Obrana SR – časť 2

Příslušníci 5. pšu. / MO SR

Predchádzajúci článok Obrana SR – časť 1 priniesol niekoľko otázok, na ktoré je potrebnépriniesť odpoveď, ak má byť obrana územia SR efektívna. Niektoré reakcie v diskusii, ako napr. na portále Armádní noviny, tak aj na portále On War, tieto odpovede ponúkli. Cieľom tohto článku nebude venovať sa týmto odpovediam, ale využiť ich pre ďalšie úvahy o obrane Slovenska.

Prvý diel tejto série článkov sa venoval využitiu charakteru územia pre obranu štátu a tejto téme nie je možné uprieť jej význam. Tento článok, druhý v sérii, sa bude venovať prostriedkom, ktoré budú využívať toto územie pre obranu – totiž ozbrojené sily.

Súčasné Ozbrojené sily SR sa skladajú z dvoch komponentov – pozemných síl a vzdušných síl. Tiaž obrany územia bude primárne spočívať na ramenách pozemných síl, a preto sa v tomto článku budem venovať najmä im. Veliteľstvu Pozemných síl OS SR v súčasnej dobe podliehajú 3 brigády – dve bojové a jedna podporná. Vzhľadom na veľkosť Slovenska a počet obyvateľov by sa mohlo zdať, že sa jedná o značnú silu. Nie je to úplne pravda. Obe bojové brigády – 1. mechanizovaná z Topoľčian a 2. mechanizovaná z Prešova sú značne nevyvážené čo sa týka podriadených jednotiek a ich schopností.

Zatiaľ čo prešovská brigáda je príkladom vševojskovej brigády s bojovými jednotkami, jednotkami bojovej podpory a jednotkami služieb bojovej podpory. Hlavnú bojovú silu bude ku koncu roka 2015 tvoriť päť bojových jednotiek veľkosti práporu – 21. zmiešaný mechanizovaný prápor, 22. mechanizovaný prápor, 23. motorizovaný prápor, prápor ISTAR a Samohybný delostrelecký oddiel.

Tieto jednotky budú podporované ženijnou rotou a jednotkou psychologických operácií a civilno-vojenskej spolupráce, rovnako ako práporom logistickej podpory a rotou podpory velenia veliteľstva brigády. Ku skutočnej vševojskovej brigáde chýba už iba jednotka protivzdušnej obrany.

Oproti 2. brigáde je topoľčianska brigáda s jedným práporom služieb bojovej podpory (prápor logistickej podpory 1. mechanizovanej brigády) a tromi bojovými prápormi (11., 12. a 13. mechanizovaný prápor) iba množinou bojových jednotiek a ako celok nie je možné ju nasadiť pre absenciu organických jednotiek bojovej podpory (ženijné a prieskumné jednotky, delostrelectvo, atď.).

Podľa deklarácie uvedenej v Obrannej stratégii SR (strana 6) sa Slovensko zaviazalo vyčleniť následujúce formácie pre operácie NATO:

 • v plnom rozsahu v operáciách vysokej intenzity na obranu Slovenskej republiky vrátane uskutočnenia mobilizácie,

 • vo veľmi veľkom rozsahu jednorazovo poskytnutým príspevkom až do veľkosti brigádnej skupiny pozemných síl a určených prvkov bojovej podpory a bojového zabezpečenia v spojeneckých operáciách vysokej intenzity pri kolektívnej obrane spojencov v NATO,

 • vo veľkom rozsahu jednorazovo poskytnutým príspevkom vo veľkosti prápornej skupiny pozemných síl a určených prvkov bojovej podpory a bojového zabezpečenia v mnohonárodných spoločných operáciách vedených bez geografického obmedzenia pod vedením NATO,

 • v strednom rozsahu poskytnutím a udržiavaním príspevku vo veľkosti mechanizovaného práporu pozemných síl alebo jeho nákladového ekvivalentu v mnohonárodných operáciách na podporu mieru pod vedením NATO alebo EÚ,

 • v malom rozsahu v operáciách na podporu mieru a humanitárnych operáciách pod vedením OSN, EÚ alebo medzinárodnej koalície dlhodobo udržiavaným príspevkom vo veľkosti roty pozemných síl alebo jej nákladového ekvivalentu.

Vynárajú sa teda otázky, o aké zoskupenia by sa jednalo. Zamerajme sa najskôr na druhý bod – jednorazové nasadenie brigádnej bojovej skupiny.

Úplne prirodzene by pohľad najprv padol na 2. mechanizovanú brigádu. Tá disponuje takmer všetkými potrebnými jednotkami bojovej podpory a bojového zabezpečenia. No po vyslaní tejto brigády do zahraničnej operácie by úloha obrany padla na 1. mechanizovanú brigádu. Tá by okrem svojich 3 mechanizovaných práporov mala k dispozícii zrejme aj delostreleckú podporu v podobe raketometov RM-70 Modular z raketového delostreleckého oddielu a podporu ženistov zo samostatného ženijného práporu. Takýto scénár počíta s jednorazovým nasadením celej brigády po určitú dobu, predpoklad je v rozsahu 3 až 6 mesiacov, bez potreby vystriedania. Disproporčné rozdelenie bojových jednotiek medzi jednotlivé brigády v rámci pozemných síl sa javí byť určitým problémom. No, podstatne väčším problémom je skôr jednotvárnosť doktrinálneho zamerania týchto bojových jednotiek.

Pozemné sily disponujú totiž 4 mechanizovanými prápormi, 1 zmiešaným mechanizovaným práporom, 1 prieskumným/ISTAR práporom a 1 motorizovaným práporom (k 31.12.2015) a pritom iba približne 30% územia Slovenska je vhodné a využiteľné pre operácie mechanizovaných jednotiek. No i napriek tomu majú slovenské ozbrojené sily iba jeden ľahký peší prápor a aj ten je špecificky predurčený pre plnenie prieskumných úloh.

Toto je najkritickejší bod obrany územia SR, kedy ozbrojené sily disponujú bojovými jednotkami absolútne nevhodnými pre vedenie boja v teréne, ktorý pokrýva väčšinu územia nášho štátu. Našťastie je to problém, ktorý je možné riešiť relatívne jednoducho. Nebude potrebné spúšťať veľké nákupy techniky, ba práve naopak, stará a morálne zastaraná technika bude vyradená a prostriedky, ktoré boli predtým vynakladané na jej údržbu bude možné použiť pre iné účely.

Na následujúcich riadkoch predstavím koncepciu pozemných síl, ktorá predstaví pozemné sily ako jednotky schopné nielen brániť územie SR, ale aj ako jednotky pripravené pre nasadenie do operácií NATO v rôznych stupňoch rozsahu a na rôznych úrovniach intenzity . Tento návrh bol inšpirovaný tromi článkami Dušana Rovenského o vševojskových brigádach [1] [2] [3] , ktoré boli publikované na portále On War|On Peace a ktorému týmto ďakujem za možnosť použiť jeho myšlienky aj pre tento článok.

Predstava budúcej organizačnej štruktúry pozemných síl je založená na existencii dvoch vševojskových alebo aj „veľkých“ brigád - jednej takzvanej "ľahkej" brigády a jednej "ťažkej" brigády.

1. pešia brigáda ("ľahká" brigáda)

 • veliteľstvo a štáb

 • veliteľská rota

 • 11. horský prápor

 • 12. horský prápor

 • 13. ľahký motorizovaný prápor (vybavený kolesovými ľahkými obrnenými vozidlami)

 • 1. brigádny prápor bojovej podpory

  • prieskumná rota/rota ISTAR

  • rota RCHBO1

  • ženijná rota

  • horská delostrelecká batéria (vybavené ťahanými 105mm alebo 155mm húfnicami)

  • horská delostrelecká batéria (vybavené ťahanými 105mm alebo 155mm húfnicami)

  • protilietadlová batéria (vybavená prenosnými PLRK)

 • 1. brigádny prápor bojového zabezpečenia

  • rota dopravy zásob

  • rota skladovania, distribúcie zásob a opráv

  • spojovacia rota

  • zdravotnícka rota

2. mechanizovaná brigáda (tzv. "ťažká" brigáda)

 • veliteľstvo a štáb

 • veliteľská rota

 • 21. mechanizovaný peší prápor (s kolesovými bojovými vozidlami pechoty a tankami)

 • 22. mechanizovaný peší prápor (s kolesovými bojovými vozidlami pechoty a tankami)

 • 23. ľahký motorizovaný prápor (s kolesovými LOV)

 • 2. brigádny prápor bojovej podpory

  • prieskumná rota/rota ISTAR

  • rota RCHBO1

  • ženijná rota

  • delostrelecká batéria (vybavená samohybnými húfnicami Zuzana)

  • delostrelecká batéria (vybavená samohybnými húfnicami Zuzana)

  • raketová delostrelecká batéria (vybavená salvovými raketometmi RM-70 Modular)

  • protilietadlová batéria (vybavená samohybnými PLRK a hybridnými PLK)

 • 2. brigádny prápor bojového zabezpečenia

  • rota dopravy zásob

  • rota skladovania a distribúcie zásob

  • rota opráv techniky

  • spojovacia rota

  • zdravotnícka rota

V prípade takejto organizačnej schémy by bolo možné opustiť záväzok nasadenia brigádnej bojovej skupiny, ktorej označenie jasne naznačuje jej posilnenie o dodatočné jednotky, a bolo by možné deklarovať iba nasadenie jednej brigády (ktorejkoľvek v závislosti na požiadavkách NATO a podľa podmienok v oblasti nasadenia).

Rozdiel medzi „brigádnou bojovou skupinou“ a „brigádou“ (v tomto prípade „veľkou brigádou“) nie je iba rozdielom v názve, ale nesie značnú doktrinálnu váhu. Množstvo jednotiek nasadených pod hlavičkou „brigádnej bojovej skupiny“ a pod hlavičkou „veľkej brigády“ by zostalo rovnaké. Čo by sa zmenilo je miera pripravenosti, koordinácie a súčinnosti všetkých jednotiek podriadených tomuto uskupeniu.

Je totiž značný rozdiel, ak má veliteľ brigády pridelené všetky jednotky, ktoré by boli nasadené pod jeho velením do bojovej operácie aj v čase mieru pre potreby výcviku a prípravy. Takto bude môcť viesť plánovanie a prípravu výcviku s využitím všetkých bojových jednotiek, jednotiek bojového zabezpečenia a bojovej podpory aj mimo stavu, kedy by hrozilo potenciálne nasadenie brigády. Rovnako tak aj velitelia podriadených jednotiek budú stále poznať zámer a plán veliteľa brigády a budú tomu môcť uspôsobiť plánovanie, výcvik a prípravu svojich jednotiek.

V okamihu nasadenia jednej z brigád ozbrojených síl do operácie NATO podľa deklarácie uvedenej v Obrannej stratégii SR teda bude veliteľ brigády a jeho štáb poznať status všetkých podriadených jednotiek v ohľade naplnenosti personálom, vyzbrojenosti a vybavenosti materiálom, stavom výcviku a pripravenosti a mierou schopností, ktorými jeho podriadené jednotky disponujú. Oproti tomu v súčasnej dobe by veliteľ brigády dostal v čase nasadenia do podriadenosti jednotky a účelové zoskupenia vyčlenené od iných práporov alebo dokonca od iných brigád. Pri takom stave by mohlo dôjsť k nepochopeniu schopností, ktorými tieto pričlenené jednotky disponujú a teda aj k ich neadekvátnemu využitiu v bojovej operácii.

Predchádzajúce riadky hovoria najmä o bojovej operácii NATO v podpore článku 5 Washingtonskej zmluvy. Každopádne to isté je platné aj pre bojové operácie vedené pri obrane územia Slovenska.

Ako poslednej téme by som sa v tomto článku rád venoval dvom formáciám, ktoré sú na periférii hlavného záujmu a hlavnej tiaže pri vedení bojových operácií, ale určite nie je možné ich na tejto periférii ponechať. Jedná sa o Brigádu bojovej podpory a zabezpečenia a o Brigádu špeciálneho určenia.

Brigáda bojovej podpory a zabezpečenia v súčasnosti neexistuje v stave Pozemných síl, ale jej miesto je vyčlenené pre Brigádu bojového zabezpečenia a samostatné jednotky podriadené priamo Veliteľstvu pozemných síl. Pri vyššie navrhovanom koncepte vytvorenia samostatných „veľkých“ vševojskových brigád by tieto absorbovali aj jednotky v súčasnosti podriadené Brigáde bojového zabezpečenia.

Novo-vytvorená Brigáda bojovej podpory a zabezpečenia by poskytovala administratívnu kontrolu a riadenie pre jednotky, ktoré by bolo možné nasadiť samostatne do zahraničných operácií NATO, ale aj do operácií na území SR, ktoré by vyplynuli z mimoriadnych udalostí – živelné pohromy apod. Navrhovaná štruktúra by bola následovná:

Brigáda bojovej podpory a zabezpečenia

 • Veliteľstvo a veliteľská rota

 • Ženijný prápor

  • Veliteľstvo a veliteľská rota

  • 2x stavebná rota

  • 2x rota EOD

  • 2x ženijná rota

  • 1 špeciálna ženijná čata

 • Národné cetrum EOD

 • Prápor RCHBO1

  • Veliteľstvo a veliteľská rota

  • Rota RCHB prieskumu2

  • 2x dekontaminačná rota

  • 2x rota RCHBO

  • Mobilné identifikačné laboratórium

 • Spojovací prápor

  • Veliteľstvo a veliteľská rota

  • 2x spojovacia rota

  • Rota SIGINT analýzy

 • Prápor výcviku

Brigáda bojovej podpory a zabezpečenia by bola začlenená do organizačnej štruktúry Pozemných síl. V prípade potreby by vyčleňovala niektoré svoje podriadené jednotky alebo ich súčasti pre rôzne účelové zoskupenia, ktorých tvorbe nie je možné sa vyhnúť vzhľadom na meniaci sa charakter súčasného bojiska.

Druhou brigádou by bola Brigáda špeciálneho určenia. Táto by v prípade vojnového konfliktu z časti podporovala operácie bojových brigád pozemných síl a z časti viedla vlastné operácie podľa požiadaviek velenia na strategickej a operačnej úrovni. Pre potreby operácií NATO strednej a nízkej intenzity a stredného a malého rozsahu by brigáda vyčleňovala Účelovú skupinu špeciálneho určenia/špeciálnych operácií podľa štandardov NATO. Takéto požiadavky by boli zohľadnené v organizačnej štruktúre, ktorá by bola následovná.

Brigáda špeciálneho určenia

 • Veliteľstvo a veliteľská rota

 • 5. pluk špeciálneho určenia

 • Rota CIMIC/PSYOPS

 • Rota podpory SOF3

 • Rota elektronického boja

 • Spojovacia rota (SATCOM)

 • Rota čelnej podpory

 • Rota zadnej podpory

 •  

1 – Brigádne roty RCHBO by podliehali administratívnej a operačnej kontrole práporov bojovej podpory, ale zodpovednosť za odbornú prípravu by spočívala na Prápore RCHBO.

2 – Jedna čata RCHBO prieskumu by bola pripravovaná pre plnenie úloh v podriadenosti Účelovej skupiny špeciálneho určenia/špeciálnych operácií.

3 – Rota podpory SOF by bola jednotkou ľahkej pechoty vycvičenej a pripravenej pre špeciálne operácie. Táto rota by vyčleňovala vždy jednu čatu pre nasadenú Účelovú skupinu špeciálneho určenia/špeciálnych operácií. Rota by bola zložená z veliteľstva, štyroch výsadkových čiat a čaty palebnej podpory.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Slovensko zvažuje nákup vrtulníků UH-60 Black Hawk

Slovensko, podobně jako Česká republika, řeší modernizaci svého vrtulníkového letectva. Slovensko ...

AgustaWestland nabízí Slovensku vrtulníky AW139M

Předminulý týden americká firma Sikorsky nabídla Slovensku vrtulníky UH-60 Black Hawk. Několik dní ...

Slovensko plánuje obří nákup pistolí

Slovensko, respektive ministerstvo vnitra, připravuje obří nákup pistolí pro slovenské ozbrojené ...

Slovensko směřuje k JAS-39 Gripen

Vzdušné síly Slovenské republiky v blízké budoucnosti s velkou pravděpodobností získají švédské ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 2
 • jana555
  18:27 16.03.2015

  Dejinná pravda je, že mocnosti sa dohodli vždy o nas bez nás, nebolo to len v Mníchove, bolo to aj v 68, bez tichého súhlasu USA by jeden ruský tank neprekročil našu hranicu, rusi vedeli, že USA nebudú reagovať - a rovnako to bolo aj počas nežného sametového prevratu - keď Gorbačov spolu s kľúčami od berlínskeho múru odovzdal celý zväzok spolu s Moskvou a VZ, disidenti zohrali len dávno naplánovaný scenár. Ak by sa vláda ČSSR vzoprela aj s políciou a armádou, ruské vojsko, ktoré tu bolo, by stálo na strane demonštrantov....a disidentov.
  To je naša dejinná skúsenosť a dnes by to bolo rovnako. Neviem o žiadnom prípade v dejinách, že by za Slovanov nasadzoval svoj vlastný život a prelieval krv niekto iný ako Slovan. Spojenci sa pridali vždy len pre svoj osobný prospech, za našich letcov čo položili životy pri obrane Anglicka si nechali vyučtovať aj šnórky do topánok....a zo čs. zlata uloženého v anglických bankách sa ho veľa nevrátilo.
  Každý človek aj vojak nesie osobnú ľudskú zodpovednosť za všetky skutky, ktoré vykoná v svojom živote, nik sa nemôže vyhovárať, že plnil rozkaz, ak je to v rozpore z humanitou, vesmírny poriadok je nad zákonom štátoprávnym a
  za porušenie vyšších vesmírnych zákonov sa tvrdo platí -/ viď posttraumatické stavy ,,hrdinov,, /ba ešte v ďalších generáciách / viď Hellinger rodinné konštelácie/ jeden príklad osvieteného : https://www.youtube.com/watch?...
  ,,skutočný hrdina je človek ochotný dezertovať zo svojej skupiny ak vie že jeho skupina pácha neprávosť na inej skupine,,
  O. i. vojna tu už dávno je, ale nie konvenčná, ale hybridná a jej následky vidíme a cítime všade, je oveľ zákernejšia , ale
  aj Dávid porazil Goliáša s Božou pomocou ,

 • Maximus
  15:40 12.02.2015

  Ta mrkající raketa z videa není zcela určitě Iskander - podle mne je to americká LGM-118 Peacekeeper alias MX.

 • semtam
  13:01 12.02.2015

  Jura99

  To nedávné prohlášení prezidenta Putina bych přirovnal k myšlence Henryho Kissingera. Nic agresivního to není, jen konstatování vyrovnaného bezpečnostního prostředí.

  A Vaše přirovnání k Hit. Německu je dost přitažené za vlasy. To rovnou můžem tvrdit, že co se Německu nepovedlo v 2.WW, to zkouší v podobě EU :)

 • Jura99
  12:54 12.02.2015

  Vestly: Putin se sám vyjádřil, že status quo v Evropě, vzniklý po konci studené války, Rusku nevyhovuje. To je skoro jako když Hitler nebyl spokojený s výsledkem první světové. Už válkou na UA ztrácí Rusko obrovské sumy na odlivu kapitálu, ztrátě důvěry, ratingu atd. Vidíme, že sice trpí, ale přesto je to od války neodrazuje.
  semtam: ať to bylo myšleno jakkoliv, Iskander ve fázi vzletu směr západní Evropa je hodně černý humor.

 • semtam
  12:31 12.02.2015

  Jura99

  Promiňte, ale kouknul jsem na to ještě jednou a s tim Iskandrem, jak na videu mrká se smějícísem smajlíkem, tak to je opravdu známkou strašné mediální štvanice ruských občanů proti Evropě :DDD

 • Vestly
  11:45 12.02.2015

  Jura99
  Pravda.ru je na tom podobne ako FOX news. Ani Rusi ten kanal neberu vazne. Mna by zaujimalo, preco si myslis, že by Rusi chceli obsadit vychodnu Europu, kedže vojnou by iba stratili.

 • Jura99
  11:35 12.02.2015

  semtam: Jsou věci, ve kterých nežertuje ani TV NOVA či jiný bulvár. Převeďte si to do našeho světa, jako kdyby se v nějakém pořadu německé TV podobným způsobem "vtipkovalo", že Bundeswehr opět obklíčí Lenigrad či obnoví KT v Osvětimi. To by bylo šílené a nepochybně by zasáhla nějaká rada pro televizní vysílání...Jinak, kdo třeba umí méně rusky, tak poslední věta toho "humoristického" pořadu je, že "škoda, že naši západní partneři neuvidí Iskander na vlastní oči, protože za hranice Ruska se dostane pouze vzdušnou cestou". Opravdu velká legrace.

 • semtam
  10:42 12.02.2015

  Jura99

  Tak zrovna Váš odkaz je dost humorný. Hlavně to video v něm. Ruské zpravodajské kanály moc nesleduji, ale to ztvárnění mi připomíná TV NOVA :-)

  Pokud si myslíte, že ten, kdo se pokoušel o spojenectví se bude pokoušet o spojenectví stále i když bude proti němu působit štvavá kampaň, tak to chce velkou dávku naivity. Klíč k míru neleží v Rusku, ale v NATO.

 • Jura99
  08:02 12.02.2015

  semtam i další: pokud snad pochybujete, kdo je naším aktuálním nepřítelem a ohrožením, sledujte víc ruskou televizi, co se jim honí v hlavách. Není to nic humorného co produkují na federálním 5 kanále http://www.pravda.com.ua/news/...

 • semtam
  06:12 12.02.2015

  Lukas

  To Čínské řešení na jaké odkazujete vůbec není špatné :)

 • peter123x
  14:07 11.02.2015

  Podla mna by bolo dobre sa orientovat nielen na profesionalne vojsko, ale celkom sa mi pacia v istom smere aj pobaltske staty, kde popri armade existuju aj rozne dobrovolnicke ci polovojenske spolky a prapory, ktore su vsak samozrejme v sucinnosti s armadou. Lebo to celkom dobra moznost pre tych kto nechce alebo nemoze byt z roznych dovodov clenom oficialnej armady, ale napriek tomu sa chce zdokonalit vo vojenskom remesle a podielat sa tak na obrane svojej krajiny...

 • Lukas
  13:34 11.02.2015
 • Lukas
  12:59 11.02.2015

  Tak, tyle że NONA też używa innej amunicji - to nie jest normalna amunicjia moździeżowa...

  D-30 to tani i prosty sposób - a to że 122mm - w NATO nie ma obowiazku standaryzacji - stąd Anglicy czy Francuzi używają zupełnie innej amunicji w czolgach - mimo iż 120mm

  W WP też by się przydało kilka D-30 - dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej... ;)

  Co do 2S1 - ja myślalem o tutaj o cieższych batalionach - nie górskich (zamiast samobieżnych moździerzy)

  2S1 nie jest zły - ma tylko 1 wade - słabą szybkostrzelność...

 • semtam
  12:36 11.02.2015

  Lukas

  Nechtěl jsem srovnávat klasické houfnice s NONA-K. Dávám jen námět, že místo klasických houfnic by pro HORSKÉ baterie byly možná lepší tyto zbraně (NONA). A ano NONA-K může využít více nábojů než klasické minomety.

  Nevím jak je na tom SK, ze zásobou D-30. Ty by mohli také postačit. I když kritika by byla na munici neshodnou s NATO, ale pokud je hodně kusů na skladě, tak z důvodů úspor dočasně ponechat.

  Zmiňujete 2S1, tyto už značně zastaralá a použitá děla by pro LEHKOU HORSKOU brigádu by byly asi ne úplně vhodné. To už klidně využít něco jako SORA 122 mm. Ale opět narážíme na kompatibilitu s NATO.

 • Lukas
  11:21 11.02.2015

  semtam - nie porownuj haubicy do moździerza... ( NONA-K używa innej amuncji niż normalny moździerz...)

  Z resztą - po co pchać się w 105mm? jak można w znany 122mm? (Szczególnie gdy się posiada zapasy amunicji...)

  Wam przyda się prosty CADROM na moździerze 81mm (ACR) i 98mm (OSSR) - jako moździerze w kompani (2 moździerze w kompani)

  Szkoda że wycofaliści 2S1 (D-30) - te mogłyby trafić do batalionów...

 • semtam
  11:04 11.02.2015

  Ondrej Rajkovič

  Z komentářů vím, že v budoucnu přinesete článek o horských praporech. Přesto mám již nyní na Vás otázku. Ohledně horských baterií, uvádíte výzbroj tažené 105 mm a nebo 155 houfnice. Myslím, že na místo klasických houfnic by byla výhodnější zbraň na způsob NONA-K. I Když se jedná o Ruskou konstrukci, určitě by nějaký její derivát dokázala vyrobit Konštrukta, potažmo Dubnica. Samotné ruské NONY dokáží využívat i munici NATO ráže 120 mm a navíc se jedná o hybridy minometů, houfnic a kanonů.

 • semtam
  09:18 11.02.2015

  Ona ta neutralita není špatná věc. K naším zemím si ji ovšem nedokážu představit. Pokud by k ní ale mělo aspoň z části dojít. Tak výhodu by určitě tento politický stav měl. Armády by se to týkalo asi tak, že by se jí zvedly finance na 2% či v 90. letech dle NATO doporučovaných 2.2% HDP. Tudíž armáda by paradoxně získala finance NATO doporučované. Z toho plyne zvýšení bojeschopnosti státu.

  Pokud by v našem okolí vypukla válka mezi velmocemi tak nás neutralita nezachrání. Můžem se aspoň rozhodnout, pro koho se rozhodnem na základě našich zájmů, bezpečnosti a napíšu i svědomí.

  Neutralita není všespásná a u naší polohy ani nejde být úplně neutrální. Neutralita neznamená přetrhání všech vazeb. Nejvědší odkoln by byl od EU. To by jsme museli z tohoto společenství vystoupit. V NATO by jsme mohli zůstat přinejmenším formálně. NATO nám striktně bezpečnost negarantuje. To je hlavní omyl, kteří tvrdí, že díky NATO nemusíme tolik utrácet na obranu.
  Pokud nastane válečná krize, tak spojenci nám pomohou, pokud to bude v jejich zájmu. Pokud ne, tak nepomohou a podstatu NATO tím ani neporuší.

 • Jura99
  08:37 11.02.2015

  add neutralita. Je to samozřejmě utopie, jak už tu mnozí píšou, neutrální mohou být pouze státy, které leží stranou zájmu a nepřekáží ve vojenských operacích jedné či druhé straně. Současně musí neutrální stát obětovat valnou část své prosperity na svou militarizaci. Pro ČR i SR to je zcela nesmyslná myšlenka, kterou nabízejí odpůrci NATO, pro které by neutralita byla záminkou k vystoupení z "nenáviděné" organizace a je jim jedno, že v praxi je nefunkční.

 • Jura99
  08:32 11.02.2015

  SSSR nás "osvobodil" pouze shodou okolností, když se dva mafiánské režimy (tehdejší smluvní partneři) porvaly mezi sebou a SSSR vyšel vítězně. Do poloviny roku 1941 byla válka na západě interpretována řečí SSSR jako spravedlivý boj německých dělníků proti západním imperialistům a i naši komunisté měli v podstatě zákaz proti hitlerovskému Německu vystupovat. Obrovské oběti SSSR jdou na vrub neúcty k životu svých občanů a katastrofální neschopnosti efektivně bojovat. Těžko pak nazývat 27mil obětí vítězstvím. Jinak obnovu ČSR vybojoval, jak jinak, E. Beneš a čs. emigrace v Londýně a to zejména na politickém bojišti. Nebylo ani tak rozhodující, kdo naše území osvobodil, ale jestli existovala mezinárodně uznávaná čs. reprezentace a její vůle náš mladý stát vůbec obnovit. O to se postaral zejména E. Beneš (už podruhé). Každý mladý a malý stát si svůj nárok na existenci musí vojensky a zejména politicky vybojovat a proti naší vůli by nám samostatnost nevnutil ani SSSR.

  vyposcz: Rusové nedůvěřovali ČSLA a čs. front byl pro ně slabým článkem. Proto už od 50.let tlačili na stálou přítomnost SA v ČSR. Naši komunističtí prezidenti a vláda asi nebyli (kupodivu) natolik oddáni věci socialismu, že umístění SA na našem území vytrvale odmítali. Proto invaze 1968 splnila hned dva účely, SA konečně dostala pod kontrolu chybějící část nástupní zóny pro útok na západ.

 • Lukas
  23:53 10.02.2015

  Panowie - na neutralność moga sobie pozwolić państwa ktore leżą "na uboczu" - które nie są obiektem zainteresowania, względnie "polem działań" mocarstw...

  Czy Słowacja, Czesi są w takiej sytuacji? - tak i nie...
  "Tak", bo jesteście geopolitycznie w dużo lepszej sytuacji niż Polska - my jesteśmy skazani na sojusze... (Chyba że staniemy się potęga gospodarczą z wlasną bronią atomową...)
  Czy chcemy tego czy nie interesy wschodu i zachodu "zderzają się" gdzieś na wschód od Odry...

  "Nie" bo choć jesteście na uboczu "frontu" który przechodzi przez nizine środkowoeuropejską, to wynik "konfrontacji" ma bezpośredni wpływ na Wasze losy...

  Tak zupełnie hipotetycznie - gdyby dziś Rosja zaatakowała Polskę i pokonała nas to pewnie "przy okazji" dokonałby agresji na Czechy i Slowacjie (i status by nie pomógł), Podobnie hipotetyczna agresja Niemiec (gdyby tam jakiś "hitler" się pojawił)

  Oczywiście można to rozważać przez pryzmat potencjalnego konflitu z sąsiadami - hipotetycznej agresji Węgier (choć to dla mnie tak nieprawdopodobne - prędzej spodziewałbym się agresji Niemiec...) Niemniej i w takiej sytuacji lepiej budować sojusz (A choćby z Rumunią, ktora też "obawia" się Węgier) niż liczyć wyłacznie na właśne siły...
  Szczegolnie przy takim stanie finansow publicznych i takim poziomie finansowania armii...

  W NATO można wierzyć lub nie - ale ma 1 zaletę - ułatwia dostęp do wysokich technologii, oraz pozwala zobaczyć jak sie szkolą inni...

 • Luky
  23:41 10.02.2015

  Jo a kdyby se můj jedenáctiletý otec ve chvíli, když k dědovi do statku vtrhli STBáci neprotáhnul okénkem ve spižírně, nevzal devítku a nezakopal ji v sadu...tak by k obětem přibyl ještě můj děda - kterému se při opakovaném vyslýchání snažili podstrčit devítku jinou, protože tu pravou (na udání pošťáka) nenašli. Ale i tak si opakovaně poseděl..

  Jasně, nikdo tu nepopírá, co se dělo. Kvůli tomu ale nemíním nenávidět Putina.

  Nechtějte abych vám tu vystavil účet za USA.

  P.S. nemíním tu obhajovat odtržení Zakarpatí (dodnes tam na ČSR epizodu rádi vzpomínají)...ale uvědomte si na které staně fronty Slovenský Štát bojoval...

 • butters
  22:56 10.02.2015

  nechcel som tu prispievat, lebo cela diskusia je uz totalne OT,ale nedalo mi.

  to Luky:
  "Měli jsme i předchozí dobrou zkušenost z osvobození od Němců."
  "Jinak za sovětské okupace nedocházelo k žádným veřejným popravám a genocidě čechoslováků."

  - po 2.sv. vojne nam sovieti "zabudli" vratit vychod republiky
  - podla najmensich odhadov bolo len zo Slovenska do ZSSR odvlecenych 7500 obcanov
  - v celom ceskoslovensku bolo popravenych za protistatne ciny 250 ludi, do 500 ludi zahynulo na hraniciach pri uteku, do 600 ludí zavrazdili vysetrovatelia STB pri vysluchoch, 8 000 vaznov rezimu zahynulo v baniach

  Zo strany ZSSR to nebolo oslobodenie, ale dalsia okupacia.

 • Luky
  22:41 10.02.2015

  ..jo a tím ukřičeným "nemáme" jsem myslel rusofobii a početnou menšinu s ruským pasem (ČR,SR). Za Vás jsem neměl v úmyslu hovořit. Pokud ale rusofobii vlastníte - podobně jako pražská kavárna, ve které mám celkem přátele - omluvám se.

 • Luky
  22:21 10.02.2015

  No já tady nechci slovíčkařit a hledat nějaké politicky korektní vyjádření, které se bude líbit všem. Se Sovětským svazem, potažmo Rusy jsme tu měli špatnou zkušenost z doby okupace 1968. Měli jsme i předchozí dobrou zkušenost z osvobození od Němců. Beneš se na Svaz také politicky obracel po celou dobu války, kdy západ spíše nepředpokládal obnovu ČS hranic v předmnichovské podobě. Dá se říci, že těch 40+ let v sovětské sféře byla taková daň za tuto podporu a územní celistvost (zjednodušeně). Já jsem rád, že jsme o pohraničí nepřišli, pramení tam většina našich řek (když jste zmínil tu vodu) a je tam krásně. Mimochodem, když jsem byl v Sýrii, někteří chlapi se tam zmiňovali o rivalitě s Tureckem - prý z důvodu, že si Turci chtěli vodním megadílem odvrátit Eufrat do Středozemního moře...
  Jinak za sovětské okupace nedocházelo k žádným veřejným popravám a genocidě čechoslováků. Byla podporována rodina a porodnost. Národ ale trpěl na duši. Zní to hrozně, ale určité demografické "čistotě" vděčíme minulému režimu. Co se týká např. problémům s Romy (o dost menší, než s Muslimy na západě), tak ta je způsobena přistěhovalci od Černého moře (jako náhrada za odsuneté Němce). Původní, "domestikované" české romy Němci za okupace v podstatě všechny vyvraždili (zbylo jich cca 500)...

  Čili byla dobrá i horší zkušenost, menší počet lidí o někoho i přišel a ti by mohli Rusa vyloženě nenávidět. Moderní Rusko ale není SSSR. Nevím nic o tom, že by se k nám po revoluci Rusové chovali z patra, spíš se v posledních 25 letech snažili o co nejlepší vztahy.
  Kvůli Němcům jsme přišli o cca 400 000 lidí. Nikdo se ale přece nesnaží apelovat na nenávist k nim, spíš se snažíme vše stále zlepšovat (a to je dobře).

  Chápu, že u Poláků je to těžší, protože jim stalinisti mimo jiné vyvraždili důstojnický sbor. Musí tam být spousta rodin, které někoho fyzicky ztratili. Nechtěl jsem nic bagatelizovat, jenom naznačit, že je tu dost podstatný rozdíl. Polákům tuto zkušenost nezávidím a jsem rád, že to máme jinak. Toť vše.

  A to jsem se zcela vyhnul těm komentářům o poslední koloniální velmoci a podobným nesmyslům. Je jasné, kdo se chová jako světový kolonizátor....

 • Takeda
  21:04 10.02.2015

  Luky: Váš přesný popis historických událostí je sice fajn, v podstatě proti němu nic nemám, ale na tom, že bagatelizujete ruské chování to vůbec nic nezmění.

  Je totiž lhostejno, jestli naši občané umírali, protože se tu uvolňoval komunismus a bylo potřeba to napravit, nebo protože rusové potřebovali dostat svoje nukleární síly blíž předpokládaní frontě. Umírali a můžou za to Rusové. Takže negativní zkušenost máme také, jen už je nám to asi jedno a normalizace nás napravila.

  Dále tvrdíte, že byste Rusy nenáviděl kdyby nás nahnali jako kanonenfutr proti NATO v případě přechodu studené války na horkou. Ty jejich plány se naštěstí neuskutečnily, takže je nemusíte nenávidět. Ale studená válka neskončila protože Rusové si řekli, že by bylo škoda plýtvat českými životy, ale protože už nebyli schopni NATO porazit a dál s ním soupeřit i kdyby bojovali do posledního čecha, rusa a ostatních členů VS.

  Na tom důvodu vaší případné nenávisti se nic nezměnilo, vztah Rusů k nám je stále na úrovni kanonenfutru, tedy vztah jejich politického vedení, kterému prý většina Rusů drží palce, abych se taky nedopustil bagatelizace.

  K obraně SR: Nemyslím, že je možné v dnešní měnící se době připravovat armádu proti nějakému konkrétnímu nepříteli. Teď se jako nepřítel jeví Rusko, půlce slováků se jako nepřítel jeví Maďarsko, za 50 let to může být někdo kdo bude chtít vodní zdroje na Slovensku a ve velmi blízké době to může být vlna hladových uprchlíků ze středního východu, kteří budou přinášet radikální islám nebo Dánové, kterým voda sebere zemi. Na každou tu hrozbu budete potřebovat trochu jiné OSSR.

  Z toho mě vychází, že je potřeba vševojsková armáda, klidně v té konfiguraci, jak navrhuje autor - Tatry tu budou stát, ať už na ně bude útočit kdokoli a mít 2 mechanizované brigády, které nemůžou do vlastních hor... To je přinejmenším hloupé. A nějaký kočkopes jako lehká pěchota, která bude mít někde schovaná BVP nebo KBVP, to nebude IMHO fungovat.

 • Luky
  18:56 10.02.2015

  Nemyslím, že by ta letecká distribuce byla dostatečně rychlá, nebo že by i po akci JAVOR něco převáželi z SSSR do depotů a pak to šlo dál. Depoty v rukou sovětů byl dle mého názoru průlom.

  http://www.vhu.cz/akce-javor/...

  .....Tento postup však stále ještě vycházel z úvahy o existenci období s nárůstem napětí mezi oběma vojenskými bloky. Realizace takového plánu by postavila ČSLA do velmi obtížné situace, která by negativně ovlivnila její bojeschopnost v prvních dnech války. Podle provedených propočtů bylo možno při ideálních podmínkách předpokládat, že bojové hlavice budou dodány raketovému vojsku čs. armády za 20–24 hodin. To by znamenalo, že po tuto dobu by hlavní část bojového uskupení ČSLA, které dosahovalo bojové pohotovosti od 30 minut do 3 hodin, muselo bojovat bez hlavní palebné síly a jen při využití účinků strategických jaderných zbraní.

  Ale to už jsme se vzdálili.

 • vyposcz@seznam.cz
  18:20 10.02.2015

  Systémy umožňovali streľbu ako klasickou muníciou, tak jadrovou a osádky a obsluhy boli vycvičené, tzn. okrem streľby s JM, bežne strieľali konvečnými, resp. cvičným strelivom.
  Samozrejme, že tieto raketové, prípadne ťažké delostr. systémy sú zpravidla vyčleňované pre nejaké vyššie stupne velenia. Použitie jadr. munície bolo v duchu dohod medzinárodných jadrových veľmocí. Ani nemci /holanďania apod./ nevlastnili jadr. muníciu /JM/ a tých skladov s americkou JM na svojom území mali a majú oveľa viacej. V prípade hroziaceho konfliktu by táto munícia bola prisunutá zo ZSSR behom pár hodín letecky najskor do úkrytov JM a potom priamo pomocou určených útvarov s kolesovou technikou, vrátane vrtuľníkov, až k nosičom JM vo vlastníctve našej armády. Použitie JM spadalo do posobnosti velenia Varš. zmluvy čo bolo rozumné. Rovnako je to aj v NATO.
  Premena stred, Európy na jadr. bojisko...nebolo to celkom tak plánované... Doktrína aktívnej obrany VZ spočívala v zadržaní útočiacich jednotiek NATO na vonk. hraniciach VZ /podobnosť s presunutím usa-nato základní až na územie Slovenska, Polska, Pobaltia, Balkánu a Turecka je čisto náhodná :D :D :( :( / a potom v prenesení boja na územie krajín NATO až do zničenia ich armád a to veľmi rýchlo, tak aby nemohlo dojsť k presunu usa záloh do Európy. Len podotýkam, že západné mocnosti stvorili SRN 23.5.1949 a NATO v r.1949. NDR /Nemecká demokratická republika/ vznikla následne a Varšavská zmluva /VZ/ vznikla ako obranný zvazok až o 6 /slovom šesť/ rokov neskor v r. 1955 ako odozva na porušenie dohod západnými mocnosťami z 2.sv. vojny, bez ohľadu na faktického víťaza 2.sv. vojny ZSSR.

 • Luky
  17:40 10.02.2015

  Tak já bych určitě sílu ČSLA nepodceňoval. Na cvičeních byli vojáci VZS velmi vysoko hodnoceni i při nasazení po boku se sovětskými profesionály a to u toho ještě museli makat na poli...ale z toho, co jsem k tématu v minulosti zjistil vyplývá, že SSSR moc tlačil a chtěl toto křídlo posilovat svými vojsky na našem území. Vládnoucí komunisté byli velmi houževnatí a prý se snažili neustálým posilováním armády oponovat požadavků sovětů (dle memoárů některých generálů). V druhé polovině 60tých let už to ale prý začínalo být neúnosné...

  http://www.fortifikace.net/pov...
  citace:
  Poskytnuté raketové nosiče, jenž byly v rámci společných cvičení používány pro simulovaný jaderný útok, však byly úředně označeny jako složky ozbrojených sil Varšavské smlouvy a byly pod sovětskou kontrolou. Představitelé jednotlivých komunistických stran satelitních států sovětského bloku neměli na jejich případné použití žádný vliv, neboť případné dodávky jaderných hlavic byly navíc zcela pod sovětskou kontrolou. Nemožnost místních komunistických elit zasahovat do vývoje případného jaderného konfliktu byla v kontextu sovětské vojenské doktríny, předpokládající proměnu střední Evropy na jaderné bojiště, jedním ze zdrojů vnitřních konfliktů mezi některými členskými státy Varšavské smlouvy a Moskvou.
  ------------------------
  je zajímavé, že k obsazení ČSSR došlo ve chvíli vybudování depotů, které byly tím pádem projektovány a stavěny dlouho předtím.
  Prostě mít výcvik se systémem je jedna věc, ale bez střeliva je to k ničemu.

 • vyposcz@seznam.cz
  16:57 10.02.2015

  Luky, ja Ťa len doplním, nosiče jadrových zbraní operačné, operačno-taktické a to raketové aj hlavňové systémy sme mali v ČSĽA už od 60-tych rokov. Nemali sme jadrové hlavice a strelivo.
  ČSĽA bola pre ZSSR maximálne doveryhodný partner. Veď velením, nedajbože v prípade vojny, nad celým frontom v záujmovom Pražsko-Sárskom smere malo tzv. Velenie čs. frontu /Veliteľ západného voj. okruhu v ČSĽA/, ktorému bola dokonca po 68 roku podriadená aj SSSV /Stredná skupina sov. vojsk/ nešťastne a dočasne na 22 rokov u nás "zabudnutá" ako reakcia na prisunuté americké jednotky k našim hraniciam v SRN.
  ČSĽA patrila medzi najlepšie vycvičené a vyzbrojené armády nielen Varšavskej zmluvy, ale na celom svete. Dokonca sme mali aj vynimočné postavenie v rámci VZ, že sme nemuseli všetky zbrane unifikované a mali sme svoje, napr. lietadlá L-29, 39,59, techniku OT 62 TOPAS, OT 64 SKOT, Sa vz.58, Pi vz.52, T 54/55 M2 a pod. A počet 4700 kusov tankov v ČSĽA nepotrebuje komentár. Toľko nemali nemci a francúzi dohromady...Málokto si ale uvedomuje, že len pre túto obrovskú voj. silu nebola 3 sv. vojna. Dnes je jednoduchšie si kúpiť budúcich politikov a urobiť následne farebnú revolúciu...je to lacnejšie a rýchlejšie. A bežných občanov masírovať cez média o čom len chcú...

 • semtam
  16:53 10.02.2015

  Než se diskuze přemění na hádky vojensko-historického klubu, tak bych chtěl jen poznamenat, že koncepce a tím vytváření armády, se má odvíjet od hrozeb současných a pokud možno budoucích. Pro Rusko je v nejbližší době prvotní zachování jeho území a pokud možno udržení svého vlivu v blízkém pohraničí. Do pohraničí nespadá ani SK ani ČR. My jsme vzdálené pohraničí. Jakákoliv válka středního až vyššího rozsahu by pro Rusko znamenalo silné oslabení. To i když možná se i ve vládních kruzích objeví archaické myšlenky, se musí také počítat s tím, že lidé, kteří o tomto rozhodují jsou svéprávní. Rčení o získání impéria, se jeví spíš jako sen, který je dnes a výhledově zcela neuchopitelný a navíc nikde není tento sen prezentován. Pominuli jednotlivce, kteří nemají prakticky moc.

  K sympatiím k Rusku. Pokud se oprostíme od balastu typu, že sympatie jsou jen výsada komunistů (převážně penzistů), nacionalistů (velmi nepatrný vzorek společnosti) atd. dle libosti, se dostáváme k otázce proč tomu tak vážně je. Napíšu sem jeden postřeh. Jsem si vědom jeho relativity, tak to neberte ode mě jako věc pevnou, protože mluvit v globálu za lidi není nikdy přesné.

  SK i ČR jsou státy pod vlivem EU, NATO i USA. Ať se tu máme sebelíp, nic nenahradí pocit úplné samostatnosti (svobody). Mocenské skupiny dělají různé věci a nám se to buď líbí, nebo ne. Rusko může vypadat při srovnání s námi, jako plně svobodná země, která nemusí brát v potaz připomínky spojenců. Jedná suveréně na rozdíl od nás, co jednáme tak, až jak se k tomu postaví naši spojenci. Proto myslím, vzniká v podvědomí i vědomí lidí, jakési sympatie k Rusku.

 • Luky
  16:33 10.02.2015

  Takeda:
  ..tak ona globální politika je k zblití.
  Já osobně si myslím, že okupace v 68 je hrozná věc a pokud bych se na to díval z osobního "romantického" hlediska, tak bych to napsal jinak.

  např.:
  za První republiky jsme byli na špici v Evropě. Když nás bez nás hodili do sféry SSSR, trvalo 20 let, než se stát zhuntoval tak, že klesl na úroveň Rakouska. V 68 byla obrovská příležitost a kdybychom mohli tenkrát změnit směr, byli bychom úplně jinde. Nebyla by emigrace elit, mohl se rozvíjet lehčí průmysl i politická kultura.

  realita: Tím, že jsme byli vrženi do východní sféry vlivu, bylo rozhodnuto kdo je na jaké straně fronty. Trend byl rozmisťovat taktické jaderné zbraně kratších doletů poblíž fronty. Pro SSSR jsme nebyli dostatečně důvěryhodný partner, aby nám takové zbraně svěřil. Proto bylo využito pražské jaro k obsazení a posílení tohoto křídla fronty. Západ moc neprotestoval, protože měl ještě plnou hlavu Kubánské krize....a i jinak si z nás těžkou hlavu nikdy nedělal.

  Kdybych to bral jak píšete Takedo, tak budu učit svoje děti nenávisti Německu a ve stáří budu dohlížet na to, aby i vnoučata Němce nenáviděli. Stupidní.

 • vyposcz@seznam.cz
  16:27 10.02.2015

  ...a mne naplácal otec...mám s ním špatnú skúsenosť, odsúdiť, neodsúdiť, odpustiť, neodpustit.
  Škoda každého ľudského života !
  Je zaujmavé ako niektorí jedinci dokážu kydať na rusov, že až stovky, príp. tisíce mŕtvych.... a americké "šírenie demokracie" pomocou zbraní po celom svete-milióny mŕtvych po 2.sv. vojne ich nechajú v pohode-to je náš dnešný vzor, náš spojenec ! To sme to dopracovali...ach jaj.

 • vyposcz@seznam.cz
  16:17 10.02.2015

  oprava: ...K ukončení válečného stavu došlo 3.2.1955, kdy prezident Antonín Zápotocký vydal prohlášení o zastavení válečného stavu s Německem...

 • Takeda
  16:16 10.02.2015

  Luky: Tak tedy já s Ruskem špatnou zkušenost mám. Takže si to množné číslo u vašich křiklounských prohlášení o tom jaké zkušenosti máme nebo nemáme s Ruskem laskavě nechte od cesty.

  Rok 68 odnesla skoro stovka lidí. Jasně nejsou to tisíce jako v Polsku a jinde, ale ta vaše bagatelizace je k zblití.

  Myslím, že zkušenost s Rusy máme různou, ale chvála pánu bohu za spojence, kteří si sice poslední osvobozování nechali zaplatit, ale alespoň nás na 40 let nezabrali jako Rusáci.

 • Luky
  16:15 10.02.2015

  Omlouvám se za dvojtý post, už jsem si to tu opravil..

  Tak samozřejmě, že v Pobaltí mají nějakou zkušenost, ale na druhou stranu jsou tamní RUsáci také občany a nemusí sdílet nějakou averzi k bývalé SSSR a současným Rusům. Je tedy otázka, co stojí za dosti vyhraněným postojem tamních vlád - zda vůle občanů, nebo místních elit. Silná protiruská občanská základna tam ale samozřejmě bude a bude také náležitě živena masmédii.

  Když si vzpomeneme např. na zmíněný konflikt v Gruzii - i tenkrát okamžitě Gruzii podpořily a Rusko odsoudily státy: Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Pokud se dobře pamatuji, tak němci odsoudili Gruzii, stejně tak Klaus a Fico. Náš parlament opět oponoval prezidentovi a podpořil Gruzii.

  Každopádně investoři vnímají Pobaltské státy jako celek. Krizí byly zasaženy všechny, a pokud se pamatuji Lotyši nejvíce. Schodek rozpočtu šel tenkrát velmi vysoko a stále se propadali. Pak se o tom najednou přestalo mluvit a za pár měsíců se hovořilo o růstu s tím, že byli na 5% schodku (třeba ze stovky). Obávám se, že došlo k nějakému tichému krachu a z toho vyplývající formě vazalství. Tam si to ale nemohli dovolit rozmazávat jako jinde...

  Od té doby se hovoří o prosperujícím pobaltí, podivné.

  Píšu to proto, že zde každou chvíli (i jinde) přispívají lidé, kteří vyjadřují určitou frustraci a ukřivděnost nad tím, že naše populace není dostatečně prozápadně "uvědomělá" a nechápe "vůdčí úlohu USA ve světě". Já si ale myslím, že je to tak dobře. Vše je sledováno a využito.

  Taky bych nenáviděl Rusa, kdyby to tenkrát prasklo a použili nás jako kanonfutral na US army Europe + Wehrmacht. A tak na nás v Moskvě nahlíželi. Nechtěli abychom si rezervovali jednotky k obraně teritoria, prý že se o to postarají...

  Ale ono to tenkrát neprasklo a my se pod rusákem množili nejvíc v historii...paradoxní.

 • vyposcz@seznam.cz
  16:08 10.02.2015

  Len doplním, že v Československu oficiálne skončil vojnový stav s Nemeckom až v marci /březen/ 1955 takže aj politika voči zahr. rozviedkam na našom území, činnosť na hraniciach a súdne procesy prebiehali ako za vojn. stavu. Ale toto nám nikto nepovie...sme ohlupovaní propagandou-mediálnym marketingom po novom, že nepriateĺ je na východe...tomu reálne zmýšľajúci človek nemože snáď ani veriť.
  Napr. v 50-tych rokov-pár rokov po skončení 2 sv. vojny, bol tabuľkový stav /a aj naplnenosť/ armády ČSR 300 000 ľudí, takže argumenty, že nemáme na to, aby sme mali napr. 80-100 tisícovú spoločnú vševojskovú a modernú armádu sú min. nepravdivé. Pokiaľ nebude mať ČR-SR aspoň 10-15 brigád, resp. 6-10 divízií nemáme šancu sa ubrániť ani našim politikom...veď príslušníkov policaj. zboru je v ČR a SR okolo 70 000 a vidíme ako to vyzerá- tí umlátia súčastné naše armády čapicami...

 • liberal shark
  14:30 10.02.2015

  to Luky
  Litva, Lotyšsko a Estonsko skutečně nepotřebují být "loutkovými státy" na to, aby nenáviděli rusáky až za hrob. Genocida, kterou rusáci prováděli v Pobaltí, je naprosto srovnatelná s genocidou prováděnou v Polsku. Vysoký podíl ruskojazyčného obyvatelstva je výsledkem záměrných deportací původních obyvatel a importu Rusů. Partyzánská válka proti sovětským okupantům tam trvala hluboko do padesátých let.

 • Luky
  14:06 10.02.2015

  Jura99 napsal: Už jen odpor proti přítomnosti jednotek či struktur NATO na SK (ale i v ČR) je tragikomický...

  Odpor je OK.

  Kdyby nebylo NATO vedeno poblázněnými USáky, mohlo by to být jinak. USáci napadají a drobí státy bez mandátu OSN. Neuznávají ale přitom referenda o odtržení, která jim nevyhovují. Zasahují do vyšetřování OSN a OBSE. Nejlepší je např. analyzovat už poněkud vyčpělý konflikt v Gruzii. Najděte si a přečtěte zprávy vysokých představitelů OBSE z té doby, sledujte jak respektovaní důstojníci podávali rezignace po pravdivém referování z míst "incidentů". Najděte si proti tomu články v našich médiích z té doby, všechno je to stále na netu. Je to velmi poučné. Vypukne to na ruskou olympiádu a za měsíc krachne burza....

  Pěkně děkuji za takového spojence. Bohatě stačí, když občas přiletí/přijedou na nějaké cvičení.

  V Polsku je situace jiná. Oni mají otřesnou zkušenost s Rusy, tak ať si podle toho jednají. Mají ji ale i s Němci a berou od nich Leopardy....asi v tom spíš bude vazba na US elity. Pobaltí je loutkové a taky mají fobii a početné obyvatelstvo s ruským pasem...
  My a Slováci to tak NEMÁME.

 • Luky
  14:06 10.02.2015

  Jura99 napsal: Už jen odpor proti přítomnosti jednotek či struktur NATO na SK (ale i v ČR) je tragikomický...

  Odpor je OK.

  Kdyby nebylo NATO vedeno poblázněnými USáky, mohlo by to být jinak. USáci napadají a drobí státy bez mandátu OSN. Neuznávají ale přitom referenda o odtržení, která jim nevyhovují. Zasahují do vyšetřování OSN a OBSE. Nejlepší je např. analyzovat už poněkud vyčpělý konflikt v Gruzii. Najděte si a přečtěte zprávy vysokých představitelů OBSE z té doby, sledujte jak respektovaní důstojníci podávali rezignace po pravdivém referování z míst "incidentů". Najděte si proti tomu články v našich médiích z té doby, všechno je to stále na netu. Je to velmi poučné. Vypukne to na ruskou olympiádu a za měsíc krachne burza....

  Pěkně děkuji za takového spojence. Bohatě stačí, když občas přiletí/přijedou na nějaké cvičení.

  V Polsku je situace jiná. Oni mají otřesnou zkušenost s Rusy, tak ať si podle toho jednají. Mají ji ale i s Němci a berou od nich Leopardy....asi v tom spíš bude vazba na US elity. Pobaltí je loutkové a taky mají fobii a početné obyvatelstvo s ruským pasem...
  My a Slováci to tak NEMÁME.

 • Vestly
  12:51 10.02.2015

  Jura, takych poslancov najdes v kazdom state, napriklad USA ma Mccaina a jemu podobnych "vojnostvacov". Preco si myslis, že chce Rusko obnovit svoje imperium ? Mozes to podlozit nejakymi faktami ? Pokial viem, Rusko ma najviac nerastneho bohatstva a preto nechce vojnu, ale chce prosperovat. Rusov je malo, nemozu si dovolit viest vacsiu vojnu, preto stale modernizuju svoje medzikontinentalne rakety atd.

  Preto je hlupost pripravovat armadu na konflikt, ktory nebude. Skor sa treba pripravovat na konflikt s Madarskom, ktory je o moc viac pravdepodobny. V nom by sme ale mali vyhodu, kedze Madarov nemaju moc v laske ani Srbi a Rumuni.

 • Jura99
  11:08 10.02.2015

  semtam: pro Rusko je střední a východní Evropa a bývalé státy SSSR stále cílovou sférou vlivu a nejeden vysoký představitel, vč. Putina, v posledních týdnech a měsících prohlásil, že rozpad SSSR byla největší tragédie 20.století. Rusko je poslední koloniální zemí světa a tak, jak mají zastaralou infrastrukturu, ekonomiku, tak mají zastaralé i myšlení. Rovněž část ruských poslanců se zabývá nesmysly, např. myšlenkou, že sjednocení Německa bylo anexí (!) SRN ve vztahu k NDR.
  Otázka nestojí, jestli by RF chtěla obnovit své impérium, otázka stojí pouze jak. Dokud na tuto otázku nebudou v Kremlu znát odpověď, pak máme nějaký čas na zbrojení. Maďarsko má rovněž nostalgické nálady po minulosti, ale chybí mu síla a zdroje a obnova Uherska je spíš téma pro pobavení.
  saracen: nezmiňoval jsem komunisty, ale skupinu lidí s nostalgií po minulém režimu, to nejsou jen komunisti, ale prostě někteří voliči levice, kterým se zdá, že se jim v demokracii nedaří. Na Slovensku se tito voliči a komunisté zařadili mezi další voliče Smeru, existence či neexistence kom. strany není rozhodující. Pokud by souhrou okolností neexistovala KSČM, pak by ČSSD vzrostly preference o 15%, takže by měla podobně jako Smer. Na nálady populace můžete mít jiný názor, ale realita je taková, že na Rusa by ve válce zdaleka ne každý z ČR a SR vystřelil. Už jen odpor proti přítomnosti jednotek či struktur NATO na SK (ale i v ČR) je tragikomický, když navíc NATO žádné jednotky neposílá. Zde je diametrální rozdíl proti Pobaltí či Polsku, kde by s otevřenou náručí přijali vojáky NATO v jakékoliv množství. ČR i SR prostě nemá díky geografii tak tragické zkušenosti s Ruskem, ale opravdu jen díky své geografické poloze.

 • Smutnej
  10:56 10.02.2015

  :semtam
  Neutralita je vždy více či méně iluze, podle toho, jak okolní mocnosti (podmocnosti, ...) jsou ochotny ji respektovat.
  Rakousko - ani jedno z vojenských uskupení (VS , NATO) nehodlalo v případě vzájemného válečného konfliktu neutralitu Rakouska respektovat. Válečné plány obou paktů z této doby to dokazují. Ani vlastní Rakousko své neutralitě příliš nevěřilo, všechny vojenská cvičení rakouské armády v 70 a 80-tých letech 20 století byla zaměřena na obranu před útokem VS.
  Švýcarsko - celá obranná infrastruktura byla zaměřena proti útoku VS.
  Finsko - darmo mluvit - v zahraniční politice neudělalo nic, co by neschválila Moskva

 • semtam
  08:40 10.02.2015

  Ne nadarmo tu padají myšlenky, proti komu tuto armádu vytvářet. Armáda Slovenska či ČR by měla mít hlubší smysl ve své struktuře, než jen módní trendy. Když tu třepeme Rusko a díky němu to i vypadá, že se bude s armádou něco dít, tak bychom se měli více zamyslet na kolik je tato hrozba reálná a zda se nejedná jen o vlčí mlhu.
  Aby Rusko sem vpadlo, chybí racionální důvod. Pokud vezmem v potaz, že se tak stane. Tak už je něco opravdu hodně špatně a myslím, že situaci by rozčíslo jaderné štěpení. Pokud by tedy Rusko udělalo jen nějaký výpad a poté by se muselo stáhnout, protože by nedokázalo toto území udržet, tak by se to bez JZ snad i obešlo. Ale jak už jsem zmínil, chybí důvod.

  Pokud tedy zavrhneme módní trend a sci-fi, jaké je nám často předkládáno. Tak armáda opět hledá důvodný smysl existence. Tento smysl a důvod je téměř jasný, ale politicky neprůchodný. Hlavní ohrožení Slovenska je z jeho jižního směru a to, že ona země je v NATO nic neznamená. Proč Řecko drží silnou armádu? Protože její úhlavní nepřítel je Turecko i když členská země NATO.
  To, že Maďarsko může být i spojenec Slovenska věci nikterak nebrání. Použil bych přísloví: Kdo chce mír, připravuje se na válku.
  Další možné ohrožení je něco na způsob IS v Evropě. Určitě je hodně milých muslimů jak v Evropě, tak na Blízkém východu. Ale je jich i hodně zlých...
  Díky jejich počtu a stále vzrůstajícím, bych i tohle zařadil do koncepce.

  Abych udělal radost i těm, kteří očekávají ruské vojáky, jak se derou přes Hron na Blavu, tak v tomhle případě by armáda ať už její složení vypadá jakkoliv, musí mít jeden důležitý prvek a tím je vojenská základní služba.

  Když tu padla neutralita, tak toto není špatná věc, jen elity a potažmo obyvatelstvo musí takto i cítit. Pokud někdo bude chtít získávat vliv v zemi. Tak tato země může se vzájemného soutěžení velmocí o její přízeň i těžit. Rakousku a Švýcarsku se to povedlo. Ve Švédsku se neutrality již dávno zřekly. Je jenom již formální a postupně vyprchává. Finsko ač nikdy úplně neutrální země si jistou neutralitu stále zachovává.
  Neutralita zemi zajišťuje více svobodné rozhodování. Pokud země je již pod vlivem nějaké velmoci, tak stačí jen písknout a jede se podle lajny. Pokud to země tak neučiní, přichází pokárání a pokud i toto nepomůže, může (záleží na okolnosti) obdržet nějaký trest.

  Velmi zajímavý příspěvek, kde se berou ty sympatie k Rusku. Přispěvatel zapomíná, že mnoho fandů RF již není jen staršího věku a v porevoluční generaci je tento názor více rozšířen, než v generaci minulé. S komunismem, to má pramálo co společného.

 • Vestly
  22:50 09.02.2015

  21. februara - zvrhnutie Janukovica
  22. februara 2014 - Turchynov (docasny prezident?) vytvoril novu vladu
  23. februara 2014 - zaciatok pro ruskych protestov na Kryme
  26. februara 2014 - Ruska armada zacala postupne obsadzovat strategicke pozicie a infrastrukturu na Kryme

  a pokial viem, medialy sa odovzdavali az niekedy v marci

 • hurvo
  22:21 09.02.2015

  Ukrajina zrusila neutralitu az niekedy po tom co putin vyznamenal ruskych vojakov za tazenie na kryme. Verim ze presny datum doda niektory z tunajsich prispievatelov.
  Od orbana ficovi nic nehrozi. Batuska vladimir sokolik jasny by nedopustil konflikty medzi kamaratmi.

 • Vestly
  21:52 09.02.2015

  hurvo, pravdepodobne si zabudol, ze sa Ukrajine zrusila neutralita hned po tom, ako sa k moci dostala zapadom nastrcena vlada.
  Slovensko je ohrozene iba Madarskom, ale kedze su na tom s armadou podobne ako my, tak sa nemame coho obavat.

 • hurvo
  21:11 09.02.2015

  Neutralita je nebezpecny blud.
  Predstavme si operaciu na rozdrobenie juznej polovice obrany aliancie na vychode.
  Najprv dosadime a/alebo financujeme politicke strany/figury naklonene alebo priamo nasadene nepriatelskou mocnostou s ambiciami v civilizovanej europe.
  Vynalozime mnoztvo usilia na ekonomicke ovladnutie.
  Vynalozime mnozstvo usilia na zmenu verejnej mienky, sirenie bludov a popieranie historickej skusenosti.
  Pomocou uzitocnych idiotov zneuzijeme demokraticke nastroje ako napr referendum. Kde po neuspechu nejakej nepodstatnej temy ziadame znizenie minimalnej ucasti/ kvora.
  Nasledne pomocou sfalsovanych podpisov/ tzv mrtve duse. Vyhlasime referendum o vystupeni z nato a vyhlasenie neutrality.

  Tym padom mame vyhrate. V pripade neuspechu sme dokladne narusili doveru inych krajin nato. V pripade uspechu si s neutralitou vytrieme rit podobne ako pri ukrajine.

 • liberal shark
  20:24 09.02.2015

  Neutralita je nebezpečná iluze, Belgičané by mohli vyprávět. A když už, tak neutrální země musí být ozbrojená až po zuby.

 • peterLuk
  19:04 09.02.2015

  Neutralita pre Slovensko, ale trebárs aj V4 mi nepríde reálna. Slovensko, spolu s Ukrajinou, Maďarskom a Poľskom tvoria nárazníkovú zónu, hranice sféry vplyvu Západu a Východu. Osobne si nás ani neutrálnych neviem predstaviť... Slováci nepatria k národom ako Rakúsko či Švajčiarsko, ktoré v čomsi vynikajú a dokážu sa o seba postarať... 1. republiku by som si dovolil za takýto štát označi, ale padla za obeť našej polohe na hraniciach sfér záujmu veľmoc, veľmociam a nejednotnosti..

  Pre súčasné Slovensko mi to príde nevhodné. Naša súčasná pozícia v NATO je biedna - ale zato sú zodpovední naši politici - a (ne)voliči. Mohlo by to byť lepšie. Ale Slovensko nieje v súčasnosti v pozícii, že by sa o seba dokázalo postarať samo. Buď by sme skôr či neskôr ajtak skončili v nejakej sfére, alebo by sme sa zničili sami svojou neschopnosťou a dopadlo by to ako na Ukrajine...

  Pred pár rokmi Krym nikoho nezaujímal, bol opustený. A teraz mobilizuje Európu. Rusom ani Američanom nejde o malč kus zeme niekde s prepáčením v riti. Im ide o demonštráciou moci, o rozšírenie sféry vplyvu. A ako Rusko, tak NATO potrebujú akúsi nárazníkovú, hraničnú zónu - pre NATO sme to my, pre Rusov Ukrajina. A z tohto pohľadu situáciu na Ukrajine chápem (pozor, netvrdím, že to zchvaľujem).

  Nie som na strane ani jednej veľmoci, podporujem NATO lebo v ňom sme členmi, ale som proti monopolu USA/NATO vo Svete.

 • peterLuk
  18:45 09.02.2015

  Saracen, súhlasím s tým, že národ nemožno rozdeľovať jednoducho do troch kategórií. Väčšina ľudí sa nedá jednoducho označiť za proruských, proamerických, nacionalistických, neonacionalistických apo., ale väčšina ľudí má proste svoje názory. Ale tie môžem označiť za všetko možné len nie jednotné... Už len z internetových diskusii (ajkeď tie nemožno brať za obraz národa, našťastie), zo svojho okolia, z politiky vidieť značnú rozpoltenosť názorov...  Som teraz v Tatrách na dovolenke a prekvapilo ma, koľko je tu billboardov - a je to aj vo spoločnosti, nejde len o nejakú snahy jednotlivcov - proti základni NATO v Poprade. Osobne som tiež proti stálej základni USA ako sú v Nemecku či Poľsku, ale proti skladu munície nič nemám. Dokonca si myslím, že by ban ešte pomohlo rozšírenie Sliaču alebo Kuchyne a menšia zahraničná posádka. Už len preto, aby bol aj nejaký dôvod nám ochranu poskytnúť a aby si na nás Rusi nemohli dovolať.

  Ale to je už mierne OT. Ale ja mám osobne pocit, že je to v celej spoločnosti. Komunizmus nebol hrozný a kapitalizmus nieje dokonalý. Obe majú svoje pro aj proti a niektorí na komunizmus stále vzpomínajú... Je to veľa proruských hlasov - a oni niesú vždy výrazný, často ide o staršúch ľudí a ľudí stredného veku, ktorí ale stále spia v socializme, vidieť to nám v obciach na školách a v komunálnej politike.

  A Fico je čo? Bývalý stranník, ktorý sa otvorene vyjadroval, že komunisti majú skúsenosti a si pre nás dobrí. Jeho vzťahy s Ruskom si tiež nadštandardné... A nejde o nikoho bez moci, naopak, ovplyvňuje nás každodenný život.

  Nechápte ma zle, ja neodsudzujem Rusko a všetko ruské, určite nie. Mám kamaráta z Ruského vojenského námorníctva, ktorý predtým slúžil na Varjagu, len tak pomimo a je to skvelý človek. Ale sme raz v NATO, tak by sme sa tak mali správať!

  Mnohí na NATO nadávajú, ale to je preto, že mi vpodstate nemáme nikoho, kto by v NATO reprezentoval naše požiadavky, tí čo je dobré pre nás a vpodstate len plníne rozkazy zo západu... Aj preto ta nenávisť u ľudí... Rusi ako Slovania sú nám určite bližší ako nejaký Amerišania, takže aj z tohto pohľadu sa niekomu nechce byť na strane ich konkurenta.

  Takisto, mnohí ľudia pozerajú zle na armádu a vojaci sú pre nich len žoldáci...

  Ďalej je tu charakter nášho národa - nerád hádžem všetkých do jedného vreca, ale ani náš národ samotný nepatrí práve k nejak "bojovným" (Briti, Nemci, Germáni, Turci apod., Slováci sa pobijú na ďalší deň jeden druhého pozve na pivo. Slováci skôr pasívny a boju sa vyhýbajú...

Stránka 1 z 2