Ruský hypersonický raketový „kluzák“ Avangard a jeho bojové použití

Ruský hypersonický raketový „kluzák“ Avangard a jeho bojové použití
Kluzák Avangard Státního raketového centra Makejeva. Je to jediné vyobrazení jakéhokoliv ruského řízeného bojového bloku (ŘBB) ve veřejných zdrojích. / MO RF (Zvětšit)

Naposledy o hypersonickém kompletu Avangard informovaly Armádní noviny v dubnu loňského roku. Shrňme si, jaké zásadní informace o Avangardu proběhly v loňském roce ve veřejně dostupných zdrojích. Z dostupných informací pak vyvodíme bojové použití hypersonického „kluzáku“ Avangard.

Avangard a raketové nosiče UR-100N UTTX

Dle informací ruské agentury TASS z 29. října minulého roku bude hypersonický kluzák Avantgard používat raketu UR-100N UTTX. Mimo jiné to potvrzuje i informaci, která je uvedena ve zmíněném článku Armádních novin z dubna loňského roku.

Využití rakety UR-100N UTTX jako nosiče Avangardu je zajímavé také mimo jiné v tom, že se totiž jedná o ukrajinskou raketu. Navíc TASS uvádí, že letové zkoušky nosiče s ohledem na jeho bezporuchový a dlouhodobě ověřený provoz nebudou prováděny.

Dále je pravdou, že již v únoru loňského roku ruský server Vojensko-průmyslový kurýr informoval, že zkoušky Avantgardu probíhají od 90. let a začátkem roku 2000 byly na snímcích spatřeny rakety UR-100N UTTX na polygonu Bajkonur se speciálním aerobalistickým krytem – „obtěkatelem“ bojové hlavice. Mohlo se ale také jednat o raketu Rokot (viz dále).

První krok, který nyní provedeme, bude upravení indexace kompletu a ujasnění si jeho složení. Označení UR-100N UTTX (kód NATO SS-19 mod.3 Stiletto), je označení celého kompletu, včetně bojové jaderné hlavice, vybavení ve startovací šachtě, místa velení a servisních doplňků.

Samotný raketový nosič má označení 15A35 a je uložen v transportně startovacím kontejneru (TSK) 15JA64. Nosič a kontejner pak nesou označení – komplet 15S300. Označení UTTX vyjadřuje „ulučšenyje taktiko-techničeskyje charakteristiky“, čili modernizaci staršího kompletu UR-100N (kód NATO SS-19 mod.1,2 Stiletto) s raketovým nosičem 15A30. Ukončení modernizace bylo završeno přijetím kompletu do výzbroje dnem 17. prosince 1980.

Celkem bylo do služby zavedeno 360 kompletů UR-100N UTTX a výroba raket byla přerušena v roce 1985. Od roku 1988 byl komplet postupně nahrazován kompletem 15P960 Moloděc s raketou 15Ž60 (RT-23 UTTX) a v kódu NATO dostal označení SS-24 „Scalpel“ Mod.2. Výrobcem byl ukrajinský závod KB Južnoje a raketa byla na tuhé pohonné hmoty.

V době plynové krize v letech 2008–2009 byla Ukrajina Evropskou unií přinucena podepsat spornou smlouvu o plynu s ruskou státní společností Gazprom a v rámci finančního vyrovnání se tak Rusko dostalo k 30 kompletům 15S300, jež se nacházely na Ukrajině ve skladech. Jejich doba použití je maximálně do roku 2030.

O kvalitě kompletu UR-100N UTTX svědčí i to, že z celkových 165 letových testů byly pouze tři neúspěšné. Přidáme-li tedy k raketovému nosiči (RN) 15A35 „upravljajemyj bojevovyj blok“ – řízený bojový blok (ŘBB) Avangard, můžeme provést zápis „RN 15A35 s ŘBB Avangard“. A pro zkrácení v textu již použijeme pouze výraz raketa Avangard nebo jen Avangard pro samotný blok.

Pro pochopení, čím může disponovat blok Avangard, jej musíme napřed „vynést“ na orbitu. Podívejme se tedy na rodný list RN 15A35 a jeho vybrané technické údaje. V Příloze č. 1 je uveden technický popis konstrukce RN 15A35, jeho základní technické údaje, dále způsob výpočtu základních hodnot pro raketu Avangard a srovnání s parametry obdobného RN ruského projektu Angara.

Vstupní hodnoty pro ŘBB Avangard dle letových parametrů RN 15A35:

 • rychlost ŘBB Avangard Δv = 7 304 m/s (26,3 M);
 • výška na orbitě okolo 217 km;
 • doba od startu až po uvolnění ŘBB od třetího stupně – 12,6 minuty ve vzdálenosti 3000 km od místa startu.


Video průletu atmosférou bloku Falcon HTV-2 ze srpna 2011 americké agentury DARPA, počáteční rychlost 20 M. Na videu je představen „plazmový efekt“.

ŘBB Avangard a jeho trajektorie letu na sestupné fázi

Stručný popis ŘBB je uveden v Příloze č. 2. Dále v této příloze uvádíme základní informace z encyklopedie Ministerstva obrany Ruské federace (MO RF) věnované obecně řízeným blokům.

Ze základních fyzikálních zákonů vyplývá, že ve vakuu dvě tělesa o rozdílné hmotnosti padají stejnou rychlostí. V podmínkách zemské přitažlivosti tak rychlost pádu ovlivňuje aerodynamický odpor tělesa.

Pro představu, co se děje ve vrstvách atmosféry při průletu tělesa, můžeme využít údaje například „létajícího aparátu“, ruského raketoplánu Buran. Na ruském serveru Buran.ru jsou uvedeny parametry jeho sestupu až do přistání, včetně průletových rychlostí v jednotlivých výškách atmosféry a jeho manévry. Výtah uvádíme v Příloze č.3.

Není cílem a ani v možnostech zde spočítat tvar trajektorie manévrů Avangardu na sestupné části. Pokusíme se jenom v hrubých obrysech, pro představu, ohraničit jeho možnosti.


Trajektorie letu hyperosnického objektu HTV-2; větší foto / DARPA

Sestupný let ŘBB Avantgardu můžeme definovat jako:
Pohyb hmotného bodu (tělesa) po balistické křivce v sestupné fázi letu s možností odchýlení se od roviny procházející touto křivkou a s možnosti klouzavého letu v rovině balistické křivky.

Zahájí-li Avantgard boční manévr po zakřivené trajektorii, působí na něj setrvačná odstředivá síla (další působící setrvačné síly – Eulerova a Coriolisova, včetně tření, zanedbáme). Je-li povoleno maximální přetížení 180 G (dle encyklopedie MO RF), pak výpočtem získáme maximální poloměry zakřivení. Výpočty jsou uvedeny v Příloze č. 4.

Z výsledných hodnot lze dovodit, že s klesající výškou se poloměr křivky bočního manévru bude zužovat z hodnot řádově 100 km na hodnoty okolo 10 km na úrovni letové výšky zhruba 40 km. S klesající výškou letu se zakřivení bude výrazně prodlužovat.

Možné prodloužení trajektorie letu vlivem přechodového oblouku naznačuje, že v celkovém prodloužení doletu bloku se může jednat řádově o několik stovek kilometrů, prodloužení S1 bude zanedbatelné i v reálných podmínkách (ne u „létajícího aparátu“). Tento manévr lze očekávat při sestupu ve výškové hladině okolo 60 až 40 km. Z důvodů zachování stability letu tělesa je předpoklad využití v prvé fázi bočního manévru a v druhé možnost protažení trajektorie s využitím přechodového oblouku.

RN 15A35 má kruhovou odchylku dopadu 350 m2. Systém navedení je inerciální a po případné korekci letu před uvolněním ŘBB Avangard od třetího stupně rakety jsou parametry letu předány do inerciálního systému navedení bloku. Systém pak umožní odchylky od roviny trajektorie a opětovného navrácení se, včetně možnosti prodloužení bodu dopadu.

V žádném z vyjádření ve veřejných zdrojích k vlastnostem Avangardu nezazněla případná schopnost u ŘBB Avangard koncového navedení. Možná i z tohoto důvodu je pak mohutnost jaderné nálože uváděna v hodnotách 800 kt – 2 Mt.


Šachtové odpalovací zařízení pro ruské ICBM. / archív autora

Zavádění rakety Avangard do vojsk

Ruské raketové jaderné síly jsou organizovány formou raketových pluků tvořících divize a následně raketové armády. Raketový pluk je tvořen deseti odpalovacími šachtami s mezikontinentálními balistickými raketami (ICBM).

V našem případě raketa Avangard v kontejneru 15JA64 se umístí do šachtového odpalovacího zařízení. Start rakety je pomocí raketového motoru prvého stupně a výtokové plyny jsou vedeny mimo kontejner.

Kontejner dále umožňuje temperování rakety, plnění a vypouštění kapalných raketových pohonných hmot včetně možnosti periodické údržby raketového nosiče. Raketa je chráněna v kontejneru jeho zaplněním dusíkem. Podle amerických analytiků je ICBM 15A35 schopna startu nejpozději do tří minut po nepoškozujícím termonukleárním úderu. Šachtový komplet je odolný proti tlaku rázové vlny termonukleárního úderu do hodnoty 100 atmosfér.

Dle amerických expertů se v 80. letech předpokládalo zničení šachtového odpalovacího zařízení s raketou 15A35 pomocí dvou kazetových bloků Mk 12A s jadernými hlavicemi W78 (dvou ICBM Minuteman III), každá o mohutností 335 kt. Pravděpodobnost vyřazení šachty byla 0,509. A například dva kazetové bloky Mk4 dvou raket Trident I C4 s hlavicemi W76, s mohutností 100 kt každá, měly pravděpodobnost vyřazení – 0.     

Jak vyplynulo z informací z ruských serverů v závěru loňského roku, prvé rakety Avangard budou předány do 13. raketové Orenburské Rudé divize ze sestavy 31. raketové armády. Místem dislokace je oblast Dombarovsk.

Do roku 2027 dle státního zbrojního programu se plánuje vytvořit dva raketové pluky po šesti šachtových odpalovacích zařízeních. Pluky mají být naplňovány postupně po dvou, čtyřech a šesti raketách Avantgard.


Trasa ŘBB Avangard ve směru na Spojené státy; větší foto / autor; Google Maps

Bojové možnosti raketového kompletu Avantgard

Použití raket se neřeší z hlediska maximálního dosahu, ale zhruba v pásmu dvou třetin jejich doletu. V našem případě jsou potenciální cíle v okolí severní hranice Spojených států a méně. V každém případě je ale v ideálním postavení území Aljašky, kde je vybudována (základna Fort Greely vzdálená 7000 km od základny Dombarovsky) protiraketová obrana Spojených států.

Přidáme-li k tomu vyjádření Vrchního velitele jaderných a kosmických sil Ruska generála Karakajeva z rozhovoru k raketě Avangard, citovaného serverem Topwar dne 24. 12. 2018: „Za prvé, nová zbraň zjednoduší průlom nepřátelské raketové obrany a zničení přesně určených objektů“, pak můžeme provést závěr: Cílem ŘBB Avantgard je protiraketový systém Spojených států rozmístěný na území Aljašky.

A bylo-li v loňském roce provedeno demonstrativní odpálení čtyř raket ponorkových balistických raket 3M30 Bulava (kódové označení NATO SS-N-32) z ponorky třídy Borej z Barentsova moře (dosah rakety plně pokrývá celé území Spojených států), je zde problém.

Samozřejmě, logickým řešením je dostat odpalovací šachty raket Avangard pod dostřel raket krátkého, v ideálním případě, středního dosahu (výhoda kratší doby letu rakety). Z Dombarovské oblasti tedy vedeme přímku směr Západ do vzdálenosti 2 500 km. Rozmístění jaderných strategických sil se plánuje minimálně s desetiletým předstihem. Není tedy náhodou, že naše přímka (viz obrázek níže) končí na východě Polska, východní hranici NATO.


Dolet raket krátkého doletu z východního Polska; větší foto / autor; Google Maps

Letos v lednu si server Topwar ve svém titulku položil otázku: „Bude li dostatek Avangardů?“ Samozřejmě je to narážka na počty raket Avangard zaváděných do vojsk s výhledem do roku 2027.

Otázka je ale oprávněná. Rakety Avangard totiž nezmění stávající stav v jaderných silách mezi Ruskem a Spojenými státy. Neohrozí ale ani postavení protiraketové obrany na Aljašce nejen z důvodů počtu zde rozmístěných raket (udává se číslo 44 sil) ale i z hlediska jejich odolnosti vlivem šachtového uspořádání.

Proč tedy Rusové zavádí ŘBB Avangard? Níže přikládáme možné vysvětlení:

Názor Autora
Smyslem všech těchto kroků je totiž hra na rozkol mezi Evropou a Spojenými státy. Rusko nepotřebuje desítky raket Avantgard, stačí deklarovat, že je může mít (na druhou stranu ekonomicky bude mít problém postavit do výzbroje i to, co plánuje do roku 2027).

I současné ruské vedení má v paměti 80. léta minulého století, kdy v západní Evropě probíhaly milionové masové protesty obyvatelstva proti rozmisťování raket středního a krátkého doletu v západní Evropě. Proto i z těchto důvodů Rusko potřebuje rakety Novator 9M729 (střela s plochou dráhou letu o dosahu 2000-5500 km systému Iskander-K) , potřebuje reakci Spojených států v podobě rozmístění obdobných prostředků v Evropě. V rámci pravidel této hry pak Rusko bude prosazovat svou představu „ruského míru“. 

Názorným příkladem, že tyto principy hry fungují, je současné nedělní prohlášení Německého parlamentu, v kterém Rusku navrhuje přemístění raket 9M729 za Ural. Čili ne zničení, ale jen posunutí.

Závěrem pak můžeme konstatovat, že ŘBB Avantgard je možná jen dalším v řadě z „technologických demonstrátorů“, jako Armata, „nevidimka“ Su-57, raketa Kinžal či jaderné torpédo Poseidon, řítící se autonomně dva dny pod vodou rychlostí 200 km/hod ke břehům Severní Ameriky.

Mimochodem v letech 2021 až 2022 končí garantovaná 20 roků dlouhá lhůta bezpečného provozu komplexů RT-2PM Topol, UR-100N UTTX (starší výoba) a  P-36M2 Voevoda.

Zdroje: Rbase, TopWar, VPK, RIA, TASS, Military Russia, Sputnik News

 
 
 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

ANALÝZA: Ruské střely Iskander - historie, účinnost, nasazení; část 2.

Toto volné tematické pojednání navazuje na článek o ruských balistických střelách Iskander v Sýrii. ...

ANALÝZA: Ruské střely Iskander - historie, účinnost, nasazení; část 3.

Tento poslední článek třídílného seriálu navazuje na článek o ruských balistických střelách Iskander ...

Ruská hypersonická střela vzduch-země Kinžal

Ruský prezident Vladimír Putin 1. března v tradičním každoročním projevu ke svému národu mimo jiné ...

Mají opravdu Rusové hypersonický bojový modul Avangard?

Cílem dnešního článku je načrtnout problematiku velmi rychlého pohybu tělesa v atmosféře a porovnat ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • RiMr71
  00:14 08.02.2019

  ...hele... řekneme si za dva roky... stejně jako jste tu slintali nad ARmatou, Raptorným, "roboty" v Sýrii, Kuzněcovem... Tohle bude jen další lež určená pro domácí publikum a ...Zobrazit celý příspěvek

  ...hele... řekneme si za dva roky... stejně jako jste tu slintali nad ARmatou, Raptorným, "roboty" v Sýrii, Kuzněcovem...
  Tohle bude jen další lež určená pro domácí publikum a zdejší kolaboranty s okupanty. A ještě Mimoš to asi zblajzne, ale ten má omluvenku jako nesvéprávná osoba.Skrýt celý příspěvek

  • givicz
   15:17 09.02.2019

   ... hele ty kolaborante :) kdo utíká z Afganistanu, Sýrie .. :) ten test komplexu Avangard, proběhl 26. 12. 2018 při hypersonické rychlosti překonal 6000 km a zasáhl cíl... nikde ...Zobrazit celý příspěvek

   ... hele ty kolaborante :) kdo utíká z Afganistanu, Sýrie .. :) ten test komplexu Avangard, proběhl 26. 12. 2018 při hypersonické rychlosti překonal 6000 km a zasáhl cíl... nikde v době satelitů a nevím čeho to amíci nezpochybnili .. ty testy se mimo jiné dělají také proto aby nepřítel věděl, že my něco máme co vy ne a v případě, když něco podniknete hrozí, že vám to pošleme na hlavu..... říká se tomu jaderné odstrašení..Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    17:38 09.02.2019

    Ano zasahl cil...ktery nebyl nijak chraneny, cili to o jeho schopnostech pronikani pro nic nevypovida.
    A profil jeho trasy....byl zajimavy presne cim ?

    Ano zasahl cil...ktery nebyl nijak chraneny, cili to o jeho schopnostech pronikani pro nic nevypovida.
    A profil jeho trasy....byl zajimavy presne cim ?

    • givicz
     19:14 09.02.2019

     to, že to zasáhlo cíl na vzdálenost 6000km je hezké ale schopnost té střely proniknou PVO určuje v případě Avangardu úplně jiná věc... snad jsou amíci schopni změřit rychlost a ...Zobrazit celý příspěvek

     to, že to zasáhlo cíl na vzdálenost 6000km je hezké ale schopnost té střely proniknou PVO určuje v případě Avangardu úplně jiná věc... snad jsou amíci schopni změřit rychlost a jestli ta střela při letu měnila směr... protože tohle jsou přesně ty primární vlastnosti pro které byl Avangard navrhován a díky kterým nejde zastavit žádným systémem PVO a PRO, který v současné době existuje a který bude existovat v nejbližších letech...Skrýt celý příspěvek

     • Czertik
      13:46 10.02.2019

      je sice pekne ze tu pises o tom jak manevroval atd...ale muzes sem dat profil jeho letu pri onom testu ?
      Dokud ho nedas, tak je skutecne zbytecne abys tady zbytecne dal placal.

      je sice pekne ze tu pises o tom jak manevroval atd...ale muzes sem dat profil jeho letu pri onom testu ?
      Dokud ho nedas, tak je skutecne zbytecne abys tady zbytecne dal placal.

     • Czertik
      00:01 11.02.2019

      Jak bych ti to vysvetlil..je sice pekne ze dokaze avatgard manevrovat s az 120g...otazka je jestli to staci. To ze dokaze manevrovat znamena jen, ze dokaze byt hur ...Zobrazit celý příspěvek

      Jak bych ti to vysvetlil..je sice pekne ze dokaze avatgard manevrovat s az 120g...otazka je jestli to staci.
      To ze dokaze manevrovat znamena jen, ze dokaze byt hur zameritelna/sestrelitelna, ne ze bude imuni vuci obrane. to by jen dokazala pokud by se dokazala pokud by se dokazala dostat mimo vysek kde obrana funguje, coz je hodne tezke. Zvlast u obrany ktera ma 360 pokryti (raketa).
      vysece maji jen radary, ale to jde jednoduse odstranit tim, ze nud postavis vic radaru vedle sebe, patricne naklonenych, nebo proste das za xxx km dalsi radar.
      Takze jedina moznost jak by mohla byt nezasatilna raketou, by byl, ze by by dokazal avantard manevrovat tak prudce, aby ho raketa nedokazala nasledovat.
      Coz je extremne obtizne.
      Situace je velmi letadlu a rakete - kdy aa raketa tenhle geckovy souboj zatim vzdy vyhraje (i v situaci kdy v letadlech nebudou zadni piloti).
      Ano, byly situace kdy pilot s mensim g a mensi rychlosti dokazal vymanevrovat raketu. otazka zni - ma, ci bude mit avatagd dostatecne schopnou ai aby dokazalo nahradit v tomhle rozhodovani pilota - a mit k dispozici odpovidajici protiopatreni.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  15:36 07.02.2019

  Dovolím si úvahu, budu rád za jakoukoli polemiku. Jestli jsem to dobře pochopil, tak základní výhodou Avangardu je to, že se pohybuje hypersonickou rychlostí po ne-balistické ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si úvahu, budu rád za jakoukoli polemiku.
  Jestli jsem to dobře pochopil, tak základní výhodou Avangardu je to, že se pohybuje hypersonickou rychlostí po ne-balistické dráze. Proto je obtížné vypočítat trajektorii a použít proti němu existující a plánované prostředky proti balistickým střelám, které hlavici ničí kinetickou energií, a jejich konstrukce počítá s manévrováním mimo atmosféru.
  Úkolem Avangardu je zničení/omezení funkčnosti vybraných komponent protiraketového deštníku tak, aby nebyl schopen účinně zasahovat proti odvetnému úderu pomocí zbytkového potenciálu (poté, co byly hlavní síly zničeny primárním úderem protivníka).
  Rusko se tak snaží asymetrickým prostředkem narušit nerovnováhu, která vznikla vybudováním protiraketového deštníku a udržet MAD.
  Když zkusím jít o krok dál, tak mi z toho plyne následující:
  Rusko v současné době nemá plně funkční a spolehlivý systém včasné výstrahy a nevěří, že je schopno včas zaregistrovat útok + provést protiúder (před dopadem raket).
  Rusko nezpochybňuje funkčnost amerického protiraketového deštníku. Vývoj zbraní typu Avangard nebo Poseidon indikuje, že ruská generalita tento systém bere velmi vážně a vyhodnotila jej jako významný game changer.Skrýt celý příspěvek

  • Grugh
   19:02 08.02.2019

   Zajímavá úvaha, pouze nechápu jakým způsobem jste z první části vyvodil ten zbytek. Přečetl jste si PR článek něktérého z proamerických thinktanků? Podle použitého výrazu "game ...Zobrazit celý příspěvek

   Zajímavá úvaha, pouze nechápu jakým způsobem jste z první části vyvodil ten zbytek. Přečetl jste si PR článek něktérého z proamerických thinktanků? Podle použitého výrazu "game changer" by mě to vůbec nepřekvapilo.
   Ale článkům se nedá všechno věřit, viz chybné tabulky v příloze 4, kde je ve výpočtu min. poloměru špatně použita jednotka max. přetížení a následné výsledky jsou o řád jinde.Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    17:39 09.02.2019

    v cem je problem u toho max pretizeni ? Je vetsi, mensi ? Jake je spravne ?

    v cem je problem u toho max pretizeni ? Je vetsi, mensi ? Jake je spravne ?

 • Robaiz
  08:42 07.02.2019

  Je docela k smíchu, jak se místní diskutující předhánějí ve znalostech systémů, o kterých si přečetli leda někde na netu, ale za to nejsou schopní napsat 3 věty bez hromady hrubých ...Zobrazit celý příspěvek

  Je docela k smíchu, jak se místní diskutující předhánějí ve znalostech systémů, o kterých si přečetli leda někde na netu, ale za to nejsou schopní napsat 3 věty bez hromady hrubých chyb... :D

  To je většinou tak pátá třída základní školy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem apod.

  A takoví zde chtějí někoho o něčem poučovat, přitom mají problém se gramaticky správně podepsat... :D

  Jirosi, dokončil jsi vůbec ZŠ ? :DSkrýt celý příspěvek

  • Tesil
   17:34 07.02.2019

   Robaiz Dobrá poznámka.Nedovedu pochopit proč někdo investuje miliardy čehokoliv do vývoje nejmodernějších zbraní jen proto,aby si všechna data,schopnosti či neschopnosti každý mohl ...Zobrazit celý příspěvek

   Robaiz
   Dobrá poznámka.Nedovedu pochopit proč někdo investuje miliardy čehokoliv do vývoje nejmodernějších zbraní jen proto,aby si všechna data,schopnosti či neschopnosti každý mohl
   dohledat ve veřejně dostupných zdrojích.Skrýt celý příspěvek

   • Grugh
    19:06 08.02.2019

    Princip je jednoduchý. Po proinvestování miliard se projekt, nezávisle na skutečnosti, vyhlásí jako velmi úspěšný, překračující i ta nejoptimističtější očekávání. V uveřejněných ...Zobrazit celý příspěvek

    Princip je jednoduchý. Po proinvestování miliard se projekt, nezávisle na skutečnosti, vyhlásí jako velmi úspěšný, překračující i ta nejoptimističtější očekávání. V uveřejněných datech se schopnosti systému klidně i několikanásobně zveličí.
    A vůbec nezáleží na tom, která strana za projektem stojí.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   22:55 07.02.2019

   Rabaiz: Možná to bude tím, že účinnost technických systémů se nehodnotí podle napsaného "i/y" v jejich názvu, manuálu, atd....

   Rabaiz: Možná to bude tím, že účinnost technických systémů se nehodnotí podle napsaného "i/y" v jejich názvu, manuálu, atd....

 • omacka
  16:53 06.02.2019

  Jen by mě opravdu zajímalo, proč tady autor vydává manévrující MARV hlavici (to co nosí Topol atd.) za Avangard. Na hlavním snímku nemůže být hypersonický kluzák Avangrad, protože ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen by mě opravdu zajímalo, proč tady autor vydává manévrující MARV hlavici (to co nosí Topol atd.) za Avangard. Na hlavním snímku nemůže být hypersonický kluzák Avangrad, protože to musí být z logiky věci vztlakové těleso a to na tom schématu teda rozhodně není. Dále bych měl otázku, jak došel k hodnotě CEP pro Avangardu, to fakt nepochopím. :) Jo a důvod proč je tak lesklá je kvůli odrážení laserových paprsků..
  https://www.nextbigfuture.com/... Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   22:11 06.02.2019

   A jak si prisel na to ze je leskla kvuli odrazeni laprsku ? O tom ta neni ani naznak. Byt jo mas pravdu, na obrazku tady neni avantgard.

   A jak si prisel na to ze je leskla kvuli odrazeni laprsku ? O tom ta neni ani naznak. Byt jo mas pravdu, na obrazku tady neni avantgard.

   • rasto123
    23:39 06.02.2019

    Pán čertík pozor, začínate byť priehľadný.

    Pán čertík pozor, začínate byť priehľadný.

   • Grugh
    19:09 08.02.2019

    Lesklá hlavice může být i kvůli minimalizaci tepelného přenosu při průchodu atmosférou vysokou rychlostí.

    Lesklá hlavice může být i kvůli minimalizaci tepelného přenosu při průchodu atmosférou vysokou rychlostí.

 • sturgeon
  13:56 06.02.2019

  Jo, jo kremlinští trolové se musí smát....jak každý pr* určití jedinci maj za svatou pravdu-mám na mysli údajný výrok Albrightové

  Jo, jo kremlinští trolové se musí smát....jak každý pr* určití jedinci maj za svatou pravdu-mám na mysli údajný výrok Albrightové

 • Jan Padesátýpátý
  12:49 06.02.2019

  Rusové střídavě
  - oznamují nové revoluční zbraně, proti kterým údajně není obrany,
  - stěžují si že Západ chce narušit vojenskou rovnováhu.

  Rusové střídavě
  - oznamují nové revoluční zbraně, proti kterým údajně není obrany,
  - stěžují si že Západ chce narušit vojenskou rovnováhu.

  • givicz
   12:55 06.02.2019

   všechny tyto fantastické nové zbraně Avangard, Poseidon atp. neporušují žádnou ze současných odzbrojovacích smluv.... je to prostě zcela nová kategorie zbraní u kterých si ještě ...Zobrazit celý příspěvek

   všechny tyto fantastické nové zbraně Avangard, Poseidon atp. neporušují žádnou ze současných odzbrojovacích smluv.... je to prostě zcela nová kategorie zbraní u kterých si ještě nedávno nikdo nedokázal představit, že budou existovat a zaváděny do vyzbroje...

   reakce na vypovězení smlouvy ze strany USA bude například pozemní verze Kalibru, který kromě toho, že je schopen nést jadernou nálož tak ukázal, že dokáže letět i na vzdálenost 2500 km..Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    13:29 06.02.2019

    já o voze ty o koze

    já o voze ty o koze

   • Jirosi
    14:31 06.02.2019

    Prostě jen napiš, že "Rusko" přizná že už je dávno připraveno a střeli má rozmístěné. Jen to teď zrovna není vhodné jako nebylo vhodné ihned přiznat invazi na Krym.

    Prostě jen napiš, že "Rusko" přizná že už je dávno připraveno a střeli má rozmístěné. Jen to teď zrovna není vhodné jako nebylo vhodné ihned přiznat invazi na Krym.

   • logik
    14:32 06.02.2019

    A protiraketová (např. radar v Brdech) obrana nějak porušuje současné smlouvy? A jaké bylo kolem ní z Ruské strany haló, jak to narušuje rovnováhu sil.... O porušování ...Zobrazit celý příspěvek

    A protiraketová (např. radar v Brdech) obrana nějak porušuje současné smlouvy? A jaké bylo kolem ní z Ruské strany haló, jak to narušuje rovnováhu sil....

    O porušování odzbrojovacích smlouv (které teď Putin btw. opět nepřímo potvrdil, se nebavíme)...Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     21:05 07.02.2019

     Radar v Brdech byl přeci ochranou proti raketám z KLDR a později z Iránu. Nebo nám to říkali špatně ?

     Radar v Brdech byl přeci ochranou proti raketám z KLDR a později z Iránu. Nebo nám to říkali špatně ?

     • Czertik
      22:11 07.02.2019

      A proc si myslis ze by byl problem ho upravit aby byl i proti tem z ruska ? yPokud by litaly z dalneho vychodu, tak to maji prakticky stejnou trasu jako korejci..a pokud z evropske ...Zobrazit celý příspěvek

      A proc si myslis ze by byl problem ho upravit aby byl i proti tem z ruska ?
      yPokud by litaly z dalneho vychodu, tak to maji prakticky stejnou trasu jako korejci..a pokud z evropske casti ruska..tak tam by stacilo jen pridat krabici od patritu co predvedla uz v 91 ze radarove zachytavat ty rakety neni problem.

      A bylo by to jen par lidi na obsuhu a udrzbu navic.Skrýt celý příspěvek

     • givicz
      22:28 08.02.2019

      Czertik tady jde o to, že nám lhali .. říkali, že tento americký radar není zaměřený proti Rusku, ale proti Íránu.. od začátku bylo jasné, že ten radar je především proti Rusku ..

      Czertik tady jde o to, že nám lhali .. říkali, že tento americký radar není zaměřený proti Rusku, ale proti Íránu.. od začátku bylo jasné, že ten radar je především proti Rusku ..

     • Czertik
      17:44 09.02.2019

      A jak si prisel na to, ze onen puvodni radar v brdech mel byt zejmena proti rusku ? Mozna tak proti proti jeho raketam odpalovanym ze sibire :). Rad tu vystupujes jako clovek co ma ...Zobrazit celý příspěvek

      A jak si prisel na to, ze onen puvodni radar v brdech mel byt zejmena proti rusku ?
      Mozna tak proti proti jeho raketam odpalovanym ze sibire :).
      Rad tu vystupujes jako clovek co ma o vojenstvi prehled, tak to bys mohl givitzi vedet, ze radary ktere by ti dokazali zachytit ci dokonce zamerit icbm a irbm operuji na jinych frekfencich a skutecne nejdou nacpat do jedne krabice.Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    22:19 06.02.2019

    No tak teda polopate Amici zadny avantagrd nepotrebuji, protoze na tu neexistujici ruskou pro nic lepsiho nez co maji nepotrebuji Nepotrebuji zadny poseidon, protoze to co dokaze ...Zobrazit celý příspěvek

    No tak teda polopate
    Amici zadny avantagrd nepotrebuji, protoze na tu neexistujici ruskou pro nic lepsiho nez co maji nepotrebuji
    Nepotrebuji zadny poseidon, protoze to co dokaze on dokazou amici udelat daleko levneji v ponorek a strel co maji.
    A ten kalibr - no neni uzasny ? po tom co amici vypovedeli inf...tak rusove ho oznami ze budou mit pozemni verzi s takovym doletem...a tudiz de fakto oficialne potrvdili to co amici rikaly a jen (spravne) spekulovaly - ze kalibr ma takove a takove vykony /moznosti a tudit tu smlouvu porusuje :).Skrýt celý příspěvek

    • Mindas
     01:05 07.02.2019

     Odpovim ti zde... Ne, ja neverim zadne velmoci. Jak mohl namorni Kalibr porusovat INF? Si to trochu pletes s Iskanderem, ne? A ze Rusaci oznamili, ze budou mit pozemni verzi ...Zobrazit celý příspěvek

     Odpovim ti zde... Ne, ja neverim zadne velmoci.

     Jak mohl namorni Kalibr porusovat INF? Si to trochu pletes s Iskanderem, ne?

     A ze Rusaci oznamili, ze budou mit pozemni verzi Kalibru, tak znamena co? Tady jim zrovna veris, kdyz jinak porad lzou? ;-) A jo, ten odpal Kalibru z ponorek ve stredozemi vypadal pusobive a i samotna raketa se celkem nabizi, aby se z ni udelala pozemni varianta, ale jestli je uzasny... No nevim, treba ano, kdyz si ho vybrali jako reakci na vypovezeni INF. Ale to je ve finale celkem jedno, protoze nejak zareagovat museli a neco(raketu/vyvoj) oznamit take. Mluvi o horizontu dvou let, kdy chteji mit prototyp. No ty si to “pochopil”, ze uz ji maji nyni hotovou. Tvoje vec.Skrýt celý příspěvek

     • Czertik
      17:50 09.02.2019

      Ano, skutecne sem si splet iskander a kalibr, bod pro tebe :). A co se tyka ruska - tak ano, skutecne verim tomu kdyz vyhrozuji co udelaji, nebo by radi udelali. Neverim jim, kdyz ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, skutecne sem si splet iskander a kalibr, bod pro tebe :).

      A co se tyka ruska - tak ano, skutecne verim tomu kdyz vyhrozuji co udelaji, nebo by radi udelali.
      Neverim jim, kdyz tvrdi ze sou v tom nevine ci v pravu (sestrel mh17, ramovani ukrajinskych lodi.atd).
      Holt zkusenosti a pamet.
      A ano, jiste kalibr je schopna raketa a udelani jeji pozemne verze je jen logicke :).Skrýt celý příspěvek

     • sanityangel1
      13:43 10.02.2019

      Hele Certiku, kdyz uz jmenujes MH-17, tak me osobne prijde dost divny rozpor mezi interpelaci nemecke vlady poslanci a jeji odpovedi, ktera je napr. k nalezeni ...Zobrazit celý příspěvek

      Hele Certiku,

      kdyz uz jmenujes MH-17, tak me osobne prijde dost divny rozpor mezi interpelaci nemecke vlady poslanci a jeji odpovedi, ktera je napr. k nalezeni zde:
      https://vlkovobloguje.wordpres...
      Bod 13 a 14.
      Let MH 17 byl monitorován dvěma letadly AWACS , které se v dohodnutém rámci bezpečnostního střežení východních spojenců pohybovaly na tzv. stanoveném orbitě, tedy v jejich schválených letových trasách na polském a rumunském území a zaznamenávaly dostupné radarové signály, jakož i vyzařovaní letového transpondéru /odpovídače/ letu MH 17. Radarové záznamy i záznamy odpovídače MH 17 AWACSem skončily přesně v 14,52 SEČ.

      AWACSy zaznamenaly v okruhu svého dosahu signály JEDNOHO RAKETOVÉHO SYSTÉMU a ještě jeden NEIDENTIFIKOVANÝ radarový signál. Zaznamenaný signál raketového systému byl automaticky AWACSem klasifikován jako „Surface to Air -Misile“ SA 3 , v regionu rutinně zaznamenávaný signál!

      https://www.onderzoeksraad.nl/...
      Strana 44. kapitola 2.9.7

      a dale timto clankem:
      https://consortiumnews.com/201...

      a oficialni zpravou, ve ktere neni o satelitnich snimcich z mista odpalu ani slovo.

      Nato a Amici maji maslo na hlave, ze inspektorum neposkytlo zadne informace.Skrýt celý příspěvek

     • Czertik
      15:00 10.02.2019

      sanity kde vidis rozpor mezi body 13 a 14 ? Ja tam naopak vidim soulad. Ano, zaznamenany sa-3 (pecora) neni buk, ale to neznamena ze onen rusky buk nemohl byt onen druhy signal - ...Zobrazit celý příspěvek

      sanity
      kde vidis rozpor mezi body 13 a 14 ?
      Ja tam naopak vidim soulad.
      Ano, zaznamenany sa-3 (pecora) neni buk, ale to neznamena ze onen rusky buk nemohl byt onen druhy signal - neidentifikovany.

      Co vim tak zapad nikdy npredtim co se tyka sestrelu mh17 nikdy netvrdil ze by tam bylo nijak moc rusno co se tyka radaroveho/radioveho provozu.
      A hlavne si vsimni, ze tam NIKDE neni otazka na to, jestli bylo v jeho okoli zaznamenano ono (ukrajinke) su-25 ktere melo dle prvotni ruske/separatni verze onen mh-17 sestrelit.

      A co se tyka otazky onoho blogu
      bod 4 uz byl zopdovezen.
      bod 5 je spekulace, klidne to mohl byt onen neidentifikovany paprsek.

      A pak ten zbytek...je VELMI vtipne ze dokazuje to ze ukrosove vyrabeji modernizovanou verzi sa-3...a tudiz prave proto ze byl jeji signal zachycen awacsem...museli mh17 sestrelit oni....a absolutne ignoruje onen fakt, ze ty same same awacsy nezaznamenaly ani odpal sa-3 z ukrajiny.
      Jinymy slovy - to ze awacs nedokazal zachytit smrtici raketu buku z uzemi separatu/rusu - povazuje za dukaz ze raketa odpalena nebyla.
      To ze ty same awacsky nezaznamenaly odpal sa-3 z uzemi ukrajiny...ho nijak netrapi, a povazuje to za jistotu ze byla odpalena.
      A pak me fascinuje to, jake dela zavery z toho ze rusove jim sice nejaka data daly, ale nedokazi posoudit jejich relevanci.
      Je skutecne podstatne co vsechno jim rusove daly, a hlavne o cem.

      a co se tyka onoho nizozemskeho uradu...hmm..o jake strane 44 to mluvis ? u zadneho z 5 dokumentu na one strance nema 44 stranek. (1 dokument, 4 reakce).

      A k onomu zurnalistovi - vsimni si, ze on nijak nerozporuje to ze byl sestrelen bukem (a potom tvuj predchozi link ze to buk byt nemohl postrada smysl - oba pravdu mit nemohou).
      Pak si i hraje se slovicky a vytrhava z kontextu, a je zajimave ze on sam na to slovickareni upozornuje.
      Viz ona stat o tom "verime tomu.." - a jak on sam upozornuje, aby sme si vsimli tomu ze rikaji "verime tomu", misto "mame dukazy"...jenze dulezity je prave ten kontext - protoze rekli verime tomu, ze rusove ztahuji zpatky systemy buk...
      no a je jediny duvod aby ta vira nebyla opravnena, zvlast po tom sestrelu mh17, aby stahly dukazy ?
      Jedine s cim jde s nim souhlasit je to, ze amici nezverejnovaly satelitni fotografie aby podporili svoji verzi. Ale to je asi tak vse.
      Navic, kdyz se nad tim zamyslis, tak ony satelitni snimky, by byly navic, byt dulezita cast skladacky.
      Nebo uz si zapomel na ty fotky buku (pred sestrelem) o kterem se tvrdilo (byt bez dukazu) ze je rusy presouvan na doneck ?
      A pak po sestrelu fotku buku, bez jedne rakety ?
      A pak ono vyjadreni vudce separatu kratce po sestrelu na soc. sitich "sestrelili sme ukrosum vojenske transpotni letadlo", aby bylo po par minutach smazaono, kdyz se ukazalo ze byl sestrelen civilni letoun ?Skrýt celý příspěvek

     • sanityangel1
      20:59 10.02.2019

      Ja o voze ty o koze. stahni si tu zpravu a precti si 2.9.7 a jestli Ti neprijde jako rozpor to co je ve zprave a to co uvedla nemecka vlada, tak je neco u Tebe spatne. Dale ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja o voze ty o koze.

      stahni si tu zpravu a precti si 2.9.7 a jestli Ti neprijde jako rozpor to co je ve zprave a to co uvedla nemecka vlada, tak je neco u Tebe spatne.

      Dale duveru ve me nebudi ani odpovedi na otazky 7+8+9, kde Nemci rikaji, ze se jedna o utajovane skutecnosti, jejiz zverejneni by mohlo poskodit zajmy spojencu Nemecka.

      Jinak pro me ma clanek cloveka, ktery ma Pulitzerovu cenu za zurnalistiku mnohem vetsi vahu, nez fotky, nebo zachycene komunikace, ktere fakovala jedna nebo druha strana.

      Faktem je, ze v oficialni zprave se nedoctes, ze by zazadali USA o satelitni snimky z mista odpalu. Takze za 46 let, az otevrou archivy tajnych sluzeb si muzeme pokecat.Skrýt celý příspěvek

     • Czertik
      00:22 11.02.2019

      No tak sem se na tu stranku podival znovu, a uz sem skutecne nasel (vys) onen tebou referovany report. Sem se predtim dival jen dolu na dokumenty (ony 4 zminene). A ano, skutecne v ...Zobrazit celý příspěvek

      No tak sem se na tu stranku podival znovu, a uz sem skutecne nasel (vys) onen tebou referovany report. Sem se predtim dival jen dolu na dokumenty (ony 4 zminene).
      A ano, skutecne v te zprave v 2.9.7 je skutecne uvedeno neco jineho nez co rekli nemci.
      To proc nemci nerekli, ze awacy jim nedali zadne relevantni data a mluvili o zachycenem signalu sa-3 a neznamem - vedi jen oni. Mozna to bylo aby nejak obhajili financni naklady na to, ze ve vzduchu denodene pendlovaly 2 awacsy.

      Ano, je mozne ze v tebe nebudi duvery odpovedi na otazky 7+8+9, kde je odpoved typu - nic nereknem, tajne.
      jenze to by skutecne nepomohlo kdyby rekli tyhle info nam dal zelinar ahmed z tarstanu a tyhle jednotka sas vysazena v donecku :).
      A co se tyka onoho zurnalisty - tak pokud vynechame omacku kolem, tak jedine co napsal, co by mohlo nejak vyvratit to, ze mh17 sestrelily rusove/separatisti je to ze to ze nebyly zverjneny satelitni fotografie.
      A kde mu jeho zdroj rekl, ze sou fotky kde sou lidi v ukrajinkych uniformach a kolem sou flasky piva..a ze to mohly byt oni. S tim, ze by to mohli byt separati v ua uniformach.
      A to je vse.
      A pritom ani onen sam zdroj jisto jiste netvrdil ze je to ten system co sestrelil mh17. Jen ze by to mohl byt on.Skrýt celý příspěvek

    • Cpt. Morgan
     12:19 07.02.2019

     Certik, ak by islo o to, ze USA toho maju viac nez dost, tak ved ano, aj Rusko toho ma na plnu jadrovu vymenu viac nez dost. To sa ale bavime o plnej jadrovej vymene a to zn. ...Zobrazit celý příspěvek

     Certik, ak by islo o to, ze USA toho maju viac nez dost, tak ved ano, aj Rusko toho ma na plnu jadrovu vymenu viac nez dost. To sa ale bavime o plnej jadrovej vymene a to zn. devastaciu do tej miery, ze tie statne utvary (a civilizacia) prestanu existovat ako take. Podla mna neexistuje scenar, do ktoreho by taky vyvoj pasoval. Planeta zamorena na desiatky rokov a v takej situacii by jadrove elektrarne sveta bez personalu a materialneho zabezpecenia spravili co? - no vsetky vykypeli. To znamena na stovky az tisicky rokov celoplanetarny Cernobyl a taku fantaziu nema nikto, aby si dokazal predstavit co s tym dalej. To sa uz ideologiami ani nabozenstvom nevykeca...

     Rozdiel vsak je, ze hypersonicka zbran sa da pouzit v obmedzenom konflikte na eliminaciu jednotliveho ciela jednou strelou a je zarucene, ze tak konkretna strela aj znici, ak sa tak Rusko rozhodne (napr. znicenie konkretnej task force Avangardom - mozno s konvencnou hlavicou, alebo pozemny objekt s vysokou hodnotou..).

     ICBM taku schopnost nemaju, tam musi byt zahltenie obrany, aby bola istota znicenia konkretneho ciela a to sme znova pri uplnom vzajomnom zniceni.Skrýt celý příspěvek

     • Czertik
      18:04 09.02.2019

      cpt. potemkine (na usakova nemas prezhled, znalosti a schopnosti). Napsal sem nekde snad ze rusove nemaji potencial na plny jaderny utok a konec civilizace ? Ne, jen to, ze nemaji ...Zobrazit celý příspěvek

      cpt. potemkine (na usakova nemas prezhled, znalosti a schopnosti).

      Napsal sem nekde snad ze rusove nemaji potencial na plny jaderny utok a konec civilizace ?
      Ne, jen to, ze nemaji raketa na prekonanni amicke pro. A mel bys vedet, ze sami amici rikaji ze jejich pro buduji k tomu aby zastavila par (desitek) raket, ne stovky ci tisice pri plnem jadernem utoku.
      Cili bud nemas info, nebo si zamerne napsal irelevantni reakci.
      Coje horsi ?

      Ano, pri omezenem konfliktu, tak skutecne avantgard muze byt to jedine co bude schopne proniknout amickou pro (viz vyse) - takze skutecne je duvod pro to aby ho rusove vyvjeli.
      A ano, muze byt pouzit na niceni peveho cile (tam tam presnost +- 100 m nijak nevadi) - ale k utoku na namornictvo ? Ktere navic pluje ?
      Kdyz se mines o 100m, tak ty lode jen rozhpoupas ale nepotopis (bez atomky).
      A nechces me snad tvrdit, ze ma presnost +-20m..cili lepsi nez koncove navadene rakety co litaji s daleko mensi rychlosti (a tudiz pozadavky na kvalitu a presnost navadeni/zacileni sou radove nizsi nez u avantgardu) a na daleko mensi vzdalenosti.
      Ale to stale nijak neodpovida na to, proc by amici meli vyvijet obdobu avantgardu, K cemu ?
      Kdy rusove predvedli realne schopnosti jejich pro ? Ze by dokazala znicit byt jedinou icbm ?Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  12:40 06.02.2019

  Rusové hypersonický raketový „kluzák“ Avangard, který je v letošním roce zaváděný do výzbroje Ruské armády přirovnávají k situaci z roku 1945, kdy USA měly jadernou bombu a SSSR ...Zobrazit celý příspěvek

  Rusové hypersonický raketový „kluzák“ Avangard, který je v letošním roce zaváděný do výzbroje Ruské armády přirovnávají k situaci z roku 1945, kdy USA měly jadernou bombu a SSSR ještě ne... jde o jadernou zbraň nové generace, která nejde zastavit žádným systémem PVO a PRO, který v současné době existuje a který bude existovat v nejbližších letech.... letí to vysoko, mění to směr (neletí to po balistické křivce), 20x rychleji jak zvuk, dle názoru rusů vzhledem k tomu, že se povrch ohřívá až na 2500 °C a okolo je v podstatě plazma tak to půjde velmi těžko sundat laserem.... prostě nezastavitelná jaderná střela..Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   22:21 06.02.2019

   Aha tak ono to lita mach 20 a ma palzmovi stit..jen takova mala technicka - jak ze rychle to litaji soucasne, "blbe" icbm ? A je jedno jestli amicke nebo ruske/cisnke/koho chces.

   Aha tak ono to lita mach 20 a ma palzmovi stit..jen takova mala technicka - jak ze rychle to litaji soucasne, "blbe" icbm ? A je jedno jestli amicke nebo ruske/cisnke/koho chces.

   • Cpt. Morgan
    12:04 07.02.2019

    Poopravim kolegu - rychlost je podla udajov cca 27 Mach, ale hlavny rozdiel a zmysel hypersonickych zbrani je v tom, ze dokazu manevrovat, ich trajektoria je nepredvidatelna, cize ...Zobrazit celý příspěvek

    Poopravim kolegu - rychlost je podla udajov cca 27 Mach, ale hlavny rozdiel a zmysel hypersonickych zbrani je v tom, ze dokazu manevrovat, ich trajektoria je nepredvidatelna, cize pre US PVO je rusky hypersonik nezostrelitelny.
    Blbe ICBM nie. Americke ICBM sa ale daju normalne zostrelit pomocou roznych PVO systemov - napr. Moskvu brani A-235 protiraketami s jadrovymi aj konvencnymi hlavicami.Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     18:10 09.02.2019

     Potemkine, otazka zustava - jak rychle litaji soucasne icbm ? Ano jiste dokazi menit trajektorii apod..a co jako ? Jak moc se v manevrovani odlisuji od manevrovacich hlavic ? Jo ...Zobrazit celý příspěvek

     Potemkine, otazka zustava - jak rychle litaji soucasne icbm ?
     Ano jiste dokazi menit trajektorii apod..a co jako ? Jak moc se v manevrovani odlisuji od manevrovacich hlavic ?
     Jo jasne, ja vim, v tom, ze z mista odpalu oproti icbm dokazi na onen cil zautocit obloukem o 100 km vedle a zautocit z ponekud jineho smeru...ale k cmeu to je kdyz ona pro je budovana jako celokruhova, nebo v nekterych pripadech vysecova ..ale zabira tak velkou vysec ze i pri tomhle manevru se mimo vysec nedostanes ?
     To bys musel o hodne posunout misto odpalu.....a proti tomuto mistu odpalu mas zase amici stanoviste pro jinde :).
     Jedine proti cemu jej jejich pro bezmocna sou odpaly z ponorek...a avantagry se z ponorek neodpaluji, ze ne ?
     A ta tvoje slavna a-235 - kdy ze demosntrovala svoje realne schopnosti a s jakym vysledkem ?Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  11:35 06.02.2019

  ...jestli se chtějí (naprosto zbytečně, JZ mají tolik, že jsou stejně nenapadnutelní, navíc, měli by to cílit spíš "někam tam" přes Mongolsko dolů na jih, USA je Sibiř ukradená) ...Zobrazit celý příspěvek

  ...jestli se chtějí (naprosto zbytečně, JZ mají tolik, že jsou stejně nenapadnutelní, navíc, měli by to cílit spíš "někam tam" přes Mongolsko dolů na jih, USA je Sibiř ukradená) pro pár polofunkčních prototypů uzbrojit k ještě většímu marastu a bídě, je to jejich svobodná volba. Akorát mě zneklidňuje, jaký magor se tam po nuceném vybičování "národního cítění" může dostat k moci. Abychom na kašpárky jako Putin nebo Lavrov ještě jednou nevzpomínali...Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   12:00 06.02.2019

   Já bych ty kašpárky nepodceňoval. I z Hitlera měla velká část Evropy dlouho legraci. To jsou lidé blouznící o své velikosti a velikosti své říše. Nelze odhadnout co těmto lidem ...Zobrazit celý příspěvek

   Já bych ty kašpárky nepodceňoval. I z Hitlera měla velká část Evropy dlouho legraci.
   To jsou lidé blouznící o své velikosti a velikosti své říše. Nelze odhadnout co těmto lidem běhá v hlavě.Skrýt celý příspěvek

  • UnionPacific
   12:10 06.02.2019

   USA je Sibír ukradena ? A čo ten slávny výrok Madelaine Albrightovej ? Určite viete ktorý...

   USA je Sibír ukradena ? A čo ten slávny výrok Madelaine Albrightovej ? Určite viete ktorý...

   • Jan Padesátýpátý
    12:31 06.02.2019

    Nejsem si jistý, zda všichni čtenáři vědí, že ten slavný "výrok" Albrightová nikdy neřekla, nýbrž jej vyčetli ruští okultisté z její mysli.

    Nejsem si jistý, zda všichni čtenáři vědí, že ten slavný "výrok" Albrightová nikdy neřekla, nýbrž jej vyčetli ruští okultisté z její mysli.

    • Jan Padesátýpátý
     13:45 06.02.2019

     Palec dolů? Vidím, že někteří lidé vážně uvěří čemukoli, co zapadá do jejich vidění ...Zobrazit celý příspěvek

     Palec dolů? Vidím, že někteří lidé vážně uvěří čemukoli, co zapadá do jejich vidění světa.

     https://www.lidovky.cz/svet/od... Skrýt celý příspěvek

    • Cpt. Morgan
     12:33 07.02.2019

     Vychodni okultisti to vycitali presne rovnako ako zapadni okultisti co vedia, ze Cina chce urcite ukradnut Sibir. Vsetci okultisti svorne tvrdia, ze ich vestby su zalozene na ...Zobrazit celý příspěvek

     Vychodni okultisti to vycitali presne rovnako ako zapadni okultisti co vedia, ze Cina chce urcite ukradnut Sibir. Vsetci okultisti svorne tvrdia, ze ich vestby su zalozene na doterajsich mocenskych suvislostiach a na jasnej predstave kam to bude smerovat.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    14:38 06.02.2019

    Myslíš údajný výrok z roku 2007 od člověk co skončil ve funkcí 2001?

    Myslíš údajný výrok z roku 2007 od člověk co skončil ve funkcí 2001?

   • Czertik
    22:22 06.02.2019

    dokud kdokoliv z vas onen vyrok nenalinkuje na verohodny zdroj, tak je to prinejlepsim jedna baba povidala, pri nejhorsim bohapusta lez a pomluva - a nebo jak je dnes moderni - ...Zobrazit celý příspěvek

    dokud kdokoliv z vas onen vyrok nenalinkuje na verohodny zdroj, tak je to prinejlepsim jedna baba povidala, pri nejhorsim bohapusta lez a pomluva - a nebo jak je dnes moderni - fake news.Skrýt celý příspěvek

  • rasto123
   00:01 07.02.2019

   Prosim Vás už dosť o Sibíri . ČR a SR je ďaleko viac drancovaná V DREVNEJ hmote ako Rusko. To čo "vydrancuje" Čína je nič, sú to minimálne plochy a podľa EU lesných hospodárov aj ...Zobrazit celý příspěvek

   Prosim Vás už dosť o Sibíri . ČR a SR je ďaleko viac drancovaná V DREVNEJ hmote ako Rusko. To čo "vydrancuje" Čína je nič, sú to minimálne plochy a podľa EU lesných hospodárov aj nálety dokážu nahradzovať ich ´ťažbu. V Rusko je fakt strašná bieda. Treba porovnať priemernú mzdu v roku 2014 a 2019. Nie v prepočte na dolár, ale v rubľoch,lebo to je domáca mena a oni sú exportéri. Rusi zarábajú viac ako v roku 2014.

   Rim ,je to fakt prúser, ale Rusko nie je biedna krajina. Keď si u nich pozriem koľko dávajú na školstvo a na cesty, metro, kultúru, zdravotníctvo, IT, ....my sme rozvojová krajina.Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    18:17 09.02.2019

    Jasne, to drancovani sibirskych lesu je bezpredmetne, vice dreva je z naletu..ale to porad nemeni nic na tom, ze ruska ekonomika z te tezby ma prakticky prd a cinani z toho ...Zobrazit celý příspěvek

    Jasne, to drancovani sibirskych lesu je bezpredmetne, vice dreva je z naletu..ale to porad nemeni nic na tom, ze ruska ekonomika z te tezby ma prakticky prd a cinani z toho bohatnou :).
    A ano, skutecne v rusku je bida, vyse prumerne mzdy je o nicem. byt v rublech. protoze dle stejne logiky by i ten nejhure placeny clovek ve venezuele by mel dnes vlasni mercedesy/ferrari a ti bohatsi i vlastni 747. Vse ve sriovnani s paltem pred 5 ci dokocne 10 lety.

    A ano jiste, rusko dava spousty penez na infra...proto tam majji min km dalnic (2+2) nez v malem cesku. Ty jejich magistraly sou prinejlepsis nase silnice 1 tridy (byt nekdy o trosku sirsi).
    Zdravotnictvi ? jasne, proto je tam ted o 60% vyssi umrtnost nez pred 5 lety ze.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  11:09 06.02.2019

  ještě aktuálně doplním, že Rusko právě v těchto dnech úspěšně otestovalo medicínu na svaz letadlové lodě a pobřežní infrastrukturu nepřítele... Rusko otestovalo jaderný ...Zobrazit celý příspěvek

  ještě aktuálně doplním, že Rusko právě v těchto dnech úspěšně otestovalo medicínu na svaz letadlové lodě a pobřežní infrastrukturu nepřítele...

  Rusko otestovalo jaderný podmořský dron Poseidon. Má mít neomezený dosah, překonat rychlost 200 km/h
  Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/ru...

  https://www.youtube.com/watch?...

  Naše země začíná konstrukční práce na nových raketových zbraních ... jak Rusko dopoví na Americké vypovězení dohody o raketách středního a krátkého doletu (INF) řekl ministr obrany Ruska .... tak například mořské rakety Kalibr, které prošli prověrkou v Sýrii se objeví i v suchozemské variantě, jsou potřeba i pozemní hypersonické rakety schopné letu na velkou vzdálenost.... Je to potřeba proto, že nedaleko našich hranic v Rumunsku (vidíme to na mapě) jsou již teď americké odpalovací zařízení, které jsou schopny odpalovat dalekonosné Tomahawky.... skoro stejné se objeví v Polsku .... Američané podobné systémy mohou vybudovat i v Japonsku ..Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   13:12 06.02.2019

   No tak je to pekne, ze rusove dokazou atomkou znicit letadlovku ci pobrezni mesta..ale k cemu jim to ve vysledku bude ? Odpoved bude vzdy jasna - dotanou taky jaderne darecky za ...Zobrazit celý příspěvek

   No tak je to pekne, ze rusove dokazou atomkou znicit letadlovku ci pobrezni mesta..ale k cemu jim to ve vysledku bude ?
   Odpoved bude vzdy jasna - dotanou taky jaderne darecky za odmenu.

   A nejsou ti rusove uzasni ? Tak důouho se dusovali ze inf nijak neporusiji, ale jakmile je jasne ze konci, tak rusove hned reknou ze pozemni verze jejich raket bude hned..a tudiz oficialne potvrdili to co rikali amici - ze rusove porusovali on smlouvu.Skrýt celý příspěvek

   • Mindas
    17:27 06.02.2019

    Ne, rekli, ze do DVOU let by mohli mit funkcni prototyp ty hned. To muze ve finale byt klidne i pet let s ohledem na zkusenosti s jejich tvrzenimi o delce vyvoje zbrojnich ...Zobrazit celý příspěvek

    Ne, rekli, ze do DVOU let by mohli mit funkcni prototyp ty hned. To muze ve finale byt klidne i pet let s ohledem na zkusenosti s jejich tvrzenimi o delce vyvoje zbrojnich programu. Nebo zde by si jim zrovna veril, ze to stihnou? Koukam, ze ti Rusaci take lzou jen kdyz se ti to hodi do nazoru, vid? No nejsi zde jediny...Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     22:32 06.02.2019

     Jde jen o to, ze te ruske maskirovce neverim, protoze prokazali ze by jim verli jen blbec. Vzpominas na invazi na krym ? Ci na donbas ? Jak se dusovali ze tam zadny rusky vojak ...Zobrazit celý příspěvek

     Jde jen o to, ze te ruske maskirovce neverim, protoze prokazali ze by jim verli jen blbec. Vzpominas na invazi na krym ? Ci na donbas ? Jak se dusovali ze tam zadny rusky vojak neni...a pak o 3? roky pozdeji vesele vyrobi ofcialni dokument kde nejen ze krasne priznavaji ze veskera obvineni byla pravdiva od prvniho dne, ale navic ze tu operaci planovali nekolik mesicu predem.
     Lhali o krymu, lhali o dombasu, lhali o mh17, lhali o tom jak ramovali ukrajinske lode co chteli proplout prulivem, lhali o sestrelu jejich spionazniho letadla syrany. A kdo na co vsechno sem zapomel.
     Tak ted me skutecne presvec proc bych mel verit tomu ze rusove co se tyka toho ze neporusovali inf a kalibru zrovna ted mluvi pravdu.Skrýt celý příspěvek

     • rasto123
      23:30 06.02.2019

      Na Kryme boli Rusi oficiálne a mohli ich tam mať aj viac, to im dovoľovali zmluvy. A to čo píšete ďalej...Vy nechcete poznať pravdu. Stačí Vám idnes, lidovky , echo. Rusko chce ...Zobrazit celý příspěvek

      Na Kryme boli Rusi oficiálne a mohli ich tam mať aj viac, to im dovoľovali zmluvy. A to čo píšete ďalej...Vy nechcete poznať pravdu. Stačí Vám idnes, lidovky , echo. Rusko chce vojnu a chce ovládnuť Európu a preto treba zbrojiť. Stále neviete komu sa pomáha ?Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      05:59 07.02.2019

      rasto123 - myslíte tých "dovolenkárov" bez štátnej príslušnosti.?? podla putina tam vtedy žiadny rusky vojak nebol a neskôr tých vojakov ktorí tam neboli vyznamenal...takže ...Zobrazit celý příspěvek

      rasto123 - myslíte tých "dovolenkárov" bez štátnej príslušnosti.?? podla putina tam vtedy žiadny rusky vojak nebol a neskôr tých vojakov ktorí tam neboli vyznamenal...takže nemôžete niekomu vyčítať, že nechce poznať pravdu,ak ju sám popierate...Skrýt celý příspěvek

     • Cpt. Morgan
      12:51 07.02.2019

      Certik, predstav si americku task force pri brehoch Ruska, ako tam sebavedomo vykonava vojensku cinnost, ktora sposobi priamu skodu Rusku a jeho zaujmom. A potom si predstav ...Zobrazit celý příspěvek

      Certik, predstav si americku task force pri brehoch Ruska, ako tam sebavedomo vykonava vojensku cinnost, ktora sposobi priamu skodu Rusku a jeho zaujmom. A potom si predstav Avangard s konvencnou / kinetickou hlavicou, ktora lietadovu lod tej task force potopi. Je to dovod na vzajomne znicenie velmoci? Urcite nie. Sposobi to nenapravitelny upadok prestize USA? Urcite ano.Skrýt celý příspěvek

     • Cpt. Morgan
      12:53 07.02.2019

      Z toho vyplyva, ze zbrane ako avangard znamenaju, ze zmericke silove projekcne zlozky sa uz nebudu moct chovat tak sebavedomo ako predtym.

      Z toho vyplyva, ze zbrane ako avangard znamenaju, ze zmericke silove projekcne zlozky sa uz nebudu moct chovat tak sebavedomo ako predtym.

     • krllo
      21:10 07.02.2019

      Krym byl historicky ruský. Většina obyvatel Rusové a už od roku 1990 chtěli pryč z Ukrajiny. Jelcin to ale nepodporoval. Nakonec to byla Autonomní republika, tak nakonec využila ...Zobrazit celý příspěvek

      Krym byl historicky ruský. Většina obyvatel Rusové a už od roku 1990 chtěli pryč z Ukrajiny. Jelcin to ale nepodporoval. Nakonec to byla Autonomní republika, tak nakonec využila bezpráví po puči v Kyjevě.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      07:18 08.02.2019

      "krllo"
      Ruskou propagandu umíš jako říkanku, ale to nic na tom že to byla invaze, krádež atd. nemění.

      "krllo"
      Ruskou propagandu umíš jako říkanku, ale to nic na tom že to byla invaze, krádež atd. nemění.

     • Czertik
      18:23 09.02.2019

      rasto Ano, meli rusove smouvy na pobyt vojaku NA ZAKLADNE, omezene max poctem (byt rusove tam meli realne min). Co jim ale smouva nijak nepovolila (a tudiz bylo zakazane), bylo ...Zobrazit celý příspěvek

      rasto
      Ano, meli rusove smouvy na pobyt vojaku NA ZAKLADNE, omezene max poctem (byt rusove tam meli realne min).
      Co jim ale smouva nijak nepovolila (a tudiz bylo zakazane), bylo pobihani se zbrani mimo zakladny, obsazovani statnich instituci a uradu, blokady ukrajinskych kasaren apod.
      Ci provest de fakto anexi ukrajinkeho uzemi.

      cpt. potemkin
      Ano, jiste dokazu si predsvait situaci kdy amici provadeji vojenske akce u pobrezi rusko a rusko na ne zautoci a neco jim potopi.
      Ale uz si nedokazu predstavit to, ze yb amici neodpovedeli - aut nicenim zakalden odkuk byl onen utopk proveden, ci primo jadernym utokem.
      Protoze jedina vec, kdy by rusove mohli udelat onen utok by bylo, pokud uz by byly spolu ve valce, nebo natolik blizko kni kdy by tenhle (ci jiny) utok by ji uz naplno spustil.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  21:08 05.02.2019

  Минобороны провело испытание новейшего российского гиперзвукового оружия - комплекса «Авангард» https://www.youtube.com/watch?... reportáž Ruské TV o ...Zobrazit celý příspěvek

  Минобороны провело испытание новейшего российского гиперзвукового оружия - комплекса «Авангард»
  https://www.youtube.com/watch?...

  reportáž Ruské TV o úspěšné testu nejnovějšího ruského hypersonické zbraně - komplexu Avangard... test proběhl 26. 12. 2018 na rozkaz vrchního velitele .. start byl proveden z Oremburské oblasti na cíl na polygonu Kura na Kamčatce .. okřídlený blok při hypersonické rychlosti překonal 6000 km... měnil vertikálně a horizontálně směr a v určený čas zasáhl cíl... systém překoná všechny existující PRO... začíná sériová výroba ... systém Avangard jde v roce 2019 k armádě...

  Vladimir Putin po úspěšném testu v reportáži v kostce řekl:

  Chci se obrátit ke všem především ke generálnímu konstruktérovi k inženýrům k pracovníkům ke všem, kteří vytvářeli tuto perspektivní zbraň ... zdravím Vás k velké události v životě ozbrojených sil v zabezpečení bezpečnosti Ruského národa .... práce byla velká, těžká, složitá, potřebovala průlomová řešení na fyzikálních zákonech .... vše potřebné bylo silami našich vědců, konstruktérů, inženýrů uděláno... nový systém Avangard je nezastavitelný všemi současnými a budoucími systémy PRO protivníka .. je to velký úspěch a vítězství ... již v následujícím roce (myšleno 2019) bude systém Avangard nastupovat do výzbroje Ruské armády ... bude vytvořeno pluk, který bude připraven k boji ... dále budeme pracovat podle plánu na tomto systému a po jiných perspektivních systémech pro armádu a námořnictvo... velmi děkuji všem kdo se podílel na této práci....Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   13:14 06.02.2019

   Jen by me zajimalo cim budou vynaset avangard v budounosti az skonci technicka zivotnost ukrajinskym raketam ktere je vynaseji dnes.

   Jen by me zajimalo cim budou vynaset avangard v budounosti az skonci technicka zivotnost ukrajinskym raketam ktere je vynaseji dnes.

   • Czertik
    22:34 06.02.2019

    Diky za place dolu kremloboti, tady jde krasne videt ze nemate argumenty/odpovedi na jednoduchou otazku.
    Ale at zije vase nenavist vuci vsemu co nezapada do vaseho videni sveta.

    Diky za place dolu kremloboti, tady jde krasne videt ze nemate argumenty/odpovedi na jednoduchou otazku.
    Ale at zije vase nenavist vuci vsemu co nezapada do vaseho videni sveta.

    • rasto123
     23:38 06.02.2019

     Nikto nereaguje, asi prečo ? Ja budem. Som kremlobot platený Ruskom. Ukrajina je už stratená. Rusko má už vlastné rakety. Pán Czertik, nie ste práve Vy platený Ruskom ? Ste ...Zobrazit celý příspěvek

     Nikto nereaguje, asi prečo ? Ja budem. Som kremlobot platený Ruskom. Ukrajina je už stratená. Rusko má už vlastné rakety. Pán Czertik, nie ste práve Vy platený Ruskom ? Ste presne ten typ. Nútite na Vás reagovať a presne opačne.Skrýt celý příspěvek

     • Czertik
      18:28 09.02.2019

      To ze ukrajina je ztracena nic nemeni, nebo jo ? Takze zkus byt relevantni. Ano, rusko ma vlastni rakety - popiram ci naznacuje nedke ze nema ? Opet, zkus byt relevantni. Takze ve ...Zobrazit celý příspěvek

      To ze ukrajina je ztracena nic nemeni, nebo jo ? Takze zkus byt relevantni.
      Ano, rusko ma vlastni rakety - popiram ci naznacuje nedke ze nema ? Opet, zkus byt relevantni.

      Takze ve vysledku si nenapsal nic podstatneho. Proc si teda vubec neco psal ?Skrýt celý příspěvek

   • Cpt. Morgan
    13:02 07.02.2019

    chces naznacit, ze Rusko nema a nevyvija ICBM nosice ? Ved staci len zamenit hlavice, ci nie?

    chces naznacit, ze Rusko nema a nevyvija ICBM nosice ? Ved staci len zamenit hlavice, ci nie?

    • Czertik
     18:25 09.02.2019

     Potemkine Ne, tim chci rict ze rusko nema icbm nosice vhodne pro avantgard. V soucasnosti. To nijak nerika to, ze nemaji icbm jako takove. A k tomu vyvoji - PRESNE na to sem se ...Zobrazit celý příspěvek

     Potemkine
     Ne, tim chci rict ze rusko nema icbm nosice vhodne pro avantgard. V soucasnosti. To nijak nerika to, ze nemaji icbm jako takove.

     A k tomu vyvoji - PRESNE na to sem se ptal, ktery vyvijeny rusky nosic by byl vhodny pro avantgard ?Skrýt celý příspěvek

 • astor
  19:31 05.02.2019

  Myslím, že Rusové nepotřebují nějaké extra velké počty jaderných zbraní. Stačí jim jen naznačit a lehce zamlžit. Ostatně jestli je střel třicet nebo tři sta je jedno, důležité je, ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že Rusové nepotřebují nějaké extra velké počty jaderných zbraní. Stačí jim jen naznačit a lehce zamlžit. Ostatně jestli je střel třicet nebo tři sta je jedno, důležité je, aby případný agresor věděl, že ho to bude hodně bolet. A měli bychom si uvědomit, že tentokrát - na rozdíl od osmdesátých let - nebudou cílem ruských střel jen vzdálená města na Západě Evropy.Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   20:35 05.02.2019

   Cim to je, ze jakmile se zacne kdekoliv probirat vojenska slabost ruska, tak prvni co se vzdy vytahne je to, ze maji atomky. A pak, pokud se rekne, ze kvuli nedosattku penez na ...Zobrazit celý příspěvek

   Cim to je, ze jakmile se zacne kdekoliv probirat vojenska slabost ruska, tak prvni co se vzdy vytahne je to, ze maji atomky.
   A pak, pokud se rekne, ze kvuli nedosattku penez na udrzbu, je akceschopnost jejich raket nizka, tak argumetuji tim, ze nemusi mit stovky funkcnich, ale jen par desitek.
   Atomky muzou fungovat jako prostredek odstraseni jen vuci tomu kdo ty atomky nema, nebo nema nasaditelne ve srovnatelnem poctu.

   A ta posledni veta..wow..ano myslim, ze ti vypareni cesi budou daleko "stastnejsi" ze je zabila riska raketa misto amicke jako driv.
   *ironie*Skrýt celý příspěvek

   • astor
    20:50 05.02.2019

    Ano, Rusko je slabé a zaostalé. Taky si to myslím. Proto se divím, že se tak slabého a zaostalého státu někdo může vůbec bát!

    Ano, Rusko je slabé a zaostalé. Taky si to myslím. Proto se divím, že se tak slabého a zaostalého státu někdo může vůbec bát!

    • Czertik
     13:17 06.02.2019

     Ruska se neboji kvuli jeho zaostalosti , ale kvuli magorum co ho ridi. nebo si myslis ze se snad asiatri neboji toho co muzes vyvest severni korea ? navic v posledni dobe, kdy uz ...Zobrazit celý příspěvek

     Ruska se neboji kvuli jeho zaostalosti , ale kvuli magorum co ho ridi. nebo si myslis ze se snad asiatri neboji toho co muzes vyvest severni korea ?
     navic v posledni dobe, kdy uz je prakticky jiste ze , byt velmi primitivni, atomky uz ma ?Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     17:47 06.02.2019

     astor - no z ruska ako takého strach ani nejde... strach ide skôr z jeho kvantitnej armády a samozrejme z atomoviek...a taký istý strach ide napr. aj zo sever. kórei a iránu...

     astor - no z ruska ako takého strach ani nejde... strach ide skôr z jeho kvantitnej armády a samozrejme z atomoviek...a taký istý strach ide napr. aj zo sever. kórei a iránu...

   • raziel87
    20:52 05.02.2019

    Czertiku máš zvláštní pohled na věc. Zaprve (tendenčním článkům navzdory) v Rusku udržovali jednotky jaderných sil a část ruského strategického letectva na akceschopné úrovni i v ...Zobrazit celý příspěvek

    Czertiku máš zvláštní pohled na věc. Zaprve (tendenčním článkům navzdory) v Rusku udržovali jednotky jaderných sil a část ruského strategického letectva na akceschopné úrovni i v dobách marastu 90. let a na začátku 21. století, na to nezapomínej. A ano Rusko je v porovnání s USA co do počtu, akceschopnosti, technologické vyspělosti ve valné většině vojenských odvětví na horší, v mnoha složkách dkonce velmi špatné úrovni. Velmi se mýlíš s názorem, že atomovkami můžeš zastrašit pouze protivníka, který atomovky nemá. Uvědom si, že díky připravenosti ruských jaderných sil nikdy neskončil status MAD.
    To by bylo Pyrhovo vítěztví i pro USA+EU, ať se ti to líbí nebo ne. Pro ně mají jaderné síly daleko větší význam, než ten tisíckrát omletý canc o 2000 armatách, Frazorech a jiné špičkové technice, která může ekcelovat jen na taktické úrovni, ne na strategickéSkrýt celý příspěvek

    • astor
     21:22 05.02.2019

     Souhlasím s tímto názorem. Obecně velmoci slyší jen na sílu a na vědomí odplaty. Jinak by si dělali co by chtěli. Z určitého pohledu byl bipolární svět mnohem bezpečnější místo. ...Zobrazit celý příspěvek

     Souhlasím s tímto názorem. Obecně velmoci slyší jen na sílu a na vědomí odplaty. Jinak by si dělali co by chtěli. Z určitého pohledu byl bipolární svět mnohem bezpečnější místo. Američan i Rus na vlastním písečku s dopředu známými pravidly hry. Řekl bych, že od konce druhé světové jsme nebyli válce blíž než dnes a je na dlouhou diskusi, kdo za může. Možná Rus, měl nechat ropná a plynová pole americkým firmám a byl by věčný mír.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:51 06.02.2019

      Zajímavé, že když tu možnost měli(mají). Tak se ty zvěrstva a okupace půlky světa nekonají. Ale to je asi mimo tvůj pohled zájmu.

      Zajímavé, že když tu možnost měli(mají). Tak se ty zvěrstva a okupace půlky světa nekonají. Ale to je asi mimo tvůj pohled zájmu.

     • astor
      11:45 06.02.2019

      To jako myslíš to permanentní harašení zbraněmi, agrese bez mandátu OSN, výhružky silou a sankcemi, barevné revoluce, podpora agresívních ideologií a vojenské základny všude tam, ...Zobrazit celý příspěvek

      To jako myslíš to permanentní harašení zbraněmi, agrese bez mandátu OSN, výhružky silou a sankcemi, barevné revoluce, podpora agresívních ideologií a vojenské základny všude tam, kde je proamerický kolaborant v menšině? Tak to máš tedy pravdu, to se po rozpadu bipolárního světa doopravdy stalo.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:39 06.02.2019

      Astor: Klidně to vyjmenuj. Ať se můžeme hezky pobavit.

      Astor: Klidně to vyjmenuj. Ať se můžeme hezky pobavit.

    • Czertik
     13:27 06.02.2019

     Ano, je skutecne mozne ze MAD dodnes neskoncil, ale prave kvuli marasmu v rusku, uz "to neni co byvalo driv". Protoze skutecne na mad potrebujes jen par desitek atomek, ne ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, je skutecne mozne ze MAD dodnes neskoncil, ale prave kvuli marasmu v rusku, uz "to neni co byvalo driv".
     Protoze skutecne na mad potrebujes jen par desitek atomek, ne tisice.
     A ano, skutecne verim tomu, ze kdyby atomky byly nasazeny, tak by to pro jakoukoliv stranu bylo pyrhovo vitezstvi, pokud by o vitezstvi vubec slo mluvit.
     Ale ted si zkus predstavit situaci kdy by atomy NEBYLY pouzity.
     Proto si troufam tvrdit, ze atomky muzou zastrasit toho kdo atomky nema - protoze kdyz je namsa, tak mas jistotu, ze i kdyz bys dosahovat uzasneho vitezstvi na fronte, tak par atomek to tvoje vitezstvi obrati v nivec.
     Kdezto kdyz mas atomky, tak uz to jen o tom, jestli strana co prohrala konvencni valku sahne po atomkach a promeni v jadrnou pustinu obe zeme, nebo uzna porazku a obe zeme (ci vic) nebudou promeneny v radioaktivni prach.

     A jak sam pises pro rusy maji atomky daleko vetsi vyznam nez armaty, ci cokoliv jineho.
     A sam se zamysly proc pro zeme nato ci cinu nehraji jaderne sily tak kritickou roli jako pro rusko.Skrýt celý příspěvek

     • raziel87
      13:50 06.02.2019

      Pro veškeré velmoci hrají jaderné zbraně naprosto klíčovou a kritickou roli a vždy byly prioritou číslo jedna, prosím už přestaň psát ty ptákoviny Czertiku, vždyť popíráš základní ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro veškeré velmoci hrají jaderné zbraně naprosto klíčovou a kritickou roli a vždy byly prioritou číslo jedna, prosím už přestaň psát ty ptákoviny Czertiku, vždyť popíráš základní vojenské kriteriaSkrýt celý příspěvek

     • Czertik
      22:37 06.02.2019

      A raziely proc si myslis ze atomky byly vzdy klicove ? myslim ze klicovost jde nejlip poznat podle toho, kolik sezerou vojenskeho rozpoctu ne ? A ted me vysvetli, proc teda zapad ...Zobrazit celý příspěvek

      A raziely proc si myslis ze atomky byly vzdy klicove ? myslim ze klicovost jde nejlip poznat podle toho, kolik sezerou vojenskeho rozpoctu ne ?
      A ted me vysvetli, proc teda zapad na vystavbu/udrbu atomek yvdaval - a vydava - kazdorocne vyznamne mene % vojenskeho rozpoctu nez rusove.Skrýt celý příspěvek

     • Cpt. Morgan
      14:23 09.02.2019

      Atomky su urcene na zastrasenie kohokolvek s akymkolvek arzenalom. Ak budu chciet USA existencne ohrozovat Rusko konvencne, alebo atomkami, Rusko moze USA zastrasit atomkami a ...Zobrazit celý příspěvek

      Atomky su urcene na zastrasenie kohokolvek s akymkolvek arzenalom. Ak budu chciet USA existencne ohrozovat Rusko konvencne, alebo atomkami, Rusko moze USA zastrasit atomkami a predstavou uplneho vzajomneho znicenia. Atomky su teda odstrasujuci arzenal. Preto ak do nich Rusko investuje, sleduje ciel zabezpecit sa proti utoku ohrozujuceho jeho samotnu existenciu. Cielom Ruska je preto ce prioritu jadrovym zbraniam hlavne vlastna obrana a zastrasenie nepriatela od utoku.

      Ak USA investuju ovela viac financii do konvencnych zbrani, ide im hlavne o moznost utocit v obmedzenom konflikte, nie existenciu ohrozujucom konflikte, leb tam su konvencne zbrane prilis malo ucinne, hlavne oproti "atomkam". USA teda buduju konvencny arzenal na utok voci nepriatelovi, ktory nema schopnost existencne ohrozit USA - krajiny, kde Washington chce ziskat vplyv a ovladat ich mocensky a pomocou toho ovlpyvnovat produkciu a transport ekonomicky dolezitych komodit. To co naznacujes ty, teda ze "atomky" su hlavne proti statom, ktore ich je protirecive, lebo na tie staci aj velka armada s konvencnym arzenalom - ako maju USA. Naopak, aky politicky a mocensky efekt by malo, ak by USA od II. sv. vojny pri vsetkych tych invaziach vsade sirili demokraciu cez hadzanie jadrovych bomb? To by sa zjavne tie liberalne sadenicky stretli s velkym hnevom vsetkeho ziveho, ci nie? Skus porozmyslat...Skrýt celý příspěvek

     • Czertik
      18:34 09.02.2019

      Potemkine Napsal si krasnou slohovou praci,ale abolutne ses vyhnul tomu podsatnemu. Odstrasovani JE dvojiho typu - klasicke a jaderne. Amici zvladaji oboji. Rusove jen to ...Zobrazit celý příspěvek

      Potemkine
      Napsal si krasnou slohovou praci,ale abolutne ses vyhnul tomu podsatnemu.
      Odstrasovani JE dvojiho typu - klasicke a jaderne.
      Amici zvladaji oboji.
      Rusove jen to jaderne.
      Coz je presne to o cem sem psal a ty si to jen rozvedl.
      Schvalne napis me sem, kolik ze statu ci paktu by dokazalo porazit amiky JEN V KONVENCNI valce ?
      A pak to, kolik statu by bylo schopno porazit rusko v ryze konvencni valce. Bez atomek.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  18:58 05.02.2019

  Bez koncového navedenia je to čistá zbytočnosť ... Reálne je to len manévrujúca jadrová hlavica - čo v princípe stačí riešiť raketu osadením viacerých "obyčajných" hlavíc, ktoré ...Zobrazit celý příspěvek

  Bez koncového navedenia je to čistá zbytočnosť ...

  Reálne je to len manévrujúca jadrová hlavica - čo v princípe stačí riešiť raketu osadením viacerých "obyčajných" hlavíc, ktoré zahltia protiraketovú obranu tak, že nemé šancu zachytiť všetky ... už nehovoriac o tom, že pri salve ICBM nemá šancu ani dnes žiadny systém protiraketovej obrany .... a veľmi dlhé roky ani nebude mať...

  Zmysel by to celé malo, keď by bola presnosť koncového navádzania na aspoň na 100 metrov čo by na takú americkú LL celkom stačilo .... a neznamenalo by to jadrovú vojnu.Skrýt celý příspěvek

  • raziel87
   19:46 05.02.2019

   v článku se píše přesnost zásahu do 350m2. Nechci se teď hádat o tom zda je údaj pravdivý, nebo nadsazený, ale nevidím důvod proč by pravdivý být neměl, když už ICBM 2. generace ...Zobrazit celý příspěvek

   v článku se píše přesnost zásahu do 350m2. Nechci se teď hádat o tom zda je údaj pravdivý, nebo nadsazený, ale nevidím důvod proč by pravdivý být neměl, když už ICBM 2. generace před 50 lety
   bez problému zvládaly přesnost zásahu do čtverce o poloměru 100-500 metrů.

   A jistě Dušane dobře víš, že plocha 350m2 je plocha poměrně malá, jako jeden malý výstavní
   sál v Národní Galerii (ty velké mají asi 600m2). Nebo máte na Slovensku jiné čtvereční metry? :-)Skrýt celý příspěvek

   • Slavoslav
    19:53 05.02.2019

    tie stvorce tam nedavaju zmysel a budu tam pravdepodobne omylom a bude to pravdepodobne klasickych poctivych 350 dlzkovych metrov :)

    tie stvorce tam nedavaju zmysel a budu tam pravdepodobne omylom a bude to pravdepodobne klasickych poctivych 350 dlzkovych metrov :)

   • raziel87
    20:11 05.02.2019

    Teda co to píšu za ptákovinu se čtvercem, fuj tajbl. Kruh jsem myslel. 2 Slavoslav já se ohledně ICBM nechci pouštět do diskuze, sice jsem kdysi od Pacnera přečetl vcelku dost ...Zobrazit celý příspěvek

    Teda co to píšu za ptákovinu se čtvercem, fuj tajbl. Kruh jsem myslel.

    2 Slavoslav

    já se ohledně ICBM nechci pouštět do diskuze, sice jsem kdysi od Pacnera přečetl vcelku
    dost knížek o různejch Corronách a Kháčkách, měl jsem pujčené z knihovny i pár knížek o vývoji ICBM, ale paměť je potvora a o po těch 15 letech si pamatuji jen základní informace,
    ale mě Slavo příjde poloměr 350 metrů vcelku dost. Na obou stranách barikády dokázali
    zajistit přesnost v koncové fázi do 500 metrů, v 70 .letech 20. století. Navíc pokud tam rusák flákne pořádnou ráži, tak to stejně zlikviduje všechno živé v okruhu desítek kilometrů, pokud nebereme v potaz zodolněná silaSkrýt celý příspěvek

    • Slavoslav
     20:26 05.02.2019

     no tak nejak tiez len citam, ale stvorcoe metre pri kruhovej odchylke mi moc zmysel nedavaju. Najma ked sa potom bavime o kruhu s priemerom cca 21 m. Vo svetle toho, ze pri inych ...Zobrazit celý příspěvek

     no tak nejak tiez len citam, ale stvorcoe metre pri kruhovej odchylke mi moc zmysel nedavaju.

     Najma ked sa potom bavime o kruhu s priemerom cca 21 m. Vo svetle toho, ze pri inych presne navadzanych zbraniach ktorych moznosti korekcie a navedenia su niekde podstatne inde sa bavime o CEP 10m (50% zasahov v kruhu 20m) a podobne ako o vynikajucej presnosti pritom je to este horsi udaj ako tych absolutnych 21 m pri medzikontinentalnom avangarde.

     Ale ak som sa dotkol tvojo citenia tak znovu vo vsetle tvojho vcerajsieho horekovania nad urovnou diskusie sa ospravedlnujem, ze som si dovolil spochybnit technicky udaj novej ruskej uber-ultra-super zbrane. Na tej palbe by to bolo o tolko lepsie ....Skrýt celý příspěvek

   • dusan
    20:29 05.02.2019

    Ale hovorím o LL, nie o statickom cieli, kde stačí inerciálny navigačný systém ... Zasiahnutie LL samozrejme vyžaduje "kŕmenie" informáciami .... alebo systém čo má vlastný systém ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale hovorím o LL, nie o statickom cieli, kde stačí inerciálny navigačný systém ...

    Zasiahnutie LL samozrejme vyžaduje "kŕmenie" informáciami .... alebo systém čo má vlastný systém navádzanie či už aktívny, alebo pasívny.Skrýt celý příspěvek

    • raziel87
     20:56 05.02.2019

     Dusane, ale tahle zbraň přece neni určená na likvidování Task Force, z principu ani být nemůže, proto jsem se ozval na to tvoje povzdechnutí, že Avangard nemůže být krmen průběžně ...Zobrazit celý příspěvek

     Dusane, ale tahle zbraň přece neni určená na likvidování Task Force, z principu ani být nemůže, proto jsem se ozval na to tvoje povzdechnutí, že Avangard nemůže být krmen průběžně údaji v koncové fázi navádění. Četl si ten článek vlastně, mě Dusane přijde, že ses na to vyprdnul a teď tu vymýšlíš nové principy nasazení pro hypersonické zbraně.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  17:32 05.02.2019

  Podla obrazku 1 (uplne na vrchu, je teleso schopne menit svoj tvar. V članku je napísane, že nie je zname, že by bolo malo nejake koncove navadzanie. Takže ak zoberieme extremne ...Zobrazit celý příspěvek

  Podla obrazku 1 (uplne na vrchu, je teleso schopne menit svoj tvar. V članku je napísane, že nie je zname, že by bolo malo nejake koncove navadzanie. Takže ak zoberieme extremne pripady z prilohy 4. múže avandgar uhnut napravo alebo nalavo o 123 kilometrov a predlžit si drahu oproti balistickej o 1300 kilometrov. Aj ked je možne samozrejme let vopred naprogramovat, tak či tak oproti štandarnej balisticke krivke musi pri v celku neučitych atmosferickych podmienkach v priestore ciela dôjst k velmi vyznamnej nepresnosti. Myslím, že nejake koncove navadzanie tam bude aj ked tažko dnes povedat ake.Skrýt celý příspěvek

  • Slavoslav
   19:55 05.02.2019

   nemusi INS vie byt prekvapivo presne a tie poveternostne podmienky zaznamena

   nemusi INS vie byt prekvapivo presne a tie poveternostne podmienky zaznamena

   • palo satko
    20:14 05.02.2019

    Tak ako je to teleso namalovane, mi na nejaku jemnu a preciznu navigaciu nepripada a netušim, čo by korigovalo odchylky vznikajuce v samotnom INS. Ak ma aerodynamicky letiet vo ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak ako je to teleso namalovane, mi na nejaku jemnu a preciznu navigaciu nepripada a netušim, čo by korigovalo odchylky vznikajuce v samotnom INS. Ak ma aerodynamicky letiet vo vysokych vrstvach atmosfery, kde dochadza k nestalemu prudeniu vzduchu naozaj netuším ako INS predprogramuju na priestor o dlžke stovak kilometrov. Odkial Rusi zoberu potrebne údaje pre celu trasu. Podľa mna, skôr teleso odhodi vonkajšiu tepelnu a odolnu "obalku" a dalej bude fungovat inač. Proste vo vnutri Avantgardu sa bude ukryvat ešte ina zbraň alebo zbrane riadene presnejšími systemami.Skrýt celý příspěvek

    • Slavoslav
     20:29 05.02.2019

     ze ty nevies ako INS funguje?

     inak co by sa stalo asi s telesom ktoremu by si v spodnych vrstvach atmosfery pri lete vysokou transonickou rychlostou odhodil nahle tepelny stit?

     ze ty nevies ako INS funguje?

     inak co by sa stalo asi s telesom ktoremu by si v spodnych vrstvach atmosfery pri lete vysokou transonickou rychlostou odhodil nahle tepelny stit?

     • palo satko
      08:28 06.02.2019

      A že ty ani netušíš, že v tomto pripade sa nejedna o pad po balistickej krivke, ale o relativne dlhy let v atmosfere v rôznych vyškach a smeroch, kde v konečnej faze pri dopade na ...Zobrazit celý příspěvek

      A že ty ani netušíš, že v tomto pripade sa nejedna o pad po balistickej krivke, ale o relativne dlhy let v atmosfere v rôznych vyškach a smeroch, kde v konečnej faze pri dopade na ciel je pri 2 megovej hlavici je šumafuk ak je jej kinetická energia?Skrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      09:33 06.02.2019

      ako by som ti to ... samozrejme, ze to viem. Teba asi pletie to slovicko inercia=zotrvacnost, ale ono sa to nevztahuje na volny pad ci pad po balistickej krivke. Vztahuje sa to ...Zobrazit celý příspěvek

      ako by som ti to ...

      samozrejme, ze to viem. Teba asi pletie to slovicko inercia=zotrvacnost, ale ono sa to nevztahuje na volny pad ci pad po balistickej krivke.

      Vztahuje sa to na to, ze system vyhodnocuje zmenu pohyboveho vektora na zaklade zaznamenavania zmien zotrvacnosti clenov senzoroveho vybavenia umiestnenneho vnutri a teda neberie udaje zvonku. Tento system sa pouziva pre lietadla ci navadzane krizujuce strely uz peknych par rokov a cuduj sa svete tie nelietaju o km vedla. Takze senzor zaznamena zmenu vektora a riadiaci system ktoremu je jedno ci toto hlasenie o zmene vektora dostal z GPS, alebo gyroskopu urobi opravu.

      A tou kinetickou energiou si chcel povedat co? Ze cely avangard ktoreho hlavnou vyhodou ma byt rychlost v terminalnej faze prudko spomali x km pred cielom, aby mohol odhodit tepelne stity a zbran vypustena zvnutra mala cas ceknut si polohu a urobit potrebne korekcie?Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      12:23 06.02.2019

      Slavoslav, kedže mam za sebou skušku z merania a regulacie na STU viem ako funguje INS. INS ti viac alebo menej spolahlivo funguje pri znamych vonkajších podmienkach. Uplne v ...Zobrazit celý příspěvek

      Slavoslav, kedže mam za sebou skušku z merania a regulacie na STU viem ako funguje INS. INS ti viac alebo menej spolahlivo funguje pri znamych vonkajších podmienkach. Uplne v pohode s ním môžeš strielat s balistickymi strelami alebo aj aerodynamickymi strelami ked ti nezaleži na presnosti. Lenže načo postavit zbraň, ktora "podleti" protiraketovu obranu, aby nakoniec mala odchylku v cieli radovo stovky a možno tisicky metrov. Sam vieš, že už pershingy II. mali koncove navadzanie a strely s plochou drahou letu koriguju svoj INS podla informacii z vonkajšieho prostredia, či už je to GPS, hviezdy alebo relief.
      Terajšia PVO USA je založena na antiraketach v ramci byvalej zmluvy a systeme Aegis na pobreži. Ak Rusi "obabru" antirakety a na to Avangard je vymysleny, tak nad samotnym vnutrozemím nemaju USA zodpovedajucu protiraketovu ochranu. Takže kludne môže Avangard niekde nad Velkymi jazerami spomalit, odhodit tepelnu ochranu, zorientovat sa a poslat starostovi Chicaga esemesku kam chce aby mu tu hlavicu picol. :)Skrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      12:40 06.02.2019

      to bu som nad vratenim diplomu uvazoval, lebo z toho co si vravel o "programovani" INS mi to stale vychadza, ze nemas ani sajn ako funguje zber dat pri tmto systeme. Nieto kde su ...Zobrazit celý příspěvek

      to bu som nad vratenim diplomu uvazoval, lebo z toho co si vravel o "programovani" INS mi to stale vychadza, ze nemas ani sajn ako funguje zber dat pri tmto systeme. Nieto kde su moznosti dnesnych gyroskopov.

      A je im fakt jedno ci ta raketa meni smer ci rychlost vo vakuu, atmosfere alebo cokolade. Oni to zaznamenaju. Ostatne presnost 350 m nie je nic nedosiahnutelne ked manevrujuce hlavice uz pred desatrociami dokazali 500Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      13:29 06.02.2019

      Až na to Slavoslav, že tie manevrujuce hlavice s miernou upravou pôvodnej balistickej krivky prelietavaju cez atmosferu vertikalne. Avangard ale bude lietat kus cesty horizontalne, ...Zobrazit celý příspěvek

      Až na to Slavoslav, že tie manevrujuce hlavice s miernou upravou pôvodnej balistickej krivky prelietavaju cez atmosferu vertikalne. Avangard ale bude lietat kus cesty horizontalne, alebo skôr ako ked hodiš "žabičku na hladine jazera" a ešte k tomu do zatačky. Keby sa pomocou INS dali riadit aerodynamicke objekty nepotrebovali by sme pilotov a celu tu zvyšku riadiacu aparaturu.Skrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      13:55 06.02.2019

      palko ako ti to povedat tak, aby si to konecne pochopil. INS nie je pilot. INS nie je dokonca ani autopilot. Je to oznacenie pre navigacny system ktory dodava udaje o aktualnej ...Zobrazit celý příspěvek

      palko ako ti to povedat tak, aby si to konecne pochopil.

      INS nie je pilot. INS nie je dokonca ani autopilot. Je to oznacenie pre navigacny system ktory dodava udaje o aktualnej polohe ci uz pilotovi ci uz autopilotovi. Autopilot je mimochodom to slovicko ktore definuje vec ktorou by si mohol nahradit pilota. A ak mas autopilota ktory dokaze letiet podla udajov z GPS tak ten isty autopilot to zvladne aj podla udajov z INS. Rozdiel bude len v presnosti tych udajov. A ako sme si uz povedali moznosti dnesnych optickych gyroskopov su hodne vysoko.

      Mimochodom pomocou INS sa lietalo ponad pol kym nebol k dispozicii GPS pre civilne lietadla a ze to boli dlhe medzikontinentalne lety.Skrýt celý příspěvek

     • Czertik
      22:51 06.02.2019

      Palo statko. No jak to napsat. Zkusim to polopate - mas nejakou predstavu jak bylo presne ins PRED zavedenim gps ? Jen takova mala napoveda - zkus se mrknout jak izraelci ...Zobrazit celý příspěvek

      Palo statko.
      No jak to napsat. Zkusim to polopate - mas nejakou predstavu jak bylo presne ins PRED zavedenim gps ?
      Jen takova mala napoveda - zkus se mrknout jak izraelci vybombardovali irancum jejich jaderny vyzkumny reaktor..dlouho pred zavedenim gps.
      A to tam provadeli daleko zajimavejsi manevry nez tvuj avandgard.

      A nebo me chces tvrdit ze rusove dodnes neumi udelat lepsi nebo srovatelny ins co meli izraelci pred desitkami let ?
      byt samozrejme patricne upraveny pro vyssi rychlosti onoho avantgardu (a isnpiraci by si mohli vzit z ins z jejich vlastnich manevrujicich hlavic z icbm).Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      08:40 07.02.2019

      Slavoslav aj Czertik budte naozaj tak dobry a linknite mi sem konečne jeden jediny priklad v atmosfere manevrujucej presnej zbrane s dosahom viac ako 500 km, ktora je riadena len ...Zobrazit celý příspěvek

      Slavoslav aj Czertik budte naozaj tak dobry a linknite mi sem konečne jeden jediny priklad v atmosfere manevrujucej presnej zbrane s dosahom viac ako 500 km, ktora je riadena len INS bez nejakej korekcie zvonka.Skrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      09:22 07.02.2019

      namorny tomahawk. Dokaze letiet stovky km do cielovej oblasti a nestrati sa. Finalne vyhladanie ciela je cez radar, ale to je pri pohyblivych cieloch ako lode vcelku ...Zobrazit celý příspěvek

      namorny tomahawk. Dokaze letiet stovky km do cielovej oblasti a nestrati sa. Finalne vyhladanie ciela je cez radar, ale to je pri pohyblivych cieloch ako lode vcelku pochopitelne.

      v podstate aj klasicky tomahavk, ale tam sa kvoli CEP robi este finalna korekcia no tu sa bavime o potrebe presnosti v metroch nie stovkach metroch ako ma deklarovanu v clanku avantgard. GPS bolo do nich integrovane dodatocne.

      kazde dopravne lietadlo lietajuce cez pol pred zavedenim GPS a spoliehajuce sa na inercialne senzory pri navigovani

      kazde vojenske lietadlo ktore musi byt schopne najst ciel i pri vypadku GPS atdSkrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      09:24 07.02.2019

      https://upload.wikimedia.org/w... ono tato hracka dokaze pokryt vsetkych 6 stupnov volnosti zo sa ...Zobrazit celý příspěvek

      https://upload.wikimedia.org/w...

      ono tato hracka dokaze pokryt vsetkych 6 stupnov volnosti zo sa tyka zaznamenavania zmeny v smereSkrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      09:33 07.02.2019

      jop, odchylka pri INS rastie najma s casom, nie s prejdenou vzdialenostou takze rychle letiaci avantgard tu ma dalsiu vyhodu "military grade" INS maju presnost do 1852 m (namorna ...Zobrazit celý příspěvek

      jop, odchylka pri INS rastie najma s casom, nie s prejdenou vzdialenostou takze rychle letiaci avantgard tu ma dalsiu vyhodu

      "military grade" INS maju presnost do 1852 m (namorna mila) po 24 hodinach navigacieSkrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      09:43 07.02.2019

      pozeram, ze posledny prispevok moze byt matuci, tak aby sa nejaky hnidopich zbytocne nechytal. Military grade pod 1852 m/24 hodin je presnost samotneho INS klesajuca v case. ...Zobrazit celý příspěvek

      pozeram, ze posledny prispevok moze byt matuci, tak aby sa nejaky hnidopich zbytocne nechytal. Military grade pod 1852 m/24 hodin je presnost samotneho INS klesajuca v case. Presnost celeho systemu bude samozrejme vacsia a tam zalezi ako presne dokazu odcitat zmeny hodnot v zrychleni ci pootoceni osi.

      Pritom tych 1,5 - 1,8 km /24 hodin je cca spodna hranicna presnost komercne dostupnych rieseni na trhu.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      13:07 07.02.2019

      Slavoslav, takže z toho čo napisal čo vyplyva? Že neexistuje strela alebo lietadlo čo lieta v atmosfere len s INS bez korekcie v dosledku signalu z ineho zariadenia, alebo ...Zobrazit celý příspěvek

      Slavoslav, takže z toho čo napisal čo vyplyva? Že neexistuje strela alebo lietadlo čo lieta v atmosfere len s INS bez korekcie v dosledku signalu z ineho zariadenia, alebo ludskej obsluhy.Skrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      13:16 07.02.2019

      palko a na toto si ako prisiel? Neschopnost pochopit pisany text? budem teraz pisat pomaly, lebo zjavne nevies rychle citat tak skus pozorne: NAMORNY TOMAHAWK dokaze letiet stovky ...Zobrazit celý příspěvek

      palko a na toto si ako prisiel? Neschopnost pochopit pisany text? budem teraz pisat pomaly, lebo zjavne nevies rychle citat tak skus pozorne:

      NAMORNY TOMAHAWK dokaze letiet stovky km samostatne do cielovej oblasti len na zaklade INS. Ze si tam zapne radar, aby vyhladal konkretny ciel? To je uz podruzne, dolezite je, ze letel atmosferou stovky km len pomocou INS a nasiel cielovu oblast. O taky priklad ti islo.

      Americky AGM-28 to dokazal na 1200 km v 1960 (prve verzie nemali ASTRO korekciu pocas letu, ta bola montovana na B52 ke a zosnimali si polohu len na starte, potom uz len INS)

      Ruska P-5 to dokazala len s INS na 500 km v roku 1959Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      16:51 07.02.2019

      Asi sa zhodneme na tom, že Avangard by mala byt zbran a nie poletujuci si letun. proste niečo ako rychlejši Tomahawk. Takže čím nakoniec boli všetky tie tvoje strely a lietadla ...Zobrazit celý příspěvek

      Asi sa zhodneme na tom, že Avangard by mala byt zbran a nie poletujuci si letun. proste niečo ako rychlejši Tomahawk. Takže čím nakoniec boli všetky tie tvoje strely a lietadla riadene aby niečo trafili a aby niekde pristali? Dalším doplnujucim systemom, alebo človekom.Skrýt celý příspěvek

     • Slavoslav
      17:54 07.02.2019

      palko ak sa ja na niecom zhodnem tak z tvojho posledneho rpispevku jedine na tom, ze si mentalne zaostaly natolko, ze nedokazes pochopit pisany text. Ale, ze mam s postihnutymi ...Zobrazit celý příspěvek

      palko

      ak sa ja na niecom zhodnem tak z tvojho posledneho rpispevku jedine na tom, ze si mentalne zaostaly natolko, ze nedokazes pochopit pisany text. Ale, ze mam s postihnutymi ludmi trpezlivost skopirujem ti znovu klucove casti.

      "Americky AGM-28 to dokazal na 1200 km v 1960 (prve verzie nemali ASTRO korekciu pocas letu, ta bola montovana na B52 ke a zosnimali si polohu len na starte, potom uz len INS)

      Ruska P-5 to dokazala len s INS na 500 km v roku 1959"

      to je priklad dvoch systemov ktore uz roku pana 59 ci 60 lietali na vzdialenost 500 km a viac len podla dat z INS a nicoho ineho.

      Viac po lopate to cloveku s udajne technickym zazemim neviem dat ked ani nechape co to je INS a aku ulohu poskytuje napr pri lete ponad pol a ze je uplne irelevantne ci vtedy v kabine sedi a popija kavicku pilto, alebo to vsetko riadi pocitac autopilota.Skrýt celý příspěvek

 • alexa123
  17:09 05.02.2019

  Akosi málo diskutujúcich. Žeby náročná téma? :). Pre mňa áno.

  Akosi málo diskutujúcich. Žeby náročná téma? :). Pre mňa áno.

 • Míša
  15:30 05.02.2019

  Ani nyní mi Brdy nepřipadají vhodný pro radar, spíš však pro pár raketových stolů a zázemí . Když už nás Iskandery mají zacílené, je dobré mít zde i odpověď, klidně i pro ochranu ...Zobrazit celý příspěvek

  Ani nyní mi Brdy nepřipadají vhodný pro radar, spíš však pro pár raketových stolů a zázemí . Když už nás Iskandery mají zacílené, je dobré mít zde i odpověď, klidně i pro ochranu spojenců, před touto střelou. Rizika se již nezvýší, leda tak pro rusko a tím pádem válka nezačne.Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   20:38 05.02.2019

   A pro do brd nedat oboji ? Radar i sila ? Protoze na co je sou ti sila, kdyz nevis ze na tebe neco leti, nebo se to dozvis pozde ? Navic pri radaru je sance ze by protiraketova ...Zobrazit celý příspěvek

   A pro do brd nedat oboji ? Radar i sila ? Protoze na co je sou ti sila, kdyz nevis ze na tebe neco leti, nebo se to dozvis pozde ?
   Navic pri radaru je sance ze by protiraketova obrana zacal budovat i u nas, ci v blizkem okoli (polsko/slovensko).Skrýt celý příspěvek

   • Míša
    09:50 06.02.2019

    Já to psal spíš v souvislosti se změnou pohledu na věc, dříve mi radar skutečně přišel, jako zbytečná provokace, nyní bych ještě vydatně přisolil, čili obojí by mi nevadilo. I já ...Zobrazit celý příspěvek

    Já to psal spíš v souvislosti se změnou pohledu na věc, dříve mi radar skutečně přišel, jako zbytečná provokace, nyní bych ještě vydatně přisolil, čili obojí by mi nevadilo. I já se mýlil v ruské politice, tedy před více jak 10ti lety. Už mnoho let mám naprosto jasno, SSSR2Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     13:47 06.02.2019

     Tak to si mel trosku lip formulovat svuj koment :) protoze me to prislo ze chces jen sila bez radaru a ne oboji :). A skutecne mas pravdu, jedina spravna odpoved na ruske - bez ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak to si mel trosku lip formulovat svuj koment :) protoze me to prislo ze chces jen sila bez radaru a ne oboji :).

     A skutecne mas pravdu, jedina spravna odpoved na ruske - bez inf zamerime rakety na evropu - je evropska , ok, ale my zamrime na rusko vic raket, takze mu to nijak nepomuze.Skrýt celý příspěvek

     • Míša
      15:54 06.02.2019

      Souhlas, někdy beru moc hopem a ve výsledku je to bída. Ale zase tuším, že zdejší většina má dobré povědomí o zbraních.....

      Souhlas, někdy beru moc hopem a ve výsledku je to bída. Ale zase tuším, že zdejší většina má dobré povědomí o zbraních.....

 • Majky221
  15:16 05.02.2019

  Cernakus opäť nemáš pravdu Ruska federacia dáva na armádu viac %HDP ako USA ale pri porovnaní to je aj tak 100násobne viac zo strany USA pretože Ruská ekonomika je zanedbateľná v ...Zobrazit celý příspěvek

  Cernakus opäť nemáš pravdu Ruska federacia dáva na armádu viac %HDP ako USA ale pri porovnaní to je aj tak 100násobne viac zo strany USA pretože Ruská ekonomika je zanedbateľná v porovnaní s Americkou. A na margo toho by som chcel podotknúť ,že ked zacne nova vlna predbiehania v zbrojení americania jednoducho uzbroja chudobne Rusko .Skrýt celý příspěvek

  • cernakus
   20:48 05.02.2019

   Majky221: debila ze sebe dělej na novinkách. Zde se diskutuje alespoň trochu relevantně. Rozpočet ruské armády byl za rok 2018 necelých 3 bilióny rublů. HDP Ruska byl necelých 90 ...Zobrazit celý příspěvek

   Majky221:

   debila ze sebe dělej na novinkách. Zde se diskutuje alespoň trochu relevantně.

   Rozpočet ruské armády byl za rok 2018 necelých 3 bilióny rublů. HDP Ruska byl necelých 90 biliónů rublů. Tj. ruský armádní rozpočet byl 3,33% HDP.
   Rozpočet americké armády v roce 2018 byl necelých 700 miliard USD, HDP USA pak necelých 20 biliónů. Tedy americký armádní rozpočet byl 3,5% HDP.

   A teď k meritu věci, já ve svém původním příspěvku nehovořil o procentu výdajů k HDP, ale k příjmům rozpočtu. Tj. to jsou peníze kterými disponuje vláda a tedy je může, jak psal tvůj spoluRAŽ rimr, na něco dávat.Skrýt celý příspěvek

   • Slavoslav
    20:57 05.02.2019

    cernakus sam vies, ze porovnavat tie cisla ako dve absolutne hodnoty je nezmysel. Len vydaje na platy a socialne zabezpecenie predstavuju v USA rozpocte +- ekvivalent celeho ...Zobrazit celý příspěvek

    cernakus

    sam vies, ze porovnavat tie cisla ako dve absolutne hodnoty je nezmysel. Len vydaje na platy a socialne zabezpecenie predstavuju v USA rozpocte +- ekvivalent celeho Ruskeho armadneho rozpoctu. Amici tam totiz rataju aj vsetky vysluhove dochodky a pod ktore v Rusku idu z inych kapitol.

    A to ani nehovorim o tom co vsetko je v USA z toho rozpoctu financovane a co sa armady dotyka len okrajovo od najnovsich medicinskych pokrokoch v plastickej chirurgii po skolu niekde pri BukurestiSkrýt celý příspěvek

   • Starlight
    01:26 06.02.2019

    @cernakus Pokud chceš na Armádních novinách vést opravdu relevantní diskusi, tak přestaň být vulgární a v číslech srovnávej jablka s hruškami. Nevím, jak jsi zjistil rozpočet ...Zobrazit celý příspěvek

    @cernakus

    Pokud chceš na Armádních novinách vést opravdu relevantní diskusi, tak přestaň být vulgární a v číslech srovnávej jablka s hruškami.

    Nevím, jak jsi zjistil rozpočet ruské a americké armády, ale v případě toho, čemu se v relevantní diskusi říká výdaje na obranu je potřeba skutečně srovnávat korelovaná data. Nejlépe zpracované relevantními institucemi. Například ruské výdaje na obranu jsou rozprostřeny do kapitol několika ministerstva (například i výdaje na zbrojní průmysl, sociální a zdravotní programy) a některé části jsou tajné.

    Protože korelovaná data respektovaného institutu SIPRI za rok 2018 ještě nebyla publikována, tak uvedu příklad za kalendářní rok 2017: Ruské výdaje na obranu byly 3,87 bilionů rublů, což představovalo 4,26% HDP, respektive 11,99% vládních výdajů. V tomto tisíciletí byla dosud nejvyšší hodnota 5,50%, respektive 14,83% v roce 2016 v roce 2016, protože se například masivně finančně sanovali/oddlužovaly ruské zbrojovky.

    Ve stejném období byl výdaje USA na obranu 610 miliard USD, což představovalo 3,15% HDP, respektive 8,80% vládních výdajů. V tomto tisíciletí byla dosud nejvyšší hodnota 4,7%, respektive 11,8% v letech 2010-11.

    Poznámka. Pod pojmem vládní výdaje se rozumí všechny výdaje státu dle IMF World Economic Outlook a zahrnuje výdaje jak centrální/federální vlády, tak i regionálních vlád, atd.Skrýt celý příspěvek

    • cernakus
     13:18 06.02.2019

     Á náš elfík přiběhl. Mno, já k tvým vylhaným údajům jen asi tolik. Jestliže 610 miliard USD je 8,8% federálních výdajů, pak byly federální výdaje 6931 miliard dolarů. Jenže ...Zobrazit celý příspěvek

     Á náš elfík přiběhl.

     Mno, já k tvým vylhaným údajům jen asi tolik. Jestliže 610 miliard USD je 8,8% federálních výdajů, pak byly federální výdaje 6931 miliard dolarů.

     Jenže federální výdaje byly podle nekonečněkrát relevantnějšího zdroje než je starlight
     https://en.wikipedia.org/wiki/...
     jen 3853 miliard dolarů.

     Co z toho plyne? Že i zbytek si arcilhář vycucal z prstu.

     PS: jednu pravdu máš, obě říše udávají výdaje na obranu podstatně nižší než jsou ve skutečnosti, protože v obou říších je vojensko-průmyslový komplex hluboce vrostlý do společnosti a jsou kapitoly rozpočtů (ať federálních, tak státních) které pod armádní rozpočet nespadají přímo. Běžně se odhaduje že to je u obou říší dvojnásobek toho udávaného. A protože to jsou prakticky spekulace (byť relevantní), ale procentuálně nic nemění, rozhodl jsem se je ignorovat.¨

     Ovšem je ignorovat a lhát, že jo pane elfe.Skrýt celý příspěvek

    • danny
     15:56 06.02.2019

     Starlight: správná poznámka, určitě je potřeba pracovat s očištěnými a kompletními daty, pokud má nějaké porovnávání dávat smysl. Pak je ale také potřeba zmínit, že např. NNSA ...Zobrazit celý příspěvek

     Starlight: správná poznámka, určitě je potřeba pracovat s očištěnými a kompletními daty, pokud má nějaké porovnávání dávat smysl. Pak je ale také potřeba zmínit, že např. NNSA (National Nuclear Security Agency), spadá pod americké ministerstvo energetiky např. plánované výdaje na modernizaci a provoz, které CBO navrhuje ve výši 1,2 bilionů/příštích 30 let nejsou a nebudou zahrnuty v rozpočtech na obranu.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  14:37 05.02.2019

  Díky za zajímavý článek. Bezpochyb technicky zajímavá zbraň. Ale, je to zase "zbraň posledního soudu", stejně jako jaderné vlaky a atomová torpéda atd. A můj osobní názor je, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Díky za zajímavý článek.
  Bezpochyb technicky zajímavá zbraň. Ale, je to zase "zbraň posledního soudu", stejně jako jaderné vlaky a atomová torpéda atd. A můj osobní názor je, že takových má už Rusko dost, rozhodně dost na odstrašení jakéhokoliv útočníka. No a kdyby prostředky vynaložené na tahle nová a další apokalyptická řešení vrazili do Armat, Raptorných nebo let. lodí, tedy zbraní využitelných i (a hlavně) jinak než pro konec světa, učinili by lépe.
  Samozřejmě, s možností, že by to vrazili do něčeho nevojenského vůbec neoperuju.Skrýt celý příspěvek

  • cernakus
   14:54 05.02.2019

   Mno a přestože dle tebe vše vrážejí do vojenství, dávají na armádu "jen" 15% státních příjmů, zatímco vedoucí národ tábora míru 20%. Takže to je v podstatě ok, ne? Samozřejmě ...Zobrazit celý příspěvek

   Mno a přestože dle tebe vše vrážejí do vojenství, dávají na armádu "jen" 15% státních příjmů, zatímco vedoucí národ tábora míru 20%. Takže to je v podstatě ok, ne? Samozřejmě opravdu mírové země nedávají více než 5%, ale pro ty je mír dlouhodobý cíl, ne krátkodobá přetvářka.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    15:06 05.02.2019

    A proč to neporovnáváš jako ostatní v HDP?
    Když bych vybíral 1% daně, a 1% HDP dával na armádu. Jsem podle tebe nejzlejší stát světa...

    A proč to neporovnáváš jako ostatní v HDP?
    Když bych vybíral 1% daně, a 1% HDP dával na armádu. Jsem podle tebe nejzlejší stát světa...

   • Czertik
    20:43 05.02.2019

    Neni ta matematika uzasna ? amici sice muzou vydavat na armadu o 5% vice prijmu...ale v pohledu hdp na ni davaji 3x mene. Cili stacilo by amikum, aby zvysili zdaneni jen o 2%..a uz ...Zobrazit celý příspěvek

    Neni ta matematika uzasna ? amici sice muzou vydavat na armadu o 5% vice prijmu...ale v pohledu hdp na ni davaji 3x mene.
    Cili stacilo by amikum, aby zvysili zdaneni jen o 2%..a uz by davali na armadu min prijmu nez rusove (a s tim, ze by meli dost penez na to vrazit penize jinam, treba do infra).
    A zlejsi uz by by byly rusove.
    Jen by me zajimalo, jak by to zahybalo s ruskem kdyby se chteli vyrovnat amikum - at uz absolutni vysi vydaju, nebo v % vydaju hdp. Nebo klidne i jen tech prijmu.Skrýt celý příspěvek

    • Slavoslav
     21:04 05.02.2019

     alebo by stacilo zaratat do zdanenia aj statne dane a nie len federalne kedze danovy system v USA je odlisny od inych modelov :)

     alebo by stacilo zaratat do zdanenia aj statne dane a nie len federalne kedze danovy system v USA je odlisny od inych modelov :)

  • Tesil
   19:57 05.02.2019

   RiMr71
   Už zveřejnění těchto informací má větší hodnotu než kopa Armat.

   RiMr71
   Už zveřejnění těchto informací má větší hodnotu než kopa Armat.

   • raziel87
    20:34 05.02.2019

    2 Tesil Obávám se, že tohle RiMr nepochopí. On se na věc kouká jiným pohledem, pro něj je rus agresor, který chce dobýt svět. No dobře, ale minimálně západní Evropu určitě, že ...Zobrazit celý příspěvek

    2 Tesil

    Obávám se, že tohle RiMr nepochopí. On se na věc kouká jiným pohledem, pro něj je rus agresor, který chce dobýt svět. No dobře, ale minimálně západní Evropu určitě, že jo,
    takže pro něj je etalon případných kvalit těch "2000 Armat" a alespoň 600 Frazorů.

    Osobně si myslím, že rusům o Západní Evropu nejde a nikdy nešlo. Samozřejmě jako každá velmoc se snaží chovat panovačně a v historii nasekali spoustu sviňáren. Nemám je rád za svinstva, která prováděli zdivočelí mužíci na ženách v 2. světové. Nemám je rád za krvavé potlačení demonstrací v Maďarsku v 56, nemám je rád za okupaci ČSSR, jsou mi odporní za to, jak 14 dní Evropě tajili, co se stalo v dubnu 86 v Černobylu, je hnus co provedli v Grozném a můžu ještě dlouho pokračovat. Co mě ale na RiMrovi a ostatních ušákách štve, že zapomínají, co za svinstva provedli ve světe USA za posledních 70 let.
    A že maji pracky od krve v podstatě stejně, jako ten nenáviděný "Ivan", do kterého se na AN s takovou chutí pořád kopeSkrýt celý příspěvek

    • Tesil
     21:35 05.02.2019

     raziel87 Tak musím se přiznat,že zhruba do poloviny devadesátých let jsem byl proamericky orientovaný.Názor jsem paradoxně změnil čtením knih od H.Kissingera,S.Huntingtona atd. S ...Zobrazit celý příspěvek

     raziel87
     Tak musím se přiznat,že zhruba do poloviny devadesátých let jsem byl proamericky orientovaný.Názor jsem paradoxně změnil čtením knih od H.Kissingera,S.Huntingtona
     atd.
     S tím co píšeš samozřejmě souhlasím,pouze r.68 vnímám v jiných souvislostech.Skrýt celý příspěvek

     • raziel87
      21:57 05.02.2019

      2 Tesil OT. Já byl Ušák všech ušáků, normální korunovanej Rusofobní, amerikanfil. Ž používat nebudu, pač ti mi smrdí od mala a začlo to v nadsázce Ivanhoem někdy v 9 letech ...Zobrazit celý příspěvek

      2 Tesil

      OT. Já byl Ušák všech ušáků, normální korunovanej Rusofobní, amerikanfil. Ž používat nebudu, pač ti mi smrdí od mala a začlo to v nadsázce Ivanhoem někdy v 9 letech :-))

      Ale když jsem si začal dávat s postupujícími lety věci do souvislostí začal můj zájem o Ameriku upadat a definitvně jsem na ně změnil názor po tom, co řízeně a z "vyššího principu" destabilizovali za pomoci lží a intrik Střední východ. To že kvůli jejich šachový partii zapříčinili smrt x milionu Vietnamců a ostatních Asiatů, to mě nechávalo dlouho chladným, bylo to vzdálené. Střední východ mám díky těm mamrdům za hranicema. Konec OTSkrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:48 06.02.2019

      "To že kvůli jejich šachový partii zapříčinili smrt x milionu Vietnamců a ostatních Asiatů, to mě nechávalo dlouho chladným, bylo to vzdálené. " Myslíš, že kdyby to nechaly jako v ...Zobrazit celý příspěvek

      "To že kvůli jejich šachový partii zapříčinili smrt x milionu Vietnamců a ostatních Asiatů, to mě nechávalo dlouho chladným, bylo to vzdálené. "

      Myslíš, že kdyby to nechaly jako v roce 1931-32. Že by to dopadlo lépe...Skrýt celý příspěvek

     • vojta
      12:06 06.02.2019

      Kdybych napsal, že vedení SSSR zapříčinilo, kvůli svým šachovým partiím, smrt x miliónů Vietnamců, měl bych asi tak stejnou pravdu jako raziel87. Mimochodem tam zabíjely i zbraně ...Zobrazit celý příspěvek

      Kdybych napsal, že vedení SSSR zapříčinilo, kvůli svým šachovým partiím, smrt x miliónů Vietnamců, měl bych asi tak stejnou pravdu jako raziel87.
      Mimochodem tam zabíjely i zbraně od nás.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      12:21 06.02.2019

      raziel87: Z hlediska Evropana můžeš považovat třeba vměšování USA do vietnamských záležitostí za hloupost, která zbytečně přivodila smrt milionu Vietnamcům. Jenomže se USA ...Zobrazit celý příspěvek

      raziel87:

      Z hlediska Evropana můžeš považovat třeba vměšování USA do vietnamských záležitostí za hloupost, která zbytečně přivodila smrt milionu Vietnamcům.

      Jenomže se USA podobně vměšovaly do evropských záležitostí za 2. sv. války, tak to ti nevadilo.
      Přitom bez onoho vměšování USA by v Evropě brzy zavládl mír (po vítězství nacistů) a stabilita. Použiji tvá slova: "šachová partie USA zapříčinila smrt desítek milionů Evropanů".Skrýt celý příspěvek

     • raziel87
      13:41 06.02.2019

      Jirosi, Vojta, Jan Padesátýpátý Pánové, to je dost nešťastná příměra (osvobození Evropy za Pomoci USA-GB-SSSR) Sice se zase zapojuju do OT jako prase, čímž si sypu popel na hlavu, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, Vojta, Jan Padesátýpátý

      Pánové, to je dost nešťastná příměra (osvobození Evropy za Pomoci USA-GB-SSSR)
      Sice se zase zapojuju do OT jako prase, čímž si sypu popel na hlavu, ale nutíte mě zareagovat.

      Podle mého subjektivního názoru bylo zničení "Tisícileté říše" spravedlivou odplatou za Hitlerovo krvelačné jednání, za odporný holocaust, smrt milionů nevinných civilů, smrt miliónů chlapů ve zbrani, kteří proti nacistickému svinstvu bojovali.

      Naopak válka ve Vietnamu byla šachovou partií mezi USA a SSSR, někde na druhém konci světa, kde žila kultura s tradicemi, které se absolutně neslučovaly s viděním světa "západního muže". Nebudu tu rozebírat porážku francouzů, nebudu tu rozebírat Tonkinský incident, ani Rolling Thunder, ani Linebacker, dokonce se s Vámi ani nechci bavit o "co by kdyby měli američtí generálové volnou ruku a směli útočit za 17. rovnoběžkou."

      Kdyby nebyli v zadnici ryby, nebyly by v zadnici rybníky. Dopadlo to tak, že se USA v 71-73 roce definitivně stáhly a začal totální masakr Jihovietnamců, kteří nebyli schopni čelit devastující přesile SV, Číny a SSSR zbraní. Mohlo to dopadnout vcelku pokojně, dobře to víte, Vietnamci by se mezi sebou nějak popasovali, došlo by k čistkám a pomřelo by možná desítky tisíc lidí na obou stranách. Díky totálnímu zapojení USA do Války v roce 1964 z toho byl 10 letý masakr. A že to nikdo nemohl předem tušit? já myslím, že mohl, měl. Korea jim vyšla, Vietnam bez pardonu pos*ali a tak to v té době chápala i Americká veřejnost, to že to o 50 let později banda pitomců na AN otáčí naruby je problém Váš, ne můj. Konec OTSkrýt celý příspěvek

     • raziel87
      13:43 06.02.2019

      a úplně to samé chlapci kovbojští způsobili v Iráku a Afghanistánu, z obou front se stáhli a jimi dosazené loutkové, prozápadní vlády ponechali svému osudu. Je mi líto, že Vám ...Zobrazit celý příspěvek

      a úplně to samé chlapci kovbojští způsobili v Iráku a Afghanistánu, z obou front se stáhli a jimi dosazené loutkové, prozápadní vlády ponechali svému osudu. Je mi líto, že Vám musím vysvětlovat základní pojmy, ale dělá mi radost, že alespoň umíte číst, psát a počítat :-)Skrýt celý příspěvek

     • Czertik
      14:00 06.02.2019

      raziel, velmi vtipne to jak popisujes vietnam. Ano, je skutecne moizne ze pro asijske muziky bylo videni sveta "zaopadnim muzem" nepochopitelne, ale kde beres jistotu ze pro ne ...Zobrazit celý příspěvek

      raziel, velmi vtipne to jak popisujes vietnam.
      Ano, je skutecne moizne ze pro asijske muziky bylo videni sveta "zaopadnim muzem" nepochopitelne, ale kde beres jistotu ze pro ne bylo pochopitelne videni sveta "vychodnim muzem" (rusem/komunismem) - ze jim ho tam oni roubovaly ?

      But tam bylo spatne roubovani ideologie z obou stran nebo zadne. Cokoliv jineho je pokrytectvi.
      Kdyb rus nezacal implatovat ideu komunismu v severnim vietnamu, tak by zadna obcanska valka ve vietnamu ani zacit nemusla, natoz aby se tak prohrala.
      Holt v koreji jim ta implematece vysla (byt ne tak jak doufaly - ze komunismus ovladne celou koreu). tak to same podniky i ve vitnamu - a tentokrat jim to plne vyslo, byt za cenu zivotu milionu vitnamcu, ale to rusum nevadiolo - oni neumiraly.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      14:08 06.02.2019

      raziel87 Nedokážeš se na věci dívat s nadhledem "Podle mého subjektivního názoru bylo zničení "Tisícileté říše" spravedlivou odplatou za Hitlerovo krvelačné jednání, za odporný ...Zobrazit celý příspěvek

      raziel87
      Nedokážeš se na věci dívat s nadhledem

      "Podle mého subjektivního názoru bylo zničení "Tisícileté říše" spravedlivou odplatou za Hitlerovo krvelačné jednání, za odporný holocaust, smrt milionů nevinných civilů, smrt miliónů chlapů ve zbrani, kteří proti nacistickému svinstvu bojovali."

      O holocaustu a smrti milionů civilů nikdo v okamžiku, kdy USA začaly podporovat protihitlerovské síly, nevěděl.
      Takže ze soudobého pohledu USA byl komunistický Vietnam asi horším režimem než nacistické Německo.
      USA v obou případech někomu pomohly bránit se proti agresorovi. Když USA pomohly tvým předkům, tak to vítáš, když nejde o tvé předky, tak ti najednou americká angažovanost vadí. To je docela amorální.

      "Naopak válka ve Vietnamu ... někde na druhém konci světa"

      Pořád se na to díváš evropskýma očima. Pro USA jsou východní Asie i Evropa daleko za oceánem.Skrýt celý příspěvek

     • raziel87
      14:56 06.02.2019

      2 Jan Padesátýpátý ne Jane, já s tebou v tomhle nesouhlasím. V prosinci 1941 už USA dobře věděla, co Hitler zamýšlí a co již stihl dokonat, kromě GB měl pod palcem celou Evropu, ...Zobrazit celý příspěvek

      2 Jan Padesátýpátý

      ne Jane, já s tebou v tomhle nesouhlasím. V prosinci 1941 už USA dobře věděla, co Hitler zamýšlí a co již stihl dokonat, kromě GB měl pod palcem celou Evropu, Barbarossa byla také v plném proudu. Nebylo v zájmu nikoho kromě nacistického Německa, aby Tisíciletá říše stihla zakořenit - v tom se myslím Jene shodneme. Naopak Vietnam byl lokálním bojištěm a skutečně jsem subjektivně přesvědčen (a nijak mi to nevyvrátíš), že od roku 1945 stejně všechno směřovalo k tomu, že Vietnam bude komunistický. Mimochodem přikládáš daleko větší váhu dodávce PVO a ručních zbraní SSSR a opomínáš, že se ve Vietnamské válce daleko více angažovala rudá Čína s Mao-Ce-tungem.

      Navíc zde na AN bylo přeci několikrát řečeno, že S-75 byly víceméně neúčinné, protože z celkových ztrát cca 5 000+ odepsaných letadel a vrtulníků (promiň, nechci hledat přesné číslo) urvaly Dviny sotva 200 strojů a v podstatě to byla pro USAF výhra, protože měla možnost pořádně procvičit SEADSkrýt celý příspěvek

     • Tesil
      17:12 06.02.2019

      Jan Padesátýpátý
      Když už jsi zmínil nacistické svinstvo,tak nezapomeň kdo poskytoval Německu
      úvěry.

      Jan Padesátýpátý
      Když už jsi zmínil nacistické svinstvo,tak nezapomeň kdo poskytoval Německu
      úvěry.

     • Jan Padesátýpátý
      18:10 06.02.2019

      raziel87 "Nebylo v zájmu nikoho kromě nacistického Německa, aby Tisíciletá říše stihla zakořenit - v tom se myslím Jene shodneme. Naopak Vietnam byl lokálním bojištěm" Já ten ...Zobrazit celý příspěvek

      raziel87

      "Nebylo v zájmu nikoho kromě nacistického Německa, aby Tisíciletá říše stihla zakořenit - v tom se myslím Jene shodneme. Naopak Vietnam byl lokálním bojištěm"

      Já ten rozdíl nevidím.
      Barbarossa byl lokálním bojištěm v rámci snahy o nastolení Německé Říše v půlce světa.
      Vietnam byl lokálním bojištěm v rámci snahy o nastolení komunistické Říše v půlce světa.

      "a úplně to samé chlapci kovbojští způsobili v Iráku a Afghanistánu, z obou front se stáhli a jimi dosazené loutkové, prozápadní vlády ponechali svému osudu"

      Ty vlády byly prozápadní, ale rozhodně nebyly loutkové. USA si nepřály ani Málikího ani Karzáího.Skrýt celý příspěvek

    • vojta
     11:43 06.02.2019

     Myslím že "Ivan" není ani tak nenáviděný, jako notoricky prolhaný. Zajímavá je v tomto ohledu např. zvláštní zpráva č. 4 Zikmunda a Hanzelky určená ÚV KSČ a ÚV KSSS. Tam se ...Zobrazit celý příspěvek

     Myslím že "Ivan" není ani tak nenáviděný, jako notoricky prolhaný. Zajímavá je v tomto ohledu např. zvláštní zpráva č. 4 Zikmunda a Hanzelky určená ÚV KSČ a ÚV KSSS. Tam se ukazuje, jak bylo lhaní v SSSR všudypřítomné.
     Zajímavou výjimkou byla devadesátá léta. Vznikla tehdy řada zajímavých dokumentů, která se upřímně snažila dívat se na věci neideovým (a neidylickým) pohledem. Například v dokumentu o moskevském metru se mluvilo nejen o tom, kolik se postavilo stanic během války, ale i o tom, kterak mužici vyrazili budovat metro za pomoci dvou vozů a deseti lopat. A myslím že to je právě to, co dělá Rusko Ruskem. Ale dneska se to všechno zadupe na vojenských přehlídkách.
     Já měl zase rád Rusko, ale kvůli tomu lhaní, které je navíc na Česko úmyslně kydáno, je to pro mě velmi těžké.
     A k tomu patří i zbrojní propaganda. To je fenomén, který vznikl snad za hypergeneralisimuse Stalina, který se inspiroval asi v Německu u podobně postiženého. A dneska se to vrací v plné síle na scénu. A proto je Rusko zcela zaslouženě kritizováno odborným tiskem, protože vypouští do éteru jeden nesmysl za druhým, asi aby se domácí publikum nenudilo.
     Ale všeho se lidé jednou přejí, je to vidět na znechucení z vojenské přehlídky v "Leningradě".Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     13:52 06.02.2019

     Tady nikdo neporira svinstva co udelal amik ruzne po svete,a le brano z ceskeho pohledu, tak nam amik prinesl hlavne jen dobre veci a ten nas ivanek vesmes jen negativa. Takze z ...Zobrazit celý příspěvek

     Tady nikdo neporira svinstva co udelal amik ruzne po svete,a le brano z ceskeho pohledu, tak nam amik prinesl hlavne jen dobre veci a ten nas ivanek vesmes jen negativa.
     Takze z ceskeho pohledu neni moc co resit.
     Byt jiste, takovy pohled syrana/korejce/kubance se muze od toho ceskeho lisit.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...