Petr Fiala: Kvalitní armáda je v demokratické zemi zárukou míru a bezpečnosti

Petr Fiala: Kvalitní armáda je v demokratické zemi zárukou míru a bezpečnosti
Český premiér Petr Fiala / ODS (Zvětšit)

S českým premiérem Petrem Fialou se známe někdy od přelomu let 1983/1984. V té době nynější předseda vlády studoval historii a češtinu na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity. Zároveň navštěvoval přednášky podzemní univerzity organizované brněnskými disidenty. Když jsme se poprvé potkali, pracoval jsem i s vysokoškolským diplomem jako kulisák v Mahenově divadle. Koncem 80. let jsem se stal novinářem a nějakou dobu jsme s Petrem Fialou dokonce seděli ve stejné redakční místnosti tehdejšího deníku Lidová demokracie. Brzy poté se pak Petr začal věnovat akademické dráze. Známe se tedy přibližně 38 let a považuji proto za zbytečné předstírat, že si s nynějším předsedou vlády vykám.

Petře, tento rozhovor pro Armádní noviny chci začít otázkou týkající se tvého vztahu k ozbrojeným silám. Jak ses díval za komunistického režimu na Československou lidovou armádu?
Samozřejmě negativně. Jak bych se mohl dívat jinak na armádu, která neměla bránit svou vlast, ale jejím hlavním úkolem bylo sloužit komunistické diktatuře a jejím hlavním cílem bylo po bohu sovětské armády bojovat s demokratickým západem. Ale nešlo jen o ideové věci. Měl jsem možnost ji poznat z blízka, jako ostatně většina mužů mé generace. Neměl jsem lehkou vojnu, i díky svému politickému profilu. Ale to mi umožnilo poznat jak takzvané prvosledové jednotky, tak stavební prapor. Všude jsem se s tím setkával, že nic nefungovalo, technika byla zastaralá a špatná, podmínky pro vojáky nedobré, schopnost bojovat prakticky nulová a ochota taky. Bylo to trochu takové vězení pro vojáky základní služby a dobré bydlo pro ty, kteří byli „lampasáky“. Mnozí z těch, které jsem poznal, by v normálním životě nemohli uspět. Byla to spíš karikatura armády. Tím ale neříkám, že tam nemohli být lidé, kteří tomu i věřili a chtěli být dobrými vojáky. Ale pak měli klapky na očích, neviděli realitu a neuvědomovali si, jakému zlu slouží. Dnes je situace naštěstí naprosto odlišná, Armádu České republiky tvoří profesionálové, jsme schopni se úspěšně účastnit zahraničních misí, a proto také občané armádě věří.

V Brně sídlí od počátku 50. let Univerzita obrany, která se dříve nazývala Vojenská akademie Antonína Zápotockého, kde ale i za komunistů studovala či působila řada opravdových odborníků. Jak hodnotíš i zpětně tuto brněnskou vysokou školu?
Před rokem 1989 ta škola dobrou pověst určitě neměla a všichni jsme se na ni dívali skrz prsty. Ale to se naštěstí rychle změnilo. Když jsem působil na Masarykově univerzitě, tak jsem s Univerzitou obrany spolupracoval, již v 90. letech jsem i doporučil některé absolventy politologie, aby tam pomohli zkvalitnit výuku sociálních věd, podílel jsem se na některých projektech a mám radost, že Univerzita obrany – přes svoje specifické úkoly i právní postavení – je dnes standardní součástí českého vysokoškolského systému.

Ministerstvo obrany ČR v následujících 10-15 letech musí investovat několik stovek miliard korun do nákupu bojových vozidel pěchoty, tanků, stíhaček, vrtulníků, nákladních vozidel, logistiky, ale i do modernizace základen a podobně. Ve volebním období se rozhodne minimálně o zakázkách za 100 miliard korun. Může Ministerstvo obrany s těmito penězi počítat?
Ministerstvo obrany s těmito penězi může počítat. Je nám jasné, že musíme nahradit zastaralou techniku, víme také, že vnitřní dluh armády je vysoký a zmíněných 100 miliard i překračuje. Bohužel ministryně obrany nepřevzala klíčové projekty připravené, a to je škoda. Ale napravíme to a budeme počítat v rozpočtech pro další léta s dostatečnou částkou na potřebné zakázky.

Odkdy plánuje vláda uzákonit výdaje ve výši dvou procent HDP na obranu podobně jako je tomu například v Polsku?
Zavázali jsme se k tomu, že výdaje na obranu dosáhnou úrovně dvou procent HDP již v rozpočtu na rok 2025. Je to naše vládní priorita, neděláme to jen kvůli závazku vůči spojencům, ale hlavně kvůli naší bezpečnosti a obraně. A správně se ptáš na uzákonění, to je podle mne taky důležité téma. Máme v plánu legislativně zakotvit víceleté financování s garancí potřebných prostředků, a to prostřednictvím nového zákona o investičním fondu pro obranu. Tento zákon je mimochodem inspirován první republikou. S tím souvisí i zákon o plnění dvou procent HDP, který obranný fond doplňuje.

Bezpečnostní situace v Evropě, ale i jinde ve světě se rychle zhoršuje. Není čas na osobní angažovanost premiéra v armádních akvizicích a rychlé dojednání nákupu klíčových zbraňových systémů, bez kterých Armáda ČR nemůže plnit své povinnosti? Podobnou cestou jde Maďarsko, kde velké armádní zakázky dojednává osobně premiér Viktor Orbán.
Bezpečnostní situace v Evropě skutečně není dobrá, a právě proto se musíme soustředit na posílení naší obranyschopnosti. Naše vláda to má v programu a osobně jsem se zasadil o to, abychom se zaměřili na posílení našich ozbrojených sil, modernizaci armády a abychom také podpořili domácí zbrojní průmysl. Nechci zde citovat programové prohlášení vlády, ale přece jen připomenu některé cíle. Už jsem zmínil vytvoření obranného fondu, chceme také novelizovat zákon o zadávání veřejných zakázek s ohledem na specifika obranných akvizic do roku 2023 a ke stejnému datu budeme aktualizovat klíčové strategické dokumenty. Chceme také podpořit financování výzkumných projektů v oblasti obrany a bezpečnosti a musíme investovat do moderních technologií v oblastech, jako jsou kybernetická obrana nebo autonomní zbraňové systémy. A samozřejmě budeme usilovat o zajištění dobrých podmínek pro vojáky a výkon jejich služby.

Jak se dají vyložit slova Viktora Orbána, který řekl, že „členství v NATO je důležité, ale nevěřím, že by bezpečnost Maďarska měla být založena jen na NATO“. Máme jít podle tvého názoru stejnou cestou jako Maďaři a Poláci, kteří se na scénář případné neakceschopnosti NATO zcela evidentně připravují?
Nebudu interpretovat slova premiéra partnerské země v NATO, to nakonec není ani mým úkolem. Pokud jde o Českou republiku, tak členství v NATO je základem naší obrany. Žádný jiný realistický scénář neexistuje a my se hodně snažíme o to, aby Severoatlantická aliance postupovala v klíčových otázkách, které se týkají bezpečnosti, jednotně a odhodlaně. Usilujeme také o to, aby NATO si vedle vojenské akceschopnosti zachovávalo i politickou soudržnost, jakkoliv je to dnes obtížné, a bylo účinným nástrojem obrany západních demokracií.

V dnešní době stále více nabývají na důležitosti sociální sítě a internet, který umožňuje prezentaci nejrůznějších informací a zpráv, včetně „fake news“, dezinformací v oblasti vnitřní i mezinárodní politiky. Vidíš zde, jako politolog i politik, v jistém smyslu ohrožení bezpečnosti naší země?
Je to jednoznačně ohrožení bezpečnosti naší země. Česká republika je opakovaně vystavena dezinformačním kampaním a vláda bere tyto nové hrozby vážně. Chceme boj s dezinformacemi více koordinovat, zvažujeme vytvoření zmocněnce pro boj s dezinformacemi, který by propojoval aktivity na jednotlivých ministerstvech. V programovém prohlášení máme také cíl zřídit do konce letošního roku pozici poradce pro národní bezpečnost, který by měl zase koordinovat aktivity proti hybridním hrozbám a klíčové bezpečnostní otázky. Toto je velmi důležité. Proti dezinformacím se musíme být schopni účinně bránit.

Dovol mi poslední otázku. Zabýval ses osobně problematikou armády, záležitostí obrany již v dřívější době? Zajímal ses například jako středoškolák hlouběji o válečnou historii? Je známo, že tvoji blízcí příbuzní byli za války v koncentračním táboře.
Vždy jsem si byl vědom toho, že mír a bezpečnost není samozřejmost a nezajistí nám je ani pěkné řeči ani naivní přesvědčení, že všichni si přece mír přejí. Vůbec to tak není. V bezpečí můžeme být jenom tehdy, pokud jsme dost silní a odhodlaní, pokud imperiální státy a autoritativní režimy vědí, že jsme za svou svobodu a bezpečnost připraveni bojovat. Že máme takovou armádu, která pro ně představuje skutečnou hrozbu. To samozřejmě dnes nemůže dělat Česká republika sama, ale musí to dělat v rámci širšího spojenectví, které představuje Severoatlantická aliance. Západ jako celek musí být odhodlán bránit svoje svobody a kdykoliv je v tomto odhodlání oslaben, tak to má neblahé důsledky. Mohl bych uvádět řadu historických příkladů, ale stačí se podívat na současnou hrozbu ruské agrese na Ukrajině. Rusko se k takovému agresivnímu postoji odhodlalo mimo jiné i díky slabé reakci západu na anexi Krymu. V řadě svých politologických prací jsem taky psal, že pokud se nebudeme aktivně bránit agresivním ideologiím, jako je třeba radikální islám, a nepovedeme s nimi boj tam, kde vznikají, tak se dočkáme jedině toho, že se ten boj bude odehrávat v našich ulicích. To nesmíme připustit. Silná obrana a kvalitní armáda v demokratické zemi nejsou zdrojem konfliktu, ale naopak jsou zárukou míru a bezpečnosti.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (1964), předseda vlády České republiky
​Současný premiér ČR Petr Fiala působil jako politolog a univerzitní profesor. V říjnu 2013 vedl jako nestraník jihomoravskou kandidátku ODS a byl zvolen poslancem. V listopadu 2013 vstoupil do ODS, v lednu 2014 byl zvolen jejím předsedou. Byl rektorem Masarykovy univerzity v Brně a ministrem školství ve vládě Petra Nečase (2012-2013). Účast v Rusnokově vládě odmítl, protože nesouhlasil se způsobem jejího ustavení. Vystudoval češtinu a historii na brněnské univerzitě (1983–1988), poté pracoval jako historik v muzeu. V osmdesátých letech se účastnil nezávislých občanských aktivit proti komunistické diktatuře. Po listopadu 1989 krátce působil v deníku Lidová demokracie. Podílel se na založení oboru politologie na Masarykově univerzitě a stal se vedoucím této katedry (1993–2002), byl vedoucím katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, ředitelem Mezinárodního politologického ústavu, ředitelem Institutu pro srovnávací politologický výzkum a děkanem Fakulty sociálních studií MU (2004). Za jeho vedení byl postaven brněnský univerzitní kampus, jedna z největších staveb v oblasti vysokého školství ve střední a východní Evropě, a prosazen projekt Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Byl členem řady významných veřejných a odborných institucí, například Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Fiala je autorem více než 300 odborných studií publikovaných v řadě zemí. V rozsáhlém vědeckém díle se specializuje na srovnávací politologii a evropskou politiku. K jeho nejznámějším knihám patří např. Evropská unie (s O. Krutílkem a M. Pitrovou, 3. vyd., 2018), Teorie politických stran (s M. Strmiskou, 1998, 2009), Katolicismus a politika (1996), Listopad 1989 včera a dnes (eds. s F. Mikšem, 2019), Konzervatismus dnes (eds. s F. Mikšem 2019). Jeho nejnovějšími knihami jsou Politika v čase koronaviru (s P. Dvořákem a O. Krutílkem, 2020) a výběr z rozhovorů Rozum proti populismu (ed. F. Mikš, 2021). Na podzim 2020 se Petr Fiala stal celostátním lídrem nově vytvořené volební koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která zvítězila v parlamentních volbách se ziskem 27,8 procent (1 493 905 hlasů). Předsedou vlády byl Petr Fiala jmenován 28. listopadu 2021. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila důvěru vládě Petra Fialy 13. ledna 2022.

Nahlásit chybu v článku


Související články

ROZHOVOR: Jana Černochová, poslankyně Parlamentu České republiky

Jana Černochová: "Největší hrozbou je, že budeme k bezpečnosti a obraně přistupovat stejně hazardním ...

Fiala: Do armády musíme investovat

Nač máme armádu? Jaké je její poslání? K čemu slouží zahraniční mise? Kdo je spojenec a kdo nepřítel ...

Jana Černochová: Budování armády je nekonečný proces

V české armádě jsou investice tématem už od 90. let. V posledních letech je o nich více slyšet. ...

Jana Černochová: Polsko je nejen blízkým spojencem, ale hlavně sousedem

Výrazná tvář Fialovy vlády i Občanské demokratické strany Jana Černochová před nedávnem prohlásila, ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • J.Kolousek@post.cz
  13:28 27.02.2022

  TF_HU -co tak rozhovor s A.Babišem,kterého podporovali soudruzi s KSČM a jak všichni víme Ti spolu s s.Okamurou tvrdě brzdili výdaje na armádu.Nejste take náhoudou členem spolku ...Zobrazit celý příspěvek

  TF_HU -co tak rozhovor s A.Babišem,kterého podporovali soudruzi s KSČM a jak všichni víme Ti spolu s s.Okamurou tvrdě brzdili výdaje na armádu.Nejste take náhoudou členem spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír: Přijde mi zajímavé, že Českoslovenští vojáci v záloze za mír začali bojem proti uprchlíkům a teď když jejich vzor napadl sousední slovanskou Ukrajinu,najednou mlčí- "Všichni se dobře dívejte jak vypadá svoboda a demokracie na Ruský způsob! "Rusáci lžou.Na vlastní oči vidí: Ukrajinci se úspěšně brání, ruská ofenziva se zasekla, tak lžou o tom, že ji sami zastavili. A teď ještě povolal Putin čečenské hrdlořezy, kteří patří mezi ty nejhorší bestie na světě.Zjistil totiž, že jeho vojáci mají někdy problém vraždit téměř bratrský národ a proto sabotují povely, takže ty nejhorší válečné zločiny proti civilnímu obyvatelstvu má za něho udělat jeho kámoš Kadyrov.
  Je to hnusná svoloč.Neříkali chlapci ze spolku Českosl.vojáci v záloze,že rusák, že na Ukrajinu nezaútočí? Asi tolik s ruskou a jejich pravdou!!!Skrýt celý příspěvek

 • SILVESTR
  19:25 26.02.2022

  Kvalita armády je zárukou i u států nepostižených demokracií. V našem případě je však smutné, že druhá největší armáda NATO, tedy armáda Turecka, se nijak významněji nevymezila ...Zobrazit celý příspěvek

  Kvalita armády je zárukou i u států nepostižených demokracií. V našem případě je však smutné, že druhá největší armáda NATO, tedy armáda Turecka, se nijak významněji nevymezila proti Ruskému postupu.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  08:37 24.02.2022

  Myslím že nyní je ideální čas začít alespoň nakupovat zbraně (PTŘS, pušky, tanky, stíhačky atd.), rovněž začít na Ukrajinu dovážet zbraně co nutně nepotřebujeme (klidně i ty ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím že nyní je ideální čas začít alespoň nakupovat zbraně (PTŘS, pušky, tanky, stíhačky atd.), rovněž začít na Ukrajinu dovážet zbraně co nutně nepotřebujeme (klidně i ty T-72M1). Z našeho prostoru si alespoň zjistit, kolik máme lidí vhodných k mobilizaci a v jakém jsou stavu. Začít řešit co s budoucími uprchlíky z Ukrajiny, zraněnými vojáky, a co s Ruskou menšinou v ČR.

  Pokud tohle nová vláda neudělá, tak skončili... doposud se v dobrém světle opravdu neukázali, což mě velmi štve.Skrýt celý příspěvek

  • SILVESTR
   19:27 26.02.2022

   Na vyzbrojení dostala Ukrajina v minulosti statisíce dolarů od USA. Kde jsou tedy ty zbraně, kam se dolary poděly ?

   Na vyzbrojení dostala Ukrajina v minulosti statisíce dolarů od USA. Kde jsou tedy ty zbraně, kam se dolary poděly ?

   • Rase
    23:33 26.02.2022

    :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D

    :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D

   • padre
    23:39 26.02.2022

    to SILVESTR. Zeptej se mrtvých ruských vojáků základní služby ,které nahnali na území Ukrajiny ,kde ty dodané zbraně jsou..

    to SILVESTR. Zeptej se mrtvých ruských vojáků základní služby ,které nahnali na území Ukrajiny ,kde ty dodané zbraně jsou..

 • TF_HU
  07:53 24.02.2022

  Teď můžete udělat rozhovor s Fialou, Lipavským a Černochovou znovu...

  Zajímalo by mě, jak si představují tu českou připravenost na všechny možné scénáře na Ukrajině?

  Teď můžete udělat rozhovor s Fialou, Lipavským a Černochovou znovu...

  Zajímalo by mě, jak si představují tu českou připravenost na všechny možné scénáře na Ukrajině?

  • J.Kolousek@post.cz
   12:56 27.02.2022

   TF_HU -co tak rozhovor s A.Babišem,kterého podporovali soudruzi s KSČM a jak všichni víme Ti spolu s s.Okamurou tvrdě brzdili výdaje na armádu.Nejste take náhoudou členem spolku ...Zobrazit celý příspěvek

   TF_HU -co tak rozhovor s A.Babišem,kterého podporovali soudruzi s KSČM a jak všichni víme Ti spolu s s.Okamurou tvrdě brzdili výdaje na armádu.Nejste take náhoudou členem spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír: Přijde mi zajímavé, že Českoslovenští vojáci v záloze za mír začali bojem proti uprchlíkům a teď když jejich vzor napadl sousední slovanskou Ukrajinu,najednou mlčí-asi "Všichni se dobře dívejte jak vypadá svoboda a demokracie na Ruský způsob! "Rusáci lžou.Na vlastní oči vidí: Ukrajinci se úspěšně brání, ruská ofenziva se zasekla, tak lžou o tom, že ji sami zastavili. Je to hnusná svoloč.Neříka chlapci ze spolku Českosl.vojáci v záloze,že rusák, že na Ukrajinu nezaútočí? Asi tolik s ruskou a jejich pravdou!!!pravdou.Skrýt celý příspěvek

 • Rambo
  21:34 22.02.2022

  Jestli ví Černochová z oblasti vojenství aspoň to, že samopal vzor 58 má kadenci ta ta ta ta ta ta ta ta a někdy ještě mnohem rychlejší

  Jestli ví Černochová z oblasti vojenství aspoň to, že samopal vzor 58 má kadenci ta ta ta ta ta ta ta ta a někdy ještě mnohem rychlejší

  • Mbelda
   21:56 22.02.2022

   Má zbroják, potkal jsem ji na střelecké soutěži. A z 58 střílela...

   Má zbroják, potkal jsem ji na střelecké soutěži. A z 58 střílela...

  • TF_HU
   07:37 23.02.2022

   Nevím co zná z vojenství ministryně, ale zajímalo by ě, co z vojenství víte vy? Znáte aspoň definici vojenské vědy?

   Nevím co zná z vojenství ministryně, ale zajímalo by ě, co z vojenství víte vy? Znáte aspoň definici vojenské vědy?

 • Danik
  16:51 22.02.2022

  Czech Republic PM @P_Fiala about Russia: "Western approach hasn't been tough enough so far." . „We have already sent 152-millimeter artillery shells to Ukraine. We are ready to ...Zobrazit celý příspěvek

  Czech Republic PM @P_Fiala about Russia: "Western approach hasn't been tough enough so far." . „We have already sent 152-millimeter artillery shells to Ukraine. We are ready to discuss providing more help if Ukraine asks for"Skrýt celý příspěvek

 • Danik
  16:51 22.02.2022

  Czech Republic PM @P_Fiala about Russia: "Western approach hasn't been tough enough so far." . „We have already sent 152-millimeter artillery shells to Ukraine. We are ready to ...Zobrazit celý příspěvek

  Czech Republic PM @P_Fiala about Russia: "Western approach hasn't been tough enough so far." . „We have already sent 152-millimeter artillery shells to Ukraine. We are ready to discuss providing more help if Ukraine asks for"Skrýt celý příspěvek

 • Krakonoš
  16:37 22.02.2022

  A co Opata???
  Černochová ho odvolala.

  A co Opata???
  Černochová ho odvolala.

  • Pavel 1
   16:47 22.02.2022

   A to sis vycucal z kterýho prstu? V médiích najdeš toto "... současný náčelník Generálního štábu Armády ČR Aleš Opata NEMÁ ZÁJEM pokračovat ve funkci."

   A to sis vycucal z kterýho prstu? V médiích najdeš toto "... současný náčelník Generálního štábu Armády ČR Aleš Opata NEMÁ ZÁJEM pokračovat ve funkci."

  • Scotty
   18:28 22.02.2022

   Samozřejmě že neodvolala. Končí mu čtyřleté funkční období a nechce žádat o prodloužení.

   Samozřejmě že neodvolala. Končí mu čtyřleté funkční období a nechce žádat o prodloužení.

   • Krakonoš
    18:58 22.02.2022

    Takže shoda s Prymluvou je čistě náhodná. A vůbec to nezapadá do masového padání hlav.
    To je dobře, to se mi ulevilo.

    Takže shoda s Prymluvou je čistě náhodná. A vůbec to nezapadá do masového padání hlav.
    To je dobře, to se mi ulevilo.

    • Pavel 1
     19:15 22.02.2022

     Masové ztrapňování se burešových/puťkových podržtašek v hysterické snaze najít nějakou neexistující kauzu, jsi chtěl říct.

     Masové ztrapňování se burešových/puťkových podržtašek v hysterické snaze najít nějakou neexistující kauzu, jsi chtěl říct.

    • Scotty
     19:37 22.02.2022

     Zapadá to do konce funkčního období. Opata vede českou armádu od května 2018. Dnes vyloučil to, že za jeho odchodem je vyčerpanost, ztráta ideálů či optimismu. "Kariéry důstojníků ...Zobrazit celý příspěvek

     Zapadá to do konce funkčního období.

     Opata vede českou armádu od května 2018. Dnes vyloučil to, že za jeho odchodem je vyčerpanost, ztráta ideálů či optimismu. "Kariéry důstojníků a generálů v armádě jsou řízeny a mají své doby, což má svůj smysl. Já se nikdy netajil tím, že to vidím na čtyři roky. Někteří náčelníci generálního štábu byli na pozici pět let, někteří tři, ale ten průměr je pořád čtyři roky," dodal.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     12:45 23.02.2022

     Není to pravda, ale mohla by, že Krakonoši? Fakt si myslíš, že tady s takovým nesmyslem uspěješ?

     Není to pravda, ale mohla by, že Krakonoši? Fakt si myslíš, že tady s takovým nesmyslem uspěješ?

  • TF_HU
   07:38 23.02.2022

   Tak jak jste vedle s úsudky o mezinárodní situaci, jste úplně mimo i v úsudku o funkčním období NGŠ AČR. je vidět, že se ani v jednom neorientujete. :-)

   Tak jak jste vedle s úsudky o mezinárodní situaci, jste úplně mimo i v úsudku o funkčním období NGŠ AČR. je vidět, že se ani v jednom neorientujete. :-)

 • Mbelda
  14:44 22.02.2022

  Řeknu Vám to pánové a dámy asi znovu. Je to i na nás. Zkuste zauvažovat o absolvování dobrovolného vojenského cvičení nebo do vstupu AZ. Je to věc, kterou může udělat skoro každý. ...Zobrazit celý příspěvek

  Řeknu Vám to pánové a dámy asi znovu. Je to i na nás. Zkuste zauvažovat o absolvování dobrovolného vojenského cvičení nebo do vstupu AZ. Je to věc, kterou může udělat skoro každý. A se zvednou aspoň čísla na papíře, na které se tak kouká. Vstupte, je nás málo. Nemusíme být všichni výsadkáři i kuchaři vyhrávají válku. Sám tam kroutim desátý rok.
  Čet.v zálozeSkrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:10 22.02.2022

   málokdo zaměstnaný si může dovolit nonstop pár týdnů počátečního výcviku. Bylo by užitečné po vzoru ukrajinské domobrany předefinovat výcvik na víkendové nebo popracovní časy.

   málokdo zaměstnaný si může dovolit nonstop pár týdnů počátečního výcviku. Bylo by užitečné po vzoru ukrajinské domobrany předefinovat výcvik na víkendové nebo popracovní časy.

   • Mbelda
    15:25 22.02.2022

    Poslední dobou s tím zamával covid. Za mně to bylo 6 týdnů s možností jet o víkendu domů. Během covidu to bylo nějak jinak, ale lze to absolvovat ve dvou fázích s odstupem snad ...Zobrazit celý příspěvek

    Poslední dobou s tím zamával covid. Za mně to bylo 6 týdnů s možností jet o víkendu domů. Během covidu to bylo nějak jinak, ale lze to absolvovat ve dvou fázích s odstupem snad jednoho roku. Můžete zkusit kvv, tam jsou na to znalí. Klidně se ptejte, když budu vědět odpovím.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     15:38 22.02.2022

     6 týdnů vkuse dá jedině nezaměstnaný, nestudující, bez rodiny. Bohužel.

     6 týdnů vkuse dá jedině nezaměstnaný, nestudující, bez rodiny. Bohužel.

     • Rase
      15:44 22.02.2022

      Tohle vojáci nikdy nepochopí, jelikož po škole šli rovnou do kasáren. Nepochopí, že i dva týdny v kuse jsou pro většinu zaměstnanců neřešitelná překážka. To se raději přidám k ...Zobrazit celý příspěvek

      Tohle vojáci nikdy nepochopí, jelikož po škole šli rovnou do kasáren. Nepochopí, že i dva týdny v kuse jsou pro většinu zaměstnanců neřešitelná překážka. To se raději přidám k nějakému KVH (což i jsem).Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:06 22.02.2022

      Rase: je to škoda. Člověk se může po odpoledních a víkendech "vyškolit" profesionálním sportovcem, ale vojákem ne. Zvláštní.

      Rase: je to škoda. Člověk se může po odpoledních a víkendech "vyškolit" profesionálním sportovcem, ale vojákem ne. Zvláštní.

     • Scotty
      17:10 22.02.2022

      Dá se to rozdělit na 3 a 3 týdny. To je naprosté minimum aby to ještě dávalo smysl.

      Dá se to rozdělit na 3 a 3 týdny. To je naprosté minimum aby to ještě dávalo smysl.

     • Mbelda
      17:43 22.02.2022

      Já to absolvoval jako zaměstnaný. Daleko těžší je pochopení od rodiny. Spíš je problém s penězi, absolvovat to s platem vojína a mít hypotéku. A že to nejde... To ať si šahne do ...Zobrazit celý příspěvek

      Já to absolvoval jako zaměstnaný. Daleko těžší je pochopení od rodiny. Spíš je problém s penězi, absolvovat to s platem vojína a mít hypotéku. A že to nejde... To ať si šahne do svědomí každý sám. Může se to brzy hodit než psát peprné příspěvky.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      17:54 22.02.2022

      Rase

      To důstojníci asi převážně ano, ale mužstvo nebývá z vojenských škol. Teda u profilu.

      Rase

      To důstojníci asi převážně ano, ale mužstvo nebývá z vojenských škol. Teda u profilu.

     • Rase
      18:10 22.02.2022

      Mbelda: Divej, já k AZ nemůžu kvůli zdravotním problémům, nesmím jíst mouku (lepek) a vzhledem k tomu, že vojácká strava je kolem chlebu, tak mám utrum. Jinak jsem zdravý, o armádu ...Zobrazit celý příspěvek

      Mbelda:
      Divej, já k AZ nemůžu kvůli zdravotním problémům, nesmím jíst mouku (lepek) a vzhledem k tomu, že vojácká strava je kolem chlebu, tak mám utrum. Jinak jsem zdravý, o armádu a techniku se zajímám, ale tohle mě diskvalifikuje. Podobných lidí s menšími problémy je více než dost. Vzhledem k tomu, že Armáda není schopná jít lidem naproti, tak pak se nejde divit, že k vám nikdo nechce. Když chci běhat s puškou po lese a nevadí mi když na mě velitel řve, tak se přidám k nějakému klubu KVH. Nebo se dám k dobrovolným hasičům, ti alespoň něco dělají...

      Vojenský výcvik nemám, jsem ročník kdy mě to těsně minulo, a v případě mobilizace bych hned musel jít. To že stát lidi jako já jednoduše zahodí (vést nevycvičené lidi do války znamená je zahodit) je problém hlavně státu. Jelikož tím přijde o své občany a místa vládců zaberou okupanti.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      23:14 22.02.2022

      Jura To není možné. Než třeba vyfasujete zbraně, tak je to pěkná administrativa. Na střelnici jste taky celý den. Jenom pitomý nasazování masky a pláštěnky zabere několik hodin, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura

      To není možné. Než třeba vyfasujete zbraně, tak je to pěkná administrativa. Na střelnici jste taky celý den. Jenom pitomý nasazování masky a pláštěnky zabere několik hodin, aby se to v jednotce procvičilo, a že je to pakárna si poslepu správně obout "boty" přes boty hezky ve dřepu uvázat za pásek. A když něco vypadne z kapes, tak to najít je hitparáda. Já osobně při tomto dost trpím.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    17:13 22.02.2022

    Jura99 /ukrajinské domobrany předefinovat výcvik na víkendové nebo popracovní časy/ To ovšem potom není výcvik zálohy, ale nejzákladnější domobrany (takového Volkssturmu před ...Zobrazit celý příspěvek

    Jura99
    /ukrajinské domobrany předefinovat výcvik na víkendové nebo popracovní časy/
    To ovšem potom není výcvik zálohy, ale nejzákladnější domobrany (takového Volkssturmu před pádem Berlína). V naší situaci zbytečnost.Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     18:16 22.02.2022

     Minimálně by to zpopularizovalo samotnou armádu a kdo by chtěl, pokračoval by k AZ nebo vojákům, nebo ne. I ten Volksstrum je lepší než současný stav. Minimálně by se lidi naučili ...Zobrazit celý příspěvek

     Minimálně by to zpopularizovalo samotnou armádu a kdo by chtěl, pokračoval by k AZ nebo vojákům, nebo ne. I ten Volksstrum je lepší než současný stav. Minimálně by se lidi naučili rychlou pomoc (to se hodí vždycky), držet a čistit zbraň, + aby si sami neublížili. Ideálně by jim pomohli k získání zbrojního průkazu - já bych ho třeba chtěl, ale proces mi přijde moc komplikovaný a ani nevím kam poslat žádost atd. tak na to kašlu. O armádu se zajímám, vojenství taky, ale nenapadá mě jediný důvod proč plýtvat svým časem kolem AZ - a běhat s plechovým blembákem a puškou co nosil můj děda... AZ je pro lidi zkrátka neatraktivní. Pokud by měli moderní maskáče (ten MAD21 nebo multicam), BREN 2 atd. tak by třeba i někoho zlákali, ale takhle fakt ne...Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      22:15 22.02.2022

      Promiň, tohle je dost povrchní názor. AK-47 dělá neplechu pořád, 58 taky. Automatická puška zůstane automatickou puškou. Hele ty nové zbraně nejsou lepší, jen mají lepší ...Zobrazit celý příspěvek

      Promiň, tohle je dost povrchní názor. AK-47 dělá neplechu pořád, 58 taky. Automatická puška zůstane automatickou puškou. Hele ty nové zbraně nejsou lepší, jen mají lepší ergonomiku. Já jako levák cítím omezení v konstrukci, ale není to, s čím bych se nepopral. Ukl je pro mě větší oříšek. A věřte pro základní výcvik je lepší kosa než bren1. Plechová přilba už není. A když jsme u toho, jak chcete vybírat tank, bvp či stíhače, když nevybavíme ani základní pěchotu? Maskovací vzor je dobrý na fotky na fb co ... Hernajz to mě dopálilo.

      A zbrojní průkaz, žádá se na policii oddělení zbraně a střelivo, podle okresku kam spadáte. Přidělí vám termín a střelnici a ostatní je na vás. Zaplatíte si kurz nebo jestli to dáte z voleje, je jen vaše volba.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      22:39 22.02.2022

      Jo a fotky se cenzurují, dávají se schválně staré. Minimálně k veřejným článkům.

      Jo a fotky se cenzurují, dávají se schválně staré. Minimálně k veřejným článkům.

     • Scotty
      00:35 23.02.2022

      Nicméně Bren 805 (snad aspoň s MC šachtou) a Phantom bude patrně realita v následujích tak dvou letech.
      Popravdě Kosa už je dost retro s ergonomií poplatnou době a účelu vzniku.

      Nicméně Bren 805 (snad aspoň s MC šachtou) a Phantom bude patrně realita v následujích tak dvou letech.
      Popravdě Kosa už je dost retro s ergonomií poplatnou době a účelu vzniku.

     • TF_HU
      07:44 23.02.2022

      Asi moc netušíte o systému mobilizace...

      Asi moc netušíte o systému mobilizace...

   • liberal shark
    19:40 22.02.2022

    Víkendový výcvik, zbrojní pas, eventuálně daňové úlevy. To by mohlo fungovat.

    Víkendový výcvik, zbrojní pas, eventuálně daňové úlevy. To by mohlo fungovat.

    • Mbelda
     22:34 22.02.2022

     Daňové úlevy jsou pro zaměstnavatele.

     Daňové úlevy jsou pro zaměstnavatele.

   • TF_HU
    07:43 23.02.2022

    Je jasný, že to není jako skok do vody. Takovou věc musí člověk rozmyslet a naplánovat. Existují nástroje, jak to řešit. Je to o tom, že člověk buď chce a udělá pro to vše, nebo ...Zobrazit celý příspěvek

    Je jasný, že to není jako skok do vody. Takovou věc musí člověk rozmyslet a naplánovat. Existují nástroje, jak to řešit. Je to o tom, že člověk buď chce a udělá pro to vše, nebo nechce a při první překážce řekne "sorry".Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   15:39 22.02.2022

   Pro normálního člověka co chodí přes týden do práce, nemá vstup do AZ sebemenší smysl. Dokud nevznikne něco jako mají na Ukrajině, ono cvičení dobrovolníků, tak se bohužel stav ...Zobrazit celý příspěvek

   Pro normálního člověka co chodí přes týden do práce, nemá vstup do AZ sebemenší smysl. Dokud nevznikne něco jako mají na Ukrajině, ono cvičení dobrovolníků, tak se bohužel stav nezmění a počty AZ zůstanou stejně bídné. Na něco podobného je ale AČR příliš zkostnatělé.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    17:14 22.02.2022

    Něco takového není reálné. Pokud tedy má mít AZ nějakou úroveň. Kdo si nenajde ročně několik týdnů čas pro toho prostě AZ není.

    Něco takového není reálné. Pokud tedy má mít AZ nějakou úroveň. Kdo si nenajde ročně několik týdnů čas pro toho prostě AZ není.

    • Rase
     18:20 22.02.2022

     Tak pak se nedivte že k vám nikdo nejde... když se kouknu na fotky z AZ, co mají za výstroj a výzbroj, tak to raději budu běhat po lese při hledání hub - nebudou na mě křičet. AZ ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak pak se nedivte že k vám nikdo nejde...
     když se kouknu na fotky z AZ, co mají za výstroj a výzbroj, tak to raději budu běhat po lese při hledání hub - nebudou na mě křičet. AZ je zkrátka nezajímavá a nepřináší členům nic jiného než komplikace v osobním životě.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      18:32 22.02.2022

      Rase Je mi líto, že alergie Vám v tom brání. Není to tedy dávno, kdy na určité specializace třeba jako kyberprostor, by to nemělo být překážkou. Křičí se, aby každý slyšel. Zkuste ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase
      Je mi líto, že alergie Vám v tom brání. Není to tedy dávno, kdy na určité specializace třeba jako kyberprostor, by to nemělo být překážkou.

      Křičí se, aby každý slyšel. Zkuste si nasadit sluchátka nebo chvíli střílet bez nich a pak je křik jedinou možnou komunikací.

      A přesně tohle vnímání sráží obraz AZ.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:45 22.02.2022

      Například v USA chodí záložáci sloužit běžně na několik měsíců. Výstroj se postupně zlepšuje tak jako v celé armádě. Je jasné že priorita jsou stále aktivní vojáci, ale zlepšuje se ...Zobrazit celý příspěvek

      Například v USA chodí záložáci sloužit běžně na několik měsíců.
      Výstroj se postupně zlepšuje tak jako v celé armádě. Je jasné že priorita jsou stále aktivní vojáci, ale zlepšuje se to.
      Na některé funkce stačí i tří týdenní základní výcvik a jsou snížené i zdravotní požadavky.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:27 22.02.2022

      Zde máte tu "špatnou výzbroj a ...Zobrazit celý příspěvek

      Zde máte tu "špatnou výzbroj a výstroj"

      https://www.facebook.com/42sva...

      https://www.facebook.com/42sva... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      00:38 23.02.2022

      Danik
      On je trochu rozdíl mezi AZ u praporu a AZ u KVV.

      Danik
      On je trochu rozdíl mezi AZ u praporu a AZ u KVV.

     • Danik
      01:54 23.02.2022

      Vím, píšu to trochu více dole scotty....

      Vím, píšu to trochu více dole scotty....

   • Mbelda
    17:49 22.02.2022

    Právě naopak. Mělo by to být společenský zakořeněno, jako První republika, a bralo by se to jako plus než jako minus. Říkejte si co chcete, ale výcvik vám dá i dost do civilu. A ...Zobrazit celý příspěvek

    Právě naopak. Mělo by to být společenský zakořeněno, jako První republika, a bralo by se to jako plus než jako minus.

    Říkejte si co chcete, ale výcvik vám dá i dost do civilu. A dokud nebudou lidí, tak není, co cvičit.Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     18:28 22.02.2022

     Podívejte se kolik je v republice dobrovolných hasičů - na každé malé vesnici. Cvičí po volných chvílích a v případě potřeby dokážou i riskovat život, stejně jako profesionálové. ...Zobrazit celý příspěvek

     Podívejte se kolik je v republice dobrovolných hasičů - na každé malé vesnici. Cvičí po volných chvílích a v případě potřeby dokážou i riskovat život, stejně jako profesionálové. Armáda na vytvoření něčeho podobného rezignovala, přitom pokud by se podařilo nastavit podmínky, zájem by jistě byl.

     Pokud jde o AZ, tak i na ně donedávna profesionální vojáci koukali skrz prsty, ba s výsměchem. Situace se možná zlepšila, ale pachuť přetrvává. Stejně tak druhořadá výstroj a výzbroj (plechové blembáky, Kosy atd.). Pokud udělám přijímač, tak to už rovnou můžu jít k profíkům. Zkrátka Armáda neumí a nechce pracovat s lidským potenciálem co v této republice je.Skrýt celý příspěvek

     • Malarkey
      21:07 22.02.2022

      Já nad tím nedávno přemýšlel. Lidé už nejsou zvyklý armádu potkávat. Skrze ČR jede konvoj a je to událost roku. Hasiče zná každý, potkáváš je skoro denně a nikoho nepřekvapí, když ...Zobrazit celý příspěvek

      Já nad tím nedávno přemýšlel. Lidé už nejsou zvyklý armádu potkávat. Skrze ČR jede konvoj a je to událost roku.
      Hasiče zná každý, potkáváš je skoro denně a nikoho nepřekvapí, když se pohybují na silnicích.
      Armáda by si podle mého udělala velké promo prostě tim když by byla přítomná.
      Já bydlím v Sudetech a Gripen, vrtulník nebo vojenské vozidlo jsem tady ta celý život neviděl.
      Kdyby aspoň letectvo občas přelétávalo nad územím celé ČR, možná by se armáda více vryla do podvědomí lidí.
      Mohlo by to klidně přilákat i nové lidi, jenže spoustu lidí to ani nenapadne. AČR jako zaměstnavatel ? To je divný ne ?
      Tak to prostě pro spoustu lidí asi je.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      22:19 22.02.2022

      Tuhle na Vánoce letěli gripeny ve formaci přes republiku, ale je to mžik. Když nejste venku, tak to nezaregistrujete

      Tuhle na Vánoce letěli gripeny ve formaci přes republiku, ale je to mžik. Když nejste venku, tak to nezaregistrujete

     • Mbelda
      22:25 22.02.2022

      To bylo dáno dobou a je to ta daň za podfinancovani armády. Všichni si mysleli, že se bude válčit jen lokálně, na profi stačí. Ale vševojskově jak uživíte velkou profi armádu? USA ...Zobrazit celý příspěvek

      To bylo dáno dobou a je to ta daň za podfinancovani armády. Všichni si mysleli, že se bude válčit jen lokálně, na profi stačí. Ale vševojskově jak uživíte velkou profi armádu? USA to má taky tak jen ve větším a sofistikovaném měřítku a delší tradici. My jsme pořád postkomunistická země a ještě to neumíme.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      22:59 22.02.2022

      To mě docela urazilo. Po práci si jdu taky zaběhat, před obědem klikuju a zadarmo oproti profi, kteří mají v pracovní době hodinu denně na tělesnou přípravu a k dispozici posilovny ...Zobrazit celý příspěvek

      To mě docela urazilo. Po práci si jdu taky zaběhat, před obědem klikuju a zadarmo oproti profi, kteří mají v pracovní době hodinu denně na tělesnou přípravu a k dispozici posilovny a v Náměšti i bazén. Samo speciálové a kluci, co se někam připravují, mají furt. A ten materiál musí taky mít zájem, jsme ve svobodné zemi. Nikdo vám to jen tak nenařídí, pokud se neaktivuje Branná povinnost. Stejně byste prošel nemocnicí a dostal nějakou známku a podle toho vás zařadili.

      Dobrovolní hasiči super, ale taky to má svoje. Pomáhali jsme jim s klukama při povodních v Plaňanech a zadarmiko, dovolená... Rád na to vzpomínám, když se táhne za jeden provaz a vděčnost obyvatelů a starosty městyse byla super.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      07:50 23.02.2022

      Rase

      to co tu potíte stojí nemalé prostředky. Nikdo vám je nedá, Armáda plní politické zadání. Když už se chcete vyjadřovat odborně, nepleťte si pojmy s dojmy. Dík.

      Rase

      to co tu potíte stojí nemalé prostředky. Nikdo vám je nedá, Armáda plní politické zadání. Když už se chcete vyjadřovat odborně, nepleťte si pojmy s dojmy. Dík.

     • Rase
      08:44 23.02.2022

      TF_HU:
      Tak jo, radši se budu od armády držet dál a i nadále chodit do obyčejné práce. Aby byly peníze na nové barety a třeba i nějaký ten dron.
      Díky

      TF_HU:
      Tak jo, radši se budu od armády držet dál a i nadále chodit do obyčejné práce. Aby byly peníze na nové barety a třeba i nějaký ten dron.
      Díky

     • GlobeElement
      11:05 23.02.2022

      Dobrovolní hasiči vymírají. Na soutěže už dávno nejezdí kompletní družstva, ale namíchají to, jak to jde, muži, ženy, mladí staří, půjčují si z jiných sborů. A ne, životy ...Zobrazit celý příspěvek

      Dobrovolní hasiči vymírají. Na soutěže už dávno nejezdí kompletní družstva, ale namíchají to, jak to jde, muži, ženy, mladí staří, půjčují si z jiných sborů.
      A ne, životy neriskují, protože nesmí, i kdyby chtěli. Na zásah nesmí jet jen tak nějaký hasič, ale musí být v zásahové jednotce obce a tu naplnit (přece jenom s tím jsou spojeny nějaké povinnosti) je v řadě případů nemožné.

      Ve skutečnosti je situace s dobrovolnými hasiči dost podbná té u AZ.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      12:17 23.02.2022

      Pochopte, že armáda nerezignovala. Armáda je už ten plnič...o strategii, podobě obrany, obranné plánování začína na civilní kontrole, tedy politicích, ministerstvu. Armáda fakt ...Zobrazit celý příspěvek

      Pochopte, že armáda nerezignovala. Armáda je už ten plnič...o strategii, podobě obrany, obranné plánování začína na civilní kontrole, tedy politicích, ministerstvu.

      Armáda fakt nemůže sama od sebe začít tvořit nějaké nové rezervy, nebo zahajovat nábor (mobilizaci) branců.

      Když vám politik 20 let snižuje rozpočet, počty lidí...fakt s tím nevykouzlíte žádná kouzla. Začíná to u drobných věcí, končí u strategických koncepcí.Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    07:48 23.02.2022

    Rase Srovnávat to co dělají na Ukrajině s tím co děláme my, je jako byste srovnával trénink na motokárách s tríninkem na F1. U nás je obrana země zatím nastavena takto: - ...Zobrazit celý příspěvek

    Rase

    Srovnávat to co dělají na Ukrajině s tím co děláme my, je jako byste srovnával trénink na motokárách s tríninkem na F1.

    U nás je obrana země zatím nastavena takto:
    - národní
    - alianční

    Vojáci v činné službě
    Vojáci v AZ
    Dobrovolné vičení (to je to co má Ukrajina)

    V případě mobiizace:
    - branná povinost
    - výstavba jednotek
    - základní výcvik
    - doplňování ztrát

    Tady je to otázka na politiky, kdy uznají, že hrozí nějaká hrozba bezpečnosti ČR...Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   23:18 22.02.2022

   Rase Jen Vás trochu poupravím s těmi AZ. Rozlišoval bych AZ pod KVV (tedy strážní roty), ty mají stále vz.58, ovšem přilby už mají jako profíci. Co se týče AZ přímo pod útvary tak ...Zobrazit celý příspěvek

   Rase

   Jen Vás trochu poupravím s těmi AZ. Rozlišoval bych AZ pod KVV (tedy strážní roty), ty mají stále vz.58, ovšem přilby už mají jako profíci. Co se týče AZ přímo pod útvary tak např. u 42 nebo 44 mají stejnou výbavu a výzbroj jako profíci a u jiných ten rozdíl je v tom, že místo Brenu 2 tahají 805.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  14:04 22.02.2022

  Už jsou tu první konkrétní sankce:

  Německo - zastavení certifikace NS2
  Japonsko - embargo na vývoz mikročipů do RF
  GB - zmrazení aktiv ruských bank v City

  A co ČR ?

  Už jsou tu první konkrétní sankce:

  Německo - zastavení certifikace NS2
  Japonsko - embargo na vývoz mikročipů do RF
  GB - zmrazení aktiv ruských bank v City

  A co ČR ?

  • Torong
   16:16 22.02.2022

   A by ČR měla udělat, aby to Rusko pocítilo? Nahoď možnost.

   A by ČR měla udělat, aby to Rusko pocítilo? Nahoď možnost.

   • PavolR
    17:41 22.02.2022

    Impíčmentnúť Zemana! ;-p

    Impíčmentnúť Zemana! ;-p

  • Rase
   18:32 22.02.2022

   Myslím že tady mají více než dost nemovitostí a ČR funguje jako pračka na jejich peníze. V Karlových Varech a Praze je více než dost bytů a špinavých podniků, které by se daly ...Zobrazit celý příspěvek

   Myslím že tady mají více než dost nemovitostí a ČR funguje jako pračka na jejich peníze. V Karlových Varech a Praze je více než dost bytů a špinavých podniků, které by se daly odejmou. Možností je více než dost. Tohle by je i bolelo.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    19:14 22.02.2022

    Například zmrazit majetek a zrušit víza a povolení k pobytu.

    Například zmrazit majetek a zrušit víza a povolení k pobytu.

 • liberal shark
  11:37 22.02.2022

  Jen tak na okraj. Kvalitní armáda sama o sobě žádný mír a bezpečnost nezaručuje. Armáda je politický nástroj a záleží na vládě, zda a jakým způsobem ji použije. Viděli jsme to v ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen tak na okraj. Kvalitní armáda sama o sobě žádný mír a bezpečnost nezaručuje. Armáda je politický nástroj a záleží na vládě, zda a jakým způsobem ji použije. Viděli jsme to v roce 1938, 1968 a vidíme to i dnes.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   12:57 22.02.2022

   relativizovani nutnosti mit kvalitni armadu slouzi k cemu? Roky 38 ani 68 nejsou argumentem. V roce 38 bylo nezbytne respektovat mezinarodne rozhodnutou zmenu hranic a v roce 68 ...Zobrazit celý příspěvek

   relativizovani nutnosti mit kvalitni armadu slouzi k cemu? Roky 38 ani 68 nejsou argumentem. V roce 38 bylo nezbytne respektovat mezinarodne rozhodnutou zmenu hranic a v roce 68 na nas pres noc skocila pulka vojenske sily sveta, asi se nas bali.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    13:03 22.02.2022

    Kdo tady co relativizuje ? V roce 1938 i 1968 jsme měli kvalitní armádu, ale v obou případech se politické vedení státu rozhodlo ji nepoužít, takže mír i bezpečnost dostaly na ...Zobrazit celý příspěvek

    Kdo tady co relativizuje ? V roce 1938 i 1968 jsme měli kvalitní armádu, ale v obou případech se politické vedení státu rozhodlo ji nepoužít, takže mír i bezpečnost dostaly na frak. To je to celé. A včera nám Voloďa názorně předvedl praktické použití armády k dosažení jeho (osobních) politických cílů.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     13:55 22.02.2022

     to je nepochopeni situace po Mnichovu 38. CSR nemohla legalne branit zmene hranic, na ktere se shodla mezinarodni konference. Pres noc se ze Sudet stalo Nemecko a "obrana" by byla ...Zobrazit celý příspěvek

     to je nepochopeni situace po Mnichovu 38. CSR nemohla legalne branit zmene hranic, na ktere se shodla mezinarodni konference. Pres noc se ze Sudet stalo Nemecko a "obrana" by byla agresi ze strany CSR, kterou by svet neuznal.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      14:02 22.02.2022

      Opravdu považujete Mnichovskou smlouvu za legální akt ? Bez účasti vlády RČS na jednání a ratifikace Parlamentem ? Jinak postoj Společnosti národů byl takový, jak píšete, a slušné ...Zobrazit celý příspěvek

      Opravdu považujete Mnichovskou smlouvu za legální akt ? Bez účasti vlády RČS na jednání a ratifikace Parlamentem ? Jinak postoj Společnosti národů byl takový, jak píšete, a slušné státy se za něj dodnes stydí.
      Rok 1968 byl ale odlišný. Tam stála OSN na naší straně a rezignace na obranu bylo čistě naše selhání.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:15 22.02.2022

      Mnichovská dohoda byla legální akt. Takových bylo v té době více, některé hranice měnily, některé naopak konzervovaly. Že se nám nelíbí, to na věci nic nemění. Samotná dohoda byla ...Zobrazit celý příspěvek

      Mnichovská dohoda byla legální akt. Takových bylo v té době více, některé hranice měnily, některé naopak konzervovaly. Že se nám nelíbí, to na věci nic nemění.

      Samotná dohoda byla formálně arbitráží, což vycházelo ze smlouvy uzavřené mezi Německem a Československem v rámci Locarnských dohod.

      ČSR se jí mohla bránit, ale neudělala to. Vláda Mnichovskou dohodu přijala. Ve skutečnosti by ČSR v případě německého útoku za agresora považována nebyla. Ale Francie by patrně nehla prstem, aby nám pomohla.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      14:34 22.02.2022

      To je historické kdyby. .. také by nás mohli v tichosti podporovat, aby tu válku vyhrál za ně někdo jiný. To je prostě historie.

      To je historické kdyby. .. také by nás mohli v tichosti podporovat, aby tu válku vyhrál za ně někdo jiný. To je prostě historie.

     • Jura99
      15:22 22.02.2022

      GlobeElement: s první částí souhlasím, druhá není úplně přesná. Vláda ČSR mnichovskou dohodu nepřijala, protože jí byla pouze dána na vědomí a nikdo žádné přijetí/nepřijetí ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: s první částí souhlasím, druhá není úplně přesná. Vláda ČSR mnichovskou dohodu nepřijala, protože jí byla pouze dána na vědomí a nikdo žádné přijetí/nepřijetí nepožadoval. Dohoda vstoupila v platnost už podpisem IT/DE/FR/VB. Za čs. stranu se vyjádřil pouze ministr zahraničí Krofta, že se "podrobujeme rozhodnutí, k němuž došlo v Mnichově bez nás a proti nám".
      Vojenský odpor ČSR by byl vojenskou činností na území Německa, protože Sudety se staly Německem, alespoň tak o tom rozhodl tehdejší svět a ČSR se klidně mohla postavit třeba na hlavu, nic by na to nezměnila.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:10 23.02.2022

      Jura - naše vláda dohodu přijala: Dopoledne 30. září zasedala na Pražském hradě vláda za přítomnosti prezidenta Beneše a náčelníka generálního štábu Ludvíka Krejčího. Rozhodovali ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura - naše vláda dohodu přijala:

      Dopoledne 30. září zasedala na Pražském hradě vláda za přítomnosti prezidenta Beneše a náčelníka generálního štábu Ludvíka Krejčího. Rozhodovali se, zda přijmou verdikt, anebo povedou zemi do války. V případě, že by vláda a prezident odmítli přistoupit na mnichovskou dohodu, hrozila nejen válka s Německem, ale i s Polskem a případně i s Maďarskem. Zvítězil pragmatismus a ještě dopoledne vláda dohodu přijala.

      https://www.stoplusjednicka.cz...

      Pokud by to neudělala, pohraničí by nadále bylo územím ČSR.

      Když jsme u toho, mluvit o pohraničí je vlastně špatně. Sudety zasahovaly až k Mělníku, k Lánům, k Plzni a na Moravě k Hranicím na Moravě. To není žádné pohraničí, to je 100 km do vnitrozemí.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    09:43 23.02.2022

    Hezky jste změnil předmět tohoto vlákna. Klasický argumentační klam. Asi jsem se dotkl vašeho pětidemokratického idolu :-) ?

    Hezky jste změnil předmět tohoto vlákna. Klasický argumentační klam. Asi jsem se dotkl vašeho pětidemokratického idolu :-) ?

 • Vojna a mír
  06:56 22.02.2022

  Nemám nic proti premiérovi, o jeho úspěchu, či neúspěchu se ještě nemůžeme bavit. O čem ale už jo, je, že pokud se pohled na hospodaření státu bude dále rovnat “přehlížení širých ...Zobrazit celý příspěvek

  Nemám nic proti premiérovi, o jeho úspěchu, či neúspěchu se ještě nemůžeme bavit. O čem ale už jo, je, že pokud se pohled na hospodaření státu bude dále rovnat “přehlížení širých lánů” nebude zde žádný velký rozdíl oproti vládám minulým.
  Na jednotlivých ministerstvech a na MO taktéž je z 1,- investované 0,5 Kč “ukradené” v podobě nesmyslných marží. Někdy je to dokonce 0,75kč.
  Centrální nákupy jednotlivých resortů nejsou schopny dále zakázku sledovat a rozklíčovat skutečné (finální) dodavatele a zjistit tak, jestli vysoutěžili a obchodují službu nebo zařízení správně nebo je někde “háček”.
  Jsme na vojenském fóru, příklad MO.
  Vojenské zařízení…základna. Potřebuje například úklid vnitřních prostor jako každé jiné zařízení. Základnu 10 let uklízí firma paní Vomáčkové za 1,-/m2. MO se rozhodne 10 letý kontrakt přesoutěžit s tím že vybere kvalitního dodavatele, který nebude zajišťovat službu jen na jedné základně, ale na 10-ti. Nastaví kvalifikační předpoklady pro velké a kvalitní hráče na trhu. Vysoutěží dodavatele za 3,5kč/m2
  Zde končí práce úředníka!
  Nový dodavatel má uklízet 10 zařízení, náročné, tak zjistí kdo to dělal doposud. Na každém někdo a paní Vomáčková dostává návrh smlouvy, že bude pracovat dále a za 1,5 Kč/m2 (spíš za 1,-). Spokojená podepisuje a uklízí dále. Služba jede všichni spokojení jen náš stát VY i JÁ jsme přišli o 2,- , 2,5 …… A teď si vezměte jiné, daleko sofistikovanější služby a úkony, techniku. Strašně bych si přál, kvalitní silnice, F 35 v Čáslavi, na Doupově naše Leopardy nebo K2, Patrioty, nová BVP……
  Ono by na to bylo, né že né.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   07:47 22.02.2022

   a proc se do tendru neprihlasi taky Vomackova ?

   a proc se do tendru neprihlasi taky Vomackova ?

  • TF_HU
   08:15 22.02.2022

   Chápu princip...bohužel je tady spousta, ale...v těchto případech je třeba se bavit konkrétně. Tyto hypo debaty nikam nevedou. Například: Proč zrovna 3,5 Kč? Je navýšená cena ...Zobrazit celý příspěvek

   Chápu princip...bohužel je tady spousta, ale...v těchto případech je třeba se bavit konkrétně. Tyto hypo debaty nikam nevedou. Například: Proč zrovna 3,5 Kč? Je navýšená cena výsledkem rozsahu nově definovaných služeb? Třeba používáí strojů na mytí podlah?

   Jak říkám, chápu ten princip, kolikrát už NKÚ ukázalo, jak nemanažersky se rozhodovaly některé problémy. Ovšem, takto zjednodušovat to nelze.Skrýt celý příspěvek

  • Vojna a mír
   08:53 22.02.2022

   Juro. 1) paní Vomáčková nemusí vědět, že je nový tender. 2) kvalifikační předpoklady, které nesplní. TF HU: Zjednodušovat to lze. Je to totiž velice jednoduché. Nenavyšuje se ...Zobrazit celý příspěvek

   Juro.
   1) paní Vomáčková nemusí vědět, že je nový tender.
   2) kvalifikační předpoklady, které nesplní.

   TF HU:
   Zjednodušovat to lze. Je to totiž velice jednoduché. Nenavyšuje se nic. Například tu podlahu myjete stále stejně.

   Podal jsem jednoduchý příklad (podlahy) k pochopení, jak “ancábl” funguje. Chybí zpětná kontrola a rozlišovací schopnost počítat v nižších řádech než 100 mil.
   Toť celé.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    09:12 22.02.2022

    /Zjednodušovat to lze. Je to totiž velice jednoduché./ Obávám se že není. Ani u takhle malých zakázek natož u těch velkých, kde to funguje naprosto jinak. /Nenavyšuje se nic. ...Zobrazit celý příspěvek

    /Zjednodušovat to lze. Je to totiž velice jednoduché./
    Obávám se že není. Ani u takhle malých zakázek natož u těch velkých, kde to funguje naprosto jinak.
    /Nenavyšuje se nic. Například tu podlahu myjete stále stejně./
    Ovšem funguje pod firmou se kterou se nastavují pravidla pro například všechny objekty MO. Nemusí se řešit 50 nebo Vomáčkových a příslušný úředník se může věnovat produktivnější práci než než neustálím jednáním s uklízečkama. Také si může MO určit že chce produktivnější strojní úklid podlah což by samotná Vomáčková nebyla nikdy schopná splnit. Takže by se jí sice platila jen jedna koruna, ale práci by dělala dvakrát až třikrát tak dlouho....Skrýt celý příspěvek

    • Storm
     09:56 22.02.2022

     Scotty: Také si může MO určit že chce produktivnější strojní úklid podlah což by samotná Vomáčková nebyla nikdy schopná splnit. No pokud se bavíme jen a pouze konkrétně o paní ...Zobrazit celý příspěvek

     Scotty:
     Také si může MO určit že chce produktivnější strojní úklid podlah což by samotná Vomáčková nebyla nikdy schopná splnit.


     No pokud se bavíme jen a pouze konkrétně o paní Vomáčkové, tak jak přesně ministerstvo ušetří když bude 3x rychleji strojově umyta podlaha, vzhledem k tomu, že jak píše Vojna a MÍR cituji: "
     Potřebuje například úklid vnitřních prostor jako každé jiné zařízení. Základnu 10 let uklízí firma paní Vomáčkové za 1,-/m2. " ???Skrýt celý příspěvek

    • Vojna a mír
     12:03 22.02.2022

     Scotty Psal jsem, že Vomáčková má firmu, není to uklízečka jen je zaměstnává. Stroje na podlahy jsou dnes samozřejmostí, ale neuklidí vše. Psal jsem o úředníkovi z nákupu. Ten ...Zobrazit celý příspěvek

     Scotty
     Psal jsem, že Vomáčková má firmu, není to uklízečka jen je zaměstnává. Stroje na podlahy jsou dnes samozřejmostí, ale neuklidí
     vše.
     Psal jsem o úředníkovi z nákupu. Ten dostane standardy (popis činností, specifika) nastaví podle toho tendr a vysoutěží. Dál se nestará. Soutěží dál další tendry. Vysoutěženého dodavatele řeší MO. Místní správci na jednotlivých osádkách… toho, kdo činnost skutečně vykonává… ano tu Vomáčkovou a je to v podstatě ten samý člověk, co jí kontroloval dosud.
     A to je to na co narážím. Není mechanizmus, který by kontroloval, po určité době, jak zakázka dopadla.
     Jestli se náhodou nestalo, že MO podepsalo s “Honzou”, Honza nepřeprodal “Tondovi” a Tonda pak najal Vomáčkovou.
     Pokud toto nebude, budou peníze bez užitku mizet a to nejen na MO.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:33 22.02.2022

    Vojna a mír: nejsem moc zastáncem našeho typického "to si udělám sám za korunu". Peníze se musí točit, Vomáčková nechť dostane normální sazbu a za vydělané peníze ať dá ona zase ...Zobrazit celý příspěvek

    Vojna a mír: nejsem moc zastáncem našeho typického "to si udělám sám za korunu". Peníze se musí točit, Vomáčková nechť dostane normální sazbu a za vydělané peníze ať dá ona zase vydělat někomu dalšímu. Třeba si koupí úklidový stroj, auto atd. Obloukem se to vrátí zpátky do rozpočtu v podobě daní.Skrýt celý příspěvek

    • Vojna a mír
     21:23 22.02.2022

     Jura 99: vůbec jsi nepochopil o čem píši. Tvůj dotaz nedává smysl. Peníze ať se točí, ale proč způsobem, který popisuju, který jen mrhá prostředky, které by se dali efektivněji ...Zobrazit celý příspěvek

     Jura 99:
     vůbec jsi nepochopil o čem píši.
     Tvůj dotaz nedává smysl.
     Peníze ať se točí, ale proč způsobem, který popisuju, který jen mrhá prostředky, které by se dali efektivněji využít v tolika oblastech které třeba jen MO trápí?Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     08:01 23.02.2022

     Problémem není Vomáčková...problém je funkce a výkon "dobrého hospodáře". Kdy vy sice požadujete širší služby a jste si vědom vyšší ceny, ale vzhledem k tomu, že ignorujete své ...Zobrazit celý příspěvek

     Problémem není Vomáčková...problém je funkce a výkon "dobrého hospodáře". Kdy vy sice požadujete širší služby a jste si vědom vyšší ceny, ale vzhledem k tomu, že ignorujete své povinnosti, skončí taková věc tak, že jedinou změnou je navýšená cena...

     Na podobném principu si u nás jedna nejmenovaná stavitelská firma založila business...Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    07:54 23.02.2022

    Ano, princip jsem pochopil. Ne nadarmo některé kontroly NKÚ tyto negativní principy popisují. Jen říkám, že takové věci je třeba posuzovat konkrétně. Paušalizace ničemu ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, princip jsem pochopil. Ne nadarmo některé kontroly NKÚ tyto negativní principy popisují. Jen říkám, že takové věci je třeba posuzovat konkrétně. Paušalizace ničemu nepomůže.

    Osobně bych v těchto věcech zrušil centralizaci. Pokud má být statutár manažerem, měl by tyto věci řešit na své úrovni.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   09:32 22.02.2022

   Tak tohle se zrovna nestane, protože úklid zajišťuje každá organizační jednotka samostatně. Centrální nákupy se týkají investic, ne takových služeb.

   Tak tohle se zrovna nestane, protože úklid zajišťuje každá organizační jednotka samostatně. Centrální nákupy se týkají investic, ne takových služeb.

   • TF_HU
    08:01 23.02.2022

    To si nejsem úplně jist...

    To si nejsem úplně jist...

 • DrGr
  20:47 21.02.2022

  Já možná nepíšu líbivé věci politicky a ideologicky poplatné dnešním trendům ,ale nevím kde jeden dotyčný sebral mé proruské směřování. Asi při té dnešní liberální demokracii už ...Zobrazit celý příspěvek

  Já možná nepíšu líbivé věci politicky a ideologicky poplatné dnešním trendům ,ale nevím kde jeden dotyčný sebral mé proruské směřování. Asi při té dnešní liberální demokracii už zase platí to co za bolševika,že jiný názor = zrádce ,zaprodanec , agent cizí moci a kdo nejde s námi jde proti nám.
  No a pane padre ten jeden rozdíl mazi Sudetami a Donbasem je,že bývalé Sudety leží v Čechách a na Moravě a Donbas na Ukrajině. Stačí?
  No a Putin jak tak odhaduji se má rozhodně líp než Vy.Skrýt celý příspěvek

  • padre
   21:24 21.02.2022

   to pan DrGr .Nic proti tomu,ovšem i plk. Emanuel Moravec by se mohl po 2.světové válce vyjádřit v tom smyslu ,že nepsal ve čtyřicátých letech líbivé věci, politicky a ideologicky ...Zobrazit celý příspěvek

   to pan DrGr .Nic proti tomu,ovšem i plk. Emanuel Moravec by se mohl po 2.světové válce vyjádřit v tom smyslu ,že nepsal ve čtyřicátých letech líbivé věci, politicky a ideologicky poplatné nejnovějším trendům.Sudety leží v Čechách a na Moravě a Donbas na Ukrajině….a přitom postup při jejich odtržení je úplně stejný. A Putin se má asi opravdu lépe než já,ale upřímně řečeno ,ani mu to nezávidím.Skrýt celý příspěvek

   • DrGr
    22:23 21.02.2022

    Jé tak se omlouvám ,jak právě zjišťuji Donbas už je víc v Rusku a jak na Ukrajině. No a z toho,že nejevím to spávné uvědomělé nadšení při pohledu na naše politiky jak v ČR tak EU ...Zobrazit celý příspěvek

    Jé tak se omlouvám ,jak právě zjišťuji Donbas už je víc v Rusku a jak na Ukrajině. No a z toho,že nejevím to spávné uvědomělé nadšení při pohledu na naše politiky jak v ČR tak EU tak v Natu na to kašlete. Jeden skeptik na věci nic nemění. Se systémem ,který dokáže na ministerstvo obrany vygenerovat lidi jako Černochová ,nebo svého času Lejnová ,která zanechala v Bundesferu dlouhodobou nesmazatelnou stopu to určitě vyhrajem. Hezký zbytek večera.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel 1
     16:57 22.02.2022

     A myslíš, že systém, který vygeneroval sergeje šojgu, který si ze svého skromného ministerského platu "našetřil" na barák za půl miliardy, je lepší? Mimochodem, "vygenerování" ...Zobrazit celý příspěvek

     A myslíš, že systém, který vygeneroval sergeje šojgu, který si ze svého skromného ministerského platu "našetřil" na barák za půl miliardy, je lepší? Mimochodem, "vygenerování" Černochové je ve srovnání s frýdlantským trucujícím Metnarem fenomenální úspěch.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  20:16 21.02.2022

  Putin se chystá uznat nezávislost DLR a LDR, nebo jak se to jmenuje. Tak teď má soudruh Fiala možnost ukázat, co v něm vězí.

  Putin se chystá uznat nezávislost DLR a LDR, nebo jak se to jmenuje. Tak teď má soudruh Fiala možnost ukázat, co v něm vězí.

  • Scotty
   20:29 21.02.2022

   A vyhlásit Rusku válku. Tím zcela využijeme momentu překvapení.

   A vyhlásit Rusku válku. Tím zcela využijeme momentu překvapení.

   • Malarkey
    20:34 21.02.2022

    Začal bych vyhlášením války těm Rusům co jsou u nás. Teď jsem si ze zajímavosti četl komentáře na Novinkách. Tam jsou lidi co tomu fandí a ještě veřejně napíšou, že doufají jak se ...Zobrazit celý příspěvek

    Začal bych vyhlášením války těm Rusům co jsou u nás.
    Teď jsem si ze zajímavosti četl komentáře na Novinkách. Tam jsou lidi co tomu fandí a ještě veřejně napíšou, že doufají jak se ruská ve armáda vypořádá se zrádci na Ukrajině a potom i v ČR.
    Té 5. koloně by měl někdo utnout tipec. Tohle už je moc.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     20:36 21.02.2022

     Jo, na novinkách je to drsné :-). I když si myslím, že tam píše jen pár lidí pod různými jmény.

     Jo, na novinkách je to drsné :-). I když si myslím, že tam píše jen pár lidí pod různými jmény.

    • Upgrade
     21:56 21.02.2022

     V spolocnosti ctiacu si slobodu slova im musi utnout tipec spolocnost samotna, nie represivne organy. Otazka je, ako by to malo v praxi vyzerat.

     V spolocnosti ctiacu si slobodu slova im musi utnout tipec spolocnost samotna, nie represivne organy. Otazka je, ako by to malo v praxi vyzerat.

     • liberal shark
      22:09 21.02.2022

      Vidím jediný způsob - když vláda a veřejná správa bude se svými občany komunikovat jasně, seriózně a profesionálně. Zatím spíš blábolí nesmysly a oponentům nadává do všeho možného. Zobrazit celý příspěvek

      Vidím jediný způsob - když vláda a veřejná správa bude se svými občany komunikovat jasně, seriózně a profesionálně. Zatím spíš blábolí nesmysly a oponentům nadává do všeho možného.Skrýt celý příspěvek

    • rabo123
     00:32 22.02.2022

     Neviem, ale čo mám informácie od študentov / dcéra mi u Vás študovala chémiu a teraz ju aj aplikuje / , tak to čo študuje u Vás, nie sú "dietka Putonove" , ale práve naopak a to ...Zobrazit celý příspěvek

     Neviem, ale čo mám informácie od študentov / dcéra mi u Vás študovala chémiu a teraz ju aj aplikuje / , tak to čo študuje u Vás, nie sú "dietka Putonove" , ale práve naopak a to isté sú aj Karlove Vary. Vyhnať ich z Čiech do Ruska, by bolo presne to čo Rusko chce. Návrat všetkého naštudovaného a bohatého domov. Aj to môže byť to, čo Putin sekundárne , terciálne...sleduje.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:34 22.02.2022

      Ono je to složitější. Putinovy děti to možná nejsou, ale i tak je Rusko vždycky v právu, všichni mu ubližují, v roce 1968 nás osvobodilo a Ukrajina byla vždycky ruská.

      Ono je to složitější. Putinovy děti to možná nejsou, ale i tak je Rusko vždycky v právu, všichni mu ubližují, v roce 1968 nás osvobodilo a Ukrajina byla vždycky ruská.

     • liberal shark
      11:51 22.02.2022

      Majetek bych jim samozřejmě zmrazil u nás, třeba jako zálohu na odškodnění ukrajinských nároků. Pak ať se klidně vrátí na Matičku Rus.

      Majetek bych jim samozřejmě zmrazil u nás, třeba jako zálohu na odškodnění ukrajinských nároků. Pak ať se klidně vrátí na Matičku Rus.

    • TF_HU
     08:31 22.02.2022

     Liberalshark Vláda má komunikovat jasně, seriózně a profesionálně? :-) Hele...a jak si to představujete? Co dyž to vláda dělá, ale váš mozek to není schopen pobrat? Nechci se vás ...Zobrazit celý příspěvek

     Liberalshark

     Vláda má komunikovat jasně, seriózně a profesionálně? :-) Hele...a jak si to představujete? Co dyž to vláda dělá, ale váš mozek to není schopen pobrat? Nechci se vás dotknout, ale tady je třeba si uvědomit základní problém spojený s komunikací...

     Jako politik řešíte téma, které je svým rozsahem tak komplexní, že se jím zabývá několik resortů současně. Viz bezpečnost. Vysvětlit taková rozhodnutí jsou na přednášku v délce jednoho dne :-) Vaším úkolem je to sdělit národu tak, aby všichni pochopili základní myšlenku. Zkoušel jste tohle někdy?

     Takové sdělení se pak podobá marketingovm heslům, aby zasáhlo všechny a bylo srozumitelné. Jenže v takovém sdělení pak není prostor pro detaily, vysvětlení apod...proto tato sdělení lidé berou různě, rozumí jim různě...Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      09:06 22.02.2022

      Hoďte link na nějakou takovou komunikaci. Já to zkusím pochopit :-).

      Hoďte link na nějakou takovou komunikaci. Já to zkusím pochopit :-).

     • cejkis
      21:25 22.02.2022

      Od marketingového oddělení pana premiéra Fialy: Pokud jde o případnou schopnost nahradit dodávky plynu z Ruska něčím jiným, mluvíme o horizontu týdnů a měsíců. V tomto je důležité ...Zobrazit celý příspěvek

      Od marketingového oddělení pana premiéra Fialy:

      Pokud jde o případnou schopnost nahradit dodávky plynu z Ruska něčím jiným, mluvíme o horizontu týdnů a měsíců. V tomto je důležité to, co dělá naše vláda. Chceme co nejrychleji spustit tendr na dostavbu Dukovan a zkrátka si začít vytvářet podmínky, abychom do budoucna byli opravdu energeticky soběstačnější. A jádro, které tvoří 40 procent našeho energetického mixu, by mohlo být do budoucna ještě silnější.
      -----
      Ve skutečnosti nemá jeden blok v Dukovanech žádnou vazbu na náhradu plynu z Ruska :-)))) Prostě fialové kecy.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      08:04 23.02.2022

      liberalshark To jste mě nepochopil. Já tu neobhajuji stratcom pana Fialy, já vám jen vysvětluji, že komunikovat strategické rozhodnutí je náročné a komplexní. V populaci je více ...Zobrazit celý příspěvek

      liberalshark

      To jste mě nepochopil. Já tu neobhajuji stratcom pana Fialy, já vám jen vysvětluji, že komunikovat strategické rozhodnutí je náročné a komplexní. V populaci je více těch, kteří jsou někde v prúměru Gausovy křivky a ti tak komplexní informace nejsou schopni pobrat. Má to svá negativa a pozitiva.

      Příkladem je třeba směřování EU s Green Deal.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      20:29 23.02.2022

      to TF_HU Ano, komunikovat na úrovni je náročné a může se stát, že to část obecenstva nepochopí. Ale to přeci není důvod k tomu, aby se nekomunikovalo vůbec, nebo se do médií ...Zobrazit celý příspěvek

      to TF_HU
      Ano, komunikovat na úrovni je náročné a může se stát, že to část obecenstva nepochopí. Ale to přeci není důvod k tomu, aby se nekomunikovalo vůbec, nebo se do médií vypouštěly slaboduché bláboly, které nemají hlavu ani patu.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    20:35 21.02.2022

    Nic rozumnějšího by vás nenapadlo ? Vy budete stejný státník jako soudruh Fiala :-) .

    Nic rozumnějšího by vás nenapadlo ? Vy budete stejný státník jako soudruh Fiala :-) .

    • Scotty
     20:42 21.02.2022

     Nepochybuji o tom že svět s napětím čeká na reakci českého premiéra...

     Nepochybuji o tom že svět s napětím čeká na reakci českého premiéra...

     • liberal shark
      20:53 21.02.2022

      Nevím jak svět, ale mně jako občana ČR a daňového poplatníka by to docela zajímalo. Já toho ulizaného svazáka živím.

      Nevím jak svět, ale mně jako občana ČR a daňového poplatníka by to docela zajímalo. Já toho ulizaného svazáka živím.

     • Scotty
      20:59 21.02.2022

      Tak mu zavolej.

      Tak mu zavolej.

     • liberal shark
      21:32 21.02.2022

      To Scotty Koukám že svému idolu zas tak úplně nevěříš :-))). Skutečný politik a premiér by asi měl vystoupit a seznámit občany s tím, jak hodlá vláda reagovat na tuto vážnou ...Zobrazit celý příspěvek

      To Scotty
      Koukám že svému idolu zas tak úplně nevěříš :-))). Skutečný politik a premiér by asi měl vystoupit a seznámit občany s tím, jak hodlá vláda reagovat na tuto vážnou situaci, nebo ne ?Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      06:50 22.02.2022

      liberal shark A jakou reakci by jste si představoval? Která by vás uspokojila? Co třeba poslat vám domů mobilizační rozkaz a po základním výcviku vás odlifrovat na Ukrajinu? Tohle ...Zobrazit celý příspěvek

      liberal shark
      A jakou reakci by jste si představoval?
      Která by vás uspokojila?
      Co třeba poslat vám domů mobilizační rozkaz a po základním výcviku vás odlifrovat na Ukrajinu?
      Tohle by jste chtěl?
      Bylo by tohle to rozhodné jednání politika co má koule?Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      07:42 22.02.2022

      to Klimesov: https://cs.wikipedia.org/wiki/... Pokusím se snížit na vaši argumentační úroveň: Podle vás je nejlepší neudělat vůbec nic a nechat Putina, aby ...Zobrazit celý příspěvek

      to Klimesov:
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...

      Pokusím se snížit na vaši argumentační úroveň: Podle vás je nejlepší neudělat vůbec nic a nechat Putina, aby okupoval další a další území, dokud nedojde až na západ Irska. Platí vás Kreml ?Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      08:16 22.02.2022

      liberal shark A ono momentálně Rusko okupuje větší území Ukrajiny než jaké okupovalo cca 8 let. Na Dombase a Luhansku Ruští vojáci bojují už 8 let, akorát se jim říkalo ...Zobrazit celý příspěvek

      liberal shark
      A ono momentálně Rusko okupuje větší území Ukrajiny než jaké okupovalo cca 8 let. Na Dombase a Luhansku Ruští vojáci bojují už 8 let, akorát se jim říkalo "dovolenkáři" teď si konečně budou moct tito "dovolenkáři" připnout na rukáv ruskou vlajku a už si nebudou muset brát "dovolenou" pokud je velící pošle bojovat na Danbas nebo Luhansk.

      Takže snížit se na mou argumentační úroveň můžete, mně totiž nedělá problém odpovědět na otázky.
      Otázkou je jen jestli se i já nyní dočkám vaší odpovědi na mé otázky? Zatím se tak nestalo.
      Jaká by podle vás byla ta správná reakce?
      Ono mluvit v neurčitých rovinách a být nekonkrétní je velice jednoduché. A je zajímavé, že když pan Fiala o něčem mluví ve všeobecné rovině tak je za to kritizován :)Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      08:36 22.02.2022

      liberalshark Koukám, na položenou otázku neumíte odpovědět a napálíte ji jako argumentační klam? :-) Hele, česká vláda řekla jasně, jak tuto situaci bude řešit. Zatím nijak, ...Zobrazit celý příspěvek

      liberalshark

      Koukám, na položenou otázku neumíte odpovědět a napálíte ji jako argumentační klam? :-)

      Hele, česká vláda řekla jasně, jak tuto situaci bude řešit. Zatím nijak, připojí se ke krokům, které budou činit NATO a EU, tak jednotně dáme najevo nás postoj. Co se týče přímé komunikace s Ukrajinou, to bude munice, nemocnice či jiná forma pomoci. Stejně tak příjem uprchlíků a na mezinárodní půdě budeme společně se spojenci vytvářet tlak na ruský režim.

      Nehodnotím. Je to vzkaz vlády.

      Teď by mě zajímalo, stejně jako Scottyho, jaké opatření by uspokojilo tu vaši představu o akčním premiérovi co má koule? Dík.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      08:48 22.02.2022

      to TF_HU, Klimesov atd. Já nejsem placený daňovými poplatníky za práci premiéra ČR. Rozhodně není moje práce říkat Fialovi, jak ji má vykonávat. Ale mám svaté právo vědět, jak to ...Zobrazit celý příspěvek

      to TF_HU, Klimesov atd.
      Já nejsem placený daňovými poplatníky za práci premiéra ČR. Rozhodně není moje práce říkat Fialovi, jak ji má vykonávat. Ale mám svaté právo vědět, jak to dělá a proč. Zatím z něj nevypadlo nic lepšího než že počká na to, co řekne Brusel. Vůbec nic konkrétního.
      Vaše plky typu " a co má teda dělat" a "co by vás uspokojilo" jsou jen demagogie a argumentační klam. Co konkrétně navrhujete vy dva ?Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      09:12 22.02.2022

      liberal shark: To co předvádíš je ukázkový argumentační faul. Napíšeš že jsi zvědavý jak bude situaci na Ukrajině řešit Fiala, že má možnost se předvést. Tím ho postavíš do pozice, ...Zobrazit celý příspěvek

      liberal shark:
      To co předvádíš je ukázkový argumentační faul. Napíšeš že jsi zvědavý jak bude situaci na Ukrajině řešit Fiala, že má možnost se předvést. Tím ho postavíš do pozice, kterou kterou nemá ani Biden, natož některý z Evropských premiérů. No a na základě toho, pak budeš cokoli co udělá odmítat se slovy, že je to neschopný nýmand, když nedokáže udělat "něco pořádného". A samozřejmě co by mělo být to "něco pořádného" neřekneš, protože ty přece nejsi Fiala... Až do této debaty jsem tě považoval za vcelku seriozního člověka, ale tohle je fakt moc...Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      09:45 22.02.2022

      To Klimešov: Takže se vlastně nic nestalo, Rusové jsou tam, kde byli i předtím ? Tak jste to myslel? A kde tedy Fiala nějak komunikoval nějakou konkrétní reakci ? Můžete vložit ...Zobrazit celý příspěvek

      To Klimešov:
      Takže se vlastně nic nestalo, Rusové jsou tam, kde byli i předtím ? Tak jste to myslel?
      A kde tedy Fiala nějak komunikoval nějakou konkrétní reakci ? Můžete vložit link ?Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      08:47 23.02.2022

      liberalshark hele, jste se naučil něco o argumentačních klamech a teď to metet všude kde se vám to líbí, co? Když se ptám na váš názor, je to normální věc v diskuzi, není to ...Zobrazit celý příspěvek

      liberalshark

      hele, jste se naučil něco o argumentačních klamech a teď to metet všude kde se vám to líbí, co?

      Když se ptám na váš názor, je to normální věc v diskuzi, není to žádným argumentačním klamem.

      Tak už jsem vám napsal co vláda teď dělá. Nechápu, proč tuto otázku na mou osobu opakujete znovu.

      Když se vrátím k tomu co tu předvádíte...pan premiér vám již řekl co bude dělat, vy to víte. proto jste si vytvořil nesouhasný a odmítavý postoj, názor, který tu urputně prezentujete. To my už víme a můžeme si to tu přečíst. Nás zajímá, a na to se ptáme, co by bylo tím rozhodnutím, postojem vlády, činem (jedno jak to nazvete), se kterým byste souhlasil. Co byste považoval za lepší? Nějaký názor snad máte, ne? Když vám nestačí společný postup v rámci EU či NATO.

      Umíte odpovědět na dotazy, nebo tu zase budeme číst o argumentačních faulech?Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      20:32 23.02.2022

      To TF-HU
      Argumentačním klamem je odpovědět na moji otázku: "A co na to Fiala" demagogickou protiotázkou "a co by sis jako představoval" ?

      To TF-HU
      Argumentačním klamem je odpovědět na moji otázku: "A co na to Fiala" demagogickou protiotázkou "a co by sis jako představoval" ?

     • Torong
      09:06 24.02.2022

      "Argumentačním klamem je odpovědět na moji otázku: "A co na to Fiala" demagogickou protiotázkou "a co by sis jako představoval" ?" Mýlíš se. To je reakce na tvůj argumentační faul. Zobrazit celý příspěvek

      "Argumentačním klamem je odpovědět na moji otázku: "A co na to Fiala" demagogickou protiotázkou "a co by sis jako představoval" ?"
      Mýlíš se. To je reakce na tvůj argumentační faul.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   09:28 22.02.2022

   To Torong:
   Už zase lžete, vkladate mi do úst něco co jsem neřekl, a ještě k tomu osobní útoky ? S takovým člověkem se nadále nehodlám bavit.

   To Torong:
   Už zase lžete, vkladate mi do úst něco co jsem neřekl, a ještě k tomu osobní útoky ? S takovým člověkem se nadále nehodlám bavit.

   • Torong
    15:21 22.02.2022

    Ukaž mi, kde přesně jsem lhal, a kde přesně je ten osobní útok na tebe. Ty jsi jich na Fialu udělal několik. To, že popíšu způsob tvého argumentačního faulu opravdu není lež ani ...Zobrazit celý příspěvek

    Ukaž mi, kde přesně jsem lhal, a kde přesně je ten osobní útok na tebe. Ty jsi jich na Fialu udělal několik. To, že popíšu způsob tvého argumentačního faulu opravdu není lež ani osobní útok.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  19:34 21.02.2022

  Vláda by měla mít větší koule zapracovat na rozpočtu armády! Dostat se s 2% HDP z rozpočtu na armádu až na konec volebního období je alibismus. Absolutně to neodráží zhoršující se ...Zobrazit celý příspěvek

  Vláda by měla mít větší koule zapracovat na rozpočtu armády! Dostat se s 2% HDP z rozpočtu na armádu až na konec volebního období je alibismus. Absolutně to neodráží zhoršující se bezpečnostní situaci.Skrýt celý příspěvek

  • The88
   21:45 21.02.2022

   Ono je ale treba brat v potaz i situaci ekonomickou (dluhy a deficit jaxsviñ) a politickou (na socialni stat a statni aparat se sahat nebude) situaci. Ja nejsem zadnej fanda ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono je ale treba brat v potaz i situaci ekonomickou (dluhy a deficit jaxsviñ) a politickou (na socialni stat a statni aparat se sahat nebude) situaci. Ja nejsem zadnej fanda nekdejsi "demokraticke opozice", ale zase chapu, ze ty mantinely, ve kterych Fiala musi manevrovat, jsou docela uzce nastavene.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    22:21 21.02.2022

    Každý zákon se dá změnit. Včetně mandatorních výdajů a úředních agend. Ale chce to státníka místo levicového profesůrka.

    Každý zákon se dá změnit. Včetně mandatorních výdajů a úředních agend. Ale chce to státníka místo levicového profesůrka.

    • rabo123
     00:41 22.02.2022

     No to štátnictvo skončilo. Už to bude len horšie a horšie a potom možno lepšie, len je otázne či pre nás. Pán liberál shark, spravte si zoznam krajín, kde je to podobné USA agende ...Zobrazit celý příspěvek

     No to štátnictvo skončilo. Už to bude len horšie a horšie a potom možno lepšie, len je otázne či pre nás. Pán liberál shark, spravte si zoznam krajín, kde je to podobné USA agende v 70/80 rokoch ? Nejdem písať kde , ale je jasné , že vieme kde a bohužiaľ nie je to nikto zo "západného sveta" .Skrýt celý příspěvek

 • DrGr
  17:34 21.02.2022

  To je aspoň článek o panu premiérovi ,jedno oko nezůstalo suché. Další bojovník proti totalitě co za totality vystudoval jednu z ideologicky nejdůslednějších vejšek ,kam se dostali ...Zobrazit celý příspěvek

  To je aspoň článek o panu premiérovi ,jedno oko nezůstalo suché. Další bojovník proti totalitě co za totality vystudoval jednu z ideologicky nejdůslednějších vejšek ,kam se dostali až na malé vyjímky děcka jen těch spolehlivých a loajálních. Ale ten boj proti dezinformacím schvaluji. Např za tu neuvěřitelně ostudnou blamáž v Afganistánu ,kdy nás léta ubezpečovali jak tam za stovky miliard dolarů vybudovali životaschopný projekt a bojeschopnou armádu by někdo měl nést zodpovědnost. A jak to dopadlo jsme viděli. Až se mě zdá ,že ta krize na Ukrajině jim přišla jako nazavolanou. No a to,že za komančů v armádě s panem premiérem vymetali kdeco není učitě důsledkem jeho politického profilu ,ale proto že jeho kvalifikací a schopnostma tam byl kničemu.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   18:43 21.02.2022

   A zase další fungl nový profil, který nám tady bude sdělovat jak je každý kdo nesouzní s proruským směřováním země naprostý idiot. Ale jsem velmi rád za tvůj příspěvek, protože ...Zobrazit celý příspěvek

   A zase další fungl nový profil, který nám tady bude sdělovat jak je každý kdo nesouzní s proruským směřováním země naprostý idiot. Ale jsem velmi rád za tvůj příspěvek, protože pokud prorusáci takto kvičí, pak to evidentně dělá Fiala dobře.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    18:46 21.02.2022

    Vzhledem k faktu, že tuto vládní koalici zvolila menšina, tak těchto názorů bude více.

    Vzhledem k faktu, že tuto vládní koalici zvolila menšina, tak těchto názorů bude více.

    • Malarkey
     19:20 21.02.2022

     V podstatě každá vláda je zvolená menšinou. To by jsi musel mít pouze dva volební lístky, aby se tu dalo mluvit o vládě s podporou většiny voličů.

     V podstatě každá vláda je zvolená menšinou. To by jsi musel mít pouze dva volební lístky, aby se tu dalo mluvit o vládě s podporou většiny voličů.

    • Torong
     09:14 22.02.2022

     Menšina? Skutečně? To by pak asi těžko měla ústavní většinu, že?

     Menšina? Skutečně? To by pak asi těžko měla ústavní většinu, že?

   • liberal shark
    20:17 21.02.2022

    Troll detected ...

    Troll detected ...

  • padre
   19:47 21.02.2022

   Zdravstvuj DrGr …. když jsi tak chytrej ,tak mi vyjmenuj jediný rozdíl mezi Donbasem,Luhanskem a Sudetami? Apropó,jak se má ten novej führer Putler?

   Zdravstvuj DrGr …. když jsi tak chytrej ,tak mi vyjmenuj jediný rozdíl mezi Donbasem,Luhanskem a Sudetami? Apropó,jak se má ten novej führer Putler?

  • Pavel 1
   09:08 22.02.2022

   A to sis vycucal z kterýho prstu, ty důsledný ideologu? Pro info, Fiala jako student na MU tehdejší Univerzitě J. E. Purkyně vydával samizdatový časopis.

   A to sis vycucal z kterýho prstu, ty důsledný ideologu? Pro info, Fiala jako student na MU tehdejší Univerzitě J. E. Purkyně vydával samizdatový časopis.

   • liberal shark
    11:41 22.02.2022

    A ten samizdat má něco dokazovat ? Klidně to mohla být provokační akce StB. Takových tu tenkrát bylo.

    A ten samizdat má něco dokazovat ? Klidně to mohla být provokační akce StB. Takových tu tenkrát bylo.

    • Torong
     12:58 22.02.2022

     Ten Fiala ti opravdu musel udělat něco strašného. Ta nenávist k němu z tebe přímo stříká...

     Ten Fiala ti opravdu musel udělat něco strašného. Ta nenávist k němu z tebe přímo stříká...

    • Pavel 1
     12:59 22.02.2022

     Jinými slovy, kdyby byly v řiti ryby, nebylo by třeba rybníků. Nebo také, co ti brání prolustrovat si Fialu ve svazcích stb.

     Jinými slovy, kdyby byly v řiti ryby, nebylo by třeba rybníků. Nebo také, co ti brání prolustrovat si Fialu ve svazcích stb.

     • liberal shark
      13:15 22.02.2022

      Myslíš ty skvěle vedené a 100 procentně kompletní svazky, kde jsou uvedeni úplně všichni agenti a spolupracovníci StB ? :-)) V prosinci 1989 jsem je viděl v Dejvicích pálit. Jen ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslíš ty skvěle vedené a 100 procentně kompletní svazky, kde jsou uvedeni úplně všichni agenti a spolupracovníci StB ? :-)) V prosinci 1989 jsem je viděl v Dejvicích pálit. Jen tak naokraj, má Fiala lustrační osvědčení a prověrku NBÚ ? Na jaký stupeň ?Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      14:29 22.02.2022

      Tak on už by mohl být i agent STB? No co z tebe ještě vyleze? Ale jen dávej, dávej... Aspoň se člověk pobaví...

      Tak on už by mohl být i agent STB? No co z tebe ještě vyleze? Ale jen dávej, dávej... Aspoň se člověk pobaví...

     • Pavel 1
      17:01 22.02.2022

      Hledej šmudlo, pravda je tam venku ... třeba v Cibulkových seznamech.

      Hledej šmudlo, pravda je tam venku ... třeba v Cibulkových seznamech.

    • Scotty
     17:17 22.02.2022

     Jeho otec který odešel ze strany po potlačení maďarského povstání a od té doby pracoval jako dělník ho k STB jistě doporučil...

     Jeho otec který odešel ze strany po potlačení maďarského povstání a od té doby pracoval jako dělník ho k STB jistě doporučil...

 • Scotty
  14:36 21.02.2022

  Fascinuje mě jak naprosto všichni vědí jaká bude tahle vláda katastrofa pro 3 měsících vládnutí. Jako vážně? Reálně je na nějaké hodnocení čas alespoň dva roky. Zatím můžeme říct ...Zobrazit celý příspěvek

  Fascinuje mě jak naprosto všichni vědí jaká bude tahle vláda katastrofa pro 3 měsících vládnutí. Jako vážně?
  Reálně je na nějaké hodnocení čas alespoň dva roky. Zatím můžeme říct že vládní programové prohlášení je pro armádu velice příznivé. Pokud se povede naplnit bude to znamenat výrazné zlepšení stávající situace.
  Ostatně první výraznější krok vlády, tedy schválení usnesení zajišťující financování nákupu BVP, je krok správným směrem.
  Také je pozitivní že ne MO nezačala žádná moc dlouhých nožů a přezkoumávání a rušení už uzavřených akvizic. Ač na jednu takovou akvizici dostala Černochová od jednoho aktivistického novináře řádně nabito, tak do toho nešla. Čemuž tleskám. Myslím že když na obranu nastupovala Šlechtová bylo to mnohem nepřátelštější převzetí.

  Navíc si uvědomte jaké byla vládní alternativa. Koalice ANO+KSČM+SPD. To že se to nestalo je malý zázrak a už za to musíme být vděční. Jistě vám nemusím vysvětlovat jak by podpora modernizace armády za takové vlády vypadala...Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   14:50 21.02.2022

   vládu podporuji, ale čekám činy, nechci slyšet, že něco nejde a že to vyřešíme za rok. Myslím to v dobrém a mám i pochopení pro byrokratické překážky. Chci ale objednávky zbraní a ...Zobrazit celý příspěvek

   vládu podporuji, ale čekám činy, nechci slyšet, že něco nejde a že to vyřešíme za rok. Myslím to v dobrém a mám i pochopení pro byrokratické překážky. Chci ale objednávky zbraní a munice, když neumím objednat jedno, chci aby se objednalo druhé. Nic se nepokazí objednávkami munice, dají se objednat ruční zbraně, klidně 100ks Pandurů ve verzi KBVP, jen tak od stolu a nic se nepokazí (konec konců původní objednávka před 15lety měla znít na více než 200ks).
   Ta sporná zakázka byly ty kulomety ? Ok, taky bych to nechal plavat, sice i mě přijde milion za kulomet s optikou, termovizí atp. hodně, ale ať už jsou ty kulomety tady.Skrýt celý příspěvek

   • MeV6
    15:08 21.02.2022

    Taky by se mj líbilo trochu víc akce a ráznosti, ale: a) jsou na to volné peníze? To mi bohužel nepřijde a prosazování takových nákupů v době seškrtávání obřího schodku by bylo ...Zobrazit celý příspěvek

    Taky by se mj líbilo trochu víc akce a ráznosti, ale:
    a) jsou na to volné peníze? To mi bohužel nepřijde a prosazování takových nákupů v době seškrtávání obřího schodku by bylo dost náročné. Už vidím ty titulky a ten křik. Ať už za vyhazování peněz, nebo za válečné štvaní.
    b) Jsou na takové nákupy připravené smlouvy, aspoň rámcové? Říkáte to sám, byrokratické překážky. Pokud takový nákup nebudete mít dobře papírově pokrytý, tak si na vás smlsne buď neúspěšný kandidát, nebo státní zástupce.
    Raději pomaleji, ale pořádně.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     15:15 21.02.2022

     schodek rozpočtu je ve světle rusáka v Užhorodě něco naprosto nepodstatného. Ruská ideologie nám rozvrátila stát na 40let, dosud jsme se nevzpamatovali, jak zasvinili naši zemi, ...Zobrazit celý příspěvek

     schodek rozpočtu je ve světle rusáka v Užhorodě něco naprosto nepodstatného. Ruská ideologie nám rozvrátila stát na 40let, dosud jsme se nevzpamatovali, jak zasvinili naši zemi, vyhnali schopné lidi a ty zbylé okradli o majetek a o budoucnost. Pokud sledujete Putinův "Mein kampf", tak on to hodlá obnovit.Skrýt celý příspěvek

     • MeV6
      16:02 21.02.2022

      Já vím. Ale přesto platí to, co jsem odepsal sharkovi níže.

      Já vím. Ale přesto platí to, co jsem odepsal sharkovi níže.

    • liberal shark
     15:40 21.02.2022

     Vzhledem k tomu, jak naše vlády vyhazují peníze za spousty nesmyslů, by se peníze na budování funkční armády daly považovat za dobře investované.

     Vzhledem k tomu, jak naše vlády vyhazují peníze za spousty nesmyslů, by se peníze na budování funkční armády daly považovat za dobře investované.

     • MeV6
      16:01 21.02.2022

      liberal shark S tím i souhlasím. Jen nejsem příznivcem panických nákupů za jakoukoli cenu, hlavně rychle něco. Když už v tomhle státě platím daně, které jdou i na armádu, tak ať ...Zobrazit celý příspěvek

      liberal shark
      S tím i souhlasím. Jen nejsem příznivcem panických nákupů za jakoukoli cenu, hlavně rychle něco.
      Když už v tomhle státě platím daně, které jdou i na armádu, tak ať jsou použity co nejvíc s rozmyslem a účelně.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    15:14 21.02.2022

    Jak jsem psal níž první předpoklad je uzavřít smlouvy. Také sekce vyzbrojování MO má nějakou kapacitu. První reálné výsledky práce téhle vlády uvidíme nejdřív příští rok. Také je ...Zobrazit celý příspěvek

    Jak jsem psal níž první předpoklad je uzavřít smlouvy. Také sekce vyzbrojování MO má nějakou kapacitu. První reálné výsledky práce téhle vlády uvidíme nejdřív příští rok. Také je tu KVAČR která dávala nějaké termíny nákupů výzbroje. NA což byl napočítán i růst rozpočtu obrany. Ten se teď bude v podstatě nuceně aktualizovat.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     15:40 21.02.2022

     první předpoklad je vůbec chtít smlouvy uzavřít, pochybuji, že někoho vůbec napadne uzavřít už nyní smlouvy třeba na munici 155mm nebo na munici pro H1.

     první předpoklad je vůbec chtít smlouvy uzavřít, pochybuji, že někoho vůbec napadne uzavřít už nyní smlouvy třeba na munici 155mm nebo na munici pro H1.

     • Scotty
      17:09 21.02.2022

      Smlouva na munici se vyjednává už od loňska. Je tedy dost pravděpodobné že se uzavře letos. Řekl bych že s es leteckou municí čeká až na rozhodnouti o nadzvucích. Pokud by se ...Zobrazit celý příspěvek

      Smlouva na munici se vyjednává už od loňska. Je tedy dost pravděpodobné že se uzavře letos.
      Řekl bych že s es leteckou municí čeká až na rozhodnouti o nadzvucích. Pokud by se kupovalo z Ameriky je lepší poptat všechno v jednom balíku.Skrýt celý příspěvek

   • juhelak
    18:52 21.02.2022

    Asi tak..pokud nejde jedna velka akvizice dotahnout..daji se dotáhnout nejake mensi..neni to moc ucelne jet na střelby s rpg 7 a cvicnou svetelnou munici kdy zasvítí ani ne ...Zobrazit celý příspěvek

    Asi tak..pokud nejde jedna velka akvizice dotahnout..daji se dotáhnout nejake mensi..neni to moc ucelne jet na střelby s rpg 7 a cvicnou svetelnou munici kdy zasvítí ani ne třetina..Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     00:08 22.02.2022

     Vysoutěžit, zasmluvnit a odebrat je akce která se za pár měsíců nedá zvládnout. První výsledky téhle vlády uvidíme za rok až dva. Tak to prostě je.

     Vysoutěžit, zasmluvnit a odebrat je akce která se za pár měsíců nedá zvládnout. První výsledky téhle vlády uvidíme za rok až dva. Tak to prostě je.

   • Takeda
    06:14 22.02.2022

    Legislativní proces máte u nás na rok, když jde všechno svižně. Tak to v demokracii chodí. Takže se teprv uvidí, co zvládnou protlačit.

    Legislativní proces máte u nás na rok, když jde všechno svižně. Tak to v demokracii chodí. Takže se teprv uvidí, co zvládnou protlačit.

  • kol274
   15:37 21.02.2022

   Jasně, zatím bylo málo času na to se rozkoukat, ale přijde mi, že paní ministryně Černochová spíše řeší PR, vydává desatero a fotí se s vojáky u rozpadající se techniky. Zatím jde ...Zobrazit celý příspěvek

   Jasně, zatím bylo málo času na to se rozkoukat, ale přijde mi, že paní ministryně Černochová spíše řeší PR, vydává desatero a fotí se s vojáky u rozpadající se techniky. Zatím jde tedy spíše cestou paní Schillerové.. Také neustále s hrůzou zmiňuje kauzu Parkanová a že by tak nerada dopadla.. tak měla jít jinam, když se bojí. Odklad BVP min o rok je alibismus. Čekal bych také více konkrétní představy na zapojení českého obranného průmyslu na modernizaci AČR a podporu výzkumu. Taková inspirace, jak se to má dělat by se dala najít třeba v Izraeli..Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    15:46 21.02.2022

    Metnar taky objížděl posádky. To snad dělá každý ministr obrany a není to nic nenormálního. To že uvedla svojí představu o fungování obrany také není nic zvláštního. Vy by jste ...Zobrazit celý příspěvek

    Metnar taky objížděl posádky. To snad dělá každý ministr obrany a není to nic nenormálního.
    To že uvedla svojí představu o fungování obrany také není nic zvláštního.
    Vy by jste chtěl chodit roky k soudům aby se nakonec přišlo na to že se nic nestalo? To by nechtěl nikdo. Proto je optimální zvažovat své kroky žvást když kde o největší zakázku MO.

    /Odklad BVP min o rok je alibismus./
    Co je na tom za alibismus. Vy víte v jakém stavu ta zakázka je?

    Podpora českého průmyslu je na slušné úrovni.Skrýt celý příspěvek

    • kol274
     16:27 21.02.2022

     Že navštíví posádku je naprosto v pořádku, ale těch rozhovorů s novináři, diskuzní pořady v Českém rozhlasu.. Pokud je český obranný průmysl v kondici, proč všechno nakupujeme v ...Zobrazit celý příspěvek

     Že navštíví posádku je naprosto v pořádku, ale těch rozhovorů s novináři, diskuzní pořady v Českém rozhlasu.. Pokud je český obranný průmysl v kondici, proč všechno nakupujeme v zahraničí a hodnota exportu od roku 2016 klesá?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:47 21.02.2022

      Je naprosto přirozené že je o nové ministry zájem v médiích. To že do teď byl ministr jasný introvert, který měl na veřejnosti problém pronést holou větu, to možná staví do většího ...Zobrazit celý příspěvek

      Je naprosto přirozené že je o nové ministry zájem v médiích. To že do teď byl ministr jasný introvert, který měl na veřejnosti problém pronést holou větu, to možná staví do většího kontrastu. Ovšem i komunikace k veřejnosti je standardní politická práce. Neřekl bych že to Černochová dělá nějak přehnaně.
      V zahraničí se kupuje to co má smyl koupit v zahraničí. Na většině má stejně podíl český průmysl.
      Zbrojní export není problém ministerstva obrany. Asi klesá zájem o nově natřenou sovětskou techniku což je hlavní exportní artikl.Skrýt celý příspěvek

  • Pavel 1
   22:05 21.02.2022

   Každopádně platí, že horší než to co tady bylo těch 7 minulých let, současná vláda být nemůže. Na rovinu i stádo opic by bylo lepší než bureš a jeho podržtašky.

   Každopádně platí, že horší než to co tady bylo těch 7 minulých let, současná vláda být nemůže. Na rovinu i stádo opic by bylo lepší než bureš a jeho podržtašky.

 • IS-3
  14:35 21.02.2022

  Neříkám, že by nám mělo jít za příklad zrovna Maďarsko, ale odpověď na pátou otázku poměrně zklamání. Bohužel to ve mne nevzbuzuje pocit toho, že se tendry nebudou táhnout a místo ...Zobrazit celý příspěvek

  Neříkám, že by nám mělo jít za příklad zrovna Maďarsko, ale odpověď na pátou otázku poměrně zklamání. Bohužel to ve mne nevzbuzuje pocit toho, že se tendry nebudou táhnout a místo nesmyslných výběrových řízení se sáhne k obchodu vláda-vláda. V současné době velká chyba a jen se modlím, abychom toho později nelitovali.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:42 21.02.2022

   Nejsme samoděržaví jako Maďarsko. Fiala nákupy armádní techniky dojednávat nebude a není to ani jeho úkol....

   Nejsme samoděržaví jako Maďarsko. Fiala nákupy armádní techniky dojednávat nebude a není to ani jeho úkol....

   • IS-3
    14:52 21.02.2022

    Proto píšu, že Maďarsko bych si za příklad úplně nebral, Orbán je normální diktátor kupující si odpustky skrze armádní nákupy. To, aby Fiala osobně dojednával armádě techniku ...Zobrazit celý příspěvek

    Proto píšu, že Maďarsko bych si za příklad úplně nebral, Orbán je normální diktátor kupující si odpustky skrze armádní nákupy.
    To, aby Fiala osobně dojednával armádě techniku samozřejmě taky nevyžaduji, nicméně v době, kdy není na co čekat, by G2G místo výběrových řízení jistě obhájil, byť ne třeba před šaškama z SPD. Odsun tendru na BVP o další rok je prostě úlet a luxus, který si nemůžeme dovolit. Opravdu ho bylo potřeba odsouvat proto, že nebyl připravenen předchozí vládou, nebo spíše proto, že bylo potřeba škrtat a první splátka zkrátka nepřežila ten otažený opasek?Skrýt celý příspěvek

    • Mortles
     05:51 22.02.2022

     Tendr zrušil při své diverzní akci už Babiš. Taky z toho nejsem nadšený, ale opravdu nová vláda tam z hovna bič neuplete. I když z ODS jako strany nadšený nejsem, Černochová má ...Zobrazit celý příspěvek

     Tendr zrušil při své diverzní akci už Babiš. Taky z toho nejsem nadšený, ale opravdu nová vláda tam z hovna bič neuplete. I když z ODS jako strany nadšený nejsem, Černochová má aspoň zelený mozek tak snad to k něčemu bude...Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    14:54 21.02.2022

    jsme v akutním ohrožení, premiér řídí vládu, má se ptát ministryně obrany, jakou má strategii, co a kdy se koupí. Kdy se přezbrojí těžká brigáda, kdy se doplní 4brn o minomety atp. ...Zobrazit celý příspěvek

    jsme v akutním ohrožení, premiér řídí vládu, má se ptát ministryně obrany, jakou má strategii, co a kdy se koupí. Kdy se přezbrojí těžká brigáda, kdy se doplní 4brn o minomety atp. Pokud přijde špatná odpověď, tak vyměnit (nic proti paní Černochové, podporuji a věřím jí). Takže premiér sice přímo nedojednává, ale zodpovídá za své ministry.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:18 21.02.2022

     Tahle váda není diktátorská ani není vyhlášen válečný stav. Takže se musí řádit platnými zákony. Podle všeho BVP jsou trochu ve slepé uličce a je potřeba zvážit všechny alternativy ...Zobrazit celý příspěvek

     Tahle váda není diktátorská ani není vyhlášen válečný stav. Takže se musí řádit platnými zákony. Podle všeho BVP jsou trochu ve slepé uličce a je potřeba zvážit všechny alternativy postupu.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      15:42 21.02.2022

      Jen počkejte, až vám přijde SMS z ministerstva. Tedy pokud ji vůbec dostanete a nepřijde rovnou pokuta za 800 000.

      Jen počkejte, až vám přijde SMS z ministerstva. Tedy pokud ji vůbec dostanete a nepřijde rovnou pokuta za 800 000.

     • Jura99
      15:42 21.02.2022

      až bude vyhlášen válečný stav, bude už pozdě. Pokud chybí zákon, nechť sestaví zákon na ochranu republiky a zjednoduší vyzbrojování.

      až bude vyhlášen válečný stav, bude už pozdě. Pokud chybí zákon, nechť sestaví zákon na ochranu republiky a zjednoduší vyzbrojování.

     • Mortles
      08:18 22.02.2022

      Ad Jura: chci vidět, jak to nebude Okamura ihned torpédovat, i kdyby to bylo na pořadu dne, jako že není (ale kdo ví co bude za čtrnáct dní a co budou dělat pánové ze Chcípl PES, ...Zobrazit celý příspěvek

      Ad Jura: chci vidět, jak to nebude Okamura ihned torpédovat, i kdyby to bylo na pořadu dne, jako že není (ale kdo ví co bude za čtrnáct dní a co budou dělat pánové ze Chcípl PES, kteří mají majetky v Petrohradě...)Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:12 22.02.2022

      Mortles: Okamura ať si vezme chcíplého psa a posunou se někam na okraj, kam se svými procenty voličů patří. Nemají žádnou sílu hlasů, pouze mohou obtěžovat a obstruovat. Tipuji, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Mortles: Okamura ať si vezme chcíplého psa a posunou se někam na okraj, kam se svými procenty voličů patří. Nemají žádnou sílu hlasů, pouze mohou obtěžovat a obstruovat. Tipuji, že jsou placeni Moskvou, pro Moskvu to musí být výhodné, v každé zemi poslat pár milionů podobným škodičům, žlutým vestám, chcíplým psům.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      10:33 22.02.2022

      to Jura99
      Vzpamatujte se, začínáte být od Putina k nerozeznání.

      to Jura99
      Vzpamatujte se, začínáte být od Putina k nerozeznání.

   • liberal shark
    07:44 22.02.2022

    Maďarsko je samoděržaví ? A můžete to nějak dokázat ?

    Maďarsko je samoděržaví ? A můžete to nějak dokázat ?

    • Mortles
     08:16 22.02.2022

     Odposlouchávají tam například mobily opozičním novinářům, to je myslím nepřijatelná situace. Můžu najít další příklady, věcí, které jsou jasně nepřijatelné, jestli chcete.

     Odposlouchávají tam například mobily opozičním novinářům, to je myslím nepřijatelná situace. Můžu najít další příklady, věcí, které jsou jasně nepřijatelné, jestli chcete.

     • liberal shark
      08:50 22.02.2022

      To se bohužel děje i v lepších rodinách. Například u nás byla odposlouchávána komunikace mezi obviněným a jeho advokátem. Nicméně to asi nebude důkaz "samoděržaví".

      To se bohužel děje i v lepších rodinách. Například u nás byla odposlouchávána komunikace mezi obviněným a jeho advokátem. Nicméně to asi nebude důkaz "samoděržaví".

    • Scotty
     09:15 22.02.2022

     Svobodná soutěž politických stran je tam velmi narušená. Premiér a jeho suita rozhodují prakticky o všem... Hergot takhle to zní skoro jako Rusko...

     Svobodná soutěž politických stran je tam velmi narušená. Premiér a jeho suita rozhodují prakticky o všem... Hergot takhle to zní skoro jako Rusko...

     • liberal shark
      10:05 22.02.2022

      To je možné, nicméně je to o tolik horší než u nás, v USA nebo v západní Evropě, aby to opravňovalo takovou ostrakizaci ? Mají opoziční strany jinde v EU rovné podmínky ohledně ...Zobrazit celý příspěvek

      To je možné, nicméně je to o tolik horší než u nás, v USA nebo v západní Evropě, aby to opravňovalo takovou ostrakizaci ? Mají opoziční strany jinde v EU rovné podmínky ohledně financování nebo přístupu do médií ? Jsou na seznamech ministerstva vnitra jako extrémisté a nepřátelští agenti ? Provádějí tamní vlády nátlak na sociální sítě, aby jim blokovaly účty a rušily peněžní sbírky ? Chtělo by to nějaké seriózní srovnání, než dojdeme k takovému odsuzujícímu závěru. U Ruska je to jasné, tam žádná svobodná soutěž politických stran neexistuje, stejně jako v Číně a dalších totalitách. Ale je tomu tak i v Maďarsku ?Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     09:15 22.02.2022

     Aha, tak už víme odkud fouká vítr...

     Aha, tak už víme odkud fouká vítr...

 • Arthur
  14:29 21.02.2022

  Pozrite ten rozdiel napr. voči SR (škoda, že AN-ky neinformovali) Bulharsko ako člen NATO aktualizoval projekt modernizácie tanku T-72M1/M2 Bulharská vláda po zasadnutí bulharskej ...Zobrazit celý příspěvek

  Pozrite ten rozdiel napr. voči SR (škoda, že AN-ky neinformovali)

  Bulharsko ako člen NATO aktualizoval projekt modernizácie tanku T-72M1/M2
  Bulharská vláda po zasadnutí bulharskej bezpečnostnej rady aktualizovala projekt moderizácie 44ks tankov T-72M1, ktorý ohlásila koncom roka 2020.

  zdroj: https://sofiaglobe.com/2022/02...
  zdroj: https://www.armyrecognition.co...
  zdroj: https://terem.bg/posts/t-72... Skrýt celý příspěvek

 • Krakonoš
  13:54 21.02.2022

  Mě přijde vtipný, jak skoro každej Fialovi tyká, jako kdyby to byl Vietnamec z večerky. Celý rozhovor je úplně o ničem. Kdyby Fiala řekl, armádu musíme stavět koncepčně, 2% HDP ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě přijde vtipný, jak skoro každej Fialovi tyká, jako kdyby to byl Vietnamec z večerky.

  Celý rozhovor je úplně o ničem. Kdyby Fiala řekl, armádu musíme stavět koncepčně, 2% HDP je jen hrubé číslo, které může, ale nemusí znamenat vůbec nic.
  Armádu má být hlavně efektivní a vyvážená a propojená s českým průmyslem.

  Potom bych mu to i věřil.

  Jenže jako opozičník souhlasil s nákupem Caesara a tím ignoroval český průmysl. Plus jistá úspora v době covidové v podobě modernizace DANA a perspektivního čekání na DITU se přímo nabízela.
  Souhlasil i s nákupem H1, jenž je naprosto nekoncepční.
  Těmito nezdařilými akvizicemi plus neustálým odkládáním potřebné výzbroje nesplníme závazek mít do roku 2025 těžkou brigádu.

  Děláme jen radost americkému zbrojnímu průmyslu na úkor smysluplné výstavby naší armáda a obávám se, že Fiala v tom bude pokračovat.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:22 21.02.2022

   /jako opozičník souhlasil s nákupem Caesara a tím ignoroval český průmysl/ Svatá prostoto. Na tomhle nákupu se napakoval zejména český průmysl. Jsem rád Sematame že s nad námi ...Zobrazit celý příspěvek

   /jako opozičník souhlasil s nákupem Caesara a tím ignoroval český průmysl/
   Svatá prostoto. Na tomhle nákupu se napakoval zejména český průmysl.

   Jsem rád Sematame že s nad námi nezanevřel a stále nás, dokonce pod několika nicky, oblažuješ svou moudrostí.Skrýt celý příspěvek

   • Krakonoš
    14:40 21.02.2022

    Jasně, za 52 podvozků Tatra zaplatíme miliardy korun. Nene zejména se napakuje cizí průmysl. Nás průmysl by se napakoval na modernizaci, která by stála jen zlomek ceny nových ...Zobrazit celý příspěvek

    Jasně, za 52 podvozků Tatra zaplatíme miliardy korun. Nene zejména se napakuje cizí průmysl. Nás průmysl by se napakoval na modernizaci, která by stála jen zlomek ceny nových Caesarů a navíc v budoucnu se nabízí česká houfnice 155mm a nově i s délkou hlavně 52 ráží.

    V našem případě jako první řešit PVO (což se stalo) a BVP. Dělostřelectvo modernizovat a pořídit nové RM-70. Poohlížet se po nových MBT. Zavést do roku 2025 samohybné minomety.

    Takto splníme závazek NATO do roku 2025 na těžkou brigádu.

    Kdo je semtam?Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:25 21.02.2022

     Taky kompletní montáž v CSG plus všechny nákupy munice půjdou přes českou firmu. Tahle zakázka je vítězství domácího průmyslu. /Kdo je semtam?/ Dnes minimálně rozdvojená osobnost, ...Zobrazit celý příspěvek

     Taky kompletní montáž v CSG plus všechny nákupy munice půjdou přes českou firmu. Tahle zakázka je vítězství domácího průmyslu.

     /Kdo je semtam?/
     Dnes minimálně rozdvojená osobnost, pane hor.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   16:19 21.02.2022

   Krakonoš:
   Nechceš se odstěhovat na nějaký jiný server a přestat tady otravovat vzduch semtame/grughu/Krakonoši/.../...?

   Krakonoš:
   Nechceš se odstěhovat na nějaký jiný server a přestat tady otravovat vzduch semtame/grughu/Krakonoši/.../...?

   • liberal shark
    21:40 21.02.2022

    Demokratůra podle Fialy a Rakušana ? :-)

    Demokratůra podle Fialy a Rakušana ? :-)

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2