Ukrajinská minometná baterie na platformě Bars-8 a její bojové možnosti

Minometné vozidlo na podvozku vozidla Bars-8; větší foto / archiv autora

Od roku 2015 byl na Ukrajině nastartován proces hluboké modernizace vojenské techniky, případně vývoj nových zbraňových systémů a technologií dle zkušeností ukrajinské armády z bojů na východě Ukrajiny. Jedním z nových zbraňových systémů je minometná baterie na platformě Bars-8.

Z konfliktu probíhajícího na východě země vyvstala pro ukrajinskou armádu například potřeba vytvoření speciálních jednotek pro boj v obytných a průmyslových aglomeracích.

Logicky pak vyplynul i požadavek na zabezpečení jejich palebné podpory velmi mobilním, soběstačným a výkonným palebným prostředkem, který lze rychle a nenápadně nasadit v urbanizovaném prostředí.

Takové požadavky plní nová ukrajinská lehká minometná baterie na podvozkové platformě Bars-8 od ukrajinské firmy Bogdan motors.

Podvozkovou platformu Bars-8 4×4 lze využít pro celou škálu specializovaných vozidel. Hmotnost pancéřovaného (STANAG 4569 Level 2) vozidla je 10 000 kg a nosnost 2000 kg. Vozidlo pohání americký motor 6.7l Cummins V8 o výkonu 257 kW.        

Minometnou baterii na platformě Bars-8 tvoří:
+ velení baterie;
+ četa velení a rozvědky. V četě se nachází:
- družstvo průzkumu s bezpilotními prostředky (UAV) a prostředky pro detekci Bars-8AR;
- družstvo pro vedení palby;
+ dvě minometné čety. V každé četě jsou:
- tři komplexy Bars-8MMK s minometem Ukr-MMS;
- družstvo logistiky;

Celkově minometnou baterii tvoří 11 vozidel, z toho šest vozidel Bars-8MMK s minometem.

Speciální vozidlo dělostřeleckého průzkumu Bars-8AR je určeno k vedení průzkumu pozemních cílů, zpracování informací, předávání souřadnic cílů palebným prostředkům Bars-8MMK v automatizovaném režimu za všech povětrnostních podmínek, a to ve dne i v noci.                     


Bars-8

Vozidlo dělostřeleckého průzkumu Bars-8AR se skládá ze dvou komplexů:
+ výnosného elektronno-optického komplexu (EOK), který kombinuje optické pozorovací zařízení spojené s laserovým dálkoměrem a dále GPS systémem pro určování polohy. Komplex ještě doplňuje tablet s geografickým informačním systémem (GIS), tj. systémem schopným předávat souřadnice prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů;
+ průzkumného komplexu s UAV Leleka s dosahem 10 km.

Pro zpracování přijatých informací z výše uvedených průzkumných prostředků, jejich analýzy a přenosu dat dělostřeleckým jednotkám se používá bojový informační a řídící systém Ukrop, který zabezpečuje:
+ vyznačení cílů pro vedení palby na digitální mapě;
+ zpracování informací o cílech z průzkumných komplexů (UAV, EOK);
+ zadání palebného úkolu a jeho předání veliteli do palebného postavení;
+ kontrolu připravenosti minometu k palbě s grafickým zobrazením směru palby;
+ automatizované vedení střelby na cíl včetně automatizované korekce střelby;
+ propojení systému průzkumu se systémem vedení palby;
+ automatické určení podmínek střelby v palebném postavení při jejich zohlednění při přípravě minometu pro střelbu na cíl;
+ automatizovaný výpočet, předání na palebnou pozici a výpočet základních parametrů pro provedení palebného úkolu;
+ automatizované omezení střelby na vyznačené objekty a náměru menšímu než ten, který odpovídá nejbližšímu cíli;
+ zobrazení na digitální mapě prostoru cílů, objektů a oblastí zakázaných pro vedení střelby;
+ automatický přenos dat pro přesun a zaujetí palebného postavení v hlavním směru.

Řízení palby zajišťuje počítačový bojový informační systém Ukrop a automatizované pracoviště operátora průzkumu s grafickým planšetem. Osádku komplexu Bars-8AR tvoří pět osob. Vozidlo je vybaveno 12,7mm kulometem, radiostanicí P-030M (pásmo KV) a radiostanicí Motorola (pásmo VHF) s dvěmi anténami.


Minomet Ukr-MMS na podvozku Bars-8; větší foto / archiv autora

120mm mobilní minomet Bars-8MMK byl představen veřejnosti s demonstrací střelby na cíl minulý týden v rámci zahájených vojskových zkoušek. S ohledem na své vlastnosti je v podstatě již nyní rozhodnuto o jeho zavedení nejen do pozemního vojska, vzdušně výsadkových vojsk, ale i do vojsk speciálního určení. Je pravděpodobné, že počty minometů v baterii se mohou měnit s ohledem na zařazení k druhu vojsk.

Bars-8MMK se skládá ze 120mm minometu 2B11 (případně miometu ráže 81/82 mm) vezeného na obrněném vozidle Bars-8. Komplex je vybaven automatizovaným systémem rozvinutí včetně automatizovaného systému řízení palby. Celkem je v zásobnících vozidla k dispozici 60 min. Posádku tvoří operátor, nabíječ a řidič. Nabíjení minometu je ruční, čemuž odpovídá i rychlost střelby zhruba 12 ran za minutu.

Dostřel minometu je uváděn do 7,2 km při použití standardního střeliva. Starší informační materiály uvádí, že automatizovaný systém rozvinutí, systém navádění a úložiště minometu jsou vyvinuty ve spolupráci se španělským partnerem.

Při přepravě je minomet v horizontální poloze. Jeho rozvinutí je pomocí pneumatického systému. Odměr je v rozpětí ± 60 °, náměr pak od 45° do 85°. Nastavení je prováděno v automatizovaném režimu.

Porovnání rychlosti zaujetí palebného postavení minometu Bars-8MMK a 2S9 NONA.

Na zahájení vojskových testů proběhla demonstrativní ukázka zaujetí palebného postavení se zahájením palby mezi minometem Bars-8MMK a samohybným minometem 2S9 NONA výsadkových vojsk. Zatímco 2S9 NONA k zaujetí palebného postavení a zahájení palby potřebovala sedm minut a 25 vteřin, minomet Bars-8MMK tento úkol plnil do jedné minuty. Převedení do pochodové polohy a opuštění prostoru je pak minomet Bars-8MMK schopen do dvaceti vteřin.  

Pro posouzení bojových možností minometné baterie připomeňme texty pana Milana Vašíčka o schopnostech a možnostech minometů. Zároveň tyto poznámky dáme do souvislosti s popisovanou ukrajinskou minometnou baterií.

Mezi hlavní charakteristiky minometných zbraní Vašíček uvádí:
- z hlediska dostřelu maximální dálka střelby minometů 7000 až 8000 m se standardní minometnou municí je plně dostačující z hlediska požadavků kladených na palebnou podporu praporního bojového uskupení;
- mina ráže 120 mm o hmotnosti 14 až 16 kg z hlediska účinnosti je srovnatelná jako houfnicová či kanónová HE střela ráže 152/155 mm s hmotností 42 až 45 kg;
- průzkumné a pozorovací možnosti na stupni prapor v reálných podmínkách konfigurace terénu bojiště jdou nanejvýš do hloubky 4 km, v krajním případě do 6 km, od předního okraje, i když si představíme použití průzkumných bezpilotních prostředků. Za průzkum do větších hloubek bojiště je vždy zodpovědný vyšší organizační celek.


Ovládaní minometu Bars-8; větší foto / archiv autora

Průzkum z větších hloubek je zpravidla veden průzkumnými radary, které sledují trajektorie letu min a dělostřeleckých granátů a vypočítávají polohu nepřátelských palebných prostředků. Přesnost souřadnic cíle je pak v řádu několika desítek metrů, v reálných podmínkách je pravděpodobná kruhová úchylka (CEP) polohy cíle (děla) až 100 m i více.

Dodatečný průzkum vedený z Bars-8AR umožní v daném prostoru získat přesné souřadnice cíle s kruhovou úchylkou v řádu několika metrů a okamžitě je předat na palebný prostředek.
- denní objem spotřeby munice je limitován muničním logistickým zabezpečením. Horní hranice zásobení nepřevyšuje 80 až 100 min na den a minomet, což z hlediska tonáže vyžaduje zmanipulovat cca 2 t munice na minomet a den. To tak nanejvýš stačí na položení 5 až 6 palebných přehrad či palebných soustředění a ke zničení 2 až 3 bodových cílů.

Zařazením družstva logistiky přímo do minometné čety Bars-8MMK je vezeno minimálně dalších 60 minometných nábojů na minomet. Tomu pak bude odpovídat minimální objem munice 120 ks na den a minomet, což zvyšuje bojové možnosti baterie o zhruba čtvrtinu, oproti hodnotě uváděné Vašíčkem.

 


Průzkumný dron Leleka / archiv autora

- umlčování a ničení cílů ve vzdálenosti větší než tří km od předního okraje praporního uskupení je především úlohou dělostřelectva vyššího stupně, tj. brigádního bojového uskupení, resp. dělostřelecké skupiny přidělené prapornímu bojovému uskupení k palebné podpoře.

Zařazením družstva průzkumu s bezpilotními prostředky Leleka a prostředky pro detekci komplexu Bars-8AR je baterie schopna aktivního průzkumu na vzdálenost vyšší jak tří kilometry. Vyhledávanými cíli bude zejména dělostřelectvo nepřítele působícího ve prospěch prvosledových praporních uskupení. Baterie tak získává možnost vedení palby i na tyto cíle.
- rozptyl v cíli (CEP) u standardního minového náboje na dálce kolem maximálního dostřelu činí 60 až 80 m;                                                                  

U minometu Bars-8MM” lze očekávat hodnoty výrazně nižší a to s ohledem na masivnost ložiště minometu a automatizaci střelby.


Kabina řidiče Bars-8; větší foto / archiv autora

- pro ničení plošných cílů je uváděná hodnota minimálně 200 až 300 ran ráže 120 až 155 mm na jeden hektar obranného pásma k dosažení dostatečného umlčení protivníka a k rozvrácení jeho obrany.

Minometná baterie s Bars-8MMK má minimálně k dispozici celkem 720 ks min. Teoreticky je tak baterie schopna umlčet cíle na ploše tři až čtyři hektary v průběhu 10 až 15 minut. V případě protibaterijní činnosti je minometná baterie Bars-8MMK schopna zničit nepřátelskou dělostřeleckou baterii, kde je uváděna hodnota 350 až 400 ran pro střelbu pozorovanou, a to v čase zhruba do pěti minut. Přitom si zachová schopnost denní palebné podpory praporního uskupení.

Svou kapacitou je schopna i zničení dělostřelecké baterie při nepozorované střelbě, kdy cíl je určen pomocí průzkumného radaru. Zde platí norma spotřeby zhruba 800 ks min.  

K uvedenému tématu lze ještě doplnit, že pro minomet Bars-8MM bude k dispozici i laserem naváděná mina zkonstruovaná v PK Luč. Hmotnost miny je 28,7 kg, dostřel pak v rozpětí 1000 až 7000 m a pravděpodobnost zásahu cíle činí 0,75 až 0,80. Otázkou zůstává, jak rychlá bude střelba touto minou při ručním nabíjení, je-li její délka miny 1490 mm.


Nákladový prostor Bars-8MMK se zásobou min. Přístup k minám zajišťují boční dveře; větší foto / archiv autora

Vývoj miny probíhal ve spolupráci s polskou Huta Stalowa Wola, která je mimo jiné známá projektem 120mm samohybného minometného systému Rak. Jak uvádí server Ukrainian Military Pages, je velice pravděpodobné, že minometný náboj PK Luč bude prvně uveden do sériové výroby za polské peníze a pro polského zákazníka.

Celkově lze popsané složení minometné baterie hodnotit vysoce pozitivně. Vysoká mobilita i palebná mohutnost výrazným způsobem ovlivní palebnou podporu nejen praporního uskupení. Za klíčovou lze považovat i schopnost baterie získání souřadnic cíle v rámci vlastního průzkumu.

Baterie bude pravděpodobně schopna se zapojit do komunikace s nadřízenými jednotkami k předávání si informací o cílech a ke koordinaci činnosti. Jde o zobrazování taktické situace, polohy, velikosti a typu cílů v rámci systémů velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, zaměřování cílů a průzkum C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), což zvyšuje rychlost palebné reakce.

A v neposlední řadě s ohledem na jednoduchost celého systému minometné baterie to může být i přijatelnost finančních nákladů (pořizovacích i provozních) ve vztahu k palebnému výkonu minometné baterie na platformě Bars-8.

Zdroj: Ukrmilitary, Milnavigator, Defense express  

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ukrajina chce moderní protivzdušnou obranu z USA

Podle ukrajinského velvyslance ve Washingtonu Valerije Čalyje Ukrajina oficiálně požádala Spojené ...

Ukrajina nakupuje polské kamikaze drony Warmate

Ukrajinská společnost Ukrspetsexport získala od polské firmy WB Electronics technickou dokumentaci k ...

Bojové vozidlo BVP-M2 SKCZ Šakal pro ukrajinskou armádu?

Jednou z největších hvězd probíhající ukrajinské vojenské výstavy Arms and Security 2018 je ...

Porazí ukrajinský raketový komplex Sapsan ruský Iskander?

Ukrajinská projekční kancelář KB Južnoje (Státní konstrukční kancelář „Jih“) intenzivně pracuje na ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • premek
  20:04 05.12.2018

  K věci: Otázka v titulku musí každému, kdo pracuje s vědomostmi a nikoli s pocity a dojmy přijít jako totální pitomost. Iskandery jsou součástí vysoce efektivního systému, Sapsan ...Zobrazit celý příspěvek

  K věci: Otázka v titulku musí každému, kdo pracuje s vědomostmi a nikoli s pocity a dojmy přijít jako totální pitomost. Iskandery jsou součástí vysoce efektivního systému, Sapsan je zcela bez jakékoli vlastní systémové podpory a USA se již přestává chtít vyhazovat neustále peníze z federálního rozpočtu do ukrajinské žumpy. Takže, odpověď je "jen ve snu".Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   20:41 05.12.2018

   A prečo ste tento svoj v praxi ničím nepodložený názor nenapísali pod príspevok, na ktorého názov reagujete? ;-) (čítali ste ho vôbec?)

   A prečo ste tento svoj v praxi ničím nepodložený názor nenapísali pod príspevok, na ktorého názov reagujete? ;-) (čítali ste ho vôbec?)

 • skelet
  17:20 24.11.2018

  astor: ona Ukrajina někdy vyvíjela vrtulníky?

  astor: ona Ukrajina někdy vyvíjela vrtulníky?

  • premek
   19:54 05.12.2018

   Místo sarkastické otázky stačí popátrat na Síti.

   Místo sarkastické otázky stačí popátrat na Síti.

 • astor
  14:50 24.11.2018

  S každým novým nákupem což techniky banderovská Ukrajina ukazuje na slábnoucí možnosti svého průmyslu v otázkách vývoje a výroby moderních bojových prostředků. Viz například nákup ...Zobrazit celý příspěvek

  S každým novým nákupem což techniky banderovská Ukrajina ukazuje na slábnoucí možnosti svého průmyslu v otázkách vývoje a výroby moderních bojových prostředků. Viz například nákup 50ks vrtulníků od Airbusu. Kromě toho, že nákupy zaplatí úvěry, které jednou budou muset příští generace Ukrajinců zaplatit. Je to dobrý signál, že NATOem podporováná nacionalistická diktatura je na huntě.Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  23:16 12.11.2018

  tryskac muzes me napsat v cem se hlinkova strana po jeho smrti odchylila od linie jakou prosazoval za sveho zivota ? Podotykam, ze sem si vedom rozdilu mezi leninovym a ...Zobrazit celý příspěvek

  tryskac
  muzes me napsat v cem se hlinkova strana po jeho smrti odchylila od linie jakou prosazoval za sveho zivota ?
  Podotykam, ze sem si vedom rozdilu mezi leninovym a stalinovym komunismem, byt oba spadaji pod stejny termin komunismus. To jen abych dokazal se zes si vedom vnitrostaneickeho boj, ktery se odehrava vsude.Skrýt celý příspěvek

 • saracen1
  21:17 12.11.2018

  Ďakujem tryskáč lepšie by som to nenapísal. Oni chlapci sú experti na všetko od vodovodnej trubky cez históriu až po atom vedu.

  Ďakujem tryskáč lepšie by som to nenapísal. Oni chlapci sú experti na všetko od vodovodnej trubky cez históriu až po atom vedu.

 • tryskac
  20:33 12.11.2018

  Neviem síce co ma Hlinka spoločne s ukr. Minometom ale najmä českých prispievateľov by som chcel upozorniť aby sa zdržali neuvagenych komentov, keď sami o tom moc nevedia. Tiež tu ...Zobrazit celý příspěvek

  Neviem síce co ma Hlinka spoločne s ukr. Minometom ale najmä českých prispievateľov by som chcel upozorniť aby sa zdržali neuvagenych komentov, keď sami o tom moc nevedia. Tiež tu nerozoberam osobnosť napríklad Hachu. Inak - Hlinka zomrel v roku 1938. Bojoval jedine za autonómiu Slovenská v rámci ČSR. Ale inak to bol naozaj zakladateľ strany ktorá sa neskôr zmenila na klerofasisticky režim. Takisto treba dodržiavať kauzalitu - sled udalosti ako ide, lebo v trhá at z kontextu, alebo preskakovat významné udalosti, je mierne nešťastne. A vy Česi by ste si to euro už naozaj mohli zaviest, ale viem ze vás baví chodiť s elít koruny na Václavak keď idete na dovolenku do Itálie.Skrýt celý příspěvek

  • premek
   19:59 05.12.2018

   Milý tryskaci, z finančního hlediska je národní měna oproti členství v EMu doslova strategické vítězství. On ten potěmkinovský nátěr průčelí dlouho skutečnost bídy celé E(M)U ...Zobrazit celý příspěvek

   Milý tryskaci, z finančního hlediska je národní měna oproti členství v EMu doslova strategické vítězství. On ten potěmkinovský nátěr průčelí dlouho skutečnost bídy celé E(M)U zakrývat nedokáže... Odsouvání druhé a mnohem větší vlny finanční, ekonomické a sociální krize původem v USA jen zhoršuje postavení těch, kteří se zbavili suverenity včetně vlastního řízení národní měny.Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  20:04 12.11.2018

  saracen
  treba v tom ze hlinka byl fasista ? A ze jeho hlinkova garda, po vzoru hitlerjugend (jmeno) , resp sa a ss (praxe) poradala hony na zidy a odpurce slovak statu ?

  saracen
  treba v tom ze hlinka byl fasista ? A ze jeho hlinkova garda, po vzoru hitlerjugend (jmeno) , resp sa a ss (praxe) poradala hony na zidy a odpurce slovak statu ?

 • PavolR
  19:51 12.11.2018

  saracen1: Žižkove schopnosti a úspechy možno uznávať bez stotožnenia sa s ideológiou, ktorú reprezentoval a čo táto ideológia prípadne napáchala. Naproti tomu Hlinka mimo ...Zobrazit celý příspěvek

  saracen1:
  Žižkove schopnosti a úspechy možno uznávať bez stotožnenia sa s ideológiou, ktorú reprezentoval a čo táto ideológia prípadne napáchala.
  Naproti tomu Hlinka mimo založenia fašistickej strany nikdy nič iné v živote nedosiahol a na jeho osobnosť nemožno nazerať inak, ako cez fašizmus, lebo bez neho by bol takmer nikto, iba ďalší z radu tých, čo bojovali za Uhorska za Slovenskú vec a iba ďalší politik, čo v určitom období stojí v čele určitej strany a iba populistický krikľúň maximálne zneužívajúci váhu svojho kňazského talára... Keby nebol vyzdvihnutý do fašistického panteónu vojnového Slovenského štátu, nikdy by sa na tú bankovku nedostal, však ho ešte aj Madona majstra Pavla z Levoče zo 100-korunáčky brutálne drtí v nadčasovej významnosti. :-)Skrýt celý příspěvek

 • saracen1
  18:54 12.11.2018

  Ak by som mohol Vás historikov poprosiť odpovedať na otázku v čom je horší Hlinka na bankovke ako bol trebárs Žiška

  Ak by som mohol Vás historikov poprosiť odpovedať na otázku v čom je horší Hlinka na bankovke ako bol trebárs Žiška

 • flanker.jirka
  17:44 12.11.2018

  PavolR: mít někoho takového na bankovce, to už raději Euro :-D
  Ukrajina, jako každý jiný stát tu šanci měla celou dobu od rozpadu svazu. Mají smůlu na úplatné politiky.

  PavolR: mít někoho takového na bankovce, to už raději Euro :-D
  Ukrajina, jako každý jiný stát tu šanci měla celou dobu od rozpadu svazu. Mají smůlu na úplatné politiky.

 • suandoll
  14:33 12.11.2018

  Les personnes qui connaissent les athlètes savent que l’entraînement des athlètes est très difficile: non seulement la quantité d’entraînements quotidiens est-elle très importante, ...Zobrazit celý příspěvek

  Les personnes qui connaissent les athlètes savent que l’entraînement des athlètes est très difficile: non seulement la quantité d’entraînements quotidiens est-elle très importante, mais elle s'accompagne également d'un stress mental et d'un stress psychologique importants. C'est très étroit. Les filles peuvent toujours parler ensemble tous les jours, mais les athlètes masculins sont souvent soumis à diverses pressions. Lorsque les athlètes masculins se sont rassemblés pour s'entraîner avant la compétition, ils ont acheté une poupée silicone dotée d'un système de chauffage intelligent haute densité pour alléger leur poids et alléger leur pression. Ce genre de nouvelles a surpris beaucoup de gens.

  https://www.wfdoll.com/... Skrýt celý příspěvek

 • danny
  11:55 12.11.2018

  astor: ale mě taky štvou novodobí svazáci a nevím co si myslet, když mi bývalý člen KSČ nebo lidových milic vypráví, jak on prozřel a že já jsem málo angažovaný a nestojím pevně na ...Zobrazit celý příspěvek

  astor: ale mě taky štvou novodobí svazáci a nevím co si myslet, když mi bývalý člen KSČ nebo lidových milic vypráví, jak on prozřel a že já jsem málo angažovaný a nestojím pevně na správné straně. Ale používáš občas rétoriku jak na schůzi uličního výboru. Což poněkud devalvuje i věcně oprávněnou kritiku. A ty poznámky k zadluženosti ty jsou vysloveně mimo. Viz. detail: https://www.cnb.cz/cs/statisti... Skrýt celý příspěvek

 • astor
  11:18 12.11.2018

  Problém je to, že je všechno stejné, jen se obrátila znamínka. I horlivé prorežimní svazáky, jako jste většinou tady, pamatuju. Jen je víc vidět intelektuální chudoba a závist ...Zobrazit celý příspěvek

  Problém je to, že je všechno stejné, jen se obrátila znamínka. I horlivé prorežimní svazáky, jako jste většinou tady, pamatuju. Jen je víc vidět intelektuální chudoba a závist dostává formu boje za demokracii. A emigrovat? Velikán průměrnosti a miláček davů V.Havel taky neemigroval. Nevím, proč by podobně průměrný strojař středního věku nemohl parazitovat v nějakém tom výrobním procesu a náramně se bavit výplody nových Julků Fučíků. Jinými slovy, je tady větší sranda.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  08:05 12.11.2018

  flanker.jirka: Možno na tom Ukrajina nie je ako ČR na začiatku svojej samostatnosti, ale zasa v mnohých aspektoch sa tamojšia situácia podobá na Slovensko za Mečiara - a to ...Zobrazit celý příspěvek

  flanker.jirka:
  Možno na tom Ukrajina nie je ako ČR na začiatku svojej samostatnosti, ale zasa v mnohých aspektoch sa tamojšia situácia podobá na Slovensko za Mečiara - a to vrátane tých rozporuplných prístupov ku kolaborantskej minulosti (prečo asi máme na Slovensku 1. september účelovo zakamuflovaný Dňom ústavy, prečo sme mali Hlinku na 1000-korunáčke, atď.). Týmto prechodným obdobím sa proste musia nejako pretĺcť. Pozitívne je, že aspoň na to majú šancu, tak ako my na Slovensku a do istej miery aj zahraničnú podporu, čo by pod ruským dohľadom nemali ...Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  06:57 12.11.2018

  astor kdyz te tak ctu, jak za komacu bylo veschno lepsi - proc neodletis do ciny nebo kldr a nezijes tam ? Byt radeji do te kldr, cina by na tebe mohla byt az moc kapitalisticka. Zobrazit celý příspěvek

  astor
  kdyz te tak ctu, jak za komacu bylo veschno lepsi - proc neodletis do ciny nebo kldr a nezijes tam ?
  Byt radeji do te kldr, cina by na tebe mohla byt az moc kapitalisticka.Skrýt celý příspěvek

 • astor
  05:18 12.11.2018

  Danny: Napiš, prosím tě, něco o pubertálních reakcích, buď tak laskav. Kdo je slepý, nemůže vidět. Zahraniční dluh ČR 4.42 bilionů Kč (99%HDP) je nejvýraznější úspěch vlád po ...Zobrazit celý příspěvek

  Danny:
  Napiš, prosím tě, něco o pubertálních reakcích, buď tak laskav. Kdo je slepý, nemůže vidět. Zahraniční dluh ČR 4.42 bilionů Kč (99%HDP) je nejvýraznější úspěch vlád po r.1991. A taky máme hajzlpapír a banány, to taky za komančů nebylo!Skrýt celý příspěvek

 • danny
  23:34 11.11.2018

  Astor: chtěl jsem ti napsat něco o pubertalnich reakcích, a pak jsem si přečetl ještě damika a ... No comment. KOLT: taky jsem to tak bral, ale když o tom přemýšlím, už mi to ...Zobrazit celý příspěvek

  Astor: chtěl jsem ti napsat něco o pubertalnich reakcích, a pak jsem si přečetl ještě damika a ... No comment.

  KOLT: taky jsem to tak bral, ale když o tom přemýšlím, už mi to maskování nepřijde jako taková výhoda. Nevím, jestli nepřítel nechá spíš projet obrněné vozidlo, u kterého předpokládá 6-8 pasažérů nebo 3+minomet. Myslím, že by se obě vozidla měla pokud možno držet mimo přímou viditelnost. Takže nakonec vidím jako hlavní výhodu domácí výrobu a nad pořizovací náklady.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  23:31 11.11.2018

  damik: nějak jsem si nevšimnul, že by po 89. roce započal exodus čechů z prací do zahraničí, příležitosti se dařilo nalézt doma. Na to, že Ukrajina měla při rozpadu svazu nejlepší ...Zobrazit celý příspěvek

  damik: nějak jsem si nevšimnul, že by po 89. roce započal exodus čechů z prací do zahraničí, příležitosti se dařilo nalézt doma. Na to, že Ukrajina měla při rozpadu svazu nejlepší startovní čáru to jako jediný stát za ty léta dosáhl pouze do záporných hodnot, i diktatura v Bělorusku je na tom lépe. Na Ukrajině byla nejvyspělejší část sovětského průmyslu, zemědělství, disponovali velkou zásobou uhlí a přece jediné co dokázali, je udělat z jaderné katastrofy turistickou atrakci.

  PavolR: Obávám, že Ukrajina nebude tak úspěšná jako Jižní Korea. Ukažte mi jediný efektivní případ připomínající alespoň minimálně korejský úspěch. Nestabilizovala se tam jediná zahraniční investice, což je za nějakých 25 let absolutně tragické, je to bohužel práce toho odhodlaného vedení, jak píšete, nebo spíše všehoschopného vedení.
  Jižní Korea je naprosto jiný případ, jiná mentalita a přístup k práci a autoritám, politicky je od začátku Ukrajina rozdělena na dva tábory, občas dopadly volby 60:40 nebo 40:60, jestli se neshodnou ani na tom, zda byl Bandera hrdina nebo válečný zločinec, tak je to jiné, než když se u nás řešilo, zda bude nová republika se zkratkou ČSFR nebo Č-SFR.
  Doba, kdy byla Ukrajina rádoby konkurence schopná je pryč, je to nestabilní semeniště problémů a kolik peněz tam státy EU, USA a Ruska za posledních 25 let utopili už nikdo nespočítá. . Nebo myslíte, že například škodovka nebo Zetor začne vyrábět své vozy na Ukrajině? ...zatím mají závody v Rusku a pak i dále v Asii. Z Ukrajiny si dříve nebo později udělá svoji kolonii Čína, která na to má prostředky, půjde hlavně o zemědělství, musí své lidi nějak nakrmit. V současnosti si Ukrajina půjčuje na všechno, od USA si dokonce půjčuje na to, že od nich kupuje uhlí a zkapalněný plyn. Dopadne to tak, že i tu půdu pod nohama budou nuceni prodat a dřít na ní pro někoho ze zahraničí.
  Beru to tak, že EU se bude primárně snažit investovat a stabilizovat své členy a pomalu bude sílit tlak na to mít více výroby zase zpět z Asie, tak že přednost dostanou balkánské a pobaltské státy, kde je větší pravděpodobnost ohlídání si investic. Ukrajina bude zůstane upozaděna. Stačí se podívat na lavírování v případě vymáhání minských dohod.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:36 11.11.2018

  Jilex, díky! Nemohu se zbavit dojmu, že je to docela chytrá věcička (ať už je ukrajinská, španělská nebo třeba singapurská). Samozřejmě to není náhrada skříňových minometů, natož ...Zobrazit celý příspěvek

  Jilex, díky! Nemohu se zbavit dojmu, že je to docela chytrá věcička (ať už je ukrajinská, španělská nebo třeba singapurská). Samozřejmě to není náhrada skříňových minometů, natož věžových. Ale za tažené či vezené, v pohodě. Samozřejmě je to o způsobu nasazení, především pak o jednotkách, které by tím měly disponovat. Nicméně zrovna třeba pro vznikající VP či pro prapory lehké pěchoty, skvělá věc. Na první pohled není vidět, jestli vozidlo veze pěšáky nebo minomet. Za půl minuty od zastavení to dokáže střílet, vypráská se pár ran a než protivník stačí zareagovat, už může jet pryč. Když si vezmete, že takováto 4x4 vozidla mají odolnost až 3 proti ručním zbraním i proti minám, budete k jeho likvidaci potřebovat víc než jen pár ručníkářů s kalachy... Přitom v pohodě zvládne držet krok se zbytkem útvaru.Skrýt celý příspěvek

 • astor
  22:33 11.11.2018

  Kde že jsme to po třiceti letech? Pupky narvané l prasknutí na úvěr, velkomontovna Německa, naše zákony podřízené Bruselu, naši vojáci místo aby chránili obyvatelstvo ČR buzerují ...Zobrazit celý příspěvek

  Kde že jsme to po třiceti letech? Pupky narvané l prasknutí na úvěr, velkomontovna Německa, naše zákony podřízené Bruselu, naši vojáci místo aby chránili obyvatelstvo ČR buzerují domorodce kdesi v tropech, cenzura nepohodlných názorů vesele kvete za pomoci státními granty podporovaných neziskovék... Zemský ráj to na pohled ! A můžeme jezdit do zahraničí, to jsme za komančů nemohli!Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 6