Obrana SR – časť 2

Příslušníci 5. pšu. / MO SR

Predchádzajúci článok Obrana SR – časť 1 priniesol niekoľko otázok, na ktoré je potrebnépriniesť odpoveď, ak má byť obrana územia SR efektívna. Niektoré reakcie v diskusii, ako napr. na portále Armádní noviny, tak aj na portále On War, tieto odpovede ponúkli. Cieľom tohto článku nebude venovať sa týmto odpovediam, ale využiť ich pre ďalšie úvahy o obrane Slovenska.

Prvý diel tejto série článkov sa venoval využitiu charakteru územia pre obranu štátu a tejto téme nie je možné uprieť jej význam. Tento článok, druhý v sérii, sa bude venovať prostriedkom, ktoré budú využívať toto územie pre obranu – totiž ozbrojené sily.

Súčasné Ozbrojené sily SR sa skladajú z dvoch komponentov – pozemných síl a vzdušných síl. Tiaž obrany územia bude primárne spočívať na ramenách pozemných síl, a preto sa v tomto článku budem venovať najmä im. Veliteľstvu Pozemných síl OS SR v súčasnej dobe podliehajú 3 brigády – dve bojové a jedna podporná. Vzhľadom na veľkosť Slovenska a počet obyvateľov by sa mohlo zdať, že sa jedná o značnú silu. Nie je to úplne pravda. Obe bojové brigády – 1. mechanizovaná z Topoľčian a 2. mechanizovaná z Prešova sú značne nevyvážené čo sa týka podriadených jednotiek a ich schopností.

Zatiaľ čo prešovská brigáda je príkladom vševojskovej brigády s bojovými jednotkami, jednotkami bojovej podpory a jednotkami služieb bojovej podpory. Hlavnú bojovú silu bude ku koncu roka 2015 tvoriť päť bojových jednotiek veľkosti práporu – 21. zmiešaný mechanizovaný prápor, 22. mechanizovaný prápor, 23. motorizovaný prápor, prápor ISTAR a Samohybný delostrelecký oddiel.

Tieto jednotky budú podporované ženijnou rotou a jednotkou psychologických operácií a civilno-vojenskej spolupráce, rovnako ako práporom logistickej podpory a rotou podpory velenia veliteľstva brigády. Ku skutočnej vševojskovej brigáde chýba už iba jednotka protivzdušnej obrany.

Oproti 2. brigáde je topoľčianska brigáda s jedným práporom služieb bojovej podpory (prápor logistickej podpory 1. mechanizovanej brigády) a tromi bojovými prápormi (11., 12. a 13. mechanizovaný prápor) iba množinou bojových jednotiek a ako celok nie je možné ju nasadiť pre absenciu organických jednotiek bojovej podpory (ženijné a prieskumné jednotky, delostrelectvo, atď.).

Podľa deklarácie uvedenej v Obrannej stratégii SR (strana 6) sa Slovensko zaviazalo vyčleniť následujúce formácie pre operácie NATO:

 • v plnom rozsahu v operáciách vysokej intenzity na obranu Slovenskej republiky vrátane uskutočnenia mobilizácie,

 • vo veľmi veľkom rozsahu jednorazovo poskytnutým príspevkom až do veľkosti brigádnej skupiny pozemných síl a určených prvkov bojovej podpory a bojového zabezpečenia v spojeneckých operáciách vysokej intenzity pri kolektívnej obrane spojencov v NATO,

 • vo veľkom rozsahu jednorazovo poskytnutým príspevkom vo veľkosti prápornej skupiny pozemných síl a určených prvkov bojovej podpory a bojového zabezpečenia v mnohonárodných spoločných operáciách vedených bez geografického obmedzenia pod vedením NATO,

 • v strednom rozsahu poskytnutím a udržiavaním príspevku vo veľkosti mechanizovaného práporu pozemných síl alebo jeho nákladového ekvivalentu v mnohonárodných operáciách na podporu mieru pod vedením NATO alebo EÚ,

 • v malom rozsahu v operáciách na podporu mieru a humanitárnych operáciách pod vedením OSN, EÚ alebo medzinárodnej koalície dlhodobo udržiavaným príspevkom vo veľkosti roty pozemných síl alebo jej nákladového ekvivalentu.

Vynárajú sa teda otázky, o aké zoskupenia by sa jednalo. Zamerajme sa najskôr na druhý bod – jednorazové nasadenie brigádnej bojovej skupiny.

Úplne prirodzene by pohľad najprv padol na 2. mechanizovanú brigádu. Tá disponuje takmer všetkými potrebnými jednotkami bojovej podpory a bojového zabezpečenia. No po vyslaní tejto brigády do zahraničnej operácie by úloha obrany padla na 1. mechanizovanú brigádu. Tá by okrem svojich 3 mechanizovaných práporov mala k dispozícii zrejme aj delostreleckú podporu v podobe raketometov RM-70 Modular z raketového delostreleckého oddielu a podporu ženistov zo samostatného ženijného práporu. Takýto scénár počíta s jednorazovým nasadením celej brigády po určitú dobu, predpoklad je v rozsahu 3 až 6 mesiacov, bez potreby vystriedania. Disproporčné rozdelenie bojových jednotiek medzi jednotlivé brigády v rámci pozemných síl sa javí byť určitým problémom. No, podstatne väčším problémom je skôr jednotvárnosť doktrinálneho zamerania týchto bojových jednotiek.

Pozemné sily disponujú totiž 4 mechanizovanými prápormi, 1 zmiešaným mechanizovaným práporom, 1 prieskumným/ISTAR práporom a 1 motorizovaným práporom (k 31.12.2015) a pritom iba približne 30% územia Slovenska je vhodné a využiteľné pre operácie mechanizovaných jednotiek. No i napriek tomu majú slovenské ozbrojené sily iba jeden ľahký peší prápor a aj ten je špecificky predurčený pre plnenie prieskumných úloh.

Toto je najkritickejší bod obrany územia SR, kedy ozbrojené sily disponujú bojovými jednotkami absolútne nevhodnými pre vedenie boja v teréne, ktorý pokrýva väčšinu územia nášho štátu. Našťastie je to problém, ktorý je možné riešiť relatívne jednoducho. Nebude potrebné spúšťať veľké nákupy techniky, ba práve naopak, stará a morálne zastaraná technika bude vyradená a prostriedky, ktoré boli predtým vynakladané na jej údržbu bude možné použiť pre iné účely.

Na následujúcich riadkoch predstavím koncepciu pozemných síl, ktorá predstaví pozemné sily ako jednotky schopné nielen brániť územie SR, ale aj ako jednotky pripravené pre nasadenie do operácií NATO v rôznych stupňoch rozsahu a na rôznych úrovniach intenzity . Tento návrh bol inšpirovaný tromi článkami Dušana Rovenského o vševojskových brigádach [1] [2] [3] , ktoré boli publikované na portále On War|On Peace a ktorému týmto ďakujem za možnosť použiť jeho myšlienky aj pre tento článok.

Predstava budúcej organizačnej štruktúry pozemných síl je založená na existencii dvoch vševojskových alebo aj „veľkých“ brigád - jednej takzvanej "ľahkej" brigády a jednej "ťažkej" brigády.

1. pešia brigáda ("ľahká" brigáda)

 • veliteľstvo a štáb

 • veliteľská rota

 • 11. horský prápor

 • 12. horský prápor

 • 13. ľahký motorizovaný prápor (vybavený kolesovými ľahkými obrnenými vozidlami)

 • 1. brigádny prápor bojovej podpory

  • prieskumná rota/rota ISTAR

  • rota RCHBO1

  • ženijná rota

  • horská delostrelecká batéria (vybavené ťahanými 105mm alebo 155mm húfnicami)

  • horská delostrelecká batéria (vybavené ťahanými 105mm alebo 155mm húfnicami)

  • protilietadlová batéria (vybavená prenosnými PLRK)

 • 1. brigádny prápor bojového zabezpečenia

  • rota dopravy zásob

  • rota skladovania, distribúcie zásob a opráv

  • spojovacia rota

  • zdravotnícka rota

2. mechanizovaná brigáda (tzv. "ťažká" brigáda)

 • veliteľstvo a štáb

 • veliteľská rota

 • 21. mechanizovaný peší prápor (s kolesovými bojovými vozidlami pechoty a tankami)

 • 22. mechanizovaný peší prápor (s kolesovými bojovými vozidlami pechoty a tankami)

 • 23. ľahký motorizovaný prápor (s kolesovými LOV)

 • 2. brigádny prápor bojovej podpory

  • prieskumná rota/rota ISTAR

  • rota RCHBO1

  • ženijná rota

  • delostrelecká batéria (vybavená samohybnými húfnicami Zuzana)

  • delostrelecká batéria (vybavená samohybnými húfnicami Zuzana)

  • raketová delostrelecká batéria (vybavená salvovými raketometmi RM-70 Modular)

  • protilietadlová batéria (vybavená samohybnými PLRK a hybridnými PLK)

 • 2. brigádny prápor bojového zabezpečenia

  • rota dopravy zásob

  • rota skladovania a distribúcie zásob

  • rota opráv techniky

  • spojovacia rota

  • zdravotnícka rota

V prípade takejto organizačnej schémy by bolo možné opustiť záväzok nasadenia brigádnej bojovej skupiny, ktorej označenie jasne naznačuje jej posilnenie o dodatočné jednotky, a bolo by možné deklarovať iba nasadenie jednej brigády (ktorejkoľvek v závislosti na požiadavkách NATO a podľa podmienok v oblasti nasadenia).

Rozdiel medzi „brigádnou bojovou skupinou“ a „brigádou“ (v tomto prípade „veľkou brigádou“) nie je iba rozdielom v názve, ale nesie značnú doktrinálnu váhu. Množstvo jednotiek nasadených pod hlavičkou „brigádnej bojovej skupiny“ a pod hlavičkou „veľkej brigády“ by zostalo rovnaké. Čo by sa zmenilo je miera pripravenosti, koordinácie a súčinnosti všetkých jednotiek podriadených tomuto uskupeniu.

Je totiž značný rozdiel, ak má veliteľ brigády pridelené všetky jednotky, ktoré by boli nasadené pod jeho velením do bojovej operácie aj v čase mieru pre potreby výcviku a prípravy. Takto bude môcť viesť plánovanie a prípravu výcviku s využitím všetkých bojových jednotiek, jednotiek bojového zabezpečenia a bojovej podpory aj mimo stavu, kedy by hrozilo potenciálne nasadenie brigády. Rovnako tak aj velitelia podriadených jednotiek budú stále poznať zámer a plán veliteľa brigády a budú tomu môcť uspôsobiť plánovanie, výcvik a prípravu svojich jednotiek.

V okamihu nasadenia jednej z brigád ozbrojených síl do operácie NATO podľa deklarácie uvedenej v Obrannej stratégii SR teda bude veliteľ brigády a jeho štáb poznať status všetkých podriadených jednotiek v ohľade naplnenosti personálom, vyzbrojenosti a vybavenosti materiálom, stavom výcviku a pripravenosti a mierou schopností, ktorými jeho podriadené jednotky disponujú. Oproti tomu v súčasnej dobe by veliteľ brigády dostal v čase nasadenia do podriadenosti jednotky a účelové zoskupenia vyčlenené od iných práporov alebo dokonca od iných brigád. Pri takom stave by mohlo dôjsť k nepochopeniu schopností, ktorými tieto pričlenené jednotky disponujú a teda aj k ich neadekvátnemu využitiu v bojovej operácii.

Predchádzajúce riadky hovoria najmä o bojovej operácii NATO v podpore článku 5 Washingtonskej zmluvy. Každopádne to isté je platné aj pre bojové operácie vedené pri obrane územia Slovenska.

Ako poslednej téme by som sa v tomto článku rád venoval dvom formáciám, ktoré sú na periférii hlavného záujmu a hlavnej tiaže pri vedení bojových operácií, ale určite nie je možné ich na tejto periférii ponechať. Jedná sa o Brigádu bojovej podpory a zabezpečenia a o Brigádu špeciálneho určenia.

Brigáda bojovej podpory a zabezpečenia v súčasnosti neexistuje v stave Pozemných síl, ale jej miesto je vyčlenené pre Brigádu bojového zabezpečenia a samostatné jednotky podriadené priamo Veliteľstvu pozemných síl. Pri vyššie navrhovanom koncepte vytvorenia samostatných „veľkých“ vševojskových brigád by tieto absorbovali aj jednotky v súčasnosti podriadené Brigáde bojového zabezpečenia.

Novo-vytvorená Brigáda bojovej podpory a zabezpečenia by poskytovala administratívnu kontrolu a riadenie pre jednotky, ktoré by bolo možné nasadiť samostatne do zahraničných operácií NATO, ale aj do operácií na území SR, ktoré by vyplynuli z mimoriadnych udalostí – živelné pohromy apod. Navrhovaná štruktúra by bola následovná:

Brigáda bojovej podpory a zabezpečenia

 • Veliteľstvo a veliteľská rota

 • Ženijný prápor

  • Veliteľstvo a veliteľská rota

  • 2x stavebná rota

  • 2x rota EOD

  • 2x ženijná rota

  • 1 špeciálna ženijná čata

 • Národné cetrum EOD

 • Prápor RCHBO1

  • Veliteľstvo a veliteľská rota

  • Rota RCHB prieskumu2

  • 2x dekontaminačná rota

  • 2x rota RCHBO

  • Mobilné identifikačné laboratórium

 • Spojovací prápor

  • Veliteľstvo a veliteľská rota

  • 2x spojovacia rota

  • Rota SIGINT analýzy

 • Prápor výcviku

Brigáda bojovej podpory a zabezpečenia by bola začlenená do organizačnej štruktúry Pozemných síl. V prípade potreby by vyčleňovala niektoré svoje podriadené jednotky alebo ich súčasti pre rôzne účelové zoskupenia, ktorých tvorbe nie je možné sa vyhnúť vzhľadom na meniaci sa charakter súčasného bojiska.

Druhou brigádou by bola Brigáda špeciálneho určenia. Táto by v prípade vojnového konfliktu z časti podporovala operácie bojových brigád pozemných síl a z časti viedla vlastné operácie podľa požiadaviek velenia na strategickej a operačnej úrovni. Pre potreby operácií NATO strednej a nízkej intenzity a stredného a malého rozsahu by brigáda vyčleňovala Účelovú skupinu špeciálneho určenia/špeciálnych operácií podľa štandardov NATO. Takéto požiadavky by boli zohľadnené v organizačnej štruktúre, ktorá by bola následovná.

Brigáda špeciálneho určenia

 • Veliteľstvo a veliteľská rota

 • 5. pluk špeciálneho určenia

 • Rota CIMIC/PSYOPS

 • Rota podpory SOF3

 • Rota elektronického boja

 • Spojovacia rota (SATCOM)

 • Rota čelnej podpory

 • Rota zadnej podpory

 •  

1 – Brigádne roty RCHBO by podliehali administratívnej a operačnej kontrole práporov bojovej podpory, ale zodpovednosť za odbornú prípravu by spočívala na Prápore RCHBO.

2 – Jedna čata RCHBO prieskumu by bola pripravovaná pre plnenie úloh v podriadenosti Účelovej skupiny špeciálneho určenia/špeciálnych operácií.

3 – Rota podpory SOF by bola jednotkou ľahkej pechoty vycvičenej a pripravenej pre špeciálne operácie. Táto rota by vyčleňovala vždy jednu čatu pre nasadenú Účelovú skupinu špeciálneho určenia/špeciálnych operácií. Rota by bola zložená z veliteľstva, štyroch výsadkových čiat a čaty palebnej podpory.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovensko zvažuje nákup vrtulníků UH-60 Black Hawk

Slovensko, podobně jako Česká republika, řeší modernizaci svého vrtulníkového letectva. Slovensko ...

AgustaWestland nabízí Slovensku vrtulníky AW139M

Předminulý týden americká firma Sikorsky nabídla Slovensku vrtulníky UH-60 Black Hawk. Několik dní ...

Slovensko plánuje obří nákup pistolí

Slovensko, respektive ministerstvo vnitra, připravuje obří nákup pistolí pro slovenské ozbrojené ...

Slovensko směřuje k JAS-39 Gripen

Vzdušné síly Slovenské republiky v blízké budoucnosti s velkou pravděpodobností získají švédské ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • jana555
  18:27 16.03.2015

  Dejinná pravda je, že mocnosti sa dohodli vždy o nas bez nás, nebolo to len v Mníchove, bolo to aj v 68, bez tichého súhlasu USA by jeden ruský tank neprekročil našu hranicu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Dejinná pravda je, že mocnosti sa dohodli vždy o nas bez nás, nebolo to len v Mníchove, bolo to aj v 68, bez tichého súhlasu USA by jeden ruský tank neprekročil našu hranicu, rusi vedeli, že USA nebudú reagovať - a rovnako to bolo aj počas nežného sametového prevratu - keď Gorbačov spolu s kľúčami od berlínskeho múru odovzdal celý zväzok spolu s Moskvou a VZ, disidenti zohrali len dávno naplánovaný scenár. Ak by sa vláda ČSSR vzoprela aj s políciou a armádou, ruské vojsko, ktoré tu bolo, by stálo na strane demonštrantov....a disidentov.
  To je naša dejinná skúsenosť a dnes by to bolo rovnako. Neviem o žiadnom prípade v dejinách, že by za Slovanov nasadzoval svoj vlastný život a prelieval krv niekto iný ako Slovan. Spojenci sa pridali vždy len pre svoj osobný prospech, za našich letcov čo položili životy pri obrane Anglicka si nechali vyučtovať aj šnórky do topánok....a zo čs. zlata uloženého v anglických bankách sa ho veľa nevrátilo.
  Každý človek aj vojak nesie osobnú ľudskú zodpovednosť za všetky skutky, ktoré vykoná v svojom živote, nik sa nemôže vyhovárať, že plnil rozkaz, ak je to v rozpore z humanitou, vesmírny poriadok je nad zákonom štátoprávnym a
  za porušenie vyšších vesmírnych zákonov sa tvrdo platí -/ viď posttraumatické stavy ,,hrdinov,, /ba ešte v ďalších generáciách / viď Hellinger rodinné konštelácie/ jeden príklad osvieteného : https://www.youtube.com/watch?...
  ,,skutočný hrdina je človek ochotný dezertovať zo svojej skupiny ak vie že jeho skupina pácha neprávosť na inej skupine,,
  O. i. vojna tu už dávno je, ale nie konvenčná, ale hybridná a jej následky vidíme a cítime všade, je oveľ zákernejšia , ale
  aj Dávid porazil Goliáša s Božou pomocou ,Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  15:40 12.02.2015

  Ta mrkající raketa z videa není zcela určitě Iskander - podle mne je to americká LGM-118 Peacekeeper alias MX.

  Ta mrkající raketa z videa není zcela určitě Iskander - podle mne je to americká LGM-118 Peacekeeper alias MX.

 • semtam
  13:01 12.02.2015

  Jura99 To nedávné prohlášení prezidenta Putina bych přirovnal k myšlence Henryho Kissingera. Nic agresivního to není, jen konstatování vyrovnaného bezpečnostního prostředí. ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99

  To nedávné prohlášení prezidenta Putina bych přirovnal k myšlence Henryho Kissingera. Nic agresivního to není, jen konstatování vyrovnaného bezpečnostního prostředí.

  A Vaše přirovnání k Hit. Německu je dost přitažené za vlasy. To rovnou můžem tvrdit, že co se Německu nepovedlo v 2.WW, to zkouší v podobě EU :)Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  12:54 12.02.2015

  Vestly: Putin se sám vyjádřil, že status quo v Evropě, vzniklý po konci studené války, Rusku nevyhovuje. To je skoro jako když Hitler nebyl spokojený s výsledkem první světové. Už ...Zobrazit celý příspěvek

  Vestly: Putin se sám vyjádřil, že status quo v Evropě, vzniklý po konci studené války, Rusku nevyhovuje. To je skoro jako když Hitler nebyl spokojený s výsledkem první světové. Už válkou na UA ztrácí Rusko obrovské sumy na odlivu kapitálu, ztrátě důvěry, ratingu atd. Vidíme, že sice trpí, ale přesto je to od války neodrazuje.
  semtam: ať to bylo myšleno jakkoliv, Iskander ve fázi vzletu směr západní Evropa je hodně černý humor.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  12:31 12.02.2015

  Jura99 Promiňte, ale kouknul jsem na to ještě jednou a s tim Iskandrem, jak na videu mrká se smějícísem smajlíkem, tak to je opravdu známkou strašné mediální štvanice ruských ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99

  Promiňte, ale kouknul jsem na to ještě jednou a s tim Iskandrem, jak na videu mrká se smějícísem smajlíkem, tak to je opravdu známkou strašné mediální štvanice ruských občanů proti Evropě :DDDSkrýt celý příspěvek

 • Vestly
  11:45 12.02.2015

  Jura99 Pravda.ru je na tom podobne ako FOX news. Ani Rusi ten kanal neberu vazne. Mna by zaujimalo, preco si myslis, že by Rusi chceli obsadit vychodnu Europu, kedže vojnou by iba ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99
  Pravda.ru je na tom podobne ako FOX news. Ani Rusi ten kanal neberu vazne. Mna by zaujimalo, preco si myslis, že by Rusi chceli obsadit vychodnu Europu, kedže vojnou by iba stratili.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:35 12.02.2015

  semtam: Jsou věci, ve kterých nežertuje ani TV NOVA či jiný bulvár. Převeďte si to do našeho světa, jako kdyby se v nějakém pořadu německé TV podobným způsobem "vtipkovalo", že ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam: Jsou věci, ve kterých nežertuje ani TV NOVA či jiný bulvár. Převeďte si to do našeho světa, jako kdyby se v nějakém pořadu německé TV podobným způsobem "vtipkovalo", že Bundeswehr opět obklíčí Lenigrad či obnoví KT v Osvětimi. To by bylo šílené a nepochybně by zasáhla nějaká rada pro televizní vysílání...Jinak, kdo třeba umí méně rusky, tak poslední věta toho "humoristického" pořadu je, že "škoda, že naši západní partneři neuvidí Iskander na vlastní oči, protože za hranice Ruska se dostane pouze vzdušnou cestou". Opravdu velká legrace.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  10:42 12.02.2015

  Jura99 Tak zrovna Váš odkaz je dost humorný. Hlavně to video v něm. Ruské zpravodajské kanály moc nesleduji, ale to ztvárnění mi připomíná TV NOVA :-) Pokud si myslíte, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99

  Tak zrovna Váš odkaz je dost humorný. Hlavně to video v něm. Ruské zpravodajské kanály moc nesleduji, ale to ztvárnění mi připomíná TV NOVA :-)

  Pokud si myslíte, že ten, kdo se pokoušel o spojenectví se bude pokoušet o spojenectví stále i když bude proti němu působit štvavá kampaň, tak to chce velkou dávku naivity. Klíč k míru neleží v Rusku, ale v NATO.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:02 12.02.2015

  semtam i další: pokud snad pochybujete, kdo je naším aktuálním nepřítelem a ohrožením, sledujte víc ruskou televizi, co se jim honí v hlavách. Není to nic humorného co produkují na ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam i další: pokud snad pochybujete, kdo je naším aktuálním nepřítelem a ohrožením, sledujte víc ruskou televizi, co se jim honí v hlavách. Není to nic humorného co produkují na federálním 5 kanále http://www.pravda.com.ua/news/... Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  06:12 12.02.2015

  Lukas

  To Čínské řešení na jaké odkazujete vůbec není špatné :)

  Lukas

  To Čínské řešení na jaké odkazujete vůbec není špatné :)

 • peter123x
  14:07 11.02.2015

  Podla mna by bolo dobre sa orientovat nielen na profesionalne vojsko, ale celkom sa mi pacia v istom smere aj pobaltske staty, kde popri armade existuju aj rozne dobrovolnicke ci ...Zobrazit celý příspěvek

  Podla mna by bolo dobre sa orientovat nielen na profesionalne vojsko, ale celkom sa mi pacia v istom smere aj pobaltske staty, kde popri armade existuju aj rozne dobrovolnicke ci polovojenske spolky a prapory, ktore su vsak samozrejme v sucinnosti s armadou. Lebo to celkom dobra moznost pre tych kto nechce alebo nemoze byt z roznych dovodov clenom oficialnej armady, ale napriek tomu sa chce zdokonalit vo vojenskom remesle a podielat sa tak na obrane svojej krajiny...Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  12:59 11.02.2015

  Tak, tyle że NONA też używa innej amunicji - to nie jest normalna amunicjia moździeżowa... D-30 to tani i prosty sposób - a to że 122mm - w NATO nie ma obowiazku standaryzacji - ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak, tyle że NONA też używa innej amunicji - to nie jest normalna amunicjia moździeżowa...

  D-30 to tani i prosty sposób - a to że 122mm - w NATO nie ma obowiazku standaryzacji - stąd Anglicy czy Francuzi używają zupełnie innej amunicji w czolgach - mimo iż 120mm

  W WP też by się przydało kilka D-30 - dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej... ;)

  Co do 2S1 - ja myślalem o tutaj o cieższych batalionach - nie górskich (zamiast samobieżnych moździerzy)

  2S1 nie jest zły - ma tylko 1 wade - słabą szybkostrzelność...Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  12:36 11.02.2015

  Lukas Nechtěl jsem srovnávat klasické houfnice s NONA-K. Dávám jen námět, že místo klasických houfnic by pro HORSKÉ baterie byly možná lepší tyto zbraně (NONA). A ano NONA-K ...Zobrazit celý příspěvek

  Lukas

  Nechtěl jsem srovnávat klasické houfnice s NONA-K. Dávám jen námět, že místo klasických houfnic by pro HORSKÉ baterie byly možná lepší tyto zbraně (NONA). A ano NONA-K může využít více nábojů než klasické minomety.

  Nevím jak je na tom SK, ze zásobou D-30. Ty by mohli také postačit. I když kritika by byla na munici neshodnou s NATO, ale pokud je hodně kusů na skladě, tak z důvodů úspor dočasně ponechat.

  Zmiňujete 2S1, tyto už značně zastaralá a použitá děla by pro LEHKOU HORSKOU brigádu by byly asi ne úplně vhodné. To už klidně využít něco jako SORA 122 mm. Ale opět narážíme na kompatibilitu s NATO.Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  11:21 11.02.2015

  semtam - nie porownuj haubicy do moździerza... ( NONA-K używa innej amuncji niż normalny moździerz...) Z resztą - po co pchać się w 105mm? jak można w znany 122mm? (Szczególnie ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam - nie porownuj haubicy do moździerza... ( NONA-K używa innej amuncji niż normalny moździerz...)

  Z resztą - po co pchać się w 105mm? jak można w znany 122mm? (Szczególnie gdy się posiada zapasy amunicji...)

  Wam przyda się prosty CADROM na moździerze 81mm (ACR) i 98mm (OSSR) - jako moździerze w kompani (2 moździerze w kompani)

  Szkoda że wycofaliści 2S1 (D-30) - te mogłyby trafić do batalionów...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 7