Ukrajinská minometná baterie na platformě Bars-8 a její bojové možnosti

Minometné vozidlo na podvozku vozidla Bars-8; větší foto / archiv autora

Od roku 2015 byl na Ukrajině nastartován proces hluboké modernizace vojenské techniky, případně vývoj nových zbraňových systémů a technologií dle zkušeností ukrajinské armády z bojů na východě Ukrajiny. Jedním z nových zbraňových systémů je minometná baterie na platformě Bars-8.

Z konfliktu probíhajícího na východě země vyvstala pro ukrajinskou armádu například potřeba vytvoření speciálních jednotek pro boj v obytných a průmyslových aglomeracích.

Logicky pak vyplynul i požadavek na zabezpečení jejich palebné podpory velmi mobilním, soběstačným a výkonným palebným prostředkem, který lze rychle a nenápadně nasadit v urbanizovaném prostředí.

Takové požadavky plní nová ukrajinská lehká minometná baterie na podvozkové platformě Bars-8 od ukrajinské firmy Bogdan motors.

Podvozkovou platformu Bars-8 4×4 lze využít pro celou škálu specializovaných vozidel. Hmotnost pancéřovaného (STANAG 4569 Level 2) vozidla je 10 000 kg a nosnost 2000 kg. Vozidlo pohání americký motor 6.7l Cummins V8 o výkonu 257 kW.        

Minometnou baterii na platformě Bars-8 tvoří:
+ velení baterie;
+ četa velení a rozvědky. V četě se nachází:
- družstvo průzkumu s bezpilotními prostředky (UAV) a prostředky pro detekci Bars-8AR;
- družstvo pro vedení palby;
+ dvě minometné čety. V každé četě jsou:
- tři komplexy Bars-8MMK s minometem Ukr-MMS;
- družstvo logistiky;

Celkově minometnou baterii tvoří 11 vozidel, z toho šest vozidel Bars-8MMK s minometem.

Speciální vozidlo dělostřeleckého průzkumu Bars-8AR je určeno k vedení průzkumu pozemních cílů, zpracování informací, předávání souřadnic cílů palebným prostředkům Bars-8MMK v automatizovaném režimu za všech povětrnostních podmínek, a to ve dne i v noci.                     


Bars-8

Vozidlo dělostřeleckého průzkumu Bars-8AR se skládá ze dvou komplexů:
+ výnosného elektronno-optického komplexu (EOK), který kombinuje optické pozorovací zařízení spojené s laserovým dálkoměrem a dále GPS systémem pro určování polohy. Komplex ještě doplňuje tablet s geografickým informačním systémem (GIS), tj. systémem schopným předávat souřadnice prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů;
+ průzkumného komplexu s UAV Leleka s dosahem 10 km.

Pro zpracování přijatých informací z výše uvedených průzkumných prostředků, jejich analýzy a přenosu dat dělostřeleckým jednotkám se používá bojový informační a řídící systém Ukrop, který zabezpečuje:
+ vyznačení cílů pro vedení palby na digitální mapě;
+ zpracování informací o cílech z průzkumných komplexů (UAV, EOK);
+ zadání palebného úkolu a jeho předání veliteli do palebného postavení;
+ kontrolu připravenosti minometu k palbě s grafickým zobrazením směru palby;
+ automatizované vedení střelby na cíl včetně automatizované korekce střelby;
+ propojení systému průzkumu se systémem vedení palby;
+ automatické určení podmínek střelby v palebném postavení při jejich zohlednění při přípravě minometu pro střelbu na cíl;
+ automatizovaný výpočet, předání na palebnou pozici a výpočet základních parametrů pro provedení palebného úkolu;
+ automatizované omezení střelby na vyznačené objekty a náměru menšímu než ten, který odpovídá nejbližšímu cíli;
+ zobrazení na digitální mapě prostoru cílů, objektů a oblastí zakázaných pro vedení střelby;
+ automatický přenos dat pro přesun a zaujetí palebného postavení v hlavním směru.

Řízení palby zajišťuje počítačový bojový informační systém Ukrop a automatizované pracoviště operátora průzkumu s grafickým planšetem. Osádku komplexu Bars-8AR tvoří pět osob. Vozidlo je vybaveno 12,7mm kulometem, radiostanicí P-030M (pásmo KV) a radiostanicí Motorola (pásmo VHF) s dvěmi anténami.


Minomet Ukr-MMS na podvozku Bars-8; větší foto / archiv autora

120mm mobilní minomet Bars-8MMK byl představen veřejnosti s demonstrací střelby na cíl minulý týden v rámci zahájených vojskových zkoušek. S ohledem na své vlastnosti je v podstatě již nyní rozhodnuto o jeho zavedení nejen do pozemního vojska, vzdušně výsadkových vojsk, ale i do vojsk speciálního určení. Je pravděpodobné, že počty minometů v baterii se mohou měnit s ohledem na zařazení k druhu vojsk.

Bars-8MMK se skládá ze 120mm minometu 2B11 (případně miometu ráže 81/82 mm) vezeného na obrněném vozidle Bars-8. Komplex je vybaven automatizovaným systémem rozvinutí včetně automatizovaného systému řízení palby. Celkem je v zásobnících vozidla k dispozici 60 min. Posádku tvoří operátor, nabíječ a řidič. Nabíjení minometu je ruční, čemuž odpovídá i rychlost střelby zhruba 12 ran za minutu.

Dostřel minometu je uváděn do 7,2 km při použití standardního střeliva. Starší informační materiály uvádí, že automatizovaný systém rozvinutí, systém navádění a úložiště minometu jsou vyvinuty ve spolupráci se španělským partnerem.

Při přepravě je minomet v horizontální poloze. Jeho rozvinutí je pomocí pneumatického systému. Odměr je v rozpětí ± 60 °, náměr pak od 45° do 85°. Nastavení je prováděno v automatizovaném režimu.

Porovnání rychlosti zaujetí palebného postavení minometu Bars-8MMK a 2S9 NONA.

Na zahájení vojskových testů proběhla demonstrativní ukázka zaujetí palebného postavení se zahájením palby mezi minometem Bars-8MMK a samohybným minometem 2S9 NONA výsadkových vojsk. Zatímco 2S9 NONA k zaujetí palebného postavení a zahájení palby potřebovala sedm minut a 25 vteřin, minomet Bars-8MMK tento úkol plnil do jedné minuty. Převedení do pochodové polohy a opuštění prostoru je pak minomet Bars-8MMK schopen do dvaceti vteřin.  

Pro posouzení bojových možností minometné baterie připomeňme texty pana Milana Vašíčka o schopnostech a možnostech minometů. Zároveň tyto poznámky dáme do souvislosti s popisovanou ukrajinskou minometnou baterií.

Mezi hlavní charakteristiky minometných zbraní Vašíček uvádí:
- z hlediska dostřelu maximální dálka střelby minometů 7000 až 8000 m se standardní minometnou municí je plně dostačující z hlediska požadavků kladených na palebnou podporu praporního bojového uskupení;
- mina ráže 120 mm o hmotnosti 14 až 16 kg z hlediska účinnosti je srovnatelná jako houfnicová či kanónová HE střela ráže 152/155 mm s hmotností 42 až 45 kg;
- průzkumné a pozorovací možnosti na stupni prapor v reálných podmínkách konfigurace terénu bojiště jdou nanejvýš do hloubky 4 km, v krajním případě do 6 km, od předního okraje, i když si představíme použití průzkumných bezpilotních prostředků. Za průzkum do větších hloubek bojiště je vždy zodpovědný vyšší organizační celek.


Ovládaní minometu Bars-8; větší foto / archiv autora

Průzkum z větších hloubek je zpravidla veden průzkumnými radary, které sledují trajektorie letu min a dělostřeleckých granátů a vypočítávají polohu nepřátelských palebných prostředků. Přesnost souřadnic cíle je pak v řádu několika desítek metrů, v reálných podmínkách je pravděpodobná kruhová úchylka (CEP) polohy cíle (děla) až 100 m i více.

Dodatečný průzkum vedený z Bars-8AR umožní v daném prostoru získat přesné souřadnice cíle s kruhovou úchylkou v řádu několika metrů a okamžitě je předat na palebný prostředek.
- denní objem spotřeby munice je limitován muničním logistickým zabezpečením. Horní hranice zásobení nepřevyšuje 80 až 100 min na den a minomet, což z hlediska tonáže vyžaduje zmanipulovat cca 2 t munice na minomet a den. To tak nanejvýš stačí na položení 5 až 6 palebných přehrad či palebných soustředění a ke zničení 2 až 3 bodových cílů.

Zařazením družstva logistiky přímo do minometné čety Bars-8MMK je vezeno minimálně dalších 60 minometných nábojů na minomet. Tomu pak bude odpovídat minimální objem munice 120 ks na den a minomet, což zvyšuje bojové možnosti baterie o zhruba čtvrtinu, oproti hodnotě uváděné Vašíčkem.

 


Průzkumný dron Leleka / archiv autora

- umlčování a ničení cílů ve vzdálenosti větší než tří km od předního okraje praporního uskupení je především úlohou dělostřelectva vyššího stupně, tj. brigádního bojového uskupení, resp. dělostřelecké skupiny přidělené prapornímu bojovému uskupení k palebné podpoře.

Zařazením družstva průzkumu s bezpilotními prostředky Leleka a prostředky pro detekci komplexu Bars-8AR je baterie schopna aktivního průzkumu na vzdálenost vyšší jak tří kilometry. Vyhledávanými cíli bude zejména dělostřelectvo nepřítele působícího ve prospěch prvosledových praporních uskupení. Baterie tak získává možnost vedení palby i na tyto cíle.
- rozptyl v cíli (CEP) u standardního minového náboje na dálce kolem maximálního dostřelu činí 60 až 80 m;                                                                  

U minometu Bars-8MM” lze očekávat hodnoty výrazně nižší a to s ohledem na masivnost ložiště minometu a automatizaci střelby.


Kabina řidiče Bars-8; větší foto / archiv autora

- pro ničení plošných cílů je uváděná hodnota minimálně 200 až 300 ran ráže 120 až 155 mm na jeden hektar obranného pásma k dosažení dostatečného umlčení protivníka a k rozvrácení jeho obrany.

Minometná baterie s Bars-8MMK má minimálně k dispozici celkem 720 ks min. Teoreticky je tak baterie schopna umlčet cíle na ploše tři až čtyři hektary v průběhu 10 až 15 minut. V případě protibaterijní činnosti je minometná baterie Bars-8MMK schopna zničit nepřátelskou dělostřeleckou baterii, kde je uváděna hodnota 350 až 400 ran pro střelbu pozorovanou, a to v čase zhruba do pěti minut. Přitom si zachová schopnost denní palebné podpory praporního uskupení.

Svou kapacitou je schopna i zničení dělostřelecké baterie při nepozorované střelbě, kdy cíl je určen pomocí průzkumného radaru. Zde platí norma spotřeby zhruba 800 ks min.  

K uvedenému tématu lze ještě doplnit, že pro minomet Bars-8MM bude k dispozici i laserem naváděná mina zkonstruovaná v PK Luč. Hmotnost miny je 28,7 kg, dostřel pak v rozpětí 1000 až 7000 m a pravděpodobnost zásahu cíle činí 0,75 až 0,80. Otázkou zůstává, jak rychlá bude střelba touto minou při ručním nabíjení, je-li její délka miny 1490 mm.


Nákladový prostor Bars-8MMK se zásobou min. Přístup k minám zajišťují boční dveře; větší foto / archiv autora

Vývoj miny probíhal ve spolupráci s polskou Huta Stalowa Wola, která je mimo jiné známá projektem 120mm samohybného minometného systému Rak. Jak uvádí server Ukrainian Military Pages, je velice pravděpodobné, že minometný náboj PK Luč bude prvně uveden do sériové výroby za polské peníze a pro polského zákazníka.

Celkově lze popsané složení minometné baterie hodnotit vysoce pozitivně. Vysoká mobilita i palebná mohutnost výrazným způsobem ovlivní palebnou podporu nejen praporního uskupení. Za klíčovou lze považovat i schopnost baterie získání souřadnic cíle v rámci vlastního průzkumu.

Baterie bude pravděpodobně schopna se zapojit do komunikace s nadřízenými jednotkami k předávání si informací o cílech a ke koordinaci činnosti. Jde o zobrazování taktické situace, polohy, velikosti a typu cílů v rámci systémů velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, zaměřování cílů a průzkum C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), což zvyšuje rychlost palebné reakce.

A v neposlední řadě s ohledem na jednoduchost celého systému minometné baterie to může být i přijatelnost finančních nákladů (pořizovacích i provozních) ve vztahu k palebnému výkonu minometné baterie na platformě Bars-8.

Zdroj: Ukrmilitary, Milnavigator, Defense express  

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ukrajina chce moderní protivzdušnou obranu z USA

Podle ukrajinského velvyslance ve Washingtonu Valerije Čalyje Ukrajina oficiálně požádala Spojené ...

Ukrajina nakupuje polské kamikaze drony Warmate

Ukrajinská společnost Ukrspetsexport získala od polské firmy WB Electronics technickou dokumentaci k ...

Bojové vozidlo BVP-M2 SKCZ Šakal pro ukrajinskou armádu?

Jednou z největších hvězd probíhající ukrajinské vojenské výstavy Arms and Security 2018 je ...

Porazí ukrajinský raketový komplex Sapsan ruský Iskander?

Ukrajinská projekční kancelář KB Južnoje (Státní konstrukční kancelář „Jih“) intenzivně pracuje na ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • crusader
  19:24 09.11.2018

  czertik "A to ze rameno jim taky vyvynuli spanele vis z kama ?" No minimálně se v článku píše "Starší informační materiály uvádí, že automatizovaný systém rozvinutí, systém ...Zobrazit celý příspěvek

  czertik
  "A to ze rameno jim taky vyvynuli spanele vis z kama ?"
  No minimálně se v článku píše "Starší informační materiály uvádí, že automatizovaný systém rozvinutí, systém navádění a úložiště minometu jsou vyvinuty ve spolupráci se španělským partnerem" neboli kulantně řečeno, že vše vyvinuli Španělé, kteří navíc nabízejí podobný systém (jen lepší).

  "Nadherny priklad toho kdy se vyplati vzit co je je ukrajinska modernizace an-32, kdy tam dali amicke motory, zapadni avioniku a za cca 2 roky od zacatku projektu jim to lita a muzou vesele prodavat, i na zapad."
  Ano běž to vykládat do Aera Vodochody :-))))

  Oni na těch střelbách něco trefovali? nebo ukazovali paplášům, jaký úžasný minomet mají?Skrýt celý příspěvek

 • danny
  19:20 09.11.2018

  skelet: pěkně jsi to rozepsal. Vývoj ptáků v dnešní době představuje podstatně jednodušší úkol, než za dob varšavské smlouvy. Všechny důležité komponenty jsou podstatně ...Zobrazit celý příspěvek

  skelet: pěkně jsi to rozepsal. Vývoj ptáků v dnešní době představuje podstatně jednodušší úkol, než za dob varšavské smlouvy. Všechny důležité komponenty jsou podstatně dostupnější.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  18:55 09.11.2018

  No vývoj nového Pram by neměl být nic složitého. Nabíjecí mechanismus je znám, jsou k němu konstrukční plány, a pokud ne, tak reverzní inženýrství umí skoro každý. Celý tento ...Zobrazit celý příspěvek

  No vývoj nového Pram by neměl být nic složitého. Nabíjecí mechanismus je znám, jsou k němu konstrukční plány, a pokud ne, tak reverzní inženýrství umí skoro každý. Celý tento nabíjecí mechanismus by se měl dát upravit pro 120mm miny NATO vcelku bez problémů. Takže zbývá jen zezadu nabíjená hlaveň. Na vlastní vývoj bych se vybodl a místo nich zakoupil licenci na výrobu hlavně pro Mjölner. Což je teoreticky formalita, když je vyrábí slovenská Konstrukta.
  Pak už zbývá jen SŘP (což by taky neměl být problém, minimálně k zakoupení), a podvozek. Což bude vlastně nejtěžší oříšek. Na co ten minomet sakra umístit :D
  Na skladové podvozky BVP-1, který by byl částečně upraven dle Šakala? Tedy motorpřevodový blok a podobné vychytávky (nejlevnější řešení) nebo na nové IFV? nebo na nové pásové OT (BVs10), Pandur? Tatra? :DSkrýt celý příspěvek

 • Flader
  17:58 09.11.2018

  PavolR, mňa napadla podobná myšlienka. Umiestniť 98mm (vz.97) mínomet na korbu Patrie. Skriňový mínomet síce nie je žiaden hit ale asi by to bolo najjednoduchšie riešenie. Taktiež ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR, mňa napadla podobná myšlienka. Umiestniť 98mm (vz.97) mínomet na korbu Patrie. Skriňový mínomet síce nie je žiaden hit ale asi by to bolo najjednoduchšie riešenie. Taktiež "zavesiť" 81mm (vz.98) mínomet na vyberané BOV 4x4 (podobne ako tu) by nemuselo byť úplne márne riešenie.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  17:50 09.11.2018

  kocour: tak do evropské civilizace a EU to mají, s nadsázkou, dál než některé státy Afriky, ale inženýry a techniky mají pořád na úrovni. Zbytek je, bohužel, pouze mafiánský stát ...Zobrazit celý příspěvek

  kocour: tak do evropské civilizace a EU to mají, s nadsázkou, dál než některé státy Afriky, ale inženýry a techniky mají pořád na úrovni. Zbytek je, bohužel, pouze mafiánský stát patřící dávno někomu jinému než jsou ukrajinci. To ale nesnižuje schopnosti armády pro potřebu aktuální obrany, má to tam prioritu, i když by ekonomicky bylo asi nejvýhodnější se svým východním sousedem obchodovat a komunikovat na jiné úrovni než přes hlavně kanonů. Ale o tom rozhodují jiní, než Ukrajinci.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  17:47 09.11.2018

  RaSe, danny: jak je to naopak s možností vyjmout hlaveň s nějaké mobilní lafety a udělat si z toho klasický stacionární nebo převozitelný minomet? ...který se dá i zakopat, tak ...Zobrazit celý příspěvek

  RaSe, danny: jak je to naopak s možností vyjmout hlaveň s nějaké mobilní lafety a udělat si z toho klasický stacionární nebo převozitelný minomet? ...který se dá i zakopat, tak aby nebyl vidět v případě budování nějaké stacionární obrany, přece jen, někdy může být i 4X4 auto velké a nepřehlédnutelné.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  17:15 09.11.2018

  Rase: jo, Vena je hodně dobrá. Mobilita, dostřel, řízení palby pro celou baterii a spektrum použitelné munice... škoda, to že je to politicky neprůchodné. Pram mi přišel jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: jo, Vena je hodně dobrá. Mobilita, dostřel, řízení palby pro celou baterii a spektrum použitelné munice... škoda, to že je to politicky neprůchodné.

  Pram mi přišel jako docela zajímavá možnost, jak zužitkovat přebytečné podvozky. U minomentu s 8 km dostřelem mi nižší balistická ochrana nevadí. Při snížení palebného průměru na 60 by se snad ani neumuselo přidávat jedno pojezdové kolo, v CSG nebo ve VOPu by to snad zvládli posvařovat, a doplnit o moderní systém řízení palby by snad taky nemusel být problém, ne?

  Nějak mi napříjde smysluplné nakupovat moderní platformu, pak jí vyříznout do stropu díru a do té posadit taženej minomet s odmontovanýma kolama. Raději ty peníze uvidím nalité do jiných prostředků.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  16:43 09.11.2018

  Čo teraz napíšem bude OT, ale týka sa to improvizovaných smart riešení: Bolo by možné Gromy, čo iste máme ešte nejaké aj s muníciou na skladoch (váha 115 kg) použiť ako akúsi ...Zobrazit celý příspěvek

  Čo teraz napíšem bude OT, ale týka sa to improvizovaných smart riešení:
  Bolo by možné Gromy, čo iste máme ešte nejaké aj s muníciou na skladoch (váha 115 kg) použiť ako akúsi improvizovanú tarasnicu na korbe pick-upu? Do mobilizačných skladov, samozrejme - pre prípady, keď práve nie je po ruke (dostatok) Carl Gustav, alebo niečo podobne šikovné.Skrýt celý příspěvek

 • kocour
  16:22 09.11.2018

  Flanker... Zajeď se tam mrknout a pochopíš. Víc k tonu netřeba.

  Flanker... Zajeď se tam mrknout a pochopíš. Víc k tonu netřeba.

 • flanker.jirka
  15:36 09.11.2018

  RaSe: važte slova, ať Vás za ně neupálí :-D Akvizice pro AČR dopadne jako vždy, na střeše vozidla bude otvor nápadně připomínající pokladničku do kterého se budou lejt prachy, ...Zobrazit celý příspěvek

  RaSe: važte slova, ať Vás za ně neupálí :-D

  Akvizice pro AČR dopadne jako vždy, na střeše vozidla bude otvor nápadně připomínající pokladničku do kterého se budou lejt prachy, aby měli soustružníci Strnadové z čeho přežít :-DSkrýt celý příspěvek

 • Czertik
  13:24 09.11.2018

  crusader A to ze rameno jim taky vyvynuli spanele vis z kama ? A ze vzali rusky minomet a amicky motor ? A co jako ? Kdyz je k dispozici reseni co potrebujes, proc ztracet cas ...Zobrazit celý příspěvek

  crusader

  A to ze rameno jim taky vyvynuli spanele vis z kama ?
  A ze vzali rusky minomet a amicky motor ? A co jako ? Kdyz je k dispozici reseni co potrebujes, proc ztracet cas a penize vyvyojem vlastniho ?
  A to, ze to umi jen 120 misto 180 neni zadna nevyhoda, zvlast kdyz si vezmes na cem je to postavene, otocit v pripade nutnosti volantem a pojet vehiklem o pul metru je otazka skutecne 1 min (vcetne slozeni a znovu rozlozeni systemu).
  Nadherny priklad toho kdy se vyplati vzit co je je ukrajinska modernizace an-32, kdy tam dali amicke motory, zapadni avioniku a za cca 2 roky od zacatku projektu jim to lita a muzou vesele prodavat, i na zapad.
  A pak se podivej na rusky pristup - vyvinout si vsechno sami - modernizace il-76 ani po 10 letech neni hotova a ten jejich zcela nove vyvyjeny il-116v ? (doufam ze to mam cislo spravne) ma velke porodni bolesti a nedosahuje nejen pozadovanych vykonu, ale ma i horsi provozni vykony nez letouny co ma nahradit.
  Takze asi tak.

  A co se tyka nony-s - tady v komentarich to bylo dobre receno - nejspis slo o problemy se zamerovanim, resp jeji rychlosti. Ono neni umeni vystrelit, ale trefit se :).

  A ano, nona a jeji modernejsi verze maji dobre bojove parametry a moznosti....ale kolik stoji ? A kolik stoji tenhe bars ? A jaka je technologicka narocnost vyroby obou vozidel ?

  At se ti to libi nebo ne, i ekonika hraje pro armady nezanedbatelnou ulohu, vzdyt i sami rusove za doby sssr se vrhly na hlavni vyrobu t-72 misto t-80, presto, ze t-80 mel 1,2 bojovych schopnosti t-72, ale velkeho rozsireni se nedockal jednoduse proto ze byl 1,8 vyrobne a 2,3x provozne drazsi.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:44 09.11.2018

  Pánové, na vývoj něčeho nového bych se radši vykašlal. Chápu že 50-60 kousků je docela zajímavé číslo, ale fakt si nejsem jistý, zda to smysl má. Safra, čím víc koukám na tu ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, na vývoj něčeho nového bych se radši vykašlal. Chápu že 50-60 kousků je docela zajímavé číslo, ale fakt si nejsem jistý, zda to smysl má.

  Safra, čím víc koukám na tu 2S31 Vena, tím víc se mi ta věž líbí. Pokud zvládá některou munici NATO a nebyla by přepálená cena, tak by to možná stálo za zamyšlení. A to fakt nejsem fanda nákupu ruské techniky...
  Je docela škoda, že na Západě není nic podobného, všechno buď moc prosté (škříňové minomety), divné (Mjölner) nebo drahé (ATMOS). Řešením by mohl být RAK, ale mě není sympaticky - pořád bych je měl ale radši než skříňák.
  reálně předpokládám, že MO koupí nějakou krabici se zabudovaným minometem (snad automat) co půjde osadit na Tatrovku nebo Titus... nic zajímavého.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  11:53 09.11.2018

  RaSe, crusader: jedinou výhodu mít minomety vezené na T 815 je snad prostor pro lidi, větší komfort a případně možnost řešit věci v klidu pod plachtou a ne venku v poli, na korbě ...Zobrazit celý příspěvek

  RaSe, crusader: jedinou výhodu mít minomety vezené na T 815 je snad prostor pro lidi, větší komfort a případně možnost řešit věci v klidu pod plachtou a ne venku v poli, na korbě tatry se v pohodě i vyspí. Při delším nasazení mimo základnu je cokoliv k většímu pohodlí hodně vítané.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  11:49 09.11.2018

  crusader: když něco chcete dát do uvozovek, tak to zkopírujte, nezmiňoval jsem tam pouze systém popisovaný v článku, ale i ten španělský systém. Pořád jsou o kus dále než my, máme ...Zobrazit celý příspěvek

  crusader: když něco chcete dát do uvozovek, tak to zkopírujte, nezmiňoval jsem tam pouze systém popisovaný v článku, ale i ten španělský systém. Pořád jsou o kus dále než my, máme nějaký funkční prototyp samohybného minometu, který by stál za úvahu?
  Napsal jsem to takto: "Je to do očí bijící rozdíl v mobilitě mezi tím co nabízí ukrajinci, alakran a oproti tomu realita 71. mpr"

  Propagační videa jsou od všech výrobců na světě stejná, vše jim tam funguje a vše mají nejlepší :-D Jinde to není jinak.

  O stavu UA armády bych tu moc nepochyboval, rozhodně musí mít akceschopnější organizaci a úroveň aktuální použitelnosti bude někde jinde než u nás, pokud by se posuzovala míra byrokracie, tak bez pochyby, bude nejsložitější jakákoliv státní složka v ČR - EU než někde jinde.Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  11:45 09.11.2018

  Rase: Prám-S není žádná fousatá konstrukce. Dosud ze žádných současných ShM s automatickým nabíjením zdaleka nedosáhl rychlost střelby 18 až 20 ran/min a převáženou zásobu 80 ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase:

  Prám-S není žádná fousatá konstrukce. Dosud ze žádných současných ShM s automatickým nabíjením zdaleka nedosáhl rychlost střelby 18 až 20 ran/min a převáženou zásobu 80 min. "Zastaralost" je jen v tom, že byl lafetován v té době do jedině možné dostupné platformy, tj. BVP-1.

  Vlastní zbraňový systém, minomet s automatem nabíjení, má potenciál věžové lafetace se zachováním rychlosti střelby 18 až 20 ran/min, s užitím zavedené NATO 120 mm minometné munice, a vezenou zásobou nejméně 60 min. Takovou věžovou koncepci by šlo umístit na adekvátní platformu OT/BVP, tj. jak PANDUR II 8x8, tak na budoucí pásové OT. Automatické stavění náměru a odměru s kompenzací náklonu platformy je zcela samozřejmé. Osádka by stačila 3 členná.

  Je samozřejmé, že by šla vést střelba pouze horní skupinou úhlů, 40 až 85 stupňů.
  Přímá střelba, od -3 stupňů, potřebuje minový náboj s nábojnicí, tj. nestandardní 120 mm NATO (RAK, NEMO), který nelze použít u 120 mm minometných systémů nabíjených ústím, což komplikuje logistiku bojových uskupení.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  11:39 09.11.2018

  Keď už sa tu vytiahol PRAM-S, tak by mohlo byť pre OSSR zaujímavé prerobiť nejaké BVP-1 na jeho verziu (s nejakým moderným SRPom) s našim 98mm mínometom - v prípade, že by v takom ...Zobrazit celý příspěvek

  Keď už sa tu vytiahol PRAM-S, tak by mohlo byť pre OSSR zaujímavé prerobiť nejaké BVP-1 na jeho verziu (s nejakým moderným SRPom) s našim 98mm mínometom - v prípade, že by v takom prípade nepotreboval predlžovať korbu.Skrýt celý příspěvek

 • JP--
  11:17 09.11.2018

  No s tím počtem bych to neviděl tak bledě. Mělo se 2010 koupit 24 kousků, ale nebyly podvozky. Teď to vypadalo s Titusem nadějně, ale jak je Strnad nepopulární tak to vypadá, že ...Zobrazit celý příspěvek

  No s tím počtem bych to neviděl tak bledě. Mělo se 2010 koupit 24 kousků, ale nebyly podvozky. Teď to vypadalo s Titusem nadějně, ale jak je Strnad nepopulární tak to vypadá, že nic nebude a bude se spokojeně zahnívat.Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  11:00 09.11.2018

  JP Pochybuju, že by armáda dostala 50ks samohybných minometů. Pokud budou nějaký samohybný bude to zase tak do 10-12 ks. Zbytek budou stejně starý tažený PRAM. Kdyby se ty ...Zobrazit celý příspěvek

  JP
  Pochybuju, že by armáda dostala 50ks samohybných minometů. Pokud budou nějaký samohybný bude to zase tak do 10-12 ks.
  Zbytek budou stejně starý tažený PRAM. Kdyby se ty povedly aspoň skříňový bylo by to úplně super.
  PS. Nevěřím, že všech 8 ks PRAM-S je provozuschopných.

  Rase
  To nemusí být zrovna modernizace PRAM-S. Prostě něco podobnýho, co je pancéřovaný, má to pásy (nebo aspoň kola) a hlavně věž.
  K té modernizaci např u NONY se uvádí, že umí i nějakou západní minometnou munici (uvádí francouzskou, španělskou a tureckou)Skrýt celý příspěvek

 • JP--
  10:44 09.11.2018

  počkat armáda potřebuje minimálně 50 minometů spíš 60 a někdo chce modernizovat geniálních celých 8 provozovaných kusů. LOL proberte se. Na cenu se koukat bude vždy, otázka je co ...Zobrazit celý příspěvek

  počkat armáda potřebuje minimálně 50 minometů spíš 60 a někdo chce modernizovat geniálních celých 8 provozovaných kusů. LOL proberte se. Na cenu se koukat bude vždy, otázka je co chceme to snad armáda ví, peníze snad taky jsou, ale výběrko mě jaksi chybí.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:37 09.11.2018

  crusader: když už by AČR chtělo minomety, tak doufám že to bude alespoň co nejvýkonější zbraň a nebude se hledět na její cenu. Přeci jen skříňák by měl smysl, kdybysme chtěli co ...Zobrazit celý příspěvek

  crusader:
  když už by AČR chtělo minomety, tak doufám že to bude alespoň co nejvýkonější zbraň a nebude se hledět na její cenu. Přeci jen skříňák by měl smysl, kdybysme chtěli co nejvíc škudlit, nebo potřebovali stovky vozidel. PRAM nemá moc smysl, už je to dost fousatá konstrukce a věžové řešení jde osadit na víc podvozků. Určitě je i to ale lepší než skříňová konstrukce, kde je osádka odkrytá. Záleží na prioritách.
  Je vůbec možné, PRAM nějak reálně upravit, aby mohl používat minometnou munici NATO?Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 6