Ochrana obyvatelstva ve 21. století

Ochrana obyvatelstva ve 21. století
Cvičení CPO Praha – V roce 1936 proběhlo v Praze veliké cvičení civilní protiletecké ochrany, CPO v ústředních jatkách. Na obrázku je asanační četa v ochranných oblecích. / Časopis Obrana obyvatelstva r.1936, Digitální studovna MO ČR (Zvětšit)

Současná situace s virem COVID-19 vyvolává i otazníky v oblasti osobní ochrany osob v krizových situacích. Zejména dříve narození pamatují dny, kdy vyučování ve škole bylo nahrazeno měřením obličejů, nácvikem oblékání ochranné masky, případně branným cvičením, které obsahovalo i pobíhání v maskách, pláštěnkách a s igelitovými pytlíky na rukou a nohou. V 90. letech došlo k likvidaci mnoha položek civilní ochrany (používá se i výraz civilní obrana) jako přebytečných a zastaralých.

Začátky ochrany obyvatelstva v Československu

První světová válka přinesla do té doby nevídané způsoby boje a vedení bojových operací. Mezi ně patřilo i využití otravných bojových plynů, zpuchýřujících látek atd. Zejména na západní frontě s těmito látkami získali vojáci nechtěné zkušenosti. Z počátku se plynné látky vypouštěly z tlakových lahví, ale později došlo i k plnění dělostřelecké munice. 

Po válce se začaly vznikající ozbrojené složky zabývat i tímto problémem. Jako první byly přejaty ochranné masky GM15 a GM17 německého původu a v největším počtu pak masky ARS 17 z Francie. 

V roce 1921 pak byl ustaven v Olomouci Ústav pro plynovou službu. V roce 1923 pak byla zavedena nová československá ochranná maska pro vojenské použití vz.23, která přímo vycházela z francouzské masky ARS 17.

Jelikož za války docházelo k použití útoků otravnými a zpuchýřujícími látkami před hlavním útokem, poměrně záhy si vedení státu uvědomilo, že nestačí chránit pouze bojující vojáky. Pokud by Československo bylo napadeno a byly by v rámci bombardování použita dělostřelecká nebo letecká chemická munice, tak by bylo ohroženo i civilní obyvatelstvo. 

V roce 1929 byl proto ustaven Ústřední výbor obrany obyvatelstva. Jednalo se o první organizaci, která řešila ochranu běžných civilních obyvatel před možným útokem za použití chemických prostředků nebo leteckým bombardováním. Zapojení se do této aktivity bylo tehdy dobrovolné a nijak zvláštní zájem o ni nebyl. Teprve v roce 1935 na základě zákona č. 82 o ochraně a obraně proti leteckým útokům a vládního nařízení č. 199 byla ustanovena organizace Civilní protiletecké ochrany, zkráceně CPO. 

Výkonnými prvky byly státní a místní úřady a zapojení do ní bylo povinné. Byly vytištěny instruktážní manuály, začaly být pořizovány ochranné prostředky a prováděna cvičení CPO za využití vojenského letectva. S blížícím se rokem 1938 pak intenzita přípravy obyvatelstva (výcviky, budování krytů, pořizování ochranných pomůcek atd.) velice rostla. 

Během 2. světové války pak na našem území fungoval systém ochrany obyvatelstva organizovaný po vzoru německého Luftschutzu. Zdokonalil se systém zatemnění zavedený již před válkou, aby nepřátelské letectvo mělo problém s orientací a nalezení cíle, dále se vytvořil systém hlásek protiletecké ochrany a také bunkry na sledování dopadajících bomb do továrních objektů, tzv. Einmanbunker. Občané zapojení do protiletecké ochrany pomáhali při odklízení trosek, hledání zasypaných osob atd. Do říšské protiletecké služby byli často odváděni mladí příslušníci policie a také muži ze středních škol, aby se podíleli mimo jiné na odklízení trosek v německých městech sužovaných spojeneckými nálety.

Civilní obrana jako důsledek 2. světové války

V roce 1949 jako dodatek Ženevským úmluvám vzniká Protokol I, který definuje ochranu obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a jako první používá termín „civilní obrana“. Tento termín se pro systém ochrany obyvatelstva používal u nás v letech 1951 až 1993. Protokol I uvádí také mezinárodní znak ochrany obyvatelstva, a to modrý trojúhelník na oranžovém poli. 

Zatímco za 1. světové války docházelo k pozičním bojům a obyvatelstvo bylo ohroženo jen v poměrně úzké oblasti, tak za 2. světové války byli ohroženi civilisté na několikanásobně větší ploše. Letecké bombardování a jeho zvyšující se efektivita a současně používání kobercových náletů přinášelo obrovské ztráty na životech civilistů. Žádná ze stran neměla zcela čisté ruce. 

Koncem války s příchodem jaderných zbraní ohrožení obyvatelstva narostlo do obrovských rozměrů. Likvidace japonských měst Hirošima a Nagasaki byla šokem. Nyní bylo možno zlikvidovat jakékoliv město a hlavním cílem měli být právě civilisté. Vyhrocené vztahy mezi západním a východním blokem a strach z bombardování jadernými zbraněmi vedl k tomu, že v obou táborech se ochrana obyvatel zaměřovala převážně na toto téma. 

Civilní obrana, jak se ochraně obyvatelstva říkalo, byla součástí základního vzdělání a seznamoval se s ní každý žák. Během školního roku minimálně jednou proběhl branný den, kdy se učily tyto dovednosti, a také minimálně jednou ročně se prováděl nácvik evakuace školní budovy. Škola disponovala ochrannými pomůckami, zejména maskami pro různé věkové kategorie a masky měly několik velikostí. Pro výcvik se používaly již zmíněné vlastní pláštěnky a igelitové pytlíky na končetinách zajištěné gumičkami. 

Druhým kolem, které se týkalo mužů, pak bylo školení v ochraně proti zbraním hromadného ničení, zkráceně ZHN, v rámci vojenské služby. Systém civilní obrany existoval jak v rámci místní samosprávy, tak v rámci větších firem a podniků. Materiál určený pro ochranu obyvatelstva se skladoval ve skladech civilní obrany. 

V rámci větších obcí existovaly bunkry zejména pro zástupce místní samosprávy a část obyvatelstva.  Pro budování bunkrů se využívaly i podzemní stavby jako například stanice metra nebo podzemní prostory některých domů. V 90. letech, po změně režimu v naší zemi, byl obecně systém civilní obrany považován za zbytečný, protože po zlepšení vztahů mezi Západem a Východem se nový rozsáhlejší konflikt neočekával. 

Lidé se tolik nebáli, že nás bude někdo chtít zničit jadernými zbraněmi. Vzhledem k tomu, že údržba těchto prostředků něco stojí a mají také omezenou životnost, postupně se sklady zásob začaly likvidovat. Civilní obrana se v roce 1993 přejmenovala na civilní ochranu a po roce 2001 se přejmenovala na ochranu obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva v 21. století

Bylo by chybou vnímat ochranu obyvatelstva jen v úzkém výseku – ochrana obyvatel při leteckém nebo raketovém bombardování. Tuto chybu jsme jako společnost udělali v 90. letech. Ochrana obyvatelstva je plnění humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí, válečných konfliktů nebo pohrom a vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití. 

K těmto úkolům patří např. hlásné služby, ochrana veřejného pořádku, zdravotnická pomoc, evakuace, záchranné práce, boj s požáry, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminace, poskytování nouzového ubytování a zásobování a další.

V minulosti se stala civilní ochrana tak trochu nechtěným dítětem. Když však zmíníme hrozby, kterým naše společnost čelí a nejedná se o jen o hrozby, které reálně proběhly, ale i ty, které neměly daleko k tomu, aby se uskutečnily, tak získáme celou plejádu oblastí, které by mohla či měla ochrana obyvatelstva řešit. 

 • Havárie a požáry průmyslových a chemických podniků – ohrožení obyvatelstva v určité vzdálenosti od těchto podniků;
 • Záplavy – přímé zasažení budov vodou, ochrana hrází před protržením nebo přelitím;
 • Black-out – výpadek dodávek elektřiny a s tím spojené problémy s dodávkami vody, plynu a provozem topení, dodávkami potravin, nefungující komunikační prostředky;
 • Výpadek dodávek zemního plynu – nedostatek plynu v distribuční soustavě v následku mezinárodních problémů;
 • Extrémní počasí – silný vítr, déšť, extrémní mráz, sucho – obnovení dodávek energií, vody a potravin;
 • Biologické hrozby – ohrožení obyvatel epidemií nebo pandemií, patří sem i použití biologických zbraní. Jedná se mimo jiné o současnou pandemii viru COVID-19;
 • Vojenské bombardování (letecké, raketové, dělostřelecké) – ohrožení obyvatel plošným bombardováním obydlených oblastí. Řeší se jak ochrana před blížící se hrozbou, tak následná záchrana po dopadu bomb, raket či granátů.

Dnešní legislativa řeší zejména zapojení složek integrovaného záchranného systému (IZS) v krizových situacích, zapojení celorepublikové, krajské i místní samosprávy. Do tohoto systému patří také Správa státních hmotných rezerv.

Pravděpodobně nejlépe jsou na řešení krizových situací připraveny složky IZS a vojsko. Co se týká připravenosti samosprávy, je otázkou, nakolik je ochrana obyvatelstva vnímána vedením samosprávy jako nutné zlo nebo je skutečně řešeno formou identifikace rizik, návrhem řešení a stanovením postupů činnosti v případě ohrožení, případně nácvikem opatření. 

Primární osobou odpovědnou za krizové řízení v každé obci je starosta, který pravidelně prochází školením. Na krajské úrovni je pak staveno pracoviště krizového řízení, které se podílí na identifikaci rizik, připravuje cvičení a snaží se připravit na možné hrozby. Krajský úřad jihomoravského kraje například v nedávné době řešil i problém s nedostatkem pitné vody způsobený suchem. 

Ačkoliv se cvičí i možné biologické ohrožení, kam právě COVID-19 spadá, až současná reálná situace prověřuje předchozí přípravu. Je možné, že právě současné ohrožení způsobí, že starostové i občané více pochopí, že věnovat se ochraně obyvatelstva a krizovému řízení i v běžném stavu má smysl.


Silnou stránkou ČR se ukázala schopnost obyvatel aktivně řešit problémy ve prospěch celé společnosti.

Obnova systému ochrany obyvatel

Navzdory snaze některých organizací a osob o zachování systému ochrany obyvatel je tento systém dnes poddimenzovaný. V porovnání se systémem vojenské obrany státu byl vždy systém ochrany obyvatel jen popelkou v koutě. Pokud tedy byly nízké výdaje na systém obrany státu, tak výdaje na ochranu obyvatel byly opravdu nicotné. 

Pokud má naše země v budoucnu obstát se ctí v případě krizových situací, je potřeba obnovit systém vzdělávání občanů v individuální přípravě a zapojení se v případě krizových situací. Současně je potřeba rozvíjet povědomí místní samosprávy o rizicích a podporovat je v hledání možností, jak řešit krizové situace. 

Je to obvykle místní samospráva, která nese hlavní tíži, když dojde na reálná opatření. Také je potřeba obnovit systém zajištění prostředků pro ochranu obyvatel a humanitární pomoc v takovém rozsahu a tak, aby byl plně funkční. Zástupci samosprávy musí mít možnost na jedné straně požadovat konkrétní pomoc od státní správy, na druhou stranu musí mít možnost oslovovat a žádat o pomoc jednotlivce i firmy, aby zvládla rizikové situace. V krizových situacích jde obvykle o čas a zde více než kde jinde platí, že štěstí přeje připraveným.

Systém ochrany obyvatel má největší rezervy právě v oblasti individuálního povědomí, co dělat v krizových situacích. Poslední desetiletí ukazuje, že přicházejí nejrůznější situace a vše nejde řešit jen tím, že si řekneme, že nemá smysl nic řešit dopředu a že ono to nějak dopadne. Pak se totiž stane, že člověk se spoléhá, že něco podnikne stát a stát se spoléhá na to, že lidé si nějak pomohou. 

Daleko lépe se zvládá situace tak, když jsou jednoznačně definované hranice, co ještě si musí zajistit člověk sám a co už řeší společnost. Virus COVID-19 byl jen další zkouškou. Ta odhalila určité problémy, ale také třeba příležitosti a silné stránky.

K silným stránkám, které se projevily během současné krize, je schopnost našich obyvatel hledat aktivně řešení problémů a nabídnout pomoc ostatním. Šití roušek pro sebe, rodinu, blízké, ale také pro bezpečnostní složky, zdravotníky nebo cizí lidi ukázalo obrovský potenciál. Neméně zajímavý potenciál projevila vysoká škola ČVUT, která přišla ve spolupráci s dalšími subjekty s možností tisku účinných respirátorů, konverzí šnorchlovací masky na připojení účinného filtru anebo plicní ventilací vyrobitelnou rychle z dostupných materiálů a součástek.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

ÚVAHA: Na jakou válku se má Armáda ČR připravit?

Dříve, než se pustíme do případných úvah o vyzbrojení české armády, je potřeba definovat možné ...

Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie

Pandemie koronaviru Covid-19 není pouze zdravotnický problém, ale může zcela změnit politické ...

Covid-19 a strategická letecká přeprava České republiky

Současná pandemie Covidu-19 ukazuje na význam strategických leteckých dopravních kapacit. Česká ...

Covid-19: Starý svět je pryč

Dnes volně navážeme na článek „Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie“ a opět využijeme ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jirosi
  14:52 02.04.2020

  Teprve od 1.4. vláda vyhlásila prioritní zásobovaní kyslíkovými lahvemi. Bez nich nám jsou ty ventilátory k ničemu. Opět tu máme pár týdenní opoždění, zásoby mohli být už dávno ...Zobrazit celý příspěvek

  Teprve od 1.4. vláda vyhlásila prioritní zásobovaní kyslíkovými lahvemi. Bez nich nám jsou ty ventilátory k ničemu.
  Opět tu máme pár týdenní opoždění, zásoby mohli být už dávno naplněny.Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  10:36 01.04.2020

  Nevím, kam chodíte na informace, ale centralizované nákupy zdravotnického materiálu spadají přímo pod Ministerstvo zdravotnictví, které zásobuje svých 14 FN. To, že není v ...Zobrazit celý příspěvek

  Nevím, kam chodíte na informace, ale centralizované nákupy zdravotnického materiálu spadají přímo pod Ministerstvo zdravotnictví, které zásobuje svých 14 FN.
  To, že není v domovech pro seniory "cosi" je problém vedení organizací, které spadají pod sociální služby ( jejich zřizovatelem jsou obce-kraje) a hlavně spadají pod MPSV. Ve finále to směřuje k madam Maláčové.
  Ta se měla starat ( její náměstci, měli dostat úkol pro zajištění materiálu)

  Privátní lékaři nejsou ničím vázáni, co si koupí je jejich věc. Že šetří i na sobě a svém personálu je jejich vizitka a problém. Rozhodně nejsou škodní, peníze mají. Můžeme se bavit třeba o kapitačních platbách.

  Úmrtí sestry v Thomayerově nemocnici se bude dlouho šetřit.
  Pokud se prokáže, že sestru nakazil pacient, jedná se o pracovní úraz a můžeme i s jistou opatrností předpokládat, že s následkem smrti. To už je ve hře dost peněz pro organizaci a její zodpovědnost.
  Pokud organizace (vedení nemocnice) nevybavila své zaměstnance (zdravotnický personál) ochrannými pracovními pomůckami, jde vše nikoliv za ministrem zdravotnictví, ale za managementem nemocnice, náměstci, ředitel atd.... Bude na nich, aby dokazovali, že ochranné pomůcky a materiál vyžadovali od zřizovatele.
  Tohle je o Zákoníku práce. Bude ještě záležet, co jim kde personál ne/podepsal za "papíry" poučení atd.....

  A nesmíme zapomenout na jednu organizaci, kde by měl nastat velký průvan.
  https://www.sshr.cz/...
  Tady by měli zodpovědné osoby nakopat do řiti. Jejich starostí ještě před měsícem místo kontroly a dokladování zdravotnického materiálu a počtů krizovému štábu, jenom zájem jak prošmelit mě´d a hliník ze svých skladů.
  K tomu když připočítám před pár lety "mediálně známé" skladování nafty v německém Krailingu, úřadování manažerů typu ex generál čobol Páleník a Kadlec bývalý ředitel NBÚ za jehož kralování na NBÚ byly obrovské problémy, oba dva za své učinkování v čele SSHR obdrželi po zásluze sdělení o zahájení trestního řízení.
  Zastarale, nepružně řízený podnik. Otevřít okna a udělat průvan.

  PS. pokud někoho zajímá co jsme jako firma udělali, sestry nadále neomezeně používají naše auta s ccs kartami a tiskneme 3D komponenty pro ochranné štíty. Brýle jsou pro zdravotníka který potřebuje dioptrické a nesnáší kontaktní čočky nepoužitelné.
  Poukázali jsme jisté částky na účet restaurací, které vaří pro IZS, zdravotnický personál.
  Minulý týden jsme s bývalým kolegou a odborníkem na krizové řízení (oficiální kurzy NATO pro krizové řízení) byli v jisté "okresní nemocnici" a snažili se vedení vysvětlit, že musí být pacienti bez rozdílu tříděni a kontrolováni na vstupu. Do nemocnice pouze jeden vchod pro pacienty a jeden pro zásobování. Podařilo se nám úspěšně vysvětlit, že jeden nakažený pokud projde vstupní kontrolou nebo bez kontroly dokáže odrovnat celé oddělení a dalších 30 zdravotníků.Skrýt celý příspěvek

  • major
   11:18 01.04.2020

   Že za štát vykašľal v kríze na súkromných lekárov je jeho vizitka a problém - ľudia k lekárovi nechodia, všetko sa dnes odbavuje po telefóne. Ľahko sa môže stať, že počet ...Zobrazit celý příspěvek

   Že za štát vykašľal v kríze na súkromných lekárov je jeho vizitka a problém - ľudia k lekárovi nechodia, všetko sa dnes odbavuje po telefóne. Ľahko sa môže stať, že počet zanedbaných chorôb zvýši počet mŕtvych ďaleko viac než COVID-19. Koho toto bude vizitka už potom bude asi jedno. Myslieť si, že každý súkromník má mať v ordinácii "pro sichr" 300 respirátorov, keď vláda nechala v SSHR pre celú republiku 10 000 je úsmevné.

   SSHR dostali od vlády na tento rok na nové nákupy 0 Kč. Tender na zvýšenie ochranných zdravotníckych pomôcok zadali vo februári a po pár dňoch zrušili a MZ si všetky nákupy vzalo na seba. Výška stavov v SSHR sa odvíja od krízových plánov, menovite MZ. SSHR opakovane požadujú navýšenie stavov, ako reagovala vláda je zrejmé.

   Nedostatok ochranných prostriedkov na zabezpečenie chodu štátu v čase krízy ide len a len za MZ, resp. vládou. Opakované snahy do toho namočiť SSHR, jednolivé nemocnice, či dokonca praktických lekárov sú úbohé.

   Áno, prezieravejší praktici si prostriedky zabezpečili - dane ale platíme aj preto, aby v čase krízy štát zasiahol a nemuseli rúška šiť povečeroch na kolene ľudia, ale za pár dní (doslova) ich mohli ušiť textilky a aby štíty nemuseli tlačiť študenti na 3D-tlačiarňach, ale aby ich štát nechal vyrobiť vo vstrekovacích lisoch. Toto je vizitka vlády.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    13:45 01.04.2020

    Pro 10mil. obyvatel a pouze jednu ústenku denně je na měsíc spotřeba 300mil. ústenek (děti do 2let sice počítám také, ale stejně 1 ústenka denně je málo). To je množství, které ...Zobrazit celý příspěvek

    Pro 10mil. obyvatel a pouze jednu ústenku denně je na měsíc spotřeba 300mil. ústenek (děti do 2let sice počítám také, ale stejně 1 ústenka denně je málo). To je množství, které držet v SSHR není úplně možné. Rozumné je umět si v krizi rychle poradit, ústenky a respirátory prostě vyrobit, což se více či méně úspěšně dnes také děje.
    Soukromí lékaři by neměli být nesvéprávní jedinci, bylo zde období zhruba měsíc od půlky ledna, kdy ti bystřejší obyvatelé začali skupovat respirátory, ale respirátory se koupit poměrně dlouho daly. To byla doba, kdy každý soukromý lékař, který rozumí své práci, měl pochopit co se děje a zajistit si nějakou zásobu. Situace samozřejmě využili sami dodavatelé ZP, ochranné pomůcky mnohdy skladem měli či stále mají, ale prostě neměli žádnou chuť je dodávat za předkrizové ceny, když tržní cena vyskočila třeba dvacetinásobně, za tuto cenu je mohli prodat jinde a svým třeba i smluvním odběratelům říct, že bohužel došlo.
    Daně si právěže na vlastní obranu moc neplatíme, to se mýlíte. Rozpočet obrany je (v ČR) zhruba poloviční než je náš minimální závazek a rozpočet SSHR se rovněž snižoval. Měli jsem zde zpětně řečeno docela pěkné dvacetiletí, plné nákupní koše levných čínských věciček, svobodu pohybu, levné letenky a další vymoženosti.Skrýt celý příspěvek

    • major
     14:19 01.04.2020

     Pre 10 miliónov obyvateľov vyrobí jedna z českých firiem rúška za 5 dní. Zapoj 3 a ľudia nemusia šiť rúška doma. Rovnako respirátory: 3D-tlačiarne sú určené na lisovanie prorotypov ...Zobrazit celý příspěvek

     Pre 10 miliónov obyvateľov vyrobí jedna z českých firiem rúška za 5 dní. Zapoj 3 a ľudia nemusia šiť rúška doma. Rovnako respirátory: 3D-tlačiarne sú určené na lisovanie prorotypov nie masovú výrobu.

     Áno - ľudia-jedotlivci si poradili. Štát kompletne zlyhal. Práve toto od neho očakávam v čase núdzového stavu, nie že len vydá reštrikcie a nechá na občanoch aby si poradili sami.

     Dtto lekári. U reštaurácií môžeme mávnuť rukou - mali mať finančné rezervy na 3 mesiace dopredu. (Hoci neviem či bude každý taký ľahostajný o mesiac pri pohľade na čísla z úradov práce, ale nechajme tému tak.)

     Ale praktických lekárov štát potrebuje (ak sa zhodneme, že potrebuje pokiaľ možno zdravú populáciu). Ak sa nezásobila drvivá väčšina a štát im to dáva za vinu, tak je to problém. A to opäť problém štátu.

     To ako vláda utráca vybrané peniaze je opäť problém vlády. Na lacné čínske vecičky, ani lacné letenky peniaze z rozpočtu netečú - a na slobodu pohybu to tiež nebolo.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:50 02.04.2020

      "Pre 10 miliónov obyvateľov vyrobí jedna z českých firiem rúška za 5 dní. Zapoj 3 a ľudia nemusia šiť rúška doma." 10m = 5dní = roušky došly někdy mezi 2-3h prvního dne, kdy lidé ...Zobrazit celý příspěvek

      "Pre 10 miliónov obyvateľov vyrobí jedna z českých firiem rúška za 5 dní. Zapoj 3 a ľudia nemusia šiť rúška doma."

      10m = 5dní = roušky došly někdy mezi 2-3h prvního dne, kdy lidé přišly do práce.
      3. firmy nepokryjí ani první celý den.
      V podstatě se vládě povedl skvělé RP řešení problému z nedostatkem funkční ochrany.Skrýt celý příspěvek

     • major
      14:22 02.04.2020

      Jirosi: Bavíme sa o textilných rúškach, ktoré sa dajú sterilizovať a znova použiť x-krát. Ak by to bol problém, tak každý týždeň sa pre každého vyrobí nová. Teraz si ich šil/šije ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Bavíme sa o textilných rúškach, ktoré sa dajú sterilizovať a znova použiť x-krát. Ak by to bol problém, tak každý týždeň sa pre každého vyrobí nová. Teraz si ich šil/šije každý sám - nuž 21. storočie.

      A neviem akú zásluhu má na tom vláda, ktorá nosenie rúšok najprv odmietala a potom sa premiér divil, že ich vôbec niekto šije.

      Ja nespochybňujem, že je to skvelá činnosť proti trudomyseľnosti a že to ľudia zvládli a zvládajú. Rovnako ako si kupujú lístky na neexistujúce predstavenia, či predplácajú účty v reštauráciach až niekedy otvoria atď. Len mi nie je jasné akú rolu v tom zohral štát, resp. vláda.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:29 02.04.2020

      Pokud vás po vás vláda požaduje nefunkční ochranu, místo aby vám dodala funkční. Tak v tom hraje celkem velkou roli. "proti trudomyseľnosti " To by platilo jen pokud by pomalu ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud vás po vás vláda požaduje nefunkční ochranu, místo aby vám dodala funkční. Tak v tom hraje celkem velkou roli.
      "proti trudomyseľnosti "
      To by platilo jen pokud by pomalu nebyli hony na ty co je nemají...Skrýt celý příspěvek

    • Larry
     15:33 01.04.2020

     Je všechno. Včetně roušek. Občas mě napíše Jistý Roland Huang včetně kontaktů a nabízí mne roušky KN95 á50ks v krabici, kolik chci. Mám video kde na Taiwanu firma vyrábí 10mil. ...Zobrazit celý příspěvek

     Je všechno. Včetně roušek. Občas mě napíše Jistý Roland Huang včetně kontaktů a nabízí mne roušky KN95 á50ks v krabici, kolik chci.
     Mám video kde na Taiwanu firma vyrábí 10mil. roušek denně.
     Logistické řešení je, že třeba firmy budou držet skladem za jakýsi obolus pro SSHR materiál. A zajiš´tovat jeho průběžnou obměnu.
     Já mám takto nasmlouvané náhradní díly pro zákazníky. Třeba od fi. Fabory, pokud zavolám, do 2 hodin mám šrouby s withworthem závitem, což se vyskytuje na importovaných strojích. Nemůžeme si s kolegy dovolit držet skladem jinak mrtvé zásoby a stovky položek.
     No a až to vše skončí, jako že se to vše jednoho dne stabilizuje, tak dfm, že si PČR došlápne na spekulanty z aukra, různé podvodné firmičky, které fyzickým osobám i státním úřadům (viz MV) nabízeli předražené ochranné pomůcky.
     Za války Wehrmacht i Rudá armáda za tohle střílela stejně jako za rabování. V jednoduchosti je krása řešení.
     No a také se ukazuje, že peníze došli. Co to je za šmejda OSVČ který má po 14ti dnech 4000,- kč??? Kde - jaký zaměstnanec má 4 průměrné platy v rezervě. Takové rádoby "firmy a OSVČ " nemají právo existovat.
     Problémy máme i s kolegy také ve firmě. Zákazníci měli zadané projekty. Dokumentace zpracovaná, materiál zaplacený a objednaný. Firmy začali odříkat realizace. Zrovna dnes dopoledne jsem zákazníkovi odvezl to co si zaplatil. (naše štěstí)
     Takže suma sumárum se prachy někde vzít musí. A vezmou se armádě. Už se dokonce vymačkla i Maláčová. Zastaví se některé modernizační projekty, růst platů v AČR a vůbec státní správě.
     Pokud by gen. Opata dnes přišel, že bude stavět další polní nemocnici, peníze jistě dostane, ale na BVP ne.
     Problémy bude mít i Aero s prodejem L-39NG, otázkou bude podpora od vlády a nákup pro CLV.
     Přijde opět doba velkých škrtů a restrikcí. V Německu už začali a jsem přesvědčen, že nákupem Superhonetů odpískali vizi F-35 v Luftwaffe.
     Otázkou zůstává, co Slovensko a jejich projekt s F-16. Ještě se dočkáme řady překvapení.Skrýt celý příspěvek

     • major
      15:59 01.04.2020

      Larry: Každý kto neporušuje zákony má právo existovať. Že nemá rezervy je samozrejme jeho problém. Až bude na pracáku, tak to už bude ale aj náš problém.

      Larry: Každý kto neporušuje zákony má právo existovať. Že nemá rezervy je samozrejme jeho problém. Až bude na pracáku, tak to už bude ale aj náš problém.

   • Jura99
    16:03 01.04.2020

    major: WHO by s vámi asi nesouhlasila, že stát selhal, protože podle ní je nošení roušek dokonce rizikové. Já si to sice nemyslím (a podobně asi většina lidí), ale současně si ...Zobrazit celý příspěvek

    major: WHO by s vámi asi nesouhlasila, že stát selhal, protože podle ní je nošení roušek dokonce rizikové. Já si to sice nemyslím (a podobně asi většina lidí), ale současně si nemyslím, že by stát v obstarání roušek selhal. V ČR nežijí nemehla co si buď neušijí roušku nebo neomotají šátek kolem pusy nebo nekoupí lyžařský nákrčník. Ukazuje se opět, že jsme schopný národ, uvažujeme prakticky. Příjemné zjištění je slušná organizace boje s nákazou a hlavně vysoké číslo denního testování. Samozřejmě bude růst počet naštvaných lidí, turistický, filmový či gastro byznys je na nule, to je masa lidí co má důvod nadávat a hledat údajné chyby.
    Vláda nebude vstřikovat štíty, nemáme už socík, nemáme státní výrobní podniky. Má se toho chopit soukromý sektor, je to kšeft a taky se toho chopil.Skrýt celý příspěvek

    • major
     19:10 01.04.2020

     Jura99: Ja si nemyslím, že tu žijú nemehlá, dokonca si ani nemyslím, že nepripravené nemehlá sú praktici, či české nemocnice. Čo tvrdím je, že nám nemehlá vládnu. Nosení rúšok ...Zobrazit celý příspěvek

     Jura99: Ja si nemyslím, že tu žijú nemehlá, dokonca si ani nemyslím, že nepripravené nemehlá sú praktici, či české nemocnice. Čo tvrdím je, že nám nemehlá vládnu.

     Nosení rúšok samozrejme má svoje riziká, ešte väčšie má nepraný lyžiarsky nákrčník, ktorý sa nedá vyvariť. Pointa je, že ak jedna firma dokáže vyrobiť milióny textilných rúšok za deň a štát sa rozhodne ich nosenie nariadiť, no napriek tomu nedokáže objednať ich výrobu, tak ho rozdhodne neriadi schopný manažér.

     (Inak to logické salto prečo by mala WHO chváliť český štát za rizikové všeobecné nosenie rúšok som nepochopil. Navyše sa jedná o ďalšiu nebezpečnú skratku - problémom nie je ani tak samotné nosenie rúšok, ale ich vyplytvanie obyvateľstvom v dobe nedostatku. V prípade textilných rúšok je situácia iná.)

     Nemáme socík, ale máme núdzový stav. Ale ono stačilo tie rúška (opakujem - textilné), či štíty prosto len objednať a zaplatiť. Mimochodom dnes MV navrhuje vláde prednostné dodávky pre štát od vytipovaných firiem - podľa krízového zákona.

     Ak by šlo len o kšeft, tak žiadny núdzový stav nepotrebujeme a ostatne nepotrebujeme ani štát, ktorý len prekáža, pretože najlepšie fungujú tie oblasti, do ktorých nestrká nos. Čo je súčasný stav - mimochodom aj v oblasti testov: štát uvoľnil nezmyselné pravidlo, že labáky potrebujú zmluvu s poisťovňou a len včera bolo otestovaných už vyše 6200 vzoriek (predtým bol úspech aj štvrtina tohto počtu).Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:40 02.04.2020

      Když si vezmete nákrčník, maximálně zlomíte vaz sobě. Pokud máte smůlu smetete 1-2 další lidi a je konec. Když si nasadíte nefunkční roušku, případně dělat špatnou manipulaci z ...Zobrazit celý příspěvek

      Když si vezmete nákrčník, maximálně zlomíte vaz sobě. Pokud máte smůlu smetete 1-2 další lidi a je konec.
      Když si nasadíte nefunkční roušku, případně dělat špatnou manipulaci z toxickým materiálem. Třeba ho nosit déle než je bezpečné.
      Tohle už nemá dopad jen na "vás", ale přímí dopad na další šíření nemoci v populaci.

      Víte kolik zaměstnanců a strojů pro výrobu ta firma má?Skrýt celý příspěvek

     • major
      14:36 02.04.2020

      Jirosi: Neviem čo myslíte nákrčníkom vy, ja sa bavím o nákrčníku miesto rúška - tunel zo syntetického materiálu proti chladu. Samozrejme nesprávnym používanim sa účinnosť ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Neviem čo myslíte nákrčníkom vy, ja sa bavím o nákrčníku miesto rúška - tunel zo syntetického materiálu proti chladu.

      Samozrejme nesprávnym používanim sa účinnosť znižuje. Kedy to má naopak negatívny dopad - a rozširovaniu vírusu to pomôže - je otázka, ktorá sa zodpovie len veľkou štúdiou v reálnych podmienkach. Samozrejme od vlády by som čakal aj pokyny k verejnosti ako rúška správne používať a ako sa o ne starať. Asi checm príliš.

      Ponúkla to firma Adler - či kecali viac ako premiér nedokážem posúdiť.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:58 02.04.2020

      Vzhledem k počtu nakažených zdravotníků.. spíše funguje nízké rozšíření, a sezení doma. Než nošení roušky, i za ideální znalosti použit. Za ten nákrčník se omlouvám. Z výrobou a ...Zobrazit celý příspěvek

      Vzhledem k počtu nakažených zdravotníků.. spíše funguje nízké rozšíření, a sezení doma. Než nošení roušky, i za ideální znalosti použit.

      Za ten nákrčník se omlouvám.
      Z výrobou a rozdáváním je problém, protože pak přebíráte odpovědnost za funkčnost :)...Skrýt celý příspěvek

     • major
      09:17 03.04.2020

      Jirosi: S tým súvisa aj psychologické otázky: či človek s rúškom má skôr tendenciu myslieť si, že je "v pohode" a tým pádom chodí viac von a je v bližšom kontakte s okolím (menej ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: S tým súvisa aj psychologické otázky: či človek s rúškom má skôr tendenciu myslieť si, že je "v pohode" a tým pádom chodí viac von a je v bližšom kontakte s okolím (menej dodržuje odstup) ako keby rúško nemal - riziko tak paradoxne zvyšuje. Alebo či je to naopak a pokiaľ sú všetci v rúškach, tak ľudia majú podvedome rešpekt - vidia, že sa čosi deje a radšej moc nevyliezajú a efekt rúšok sa tým pádom znásobí.

      Odpoveď nepoznám - zmysel mi dáva oboje. Pritom je dosť možné, že ako píšete, práve správanie ľudí má väčší efekt, než samotné nosenie rúšok.

      Podobne je to s rukavicami, ktoré sa tiež neodporúčajú nosiť práve pre falošný pocit bezpečia.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:26 03.04.2020

      Když se podívám na lidi kolem tak ten odstrašující efekt prostě nevnímám. Spíše vidím jen porušovaní, a špatnou manipulaci.

      Když se podívám na lidi kolem tak ten odstrašující efekt prostě nevnímám. Spíše vidím jen porušovaní, a špatnou manipulaci.

   • technik
    09:31 02.04.2020

    Když mluvíte o tom kdo se na koho vykašlal občas stojí za zmínku doktoři kteří si za státní peníze vystudovali medicínu a odešli do zahraničí a nebo stav stomatologie či různých ...Zobrazit celý příspěvek

    Když mluvíte o tom kdo se na koho vykašlal občas stojí za zmínku doktoři kteří si za státní peníze vystudovali medicínu a odešli do zahraničí a nebo stav stomatologie či různých hotovostí, tam je vidět že se doktoři opravdu přetrhnou. Takže oni kašlou tak trochu jeden na druhýhoSkrýt celý příspěvek

  • richard216
   16:05 01.04.2020

   přesně pojmenovaná realita

   přesně pojmenovaná realita

 • fotr
  11:23 31.03.2020

  pro Petrtechnik stojí za přečtení, přednostka Vašáková o aroganci vlády směrem ke ...Zobrazit celý příspěvek

  pro Petrtechnik
  stojí za přečtení, přednostka Vašáková o aroganci vlády směrem ke zdravotníkům
  https://www.extra.cz/sestricka...

  Tomu co Vašáková říká absolutně věřím, manželka se s ní dlouho zná a ví že nemluví do větru.Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   11:51 31.03.2020

   Určitě nemluví do větru, určitě je spoustu věcí špatně, ale sakra, nikde v tom článku nevidím odpovědnost managementu nemocnice. Ti jsou prvotně odpovědni za to, že zdravotníci ...Zobrazit celý příspěvek

   Určitě nemluví do větru, určitě je spoustu věcí špatně, ale sakra, nikde v tom článku nevidím odpovědnost managementu nemocnice. Ti jsou prvotně odpovědni za to, že zdravotníci mají to, co mají mít. Roušek i respirátorů je po čtyřech otočkách Ruslana desítkách dalších letů civily už dost, takže první "umytí hlavy" si zaslouží vedení Thomayerovy nemocnice. Nebo jinak, za co berou peníze? Přijde mi-a to nejen v tomto případě, že vedení nemocnic, krajské krizové rady, vedení měst má také své povinnosti, za co jsou placení, jsou ovšem příliš neviditelní.Skrýt celý příspěvek

   • technik
    12:43 31.03.2020

    Otecko přesně si to trefil. Už zde jmenovaná Thomayerova nemocnice, teď se k ní vyjádříme jako laik a berte můj názor jako velmi laicky, nerad bych zde popichoval vůči osobám ke ...Zobrazit celý příspěvek

    Otecko přesně si to trefil. Už zde jmenovaná Thomayerova nemocnice, teď se k ní vyjádříme jako laik a berte můj názor jako velmi laicky, nerad bych zde popichoval vůči osobám ke kterým mám obrovský respekt ale.....
    Ať mi někdo vysvětlit důvod proč taxikář neležel na infekčním oddělení s tím že by plicní ventilátory převezly na tohle oddělení které je přímo vybaveno nejvyšším stupněm ochrany ale i přes známou agresivitu viru pacient ležel na obyčejném plicním oddělení. Ze zaběrů TV má kde kdo ochranný obleky, masky a podobně např hasiči pro ty nejtěžší případy chemických havárii a nejsou schopny se vrcholný menegment domluvit mezi sebou o zapůjčení? To stejný AČR, měsíc leží nevyužitá infekční technologie v Těchonině, to se ředitele nemohli domluvit na převoz do Thomayerovy nemocnice? Tahle nákaza to není o respiratorech či roušcče to je o komplexním vybavení od ochranných obleku, perfektní manipulace při svlékání a vyslekání až po vybavení UV lampami a podobně. Pokud budu svoji práci brát vážně a nebudu se chtít nakazit musím se chovat o něco méně opatrněji než v biologicky zamořeném prostředí ale i tak 100x opatrněji než že nosím respirátor a ochranné rukavice o to víc patří dík všem sestřičkám za to co dělají.Skrýt celý příspěvek

    • crusader
     14:46 31.03.2020

     Taxikář pravděpodobně ležel na správném oddělení. Ono totiž součástí té plicní kliniky je i Centrum pro léčbu multirezistentní formy tuberkulózy. A tuberkulóza je mnohem ...Zobrazit celý příspěvek

     Taxikář pravděpodobně ležel na správném oddělení. Ono totiž součástí té plicní kliniky je i Centrum pro léčbu multirezistentní formy tuberkulózy. A tuberkulóza je mnohem nebezpečnější než Covid-19 (každý rok na ní umře 1,7 milionu lidí). Takže na pacienty s nebezpečnými chorobami jsou zde zvyklí. O to víc mě překvapuje, že na takové klinice není dostatek ochranných pomůcek pro personál. Nemá náhodou máslo na hlavě takypřednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:08 31.03.2020

      crusader
      U toho taxikáře nebyla diagnostikována tuberkulóza, ale zápal plic. Takže to je naprosto irelevantní. Koronavirus u něj byl diagnostikován až dodatečně.

      crusader
      U toho taxikáře nebyla diagnostikována tuberkulóza, ale zápal plic. Takže to je naprosto irelevantní. Koronavirus u něj byl diagnostikován až dodatečně.

     • PetrTechnik
      11:55 01.04.2020

      Nevím kde pacient ležel, ale pavilon G izolaci jako takovou nemá. První zvýšené podlaží jsou ambulance a tuším rentgen. Druhé je plicní oddělení , volně přístupné a ve třetím je ...Zobrazit celý příspěvek

      Nevím kde pacient ležel, ale pavilon G izolaci jako takovou nemá. První zvýšené podlaží jsou ambulance a tuším rentgen. Druhé je plicní oddělení , volně přístupné a ve třetím je nepřístupné oddělení pro léčbu tuberkolozy . Tam výtah vyjede jen na zvláštní kartu. Tenhle pavilon má jen lépe zařízenou ošetřovnu , kde se dělají třeba odsávání plicní punkce. Veškeré operativní výkony se provádí na hrudní chirurgii (primáře Hytycha) to je pavilon hned vpravo od hlavního vstupu (za kantýnou).Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    12:57 31.03.2020

    pánové technik a otecko. Víte že od roku cca 2014 u nás platí takzvané "centralizované nákupy zdravotnického materiálu" Což znamená, že valná většina nákupu zdravotnického ...Zobrazit celý příspěvek

    pánové technik a otecko.
    Víte že od roku cca 2014 u nás platí takzvané "centralizované nákupy zdravotnického materiálu" Což znamená, že valná většina nákupu zdravotnického materiálu provádí Ministerstvo zdravotnictví a jednotlivé nemocnice do toho může zasáhnout jen okrajově?
    V praxi to funguje tak, že vedení nemocnice předá Ministerstvu zdravotnictví požadavky co vše potřebuje. Toto ministerstvo to nakoupí a přerozdělí nemocnicím.
    http://www.mzcr.cz/dokumenty/z... Skrýt celý příspěvek

    • technik
     14:31 31.03.2020

     Samozřejmě, stejně to funguje v AČR. V případě lámání chleba mám schovaný podklady s požadavky a mohu doložit že jsem žádal ale nedostal. Jsou schopné toto doložit i ty nemocnice ...Zobrazit celý příspěvek

     Samozřejmě, stejně to funguje v AČR. V případě lámání chleba mám schovaný podklady s požadavky a mohu doložit že jsem žádal ale nedostal. Jsou schopné toto doložit i ty nemocnice dva tři roky a i více zpětně že žádali o tento materiál? Jsou schopné to doložit domovy důchodců kde je velký předpoklad šíření nákazy? Jinak nemocnice jen okrajově spíše vůbec nemůže zasahovat do systému pořizování ale podklady dávají nemocnice a tady bych zkusil hledat, pokud se totiž prokáže že nemocnice v dobách minulých žádali můžete ukázat prstem jinak musíte začít od zdola odkud mají jít požadavky.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      14:44 31.03.2020

      Víte, že tohle je ale nehorázný nesmysl co jste právě napsal? A jedná se o neuvěřitelně odporný alibizmus, který se snaží pochybení, které vláda udělala svalit na někoho ...Zobrazit celý příspěvek

      Víte, že tohle je ale nehorázný nesmysl co jste právě napsal? A jedná se o neuvěřitelně odporný alibizmus, který se snaží pochybení, které vláda udělala svalit na někoho jiného.
      Protože nedostatek v době krize, mají primárně pokrývat zásoby hmotných rezerv, které jsou také v područí státu a ten je měl v době klidu nashromáždit, aby v době krize měl z čeho rozdávat ve velice krátké době. Od toho tu takové zásoby jsou, teda v našem případě nejsou.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      15:18 31.03.2020

      Klimesov Naopak, technik trefil hřebíček na hlavičku. A ohledně státním rezerv co spadají do "ochrany obyvatel", tak za to bych neobviňoval žádnou vládu, ale to je společenský ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Naopak, technik trefil hřebíček na hlavičku.

      A ohledně státním rezerv co spadají do "ochrany obyvatel", tak za to bych neobviňoval žádnou vládu, ale to je společenský problém. Jakékoliv cvičení CO se vnímalo jako zbytečná šaškárna, ten kdo to chtěl procvičit, byl za podivína a kdyby stát do toho dával peníze, tak obdrží kritiku, že jsou to vyhozené prachy, válka nebude, epidemie jsou ve filmech a prachy radši prožerem.

      No a když se láme chleba, tak stát se má postarat. To je problém celé naší společnosti od pádu socialismu, že jsme se všeho zbavili a začli žít ze dne na den a nepočítali s žádnou krizí.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:53 31.03.2020

      technik Domovy důchodců jistě nakupují tento materiál pro svojí běžnou potřebu. Pochybuje že jim MZ přiděluje prostředky na nákup zásob materiálu pro pro případ pandemie. Většina ...Zobrazit celý příspěvek

      technik
      Domovy důchodců jistě nakupují tento materiál pro svojí běžnou potřebu. Pochybuje že jim MZ přiděluje prostředky na nákup zásob materiálu pro pro případ pandemie. Většina těchto sociálních zařízení pracuje s rozpočtem že by jste se i u armády divili co je možné.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:02 31.03.2020

      semtam
      Na nákup tohoto materiálu do zásoby alespoň na několik dní není potřeba pořádat žádné cviční CO nebo něco podobného. Na to si stačí sednout a začít počítat.

      semtam
      Na nákup tohoto materiálu do zásoby alespoň na několik dní není potřeba pořádat žádné cviční CO nebo něco podobného. Na to si stačí sednout a začít počítat.

     • major
      16:18 31.03.2020

      Ty obviňuješ nemocnice a domovy dôchodcov. Tak dolož, že nepostupovali podľa odporúčaní - inak sa nemáme o čom baviť. Ja verím, že žiadne takéto dôkazy neexistujú, pretože vláda by ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty obviňuješ nemocnice a domovy dôchodcov. Tak dolož, že nepostupovali podľa odporúčaní - inak sa nemáme o čom baviť. Ja verím, že žiadne takéto dôkazy neexistujú, pretože vláda by ich veľmi rada použila na vyvrátenie dôkazov svojej nekompetentnosti.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      16:47 31.03.2020

      Scotty Ochrana obyvatelstva, tak pokud jste četl článek, tak má větší rozsah než jen pouze roušky a respirátory. Hlavní důvody proč je důležitá ochrana obyvatelstva jsou napsány ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Ochrana obyvatelstva, tak pokud jste četl článek, tak má větší rozsah než jen pouze roušky a respirátory.
      Hlavní důvody proč je důležitá ochrana obyvatelstva jsou napsány v článku a tak je tu nebudu všechny vypisovat.
      Už samotné povědomí přináší své ovoce.
      Je až hanbou, že tu musím několika lidem vysvětlovat jak a kdy se používá ochrana FFP3, to bych na tomto úzce zaměřeném webu neočekával...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:31 31.03.2020

      semtam Současné situaci by těžko předešlo jakékoli cvičení CO. Je tu taková tradice dávat za vzor Švýcarsko a jejich systém. Doporučuje se podívat na jejich čísla nakažených a jak ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Současné situaci by těžko předešlo jakékoli cvičení CO. Je tu taková tradice dávat za vzor Švýcarsko a jejich systém. Doporučuje se podívat na jejich čísla nakažených a jak je jejich společnost na takovou situaci připravená.
      FFP3 by se měl používat v těch případech kdy chcete maximalizovat pravděpodobnost že se dotyčná osoba nenakazí. Je celkem jedno o koho se konkrétně jedná.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:39 31.03.2020

      major- doporučení čeho? Snad vedení domovů či nemocnic má svůj management a není krmený bukovým listím aby sám věděl, co má dělat! Sakra, mají odpovědnost, za kterou pobírají ...Zobrazit celý příspěvek

      major- doporučení čeho? Snad vedení domovů či nemocnic má svůj management a není krmený bukovým listím aby sám věděl, co má dělat! Sakra, mají odpovědnost, za kterou pobírají mzdu, ne? A doporučení hygieniků navíc byl dostatek, tedy aspoň v ČR, jak je to u vás to netuším.Skrýt celý příspěvek

     • major
      11:32 01.04.2020

      otecko: Buď si istý, že "doporučení" ministerstva aby klientom merali teplotu nepotrebujú. Ak máš informácie, že niekto nesplnil odporúčanie hygieny, tak prosím - nech sa dotyčný ...Zobrazit celý příspěvek

      otecko: Buď si istý, že "doporučení" ministerstva aby klientom merali teplotu nepotrebujú. Ak máš informácie, že niekto nesplnil odporúčanie hygieny, tak prosím - nech sa dotyčný za to zodpovie.

      Ak je to izolovaný problém jednotlivých zariadení, tak neviem načo celoštátna karanténa. Ak je to všeobecný problém ohrozujúci zdravie obyvateľstva, tak má adekvátne zasiahnuť štát, aby tomu zabránil.Skrýt celý příspěvek

    • otecko
     20:34 31.03.2020

     to, co píšete- centální nákupy, paltí POUZE pro faktultní nemocnice, nikoliv krajské ani městské ani soukromé. Takže tak! A co se týče domova důchodců - ani u jediného domova ...Zobrazit celý příspěvek

     to, co píšete- centální nákupy, paltí POUZE pro faktultní nemocnice, nikoliv krajské ani městské ani soukromé. Takže tak! A co se týče domova důchodců - ani u jediného domova není zřizovatel stát, ale kraj, obec či soukromník.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     07:45 01.04.2020

     Klimesov: raději se vyjadřujte k něčemu, o čem aspoň cosi víte nebo si umíte zjistit. Zde totiž šíříte dost hrubý hoax. Není žádná pravda, že by MZ před pandemií výhradně ...Zobrazit celý příspěvek

     Klimesov: raději se vyjadřujte k něčemu, o čem aspoň cosi víte nebo si umíte zjistit. Zde totiž šíříte dost hrubý hoax. Není žádná pravda, že by MZ před pandemií výhradně distribuovalo ochranné pomůcky s odkazem na centralizovaný nákup. Pokud vás to zajímá, podívejte se do registru smluv a do vyhledávače "text ve smlouvě" si zadejte klíčové slovo ústenka či rouška. Vyskočí vám seznam odběratelů a dodávek.Skrýt celý příspěvek

  • PetrTechnik
   02:32 01.04.2020

   To co je v novinářském cancu, se vůbec paní profesorce nepodobá a jejímu vyjadřování už vůbec ne. Já pořád dokola tvrdím, že první je zodpovědnost naše osobní, potom pracovní na ...Zobrazit celý příspěvek

   To co je v novinářském cancu, se vůbec paní profesorce nepodobá a jejímu vyjadřování už vůbec ne. Já pořád dokola tvrdím, že první je zodpovědnost naše osobní, potom pracovní na svém pracovišti úměrně svému postavení a teprve potom lze spoléhat na reakci státního aparátu. Ten je vždy pozadu , neobratný a chaotický,alespoň v počátku.
   Sakra vždyť takhle se lidi nespoléhali na státní zaopatřovnu ani za komunistů. Já se ani nedivím ,že se Evropa hroutí pod náporem imigrantů, když za má obyvatele rozmazlené fracky, tedy alespoň velkou část.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    05:41 01.04.2020

    Zato tenhle canc co jste vypustil se vám podobá dokonale. Státu jako občané platíme daně a za ty očekáváme alespoň základní služby. Třeba dostažečné materiální rezervy pro ...Zobrazit celý příspěvek

    Zato tenhle canc co jste vypustil se vám podobá dokonale.
    Státu jako občané platíme daně a za ty očekáváme alespoň základní služby. Třeba dostažečné materiální rezervy pro zajištění chodu zdravotnictví v případě krize.Skrýt celý příspěvek

    • PetrTechnik
     11:46 01.04.2020

     Viz moje věta o rozmazlencích. Za svoje peníze dostáváte v porovnání se světem vysoce nadstandartní lékařskou péči. Po roce 1989 se náramně rychle všichni emigranti v USA z ČSSR, ...Zobrazit celý příspěvek

     Viz moje věta o rozmazlencích. Za svoje peníze dostáváte v porovnání se světem vysoce nadstandartní lékařskou péči. Po roce 1989 se náramně rychle všichni emigranti v USA z ČSSR, zejména staršího věku přihlásit o občanství ČR, za lékařskou péči v USA by se nikdy z žádného pojištění nedoplatili, ani zlomek. Nejdříve se trochu rozhlédněte po světě, než začnete psát hlouposti. Zrovna tak představa v této krizi docela funguje. Navíc se jedná o bezprecedentní situaci. Nemusíme dávat mrazící vozy místo márnic, jako jedna velká a vyspělá demokracie.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:55 01.04.2020

      Já také nepsal o zdravotní péči, ale o jejím udržení. Pokud by byl nový virus agresivnější než současný koronavirus neměl by dnes už kdo léčit.

      Já také nepsal o zdravotní péči, ale o jejím udržení. Pokud by byl nový virus agresivnější než současný koronavirus neměl by dnes už kdo léčit.

     • PetrTechnik
      08:18 02.04.2020

      Žádný stát na světě si nemůže dovolit mít lékařskou péči trvale připravenou na takovou situaci. V tomto jsme na tom jako stát mezi nejlepšími na světě.Chyb, selhání a informačního ...Zobrazit celý příspěvek

      Žádný stát na světě si nemůže dovolit mít lékařskou péči trvale připravenou na takovou situaci. V tomto jsme na tom jako stát mezi nejlepšími na světě.Chyb, selhání a informačního zmatku je dost, ale není fatální. Kdokoliv přijede do špitálu dostane odbornou pomoc na velmi dobré úrovni. Na tom si trvám. A kdo si myslí něco jiného, tak ať jede na zkušenou do okolních států EU.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:07 02.04.2020

      PetrTechnik Pokud by se máš současný systém dostal do kontaktu s nebezpečnější nákazou tak by vás nikdo, kdykoli by jste přišel do špitálu, neošetřil. Zejména proto že by byl ...Zobrazit celý příspěvek

      PetrTechnik
      Pokud by se máš současný systém dostal do kontaktu s nebezpečnější nákazou tak by vás nikdo, kdykoli by jste přišel do špitálu, neošetřil. Zejména proto že by byl zdravotnický personál mrtvý nebo umírající.Skrýt celý příspěvek

   • major
    12:15 01.04.2020

    Každý si pomáha ako vie a pomáha aj druhým. Však ľudia vyrábajú prakticky všetko: od rúšok až po pľúcne ventilátory a rozdávajú to zadarmo potrebným! To ale nič nemení na vizitke ...Zobrazit celý příspěvek

    Každý si pomáha ako vie a pomáha aj druhým. Však ľudia vyrábajú prakticky všetko: od rúšok až po pľúcne ventilátory a rozdávajú to zadarmo potrebným!

    To ale nič nemení na vizitke tých hore platených z našich daní, práve naopak - demonštruje to ich neschopnosť.Skrýt celý příspěvek

    • PetrTechnik
     08:13 02.04.2020

     Každá taková situace je demonstrace neschopnosti nahoře těch placených z našich daní. Prosím uveďte mi jediný stát , kde je to demonstrace jejich schopností?

     Každá taková situace je demonstrace neschopnosti nahoře těch placených z našich daní. Prosím uveďte mi jediný stát , kde je to demonstrace jejich schopností?

 • semtam
  10:05 31.03.2020

  Malá technická poznámka, kdyby fungovala "ochrana obyvatelstva", tak by se minimalizovaly zmatky ohledně nošení roušek a respirátorů a také by jsme byli ušetřeni řady "poplašných" ...Zobrazit celý příspěvek

  Malá technická poznámka, kdyby fungovala "ochrana obyvatelstva", tak by se minimalizovaly zmatky ohledně nošení roušek a respirátorů a také by jsme byli ušetřeni řady "poplašných" zpráv, což není dobré v běžném stavu natož ve stavu nouzovém. Novináři chtějí senzaci a někteří "novináři" se od žurnalistiky už natolik oddálili, že jedou politiku, nikoliv žurnalistiku.
  Třeba tento článek:
  https://www.irozhlas.cz/zpravy...

  Nevím z jakého důvodu by měli mít domovy důchodců respirátory FFP3, natož v době epidemie, kdy by tato zařízení měla být přednostně dodávána do zařízení, kde se vyskytují nemocní a tam, kde se provádí operativní zákroky, při nichž vzniká aerosol. Domovy důchodců si postačí s obyčejnými rouškami či max. s respirátorem FFP2, FFP3 je už zbytečný luxus. Navíc má vadu na kráse (FFP3), že často má výdechový ventil a tím pádem vydechovaný vzduch není nijak filtrován a tak nakažený může nakazit osoby s kterými přijde do kontaktu.

  Naopak tam, kde dochází k velké koncentraci osob a není zvýšené riziko nákazy od osob prokazatelně nemocných či při operativních zákrocích, bych respirátory s výdechovým ventilem zakázal (v době, kdy je povinnost nosit roušky na veřejnosti).
  Např. byl jsem v lékárně a obě lékárnice měli respirátory s výdechovým ventilem (3M), kdyby byli nakažené tak je šance, že mohou nakazit řadu klientů.

  Příklad: Vláda se rozhodne vyhovět "novinářům" a laické veřejnosti a zásobí domovy seniorů respirátory FFP3, to, že tyto respirátory mají často výdechový ventil, tak se může stát, že jedna nakažená osoba s nasazeným respirátorem s výdechovým ventilem nakazí celý domov seniorů.
  Následně se bude mluvit o amatérismu a selhání vlády, protože měla vědět, že respirátory s výdechovým ventilem nezabrání šíření nemoci od nakaženého.
  Vzhledem k tomu, že lidé mají stále znalostní nedostatky, tak někteří novináři mohou takto vytvářet senzace a dělat politiku.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   10:27 31.03.2020

   U nás boli respirátory pre obyvateľstvo zakázané z dôvodu, že nositeľ síce účinne chráni seba ale nechráni iných nakoľko respirátor je jednočinný. Filtru len vzduch vdýchnutý ale ...Zobrazit celý příspěvek

   U nás boli respirátory pre obyvateľstvo zakázané z dôvodu, že nositeľ síce účinne chráni seba ale nechráni iných nakoľko respirátor je jednočinný. Filtru len vzduch vdýchnutý ale nie vydýchnutý.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:02 31.03.2020

   Pokud nemáš lidem co se starají o druhou nejrizikovější skupinu. (1. jsou lidé co mají těžký průběh) dostatečné vybavení. Pak se ti tam ta nemoc bude šířit, nemocnice plnit a lidé ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud nemáš lidem co se starají o druhou nejrizikovější skupinu. (1. jsou lidé co mají těžký průběh) dostatečné vybavení. Pak se ti tam ta nemoc bude šířit, nemocnice plnit a lidé umírat.
   Je to jen volba řešení, víra v roušky ničemu nepomůže.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:05 31.03.2020

    Ve skutečnosti by ty FFP3 měl mít personál na pohyb mimo domov. Ale na to nejsou kapacity. Dnes je používají v domovech k tomu, aby se mohli starat o klienty co to mají. Oni nemají ...Zobrazit celý příspěvek

    Ve skutečnosti by ty FFP3 měl mít personál na pohyb mimo domov. Ale na to nejsou kapacity.
    Dnes je používají v domovech k tomu, aby se mohli starat o klienty co to mají. Oni nemají infekční pokoje, řeší se to provizorně.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    11:13 31.03.2020

    Jirosi Víra ne, ale roušky (ústenky) na rozdíl od tolik "žádaných" respirátorů FFP3 s výdechovým ventilem (jsou pohodlné a při dýchání o nich ani nevíš) dokáží zabránit šíření ...Zobrazit celý příspěvek

    Jirosi

    Víra ne, ale roušky (ústenky) na rozdíl od tolik "žádaných" respirátorů FFP3 s výdechovým ventilem (jsou pohodlné a při dýchání o nich ani nevíš) dokáží zabránit šíření viru z nemocného do jeho okolí. A proto jsou vhodnější než respirátory, navíc pokud máš bavlněné, tak je můžeš po vyvaření (může stačit i na 60°) nebo vyžehlení žehličkou s napařováním opět používat. Nemají sice takovou účinnost jako standardní zdravotnické, ale na šíření kapének (což je dopravní prostředek virů) jsou daleko vhodnější než respirátory (s ventilem), které tomu vůbec nezabrání.
    Pokud si vážíš lidského života a života jiných (to hlavně) tak měj tohle prosím na mysli, zde nejde o nějaké handrkování se o blbosti, ale v mnoha případech o zdraví a také o život.
    DěkujiSkrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:29 31.03.2020

     Znova a stále "víra" vs testy. Kapénky velikosti co zachytí rouška jsou jen část možností přenosu viru. Právě, že nejede o blbosti. Proto se ochranné prvky nestávají účinné z ...Zobrazit celý příspěvek

     Znova a stále "víra" vs testy.
     Kapénky velikosti co zachytí rouška jsou jen část možností přenosu viru.

     Právě, že nejede o blbosti. Proto se ochranné prvky nestávají účinné z rozhodnutí vlády. Ale z toho, že to někdo ověří. Výstupy ze studií hovoří jasně.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   11:26 31.03.2020

   Váš odkaz je coby žurnalisticky naprosto v pořádku. Není v něm uvedena jediná zavádějící informace a je dostatečně odzdrojován. Váš odkaz, spíše samotná zpráva, bere v potaz ...Zobrazit celý příspěvek

   Váš odkaz je coby žurnalisticky naprosto v pořádku. Není v něm uvedena jediná zavádějící informace a je dostatečně odzdrojován.
   Váš odkaz, spíše samotná zpráva, bere v potaz kompletní ochranné pomůcky a ne jen respirátory FFP3. Je v něm dobře popsána kompletní problematika.
   Příště doporučuji přečíst si nejprve celý článek a ne jen nadpis.
   Každopádně po přečtení vašeho odkazu jsou zřejmé 3 věci.
   1) Seniorské domovy mají všeobecný nedostatek veškerých ochranných pomůcek.
   2) Podle nařízení vlády, by klienti s lehkým průběhem nemoci COVID-19 či senioři, kteří by měli být v karanténě, by tak měli zůstávat v zařízeních a neměli by být v nemocnicích. (Tohle je velice podstatná věta)
   3) přímo navazuje na bod 2. Pokud dojte k této situaci a ono k ní od pátku minulého týdne dochází, a nakažení senioři nemoci COVID-19 budou stále přítomni v domovech, ovšem na izolaci, bude potřeba domovy pro seniory vybavit patřičnou ochranou a tou jsou respirátory FFP3 a jiné zdravotnické materiály. Jinak hrozí, že ošetřující jednak sám tu nemoc dostane, a jednak se sám stane infekčním a nakazí další seniory.
   Takže vámi sdílený článek je naprosto v pořádku a není na něm nic politického. Pouze popisující problematiku.

   A váš příklad je naprosto mimo mísu. Víte oni ti ošetřující v domovech pro seniory nejsou dementi a moc dobře ví, kdy je potřeba použít roušku, kdy desinfekci, kdy respirátor atd. atd. a ti lidé si stěžují naprosto zaslouženě.
   Vláda jim od pátku nařídila nakažené seniory izolovat v samotných domech, a přitom jim nezajistila dostatečné množství ochranných pomůcek. Takže chyba opravdu není v novinářích, kteří o tom píší :-)Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    11:58 31.03.2020

    Zřizovatelem domovů pro seniory není stát, ale buď kraj, nebo obec, popřípadě soukromník. A tito mají své odpovědné ( a placené) funkcionáře, kteří se mají postarat, aby měli v ...Zobrazit celý příspěvek

    Zřizovatelem domovů pro seniory není stát, ale buď kraj, nebo obec, popřípadě soukromník. A tito mají své odpovědné ( a placené) funkcionáře, kteří se mají postarat, aby měli v domovech to, co potřebují.
    Jsou kraje, kde se zřizovatel stará a jsou kraje, které jsou ještě dnes překvapeny, že by se měly starat. A novináři jsou vděční za každý poplach, informace si neověřují, hlavně že roste náklad(proklik).Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     12:37 31.03.2020

     Jenže byl to stát, který nařídil domovům aby se starali i o seniory nakažené COVID-19, což je vysoce infekční choroba, místo toho aby tyto nakažené přebírali nemocnice. Samozřejmě ...Zobrazit celý příspěvek

     Jenže byl to stát, který nařídil domovům aby se starali i o seniory nakažené COVID-19, což je vysoce infekční choroba, místo toho aby tyto nakažené přebírali nemocnice. Samozřejmě pouze ty s lehčím průběhem nákazy.
     Viz. výňatek z článku níže :-)
     A pokud vy jsi myslíte, že je správné aby stát vydával jedno drastické nařízení za druhým, přikazoval všem co mají dělat a co nesmí dělat, a zároveň jim neposkytl veškerou možnou pomoc jak s infekcí bojovat, tak se opravdu s vámi nemám o čem bavit.
     Domovy pro seniory prostě nejsou infekční oddělení v nemocnicích a nejsou a nebyly na to vybavené, ale stát jim nařídil aby se jimi staly, nebo abych byl férový aby se část těch domovů stala infekčním oddělením.
     Tak ať se stát stará a dodá vše potřebné k tomu aby ty domovy pro seniory takto mohli fungovat.

     "Ministerstvo zdravotnictví v pátek nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek."Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:44 31.03.2020

      Podezřelé z nákazy není totéž, jako nakažený, na to pozor, Klimešove. Tady jde o to, aby ti podezřelí z nákazy byli po dobu, než se nemoc prokáže v izoalci, pak si je přebírají ...Zobrazit celý příspěvek

      Podezřelé z nákazy není totéž, jako nakažený, na to pozor, Klimešove. Tady jde o to, aby ti podezřelí z nákazy byli po dobu, než se nemoc prokáže v izoalci, pak si je přebírají nemocnice, jak dnes vysvětlil mluvčí Bulovky, víme! Takže nepleťe pojmy s dojmy.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:32 31.03.2020

     Popravdě, ten domov se musí kolaudovat jako stavba vhodná pro tuto činnost. Pokud ji stát povoluje budovat domovy bez uvažování z částečnou karanténou. Pak je tu opět problém. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

     Popravdě, ten domov se musí kolaudovat jako stavba vhodná pro tuto činnost.
     Pokud ji stát povoluje budovat domovy bez uvažování z částečnou karanténou. Pak je tu opět problém. Ale opět na straně státu, že to někdo hodně nedomyslel.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:49 31.03.2020

      To máte pravdu, takže se asi budou muset změnit stavební předpisy. Mimo jiné, já věřím ,že předpisů se změní spousta. Bezstarostný čas této společnosti koronavirem skončil, ...Zobrazit celý příspěvek

      To máte pravdu, takže se asi budou muset změnit stavební předpisy. Mimo jiné, já věřím ,že předpisů se změní spousta. Bezstarostný čas této společnosti koronavirem skončil, spoustu věcí se bude muset dělat jinak. Možná dojde i na to, a v to doufám, že Civilní obrana a Branná výchova se zase začne brát vážně. Stejně obrana země bude více, než sleva na jízdném a další socanské nesmysly.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    12:00 31.03.2020

    Klimesov Hlavně jste si měl přečíst o čem píšu, až to tak uděláte, tak zjistíte, že vaše reakce je bezcenná. Článek operuje s tím, že domovy seniorů nemají v 90% respirátory ...Zobrazit celý příspěvek

    Klimesov

    Hlavně jste si měl přečíst o čem píšu, až to tak uděláte, tak zjistíte, že vaše reakce je bezcenná.
    Článek operuje s tím, že domovy seniorů nemají v 90% respirátory třídy FFP3. A já říkám, že je to dobře, protože nyní viz. můj příklad z lékárny se respirátory často používají zbytečně (tím nedělám z nikoho dementa, prakticky všichni se to učíme, až na minimum zasvěcených, co pracují v oboru) vzhledem k tomu, že v době epidemie jsou respirátory nejvyšší třídy nedostatkové, tak je potřeba aby se s nimi šetřilo. Mohu potvrdit z vlastního zaměstnání. Přesvědčit se můžete i vy sám, ale zbytečně chodit ven není moc rozumné v dnešní dnech.
    Pokud by v současné době měli domovy seniorů a další obdobná zařízení k dispozici respirátory FFP3 tak, hrozí a praxe to potvrzuje, že by se respirátory spotřebovali ještě předtím, než by epidemií bylo tato zařízení zasaženo.
    Pokud se v nějakém domově důchodců objeví virus, poté je třeba, zvážit, zda ošetřující personál musí být vybaven FFP3 (pravděpodobně ano), předtím hrozí používání respirátorů neoprávněně a tím pádem plýtváním nedostatkových pomůcek jak dokazuje i praxe.
    Problém článku je ten, že se snaží vyvolat senzaci tím, že domovy seniorů žádali, ale vůbec si neklade otázku, zda domovy na to mají nárok. Jak říkám v praxi se často používají FFP3 zbytečně a je to mrhání prostředky.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     12:26 31.03.2020

     Úryvek z vašeho článku. "Ministerstvo zdravotnictví v pátek nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu ...Zobrazit celý příspěvek

     Úryvek z vašeho článku.
     "Ministerstvo zdravotnictví v pátek nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek."

     Takže od minulého pátku jsou ošetřovatelé v seniorských domech povinní starat se i o lehce nakažené seniory nemocí COVID-19. Mají je držet v samotných domovech na izolaci a v karanténě. A vy by jste k takovému člověku poslal nejraději ošetřujícího vybaveného pouze rouškou?
     To nemyslíte vážně?

     Ty domovy na to nárok mají, protože jim stát (VLÁDA) nařídila starat se o nemocné a lidi nakažené COVID-19 u nich v domovech a ne v nemocnicích. Viz výňatek ze samotného článku. Psal jsem už v předešlém komentáři, že toto je ta nejdůležitější věta ze všech.
     Domovy pro seniory mají suplovat infekční oddělení v nemocnicích. Nařídila jim to vláda minulý pátek.
     Vaše výmysly o zneužívání jsou naprosto mimo mísu, protože reálný fakt je teď takový. 100% domovů pro seniory, dostaly od vlády nařízení starat se o nemocné, vysoce infekční lidi, u nich v domovech, ale 90% domovů pro seniory na to není připravena ani vybavena a stát jim dodal zatím veliké prd.
     Tohle je popsané v článku.
     V samotné zprávě teda problém není.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     13:08 31.03.2020

     ps.: Abych byl férový tohle prohlásil A.B. Klienti s lehkým průběhem nemoci COVID-19 či v karanténě by tak měli zůstávat v zařízeních a neměli by být v nemocnicích. Premiér Andrej ...Zobrazit celý příspěvek

     ps.: Abych byl férový tohle prohlásil A.B.
     Klienti s lehkým průběhem nemoci COVID-19 či v karanténě by tak měli zůstávat v zařízeních a neměli by být v nemocnicích. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek řekl, že pracovníci musí mít ochranné pomůcky a obleky, aby se zabránilo nákaze.

     Takže jek vidno, článek sám osobně je v naprostém pořádku, protože i A.B. prohlásil, že ošetřovatelé by měli mít veškeré možné ochranné pomůcky aby se virus nešířil.
     Ale 90% zařízení je stále nemá :-)Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      13:33 31.03.2020

      Klimesov Prosím čtěte mé příspěvky, psal jsem o tom, že je dobře, že se domovům seniorů a obdobným zařízením neposílali v nouzové době respirátory FFP3 (předtím si je mohlo ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Prosím čtěte mé příspěvky, psal jsem o tom, že je dobře, že se domovům seniorů a obdobným zařízením neposílali v nouzové době respirátory FFP3 (předtím si je mohlo obstarat příslušné zařízení samo, nebo mu je mohl koupit kraj či obec). Protože vím z praxe, že hospodárné zacházení a oprávněné a správné zacházení někdy nezvládá ani zdravotní personál zdravotních zařízení a tak lze s naprostou jistotu předpokládat, že stejně neadekvátně bude zacházet personál domovů seniorů (při vší úctě k nim) a také často zachází. Navíc v té době téměř nikdo nevěděl, jaké vlastnosti má respirátor a kdy má smysl ho používat.

      Pokud situace se dostane do takové fáze, že domovy seniorů budou mít v karanténě či v léčení osoby podezřelé či nemocné na Covid-19, což už se systémově řeší, tak poté se zváží adekvátní ochrana ošetřovatele s přihlédnutím k zdravotnímu stavu nakaženého (do jaké míry bude ošetřovatel vystaven expozici)

      Bojovat proti epedemii se musí s rozmyslem, navézt po vyhlášení nouzového stavu do důchoďáků respirátory by bylo víc škody než užitku, protože až by epidemie opravdu udeřila, tak mnoho těchto zařízení by mělo respirátory již nefunkční, taková je praxe.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      14:09 31.03.2020

      semtam. A já vám psal, že článek není o FFP3 respirátorech, ale o všeobecném nedostatku zdravotnického materiálu v domovech pro seniory všeobecně. Takže i roušek, desinfekcí ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam.
      A já vám psal, že článek není o FFP3 respirátorech, ale o všeobecném nedostatku zdravotnického materiálu v domovech pro seniory všeobecně. Takže i roušek, desinfekcí apod.
      Dále článek popisuje situaci, kdy od pátku minulého týdne, co je cca 4 dny, jsou domy pro seniory povinné, z nařízení vlády, se starat i o nakažené pacienty s nemoci COVID-19, což je vysoce infekční onemocnění.
      A nakonec ze samotného článků vyplývá, že cca 90% domovů pro seniory na toto nařízení nejsou připraveni a chybí jim velké množství zdravotnického materiálu, které by zabraňovalo v šíření nemoci COVID-19 v samotných domovech.
      Dokonce se v článku ani nepíše nic negativního na samotnou vládu, je tam mnoho odkazů na projevy, které dokazují že i samotná vláda si uvědomuje důležitost dodání potřebného zdravotnického materiálu pro domovy pro seniory. Takže opravdu v článku jednoduše problém není. Není tam nic politického. Pokud ano, zkopírujte sem znění.
      Takže ještě jednou. Váš článek co jste sem zkopíroval je naprosto v pořádku a není v něm nic co by odporovalo správné žurnalistice. tečka konec zvonec :)Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      14:21 31.03.2020

      ps.: Rozhovor viceprezidentkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb O dané problematice. V mnohém by asi s vámi nesouhlasila ...Zobrazit celý příspěvek

      ps.: Rozhovor viceprezidentkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb
      O dané problematice.
      V mnohém by asi s vámi nesouhlasila :-)
      https://video.aktualne.cz/dvtv... Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      14:44 31.03.2020

      Klimesov Zkusím to znovu, potřetí vás poprosím, aby jste četl co jsem napsal a také si přečetl odkaz, který jsem uvedl. Článek (na začátku a v nadpisu) operuje s tím, že 90% ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Zkusím to znovu, potřetí vás poprosím, aby jste četl co jsem napsal a také si přečetl odkaz, který jsem uvedl.

      Článek (na začátku a v nadpisu) operuje s tím, že 90% domovům pro seniory chybí respirátory FFP3, poté se v článku pokud budete pozorně číst, tak se najednou mluví o 90% jako o čase minulém, tak tedy chybí či nechybí? Takovouto otázku si položí pozorný čtenář a pravděpodobně dojde k závěru, že před pár dny chybělo a nyní se již doplňují, když na začátku článku chybí a poté se operuje, že chybělo.
      Dále ministerstvo zdravotnictví nařídilo, ať vyčlení lůžka (než udeří epidemie), to ovšem neznamená, že teď hned se budou starat o nemocné s Coronavirem. To je zatím jen příprava a vyčlenění lůžek, nápor se teprve čeká. Proto je důležité systematicky doplňovat a seznamovat personál jak má postupovat, o tom jsem napsal už dost.

      Jak vidíte, článek může být senzacechtivý a vy jste důkazem, že funguje, protože vy jste si odnesl dost nepřesné informace. Myslíte si, že chybí v 90% a přitom chyběli a že teď hned se důchoďáky budou starat o nemocné s Coronavirem, ale přitom se to teprve připravuje.

      Dále jsem psal o tom, že v současné době někteří novináři hledají senzace a někteří dělají politiku. A uvedl jsem tento článek, který dělá onu senzaci.
      Viz. jak napálili vás...Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      14:57 31.03.2020

      Klimesov Poslechěte si video s viceprezidentkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ještě jednou. My se shodujeme, aspoň z jejích úst uslyšíte, že respirátory nejvyšší třídy ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Poslechěte si video s viceprezidentkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ještě jednou.

      My se shodujeme, aspoň z jejích úst uslyšíte, že respirátory nejvyšší třídy (FFP3) se používají, až když nemoc pronikne do zařízení. Shoda.
      Distribuci těchto respirátorů uvádí, že si s ministerstvem vysvětlili...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:39 31.03.2020

      Semtam: Pokud stále hodláte popírat to jak se nemoc šíří, pak tu jen svými návrhy vytváříte ohniska nákazy. Inkubační doba je 2-14dní, ale existují i případy kde to trvalo 3 ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam: Pokud stále hodláte popírat to jak se nemoc šíří, pak tu jen svými návrhy vytváříte ohniska nákazy.

      Inkubační doba je 2-14dní, ale existují i případy kde to trvalo 3 týdny.
      To co dnes řešíme, vzniklo cca týden zpětně. K čemu vám je dodávat respirátory do domovů kde už je většina lidí nakažená a to včetně personálu. Protože nikdo nebyl vybaven ničím co by to šíření třeba jen brzdilo?

      Tohle vyhlášení je jen alibismus, protože nejsou. Není to první prohlášení co takto vzniklo.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      19:57 31.03.2020

      Jirosi Ehm, já tady nic nepopírám, jen upozorňuju, že vir se může bez zábran šířit od nemocného člověka s respirátorem co má ventil. Tím pádem nic nepopírám, ale naopak ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi

      Ehm, já tady nic nepopírám, jen upozorňuju, že vir se může bez zábran šířit od nemocného člověka s respirátorem co má ventil.
      Tím pádem nic nepopírám, ale naopak upozorňuji na riziko.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:11 01.04.2020

      Pokud nestačí "nano" mřížka na zastavení kapének, pak vámi doporučená bavlněná rouška je prostě k směšná. Opět tu pošlu odkaz pro představu velikosti toho co se snažíte čím ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud nestačí "nano" mřížka na zastavení kapének, pak vámi doporučená bavlněná rouška je prostě k směšná. Opět tu pošlu odkaz pro představu velikosti toho co se snažíte čím chytat.
      https://cdn.alza.cz/Foto/or/ar... Skrýt celý příspěvek

 • Sgt Murphy
  01:50 31.03.2020

  Mnohé štáty sa ešte stále vo veľkej miere pripravujú na vojny minulé, pretože armády vedú často zakomplexovaný ľudia, ktorý sú vychovaný za čias studenej vojny a buď si zaryto ...Zobrazit celý příspěvek

  Mnohé štáty sa ešte stále vo veľkej miere pripravujú na vojny minulé, pretože armády vedú často zakomplexovaný ľudia, ktorý sú vychovaný za čias studenej vojny a buď si zaryto presadzujú tú svoju tragikomickú predstavu, že najväčšia hrozba je pre nás ruský mužíci valiac sa na tankoch t-72 v tisícoch, alebo ešte horšie s predstavami, že vojny už patria už do čias minulých, armádu netreba a akýkoľvek konflikt nám nehrozí, s nasadenými ružovými okuliarmi na nose prehliadajúc fakt, že dnešný konflikt, hoci aj rozmerov globálnych, sa môže naplno odohrávať aj bez výstrelov zo zbraní na jasného nepriateľa a bez viditeľných frontových línií. Takéto chovanie politikov ale aj armádnych predstaviteľov často polarizuje spoločnosť, oslabuje ju a vytvára veľmi zraniteľnou v prípade krízy. V konečnom dôsledku máme armády síce profesionálne, ale bez jasnej koncepcie, maximálne nepripravené na akýkoľvek typ konfliktu a už vôbec nie hrozby, ktoré prinášajú technológie 21. storočia a štát neschopný brániť svoje obyvateľstvo pred týmito výzvami. Pritom o týchto možnostiach vedenia boja a ich dopadoch na spoločnosť vieme už desaťročia.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   10:04 31.03.2020

   Vojny v západnom svete sa po II. svetovej vyhýbali lebo prišlo k nevídanému ekonomickému rozmachu ako v Európe, tak aj v USA. Ale vidíš sám čo sa deje dnes. Potraviny sú skoro na ...Zobrazit celý příspěvek

   Vojny v západnom svete sa po II. svetovej vyhýbali lebo prišlo k nevídanému ekonomickému rozmachu ako v Európe, tak aj v USA.

   Ale vidíš sám čo sa deje dnes. Potraviny sú skoro na prídel. Nemôžeš si ísť kúpiť hocičo a hocikedy. Teraz to ešte zvládneme lebo sme pomerne bohatí a disciplinovaní. Ale kto vie dokedy? Začína sa roztáčať špirála ekonomického prepadu, nezamestnanosti, nedostatku tovaru, nespokojnosti. Si myslíš, že kde to skončí ak ti národné vlády nezvládnu? V občianskych nepokojoch... A od občianskych nepokojov kde je vinná vláda je už len krok od toho, že sa štáty začnú obviňovať navzájom.

   A aj tie najdivokejšie sny sa potom môžu stať realitou. A to sme pred mesiacom o niečom takomto ani netušiliSkrýt celý příspěvek

   • Sgt Murphy
    22:37 31.03.2020

    Ja riešim príčiny, ty sa dívaš na dôsledky. Ale z časti máš pravdu, aj keď konflikt vysokej intenzity NATO s Ruskom je veľmi nepravdepodobný.

    Ja riešim príčiny, ty sa dívaš na dôsledky. Ale z časti máš pravdu, aj keď konflikt vysokej intenzity NATO s Ruskom je veľmi nepravdepodobný.

  • Jirosi
   11:06 31.03.2020

   Minulá válka se měla vést za pomoci JZ. Vám přijde, že se stále někdo na ní připravuje?

   Minulá válka se měla vést za pomoci JZ. Vám přijde, že se stále někdo na ní připravuje?

   • Miroslav
    11:18 31.03.2020

    Nemyslím si, že by nakoniec došlo k použitiu jadrových zbraní aj keby došlo k stretu NATO vs VZ. To by rozkrútilo špirálu útokov a následných protiútokov. Možno taktické áno ale ...Zobrazit celý příspěvek

    Nemyslím si, že by nakoniec došlo k použitiu jadrových zbraní aj keby došlo k stretu NATO vs VZ. To by rozkrútilo špirálu útokov a následných protiútokov. Možno taktické áno ale strategické pochybujem. Ani za druhej svetovej sa nenasadili chemické a biologické zbrane hoci boli k dispozíciiSkrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:41 31.03.2020

     To s těmi chemickými/biologickými zbraněmi není až tak pravda. V Číně se Japonci neštítily ničeho, židé umírali na plyn... Taktické JZ, by nasazeny byli. Což je vám z pohledu, že ...Zobrazit celý příspěvek

     To s těmi chemickými/biologickými zbraněmi není až tak pravda.
     V Číně se Japonci neštítily ničeho, židé umírali na plyn...

     Taktické JZ, by nasazeny byli. Což je vám z pohledu, že vám má spadnout na hlavu nebo poblíž celkem jedno.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      21:10 31.03.2020

      11:06 31.03.2020 Vám přijde, že se stále někdo na ní připravuje? (na vojnu za pomoci jadrových zbraní) 19:41 31.03.2020 Taktické JZ, by nasazeny byli. Jirosi, máte zdvojenú ...Zobrazit celý příspěvek

      11:06 31.03.2020
      Vám přijde, že se stále někdo na ní připravuje? (na vojnu za pomoci jadrových zbraní)

      19:41 31.03.2020
      Taktické JZ, by nasazeny byli.

      Jirosi, máte zdvojenú osobnosť že sami sebe kladiete otázky, odpovedáte si na ne a ešte si v nich protirečíte?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:14 01.04.2020

      Ne, je to navazující komunikace.
      19:41 je otázka minulé války. Ale to chce číst i příspěvky na které se reaguje.

      Ne, je to navazující komunikace.
      19:41 je otázka minulé války. Ale to chce číst i příspěvky na které se reaguje.

     • Sgt Murphy
      12:28 01.04.2020

      Chemické zbrane sa používali a používajú aj v súčasných konfliktoch, na účinky biologických zbraní použité Japonskom v druhej svetovej zomrelo takmer pol milióna Číňanov. Vtedy ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Chemické zbrane sa používali a používajú aj v súčasných konfliktoch, na účinky biologických zbraní použité Japonskom v druhej svetovej zomrelo takmer pol milióna Číňanov. Vtedy ale ešte neexistovali efektívne prostriedky na ich účinné nasadenie, ale Japonci mali vybudovaný aj plán, ako zamoriť západné pobrežie USA. Dnes sú možnosti ich využitia omnoho ďalej. Dôležitý je fakt a zároveň náhoda, že práve upravený koronavírus sa posledné roky skúmal ako možná biologická zbraň a boli varovania, že na bioterorizmus sa môžu použiť aj iné ochorenia. O tejto hrozbe sa teda reálne hovorilo. Nikto sa na ňu ale nepripravoval, aj keď chaos vyvolaný pandémiou vírusu môže byť ideálnou živnou pôdou na "tichú" fázu hybridného konfliktu. Namiesto toho sa posledných šesť rokov neriešilo nič iné, ako Rusi obsadia Pobaltie a budú svoju státisícovú armádu hnať cez Poľsko do strednej EU. Viz. najväčšie cvičenia posledných rokov boli zamerané na osvojenie schopností takémuto konfliktu veľkých rozsahov čeliť. Dnešná pandémia ale ukazuje, že nie sme pripravený čeliť rôznym formám nekonvenčného konfliktu, pričom nepripisujem aktuálnu pandémiu tejto variante. Slabiny v obrane ale máme rozsiahle. Aktuálne je najmenšia pravdepodobnosť, že by sa niektorá z mocností hnala do tak veľkého konfliktu, ktorá by zobrala životy veľkej časti populácie v produktívnom veku, keď týchto ľudí je nedostatok hlavne v Rusku a zatiahla by civilizáciu Európy do dlhotrvajúcej mizérie. Čo by z toho akože mal nepriateľ? Namiesto tisícov tankov predsa stačí na vyvolanie totálneho chaosu "vypnúť" kritickú infraštruktúru na vrchole pandémie. Sme komplexne pripravený čeliť takejto hrozbe (finančné rezervy, izs, armáda, nemocnice, civilisti, zabezpečenie v kyberpriestore)?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:56 02.04.2020

      Zatím není na světě stát co by dokázal "viru" čelit Těžko bude někdo chtít začít válku, která by vedla jen ke vzniku dalších ohnisek choroby.... O nesmyslnosti využití takových ...Zobrazit celý příspěvek

      Zatím není na světě stát co by dokázal "viru" čelit Těžko bude někdo chtít začít válku, která by vedla jen ke vzniku dalších ohnisek choroby....
      O nesmyslnosti využití takových zbraní v přímému napadení, je vidět jak rychle se ten vir rozšířil do celého světa.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      20:47 02.04.2020

      V každom konflikte musíš čakať určité straty. Aj keď napríklad hypoteticky "vypustíš" vírus ako biologickú zbraň. Otázka znie, či tie straty budú ešte pre teba prijateľné a ako si ...Zobrazit celý příspěvek

      V každom konflikte musíš čakať určité straty. Aj keď napríklad hypoteticky "vypustíš" vírus ako biologickú zbraň. Otázka znie, či tie straty budú ešte pre teba prijateľné a ako si ich pripravený prijať. Ktoré mocnosti z tejto pandémie môžu "vyťažiť" najviac a s najmenšími stratami?Skrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     22:40 31.03.2020

     Pokiaľ existujú v rukách armád jadrové zbrane, vždy bude existovať aj krajná možnosť, že sa použijú "na ostro". Ale predstavy že Rusko obsadí Pobaltie a USA im za to pošlú ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokiaľ existujú v rukách armád jadrové zbrane, vždy bude existovať aj krajná možnosť, že sa použijú "na ostro". Ale predstavy že Rusko obsadí Pobaltie a USA im za to pošlú atómovky, sú uletené.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:18 01.04.2020

      Taktické atomovky byli k zastavení masivní invaze vojsk východního bloku do západní Evropy. Srovnávat obsazení pobaltí ze snahou obsadit polovinu Evropy...

      Taktické atomovky byli k zastavení masivní invaze vojsk východního bloku do západní Evropy. Srovnávat obsazení pobaltí ze snahou obsadit polovinu Evropy...

     • Sgt Murphy
      09:58 01.04.2020

      No stačí sa pozrieť na mapu a zistíte, že Rusko značnú časť Európy už zaberá. Vy ale máte často predstavy že Rusko vyvíja snahu obsadiť aj jej zbytok?

      No stačí sa pozrieť na mapu a zistíte, že Rusko značnú časť Európy už zaberá. Vy ale máte často predstavy že Rusko vyvíja snahu obsadiť aj jej zbytok?

     • Jirosi
      11:58 02.04.2020

      Zkuste se podívat kde na mapu před rokem 1989, a dnešní... Možná vám to dojde.
      Můžete snít dál, nebo si uvědomit že napadaní Ukrajiny vypadalo jako scifi taky.

      Zkuste se podívat kde na mapu před rokem 1989, a dnešní... Možná vám to dojde.
      Můžete snít dál, nebo si uvědomit že napadaní Ukrajiny vypadalo jako scifi taky.

     • Sgt Murphy
      19:23 02.04.2020

      Aby Rusko dosiahlo svoj cieľ, netreba aby Specnaz vystrieľali parlament a VDV pristávali na našich letiskách. Ale politické smerovanie bývalých krajín východného bloku sa môžu ...Zobrazit celý příspěvek

      Aby Rusko dosiahlo svoj cieľ, netreba aby Specnaz vystrieľali parlament a VDV pristávali na našich letiskách. Ale politické smerovanie bývalých krajín východného bloku sa môžu pokúsiť ovplyvniť a teraz na to majú ideálnu príležitosť. Využiť situáciu, dopomôcť navodiť podmienky chaosu (kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru), kedy ľudia strácajú nadhľad a zdravý úsudok, zhodiť štát na kolená, poukázať ako štát zlyháva postarať sa o svojich občanov (cielená proruská propaganda), v správnej chvíli podať pomocnú ruku (humanitárna pomoc). Naplno "roztočiť" svoju hru. O pár mesiacov ich už naše obyvateľstvo za nepriateľa považovať nebude.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      19:30 02.04.2020

      Pokiaľ tomu neveríte, že sa to aktuálne deje, stačí otvoriť a čítať noviny. Ešte pár mesiacov pôjdeme smerom, akým kráčame dnes a EU naďalej existovať v dnešnej podobe nebude. ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokiaľ tomu neveríte, že sa to aktuálne deje, stačí otvoriť a čítať noviny. Ešte pár mesiacov pôjdeme smerom, akým kráčame dnes a EU naďalej existovať v dnešnej podobe nebude. Pohodlne dnes môžme nazvať, že už sa v tej "tichej" fázi konfliktu nachádzame a k prehre si dopomôžeme sami svojou neschopnosťou.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  19:51 30.03.2020

  V zasade sa zmenila cela predstava o buducej vojne a o ulohe obyvatelstva a armady v nej. Byvala ludova armada, kde odvodu podliehala väčšina mužskej populacie a muži mali vojensku ...Zobrazit celý příspěvek

  V zasade sa zmenila cela predstava o buducej vojne a o ulohe obyvatelstva a armady v nej. Byvala ludova armada, kde odvodu podliehala väčšina mužskej populacie a muži mali vojensku povinnost až do vyradenia z dovodu veku je davno mrtva.
  Dnes sa existuje profesionalna armada, ktora plni ulohy dane jej politickym vedením a to bez toho že by sa pri tom hladal nejaky väčšinovy suhlas obyvatelstva. Zrušenim povinnej vojenskej služby sa drviva väčšina mužskej populacie nafurt vyzula (alebo presnejšie bola odstranena) z učasti na ozbrojenom konflikte a tak realne neexistuje realny vojensky zaujem na prežiti civilneho obyvatelstva, lebo to v čase vojny tak či tak už nemože menit jej politicke ciele.
  Druha vec je, že zložitost a dynamika konfliktu znemožnuje vycvik novych vojakov a tak muži.civili pre boj stratili hodnotu. Spoločne s mužmi aj ich rodiny a tak plne splnaju pojem Collateral damage.
  Dokonca pojem ako obrana vlasti je spochybnovany a na buducu vojnu sa pozera ako na kratkodoby technologicky zapas a do vedomia obyvatelstva sa vklada nazor, že zvitazime, lebo sme najlepši, mocnejši a mame najlepšich kamošov.
  Zaroven je tu dalši faktor. Vo verejneosti neexistuje realna predstava, že može prist k vojne s desivymi obetami na civilnom obyvatelstve. Skušanie masiek, budovanie krytov a cvičenia by v obyvatelstve vyvolali predstavy o ničivosti buducej vojny a to je posledne čo dnešne vlady potrebuju. Dôvod je jednoduchy, bolo by podobne ako pred Mnichovom v Britanii a Francii, civili by pre strach z obeti neboli ochotni dat suhlas vlade na jej vojenske zamery, alebo presnejšie dobrodružstva v cudzom zaujme.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:15 30.03.2020

   /Dnes sa existuje profesionalna armada, ktora plni ulohy dane jej politickym vedením a to bez toho že by sa pri tom hladal nejaky väčšinovy suhlas obyvatelstva./ Tak už tahle věta ...Zobrazit celý příspěvek

   /Dnes sa existuje profesionalna armada, ktora plni ulohy dane jej politickym vedením a to bez toho že by sa pri tom hladal nejaky väčšinovy suhlas obyvatelstva./
   Tak už tahle věta je naprostý nesmysl. To politické vedení je voleno občany, tedy většinou voličů. Navíc nevím jak na Slovensku, ale v u nás je stále branná povinnost pro všechny občany. To že by velikost současných profesionálních armád stačila na konflikt vysoké intenzity je iluzorní.
   To že se našaškuje s masami a pláštěnkami a pytlíky je jen to že lidé nepociťují hrozbu vojenského ohrožení v konfliktu vysoké intenzity. Navíc taková cvičení byla zbytečná už v době kdy se praktikovala.Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    20:42 30.03.2020

    Odvolavat sa na volby je detinske. Volby nebrania hlupym rozhodnutiam vlady, volby ich len niekedy trestaju a aj to len nezvolenim a nie trestnopravne. Zbytočne cvičenia? Vždy si ...Zobrazit celý příspěvek

    Odvolavat sa na volby je detinske. Volby nebrania hlupym rozhodnutiam vlady, volby ich len niekedy trestaju a aj to len nezvolenim a nie trestnopravne.
    Zbytočne cvičenia? Vždy si spomeniem na Švajčiarsko, kde sa občania nedali odstavit od politiky.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     21:13 30.03.2020

     Poslanci mají mandát od voličů a jim se zodpovídají. Vláda zase musí žádat poslaneckou sněmovnu o důvěru. Ano , běhat s maskou,pláštěnkou a pytlíky na rukách zbytečné je. To jak to ...Zobrazit celý příspěvek

     Poslanci mají mandát od voličů a jim se zodpovídají. Vláda zase musí žádat poslaneckou sněmovnu o důvěru.
     Ano , běhat s maskou,pláštěnkou a pytlíky na rukách zbytečné je. To jak to mají ve Švýcarsku je jejich boj. Zjevně jim to v této situaci nijak nepomohlo.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:07 30.03.2020

      Tohle mi připomíná situaci z fungováním CO v USA při strašení jaderným útokem. Před štěpnou pumou se lze schovat, ujet, atd. Škoda jen, že nepřítel měl bomby termonukleární. Před ...Zobrazit celý příspěvek

      Tohle mi připomíná situaci z fungováním CO v USA při strašení jaderným útokem.
      Před štěpnou pumou se lze schovat, ujet, atd. Škoda jen, že nepřítel měl bomby termonukleární. Před těm už se v daném čase ujet nedá, atd.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     23:05 30.03.2020

     Když občané vyhlásí generální stávku, a začnou okupovat náměstí tak udělá vláda co?

     Když občané vyhlásí generální stávku, a začnou okupovat náměstí tak udělá vláda co?

     • palo satko
      09:49 31.03.2020

      V case vojny chces robit generalnu stavku? To by si velmi rychlo mal stranok na krku.

      V case vojny chces robit generalnu stavku? To by si velmi rychlo mal stranok na krku.

     • Jirosi
      10:48 31.03.2020

      Možná to bude pro tebe překvapením, ale stávky se dělali za válek v minulosti.

      Možná to bude pro tebe překvapením, ale stávky se dělali za válek v minulosti.

     • semtam
      11:02 31.03.2020

      Tohle napsat je docela odvážné. Proč proboha vyhlašovat generální stávku v době, kdy stojí ekonomika země? Kdo by měl stávkovat? Proč hnát lidi na náměstí v době epidemie? To ...Zobrazit celý příspěvek

      Tohle napsat je docela odvážné. Proč proboha vyhlašovat generální stávku v době, kdy stojí ekonomika země? Kdo by měl stávkovat? Proč hnát lidi na náměstí v době epidemie?
      To zavání pomalu terorismem a když ne, tak to lze považovat za ohrožení státu a zdravotního stavu obyvatelstva.
      Šířit takovéto myšlenky není zrovna v dnešní době vhodné a na tvém místě bych zařadil zpátečku.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:45 31.03.2020

      Semtam: Jednalo se jen o reakci, na uzurpovaní moci vládou nad rámec potřebných opatřeních. To by jste, ale pochopil pokud by jste jeho příspěvek.

      Semtam: Jednalo se jen o reakci, na uzurpovaní moci vládou nad rámec potřebných opatřeních. To by jste, ale pochopil pokud by jste jeho příspěvek.

    • Janko Paliga
     23:23 30.03.2020

     vláda je iba dôsledok voľby ľuďmi. keď si tí zvolia svojich predstaviteľov iba za "istoty", nemajú čo vyplakávať. Hlúpa Slovač má len to, čo si zvolí. Žoaľ vždy iba tých, čo im ...Zobrazit celý příspěvek

     vláda je iba dôsledok voľby ľuďmi. keď si tí zvolia svojich predstaviteľov iba za "istoty", nemajú čo vyplakávať. Hlúpa Slovač má len to, čo si zvolí. Žoaľ vždy iba tých, čo im sľubujú pečené holuby do úst, ale realita je iná. Slovač nechápe, že za úspechom je vždy drina a odriekanie.

     Môžeš organizovať cvičenia v svojom okolí. Uvidíme, či ti na to niekto príde....Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      09:51 31.03.2020

      Opytaj sa Slovenskych brancov. Pre zaujem ich kriminalizuju.

      Opytaj sa Slovenskych brancov. Pre zaujem ich kriminalizuju.

     • Jirosi
      19:46 31.03.2020

      Palo satko: Ti ale provádí protistátní činnost, a ta je trestná všude na světě.

      Palo satko: Ti ale provádí protistátní činnost, a ta je trestná všude na světě.

     • Janko Paliga
      15:16 01.04.2020

      @ Palo Satko Branci .... "Medzi brancami vari nenájdete jediného človeka, ktorý by mal akúkoľvek pozitívnu inklináciu k NATO či západným štruktúram. NATO je smrteľným nepriateľom ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Palo Satko

      Branci ....
      "Medzi brancami vari nenájdete jediného človeka, ktorý by mal akúkoľvek pozitívnu inklináciu k NATO či západným štruktúram. NATO je smrteľným nepriateľom a Rusko je spásou, to je jednoznačné. Aj keď by ste povedali len to, že na oboch stranách sú zlí aj dobrí, odmietnu vás. Už veľmi dlho sú pod vplyvom presvedčenia, že Rusko je garantom bezpečia a všetko zlé, čo robí, robí len preto, že ho k tomu niekto vyprovokoval. Inštruktori, ktorí ich učia bojovým technikám, ako nenápadnú pridanú hodnotu prinášajú práve mýty o všeslovanskej vzájomnosti a podobne. Paradoxné je to zvlášť v situácii, keď ich priviedli na východnú Ukrajinu bojovať proti USA tak, že strieľajú do Slovanov. Na verbovanie a dovoz bojovníkov z EÚ existuje prepracovaný logistický systém, to nie je len tak, že sadnete do autobusu, prihlásite sa pri okienku a niekto vám strčí do ruky samopal."
      https://dennikn.sk/55140/branc... Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    21:44 30.03.2020

    proč byla Branná výchova zbytečná, že měl člověk povědomí, že se musí primárně chránit sám, že to za něj nikdo neudělá? Naopak, si myslím, že už to, že si člověk uvědomoval, že ...Zobrazit celý příspěvek

    proč byla Branná výchova zbytečná, že měl člověk povědomí, že se musí primárně chránit sám, že to za něj nikdo neudělá? Naopak, si myslím, že už to, že si člověk uvědomoval, že se něco může semlít mu dávalo výhodu být obezřetný a nenašel by se žádný osel, co jede nebezpečí vstříc, třeba na lyžovačku do infekci postižené Itálie.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     23:14 30.03.2020

     To jako vážně?

     To jako vážně?

     • Jirosi
      11:08 31.03.2020

      Scotty to je marný, když si vzpomenu na kluky v chemických oblecích co šly zasahovat do vysoké radioaktivity v Černobylu....
      Jo, CO řeší vše...

      Scotty to je marný, když si vzpomenu na kluky v chemických oblecích co šly zasahovat do vysoké radioaktivity v Černobylu....
      Jo, CO řeší vše...

     • otecko
      12:03 31.03.2020

      Jiroši, srovnávat jadernou katastrofu s civilní obranou, asi zkrat, že ano!? Myslím, že víte opravdu kulové, co byla BV a CO, takže je zbytečné s vámi trávit čas diskuzi.

      Jiroši, srovnávat jadernou katastrofu s civilní obranou, asi zkrat, že ano!? Myslím, že víte opravdu kulové, co byla BV a CO, takže je zbytečné s vámi trávit čas diskuzi.

     • Scotty
      14:23 31.03.2020

      otecko
      Ilustruje to úroveň vybalení ochrannými pomůckami v době kterou tady někteří dávají za příklad. Jinak proč by neměla civilní obrana řešit jadrnou katastrofu?

      otecko
      Ilustruje to úroveň vybalení ochrannými pomůckami v době kterou tady někteří dávají za příklad. Jinak proč by neměla civilní obrana řešit jadrnou katastrofu?

     • otecko
      20:54 31.03.2020

      Scotty, proč to nelze srovnávat? Protože tam zasahovali vojáci a na sobě měli ochranné oděvy proti radiaci - říkalo se tomu "atombordel", víme! A měli jsme to i my v ČSLA. A pokud ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty, proč to nelze srovnávat? Protože tam zasahovali vojáci a na sobě měli ochranné oděvy proti radiaci - říkalo se tomu "atombordel", víme! A měli jsme to i my v ČSLA. A pokud nevíte, tak o tom prostě nepište!Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:10 31.03.2020

      otecko Zjistěte si v čem přijeli hasiči kteří likvidovali první požár. Zjistěte si kolik se v oblasti nalézalo dozimetrů schopných měřit radiaci v dostatečném rozsahu, kolik bylo ...Zobrazit celý příspěvek

      otecko
      Zjistěte si v čem přijeli hasiči kteří likvidovali první požár. Zjistěte si kolik se v oblasti nalézalo dozimetrů schopných měřit radiaci v dostatečném rozsahu, kolik bylo dispozici jódových tablet. A to bylo bezprostřední okolí velké jaderné elektrárny.
      Víte že atombordel je proti pronikavému záření v podstatě k ničemu?Skrýt celý příspěvek

 • Grull
  17:03 30.03.2020

  Co malý průzkum: Kdo si myslí, že s Demoblokem u kormidla bychom na tom byli lépe, dá palec nahoru (zelený). A kdo si myslí, že to s ANO, ČSSD a Komanči zvládnem lépe, dá palec ...Zobrazit celý příspěvek

  Co malý průzkum:

  Kdo si myslí, že s Demoblokem u kormidla bychom na tom byli lépe, dá palec nahoru (zelený).
  A kdo si myslí, že to s ANO, ČSSD a Komanči zvládnem lépe, dá palec dolů (červený).
  Jiná varianta není, máme ve sněmovně co máme.Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  14:03 30.03.2020

  Já nevím proč je to pořád o státu. V první řadě by se měl každý chránit sám. Po těch desítkách let co jezdím do Ruska , jsem se od nich naučil mít zásobu potravin a ochranné ...Zobrazit celý příspěvek

  Já nevím proč je to pořád o státu. V první řadě by se měl každý chránit sám. Po těch desítkách let co jezdím do Ruska , jsem se od nich naučil mít zásobu potravin a ochranné pomůcky doma. V Rusku jsou místa, kde je to i nařízeno a kontroluje se to. Mám doma zásobu těch nejzákladnějších potravin (už jen proto ,že si chleba a rohlíky rád peču sám. Jako na vsi i mrazák s masem. A tak nějak k občasné potřebě časem došlo i na el.centrálu. I těch respirátorů jsem odněkud přinesl asi 50ks. Neříkám, že jsem se teď zabarikádoval doma, ale jsem v klidu, teď už co se má stát se stane a dál už mně pomůže jenom stát.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   14:48 30.03.2020

   Naškrečkovať si 5-10 respirátorov by som ešte pochopil. Ale 50? Mažte časť z nich venovať nejakej organizácii, roznášajúcej jedlo seniorom alebo tak, keď už nie priamo zdravotníkom ...Zobrazit celý příspěvek

   Naškrečkovať si 5-10 respirátorov by som ešte pochopil. Ale 50? Mažte časť z nich venovať nejakej organizácii, roznášajúcej jedlo seniorom alebo tak, keď už nie priamo zdravotníkom s argumentom "nech im obstará štát".Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    17:23 30.03.2020

    A co jako myslíte ,že už jsem udělal? Momentálně lze je rozdělil mezi zastupitelstvo (kde jsem také zastupitelem) a dalších 300ks mi jich jede z Číny. Je to pravda typ FFP2, ale ...Zobrazit celý příspěvek

    A co jako myslíte ,že už jsem udělal? Momentálně lze je rozdělil mezi zastupitelstvo (kde jsem také zastupitelem) a dalších 300ks mi jich jede z Číny. Je to pravda typ FFP2, ale pořád lepší než kus hadru přes pusu. Dostanou je potřební. Mimochodem jeden kus tak vyjde asi na 75kč , já se divím ,že to někteří gauneři inzerují za 300kč. Jinak jsem je nabízel i do místní nemocnice, ani mi neodpověděli. Ještě pro zajímavost při objednávce FFP2 z Číny nad 10.000, jeden respirátor vyjde na 0,85USD bez dopravy. Lze pak zažádat o snížené dopravné u čínské spedice , pokud vím tak to platí je pro Čechy. Bohužel volných cca 9.300USD zrovna nemám. Doba dodání cca týden.Skrýt celý příspěvek

   • sanityangel1
    17:26 30.03.2020

    Asi souhlas, ze 50 je prehnane a cast z nich by se dala prodat za nakupni ceny lekarum, kteri by si je asi radi koupili. Me zarazi, ze spousta zdravotniku - napr. soukrome ordinace ...Zobrazit celý příspěvek

    Asi souhlas, ze 50 je prehnane a cast z nich by se dala prodat za nakupni ceny lekarum, kteri by si je asi radi koupili.
    Me zarazi, ze spousta zdravotniku - napr. soukrome ordinace si zadne bezpecnostni pomucky neporidili, naprosto podcenili situaci (kdo jiny by mel reagovat adekvatne, kdyz ne oni) a nechali to na statu.
    https://zpravy.aktualne.cz/dom...

    Co to je? To nemaji vsech 5 pohromade, aby dokazali aspon trochu predvidat, jak se situace vyvine?
    A vylozene me stve, ze porad vystupuji v mediich ruzni exoti z rad doktoru ci vedecke obce, kteri rikaji, ze nechame populaci promorit, at si ziska kolektivni imunitu.
    https://video.aktualne.cz/dvtv...

    To ti lide nemaji ani zakladni znalosti matematiky, nebo vubec nectou?

    https://www.idnes.cz/technet/v...

    https://www.novinky.cz/zahrani... Skrýt celý příspěvek

    • sanityangel1
     17:53 30.03.2020

     A pro zajimavost, jak to (ne)zvladaji v New Yorku:
     https://www.nytimes.com/2020/0...

     A pro zajimavost, jak to (ne)zvladaji v New Yorku:
     https://www.nytimes.com/2020/0...

    • major
     13:55 31.03.2020

     A čo navrhuješ iné? Byť pol roka v karanténe a odkladať pritom neakútne operácie a preventívne prehliadky? Si myslíš, že ľudia prestanú mať rakovinu, či infarkt len preto, že sa ...Zobrazit celý příspěvek

     A čo navrhuješ iné? Byť pol roka v karanténe a odkladať pritom neakútne operácie a preventívne prehliadky? Si myslíš, že ľudia prestanú mať rakovinu, či infarkt len preto, že sa obajvil nejaký COVID-19? Nestálo by to viac životov než mŕtvych na COVID-19, z ktorých väčšina by do pár mesiacov aj tak zomrela?

     A ak si myslíš, že Čína, Hong Kong, či Kórea sa choroby zbavili, tak asi sám pozorne nečítaš.

     Plus nemôžeš vziať každý katastrofický článok hneď ako overený fakt. Napr. extrém z druhej strany je ten, že desiatky percent svetovej populácie by už mali byť premorené.

     A kto je podľa teba "neexot", ktorého dávaš na portiváhu odborníkom? Nejaký pisálek z novinky.cz?Skrýt celý příspěvek

     • sanityangel1
      20:05 31.03.2020

      Jedna se o 2 clanky ze 2 ruznych zemi, ktere konstatuji shodnou vec, ze pocet mrtvych na koronavirus je hluboce podstreleny. V pripade Italie se naznacuje, ze realny pocet mrvych ...Zobrazit celý příspěvek

      Jedna se o 2 clanky ze 2 ruznych zemi, ktere konstatuji shodnou vec, ze pocet mrtvych na koronavirus je hluboce podstreleny. V pripade Italie se naznacuje, ze realny pocet mrvych je 4 vyssi, v pripade Ciny 12 x vice. Z dat statu zapadni Evropy + Japonsko a J.Korey ke vcerejsku - kde se da aspon trochu verit cislum vyplyva dle oficialni metodiky vypoctu smrtnosti WHO, ktera mimo jine kazdy den predpoklada, ze jiz nikdo z nemocnych nezemre - ze odhadovana smrtnost je 6,8 %. Realny odhad smrtnosti zalozeny na predpokladu, ze v prumeru clovek umira za 12 dni a uzdravi se za 30 dni je 15,2 %. Zhruba stejne procento pak muze mit tezke nasledky. Abychom se dostali na shodny odhad smrtnosti jako WHO, tak nam chybi 85 tisic uzdravenych nemocnych.
      Pokud nechame promorit 60% - 70% populace v Cechach, tak dle WHO zemre 442 tisic Cechu a dle realistickeho odhadu zhruba 984 tisic Cechu. Pokud jste schopen dolozit, nejakou fundovanou studii, na dostatecne vysokem vzorku - kolik lidi je bezpriznakovych a uzdravi se bez toho aniz by prosli zdravotnim system, tak sem s ni. Ja jedine co jsem videl, ze vsichni zacinaji slovy - Predpokladame ze 1/2 obyvatelstva je bezpriznakova. Ja bych byl velmi rad, kdybychom tento predpoklad meli overeny na dostatecne velkem vzorku - napr. 20 000 lidi, ze tomu tak je, protoze v jinych clancich je, ze 90% ma horecku doprovazenou suchym kaslem a prijde mi divne, ze tito lide se v dobe pandemie nechteji nechat otestovat.Skrýt celý příspěvek

     • major
      09:57 01.04.2020

      sanityangel1: Prosím o ten výpočet. Ak by sme predpokladali, že aktuálne dáta ukazujú všetkých nakazených a všetkých zomrelých a nik už nezomrie, tak pre Kóreu je smrtnosť 1,6 % a ...Zobrazit celý příspěvek

      sanityangel1: Prosím o ten výpočet.

      Ak by sme predpokladali, že aktuálne dáta ukazujú všetkých nakazených a všetkých zomrelých a nik už nezomrie, tak pre Kóreu je smrtnosť 1,6 % a pre Japonsko 2,6%. Toto je ale takmer určite horný odhad, pretože s veľkou dávkou istoty je väčšina nakazených bez príznakov, či s miernymi príznakmi a nemajú indikovanú infekciu. Naopak počet mŕtvych bude v týchto krajinách blízko realte, keďže dnes je pri každom respiračnom probléme podozrenie na COVID-19 a zároveň len málo nakazených zomrie na COVID-19 bez toho aby sa to zistilo (v Taliansku, či Španielsku nestíhajú - tam verím, že bude dosť neindikovaných nakazených aj medzi mŕtvymi). Naopak dosť mŕtvych nezomrie priamo na COVID-19, ale "spolu s ním", či by bez infkecie umreli len o niečo neskôr - to sa deje práve aj tu v ČR.

      Ďalšia vec - pokiaľ je v Taliansku reálne 4x viac mŕtvych na COVID-19 než oficiálne štatistiky, tak nakazených môže byť aj 10x viac. A to aj medzi ľuďmi s príznakmi, pretože nestíhajú testovať.

      Že sú vaše výpočty úplne mimo si ostatne môžete overiť na dátach z ČR. Pred 12 dňami bolo v ČR oficiálne 889 nakazených. Ak by z nich malo 6,8% zomrieť, tak dnes by ČR nemala hlásiť 32 mŕtvych, ale 60! A to za predpokladu, že nakazených bolo len 889 ľudí - preukázateľne ale v tej dobe neboli testované ani všetky príznakové kontakty nakazených, pretože sa nestíhalo testovať. Zároveň je aj v ČR zasiahnutá aj riziková populácia (ktorá preukázateľne v ČR umiera) - takže o nejakej šťastnej odchýlke (že teraz máme nakazených len zdravých vo forme) nemôže byť reč.Skrýt celý příspěvek

     • sanityangel1
      22:18 02.04.2020

      Vypocet muzu dat na ulozto v Excelu neni problem. Ty vypocty samozrejme nejsou mimo, ale jen tem cislum nerozumite, a to je Vas problem. Data jsou za zapadni Evropu + J.Korea a ...Zobrazit celý příspěvek

      Vypocet muzu dat na ulozto v Excelu neni problem. Ty vypocty samozrejme nejsou mimo, ale jen tem cislum nerozumite, a to je Vas problem. Data jsou za zapadni Evropu + J.Korea a Japonsko. Je treba rozlisovat mezi smrtnosti prirozenou – tedy tou, kolik by lidi zemrelo bez intervence lekaru a umelou, kde se snazi lekari smrt odvratit napr. pomoci plicni ventilace a mimotelniho obehu. Samozrejme to lze jen do vycerpani kapacit v dane zemi. Majoritni podil na poctu mrtvych ve vybranych zemich ma Spanelsko a Italie. V techto zemich je vycerpana moznost lekarske pomoci – nejsou ventilatory -> nejvyssi vahu ma na vypoctu tudiz smrtnost prirozena. Pouziti umele ventilace srazi smrtnost dolu – jako u nas, kde nejsou vycerpany kapacity. Da se rici, ze vsichni, co potrebuji umelou ventilaci by bez ni zemreli. Proto, kdyz bylo v CR 32 mrtvych a 65 v kritickem stavu -> napojeni na umelou plicni ventilaci, tak prirozena smrtnost cini – (65 + 32) / 889 = 10.9%.Skrýt celý příspěvek

  • fotr
   14:59 30.03.2020

   Tak rozhodně je to o státu! Nejde o to co má kdo doma ale že nebyly a nejsou dodnes vybaveny složky prvního kontaktu. Zatím co vláda a kdejaký její úředník měl téměř hned ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak rozhodně je to o státu! Nejde o to co má kdo doma ale že nebyly a nejsou dodnes vybaveny složky prvního kontaktu. Zatím co vláda a kdejaký její úředník měl téměř hned respirátor kategorie FFP3, tak ho dodnes nemají (nebo jen směšné počty) ti co s nákazou bojují v prvním sledu jako jsou zdravotníci, hasiči, policisté a mnoho dalších.
   Někteří vysoce představení činitelé si dokonce dovolili vyhrožovat (z tepla své kanceláře) i zdravotníkům kteří na nedostatky poukazovali. Výsledkem jsou stovky nakažených v každé takové složce kteří dnes citelně chybí.
   Ještě (zase) podotknu, že moje žena pracující na plicním oddělení hlásí že dodnes nedostali ani jediný respirátor úrovně FFP3, oblek nebo brýle. Zatím obdrželi pouze několik ústenek a cca 2 ks látkových roušek na osobu. Tito lidé ale mají zachraňovat a třeba i tebe, Petře a přitom nejsou dostatečně chráněni ani sami. Hazard s jejich zdravím a životy je nejhorší skutek vlády za celou dobu nákazy.
   Jako zcela odporné pak je to jak Vojtěch zlehčoval situaci nebo když se snažil očernit personál Thomayerovi nemocnice že tam nákazu zavlekli zvenku. Je už jasně prokázané že nedostatečně chráněný personál nakazil pacient (taxikář) a ani úmrtí sestry co se od něj nakazila (i další) Vojtěcha nepřimělo k omluvě.
   Co mě ale naprosto fascinuje a zaslouží si úctu a obdiv je skutečnost že zdravotní personál pokračuje v práci bez ohledu na svoje ohrožení a dál pomáhá a slouží!
   Všichni zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci, skauti a další co pomáhají, mají můj obdiv a díky.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    16:49 30.03.2020

    To je tím, že je po nich celosvětová poptávka, na tuto pandemii není svět připraven, respirátory FFP3 chybí všude a bohužel mají jen omezenou životnost. Když nejsou k dostání ...Zobrazit celý příspěvek

    To je tím, že je po nich celosvětová poptávka, na tuto pandemii není svět připraven, respirátory FFP3 chybí všude a bohužel mají jen omezenou životnost.
    Když nejsou k dostání respirátory FFP3 pro zdravotníky, tak nejlepší možnou volbou jak zdravotníky chránit a nejen zdravotníky, ale širokou veřejnost je prevence. A to vláda udělala asi nejvíc v celém regionu.
    Mohli jsme také dopadnout, jako většina zemí EU, kde je prevence velmi vlažná při srovnání s námi.Skrýt celý příspěvek

    • PetrTechnik
     17:30 30.03.2020

     Doktoři na plicní Thom. nemocnice mi před 7 lety zachránili život. Konkrétně Mudr.Vašáková a Mudr. Žáčková. Celou dobu se o mě starala sestra , která bohužel zemřela, bohužel v ...Zobrazit celý příspěvek

     Doktoři na plicní Thom. nemocnice mi před 7 lety zachránili život. Konkrétně Mudr.Vašáková a Mudr. Žáčková. Celou dobu se o mě starala sestra , která bohužel zemřela, bohužel v době ,kdy jsem se léčil u ní objevili plicní nádor. Její jméno z piety neuvedu. Jsou to skvělí odborníci, na to v jakých podmínkách tam pracují (kdo zná pavilon G, tak ví). Tak tam respirátory posílám, je to málo já vím, víc teď neumím.Skrýt celý příspěvek

     • fotr
      20:00 30.03.2020

      PetrTechnik Je to samozřejmě jen tvoje volba ale já se domnívám že právě jména lidí jako byla třeba ta sestra by se zveřejňovat (připomínat) měla, pak se na ně nezapomene ani na to ...Zobrazit celý příspěvek

      PetrTechnik
      Je to samozřejmě jen tvoje volba ale já se domnívám že právě jména lidí jako byla třeba ta sestra by se zveřejňovat (připomínat) měla, pak se na ně nezapomene ani na to dobré co pro ostatní udělali.
      Alespoň já to tak chápu.
      PS: napsal jsem to hoodně zjednodušeně ale jistě chápeš jak to myslím.Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      01:37 31.03.2020

      Oba lékaři jsou odborné veřejnosti známé osobnosti. V případě tak smutné události je třeba mít souhlas blízkých. Tak to chápu já a nebudu to měnit. Jméno té paní asi nikomu nic ...Zobrazit celý příspěvek

      Oba lékaři jsou odborné veřejnosti známé osobnosti. V případě tak smutné události je třeba mít souhlas blízkých. Tak to chápu já a nebudu to měnit. Jméno té paní asi nikomu nic neřekne. Pro mně je to smutné vzpomínka, na člověka, ke kterému jsem cítil vděk a sympatie.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     18:56 30.03.2020

     Například polomaska RESPIRA ovšem omezenou životnost nemá, navíc se vyrábí u nás. Těhle masek měl mít stát v zásobách pro ty nejohroženější zdravotníky alespoň ...Zobrazit celý příspěvek

     Například polomaska RESPIRA ovšem omezenou životnost nemá, navíc se vyrábí u nás. Těhle masek měl mít stát v zásobách pro ty nejohroženější zdravotníky alespoň desetitisíce.
     https://www.nanologix.eu/produ... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:18 30.03.2020

      Životnost v případě ochrany proti nákaze není dána až tak mechanickým poškozením, ale tím že je masku nutné "sterilizovat". Aby se sama o sobě nestala zdrojem nákazy. V článku se ...Zobrazit celý příspěvek

      Životnost v případě ochrany proti nákaze není dána až tak mechanickým poškozením, ale tím že je masku nutné "sterilizovat". Aby se sama o sobě nestala zdrojem nákazy.
      V článku se záměrně o sterilizaci nepíše. Nebo vy by jste to u své masky neuvedl?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:29 30.03.2020

      Vzhledem k tomu že je maska vyrobena z plastu bude dezinfekce shadná. Jinak filtr má vydržet až čtrnáct dní používání. Tenhle typ masky kupuje i americká armáda.

      Vzhledem k tomu že je maska vyrobena z plastu bude dezinfekce shadná. Jinak filtr má vydržet až čtrnáct dní používání. Tenhle typ masky kupuje i americká armáda.

     • Jirosi
      07:39 31.03.2020

      Scotty: Americká armáda je sice hezká reference. Ale pokud něco vaše zboží umí, pochlubíte se tím.
      Biologické riziko se neuvádí, stejně jako forma sterilizace..

      Scotty: Americká armáda je sice hezká reference. Ale pokud něco vaše zboží umí, pochlubíte se tím.
      Biologické riziko se neuvádí, stejně jako forma sterilizace..

     • Jirosi
      10:11 31.03.2020

      "Filtry v maskách z nanomateriálu po rozbalení neztrácejí na funkčnosti. Jejich životnost je při používání až několik dní, pokud nejsou kontaminované, uvedl Bauer." Pokud by ta ...Zobrazit celý příspěvek

      "Filtry v maskách z nanomateriálu po rozbalení neztrácejí na funkčnosti. Jejich životnost je při používání až několik dní, pokud nejsou kontaminované, uvedl Bauer."

      Pokud by ta maska měla opakované použití, určitě by to nezapomněli jako skvělé RP zmínit. Ale i přesto tam ty slova jsou jen o nekontaminované masce.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:27 31.03.2020

      Pokud je opakovaně použitelná běžná plynová maska není opravdu žádný důvod aby nebyla takto použitelná i tato polomaska. Proč by někdo dělal u jednorázové masky výměnný ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud je opakovaně použitelná běžná plynová maska není opravdu žádný důvod aby nebyla takto použitelná i tato polomaska. Proč by někdo dělal u jednorázové masky výměnný filtr?
      "FILTRY v maskách z nanomateriálu....."Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:00 31.03.2020

      Protože je to chemická maska. Na většinu bojových a průmyslových chemikálii stačí voda. Jenže teď potřebujete biologickou sterilizaci. Chemická maska stačí, ale jen jednorázově. ...Zobrazit celý příspěvek

      Protože je to chemická maska. Na většinu bojových a průmyslových chemikálii stačí voda. Jenže teď potřebujete biologickou sterilizaci.
      Chemická maska stačí, ale jen jednorázově. Pak sterilizace, nebo odpad.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:25 31.03.2020

      Jirosi Samozřejmě že to není jen chemické maska. /...odolnost filtrů P3 vůči skutečným virům se pak zkoušela „naostro“ v armádním Centru biologické ochrany ČR v Těchoníně./ Masky ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Samozřejmě že to není jen chemické maska.
      /...odolnost filtrů P3 vůči skutečným virům se pak zkoušela „naostro“ v armádním Centru biologické ochrany ČR v Těchoníně./
      Masky má v omezením množství AČR. Dnes objednávali 300 náhradních filtrů P3. Proč by to dělali když by byla maska jednorázová?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:32 01.04.2020

      Scotty: Oni testovali zda ten vir pronikne do masky, ne to zda jde znovu použít. To je pro její nasazení rozhodující. Filtr i když nepřijdete do ohrožení se musí časem vyměnit. ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Oni testovali zda ten vir pronikne do masky, ne to zda jde znovu použít. To je pro její nasazení rozhodující.
      Filtr i když nepřijdete do ohrožení se musí časem vyměnit. První opatření už jsou tu od 6.3.
      Proč jich objednali 300 filtrů, když je jich potřeba asi tak 10 milionů celých kompletů?

      Teoreticky jde házet masky do koše ten nechat cca týden bokem a pak je nasadit vir to umře. Ale počet masek k takovému využití roste do šílených čísel.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:17 01.04.2020

      Jirosi
      Nebo je za pár minut vydezinfikovat? Tělo masky je odolné vůči chemikáliím. Pro filtr se udává minimální doba použitelnosti 5 let.

      Jirosi
      Nebo je za pár minut vydezinfikovat? Tělo masky je odolné vůči chemikáliím. Pro filtr se udává minimální doba použitelnosti 5 let.

     • Jirosi
      12:02 02.04.2020

      Ano, to je u chemické masky snad standart. Ale tady se nejedná o chemickou hrozbu.... 5. let je životnost ve skladu, ne v nasazení. V článku máte 14 dní, pokud neodejde ke ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, to je u chemické masky snad standart. Ale tady se nejedná o chemickou hrozbu....

      5. let je životnost ve skladu, ne v nasazení. V článku máte 14 dní, pokud neodejde ke kontaminaci. Pak jsou to hodiny.
      Dnes se snad nenakupují věci na sklad, ale pro lidi v nasazení co nemají.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:29 02.04.2020

      Jirosi Tak o čem se tu vlastně bavíme? Vy tu tvrdíte že je maska jednorázová. Já napíšu že se dá jednoduše dezinfikovat protože je tělo odolné vůči chemikáliím. Vy napíšete že MO ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Tak o čem se tu vlastně bavíme? Vy tu tvrdíte že je maska jednorázová. Já napíšu že se dá jednoduše dezinfikovat protože je tělo odolné vůči chemikáliím.
      Vy napíšete že MO kupuje filtry protože ji prochází životnost. Já napíšu že vydrží minimálně 5 let. Před pěti lety tahle maska ještě nebyla ani na trhu.
      Pochopitelně že při použití má filtr omezenou dobu použití. Pokud tedy kupujete pouze nové filtry znamená to že masky se používají dále.Skrýt celý příspěvek

   • sanityangel1
    16:56 30.03.2020

    Rozhodne souhlas, ze vsichni zdravotnici, hasici, policiste, vojaci a ostatni co pomahaji maji nase diky. Ale trosku objektivity. Vlada je zodpovedna za nakupy po vyhlaseni stavu ...Zobrazit celý příspěvek

    Rozhodne souhlas, ze vsichni zdravotnici, hasici, policiste, vojaci a ostatni co pomahaji maji nase diky. Ale trosku objektivity. Vlada je zodpovedna za nakupy po vyhlaseni stavu nouze. To bylo okolo 6.3. Nemocnice dostaly pokyn at se predzasobi 20.1. Nektere to udelaly - jako sumperska nemocnice a vetsina se na to vykaslala a podcenila to. Ja Babise a Vojtecha nemam rad, protoze maji pozdni reakce. Lety do Ciny meli zrusit na zacatku ledna. Vsichni co se vraceli z Italie a Rakouska meli v karentene a ta mela byt tvrde kontrolova a poruseni tvrde penalizovano. Misto toho doporucovali nejet do nekterych regionu a zanedbali testovani.
    Na druhou stranu, kdyz to porovnam se situaci v Anglii, Nemecku, Francii, Italii, Spanelsku, Svycarsku, USA, tak jsme na tom velmi dobre. Takze takovy jednooky mezi slepymi je kral.Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     17:06 30.03.2020

     sanityangel1 Souhlas, jen menší připomínka, dávat zákazy a strkat lidi okamžitě do karantény, by v té době asi naše společnost moc nepřijala, protože nikdo si neuvědomoval ...Zobrazit celý příspěvek

     sanityangel1

     Souhlas, jen menší připomínka, dávat zákazy a strkat lidi okamžitě do karantény, by v té době asi naše společnost moc nepřijala, protože nikdo si neuvědomoval nebezpečí. A navíc by opozice plus média obviňovali vládu z potlačování osobních svobod. Ono vydávat zákazy v době, kdy lidé na to nejsou zvyklí není žádná prdel a navíc není záruka, že se pandemie opravdu rozšíří.
     Sám i když tuto vládu moc nemusím a v rámci AČR považuji její kroky za dost nešťastné viz. nákup vrtulníků. Tak v tomto případě i přes různé přešlapy si v porovnání s ostatními stojí velmi dobře.Skrýt celý příspěvek

     • sanityangel1
      17:46 30.03.2020

      Ja to vidim tak, ze jsme potrebovali dostat lekci. Po epidemii SARS, MERS, praseci a ptaci chripky a buhvi ceho si vsichni rekli, ze se to zvladne. A ejhle, ono se to nezvladlo. ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja to vidim tak, ze jsme potrebovali dostat lekci. Po epidemii SARS, MERS, praseci a ptaci chripky a buhvi ceho si vsichni rekli, ze se to zvladne. A ejhle, ono se to nezvladlo. Neboli WHO se podle me bala doporucit zastaveni letu do Ciny a naridit povinnou karantenu pro vsechny cestujici z Ciny, protoze by byla za plasaka. Skody, pokud by se zastavil kontakt s Cinou v lednu, by byly samozrejme radove mensi nez budou ted.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:01 30.03.2020

      sanityangel1
      Navíc mám pocit že si to WHO nechce s Čínou, jako důležitým výrobcem léků, příliš rozházet. To je vidět i na odmítání přijetí Taiwanu do WHO.

      sanityangel1
      Navíc mám pocit že si to WHO nechce s Čínou, jako důležitým výrobcem léků, příliš rozházet. To je vidět i na odmítání přijetí Taiwanu do WHO.

     • fotr
      20:11 30.03.2020

      semtam
      Rozhodně měli jít do karantény všichni co se vraceli z Itálie a další tam na ten poslední týden už neměli ani odjet, v té době už bylo jasné že je to velký malér.

      semtam
      Rozhodně měli jít do karantény všichni co se vraceli z Itálie a další tam na ten poslední týden už neměli ani odjet, v té době už bylo jasné že je to velký malér.

     • otecko
      21:53 30.03.2020

      Taky si dovolím připomínku. Ano lidé, zpovykaní dobou a bez jakékoliv osvěty vyjeli vstříc virům. A zase se vrátíme, k počátku. Bylo by mezi námi tolik nezodpovědných jedinců a ...Zobrazit celý příspěvek

      Taky si dovolím připomínku. Ano lidé, zpovykaní dobou a bez jakékoliv osvěty vyjeli vstříc virům. A zase se vrátíme, k počátku. Bylo by mezi námi tolik nezodpovědných jedinců a cestovek, kdyby lidé byli proškoleni "blbou brannou výchovou" a měli základní povědomí k čemu může dojít a jak se chránit? Podívám-li se do Asie-Vietnam či Taiwan, tak si myslím, že nám tato výchova chybí. Prostě je tam obyvatelstvo vedeno k tomu, spoléhat se primárně sám na sebe a chovat se odpovědně.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:21 30.03.2020

      Karanténu měl rozhodnout lékař, místo plošné. Kdo jiný měl dát lékařům pokyn než MZ, aby dávali do karantény všechny. Sama vláda vydává opatření, tak aby se zbavila co největší ...Zobrazit celý příspěvek

      Karanténu měl rozhodnout lékař, místo plošné.
      Kdo jiný měl dát lékařům pokyn než MZ, aby dávali do karantény všechny.
      Sama vláda vydává opatření, tak aby se zbavila co největší míry zodpovědnosti za dané rozhodnutí. A to je sakra špatně.Skrýt celý příspěvek

    • fotr
     20:08 30.03.2020

     sanityangel1 Budu oponovat, vláda je zodpovědná i za strategické rezervy a v posledních letech bylo různých epidemií spousta a odborníci před něčím takovým co se děje dnes varují ...Zobrazit celý příspěvek

     sanityangel1
     Budu oponovat, vláda je zodpovědná i za strategické rezervy a v posledních letech bylo různých epidemií spousta a odborníci před něčím takovým co se děje dnes varují nejméně posledních 5-6 let. Nikdo nereagoval.Skrýt celý příspěvek

    • major
     14:17 31.03.2020

     Vláda je zodpovedná za hmotné rezervy, ktoré sú určrené presne na súčasný stav - na krízu. Táto vláda opakovane klamala, že zásoby sú dostatočné a následne sa až od februára (!) ...Zobrazit celý příspěvek

     Vláda je zodpovedná za hmotné rezervy, ktoré sú určrené presne na súčasný stav - na krízu.

     Táto vláda opakovane klamala, že zásoby sú dostatočné a následne sa až od februára (!) neúspešne pokúšala zásoby navýšiť.

     Nemocnice dostali pokyn zásobiť sa na 4 mesiace štandardnej prevádzky, čo spravili. V čase krízy sú tie zásoby preč za pár dní.

     Babiš vydal viac energie na to, aby zabránil Hamáčkovi stáť na čele krízového štábu než na plnenie svojich povinností. Jediné rozumné, čo z neho vypadlo bol ten prejav, ktorý mu písal niekto iný. Jednooký kráľom je v tejto squadre Prymula.

     Áno, zavrieť nás Andrej dokázal rýchlo. Máme ten luxus, že ako obyvatelia jednej snáď z troch krajín na svete nesmieme cez hranice. Uvidíme, čo predvedie ďalej.

     Ako trefne ktosi napísal: byť hrdý na šitie rúšok na kolene v krajine plnej textiliek (Adler ponúkla ušiť 2 milióny rúšok denne bez nároku na zisk), či na tlačenie štítov na 3D-tlačiarňach, ktoré priemysel zvládne vyrobiť rýchlo a lacno na vstrekovacích lisoch - je ako byť hrdý na drhntie podlahy zubnými kefkami, zatiaľčo metla stojí v kúte.

     A s tým Nemeckom by som bol opatrný - "zajíci se počítají po honu".Skrýt celý příspěvek

   • sanityangel1
    17:47 30.03.2020

    Jeste zajimavy link distribuce materialu:
    https://www.mvcr.cz/clanek/dis...

    Jeste zajimavy link distribuce materialu:
    https://www.mvcr.cz/clanek/dis...

  • Miroslav
   16:59 30.03.2020

   Ale zase tam sú oblasti kde priletí vrtuľník so zásobami tak 2-3x do roka. Preto sú zvyknutí sa starať o seba a udržiavať zásoby pre prípad krízy lebo vedia, že najbližšie sa k ...Zobrazit celý příspěvek

   Ale zase tam sú oblasti kde priletí vrtuľník so zásobami tak 2-3x do roka. Preto sú zvyknutí sa starať o seba a udržiavať zásoby pre prípad krízy lebo vedia, že najbližšie sa k novým zásobám dostanú o niekoľko mesiacov, ak vôbec. My žijeme predsa len trochu iným štýlom a dedinu ktorá by bola vzdialená 500 km od najbližšieho Lidlu asi budeš hľadať márneSkrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    17:33 30.03.2020

    Ano náš styl je ten ,že si myslíme ,že nic nemůže dojít. Vůbec si neuvědomujeme jak křehký je ten náš blahobyt a naše jistota dostatku všeho.

    Ano náš styl je ten ,že si myslíme ,že nic nemůže dojít. Vůbec si neuvědomujeme jak křehký je ten náš blahobyt a naše jistota dostatku všeho.

    • Miroslav
     21:46 30.03.2020

     Videl som niekde nejaký dokument o takej ruskej dedine niekde v strednej Ázii. Naokolo stovky km nič. Majú to, čo si vedia zabezpečiť (dopestovať, vyrobiť, uloviť). Čo si ...Zobrazit celý příspěvek

     Videl som niekde nejaký dokument o takej ruskej dedine niekde v strednej Ázii. Naokolo stovky km nič. Majú to, čo si vedia zabezpečiť (dopestovať, vyrobiť, uloviť). Čo si zabezpečiť nevedia tak spíšu do telegramu a 2x ročne im to dovezie Mi-8. V takých podmienkach proste musíš vidieť premýšľať dopredu. Si predstav, že len na takú blbosť ako manikúra na pazúry musíš čakať pol roka keď ju stratíš alebo pokazíšSkrýt celý příspěvek

 • semtam
  13:24 30.03.2020

  Jak už poznamenal Miroslav, je to o penězích. Ovšem vsadím boty, že až odejde tato krize, tak ochrana obyvatelstva bude mít úplně jinou váhu než měla před pár dny... Žádná vláda ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak už poznamenal Miroslav, je to o penězích. Ovšem vsadím boty, že až odejde tato krize, tak ochrana obyvatelstva bude mít úplně jinou váhu než měla před pár dny...
  Žádná vláda si již nelajzne to, aby stát měl poddimenzované kapacity pro případ krize, které jsou popsány v články (to co spadá pod ochranu obyvatelstva).
  V minulosti se na ochranu obyvatelstva dívalo jako na komunistický přežitek a také proto, že studená válka skončila. Navíc žádný politik nechtěl utratit peníze do něčeho na čem nezíská voličské preference a ještě navíc mu to mohou omlátit o hlavu, jako nákup "nepotřebného".

  Tato doba je myslím již pryč a stát i občané jsou si již vědomi důležitosti ochrany obyvatelstva. A tak lze předpokládat posílení těchto kapacit.

  Možná se to sem nehodí, ale děkuji všem obyvatelům ČR. Nikdy bych nečekal, že se dokážeme jako národ (pro ty levicovější "společnost") během 2 dnů mobilizovat a obstarat si svými vlastními silami roušky, ty regulérní zdravotnické navíc budou dlouhodobě nedostupné, tak roušky podomácku vyrobené budou převažovat po celou dobu této epidemie.
  Dále děkuji za to, že prakticky okamžitě jsme začali dodržovat nařízení, jako jsou 2m odstupy od lidí i ve frontách, zvýšení hygieny rukou, atd.
  I když v mých očích jsem byl vůči českému národu někdy skeptický, tak tato krize mi minimálně poupravila pohled na nás a to pozitivním směrem. Pravým opakem je bohužel americká společnost.

  Dále dík patří také vládě ČR, i když za to budu asi popliván, protože vládu chválit není cool.
  I přes ujišťování o dostatku roušek a následném nedostatku pro (nejen) širokou veřejnost je nařízení o povinnosti nošení roušek (či šátku, šály, apod.) docela odvážné. Rakousko s 9000 nakaženými k tomu přistoupilo až dnes. Česká vláda navíc situaci aktivně začala řešit již když první nemocní se objevili na našem území a v tomto případě patří česká vláda mezi jedny z nejrychlejších a nejodvážnějších v rámci EU či NATO i přes kritiku, že měla jednat už někdy v lednu. Pokud ovšem opozice si byla v lednu vědoma, že pandemie zasáhne i nás a vláda ji ne´vyslyšela, tak mohla prostřednictvím hejtmanů či starostů roušky obstarat ať již zdravotnické či bavlněné. Nestalo se tak.Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   13:34 30.03.2020

   Vidím pozitivum také v tom, že lidé si začali dělat zásoby potravin, i když ze začátku se jednalo o hysterii, než o promyšlený tah spotřebitelů, tak ve finále, je lepší, když ...Zobrazit celý příspěvek

   Vidím pozitivum také v tom, že lidé si začali dělat zásoby potravin, i když ze začátku se jednalo o hysterii, než o promyšlený tah spotřebitelů, tak ve finále, je lepší, když obyvatelstvo má zásoby minimálně na 2 týdny (na hlavu) v domácnosti, než když nemá nic a z nějakého důvodu může váznout zásobování.
   Proto doporučuji si průběžně dělat zásoby potravin a ty pravidelně spotřebovávat a obměňovat.
   Pro stabilní společnost je lepší, když má doma každý jídlo na několik dní, než kdyby ho měl jen každý 100.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    14:40 30.03.2020

    O zásobovanie by som sa hádam až tak nebál, podstatnejšie sú zásoby potravín pre minimalizáciu chodenia nakupovať. To s rúškami bolo v Čechách i u nás fenomenálne. Koncom jedného ...Zobrazit celý příspěvek

    O zásobovanie by som sa hádam až tak nebál, podstatnejšie sú zásoby potravín pre minimalizáciu chodenia nakupovať.
    To s rúškami bolo v Čechách i u nás fenomenálne. Koncom jedného týždňa ma ešte kolega doťahoval za rúšku a na začiatku druhého ich už mali všetci (asi 50% podomácku zbuchnuté). Nech už si o prijatých opatreniach našich politikov myslíme čokoľvek, fakt. že si ich aj sami natiahli, spolu so zástupcami médií, urobilo zásadný zlom v myslení obyvateľstva. Inde to politici nerobia (a Johnson to už možno ľutuje). V Maďarsku dokonca kompetentní ešte dodnes aktívne odrádzajú obyvateľstvo od nosenia rúšok, že zdraví ich nosiť nemajú, že ich to aj tak neochráni, ... atď. (aj keď oni podľa mňa skryto hrajú na imunizáciu pod heslom "úspešnosť = robiť opak toho, čo ostatní").Skrýt celý příspěvek

    • sanityangel1
     17:34 30.03.2020

     Naruseni zasobovani by mela byt jedna z nejtezsich nocnich mur pro obyvatelstvo. Na 1 miste pred zdravotniky by melo byt zasobovani ochranymi pomuckami vyrobce energii - napr. ...Zobrazit celý příspěvek

     Naruseni zasobovani by mela byt jedna z nejtezsich nocnich mur pro obyvatelstvo. Na 1 miste pred zdravotniky by melo byt zasobovani ochranymi pomuckami vyrobce energii - napr. Temelin, Dukovany, vyrobce pitne vody - vodarny, distribuce plynu - mam tim na mysli klicove pracovniky a ne management, bez ktereho by ty firmy fungovaly tak jako tak. Bez techto primarnich veci by nefungovali ani zdravotnici, protoze plicni ventilace na slapaci kolo se nevyrabi.

     Otazka Johnsona je, jestli to neni jenom PR, ve stylu "Jsem s Vami na 1 lodi" a pak "Uzdravil jsem se ja, Vy to dokazete taky."Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      17:50 30.03.2020

      Ja síce považujem Johnsona za bezcharakterného klamára, no tak nejako nepotrebujem ho nevyhnutne vidieť vykašliavať krv, aby som uveril, že to fakt chytil. No teória je to ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja síce považujem Johnsona za bezcharakterného klamára, no tak nejako nepotrebujem ho nevyhnutne vidieť vykašliavať krv, aby som uveril, že to fakt chytil. No teória je to zaujímavá, iste stojí za zamyslenie.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:46 30.03.2020

   Neřekl bych ani tak americká společnost jako federální vláda v čele s Trumpem který situaci zatím podceňuje. Navíc USA jsou velká země, takže ke koronaviru má jistě jiný přístup ...Zobrazit celý příspěvek

   Neřekl bych ani tak americká společnost jako federální vláda v čele s Trumpem který situaci zatím podceňuje. Navíc USA jsou velká země, takže ke koronaviru má jistě jiný přístup obyvatel New Yorku a jiný člověk co žije například v Iowě.
   Víte kolik mají opoziční strany hejtmanů? Pokud nepočítáme Prahu tak jednoho a starostové tu rozhodně nejsou od toho aby sháněli ochranné pomůcky pro státní organizace. protože to že lidé nemají roušky je mrzuté, ale to že nemají dostatečnou zásobu pro zdravotníky je naprosto neomluvitelné. Dnes je 144 naražených zdravotníků. Můžeme být rádi že nepřišla nějaká agresivnější nemoc, protože by dnes v nemocnicích neměl kdo léčit. Navíc sám ministr vnitra říká že vláda zaspala s vyhlášením nouzového stavu a tím se zpozdil nákup pomůcek o několik týdnů.
   No a co se opozice týče
   https://zpravy.aktualne.cz/dom...
   a co se Prahy týče
   https://www.novinky.cz/zahrani... Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    16:06 30.03.2020

    Hejtmani mimo vládní strany máme v Libereckém, Zlínském a Ústeckém kraji plus Primátor hlavního města Prahy. Veřejnoprávními médii i dalšími médii je často nadhodnocována role ČSSD ...Zobrazit celý příspěvek

    Hejtmani mimo vládní strany máme v Libereckém, Zlínském a Ústeckém kraji plus Primátor hlavního města Prahy. Veřejnoprávními médii i dalšími médii je často nadhodnocována role ČSSD a prezentována jako ta, která ví co má dělat má jakožto vládní strana má celkem 5 hejtmanů (včetně nestraníků za ČSSD).
    Navíc v krajích jsou poskládány koalice z různých politických stran i mimoparlamentních a tak pokud někde brali hrozbu vážně, tak by začali vytvářet či kupovat (dokud to šlo) roušky již v měsíci leden/únor. Šít roušky se začali až když vláda oznámila jejich povinnost, přesněji pár dní před tím, kdy už bylo toto nařízení na spadnutí.
    Obce s rozšířenou působností (převážně bývalá okresní města) se určitě také mohla začít zásobit či podat zakázky krejčovským firmám.

    To, že pár jednotlivců upozorňovalo na akutní nebezpečí, bohužel nic neznamená. (Já zde několik let v diskusích apeluji, aby naše armáda se více soustředila na teritoriální část tj. zálohy, zásoby, neutrácet peníze za nesmysli, protože může přijít krize a na potřebné již nezbude a stejně je to prd platný i v rámci komunity AN). Aby reakce na nebezpečí mělo nějaký smysl, tak ho musí pochopit celek, ne jen jednotlivci, navíc každému trochu rozumně uvažujícímu musí být jasné, že roušky, apod. budou v době epidemie vzácné zboží a žádný stát na světě (mimo snad Taiwanu a dalších států, které měli v nedávné minulosti zkušenosti s epidemií nemá dostatečné zásoby pomůcek). Jak víme, tak ochrana obyvatelstva je v podstatě zrušená a tak stát není schopný v době globální pandemie obstarat vše potřebné.

    A ruku na srdce, kdo by před měsícem čekal že dnes budeme všichni na veřejnosti nosit roušky, držet od sebe odstup a v obchodu budeme mít i rukavice. Nikdo a i kdyby to nějaký odborník na tuto problematiku prohlašoval, tak by byl umlčen tím, že straší lidi. Ať je u vlády kdokoliv.
    Jak jsem zmínil, jsem rád, že naše vláda zavedla takováto opatření a navíc musela vědět, že jí to bude omláceno o hlavu protože jen pár týdnů před tím se dušovala, že má všeho dostatek, možná proto, aby nešířila paniku, možná. Mohla také, jak vidíme hlavně na západ od našich hranic strkat hlavu do písku a prostředky na pandemii shánět bez toho, aby jí to bolelo. A alibi by měla v příkladu našich nejvýznamnějších spojenců a partnerů v rámci EU či NATO.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:45 30.03.2020

     Hejtmany za SLK a KSČM nepovažuji za opozici.

     Hejtmany za SLK a KSČM nepovažuji za opozici.

     • semtam
      16:52 30.03.2020

      To je jedno, důležitá je pointa.

      To je jedno, důležitá je pointa.

     • Scotty
      21:16 30.03.2020

      Pointa je že vláda bezprostřední přípravy na tuhle krizi značně podcenila.

      Pointa je že vláda bezprostřední přípravy na tuhle krizi značně podcenila.

     • otecko
      22:01 30.03.2020

      Scotty- srovnáváte s čím podcenila?? Kdo jí tedy ve světě nepodcenil? Co já vím, tak Vietnam,J. Korea a Taiwan, ale to proto, že tam docela nedávno -2008 řádila epidemie SARS, ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty- srovnáváte s čím podcenila?? Kdo jí tedy ve světě nepodcenil? Co já vím, tak Vietnam,J. Korea a Taiwan, ale to proto, že tam docela nedávno -2008 řádila epidemie SARS, kterou zase odskákali oni. Takže neblafujte.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      22:02 30.03.2020

      Scooty Přípravu na tuhle krizi podcenil každý vládou počínaje a opozicí konče, včetně ředitelů nemocnic, které dostali doporučení se zásobit rouškami, apod. 1.3. 2020 byl dokonce ...Zobrazit celý příspěvek

      Scooty

      Přípravu na tuhle krizi podcenil každý vládou počínaje a opozicí konče, včetně ředitelů nemocnic, které dostali doporučení se zásobit rouškami, apod.
      1.3. 2020 byl dokonce do Číny vyslán speciál s rouškami a desinfekcí.
      Bez jakéhokoliv protestu opozice, apod.
      Záhy poté již ČR potřebovala to co poslala do Číny. Nikdo z vlády, ani z opozice, ani z řad lékařů nečekal, že epidemie postihne i nás a proto se až na pár výjimek dostatečně nezásobili.
      Samozřejmě zpětně se to hodnotí jako chyba, ale když už se epidemie začala šířit i u nás, tak okamžitě vláda zavedla pravidla jak prevencí omezit šíření viru. V tom patříme v rámci Evropy mezi jedničku.

      Doporučuji zhlédnout video, které se nachází v článku. Zde máte přímý odkaz.
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:46 30.03.2020

      Tak Hamáček chtěl vyhlásit stav nouze už začátkem března aby urychlil nákup potřebného materiálu. Babiš a ministři ANO to odmítli viz. „Jde o to, aby bylo zajištěno přednostní ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak Hamáček chtěl vyhlásit stav nouze už začátkem března aby urychlil nákup potřebného materiálu. Babiš a ministři ANO to odmítli viz.
      „Jde o to, aby bylo zajištěno přednostní zásobování ochrannými pomůckami a zabránilo se spekulacím s nimi, aby byla možnost regulovat akce s vysokou koncentrací osob a povinná registrace lidí vracejících se z rizikových oblasti,“
      Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/do...
      Tedy, na rozdíl od ministra vnitra, ostatní situaci jednoznačně podcenili.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      00:08 31.03.2020

      Scotty Hamáček dával pouze návrh, ale je pravdou, že to byla první vlaštovka. Babiš a část opozice, jako třeba TOP09 se jim v té době zdálo vyhlášení nouzového stavu za předčasné ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Hamáček dával pouze návrh, ale je pravdou, že to byla první vlaštovka. Babiš a část opozice, jako třeba TOP09 se jim v té době zdálo vyhlášení nouzového stavu za předčasné (viz. odkaz) Jako důvod uváděli, že kvůli v té době pár kusy nakaženými nevyhlásila nouzový stav žádná země. Zhruba po týdnu se již nouzový stav vyhlásil, nejspíš dali (vláda) za pravdu odborníkům jako je třeba špička ve svém oboru pan Prymula.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      07:32 31.03.2020

      semtam Ono nešlo ani tak o ty nakažené, ale Hamáček si uvědomoval že standardním postupem se nepodaří nakoupit potřebné zdravotnické pomůcky. V té době to bylo svěřeno ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Ono nešlo ani tak o ty nakažené, ale Hamáček si uvědomoval že standardním postupem se nepodaří nakoupit potřebné zdravotnické pomůcky. V té době to bylo svěřeno ministerstvu zdravotnictví které na něco takového nemělo kapacity ani prostředky.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      10:17 31.03.2020

      Scotty Pokud vyhlásíme nouzový stav, tak to není jen o rouškách, sám Hamáček uvedl, že dá vládě návrh, vláda tvoří politici a ty zrovna nejsou moc odborníci na epidemie. Po ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Pokud vyhlásíme nouzový stav, tak to není jen o rouškách, sám Hamáček uvedl, že dá vládě návrh, vláda tvoří politici a ty zrovna nejsou moc odborníci na epidemie. Po konzultacích a vygenerování odborníků, kteří to budou řešit uplyne nějaký čas a opět naše vláda patří k těm nejrychlejším a asi i nejdůslednějším, hledáme problém tam kde není. To, že se dělají chyby je pochopitelné. Ale český folklór je ten, že po bitvě je každý generálem a každý odborníkem.Skrýt celý příspěvek

     • crusader
      10:23 31.03.2020

      "Hejtmany za SLK a KSČM nepovažuji za opozici" Opravdu hejtman Půta za SLK není opozice? Martin Půta (* 13. září 1971 Liberec) od listopadu 2012 hejtman Libereckého kraje. ...Zobrazit celý příspěvek

      "Hejtmany za SLK a KSČM nepovažuji za opozici"
      Opravdu hejtman Půta za SLK není opozice?
      Martin Půta (* 13. září 1971 Liberec) od listopadu 2012 hejtman Libereckého kraje. Kandidoval za Starosty pro Liberecký kraj. Ti ovšem vznikli jen z důvodů nepopulárnosti STAN díky spolupráci s TOP09. SLK se STAN (a TOP 09) ovšem vesele spolupracuje, také proto byl Půta od března 2014 do prosince 2015 předsedou hnutí STAN, předsednictví se vzdal po obvinění z korupce. Je zajímavé, že obviněný hejtman za SLK parlamentní opozici (a milionu chvilek) nevadí.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:36 31.03.2020

      crusader
      SLK je hnutí které je zaměřené čistě lokálně.

      crusader
      SLK je hnutí které je zaměřené čistě lokálně.

     • major
      14:49 31.03.2020

      semtam: Nemocnice sa zásobili - na 4 mesiace podľa odporúčaní (samozrejme 4 mesiace štandardnej prevádzky). Zároveň boli ubezpečované, že štát má na prípad krízy dostatočné zásoby. ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam: Nemocnice sa zásobili - na 4 mesiace podľa odporúčaní (samozrejme 4 mesiace štandardnej prevádzky). Zároveň boli ubezpečované, že štát má na prípad krízy dostatočné zásoby. Rovnako bol ubezpečovaný celý národ. Bola to lož, ktorú sa snažia zakryť tým, že zásobený nebol nikto. Ale praktici ani nemocnice netvrdili, že majú zásoby na prípadnú krízu. To je ten zásadný rozdiel!

      Ak by štát aspoň hral fér a od začiatku tvrdi, že FFP3 sú len pre vládu a prezidenta, tak by to bolo lepšie než chlácholenie na twitteri, ktoré považujem na hrane všeobecného ohrozenia.

      Núdzový stav sa nevyhlásil len preto, že odrazu by bol šéfom Hamáček. Nakoniec Andrej vymyslel kľúčku s Prymulom, ktorý tomu nemal nikdy šéfovať a od začiatku sa mal venovať len odbornej stránke - čo sama vláda de facto priznala dnes.

      Áno - vláda zaviedla reštrikcie rýchlo. Tá rýchlosť je ale úspešne negovaná žabomyšími vojnami o to aký labák môže testovať/netestovať, kto bude väčším šéfom, kto vie lepšie nakupovať rúška a ostatne aj o to, či ich vlastne ľudia majú nosiť (salto: rúška nie, to ich niekto šije?, poradím to Trumpovi!).

      To, že je na tom ČR lepšie než napr. Rakúsko nie je zásluha vlády, ale kombinácia šťastia a geografie. A také Švajčiarsko zvláda úmrtnosť úspešne brzdiť a dnes sú už v tejto smutnej štatistike pred ním okrem Španielska aj Holandsko, Francúzsko a Belgicko.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:19 30.03.2020

     Ono dost záleží co považujete za jednání vlády. Doporučení v pochopení občanů je na úrovni nic nedělání. Těch 15-35 tis. lidí v Itálii to jasně dokázalo. "v obchodu budeme mít i ...Zobrazit celý příspěvek

     Ono dost záleží co považujete za jednání vlády. Doporučení v pochopení občanů je na úrovni nic nedělání. Těch 15-35 tis. lidí v Itálii to jasně dokázalo.

     "v obchodu budeme mít i rukavice"
     Rukavice v obchodech už máte pár let zpětně co nám to EU vnutila (naštěstí). Jinak by to byla jen otázka igelitových pytlíků, i když, ne že by to nefungovalo stejně.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      22:11 30.03.2020

      Jirosi

      Asi žijete mimo území ČR, ale ČR má již nějakou dobu vyhlášený nouzový stav a s ním nastavená opatření.

      Jirosi

      Asi žijete mimo území ČR, ale ČR má již nějakou dobu vyhlášený nouzový stav a s ním nastavená opatření.

     • Jirosi
      07:37 31.03.2020

      Co to má společného s tím jaký byl sled událostí před jeho vyhlášením?

      Co to má společného s tím jaký byl sled událostí před jeho vyhlášením?

     • semtam
      10:11 31.03.2020

      Jirosi
      V tom případě nevim na co jste reagoval, omlouvám se, mohl by jste mohl být prosím přesnější, protože celkem často vaše příspěvky působí jako shluk frází.

      Jirosi
      V tom případě nevim na co jste reagoval, omlouvám se, mohl by jste mohl být prosím přesnější, protože celkem často vaše příspěvky působí jako shluk frází.

     • Jirosi
      20:08 31.03.2020

      "Jak jsem zmínil, jsem rád, že naše vláda zavedla takováto opatření a navíc musela vědět, že jí to bude omláceno o hlavu protože jen pár týdnů před tím se dušovala, že má všeho ...Zobrazit celý příspěvek

      "Jak jsem zmínil, jsem rád, že naše vláda zavedla takováto opatření a navíc musela vědět, že jí to bude omláceno o hlavu protože jen pár týdnů před tím se dušovala, že má všeho dostatek, možná proto, aby nešířila paniku, možná. "

      V kritické chvíli jen doporučovala, bez ochoty vzít odpovědnost za zmařené cesty do Itálie. Co by se v případě zákazu museli vyplatit.
      Přitom z pohledu dnešních škod na ekonomice je vidět, jaká hloupost to byla.
      Můžete oponovat, že tohle nehrálo roli. Ale dnes už víme, že si vláda dokázala umýt ruce i nad dalšími výplatami.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   16:45 30.03.2020

   Jsme schopný národ. Jen nás řídí nemehla.
   Andrej Babiš

   Jsme schopný národ. Jen nás řídí nemehla.
   Andrej Babiš

   • Grull
    16:58 30.03.2020

    :-) Mohlo být hůř. Dovedete si představit u kormidla Demoblok? Je fakt, že většina lidí situaci rozumí a jsou schopní pochopit, co od nich vláda chce. Přeci jen ty rozhodnutí ...Zobrazit celý příspěvek

    :-)

    Mohlo být hůř. Dovedete si představit u kormidla Demoblok?

    Je fakt, že většina lidí situaci rozumí a jsou schopní pochopit, co od nich vláda chce. Přeci jen ty rozhodnutí nejsou úplně blbá a to, že v TV se objevují Exoti co to nechápou je také jasné. Sledovanost ti neudělá skupinka poklidných občanů v rouškách, ale magor co na všechno kašle, porušuje nařízení a vše hází na Babiše.

    Jako mohlo se vše zařídit dřív, rychleji, mít zásoby, ale, jak se píše nahoře, buď by to pokládali za unáhlené, drahé, zbytečné a nebo vyvolávající paniku (šíření poplašné zprávy). To jak to teď dopadlo je zřejmé, ale po bitvě je každý generál a každý by byl určitě připraven.
    Prostě musíme to vydržet, nedělat Záchraným složkám pakárnu a doufat :-)Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    21:38 30.03.2020

    Vieš ako sa hovorí, že darovanému koňovi na zuby nepozeraj

    Vieš ako sa hovorí, že darovanému koňovi na zuby nepozeraj

  • Tesil
   21:07 30.03.2020

   Nezbývá než doufat,že na tuto,zatím pro nás celkem příznivou situaci dokážeme navázat i po skončení tohoto megaprůseru.

   Nezbývá než doufat,že na tuto,zatím pro nás celkem příznivou situaci dokážeme navázat i po skončení tohoto megaprůseru.

 • Miroslav
  10:30 30.03.2020

  Všetko je to o peniazoch a prístupe štátu. Za socializmu sme dávali na obranu 5-6% HDP. Dnes je to štvrtina. Taktiež štát už netrvá na tom, že súkromné firmy a organizácie musia ...Zobrazit celý příspěvek

  Všetko je to o peniazoch a prístupe štátu. Za socializmu sme dávali na obranu 5-6% HDP. Dnes je to štvrtina. Taktiež štát už netrvá na tom, že súkromné firmy a organizácie musia mať kryty CO.

  V Bratislave nariadili developerovi, že musí pod výškovou budovou postaviť stanicu metra, keďže práve pod ňou je trasa metra plánovaná. Aké haló bolo kolo toho. A teraz si predstavte, že každému takému developerovi nariadia postaviť kryt CO pod novou budovou.Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   22:05 30.03.2020

   To je otázka stavebních předpisů, stejně jako musíte mít ve veřejné budově evakulační výtah, bezbarierový přístup, požární schodiště a já nevím co ještě. Takže pokud mu tam dají ...Zobrazit celý příspěvek

   To je otázka stavebních předpisů, stejně jako musíte mít ve veřejné budově evakulační výtah, bezbarierový přístup, požární schodiště a já nevím co ještě. Takže pokud mu tam dají kryt CO tak ho tam prostě postaví, nebo nebude stavět nic. A zase na druhé straně, developer to nakonec nechá zaplatit nájemníkům.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...