Ukrajinská minometná baterie na platformě Bars-8 a její bojové možnosti

Minometné vozidlo na podvozku vozidla Bars-8; větší foto / archiv autora

Od roku 2015 byl na Ukrajině nastartován proces hluboké modernizace vojenské techniky, případně vývoj nových zbraňových systémů a technologií dle zkušeností ukrajinské armády z bojů na východě Ukrajiny. Jedním z nových zbraňových systémů je minometná baterie na platformě Bars-8.

Z konfliktu probíhajícího na východě země vyvstala pro ukrajinskou armádu například potřeba vytvoření speciálních jednotek pro boj v obytných a průmyslových aglomeracích.

Logicky pak vyplynul i požadavek na zabezpečení jejich palebné podpory velmi mobilním, soběstačným a výkonným palebným prostředkem, který lze rychle a nenápadně nasadit v urbanizovaném prostředí.

Takové požadavky plní nová ukrajinská lehká minometná baterie na podvozkové platformě Bars-8 od ukrajinské firmy Bogdan motors.

Podvozkovou platformu Bars-8 4×4 lze využít pro celou škálu specializovaných vozidel. Hmotnost pancéřovaného (STANAG 4569 Level 2) vozidla je 10 000 kg a nosnost 2000 kg. Vozidlo pohání americký motor 6.7l Cummins V8 o výkonu 257 kW.        

Minometnou baterii na platformě Bars-8 tvoří:
+ velení baterie;
+ četa velení a rozvědky. V četě se nachází:
- družstvo průzkumu s bezpilotními prostředky (UAV) a prostředky pro detekci Bars-8AR;
- družstvo pro vedení palby;
+ dvě minometné čety. V každé četě jsou:
- tři komplexy Bars-8MMK s minometem Ukr-MMS;
- družstvo logistiky;

Celkově minometnou baterii tvoří 11 vozidel, z toho šest vozidel Bars-8MMK s minometem.

Speciální vozidlo dělostřeleckého průzkumu Bars-8AR je určeno k vedení průzkumu pozemních cílů, zpracování informací, předávání souřadnic cílů palebným prostředkům Bars-8MMK v automatizovaném režimu za všech povětrnostních podmínek, a to ve dne i v noci.                     


Bars-8

Vozidlo dělostřeleckého průzkumu Bars-8AR se skládá ze dvou komplexů:
+ výnosného elektronno-optického komplexu (EOK), který kombinuje optické pozorovací zařízení spojené s laserovým dálkoměrem a dále GPS systémem pro určování polohy. Komplex ještě doplňuje tablet s geografickým informačním systémem (GIS), tj. systémem schopným předávat souřadnice prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů;
+ průzkumného komplexu s UAV Leleka s dosahem 10 km.

Pro zpracování přijatých informací z výše uvedených průzkumných prostředků, jejich analýzy a přenosu dat dělostřeleckým jednotkám se používá bojový informační a řídící systém Ukrop, který zabezpečuje:
+ vyznačení cílů pro vedení palby na digitální mapě;
+ zpracování informací o cílech z průzkumných komplexů (UAV, EOK);
+ zadání palebného úkolu a jeho předání veliteli do palebného postavení;
+ kontrolu připravenosti minometu k palbě s grafickým zobrazením směru palby;
+ automatizované vedení střelby na cíl včetně automatizované korekce střelby;
+ propojení systému průzkumu se systémem vedení palby;
+ automatické určení podmínek střelby v palebném postavení při jejich zohlednění při přípravě minometu pro střelbu na cíl;
+ automatizovaný výpočet, předání na palebnou pozici a výpočet základních parametrů pro provedení palebného úkolu;
+ automatizované omezení střelby na vyznačené objekty a náměru menšímu než ten, který odpovídá nejbližšímu cíli;
+ zobrazení na digitální mapě prostoru cílů, objektů a oblastí zakázaných pro vedení střelby;
+ automatický přenos dat pro přesun a zaujetí palebného postavení v hlavním směru.

Řízení palby zajišťuje počítačový bojový informační systém Ukrop a automatizované pracoviště operátora průzkumu s grafickým planšetem. Osádku komplexu Bars-8AR tvoří pět osob. Vozidlo je vybaveno 12,7mm kulometem, radiostanicí P-030M (pásmo KV) a radiostanicí Motorola (pásmo VHF) s dvěmi anténami.


Minomet Ukr-MMS na podvozku Bars-8; větší foto / archiv autora

120mm mobilní minomet Bars-8MMK byl představen veřejnosti s demonstrací střelby na cíl minulý týden v rámci zahájených vojskových zkoušek. S ohledem na své vlastnosti je v podstatě již nyní rozhodnuto o jeho zavedení nejen do pozemního vojska, vzdušně výsadkových vojsk, ale i do vojsk speciálního určení. Je pravděpodobné, že počty minometů v baterii se mohou měnit s ohledem na zařazení k druhu vojsk.

Bars-8MMK se skládá ze 120mm minometu 2B11 (případně miometu ráže 81/82 mm) vezeného na obrněném vozidle Bars-8. Komplex je vybaven automatizovaným systémem rozvinutí včetně automatizovaného systému řízení palby. Celkem je v zásobnících vozidla k dispozici 60 min. Posádku tvoří operátor, nabíječ a řidič. Nabíjení minometu je ruční, čemuž odpovídá i rychlost střelby zhruba 12 ran za minutu.

Dostřel minometu je uváděn do 7,2 km při použití standardního střeliva. Starší informační materiály uvádí, že automatizovaný systém rozvinutí, systém navádění a úložiště minometu jsou vyvinuty ve spolupráci se španělským partnerem.

Při přepravě je minomet v horizontální poloze. Jeho rozvinutí je pomocí pneumatického systému. Odměr je v rozpětí ± 60 °, náměr pak od 45° do 85°. Nastavení je prováděno v automatizovaném režimu.

Porovnání rychlosti zaujetí palebného postavení minometu Bars-8MMK a 2S9 NONA.

Na zahájení vojskových testů proběhla demonstrativní ukázka zaujetí palebného postavení se zahájením palby mezi minometem Bars-8MMK a samohybným minometem 2S9 NONA výsadkových vojsk. Zatímco 2S9 NONA k zaujetí palebného postavení a zahájení palby potřebovala sedm minut a 25 vteřin, minomet Bars-8MMK tento úkol plnil do jedné minuty. Převedení do pochodové polohy a opuštění prostoru je pak minomet Bars-8MMK schopen do dvaceti vteřin.  

Pro posouzení bojových možností minometné baterie připomeňme texty pana Milana Vašíčka o schopnostech a možnostech minometů. Zároveň tyto poznámky dáme do souvislosti s popisovanou ukrajinskou minometnou baterií.

Mezi hlavní charakteristiky minometných zbraní Vašíček uvádí:
- z hlediska dostřelu maximální dálka střelby minometů 7000 až 8000 m se standardní minometnou municí je plně dostačující z hlediska požadavků kladených na palebnou podporu praporního bojového uskupení;
- mina ráže 120 mm o hmotnosti 14 až 16 kg z hlediska účinnosti je srovnatelná jako houfnicová či kanónová HE střela ráže 152/155 mm s hmotností 42 až 45 kg;
- průzkumné a pozorovací možnosti na stupni prapor v reálných podmínkách konfigurace terénu bojiště jdou nanejvýš do hloubky 4 km, v krajním případě do 6 km, od předního okraje, i když si představíme použití průzkumných bezpilotních prostředků. Za průzkum do větších hloubek bojiště je vždy zodpovědný vyšší organizační celek.


Ovládaní minometu Bars-8; větší foto / archiv autora

Průzkum z větších hloubek je zpravidla veden průzkumnými radary, které sledují trajektorie letu min a dělostřeleckých granátů a vypočítávají polohu nepřátelských palebných prostředků. Přesnost souřadnic cíle je pak v řádu několika desítek metrů, v reálných podmínkách je pravděpodobná kruhová úchylka (CEP) polohy cíle (děla) až 100 m i více.

Dodatečný průzkum vedený z Bars-8AR umožní v daném prostoru získat přesné souřadnice cíle s kruhovou úchylkou v řádu několika metrů a okamžitě je předat na palebný prostředek.
- denní objem spotřeby munice je limitován muničním logistickým zabezpečením. Horní hranice zásobení nepřevyšuje 80 až 100 min na den a minomet, což z hlediska tonáže vyžaduje zmanipulovat cca 2 t munice na minomet a den. To tak nanejvýš stačí na položení 5 až 6 palebných přehrad či palebných soustředění a ke zničení 2 až 3 bodových cílů.

Zařazením družstva logistiky přímo do minometné čety Bars-8MMK je vezeno minimálně dalších 60 minometných nábojů na minomet. Tomu pak bude odpovídat minimální objem munice 120 ks na den a minomet, což zvyšuje bojové možnosti baterie o zhruba čtvrtinu, oproti hodnotě uváděné Vašíčkem.

 


Průzkumný dron Leleka / archiv autora

- umlčování a ničení cílů ve vzdálenosti větší než tří km od předního okraje praporního uskupení je především úlohou dělostřelectva vyššího stupně, tj. brigádního bojového uskupení, resp. dělostřelecké skupiny přidělené prapornímu bojovému uskupení k palebné podpoře.

Zařazením družstva průzkumu s bezpilotními prostředky Leleka a prostředky pro detekci komplexu Bars-8AR je baterie schopna aktivního průzkumu na vzdálenost vyšší jak tří kilometry. Vyhledávanými cíli bude zejména dělostřelectvo nepřítele působícího ve prospěch prvosledových praporních uskupení. Baterie tak získává možnost vedení palby i na tyto cíle.
- rozptyl v cíli (CEP) u standardního minového náboje na dálce kolem maximálního dostřelu činí 60 až 80 m;                                                                  

U minometu Bars-8MM” lze očekávat hodnoty výrazně nižší a to s ohledem na masivnost ložiště minometu a automatizaci střelby.


Kabina řidiče Bars-8; větší foto / archiv autora

- pro ničení plošných cílů je uváděná hodnota minimálně 200 až 300 ran ráže 120 až 155 mm na jeden hektar obranného pásma k dosažení dostatečného umlčení protivníka a k rozvrácení jeho obrany.

Minometná baterie s Bars-8MMK má minimálně k dispozici celkem 720 ks min. Teoreticky je tak baterie schopna umlčet cíle na ploše tři až čtyři hektary v průběhu 10 až 15 minut. V případě protibaterijní činnosti je minometná baterie Bars-8MMK schopna zničit nepřátelskou dělostřeleckou baterii, kde je uváděna hodnota 350 až 400 ran pro střelbu pozorovanou, a to v čase zhruba do pěti minut. Přitom si zachová schopnost denní palebné podpory praporního uskupení.

Svou kapacitou je schopna i zničení dělostřelecké baterie při nepozorované střelbě, kdy cíl je určen pomocí průzkumného radaru. Zde platí norma spotřeby zhruba 800 ks min.  

K uvedenému tématu lze ještě doplnit, že pro minomet Bars-8MM bude k dispozici i laserem naváděná mina zkonstruovaná v PK Luč. Hmotnost miny je 28,7 kg, dostřel pak v rozpětí 1000 až 7000 m a pravděpodobnost zásahu cíle činí 0,75 až 0,80. Otázkou zůstává, jak rychlá bude střelba touto minou při ručním nabíjení, je-li její délka miny 1490 mm.


Nákladový prostor Bars-8MMK se zásobou min. Přístup k minám zajišťují boční dveře; větší foto / archiv autora

Vývoj miny probíhal ve spolupráci s polskou Huta Stalowa Wola, která je mimo jiné známá projektem 120mm samohybného minometného systému Rak. Jak uvádí server Ukrainian Military Pages, je velice pravděpodobné, že minometný náboj PK Luč bude prvně uveden do sériové výroby za polské peníze a pro polského zákazníka.

Celkově lze popsané složení minometné baterie hodnotit vysoce pozitivně. Vysoká mobilita i palebná mohutnost výrazným způsobem ovlivní palebnou podporu nejen praporního uskupení. Za klíčovou lze považovat i schopnost baterie získání souřadnic cíle v rámci vlastního průzkumu.

Baterie bude pravděpodobně schopna se zapojit do komunikace s nadřízenými jednotkami k předávání si informací o cílech a ke koordinaci činnosti. Jde o zobrazování taktické situace, polohy, velikosti a typu cílů v rámci systémů velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, zaměřování cílů a průzkum C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), což zvyšuje rychlost palebné reakce.

A v neposlední řadě s ohledem na jednoduchost celého systému minometné baterie to může být i přijatelnost finančních nákladů (pořizovacích i provozních) ve vztahu k palebnému výkonu minometné baterie na platformě Bars-8.

Zdroj: Ukrmilitary, Milnavigator, Defense express  

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ukrajina chce moderní protivzdušnou obranu z USA

Podle ukrajinského velvyslance ve Washingtonu Valerije Čalyje Ukrajina oficiálně požádala Spojené ...

Ukrajina nakupuje polské kamikaze drony Warmate

Ukrajinská společnost Ukrspetsexport získala od polské firmy WB Electronics technickou dokumentaci k ...

Bojové vozidlo BVP-M2 SKCZ Šakal pro ukrajinskou armádu?

Jednou z největších hvězd probíhající ukrajinské vojenské výstavy Arms and Security 2018 je ...

Porazí ukrajinský raketový komplex Sapsan ruský Iskander?

Ukrajinská projekční kancelář KB Južnoje (Státní konstrukční kancelář „Jih“) intenzivně pracuje na ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • damik
  21:38 11.11.2018

  FlanjerJ: ...zatím jediné řešení, jak získat slušnou životní úroveň, je ze země útéct za prací do zahraničí Stejne jako CR v 1989; a podivej se kde jsme po 30 letech. Cesta z ...Zobrazit celý příspěvek

  FlanjerJ: ...zatím jediné řešení, jak získat slušnou životní úroveň, je ze země útéct za prací do zahraničí

  Stejne jako CR v 1989; a podivej se kde jsme po 30 letech. Cesta z Vychodu na Zapad netrva 1 rok. Ale porad lepsi nez jako v Putinistanu ...Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:09 11.11.2018

  flanker,jirka: S odhodlaným vedením a trochou času by to išlo, majú predsa len o niečo lepšie východiskové pozície, než mala povedzme svojho času Južná Kórea, ktorá začínala ...Zobrazit celý příspěvek

  flanker,jirka:
  S odhodlaným vedením a trochou času by to išlo, majú predsa len o niečo lepšie východiskové pozície, než mala povedzme svojho času Južná Kórea, ktorá začínala doslova a do písmena ako vojnou zničená diera: https://modernirizeni.ihned.cz... Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:49 11.11.2018

  damik: bylo by pěkné vidět, že by tam měli takovou životní úroveň, ale jak si představujete, že toho dosáhnou? Výrobou zbraní asi ne, umí cargo letadla, ale kdo si je v ...Zobrazit celý příspěvek

  damik: bylo by pěkné vidět, že by tam měli takovou životní úroveň, ale jak si představujete, že toho dosáhnou? Výrobou zbraní asi ne, umí cargo letadla, ale kdo si je v civilizovaném světě od nich koupí?
  ...zatím jediné řešení, jak získat slušnou životní úroveň, je ze země útéct za prací do zahraničíSkrýt celý příspěvek

 • damik
  11:42 11.11.2018

  Super! Ukrajinci potrebuji vytlacit Putkovy teroristy z Donbasu a tenhle stealth minomet se jim bude hodit. Jeden zpusob jak to zaridit je to Putkovy prodrazovat jak to jde, ...Zobrazit celý příspěvek

  Super! Ukrajinci potrebuji vytlacit Putkovy teroristy z Donbasu a tenhle stealth minomet se jim bude hodit. Jeden zpusob jak to zaridit je to Putkovy prodrazovat jak to jde, 24x365. A tech dobrovolniku na "dovolenou" uz Putkovi asi taky moc nezbyva.

  Ukrajinci maji jedinecnou vyhodu vyrabet a prodavat vychodni zbrane se zapadnimi komponenty za doboru cenu. Vypada to ze Polsky zbrojni prumysl se toho napadu uz chytil a kooperuje s Ukrajinci jak se da. Libovolna firma v libovolne zemi muze vyrabet kvalitni nebo nekvalitni vyrobky. Je to jen otazka managamentu a penez na moderni technologie. Kdyz si to Polaci pohlidaji (kazdy den kontrolovat provoz ve fabrice) tak i Ukrajinske vyrobky mohou mit stejnou kvalitu jako Polske.

  Ukrajinci si zaslouzi mit stejny zivotni standard jako V4 v EU a ne jako Putinistan.Skrýt celý příspěvek

 • astor
  06:53 11.11.2018

  Takových banderovských hraček jsme už viděli... Můžeme jásat nad vyspělostí zbrojního průmyslu Ukropů, ale všichni víme, že jedna vlašťovička jaro nedělá a my jsme už viděli sto ...Zobrazit celý příspěvek

  Takových banderovských hraček jsme už viděli... Můžeme jásat nad vyspělostí zbrojního průmyslu Ukropů, ale všichni víme, že jedna vlašťovička jaro nedělá a my jsme už viděli sto prvních vlašťoviček a vůbec žádné hejno. Tedy opakuji, že pokud Banderastán nezíská odbytiště pro svoji vojenskou a leteckou produkci ve vyspělejším zahraničí a nedá si do pořádku výchovu svých strojírenských kádrů, je v dlouhodobé perspektivě odsouzena stát se agrární zemí na okraji Evropy, kde permanentní konflikt v důsledku - byť z různých důvodů - vyhovuje všem zúčastněným stranám. A jinak mě ta válka přijde nějaká nudná, chtělo by to nějakou vládní ofenzívu, aby opolčenci mohli provést protiútok na Kiev a tu sebranku konečně odstavit od vešla.Skrýt celý příspěvek

 • Jilex
  20:46 10.11.2018

  Nové video o použití mobilního minometu Bars-8MMK.
  https://www.youtube.com/watch?...

  Nové video o použití mobilního minometu Bars-8MMK.
  https://www.youtube.com/watch?...

 • flanker.jirka
  20:31 10.11.2018

  Starlight: děkuji za informace, nezbývá než kompletovat korejská autíčka. Jestli je ARES již lehce za pubertou, tak je škoda, že tu nemohou být nástupci. Vojenské školství, co ...Zobrazit celý příspěvek

  Starlight: děkuji za informace, nezbývá než kompletovat korejská autíčka.
  Jestli je ARES již lehce za pubertou, tak je škoda, že tu nemohou být nástupci.
  Vojenské školství, co se týče technickeho vzdělání, utrpělo šok spojením s vyškovskou školou, nyní je v kurzu práce pro tesaře a truhláře.
  https://www.euro.cz/light/nacv... Skrýt celý příspěvek

 • beepee
  19:40 10.11.2018

  @PavolR - U nás v Česku se neboxujeme, u nás se jenom fackujeme :-)

  @PavolR - U nás v Česku se neboxujeme, u nás se jenom fackujeme :-)

 • Scotty
  18:22 10.11.2018

  PavolR Nemyslím že by ostatní evropské státy navíc členové NATO připustily vznik nějakého separatistického regionu ve středu Evropy. Nejsme v postavení Ukrajiny a nějací ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR
  Nemyslím že by ostatní evropské státy navíc členové NATO připustily vznik nějakého separatistického regionu ve středu Evropy. Nejsme v postavení Ukrajiny a nějací separatisté by u evropských zemí jistě podporu nenašli viz.Španělsko.
  Navíc není nic jednoduššího něž do případných odzbrojovacích dohod zařadit dělostřelecké prostředky od ráže 98mm výš.:)Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  18:07 10.11.2018

  Scotty: Vtip je v tom, že 120mm mínomety by ste podľa podmienok prímeria (nepíšem o Zmluve o konvenčných zbraniach!) museli stiahnuť, spolu s ostatnými ťažkými zbraňami kalibru ...Zobrazit celý příspěvek

  Scotty:
  Vtip je v tom, že 120mm mínomety by ste podľa podmienok prímeria (nepíšem o Zmluve o konvenčných zbraniach!) museli stiahnuť, spolu s ostatnými ťažkými zbraňami kalibru nad 100mm, minimálne 40 km od línie dotyku, kde by vám boli viete, na čo ...
  Nespochybňujem vašu terajšiu koncepciu 81-120, iba píšem o uloženej poistke pre takýto extrémny prípad.Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  17:52 10.11.2018

  PavolR V takové situaci by bilo rozhodně lepší kdyby měla AČR místo 98mm radši kombinaci minometů 81mm a 120mm. Smlouva o konvenčních zbraních dává ČR limit na 767 dělostřeleckých ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR
  V takové situaci by bilo rozhodně lepší kdyby měla AČR místo 98mm radši kombinaci minometů 81mm a 120mm. Smlouva o konvenčních zbraních dává ČR limit na 767 dělostřeleckých systémů. Nedokážu si představit situaci kdy by jsme potřebovali smlouvu obejít pořízením 98mm minometu.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:06 10.11.2018

  MALI: Môžete si myslieť, že kaliber 98mm je "totálny úlet", ale pozrite, v akej dobe žijeme a predstavte si situáciu, kedy sa niekde v Čechách objavia "separatisti", obsadia ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI:
  Môžete si myslieť, že kaliber 98mm je "totálny úlet", ale pozrite, v akej dobe žijeme a predstavte si situáciu, kedy sa niekde v Čechách objavia "separatisti", obsadia nejaké územie a AČR bude schopná vybojovať naspäť nanajvýš niekoľko dedín, kým nastane patová situácia a mocnosti si sadnú k stolu, aby medzi vami dojednali prímerie, ktoré bude vyzerať zhruba podobne ako Minské dohody. A teraz si predstavte, že kým českí vojaci budú mať v línii dotyku 81mm mínomety, separatisti povedzme poľské M-98. Ktorá strana tak bude mať lepšie predpoklady potlačiť paľbou rozvíjajúcu sa súperovu akciu, alebo podporovať výpad vlastných jednotiek?

  Nebolo by dobré nakúpiť pre takýto scenár do skladu niekoľko slovenských vz.97 a potom v prípade, ak by sepáči mali iba kaliber 81/82mm, posielať im fotečky vašich 98mm mínometov s pripísaným prianím dobrého spánku? :-)Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  16:43 10.11.2018

  @flanker.jirka Pardubická Explosia a.s. žádnou kompletní munici do 155 mm houfnic nevyrábí. Jediné co sami vyrábějí, jsou energetické látky pro skutečné výrobce munice. V ...Zobrazit celý příspěvek

  @flanker.jirka

  Pardubická Explosia a.s. žádnou kompletní munici do 155 mm houfnic nevyrábí. Jediné co sami vyrábějí, jsou energetické látky pro skutečné výrobce munice. V oblasti 155 mm vyrábějí spalitelné modulární náplně.

  Proto tam mohou mít kanonovou houfnici. Ale nejbližší dělostřelecká střelnice, kde si mohou skutečně vystřelit granát je až za Olomoucí. Nedělají ale vlastní dělostřelecké granáty (střely, zapalovače, nábojnice,…), což pokud vím, nikdo už v ČR neumí pro ráži 20 mm a více. V lepším případě se ještě u nás zvládají (spíše zvládali) montážní linky na munici, kde se všechny toto komponenty od zahraničních subdodavatelů.

  V ČR se žádné dělostřelecké zbraně (myslím tu dělostřeleckou část) vyvíjet prostě nebudou. Těch pár lidí, co tomu rozumí, jsou zřejmě jen odchovanci brněnské vojenské Akademie…/ dnešní Univerzity obrany, nikoliv komerční průmyslové sféry. Jen se zkus zeptat ARESe, jak dlouho už je v důchodu.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  16:12 10.11.2018

  MALI: je to jak píšete, bohužel se politická reprezentace nedokáže chytnout za nos a neuvědomují si ani základ toho, že vojáci si do misí kupují spoustu doplňků a balistiku sami, ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI: je to jak píšete, bohužel se politická reprezentace nedokáže chytnout za nos a neuvědomují si ani základ toho, že vojáci si do misí kupují spoustu doplňků a balistiku sami, aby měli určitý standard vybavení. Techniku používanou v AFG máme z části pronajatou, tak že ani na to nemáme, když tam chce někdo stále působit v "nebojových" misích. Co teprve v bojových.
  Tak že si honí triko na ničem. A bude to tak do prvního většího problému, to už bude pozdě.

  Co se týče akvizic, tak žádný velký hráč nepustí svou top techniku ven v plném HW a SW vybavení. Ale základ bychom měli zvládat sami, minomet není nic světoborného a i SŘP se dá dnes pomalu naprogramovat pro mobilní telefon.
  Rozhodně máme větší možnost vyvinout výborný minomet než konkurence schopný radar pro současné bojiště. Ale to už bude záležet na lobbingu.

  ...a když už náhodou něco dobrého koupíme, tak to dokážeme vytrhnout z fungujícího systému (radary ARTHUR, pronajaté Gripeny)Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  14:22 10.11.2018

  Charakteristika minometného systému Mjölner Hagglund CV90 dvouhlavňový 120 mm Mjölner minometný systém bude do švédské armády zaveden pod označením GRKPBV90. Jde o kombinaci ...Zobrazit celý příspěvek

  Charakteristika minometného systému Mjölner

  Hagglund CV90 dvouhlavňový 120 mm Mjölner minometný systém bude do švédské armády zaveden pod označením GRKPBV90.

  Jde o kombinaci osvědčeného podvozku CV90 a minometné věže Mjölner. Minometná věž je vystrojena dvojicí minometných hlavní, které jsou nabíjeny zezadu. Každá hlaveň má svůj poloautomatický nabíjecí mechanismus. Nabíječ, pro každou hlaveň jeden, vyjme ručně minu ze zásobníku, umístěného v zádi věže, otočí se o 180 stupňů a položí minu na žlab zasouvacího ústrojí. Zasouvačem je zasunuta do hlavně.

  Nabíjení zezadu a tím nutnost užití závěrového mechanismu hlavně je příčinou, proč se střelba nedá vést standardními minovými náboji. Na stabilizátory miny je nasazena nábojnice k těsnění nábojové komory a k fixaci miny v hlavni.

  Z koncepce poloautomatického nabíjení, jak je prezentováno ve firemních materiálech, se jeví, že pokud se střelba vede v odměru, po výstřelu se věž otočí zpět do základní polohy, aby se hlavně natočily před žlaby poloautomatického nabíjecího mechanismu k nabití další miny. Po nabití se věž s nabitými hlavněmi zpět natočí do nastaveného odměru. To je asi důvodem dvojhlavňové věže, aby se dosáhla požadovaná rychlost střelby. V žádných dostupných materiálech není uváděna rychlost střelby.

  Odměr věže je 60 stupňů, rozsah náměru 45 až 85 stupňů. V zásobnících se převáží 56 minových nábojů (2 x 28). Muniční sortiment zahrnuje 120 mm tříštivé (HE), kouřové a osvětlovací miny. 120 mm minomet je schopen vést střelbu minou Strix k ničení tanků shora kumulativní náloží (HEAT), která je vybavena infračerveným hledačem cílů s maximálním dostřelem 7 500 m. Obsluha je čtyřčlenná, velitel, řidič a dva nabíječi.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  12:44 10.11.2018

  to flanker.jirka 12:13: ano, je to hlavně náš politický problém (kupovat si zbraně od oficiálního protivníka), ale nedělám si iluze o tom, že by Rusko do státu NATO prodalo své ...Zobrazit celý příspěvek

  to flanker.jirka 12:13:
  ano, je to hlavně náš politický problém (kupovat si zbraně od oficiálního protivníka), ale nedělám si iluze o tom, že by Rusko do státu NATO prodalo své nejnovější ShM - například LOTOS. I v minulosti, když jsme byli členy VS, tak jsme dostávali vždy až druhořadou techniku. A třeba právě vývoj PRAM-S byl tehdy sovětským vedením neustále zdržován. Dále: licenci na BVP-2 jsme dostali až v okamžiku, kdy v SSSR spustili výrobu BVP-3 atd., atd. A kdyby k tomu prodeji nových minometných systémů (CHOSTA, LOTOS) nakonec došlo - jak by jste (po vyřešení integrace do našich SŘP a ISVŘ) řešil logistiku těchto minometů z hlediska náhradních dílů v případě konfliktu (nemusel by to být přímo konflikt vůči ČR, ale například krize v pobaltí, nebo jinde ve světě, kde by došlo k obdobné situaci, jako teď například v Sýrii)? technicky jsou však ruské dělostřelecké palebné systémy rodiny NONA (myslím tím teď ty novější: VENA, CHOSTA, LOTOS) na špičkové světové úrovni.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  12:32 10.11.2018

  To flanker.jirka: obecně a v teoretické rovině máte samozřejmě pravdu, zkuste si to však promítnout do konkrétního problému a do konkrétní praxe. Pak zjistíte, že sice máme hodně ...Zobrazit celý příspěvek

  To flanker.jirka:
  obecně a v teoretické rovině máte samozřejmě pravdu, zkuste si to však promítnout do konkrétního problému a do konkrétní praxe. Pak zjistíte, že sice máme hodně firem, v různých oborech, ale zrovna ne pro zbrojní výrobu; naše firmy mají svůj civilní program, který je živí, "jedou" ve velkých sériích subdodávky pro automobilky, nebo nenáročný spotřební průmysl. Zbrojní výroba se jim v těch předpokládaných počtech pro AČR nezaplatí a mezinárodní obchod ve zbrojní branži si neumí ze své pozice zajistit. Původní výrobci této techniky se již dávno přeorientovali na jiné výrobky, lidi jim odešli (buď do penze, nebo jinam). Pro velké systémy zde chybí integrátor se schopností výroby, takže musíte shánět mezi malými firmami, pro které je zase problém přejít na poněkud jiný přístup k vojenskému vývoji a výrobě. Samo sebou, vše, co jsem Vám výše uvedl je řešitelné, je li nadbytek času a peněz. A to na obranu alespoň v ČR stále není - jsou to jen vyhlášení o 2% HDP bez jakéhokoliv reálného termínového závazku a nic víc - a to je ta politická vůle o které píšete, ale současně také společenská - nejdůležitější totiž je přidat na (teď si klidně vyjmenujte deset až dvacet, možná i třicet problémů, které "hýbou" naší společností) a teprve pak jde o naši armádu.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  12:13 10.11.2018

  MALI: akvizice techniky z Ruska je pouze náš politický problém, nikoliv ruský. Berou to pragmaticky a prodávají prakticky všem. Co si tu budeme namlouvat, Trumpovi na nás vadí, ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI: akvizice techniky z Ruska je pouze náš politický problém, nikoliv ruský. Berou to pragmaticky a prodávají prakticky všem.
  Co si tu budeme namlouvat, Trumpovi na nás vadí, že nám tu drží pohromadě 35 let stará technika a nejezdí na přehlídkách technika koupená od nich. Jde pouze o byznys. Je to sice komická situace, pokud ten časový úsek přeneseme, tak by to bylo, jako by komunisti měli na přehlídce v roce 1980 techniku z 2. světové války.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  12:01 10.11.2018

  MALI, tryskac: vše jde, když se chce. Máme dost strojírenských firem, které výrobu zmáknou, máme výrobce elektrotechniky, máme SW a simulační centra/firmy, které dokáží spoustu ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI, tryskac:
  vše jde, když se chce. Máme dost strojírenských firem, které výrobu zmáknou, máme výrobce elektrotechniky, máme SW a simulační centra/firmy, které dokáží spoustu věcí namodelovat a vytvořit. A umíme vyrábět podvozky. Máme firmy zabývající se výrobou a vývoje munice. Vždyť vyrábíme v Pardubicích NATO 155 mm munici pro houfnice do zahraničí ( k testování za valem tam mají Zuzanu). Chybí pouze politická vůle a vize déle než na jedno volební období.

  Vojsková PVO je snad už v plánu, co jiného mají být SHORAD systémy pro AČR? ...ty snad budou mobilní. (VSHORAD bude proti vyspělému soupeři krátký a proti ručníkářům s minomety o ničem, RBS 70 C-RAM nezvládne).Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  11:42 10.11.2018

  To skelet: je to sice OT, ale alespoň krátce - pokud píšete z pohledu ČR tak: - podvozek je z bývalé Tatra SIPOX Bánovce nad Bebravou (nikoli z Tatra Kopřivnice); - ze Stropu 2 ...Zobrazit celý příspěvek

  To skelet:
  je to sice OT, ale alespoň krátce - pokud píšete z pohledu ČR tak:
  - podvozek je z bývalé Tatra SIPOX Bánovce nad Bebravou (nikoli z Tatra Kopřivnice);
  - ze Stropu 2 máme jedno paré dokumentace a jeden prototyp, vzhledem k tomu, jak si na tom stojí BRAMS je to úplně jedno, jestli k němu máme dokumentaci, nebo ne.

  SR je na tom o něco lépe, ale vzhledem k tomu, kolik těch kompletů BRAMS reálně mají,jak sou staré a jak je starý BRAMS jako systém, jsou na tom skoro stejně.

  zbytek si necháme na téma PVO....Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 6