Ruská menšina je dávno pevnou součástí naší země

Ruská menšina je dávno pevnou součástí naší země
Praha / Pixabay License, Volná pro komerční užití (Zvětšit)

S výbuchy ve Vrběticích na Zlínsku, v nichž figurují jako hlavní postavy ruští občané, příslušníci GRU, se znovu dostaly na pořad dne také debaty o ruské národnostní menšině, která žije desítky let na území naší republiky. V televizních zprávách se objevila interview s několika ruskými usedlíky, z nichž někteří se netajili se svými obavami o budoucnost.

Z výsledků sčítání Českého statistického úřadu z roku 2017 vyplývá, že v České republice v té době žilo necelých 35 000 cizinců pocházejících z Ruska. Po Ukrajincích, Slovácích a Vietnamcích se tak jedná o čtvrtou nejpočetnější menšinu žijící v našem státě. Podle dostupných informací klesají však počty osob, které zde pobývají pouze přechodně. Novým trendem posledních let je trvalý pobyt.

Všeobecně je známo, že po vítězství bolševiků v ruské občanské válce, která probíhala v období od konce roku 1917 až do roku 1922, docházelo na území bývalého carského impéria k velkým přesunům lidí. Rusové a příslušníci dalších etnik utíkali z oblastí tvrdých bojů, mnozí také kvůli hladu a celkově špatným podmínkám. Podstatná část migrantů prchala před novými vládci země s rudými hvězdami na čepicích, kteří na obsazených územích rozpoutali teror. Poslední odpůrci bolševiků se vzdali až v červnu roku 1923.

„Z historických souvislostí je mnohdy zřejmé, jaké faktory vedly občany různých států k emigraci ze své domoviny, z prostředí jim blízkého. Takto i v souvislosti s ruskou emigrací můžeme nalézt jasné motivy k opuštění Ruska v každé z tzv. emigračních vln. V celosvětovém kontextu byly tyto vlny tři, přičemž dnešní Českou republiku významným způsobem zasáhla hned první z nich,“ uvádí Terezie Jochymková ve své diplomové práci s názvem Kulturní spolky a organizace, sdružující příslušníky ruské národnostní menšiny na území České republiky (Filozofická fakulta MU v Brně, 2015).

První emigrační vlna Rusů začala v roce 1918

Podle Jochymkové až do začátku 20. století neměla nikdy ruská politická emigrace masový charakter. To se ale radikálně změnilo. První z velkých ruských emigračních vln započala roku 1918. Její jasnou motivací byla změna politického režimu v Rusku, která zapříčinila útěk lidí různých sociálních vrstev. První skupinu tvořili většinou aristokraté, vysocí carští hodnostáři nebo příslušníci diplomatického sboru, představitelé minulého carského (či poúnorového) režimu, kteří nechtěli přijmout nastolení republiky namísto „osvědčeného“ carismu, a tedy nebyli v zemi příliš žádoucí.

Tato skupina nebyla příliš početná a vyznačovala se tím, že k ní většinou patřili lidé, kteří byli díky svému postavení materiálně zabezpečeni v zahraničí. Druhá skupina se sestávala z ruských zajatců v rukou rakousko-uherských vojáků, kteří po skončení první světové války zůstali odstřiženi od své země a nemohli (nebo nechtěli) se vrátit na území zmítané občanskou válkou. Jelikož se do svého státu nevrátili, řadíme i je mezi ruské emigranty meziválečného období.

Početně nejvýznamnější ale byla podle Terezie Jochymkové třetí část první ruské emigrační vlny, již tvořily statisíce vojáků a důstojníků poražených protibolševických armád spolu s příslušníky svých rodin, ale i jiní obyvatelé, kteří se s novým režimem nesmířili nebo jím byli také ohroženi (mj. pravoslavní duchovní). Ne nadarmo se tito lidé označují za „bílou emigraci“. Početnost těchto emigrantů je obrovská. Podle odhadů můžeme hovořit o jednom až dvou milionech osob, z nichž velká část se usídlila v Evropě, nejpočetněji ve Francii a Německu (v každém z těchto státu až půl milionu lidí).

Kromě přirozených center ruské diaspory v Paříži a Berlíně byla pro emigranty významným kulturním a vzdělávacím střediskem i Praha (přezdívaná proto „ruský Oxford“), ačkoli z celé masy ruských vystěhovalců se v tehdejším Československu usídlilo pouze okolo patnácti až dvaceti tisíc osob, jejichž počet ještě do roku 1938 klesl přibližně na osm tisíc. Byla mezi nimi celá řada ruské inteligence – vědců, pedagogů, lékařů nebo také inženýrů, studentů a samozřejmě vojenských důstojníků.

Z iniciativy československé vlády byla počátkem 20. let vyhlášena Ruská pomocná akce určená na podporu ruským uprchlíkům, kteří ze své vlasti utíkali před bolševiky. Tím nejznámějším vojenským činitelem byl Sergej Vojcechovský, pozdější československý generál, který se v roce 1883 narodil v běloruském Vitebsku. První světové války se účastnil jako carský důstojník a získal řadu vyznamenání. Posléze bojoval v československých legiích proti bolševické Rudé armádě. V roce 1921 odešel do Československa, kde se stal armádním generálem a zemským velitelem.

V době mnichovské krize zastával nekompromisně názor, že by se naše armáda měla postavit proti kapitulaci. Za protektorátu působil Vojcechovský v odbojové organizaci Obrana národa. Již 12. května 1945 byl zatčen příslušníky sovětské tajné policie NKVD a odvlečen do Sovětského svazu, odkud se již nikdy nevrátil. Podle dostupných informací generál Vojcechovský, proti jehož odvlečení oficiální československá místa nic nepodnikla, zemřel počátkem dubna 1951 v sibiřském koncentračním táboře Ozerlag. Jednalo se přitom o československého státního příslušníka. Jeho tragický osud připomíná pamětní deska umístěná v roce 2017 na budově školy v Konviktské ulici v Praze.

Studenti z Ruska se nijak neliší od svých českých kolegů

Na českých školách různého zaměření studuje poměrně mnoho vysokoškoláků z Ruska. Podle ČSÚ jich v roce 2017 bylo necelých 6000. Ačkoliv studium u nás není levná záležitost, vyhovuje mladým Rusům zejména blízkost jazyka a také příjemné a tolerantní prostředí. Český rusista Josef Dohnal z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU v Brně, který přednáší na zmíněné fakultě čtyřicet let starší ruskou literaturu, nemá pocit odlišnosti ruských studentů (kromě jazykových znalostí) od svých českých kolegů. „U těch, u kterých vím, že prokazatelně prošli ruským školským systémem, trochu cítím zpravidla větší míru systematických znalostí, ale i to je něco, co není obecný jev. Rovněž řada absolventů českých škol má dobré znalosti, zdá se ale, že je to spíše dáno rodinným zázemím a individuální motivací, méně pak školským systémem,“ konstatuje Dohnal, jehož prostřednictvím jsem neúspěšně požádal tři studenty ruské národnosti o názor na kauzu výbuchů ve Vrběticích. Neměli chuť se k tématu vůbec vyjadřovat.

Profesor Dohnal se nediví váhaní ruských studentů, stejně ale možná i části českých studentů, poskytnout své osobní stanovisko. „Vyjádření předpokládá názor, tedy příklon spíše k jedné z vyhraněných pozic, nikoli však jakési balancování mezi dvěma vyhroceně protichůdnými, jednoznačnými stanovisky a také do jisté míry vyvažování mezi čistě rozumovým a primárně emocionálním vnímáním disponibilních informací. Ty jsou navíc v mediální sféře, odkud studenti zpravidla informace čerpají, nejednoznačné,“ říká Dohnal. 

Podle jeho názoru se nejedná o neprojevení zájmu, spíše to chápe jako snahu nevyslovovat se k něčemu, k čemu nejsou oslovení kompetentní. Profesor Dohnal připomíná, že se studenty na hodinách, které vede, neprobíhají zpravidla diskuse o aktuálních politických otázkách, ale spíše o otázkách kultury a jejího historického vývoje. A tam se podle něj ukazuje, že česká kultura i české myšlení a česká identita se formovaly pod vlivem jiných faktorů než kultura a myšlení v Rusku. „O tom ostatně psali kromě jiných již Havlíček Borovský a Masaryk. To pochopitelně přetrvává dodnes, mísí se to ale se spoustou dalších prvků, jejichž mix je nakonec asi u každého jedince specifický,“ uzavírá rusista Dohnal.

Nepravdivé informace o útocích na ruskou menšinu

V souvislosti s výbuchy ve Vrběticích, při nichž zahynuli dva čeští občané, se objevily ojedinělé informace o útocích Čechů na spoluobčany ruské národnosti. Tyto nepodložené informace ale jednoznačně odmítá Igor Zolotarev ze spolku Ruská tradice, který u nás působí dvě desítky let. Zmíněný spolek vydal k nedávným výbuchům také prohlášení, v němž mj. konstatuje, že dnešní situace připomíná atmosféru května 1945 a srpna 1968, kdy se na českém území vyskytovaly ruské vojenské jednotky, které zatýkaly a zabíjely občany této země.

„To se navíc děje v roce 2021, kdy slavíme 100. výročí Ruské pomocné akce, v níž československá vláda a český lid poskytl uprchlíkům z Ruska bezprecedentní humanitární pomoc, zachránil jim život a umožnil pokračování v profesní, vědecké a tvůrčí činnosti,“ uvádí se v prohlášení spolku Ruská tradice. Dále se v něm uvádí, že „teroristické činy, jako ten ve Vrběticích, jsou možné jen proto, že část české společnosti, včetně některých politiků, si neuvědomuje, co je současné Rusko a jaké nebezpečí pochází z Putinovy vlády.“

Básnířka Ljubov Ondroušková z Ruského kulturně osvětového sdružení na Moravě má zcela jiný pohled na poslední události než Igor Zolotarev. Vyjadřuje se spíše ve prospěch prezidenta Putina. Ani ona ale nemá žádné informace o nějakých útocích vůči jejím krajanům. „Naopak dostáváme od Čechů omluvu za chování vládních činitelů,“ uvádí a dodává, že celá kauza připomíná komedii. Jak dále řekla pro Armádní noviny Ljubov Ondroušková, vadí jí také skutečnost, že některými „bezvýznamnými osobnostmi“, které se nemohou zbavit komplexů méněcennosti, je napadán také prezident republiky.

Citovali jsme výběrově dva představitele ruské národnosti, kteří si vybrali Česko jako místo své trvalé působnosti. Jejich názory jsou diametrálně odlišné. Jeden hovoří jako naturalizovaný občan, vyjadřuje politování nad tím, že ruští agenti u nás způsobili ztráty na životech i velké materiální škody. Ruská menšina může mít ale i jiné pocity, které především vyplývají z neochoty si připustit, že by příslušníci jejich vlastního národa byli s vědomím vedení ruského státu schopni nějakého podlého činu vůči bratrskému českému národu. Zároveň se do jejich přesvědčení vtírá jistá obava, zda odhalení případu ve Vrběticích nepřinese v každodenním životě změny v cítění, negativní vztahy mezi oběma národnostmi a případně i negativní útoky směrem k občanům ruské národnosti.

Na náš dotaz adresovaný policii s úmyslem dozvědět se, zda se fakticky udály přestupky toho typu, jež by dokazovaly animozitu vůči Rusům, nebylo možno získat žádné konkrétní zprávy. Informace k národnosti poškozených jsou osobními údaji a policie je nezveřejňuje. Bylo však možno se alespoň přesvědčit o tom, že žádné útoky národnostního charakteru se v poslední době neodehrály. „Nemám informace o tom, že by se v posledních deseti dnech v Jihomoravském kraji udál útok, který by měl spojitost s národností napadeného,“ sdělil dále Armádním novinám tiskový mluvčí Policie ČR v Brně David Chaloupka.

V České republice dlouhodobě žije několik desítek tisíc spoluobčanů ruské národnosti, kteří určitě představují kulturní obohacení pro naši zemi, jež je osídlena obyvatelstvem s převážně homogenní strukturou. Podle mého přesvědčení drtivá většina z nich je loajální ke státu, kterým jim poskytl možnost pracovat a vzdělávat se. Některé z nich znám i osobně a rád se s nimi setkávám a debatuji o různých záležitostech, i když ne vždy ve všem se shodneme. Je především moc dobře, že nikdo na ruské spoluobčany pro jejich národnost neútočí, protože tito lidé jsou pevnou součástí naší společnosti a jsou pro ni také přínosem.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Výbuchy ve Vrběticích, Vladimír Putin a dezinformátoři

Česká republika prožívá od soboty události, na které nejsme vůbec zvyklí. Předseda vlády a ministr ...

Státní terorismus ve Vrběticích? Važme slova, mají své důsledky

V souvislosti s víkendovou tiskovou konferencí premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka se ve ...

PREMIUM Polský pohled na Vrbětice: Důležitější je Bělorusko a konec českého pacifismu

Mezi Českou republikou a Ruskou federací vzniklo silné diplomatické napětí ‒ objev ruské stopy ve ...

Zloděj volá: „Chyťte zloděje“

Již téměř celý týden se desetimilionová Česká republika „přetahuje“ se světovou jadernou mocností ve ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • KOUMES123
  11:37 06.05.2021

  Krym byl k Rusku připojen po páté rusko - turecké válce. Fakticky Rusové bojovali s Osmanskou říší s přestávkami asi 300 let. O samotný Krym bojovali minimálně 100 let. Takže byl ...Zobrazit celý příspěvek

  Krym byl k Rusku připojen po páté rusko - turecké válce. Fakticky Rusové bojovali s Osmanskou říší s přestávkami asi 300 let. O samotný Krym bojovali minimálně 100 let. Takže byl zaplacen krví minimálně desetitisíců ruských vojáků. V kauze Vrbětice je zajímavé to, že IMEX podal žalobu na policejního prezidenta Švejdara, za rozhovor s prezidentem. Je teda otázkou, proč se ztratili kamerové záznamy a proč to bouchlo ještě podruhé.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   12:59 06.05.2021

   Irelevantní. Rusko v roce 1991 uznalo Ukrajinu v hranicích Ukrajinské SSR včetně Krymu. V roce 1994 se Rusko zavázalo respektovat Ukrajinskou suverenitu, výměnou za jaderné zbraně ...Zobrazit celý příspěvek

   Irelevantní. Rusko v roce 1991 uznalo Ukrajinu v hranicích Ukrajinské SSR včetně Krymu. V roce 1994 se Rusko zavázalo respektovat Ukrajinskou suverenitu, výměnou za jaderné zbraně umístěné na území Ukrajiny. Opět včetně Krymu. Zbytek jsou jen kecy mající ospravedlnit Ruskou okupaci.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    22:52 06.05.2021

    Len doplním, rovnaký záväzok Rusko na seba zobralo aj podpisom dohody s Ukrajinou o delení Čiernomorskej flotily a prenájme Sevastopolu...

    Len doplním, rovnaký záväzok Rusko na seba zobralo aj podpisom dohody s Ukrajinou o delení Čiernomorskej flotily a prenájme Sevastopolu...

 • J.Kolousek@post.cz
  19:55 03.05.2021

  Sgt Murphy Priznavam se, ze slovensky politicky zivot prilis nesleduju, ale zda se mi, ze ty korupcni skandaly zacinate uspesne resit. Verim, ze casem se Slovensko z tech skandalu ...Zobrazit celý příspěvek

  Sgt Murphy Priznavam se, ze slovensky politicky zivot prilis nesleduju, ale zda se mi, ze ty korupcni skandaly zacinate uspesne resit. Verim, ze casem se Slovensko z tech skandalu vzpamatuje a ta pristi politicka garnitura si uz stejne excesy nedovoli. Berte to jako kdyz diteti rostou zuby. Poslední svobodne volby v Ceskoslovensku byly v roce 1946,na Slovensku vyhrala demokraticka strana se 62% hlasu.Pokud by v Cechach a na Morave nevyhrali komunisti a tim zisklai vetsinu ve státe,tak by Rusin Vasila Bilak a SLovak G.Husaka,by zustali v zapomeni.
  Proto me na rozdil od CR fascinuje to, jak jste odbourali komunisty.
  U Vas komunisté skoncili o proti CR na smetisti dejin.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   07:24 04.05.2021

   Pro Slováky bylo důležitějším tématem národní obrození a samostatnost, proto bodovaly HZDS, SNS a jejich potomci.

   Pro Slováky bylo důležitějším tématem národní obrození a samostatnost, proto bodovaly HZDS, SNS a jejich potomci.

  • Ján Paliga
   19:10 04.05.2021

   "U Vas komunisté skoncili o proti CR na smetisti dejin." Ani nie, tí sa dostali ku moci a do ekonomického popredia vďaka Mečiarovi a neskôr pohrobkovi KSČ Robertovi Ficovi. Jeho ...Zobrazit celý příspěvek

   "U Vas komunisté skoncili o proti CR na smetisti dejin."

   Ani nie, tí sa dostali ku moci a do ekonomického popredia vďaka Mečiarovi a neskôr pohrobkovi KSČ Robertovi Ficovi. Jeho ako "plán B" financovali Mečiarovi dobrodinci a následne z toho dlhé roky profitovali.Skrýt celý příspěvek

 • Sgt Murphy
  18:31 02.05.2021

  Jura99: Mám za to že si zakomplexovaný blb, šovinista a xenofób. Sme podľa teba akýsi nadradený národ pretože Rusko bolo vždy totalitou a my sme vždy inklinovali s slobode. Možno ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Mám za to že si zakomplexovaný blb, šovinista a xenofób. Sme podľa teba akýsi nadradený národ pretože Rusko bolo vždy totalitou a my sme vždy inklinovali s slobode. Možno by som ťa mal vrátiť do reality a pripomenúť ti napríklad, že podľa prieskumu si viac než 40% Slovákov dnes, 32 rokov po páde socializmu myslí, že za totality bolo lepšie než v demokracii. Teda takmer polovica nášho národa inklinuje k totalitnému režimu. Tiež viem s určitosťou povedať, že na Slovensku máme politikov, ktorý radi spájajú idei socializmu s nacionalizmom. Títo politici, inklinujúci k ideám nacizmu, si dnes často hovoria „sociálny demokrati“. Ich voličmi sú ľudia sympatizujúci s ideami socializmu, často aj nacionalizmu a ospravedlňujú činy páchané totalitou akým si „vyšším dobrom“. Väčšina z nich si myslí, že Slovensko v minulosti predala vláda Mikuláša Dzurindu nejakým „zlým vykorisťovateľom z Wall Streetu“ a dnes nám vládnu aké si „postavy z úzadia“, napríklad Soroš. Týmto ľuďom nevadí členstvo SR v EU len do chvíle, pokiaľ nemáme ako krajina voči EU nejaké povinnosti. NATO je pre nich „teroristická organizácia“, ktorá nás okupuje. Veľmi jednoducho sa im hrá na notu slovami o národných tradíciách a nejakom pomyselnom „slovanskom bratstve“. V spojení s Ruskou propagandou títo ľudia veľmi jednoducho prepadajú myšlienkam akejsi Rusko-Slovenskej vzájomnosti. Je to začarovaný kruh, ktorého sa ťažko zbaviť. Politici ťažia z nevedomosti a hlúposti národa, ktorú sami podporujú. V takejto krajine sa veľmi ľahko operuje Ruským tajným službám, a následky ich činnosti sa veľmi ľahko ospravedlňujú. Ja v tejto ilúzii „slovanskej vzájomnosti“ nežijem, pretože je politicky motivovanou. Nepodporujem Ruskú politiku voči západu. Ale stále neviem, čo s tým majú spoločné obyčajný ľudia pôvodom z Ruska žijúci u nás alebo Rusy žijúci v Rusku, ktorý politiku Putina nepodporujú. Ľudia, ktorých ty považuješ za akých si agentov, pripravených voči nám bojovať keď matička Rus zavelí. Mám sympatie k Ruskému národu a nemusím podporovať Putinovu politiku. Tak isto ako som Slovák, milujem našu kultúru a dištancujem sa od politiky „sociálnych demokratov“. Čo ty predvádzaš je ale číra xenofóbia. Fóbia z akého si zlého Ruského národa, ktorý nás chcú podľa teba v konečnom dôsledku len zabíjať a vykorisťovať. Tvoje choré rusofóbne politicky motivované vyhlásenia pre mňa nie sú o nič lepšie, než vyhlásenia chorého rusofila.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   19:58 02.05.2021

   Takze jsi tu obsahle sepsul 40% vlastniho naroda, ale xenofob jsem podle tebe ja, ze si nemyslim nic dobreho o respektu casti Rusu vuci suverenite jinych statu. Asi nemas svuj den. Zobrazit celý příspěvek

   Takze jsi tu obsahle sepsul 40% vlastniho naroda, ale xenofob jsem podle tebe ja, ze si nemyslim nic dobreho o respektu casti Rusu vuci suverenite jinych statu. Asi nemas svuj den.Skrýt celý příspěvek

   • Sgt Murphy
    23:06 02.05.2021

    Opakujem, snažíš sa tu vytvoriť dojem, že príslušníci Ruská menšiny žijúcej v ČR a študenti na školách v ČR sú spiaci tajný ruský agenti, ktorý sa skrývajú medzi občanmi ČR ako ...Zobrazit celý příspěvek

    Opakujem, snažíš sa tu vytvoriť dojem, že príslušníci Ruská menšiny žijúcej v ČR a študenti na školách v ČR sú spiaci tajný ruský agenti, ktorý sa skrývajú medzi občanmi ČR ako obyčajný príjemný ľudia ale na "zavolanie matičky Rusi" sa zobudia, počúvnu svoje "národné inštinkty" a budú zabíjať ľudí.

    Podľa mňa svojimi vyjadreniami ideš po hrane alebo už za hranou toho čo hovorí:
    - Trestní zákoník 40/2009 Sb. § 356: Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
    - Trestní zákoník 40/2009 Sb. § 357: Šíření poplašné zprávy

    Tvoje vyjadrenia:
    "... téměř vždy plnili to, co chtěl jejich národ slyšet a vidět. Pak za to musí nést následky i ten národ..."
    "... Ale jak se to stalo, že na zavolání vlasti nám tu vyhazují muničáky a zabíjejí lidi?"
    "... Příliš nepochybuji o tom, že řada ruských studentů Univerzity Karlovy by také zareagovala na volání vlasti..."
    "... Lidé jsou si skutečně hodně podobní, ale pak jsou tu určité národní instinkty."
    "... Současně si ale nedělej žádné naivní iluze, ruskou menšinu totalitní matička Rus vždy ve vhodný čas používá jako Trojského koně."
    "... Ruská rozvědka byla vždy prvotřídní, spící agenti jsou 100% fakt."
    "... v dnešním světě nesmí s národností souviset vůbec nic, to by byl rasismus, ale v praxi se ruská nátura nezapře."Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:11 03.05.2021

     Ruský národ si neprošel zpytováním svědomí jako Němci, ti si vypili kalich porážky do dna, přijali kolektivní odpovědnost, kolektivně se stydí dodnes, dokonce i generace, která ...Zobrazit celý příspěvek

     Ruský národ si neprošel zpytováním svědomí jako Němci, ti si vypili kalich porážky do dna, přijali kolektivní odpovědnost, kolektivně se stydí dodnes, dokonce i generace, která válku nezažila a dnes jsou moderní a úspěšný národ. V Rusku zvítězil v anketě o největší osobnost dějin Stalin (!), následován Putinem s Puškinem. 70% Rusů souhlasí s anexí Krymu. Takže ano, myslím si, že výměna na čele státu nepomůže, protože Rusové tam prostě podobnou osobu chtějí, protože mají patrně výchovou dané nějaké stereotypy. Jak také jinak, když se tam obce a města i dosud jmenují po zločincích a zločinci mají sochu na každém rohu. Když něco trvá 100let, náhoda to nebude, je potřeba hledat nedostatky ve výchově a mentalitě a ty zlepšit. Samozřejmě se to netýká celého národa, i mezi lidožrouty bude několik vegetariánů, ale ty lidožrouty by to chtělo přimět k tomu, aby jedli stejky a ne sousední národy. Takže si sundej klapky z očí, agenti GRU zdaleka nebyla jen ta partička vyhoštěných 18, působí tu stovky až tisíce firem, které nemají žádné reálné podnikaní, ale peněz jak šlupek a je celkem otázka, co asi dělají. Mám mnoho přátel mezi Ukrajinci, oni nemají vůbec žádnou náladu filozofovat nad tím, kdo z Rusů je dobrý a kdo zlý, jejich mukačevská brigáda bojovala u Debalceva a měla tam ztráty. A kvůli čemu ? Kvůli geopolitickým choutkám Putina, podporovaného 7 z 10 lidí svého národa (70% podpora anexe Krymu), to je velice vysoké číslo. Některé názory jsou dokonce takové, že on to všechno dělá proto, aby si udržel popularitu svého národa. Rusové prostě musí změnit své myšlení, musí se stydět při tématu Katyň, Maďarsko 56 nebo ČSSR 68. Prozatím jsou spíš hrdí na to, co jejich vlast v oblasti ovládání části světa dokázala. Jelikož se jejich stud následující roky vůbec nerýsuje, budou stálou hrozbou pro svět a zadrží je jedině hrozbě efektivní obrany NATO. K tomu Patovi a Matovi, samozřejmě to mohou být milí chlapíci, kdo by třeba řekl, že kdysi celkem populární postavu komisaře Derricka hrál bývalý člen SS Totenkopf, bojoval u Charkova, kde se patrně s touto divizí střetli u Sokolova naši vojáci a v Charkově později esesáci pobíjeli pacienty nemocnic. Ale chci věřit, že později populární herec u toho nebyl. Náš prezident Svoboda varoval Brežněva před invazí, že zničí skvělý vztah Čechoslováků k Rusům na mnoho generací. V tom se trefil naprosto přesně, i po 50letech jsme jim to neodpustili a nechystáme se k tomu. Obdobně si na 100let zničili vztah s Ukrajinci.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:52 03.05.2021

      Ano, 70% Rusů podporuje anexi Krymu, ano, podobné číslo bude obhajovat cokoliv, co Rusko dělá. Ale 78% Rusů nikdy v životě neopustilo území Ruska a má informace jen ze zdrojů, ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, 70% Rusů podporuje anexi Krymu, ano, podobné číslo bude obhajovat cokoliv, co Rusko dělá.
      Ale 78% Rusů nikdy v životě neopustilo území Ruska a má informace jen ze zdrojů, které jsou k dispozici v Rusku.

      Rusové žijící mimo Rusko tvoří oněch 22% Rusů, kteří Rusko opustili, ví, jak se žije jinde a mají i jiné, než Ruské zdroje informací.

      Ano, v Rusech je cíleně budován mýtus spravedlivé Rusi, která vždy koná dobro, ať dělá cokoliv a pokud dělá něco, co jiným zemím vadí, dělá to proto, že to potřebuje a tedy na to má právo. Jenomže podobný mýtus spravedlivé země máme i my sami. Všechno, co kdy udělala ČR či její nástupnické státy bylo spravedlivé. Ostatní to musí pochopit. Ukaž mi jednu věc, kterou udělal náš stát a u které je většinové mínění českých občanů, že to bylo ze strany státu vůči jiné zemi nespravedlivé. Nenajdeš nic. (A u jiných zemí to bude podobné).

      Píšeš o Německu. Ano,Německo se stydí za II. světovou válku a holokaust, ale i tak jsou Němci vnitřně přesvědčeni o nadřazenosti Německa nad ostatní a o právu Německa vnutit ostatním svůj pohled na to, co je správné - například otázka migrace nebo jaderných elektráren a elektromobilů. Nemyslí si, že je Německo špatné, jen udělalo chybu.

      Rusové ti patrně přiznají, že násilná okupace Maďarska nebo ČSSR byla chybou, ale nepřiznají, že by nadvláda Ruska byla špatná, protože Rusko přece vždycky chce to nejlepší. Německo taky chce vždycky to nejlepší. Všichni chtějí to nejlepší, neznám zemi, národ, kohokoliv, kdo by říkal - chci vás zotročit a využívat, abych se měl dobře a vaše utrpení mám v paži.

      To, že je někdo Rus vůbec neznamená, že je to ruský agent. Někteří jimi budou, ale většina ne. Většina Čechů, kteří se před rokem 1968 odstěhovala na západ taky nebyla komunistickými agenty, přestože někteří jimi byli.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:17 03.05.2021

      Češi měli za posledních 100let pár příležitostí se ukázat vůči jiným nespravedlivě nebo agresivně, např. stanovení hranic 1918, poválečný odsun, neuskutečněná invaze do Polska 1981 ...Zobrazit celý příspěvek

      Češi měli za posledních 100let pár příležitostí se ukázat vůči jiným nespravedlivě nebo agresivně, např. stanovení hranic 1918, poválečný odsun, neuskutečněná invaze do Polska 1981 a rozdělení ČSFR. Kromě sporného odsunu, na jehož provedení většina Čechů pyšná není, ale chápe jeho motiv, to dopadlo dobře, Slováky jsme nechali jít, spravedlivě se shodli na dělení majetku a žádná agrese se nekonala, učebnicový příklad rozdělení státu, zdaleka ne samozřejmý. Rusové pochopitelně nemohou být agenti všichni, GRU by jich ani tolik nechtěla a také to ani netvrdím, Sgt. Murphy má pouze smysl pro demagogii a vytrhávání z kontextu.Skrýt celý příspěvek

 • Roman 45
  16:13 02.05.2021

  Četl jsem komentáře a přijde mě docela legrační, že dvě děti ze Slovenska "Miroslav a Sgt Murphy" se tady snaží vychovávat několik občanů České republiky, země kde oba ...Zobrazit celý příspěvek

  Četl jsem komentáře a přijde mě docela legrační, že dvě děti ze Slovenska "Miroslav a Sgt Murphy" se tady snaží vychovávat několik občanů České republiky, země kde oba pravděpodobně pobývají jako hosté, nebo na prázdninách. Jeden argumentuje svým přátelským vztahem k dívce z Ruska a druhý používá silná slova, jeko " xenofobie" , ale přitom nechápe, že tohle slovo označuje strach z neznámého a všeho cizího. Takže v kontextu s Ruskem nemůže jít o xenofobii, protože část našich občanů má vzhledem k událostem z 21 srpna.1968 obavy nebo strach právě díky své osobní historické zkušenosti s tímto národem . Dvě naše veliké výhody jsou v tom, že Rusko je vojensky v současné době velmi slabé jako nikdy ve své historii a také, že jsme součástí NATOSkrýt celý příspěvek

  • Sgt Murphy
   18:50 02.05.2021

   Žijem a pracujem na Slovensku, takže si sa netrafil. Som z generácie mileniálov (1981-1996) ktorý sa podľa môjho názoru dokážu na svet pozerať triezvejšie, sme otvorenejšia, menej ...Zobrazit celý příspěvek

   Žijem a pracujem na Slovensku, takže si sa netrafil. Som z generácie mileniálov (1981-1996) ktorý sa podľa môjho názoru dokážu na svet pozerať triezvejšie, sme otvorenejšia, menej zakomplexovaná generácia. Takže opäť si sa netrafil. Xenofóbia sa používa na označenie odporu k cudzincom (študentom a Rusom žijúcim v ČR) a strachu z nich (spiaci agenti, ktorý vždy vypočujú volanie matičky Rusi), ktorými Jura oplýva. Takže si znovu mimo. Históriu 1948-1989 aj udalosti 1968 mám preštudované. Politiku Ruska ani v jednom príspevku som nepodporil a socialistov nevolím.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    20:01 02.05.2021

    proc bys mel byt mene zakomplexovana a otevrenejsi generace ? Lide jsou prece vsichni stejni, zadne rozdily nejsou.

    proc bys mel byt mene zakomplexovana a otevrenejsi generace ? Lide jsou prece vsichni stejni, zadne rozdily nejsou.

    • Sgt Murphy
     20:27 02.05.2021

     "Lide jsou prece vsichni stejni, zadne rozdily nejsou."

     No vidíš ani to nebolelo :)

     "Lide jsou prece vsichni stejni, zadne rozdily nejsou."

     No vidíš ani to nebolelo :)

    • mudry.udrzbar
     16:53 03.05.2021

     V tejto debate musim sa musim vynimocne jednoznacne priklonit na stranu Jura99, nechapem kde sa v niektorych Slovakoch a Cechoch berie to nezmyselne rusofilstvo. Tu nejde o ziadnu ...Zobrazit celý příspěvek

     V tejto debate musim sa musim vynimocne jednoznacne priklonit na stranu Jura99, nechapem kde sa v niektorych Slovakoch a Cechoch berie to nezmyselne rusofilstvo. Tu nejde o ziadnu xenofobiu, ale o postoj k Putinovmu rezimu, ktory je dovnutra prehnity a kleptokraticky a navonok nezmyselne arogatny hrajuci sa na velmoc s HDP mensim nez Taliansko....Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      17:39 03.05.2021

      Opäť, netuším čo majú Rusi žijúci alebo študujúci u nás spoločné s Putinom. To je čistá schizofrénia.

      Opäť, netuším čo majú Rusi žijúci alebo študujúci u nás spoločné s Putinom. To je čistá schizofrénia.

     • Sgt Murphy
      18:14 03.05.2021

      Daj mi jeden rozumný argument prečo by som mal mať averziu voči celému národu aj voči ľuďom ktorých poznám a s politikou Ruska nesúhlasia len pre to s kadiaľ pochádzajú. Hypotéza ...Zobrazit celý příspěvek

      Daj mi jeden rozumný argument prečo by som mal mať averziu voči celému národu aj voči ľuďom ktorých poznám a s politikou Ruska nesúhlasia len pre to s kadiaľ pochádzajú. Hypotéza Jura99 že sú to vlastne všetci spiaci agenti, ktorý počúvnu svoj národný inštinkt keď zavolá matička Rus ma fakt nepresvedčila.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:31 04.05.2021

      Trochu mi to začíná připomínat situaci v USA po japonském útoku na Pearl Harbor, kdy chtěl dav lynčovat i jelena japonského v ZOO. Rusko je agresivní stát. Ano. Většina Rusů Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

      Trochu mi to začíná připomínat situaci v USA po japonském útoku na Pearl Harbor, kdy chtěl dav lynčovat i jelena japonského v ZOO.

      Rusko je agresivní stát. Ano. Většina Rusů Rusko hájí, i když vnitřně cítí, že se nechová úplně košer, taky pravda. Ale Rusové žijící mimo Rusko k tomu mají důvod a tím je, že se jim jinde žije lépe.
      Mají Rusko rádi, jako svoji vlast, ale nehájí jeho agresivní politiku - protože nechtějí, aby byl celý svět Rusko.

      Ne každý Němec byl nacista, ne každý Čech volil Babiše a ne každý Rus je putinovec.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:13 04.05.2021

      GlobeElement: asi jen málokdo bude tvrdit, že se každý člen nějakého celku bude chovat úplně stejně a bude mít úplně stejné názory. Problém je, když v tom celku nějaký toxický ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: asi jen málokdo bude tvrdit, že se každý člen nějakého celku bude chovat úplně stejně a bude mít úplně stejné názory. Problém je, když v tom celku nějaký toxický názor převládá, má podporu většiny toho celku a válcuje jiný názor. Menšiny v zahraničí se mohou chovat různě, mohou splynout s hostitelskou zemí, což byl případ velké části Čechů -emigrantů za totality a pak už se o menšině ani nedá mluvit. Na názory, politickou orientaci a podporu/nepodporu oficiální politiky Ruska u zdejší ruské menšiny je specialista Sgt. Murphy. Ti studenti ale menšinou nejsou, zpravidla dostudují a vrátí se domů.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    08:55 03.05.2021

    Pokud jsi generace narozená po roce 1980, pak máš k ruské okupaci podobný vztah, jako moje generace k okupaci německé. Víme, že to bylo svinstvo, ale nezažili jsme to osobně (tobě ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud jsi generace narozená po roce 1980, pak máš k ruské okupaci podobný vztah, jako moje generace k okupaci německé.
    Víme, že to bylo svinstvo, ale nezažili jsme to osobně (tobě bylo 10, víš o tom houby) a jsme ochotní to dané zemi odpustit. Já nezažil Německo jako agresora, ty jsi nezažil Rusko jako agresora, proto se na Německo divá jinak generace mých prarodičů, ale já a ty stejně a proto se já dívám na Rusko jinak, než ty.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:36 03.05.2021

     nezažil jsem ani německou ani ruskou okupaci, ale o obou si nemyslím nic dobrého, ani to oběma zemím neplánuju zapomenout, pouze odpustit. U Ruska se ale odpuštění o něco odkládá, ...Zobrazit celý příspěvek

     nezažil jsem ani německou ani ruskou okupaci, ale o obou si nemyslím nic dobrého, ani to oběma zemím neplánuju zapomenout, pouze odpustit. U Ruska se ale odpuštění o něco odkládá, protože tam začíná být oficiální verzí, že nás v roce 68 před čímsi zachránili. Kromě toho v podobné politice pokračují, někteří nám vyhrožují jaderným prachem atp. Ale to bychom byli zase u toho, že musí jejich národ jako celek vzít za vlastní myšlenku, že historie 20. stol. v SSSR není příběhem o pomoci ostatním, jak si sami nalhávají, ale o zvěrstvech, bezpráví a zločinech, které se nesmí opakovat a nesmí v anketách vítězit Stalin a nesmí 7 z 10 lidí souhlasit s anexí cizího území. Vždyť oni nemají ani tolik svědomí co Iránci, kteří přiznali sestřel ukrajinského letadla a omluvili se. V sestřelu MH77 má podle Nizozemců prsty Rusko, oni to ale nikdy nepřiznají.Skrýt celý příspěvek

    • Grugh
     23:06 03.05.2021

     Ne že bych chtěl invazi (vojsk Varšavské smlouvy) v roce 1968 zlehčovat. Ale během 2. světové války nás zahynulo cca 2500x tolik než během invaze v srpnu 1968. Kokrétně 340000+ ...Zobrazit celý příspěvek

     Ne že bych chtěl invazi (vojsk Varšavské smlouvy) v roce 1968 zlehčovat. Ale během 2. světové války nás zahynulo cca 2500x tolik než během invaze v srpnu 1968.
     Kokrétně 340000+ (většina vyhlazování v koncentračních táborech) vs. 137 (většina autonehody).
     Kokrétně na GlobeElementově severní Moravě to byli přesně 4 lidé (3 autonehody + 1 sebevražda autonehodou).
     Zdroje:
     https://cs.wikipedia.org/wiki/...
     https://www.ustrcr.cz/uvod/srp...
     Netvrdím, že invaze něbyla špatná. Ale člověk by měl umět objektivně porovnávat i špatné věci.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      06:51 04.05.2021

      Tovaryšč Grugh "Ne že bych chtěl invazi (vojsk Varšavské smlouvy) v roce 1968 zlehčovat." Ano chceš. Jiný význam ten komentář nemá. A op~t jsi pod článkem o Rusku a opět obhajuješ ...Zobrazit celý příspěvek

      Tovaryšč Grugh
      "Ne že bych chtěl invazi (vojsk Varšavské smlouvy) v roce 1968 zlehčovat."
      Ano chceš. Jiný význam ten komentář nemá. A op~t jsi pod článkem o Rusku a opět obhajuješ Rusko. V dalších článcích od tebe není ani písmenko. A mimochodem... tady ti překladač z ruštiny udělal chybu...
      " invaze něbyla špatná"Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:35 04.05.2021

      Nechápu, proč si Putn platí tyhle diletanty. Cokoli, co mohlo Rusko kdy udělat dobrého bylo v srpnu 1968 vymazáno. Kdo se zachová jako svině, nezaslouží si žádný vděk za to, co ...Zobrazit celý příspěvek

      Nechápu, proč si Putn platí tyhle diletanty.

      Cokoli, co mohlo Rusko kdy udělat dobrého bylo v srpnu 1968 vymazáno. Kdo se zachová jako svině, nezaslouží si žádný vděk za to, co kdysi udělal jeho dědeček.

      A pokud chceme srovnávat, Německo nás okupovalo 6 let, Rusko 21 let. Ergo Rusko nám škodilo více než 3 x déle.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      13:43 04.05.2021

      Měli jsme prostě štěstí, že se Rusové zrovna u nás nerozhodli pro žádnou Katyň.

      Měli jsme prostě štěstí, že se Rusové zrovna u nás nerozhodli pro žádnou Katyň.

     • Grugh
      02:06 06.05.2021

      @GlobeElement, @Torong 1) Srovnání (matematika) Je tam více než tři řády rozdíl (kromě jiného) a vy dáváte mezi obě události rovnítko? Když už nedáte na objektivní hodnocení, tak ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement, @Torong
      1) Srovnání (matematika)
      Je tam více než tři řády rozdíl (kromě jiného) a vy dáváte mezi obě události rovnítko?
      Když už nedáte na objektivní hodnocení, tak co subjektivní:
      Mně osobně vzala druhá světová válka podobný počet příbuzných, jako bylo obětí v roce 1968 na celé Severní Moravě. A nebyly to nehody, ale popravy a nálety. Zato jsem jako malý chlapec ani netušil, že někde v lese existují nějaké Milovice.
      Kolik vašich příbuzných zahynulo v roce 1968 a jakým způsobem?

      2) Příspěvky pod články (odbornost)
      https://www.armadninoviny.cz/d...
      Zde jsem opravoval GlobeElementa a hlavně jeho větu:
      "A mimochodem loď nepohání médium, které "prdí za raketu", ale to, které to naopak uvnitř motoru napere do té rakety."
      Což je samozřejmě naprostý fyzikální nesmysl. Příkladem může být nafukovací balónek a náhle vzniklý otvor (tryska). Molekuly plynu v podstatě putují pouze směrem k trysce a z ní ven, přesto to balónek pohání opačným směrem (viz zákon zachování hybnosti).
      Na jaké články a příspěvky reaguje Torong? Jen na domnělé ruské troly? ;-)

      3) Překlepy (gramatika)
      Vaše příspěvky byly mnohem kratší, přesto jste v nich sami udělali také překlepy a to o dost výraznější než já. (Torong: "op-et", GlobeElement: "Putn").

      4) Neschopnost (diletantismus)
      Chtele-li spatřit diletanta, zkuste zrcadlo.
      Zkuste vy přispívat pod články, kde nestači o někom s jiným názorem prohlásit: "Je to ruský trol, který mlží nebo lže". Použijte ARGUMENTy (i když GlobeElement toho asi není intelektuálně schopen) a ne jen vaše zcestné dojmy. A nebo mlčte...Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      08:48 06.05.2021

      Tovaryšč Grugh 1) Pouze další snaha o zlehčování viny Rusů. Jiný význam tohoto ani předchozího komentáře není. To jestli se tví příbuzní zůčastnili "osvobození" nebo okupace naší ...Zobrazit celý příspěvek

      Tovaryšč Grugh
      1) Pouze další snaha o zlehčování viny Rusů. Jiný význam tohoto ani předchozího komentáře není. To jestli se tví příbuzní zůčastnili "osvobození" nebo okupace naší republiky a kolik jich při tom zemřelo je irelevantní.
      2) To nijak nepřebije drtivou většinu tvých komentářů, ve kterých obhajuješ nebo zlehčuješ každou Ruskou prasárnu.
      Co se týká toho na co reaguju... Projeď si články. Jsem tu od roku 2011...
      3) překlep e/ě se dělá opravdu hodně blbě. Zkus se někdy podívat na českou klávesnici...
      4) Víš tady u nás máš smůlu. Tady nejde opozici umlčet tak snadno jako u vás...Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      13:46 06.05.2021

      @Torong ad 1) Nemá to cenu vysvětlovat někomu, kdo neumí nebo nechce umět základy matematiky a nikdy neviděl fotografie masových hrobů z koncetračních táborů. Nebo to jen ...Zobrazit celý příspěvek

      @Torong
      ad 1) Nemá to cenu vysvětlovat někomu, kdo neumí nebo nechce umět základy matematiky a nikdy neviděl fotografie masových hrobů z koncetračních táborů. Nebo to jen popírá?
      Opravdu je to stejné? Popiš přesně, co považuješ na fotografiích na následujících odkazech stejné!:
      1945: http://richard-1.com/koncentra...
      1968: https://www.e15.cz/magazin/obr...
      Lidice (192mužů, 60 žen, 88 dětí): https://cs.wikipedia.org/wiki/...

      ad 2) Konkrétní příklad tvých komentárů mimo těch ohledně ruských trolů? Pokud možno něco aktuálnějšího...

      ad 3) Překlepy ;-)
      Vzdálenost mezi "e" a "ě" je 1cm, obě písmena jsou si vzhledově celkem podobná.
      Vdálenost mezi "ě" a "-" je 16cm. Pomlčka ani trochu nevypadá jako "ě".
      Člověk zvyklý na českou klávesnici používá rovnou klávesu "ě" a nekombinuje zvlášť háček a "e".
      A jen totální demagog na základě překlepu, jiného usvědčuje jako ruského trola.

      ad 4) Já chci argumenty.
      A pokud jsou jedinými tvými argumenty: "Jsi ruský trol, protože protě proto.", tak je pro tebe opravdu lepší mlčet (viz Lincolnův citát).
      Proč jsi mi nezavřel ústa např. zmíněním některé z obětí z roku 1968, která by k tobě nebo k tvé rodině měla nějaký vztah? Nejlépe včetně příčiny úmrtí.

      Mimochodem, co říkáš na nejnovější vývoj v kauze Vrbětice?:
      https://www.novinky.cz/krimi/c...
      Zase nějaké "bludy proruské propagandy" a nebo jen další "rozhodně neexistující" vyšetrovací varianta?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:47 06.05.2021

      Grugh opět relativizuje ruskou agresi, jak mu gospodin z Moskvy káže. Ono v březnu 1939 taky moc Čechů nezahynulo, devastace země nesouvisí s počtem zabitých při obsazení. Ruské ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh opět relativizuje ruskou agresi, jak mu gospodin z Moskvy káže. Ono v březnu 1939 taky moc Čechů nezahynulo, devastace země nesouvisí s počtem zabitých při obsazení.

      Ruské příkazy, zákazy, povinné platby a znásilnění ekonomiky zničilo tuto zemi více, než válka. Bylo to Rusko kdo nám dosadil klenoty typu Biľak, bylo to Rusko, kdo si objednával politické procesy. Grugh je klasický kolaborant. Jako Emanuel Moravec.

      K tomu raketovému pohonu. Tohle by tě v Moskvě mohli naučit, fyziku umí. Raketový pohon je založen na principu akce a reakce. Ve spalovací komoře se dodává energie částicím poletujícím všemi směry. Kdyby byla tato komora uzavřena, raketa by se ani nepohla. Částice narážejí do těla rakety (tedy v té spalovací komoře) do všech míst stejně.

      Ale, když tu spalovací komoru na jednom místě otevřu, částice směřující proti tomuto otvoru vyletí ven a tedy nepředají raketě svou energii. Zato částice letící opačným směrem, od otvoru k tělu rakety, po nárazu do stěny spalovací komory svou energii raketě předají. Posouvají ji tedy směrem od otvoru ve spalovací komoře pryč.

      Ty částice, které vyletí otvorem ven, raketu nepohánějí, vtip je v tom, že ji nebrzdí (protože se jí ani nedotknou).

      Až ti budou z Ruska volat s novými instrukcemi, schválně se na to zeptej.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      02:18 07.05.2021

      @GlobeElement Ponechme politiku stranou a zkusíme téma, kde si se svými bludy o kolaborantech, trolech a vlastizrádcích nepomůžeš, tj. fyziku (jenž je mimochodem neoddělitelnou ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      Ponechme politiku stranou a zkusíme téma, kde si se svými bludy o kolaborantech, trolech a vlastizrádcích nepomůžeš, tj. fyziku (jenž je mimochodem neoddělitelnou součástí mého profesionálního zaměření).

      Uvedl jsem ti už dva příklady (v původní diskuzi i zde), kde se žádné "částice" směrem "dovnitř" nepohybují a nebo nefungují tebou popisovaným způsobem.
      Nesnažte se něco vysvětlit na složitém příkladu, kterému nerozumíš, jen proto abys v něm mohl lépe mlžit.

      Vraťme se k obyčejnému nafouknutému balónku.
      Asi mi nebudeš věřit, tak pro jistotu nejprve malý odkaz:
      http://www.nabla.cz/obsah/fyzi...
      ENERGIE nebo NÁRAZ tam nikde nejsou ani slovem zmíněny!!!!

      1) Pokud balónek nemá žádný otvor / trysku. Částice nikam neproudí a do stěn nenarážejí (kromě zanedbatelného Brownova pohybu). Mají nulovou hybnost vůči balónku, stejně jako NULOVOU kinetickou energii.
      2) Náhle vzniklý otvor (tryska) spustí pohyb částic POUZE směrem VEN (díky rozdílu tlaku uvnitř a vně balónku). Částice získají hybnost ve směru svého pohybu. A podle zákona o zachování hybnosti celé soustavy, její zbytek (tj. balónek a zbytek jeho obsahu) získají hybnost opačným směrem.
      3) Připadě, že je TRYSKA(např ve formě krátké trubičky) někam nasměrována, je přesně opačně orientována i reaktivní výslednice sil, pohánějící (a případně rotující) balónek. A to nezávisle na tom, kde je nebo jak je tvarována "SPALOVACÍ KOMORA" balónku.

      4) ENERGIE aneb Zákon zachováni hybnosti vs Zákon zachování energie:
      O prosté předání energii v žádném případě nejde ani při "nárazu". Pokud se bychom chtěli popsat srážku dvou objektů, ať už je to molekula plynu a stěna balónku nebo motocykl a tank, tak vždy platí zákon zachování hybnosti a zákon zachování energie. Zatímco pro hybnost je řešení snadné, pro energii záleží na typu srážky.
      a) Při dokonale pružné srážce se kinetická energie obou objektů "nějak" rozdělí. Kriterium hybnosti ale musí být stále splněno a je pro dané rozdělení kinetických energií jednoznačně určující.
      b) Při dokonale nepružné srážce se podstatná část energie spotřebuje na nevratnou deformaci objektů a přemění se z většiny na teplo. Kritérium zachování hybnosti musí být stále splněno.
      c) V reálném světě jsou všechny srážky něco mezi. Ale pří výpočtu tahu raketového motoru jde čistě o HYBNOST.
      CÍLEM je co energeticky nejúsporněji urychlit co nejvíce plynu ven z trysky. To jest dát jeho částicím co NEJVĚTŠÍ HYBNOST a přitom, co NEJMENŠÍí celkovou ENERGII (ať už kinetickou nebo ve formě tepla).

      Asi si to neuvědomuješ, ale v politice se mýlíš úplně stejně jako ve fyzice. Naší zemi škodil hlavně náš vlastní komunismus, touha po moci a demagogie. A kdo nešel s proudem, ten byl imperialista, západní špion, kolaborant nebo vlastizrádce.
      Nepřipomíná ti to něco (s malou obměnou)?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:41 07.05.2021

      Grughu, pokud jsi fyzik pak blahopřeji tvému chlebodárci. Patrně si již užívá na nějakém tropickém ostrově tantiémy za prodej perperua mobile, tvého vynálezu. Mezi nafouknutým ...Zobrazit celý příspěvek

      Grughu, pokud jsi fyzik pak blahopřeji tvému chlebodárci. Patrně si již užívá na nějakém tropickém ostrově tantiémy za prodej perperua mobile, tvého vynálezu.

      Mezi nafouknutým balónkem a raketovým motorem je jeden zásadní rozdíl. A sice nafouknutý balónek je tvořen napnutým materiálem, gumou. Energie je tedy v tom balónku a nikoli ve vzduchu v tom balónku obsaženém. Když udělám do balónku díru, obal balónku se začne smršťovat a předá svou energii tomu vzduchu uvnitř. Uvědomíš si to, když uděláš díru třeba do plážového míče, nic se nestane, protože se neuvolní žádná energie, není tam ta napnutá guma.

      U raketového motoru je tomu jinak. Tam je nositelem energie ten plyn, který je zahříván, tím se zvýší pohyb částic, ten Brownův pohyb, o kterém píšeš, se zintenzivní a jsou to částice, které předávají energii raketě a nikoliv naopak.

      Ve směru, ve kterém je ve spalovací komoře otvor, se energie nepředává. V ostatních směrech ano a díky tomu raketa letí. To je celé.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      10:28 07.05.2021

      @GlobeElement Zase všechno úplně mimo, ale to jsem čekal: 1) A co místo balónku použít TLAKOVOU láhev? Tam je pohyb vpřed dán také smršťováním láhve? 2) A co tlaková láhev s ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      Zase všechno úplně mimo, ale to jsem čekal:
      1) A co místo balónku použít TLAKOVOU láhev? Tam je pohyb vpřed dán také smršťováním láhve?
      2) A co tlaková láhev s PODTLAKEM, kde částice budou po otevření trysky naopak nasávány DOVNITŘ? Také je pohyb (tentokrát vzad) dán nárazy částic do přední stěny tlakové láhve?
      3) Brownův pohyb je spojen s teplotou a nikoliv s tlakem. V tlakové láhvi je plyn většinou ochlazený a zkapalněný (takže s naprostým minimem Brownova pohybu).
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      4) Tlak vs síla vs zrychlení.
      Za urychlením částic je zodpovědná síla, úměrná rozdílu tlaků (resp. tlakovému spádu).
      Funguje to samozřejmě i naopak. Síla (např. gravitační) může být zodpovědná za tlakový spád:
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      V případě hydrostatického tlaku je zrychlení částic kapaliny (tj. i plynu) tlakovým spádem rovné (resp. přesně opačné) gravitačnímu zrychlení a částice se tedy nepohybují (resp. nezrychlují). Gravitační síla a Tlaková se navzájem vyruší.

      Příště uveřejni alespoň jeden jasný odkaz, který by tvoje bludy popisoval (nejlépe s "energií" a "nárazem").
      Já jsem odkaz uveřejnil hned z kraje mého minulého příspěvku! Mimochodem na Lincolna je pro tebe již trochu pozdě, všechny pochybnosti byly již odstraněny. ;-)

      Nevěřím, že někdy přijmeš svůj omyl. To demagogové a hlupáci nedělají. Takže vytvoříš další bludy.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:08 07.05.2021

      Grughu, ta tlaková láhev s podtlakem ti to ukazuje jasně. Pohyb té láhve není způsoben částicemi vnikajícími dovnitř, ale okolním vzduchem, který na tu láhev tlačí ze všech stran - ...Zobrazit celý příspěvek

      Grughu, ta tlaková láhev s podtlakem ti to ukazuje jasně. Pohyb té láhve není způsoben částicemi vnikajícími dovnitř, ale okolním vzduchem, který na tu láhev tlačí ze všech stran - s výjimkou toho otvoru, kudy bez odporu vstupují dovnitř a tedy na láhev netlačí.

      Abys to pochopil - představ si, že molekula plynu je třeba tenisový míček. Je umístěna ve spalovací komoře, to je jednoduše trubka s jedním koncem uzavřeným a druhým otevřeným. Máš to? Trubka, na jednom konci uzavřená, na druhém otevřená, uprostřed je míček.

      A teď. Co se stane, když tomu míčku dám nějaký pohybový impuls ve směru k tomu otevřenému otvoru a přitom nijak nezapůsobím na opačný konec trubky? Například mám ten míček na niti a škubnu za tu nit. Míček vyletí tryskou ven. Pohne se ta trubka'? Poletí raketa? Ne, nestane se nic. Dodal jsem míčku energii? Dodal. Tak jak to, že raketa neletí?

      A co se stane, když do toho míčku úplně stejnou silou praštím PROTI tomu uzavřenému konci? Míček narazí do konce trubky, odrazí se od ní a vyletí ven. Pohne se ta trubka? Poletí raketa?
      Ano, jistěže ano.

      Princip raketového motoru je pak takovýto - mám ty míčky dva. Mezi nimi je něco, co jim udělí impuls, například nějaká pružina. Jeden míček je orientován směrem k otvoru (trysce), druhý opačně, směrem k uzavřenému konci trubky.
      Když pružinu povolím, jeden míček je urychlen směrem ven z rakety, ten na ni nepůsobí. Druhý míček letí opačným směrem, narazí do opačného konce rakety a předá jí svou energii.

      Energie motoru je pak rovna energii míčku vyletujícího z trysky, ale raketa je poháněna tím míčkem, který z trysky nevyletěl a naopak narazil do opačného konce.

      U té natlakované nádoby byla ta pohybová energie dodána dříve, než byl otevřen otvor, jinak je princip totožný..Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      18:16 07.05.2021

      @GlobeElement Opět bludy a opět bez odkazu! Zapomeň na energii a nárazy. Zapomeň a na "přední" stranu nebo "otvor" "spalovací komory". Vše je pouze o trysce a částicích směřujících ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      Opět bludy a opět bez odkazu!
      Zapomeň na energii a nárazy.
      Zapomeň a na "přední" stranu nebo "otvor" "spalovací komory".
      Vše je pouze o trysce a částicích směřujících ven. Na tom, jaká síla tyto částice urychlila nezáleží,
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      Důležité je vytvořit tlakovou (nebo podobnou) akční sílu, která částice urychlí směrem ven (např tvoje pružina) nebo dovnitř. A jako protiakce je reaktivní síla působící na trysku a způsobující pohyb kupředu.
      Místo působiště reaktivní síly je přesně tam, kde proud částic opouští trysku a orientace této síly je přesně opačná směru proudu těchto částic.
      Získaná hybnost je přesně opačná hybnosti těchto částic.
      Získaná kinetická energie objektu nemá přímý vztah ke kinetické energii proudu částic.
      Kinetická energie je SKALÁRNÍ veličina závislá na DRUHÉ mocnině rychlosti (E=1/2mv^2), ale VEKTOROVÁ hybnost zavisí pouze na PRVNÍ mocnině rychlosti (p=mv).
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...

      Do modelu s pružinou vytváříš konstrukt, který tam není potřeba - ten druhý míček! Je pravda, že druhý míček bude mít opačnou hybnost a stejnou relativní kinetickou energii, jako ten, který opustil trysku. Ale jakým způsobem druhý míček "předá svojí energii" stěně spalovací komory? Bude to dokonale pružný náraz nebo naopak dokolnale nepružný? Nebo něco mezi?
      a) Při dokonale nepružném nárazu se podstatná část energie spotřebuje na trvalou deformaci objektů a teplo.
      b) Při dokonale přužném nárazu se míček odrazí od stěny a pokračuje také ven z trysky. Tento míček neztratí žádnou kinetickou energii! Ale z hybnosti p se jeho hybnost změní na -p. Takže předá stěně dvojnásobek svéhybnosti (p -(-p)) = 2p). Jinými slovy z trysky vyletí dva míčky, každý o hybnosti -p, a raketa získá hybnost 2p.

      Není jednoduší model, když je pružina pevně spojená s "tryskou" a uvažujeme pouze jeden míček a jeho hybnost (která bude dvojnásobkem hybnosti každého z tvých míčků)?Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      21:38 07.05.2021

      @GlobeElement Teď mi došlo, že OBECNÝ princip akce a reakce se mylně snažíš vysvětlit SPECIÁLNÍM případem "nárazu" a navíc při popisu nerozlišuješ mezi externím vlivem a jevy v ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      Teď mi došlo, že OBECNÝ princip akce a reakce se mylně snažíš vysvětlit SPECIÁLNÍM případem "nárazu" a navíc při popisu nerozlišuješ mezi externím vlivem a jevy v rámci vlastní soustavy.
      1) Pokud jsi součástí soustavy, tak je jedno kterým směrem hodíš míček (nebo ho vytlačí tlak, nebo vystřelí pružina). Vůbec do ničeho nemusí narazit nebo naopak se uvnitř může midlit sem a tam. Stačí jen když nějakým vektorem rychlosti VYLET´Í z trysky ven.
      Důležité je, že do soustavy nezasáhla jiná externí síla (ale energie klidně může). A to je případ reaktivního motoru.
      2) Pokud si mimo systém a sílu/hybnost/energii dodáš zvenčí, tak potřebuješ tento vliv přenést do systému (třeba tím nárazem, ale lze i jinak). Ale pohyb objektu bude stejně dán rozdílem hybnosti míčku vhozeného dovnitř a třeba později vylétnutého ven (popřípadě zůstanivšího uvnitř). Na rozdílu kinetické (nebo jiné) energie míčku vůbec nezáleží.
      3) V reaktivním motoru k tebou popisovanému "nárazu" a jím způsobenému přenosu energie nedojde. Je to celé pouze o urychlení částic plynu vlivem rozdílu tlaků. Není tam žádná "antičástice" plynu, která "narazí" na "přední stěnu". Na výslednici sil má vliv pouze místo a směr, jímž částice opouštějí objekt.
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      "Síla, kterou reaktivní motor vyvíjí, se nazývá tah. Je úměrná množství a rychlosti média, které motor opouští. Aby tato rychlost byla co největší, je reaktivní motor vybaven vhodně tvarovanou tryskou."
      Popisované "množství a rychlost" média je právě mnou popisovaná hybnost (p = m.v).
      https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:54 01.05.2021

  Osud gen. Vojcechovského je určitě symbolem toho, jak náš východní osvoboditel respektoval suverenitu ČSR a bohužel se toho moc od té doby nezměnilo. Zvláštní příběh prošel kolem ...Zobrazit celý příspěvek

  Osud gen. Vojcechovského je určitě symbolem toho, jak náš východní osvoboditel respektoval suverenitu ČSR a bohužel se toho moc od té doby nezměnilo. Zvláštní příběh prošel kolem generála ze strany jeho životní družky S. Navarové. Gen. Vojcechovský nesnášel E. Moravce, ale jeho životní družka S. Navarová spolu s dcerou po válce jeden čas ukrývali Moravcova syna, esesáka Igora, který pak zabil policistu a byl odsouzen k smrti. Na Pankráci sloužil jako doktor dr. Navara, což byl bývalý manžel generálovy družky a otec té dcery a on konstatoval smrt popraveného Igora. A současná manželka dr. Navary byla k dokreslení spletitých osudů po válce odsouzena za pomoc Heydrichovi, protože se připletla k atentátu a poskytla mu pomoc.Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  11:47 01.05.2021

  Tu si niektorí mýlia pojmy a dojmy. V prvom rade treba oddeľovať politiku od všedného života. To, že majú Česi na hrade červenú nekompetentnosť v podobe ožratého vozičkára a na ...Zobrazit celý příspěvek

  Tu si niektorí mýlia pojmy a dojmy.

  V prvom rade treba oddeľovať politiku od všedného života. To, že majú Česi na hrade červenú nekompetentnosť v podobe ožratého vozičkára a na úrade vlády zase kariérneho eštebáka ešte nijak neznižuje moje sympatie k českému národu. To proste nejde dávať dokopy a podľa toho súdiť v princípe kolektívnej viny. To robili nacisti a komunisti. Ani Rusov nemožno súdiť podľa toho ako sa chová Rusko. Rusko je podľa niektorých atribútov veľmoc. Síce pochybná, ale veľmoc. Alebo sa tak aspoň snažia vystupovať a chovať. Ak aj Rusko stojí za výbuchom skladu, zase z toho nemôžeme viniť Rusov a kolektívne ich súdiť. Nebolo by to ani správne a ani vhodné. To, čo sa stalo v tom sklade je len politika.

  Ja mám napríklad pár kamarátov pôvodom z Ukrajiny. Všetko perfektní ľudia ktorí pracujú, starajú sa o svoje rodiny a Slovensko pokladajú za svoj domov. Nikdy by ma nenapadlo sa k ním správať inak ako k iným slovákom, Čechom, Poliakom... Zaujímavosťou je, že všetci sa naučili naozaj výborne po slovensky za pár mesiacov. Môj český dedo sa po slovensky nenaučil nikdy a až do smrti, hoci tu prežil celý dospelý život hovoril výhradne česky.

  Takže si to zhrňme...

  1/ Na politiku a politikov majte názor aký chcete (ideálne však objektívny)
  2/ Ľudí podľa národnosti nesúďte
  3/ Radšej za suseda slušného Rusa ako idiota Slováka/ČechaSkrýt celý příspěvek

  • Jura99
   12:05 01.05.2021

   Srovnáváš neporovnatelné věci, Zeman s Babišem nemají nějaký větší dopad na respektování mezinárodního práva Českou republikou. ČR nelikviduje nepohodlné lidi po světě, neanektuje ...Zobrazit celý příspěvek

   Srovnáváš neporovnatelné věci, Zeman s Babišem nemají nějaký větší dopad na respektování mezinárodního práva Českou republikou. ČR nelikviduje nepohodlné lidi po světě, neanektuje cizí území a nevyhazuje cizí muničáky do povětří. Pokud by to tak bylo a pokud by se oba politikové instalovali do funkcí doživotně, lidé by je volili ve volbách, pak by mi takového národa nebylo líto, kdyby se do něj v cizině kriticky opřeli. Nesouhlasím s tím, že osamoceným zločincem byl pouze Hitler, Stalin či třeba Henlein nebo další, téměř vždy plnili to, co chtěl jejich národ slyšet a vidět. Pak za to musí nést následky i ten národ, samozřejmě je dobré se vyvarovat kolektivní viny.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    12:19 01.05.2021

    Mám pocit, že si nič nepochopil

    Mám pocit, že si nič nepochopil

   • GlobeElement
    16:56 01.05.2021

    "za to musí nést následky i ten národ, samozřejmě je dobré se vyvarovat kolektivní viny." Tato věta nedává smysl. Buď platí první část, nebo druhá. Přesně jak píše Miroslav, nelze ...Zobrazit celý příspěvek

    "za to musí nést následky i ten národ, samozřejmě je dobré se vyvarovat kolektivní viny."

    Tato věta nedává smysl. Buď platí první část, nebo druhá.
    Přesně jak píše Miroslav, nelze dávat rovnítko mezi Zemana a český národ a stejně tak neplatí, že co Rus, to obdivovatel putinovy politiky.
    Ano, spousta Rusů bude Rusko omlouvat a hájit. Vůči cizincům. Sami s ruskou politikou souhlasit nemusí.Skrýt celý příspěvek

 • Sgt Murphy
  22:41 30.04.2021

  Škoda, článok o ruskej menšine a strháva sa to na politickú debatu plnú xenofóbie pár zakomplexovaných jedincov. Čo má prosím vás Rus žijúci alebo študujúci u nás spoločné s ...Zobrazit celý příspěvek

  Škoda, článok o ruskej menšine a strháva sa to na politickú debatu plnú xenofóbie pár zakomplexovaných jedincov.

  Čo má prosím vás Rus žijúci alebo študujúci u nás spoločné s Putinovou politikou? Poznám tu niekoľko Rusov, odišli pretože s aktuálnou politikou v Rusku nesúhlasia. Odišli za lepším životom, tak isto ako Čechoslováci emigrovali za minulého režimu na západ. Prečo ich za to trestať, že sú pôvodom Rusmi? Sú to ľudia zdieľajúci radosti a starosti života ako každý bežný človek v tejto krajine.

  Poznám tu Ruskú študentku, ktorá by chcela Rusko ako modernú demokratickú krajinu zdieľajúcu hodnoty s EU. Vníma, kde sa jej krajina zamrzla a kam sa naopak postsocialistické krajiny ako Slovensko stihli v EU posunúť. Prečo ju tu nenechať študovať? Pretože je z Ruska? Čo to je za hovadinu?

  Žiadnu Ruskú ani žiadnu inú "náturu" som ešte nepoznal. Chodil som s Estónkou, nepoznal som rozdiel od mojej kamarátky z Francúzska. Poznám Japonca, chová sa tak isto ako Bielorus. Tak isto poznám ľudí zo Švédska, Írska, Spojeného Kráľovstva, Ameriky, Austrálie, Izraelu, Ukrajiny a ďalších krajín. Nelíšia sa od Čechov, Poliakov, Maďarov. Nevidím medzi nimi veľa rozdielov. Jasne, majú svoje rozdielne návyky. Ale všetci sa chovajú slušne, s rešpektom a zdieľajú tie isté hodnoty. A medzi všetkými národnosťami sa snáď tiež nájde nejaký pologramotný zakomplexovaný blb.

  Ale tiež som stihol poznať, akú priepasť medzi ľuďmi dokáže spraviť slepá viera v nejaké náboženstvo a aké zverstvá dokážu ľudia v takejto slepej viere robiť. To ale nepatrí pod tento článok.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   23:20 30.04.2021

   On se pořád někdo snaží vzbudit dojem, že jsou tady rusové šikanováni. Aby se jich pak část společnosti zastala a část odsoudila. Reálné jsou všem šumák, pokud jsou v pohodě. Což ...Zobrazit celý příspěvek

   On se pořád někdo snaží vzbudit dojem, že jsou tady rusové šikanováni. Aby se jich pak část společnosti zastala a část odsoudila. Reálné jsou všem šumák, pokud jsou v pohodě. Což platí i pro Ukrajince a všechny.
   Tedy se někdo mermomocí snaží hledat problém kde není.Skrýt celý příspěvek

   • LAMP
    01:18 01.05.2021

    Fyzicky je nikdo nešikanuje ale "rusáci" píše poslední dny na soc. sítích skoro každý. I tady na AN je spousta, jak popisuje Murphy, zakomplexovaných jedinců jedoucích na vlně ...Zobrazit celý příspěvek

    Fyzicky je nikdo nešikanuje ale "rusáci" píše poslední dny na soc. sítích skoro každý. I tady na AN je spousta, jak popisuje Murphy, zakomplexovaných jedinců jedoucích na vlně rusofobie.

    Ruská propaganda bude mít lehkou práci.Skrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     02:58 01.05.2021

     Títo zakomplexovaný jedinci by si mali uvedomiť že aj my sme boli pred 1989 nepriateľ z východného bloku, napriek tomu od 1948 do 1989 emigrovalo z Česko-Slovenska na západ 500 000 ...Zobrazit celý příspěvek

     Títo zakomplexovaný jedinci by si mali uvedomiť že aj my sme boli pred 1989 nepriateľ z východného bloku, napriek tomu od 1948 do 1989 emigrovalo z Česko-Slovenska na západ 500 000 ľudí. Na západ sa dostávali často s pomocou západných tajných služieb a po príchode dostali pomoc postaviť sa na vlastné nohy. Nikto ich nálepkoval ako komunistov, nepriateľov, nezakazovali im študovať na školách, neprenasledoval ich. Nechápem, prečo by sme sa dnes takto mali chovať k ľuďom, ktorý chcú nájsť svoju slobodu u nás.Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      08:15 01.05.2021

      Ono to tak ideální nebylo. Můj strých byl lékař internista, emigroval v 1969, v Německu musel dělat sanitáře, poté přesídlil do Rakouska, kde 5 let musel jezdit se sanitkou a pak ...Zobrazit celý příspěvek

      Ono to tak ideální nebylo. Můj strých byl lékař internista, emigroval v 1969, v Německu musel dělat sanitáře, poté přesídlil do Rakouska, kde 5 let musel jezdit se sanitkou a pak fungovat jako zdravotní sestra. Lékařem se stal až po celkem 8 letech a až po 12letech si mohl oteřít vlastní praxi. Po roce 1989 se vrátil do ČR. Na otázku , jestli to stálo za to? Odpovídal, v osobním životě ano, profesně ne. Promarnil nejlepší produktivní léta života na horších pracovních pozicích.Skrýt celý příspěvek

     • petrib
      08:54 01.05.2021

      Dovolil bych si rozlišovat mezi Rusem a Rusákem. Rus je pro mě člověk, jak píšete v prvním příspěvku, Rusák je představitel imperiálního postoje Kremlu. Rus si žije svůj život, ...Zobrazit celý příspěvek

      Dovolil bych si rozlišovat mezi Rusem a Rusákem. Rus je pro mě člověk, jak píšete v prvním příspěvku, Rusák je představitel imperiálního postoje Kremlu. Rus si žije svůj život, Rusák lže, podvádí, křivě osočuje, anektuje, přepadá, okupuje, provádí sabotáže. Rus nerovná se Rusák.
      Jinak k vašemu příspěvku "Nechápem, prečo by sme sa dnes takto mali chovať k ľuďom": nevšiml jsem si že by zde byl kvůli tomu, že je Rus, někdo nálepkovaný jako nepřítel, vyhazován ze studia nebo pronásledovaný. Dokonce i Rusáci z pražské ambasády dostali měsíc na to, aby se sbalili a vypadli.
      Nepropadejte tedy propagandou živené hysterii o rusofobii, která bude v diskusích rozvíjená polarizujícími trolly a provokatéry. A sám na tu hysterii prosím taky nenaskakujte.Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      09:33 01.05.2021

      To nebylo myšleno tak, že by jsme se měli chovat negativně ke všem Rusům. Jen jsem poukazoval na to , že v demokratické západní společnosti jsou negativní postoje k nově příchozím ...Zobrazit celý příspěvek

      To nebylo myšleno tak, že by jsme se měli chovat negativně ke všem Rusům. Jen jsem poukazoval na to , že v demokratické západní společnosti jsou negativní postoje k nově příchozím také časté. Jinak já po životních zkušenostech a poznávání jiných zemí, považuji Čechy za jeden z nejvstřicnějších a nejupříměji se chovajícím národům světa..
      Znám desítky Rusů,ale nevím jak poznat Rusa od Rusáka. Buďto to je fajn člověk a nebo blb. Blbost nemá národnost. Nebo mi to někdo musí říci, že ten dotyčný není Rus ,ale Rusák.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     06:43 01.05.2021

     Rusák je něco jiného než Rus

     Rusák je něco jiného než Rus

     • PetrTechnik
      09:50 01.05.2021

      Rusák je nadávka, stejně jako třeba Němčour (Skopčák) a že jich pár znám. Akorát pravda je , že muničáky u nás nevyhazují, ale arogance a germánská nadřazenost z nich přímo sálá.

      Rusák je nadávka, stejně jako třeba Němčour (Skopčák) a že jich pár znám. Akorát pravda je , že muničáky u nás nevyhazují, ale arogance a germánská nadřazenost z nich přímo sálá.

     • Sgt Murphy
      10:34 01.05.2021

      "Rusák je něco jiného než Rus" ... V slovníku sa píše, že Rusák je hanlivé označenie pre Rusa. Akože pôjdem po ulici, začujem ruštinu a poviem si aha, to je rusák! Ale tento sa mi ...Zobrazit celý příspěvek

      "Rusák je něco jiného než Rus" ... V slovníku sa píše, že Rusák je hanlivé označenie pre Rusa. Akože pôjdem po ulici, začujem ruštinu a poviem si aha, to je rusák! Ale tento sa mi páči, to bude rus. Alebo ako? Myslím že si mýliš pojmy s dojmami.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      14:13 01.05.2021

      @PetrTechnik Rad bych jen uvedl na pravou miru ty Nemce, oni totiz nedivaji shora na nas, plebs z vychodu, oni divaji shora na vsechny kolem. Nemecko je typicka federativni ...Zobrazit celý příspěvek

      @PetrTechnik
      Rad bych jen uvedl na pravou miru ty Nemce, oni totiz nedivaji shora na nas, plebs z vychodu, oni divaji shora na vsechny kolem. Nemecko je typicka federativni republika, i v ramci Nemecka se divaj shora kazdej na kazdeho. V Bavorsku si delaj srandu z Cechu stejne jako ze Sasu treba. Echtnemci vs. nove zeme, jih vs. sever, zeme s namorni tradici vs. suchozemci... Nemci maj tu soutezivost / pohrdani zakorenenou a vazne tim nemiri jen na vychod, ale vsude ven i dovnitr. V tomhle nijak nediskriminuji.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      23:57 01.05.2021

      To Clanek. Přesně tak,před 2.světovou válkou nebyli terčem posměchu a pohrdání echt říšských Němců Češi nebo Poláci ,ale hlavně němečtí Slezané ,brandenburáci (Berlíňané) ...Zobrazit celý příspěvek

      To Clanek. Přesně tak,před 2.světovou válkou nebyli terčem posměchu a pohrdání echt říšských Němců Češi nebo Poláci ,ale hlavně němečtí Slezané ,brandenburáci (Berlíňané) a
      obyvatelé Východního Pruska.Bylo to dáno rozdílnými dialekty,jakoby tito výše jmenovaní mluvili brněnským hantecem nebo uplně cizím jazykem.Skrýt celý příspěvek

   • Sgt Murphy
    01:43 01.05.2021

    Putin sa bojí ako čert kríža že Rusko by mohlo byť raz modernou demokratickou krajinou zdieľajúcou hodnoty so západnými krajinami. Stupňuje napätie s NATO, vytvára v ľuďoch pocit ...Zobrazit celý příspěvek

    Putin sa bojí ako čert kríža že Rusko by mohlo byť raz modernou demokratickou krajinou zdieľajúcou hodnoty so západnými krajinami. Stupňuje napätie s NATO, vytvára v ľuďoch pocit strachu, zvyšuje armády rozpočet, ide cestou izolacionizmu. Napriek tomu u mladých Rusov stráca dôveru, čoraz viac ľudí chce zmenu k západným hodnotám, alebo emigrovať na západ. Neviem prečo by sme týmto ľuďom mali zatvárať dvere pred nosom.Skrýt celý příspěvek

    • PetrTechnik
     07:59 01.05.2021

     Že by se Rusko stalo demokratickým státem , po vzoru západní Evropy nebo USA, toho se Putin nebojí. Podlé mého se bojí toho ,že by se mohlo o to pokusit. To by v reálu znamenalo ...Zobrazit celý příspěvek

     Že by se Rusko stalo demokratickým státem , po vzoru západní Evropy nebo USA, toho se Putin nebojí. Podlé mého se bojí toho ,že by se mohlo o to pokusit. To by v reálu znamenalo rozvrat a chaos. Země která nepoznala kapitalismus,ale fakticky jen nějakou formu feudalismu, nějakého demokratického modelu fungování není schopná. Já si myslím,že pokus o tento zvrat , by vedl k rozpadu stávající federace. Pro naši bezpečnost je lepší takové Rusko, jaké je teď , tj. kombinace kapitalismu s carem a jakousi formou feudálů (oligarchů) v čele. Vývoj by jej mohl třeba za 20let k jakési omezené demokracii dovést, už jen proro, že pokud chtějí udržet tržní prostředí, tak to určitou formu demokracie potřebuje.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     12:30 01.05.2021

     a ve volbách to Putinovi hází či házel kdo ?

     a ve volbách to Putinovi hází či házel kdo ?

     • PetrTechnik
      20:25 01.05.2021

      No občané RF - však píšu ,že si nejsou schopni představit cokoliv jiného než "carství". Pro naprostou většinu z nich je demokracie jelcinovský chaos. Ve státní administrativě, ...Zobrazit celý příspěvek

      No občané RF - však píšu ,že si nejsou schopni představit cokoliv jiného než "carství". Pro naprostou většinu z nich je demokracie jelcinovský chaos. Ve státní administrativě, která je stejná od doby Petra Velikého, výstavba demokracie západního střihu , způsobý kolaps.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    16:59 01.05.2021

    Dotkl ses jednoho zajímavého faktu. U nás žijí Rusové i Ukrajinci. Většina Čechů je nerozezná. Útoky vůči Rusům jsou nereálné už proto, že nevíme, kdo je Rus.

    Dotkl ses jednoho zajímavého faktu. U nás žijí Rusové i Ukrajinci. Většina Čechů je nerozezná. Útoky vůči Rusům jsou nereálné už proto, že nevíme, kdo je Rus.

  • Jura99
   11:28 01.05.2021

   Sgt Murphy: věřím, že Čepiga s Miškinem by byli v hospodě zábavní společníci, že fandí nějakému anglickému klubu, že pijí Colu nebo Redbull, poslouchají stejnou hudbu jako ...Zobrazit celý příspěvek

   Sgt Murphy: věřím, že Čepiga s Miškinem by byli v hospodě zábavní společníci, že fandí nějakému anglickému klubu, že pijí Colu nebo Redbull, poslouchají stejnou hudbu jako vrstevníci na západě a rádi se posadí do kvalitního auta, možná i preferují třeba iphone a určitě víme, že používají Facebook. Zkrátka jsou nám asi velmi podobní, něco jak píšeš, že všichni lidé jsou stejní a "sdílejí hodnoty". Ale jak se to stalo, že na zavolání vlasti nám tu vyhazují muničáky a zabíjejí lidi ? Jak se stalo, že se třeba velitel lágru v Terezíně nedržel štětce a emailu a šel týrat lidi ? Příliš nepochybuji o tom, že řada ruských studentů Univerzity Karlovy by také zareagovala na volání vlasti, vrátila se domů, na chvíli odložila iphone, sedla do tanku a šla si to vyřídit s "nepřítelem" k Debalcevu. Když by bylo hotovo, zase by uniformu shodila a šla "sdílet hodnoty" s přáteli z EU. Lidé jsou si skutečně hodně podobní, ale pak jsou tu určité národní instinkty. Rusko nikdy nebylo demokratickou zemí s výjimkou kratičkých epizod. Může za to vždy jen nějaký Putin instalovaný proti vůli obyvatel nebo je to prostě způsobené duchem a instinktem národa ? My v ČSR a ČSSR jsme ke svobodě inklinovali vždy, těch 40let nebyla homogenní totalita s podporou lidí. Národ komunisty zkusil v letech 1945-48, v plánovaných ale neuskutečněných volbách 1948 by už nevyhráli. Pak bylo 10let temna, tam národ ale i řada politiků pochopili, co nechtějí, takže následovala snaha o návrat svobody v 60tých letech, kterou zmařil vnější útok a okupace Rusů. Normalizaci už nevěřil až na pár fanatiků nikdo, ale byli jsme vojensky okupováni cizí velmocí a nešlo nic moc dělat.
   Studenti ať studují, bez ohledu na národnost a studium v češtině ať je zdarma. To je výhodné i pro ČR. Současně si ale nedělej žádné naivní iluze, ruskou menšinu totalitní matička Rus vždy ve vhodný čas používá jako Trojského koně. To známe z Krymu, kde Rusové uměle nahradili vysídlené Tatary.Skrýt celý příspěvek

   • Sgt Murphy
    11:56 01.05.2021

    Ak má niekto takú paranoju že mu v republike žije 35 tisíc ruských spiacich agentov čakajúcich na povel zabíjať od matičky Rus tak to buď si po lobotómii alebo vhodný adept na ...Zobrazit celý příspěvek

    Ak má niekto takú paranoju že mu v republike žije 35 tisíc ruských spiacich agentov čakajúcich na povel zabíjať od matičky Rus tak to buď si po lobotómii alebo vhodný adept na psyciatrickú liečebňu.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     12:18 01.05.2021

     Sgt Murphy: umělou rusofilií je ČR prošpikovaná až dost. Jestli je příčinou stesk po minulosti nebo placení trollové v Pitěru nebo agenti či ruská menšina, na to nemám dost ...Zobrazit celý příspěvek

     Sgt Murphy: umělou rusofilií je ČR prošpikovaná až dost. Jestli je příčinou stesk po minulosti nebo placení trollové v Pitěru nebo agenti či ruská menšina, na to nemám dost informací. Ruská rozvědka byla vždy prvotřídní, spící agenti jsou 100% fakt, řada našich politiků mluví a jedná způsobem, že prostě na výplatní listině Kremlu být musí, nevěřím že by jinak byli tak natvrdlí.Skrýt celý příspěvek

 • Silentstalker
  18:32 30.04.2021

  Asi jsem jen průměrný putinovský troll, ale mně podstatně více vadí vyžírky zabírající místo českým studentům, popřípadě mafiáni, co si doma nakradli a zde "investují", než Rusové ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi jsem jen průměrný putinovský troll, ale mně podstatně více vadí vyžírky zabírající místo českým studentům, popřípadě mafiáni, co si doma nakradli a zde "investují", než Rusové tisíc kilometrů daleko. A co se týče ruských agentů - asi takto:

  https://dfens-cz.com/misukin-a... Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   18:53 30.04.2021

   Výrazně podprůměrný. Tohle byl vysloveně trapný pokus.

   Výrazně podprůměrný. Tohle byl vysloveně trapný pokus.

 • Mortles
  17:11 30.04.2021

  Já jsem měl třeba na magistru kolegyni ze Soči (i když myslím, že ji pak nějak vyrazili, jsme si dělali legraci, že skončila protože dokončila výzvědnou misi na Ústavu dálného ...Zobrazit celý příspěvek

  Já jsem měl třeba na magistru kolegyni ze Soči (i když myslím, že ji pak nějak vyrazili, jsme si dělali legraci, že skončila protože dokončila výzvědnou misi na Ústavu dálného východu) a teďka na doktorátu máme taky jednu kolegyni, co se do Prahy přestěhovala z Petrohradu - protože u nás narozdíl od Ruska jde dělat solidní výzkum srovnání Československé a Čínské propagandy ve formě komixu.

  Co vím, tak obě dvě s ruskou politikou nijak nesouhlasily a rozhodně ruský režim v lásce nijak neměly. A taky nevím, jestli by se daly považovat za nějaké "zlaté děti" nebo tak něco. To jenom trocha reality k těm plamenným výrokům tady.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   17:48 30.04.2021

   Je tady i spousta podnikatelů, kteří úplně normálně podnikají.
   Ne každý kupčí s ropou.

   Je tady i spousta podnikatelů, kteří úplně normálně podnikají.
   Ne každý kupčí s ropou.

 • Márten
  16:00 30.04.2021

  Pane Chalupo. Píšete, že u nás studuje 6000 rusů na VŠ, ačkoli to není levná záležitost. Jenže ona to pro ně je levná záležitost. Stačí aby studovali v češtině, což vzhledem k ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Chalupo. Píšete, že u nás studuje 6000 rusů na VŠ, ačkoli to není levná záležitost. Jenže ona to pro ně je levná záležitost. Stačí aby studovali v češtině, což vzhledem k příbuznosti jazyků není takový problém a studium jim platí český daňový poplatník.
  Možná by stálo za úvahu, jestli má smysl platit studium tisícům občanům státu, který nás považuje za nepřítele a také se k nám nepřátelsky chová.
  Já osobně z faktu, že moje peníze jdou na studia Rusů a Arabů nadšený nejsem a radši bych je využil na podporu našich talentovaných studentů, kteří si mnohdy nemohou dovolit platit bydlení v Praze.
  Bohužel žádná s politických stran si nikdy nedovolila tuto otázku otevřít, protože z cizího krev neteče.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   19:31 30.04.2021

   Tohle není tak černobílé jak se tu snažíte tvrdit. I kdyby tu posléze zůstala jen třetina takových studentů, tak je to pro nás rozhodně dobrý obchod. Získáme tak mladé, vzdělané ...Zobrazit celý příspěvek

   Tohle není tak černobílé jak se tu snažíte tvrdit. I kdyby tu posléze zůstala jen třetina takových studentů, tak je to pro nás rozhodně dobrý obchod. Získáme tak mladé, vzdělané lidi, kteří budou po ukončení studia pracovat a platit daně a do kterých jsme prvních 20 let jejích života (lékařská péče, základní a střední škola....) nemuseli dát ani korunu. V podstatě tak odčerpáváme mozky odjinud. Navíc většina Rusů tu studuje na soukromých VŠ. Kdežto na těch veřejných převažují Slováci, kterých tu zůstává možná až polovina. Např. v létě jsem byl pár dní hospitalizován v Thomayerově nemocnici, cca půlka lékařů byla ze Slovenska, studovali tady, dělali tu praxi a nakonec zůstali. Pro nás jednoznačně zisk.Skrýt celý příspěvek

  • Pavel1
   22:19 30.04.2021

   Je to tak. Většina Rusů a Ukrajinců sem jde studovat proto, že zvládnou lámanou češtinu a pak nemusí platit za studium. A je samozřejmé (Teď narážím na text článku.), že v průměru ...Zobrazit celý příspěvek

   Je to tak. Většina Rusů a Ukrajinců sem jde studovat proto, že zvládnou lámanou češtinu a pak nemusí platit za studium. A je samozřejmé (Teď narážím na text článku.), že v průměru bude mít ruský student lepší systematické znalosti ruské literatury než český student. Ovšem ostatní znalosti Rusů hlásících se na české vysoké školy jsou ve i ve srovnání s klesající úrovní českých čerstvých maturantů spíše ubohé (zase v průměru - najdou se i vyjímeční jedinci). Je to ovšem možná dáno tím, že ve většině postsovětských zemích lze získat úplné střední vzdělání umožňující nástup na VŠ už po 11 ročnících (9 + 2) a v ČR až po 13 letech.
   To je problém rovného přístupu. Nedomnívám se, že by bylo legislativně průchozí, aby studium bylo zpoplatněno jen pro jednu skupinu studentů, když nevyžadují zvláštní zacházení. (Arab, který neumí česky a chodí na přednášky v angličtině, určitě nemá studium zadarmo.) Muselo by dojít ke zpoplatnění vysokoškolského studia plošně. To si ale žádná politická reprezentace netroufne a určitě ne populističtí rozhazovači veřejných financí vládnoucí v posledních letech.Skrýt celý příspěvek

   • Márten
    09:15 01.05.2021

    Oni i Arabové si u nás radši zaplatí roční intenzivní kurz češtiny před nástupem na vysokou, než aby platili lékařskou fakultu v angličtině. Osobně nemám nic proti přílivu ...Zobrazit celý příspěvek

    Oni i Arabové si u nás radši zaplatí roční intenzivní kurz češtiny před nástupem na vysokou, než aby platili lékařskou fakultu v angličtině.
    Osobně nemám nic proti přílivu vzdělaných lidí z ciziny. Jen si myslím, že odborníky na ruskou literaturu osmdesátých let a vědecké porovnávače československých a čínských komixů naše země zas tolik nepotřebuje. Asi mě zas budou mít za zakomplexovaného šovinistu, ale myslím si, že vysoké školy by měli především vychovávat potřebné odborníky a ne financovat lidem koníčky. K čemu je lidem, že máme tisíce vzdělaných sociologů, humanistů a kulturních antropologů, když v jejich městě neseženou zubaře či praktika a firmy nemají schopné inženýry, protože studovat etnologii a pak si sednout na úřad je snazší cesta životem.Skrýt celý příspěvek

    • petrib
     09:34 01.05.2021

     Přijde mi, že vycházíte z nějakých informací z druhé ruky. Když si myslíte, že sezení na úřadě je snadné a lukrativní, proč tam nesedíte? On je to podobný nářek jako nad tím, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Přijde mi, že vycházíte z nějakých informací z druhé ruky. Když si myslíte, že sezení na úřadě je snadné a lukrativní, proč tam nesedíte?
     On je to podobný nářek jako nad tím, že nejsou vyučení dělníci. Ale pak zjistíte, že nejsou, protože nejsou slušně zaplacení.
     A naopak ve slušně placených profesích se uplatňují i absolventi humanitních oborů, protože pracovních pozic ve studovaném humanitním oboru je pro ně velmi omezený počet a s nelukrativní mzdou.Skrýt celý příspěvek

     • Márten
      11:36 01.05.2021

      Nikde jsem nepsal, že je to lukrativní a problém je v něčem jiném. Jde o to, že spousta studijních oborů je předimenzována jen aby studenti získali titul a zařadili se do vyšší ...Zobrazit celý příspěvek

      Nikde jsem nepsal, že je to lukrativní a problém je v něčem jiném. Jde o to, že spousta studijních oborů je předimenzována jen aby studenti získali titul a zařadili se do vyšší platové třídy, či splnili kvalifikační požadavky. Například kamarád vystudoval humanistiku, protože mu na úřadě řekli, že na jeho pozici musí mít vysokou, ale je jim jedno jakou.
      Studium jehož cílem není výchova odborníků, ale pouze dosažení určitého stupně vzdělání a u kterého většina studentů ani nepočítá s tím, že by se tím oborem živila prostě považuji za plýtvání prostředky státu.
      To jsem se ale dostal úplně mimo téma debaty, tak toho radši nechám. Přeji hezký zbytek dne.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel1
     18:41 02.05.2021

     "Intenzívní roční kurz češtiny" umožní Rusovi nebo Ukrajinci, aby absolvoval přednášky v češtině nikoli arabovi. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že ze středoškolškých absolventů z ...Zobrazit celý příspěvek

     "Intenzívní roční kurz češtiny" umožní Rusovi nebo Ukrajinci, aby absolvoval přednášky v češtině nikoli arabovi. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že ze středoškolškých absolventů z blízkého východu mající zájem studovat na českých vysokých školách se jakžtakž domluví jen potomci rodičů, kteří před třemi či více dekádami sami (v rámci spolupráce se socialisticky orientovanými muslimskými zeměmi) absolvovali v Československu vysokoškolské studium a následně neztratili kontakt.
     On ten "odborník na ruskou literaturu" se v naprosté většině nebude tou ruskou literaturou živit. Bude se živit třeba tlumočením. A samozřejmě také ne všichni studují ruskou literaturu. Řada z nich absolvuje i technické obory a jsou tací, kteří skutečně prospívají české vědě a technice. Na druhou stranu významná většina se chce jen dostat do zahraničí a užívat si svobody. Na školu chodí, aby se neřeklo a je při tom irelevantní, zda se jedná o technický nebo humanitní obor. Jenž to se týká i Čechů. To vyřeší jen plošné zpoplatnění studia na VŠ.Skrýt celý příspěvek

  • petrib
   09:15 01.05.2021

   Znáte nějaké případy, kdy by nedostupnost ubytování byla překážkou ve studiu? Talentovaní studenti byly a jsou podporováni systémem stipendií. Většina VŠ má pro přespolní studenty ...Zobrazit celý příspěvek

   Znáte nějaké případy, kdy by nedostupnost ubytování byla překážkou ve studiu?
   Talentovaní studenti byly a jsou podporováni systémem stipendií. Většina VŠ má pro přespolní studenty prvních ročníků jinak nastavené podmínky.
   A jak je to s výukou cizinců zdarma, náklady a výnosy pro ČR, shrnuje článek:
   Kolik cizinců studuje v ČR vysokou školu zdarma?
   https://www.finance.cz/522996-... Skrýt celý příspěvek

   • Márten
    09:48 01.05.2021

    Tak třeba můj tchán vystudoval vojenskou lékařskou fakultu, protože si jeho rodiče nemohli dovolit ho podporovat šest let v Praze, ale to bylo před mnoha lety. Dle vašeho článku ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak třeba můj tchán vystudoval vojenskou lékařskou fakultu, protože si jeho rodiče nemohli dovolit ho podporovat šest let v Praze, ale to bylo před mnoha lety.
    Dle vašeho článku zde studuje cca deset tisíc studentů z bývalého SSSR zdarma a přitom nejsou občany EU. Porovnání přínosů a nákladů není tak jednoduché. Nejvýhodnější by bylo dát povolení k pobytu lidem, kteří vystudovali doma za peníze jejich vlád, ale chápu že ti půjdou radši dál na západ.
    Osobně neznám názory ruských studentů v ČR, ale v Rusku jsem by v posledních letech pracovně sedmkrát od Bělgorodu po Sachalin a nepotkal jsem člověka, který by nebyl obdivovatalem Putina (nebyl jsem v Moskvě) a na nás vesměs koukají jako na zrádce, co jim ničí pomníky (a to bylo před odstraněním Koněva).
    Já nejsem obdivovatel Zemana ani Putina a proto nejsem nadšený z přílivu lidí, kteří jsou. Většina Rusů, které jsem já potkal je Zemanovi vděčná za podporu Rusku.Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  15:08 30.04.2021

  Otázka česko-ruských vztahů přece naprosto nijak nesouvisí s národností. Sabotáž ve Vrběticích nespáchali etničtí Rusové žijící v ČR, spáchali jej agentu ruské tajné služby a je ...Zobrazit celý příspěvek

  Otázka česko-ruských vztahů přece naprosto nijak nesouvisí s národností. Sabotáž ve Vrběticích nespáchali etničtí Rusové žijící v ČR, spáchali jej agentu ruské tajné služby a je úplně jedno, jaké jsou národnosti.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:16 30.04.2021

   v dnešním světě nesmí s národností souviset vůbec nic, to by byl rasismus, ale v praxi se ruská nátura nezapře. To samozřejmě nevylučuje "bělogvardějsky" orientované Rusy, kteří s ...Zobrazit celý příspěvek

   v dnešním světě nesmí s národností souviset vůbec nic, to by byl rasismus, ale v praxi se ruská nátura nezapře. To samozřejmě nevylučuje "bělogvardějsky" orientované Rusy, kteří s politikou Ruska nesouhlasí.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    16:50 30.04.2021

    I kdyby Rus žijící v jiné zemi s politikou Ruska souhlasil, neznamená to, že ji bude jakkoliv aktivně podporovat. Asi jako každý druhý, bude si myslet svoje a možná se dohadovat v ...Zobrazit celý příspěvek

    I kdyby Rus žijící v jiné zemi s politikou Ruska souhlasil, neznamená to, že ji bude jakkoliv aktivně podporovat. Asi jako každý druhý, bude si myslet svoje a možná se dohadovat v hospodě a tím to hasne.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    16:58 30.04.2021

    Práve od teba to vyznieva dosť smiešne. Ja poznám minimálne jeden národ do ktorého si kopneš vcelku často a rád. Nič menej nejde o rasizmus nakoľko etnickí Rusi sú rovnakej zväčša ...Zobrazit celý příspěvek

    Práve od teba to vyznieva dosť smiešne. Ja poznám minimálne jeden národ do ktorého si kopneš vcelku často a rád. Nič menej nejde o rasizmus nakoľko etnickí Rusi sú rovnakej zväčša belosi. Ide o xenofóbiu (strach z cudzieho) resp o šovinizmus, teda presvedčenie, že určitý národ (nie rasa) je nadradený inému národuSkrýt celý příspěvek

    • Jura99
     18:12 30.04.2021

     to si trochu pletes, nekopu do toho nejmenovaneho naroda, to jsi jen vztahovacny. Obcas napisu nazor na nektere napady v oblasti akvizic. A nechci machrovat, ale dost casto mi cas ...Zobrazit celý příspěvek

     to si trochu pletes, nekopu do toho nejmenovaneho naroda, to jsi jen vztahovacny. Obcas napisu nazor na nektere napady v oblasti akvizic. A nechci machrovat, ale dost casto mi cas da za pravdu, kde je treba konec Vydre a jejimu 2A42 ?Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      18:34 30.04.2021

      Tak potom sú len 2 možnosti... 1/ V tej krajine je úplne všetko zle a aj ľudia tam sú len zlí 2/ Si zakomplexovaný šovinista ktorý sa navyše bojí to verejne priznať A Vydra ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak potom sú len 2 možnosti...

      1/ V tej krajine je úplne všetko zle a aj ľudia tam sú len zlí
      2/ Si zakomplexovaný šovinista ktorý sa navyše bojí to verejne priznať

      A Vydra rozhodne neskončila kvôli kanónu. To je asi ten najmenší problémSkrýt celý příspěvek

     • Grugh
      18:59 30.04.2021

      Když se člověk nepochválí sám, tak to za něj nikdo neudělá. ;-)

      Když se člověk nepochválí sám, tak to za něj nikdo neudělá. ;-)

     • Sgt Murphy
      22:05 30.04.2021

      "v praxi se ruská nátura nezapře" Jura99 zopár Rusov poznám ale žiadnu náturu na nich som si nevšimol. A žiaden z nich by sa nevyjadril o Slovákovi alebo Čechovi, že má svoju ...Zobrazit celý příspěvek

      "v praxi se ruská nátura nezapře" Jura99 zopár Rusov poznám ale žiadnu náturu na nich som si nevšimol. A žiaden z nich by sa nevyjadril o Slovákovi alebo Čechovi, že má svoju náturu, pokiaľ by to nebol zakomplexovaný blb ako si ty.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:33 01.05.2021

      Miroslav: já o voze ty o koze. Nevím proč by kvůli špatným vojenským akvizicím bylo v té zemi všechno zlé a lidé tam byli jen zlí ? Jestli 2A42 nebyl důvod ke zrušení Vydry, tak je ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: já o voze ty o koze. Nevím proč by kvůli špatným vojenským akvizicím bylo v té zemi všechno zlé a lidé tam byli jen zlí ? Jestli 2A42 nebyl důvod ke zrušení Vydry, tak je to celkem škoda, myslel jsem, že někdo dostal rozum, protože ten ruský kanon nemá na nově vyrobeném vozidle státu NATO co dělat.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:42 01.05.2021

      Sgt Murphy: většinou píšeš rozumné věci, zde se ale neshodneme, národní charaktery prostě existují. Lidé v jednotlivých státech mají odlišné podmínky k životu a ve výchově se učí, ...Zobrazit celý příspěvek

      Sgt Murphy: většinou píšeš rozumné věci, zde se ale neshodneme, národní charaktery prostě existují. Lidé v jednotlivých státech mají odlišné podmínky k životu a ve výchově se učí, jak v nich fungovat. Takže tam je nějaká historická setrvačnost, proti které působí globalizace, která ty rozdíly v řadě věcí srovnává.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      13:12 01.05.2021

      Jura: To má teda prekvapuje, že taký znalec národa slovenského ako ty nevie, že Vydra bola pozastavená novým ministrom obrany Jarom Naďom. Akvizícia bude pokračovať po prešetrení ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura: To má teda prekvapuje, že taký znalec národa slovenského ako ty nevie, že Vydra bola pozastavená novým ministrom obrany Jarom Naďom. Akvizícia bude pokračovať po prešetrení prípadu pretože existuje dôvodne podozrenia, že projekt bol zámerne predražený a hlavne boli ohľadom toho prezentované mylné informácie zo strany bývalého vedenia MO SR. Proste chceli kradnúť tak klamali.

      K tomu zvyšku sa vyjadrovať nebudem. Každý kto ťa pozná vie svoje. U nás sa tomu hovorí, že sa hovno tvári ako lekvárSkrýt celý příspěvek

  • cejkis
   16:30 30.04.2021

   Otázka je, zda li výbuchy ve Vrběticích spáchala ruská rozvědka. Mnohem reálnější scénář je snaha zbraně mířící protivníkům Rusů odkoupit a pokud to už nešlo, zaplatit majiteli za ...Zobrazit celý příspěvek

   Otázka je, zda li výbuchy ve Vrběticích spáchala ruská rozvědka. Mnohem reálnější scénář je snaha zbraně mířící protivníkům Rusů odkoupit a pokud to už nešlo, zaplatit majiteli za nehodu a dotlačit jej k pojišťovacímu podvodu. Další otázkou je, jakou roli sehrály české instituce, když udělily licence pro export zbraní o kterém věděly, že skončí v oblasti pod embargem. Scénář prezentovaný českými novináři je více Westinghouse projekt než racionální úvahy.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    16:50 30.04.2021

    Bla bla bla, úhybný manévr sem, úhybný manévr tam. Na to ti neskočím.

    Bla bla bla, úhybný manévr sem, úhybný manévr tam. Na to ti neskočím.

   • RiMr71
    16:51 30.04.2021

    ...ví primář že neležíš?

    ...ví primář že neležíš?

   • Grugh
    18:44 30.04.2021

    @GlobeElement a Rimr71 Zkuste nějaké protiargumenty nebo naopak ty jeho vyvrátit. Prohlásit, že všechny hypotézy, kromě ruského útoku jsou úhybné manévry nebo, že každý, kdo ...Zobrazit celý příspěvek

    @GlobeElement a Rimr71
    Zkuste nějaké protiargumenty nebo naopak ty jeho vyvrátit.
    Prohlásit, že všechny hypotézy, kromě ruského útoku jsou úhybné manévry nebo, že každý, kdo bezmezně nevěří BIS je lůžkový pacient psychiatrického oddělení, není úplně v pořádku.
    Dav vám sice dá spoustu plusových bodů, ale jak se pak lišíte od komunistických demagogů z procesů v 50. letech?

    Jako protiargument proti BIS naznačovanému scénáři je to, že tu ruští agenti strávili období 11.-16. října a měli zde sledovat Skripala, který byl u nás také.
    https://www.lidovky.cz/domov/a...
    Nejprve přebývali v Praze a 13. října se přemístili do Ostravy.
    16. Října opustili republiku.
    Jak během sledování Skripala dokázali v časovém presu vyhodit zabezpečené sklady do povětří?

    Předtím jejích návštěva byla potvrzením toho, že se později pokusili Skripala otrávit. Dnes je to potvrzení toho, že vyhodili do povětří sklady ve Vrběticích. Pochybuji, že by zde byli na dvou misích s různými úkoly najednou.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     18:56 30.04.2021

     Další trapný pokus. Ne, nenechám se zatáhnout do slepé uličky pseudoargumentů a vyvracení ruských lží a bludů. Tahle taktika možná platí na někoho hloupějšího, ale ne na mne.

     Další trapný pokus. Ne, nenechám se zatáhnout do slepé uličky pseudoargumentů a vyvracení ruských lží a bludů. Tahle taktika možná platí na někoho hloupějšího, ale ne na mne.

     • LAMP
      01:12 01.05.2021

      GlobeElement
      Tolik slov a stačilo říct jen "došly mi argumenty". :)

      GlobeElement
      Tolik slov a stačilo říct jen "došly mi argumenty". :)

     • GlobeElement
      07:47 03.05.2021

      Nikoliv, je to ještě horší, vůbec mne ani nenapadlo nechat se zlákat k jakémukoliv hledání jakýchkoliv argumentů proti mlžení ruského trola.

      Nikoliv, je to ještě horší, vůbec mne ani nenapadlo nechat se zlákat k jakémukoliv hledání jakýchkoliv argumentů proti mlžení ruského trola.

     • Grugh
      19:36 03.05.2021

      @GlobeElement
      Vlastně máš pravdu.
      "Lépe mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a odstranit všechny pochybnosti.": Abraham Lincoln/Hérakleitos/...

      @GlobeElement
      Vlastně máš pravdu.
      "Lépe mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a odstranit všechny pochybnosti.": Abraham Lincoln/Hérakleitos/...

     • GlobeElement
      07:37 04.05.2021

      Že se tím neřídíš sám?

      Že se tím neřídíš sám?

   • cejkis
    19:24 30.04.2021

    Ještě můžeme otevřít otázku, kdo platil za munici ve Vrběticích Krachující Ukrajina ? Spíše tipuji, že to byli Američané v rámci své podpory. Vše nejspíše s vědomím české vlády.

    Ještě můžeme otevřít otázku, kdo platil za munici ve Vrběticích Krachující Ukrajina ? Spíše tipuji, že to byli Američané v rámci své podpory. Vše nejspíše s vědomím české vlády.

    • LAMP
     01:14 01.05.2021

     Obyčejné dělostřelecké granáty stojí prd.

     Obyčejné dělostřelecké granáty stojí prd.

 • JirkaM
  15:00 30.04.2021

  Docela podstatná část těch obohacovačů je z rodin co sem zdrhly po tom co si nakradly v devadesátých letech. Já bych se bez takového obohacení snad i obešel.

  Docela podstatná část těch obohacovačů je z rodin co sem zdrhly po tom co si nakradly v devadesátých letech. Já bych se bez takového obohacení snad i obešel.

 • Rase
  14:55 30.04.2021

  Předpokládám že ruská státní televize už stejně připravuje pořad o tom, jak v Čechách šikanujeme ruské občany a bouráme sochy rudoarmějců. Taky tam bude nějaké to zavražděné dítě ...Zobrazit celý příspěvek

  Předpokládám že ruská státní televize už stejně připravuje pořad o tom, jak v Čechách šikanujeme ruské občany a bouráme sochy rudoarmějců. Taky tam bude nějaké to zavražděné dítě atd. Zkrátka čas nastartovat tanky a využít situace, kdy v ČR vládne prezident ochotný napsat zvací dopis...Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   17:01 30.04.2021

   Veď Miloš Jakeš v dokumente Milda povedal, že skôr alebo neskôr sa Česko obráti späť k Rusku a socializmu

   Veď Miloš Jakeš v dokumente Milda povedal, že skôr alebo neskôr sa Česko obráti späť k Rusku a socializmu

  • Falko
   13:15 02.05.2021

   Najsmutnejšie na tom, je že to čo píšeš je realita a nie irónia.....

   Najsmutnejšie na tom, je že to čo píšeš je realita a nie irónia.....

Načítám diskuzi...