Obrana SR – časť 1

Příslušník 5. Skupiny speciálního určení. / TASR

Na začiatku júla 2014 som v článku Slovenské prešľapovanie na mieste, ktorý bol uverejnený internetovým magazínom Armádní noviny napísal: „V júni roku 2013 vydalo Ministerstvo obrany SR Bielu knihu o obrane. Kým príprava toho istého materiálu trvala Prahe približne rok, Bratislava potrebovala tri roky. Ak by bol výsledok adekvátny dĺžke prípravy, potom by to bolo pochopiteľné. Bohužiaľ, to tak nie je."

Za týmto tvrdením si aj po necelom pol roku stále stojím a som o ňom čím ďalej tým viac presvedčený. Dôvodov je viac a cítim, že je potrebné o nich hovoriť, inak myšlienka Bielej knihy umrie.

Druhá kapitola Bielej knihy o obrane (ďalej iba BKO) s názvom „Bezpečnostné prostredie a výzvy" prináša niekoľko tvrdení, ktoré sú vo svojej podstate správne a platné, no realita a ďalšie kapitoly BKO sa tvária, že sa ich to netýka.

Dobrým príkladom je podkapitola „Bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky" kde sa v bodoch 54 až 57 okrem iného píše:
54) Slovenská republika je svojou geografickou polohou i historickými, kultúrnymi, politickými a ekonomickými väzbami súčasťou euroatlantického priestoru. Hrozby pre euroatlantický priestor (NATO a EÚ) sú považované na základe princípu nedeliteľnosti bezpečnosti aj za hrozby pre Slovenskú republiku.
55) Pravdepodobnosť vzniku rozsiahleho konvenčného ozbrojeného konfliktu v euroatlantickom priestore v predvídateľnej budúcnosti je nízka, úplne ho však vylúčiť nemožno.
56) Vyššiu mieru vojenského ohrozenia Slovenskej republiky v nasledujúcom období predstavujú štáty nerešpektujúce normy medzinárodného práva a realizujúce agresívnu zahraničnú politiku, ktoré zároveň vyvíjajú zbrane hromadného ničenia a raketové technológie schopné zasiahnuť územie Slovenskej republiky a jej spojencov.
57) Pravdepodobné je pretrvávanie a vznik nových lokálnych konfliktov vojenského i nevojenského charakteru mimo euroatlantického priestoru, pričom nemožno vylúčiť ani ich eskaláciu do regionálneho rozsahu.

Ak si to zoradíme podľa miery pravdepodobnosti, potom dostaneme následovné poradie:
1. je vysoko pravdepodobné, že aj naďalej budú vznikať konflikty nízkej intenzity a lokálneho a regionálneho rozsahu,
2. je možné i značne pravdepodobné, že bezpečnosť SR bude ohrozená štátnymi aktérmi, ktorí nerešpektují normy medzinárodného práva a realizujúce agresívnu zahraničnú politiku,
3. je málo pravdepodobné, no nemožno to vylúčiť, že euroatlantický priestor bude zatiahnutý do rozsiahleho konvenčného ozbrojeného konfliktu.

Pri budovaní obrany SR nie je možné sa pozerať na tento zoznam a prideliť prioritu podľa miery pravdepodobnosti. Priorita musí byť pridelená podľa miery ohrozenia štátnej suverenity Slovenskej republiky. A v tomto prípade je potrebné ísť od posledného, tretieho, bodu smerom nahor.

Musíme sa sústrediť na podniknutie takých krokov, ktoré najprv posilnia obranu celistvosti územia SR v prípade rozsiahleho konvenčného konfliktu vysokej intenzity a až následne sa budú zameriavať na eliminovanie hrozieb zo strany neštátnych aktérov v konfliktoch nízkej intenzity.

Bez toho, aby som chcel vyvolávať nejaké xenofóbne nálady alebo zbytočnú paniku, uvediem jeden príklad v súvislosti s geografickým a politickým umiestnením Slovenska a hrozbami pre celistvosť nášho územia.

Slovenská republika v súčasnosti zdieľa hranicu s piatimi štátmi, z ktorých tri sú členskými štátmi NATO. Poľsko, Maďarsko a Česká republika. Dvomi ne-členskými štátmi sú Rakúsko na juhozápade a Ukrajina na východe. Najpravdepodobnejšou osou ohrozenia je teda os z východu na západ.

Ukrajina je od zmeny režimu všetkým iným než stabilným štátom a, po de-facto ruskom anektovaní Krymu a východnej Ukrajiny, s dosť malou nádejou na prežitie v tej podobe, v akej sme ju poznali od rozpadu ZSSR. Či sa ruské chúťky zastavia na Ukrajine, vie asi iba Vladimír Putin. Každopádne ani Rusko a ani Ukrajina nie sú členskými štátmi NATO a je potrebné sa na nich pozerať ako na možné ohrozenie.

Vladimír Putin na začiatku septembra vyhlásil, že ruské jednotky sa dokážu dostať do Kyjeva, Rigy, Tallinnu, Vilniusu, Varšavy alebo Bukurešti za dva dni. Z ruského územia je to do Kyjeva 210 kilometrov, do Bratislavy iba o tisíc viac, ale ako nám dokázali operácie nemeckého Wehrmachtu za 2. svetovej vojny, tisíc kilometrov dokáže moderná armáda prekročiť za niekoľko málo dní.

Povedzme za dva týždne. Toľko času bude mať naša armada, aby sa dokázala pripraviť na obranu nášho územia. Michal Uher vo svojom článku Rusko vs. Česká republika na stránkach magazínu Armádní Noviny napísal.

"Po pádu Kyjeva, hlavního města se dá předpokládat, že odpor na Ukrajině by byl jen sporadický a nekoordinovaný. Jelikož Slovensko také nedisponuje velikou armádou, dá se očekávat obsazení Slovenska během dvou týdnů. Za předpokladu, že postupujícím ruským silám postačí zásobování a doplňování mužstva. Zde už se pozice Ruska komplikuje. Slovensko je členem NATO, takže pravděpodobně dojde k vybudování obranného postavení ve spolupráci se zeměmi NATO. Taková protiakce může ruský postup zastavit nebo minimálně výrazně zpomalit."

Otázkou zostáva, ako veľmi by dokázali slovenské ozbrojené sily spomaliť postup vojsk útočníka. BKO sa k nasadeniu ozbrojených síl v rámci obrany SR vyjadruje veľmi neurčito a nejasne.

"V prípade obrany Slovenskej republiky pred vojenským ohrozením budú, na základe v mieri nepretržite zabezpečovanej a zdokonaľovanej operačnej prípravy územia, vrátane podpory poskytovanej spojeneckým jednotkám na našom území, vytvorené podmienky pre strategickú, operačnú i taktickú výhodu najmä pre rýchle rozvinutie a efektívne pôsobenie OS SR, ako aj ozbrojených síl spojencov proti agresorovi."

Než prejdem k ďalším článkom BKO, ktoré sa týkajú tejto témy, rád by som sa tu zastavil. Rád by som tu upriamil pozornosť na dva kľúčové fakty. Prvým je „v mieri nepretržite zabezpečovanej a zdokonaľovanej operačnej príprave územia". V rámci materiálov dostupných na stránke MO SR a ani v dvoch kľúčových zákonoch - o ozbrojených silách SR a o obrane SR - sa mi nepodarilo nájsť definíciu operačnej prípravy územia.

Pomohol som si teda definíciou dostupnou na stránke českého ministerstva obrany.

„Operační přípravou státního území je souhrn opatření vojenského, ekonomického a obranného charakteru, která se plánují a uskutečňují v míru, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu s cílem vytvořit na území státu nezbytné podmínky pro splnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb obyvatelstva."

Pod súhrnom opatrení obranného charakteru je podľa môjho názoru možné nájsť aj prípravu a budovanie obranných stavieb a zátarasov pre obmedzenie pohybu vojsk agresora. Rovnako je možné do tejto kategórie zahrnúť aj vojenské využitie terénu a terénnych prvkov pre obranné účely. Michal Uher v svojom článku už túto otázku okrajovo predniesol.

„Pokud se zužitkují zkušenosti z osvobozovacích bojů v roce 1944, tak to pro Rusko rozhodně nebude procházka růžovou zahradou. Využití terénu (Tatry) na Slovensku při obraně by se velice kladně projevilo na zpomalení postupu.

Ostatně, přímý postup přes Slovensko, přes Východní Karpaty a Tatry je pouze teoretický. Při teoretickém válečném scénáři Rusko pro útok využije pravděpodobně rovinný terén v Polsku nebo Maďarsku. Avšak i přes Maďarsko musí ruská vojska překonat Východní Karpaty."

Rovnako tak som túto tému otvoril aj vo svojom článku Rusko vs. Visegrád, kde bolo zmienené, že práve členitosť terénu na Slovenku by hrala v náš prospech pri obrane nášho územia. Ale iba za predpokladu, že by útočiace vojská postupujúce v prvej vlne mali za cieľ dostať sa čo najďalej na západ. Pre takto rýchly postup je totiž podstatne výhodnejší terén v Maďarsku alebo v Poľsku, ktorý predkladá podstatne menej prekážok ako ten na Slovensku. Pokiaľ by ich cieľom bola okupácia územia Slovenska, potom sa naše nádeje zmenšujú, no nemiznú úplne.

Aj keď terén v tomto prípade hrá hlavnú úlohu, nie je možné zabudnúť na význam obranných stavieb a opevnení. Predstava, že by Slovensko bolo schopné ubrániť sa vlastnými silami patrí skôr do oblasti sci-fi. Jedinou reálnou úlohou slovenských ozbrojených síl je spomaliť postup jednotiek protivníka natoľko, aby nás jednotky ostatných štátov NATO mohli podporiť, zastaviť postup útočníka a zatlačiť ho mimo nášho územia. Pre splnenie tejto úlohy sú obranné stavby a ich vhodné využitie ideálnym prostriedkom.

Nehovoríme tu o slovenskej verzii Maginotovej línie alebo o opevnení na Československo-nemeckom pohraničí z medzivojnového obdobia. Jedná sa o také stavby, ktoré by nasmerovali postup útočiacich jednotiek do takých oblastí, kde by ich početná prevaha bola eliminovaná a kde by mohli byť jednoduchšie zastavené alebo ich postup aspoň výrazne spomalený. Ak veríme, že doktrinálne princípy sa s technologickým pokrokom menia iba minimálne, potom si z bitky o Termopyly môžeme vziať príklad a použiť ho s podobným výsledkom.

Druhý postreh sa týka zmienky o spoločnej príprave a postupe s jednotkami spojencov v prípade napadnutia. Ak ma pamäť neklame, tak si dokážem vybaviť iba niekoľko málo spoločných cvičení jednotiek OS SR s jednotkami AČR prípadne maďarskými jednotkami. O spoločných cvičeniach s poľskými vojakmi som tuším ani nepočul. O nemeckých, belgických, francúzskych alebo britských jednotkách ani nehovorím.

Čo sa jednotiek USA týka tak správy o cvičeniach s jednotkami Národnej Gardy americkej armády (US Army National Guard, ďalej len ARNG) sa z času na čas objavia v médiách. Keď bola spustená iniciatíva známa pod názvom Operation Atlantic Resolve, jednotky americkej armády, ktoré majú základňu v Európe cvičili v Poľsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Rumunsku a Bulharsku. O Slovensku ako keby ani nevedeli.

Pritom im máme čo ponúknuť - výcvikový priestor Lešť. Pre našich vojakov by išlo o získavanie cenných skúseností a pre cvičiacich zahraničných vojakov zasa možnosť zoznámiť sa s novým prostredím a získať kontakty. Ak by totiž došlo k napadnutiu Slovenska, potom by to boli práve americkí výsadkári zo základní v Taliansku a Nemecku, ktorí by nám boli vyslaní na pomoc.

Problém v tomto prípade sa skladá z dvoch častí. Tou prvou je prístup vládnej administratívy, ktorý sa nás snaží silou-mocou presvedčiť, že z východu nám žiadne nebezpečenstvo nehrozí (a vlastne ani nikdy nehrozilo). Tou druhou časťou je fakt, že až kým prešovský prápor ISTAR nedosiahne stav, keď bude schopný operačného nasadenia, dovtedy slovenské ozbrojené sily nebudú mať jednotku porovnateľnú s prápormi amerických výsadkárov z 173. výsadkového brigádneho uskupenia.

Ale to je téma, ktorá si zaslúži samostatnú úvahu a analýzu.

Záver tohto článku je bohužiaľ pesimistický. Pohľad, ktorý prináša BKO na obranu územia Slovenskej republiky je veľmi nejasný, nekonkrétny a povrchný. Neponúka prístup k problematike obrany štátneho územia a celistvosti, ktorému by bolo možné veriť, že má nádej na úspech.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovenská elitní jednotka 5. PŠU v Afghánistánu

Slovenská armáda má v Afghánistánu v současné době 324 vojáků. Kromě strážných a ženijních jednotek ...

Slovenské letectvo: boj o přežití

Dnes se podíváme na poslední letectvo našeho sousedství, a to slovenské, které je v současné době ...

České letectvo má nový „prezidentský" vrtulník

Jeden ze salonních vrtulníků Mi-8S pro přepravu ústavních činitelů ze stavu 24. základny dopravního ...

GBU-12/16 Paveway II pro české stíhačky JAS-39C/D Gripen

Před časem Ministerstvo obrany ČR oznámilo pořízení 200 kusů přesně naváděné munice PGM (Precision ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Luky
  10:50 23.02.2015

  Anton: Dobrý.
  Jen pro zajímavost - co jsem slyšel od místních, tak velitelem lešanské posádky v osumašedesátým byl Slovák. Pokud se nepletu, bylo tam PL dělostřelectvo. Když ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Anton: Dobrý.
  Jen pro zajímavost - co jsem slyšel od místních, tak velitelem lešanské posádky v osumašedesátým byl Slovák. Pokud se nepletu, bylo tam PL dělostřelectvo. Když přijéchali Rusové a chtěli je odzbrojit a obsadit, tak se naši šprajcnuli, vystrčili laufy a nastala taková ta situace ala tři veteráni (Hrušínský vs Čepek). Ruský velitel to nechtěl hrotit, takže jeho jednotka pak bydlela 3 roky v lese. Slovák si vzal Češku a usadil se v Lešanech.
  Mě hrozně blaží takovéto střípky osobního hrdinství a odporu, které dokládají neochotu spolupracovat... Otázka je, co by nastalo, kdyby byl ruský velitel kretén...on to ale spolknul a jeho jednotka srala v zimě v břízkách :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Anton
  10:22 23.02.2015

  Podľa môjho názoru nehrozí veľmi až tak Ruska hrozba na SR, lebo by to znamenalo vysoko pravdepodobné 3 Svetovú vojnu, krorú ťažko niekto prežije. Počas druhej svetovej cez SR ani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podľa môjho názoru nehrozí veľmi až tak Ruska hrozba na SR, lebo by to znamenalo vysoko pravdepodobné 3 Svetovú vojnu, krorú ťažko niekto prežije. Počas druhej svetovej cez SR ani neplánovali Ruský generali a Ruské veliteľstvo prechádzať. Na SR plánovali prechádzať cez Maďarsko a Poľsko-->Český Tešín. Pozmenili plány až po vypuknutí SNP. Na Východe mali priesmyky zabezpečiť dve Slovenské divízie, ktoré boli nečakane odzbrojené.
  Nemožno ale vylúčiť, že nás napadnú aj spojenci pod neakou zámienkou. Ako to bolo v 1968? ČS armáda bola na danú dobu síce vcelku dobre pripravená a vybavená. Nerátalo sa ale s inváziou spojencov Varšavskej zmluvy a veľkého brata ZSSR. Zámienka sa vždy rýchlo nájde ako aj pozyvatelia, či pozývacie listy. (Hlavná príčina bola hľadanie vlastnej tretej cesty s ľudskou tvárou)
  Ani Amíci nie sú svätý. Ukázali to umelo vyprovokovaní konflikt s Vietnamom. (Hlavný dôvod bol geopolitický zastaviť nástup komunizmu v Ázii)
  Druhá invázia do Iraku. (Zámienka neexistujúce chemické zbrane Hlavní dôvod umelo zosadiť Sadáma, ropa)
  Vstup do Afganistanu (zamienka, vydať Ládina, potrestať tých čo bývalému agentovi CIA, ktorý stál za útokmi v USA, poskytli azyl.)
  Panama (zámienka Noriega pašoval drogy. Geopolitický šlo najmä o Panamský prieplav)
  Až SR nerobí také zásadne strategické chyby ako v 1938 a 1968! V 38 sa zas nerátalo so zradou Británie a Francúzka a Mníchovskou dohodou!
  Nakoniec Hitler pozval Tisa a doslova ho varoval, že ak nevyhlási SR samostatnosť, tak si ho rozdelia Maďarsko a Poľsko! Tiso najviac spoliehal, že SR získa drahocenný čas na prípravu obrany SR, lebo sa Maďarsko s Poľskom a Rumunskom pobijú o Zakarpatskú Rus. Nakoniec nás Maďarsko napadlo a keď prechádzala SR do proti ofenzívy, opäť zasiahol Hitler a donútil SR k prímeriu. Tiso neodhadol. že Hitler geopolitický potrebuje odveliť na Západ 40 divízii a nepotrebuje ich viazať na ČR hraniciach. Nakoniec musela SR odstúpiť časť území Maďarsku a Poľsku.
  V poslednej dobe sú v móde naších veľmoci vyvolanie polarizácie obyvateľstva, farebných revolúcii a následne občianskej vojny.
  Tam vidím najväčšie nebezpečenstvo pre SR. Potencionálne sa dá pod nejakou zámienkou vyvolať historické sváry s Maďarskými menšinami a neprávo s 2 svetovej vojny na obidvoch stranách. S našej najmä Benešové dekréty.
  Ďaľšie nebezpečenstvo hrozí s prepuknutia nepokojov zoo strany Rómskych menšín.
  Tretie nebezpečenstvo môže byť ak v SR zvíťazí nejaký tvrdý zástanca ľavice, alebo vodca presadzujúci tvrdo tretie cesty. Pozrite do akých problémov sa dostalo Maďarsko a Turecko hlásajúce tretie cesty. Turecko si už kupuje aj raketové systémy od Číny, má doložku výhod od Ruska na dovoz embargovaných potravín a ovocia do Ruska. Cez Turecko bude onedlho dovážať SR plyn. Turecko ako člen NATO a asociovaný člen EU koketuje aj vstupom medzi zoskupenie BRICS. V diskusiách na internete v súčasnosti je mimoriadne cítiť polarizácia Slovákov na ProZápadných a ProRuských a zástancov EU, či Euroskeptikov. Tak to začínalo na Ukrajine!

  Aké zásadne ciele pre obranu SR navrhujem?
  Ani nie niečo na štýl mažinotových línii. História konfliktov naznačila, takmer každé statické opevnenia ide prekonať. Samozrejme treba vhodne využiť aj domáci terén a prírodu.
  V konfliktov najviac rozhoduje moderná výzbroj výskum a vývoj. Aby kooperovala ekonomika SR s potrebami armády!
  V USA sa mi páči napríklad založenie DARPY. Je to malá skupina supermozgov, ktorá musí rotovať a nepodlieha úplne byrokrácii.
  Bola založená s obáv pred technologickým a technickým prekvapeniami Ruska (ako vesmírne prekvapenia bývalého ZSSR)
  Má za úlohu prepájať nové technológie smery s ekonomikou a potrebami vojska. Prepájať výskum vývoj, vojsko s ekonomikou. Dočítate sa o nich viacej aj na wikipédiach.
  Na rozpočet SR by ani nebolo veľmi pocítiť založenie takejto malej skupiny, ktorá by vhodne prepájala záujmy ekonomiky a armády s výskumom a vývojom. Naše supermozgy nemusia odchádzať do zahraničia kde pomáhajú vyvíjať moderné technolgie, ktoré neskôr draho nakúpime.
  Nielen kupovať drahé zbrane (najmodernejšie nám aj tak nik neposkytne a tie ostatníé môžu byť onedlho zastaralé), ale ich aj sami vyvíjať a predávať. Ak sa tu spomínala spolupráca s ČR, tam je tiež možný spoločný vývoj napríklad bezpilotných drónov radarov rušičiek robotov a podobne.
  Myslím, že aj naše kyberjednotky sa dohodli na nejakej spolupráci s Pobaltskými štátmi. Na NSA sa nejde veľmi dobre spoľahnúť. Čo som čítal uverejnený zoznam priority s právom k prístupom k materiálom NSA (Číslo jedna boli samozrejme Briti) , tak SR nefigurovala ani do tretej kategórie spriatelených dôveryhodných pre USA štátom.
  Nikdy nemôžme ani vylúčiť vystúpenie SR s NATO a vyhlásenie neutrality. Napríklad link:http://www.peticie.com/peticia...
  Skrýt celý příspěvek

 • 121335
  21:03 05.01.2015

  Zdravým.
  Som tu nový a veľmi sa v problematike nevyznám.

  Dosť sa tu píše o význame terénu, preto ma napadlo či je nutné (v prípade nutnosti) brániť V4 na území V4. Pri pohľade ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zdravým.
  Som tu nový a veľmi sa v problematike nevyznám.

  Dosť sa tu píše o význame terénu, preto ma napadlo či je nutné (v prípade nutnosti) brániť V4 na území V4. Pri pohľade na mapu mi neuniklo že región Zakarpatská (Ukrajina) chránia Karpaty.
  V prípade Ruského útoku na Ukrajinu bude predsa Rusom trvať nejaký čas kým dosiahnu západ krajiny. Za tento čas by mohli armády V4 región obsadiť a vyhlásiť za územie Maďarska či Slovenska. Po takej anexii by bol región chránený NATO?
  Miestny by proti obsadeniu Maďarmi/Slovákmi neprotestovali viac ako proti obsadeniu Rusmi, zvlášť ak je na Ukrajine skutočne protiruská nálada. V4 by získala výhodu vďaka miestnemu terénu a nemusela by stavať obrannú líniu uprostred vlastného územia. Tiež je možné že takéto hranice by bránili sami Ukrajinci (aspoň to čo by pri útoku Ruska z ukrajinskej armády ostalo).

  Ako vravím som tu nový a veľmi sa v problematike nevyznám, tak ma berte s rezervou. A ďakujem za akúkoľvek odpoveď.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  13:02 18.12.2014

  liberal shark

  K Vaším bodům:
  1) Tento argument lze jen těžko zařadit do doktríny. Navíc Finsko není členem NATO a s Ruskem má z historického pohledu nejhorší zkušenosti z jeho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  liberal shark

  K Vaším bodům:
  1) Tento argument lze jen těžko zařadit do doktríny. Navíc Finsko není členem NATO a s Ruskem má z historického pohledu nejhorší zkušenosti z jeho nynějších sousedů. My jsme do NATO nevstupovali před ruskou hrozbou ale jak nadále naši politici tvrdí, by jsme nemuseli vynakládat větší částky na zbrojení.
  2) Vámi zmiňované systémy S-300, S-400 a S-500 nejsou systémy PRO, ale PVO (PVOS). Je to obdoba systémů Patriot. Tudíž označovat tyto systémy jako PRO je chybné. U S-500 jeho vlastnosti možná umožní ho začlenit do PRO. Pokud Rusko vybuduje PRO, tak to není hrozba pro členské státy NATO, USA má také PRO.
  3) Jakékoliv, globální ambice ohrožují druhou stranu, pokud si chce zachovat nezávislost. Zpráva neuvádí globální potenciál NATO jako hrozbu, ale případné posílení NATO, že by získalo světový monopol. A tím přímo by mohlo ohrozit ruskou bezpečnost. Vlastně se uvádí, že by došlo k odstranění rovnováhy, což zdůvodňuje odpor k výstavbě americké PRO v Evropě. Navíc důvody pro ni byly nestabilní státy na Blízkém východu a KLDR. Umístění však nasvědčovalo výhodnou pozici pro monitorování ruského vzdušného prostoru a i dosahovalo k místům, kde se zkouší nové balistické rakety.
  Skrýt celý příspěvek

 • ILoveDaring
  11:58 18.12.2014

  Nesouhlasím s vámi ve všem Luky, ale s několika věcmi souhlasím.
  1. když řeknete cokoliv co není podle USA ideologie jste komunista, agent KGB (i když ta už 20 let neexistuje), ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesouhlasím s vámi ve všem Luky, ale s několika věcmi souhlasím.
  1. když řeknete cokoliv co není podle USA ideologie jste komunista, agent KGB (i když ta už 20 let neexistuje), nebo Rusofil
  2. když řeknete cokoliv co není podle ruské ideologie jste Agent Washingtonu (toho tak zajímá veřejný mínění v ČR), jste naiva, nebo amofil
  Jinými slovy, když se snažíte o rozumný pohled na věc jdou do vás všichni.

  Je pravda, že USA nepotřebuje dalšího silného hráče jako je EU, ale přiznejme si ta by se zničila sama, těma svejma nesmyslama jako globální oteplování.

  Pro Ruskou vládu je to celkem výhodné, ale přináší to i problémy především Ruským občanům, ale také EU, Rusové si nebudou moci dovolit věci z EU, to znamená, že je nahradí jižní korea, čína a obecně BRICS. Takže Rusko a EU prodělá a USA se nic nestane.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  11:35 18.12.2014

  liberální žralok: Tak ono není o čem argumentovat. Máte to v rovině víry a sympatií, tak si to tak ponechte, to je vaše věc.

  Co tu už padlo - USA potřebují slabou Evropu,která ...
  Zobrazit celý příspěvek

  liberální žralok: Tak ono není o čem argumentovat. Máte to v rovině víry a sympatií, tak si to tak ponechte, to je vaše věc.

  Co tu už padlo - USA potřebují slabou Evropu,která se nespojí s Rusy. To se jim daří, vy se radujete s nima, protože máte rádi US hadry, tanky a letadýlka. Rusa už nebavilo dál hrát podle US pravidel, když na něj stejně US pořád jenom tlačí a pomlouvá ho. Orientuje se teď na Asii, jižní Ameriku a JAR. USA použije všechny prostředky globálního nátlaku, aby dostal Rusy na kolena. V Rusku je prý jedno křídlo neoliberálních ekonomů, kteří tím trpí. To jsou ti, co se hodně navázali na západní finančnictví. Kreml prý ale tolik netrpí, protože se pomocí současného stavu bude lépe zbavovat dolarových rezerv. Když prý rubl klesá rychleji než ropa, tak na tom Rusko vydělává. Samozřejmě to nese i problémy, zejména pro obyčejné lidi (ale taky to pomáhá vývozu). Zašlo to ale už tak daleko, že vyhýbka byla přehozena a taková změna prostě bolí. Uvidíme, jak to dopadne...my na tom ale nevyděláme. Kdyžtak to moje povídání označte za komunistickej žvást a můžete se radostně tetelit dál, nechci vám kazit dobrou náladu. Ta je v předvánočním období vzácná :).

  Amerika schválila FEDu další tisk nějakýho toho biliónku, takže by měla vydržet do půlky února nebo tak nějak bez bankrotu. Do tý doby se budou snažit sundat Rusa. Doufám, že jen ekonomicky. Jinak se spolu budeme tetelit společně - nad ohřátým KDčkem. Pokud teda budou.
  Skrýt celý příspěvek

 • ILoveDaring
  10:56 18.12.2014

  Co se týče Rublu, je to vážný problém pro Ruskou ekonomiku, ale ne zas tak zásadní aby se stát rozpadl, desítky států přežily o hodně horší inflace (německá HyperInflace) a jiné, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co se týče Rublu, je to vážný problém pro Ruskou ekonomiku, ale ne zas tak zásadní aby se stát rozpadl, desítky států přežily o hodně horší inflace (německá HyperInflace) a jiné, takže není to taková malichernost jak tvrdí Putin, ale zas ne taková katastrofa jak tvrdí Novinky.

  Problémem Slovenska není to, že neví kam patří, ale nulové výdaje a Obranu (ne Obamu :D) Já jsem velkým zastáncem spojené Česko-Slovenské armády, jen nevím jak by to dopadlo a jak by to bylo uskutečnitelné (dvě ministerstva Obrany). Nejlepší by asi bylo kupříkladu: ČR zajistí stíhací letectvo, slovensko obrněné transpontéry a tanky.
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  09:28 18.12.2014

  Koukám, že logické argumenty se obecenstvu nelíbí, ale protiargumenty schází :-).

  Vraťme se zpátky k tématu článku. Myslím, že i malé OS SR mohou případnému agresorovi důkladně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Koukám, že logické argumenty se obecenstvu nelíbí, ale protiargumenty schází :-).

  Vraťme se zpátky k tématu článku. Myslím, že i malé OS SR mohou případnému agresorovi důkladně zkomplikovat život. Stačí když si vezmou inspiraci od GŠ Švýcarské konfederace v době WW2 (konference na louce Rutli). Moc má ten, kdo má možnost něco zničit :-). Proto se Švýcaři soustředili na obranu alpských tunelů a průsmyků, jako svého nejdůležitějšího assetu, a hrozbou jejich zničení vzali Němcům motivaci k útoku.

  1) V krátkodobém časovém horizontu ztížit agresorovi možnost využití komunikací - zničení mostů přes Dunaj a jeho přítoky, eventuálně i Gabčíkova, zničení tunelů a mostů v horách. I východní Slovensko je plné vodních toků.
  2) Znemožnit agresorovi doplnění zásob z místních zdrojů - zničení zásob PHM a kompatibilní munice, eventuálně i dalších zbraní. Je možné uvažovat i o zničení/evakuaci zásob potravin, ale jen za podmínky současné evakuace civilního obyvatelstva. Agresor si bude muset všechno dopravit z domova.
  3) Ztížit budoucí hospodářské využití (vyrabování) slovenského území - zničit Slovnaft, východoslovenské železárny, hliníkárny, zásobování vodou a potravinami a další klíčové podniky, zejména jejich výrobní zásoby.

  Tak by i jen pár stovek odhodlaných slovenských vojáků mohlo odradit agresora od napadení SR, učinit jeho invazi čistě ztrátovým podnikem, eventuálně mu významně ztížit další postup jak ve směru na západ, tak i sever-jih. Slovensko se mu tak stane nepříjemným kamenem v botě.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marty
  23:43 17.12.2014

  ...koncem 80 let...

  ...koncem 80 let...

 • Marty
  23:24 17.12.2014

  Nemyslim si ze je můj názor ukvapený. Staci si prohlédnout historii ruských kriz. Při krize koncem 90 let se rozpadl SSSR. Při krizi v 98 se téměř odtrhlo Čečensko. A jsem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nemyslim si ze je můj názor ukvapený. Staci si prohlédnout historii ruských kriz. Při krize koncem 90 let se rozpadl SSSR. Při krizi v 98 se téměř odtrhlo Čečensko. A jsem presvedcen ze tuto krizi jiz Rusko jako celistvy stat neustoji. A nemůžu neříct že jim to v koutku duše i nepřeji.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  22:24 17.12.2014

  A ještě bych zde uvedl jednu myšlenku. Rozlišujme pojem Rusové a ruská vláda. Nemyslím si, že jsou Rusové špatní. Spíše bych řekl, že Rusové jsou obětí své vlády. Vlády novodobých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A ještě bych zde uvedl jednu myšlenku. Rozlišujme pojem Rusové a ruská vláda. Nemyslím si, že jsou Rusové špatní. Spíše bych řekl, že Rusové jsou obětí své vlády. Vlády novodobých diktátorů, kteří si hrají na demokracii.

  Bohužel diktátory ovládaná média vytvořila v Rusku matrix. Obyčejní lidé, kteří nemají prostředky na cestování po světě, jsou obětí tohoto stavu. Přejme ruskému národu demokracii a schopné politiky, kteří nebudou okolnímu světu pro strach, ale budou váženými partnery v celospolečenském dění.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  22:17 17.12.2014

  Marty: Dle mého soudu, děláte rychlé závěry. Zítra vystoupí Putin k národu v tiskové konferenci. Vzhledem ke skutečnosti, co je to za člověka, abych spíše řekl: Držme si klobouky.

  Marty: Dle mého soudu, děláte rychlé závěry. Zítra vystoupí Putin k národu v tiskové konferenci. Vzhledem ke skutečnosti, co je to za člověka, abych spíše řekl: Držme si klobouky.

 • cejkis
  22:16 17.12.2014

  petres:Druhá a pro mne zásadní věc je, že při zjevné destabilizaci našeho prostředí ruskými tajnými službami, nebyl nikdo z jejich agentů exemplárně vyhoštěn zpátky do Ruska. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  petres:Druhá a pro mne zásadní věc je, že při zjevné destabilizaci našeho prostředí ruskými tajnými službami, nebyl nikdo z jejich agentů exemplárně vyhoštěn zpátky do Ruska.

  Uvedl bych to do souvislostí. Možnosti českých tajných služeb jsou v tomto velmi omezené a to díky Miloši Zemanovi. V době svého premiérování jeho vláda podepsala navýšení počtů ruských diplomatů. Počty odsouhlasených diplomatů na obou stranách jsou díky tomuto kroku nevyvážené. A jelikož platí pravidlo - při vyhoštění diplomata je recipročně vyhozen diplomat z druhé země, má ČR zásadní problém. Pokud bychom vyhostili všechny ruské legály, uzravřeme diplomatickou misi v celé Ruské federaci. Nicméně i přes tuto nevýhodu, kdy české rozvědky trpí aktivity Rusů, nastaly v minulosti situace, které již byly za čárou a jednoho "diplomata" ČR vyhostila a druhému doporučila, aby se již nevracel.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marty
  20:37 17.12.2014

  Nevím si pomoct. Ale po dnešních událostech s rublem, je velmi velká pravděpodobnost, že si mozme za relativne kratky cas odepsat jednoho nepřítele. Ale zas na druhé straně hrozí i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nevím si pomoct. Ale po dnešních událostech s rublem, je velmi velká pravděpodobnost, že si mozme za relativne kratky cas odepsat jednoho nepřítele. Ale zas na druhé straně hrozí i poměrně velke riziko, že se Rusko nasledne rozpadne na menší kousky. A to riziko vidím především v tom, že se mohou dostat pod vliv Číny, ktera by si tym zajistila nejen surovinovou samostatnost.Navíc by se mohla dostat i k pokročilým zbraňovým technologiím, což urcite není v zaujmu bezpecnosti EU a Usa. Proto si myslim, ze momentalne probíhá velka dilema u jejich čelnìch představitelů jak se k událostem v blízké budoucnosti zachovat. Aby se Čìna neposilila více než by bylo zdrávo.
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  16:11 17.12.2014

  "Podle mě by hned po prvním útoku vyhlásily Orbán, Zeman a Fico neutralitu a vystoupily z NATO, nemůžeme jim to mít za zlé"

  ...no to já bych jim tedy za zlé měl :)

  nebo jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Podle mě by hned po prvním útoku vyhlásily Orbán, Zeman a Fico neutralitu a vystoupily z NATO, nemůžeme jim to mít za zlé"

  ...no to já bych jim tedy za zlé měl :)

  nebo jak to myslíte - vyhlásili by neutralitu HNED po prvním útoku, tedy než by se NATO vůbec stihlo rozhodnout zda sem pošle okamžitě rychlé poz. síly a roje stíhaček z okolních států; nebo HNED po prvním útoku a obávanému vyjádření NATO o nějakém polovičatém řešení "vydržte, v budoucnu to pořešíme"?
  Skrýt celý příspěvek

 • ILoveDaring
  13:50 17.12.2014

  První věc-jsou ochotni nás naši spojenci chránit? Jedno staré přísloví říká: pes který nejvíc štěká nekouše=kdyby byla Francie a UK tak odhodlaná nás bránit, tak ty provokace i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  První věc-jsou ochotni nás naši spojenci chránit? Jedno staré přísloví říká: pes který nejvíc štěká nekouše=kdyby byla Francie a UK tak odhodlaná nás bránit, tak ty provokace i Ukrajinu bez problémů přetrpí, jen by Rusko upozornila, že 5. dodatek stále platí, takže jejich ochota je jako když v roce 1939 napadl Hitler Polsko.

  Druhá věc-Jak je přesvěčid, aby nám pomohli? Když se Rusko, nebo Islamisti, nebo Turecko (taky Islamisti) rozhodnou na nás zaútočit a projedou naši zemi za 2 dny tak nám nikdo nepomůže. Velmi záleží na dojmu který uděláme, kdybychom jejich postup v rámci V4 velmi zpomalili, či zastavily, tak by pomoc zřejmě přišla.

  Třetí věc-Jakou by evropské NATO zvolilo strategii: Ze strategického hlediska by zcela jistě udělalo obranou linii v Německu: Itálie, Rakousko a Švýcarsko jsou neprostupné a tu 400km dlouhou linii by asi udrželi, určitě nebudou držet 2000km dlouhou linii před ČR, jen je otazka jestli by se Rusko nerzhodlo ovládnout jen východ a na celou obranou linii se vybodlo.

  Čtvrtá věc-Bojovali bysme vůbec?-Podle mě by hned po prvním útoku vyhlásily Orbán, Zeman a Fico neutralitu a vystoupily z NATO, nemůžeme jim to mít za zlé, jen je otázka jestli by Rusko a NATO naši neutralitu dodrželo, protože podmínkou Neutrality je silná Armáda.

  Závěrem: Ať se rozhodneme pro jakoukoliv cestu: Obrana s NATO, nebo Neutralita, má to jednoho stejného jmenovatele, musíme mít silnější Armádu (my i Slováci), také bysme měli mít dost munice, aspoň 200 AMRAAMů a 200 Sidewindrů, v případě společných vzdušných sil 300, 400, také by byl zajímavý nákup nových tanků a to společně se Slovenskem, zřejmě Abrams, nebo Leopard II z armádních přebytků. Na rozdíl od EU armády, což je nesmysl by společná Česko-Slovenská armáda byla jistě zajímavou i v tom, že bysme mohli mít něco výkonnějšího než Gripeny (Typhoon, nebo F-35)
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  13:45 17.12.2014

  To Todomatch :
  Nějak se zapomíná na skutečnost, že Majdan byl přímým důsledkem ruského tlaku na Ukrajinu, aby upustila od přibližování k EU. Tento tlak byl vyvozován ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Todomatch :
  Nějak se zapomíná na skutečnost, že Majdan byl přímým důsledkem ruského tlaku na Ukrajinu, aby upustila od přibližování k EU. Tento tlak byl vyvozován prostřednictvím bývalého prezidenta Janukoviče a jeho spolupracovníků, kteří posléze uprchli do Ruska. Takže silový přístup RF vůči Ukrajině existoval dávno před Majdanem. Nelze se tedy divit, že mnoho sousedů RF vidí jedinou záruku vlastní suverenity a bezpečnosti v NATO. Kdyby měli Putin and his boys rozum, tak by nikomu nevyhrožovali a snažili se normálně domluvit na standardních obchodních vztazích.
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  13:38 17.12.2014

  To semtam 09:25 :
  1) Rusové nezmiňují skutečnost, že "přibližování NATO k hranicím Ruska" je přímým důsledkem pocitu ohrožení, které Rusko vyvolává u svých sousedů. A příklady ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To semtam 09:25 :
  1) Rusové nezmiňují skutečnost, že "přibližování NATO k hranicím Ruska" je přímým důsledkem pocitu ohrožení, které Rusko vyvolává u svých sousedů. A příklady Ukrajiny, Gruzie, Moldávie, Finska, Švédska, Estonska atd. dokazují, že tento pocit není neoprávněný. Zaměňují tak (záměrně ?) důsledek za příčinu.
  2) Jak může současně platit, že plánovaná soustava PRO, chránící území členských států NATO, představuje ohrožení pro RF, zatímco existující soustava PRO RF (S-300, S-400, S-500) nepředstavuje ohrožení pro členské státy NATO ? To je přeci evidentní uplatnění dvojího standardu !
  3) Mám snad věřit tomu, že silový potenciál OS RF nemá vůbec, ale vůbec žádné ambice disponovat globálními funkcemi ? Co aktivita ruského námořnictva, programy na stavbu bojových uskupení letadlových lodí, raketových ponorek, dálkového letectva ?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  10:40 17.12.2014

  to semtam? Já bych ji neoznačil jako starou zprávuu (doktrínu), já bych ji označil především jako aktuálně platnou doktrínu. A šlo mi hlavně o to, že není pravda, že Rusko ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to semtam? Já bych ji neoznačil jako starou zprávuu (doktrínu), já bych ji označil především jako aktuálně platnou doktrínu. A šlo mi hlavně o to, že není pravda, že Rusko přitvrzuje kvůli Majdanu apod. tenhle kurz nabralo o mnoho let dřív. Když si vzpomenu jak nám vyhrožovali kvůli radaru a sami si bez váhání zaberou kus území suverénního státu a ještě na něm chtějí rozmístit jaderné zbraně.To by vlastně přiblížili jaderné zbraně Evropě ne? A nejeaderné území učinili jaderným. A mimochodem myslíte, že ta nová doktrína bude vůči západu vstřícnější?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  09:40 17.12.2014

  Vrata

  Skvělé, pokud bychom nakládali výlučně s pravdou a věcmi odborně dokázanými. tak by bylo na světě hned krásně. A u nás by nejspíš odpadlo to rozdělení národa na východ a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vrata

  Skvělé, pokud bychom nakládali výlučně s pravdou a věcmi odborně dokázanými. tak by bylo na světě hned krásně. A u nás by nejspíš odpadlo to rozdělení národa na východ a západ. Lidi by je spíš vnímali možná pomalu stejně a kvalita všeobecného společenského vzdělání by se určitě zvýšila a myslím že ruku v ruce obranyschopnost země.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  09:25 17.12.2014

  Todomatch

  Přesně je tam napsáno toto:
  snaha vybavit silový potenciál Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)globálními funkcemi, jejichž realizací dochází k porušování ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Přesně je tam napsáno toto:
  snaha vybavit silový potenciál Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)globálními funkcemi, jejichž realizací dochází k porušování norem mezinárodního práva, přiblížit vojenskou infrastrukturu členských zemí NATO k hranicím Ruské federace, mimo jiné cestou rozšíření aliance;

  Primární ani sekundární ohrožení nebere zpráva v potaz. Tudíž jeden z mnoha bodů je rozšiřování NATO k Rusku( i když toto není ve zprávě očividně bráno jako primární ohrožení, ale jako důsledek ohrožení který najdete v začátku věty). Berme v potaz dobu kdy toto vzniklo. Když se RF cítila a myslím, že docela právem ohrožena PRO, plánovanou pro střední Evropu.
  Nyní se vytváří nová, tak nemá smysl posuzovat zprávu starou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  09:13 17.12.2014

  to semtam: S výjimkou krátkého období uvolnění po nástupu Jelcina k moci, je NATO ve všech ruských materiálech označeno za primární vojenskou hrozbu (to je pro mě diplomatické ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to semtam: S výjimkou krátkého období uvolnění po nástupu Jelcina k moci, je NATO ve všech ruských materiálech označeno za primární vojenskou hrozbu (to je pro mě diplomatické označení nepřítele). Navíc v letošním roce mluví Putin a Lavrov o nutnosti dalších změn ruské vojenské doktríny, tzn. že chtějí situaci ještě více vyhrotit. Třeba vrátí do svých plánů preventivní jaderný úder. I když slibují že ne. Ale slíbili také Ukrajině, že budou garantovat její uzemní celistvost výměnou za odstranění jaderných zbraní z území Ukrajiny a nejenže žádnými garanty nebyli stali se přímo rozbíječem Ukrajinské celistvosti a anektovali její část a mimochodem už se ozvali, že zvažují rozmístění jaderných zbraní na Krymu, to je absurdní. Ukrajina je výměnou za jistotu svých hranic odstranila a nyní o území přišla a Rusko si tam dá jaderné zbraně svoje. Vážně beze slov.
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  09:04 17.12.2014

  Medion - pochopil jsem vas prispevek jako ironii ale mam dojem, ze si ji Cejkis nezaslouzi. K nicemu z toho, na co narazite Cejkis nenabada, on pouze konstatuje stav veci, i kdyz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Medion - pochopil jsem vas prispevek jako ironii ale mam dojem, ze si ji Cejkis nezaslouzi. K nicemu z toho, na co narazite Cejkis nenabada, on pouze konstatuje stav veci, i kdyz mozna trochu moc pesimisticky (tedy pesimisticky z proevropskeho hlediska - rikam-li proevropskeho, mam na mysli Evropske hodnoty, nikoliv nutne EU). Jako demokrat ( a tudiz logicky v soucasne dobe protirusky naladeny) nemohu podporovat diktaturu byt protiruskou - jedine co lze v ramci demokracie delat je vice reagovat, pokud mozno fakty, na propagandu protivnika. A domnivam se, ze takto to citi rada prozapadnich sympatizantu. Daleko vice lidi touzicich po diktature a rychlem reseni je, zda se, na opacne strane politickeho spektra. Napriklad volici komunistu byvaji do znacne miry rusofilove a soucasne asi 3/4 techto volicu si preje diktaturu.
   
  Uživatel Medion zablokován, za snahu provokovat a rozvrátit diskuzi. Admin
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  08:57 17.12.2014

  Medion
  Ač jsem jasně prozápadní orientace, nevěřím svým očím. Myslíte si, že je správná cesta de fakto přikázat lidem co si mají myslet? Znovu vybudování demokracie u nás po ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Medion
  Ač jsem jasně prozápadní orientace, nevěřím svým očím. Myslíte si, že je správná cesta de fakto přikázat lidem co si mají myslet? Znovu vybudování demokracie u nás po čtyřiceti letech bolševické devastace neznamená přece, že obrátíme znaménka a a budeme dělat to samé, ale na druhou stranu.
  Druhá a pro mne zásadní věc je, že při zjevné destabilizaci našeho prostředí ruskými tajnými službami, nebyl nikdo z jejich agentů exemplárně vyhoštěn zpátky do Ruska. Myslím si, že na jasnou demostraci úmyslu se bránit tomuto rozvracení by naše kontrrozvědka našla desítky případů. Co ale čekám v zemi jejiž prezident se ožere, jak carský důstoník na ruské ambasádě a druhý den málem rozšíří české korunovační klentoty o šavli.

  Tohle je poučné si přečíst:
  http://www.vojenskerozhledy.cz...
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  08:18 17.12.2014

  Medion, k tomu přitvrzení bych nebyl proti, ale nerad bych v ČR i SR viděl výjevy hodné 50-tých let. To by jsme museli zahodit demokracii jako takovou.
  Pokud se mít na pozoru, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Medion, k tomu přitvrzení bych nebyl proti, ale nerad bych v ČR i SR viděl výjevy hodné 50-tých let. To by jsme museli zahodit demokracii jako takovou.
  Pokud se mít na pozoru, tak před manipulací jakéhokoliv zahraničního vlivu. V první řadě se má řešit bezpečnost a blaho ČR a SR. Máme spojence, tak vůči nim dodržovat smluvní spojenectví ale nenechat sebou zametat. Pokud máme nepřítele, tak proti němu brojit. Avšak trochu smysluplně, protože jak víme, nepřátelé zanikaj a zase nový vznikají.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  08:07 17.12.2014

  Todomach

  Jestli že víte poslední rok vydání ruské vojenské doktríny, tak proč nás mystifikujete, že je NATO v doktríně výslovně brán jako ruský nepřítel.

  Todomach

  Jestli že víte poslední rok vydání ruské vojenské doktríny, tak proč nás mystifikujete, že je NATO v doktríně výslovně brán jako ruský nepřítel.

 • Todomatch
  05:28 17.12.2014

  Luky, jaké "... ono to možná Amíkům vyjde a pro Rusy se staneme všichni nepřátelé. To pak budou ti tzv. "prozápadně smýšlející" jásat."? Proč budoucí čas a proč snaha Ameriky? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky, jaké "... ono to možná Amíkům vyjde a pro Rusy se staneme všichni nepřátelé. To pak budou ti tzv. "prozápadně smýšlející" jásat."? Proč budoucí čas a proč snaha Ameriky? Rusko si západ jako nepřítele oficiálně definovalo už před pěti lety samo! Ano už v roce 2010 Medvěděv podpesla dokumenty určující novou vojenskou doktrínu Ruska, ve které jsme my členové NATO označeni za jednoho z hlavních nepřátel. Zajímalo by mne zda má NATO nějaký oficiálné dokument, kde by Rusko označovalo otevřeně za nepřítele? Vždyť Rusko bylo pozorovatelem v NATO a s ohledem na to, bylo zváno jako host na různá cvičení apod. Zlomilo se to až válkou s Gruzií a definitivně teď po anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny. Teď už Rusko nikdo nikam nezve.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  23:41 16.12.2014

  Jasně, media v této zemi má pod palcem ruská rozvědka, stejně tak ratingové agentury rozhodující o bankrotech zemí...

  Ale ono to možná Amíkům vyjde a pro Rusy se staneme všichni ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jasně, media v této zemi má pod palcem ruská rozvědka, stejně tak ratingové agentury rozhodující o bankrotech zemí...

  Ale ono to možná Amíkům vyjde a pro Rusy se staneme všichni nepřátelé. To pak budou ti tzv. "prozápadně smýšlející" jásat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Medion
  23:37 16.12.2014

  Cejkis. A tom to je. Preto by bolo vhodne pritvrdit. A to poriadne. Podozrivych siritelov proruskej propagandy spolu z ich sympatizantmi okamzite sledovat a zaistit a exemplarne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cejkis. A tom to je. Preto by bolo vhodne pritvrdit. A to poriadne. Podozrivych siritelov proruskej propagandy spolu z ich sympatizantmi okamzite sledovat a zaistit a exemplarne ich potrestat aby si dalsi rozmysleli a naucili poriadku. Dalej zaviest totalnu cenzuru na ruske zdroje a aj domace stranky co z nich preberaju info. A to len na zaciatok V dalsich fazach postupne dalej rozvijat predchadzajuce opatrenia a ak by ani toto nestacilo je potrebne este viac zostrit rezim a dalsie represie pri neoblomnych jedincoch, a snazit sa co najviac potlacit dalsie crtajuce sa ohnivka tejto nepriatelskej cinnosti.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  22:52 16.12.2014

  Pánové po přečtení Vašich komentářů si za svým komentářem stojím. Tato společnost je rozdělena na antiami a prozápadně smýšlející. Nejdnotnost občanů SK i CZ v otázce ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové po přečtení Vašich komentářů si za svým komentářem stojím. Tato společnost je rozdělena na antiami a prozápadně smýšlející. Nejdnotnost občanů SK i CZ v otázce geopolitického směřování je alfou a omegou problému bezpečnostních otázek.

  A znovu připomínám, že debata na téma, co armádě chybí je debata od konce.

  Nejprve potřebujeme jasné geopolitické směřování. Jasnou čitelnou a hlavně dlouhodobě stabilní zahraniční politiku. Nikoliv současné rozebrání zahraniční politiky střední Evropy Lavrovem v pořadí odpovídající energetické závislosti. Po získání energetické nezávislosti, kterou rovněž nemáme a soudě dle většiny politiků SK a CZ ani nechceme, potřebujeme ekomickou realitu nikoliv směřování k bankrotu a teprve poté se můžeme bavit na téma armáda a její vybavení.

  Pokud budete mít odpovídající moderní armádu. K čemu Vám bude, když Rusko bude schopno položit dodávky ropy a zemního plynu ? K čemu Vám bude, když většina populace bude ovlivněna mediální masáží organizovanou ruskou rozvědkou a bude chtít opak než politická reprezentace ? K čemu Vám bude armáda, když změna úrokových sazeb rateingových společností uvrhne tuto zemi do chaosu bez možnosti zaplatit výdaje na obranu ?
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  20:03 16.12.2014

  to leviathan : Nemyslím, že by NATO určovalo, jako jednotky mají jednotlivé členské státy budovat. NATO není Varšavské smlouva. Je na každém členovi, co si postaví a co nabídne pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to leviathan : Nemyslím, že by NATO určovalo, jako jednotky mají jednotlivé členské státy budovat. NATO není Varšavské smlouva. Je na každém členovi, co si postaví a co nabídne pro společnou obranu.
  Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  19:51 16.12.2014

  Semtam : "podhuri" Vysokych Tatier je po kalamitnej vychrici uplne hole - odlesnene. Vysoke Tatry proste nemaju ziadnu vojensku hodnotu. Samozrejme ostatne hory - obe Fatry, Choc, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Semtam : "podhuri" Vysokych Tatier je po kalamitnej vychrici uplne hole - odlesnene. Vysoke Tatry proste nemaju ziadnu vojensku hodnotu. Samozrejme ostatne hory - obe Fatry, Choc, Zapadne Tatry , Vtacnik, Nizke Tatry, Polana, Rudohorie ... ALE otazkou stale je ,ako sa daju vyuzit hory v podmienkach moderneho elektronickeho boja.
  Skor s tebou suhlasim, ze na asymetricky boj su ovela vhodnejsie vacsie mesta kde sa bojovnik moze v sekunde startit medzi civilmi.
  Osobne sa nazdavam, ze v sucasnych podmienkach OS SR je vojenske spravodajstvo jedina zlozka, ktoru je mozne budovat bez nejakych miliardovych nakladov a je to jedina zlozka, ktora je schopna zohrat v pripade konfliktu aku taku hodnotnu ulohu. Inak su OS SR v troskach a v podstate plnia ulohu strazenia skladov techniky, ktora je aj tak na pokraji pouzitelnosti.
  ALE zasa, pokial od nas NATO chce iba vojensku policiu, par zenistov, par chemikov, 5.PSU, novy prapor ISTAR ... tak naco vyhadzovat peniaze na OT ci BVP???
  Skrýt celý příspěvek

 • wlko
  18:09 16.12.2014

  Ja osobne nemyslím že by OSSR v tomto stave predstavovali nejakú obranyschopnú silu. Technika je vo väčšine prípadov zastaralá a čo sa týka personálu tak tam to tiež nieje žiadna ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja osobne nemyslím že by OSSR v tomto stave predstavovali nejakú obranyschopnú silu. Technika je vo väčšine prípadov zastaralá a čo sa týka personálu tak tam to tiež nieje žiadna sláva. Drvivá časť vojakov nastúpila do služby v ozbrojených silách iba kôli sociálnemu zaisteniu a možnosti urobiť dobrú kariéru a nie z nejakého vlasteneckého nadšenia. Takže v prípade vážnejšieho ohrozenia by sa asi ani nepokúšali brániť (ono by im k obrane ani nikto pravdepodobne nevydal rozkaz )

  Ak sa bavíme o potencionálny hrozbách pre SR tak by bolo namieste spomenúť našich južných susedov kedže vzťahy niesú moc štandardné a hlavne je tu 10%-ná madarská menšina takže veci sa môžu v priebehu pár rokov veľmi skomplikovať.

  čo sa týka hôr tak tatry sú viac menej nepoužiteľné ale zbytok územia SR je zvlnený a zalesnený takže ten by sa dal pre obranu použiť lepšie. V tejto súvislosti by bolo žiaduce aby sa prestal klásť taký dôraz na ťažké mechanizované jednotky ale sformoval by sa útvar ľahkej pechoty ktorá by sa výraznejšie špecializovala na boj v horách.
  Skrýt celý příspěvek

 • Bajkal
  07:56 16.12.2014

  Blake: Je mi ľúto ale zrejme ste mimo témy čo týka reakcie na môj príspevok,neviem kde som obhajoval Sovietov a kde som spomínal vraždenie slovenského obyvateľstva nemcami? Prosím ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blake: Je mi ľúto ale zrejme ste mimo témy čo týka reakcie na môj príspevok,neviem kde som obhajoval Sovietov a kde som spomínal vraždenie slovenského obyvateľstva nemcami? Prosím Vás prečítajte si môj príspevok ešte raz a pochopíte,že som opisoval svedectvo príslušníka čs.paradesantnej brigády,ktorý mi rozprával o popravách sovietskych civilistov nemcami.A o provokáciách USA alebo Ruska je zbytočne polemizovať,faktom ale ostáva že v plánoch NATO je ako hlavné Európske bojisko určené územie štátov V4,nerobme si ilúzie ale ako jedna tak ani druhá strana nás šetriť nebude.K autorovi článku;za tým výrokom si stojím a mám to potvrdené od dôstojníka OS SR že jedinou bojaschopnou jednotkou na Slovensku je 5.pluk špeciálneho určenia bohužiaľ.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  07:54 16.12.2014

  leviathan

  Souhlas ohledně použití Tater. Vyrůstal jsem na horách, v těch co má ČR nejvyšší. Nedokážu si představit partyzánskou činnost v zimním období. Ta by byla rychle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  leviathan

  Souhlas ohledně použití Tater. Vyrůstal jsem na horách, v těch co má ČR nejvyšší. Nedokážu si představit partyzánskou činnost v zimním období. Ta by byla rychle zlikvidována ať počasím či cizími vojsky. V letních měsících se nižší polohy hor již dají využívat. A to vícenásobně platí pro Tatry. Ale pro asymetrický boj se nutně nemusí užívat horské prostředí. Může se uplatnit, kde terén je aspoň z menší míry členitý. Můžou to být lesy, města, pahorkatiny a různá vhodná místa. Boj přímo v horách by byl jen okrajovou záležitostí. Takže Češi nemyslí nějaké eskapády na Lomnickém štítu, ale spíš v podhůří. Někteří, se samozřejmě najdou a i někteří Slováci berou Tatry jako svůj strategický bod, i když je pravdou, že jsou to ti, co je viděli nejblíž z dálky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  07:52 16.12.2014

  pro Jecchus:
  měl jsem možnost osobně se bavit s lidmi, kteří byli přítomni na jednáních k přípravě smluv týkajících se radaru v Brdech - nebyli to žádní levičáci, ale tohle prý ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Jecchus:
  měl jsem možnost osobně se bavit s lidmi, kteří byli přítomni na jednáních k přípravě smluv týkajících se radaru v Brdech - nebyli to žádní levičáci, ale tohle prý byla síla...ta arogance, absolutní nevůle ke kompromisům, nadřazenost a sebestřednost US strany...dost se jim ulevilo, když to celé padlo

  Je to takový US prstíček, ale hned vám strčí kanadu do dveří, za ní jede kamion s konťákem a ejhhle on má i návěs a vlastně jede na vagónu, jejda je to celej vlak...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  07:46 16.12.2014

  Jecchus, Nemo: Angličané (a Francouzi) skutečně prohlásili, že se necítí být vázáni mnichovskou dohodou, jelikož ji Němci také nedodrželi po 15.3.39. Impulsem k tomuto prohlášení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jecchus, Nemo: Angličané (a Francouzi) skutečně prohlásili, že se necítí být vázáni mnichovskou dohodou, jelikož ji Němci také nedodrželi po 15.3.39. Impulsem k tomuto prohlášení bylo vyhlazení Lidic. Takže nejspíš i bez Rusů by ČSR byla obnovena v původních hranicích z roku 1937. Rusové mají jinou zásluhu (kromě nemalého podílu na porážce Německa), a sice, že Stalin byl hybnou silou k vystěhování celé německé menšiny z ČSR. Dnes je tento krok sice vnímán rozporně, ale bylo to potřeba, i když ČSR přišla o část "schopných" obyvatel a nahradila je méně "schopnými" ze všech koutů východu.
  Jinak k tématu článku. Podobný článek je v současné realitě zbytečný. OS SR existují spíše jen na papíře, s obranou nikdo pořádně neví jak a kde by začal a rovněž téměř neexistuje vojenská tradice. Teoretická přítomnost vojsk NATO na slovenském území je vnímána téměř jako vpád nepřítele (!). V první řadě by tu měl být článek, kde vzít cca 10mld. € na základní přezbrojení OS SR a až potom teoretizovat, že se ubrání nepříteli. Jednou je jasné, že spojenci mohou pomoct s obranou, ale pokud se napadený sám nepostará v rámci svých možností, nikdo cizí se nepřetrhne, případně si z cizího území udělá vhodný prostor pro "rozhodující" bitvu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jecchus
  23:52 15.12.2014

  Luky: "jedná se například o legislativní rámce US přítomnosti (vůbec se s tím nemažou, kdo o tom něco ví zblízka, zhrozí se)."

  Co tím, prosím vás, máte na mysli? Moc tomu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky: "jedná se například o legislativní rámce US přítomnosti (vůbec se s tím nemažou, kdo o tom něco ví zblízka, zhrozí se)."

  Co tím, prosím vás, máte na mysli? Moc tomu nerozumím, resp. si mohu jen domýšlet s rizikem nepochopení vámi sdělovaného.

  Ještě bych chtěl poprosit o alespoň nastínění toho vědění něčeho. Myslím, že je trochu nefér takové to argumentování něčím fakticky vůbec nevyřčeným (i když je tento typ "argumentace" velmi rozšířený v internetových diskuzích")...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jecchus
  23:45 15.12.2014

  Nemo:

  Pokud vím, tak Británie označila mnichovskou dohodu za neplatnou (nikoli však za neplatnou od samého počátku, narozdíl od našeho výkladu) na základě událostí z března 1939 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nemo:

  Pokud vím, tak Británie označila mnichovskou dohodu za neplatnou (nikoli však za neplatnou od samého počátku, narozdíl od našeho výkladu) na základě událostí z března 1939 s ohledem na její porušení ze strany Nemecka - právní odůvodnění. Politicky k tomuto stanovisku ale došli až na základě tlaku (dá-li se ta aktivita nazvat za daných podmínek tlakem) čs. exilové vlády v Londýně, podpořeném likvidací R. Heydricha. Nevím, co s tím má společného SSSR, který primárně vždy důsledně a často nevybíravě prosazoval své vlastní zájmy (což ovšem není nic zvláštního). Rozhodně bych ze Stalinova SSSR nedělal nějakého anděla dobra, kterému jde nezištně o obecně blaho a mezinárodní "spravedlnost". Tvrdě si prosazovali svou, a to i na úkor ostatních, slabších.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jecchus
  23:31 15.12.2014

  cejkis: " Podmínky pro občanskou válku by zde vznikly v podstatě během měsíce."

  Toto by určitě stálo za přemýšlení. Mám pocit, že ať se jedná o téměř jakékoli téma (Východ x ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cejkis: " Podmínky pro občanskou válku by zde vznikly v podstatě během měsíce."

  Toto by určitě stálo za přemýšlení. Mám pocit, že ať se jedná o téměř jakékoli téma (Východ x Západ, Zeman x Schwarzenberg, zaměstnanci x OSVČ, staří x mladí, se šípkovou x se zelím atd. atd.), tak se společnost vždy rozdělí na dva relativně srovnatelně zastoupené a téměř nesmiřitelné tábory (o velikosti v intervalu cca. 40 - 60%).

  Politická reprezentace pak na rozpor v názorech těchto táborů často hraje a rozdmýchává ho (někdy dokonce i cíleně vyvolává (!) ) za účelem dosažení politického (resp. volebního) zisku. Přijde mi to jako dost nebezpečná a krátkozraká hra s ohněm, která se do budoucna v případě velkých problémů může šeredně nevyplatit (aktuálně naštěstí v souhrnu žijeme v +/- bezproblémových podmínkách - válka zcela bezprostředně snad nehrozí, máme co jíst, elektřina jde, voda teče, zdravotnictví funguje, důchody se vyplácí, daně se platí...).
  Ještě, že jsem ty hospodský remcalové, jinak se to tu snad už řeže navzájem...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:48 15.12.2014

  Jen drobnost ohledně zamaskované tváře vojáka – identita příslušníků speciálních sil podléhá taktickému utajení, není to nic divného, funguje to tak všude. Své o důvodech ví ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen drobnost ohledně zamaskované tváře vojáka – identita příslušníků speciálních sil podléhá taktickému utajení, není to nic divného, funguje to tak všude. Své o důvodech ví kupříkladu SAS. Stačí si dohledat problémy, které měli někteří její příslušníci po prozrazení identity.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  22:45 15.12.2014

  Ha, to je zase debata. Ale jen tak pro osvěžení - nebýt sovětského Ruska tak v nejlepším případě po válce by zůstal český stát zhruba v nynější podobě (ve vizi USA) a v horším v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ha, to je zase debata. Ale jen tak pro osvěžení - nebýt sovětského Ruska tak v nejlepším případě po válce by zůstal český stát zhruba v nynější podobě (ve vizi USA) a v horším v okleštěném stavu po Mnichovu (britská vize). Jediný Rusové se jednoznačně postavili za Benešovu snahu udržet stát v podobě předválečné. A nebýt nás tak je Slovenský štát na straně poražených.
  Podle jisté ukřičené a medializované menšiny to vypadá že byli pánové Zeman a Fico zvoleni náhodou a jsou dílem nenáviděni a dílem trpěni. Ale naštěstí tomu tak není.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  22:16 15.12.2014

  pro cejkis: vaše důvěra ve výroční zprávy a průzkumy veřejného mínění je dojemná...bohužel je ale pár US vlastností, které z té zdrženlivosti "nechápajících" českých občanů dělají ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro cejkis: vaše důvěra ve výroční zprávy a průzkumy veřejného mínění je dojemná...bohužel je ale pár US vlastností, které z té zdrženlivosti "nechápajících" českých občanů dělají ctnost a moudrost - jedná se například o legislativní rámce US přítomnosti (vůbec se s tím nemažou, kdo o tom něco ví zblízka, zhrozí se) a pak ještě o čím dál větší afinitu US velení k false flag operacím - obojí je ve výsledku rizikem pro ČR

  Prostě pánové, kdo je rusofob a propadl mediální masírce, tak bude mít vždy jasno odkud přichází hrozba a bude vítat posilovaní US přítomnosti.
  Kdo to tak nemá, cítí to jinak a nemáme šanci se shodnout.

  Mým názorem je :US základny na našem území nebrat. Mě Amíci vůbec nevadí na osobní úrovni. Ať se s nima naši vojáci sbližují na misích, ať si prohlubují vazby. Ale jakmile sem začnou něco tlačit, tak prrr a "NO GO".
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  21:32 15.12.2014

  Myslím, že je zde celý problém obrany popisován od konce. Základním problémem je skutečnost, že Češi ani Slováci neví do jaké sféry vlivu chtějí patřit. Podmínky pro občanskou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že je zde celý problém obrany popisován od konce. Základním problémem je skutečnost, že Češi ani Slováci neví do jaké sféry vlivu chtějí patřit. Podmínky pro občanskou válku by zde vznikly v podstatě během měsíce.
  Útok ruské armády je naprosto zbytečný. Stačí operace ruské rozvědky na ovlivňování veřejného mínění a podpora proruských politiků. Češi si dobrovolně zvolili proruského prezidenta ačkoliv měli informace, že je financován z ruských zdrojů a jeho reputace z minulosti je naprosto otřesná. Češi skadovali proti US radaru ačkoliv protiruské oddělení BIS ve výročních zprávách uvádělo informaci a ovlivńování veřejného mínění ze strany ruské rozvědky.
  Až si Češi a Slovánci uvědomí do jaké sféry vlivu chtějí patřit a začnou podle toho vybírat své politické reprezentanty, tak teprve poté má smysl začít řešit schopnosti armády.
  Skrýt celý příspěvek

 • J.D.
  20:32 15.12.2014

  -Pritom im máme čo ponúknuť - výcvikový priestor Lešť. Pre našich vojakov by išlo o získavanie cenných skúseností

  tak na něco takovýhleho sem dost alergický, omlouvám se jestli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  -Pritom im máme čo ponúknuť - výcvikový priestor Lešť. Pre našich vojakov by išlo o získavanie cenných skúseností

  tak na něco takovýhleho sem dost alergický, omlouvám se jestli někdo nesouhlasí ale copak sme byli snad za komunistů opice nebo co?? Narážim na to furt dokola i v jiných článcích a dost mi to hýbe žlučí... nevim proč bychom se měli učit od jiných když jsme to taky dělali dobře a to sakra dobře, jenže díky naším vládám nemájí naše armády (AČR, OSSR) tolik prostoru jako Rusové nebo Američani. Mít jen stejné nebo klidně i horší, ale přesto obstojné, financování armády tak by nebyli potřeba žádné jednotky US Army někde poblíš... jenže to bycho museli mít jednou svoji hlavu a ne se furt někomu cpát do zádi
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  20:26 15.12.2014

  z.a.p.
  pochvala za připomínku historie. R-U (tedy přesněji R) na lehké pěchotě stavělo svoji armádu a mělo pro ni asi nepropracovanější taktiku. Přesto boje v Karpatech moc ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p.
  pochvala za připomínku historie. R-U (tedy přesněji R) na lehké pěchotě stavělo svoji armádu a mělo pro ni asi nepropracovanější taktiku. Přesto boje v Karpatech moc nezvládali.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  20:22 15.12.2014

  Jedna připomínka, co se týká terénu Slovenské republiky. Je z podivem, že OSSR hornatý terén nezohledňují ve své struktuře jednotek (a strategii). Chybí mi tam jednotka určená pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jedna připomínka, co se týká terénu Slovenské republiky. Je z podivem, že OSSR hornatý terén nezohledňují ve své struktuře jednotek (a strategii). Chybí mi tam jednotka určená pro boj v horském terénu v rozsahu 21. brigády podhalských střelců na druhé straně Tater (když porovnám poměr hornatého území na Slovensku a v Polsku i při omezených slovenských možnostech to vidím jako chybu hodnou napravení).
  Druhá věc tu již zazněla - u NATO není žádné oni. My jsme NATO a podle toho jak se členské země budou chovat, takové bude. Když budeme všichni černí pasažéři, NATO nic nevyřeší, protože Američani se na ten nezodpovědný zbytek vykašlou. Nebudou za nás (vč. Slovenska) tahat kaštany z ohně, když nemáme vůli se bránit.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  20:10 15.12.2014

  Mala lekce historie (muj oblibeny predmet zajmu) - boje v Karpatech na podzim r.1914, tedy presne pred 100 lety.
  http://www.valka.cz/clanek_127...

  A vskutku, nepritelem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mala lekce historie (muj oblibeny predmet zajmu) - boje v Karpatech na podzim r.1914, tedy presne pred 100 lety.
  http://www.valka.cz/clanek_127...

  A vskutku, nepritelem bylo tehda - Rusko. Jak to nase strana zvladla? Ne prilis dobre, presto ze hornaty teren mel byt pro nas (R-U armada) vyhodou.
  Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  19:24 15.12.2014

  Hornaty teren Slovenska by som vobec neprecenoval - OSSR nemaju ziadnu horsku jednotku, a ziadna zo sucasnych bojovych jednotiek nie je cvicena na boj v horach. Okrem 5.PSU, to je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hornaty teren Slovenska by som vobec neprecenoval - OSSR nemaju ziadnu horsku jednotku, a ziadna zo sucasnych bojovych jednotiek nie je cvicena na boj v horach. Okrem 5.PSU, to je ale ekvivalent vasej 601.skss - to nie je konvencna bojova jednotka.
  Hory prinasaju neriesitelne logsiticke problemy - komunikacie, sklady, ochrana pred bomradovanim, spolupraca s obyvatelstvom ...atd atd.
  Uplne usmevna je predstava boja vo Vysokych Tatrach :D :D prosim vas ... to je sci-fi -- jednako vam tam nikto nepovoli vycvik (uz chcem vidiet ako Amici cvicia v Yellowstone), jednako tam neexistuju absolutne ziadne moznosti logistiky, uzemie je neobyvane a pocas vacsiny roka je tam sneh a kosa, ALE hlavne .... NIE JE zalesnene --- zo vsetkych slovenskych hor su prave Vysoke Tatry na vojnu absolutne nepouzitelne, ostatne tak ako vzdy v dejinach ... vo Vysokych Tatrych sa NIKDY nebojovalo.
  Posledne bojove operacie na uzemi SR ukazali v plnej nahote, ako sa bojuje v horach --- zial ukazali to nemecke jednotky ... slovenske absolutne nevedeli vyuzivat horsky teren - zatarasili udolie, ale neobsadili okolite kopce !!! cez ktore ich Nemci obisli ... slovenske hory nie su nepreniknutelne, to je nejaka zazita ceska predstava .. su to kopce prespikovane horskymi cestami, dnes sa da nakladakom dostat na Chopok, po hrebeni Fatry sa prehanaju Tatrovky. Dnes, ked maju armady k dispozicii termokamery, detektory elektromagn. ziarenia a pod. sa vela vyhod vojny v horach straca.
  Problem asymetrickej vojny v SR proti ruskej okupacii tu uz bola spominana - nechut obyvatelstva ... bez podpory obyvatelstva asymetricku vojnu viest nemozete. Ta by bola mozna v pripade konfliktu s Madarmi, (mozno s Poliakmi) ale nie s Rusmi.
  OS SR - sa skladaju z dvoch brigad - tak isto ako ACR - jedna ma byt zalozna, druha bojova. Su v zlom stave - to je pravda - ale u nas sa vari z nicoho. To malo co mame a co sa nerozkradne ide primarne do 5.PSU a noveho praporu ISTAR. Plus sa kupuju nove radary, Spartany a prenajmeme Gripeny ... nasledne sa nakupia vrtulniky ... proste SR nema peniaze na prezbrojenie armady.
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  18:53 15.12.2014

  Semtam,
  Myslel som hlavne na ten "incident" s vojnovymi lodami smerujucimi k Australii pocas summitu, nic sa v podstate nestalo, ale neviem si pomoct, mne to prislo ako celkom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Semtam,
  Myslel som hlavne na ten "incident" s vojnovymi lodami smerujucimi k Australii pocas summitu, nic sa v podstate nestalo, ale neviem si pomoct, mne to prislo ako celkom zbytocne eskalovanie a zhorsovanie vztahov.

  Samozrejme, druha strana to robi taktiez, netvrdim, ze nie, len som chcel akosi vyvratit prispevok uzivatela Bajkal, v ktorom jasne prehlasil, ze ruske harasenie zbranami neexistuje, pretoze existuje.

  Ukrajina je samozrejme iny pripad, byt Rusko, tiez reagujem na vznikajuci konflikt zvysenim ostrahy.
  Rovnako som schvalne nespominal nedavne testy balistickych rakiet, ktore niektori jedinci radi pouzivaju ako argument, ze Rusko provokuje, kedze tie testy boli planovane dlho dopredu.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:02 15.12.2014

  Blake

  Ono to harašení zbraněmi po světě je trochu přehnané. Zmiňujete samoúčelné přesouvání vojsk hranicím druhé země. Nějak jste opomněl, že v té druhé zemi běží občanská ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blake

  Ono to harašení zbraněmi po světě je trochu přehnané. Zmiňujete samoúčelné přesouvání vojsk hranicím druhé země. Nějak jste opomněl, že v té druhé zemi běží občanská válka. A takhle by reagoval každý stát.
  Co se týče letadel RF, tak zprávy, které k nám přicházejí jsou spíše bulvární povahy.
  http://www.novinky.cz/zahranic...

  Je pravda, že se jejich aktivita zvýšila, ale nemůžem vyloučit, že z druhé strany tomu tak není.

  Žádná okupace nepřináší nic dobrého, ale jestli chcete uvedu příklad Abcházie a Jižní Osetie, kde mohou Rusum líbat ruce, že je ochránili před Gruzií. V tomhle případě se nejedná o okupaci v pravém slova smyslu. A problematiku Kavkazu nechci přenášet k nám.
  Skrýt celý příspěvek

 • mat.kan
  17:41 15.12.2014

  Vďaka za článok. Pripomenul mi ako pozoruhodne členstvo SR a ČR v NATO koreluje s postupným vyprázdnovaním ozbrojených síl a limitáciou základných schopností potrebných k obrane ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vďaka za článok. Pripomenul mi ako pozoruhodne členstvo SR a ČR v NATO koreluje s postupným vyprázdnovaním ozbrojených síl a limitáciou základných schopností potrebných k obrane územia.

  Kritika BKO mi ale príde trochu plač na nesprávnom hrobe. BKO má byť základný koncepčný dokument ozbrojených síl. Ako taký nevyhnutne musí byť neurčitý a abstraktný. Rozpracovať koncepty a prístupy načrtnuté v BKO je úlohou ďalších dokumentov. Teda s kritikou v článku súhlasím ale problem nevidím ani tak v BKO ale vo fakte, že leží ladom ako osamelý ostrov.

  Inak ako už bolo zmienené v diskusii vhodný terén je nemalé plus. Musí ho ale kontrolovat patrične vycvičená, vyzbrojená a motivaná armáda, čo výzva sama o sebe aj bez scenára obrany voči rozsiahlej invázie na štýl WWII.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  17:33 15.12.2014

  Ondrej Rajkovic: Výrok "Slovenská armáda v súčasnej dobe má kapacity a výzbroj ktorá je dostatočná na ochranu jedného okresu po dobu jedného týždňa." je naopak velmi přesný až ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ondrej Rajkovic: Výrok "Slovenská armáda v súčasnej dobe má kapacity a výzbroj ktorá je dostatočná na ochranu jedného okresu po dobu jedného týždňa." je naopak velmi přesný až optimistický. Při stavu ozbrojených sil by postup nepřítele připraveného na hranici nebyl nejspíš odlišný od roku 1968, tedy obsazení by trvalo řádově hodiny. Rozdíl je pouze v tom, že tenkrát byla armáda silná, ale nedostala rozkaz, dnes by nebylo rozkaz vydat komu a výsledek by byl stejný. Odpor OS SR by nejspíš vůbec nebylo možné zaregistrovat, skutečně připraveno k boji je jen pár stovek vojáků a je velká otázka, jestli by velení a vedení státu vůbec vydalo nějaké rozkazy.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:26 15.12.2014

  Ondrej Rajkovic

  Ba naopak konvenční armáda, se hodí pro střed dvou (nebo i více) zhruba stejně silných armád. A výtečně se hodí pro invazi. Pokud je nepřítel mnohonásobně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ondrej Rajkovic

  Ba naopak konvenční armáda, se hodí pro střed dvou (nebo i více) zhruba stejně silných armád. A výtečně se hodí pro invazi. Pokud je nepřítel mnohonásobně silnější než obránce, tak konvenční armáda je jen na škodu pro udržení území. Jediná vyjímka ve světě je Izrael.
  Kdyby dejme tomu třeba Hizballáh nebo Taliban vsadili na konveční vedení boje. Moc dlouho by se při životě neudrželi. I Švýcarsko je si toho vědomo a nikdy nestavělo silnou konvenční armádu.
  Otázka pro Slovensko je, proti komu budou armádu vytvářet. Jestli proti Rusku a podobně silným státům, tak zbývá jen asymetricky vedený boj. Jestli že proti menším nebo středně velkým státům, tak konvence je již na místě.

  A nemohu souhlasit, že Slovensko je ohroženo v poměru západ-východ. Protože se jedná o nečlenské země NATO. Pokud bychom ohrožení takhle vztáhli na ČR, tak jediný kdo není členem je Rakousko. Pokud by se někdy uvažovalo, kdo z našich sousedů může představovat hrozbu pro ČR. Tak Rakousko by bylo na posledním nebo předposledním místě ze všech čtyř.
  Pro zajímavost uvedu Řecko, členská země NATO a nejmenší bezpečnostní hrozbu má z nečlenské Makedonie a největší bezpečnostní hrozbu má z členské země NATO Turecka.
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  17:01 15.12.2014

  O.R.,
  Prave na tu temu ma napadla otazka do plena: Dokazali by sme pri vyuziti horskych oblasti na umiestnenie povedzme delostrelectva ubranit tieto postavenia? A nemyslim teraz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  O.R.,
  Prave na tu temu ma napadla otazka do plena: Dokazali by sme pri vyuziti horskych oblasti na umiestnenie povedzme delostrelectva ubranit tieto postavenia? A nemyslim teraz pozemne - tam by sme urcite vyhodu nasli, alebo aspon teda zmiernenie pocetnej a pripadne technologickej vyhody nepriatela - ale najma proti vzdusnym a balistickym zbraniam.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  16:24 15.12.2014

  Ucel tohto clanku, ako tak pozeram na diskusiu, sa z casti uz naplnil. Otvoril diskusiu o schopnostiach slovenskych ozbrojenych sil branit uzemie SR. K reakciam ktore sa tu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ucel tohto clanku, ako tak pozeram na diskusiu, sa z casti uz naplnil. Otvoril diskusiu o schopnostiach slovenskych ozbrojenych sil branit uzemie SR. K reakciam ktore sa tu objavili by som rad pridal par svojich komentarov.
  Ulohou ozbrojenych sil je branit celistvost uzemia statu, to sa nikdy nebude dat dosiahnut pomocou asymetrickeho sposobu boja. Preto je potrebne, aby stat disponoval pravidelnou konvencnou armadou, ktora bude zaistovat obranu suverenity statu. To v akom stave sa nachadzaju slovenske ozbrojene sily je smutny fakt, ktory je potrebne zmenit. Ak sa ale budeme presviedcat, ze nam ziadne nebezpecenstvo nehrozi potom nebudeme mat dovod preco sa snazit nieco zmenit. Ak sa tu niekto buri proti pouzitiu Ruska ako mozneho zdroja ohrozenia potom mi to je luto. Kazdopadne pokial si nepredstavim, ze by ISIS preniklo na Balkan tak naozaj ina mozna hrozba pre uzemnu celistvost SR naozaj nevidim.

  Co sa vyrokov typu "Slovenská armáda v súčasnej dobe má kapacity a výzbroj ktorá je dostatočná na ochranu jedného okresu po dobu jedného týždňa." tyka, tak mi je velmi luto, ze niekto natolko podcenuje individualne schopnosti a odvahu vojakov slovenskych ozbrojenych sil. Slovensko ma oproti Ukrajine alebo Madarsku jednu velku vyhodu v podobe charakteru terenu, ktory je potrebne vyuzit v maximalnej miere. Prave preto som sa snazil vyuzit tuto temu a priviest na nu diskusiu, co sa ocividne zatial nepodarilo. Ale stale je tu priestor pre diskusiu aby sa ubrala tymto smerom.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mirel
  16:10 15.12.2014

  Ahojte, trošku prispejem aj ja.Všetci,ktorí ste tu písali o katastrofálnom stave našich armád samozrejme máte pravdu,Ano naše hory by boli naša záchrana a vedeli by sme pomocou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ahojte, trošku prispejem aj ja.Všetci,ktorí ste tu písali o katastrofálnom stave našich armád samozrejme máte pravdu,Ano naše hory by boli naša záchrana a vedeli by sme pomocou ptrs a plrs(ktoré vyrábame,opravte ma ak sa mýlim)potencionálnemu protivníkovi narobiť veľké problémy.Ale je tu jeden problém(ešte horší ako mizerný stav našich armád) a to ochota ísť bojovať za svoju vlasť.Obávam sa,že dnešní mladí ludia, by neboli ochotní narukovať dobrovolne.Iba na základe brannej povinnosti by museli,ale to by bolo ako keby sme ich poslali na .....a navyše nemajú vôbec nijaké skúsenosti.Jeden príklad: moji synovci na počítači bojovali od rána do večera,vyberali si také zbrane,onaké zbrane až raz som ich zobral na strelnicu dal som tomu staršiemu do ruky 58-čku,jeden redukovaný náboj a hovorím tak a teraz ukáž čo vieš.Bum a boli posraní až za ušami a tri dni nevedeli rozprávať. takže si neviem predstaviť,že by pri nich pálil RM 70 alebo nejaká húfnica.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jecchus
  16:01 15.12.2014

  hvizdy:
  Jedná se patrně o ženijní vojsko - v ČR funguje stavební firma se stejným názvem a to nemůže být náhoda... :D

  kubo4747:
  To je strašně mylné uvažování, i v ČR ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hvizdy:
  Jedná se patrně o ženijní vojsko - v ČR funguje stavební firma se stejným názvem a to nemůže být náhoda... :D

  kubo4747:
  To je strašně mylné uvažování, i v ČR neskutečně rozšířené - NATO nejsou nějací ONI, ktěří přiběhnou rychle na pomoc a my (resp. vy) ušetříte na zbrojních výdajích. NATO jsme MY. Samozřejmě není reálné, aby každý člen NATO byl schopen SÁM odvrátit jakoukoli hrozbu, ale to přeci není důvod rezignovat na budování relevantních sil v jednotlivých členských státech - pak by totiž mělo NATO smysl jen jako klub silnějších zemí u kterých lze předpokládat, že ti jednotlivý členové SAMI alespoň někoho zmáknou (důsledek vámi nastíněného uvažování).
  Přeci si nikdo nemůže myslet, ža menší stát nakoupí jen hromadu konzerv a Stingerů, zaleze s tím do hor a ušetřené prachy dá do aquaparků a jiných kravin a když půjde do tuhého, tak mu někdo třetí za svý prachy, politické náklady a vlastní mrtvé vojáky přijde vytáhnout trn z paty...
  Prostě ten má X letadel, ten Y a ten Z a dohromady je to X+Y+Z. Tečka.
  Skrýt celý příspěvek

 • Juraj
  15:53 15.12.2014

  Autora clanku treba zavriet za velezradu nikto nema pravo sudit slovensku alebo cesku armadu ci je schopna alebo nieje. Premna za mna nech je vojna pre kazdeho sa najde samopal ! a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Autora clanku treba zavriet za velezradu nikto nema pravo sudit slovensku alebo cesku armadu ci je schopna alebo nieje. Premna za mna nech je vojna pre kazdeho sa najde samopal ! a okrem toho keby to tak bolo kazdy slovansky stat sa prida k rusom bratom ! ktroy nam dali vsetko co armada potrebovala ! to ze je niekto v NATO je len docasne !
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  15:47 15.12.2014

  Citam AN v podstate od vzniku, no doteraz som sa branil registracii a prispievaniu do diskusie, niektore prispevky si proste vyzaduju jednoducho napisanu reakciu, aby to kazdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Citam AN v podstate od vzniku, no doteraz som sa branil registracii a prispievaniu do diskusie, niektore prispevky si proste vyzaduju jednoducho napisanu reakciu, aby to kazdy pochopil.

  Zacnem zhora.

  Bajkal,
  Najviac vojen od svojho vzniku viedlo bezkonkurencne Spojene Kralovstvo Velkej Britanie a Severneho Irska.

  Harasenie zbranami by sme mohli definovat ako nevyprovokovanu ukazku sily, napriklad samoucelnym presunom ozbrojenych zloziek statu k hraniciam zvrchovaneho statu. Toto Rusko vykonalo za posledny rok niekolkokrat, ako uz spominal liberal shark. Toto ignorovat je uctyhodny vykon, snad nechcete tvrdit, ze media plne sprav o tom, ze ruske bombardery a vojnove lode sa pohybuju na miestach, kde nemaju ziaden medzinarodny zaujem je zapadna propaganda?
  Nenapada ma iny racionalny dovod, preco by krajina vysielala svoje ozbrojene jednotky do medzinarodnych vod/vzdusneho priestoru a blizkosti hranic "konkurencneho" paktu, nez ukazku moci. A ak ukazka ozbrojenej moci nie je synonymom pre harasenie zbranami, tak mi prosim osvetlite, ako to teda je.
  Nevidim teda dovod, preco by to prehlasenie malo byt logickym klamom, je to dedukcia na zaklade definicie terminu, zatial co vase prehlasenie, ze je nieco dokazane, bez predlozenia daneho dokazu, je skutocne prazdne a tvrdit, ze sa nieco vie, to snad ani nepotrebuje komentar.

  Dalej by ma zaujimalo, co ste chceli povedat poznamkou o vrazdeni slovenskeho obyvatelstva nemeckymi jednotkami, pretoze ak ste tym nejak chceli obhajovat Sovietov/Rusov, tak to robite velmi neobjektivne, Sovietsku stranu by sme tazko mohli nazvat tou, ktora vojnove zlociny nerobila a snad nechcete porovnavat, ktora krajina ich robila horsie. Vojnovy zlocin je vojnovy zlocin a ktokolvek ho pacha by mal byt odsudeny, nie iba jedna strana, alebo jedna strana viac, ako druha. Dalsou vecou je, ze strana ako taka sa z vojnovych zlocinov obvinuje tazko, pretoze tie pachaju jednotlivci. V jednej dedine sa mohli Slovakom hnusit Nemci, pretoze im vyvrazdili chlapov, v druhej vsak Sovieti znasilnili zeny, tak sa im hnusia oni - toto je nieco, co sa generalizovat neda. V kazdom pripade uz sme v hlbokom OT.

  Medion,
  Panslavizmus a rusofilstvo su stale bezny jav, ale takisto aj akekolvek ine -filstvo, jedna o ovplyvnenie slabsich jedincov silnejsimi a to sa nezmeni, takze zmeny sa "obavat" nemusite. Suhlasim, ze SR sa casto politicky a obchodne naklana k RF, ale zradu NATO by som necakal, minimalne nie vojensky a uz vobec nie po napadnuti ruskej strany, skor by som v pripade nejakeho proruskeho prevratu cakal dezerciu vacsej casti vojsk a formovanie nejakeho exiloveho politckeho, aj vojenskeho zastupenia krajiny, ako tomu bolo v minulosti.

  Medzitym pribudli dva prispevky, takze az tak zhora zas nejdem,

  z.a.p,
  Podla mna si chrani identitu z cisto osobnych dovodov, nie som si presne isty, nakolko potrebna je ochrana identity vojakov, ci uz regulernych, alebo z 5. PSU (na obrazku), ale videl som fotografie specialov aj s odkrytymi tvarami. Osobne by sa mi tiez nepacilo, keby ma fotograf ministerstva odfotil na nejaky plagat "v plnej krase"
  inak tiez rad vidim, ze niekto oceni slovensku pritomnost na tomto webe a trochu ma to prekvapuje, z toho, co som cital komentare slovenskych diskuterov tu pod clankami mi bolo vacsinou zle. Suhlasim s tou spolupatricnostou, keby aj pre nic ine, tak minimalne preto, lebo spolupraca je jedina mozna cesta, ktorou sa stredna Europa moze vydat a so ziadnymi inymi krajinami (narodmi) si nie sme blizsi, nez v ramci V4. Ale nechcem znova rozprudzovat diskusiu mimo temu.

  No a nakoniec
  Tiez ma zaujal p. Grohmannom spomenuty napad vyuzit tatry strategicky. Viem si predstavit reakciu naroda na rozmiestnenie strategickych prostriedkov v Tatrach, ze ako zneuzivame hory pre zlu vojnu a spinime ich, ale tieto hlasy by po vypuknuti velmi rychlo ustali. Myslim, ze hory by boli nasa jedina nadej na akukolvek obranu do prichodu jednotiek NATO na uzemie - samozrejme v pripade neprichodu jednotiek NATO by nam proti Rusku ostaval skutocne jedine partizansky sposob boja, tu by ale mali platnost obavy, ze by obyvatelstvo nemalo motivaciu bojovat. Velka cast je skutocne proruska, aj ked si neuvedomuje rozdiely, ktore medzi ruskym a slovenskym narodom su - a vobec rusku povahu, ktora okupovanemu statu zatial nijak nikdy neprospela (opravte ma, ak sa mylim). Ludia pochopitelne vidia rozdiely medzi slovenskym narodom a zapadnou kulturou a Rusko im logicky pride ako bezpecne utocisko - moze za to ten komplex, ktory male staty zvyknu mavat, ze miesto spoluprace s inymi malymi statmi maju tendenciu sa priklanat k tym velkym hracom.

  a pripajam sa k hvizdy tu je mozno koren problemu, ktory spominal z.a.p otazkou "Co se stalo s verejnou kulturou SR ve vztahu k jeji armade?" Verejnost si nema cez co ten vztah vytvorit, pretoze sa nedozvie nic. Slovenska armada nevyuziva ani len tu pozitivnu stranku propagandy. MOSR vydava novinky na svojom webe, ale tam sa docitate maximalne o tom, ako na Lesti boli dva Ospreye a ako v Michalovciach prebeho stretnutie rodin vojenskych fararov. Informovanost, ale aj moznost informovat sa, o armade je u nas miziva.
  Skrýt celý příspěvek

 • hvizdy
  15:42 15.12.2014

  Ja by som sa chcel dotknúť informácie v závere tohto článku a to o prápore ISTAR. Nikde som nenašiel žiadne informácie a uvítal by som nejaký článok, čo sa to chystá, v akom je to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja by som sa chcel dotknúť informácie v závere tohto článku a to o prápore ISTAR. Nikde som nenašiel žiadne informácie a uvítal by som nejaký článok, čo sa to chystá, v akom je to stave, napríklad aj porovnanie so 173. výsadkovým brigádnym uskupenim. Predstavenie výzbroje a výstroja, čo bude úlohou tohto práporu a pod.
  Skrýt celý příspěvek

 • kubo4747
  15:19 15.12.2014

  OS SR by dokázala niekomu vzdorovať len veľmi krátku dobu a otázkou je, že či by vlastne bolo schopné niekomu vzdorovať. V každom prípade mi príde ako jediná a rozumná obrana v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  OS SR by dokázala niekomu vzdorovať len veľmi krátku dobu a otázkou je, že či by vlastne bolo schopné niekomu vzdorovať. V každom prípade mi príde ako jediná a rozumná obrana v úvahe partizánsky a asymetrický spôsob boja. Na nejakú obranu proti pravidelnej armáde nemáme prostriedky, malý počet jednotiek a to už nehovorím v akom strašnom stave sa nachádzajú obrnenci a letectvo. Možno sa mýlim, ale ja osobne pochybujem, že by sme sa ubránili nejakú dlhú dobu. OS SR sú závislé na reakcií NATO. Ak by nepomohlo, tak by to bol koniec.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:59 15.12.2014

  Kdyz ponecham stranou absurdni spekulalce o tom, kdo je pro SR hrozbou (osobne si myslim ze momentalne nikdo) tak me napada jedna vec - asi ciste jen povrchni:

  proc ma vojin na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kdyz ponecham stranou absurdni spekulalce o tom, kdo je pro SR hrozbou (osobne si myslim ze momentalne nikdo) tak me napada jedna vec - asi ciste jen povrchni:

  proc ma vojin na obrazku skrytou tvar? Obava se sve identifikace? Prostredi jak se zda neni nijak zvlaste prasne. Vzdyt prece i partyzani za SNP meli tvare odkryte. Co se stalo s verejnou kulturou SR ve vztahu k jeji armade?

  Na vice pozitivni notu: rad vidim slovenskou pritomnost na tomto webu. Myslim, ze oba narody k sobe neodlucne patri.
  Skrýt celý příspěvek

 • Bajkal
  14:04 15.12.2014

  Pán admin a prečo strpíte logické klamy typu ;Současné Rusko bohužel haraší zbraněmi kam se podíváte,prosím Vás kto má najviac základní po celom svete a kto vedie najviac vojen od ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pán admin a prečo strpíte logické klamy typu ;Současné Rusko bohužel haraší zbraněmi kam se podíváte,prosím Vás kto má najviac základní po celom svete a kto vedie najviac vojen od svojho vzniku?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  13:58 15.12.2014

  Dovolím si dát k tomuto článku jeden off-topic.

  Nebylo by z morálního hlediska správné podporovat federalizaci Ukrajiny. Vojáci Československa bojovali za 2.WW proti fašismu a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si dát k tomuto článku jeden off-topic.

  Nebylo by z morálního hlediska správné podporovat federalizaci Ukrajiny. Vojáci Československa bojovali za 2.WW proti fašismu a za zachování svobody a územní celistvosti státu. Podkarpatská Rus byla "darována" SSSR, pro tvrdou linii klidně napíšu Rusům, proti vůli jejímu obyvatelstvu i přání tamějších příslušníků ČS. armády. S tím, že jsme se na ně vykašlali (i když doba byla zlá) nebylo by od věci pro ČR a SK co se týče Ukrajiny vyslyšet také hlas, co přichází z nyní přejmenované Zakarpatské Ukrajiny? Myslím, že jim něco dlužíme.

  Redakci i čtenářům se omlouvám, pro značné odchýlení se od tématu. Tato věc mi při čtení tohoto článku bleskla hlavou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  13:41 15.12.2014

  Bajkal: tech 5mld $ tam USA dodaly, otazka je ale, kolik let to trvalo (mozna 20, od vzniku samostatne Ukrajiny) a uvadeji, ze to bylo na podporu demokracie, coz muze byt cokoliv ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bajkal: tech 5mld $ tam USA dodaly, otazka je ale, kolik let to trvalo (mozna 20, od vzniku samostatne Ukrajiny) a uvadeji, ze to bylo na podporu demokracie, coz muze byt cokoliv od kancelarskeho papiru a pocitacu az po dodavky zbrani a munice. Purin se pry nedavno pochvalil, ze utratil tento rok na Ukrajine jiz 30 mld (asi $) a velmi pochybuji, ze tato castka sla na kancelarsky papir nabo skutecnou humanitarni pomoc ve forme par podezrelych konvoju.
  Skrýt celý příspěvek

 • Bajkal
  13:36 15.12.2014

  A dobre že ste odišli pri toľkej nenávisti k Slovensku.Viete prečo vojaci našej armády prebehovali k Sovietom?Počul som svedectvo na vlastné uši od príslušníka čs.paradesantnej ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A dobre že ste odišli pri toľkej nenávisti k Slovensku.Viete prečo vojaci našej armády prebehovali k Sovietom?Počul som svedectvo na vlastné uši od príslušníka čs.paradesantnej brigády,ktorý mi hovoril ako Slováci začali pociťovať nenávisť k nemcom keď boli svedkami masových popráv sovietskych civilistov ako sa ešte nasledujúce ráno hýbala zem v masovom hrobe stačí Vám pán Medion?
  Skrýt celý příspěvek

 • Bajkal
  13:28 15.12.2014

  Musím Vás sklamať vážení,Slovenská armáda v súčasnej dobe má kapacity a výzbroj ktorá je dostatočná na ochranu jedného okresu po dobu jedného týždňa.Po tomto období sa minie ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Musím Vás sklamať vážení,Slovenská armáda v súčasnej dobe má kapacity a výzbroj ktorá je dostatočná na ochranu jedného okresu po dobu jedného týždňa.Po tomto období sa minie munícia,náhradné diely do techniky a začnú vážne problémy zo zabezpečením denného prídelu stravy pre vojakov.Čo sa týka mobilizácie pokiaľ viem je tam problém z dostatkom výstroje a výzbroje pre mobilizačné zálohy.Najdôležitejšia vec je tá,že väčšina Slovenského národa nebude ochotná bojovať a už vôbec nie proti Rusom aj keby si to mnohí ako vidím priali.Chodte na východ našej republiky a opýtajte sa na chuť bojovať proti Rusom.Povedzme si pravdu a neprivievajme oči nad tým kto je skutočný agresor,vie sa a je dokázane ,že za momentálnou situáciou na Ukrajine sú zodpovedné USA ktoré sa prostredníctvom svojej predstaviteľky nechtiac pochválilo že zmena režimu ich už stála 5mld USD.
   
  Pane Bajkal, nepoužívejte logické klamy typu :"je dokázano; každý ví" . Podobné manipulativní vyjadření zde netrpíme. Děkuji. Admin.
  Skrýt celý příspěvek

 • Medion
  13:12 15.12.2014

  No neviem. Ja by som za loajalnost slovakov pri neakom konflikte ruku do ohna nedal. Vsak si len treba spomenut na to, ze povacsine nevedeli dodrzat svoje zavazky. To je mozne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No neviem. Ja by som za loajalnost slovakov pri neakom konflikte ruku do ohna nedal. Vsak si len treba spomenut na to, ze povacsine nevedeli dodrzat svoje zavazky. To je mozne pozorovat uz od RakuskoUhorska, ked nebolo vynimocne, ze vyprovokovavali vzbury a dezercie,cez 2sv. vojnu, kde takisto pri postupe na Sov. Zvaz odmietali utocit, dezertovali ci dokonca zakerne utocili nemcom do tyla. A to som este nespomenul ze mnohi su napachnuti rusofilstvom a panslavizmom, teda tak som to aspon vnimal pred tym ako som odtial chvalabohu odisiel, ale pochybujem ze sa toho neako velmi zmenilo, ked sa pozriem na tamojsiu vladu. Cize by sa crtal dalsi problem, ze ak by nastala neaka osudova chvila pri ruskom utoku, ze by sa spojenci mohli dostat dosledkom zrady zo strany slov. armady do kritickeho postavenia. Takze ja by som to videl tak, ze pri neakom otvorenejsom konflikte s rusom, by bolo najvhodnejsie bez ohladu na akekolvek namietky, obsadit uzemie Slovenska vojskami Nato, ktore by samo a zabezpecovalo kontrolu, pripadne obranu u urcovalo dalsie kroky.
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  12:31 15.12.2014

  To Barry : Současné Rusko bohužel haraší zbraněmi kam se podíváte - od Austrálie, přes dálný Východ až po Norsko. A také tyto zbraně aktivně používá v okupované Abcházii, Jižní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Barry : Současné Rusko bohužel haraší zbraněmi kam se podíváte - od Austrálie, přes dálný Východ až po Norsko. A také tyto zbraně aktivně používá v okupované Abcházii, Jižní Osetii, Krymu, východní Ukrajině a Podněstří. Takže se nebavíme o teoretické, ale zcela reálné hrozbě.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  12:30 15.12.2014

  Ondrej Rajkovic

  Pobaltské státy a Slovensko je docela rozdíl. Pobaltské státy přímo sousedí s RF a navíc jsou i blízko průmyslových center a velkých aglomerací RF. Případný ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ondrej Rajkovic

  Pobaltské státy a Slovensko je docela rozdíl. Pobaltské státy přímo sousedí s RF a navíc jsou i blízko průmyslových center a velkých aglomerací RF. Případný konflikt NATO-Rusko by tyto země ze strany Ruska přímo ohrozil ať už válku vyvolá jakákoliv strana. Něco bude pravda na tom, co řekl velkohubý Žirinovský, že pokud by k válce došlo, tak RF nemůže zaručit "existenci" Pobaltských států.
  Vzhledem blízkosti těchto zemí a možného rychlého útoku, by mohlo dojít k následnému nebo preventivnímu zásahu ze strany RF, aby toto ohrožení bylo zamezeno.

  Slovensko naštěstí takovou strategickou polohu nemá a musí se počítat s tím, že na západ od Kyjeva by Rusové už měli značné problémy s udržením postupu směrem na západ. Teoreticky by mohli obsadit klíčové body, ale je otázkou na jak dlouhou dobu. Pokud by zasáhlo hromadně Nato, tak slovenská armády by již byla řízena ze struktur NATO, tam určitě ze strategického hlediska tyto plány mají zpracované.
  Pokud by NATO nezasáhlo, tak Slovensku nezbývá nic jiného, než partizánská válka i když pokud by se Rusko na Slovensku silně zakořenilo (tohle je spíš sci-fi), tak čekám vývoj podobný během 2.WW,
  Celkově tato možnost se mi jeví málo reálná.

  Co se týče teroru a civilním obyvatelstvu, tak k tomu bohužel dochází ve všech válečných konfliktech. Pokud si vzpomenem na rok 68. Tak teror na obyvatelstvu se nekonal. Tím samozřejmě neříkám, že obsazení Československa bylo správné!

  Nejvíc, co může ohrozit slovenskou bezpečnost, je opět málo pravděpodobný konflikt na jižním Slovensku s maďarskou menšinou. I když je Maďarsko členská země NATO, tak Maďarsku to nebrání, aby se do jisté míry konfliktu zúčastnilo.
  NATO není úplně homogenní entita, tak jsou mezi zeměmi různé rozdíly. Samo Rusko je si toho vědomo a proto ke každé zemi zaujímá jinou politiku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  11:57 15.12.2014

  Barry - Netvrdim, ze Slovensko napadne prave Rusko. Kazdopadne pokud se podivate na mapu NATO tak osa ohrozeni Slovenska je velmi jednoznacna - z vychodu na zapad. Odpovedna ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Barry - Netvrdim, ze Slovensko napadne prave Rusko. Kazdopadne pokud se podivate na mapu NATO tak osa ohrozeni Slovenska je velmi jednoznacna - z vychodu na zapad. Odpovedna priprava na obranu statu se tedy nesmi zamerit jen na pravdepodobne hrozby, ale take na mozne hrozby (byt by byly malo pravdepodobne). A vzhledem na to, ze Slovensko z 3 stran sousedi s clenskymi staty NATO tak mira ohrozeni je jednoznacne nejvyssi u hranice s ne-clenskym statem NATO.
  O tom jake jsou plany NATO na obranu v pripade konvencniho konfliktu (bez pouziti jadernych zbrani) nemam tuseni. Kazdopadne jediny ze statu stredni Evropy, ktery by mel nadeji se efektivne branit je Polsko.
  O Vasem tvrzeni, ze Rusko nema zajem harasit zbranemi znacne pochybuju. Prohlaseni prezidenta Putina smerem k pobaltskym statum a nebo i prohlaseni, ktere jsem citoval v clanku mluvi vcelku jasne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Barry
  11:11 15.12.2014

  Tak to je ono. Slovensko už předem ví, kdo jej napadne, kudy by Rusové postupovali a tak. Rusko se tedy klidně pustí do 8x silnějšího NATA??? Něco tu nehraje: to je jakoby moje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak to je ono. Slovensko už předem ví, kdo jej napadne, kudy by Rusové postupovali a tak. Rusko se tedy klidně pustí do 8x silnějšího NATA??? Něco tu nehraje: to je jakoby moje 50kg vážící dcera vyzvala na souboj zárověň Stalona a van Damma. nebo se v NATO počítá s tím, že by se-teoretick-východní země NATO bránilo jen tak symbolicky a začalo by se válčit až u Německých hranic? navíc nechápu celou teorii,protože jestli nemá někdo zájem harašit zbraněmi,tak je to Evropa+Rusko. O USA silně pochybuji...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  11:04 15.12.2014

  Opravdu zajímavá myšlenka je využití Vysokých Tater pro obranu. Když si vezmete, že raketomet M270A1 má dosah 300 km, lze s ním "pokrýt" města jako Budapešť, Ostravu nebo Katowice. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Opravdu zajímavá myšlenka je využití Vysokých Tater pro obranu. Když si vezmete, že raketomet M270A1 má dosah 300 km, lze s ním "pokrýt" města jako Budapešť, Ostravu nebo Katowice.
  Stejně tak vysokohorské prostředí je dobře ubránitelné před případným výsadkem, případně je vhodné pro instalaci radarové techniky případně systému protivzdušné obrany.
  Útočníka raketomety nezastaví, ale může jít o zajímavý obranný prvek, který ztíží útočníkovi postup.
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  10:35 15.12.2014

  Pár poznámek:
  1) OS SR mají schopnost a možnost identifikovat, zablokovat a posléze zničit klíčové dopravní uzly tak, aby je útočník nemohl rychle znovu použít.
  2) OS SR mohou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pár poznámek:
  1) OS SR mají schopnost a možnost identifikovat, zablokovat a posléze zničit klíčové dopravní uzly tak, aby je útočník nemohl rychle znovu použít.
  2) OS SR mohou útočníkovi znesnadnit využití území (komunikace, zdroje, budovy)
  3) Zkušenosti moderní mechanizované války ukazují, že i když není odpor velký, tak útočící vojska musí po cca 600 km postupu provést konsolidaci, opravy techniky, doplnění zásob PHM a lidí. To skýtá obráncům čas navíc, protože se ruská vojska zastaví na území Ukrajiny.
  4) Pokud se tedy podaří zabránit překvapivému rychlému obsazení klíčových bodů a neutralizaci OS SR například vzdušnými výsadky a speciálními jednotkami OS RF, není situace SR zdaleka beznadějná. Bohužel, od Rusů se dá očekávat i masivní terorizování civilního obyvatelstva. Dělali to tak od roku 1917 vždycky a všude. Na to je potřeba se připravit a lidi evakuovat na západ.
  Skrýt celý příspěvek