ROZHOVOR: Kandidát na funkci prezidenta Michal Horáček o armádě a bezpečnosti

Eugen Kukla

Kandidát na funkci prezidenta Michal Horáček byl v sobotu 8. července jedinou známou osobností, která připomněla tříleté smutné výročí sebevražedného útoku u základny v afghánském Bagrámu, jehož následkům podlehlo i pět českých vojáků David Beneš, Ivo Klusák, Jaroslav Lieskovan, Libor Ligač a Jan Šenkýř. Na pietu připomínající tragické následky s fotografií kamínku z místa útoku reagovalo souhlasnými "lajky" téměř 2000 uživatelů sociální sítě z řad veřejnosti.

AN: Pane Horáčku, kde a od koho jste kamínek z místa útoku získal? A proč je podle vás důležité připomínat padlé tak, jak jste to nedávno učinil u výročí Operace Anthropoid a nyní v případě úmrtí novodobých veteránů?


MH: Obyčejný kamínek, a přece tak neobyčejný... Dal mi ho jeden z těch, kteří si ještě umí vážit absolutního závazku, přijímaného vojáky. Petr Něnička se jmenuje a ve Vlkoši u Kyjova zřídil instituci Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra, která boj a nejednou i smrt našich lidí ve zbrani připomíná.
Řekl mi tenkrát: "Chraň vás Bůh, abyste tenhle kamínek z Bagramu někdy ztratil. Má velkej příběh; ve službě tam padlo pět našich kluků. Jste známej člověk, a tak máte i odpovědnost. Připomínejte Klusáka, Šenkýře, Ligače, Beneše a Lieskovana i všechny další veterány."
Slíbil jsem. Kamínek neztratím, na české hrdiny ve zbrani budu vždycky upozorňovat. A přít se s každým, kdo jim nadává do žoldáků.
Máme jako společnost velký dluh. Tolik závidím, když v cizině, třeba v USA, vidím někde na autobusové zastávce důstojníka v uniformě a kluky, jinak rozjívené puberťáky, kteří mu jdou stisknout ruku. Někdy mlčky, jindy se slovem: "Děkuju".
Chci, abychom takový respekt cítili i my. To je ten základ, bez něhož svou armádu jako sebevědomou a akceschopnou sílu nikdy nevystavíme.
Nevím, jestli se příští rok stanu prezidentem, tedy vrchním velitelem českých ozbrojených sil. V každém případě však ve veřejném prostoru chci a budu k respektu vůči našim mužům a ženám v uniformě energicky přispívat. Vím, že i tady máme na víc.

AN: V muzeu ve Vlkoši jsou i další expozice: Začíná oddílem našich legionářů z první světové války, o jejichž zásluhy se opíral Tomáš Garrigue Masaryk při obnově naší státnosti. V seriálu České století si postava našeho prvního prezidenta bere pero a začíná sepisovat náležitosti k založení nové republiky se slovy: "Paragraf jedna: Vojsko". Z první přísahy československých voják v roce 1914 (Roty nazdar) skutečně vyplývá, že už na začátku první světové války doufali v uspořádání republiky a přísaha vojáků v legiích v Rusku označila Masaryka za "vůdce zahraničního revolučního hnutí". Cítíte pane Horáčku kontinuitu vojska a prezidentského úřadu, na který kandidujete, i v těchto historických souvislostech? A pokud ano, co pro vás tento odkaz znamená?
MH: Masaryk si byl nejen vědom nutnosti obrany, ale ve svých projevech (pozn. redakce: Masarykovy projevy a řeči za války 1919) přesně rozlišoval útočníka a napadeného, tvrdil: "Obrana jest vždy nutná a mravně nutná. Obrana jest organicky nutná. Obrana jest něco jiného než agrese. Jestliže Němci bojují a my bojujeme, jest veliký rozdíl v motivech. Ten, kdo napadá a ten, kdo se brání, to jsou dva různí lidé. Bojuje se stejným způsobem, muskulární - abych tak řekl - výkon jest stejný, ale agrese, útok je mravně něco docela jiného než obrana. Já tvrdím, že jest nemravné nebrániti se." Naprosto se s tímto nadčasovým pojetím obrany ztotožňuji.

AN: Větší část veřejnosti jisté chápe nutnost obrany na vlastním území, z reakcí u vašeho vyjádření k 75. výročí Operace Anthropoid to ostatně vyplývalo. Na dva tisíce lidí se připojilo i k vaší pietní vzpomínce na padlé vojáky v Afghánistánu. Přesto se ale pod ní objevily výhrady oponentů, podle nichž se prý konfliktů na vzdálených místech nemáme účastnit. Teď jste se pochvalně vyjádřil o plnění spojeneckých závazků stran rozhodnutí vyslat naše vojáky do Pobaltí. Proč považujete naši účast na misích či vojenských cvičeních ve vzdálených místech světa za žádoucí?
MH: Máme-li být spolehlivými partnery svým spojencům - a nic jiného nepředpokládám - účastníme se společných misí kdekoli. Nepodílíme se na nějakém "dobývání". Naši vojáci v Afghánistánu přispívají hlavně k bezpečí místních obyvatel. Těší mě zprávy, že v empatii a porozumění jsou v tom sakra dobří. Lepší než mnozí jiní. A Pobaltí? To není nic vzdáleného. Je to náš evropský prostor, k jehož bezpečí musíme přispívat.

AN: Finanční příspěvek stávající ani minulé vlády vůči Alianci dosud nedodržely. V současné době jsou pod tlakem loni zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa přetřásány i další aspekty smlouvy, článek 3 uvádí, že se budou "...smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku". Přesto, že máme profesionální armádu, z našeho právního řádu nikdy nezmizela branná povinnost, před časem byla dokonce uzákoněna i pro ženy. Myslíte, že si je veřejnost dostatečně vědoma, že prakticky každý dospělý občan by měl v případě ohrožení státu povinnost nějakou formou přispět k jeho obraně?
MH: Dnes už se opravdu jedná, jak říkáte, o „každého dospělého občana", tedy i o ženy. Válečné konflikty budoucnosti budou nepochybně sofistikovanější než v dobách zákopových válek a útoků na bodáky. Nároky kladené na vojáky vyžadují stále intenzivnější a náročnější výcvik a je logické, že základ armády tvoří profesionálové. Tím více však malá profesionální armáda potřebuje dostatečně velké zálohy. To ovšem neznamená, že bychom neměli mít na zřeteli to, co nejen bývalo, ale vždycky i bude důležité: zejména kvalitní civilní obrana, kompetence v záchranářství obecně a v první pomoci zejména.
Vím, že ministerstvo obrany připravilo program POKOS, v jehož rámci armáda spolupracuje s učiteli základních a středních škol: Žákům a studentům připravuje jak přednášky na širší témata, tak hlavně seznámení s vypracovanými postupy, jak se v případě ozbrojeného konfliktu chovat. Především v oblasti krizové připravenosti by takové programy měly být standardní součástí vzdělávání. Budou však i konflikty neozbrojené, zejména „hybridní", zasahující kyberprostor. Tam půjde nejen o boj s dezinformacemi, ale i o to, abychom uměli čelit útokům na klíčová centra, jež může útok vyřadit ze hry stejně rázně jako třeba bombardování. Každopádně například problematika informační gramotnosti je něco, co musíme zásadně zvýšit, i když aktuální nebezpečí nemusí být viditelné.

AN: Ve svém programovém prohlášení píšete, že nikdo veřejnosti nevysvětluje, nač máme armádu. V minulosti jsme slyšeli pouze vysvětlováni za použití samoúčelných vzletných frází. Případně si ministerstvo obrany ulehčovala práci tím, že každou armádní akvizici označilo jako nutnou pro boj s povodněmi. Došlo to tak do absurdních rozměrů, že i Pandury byly označeny jako nutné pro boj s povodněmi. Otázka zní: "Jak chcete srozumitelně, jasně a přirozeným jazykem vysvětlovat široké veřejnosti nutnost financovat kvalitní a početné ozbrojené síly?"
MH: Máte úplnou pravdu, musíme začít od úplných základů. A ty jsou vlastně prosté. Je nutné jasně říci, že obrana státu je nejen zákonnou, ale současně i mravní povinností. Vždyť armáda definuje suverenitu státu. Obranyschopnost je nejen jednou ze základních podob zajištění životních zájmů státu a základní službou, kterou občané od svého státu očekávají – ten vztah musí být vzájemný. Armáda by se měla oprávněně spoléhat na to, že občané jsou ochotni svůj stát bránit; podpora armády je tím minimem, jak tu ochotu mohou projevovat.

AN: V poslední době se vede intezivní diskuze o tom, co je "český zájem." Jak vy definujete "český zájem"?
MH: Jedním z dokumentů, které český zájem definují, je Bezpečnostní strategie ČR. Pojmenovává mnohé z toho, co je pro naše směřování podstatné: zejména přesně charakterizuje, kdo jsou a kdo nejsou naši spojenci. A naše spojenectví zdůvodňuje. Po mém soudu je to dobrý dokument, srozumitelný a nedvojznačný. Tím spíše mě pak zneklidňuje, do jaké míry jsou někteří z našich nejvýše postavených politiků schopni toto naše směřování relativizovat a někdy přímo podrývat. Obávám se, že důstojníci naší Armády musí být rozčarovaní ještě víc – už proto, že nepochybně ještě šíře a hlouběji než já si jako profesionálové uvědomují rizika, která to přináší. Včetně nikoli nemyslitelného rizika ohrožení samotné existence našeho státu.
V této souvislosti chci ovšem prohlásit, že bezpečnostní hlediska jsou sice významnou, ale ne jedinou oblastí, v níž je nutné „český zájem" definovat. Patří k nim i zájmy kulturní, hospodářské, lidskoprávní, vzdělávací, obecně politické a mnohé další. Práce na pojmenování českého zájmu a posléze i českého úkolu je jedním z klíčových zadání, které bych si chtěl jako prezident vytyčit. Samozřejmě že něco takového je v demokratickém prostředí možné dosáhnout jen poté, co si občané ten zájem a ten úkol svobodně vyjednají ve veřejném prostoru – iniciovat takovou diskusi a vést ji k praktickým krokům ovšem chci.

AN: Píšete, že zahraniční politika musí být důvěryhodná a srozumitelná. Přitom problémem české zahraniční politiky její trojakost, kdy svou "zahraniční politiku" dělá prezident, premiér a ministr zahraničí. Budete ochoten se v budoucnu podvolit politice ministra zahraničí, i když s ní nebudete souhlasit? A to z důvodu zachování srozumitelnosti české zahraniční politiky?
MH: Prostá otázka, obtížná odpověď. V Ústavě stojí psáno, že je to prezident, kdo „sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy". Je tedy do procesu připuštěn jako nepominutelný aktér. Ale čím je jeho role limitována a pravomoce omezeny? Sleduji, jak o míře takového omezení – potažmo o dělbě tvorby české zahraniční politiky mezi prezidenta a přinejmenším premiéra  mezi sebou diskutují i ústavní právníci. A protože jasno není, nelze se divit, že ani odpověď nemůže být jednoznačná. Za sebe mohu říci jen jedno: bude-li se česká zahraniční politika opírat o Bezpečnostní strategii ČR, mohou být případné spory s vládou jen sémantického, nikoli zásadního rázu. A na sémantice se dohodneme, na to jsem vcelku kompetentní. Rozhodně nebude hrozit, že bych zmíněné strategické východisko problematizoval nebo ohrožoval, jako k tomu podle mě dva poslední čeští prezidenti mívali blízko.

AN: Jedním z problémů dnešní společnosti je rozpad tzv, společenské smlouvy, tedy paktu mezi elitami a většinovou společnosti. Většinová společnost jednoduše cítí, že elity jsou od reálného stavu věcí odtržené a nežijí problémy "normálních" lidí, kterým jde především o vlastní dlouhodobě udržitelnou dobrou životní úroveň, bezpečnost a spravedlnost. Důsledkem může být konec současného společenského uspořádání a vznik nového. Otázka tedy zní: "Je pro vás důležitější pragmatismus nebo ideály? Tedy - Jste pro dobré ekonomické vztahy s Ruskem a Čínou, nebo dodržování lidských práv v těchto zemích, a to i za cenu zhoršení hospodářských vztahů s těmito zeměmi?"
MH: Pro mě jsou dnes, v předvečer mých pětašedesátých narozenin, ideály stejně důležité jako byly v době četby mých prvních knížek. Víc než to – jsou nejdůležitější. A nehodlám na tom nic měnit. A víte proč? Protože ideál předcházející pragmatismu prostě funguje. Všechno, co se mi v životě povedlo, bylo postavené na ideálu. A přestože si mnozí zjevně myslí, že idealista je totéž co hlupák, mýlí se. Nespočetkrát jsem si to ověřil při svých uměleckých projektech. I při tom politickém – když jsme zakládali iniciativu Most, která měla dostat za jeden stůl disidenty a premiéra komunistické vlády, slyšel jsem to den co den: idealisté, snílci, dokonce „naivní hoši". A přece se stalo, že jednoho dne Havel a Adamec za jednací stůl usedli a že revoluce, která mohla být krvavá, byla později nazvána sametovou.
A ptáte-li se na hodnotu lidských práv, tak ano, je to ideál. A právě proto bychom mu měli nejen věřit, ale i zápasit o jeho naplnění. Cena, kterou zmiňujete a kterou bychom za to případně zaplatili, je cena, kterou je nutné zaplatit. Bez váhání.

AN: Ve svém programovém prohlášení píšete, že je třeba zachovat "ideály humanity a svobody." Na druhou stranu v Africe a Středním východě probíhají bouřlivé klimatické změny, díky kterým se na pochod mohou dát miliony nebo desítky milionů lidí. Zaznívají hlasy, že jedinou cestou, jak migraci zastavit je násilí. Byl byste ochoten použít "násilí" k zastavení uprchlíků?
MH: Ne. Ostatně, nezastavilo by je to. Skutečné, smysluplné řešení musí být uplatněno tam, kde problém vzniká. Tedy třeba v té Africe, jmenovitě v Etiopii, Eritrei, Čadu, Nigeru a dalších zemích, kde se život stává pro mnohé doslova nesnesitelným (z vlastní zkušenosti vím, co znamenají sucha v severní Keni). Musíme přispět k tomu, aby se stal snesitelným, aby se ti lidé se svými dětmi po statisících a milionech nevydávali na cestu ze svých domovů někam jinam. I tady nám dobře poslouží idealismus, ale řečeno pragmaticky: máme na to lidské, materiální i technické zdroje. Musíme najít srdce, rozum a v každém případě vůli je vynaložit. Jen tak můžeme předejít společné tragedii. Jako idealista věřím, že společně s dalšími idealisty, kterým patří svět, to dokážeme.

AN: Před časem jste ale část migrace přirovnal k fenoménu zlaté horečky, kdy se vydali na cestu i lidé s vidinou snadného zbohatnutí a učinili tak na popud lživých informací a obchodníků s nadějí, kteří z chudoby a marné naděje profitovali. Nebylo by záhodno proti těmto zakročit? Plzeňský biskup monsignor Tomáš Holub a současně bývalý armádní kaplan v jednom z rozhovorů kritizoval, že se bráníme buď šmahem, nebo vůbec ne a bojíme se chránit to, co tvoří identitu Evropy. Podle jeho názoru je třeba hranice schengenského prostoru chránit už v předpolí.
MH: Jo, otec Tomáš... Živě si na něj vzpomínám, když nám jako vojenský kaplan přednášel na Fakultě humanitních studií. O životě vojáků na misích... Fascinující zkušenost. Moc si ho vážím.
Co se týká těch pašeráků lidí: mají z migrace neskutečný byznys. Zakročit proti nim je ale víc než obtížné. Znamenalo by to totiž ozbrojenou akci na území cizích států. A tam – v Iráku, v Libyi a jinde - si Západ hodně spálil prsty. Jak bychom dokázali efektivně zasáhnout proti pašerákům, jejich hlavouni sídlí někde na předměstí Káhiry? A jak spolupracovat třeba s autoritami v současné Libyi, kde jedna relativně akceptovatelná vláda ovládá jen část území a dokonce jen část pobřeží? Je to obrovský problém a bohužel jeho řešení nenabídnu, protože na něj nepřišli ani lidé mnohem informovanější než já. Jinak ovšem ano: hranice schengenského prostoru musíme střežit už na jeho vnější hranici. Snad dokážeme přijít nikoli na to, že se to musí uskutečnit, ale taky jak uskutečnit. A udělat to rychle, protože migrační tlak na Středozemní moře neopadá, ale je tomu naopak.

AN: Prezident je i vrchním velitelem ozbrojených sil a z titulu své funkce povyšuje a jmenuje generály. Příslušníci ozbrojených složek nemohou být součástí politické kampaně. Jak moc je pro vás obtížné získat povědomí o potřebách obrany země?
MH: Obtížné to je. Potřebuji se dozvědět, co nejvíce a co nejkvalitnějších informací. Snad neprozradím příliš, řeknu-li, že mnozí důstojníci mi v tom vycházejí vstříc, samozřejmě neformálně. Moc si toho cením a jsem za to vděčný.

AN: Dle branného zákona po vyhlášení válečného stavu prezident na návrh vlády nařizuje mobilizaci ozbrojených sil. Toto téma je téměř osmdesát let bolavou stránkou naší historie a pošramoceného sebevědomí národa. Pokud byste to byl vy, kdo se ujme úřadu prezidenta, máte v tomto ohledu jasno?
MH: Podle mých informací se jeví, že v současné době by efektivní mobilizace, a zejména výstroj a vůbec výbava mobilizovaných, byla hodně problematická. I tato otázka musí být proto nastolena a odpověď energicky vypracována. Podobně jako v ostatních sférách našeho života tu máme dluhy, které musíme začít splácet.
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně ...

ROZHOVOR: Josef Klíma - autor Hymny pěšáků

Již řadu měsíců koluje internetem píseň Hymna pěšáků, která se stala oficiální hymnou 7. ...

NÁZOR: Naše bezpečnost není samozřejmost ve dvou různých výstupech

Před dvěma dny proběhla 2. národní konference organizovaná Jagellem 2000 s názvem Naše bezpečnost ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Luky
  21:41 28.07.2017

  také Vám paní přejeme pěkný víkend...to víte ten náš úroveň mít nebude:
  https://www.youtube.com/watch?...

  ze zelený sem zelenej....týdadý

  také Vám paní přejeme pěkný víkend...to víte ten náš úroveň mít nebude:
  https://www.youtube.com/watch?...

  ze zelený sem zelenej....týdadý

 • Hana Zelená
  21:30 28.07.2017

  vážení, kdybych neviděla, že je je vás tu jen pár, co tu po několik stran trollí, byla bych z právního vědomí občanů země zděšená 1, máme zastupitelskou demokracii 2. právo ...Zobrazit celý příspěvek

  vážení, kdybych neviděla, že je je vás tu jen pár, co tu po několik stran trollí, byla bych z právního vědomí občanů země zděšená

  1, máme zastupitelskou demokracii
  2. právo svobodně a a tajně volit
  3. ke změně ústavního zákona č. 300/2000 Sb (kterým byla smlouva s aliancí implantována do našeho právního řádu) by bylo třeba ústavní většiny poslanců a senátorů
  4. k referendu nepotřebují poslanci a senátoři"odvahu", ale dost hlasů a schopnost ústavní zákon o referendu (celostátním dokončit: :)
  5. každá mezinárodní smlouva je součástí právního řádu a má sílu ústavy, je nadřazená vnitrostátním zákonům, které musí být tvořeny tak, aby nebyly s ústavou a mezinárodními smlouvami v rozporu
  6. zahraniční mise schvaluje parlament: VĚTŠINOU voličl zvolení poslanci a senátoři.

  A teď se tu můžete umínusovat a s těmito FAKTY nehnete: Pěkný víkend, případně studium základů právního státu :D

  Jediný, kdo se o to snaží o vystoupení z NATO jsou poslanci KSČM v čele s "mlátičkou", bývalým příslušníkem pohotovostního pluku Ondráčkem.
  Nevím, jestli toto jsou zase vaši kamarádi a je mi to fuk: A vy se zase nestarejte o moje.


  Pro semtam
  trochu jste nepochopil, že na webu se projevuje zájem a souhlas širší sociální sítě, než je vás pár registrovaných na AN, co tu trollíte,Skrýt celý příspěvek

 • stronger.p
  13:51 28.07.2017

  @Hana Zelená :Máte právo nebýt s vůlí většiny, která v NATO a se vším, co s tím souvisí, být chce, ale to je tak asi všechno. Vážená paní, chci se Vás zeptat ještě jednou, jaké ...Zobrazit celý příspěvek

  @Hana Zelená :Máte právo nebýt s vůlí většiny, která v NATO a se vším, co s tím souvisí, být chce, ale to je tak asi všechno.

  Vážená paní, chci se Vás zeptat ještě jednou, jaké většiny?

  Většiny Vašich známých a kamarádů?

  Většiny lidí, se kterými se kdy mluvila?

  Většiny lidí s volebním právem v naší zemi?

  Neuvědomuji si, že by bylo setrvání nebo vystoupení z NATO součástí jakékoli volební kampaně za posledních 28 let. Jak jsem již napsal, nikdo z politiků a politických stran zleva ani zprava nemá odvahu vypsat referendum na setrvání nebo vystoupení, protože obě strany by se mohli setkat se skutečnou realitou!!Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  13:51 28.07.2017

  Hana Zelená .....jednali v zájmu západních demokracií-tomu se říká klišé. Opravdu nevím kdo byl kde ani kam raněn,stejně jako to nezajímá 95% občanů ČR. S tou většinou ...Zobrazit celý příspěvek

  Hana Zelená
  .....jednali v zájmu západních demokracií-tomu se říká klišé.
  Opravdu nevím kdo byl kde ani kam raněn,stejně jako to nezajímá 95% občanů ČR.
  S tou většinou opatrně,průzkumy se dají vhodnou volbou otázky zmanipulovat.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  13:42 28.07.2017

  Hana Zelená Problém je, že neexistují disliky... Jo jasně tento článek hodnotili jen diskutující tak za to laik :) A myslím, že by jste měla být víc uctivější k opačnému ...Zobrazit celý příspěvek

  Hana Zelená

  Problém je, že neexistují disliky...
  Jo jasně tento článek hodnotili jen diskutující tak za to laik :)
  A myslím, že by jste měla být víc uctivější k opačnému názoru. Vím, že s tím máte problémy, protože jste již zde několikrát dokázala svoji totalitní mentalitu. A nevím, kde v této diskuzi jsou trollové (nikdo se tu nepokouší uhnout z tématu) a kdo tu plevelí jste paradoxně spíše vy.Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  13:28 28.07.2017

  Tesil Především chápu pojem služba a obsah přísahy ".... vědom si svých občanských povinností", i vy máte povinnost dodržovat smlouvu NATO, když na to přijde, každá mezinárodní ...Zobrazit celý příspěvek

  Tesil

  Především chápu pojem služba a obsah přísahy ".... vědom si svých občanských povinností", i vy máte povinnost dodržovat smlouvu NATO, když na to přijde, každá mezinárodní smlouva je součástí právního pořádku země, má sílu ústavního zákona.

  To, že všichni padlí novodobí veteráni byli vysláni tímto státem a jednali v zájmu západních demokracií, ke kterým se hlásíme, jako legionáři za Masaryka, to je zase to, co tu marně popíráte vy :)))
  Máte právo nebýt s vůlí většiny, která v NATO a se vším, co s tím souvisí, být chce, ale to je tak asi všechno.

  Jen pro vaši informaci, můj článek sdílí i sestra Regiho, Petra Schamsová, asi víte, kdy byl její bratr zraněn, ne.

  Semtam
  hodnocení článků je jen od těch, kteří mají nutkavou potřebu se diskusí zúčastnit, registrují se, což většina čtenářů a uživatelů FB nedělá: Prostě nepíší do diskusí, ale vyjádří jen souhlas: :) Jejich počet je zásadní, ne pět trollů, kteří tu plevelí diskusi :DSkrýt celý příspěvek

 • Tesil
  13:20 28.07.2017

  Hana Zelená Problém je v tom,že vy ten rozdíl ani vidět nechcete. Ti skuteční veteráni rizkovali životy už jenom tím,museli projít část Evropy než se dostali do Francie a po té ...Zobrazit celý příspěvek

  Hana Zelená
  Problém je v tom,že vy ten rozdíl ani vidět nechcete.
  Ti skuteční veteráni rizkovali životy už jenom tím,museli projít část Evropy než se dostali do Francie a po té do Británie případně i do SSSR.
  Další rozdíl je v motivaci,ale to nebudu rozebírat.Mohlo by dojít na hysterické reakce.Nebetyčný rozdíl je i v tom,že oni bojovali proti okupantům zatím co pro většinu Afgánců jsme okupanti my stejně jako dříve Sověti.

  Pochopitelně uctivě děkuji panu Grohmanovi za možnost vyjádřit své názory.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  13:14 28.07.2017

  Hana Zelená Stovky souhlasných laiků? Jo klidně tomu věřim, ale pokud se podívám na hodnocení článku, tak má jen 1-2 hvězdičky a to je hodně málo. Tak ten souhlas myslím bude ...Zobrazit celý příspěvek

  Hana Zelená

  Stovky souhlasných laiků? Jo klidně tomu věřim, ale pokud se podívám na hodnocení článku, tak má jen 1-2 hvězdičky a to je hodně málo. Tak ten souhlas myslím bude někde jinde.Skrýt celý příspěvek

 • stronger.p
  12:16 28.07.2017

  @Hana Zelená: ale pokud je nás většina, která chce zůstat v NATO a jsou s tím spojeny Vážená paní Zelená, nevím odkud tuto informaci čerpáte, ale referendum o vystoupení z NATO ...Zobrazit celý příspěvek

  @Hana Zelená: ale pokud je nás většina, která chce zůstat v NATO a jsou s tím spojeny

  Vážená paní Zelená, nevím odkud tuto informaci čerpáte, ale referendum o vystoupení z NATO nikdo nechce riskovat, protože by to nemuselo dopadnout...Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  11:33 28.07.2017

  Vážení, já zde nebudu obhajovat autorství své, ani pana Grohmana, který je současně vydavetelem Armádních novin a jehož laskavým svolením a po registraci smíte přispávat na diskusi ...Zobrazit celý příspěvek

  Vážení, já zde nebudu obhajovat autorství své, ani pana Grohmana, který je současně vydavetelem Armádních novin a jehož laskavým svolením a po registraci smíte přispávat na diskusi severu, který on provozuje

  Pokud nevíte, že rzhovor je autorský článek, že obsahem otázek je i konstatování faktů, např. právních pojmů na které odkazujeme, tak nechápete smysl toho žánru.


  ad) Kazd odpusťte si výlevy o zvracení, nemusíte na mé články lézt, jsem s jejich sledovaností i zde spokojená (prostě pár trollů a stovky sozhlsných lajků... :-P). a Leschtina mi nejen neprošlapal před dvaceti lety cestu, vůbec se neznáme a publikuji od roku 1990 (pod jakým příjmením za svobodna kde, to vám může být jedno)

  ad) Tesil vaše drzost spočívající v útoku na padlé, v tom, že absolutní závazek "položit i život!, tedy přísaha, má stejnou váhu, jako před sto lety, je obsahem mojí reakce na vás: Nikoli jako autorky: Volte si v naší krásné demokratické zemi koho chcete, třeba stranu, která chce z aliance vystoupit.
  ale pokud je nás většina, která chce zůstat v NATO a jsou s tím spojeny i tyto bolestné ztráty, tak se padlých neopovažujte tvrdit, že úmrtí novodobých veteránů není srovnatelné s těmi, kteří padli před sto lety a dalších válkách.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:13 27.07.2017

  Hana Zelená: způsob vedení rozhvoru je o ničem, v dotazech se panu Horáčkovi odpovědi pomalu nadiktovali, očekával bych krátké a stručné nadhození témata a pak rozsáhlejší ...Zobrazit celý příspěvek

  Hana Zelená: způsob vedení rozhvoru je o ničem, v dotazech se panu Horáčkovi odpovědi pomalu nadiktovali, očekával bych krátké a stručné nadhození témata a pak rozsáhlejší vyjadření se samotného kandidáta.
  Co se týká pietních akcí, tak nikdy nikdo nestihne všechny a už vůbec ne Mr. Popelníček, ten je mimózní hodně dlouho.
  Názory kandidáta jsou pro mně zajímavé, ale opravdu je to hodně umělě od člověka, který se v této oblasti pohybuje pouze během kampaně, na kolika pietách se vyskytl někdy dříve?
  Mám jen obavu, aby si nepletl pojmy, není kasíno jako kasíno.

  Co se týká vyjádření, že by pozvednutím zbraně prezident porušil zákon, zastávám názor, že občas je to třeba i proti zákonům, pokud by tu někdo někdy neporušil aktuálně platné zákony, tak by tu byl možná feudalismus, nebo by takový člověk nepozvedl zbraň proti náckům za války, tehdejší zákony mu to také neumožňovaly. Stačí se podívat jak pomáháme válcovat mezinárodní právo v rámci operací NATO. Za dobu působení aliance v Afg. se tam zdesetinásobila produkce opia a konopí. Počet zničených životů v přímém i nepřímém důsledku napadení Iráků už se také odhaduje přes 2 miliony.

  TF_HU: souvislost je jasná, jde o hlasy. Příběh o kamínku mi s trochou nadsázky připomíná příběh hodinek Butche Coolidge z Pulp fiction.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:11 27.07.2017

  Kazd
  Příspěvky p.Leschtiny v MF jsem přeskakoval,ale tady mi to prostě nedá.

  Kazd
  Příspěvky p.Leschtiny v MF jsem přeskakoval,ale tady mi to prostě nedá.

 • PavolR
  17:37 27.07.2017

  Superme: Otázku krutosti alebo nekrutosti na chvíľu stranou - kto by na to asi tak dohliadol? Tam to nie je ako v Číne s jej všemocnou štátostranou. Koľko detí myslíte, že je ...Zobrazit celý příspěvek

  Superme:
  Otázku krutosti alebo nekrutosti na chvíľu stranou - kto by na to asi tak dohliadol? Tam to nie je ako v Číne s jej všemocnou štátostranou. Koľko detí myslíte, že je registrovaných? Nanajvýš by to v niektorej z tamojších krajín mohol zneužívať vládnuci kmeň proti konkurenčnému kmeňu ako formu genocídy - a členovia toho kmeňa by potom mohli s o to väčšími nádejami žiadať o azyl v Európe ... len taký príklad, ako sa môže akýkoľvek nápad zvrhnúť v opak, ak sa to nedomyslí do dôsledkov ...Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  14:57 27.07.2017

  Život lidí v Africe se nestává nesnesitelným kvůli klimatickým změnám. Život v v centrální a hlavně západní Africe se stává nesnesitelný hlavně kvůli tomu, že se tam rodí 5 a více ...Zobrazit celý příspěvek

  Život lidí v Africe se nestává nesnesitelným kvůli klimatickým změnám. Život v v centrální a hlavně západní Africe se stává nesnesitelný hlavně kvůli tomu, že se tam rodí 5 a více dětí na ženu. Pokud se tohle nezmění, lidé v této části Afriky se budou mít hůře a hůře. Je to možná kruté, ale této části Afriky by pomohla přísná politika jednoho dítěte.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  10:12 27.07.2017

  Kazd: Leschtina je ten tvor, co nedávno naprosto a úmyslně překrucoval slova Karáska z LEXu?

  Kazd: Leschtina je ten tvor, co nedávno naprosto a úmyslně překrucoval slova Karáska z LEXu?

 • kazd
  09:48 27.07.2017

  Když vidím autor Hana Zelená na AN nebo Lipold, Honzejk na ostatních webech, tak to buď rovnou něčtu, nebo čtu se silným odhodláním se nepozvracet. Diskuse s takovými autory je ...Zobrazit celý příspěvek

  Když vidím autor Hana Zelená na AN
  nebo Lipold, Honzejk na ostatních webech, tak to buď rovnou něčtu, nebo čtu se silným odhodláním se nepozvracet.
  Diskuse s takovými autory je naprosto zbytečná.
  Před dvaceti lety jim prošlapala osoba se jmenem Leschtina cestičku (kdo pamatuje co za zvratky byl ten člověk schopen napsat do mladé fronty, ví o čem mluvím).Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  08:25 27.07.2017

  vojáček: Trocha si to v hlave zrovnajte. Každý, kto si natiahne uniformu mojej, vašej, alebo ktorejkoľvek inej krajiny, sa automaticky stáva nástrojom tých, ktorí mu velia - za ...Zobrazit celý příspěvek

  vojáček:
  Trocha si to v hlave zrovnajte. Každý, kto si natiahne uniformu mojej, vašej, alebo ktorejkoľvek inej krajiny, sa automaticky stáva nástrojom tých, ktorí mu velia - za týmto účelom totiž stále armády vznikli. V každej armáde bez výnimky je nežiadúci akýkoľvek názor alebo presvedčenie odlišné od názoru alebo presvedčenia tých, ktorých nástrojom armáda je, a prináša so sebou reštrikcie. Byť nástrojom v uniforme nemá nič spoločné s morálnym právom, bez ohľadu na motívy, ktoré toho, ktorého vojaka k jeho rozhodnutiu vstúpiť do armády viedli. To, či sa vám tie ktoré operácia armády v tom ktorom období páčia alebo nepáčia absolútne nie je relevantné.
  Koho si vážite, alebo nevážite spomedzi živých a prečo je samozrejme Vaša vec, ale existuje morálny konsenzus, že vzdanie úcty si zasluhuje každý vojak padlý počas služby svojej vlasti a to dokonca i nepriateľský vojak. A upozorňujem, že "služba vlasti" nemôže byť v tomto kontexte predmetom diskusie alebo vykrúcačiek.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:36 27.07.2017

  Miloše hrubě nemusím (a nemusel jsem ho, ani když na tom se všemi složkami zdraví byl přijatelně) a nevolil jsem ho, nicméně řeči paní Zelené na jeho adresu jsou hrubě přes čáru. ...Zobrazit celý příspěvek

  Miloše hrubě nemusím (a nemusel jsem ho, ani když na tom se všemi složkami zdraví byl přijatelně) a nevolil jsem ho, nicméně řeči paní Zelené na jeho adresu jsou hrubě přes čáru. Min. v kontextu toho, že ve svých textech až rigidně a ad absurdum ke všemu přistupuje z pozice legislativy a najednou k hlavě státu a vrchnímu veliteli ozbrojených sil vede řeči, jak učeň u šestého pivka. Nelze v tom nevidět dvojí metr.
  Obecně si myslím, že hodnocení politiků, které předvedla paní Zelená v příspěvku je prostě agitka se vším všudy, na druhou stranu píše to v diskuzi a ne ve článku, takže mi to přijde v pořádku. Diskuze je od toho.

  Naprosto respektuji právo vydavatele dělat si rozhovory s kým chce a o čem chce. Na druhou stranu bych uvítal podobné rozhovory s ostatními relevantními kandidáty, když už se do AN musí tahat politika. A upřimně řečeno nejsem si zcela jist, že si pan Horáček zrovna na výročí vzpomněl sám. Spíš to bude někdo z jeho týmu a je to součást PR.

  Mimochodem vyřazovat Okamuru z portfolia rozhovorů na kandidáta mi přijde ujeté ze dvou důvodů:
  -není kandidátem na prezidenta a kandidaturu neoznámil (trochu mi tedy pokřik paní Zelené připomíná stahování kalhot, když brod je ještě daleko)
  -zrovna Okamura se k bezpečnostní problematice vyjadřuje více, než ostatní (reální) kandidáti. Nehodnotím formu či obsah jeho vyjádření, ale prostě je v této tématice aktivnější, než jiní.

  Pro paní Zelenou: kde konkrétně Tesil upírá úctu novodobým veteránům a pronáší na jejich adresu drzosti? Z jeho strany je to blbá formulace, protože skutečně není drzostí srovnávat kohokoliv s kýmkoliv - drzostí pak může být, co dotyčný ze srovnání vyvodí, ale jinak se o moderních veteránech nijak nevyjadřuje. A upřimně řečeno - ona míra rizika, diskomfortu, utrpení, míra rizika pro jejich rodiny (sic!), finanční kompenzace, zajištění případných pozůstalých... členů Anthropoidu, Silveru, pilotů RAF či na Trech Duboch, lídí co prošli Pečkárnou ... objektivně byla jinde, než u dnešních členů PRT a pod. Což samozřejmě neznamená, že by (alespoň někteří) členové moderních misí nebyli schopni a ochotni snášet stejné utrpení a jít do stejného rizika. Věřím (nebo chci věřit), že řada z nich by se po bok Kubišovi či Morávkovi směle postavit mohla.

  To TF_HU: jak konkrétně Miloš bojuje v krajích za zájmy Lukoilu? Nerozporuji to, zajímá mne to.Skrýt celý příspěvek

 • vojáček v záloze
  23:48 26.07.2017

  Horáčka volit určitě nebudu, protože ho vnímám stejně jako Švarcenberga, nebo Stropnického: jako loutku. Ale to není důležité. Důležité je, že Horáček, soudě podle jeho ...Zobrazit celý příspěvek

  Horáčka volit určitě nebudu, protože ho vnímám stejně jako Švarcenberga, nebo Stropnického: jako loutku. Ale to není důležité.

  Důležité je, že Horáček, soudě podle jeho vlasntího vyjádření, je věrným podporovatelem pokračování nejhanebnějšího období v historii Československé a České republiky.

  1)
  Období, ve kterém jsme se propadli z pozice uznávané hospodářské ocnosti propadli na oficiálnípozici rozvojové země. Průmysl v troskách, zemědělství takřka neexistuje. Ne tehdy, před rokem 1989, teď jsme kolonie. zdroj levné pracovní síly a odbytiště pro cizí výrobky.
  2)
  období, kdy se armáda státu účastní útočných válek. Ano, vážení autoři článku. Musíte se srovnat s tím, že moralizování ani soudní tresty nemohou umlčet ty, kteří popisují věci opačně než vy. Naše účast ve válce v Afghánistánu, údajně k zajištění bezpečnosti afghánského lidu, trvá už 16 let, bezpečnost žádná a Taliban je silnější než kdy dřív. Taliban sílí, asi proto, že ho místní obyvatelstvo z duše nenávidí, za to milují bílého muže. Hloupého a všehoschopného bílého muže, bohužel. Naše válka v Afghánistánu je v rozporu s mezinárodním právem, protože je v rozporu se stěžejními dokumenty mezinárodního práva. Na tom žádné rozhodnutí Rady Bezpečnosti OSN nemůže nic změnit. Kdyby RB vydávala svolení k Útočné válce proti Afghánistánu každý den, pořád to bude v rozporu s mezinárodním právem. Můžete "do budoucna srovnávat všechny mrtvé v uniformě armády naší země". Jsou jiní, kteří ještě neklesli tak hluboko. Ti lidé šli do Afghánistánu bojovat za zájmy Spojených států a za zájmy nadnárodních monopolů. Nejsou tam, kvůli zájmům České republiky, a kvůli zájmům afghánského lidu už vůbec ne. Takové angažmá jim bere morální právo nazývat se vojáky. A to i tehdy, kdy věří oficiální propagandě. Ostatně soudím, že takových "věřících" je menšina. Většina tam lítá pro peníze. To z nich dělá prachsprosté žoldáky. Vy si jich vážíte, já ne.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  23:30 26.07.2017

  Hana Zelená Možná se budete divit,ale i mezi mými předky byli ...Zobrazit celý příspěvek

  Hana Zelená Možná se budete divit,ale i mezi mými předky byli legionáři.To přece není moje zásluha.A nebo z toho něco vyplývá?
  Srovnávat si můžete co chcete,patent na pravdu i tak nemáte.
  Valchaři,veksláci,černí bookmakeři na Hrad!Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 4