Urban Warfare: Zlatá éra speciálních sil

Speciální jednotky budou hrát v boji v zastavěném prostředí klíčovou roli; ilustrační foto / Public Domain

Po delší době se podíváme na využitelnost a celkové chápání nasazení speciálních sil v současnosti. Pozornost bude věnována především konceptu tzv. Urban Warfare (boj v zastavěném prostředí), který je v souvislosti se současným děním více než aktuální.

Speciální síly a prostředí

Lokality, ve kterých jsou vedeny bojové či zpravodajské operace, mohou nabývat nejrůznějších podob, v závislosti na daném kontextu konfliktu a jeho geografickém umístění. V obdobích, kdy bojišti dominovaly masové střety armád a liniové vedení boje, bylo klíčové využití terénu.

Terén nabízel značné výhody nebo naopak nevýhody, s nimiž bylo nutné počítat. Tento aspekt ve své podstatě přetrval dodnes, nicméně v současnosti existuje široké spektrum postupů a technologických prvků, které mohou nevýhody, ale i výhody plynoucí z povahy terénu eliminovat - například prostředky pro vedení nepřímé palby, projektily se zvýšenou průbojností nebo technologie GPS.

Jedním z klasických případů je využití vyvýšených pozic jako taktické výhody při střetnutí s nepřítelem, která ačkoliv byla s příchodem sofistikovaných vzdušných bojových prostředků poněkud redukována, zachovává si i v dnešní době svou významnost.

Bojová střetnutí, pokud vynecháme případy obléhání sídel či pevností, poté nejčastěji probíhala na otevřených prostranstvích, kde bylo možné armádu rozvinout a uplatnit dané prvky manévrového boje.

Strukturu bojiště jako takového proto v mnoha případech tvořily louky, travnatá prostranství, lesy, břehy řek, kopce či údolí. Nicméně ani boj v zastavěném terénu nebyl výjimkou, avšak jeho pravá éra měla teprve nastat.

Historie boje v zastavěném terénu či městském prostředí spadá ve své podstatě až do starověku, jmenujme například bitvu o Tróju či Řecko-Perské války a při průchodu dějinami bychom v každé etapě nalezli mnoho dalších příkladů vojenské činnosti právě v tomto typu prostředí.

S přechodem od velkých střetů armád státních aktérů k menším, často asymetrickým operacím se však začala pozvolna měnit skladba prostředí, stále častěji byly místem střetů urbanizované oblasti, města či jejich periferie nebo vesnické oblasti (Department of the Army 2006: 3 – 4).

Tento vývoj se poté objevoval ruku v ruce s fenomény jako je terorismus, lidová válka, partyzánská válka či obecně asymetrické vedení boje.

S nasazením v městské zástavbě je neoddiskutovatelně spjat aspekt místního obyvatelstva. Podpora civilní populace byla vždy klíčovým faktorem, a to již za dob druhé světové války.

Nestátní aktéři často působí právě v obydlených oblastech, ve a vesnicích, kde snáze splynou a zároveň mohou lépe rekrutovat nové příznivce. Mimoto jsou zde ve své podstatě chráněni před devastujícími útoky těžkých zbraní, a to díky zde žijící civilní populaci (Serena, Clarke 2016).

I dnes proto platí, kdo ovládá města a má přízeň, může disponovat nespornou výhodou nad svým protivníkem.

Speciální jednotky v Urban Warfare/Urban Operations

Americká příručka JP 3-06, nesoucí název Joint Urban Operations, určuje několik základních charakteristik boje v zastavěném terénu, tedy "Urban Warfare".

První z nich říká, že města a městské oblasti mohou značně zredukovat výhody technologicky vyspělejší bojující strany. Další uvádí, že pozemní operace vedené v tomto typu prostředí si mohou pro stabilizaci situace vyžádat mnohem větší množství personálu než jiné druhy operací.

Není zde opomenuta ani časová dimenze, navzdory omezené velikosti městských oblastí oproti jiným terénním typům je zde velká časová náročnost a to zejména díky komplexitě a mnohovrstevnatosti tohoto prostředí.

Operace v zastavěných oblastech se mohou dále vyznačovat mnohem většími operačními omezeními než v případě těch prováděných v jiných oblastech. Posledním znakem, pravděpodobně nejvíce typickým, je vysoké riziko civilních ztrát na životech a s ním spojené zvýšené riziko ztrát vojenského personálu způsobené právě nutností přizpůsobovat se přítomnosti civilistů a stísněnému prostoru města (Joint Chiefs of Staff 2016 :2-3).

Šiřeji pojatý pojem „Urban Operations" (operace v zastavěném prostředí) přejímá koncept vytvořený bývalým velitelem americké námořní pěchoty Charlesem Krulakem nazvaný „Three-block war".

Tento koncept je poté založen na určitém metaforickém pojetí bojových operací, sestávajících se ze tří základních bloků:

Prvním z nich jsou situace, kdy voják má za cíl poskytovat pomoc a podporu místní populaci; druhým je poté obnovení a udržení stability; posledním je boj s ozbrojeným protivníkem v rámci střetu bojových uskupení. Tyto události poté mohou nastat zároveň jedna s druhou či se vzájemně prolínat (Glenn, Paul 2007:7).

Při rozhodování a operačním plánování existuje hned několik důvodů, proč jsou speciální síly jedněmi z nejvhodnějších kandidátů, byť je toto do jisté míry závislé na specifikách daného prostředí a operace.

První z těchto důvodů je úzce spjat s faktem, že boj v zastavěném terénu často vyžaduje specifické dovednosti, které nalezneme především u příslušníků speciálních sil.

Navíc nemusí jít čistě o boj. Často se v takovýchto případech objevují prvky psychologických operací, operace může být z části zpravodajské povahy a zároveň spojená s likvidací dané osoby.

Často není žádoucí, aby se v oblasti pohybovaly uniformované, těžce vyzbrojené jednotky, nemluvě o vozidlech s viditelnými insigniemi. V takovém případě podobné „low-profile" operace, kde navíc hrozí vyšší riziko ztrát na životech civilního obyvatelstva, a je nutná určitá míra utajení, jsou ideálními kandidáty právě špičkově cvičené speciální síly.

V případě ofenzivních operací, majících za úkol vyčistit městské oblasti od protivníka a tyto následně obsadit, se většinou útok neobejde bez širší koordinace vícero typů vojsk, a speciální síly jsou jen výjimečně nasazovány.

V těchto případech plní hlavní roli především mechanizovaná pěchota či námořní pěchota, podporovaná letectvem či dělostřelectvem, speciální síly mohou působit jako podpůrný prvek či úderný hrot, využívaný k obsazení důležitých bodů uvnitř města a jejich udržení do příchodu hlavní síly.

Příklady využití speciálních sil pro boj v zastavěném terénu

Jeden z učebnicových příkladů dělení úkolů mezi speciální jednotky a jednotky řadové nalezneme v operaci Gothic Serpent, která proběhla mezi 22. srpnem a 13. říjnem 1993 v rámci nasazení sil USA a jejich spojenců v Somálsku.

Při lovu na obávaného generála Aidída měly jednotky Rangers zajistit krytí, podporu a mechanizovaný přesun pro zajatce a své spolubojovníky.

Týmy příslušníků C-Squadron 71st SFOD-D měly za úkol provést samotný útok na budovu, kde se měli nacházet somálští vysoce postavení hodnostáři, zajmout dané osoby a odvést je zpět na základnu. Toto vše poté uvnitř městské zástavby, v nepřehledném a vysoce nepřátelském terénu.

Vzdušný výsadek a následnou podporu zajišťoval poté 160th SOAR s notoricky známými vrtulníky Black Hawk a Little Bird. Vojáci z SFOD-D provedli chirurgicky přesný útok, kdy během několika minut přemohli beze ztrát odpor v cílové budově a zajmuli zde přítomné osoby, navzdory značně omezujícímu prostředí a přítomnosti civilních osob v oblasti (Owens 2008: 3-4).

Jako další příklad jmenujme druhou bitvu o Fallúdžu z roku 2004, kdy koaliční síly v čele se Spojenými státy, navzdory své masivní technologické a početní převaze, nedokázaly město dobýt v krátkém čase.

Důvodem byla především nutnost bojovat o každý dům, o každé patro, o každý sklep. Sunnitští ozbrojenci totiž z města vytvořili smrtonosnou past, a ani předcházející koaliční dělostřelecká a letecká příprava nedokázaly významněji narušit jejich obranná postavení.

Při druhé bitvě o Fallúdžu byly také nasazeny týmy speciálních sil amerického námořnictva DEVGRU (známé také jako Navy SEALs ) a 1st SFOD-D (Delta Force). Původně se měly operace účastnit i týmy britských SAS, avšak jejich velení účast jednotky Task Force Black odmítlo, a to především kvůli nejistotě z výsledků operace a obavám z přílišných ztrát (Urban 2012: 65).

Lze také zmínit působení ruských „specnaz" v první čečenské válce. Je třeba podotknout, že z celých ruských ozbrojených sil nasazených v Čečensku byly nejefektivnější a nejobávanější právě jednotky specnaz. Ruské pravidelné jednotky trpěly velkými ztrátami díky nedostatečnému výcviki a špatnému velení. 

Jednoky Specnaz byly navíc poměrně vytížené tím, že musely zasahovat i v horských a zalesněných oblastech Čečenska, kde vyhledávaly a likvidovaly skrytá hnízda odporu (Oliker 2001:8). Jednotky specnaz díky svým znalostem taktických postupů při operacích v městském prostředí, přizpůsobené výzbroji a také částečně díky své bezohlednosti, agresivitě a brutálnímu přístupu zaznamenávaly značné úspěchy v boji proti čečenským povstalcům kladoucích odpor v rozbombardovaných městech.

Jako příklad ze současnosti lze uvést doloženou účast britských i amerických speciálních sil v Sýrii v boji proti tzv. Islámskému státu, kdy ačkoliv neprobíhá oficiálně pozemní operace ze strany Západu, jsou tyto jednotky nasazovány jako podpora místních opozičních sil.

V nedávné době byly zveřejněny fotografie těžce vyzbrojených terénních automobilů s příslušníky britských speciálních sil, především SAS, kteří operují v Sýrii, a velmi pravděpodobně se účastnili i dobývání zastavěných oblastí a jejich čistění od nepřátelských sil.

Závěr

Vedení vojenských operací v zastavěných oblastech patřilo k válečnému řemeslu již od dávných dob, avšak teprve v moderním světě, počínaje Druhou světovou válkou, jejich důležitost vzrostla, a to zejména díky jevům jako je urbanizace, globalizace, vzestup asymetrických konfliktů a nekonvenčních metod boje či stírání rozdílů mezi kombatanty a nekombatanty.

Speciální síly, jimiž se zaobírá tento seriál, poté disponují širokou škálou schopností a dovedností, které je předurčují k tomu být významným prvkem při provádění operací v zastavěném prostředí.

Mezi tyto patří mimo jiných flexibilita pramenící z menší velikosti jednotlivých týmů či uskupení, vynikající výcvik v oblastech nekonvenčních metod boje či v oblastech zpravodajské, „psychologických operací či jiné oblasti zaměřující se více na sociální než vojenskou dimenzi.

Jak již ukázaly příklady z druhé války v Iráku, Afghánistánu či aktuálně z nasazení proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku, jsou speciální síly nepostradatelným elementem při vedení právě tohoto druhu operací, který v kombinaci s ostatními složkami může být vysoce efektivním nástrojem k dosahování taktických, operačních, ale i strategických cílů.

Prokazatelné úspěchy slavili i ruští specnaz v Čečensku, kdy se jim jako téměř jediné složce dařilo úspěšně bojovat proti povstalcům v poničených městech, jež se stala dokonalými pevnostmi pro čečenské bojovníky.

Článek redakčně zkrácen a upraven
Původní verzi najdete na Security Outlines

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Trident Juncture 2015: 601.skss ukazuje své schopnosti

Hlavní část úkolového uskupení SOTG (Special Operations Task Group) se v pondělí 19. 10. přesunula ...

Postmoderní svět jako zlatá éra speciálních sil – 1. díl

Na následujících řádcích bude čtenáři představena teorie o postmoderním světě jakožto zlaté éře ...

Postmoderní svět – zlatá éra speciálních sil – 2. díl

V následujícím textu bude představeno a rozvedeno první ze čtyř hledisek, na jejichž základě bude ...

REPORTÁŽ: Kvalifikační kurz u 601. skupiny speciálních sil

Redakce Armádních novin měla možnost nahlédnout během jednoho dne do výcviku nových příslušníků 601. ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
 • raziel87
  19:23 12.11.2016

  aneb....vyjeď si s rodinou na nedělní výlet do Horní dolní, zajdi na oběd do místní špeluňky a něvědomky si s dětma sedni ke stolu štangmastů....za chvíli přijde pochcanej dědek, že mu sedíš na místě! protože tam chodí prdět na židli 20 let a k tomu si dává 3 vodový desítky. Se štangmastem se nemá smysl dohadovat. V knajpě ani v internetových debatách. Vždycky bude mít pocit, že má pravdu, protože tam smrdí 20 let....

 • raziel87
  19:17 12.11.2016

  2 Tesil
  Klííííd :) Kolt myslel tím trollem dozajista mě. Soudím dle toho, že jsem se nepěkně navezl do obou táborů. K jeho cti však musím doplnit, že je jeden z mála tady na AN, který má ucelené myšlenky a jeho posty jsou objektivní (popřípadě čte podobnou "propagandu" jako já, tak se s jeho výroky většinou ztotožňuji)

  Sorry za pokračování v OT, ale já dle toho, co jsem pročetl mám podobný názor jako Tesil . Od Sovětů to byla msta, cílená likvidace polské špičky. Hlouběji do historie bych raději nechodil, protože pak bude rusko polská nesnášenlivost ještě zřejmější.
  Lid rád zapomíná, vládnoucí špička států nikoliv

 • Tesil
  18:49 12.11.2016

  KOLT Nic na nikoho nesvádím pouze konstatuji.Už jsem si zvykl na překrucování z tvé strany.

 • KOLT
  18:05 12.11.2016

  Rozhodně se do takovéhle trollí války nemám v úmyslu motat ;-) Nicméně Katyň byl normální masakr nepohodlné části obyvatel, dokonce *potenciálně* nepohodlné části. Naproti tomu mrtví zajatci ze zmiňovaného konfliktu v naprosté většině zemřeli na hlad a nemoci, jak bylo tehdy u válečných zajatců naneštěstí poměrně běžný jev. Tou dobou bylo (polno)hospodářství ještě poničené 1. sv. válkou, hladomory byly v oblasti běžný jev i bez dalšího vojenského konfliktu. Oni zajatci na sovětské straně nedopadli o nic lépe. Tím netvrdím, že by Poláci s Rusi jednali v rukavičkách. Ale svádět Katyň na nějakou odvetu je prostě blbost.

 • Tesil
  16:43 12.11.2016

  Raziel87 Objektivní přístup,málo vídaná věc.Katyň měla být údajně odveta za mrtvé zajatce ze Sovětsko - Polského konfliktu z r.1920.To samozřejmě nikoho neomlouvá jen dokumentuje vztahy obou zemí.

 • raziel87
  16:19 12.11.2016

  Aneb, úplně stručně. Nenechte se zmást plky poloopic s IQ 90, které hýkají proUSA propagandu z oficiálních medií - není jich až tolik. Snaží se být hodně vidět a hodně vřískat, ale většina si nad jejich výroky stejně poklepe na čelo.

  Kdo má špetku selského rozumu, nenechá se zvyklat ani plky z pera amerického, ani plky z pera ruského. Nicméně vy ze sebe děláte korunovaného blba, protože tu ruskou propagandu prezentujete tak neskrytě a tak hloupě, že se většině čtenářů při pročítání vašich postů, otevře kudla v kapse. Fakt si myslíte, že jsou lidi tak blbý a nevědi, že si Amerika svojí globální politikou podřezává větev sama pod sebou?

 • raziel87
  15:50 12.11.2016

  2 PatrijotX

  Právě že nemám problém s pochopením psaného textu. V několika postech tu barvitě líčíte armády USA jako krvelačné bestie, které nedělají nic jiného než rabují, znásilňují a vyvražďují civilisty.

  Spoustu lidí Vám tu píše, že je Váš pohled krajně neobjektivní, že se bohužel toto vždy dělo a vždy dít bude a je jedno, jestli se jedná o tažení Karla Velikého, Paulusovi armády na Východní frontě, nebo strategie Normana Schwarzkopfa během Pouštní bouře. Přesto jsem přesvědčen, že díky západnímu tisku a válečným reportérům je o mnoho obtížnější pro armádu USA případné delikty vůči civilům ututlat. Na ruské straně je to naopak :-) vždyť jste se sám přeci učil, že 20 000 polských dustojníků v Katyni vyvraždili jednotky SS.......hle, až Gorbačov začal naznačovat a až Jelzin na plnou hubu připustil, že to byl masakr Rudé armády.

  Nemám rád demagogy a proto je bez zardění v tváři klidně označím v diskuzi za kokoty :-) máte s tím problém? buď prezentujte obě strany uříznutého krajíce, nebo držte hubu

 • raziel87
  13:02 12.11.2016

  2 PatrijotX

  chlape doprkna, co to motáte za ptákoviny? :-D jasně, CIA podporovala pákistánské i afghánské jednotky odporu.....dodávali Stingery i pěchotní palné zbraně. Co je na tom divného? byla Studená válka. Píšete o tom, jak kdyby se mělo jednat o tajemství.

  Sověti vojensky nepodporovali Severní Koreu, Čínu, Vietnam, Laos, Kubu? hm? co?
  nic? kokote. Motáš ho hůř než amerikanofilové. Přečti si o těch 10 letech v Afghanistanu něco......klidně od sovětských spisovatelů. Nebo se alespoň podívej na 9. rotu, když už máš potřebu tu ublíženě psát, že "kurvy Američani a zlatí Sověti".

  Většina lidí si dá věci tak nějak dohromady. Málokdo je zaslepenej idiot, kterej hltá TV zpravodajství. Amerika destabilizovala Střední východ, kam vlezou tam zničí tamní režim, dosadí loutkovou vládu a nabídnou "ekonomickou pomoc". Evropou nám tak migrují miliony muslimů - uvědomuje si to skoro každý. Jen pár másel mektá něco o tom, že je to díky angažovanosti Ruských vojenských jednotek v Sýrii. Díky bohu za to. Stihli zlikvidovat Kaddafího, naštěstí nezlikvidovali Assada - to bychom měli v tý Evropě muslimů ještě o pár stovek tisíc víc.

  Od roku 1945 Evropa strádá. Bretenwoodský měnový systém tomu v roce 1948 udělal zlatý hřebíček do rakve. Tak jsem po 60 letech tam kde jsme - v prdeli, bez šance nad obranu, ať už před východem tak potencionálně před západem. Svět se dávno rozdělil, nad čím tápeš? Každá velmoc je zkurvená. Posilování ruských jednotek však nevede k potencionální třetí světové válce, ale naopak k větší rovnováze sil. Neuznávám žádný režim, pouze pitný

 • tom75
  08:58 12.11.2016
 • Jakub2
  22:37 11.11.2016

  Nic neříkejte a vraťte se na aeronet, ke svým.

 • hurvo
  17:48 11.11.2016

  patrijotX: este by som poprosil na dobru noc tu o zlatom dvojhlavom orlovi, a este ako masa a medved zatocili so zlym dolarom.


  k teme> vsetky armady nacvicuju boj v meste , len intenzita sa v priebehu rokov meni. Vzhladom na to ze vacsina populacie zeme zije v mestach, tak sa vycvik FIBUA/CQB atd.. bude len zintenzivnovat. Specialne jednotky plnia protiteroristicke ulohy castejsie preto su na boj v meste lepsie vycvicene/vystrojene. To co pred rokmi bolo cisto len ulohou specialnych jednotiek bude v blizkej buducnosti jednou z beznych kvalifikacii obycajnych jednotiek. Podobny proces sa uz odohral v osobnej vystroji vojaka, ked material ktory bol donedavna vysadou elity, je teraz beznou suciastkou v uzivani obycajnych jednotiek. Aj napriek evolucii vo vystroji a vycviku bude vsak intenzivny boj v meste vyzerat podla mojho nazoru v blizkej buducnosti rovnako ako vyzeral v stalingrade 43.

 • Tesil
  16:49 11.11.2016

  Není už těch speciálních jednotek nebo jednotek pro zvláštní operace příliš?Samy o sobě žádnou bitvu ani válku nevyhrály a nevyhrají,což samozřejmě nepatří mezi jejich cíle.Ono picnout Usámu mezi oči je pěkná věc,ale nic to neřeší.Pokud ho opravdu picli.Dokonce bych řekl,že některé tyto jednotky vznikly z prestižních důvodů.

 • Jura99
  16:41 11.11.2016

  zlatá éra speciálních sil nebo zarputilých amatérů? Tzv. kyborgové na doněckém letišti neměli speciální výcvik, spíš speciální schopnost improvizovat a poradit si, přesto si na nich několik měsíců Rusové lámali zuby, údajně vč. ruských speciálních jednotek mezi nimi i Vympel.

 • shal
  14:00 11.11.2016

  patrijotX: Afghánistán nikdy nebyla žádná průmyslová velmoc, ale to co tam udělal Sovětský svaz, z toho se budou lízat ještě hodně dlouho. Nejde jenom o milión mrtvých lidí, ale Sověti v honu na podlomení obyvatel naprosto systematicky zničili všechno, co mělo nějakou hodnotu. Průmysl, města, farmy. Vrátili celou zemi do středověku.

  Nakonec jim stejně nezbylo nic jiného než se stáhnout protože lidské a ekonomické ztráty Sovětského Svazu bez vidiny vítězství silně zatřásly se stabilitou celého východního bloku, který už tak byl na pokraji zhroucení.

 • shal
  13:54 11.11.2016

  jarpe: Většina těch peněz se použila na infrastrukturní projekty. Výstavby silnic, nemocnic, škol, tréningových farem pro místní zemědělce aby měli nějakou budoucnost. Nesmíme zapomenout na výcvik policie, armády, soudů a dalších veřejných složek. Hodně si taky nakradla vláda a úředníci, ale většina peněz v té zemi zůstala a byla cílená.

 • jarpe
  08:39 11.11.2016

  Fotr: Máte pravdu, ale většina z těch peněz šla do kapsy talibanu.

 • niko
  23:12 10.11.2016

  Ja by som možno len doplnil, ze urban warfare a v posledních rokoch stal sucastou vycvku aj beznych pechotnych a mechanizovanych, pripadne niektorych dalších utvarov a to aj v ratanie CQB. Minimalne v OS SR tomu tak je. Myslim, ze si vojenske velenia dostatocne vazne uvedomuju potrebu mat vojakov vycvicenych na tento sposob boja. Posledne konflikty tuto potrebu jasne ukazuju.

  Chlapi nekrmte ho. Vidíte, ze ten clovek nie je uplne v pohode.

 • niko
  23:12 10.11.2016
  Oblíbený příspěvek

  Ja by som možno len doplnil, ze urban warfare a v posledních rokoch stal sucastou vycvku aj beznych pechotnych a mechanizovanych, pripadne niektorych dalších utvarov a to aj v ratanie CQB. Minimalne v OS SR tomu tak je. Myslim, ze si vojenske velenia dostatocne vazne uvedomuju potrebu mat vojakov vycvicenych na tento sposob boja. Posledne konflikty tuto potrebu jasne ukazuju.

  Chlapi nekrmte ho. Vidíte, ze ten clovek nie je uplne v pohode.

 • leviathan
  18:00 10.11.2016
  Oblíbený příspěvek

  Kristapana dalsia Kremlrola

  patriotX : :)) Rusi mali pod kontrolou cely Afganistan?? Ty si z jakeho ustavu zdrhol? Rusi (SA) prisli za 9 rokov brutalnej okupacie cez 10 000 vojakov a pobili cez milion Afgancov !!!! - proti vycinom ruskych vrtulnikov a prepadovych komand su akcie US dronov a SOF detskou hrou -- Amici su v Afgane uz 15 rokov a za cely cas stratili nieco cez 2000 muzov (cela koalicia+kontraktori), najvyssie odhady "civilnych strat" od neomarxistickych organizacii sa pohybuju okolo 100 000, realnejsie cislo je cca 25 000. -- vrat sa mojko na ten Sputnik, tam ti tieto vtipiky ocenia

 • fotr
  17:54 10.11.2016
  Oblíbený příspěvek

  To patrijotX
  Skutečně nevím co si si vzal do hlavy že tu tak trolíš, jsi tak na úrovni Novinek.cz ale pokusím se ti vysvětlit zásadní rozdíl chování Amerických a Ruských jednotek v Afgánu. Americká strana se civilním obětem úzkostlivě vyhýbala, padaly i přísné tresty a navíc USA měli rekonstrukční program, budovaly se cesty, školy, nemocnice, podporovalo se civilní obyvatelstvo, do Afgánu šly na tyto účely miliardy dolarů. Obě strany tam sice bojovali, naplňovali svoji politiku a snažili se dosáhnout svých cílů ale US vojáci rozhodně neznásilňovali a nezabíjeli děti, jak se nám tu snažíš namluvit. Co tam dělaly Ruské jednotky je dostatečně známo a navíc znám jednoho Rusa který tam jako voják působil, mám tedy poměrně dobré informace i když on o tom velice nerad hovoří. No a co se týče Ruského odchodu, Rusko neutáhlo ztráty a stoupající náklady a také stoupal mezinárodní odpor k jejich působení,. Vzhledem k tomu že jejich původní cíl byl stále v nedohlednu, tak odešli. Je jedno jak se tomu říká, odchod, útěk, to je fuk, prostě tam dostali na frak a tím to končí.

 • Jura99
  14:57 10.11.2016
  • (2)
  Oblíbený příspěvek

  patrijotX: asi bych měl volný čas využít lépe než ti odpovídat, ale pokud mě paměť neklame, tak Specnaz se účastnili intervence SSSR v Afghánistánu a hnali ji ti samí pastevci obutí do sandálů, že se nakonec v roce 89 celá slavná sovětská armáda musela dekovat.

 • niko
  14:20 10.11.2016

  No boli casy ked napr. NAVY Seals hlasili v Afganistane v priemere 25 mrtvych povstalcov za noc.