické body

  nevýhody:
  a) nechráněná osádka proti ZHN, vlivům počasí, palbě z lehkých zbraní, střepinám granátů menších ráží
  b) váha (bojová 32tun), která je na úrovni slovenských věžových typů Zuzana 2 a Eva

  sečteno podtrženo jediné co je na nich dobré je to, že budou nové a levné. Jinak je to prostě tažená houfnice na kolech.
  Tragoška..Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   08:34 05.06.2020

   Výhody:
   3) Kupovaný plný počet děl( Mohlo se koupit taky 12-24 ks)
   4) Kupují se děla ze značným zvýšením dostřelu z toho vyplývá i pokles rizik z vašeho budou a)

   Výhody:
   3) Kupovaný plný počet děl( Mohlo se koupit taky 12-24 ks)
   4) Kupují se děla ze značným zvýšením dostřelu z toho vyplývá i pokles rizik z vašeho budou a)

   • skelet
    09:02 05.06.2020

    dostřel má prakticky standardní jako každá nová houfnice ráže 152/155mm. Takže platí to co napsal níže liberal shark.

    dostřel má prakticky standardní jako každá nová houfnice ráže 152/155mm. Takže platí to co napsal níže liberal shark.

    • Jirosi
     10:21 05.06.2020

     To bylo pro porovnání z používanou DANA a poklesem ochrany proti ní.
     Fakticky se jedná o nárůst ochrany.

     To bylo pro porovnání z používanou DANA a poklesem ochrany proti ní.
     Fakticky se jedná o nárůst ochrany.

     • Jirosi
      10:31 05.06.2020

      PS: Neporovnáváte nákup Ceasar vs Z2, na to nebyli peníze! Modernizace DANA, nebo nedostatečný počet děl vs Dostatečný počet moderních děl, ve verzi co chtěla armáda(kola+155). V ...Zobrazit celý příspěvek

      PS: Neporovnáváte nákup Ceasar vs Z2, na to nebyli peníze!
      Modernizace DANA, nebo nedostatečný počet děl
      vs
      Dostatečný počet moderních děl, ve verzi co chtěla armáda(kola+155).
      V budoucnu nic nebrání provést rozšíření.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:13 05.06.2020

      Porovnávám technická řešení, které je u Caesara nešťastné (rozuměj levné).

      Porovnávám technická řešení, které je u Caesara nešťastné (rozuměj levné).

     • Jirosi
      12:31 05.06.2020

      Ale cílem nebylo koupit sofistikované(drahé) řešení. Ale zajisti vojákům na bojišti lepší palebnou podporu za pomoci dělostřelectva. A tohle ten nákup splňuje naprosto bez ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale cílem nebylo koupit sofistikované(drahé) řešení. Ale zajisti vojákům na bojišti lepší palebnou podporu za pomoci dělostřelectva.
      A tohle ten nákup splňuje naprosto bez problémů.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:41 05.06.2020

      tenhle nákup to splňuje. Bez problémů určitě ne, protože koncepce taženého děla na kolech má své nevýhody a těžká varianta taženého děla na kolech má ještě k tomu další nevýhody. ...Zobrazit celý příspěvek

      tenhle nákup to splňuje. Bez problémů určitě ne, protože koncepce taženého děla na kolech má své nevýhody a těžká varianta taženého děla na kolech má ještě k tomu další nevýhody.
      Takže ano. Za málo peněz se koupilo něco. Asik něco jako párek bez masa. Za málo peněz nasytí.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:41 05.06.2020

      Skelet: Teď se trošku míjíte s tím co požadovala armád, a co by jste chtěl pro armádu vy.

      Skelet: Teď se trošku míjíte s tím co požadovala armád, a co by jste chtěl pro armádu vy.

     • skelet
      14:16 05.06.2020

      armáda požadovala nová děla, a s rozpočtem nic jiného koupit nemohla. Tečka.
      To že je to polovičaté technické řešení je jiná věc.

      armáda požadovala nová děla, a s rozpočtem nic jiného koupit nemohla. Tečka.
      To že je to polovičaté technické řešení je jiná věc.

     • Jirosi
      15:01 05.06.2020

      Armáda požadovala nová děla (kola+155).
      To odpovídá tomu co dostala...

      Armáda požadovala nová děla (kola+155).
      To odpovídá tomu co dostala...

     • skelet
      16:09 05.06.2020

      to odpovídá rozpočtu, který na to dostala. Nic více, nic méně.

      to odpovídá rozpočtu, který na to dostala. Nic více, nic méně.

  • liberal shark
   08:36 05.06.2020

   Proto si myslím, že se jedná o systém všeobecné palebné podpory, který nelze z bezpečnostních důvodů pustit blíž než 10 -15 km od čáry dotyku. Díky slušnému dostřelu dosáhne 25 / ...Zobrazit celý příspěvek

   Proto si myslím, že se jedná o systém všeobecné palebné podpory, který nelze z bezpečnostních důvodů pustit blíž než 10 -15 km od čáry dotyku. Díky slušnému dostřelu dosáhne 25 / 40 km za frontu, takže to tolik nevadí. Ale musí operovat zásadně v rozptýlené sestavě, perfektně se maskovat, důsledně dodržovat EMCON a po palebném přepadu rychle zmizet. Potom může svou hru hrát dlouho a a úspěšně.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    09:03 05.06.2020

    ano, když se splní dost podmínek, tak to může být úspěšné. A těch podmínek to má vícero, než věžové typy. A jak víme z konfliktů, kde je pro působení potřeba dost podmínek, tak tam ...Zobrazit celý příspěvek

    ano, když se splní dost podmínek, tak to může být úspěšné. A těch podmínek to má vícero, než věžové typy. A jak víme z konfliktů, kde je pro působení potřeba dost podmínek, tak tam to selže.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     10:19 05.06.2020

     Pásové věžové typy poskytují ochranu proti dešti, ZHN, tlakové vlně a střepinám. Jejich hlavní výhodou je ale větší svoboda pohybu v terénu. Proto mohou být i blíže k frontě. Na ...Zobrazit celý příspěvek

     Pásové věžové typy poskytují ochranu proti dešti, ZHN, tlakové vlně a střepinám. Jejich hlavní výhodou je ale větší svoboda pohybu v terénu. Proto mohou být i blíže k frontě. Na druhé straně jsou pomalejší, dražší na pořízení a provoz, a náchylnější k poruchám. Většinu výše popsaných podmínek ale musí plnit také. Třeba se v budoucnosti dokoupí jeden oddíl KRABů pro 7. mbr.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:45 05.06.2020

      Ceasar mi nepřijde o moc jednodušší a rychlejší než bez s automatem. Zuzana by byla lepší

      Ceasar mi nepřijde o moc jednodušší a rychlejší než bez s automatem. Zuzana by byla lepší

     • skelet
      11:13 05.06.2020

      věžové typy jsou i kolové.

      věžové typy jsou i kolové.

    • Jirosi
     10:20 05.06.2020

     Bez toho dnes nemůžete operovat z žádným dělem.
     Pokud něco z toho selže o děla přijdete, bez ohledu na to jaké to budou.

     Bez toho dnes nemůžete operovat z žádným dělem.
     Pokud něco z toho selže o děla přijdete, bez ohledu na to jaké to budou.

     • skelet
      11:14 05.06.2020

      jistěže bez toho nemohu operovat s žádnou zbraní, ale Caesar má o pár podmínek navíc oproti jiným.

      jistěže bez toho nemohu operovat s žádnou zbraní, ale Caesar má o pár podmínek navíc oproti jiným.

     • Clanek
      13:31 05.06.2020

      Skelet Jak pisete, o par komplikaci vic, o par cisilek na cenovce min. Nechapu proc zde dela tolika lidem problem si priznat co se kupuje. Jednoduse levne reseni, koupeno levne. Za ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet
      Jak pisete, o par komplikaci vic, o par cisilek na cenovce min. Nechapu proc zde dela tolika lidem problem si priznat co se kupuje. Jednoduse levne reseni, koupeno levne. Za me vse v poradku. Neni to tak davno co se levna reseni kupovala draze, nebo jeste lepe, se draze nekupovalo nic. Uz jen v tomhle vidim, jako clovek primo nezainteresovany, posun a dobry signal.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      14:19 05.06.2020

      ano, s tím souhlasím. Je to levné řešení. Nic více, nic méně.

      ano, s tím souhlasím. Je to levné řešení. Nic více, nic méně.

 • Rase
  22:47 04.06.2020

  Reálně bude důležitější, než samotná houfnice, spíš to, jak kvalitní budeme mít protidělostřelecké radary, průzkumné prostředky pro co nejvyšší povědomí nad bojištěm, informační ...Zobrazit celý příspěvek

  Reálně bude důležitější, než samotná houfnice, spíš to, jak kvalitní budeme mít protidělostřelecké radary, průzkumné prostředky pro co nejvyšší povědomí nad bojištěm, informační systémy pro koordinaci, množství chytré + dálkové munice atd. Samotné dělo je jen malým dílkem celé skládačky, tak je docela logické, že se na ní tak nějak šetří. Mělo by to ale znamenat, že se ušetřené prostředky investují do zmíněných vychytávek.Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   22:57 04.06.2020

   Jasně a proto všichni co vnímají nějaké ohrožení či berou svoji bezpečnost vážně sahají po typech jako K9 či PzH2000, které vlastně patří mezi nejdražší samohybné houfnice. Ne, ...Zobrazit celý příspěvek

   Jasně a proto všichni co vnímají nějaké ohrožení či berou svoji bezpečnost vážně sahají po typech jako K9 či PzH2000, které vlastně patří mezi nejdražší samohybné houfnice.

   Ne, to, že je houfnice jen jeden dílek z celé mozaiky celého systému se okecat nedá.
   Kámen úrazu je ten, že i protivník může mít skvělý přehled o bojišti a to se teprve ukáže kvalita či spíše vlastnosti houfnic jako takových.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    23:45 04.06.2020

    Oni ani jinak nemohou, když z většiny přímo sousedí z Ruskem na rozdíl od CR.

    Oni ani jinak nemohou, když z většiny přímo sousedí z Ruskem na rozdíl od CR.

    • flanker.jirka
     07:32 05.06.2020

     To není o sousedech ale o rozumu. V ČT včera vystoupili dva uvedomeli soudruzi z děl. pluku. A zmiňovali i výhodu snadnější letecké přepravy. Ani náznak nebi slovo o nevýhodach ...Zobrazit celý příspěvek

     To není o sousedech ale o rozumu. V ČT včera vystoupili dva uvedomeli soudruzi z děl. pluku. A zmiňovali i výhodu snadnější letecké přepravy. Ani náznak nebi slovo o nevýhodach tohoto řešení bez věže.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:27 05.06.2020

      Vež je sice výhoda, ale pokud se pro její použití musíte vystavovat zbytečnému riziku. Pak to trošku ztrácí smysl ne?
      Při ceně se bavíme o věži na DANA, ne Z2.

      Vež je sice výhoda, ale pokud se pro její použití musíte vystavovat zbytečnému riziku. Pak to trošku ztrácí smysl ne?
      Při ceně se bavíme o věži na DANA, ne Z2.

     • skelet
      11:16 05.06.2020

      rozměr a váha Caesara 8x8 předurčuje pro transport letounem minimálně kategorie A400. A ten pojme i jiné typy.

      rozměr a váha Caesara 8x8 předurčuje pro transport letounem minimálně kategorie A400. A ten pojme i jiné typy.

   • Jura99
    06:56 05.06.2020

    Novou Pzh2000 kupují akorát Maďaři, ostatní je second hand. K9 bere akorát Norsko, nicméně nákup Caesaru by neměl nijak bránit tomu, aby se spolu s tanky koupil prapor K9 pro ...Zobrazit celý příspěvek

    Novou Pzh2000 kupují akorát Maďaři, ostatní je second hand. K9 bere akorát Norsko, nicméně nákup Caesaru by neměl nijak bránit tomu, aby se spolu s tanky koupil prapor K9 pro 7.mbr. Je to jen o penězích, koncepční chyba se nestala, více armád kombinuje děla na kolech a na pásech.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     07:32 05.06.2020

     K9 má v počte 48ks nakúpené aj Fínsko a Estónci akurát k 12 už kúpených dokupujú ďalších 6. Čiže to už začína byť prinajmenšom v danom regióne mimoriadne rozšírený delostrelecký ...Zobrazit celý příspěvek

     K9 má v počte 48ks nakúpené aj Fínsko a Estónci akurát k 12 už kúpených dokupujú ďalších 6. Čiže to už začína byť prinajmenšom v danom regióne mimoriadne rozšírený delostrelecký systém.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     07:33 05.06.2020

     Někteří z nás uvidíme second hand i polákům s jejich Leopardy

     Někteří z nás uvidíme second hand i polákům s jejich Leopardy

    • mikojan29
     17:38 05.06.2020

     Sám tomu neveríš, že sa ešte prikúpia K9. Každý, kto to s obranou myslí aspoň trochu vážne, kupuje ťažké vežové húfnice.

     Sám tomu neveríš, že sa ešte prikúpia K9. Každý, kto to s obranou myslí aspoň trochu vážne, kupuje ťažké vežové húfnice.

     • Jura99
      19:26 05.06.2020

      Chudáci Izraelci, právě se od tebe dozvěděli, že to s obranou nemyslí vážně :-)

      Chudáci Izraelci, právě se od tebe dozvěděli, že to s obranou nemyslí vážně :-)

  • Nesher
   23:02 04.06.2020

   Tak radary jsou jasné, Arthur rozhodně ještě nějaký pátek ve výzbroji bude, to samé Sněžka a LOS (snad se povede dotáhnout modernizaci na verzi M), dále LOV-Pz (loni se objednaly ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak radary jsou jasné, Arthur rozhodně ještě nějaký pátek ve výzbroji bude, to samé Sněžka a LOS (snad se povede dotáhnout modernizaci na verzi M), dále LOV-Pz (loni se objednaly další kusy), takže zbývá SŘP (asi ODIN) a ta munice.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    23:43 04.06.2020

    Ty dodávky děl by měli být 2022-26, v návaznosti na to byl měli být i nové speciální varianty v zakázce na nové BVP.

    Ty dodávky děl by měli být 2022-26, v návaznosti na to byl měli být i nové speciální varianty v zakázce na nové BVP.

    • flanker.jirka
     07:35 05.06.2020

     V roce 2025 bude Arthur 20 let starý z výroby. Technologický jde o systém z 90. let.

     V roce 2025 bude Arthur 20 let starý z výroby. Technologický jde o systém z 90. let.

     • Jirosi
      10:33 05.06.2020

      Tzn. Zralí k modernizaci nebo výměně.
      Ale jaký to má vztah k tomu jaké děla se koupí?

      Tzn. Zralí k modernizaci nebo výměně.
      Ale jaký to má vztah k tomu jaké děla se koupí?

     • flanker.jirka
      10:48 05.06.2020

      Jirosi
      Nyní ale 15 let špičkový radar a stara dela, pak by se to mohlo otočit. Nedostačující dosah radaru a nová děla. Je to hodně staré na modernizaci, ta by nemusela řešit vše.

      Jirosi
      Nyní ale 15 let špičkový radar a stara dela, pak by se to mohlo otočit. Nedostačující dosah radaru a nová děla. Je to hodně staré na modernizaci, ta by nemusela řešit vše.

     • Jirosi
      11:21 05.06.2020

      To snad snadno vyřešíte předsunutím radarů před dela.
      Tohle je zase argumentace typu vejce a slepice.

      To snad snadno vyřešíte předsunutím radarů před dela.
      Tohle je zase argumentace typu vejce a slepice.

     • Scotty
      15:16 05.06.2020

      flanker.jirka
      Saab nabízí pro Arthur mid-life upgrade, takže zlepšení jeho vlastností je jen otázka peněz.

      flanker.jirka
      Saab nabízí pro Arthur mid-life upgrade, takže zlepšení jeho vlastností je jen otázka peněz.

     • flanker.jirka
      15:43 05.06.2020

      Jirosi Předsunout radary dopředu není dobrý nápad, Ukrajinci o to mohou dost vyprávět, radar rozsvítili a do 15 minut příletla salva raketometu. A materiální pomoc z USA přestala ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Předsunout radary dopředu není dobrý nápad, Ukrajinci o to mohou dost vyprávět, radar rozsvítili a do 15 minut příletla salva raketometu. A materiální pomoc z USA přestala existovat.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:54 05.06.2020

      Scotty za to kolik pravidelný servis třech radarů stál doteď, by ten midlife upgrade měli provést zdarma. Z technického hlediska má vše své limity a lze počítat s tím, že se ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      za to kolik pravidelný servis třech radarů stál doteď, by ten midlife upgrade měli provést zdarma. Z technického hlediska má vše své limity a lze počítat s tím, že se jednotlivé složky AČR proberou a přestanou si hrát každý na svém písečku. Ve světě se nově pořizují hlavně multimission radary, které umí jak weapon location a C-RAM, tak air survelliance pro GBAD, plus to, že jsou stavěné i proti dronům. Pěkným příkladem jsou iMHR radary pro projekt MSHORAD v USA.Skrýt celý příspěvek

 • mikojan29
  22:38 04.06.2020

  Je vybrané, ale príde mi to ako Pyrrhovo víťazstvo. Od plného automatu s plnou ochranou posádky prejsť na nekrytú poloautmatickú obsluhu je podľa mňa dosť veľký krok späť. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Je vybrané, ale príde mi to ako Pyrrhovo víťazstvo.
  Od plného automatu s plnou ochranou posádky prejsť na nekrytú poloautmatickú obsluhu je podľa mňa dosť veľký krok späť. Ale zase podvozky si vyrobíte doma a celé sa to poskladá v ČR. Držím palce posádkam, ktoré s nimi budú služiť a cvičiť v nepriaznivých poveternostných podmienkach.
  Čo sa tá robiť, keď sa vyberá podľa ceny...
  Ale držím palce, nech ich máte čím skôr na útvare. :-)Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   22:47 04.06.2020

   Je to kompromis, ostatně jako většina věcí v životě. Alternativou totiž nebyla Zuzana nebo dokonce ještě něco lepšího, jak se tu spousta kritiků domnívá, ale v lepším případě Dana ...Zobrazit celý příspěvek

   Je to kompromis, ostatně jako většina věcí v životě. Alternativou totiž nebyla Zuzana nebo dokonce ještě něco lepšího, jak se tu spousta kritiků domnívá, ale v lepším případě Dana M2, v horším nic.
   Oproti tomu je Caesar, i při jeho jistých omezeních, to nejlepší co bylo možno získat.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    10:03 05.06.2020

    Je zrejme ze moznosti byly zhruba takhle. Ferova otazka ale je se ptat proc tomu tak je, proc je delostrelectvo u ACR popelka? Na BVP to nevypada ze by se chtelo setrit, u budouci ...Zobrazit celý příspěvek

    Je zrejme ze moznosti byly zhruba takhle. Ferova otazka ale je se ptat proc tomu tak je, proc je delostrelectvo u ACR popelka? Na BVP to nevypada ze by se chtelo setrit, u budouci nahrady MBT tu ctu o leo a7, udrzuji se bojove vrtulniky (i kdyz v komickem poctu), planuje druha letka nadzvuku (i kdyz taky lowcost) ale raketomety zrusene bez nahrady (nebavme se o tom ze se nekdy zase planuji, tomu uverim az to uvidim) a dela ted tenhle sesup. Prijde mi to jako setreni na spatnem miste.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     10:32 05.06.2020

     Caesar není ve srovnání s Danou sešup. Dana má pro laika šikovnou mechaniku, ale zastaralý SŘP, malý dostřel, zapojení do digitálního bojiště, dokonce i kadenci atp.. Caesar ...Zobrazit celý příspěvek

     Caesar není ve srovnání s Danou sešup. Dana má pro laika šikovnou mechaniku, ale zastaralý SŘP, malý dostřel, zapojení do digitálního bojiště, dokonce i kadenci atp.. Caesar nepochybně bude o řád výkonnější než DANA a nejspíš v ničem horší než Z2. Jediná nevýhoda je dřina a teoretická zranitelnost obsluhy. Výkon děla je stejný, v kadenci dokonce lepší než Z2 a údajně i v dostřelu (což by mě ale zajímalo, jak by to bylo možné při stejné hlavni, elevaci a munici).Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:25 05.06.2020

      sešup to je i není. Stran výkonů to sešup není, stran provedení ano. Vyměňujeme automatizovanou houfnici za tažené dělo na kolech s manipulačním ramenem. A jelikož IMHO koupí verze ...Zobrazit celý příspěvek

      sešup to je i není. Stran výkonů to sešup není, stran provedení ano. Vyměňujeme automatizovanou houfnici za tažené dělo na kolech s manipulačním ramenem. A jelikož IMHO koupí verze 8x8, tak tím se ztrácí i ta expedičnost. Jedinou výhodou tedy oproti jiným novým houfnicím je jen cena. Na všechny ostatní pak bude technicky ztrácet (s výjimkou Atmos).Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      13:18 05.06.2020

      V case to samozrejme sesup je. Vy se chlacholite tim ze kupujete novou fabii, ktera je prece lepsi nez ojety jednickovy golf, ktereho jste mel do ted. A mate pravdu, je, temer ve ...Zobrazit celý příspěvek

      V case to samozrejme sesup je.
      Vy se chlacholite tim ze kupujete novou fabii, ktera je prece lepsi nez ojety jednickovy golf, ktereho jste mel do ted. A mate pravdu, je, temer ve vsem. Jenze tohle uspokojeni bude fungovat jen do casu nez si uvedomite ze zbytek evropy dnes jezdi v sedmickovem golfu a vedle toho uz je ona fabie resenim z nizsi tridy a za standardem (v danem case) zaostavajici.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      15:14 05.06.2020

      Clanek: tento vzor kolové samohybné houfnice je naprosto běžný a populární, např. Izrael s kolovým ATMOSem zcela nahrazuje pásové M109. Izrael těžko možno podezřívat, že by svými ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: tento vzor kolové samohybné houfnice je naprosto běžný a populární, např. Izrael s kolovým ATMOSem zcela nahrazuje pásové M109. Izrael těžko možno podezřívat, že by svými vojáky nešetřil. Spíš je dobré si položit otázku, pro armády kupují TMH (truck mounted howitzer) a třeba Zuzanu 2 obejdou. Odpověď by zajímala i mě. Dobré věci se totiž prodávají samy.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      16:09 05.06.2020

      odpověď je jednoduchá. Cena

      odpověď je jednoduchá. Cena

     • Jirosi
      16:39 05.06.2020

      jura99: Protože, to prostě nemá význam. Klady nepřevažují nad prostředky. Dvě houfnice jsou lepší než jedna. Jakmile ji dokáže nepřítel lokalizovat je K.O. bez ohledu na ochranu. ...Zobrazit celý příspěvek

      jura99: Protože, to prostě nemá význam. Klady nepřevažují nad prostředky. Dvě houfnice jsou lepší než jedna. Jakmile ji dokáže nepřítel lokalizovat je K.O. bez ohledu na ochranu. Pokud její polohu nezná, je ochrana jen přítěž.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      17:23 05.06.2020

      @jura Izrael nelze podezdivat z amaterismu, ale lze jej podezrivat z nutnosti setrit, z moznosti cerpat z absolutni prevahy ve vzduchu, z vlastnictvi vicevrstve PVO s moznosti ...Zobrazit celý příspěvek

      @jura
      Izrael nelze podezdivat z amaterismu, ale lze jej podezrivat z nutnosti setrit, z moznosti cerpat z absolutni prevahy ve vzduchu, z vlastnictvi vicevrstve PVO s moznosti nicit i protibaterijni palbu a spousty dalsich veci. Izrael je jednoduse v nekterych vecech specificky. Taky se nijak nehrnou do pasovych klasickych BVP, ty taky podle vas nemaji smysl, bo univerzalni odpoved izrael?

      Takze znovu, kupuje se technika nizsi tridy, vynuceno cenou (nebyt cena kriterium, neni mezi kriterii :)). Tim ze podobne reseni maji i dalsi staty z poloautomat automat neudelate.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:27 05.06.2020

      Jirosi: myslím, že jsi kápnul na věc a tvůj příspěvek je naprosto výstižný.

      Jirosi: myslím, že jsi kápnul na věc a tvůj příspěvek je naprosto výstižný.

     • Jura99
      17:31 05.06.2020

      Clanek: neřekl bych, že by nebyla ochota zaplatit. Myslím, že rozumně vyhodnotili, že 180mil. je prostě zcela mimo realitu, to je více než je cena pásových K9 nebo Pzh2000 (!). ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: neřekl bych, že by nebyla ochota zaplatit. Myslím, že rozumně vyhodnotili, že 180mil. je prostě zcela mimo realitu, to je více než je cena pásových K9 nebo Pzh2000 (!). Nechci vůbec spekulovat, proč OSSR takové prachy vysolily, ale jsem velice rád, že naši na stejný špek neskočili.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   06:59 05.06.2020

   z vlivu počasí na osádky se zde stala mantra, dělostřelci jsou snad ve srovnání s výsadkáři, minometčíky a dalšími nějaké promokavé chudinky ? V mrazu není žádná sláva ani promrzlá ...Zobrazit celý příspěvek

   z vlivu počasí na osádky se zde stala mantra, dělostřelci jsou snad ve srovnání s výsadkáři, minometčíky a dalšími nějaké promokavé chudinky ? V mrazu není žádná sláva ani promrzlá ocelová krabice, to je lepší pro zahřátí ten pohyb :-).Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    07:44 05.06.2020

    A co balisticka ochrana osádky a sytému? Nevýhod je více, i menší odmer, nemožnost vedení přímé palby, přitom složitost systému poloautomatiky je už skoro na úrovni automatického ...Zobrazit celý příspěvek

    A co balisticka ochrana osádky a sytému? Nevýhod je více, i menší odmer, nemožnost vedení přímé palby, přitom složitost systému poloautomatiky je už skoro na úrovni automatického nabíjení. Pro zdraví osádky je lepší sedět někde uvnitř než se pohybovat venku pri výstřelu.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     08:23 05.06.2020

     Přímou palbu Caesar samozřejmě zvládá.

     Přímou palbu Caesar samozřejmě zvládá.

     • flanker.jirka
      10:59 05.06.2020

      Děláte si srandu? Kabina tam nahodou vadit nebude a jak velký odmer má?

      Děláte si srandu? Kabina tam nahodou vadit nebude a jak velký odmer má?

     • Scotty
      13:51 05.06.2020

      Samozřejmě že ne přímo dopředu, ale to neumožňuje žádná bezvěžová houfnice. Jinak přímé palby schopná je. viz https://youtu.be/-_g3VSVFyis?t...

      Samozřejmě že ne přímo dopředu, ale to neumožňuje žádná bezvěžová houfnice. Jinak přímé palby schopná je. viz https://youtu.be/-_g3VSVFyis?t...

     • flanker.jirka
      16:09 05.06.2020

      Tak že pár stupňů vpravo nebo vlevo?

      Tak že pár stupňů vpravo nebo vlevo?

     • Scotty
      18:19 05.06.2020

      flanker.jirka
      Stejně jako každá bezvěžová houfnice.

      flanker.jirka
      Stejně jako každá bezvěžová houfnice.

    • liberal shark
     08:38 05.06.2020

     Ona má Dana nějakou extra balistickou ochranu ?

     Ona má Dana nějakou extra balistickou ochranu ?

     • Clanek
      10:10 05.06.2020

      Dana je system poplatny dobe vzniku. Tehda to byla spickova zbran, a ze dnes jiz neni, za to nemuze dana nebo delostrelci ale to ze se do niz a cela leta nic neinvestovalo. Neni ...Zobrazit celý příspěvek

      Dana je system poplatny dobe vzniku. Tehda to byla spickova zbran, a ze dnes jiz neni, za to nemuze dana nebo delostrelci ale to ze se do niz a cela leta nic neinvestovalo. Neni fer danu porovnavat s caesarem atd. Ten porovnavejme se soudobou konkurenci, s tim co je za moderni samohybnou houfnici povazovano dnes a co je od ni ocekavano dnes, a tam kolem poloautomatickeho caesaru saskujici osadka proste je ustup z pozic. Dana ve sve dobe byla krokem vpred, v mnohem revolucnim, otvirajici nove moznosti. Caesar jde s dobou leda cenou (konkretne pak s trendem setreni), to si priznejme.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:54 05.06.2020

      Dana snad ve výběru 155 mm nebyla

      Dana snad ve výběru 155 mm nebyla

     • Jirosi
      12:17 05.06.2020

      flanker.jirka: Byl, tendr mohl skončit do ztracena a DANY:
      - modernizace
      - zůstávají po generálce
      - zůstávají
      - Zrušeny bez náhrady.

      flanker.jirka: Byl, tendr mohl skončit do ztracena a DANY:
      - modernizace
      - zůstávají po generálce
      - zůstávají
      - Zrušeny bez náhrady.

 • semtam
  21:59 04.06.2020

  flanker.jirka Tak to je v prdeli (pardon), ale něco takového se dalo tušit. Už první zveřejněná finanční částka (před koronou) dávala tušit, že dělostřelectvo v ráži 155mm bude ...Zobrazit celý příspěvek

  flanker.jirka

  Tak to je v prdeli (pardon), ale něco takového se dalo tušit. Už první zveřejněná finanční částka (před koronou) dávala tušit, že dělostřelectvo v ráži 155mm bude něco na způsob EVA či Caesar.
  A "koronakrize" s tím nemá nic moc společného, priority armády se moc nezměnili.

  Bohužel AČR se dostala do situace, kdy plní jen požadavky NATO a také jisté "markentingové" požadavky. Bez ohledu na případné reálie, které mohou nastat.
  A jak to bývá, paradoxem je, že modernizace AČR se odůvodňuje "rozpínavostí" Ruska a tak mezi řádky a někdy i přímo se Rusko označuje jako hlavní nepřítel (viz. třeba Twitter Iva Zelinky)
  A AČR namísto plnohodnotných houfnic jaké nyní nakupuje třeba Estonsko (!!!), Polsko, Norsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, atd., tak AČR koupí houfnice, které pořizují státy třetího světa (Thajsko) či státy, které se nacházejí v "zákrytu" (Dánsko) či nasazují svoji armádu ve svých ex-koloniích (Francie).

  Jen podotýkám, že dělostřelectvo je stále jedním z nejdůležitějších zbraní na bojišti a na jeho konto připadá nejvíce ztrát.
  Obzvlášť pro menší armádu (i v rámci NATO) je důležitá rychlost střelby a s tím spojená rychlost opuštění palebného prostoru.
  Malé armády Estonska, Litvy, Finska, Maďarska, Chorvatska, atd. si toto očividně uvědomují. Nám stačí ráže 155mm a podvozek Tatra a máme odškrtnuto. Moc pěkný, Víme co chceme...Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   22:35 04.06.2020

   Dulezity je dostrel a presnost navedeni zasahu na cil. Uz neni 1. svetova, kdy delostrelecka priprava trvala tyden. Cena za strelu je prekvapive vysoka.

   Dulezity je dostrel a presnost navedeni zasahu na cil. Uz neni 1. svetova, kdy delostrelecka priprava trvala tyden. Cena za strelu je prekvapive vysoka.

   • semtam
    22:41 04.06.2020

    Jura99

    S prominutím, to, co jsi napsal jen dosvědčuje, že o tom, jak funguje (moderní) dělostřelectvo nemáš ani tucha.

    Jura99

    S prominutím, to, co jsi napsal jen dosvědčuje, že o tom, jak funguje (moderní) dělostřelectvo nemáš ani tucha.

    • Jura99
     06:32 05.06.2020

     Fakt jo ? :-) Měl jsem za to, že stálé zpřesňování zásahu je obecnou snahou, která se úspěšně táhne celou historií vojenství. Nakonec si spočítej, kolik peněz vezeš v munici ...Zobrazit celý příspěvek

     Fakt jo ? :-) Měl jsem za to, že stálé zpřesňování zásahu je obecnou snahou, která se úspěšně táhne celou historií vojenství. Nakonec si spočítej, kolik peněz vezeš v munici Caesara, u hloupého granátu je to zásoba za 3mil. Kč, které dokážeš vystřílet za 5min. Máš pocit, že naše armáda má dost peněz na to, aby pro případ války vedené tvým stylem, tedy střílet kamsi směrem na nepřítele, držela skladem munici v řádech desítek či stovek miliard Kč ? Nyní vidím i v trochu jiném světle ten argument pro zachování DAN kvůli zásobám munice.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   22:41 04.06.2020

   Dánové Caesary (taky na Tatrováckém podvozku) nahrazují vysloužilé pásové houfnice M109DK, tak to až takový šmejd nebude. Mohli vybírat z velké škály všelijakých houfnic.

   Dánové Caesary (taky na Tatrováckém podvozku) nahrazují vysloužilé pásové houfnice M109DK, tak to až takový šmejd nebude. Mohli vybírat z velké škály všelijakých houfnic.

   • semtam
    22:50 04.06.2020

    Rase Unikla ti pointa, Dánové měli M109, protože v době kdy M109 pořizovali vlastně jiné než pásové samohybné houfnice prakticky neexistovali (na západě). Vzhledem k poloze ...Zobrazit celý příspěvek

    Rase

    Unikla ti pointa, Dánové měli M109, protože v době kdy M109 pořizovali vlastně jiné než pásové samohybné houfnice prakticky neexistovali (na západě).
    Vzhledem k poloze Dánska si Dánsko může dovolit pořídit osekané samohybné houfnice či spíše náklaďák osazený dělem, který disponuje ještě pár fičurama.

    Nikde neříkám, že Caesar je špatný či vyloženě na h..., ale prostě tato kategorie dělostřelectva se hodí úplně na jiného protivníka, než nám velmoži říkají.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     23:24 04.06.2020

     semtam No a jelikož v ruskou hrozbu nevěříte tak nevím kde je problém. Od začátku bylo jasné že se nebude kupovat pásová houfnice. Na kolech se dala určitě koupit i plně ...Zobrazit celý příspěvek

     semtam
     No a jelikož v ruskou hrozbu nevěříte tak nevím kde je problém. Od začátku bylo jasné že se nebude kupovat pásová houfnice. Na kolech se dala určitě koupit i plně automatická houfnice např. Archer, ale určitě ne za 6 miliard.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      23:50 04.06.2020

      Scotty Koncepce AČR se nestaví na tom, co si myslí či nemyslí nějaký "semtam". Pokud v rámci NATO i v rámi AČR se ozývají hlasy, že jednou z největších hrozeb ČR (vojenských) je ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Koncepce AČR se nestaví na tom, co si myslí či nemyslí nějaký "semtam". Pokud v rámci NATO i v rámi AČR se ozývají hlasy, že jednou z největších hrozeb ČR (vojenských) je Rusko a díky/kvůli němu měníme celý pohled na armádu, kdy se od expediční vracíme více k teritoriální armádě, tak lze očekávat, že podle tohoto nového pohledu a podle této hrozby (Rusko) budeme armádu vyzbrojovat.

      Namísto smysluplných kroků v této "akviziční" a proto také složité a rizikové době, jako první nakoupíme 8 UH-1Y a 4 AH-1Z, které jsou v rámci obrany ČR i v rámci NATO vlastně nyní zbytečné, šetříme na dělostřelectvu (z královny bojiště jsme udělali v rámci naší armády popelku) a odsuneme nákup systémů PVO a z důvodů stáří (poruchy, ne ani tak zastaralosti) systémů KUB již vlastně PVO ani nemáme.
      Pokud nás to paranoidní a nevyzpytatelné Rusko detailně pozoruje, tak větší radost mu snad dopřád nemůžeme, když jsme se už rozhoupali začít nakupovat.

      Ironií osudu je to, že ten kdo se nebojí Ruska má mnohem větší péči o AČR, než ti co proti Rusku burcují.
      Asi se Ruska začnu také bát, protože pokud budeme mít armádu vyzbrojenou tak, že to vypadá, jako kdyby naším hlavním nepřítelem byli bojůvky v Africe, tak by jsme mohli dostat od něho pěkně na kokos.

      P.S: Hlavně mi nepiště: "jo žádný semtam o tom nerozhoduje, armáda ví co chce.
      Škoda, že neříká proč to chce, to by bylo zajímavější.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      07:07 05.06.2020

      Když si spocitate náklady na obsluhu navíc pro životnost houfnice, tak ten rozdíl v ceně bude mnohem menší. Aktuálně se dají odhadnout náklady na osobu a rok minimálně 1 mil. Kč. ...Zobrazit celý příspěvek

      Když si spocitate náklady na obsluhu navíc pro životnost houfnice, tak ten rozdíl v ceně bude mnohem menší. Aktuálně se dají odhadnout náklady na osobu a rok minimálně 1 mil. Kč. Při rozdílu dvou nebo tří osob obsluhy to je až 60 mil kč úspor bez započtení inflace a rustu mezd. A Počítej že i ten ti, kterou nebudete muset vyplácet.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:04 05.06.2020

      " šetříme na dělostřelectvu (z královny bojiště jsme udělali v rámci naší armády popelku)" Nešetřilo se, místo pár kusů plnohodnotných houfnic se nakoupil plná počet děl, co může ...Zobrazit celý příspěvek

      " šetříme na dělostřelectvu (z královny bojiště jsme udělali v rámci naší armády popelku)"

      Nešetřilo se, místo pár kusů plnohodnotných houfnic se nakoupil plná počet děl, co může být i rozšířen o děla na pásech až se vybere BVP/Tank.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:28 05.06.2020

      flanker.jirka
      Posádka zůstane početně stejná jako u Dany.

      flanker.jirka
      Posádka zůstane početně stejná jako u Dany.

     • Jura99
      08:51 05.06.2020

      flanker.jirka: počet lidí co kolem houfnice potřebuješ je +/- konstantní, Co ušetříš na obsluze automatické houfnice, musíš přidat na obsluze u muničního vozidla. Někdo ty granáty ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: počet lidí co kolem houfnice potřebuješ je +/- konstantní, Co ušetříš na obsluze automatické houfnice, musíš přidat na obsluze u muničního vozidla. Někdo ty granáty prostě naložit musí, do zásobníku nespadnou z nebe. Automatická má samozřejmě nespornou výhodu, že do palebného postavení vyjíždí méně lidí a méně potenciálních obětí.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:28 05.06.2020

      flanker.jirka
      Teď jsem se díval že armáda počítá s posádkou čtyř vojáků. Takže o jednoho méně než u Dany a stejně jako u Zuzany.

      flanker.jirka
      Teď jsem se díval že armáda počítá s posádkou čtyř vojáků. Takže o jednoho méně než u Dany a stejně jako u Zuzany.

     • flanker.jirka
      16:13 05.06.2020

      Scotty Sám výrobce doporučuje 5-6 osob, a AČR budou stačit 4??? ...možná budou muset, protože Jince nejsou zrovna moc vyhledávanou lokalitou pro bydlení a práci. Zmínil jste v ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Sám výrobce doporučuje 5-6 osob, a AČR budou stačit 4??? ...možná budou muset, protože Jince nejsou zrovna moc vyhledávanou lokalitou pro bydlení a práci. Zmínil jste v komenut Archer, ten má kolik členů obsluhy?Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      16:22 05.06.2020

      Archer a Eva mají minimálně dva, standardně tři členy osádky.

      Archer a Eva mají minimálně dva, standardně tři členy osádky.

     • Scotty
      16:53 05.06.2020

      flanker.jirka 5-6 lidí uvádí výrobce u manuální verze. Na dánské houfnice stačí 4 vojáci. Ostatně tak je to zachyceno na známém videu. Dva "nadpočetní" jsou nejspíš francouzští ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      5-6 lidí uvádí výrobce u manuální verze. Na dánské houfnice stačí 4 vojáci. Ostatně tak je to zachyceno na známém videu. Dva "nadpočetní" jsou nejspíš francouzští instruktoři a na obsluze houfnice se nijak nepodílejí.
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:48 05.06.2020

     tobě uniklo to, že Rase mluví o nynější náhradě pásové M109 kolovým Caesarem, nikoliv o nákupu M109 v dávné minulosti, jestli tehdy mohli či nemohli koupit něco jiného. Faktem ...Zobrazit celý příspěvek

     tobě uniklo to, že Rase mluví o nynější náhradě pásové M109 kolovým Caesarem, nikoliv o nákupu M109 v dávné minulosti, jestli tehdy mohli či nemohli koupit něco jiného. Faktem prostě je, že dnes si mohou Dánové vybrat z široké nabídky, vč. Zuzany 2 a vybrali si kolového Caesara.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   23:12 04.06.2020

   "Z takticko-technického hlediska nosným požadavkem na nová děla ráže 155 mm podle dokumentu Modernizační projekty AČR (červen 2018) je dostřel minimálně 40 km s lafetací na kolový ...Zobrazit celý příspěvek

   "Z takticko-technického hlediska nosným požadavkem na nová děla ráže 155 mm podle dokumentu Modernizační projekty AČR (červen 2018) je dostřel minimálně 40 km s lafetací na kolový podvozek 8×8. Tyto základní takticko-technické požadavky na ShH jsou v souladu s požadavky NATO. "

   Armáda dostala co požadovala. Moderní houfnice v NATO ráži v dostatečném počtu a přijatelné ceně. Opět zapomínáte, že před pár dny (týdny) se tu řešilo, zda se vůbec bude mít armáda prostředky na investice v příštích 5-10.letech.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   23:34 04.06.2020

   semtam
   Caesar koupila i Saúdská Arábie což není zrovna země třetího světa.
   Zajímalo by mě v jakém tweetu psal Zelinka že je Rusko hlavní nepřítel.

   semtam
   Caesar koupila i Saúdská Arábie což není zrovna země třetího světa.
   Zajímalo by mě v jakém tweetu psal Zelinka že je Rusko hlavní nepřítel.

   • semtam
    00:01 05.06.2020

    Scotty Saúdská Arábie nemá ve výzbroji jen Caesar, naopak v drtivé většině najdeme v její výzbroji klasické pásové houfnice (jak staré, tak i moderní). SA jak známo se zapojuje ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty

    Saúdská Arábie nemá ve výzbroji jen Caesar, naopak v drtivé většině najdeme v její výzbroji klasické pásové houfnice (jak staré, tak i moderní).
    SA jak známo se zapojuje do různých většinou asymetrických válek (přímo i nepřímo) a tam jsou právě zbraně typu Caesar vhodné.

    Ivo Zelinka tweetuje proti Rusku dlouhodobě a pravidelně, tak je snad jasné, že to nedělá jen tak z plezíru.

    P.S: Že vy se v tom opět ztrácíte.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     07:08 05.06.2020

     Zelí je novodobý zastupce velitele pro věcí politické ;-)

     Zelí je novodobý zastupce velitele pro věcí politické ;-)

    • Scotty
     08:41 05.06.2020

     semtam Saúdové budou patrně nakupovat další Caesary. Proč to tak bohatý stát dělá když je to údajně tak špatný dělostřelecký systém? Když Zelinka tweetuje proti Rusku dlouhodobě ...Zobrazit celý příspěvek

     semtam
     Saúdové budou patrně nakupovat další Caesary. Proč to tak bohatý stát dělá když je to údajně tak špatný dělostřelecký systém?

     Když Zelinka tweetuje proti Rusku dlouhodobě jistě nebude problém citovat kde označuje Rusko jako hlavního nepřítele.

     Myslím že vy opět jen plácáte. Jako obvykle.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:40 05.06.2020

      Saudové kupují verzi 6x6

      Saudové kupují verzi 6x6

     • Scotty
      13:54 05.06.2020

      skelet
      Stejně jako Francouzi, ale krom toho že jejich verze je v podstatě manuálně nabíjená není v dělu žádný rozdíl.

      skelet
      Stejně jako Francouzi, ale krom toho že jejich verze je v podstatě manuálně nabíjená není v dělu žádný rozdíl.

     • skelet
      14:25 05.06.2020

      krom podvozku, nabíjení v tom není žádný rozdíl.. a taky krom ceny a váhy. takže de facto jediná podobnost je v části elektroniky a hlavni samotné. Takže se de facto jedná o ...Zobrazit celý příspěvek

      krom podvozku, nabíjení v tom není žádný rozdíl.. a taky krom ceny a váhy. takže de facto jediná podobnost je v části elektroniky a hlavni samotné.
      Takže se de facto jedná o rozdílné systémy.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:20 05.06.2020

      skelet
      Důležité na houfnici je právě ta hlaveň, její mechanika a elektronika. To že jedna verze veze víc munice a má nabíjecí rameno nemá na základní funkci vliv.

      skelet
      Důležité na houfnici je právě ta hlaveň, její mechanika a elektronika. To že jedna verze veze víc munice a má nabíjecí rameno nemá na základní funkci vliv.

     • skelet
      16:12 05.06.2020

      základní funkci splní i tažená houfnice, právě ty systémy okolo toho navyšují (zmenšují) hodnotu. A rozdíl mezi 6x6 a 8x8 zkrátka je. 8x8 prostě NENÍ vyzkoušená v boji. A navíc ...Zobrazit celý příspěvek

      základní funkci splní i tažená houfnice, právě ty systémy okolo toho navyšují (zmenšují) hodnotu. A rozdíl mezi 6x6 a 8x8 zkrátka je. 8x8 prostě NENÍ vyzkoušená v boji. A navíc nikdo s jejím nabíjecím systémem nemá dlouhodobé zkušenosti.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:17 06.06.2020

      skelet: to rameno podávající střely je v podstatě zrcadlo ramene, podávajícího hnací náplň, které je u poloautomatu, takže zkušenosti tam jsou :)

      skelet: to rameno podávající střely je v podstatě zrcadlo ramene, podávajícího hnací náplň, které je u poloautomatu, takže zkušenosti tam jsou :)

   • flanker.jirka
    07:49 05.06.2020

    Mentálně a kulturně je SA hluboko v třetím světě. Mají více typů děl. systému,.

    Mentálně a kulturně je SA hluboko v třetím světě. Mají více typů děl. systému,.

    • Scotty
     08:52 05.06.2020

     Nevím kde jsou mentálně, ovšem peněz mají dost na nákup jakéhokoli systému. Přesto nakupují právě Caesar. Navíc jejich národní garda používá pouze Caesar.

     Nevím kde jsou mentálně, ovšem peněz mají dost na nákup jakéhokoli systému. Přesto nakupují právě Caesar. Navíc jejich národní garda používá pouze Caesar.

     • flanker.jirka
      16:17 05.06.2020

      A neměli bychom se spíše poměřovat například s poláky, slováky a maďary?

      A neměli bychom se spíše poměřovat například s poláky, slováky a maďary?

     • Scotty
      17:42 05.06.2020

      Třeba s Poláky kteří chtějí Dany nahrazovat Krylem? To je narostlo něco jiného než AČR která je chce nahradit Caesarem. Krab nahrazuje Gvozdiky které byli u nás vyřazeny bez ...Zobrazit celý příspěvek

      Třeba s Poláky kteří chtějí Dany nahrazovat Krylem? To je narostlo něco jiného než AČR která je chce nahradit Caesarem. Krab nahrazuje Gvozdiky které byli u nás vyřazeny bez náhrady.
      Slováci nejí domácího výrobce houfnic, to je naprosto jiná situace.
      Maďaři nutně potřebují aby Němci v jejich případě zavřeli obě oči a tak u nich nakoupili děla a tanky.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:49 05.06.2020

      Kryl je levná varianta a lá Caesar 6x6, takže argumentovat s ním vůči 8x8 kulhá na obě nohy.

      Kryl je levná varianta a lá Caesar 6x6, takže argumentovat s ním vůči 8x8 kulhá na obě nohy.

     • Scotty
      18:23 05.06.2020

      skelet
      Počkal bych na to kolik bude ten "levný" Kryl nakonec stát.

      skelet
      Počkal bych na to kolik bude ten "levný" Kryl nakonec stát.

     • skelet
      19:30 05.06.2020

      pokud bude stát více, než Caesar 6x6, respektive Atmos 6x6, tak je někde chyba :)

      pokud bude stát více, než Caesar 6x6, respektive Atmos 6x6, tak je někde chyba :)

  • flanker.jirka
   07:46 05.06.2020

   semtam
   Politici si udělají čárku, že mají splněno a budou se dalších 20 let modlit aby to nemuselo do války

   semtam
   Politici si udělají čárku, že mají splněno a budou se dalších 20 let modlit aby to nemuselo do války

 • semtam
  21:35 04.06.2020

  Skvělý a propracovaný článek, autor Milan Vašíček si zaslouží velké díky.

  Skvělý a propracovaný článek, autor Milan Vašíček si zaslouží velké díky.

 • flanker.jirka
  18:14 04.06.2020

  Asi bude vymalováno :-) o tom co je pro armádu nejlepší ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi bude vymalováno :-) o tom co je pro armádu nejlepší :-)
  https://www.ceskenoviny.cz/zpr... Skrýt celý příspěvek

  • logik
   18:45 04.06.2020

   A divíš se? Je koronavirus, shodel půl bilionu - a kdo z "ovcí" vůbec pochopí, jakej je rozdíl mezi věžovou houfnicí a "taženým dělem, na který někdo náhodou přidělal motor" ...Zobrazit celý příspěvek

   A divíš se? Je koronavirus, shodel půl bilionu - a kdo z "ovcí" vůbec pochopí, jakej je rozdíl mezi věžovou houfnicí a "taženým dělem, na který někdo náhodou přidělal motor" :-)

   Buďme rádi, že se jen nemodernizovali Dany, i todle je v současný situaci "úspěch" :-(Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    19:30 04.06.2020

    s tím jak intenzivně jsme celých posledních 21 let dělostřelectvo nasazovali se nelze divit ničemu. I tomu, že zase nebyla sebemenší snaha o nějakou soutěž. Pár předražených ...Zobrazit celý příspěvek

    s tím jak intenzivně jsme celých posledních 21 let dělostřelectvo nasazovali se nelze divit ničemu. I tomu, že zase nebyla sebemenší snaha o nějakou soutěž. Pár předražených vrtulníků nás opravdu přichází draze.
    Modernizaci Dan bych nezatracoval, pořád by to dokázalo udělat kus práce za menší náklady na munici a provoz.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:58 04.06.2020

     Pro nasazení dělostřelectva do zahraničních operací nebyl v podstatě důvod a nikdo to po nás nechtěl. Modernizace Dany by klidně stále polovinu toho za co se kupuje Caesar. To mi ...Zobrazit celý příspěvek

     Pro nasazení dělostřelectva do zahraničních operací nebyl v podstatě důvod a nikdo to po nás nechtěl.
     Modernizace Dany by klidně stále polovinu toho za co se kupuje Caesar. To mi moc racionální nepřipadá. Navíc ráže zůstane stejná a dostřel se lehce prodlouží jen s použitím speciální munice.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      07:10 05.06.2020

      Vy se podívejte zpětně kolikrát si naše jednotky kde musely vyžadovat leteckou nebo delostreleckou podporu! Tam všude naše dělostřelectvo mělo být

      Vy se podívejte zpětně kolikrát si naše jednotky kde musely vyžadovat leteckou nebo delostreleckou podporu! Tam všude naše dělostřelectvo mělo být

     • Jirosi
      08:08 05.06.2020

      Tak co vlastně chcete?
      Rozhodlo se pro systém co se nemusíme bát s našimi jednotkami poslat do zahraničí.

      Tak co vlastně chcete?
      Rozhodlo se pro systém co se nemusíme bát s našimi jednotkami poslat do zahraničí.

     • Scotty
      08:44 05.06.2020

      flanker.jirka
      Podporu zajišťovali spojenci. Proč by jsme tam tahali naše obstarožní Dany když to po nás nikdo nechtěl?

      flanker.jirka
      Podporu zajišťovali spojenci. Proč by jsme tam tahali naše obstarožní Dany když to po nás nikdo nechtěl?

     • flanker.jirka
      16:20 05.06.2020

      Scotty
      jen jsme se tajně modlili, aby je tam nechtěli, byla by z toho ostuda, říct jim, že to nejde, když polákům to do AFG šlo :-)

      Scotty
      jen jsme se tajně modlili, aby je tam nechtěli, byla by z toho ostuda, říct jim, že to nejde, když polákům to do AFG šlo :-)

    • Jirosi
     20:29 04.06.2020

     Z pohledu nasazení ten Cesar je poněkud bezpečnější a efektivnější v pokrytí bojiště.
     Ale z pohledu stání v kasárnách je to pravdu jedno, to nemusíme ani modernizovat.

     Z pohledu nasazení ten Cesar je poněkud bezpečnější a efektivnější v pokrytí bojiště.
     Ale z pohledu stání v kasárnách je to pravdu jedno, to nemusíme ani modernizovat.

   • flanker.jirka
    19:38 04.06.2020

    ...je to hodně špatná situace, pokud to dopadá tak, že jsme ve fázi "kdy se vůbec něco koupilo" jako znouzectnost. Je to stále vizitka neschopnosti politiků a úředníků.

    ...je to hodně špatná situace, pokud to dopadá tak, že jsme ve fázi "kdy se vůbec něco koupilo" jako znouzectnost. Je to stále vizitka neschopnosti politiků a úředníků.

    • Jirosi
     20:10 04.06.2020

     Taky se nemuselo koupit nic, případně zrušit bez náhrady. To už tu taky bylo pokud si to nepamatujete!

     Taky se nemuselo koupit nic, případně zrušit bez náhrady. To už tu taky bylo pokud si to nepamatujete!

    • logik
     20:15 04.06.2020

     Nikoli neschopnosti. Spíš všehoschopnosti.

     To není proto, že by vláda byla neschopná. Jen prostě má trochu jiné cíle, než by bylo třeba.

     Nikoli neschopnosti. Spíš všehoschopnosti.

     To není proto, že by vláda byla neschopná. Jen prostě má trochu jiné cíle, než by bylo třeba.

     • flanker.jirka
      07:52 05.06.2020

      Máte pravdu, jsou opravdu vsehoschopni. :-)
      Pokud chtějí takto postupovat dal, tak se koupí levná variant a CV90 nebo Ascod.

      Máte pravdu, jsou opravdu vsehoschopni. :-)
      Pokud chtějí takto postupovat dal, tak se koupí levná variant a CV90 nebo Ascod.

 • CerVus
  17:01 04.06.2020

  Nejspíše i kvůli krizi se nakoupilo to nejlevnější, aby vůbec něco bylo a bylo to v plných počtech. Teď je otázkou jestli se stejně bude postupovat i u BVP. Což zužuje výběr na ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejspíše i kvůli krizi se nakoupilo to nejlevnější, aby vůbec něco bylo a bylo to v plných počtech. Teď je otázkou jestli se stejně bude postupovat i u BVP. Což zužuje výběr na souboj CV90 vs Ascod.

  Každopádně AČR může být jen ráda. Ani v jednom z těch tendrů není špatný produkt. Každý má jen svá pro a proti.Skrýt celý příspěvek

  • IS-3
   18:10 04.06.2020

   Určitě je Lynx o tolik dražší, než CV90 a ASCOD? Zdroj?

   Určitě je Lynx o tolik dražší, než CV90 a ASCOD? Zdroj?

   • CerVus
    11:15 05.06.2020

    To se tu nedozvíme. Obecně se už od začátku uváděla odhadovaná cena v pořadí CV90 - Ascod - Lynx - Puma. U Lynxe se obecně odhaduje, protože ho ještě nikdo nekoupil ,ale nedá se ...Zobrazit celý příspěvek

    To se tu nedozvíme. Obecně se už od začátku uváděla odhadovaná cena v pořadí CV90 - Ascod - Lynx - Puma.
    U Lynxe se obecně odhaduje, protože ho ještě nikdo nekoupil ,ale nedá se nečekat, že bude levnější než už dva zavedené systémy vyráběné ve velkých počtech u kterých jsou navíc k dispozici veškeré požadované verze. Lynx reálně existuje jen jako BVP, takže jakákoli další verze zdraží i tu předpokládanou cenu.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     14:01 05.06.2020

     U Lynxe ještě reálně existuje velitelský modul. Právě na konverzi z klasického BVP na velitelské prezentují modulárnost konstrukce. V návrzích jsou i další verze. Právě to že není ...Zobrazit celý příspěvek

     U Lynxe ještě reálně existuje velitelský modul. Právě na konverzi z klasického BVP na velitelské prezentují modulárnost konstrukce. V návrzích jsou i další verze.
     Právě to že není ještě reálně zaveden může být důvod pro nabídnutí zajímavější ceny.Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      16:30 05.06.2020

      Ano taková šance tu pořád je. Ono to BVP vypadá krásně a bude v něm i spousta místa pro budoucí (v našem případě spíše možné) modernizace. Ale bojím se, že by to skončilo dalším ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano taková šance tu pořád je. Ono to BVP vypadá krásně a bude v něm i spousta místa pro budoucí (v našem případě spíše možné) modernizace.
      Ale bojím se, že by to skončilo dalším krokem vedle, kdy by jsme třeba jako u Brenu 1 za těžké peníze fungovali pouze jako testovací laboratoř a ten kdo zafinancuje vývoj všech těch verzí pro další zájemce.
      Tyhle houfnice jsou také spíše taková volba rozumu. Do předních linií budou pořad Dany a zezadu bude podporovat Caesar. Na MO se určitě bojí, že jako vše ostatní v minulých letech tendr zvrtají, takže osobně čekám, právě souboj dvou prověřených platforem s tím, že větší PR a politické tlaky bude mít Ascod. I když mě osobně se víc líbí CV90.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:02 05.06.2020

      CerVus Právě to riziko neověřené konstrukce by měl výrobce zohlednit v ceně. Navíc by to pro ně byla referenční zakázka. Rheinmetall není CZUB a předpokládám že nepotřebují vyrobit ...Zobrazit celý příspěvek

      CerVus
      Právě to riziko neověřené konstrukce by měl výrobce zohlednit v ceně. Navíc by to pro ně byla referenční zakázka.
      Rheinmetall není CZUB a předpokládám že nepotřebují vyrobit tisíce zmetků aby se neučili jak se to dělá v alespoň normální kvalitě. Přeci jen vyrábí i jiná vozidla než Lynx. Navíc nabízí zřejmě značné zapojení českého průmyslu.
      S tím že silná loby CSG bude tlačit ASCOD souhlasím. Ostatně nabylo by to úplně nejhorší řešení.Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  14:13 04.06.2020

  Tak zacneme tim pozitivnim: 1) nakupuje se 2) zavedeny system v nato a 3) jsou z toho i plusove politickr body, malo, ale jsou. No a ted k tomu horsimu: 1) kupuje se proste ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak zacneme tim pozitivnim:
  1) nakupuje se
  2) zavedeny system v nato a
  3) jsou z toho i plusove politickr body, malo, ale jsou.
  No a ted k tomu horsimu:
  1) kupuje se proste levne. Za danou cenu na dany pocet del to jinak asi ani neslo. Pri pohledu na tech 6 saskujicich maniku co kolem toho pobiha (nebo v CR 4?)... Mno, cena bych rekl odpovida, low cena, lowcost "automat".
  V miru super, zazit ostre nasazeni s vyrovnanym protivnikem bych v tomhle ale nechtel.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:24 04.06.2020

   maníci musí obdobně šaškovat při nabíjení zásobníku Zuzany, jediný rozdíl je, byť podstatný, že mohou šaškovat mimo střeleckou pozici někde schovaní v lese, ale nabít zásobník ...Zobrazit celý příspěvek

   maníci musí obdobně šaškovat při nabíjení zásobníku Zuzany, jediný rozdíl je, byť podstatný, že mohou šaškovat mimo střeleckou pozici někde schovaní v lese, ale nabít zásobník ručně se musí také. Caesar se mi jeví jako šikovný ve snadné volbě granátu, když přijde rozkaz použít Excalibur, prostě se vyndá ze schránky s o nic menší rychlostí než granát při normální palbě. Pokud se má excalibur odpálit z Evy, nejspíš vyleze maník, vyndá granát z boxu na šasi auta a v rukách ho odnese až k dělu, aby ho nasadil do zásobníku, to je řádově pomalejší.Skrýt celý příspěvek

   • Gibon
    15:30 04.06.2020

    "Pokud se má excalibur odpálit z Evy, nejspíš vyleze maník, vyndá granát z boxu na šasi auta a v rukách ho odnese až k dělu, aby ho nasadil do zásobníku, to je řádově ...Zobrazit celý příspěvek

    "Pokud se má excalibur odpálit z Evy, nejspíš vyleze maník, vyndá granát z boxu na šasi auta a v rukách ho odnese až k dělu, aby ho nasadil do zásobníku, to je řádově pomalejší."

    :-DDDDDDDDDDDDDDDDD
    oprskal som si monitor. Nesmiem tvoje prispevky citat, ked pijem kavu.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     15:50 04.06.2020

     Tak až se naučíš kontrolovat svoje emoce, umyješ a převlíkneš se, pouč nás, jak se nabíjí do Evy granát, který není v zásobníku :D

     Tak až se naučíš kontrolovat svoje emoce, umyješ a převlíkneš se, pouč nás, jak se nabíjí do Evy granát, který není v zásobníku :D

   • Clanek
    17:49 04.06.2020

    Ten rozdil mezi dobijenim zasobniku, coz idealne budete delat nekde v tylu, a tim kdyz jste venku z vozidla jeste pred prvnim vystrelem, tak Ten rozdil neni podstatny, je zcela ...Zobrazit celý příspěvek

    Ten rozdil mezi dobijenim zasobniku, coz idealne budete delat nekde v tylu, a tim kdyz jste venku z vozidla jeste pred prvnim vystrelem, tak Ten rozdil neni podstatny, je zcela zasadni. Ano, po vystrileni zasobniku bude nucena vystrcit nos i posadka Evy, ale to jen dorovna tu "uroven" francouzkeho reseni. Niz tu latku podlezt by znamenalo leda tazenou houfnici.
    Jinak vyhoda snadne volby granatu zustava, pravda, ale je to dost chaba naplast. Zvlast kdyz to srovnam treba s tim, ze eva svou rychlost palby bude nejspis schopna dostat vzdy a vsude. Nechci videt borce co budou rucne ladovat caesara v treba vetru, desti a 0°C.
    Jednoduse na lidskou silu narocnejsi a na ni i nachylnejsi reseni, cena odpovida. Pokud to ACR chce a bude umet vhodne zvolit taktiku, ja ji k nakupu 52 houfnic i v dnesni coronou poznacene dobe tleskam.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     18:02 04.06.2020

     Pokud pro palebný úkol stačí 12 granátů jednoho druhu a pak odjezd do bezpečného stanoviště k přebití (obvykle vzdáleného X km) či ke schůzce s muničním vozidlem opět v bezpečném ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud pro palebný úkol stačí 12 granátů jednoho druhu a pak odjezd do bezpečného stanoviště k přebití (obvykle vzdáleného X km) či ke schůzce s muničním vozidlem opět v bezpečném prostoru, je výhoda na straně Evy. Pokud potřebuju vystřílet 30 granátů různých typů s malou změnou palebné pozice, je výhoda na straně Caesara. Horko a zima je nepříjemnost, ale co mají říkat pěšaci, minometčíci a další ? Mimochodem Eva nemá celou osádku pod pancířem, je tam "open air" sedadlo na věži.Skrýt celý příspěvek

     • Flader
      18:23 04.06.2020

      Eva umožňuje aj manuálnu streľbu. V automatickom režime sú ale všetci v kabíne.

      Eva umožňuje aj manuálnu streľbu. V automatickom režime sú ale všetci v kabíne.

     • Jura99
      18:47 04.06.2020

      Flader: ano, pokud není příslušný granát v zásobníku, jde nabít ručně, pak je rychlost střelby 2rány/min.

      Flader: ano, pokud není příslušný granát v zásobníku, jde nabít ručně, pak je rychlost střelby 2rány/min.

     • stirling
      20:46 04.06.2020

      Hele ten koncept je za mě prostě horší a to hroší převáží i to, že snáze sáhneš po jiném střelivu nebo snadněji po poruše automatu jedeš v manuálu. Dále tu máme lepší rychlost ...Zobrazit celý příspěvek

      Hele ten koncept je za mě prostě horší a to hroší převáží i to, že snáze sáhneš po jiném střelivu nebo snadněji po poruše automatu jedeš v manuálu. Dále tu máme lepší rychlost střelby asi lepší dostřel (ale to je asi jen záležitost munice) a pak by mě třeba zajímalo porovnání životnosti hlavně - to netuším. Takže Eva za mě se svojí ochranou posádky (ano jen v určitých podmínkách) i přes parametry ve kterých je horší je pro AČR lepší řešení. Neni to mega rozdíl, ale prostě o fous lepší by byla Evka, nebudu si lhát do kapsy.
      Třeba, ale CSG přijde s vlastním převratným vývojem a nejen že novou houfnici osadní vlastní kabinou, ale hodí tam i ten dopravník na cca 24 ks, co jsem koukal na to video tak rameno šlape dobře. Tím by vytvořili unikátní systém, který umí fungovat plně automaticky i poloautomaticky zároveň. A díky nexteru by se určitě pro takové řešení našlo více zákazníků než jen AČR. Byla by to rázem nej kolová houfnice na trhu. Ale je mě jasné, že je to jen sen.
      Ještě je možnost, že Andrej obdrží důraznou zprávu ze své rodné krajiny a Eva se rázem vrátí do hry.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:06 04.06.2020

      Stirling: Ještě je tam značná výhoda snadné střelby rovnou z muničního vozidla.

      Stirling: Ještě je tam značná výhoda snadné střelby rovnou z muničního vozidla.

     • Stana99
      21:18 04.06.2020

      Na tomto videu z výstavy mluví obchaďák o plně automatickém systému nabíjení granátu bez zásahu obsluhy (čas 2:20). Nikde jinde jsem tuto možnost nenašel. Nevypadá že by se ...Zobrazit celý příspěvek

      Na tomto videu z výstavy mluví obchaďák o plně automatickém systému nabíjení granátu bez zásahu obsluhy (čas 2:20). Nikde jinde jsem tuto možnost nenašel. Nevypadá že by se spletl, mluví o tom poměrně dlouho. Nevíte jestli tuto možnost zvažovali při vývoji? Video je asi z roku 2015. Myslím že by se to plně automatizovat dalo, nechápu proč tu možnost nenabízí.
      https://m.youtube.com/watch?v=... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:37 04.06.2020

      Stana99
      V tom videu popisuje systém nabíjení který je na dánských houfnicích. Tedy manuální vložení náboje do držáku a poté už je samotné nabití automatické.

      Stana99
      V tom videu popisuje systém nabíjení který je na dánských houfnicích. Tedy manuální vložení náboje do držáku a poté už je samotné nabití automatické.

     • Stana99
      23:23 04.06.2020

      Scotty. Na videu ukazují poloautomat. Ale on u toho říká že je to pro granáty automat bez lidského zásahu. Mimo popisu jak si systém vybere granát pro danou úlohu říká jasně toto ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty. Na videu ukazují poloautomat. Ale on u toho říká že je to pro granáty automat bez lidského zásahu. Mimo popisu jak si systém vybere granát pro danou úlohu říká jasně toto "process for shells is fully automatic, there is no human intervention".Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      00:09 05.06.2020

      Stana99 Důležité je to co říká mezi 2:55-3:20. Říká tam v zásadě to že na 8x8 operátor vloží náboj do držáku a poté je ramenem automaticky nabit. Předtím říká že je střela ...Zobrazit celý příspěvek

      Stana99
      Důležité je to co říká mezi 2:55-3:20. Říká tam v zásadě to že na 8x8 operátor vloží náboj do držáku a poté je ramenem automaticky nabit. Předtím říká že je střela automaticky vybraná ze zásobníku.
      V případě polo-automatického režimu musí operátor přinést střelu až k zadnímu nabíjecímu zařízení. Tedy stejně jako se nabíjí prachové náplně.Skrýt celý příspěvek

     • Stana99
      07:51 05.06.2020

      Scotty. Bude to tak jak píšete. Asi tedy nikdy nezvažovali automatický systém. Nechápu jak toto může nazývat automatem. Takže předpokládám že modifikace na plně automatický systém ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty. Bude to tak jak píšete. Asi tedy nikdy nezvažovali automatický systém. Nechápu jak toto může nazývat automatem. Takže předpokládám že modifikace na plně automatický systém je pasé. Jako systém se mi celkem líbí, ale být vojákem tak bych byl taky radeji schovaný v pancéřované kabině. Tak snad MO ví co dělá, za 10 - 15 let budou mít malé drony se schopností nést výbušninu vsichni.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:16 05.06.2020

      Stana99: I v automatickém systému musí někdo nastavit co ten granát má dělat po výstřelu. Pokud za 10-15.let budou drony co nesou výbušninu, tak za 20. let nejpozději budou drony ...Zobrazit celý příspěvek

      Stana99: I v automatickém systému musí někdo nastavit co ten granát má dělat po výstřelu.
      Pokud za 10-15.let budou drony co nesou výbušninu, tak za 20. let nejpozději budou drony co dokáží prorazit tu trochu plechu.Skrýt celý příspěvek

     • stirling
      13:07 05.06.2020

      Stana99: s tím podavačem mě to přijde prostě divné že taková zbrojovka jako nexter by do toho nešla když podle mě má hotovou tu složitější věc. Teď by stačilo doplnit podobné ...Zobrazit celý příspěvek

      Stana99: s tím podavačem mě to přijde prostě divné že taková zbrojovka jako nexter by do toho nešla když podle mě má hotovou tu složitější věc. Teď by stačilo doplnit podobné rameno na prachové náplně a z každé strany dopravník který by munici dopravil do toho držáku co jí dává voják. Místo boxů kde je teď munice na ležato by byl podavač s municí na stojáka a ten by jí vždy pošoupnul nad držák a vložil jí tam. Opravdu by mě zajímalo vyjádření nexteru k tomu. Byla by naprosto zachována houfnice v současném provedení jen by získala super možnost přepadu v nebezpečné zóně kde by voják nemusel opustit kabinu. Ostatní ví se jak odolná kabina je vyžadována? Doufám, že to bude aspoň L2 a ne jen L1.
      Třeba je šance že jim to třeba tady tomas.kotnour nakreslí a pak jim to teprve dojde.:)Skrýt celý příspěvek

    • Flader
     18:21 04.06.2020

     Odkiaľ je vlastne info, že sa nedá vybrať konkrétny granát v zásobníku? Pokiaľ mi je známe, u Z2 sa dá vybrať a mechanizmus by mal byť podobný/rovnaký. Tak nevie prečo by to Eva ...Zobrazit celý příspěvek

     Odkiaľ je vlastne info, že sa nedá vybrať konkrétny granát v zásobníku? Pokiaľ mi je známe, u Z2 sa dá vybrať a mechanizmus by mal byť podobný/rovnaký. Tak nevie prečo by to Eva nemala dokázať.Skrýt celý příspěvek

     • mikojan29
      22:05 04.06.2020

      To tvrdí Jura99 a ten to musí predsa vedieť. Je "expert" na Slovensko a jeho priemysel.

      To tvrdí Jura99 a ten to musí predsa vedieť. Je "expert" na Slovensko a jeho priemysel.

     • Jura99
      08:59 05.06.2020

      mikojan29: Jura píše o nabití granátu, který není připravený v zásobníku. Pokud by někdo nakoupil munici za milion/ks, pochybuju, že se s ní bude jen tak "pro případ potřeby" ...Zobrazit celý příspěvek

      mikojan29: Jura píše o nabití granátu, který není připravený v zásobníku. Pokud by někdo nakoupil munici za milion/ks, pochybuju, že se s ní bude jen tak "pro případ potřeby" kutálet v zásobníku každého děla.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     08:43 05.06.2020

     Možná jste to ještě nezaznamenal, ale už několik desítek let žádný bezpečný týl neexistuje :-).

     Možná jste to ještě nezaznamenal, ale už několik desítek let žádný bezpečný týl neexistuje :-).

   • mikojan29
    22:47 04.06.2020

    Tak isto a viacej budú "šaškovať" aj vaši vojaci pri Caesarovi. V automate môžeš mať granáty aké si tam dáš, tak isto ako pri Caesarovi ti to tam "maník" podá. Ale ty si "expert", ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak isto a viacej budú "šaškovať" aj vaši vojaci pri Caesarovi.
    V automate môžeš mať granáty aké si tam dáš, tak isto ako pri Caesarovi ti to tam "maník" podá.
    Ale ty si "expert", nebudem sa hádať.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   16:12 04.06.2020

   Z druhé strany, k tomu stačí banka poměrně lehce zaškolených maníků a může se střílet. Dokud se nezačne střílet pozice je skrytá, rychlost palby v první minutě je ok, pak se ...Zobrazit celý příspěvek

   Z druhé strany, k tomu stačí banka poměrně lehce zaškolených maníků a může se střílet.
   Dokud se nezačne střílet pozice je skrytá, rychlost palby v první minutě je ok, pak se nastoupí a jede se do úkrytu než nepřítel vůbec začne střílet.Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  13:46 04.06.2020

  Slováci to zabili rozhodnutím nekoupit L39NG a CSG má své jisté díky podvozkům. Takže těžko hledat hráče co by se pral za jiné řešení.

  Slováci to zabili rozhodnutím nekoupit L39NG a CSG má své jisté díky podvozkům. Takže těžko hledat hráče co by se pral za jiné řešení.

  • Clanek
   14:15 04.06.2020

   Slovensko ted resilo nakup novych cvicnych /cvicne bojovych stroju?

   Slovensko ted resilo nakup novych cvicnych /cvicne bojovych stroju?

   • Nesher
    14:24 04.06.2020

    Neřešilo, ale Itálii také neřešila AEW letadla, ale když se naskytla možnost vyměnit je s Tel-Avivem za Mastery, tak je řešit začala

    Neřešilo, ale Itálii také neřešila AEW letadla, ale když se naskytla možnost vyměnit je s Tel-Avivem za Mastery, tak je řešit začala

    • kazd
     15:30 04.06.2020

     Významně zvažovali nákup L 39NG, ale zrušili to a místo toho opět zgenerálkují svoje letité L39

     Významně zvažovali nákup L 39NG, ale zrušili to a místo toho opět zgenerálkují svoje letité L39

     • tryskac
      15:44 04.06.2020

      V prípade SR a L39NG je problém politika. Súčasný premiér si spravil na ťažení voči Pente politickú kariéru a len ťažko by vysvetľoval akýkoľvek nákup. Navyše, letectvo toho ...Zobrazit celý příspěvek

      V prípade SR a L39NG je problém politika. Súčasný premiér si spravil na ťažení voči Pente politickú kariéru a len ťažko by vysvetľoval akýkoľvek nákup. Navyše, letectvo toho dostalo za posledný čas dosť : C27J, uh60m, f16v.
      Babis je známy svojou naklonnostou voči Francúzsku, hovorí rečou, ponúkal ČR nemocnice (aj ked to Francúzi odmietli, to by bola potupa), preto sa rozhodlo ako sa rozhodlo. Ale najšťastnejší sú Francúzi a vôbec západné zbrojovky - ony práve nepotrebujú aby im v strednej Európe vyrástol silný konkurent s bohatými tradíciami.. Btw. Koľko sa vyrobilo Dan? 700ks?Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      17:11 04.06.2020

      tryskac Už se rýsuje řešení, je to zatím ještě neoficiální a tím pádem i trochu nejisté, ale údajně mají od Penty koupit Aero Omnipol a maďarská státní firma Arzenal. Ale tady by ...Zobrazit celý příspěvek

      tryskac
      Už se rýsuje řešení, je to zatím ještě neoficiální a tím pádem i trochu nejisté, ale údajně mají od Penty koupit Aero Omnipol a maďarská státní firma Arzenal. Ale tady by zase asi vadili ti Maďaři. Holt se vám jeden nezavděčí Skrýt celý příspěvek

     • tryskac
      17:27 04.06.2020

      Nesher, Vítku Č. , to mate pravdu, Slovákom sa nazavdacite :)

      Nesher, Vítku Č. , to mate pravdu, Slovákom sa nazavdacite :)

     • PavolR
      19:47 04.06.2020

      Nesher - ak to bude pravda, tak vadiť budú skôr vám, lebo akonáhle vyvezú výrobné kapacity k sebe (a to nepochybujte, že by urobili), už u vás asi nikto nikdy pilotované bojové ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher - ak to bude pravda, tak vadiť budú skôr vám, lebo akonáhle vyvezú výrobné kapacity k sebe (a to nepochybujte, že by urobili), už u vás asi nikto nikdy pilotované bojové lietadlá vyrábať nebude.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      20:07 04.06.2020

      Pavol Letadlo není puška a ani ty jim (byť mají podporu CUZB) moc zatím nejdou. Maximálně budou prosazovat výrobu nějakých dílů v HU. Ale i to je s otazníkem, chybí jim personální ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavol
      Letadlo není puška a ani ty jim (byť mají podporu CUZB) moc zatím nejdou.
      Maximálně budou prosazovat výrobu nějakých dílů v HU. Ale i to je s otazníkem, chybí jim personální kapacity.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      20:58 04.06.2020

      Nesher - Hovoríme o krajine, v ktorej nie je podstatné, aby to išlo, ale aby mohli prehlásiť, že to majú, že obnovili nejakú dávno stratenú spôsobilosť. Tak to spravili aj v ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher - Hovoríme o krajine, v ktorej nie je podstatné, aby to išlo, ale aby mohli prehlásiť, že to majú, že obnovili nejakú dávno stratenú spôsobilosť. Tak to spravili aj v prípade Hirtenberger Defence Systems. Akonáhle sa zmocnia nejakej kompletnej zbrojárskej firmy, presúvajú to natvrdo k sebe.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      22:55 04.06.2020

      Pavol Už vidím jak bude Omnipol, který narval do projektu NG miliardy z vlastního jen tak přihlížet jak to Maďaři přesouvají někam do Ostřihomi a tím to celé zabíjejí. Kolik je v ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavol
      Už vidím jak bude Omnipol, který narval do projektu NG miliardy z vlastního jen tak přihlížet jak to Maďaři přesouvají někam do Ostřihomi a tím to celé zabíjejí. Kolik je v Maďarsku konstruktérů letadel? Kolik firem schopných vyrobit třeba podvozek? Přesně 0. Pokud do Aera spolu s Omnipolem skutečně vstoupí, což pořád není jisté, tak se Orbán pochválí jaký je geroj, koupí pár NG, možná si vymíní výrobu nějakých jednodušších dílů a tím to zvadne.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      08:29 05.06.2020

      Nesher: Aj Omnipol je možné obalamútiť tým istým, čím množstvo iných firiem - pekelne nízkou DPH a lacnou pracovnou silou, pre ktorú sú legislatívne nastavené priam otrocké ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher: Aj Omnipol je možné obalamútiť tým istým, čím množstvo iných firiem - pekelne nízkou DPH a lacnou pracovnou silou, pre ktorú sú legislatívne nastavené priam otrocké podmienky.

      A nie že by to s tým súviselo, no ľahké lietadlá sa v Maďarsku vyrábajú: https://jogalappal.hu/felderit... Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  12:35 04.06.2020

  To ruční nakládání nabíjecího automatu na Caesaru má kromě nevýhody odkryté obsluhy v palebném postavení také výhodu operativního výběru typu granátu a operativního naskládání ...Zobrazit celý příspěvek

  To ruční nakládání nabíjecího automatu na Caesaru má kromě nevýhody odkryté obsluhy v palebném postavení také výhodu operativního výběru typu granátu a operativního naskládání počtu nábojek. Automat od Evy je naložený předem a nasadit jiný granát ručně ruší výhodu předpřipraveného zásobníku, kromě toho ruční manipulace tam nemá žádné rameno, které s nabíjením pomůže a je pomalejší, údajně 2 rány/min., přitom Caesar má 6ran/min a kapacitu 30 granátů (EVA jen 12, dalších 12 se musí ručně nasázet do zásobníku). Proti tomu Caesar má granáty uložené každý zvlášť a jen na obsluze záleží, který typ granátu na příslušný rozkaz vyndá a nasadí na nabíjecí rameno.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   13:43 04.06.2020

   Na paľbu ručným nabíjaním by vám ale úplne stačila aj ťahaná húfnica. ;-) A EVA vám podľa všetkého nebola vôbec ponúkaná, tak prečo porovnávate s ňou? Osobne by som tento nákup ...Zobrazit celý příspěvek

   Na paľbu ručným nabíjaním by vám ale úplne stačila aj ťahaná húfnica. ;-) A EVA vám podľa všetkého nebola vôbec ponúkaná, tak prečo porovnávate s ňou?
   Osobne by som tento nákup zhodnotil, tak asi tak, že v porovnaní s terajšími DANAmi je to technologicky veľký skok vpred, no logisticky dva kroky vzad.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    15:14 04.06.2020

    Tak EVA má pouze 12 granátů v zásobníku a dobít další je pomalejší než střelba z Caesaru, který má granátů 30.

    Tak EVA má pouze 12 granátů v zásobníku a dobít další je pomalejší než střelba z Caesaru, který má granátů 30.

 • faraonamumu
  12:31 04.06.2020

  Teď už Zuzanu nekoupil nikdo :) Slovenští kolegové si rádi poměřovali pindíky, kdo mám lepší zbrojní průmysl. Takhle umírá poslední trochu konkurenceschopný slovenský zbrojní ...Zobrazit celý příspěvek

  Teď už Zuzanu nekoupil nikdo :) Slovenští kolegové si rádi poměřovali pindíky, kdo mám lepší zbrojní průmysl. Takhle umírá poslední trochu konkurenceschopný slovenský zbrojní podnik.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:52 04.06.2020

   Souhlas. Nad projektem houfnice mohou v Konštruktě zaklapnout desky, bohužel.

   Souhlas. Nad projektem houfnice mohou v Konštruktě zaklapnout desky, bohužel.

  • HEKTOR
   21:02 04.06.2020

   faraonamumu - no celkom to tu čítam pravidelne,ale príspevky kde sme si pomeriavali pindíky o našom/vašom zbrojnom priemysle som tu moc teda nevidel...možno to bude tým,že náš/váš ...Zobrazit celý příspěvek

   faraonamumu - no celkom to tu čítam pravidelne,ale príspevky kde sme si pomeriavali pindíky o našom/vašom zbrojnom priemysle som tu moc teda nevidel...možno to bude tým,že náš/váš "zbrojný" priemysel stojí už za veľké hovno...podobne ako reči o vlastnej zbrojárskej samostatnosti v sr/čr,to je tiež pekný blábol...Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  10:31 04.06.2020

  Nákup Caesaru bude menší selhání č-s spolupráce, ta ale v nákupu zbraní dosud pořádně nezafungovala. Např. když měli Slováci koupit 8x8, vzali místo Scipia radši Patrii, která není ...Zobrazit celý příspěvek

  Nákup Caesaru bude menší selhání č-s spolupráce, ta ale v nákupu zbraní dosud pořádně nezafungovala. Např. když měli Slováci koupit 8x8, vzali místo Scipia radši Patrii, která není zásadně jiná (obojí jsou to postarší krámy ve srovnání s novinkami v oboru). Nyní je trochu neuctivé od české strany, že Zuzaně či Evě nedá ani šanci ve VŘ.Skrýt celý příspěvek

  • stirling
   11:47 04.06.2020

   Slováci nakonec nevzali nic, ale jinak souhlas bral bych EVU i za cenu o málo větší a mírně horších parametrů dostřelu. Frantíci krom pár pušek od nás nikdy nic nepořídí u slováků ...Zobrazit celý příspěvek

   Slováci nakonec nevzali nic, ale jinak souhlas bral bych EVU i za cenu o málo větší a mírně horších parametrů dostřelu. Frantíci krom pár pušek od nás nikdy nic nepořídí u slováků je ta šance mnohem větší... Pak se u AČR diví, že jim lidé nadávají když tohle prostě docvakne i největšímu blbci... Nikdo by nic neřekl, když koupíme od nich třeba Leclerc, ale opravdu je potřeba kupovat houfnice navíc bez automatu....Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    12:00 04.06.2020

    Na druhou stranu, řekli Slováci někdy, že jsou ochotni to nějak kompenzovat? Např. že koupí L 39NG? Bohužel ne. Na tohle totiž musí být dva. Navíc Eva evidentně ve výběru nebyla a ...Zobrazit celý příspěvek

    Na druhou stranu, řekli Slováci někdy, že jsou ochotni to nějak kompenzovat? Např. že koupí L 39NG? Bohužel ne. Na tohle totiž musí být dva.
    Navíc Eva evidentně ve výběru nebyla a Zuzana skončila druhá.
    Prostě se šlo na cenu a politiku.Skrýt celý příspěvek

    • Jan.holovsky
     12:08 04.06.2020

     Docela by mě zajímalo, proč nebyla EVA ve výběru, když bylo kvůli současné situaci jasné, že rozhodující faktor bude cena.

     Docela by mě zajímalo, proč nebyla EVA ve výběru, když bylo kvůli současné situaci jasné, že rozhodující faktor bude cena.

     • Nesher
      12:10 04.06.2020

      Moje spekulace, vybíralo se pouze ze zavedených systémů.

      Moje spekulace, vybíralo se pouze ze zavedených systémů.

     • Jura99
      12:36 04.06.2020

      Tak cena právě mluví proti slovenským dělům.

      Tak cena právě mluví proti slovenským dělům.

     • Scotty
      13:40 04.06.2020

      No nevíme jistě jestli nebyla ve výběru EVA. Bylo uvedeno pouze to že se vybíralo s osmi možností bez bližšího upřesnění.

      No nevíme jistě jestli nebyla ve výběru EVA. Bylo uvedeno pouze to že se vybíralo s osmi možností bez bližšího upřesnění.

     • Nesher
      14:17 04.06.2020

      Scotty Jistě to nevíme, ale vzhledem k tomu, že Metnar sám řekl, že Z2 byla v užším výběru a prohrála to hlavně cenou, tak Eva asi ani zvažovaná nebyla. Podle mě armáda chtěla ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Jistě to nevíme, ale vzhledem k tomu, že Metnar sám řekl, že Z2 byla v užším výběru a prohrála to hlavně cenou, tak Eva asi ani zvažovaná nebyla. Podle mě armáda chtěla zavedený systém.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:33 04.06.2020

      Nesher
      Možná EVA "odpadla" z nějakých důvodů dřív než Zuzana2.

      Nesher
      Možná EVA "odpadla" z nějakých důvodů dřív než Zuzana2.

     • Karlos73
      17:40 04.06.2020

      Ale Metnar môže kecať tieto hlúposti pre davy. Porovnávať Zuzanu 2 s Cesarom, vežový plnoautomatický systém s bezvežovým poloautomatom, a porovnávať ho cenovo. Vy ste tu asi všetci ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale Metnar môže kecať tieto hlúposti pre davy. Porovnávať Zuzanu 2 s Cesarom, vežový plnoautomatický systém s bezvežovým poloautomatom, a porovnávať ho cenovo. Vy ste tu asi všetci padli na hlavu. To je ako požadovať Škodu Kodiaq, v cene Fábie... Chcieť Zuzanu 2 za cenu v ktorej sa hýbu bezvežové poloautoamty, to môže napadnúť len v Čechách. Ak by bolo seriózne výberové konananie, kde by si AČR určila parametre... ale to skôr vyzerá že jediným parametrom výberu bola cena a možnosť podvozku Tatra. Ja sa divím, že ste nekúpili ťahanú húfnicu, tá je ešte lacnejšia , je spolahlivá, nemá sa tam čo pokaziť, a obluhuje ju 6-8 vojakov.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      18:08 04.06.2020

      Karlos73: co se dá dělat, AČR přenechá místo v pořadníku na ten nejlepší dělostřelecký systém jinému zákazníkovi a koupí Caesar.

      Karlos73: co se dá dělat, AČR přenechá místo v pořadníku na ten nejlepší dělostřelecký systém jinému zákazníkovi a koupí Caesar.

     • Karlos73
      19:41 04.06.2020

      Jura99, ale to vôbec netrvdím. Je to o prioritách, čo chce AČR. Historicky ste mali koncept a spôsobilosť kolesovej ťažkej húfnice s vežou a automatickým nabíjaním (viac ako 44 ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99, ale to vôbec netrvdím. Je to o prioritách, čo chce AČR. Historicky ste mali koncept a spôsobilosť kolesovej ťažkej húfnice s vežou a automatickým nabíjaním (viac ako 44 rokov)... a teraz dáte prednosť bezvežovej poloautomatickej húfnici , s väčšou posádkou? Nepríde vám to čudné, na zamyslenie?Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      19:55 04.06.2020

      Scotty Tak jsem měl pravdu, na ČT vojáci potvrdili, že jedním z kritérií byl zavedený systém, novináři to sice přeložili jako "odzkoušený v boji" , ale to přikládám pouze jejich ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Tak jsem měl pravdu, na ČT vojáci potvrdili, že jedním z kritérií byl zavedený systém, novináři to sice přeložili jako "odzkoušený v boji" , ale to přikládám pouze jejich neznalosti.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:56 04.06.2020

      Karlos73: ACR je uživatelem předchůdcem Z2, tudíž víme co bychom získali za ty extra prostředky oproti Cesaru. V tom bude celý ten problém.

      Karlos73: ACR je uživatelem předchůdcem Z2, tudíž víme co bychom získali za ty extra prostředky oproti Cesaru. V tom bude celý ten problém.

     • Nesher
      20:00 04.06.2020

      Karlos
      Povedzte Kefalín, čo si predstavujete pod takým slovom kompromis? :-)
      Jinak ty vojáci budou 4, dnes to na ČT potvrdilo MO.

      Karlos
      Povedzte Kefalín, čo si predstavujete pod takým slovom kompromis? :-)
      Jinak ty vojáci budou 4, dnes to na ČT potvrdilo MO.

     • Flader
      22:12 04.06.2020

      A Caesar s automatom je už niekde zavedený? Či AČR bude mať len to podávacie rameno?

      A Caesar s automatom je už niekde zavedený? Či AČR bude mať len to podávacie rameno?

   • Jura99
    12:05 04.06.2020

    Státem vlastněná Konštrukta bohužel asi neuvažuje obchodně, protože nechat si ujít českou zakázku na 52 houfnic znamená prakticky konec výroby houfnic na Slovensku. Nevěřím, že si ...Zobrazit celý příspěvek

    Státem vlastněná Konštrukta bohužel asi neuvažuje obchodně, protože nechat si ujít českou zakázku na 52 houfnic znamená prakticky konec výroby houfnic na Slovensku. Nevěřím, že si Zuzanu či Evu ještě někdy někdo koupí, jednak zákazníci jako PL, HU či nyní ČR už vybráno mají a jednak tam žádná valná prodejní historie za 30let není. Přitom stačilo zauvažovat v souvislostech, spojit slovenský a český zájem o houfnice, rozdělit výrobu atraktivně pro obě strany, ale především nenasadit zcela nesmyslnou cenu. Nakonec jsem docela rád, že děla dodá renomovaná zbrojovka, že nepůjde o prakticky prototyp jako v případě Evy, ale když už to nebudou Slováci, koupil bych Pzh2000, nikoliv Francouze.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     12:14 04.06.2020

     Nový PzH 2000 je ještě dražší než Zuzana, takže bez šance. Místo rozdělování produkce měli Slováci nabídnout něco na oplátku, Breny, L 39NG..., možností je víc. Ale když to ...Zobrazit celý příspěvek

     Nový PzH 2000 je ještě dražší než Zuzana, takže bez šance.
     Místo rozdělování produkce měli Slováci nabídnout něco na oplátku, Breny, L 39NG..., možností je víc. Ale když to Slovenskou vládu nezajímá, tak se těžko dělá business.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    13:14 04.06.2020

    Platí totéž co u maďarských nákupů v Německu - koupili jsme si politické body ve Francii.

    Platí totéž co u maďarských nákupů v Německu - koupili jsme si politické body ve Francii.

    • Scotty
     13:51 04.06.2020

     Pravda, teď už zbývá jen nákup nějaké výzbroje z Německa. Otázka zní bude to PVO nebo BVP? Pokud chtějí podepsat SHORAD do konce roku musí být už také v podstatě vybráno.

     Pravda, teď už zbývá jen nákup nějaké výzbroje z Německa. Otázka zní bude to PVO nebo BVP? Pokud chtějí podepsat SHORAD do konce roku musí být už také v podstatě vybráno.

     • Nesher
      14:22 04.06.2020

      Reálně se podle mě zvažuje buď NASAMS nebo Barak 8.

      Reálně se podle mě zvažuje buď NASAMS nebo Barak 8.

     • liberal shark
      14:46 04.06.2020

      Tipoval bych to na Lynx :-).

      Tipoval bych to na Lynx :-).

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3