Ukrajinská minometná baterie na platformě Bars-8 a její bojové možnosti

Minometné vozidlo na podvozku vozidla Bars-8; větší foto / archiv autora

Od roku 2015 byl na Ukrajině nastartován proces hluboké modernizace vojenské techniky, případně vývoj nových zbraňových systémů a technologií dle zkušeností ukrajinské armády z bojů na východě Ukrajiny. Jedním z nových zbraňových systémů je minometná baterie na platformě Bars-8.

Z konfliktu probíhajícího na východě země vyvstala pro ukrajinskou armádu například potřeba vytvoření speciálních jednotek pro boj v obytných a průmyslových aglomeracích.

Logicky pak vyplynul i požadavek na zabezpečení jejich palebné podpory velmi mobilním, soběstačným a výkonným palebným prostředkem, který lze rychle a nenápadně nasadit v urbanizovaném prostředí.

Takové požadavky plní nová ukrajinská lehká minometná baterie na podvozkové platformě Bars-8 od ukrajinské firmy Bogdan motors.

Podvozkovou platformu Bars-8 4×4 lze využít pro celou škálu specializovaných vozidel. Hmotnost pancéřovaného (STANAG 4569 Level 2) vozidla je 10 000 kg a nosnost 2000 kg. Vozidlo pohání americký motor 6.7l Cummins V8 o výkonu 257 kW.        

Minometnou baterii na platformě Bars-8 tvoří:
+ velení baterie;
+ četa velení a rozvědky. V četě se nachází:
- družstvo průzkumu s bezpilotními prostředky (UAV) a prostředky pro detekci Bars-8AR;
- družstvo pro vedení palby;
+ dvě minometné čety. V každé četě jsou:
- tři komplexy Bars-8MMK s minometem Ukr-MMS;
- družstvo logistiky;

Celkově minometnou baterii tvoří 11 vozidel, z toho šest vozidel Bars-8MMK s minometem.

Speciální vozidlo dělostřeleckého průzkumu Bars-8AR je určeno k vedení průzkumu pozemních cílů, zpracování informací, předávání souřadnic cílů palebným prostředkům Bars-8MMK v automatizovaném režimu za všech povětrnostních podmínek, a to ve dne i v noci.                     


Bars-8

Vozidlo dělostřeleckého průzkumu Bars-8AR se skládá ze dvou komplexů:
+ výnosného elektronno-optického komplexu (EOK), který kombinuje optické pozorovací zařízení spojené s laserovým dálkoměrem a dále GPS systémem pro určování polohy. Komplex ještě doplňuje tablet s geografickým informačním systémem (GIS), tj. systémem schopným předávat souřadnice prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů;
+ průzkumného komplexu s UAV Leleka s dosahem 10 km.

Pro zpracování přijatých informací z výše uvedených průzkumných prostředků, jejich analýzy a přenosu dat dělostřeleckým jednotkám se používá bojový informační a řídící systém Ukrop, který zabezpečuje:
+ vyznačení cílů pro vedení palby na digitální mapě;
+ zpracování informací o cílech z průzkumných komplexů (UAV, EOK);
+ zadání palebného úkolu a jeho předání veliteli do palebného postavení;
+ kontrolu připravenosti minometu k palbě s grafickým zobrazením směru palby;
+ automatizované vedení střelby na cíl včetně automatizované korekce střelby;
+ propojení systému průzkumu se systémem vedení palby;
+ automatické určení podmínek střelby v palebném postavení při jejich zohlednění při přípravě minometu pro střelbu na cíl;
+ automatizovaný výpočet, předání na palebnou pozici a výpočet základních parametrů pro provedení palebného úkolu;
+ automatizované omezení střelby na vyznačené objekty a náměru menšímu než ten, který odpovídá nejbližšímu cíli;
+ zobrazení na digitální mapě prostoru cílů, objektů a oblastí zakázaných pro vedení střelby;
+ automatický přenos dat pro přesun a zaujetí palebného postavení v hlavním směru.

Řízení palby zajišťuje počítačový bojový informační systém Ukrop a automatizované pracoviště operátora průzkumu s grafickým planšetem. Osádku komplexu Bars-8AR tvoří pět osob. Vozidlo je vybaveno 12,7mm kulometem, radiostanicí P-030M (pásmo KV) a radiostanicí Motorola (pásmo VHF) s dvěmi anténami.


Minomet Ukr-MMS na podvozku Bars-8; větší foto / archiv autora

120mm mobilní minomet Bars-8MMK byl představen veřejnosti s demonstrací střelby na cíl minulý týden v rámci zahájených vojskových zkoušek. S ohledem na své vlastnosti je v podstatě již nyní rozhodnuto o jeho zavedení nejen do pozemního vojska, vzdušně výsadkových vojsk, ale i do vojsk speciálního určení. Je pravděpodobné, že počty minometů v baterii se mohou měnit s ohledem na zařazení k druhu vojsk.

Bars-8MMK se skládá ze 120mm minometu 2B11 (případně miometu ráže 81/82 mm) vezeného na obrněném vozidle Bars-8. Komplex je vybaven automatizovaným systémem rozvinutí včetně automatizovaného systému řízení palby. Celkem je v zásobnících vozidla k dispozici 60 min. Posádku tvoří operátor, nabíječ a řidič. Nabíjení minometu je ruční, čemuž odpovídá i rychlost střelby zhruba 12 ran za minutu.

Dostřel minometu je uváděn do 7,2 km při použití standardního střeliva. Starší informační materiály uvádí, že automatizovaný systém rozvinutí, systém navádění a úložiště minometu jsou vyvinuty ve spolupráci se španělským partnerem.

Při přepravě je minomet v horizontální poloze. Jeho rozvinutí je pomocí pneumatického systému. Odměr je v rozpětí ± 60 °, náměr pak od 45° do 85°. Nastavení je prováděno v automatizovaném režimu.

Porovnání rychlosti zaujetí palebného postavení minometu Bars-8MMK a 2S9 NONA.

Na zahájení vojskových testů proběhla demonstrativní ukázka zaujetí palebného postavení se zahájením palby mezi minometem Bars-8MMK a samohybným minometem 2S9 NONA výsadkových vojsk. Zatímco 2S9 NONA k zaujetí palebného postavení a zahájení palby potřebovala sedm minut a 25 vteřin, minomet Bars-8MMK tento úkol plnil do jedné minuty. Převedení do pochodové polohy a opuštění prostoru je pak minomet Bars-8MMK schopen do dvaceti vteřin.  

Pro posouzení bojových možností minometné baterie připomeňme texty pana Milana Vašíčka o schopnostech a možnostech minometů. Zároveň tyto poznámky dáme do souvislosti s popisovanou ukrajinskou minometnou baterií.

Mezi hlavní charakteristiky minometných zbraní Vašíček uvádí:
- z hlediska dostřelu maximální dálka střelby minometů 7000 až 8000 m se standardní minometnou municí je plně dostačující z hlediska požadavků kladených na palebnou podporu praporního bojového uskupení;
- mina ráže 120 mm o hmotnosti 14 až 16 kg z hlediska účinnosti je srovnatelná jako houfnicová či kanónová HE střela ráže 152/155 mm s hmotností 42 až 45 kg;
- průzkumné a pozorovací možnosti na stupni prapor v reálných podmínkách konfigurace terénu bojiště jdou nanejvýš do hloubky 4 km, v krajním případě do 6 km, od předního okraje, i když si představíme použití průzkumných bezpilotních prostředků. Za průzkum do větších hloubek bojiště je vždy zodpovědný vyšší organizační celek.


Ovládaní minometu Bars-8; větší foto / archiv autora

Průzkum z větších hloubek je zpravidla veden průzkumnými radary, které sledují trajektorie letu min a dělostřeleckých granátů a vypočítávají polohu nepřátelských palebných prostředků. Přesnost souřadnic cíle je pak v řádu několika desítek metrů, v reálných podmínkách je pravděpodobná kruhová úchylka (CEP) polohy cíle (děla) až 100 m i více.

Dodatečný průzkum vedený z Bars-8AR umožní v daném prostoru získat přesné souřadnice cíle s kruhovou úchylkou v řádu několika metrů a okamžitě je předat na palebný prostředek.
- denní objem spotřeby munice je limitován muničním logistickým zabezpečením. Horní hranice zásobení nepřevyšuje 80 až 100 min na den a minomet, což z hlediska tonáže vyžaduje zmanipulovat cca 2 t munice na minomet a den. To tak nanejvýš stačí na položení 5 až 6 palebných přehrad či palebných soustředění a ke zničení 2 až 3 bodových cílů.

Zařazením družstva logistiky přímo do minometné čety Bars-8MMK je vezeno minimálně dalších 60 minometných nábojů na minomet. Tomu pak bude odpovídat minimální objem munice 120 ks na den a minomet, což zvyšuje bojové možnosti baterie o zhruba čtvrtinu, oproti hodnotě uváděné Vašíčkem.

 


Průzkumný dron Leleka / archiv autora

- umlčování a ničení cílů ve vzdálenosti větší než tří km od předního okraje praporního uskupení je především úlohou dělostřelectva vyššího stupně, tj. brigádního bojového uskupení, resp. dělostřelecké skupiny přidělené prapornímu bojovému uskupení k palebné podpoře.

Zařazením družstva průzkumu s bezpilotními prostředky Leleka a prostředky pro detekci komplexu Bars-8AR je baterie schopna aktivního průzkumu na vzdálenost vyšší jak tří kilometry. Vyhledávanými cíli bude zejména dělostřelectvo nepřítele působícího ve prospěch prvosledových praporních uskupení. Baterie tak získává možnost vedení palby i na tyto cíle.
- rozptyl v cíli (CEP) u standardního minového náboje na dálce kolem maximálního dostřelu činí 60 až 80 m;                                                                  

U minometu Bars-8MM” lze očekávat hodnoty výrazně nižší a to s ohledem na masivnost ložiště minometu a automatizaci střelby.


Kabina řidiče Bars-8; větší foto / archiv autora

- pro ničení plošných cílů je uváděná hodnota minimálně 200 až 300 ran ráže 120 až 155 mm na jeden hektar obranného pásma k dosažení dostatečného umlčení protivníka a k rozvrácení jeho obrany.

Minometná baterie s Bars-8MMK má minimálně k dispozici celkem 720 ks min. Teoreticky je tak baterie schopna umlčet cíle na ploše tři až čtyři hektary v průběhu 10 až 15 minut. V případě protibaterijní činnosti je minometná baterie Bars-8MMK schopna zničit nepřátelskou dělostřeleckou baterii, kde je uváděna hodnota 350 až 400 ran pro střelbu pozorovanou, a to v čase zhruba do pěti minut. Přitom si zachová schopnost denní palebné podpory praporního uskupení.

Svou kapacitou je schopna i zničení dělostřelecké baterie při nepozorované střelbě, kdy cíl je určen pomocí průzkumného radaru. Zde platí norma spotřeby zhruba 800 ks min.  

K uvedenému tématu lze ještě doplnit, že pro minomet Bars-8MM bude k dispozici i laserem naváděná mina zkonstruovaná v PK Luč. Hmotnost miny je 28,7 kg, dostřel pak v rozpětí 1000 až 7000 m a pravděpodobnost zásahu cíle činí 0,75 až 0,80. Otázkou zůstává, jak rychlá bude střelba touto minou při ručním nabíjení, je-li její délka miny 1490 mm.


Nákladový prostor Bars-8MMK se zásobou min. Přístup k minám zajišťují boční dveře; větší foto / archiv autora

Vývoj miny probíhal ve spolupráci s polskou Huta Stalowa Wola, která je mimo jiné známá projektem 120mm samohybného minometného systému Rak. Jak uvádí server Ukrainian Military Pages, je velice pravděpodobné, že minometný náboj PK Luč bude prvně uveden do sériové výroby za polské peníze a pro polského zákazníka.

Celkově lze popsané složení minometné baterie hodnotit vysoce pozitivně. Vysoká mobilita i palebná mohutnost výrazným způsobem ovlivní palebnou podporu nejen praporního uskupení. Za klíčovou lze považovat i schopnost baterie získání souřadnic cíle v rámci vlastního průzkumu.

Baterie bude pravděpodobně schopna se zapojit do komunikace s nadřízenými jednotkami k předávání si informací o cílech a ke koordinaci činnosti. Jde o zobrazování taktické situace, polohy, velikosti a typu cílů v rámci systémů velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, zaměřování cílů a průzkum C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), což zvyšuje rychlost palebné reakce.

A v neposlední řadě s ohledem na jednoduchost celého systému minometné baterie to může být i přijatelnost finančních nákladů (pořizovacích i provozních) ve vztahu k palebnému výkonu minometné baterie na platformě Bars-8.

Zdroj: Ukrmilitary, Milnavigator, Defense express  

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ukrajina chce moderní protivzdušnou obranu z USA

Podle ukrajinského velvyslance ve Washingtonu Valerije Čalyje Ukrajina oficiálně požádala Spojené ...

Ukrajina nakupuje polské kamikaze drony Warmate

Ukrajinská společnost Ukrspetsexport získala od polské firmy WB Electronics technickou dokumentaci k ...

Bojové vozidlo BVP-M2 SKCZ Šakal pro ukrajinskou armádu?

Jednou z největších hvězd probíhající ukrajinské vojenské výstavy Arms and Security 2018 je ...

Porazí ukrajinský raketový komplex Sapsan ruský Iskander?

Ukrajinská projekční kancelář KB Južnoje (Státní konstrukční kancelář „Jih“) intenzivně pracuje na ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • crusader
  10:37 09.11.2018

  danny
  souhlas, taky by se mi nejvíc líbila modernizace PRAM-S, ale než koupit nějaký BARS, tak radši Pandury nebo Titusy s minomety (ev do Titusu namontovat něco jako Alakran)

  danny
  souhlas, taky by se mi nejvíc líbila modernizace PRAM-S, ale než koupit nějaký BARS, tak radši Pandury nebo Titusy s minomety (ev do Titusu namontovat něco jako Alakran)

 • JP--
  10:36 09.11.2018

  njn mě se líbí jak se tu řeší jestli to má odměr 120 nebo 180 nebo jestli skříňový provedení není lepší a se člověk koukne co má AČR a chce se mu brečet protože 90% toho co máme je ...Zobrazit celý příspěvek

  njn mě se líbí jak se tu řeší jestli to má odměr 120 nebo 180 nebo jestli skříňový provedení není lepší a se člověk koukne co má AČR a chce se mu brečet protože 90% toho co máme je ještě horší než cokoliv co se tady objeví. Navíc kdy budou nový samohybný minomety? měly bejt 2010 od Patrie od ty doby nic v plánu sou, ale ani se zatím nesoutěží aby to nedopadlo jako většina našich akvizic, koupí se tři kousky nějakýho kočko psa kterej nikdo nemá poplácáme se po zádech a jede se dál. Škoda mluvit. Případně se bude modernizovat 30-40 let starej střep.Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  10:31 09.11.2018

  flanker jirka "Je to do očí bijící rozdíl v mobilitě mezi tím co nabízí Ukrajinci ...a oproti tomu realita 71. mpr." Neviděl bych to tak černě, tohle bude jediný funkční ...Zobrazit celý příspěvek

  flanker jirka

  "Je to do očí bijící rozdíl v mobilitě mezi tím co nabízí Ukrajinci ...a oproti tomu realita 71. mpr."

  Neviděl bych to tak černě, tohle bude jediný funkční prototyp, ten se ukazuje všem ukrajinským a spojeneckým vojenským papalášům, účastní se přehlídek a natáčí se s ním propagační videa. Takový ukrajinský Heinkel He 100.

  Armáda Ukrajiny je v mnohem horším stavu než AČRSkrýt celý příspěvek

 • danny
  10:26 09.11.2018

  Crusader: za mě nejlepší varianta modernizovat prám. Plně v možnostech domácího průmyslu.

  Crusader: za mě nejlepší varianta modernizovat prám. Plně v možnostech domácího průmyslu.

 • crusader
  10:23 09.11.2018

  oprava (Alakran umí odměr 180, tohle jen 120)

  oprava (Alakran umí odměr 180, tohle jen 120)

 • flanker.jirka
  10:21 09.11.2018

  Al Capone: pěkné vidět, že tam nabízí i koncept na přívěsu za osobní automobil, to si budou muslimáči brzy kupovat na své toyoty závěsné zařízení :-D Je to do očí bijící rozdíl ...Zobrazit celý příspěvek

  Al Capone: pěkné vidět, že tam nabízí i koncept na přívěsu za osobní automobil, to si budou muslimáči brzy kupovat na své toyoty závěsné zařízení :-D

  Je to do očí bijící rozdíl v mobilitě mezi tím co nabízí ukrajinci, alakran a oproti tomu realita 71. mpr (a co teprve "datový tok" informací mezi prvky) Zase na druhou stranu, se můžeme pochválit, že máme logisticky podobný podvozek se zbytekm armády.
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  10:19 09.11.2018

  "Vypadá to ze urkoršům nechybí invence a kreativita" takže jestli to dobře chápu. Ukři si "vypůjčili" španělský nápad (asi od NTGS), vzali ruský?? minomet 2B11, od týchž ...Zobrazit celý příspěvek

  "Vypadá to ze urkoršům nechybí invence a kreativita"

  takže jestli to dobře chápu.
  Ukři si "vypůjčili" španělský nápad (asi od NTGS), vzali ruský?? minomet 2B11, od týchž Španělů (předpokládám že opět NTGS) si nechali vyvinout zjednodušený systém uložení minometu (Alakran umí 180, tohle jen 120) a šoupli to na ukrajinský obrněný automobil s americkým motorem.
  Opravdu ukázka invence a kreativity :-))))))
  To by nikdo jiný nedokázal.

  No a ty ukázky střelby:-)))
  Všechny dostupné stránky, kde se zmiňuje u NONY-S rychlost zaujetí palebného postavení (a opuštění) uvádějí 30 sekund, nevím co ukrům trvalo 7 a půl minuty

  Navíc NONA umí plavat, její rychlost je 60 km/hod, umí přímou palbu, dostřel se speciální municí až 13km (normál 7km), umí i protitankové střelivo, je pancéřovaná.
  Navíc Rusové už mají modernější 2S31 Věna a 2S34 Chosta

  Nevím, proč se koukáme na Ukrajinu, proč nemodernizujeme PRAM-S, nebo nenakoupíme Pandury s minomety http://www.armadninoviny.cz/sa...
  Myslím, že je to mnohem lepší řešení než BARS, a při našich směšných požadovaných počtech naprosto ideálníSkrýt celý příspěvek

 • danny
  10:09 09.11.2018

  Jako techničák mi koncept nepřijde špatný, fajn prostředek pro vysadku atd... Z videa na mě nepůsobilo moc stabilně lůžko minometu, ale hlavně mechanická část toho Robo ramene. ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako techničák mi koncept nepřijde špatný, fajn prostředek pro vysadku atd... Z videa na mě nepůsobilo moc stabilně lůžko minometu, ale hlavně mechanická část toho Robo ramene. Pohyb byl dost trhaný a celé to postrádá robustnost. Je to přece jen 120... Srovnání s Nonou-S působí úsměvněSkrýt celý příspěvek

 • Al Capone
  09:20 09.11.2018

  Myšlenka je to zajímavá ale ne úplně nová.
  viz. https://www.youtube.com/watch?...

  Myslím že pro naši armadu ideální prostředek jak vyřešit samohybné minomety.

  Myšlenka je to zajímavá ale ne úplně nová.
  viz. https://www.youtube.com/watch?...

  Myslím že pro naši armadu ideální prostředek jak vyřešit samohybné minomety.

 • Czertik
  22:35 08.11.2018

  Vypada to ze urkorsum nechyby invence a kreativita, holt ted jen mit dostatek penezi aby se to dosdtala do vetsi vyroby a zapracovat na kvalite, aby to slo prodavat i do ...Zobrazit celý příspěvek

  Vypada to ze urkorsum nechyby invence a kreativita, holt ted jen mit dostatek penezi aby se to dosdtala do vetsi vyroby a zapracovat na kvalite, aby to slo prodavat i do zahranici.
  Cim vic budou mit rusove konkurence, tim lepe.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  20:56 08.11.2018

  flanker.jirka tak mě trklo se na ten typ minometu podívat jelikož vím, že nové Ukrajinské minomety 120mm M120-15 Molot (Hammer) rezivějí, zasekávají se a občas explodují... prostě ...Zobrazit celý příspěvek

  flanker.jirka tak mě trklo se na ten typ minometu podívat jelikož vím, že nové Ukrajinské minomety 120mm M120-15 Molot (Hammer) rezivějí, zasekávají se a občas explodují... prostě konstrukční vady...

  zpráva z Ukrajinské strany 25. 9. 2018, že na Donbasu explodoval minomet Molot...
  https://censor.net.ua/news/308...

  Zde opolčenci dokonce natočili ten výbuch Ukrajinského 120 mm minometu Molot...
  https://www.youtube.com/watch?...

  říkají tam... ted Ukropi opět pracují minometem po našich pozicích ... hoří, hoří, hoří ...Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:38 08.11.2018

  kocour: co vás vede k tvrzení, že nic nesvedou vyrobit dobře? Vůbec bych je nepodcenoval. Mají dost zkušeností. Horší je spise ekonomika, jde o to, že na vše si půjčují a evidentně ...Zobrazit celý příspěvek

  kocour: co vás vede k tvrzení, že nic nesvedou vyrobit dobře? Vůbec bych je nepodcenoval. Mají dost zkušeností. Horší je spise ekonomika, jde o to, že na vše si půjčují a evidentně to politikům prochází, že utrácí za zbytečnosti.Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  20:37 08.11.2018

  Páni, mne sa náhodou ten koncept pozdáva. Určite je to lepšie riešenie ako klasický ťahaný mínomet. Navyše ak je schovaný vo vnútri automobilu tak je tu aj faktor nenápadnosti.

  Páni, mne sa náhodou ten koncept pozdáva. Určite je to lepšie riešenie ako klasický ťahaný mínomet. Navyše ak je schovaný vo vnútri automobilu tak je tu aj faktor nenápadnosti.

 • givicz
  20:36 08.11.2018

  V článku se píše cituji : "Bars-8MMK se skládá ze 120mm minometu 2B11" Současné ruské minomety https://www.militarybox.cz/new... CNII Burevěstnik, ...Zobrazit celý příspěvek

  V článku se píše cituji :
  "Bars-8MMK se skládá ze 120mm minometu 2B11"

  Současné ruské minomety
  https://www.militarybox.cz/new...
  CNII Burevěstnik, který je součástí zbrojařské korporace Uralvagonzavod

  120mm vezený minomet 2B11 Sani
  Další položku v nabídce firmy CNII Burevěstnik představuje 120mm plukovní minomet, který byl oficiálně zařazen do výzbroje v roce 1979 a ve velkých sériích se začal vyrábět o dva roky později. Vznikl vlastně jako náhrada klasických plukovních minometů PM-43 a M-120 stejné ráže a dostal označení 2B11 Sani.

  Také tento minomet je možno rozmontovat na tři části, a to hlaveň (74 kg), ložiště (82 kg) a dvojnožku (74 kg). Celá zbraň má hmotnost 210 kg, k čemuž je třeba připočítat ještě hmotnost dvoukolové kolesny 2L81, která váží 115 kg. Minomet 2B11 je vedle standardního optického zaměřovače MPM-44M vybavený rovněž kolimátorem K-1 a přístrojem pro osvit LUČ-PM2M. Zbraň je standardně používána jako součást dělostřeleckého kompletu 2S12, jenž vedle samotného minometu 2B11 a kolesny 2L81 zahrnuje také dopravní prostředek 2F510. V původní podobě kompletu se jedná o terénní automobil GAZ-66-05, jenž je vybaven podpůrným zařízením 2F32 a může minomet s kolesnou buď přepravovat na korbě pod plachtou, nebo táhnout za sebou. Standardní vezená zásoba munice činí 48 kusů. Nyní ale společnost Burevěstnik nabízí zdokonalenou podobu komplexu jménem 2S12A, v němž úlohu prostředku 2F510 zastává nákladní vůz Ural-43206-0651. Vyznačuje se čtyřdveřovou kabinou a dopraví až 56 min. Jinou aplikaci 2B11 představuje komplex Tundža-Sani, což je v podstatě ekvivalent systému 2K32; jde o vozidlo 2S11 (derivát MT-LB) transportující minomet 2B11 a zásobu 60 min. Zajímavostí je, že do výzbroje sovětské armády nevstoupil a většinu ze zhruba 300 zhotovených sériových exemplářů získalo Bulharsko.Skrýt celý příspěvek

 • Kusa
  19:40 08.11.2018

  kocour: škoda mluvit Výhoda je v tom že použité vozidlo respektive podvozek by nezvládlo zpětný ráz. Tím že to rychle opřou o zem tenhle hendikep obejdou. Maj výkoný minomet na ...Zobrazit celý příspěvek

  kocour: škoda mluvit

  Výhoda je v tom že použité vozidlo respektive podvozek by nezvládlo zpětný ráz. Tím že to rychle opřou o zem tenhle hendikep obejdou. Maj výkoný minomet na lehkém autě a ochrana je jako u taženého minometu (tedy žádná). Primárně nejde o systém který by střílel v dotyku s nepřítelem.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  19:34 08.11.2018

  dante1: osobně si myslím, že v případě zabudování do vozidla, by nebylo místo na vzpěry a rovněž by se dovnitř nevlezl nabíječ a všechna munice. Tohle je zkrátka docela zajímavý ...Zobrazit celý příspěvek

  dante1:
  osobně si myslím, že v případě zabudování do vozidla, by nebylo místo na vzpěry a rovněž by se dovnitř nevlezl nabíječ a všechna munice. Tohle je zkrátka docela zajímavý způsob, jak nacpat stodvacítku na 4x4. Minomet do vozidla by patrně šel dát až u vozidla 6x6.
  Samotný koncept moc nemusím, ale já nemám rád ani klasické minomety (ložený na zemi). Moderní armády by zkrátka měly být mobilní a v případě potřeby rychle zmizet.

  ps. ta rychlost palby u Nony, co zmínil už marfolodej, mě taky přijde jako nějaká podivnost. Možná je to spíš problém elektroniky a střeleckého systému (jestli ho vůbec má, asi ne).Skrýt celý příspěvek

 • kocour
  19:17 08.11.2018

  :-D jen blázen věří tomu, že úkáčka dokážou vyrobit něco funkčního, pokrokového a v rozumné kvalitě. Navíc jsou skoro všichni rozlítáni u nás po stavbách, pokladnách nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  :-D jen blázen věří tomu, že úkáčka dokážou vyrobit něco funkčního, pokrokového a v rozumné kvalitě.

  Navíc jsou skoro všichni rozlítáni u nás po stavbách, pokladnách nebo manažují smeták a hadr na toaletách...Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  19:16 08.11.2018

  dante1 To by muselo byť vozidlo o dosť väčšie .... síce musia "behať okolo" ... ale majú kde behať : ) Ideálne riešenie neexistuje, ale toto mi pripadá celkom šikovné. ...Zobrazit celý příspěvek

  dante1

  To by muselo byť vozidlo o dosť väčšie .... síce musia "behať okolo" ... ale majú kde behať : )

  Ideálne riešenie neexistuje, ale toto mi pripadá celkom šikovné. Najdôležitejšia je schopnosť sa rýchlo presunúť. Čím menšie vozidlo tým lepšie. Ak má aspoň nejakú ochranu tak je to o to výhodnejšie.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  18:01 08.11.2018

  RaSe: zvláštní, že si ukrajinci dali tu práci a minomet "schovali" do nitra vozdila, na první pohled tak není zřejmě co vezou. Pro nepřítele bude těžké rozeznat co mají k ...Zobrazit celý příspěvek

  RaSe: zvláštní, že si ukrajinci dali tu práci a minomet "schovali" do nitra vozdila, na první pohled tak není zřejmě co vezou. Pro nepřítele bude těžké rozeznat co mají k dispozici, uvidí "pouze obyčejný MRAP." Asi mají peněz na zbyt, když si vezmu, že ovládání minometu mají jak ve vozidle, tak vlevo na boku, trochu zbytečné, stačilo mít možnost terminál výklopný v té kabině k pravým dveřím.Skrýt celý příspěvek

 • dante1
  17:13 08.11.2018

  Nějak se mi nelíbí to uložení minometu na tom robotickém rameni.Myslím že by bylo lepší tomu spíš tomu dát otevřenou střechu nebo tak něco .Takhle když vozidlo zastaví tak se sice ...Zobrazit celý příspěvek

  Nějak se mi nelíbí to uložení minometu na tom robotickém rameni.Myslím že by bylo lepší tomu spíš tomu dát otevřenou střechu nebo tak něco .Takhle když vozidlo zastaví tak se sice to rameno vysune alespoň podle videa celkem rychle ale to že pak musí osádka vystoupit a začít běhat okolo vozidla mi nepříjde úplně nejlepší řešení.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 6