ÚVAHA: Na jakou válku se má Armáda ČR připravit?

Voják Armády ČR; ilustrační foto / MO ČR

Dříve, než se pustíme do případných úvah o vyzbrojení české armády, je potřeba definovat možné konflikty, kterých se armády České a Slovenské republiky mohou z různých důvodů zúčastnit.


Odkaz první světové války

Historici a vojenští odborníci obvykle nešetří kritikou při rozboru minulých konfliktů, jak se vojska jedné či obou stran nedokázala správně připravit na nadcházející konflikt. Jak byli překvapeni zbraněmi, protivníkem, terénem, počasím nebo jak se připravovali na válku minulou místo na tu budoucí. S výhodou zpětného pohledu se pohodlně kritizuje, skutečnost je však poněkud složitější.

Bylo by únavné a mimo téma provést historický výčet těchto „nepřipraveností“, který je notoricky znám. Zkusme jen malou úvahu – i když historie si nehraje na „kdyby“. První světová válka a její dodnes živé zákopové trauma.

Když se nad tím zamyslíme, úspěch německého von Schlieffenova plánu (německý strategický obchvat přes neutrální Belgii a Lucembursko) měl ve světle později známých faktů malou šanci na úspěch, ale jistě nebyl úplně nemožný. Stačila menší rozhodnost nebo rychlost na straně obránců, menší odpor britských expedičních sil, trochu více paniky nebo defétismu.

Vše mohlo skončit vymanévrováním francouzské armády, postupem německých vojsk do výhodných pozic a jakousi obdobou pro Francii nevýhodného prusko-francouzského míru (1870).

Rychlé ukončení války na západě mohlo ovlivnit mnohé události na východě ‒ nemuselo dojít ani k italské ofenzívě proti Rakousko-Uhersku. Dnes bychom tak nemluvili o nepřipravenosti na zákopovou válku a tanky, bojové chemické látky nebo nové taktiky bychom objevili až později.

Pokusy předvídat budoucí typ konfliktu není dnes o nic jednodušší a pravděpodobnost překvapení a nepřipravenosti je velmi vysoká. Možných scénářů a jejich variant je opravdu mnoho. Udělejme si proto hrubou typologii konfliktů, do kterých se může nějakým způsobem zapojit Česká nebo Slovenská republika.

Naší úlohou není určit, kdo je „dobrý“ a kdo je „zlý“, čí válka je spravedlivá nebo nespravedlivá. Úlohou je posoudit vojenské hledisko. Zkusíme také omezit politickou analýzu otázky „proč by k takovému konfliktu vůbec mohlo dojít?“ na úplně nezbytné minimum. Musíme si uvědomit, že žádné hranice ani sféry vlivu nejsou určeny nějakou nadpřirozenou silou, ale většina z nich byla určena mocí silnějších, ať již vojensky nebo diktátem, s pramalým zájmem o dotčené obyvatelstvo (tedy nás). Tento prostý fakt, kdo má v rukou silnější karty, se může historicky měnit.

Jakkoliv se nám budou zdát níže popsané možnosti nesmyslné mějme na paměti historii. Během málo let nebo i měsíců se situace dramaticky změnila a dříve nemyslitelné války se staly skutečností. Ještě v roce 1934 málokdo věřil v možnost nějaké nové velké války, která však nastala již za pět let. To je dnes doba, za kterou při dnešních byrokratických procesech nestihneme vyzbrojit ani jednu brigádu pásovými obrněnými vozidly.

1. Na východních přístupech

Velikost sféry vlivu Ruska závisí na měnícím se poměru sil mezi Ruskem a evropskými zeměmi již celá staletí. Konflikt na Ukrajině a obsazení Krymu je jen pokračováním tohoto nikdy nekončícího dynamického procesu.

V současném zájmu České a Slovenské republiky je, aby se sféra ruského vlivu neposunula dále na západ. Potenciálními bojišti první linie jsou Pobaltské státy a východní Ukrajina, dále Ukrajina až po Dněpr a Podněstří v Moldávii. Následná linie (a zvláště v případě volného průchodu ruských vojsk Běloruskem) poté východní hranice Polska a Karpaty, případně až Visla-Karpaty.

Náčrt možných bojišť a směrů ohrožení na východních přístupech. / Google Maps

Na východě se můžeme dostat do bojů se třemi typy protivníků, a to dokonce současně:
1. Povstalci vyzbrojení pěchotními zbraněmi s podporou ruských dobrovolníků a speciálních jednotek;
2. Povstalci, kteří „náhle získají“ těžké zbraně, obvykle o něco starších specifikací;
3. Regulérní ruská armáda.

U bodu 1 a 2 je potřeba počítat se zásobováním z Ruska a na hranicích s ruskou protivzdušnou obranou (PVO), letectvem, vzdušným průzkumem, prostředky radioelektronického boje (REB), radiotechnickým průzkumem i satelitním pokrytím. Názornou ukázkou bodů 1 a 2 je konflikt na východě Ukrajiny.

Protivníci mohou sledovat různé cíle:
1. Získání ústupků, oslabení sousedních zemí či prosazení změn (politické změny, odsun vojsk NATO, demilitarizace, výhody pro rusky mluvící obyvatelstvo atd.);
2. Rychlé obsazení vymezeného území s následným zmrazením statusu quo a případným dalším posunem později (viz východní Ukrajina, Krym);
3. Dramatický posun sféry Ruska na západ (v případě pro Rusko velmi příznivé situace).

Pro dosažení těchto cílů mohou protivníci využít různé strategie boje:
1. Guerillová válka (teroristické útoky) a diverzní útoky;
2. Vyzbrojování a radikalizace „páté kolony“;
3. Omezené „trestné“ vzdušné i pozemní údery na vojenské i nevojenské cíle, zablokování vzdušného prostoru;
4. Infiltrace za účelem obsazení klíčových pozic a rychlé následování výsadky a lehkými mobilními jednotkami, šokové útoky na klíčové body obrany (viz některá poslední ruská cvičení);
5. Hloubková útočná operace velkými mechanizovanými jednotkami s podporou dělostřelectva a letectva.

Útočník má přitom poměrně dobrou možnost volby terénu, který je minimálně po část roku průchozí pro mechanizované jednotky i mimo komunikací (až po velké řeky). Nedá se tedy spoléhat jen na držení komunikačních uzlů a aglomerací. K tomu přidejme velký cestovní ruch a čilou výměnu zboží, co umožňuje poměrně jednoduchou možnost infiltrace do velké hloubky území.

Klasifikace možného protivníka a terénu na východních přístupech. O něco pravděpodobnější scénáře jsou označeny červeným šrafováním, méně pravděpodobné modrým; větší foto / autor

Vidíme, že připravit se správně na konflikt na východních přístupech (zvláště když nemáme k dispozici velké vojsko z dob studené války) je opravdu netriviální problém. Velmi lehce se může stát, že protivník bude pozorně sledovat naše rozvíjení a udeří přesně na naše slabiny. Optimální je klamání protivníka a ukrývání našich záměrů. Co se jednoduše řekne, ale hůře provede.

Útočná operace proti Rusku?
Přes tradiční ruskou rétoriku o svém ohrožení západem je jasné, že případná útočná operace proti Rusku by byla myslitelná jen při faktickém zhroucení ruského státu nebo při občanské válce. Také ukrajování území salámovou metodou není na rozdíl od opačného směru příliš reálné.

Není zde fakticky žádné spřízněné obyvatelstvo ani jiný legitimní rámec (s malou výjimkou Karélie a Kaliningradu, ale tam již dřívější početné obyvatelstvo fakticky neexistuje). Rusko je zatlačeno na limit, který je ochotno akceptovat a na západě nemá kam dále ustupovat. Ruské obyvatelstvo by bylo pravděpodobně velmi jednotné při ztrátě nějakého kusu své západní části.

Naopak u evropského obyvatelstva a politické reprezentace je možné se strachem a s územními ústupky počítat (a Rusové počítají).

Jedinou teoreticky reálnou, a i tak velmi riskantní možností, mohou být krátkodobé „trestné“ operace (podobně jako bylo popsáno v opačném směru), maximálně ale jako odpověď na ruské aktivity podobného typu.

Teoreticky je snad myslitelná operace za účelem zpětného obsazení části východní Ukrajiny z rukou proruských povstalců nebo znovuzískání Krymu. I zde by se ovšem západní vojska setkala s většinou nepřátelsky naladěného proruského obyvatelstva.

Největší hrozby ze strany protivníka: Snadná infiltrace, vyspělé systémy PVO a REB, dělostřelectvo a raketové vojsko, speciální jednotky, obrněné jednotky a letectvo – vše v poměrně velkých počtech.

Potenciální zapojení AČR/OSSR: Malá letecká jednotka, na zemi od praporního uskupení přes mechanizovanou brigádu až po totální mobilizaci (v nepravděpodobném případě rozsáhlého útoku).

2. Vzdálené konflikty na nárazníkovém pásu evropské civilizace

V současnosti stále probíhá vleklý boj o charakter severní Afriky, Středního východu a Afghánistánu, velmi často jsou tato bojiště používaná jako tzv. zástupná.

Některé oblasti současných nebo potenciálních civilizačních a zástupných bojišť od Severní Afriky po Afghánistán; větší foto / Google Maps 

Na rozdíl od východních bojišť je zde typ konfliktu poměrně jasnější. Způsoby boje guerillových bojovníků jsou i přes jejich vynalézavost za mnoho let bojů dostatečně známy. To ale není jediná možnost.

V případě, že by protiislamistická vojska zeslábla pod určitou mez a ztratila leteckou podporu či celkově velkou část palebné síly, rozptýlení guerilloví bojovníci by se velmi rychle přetransformovali v kompaktní masu bojovníků vybavenou kromě známých pickupů také těžkou technikou různého typu. K takovému scénáři došlo po odsunu sovětských vojsk z Afghánistánu nebo na bojištích Islámského státu.

Hrozí také masovější zapojení některého z větších států na opačné proislámistické straně (Írán, Turecko, Rusko, Saudská Arábie) nebo občanské válce v některém ze zatím držících se států (Egypt, Maroko, Tunisko).

Klasifikace možného protivníka a terénu na bojištích v severní Africe, Blízkém východu a Afganistanu; větší foto / autor

Složitost těchto bojišť je v:
1. zarputilosti a motivaci protivníka;
2. vzdálenostech od našich zemí, rozměrech bojiště, terénu;
3. neochotě současných politických reprezentací ani nejhlasitější části obyvatelstva pod taktovkou médií přijmout některé z logických, ale nepopulárních politických, vojenských a ekonomických řešení.

Právě kvůli tlaku politické a mediální scény zůstávají na místě jen nevelká vojska, kterým nezbývá než hrát rizikovou hru na udržení konfliktu v určitých mezích (Afghánistán).

Největší hrozby ze strany protivníka: Rychlé změny stran obyvatelstva a nedůvěryhodné místní ozbrojené síly, splývání protivníka s civilním obyvatelstvem, odhodlanost protivníka, náhlé přepady ze zálohy, nástražné a dálkově odpalované nálože, sebevražedné útoky.

Potenciální zapojení AČR/OSSR: Speciální jednotky a(nebo) mechanizovaná jednotka do velikosti praporního uskupení, ženijní jednotka, polní nemocnice, instruktoři.

3. Nebezpečí z jihu

V současnosti spočívá ohrožení z jihu především v masové neozbrojené migraci. Přes klesající počty po opatřeních některých států nelze příchod nové masové vlny zcela vyloučit.

Vojsko vs. neozbrojené masy
Zastavení a kontrola velkých, více méně neozbrojených mas lidí (max. tyče, kameny, zápalné lahve, nože) je v dnešní době obtížné. Musíme si uvědomit, že vojáci vybavení běžnými zbraněmi jsou schopni zastavit téměř jakkoliv velký dav, ale při dostatečném odhodlání davu jedině za cenu krvavého masakru.

Střelba do sice zuřivého, životu nebezpečného, ale neozbrojeného davu je bohužel to, na co média hladově čekají. Proto je naprosto nutné investovat do vhodného technického vybavení a výcviku, nasadit dostatečné počty lidí i techniky a použít mechanických zábran kdekoliv to je možné. Velkou pozornost je potřeba věnovat boji v mediálním prostoru, kde se vede asi hlavní část konfrontace.

Tím ale možnosti nekončí. Neozbrojený dav se může při podpoře zvenčí nečekaně změnit v dav ozbrojený palnými zbraněmi, v horším případě podporovaný ozbrojenými skupinami a gangy zevnitř hranice, na komunikacích, případně provádějící teroristické útoky na citlivé cíle pro vynucení průchodu svých soukmenovců. Tím se typ konfliktu radikálně změní a vojáci, vyzbrojeni převážně zbraněmi pro kontrolu davu se tak mohou stát snadnou obětí ozbrojenců.

Některé možné Balkánské migrační trasy po uzavření cesty přes Maďarsko. / Google Maps

Dalším typem konfliktu je vojenský útok z Turecka. Jakkoliv to zní hypoteticky až fantasmagoricky, v případě dohody Turecka s Ruskem o sférách zájmů, zvětšujících se problémech s islámskou menšinou v Evropě, nebo dokonce deklarované nečinnosti Německa a Francie za účelem „potrestání neposlušných zemí“ by mohlo být pro Turecko přitažlivé znova obsadit část bývalé Osmanské říše, otevřít si balkánskou cestu, dostat se podstatně blíže k Německu a vyčkat na další oslabení evropských velmocí. Vše pochopitelně za masivní podpory islámské „páté kolony“.

Lze si představit dvě varianty postupu Turecka na sever. Jedna je „pomalá“ varianta, s prvotním obsazením území, kde by deklarativně byla „ohrožena“ turecká nebo muslimská populace (jih Bulharska, Kosovo, Albánie, Bosna-Hercegovina) a pozdějším postupem dále. Druhá je „rychlá“ varianta, se snahou pomocí infiltrace, páté kolony, civilních dopravních letounů a lodí otevřít a udržet komunikace za účelem rychlého průniku hlouběji do Evropy.

Možné fáze „pomalé“ varianty tureckého postupu – každou fázi je možno prezentovat jako „ochranu“ turecké nebo náboženské menšiny. / Google Maps

Současnou geografickou nevýhodou Turecka je pochopitelně příliš malé území v evropské části, Bosporský průliv a krátké suchozemské hranice s Bulharskem či Řeckem. Klíčem k jakékoliv turecké útočné operaci je udržení komunikace mezi Asií a Evropu v dostatečné kapacitě.

Jinou možností je „tvrdá“ občanská válka v Turecku mezi zastánci sekulárního a islámského státu. Zde lze uvažovat o zapojení evropských zemí (doufejme, že na straně sekulární části), třeba i k obraně Bosporu. V každém případě v zájmu České a Slovenské republiky je zastavit protivníka co nejdále na jihu.

Klasifikace možného protivníka a terénu ve směru Jih-Sever; větší foto / autor

Největší hrozby ze strany protivníka: Snadná infiltrace, pátá kolona (islámská, možná nová extrémní levice), mediální tlak při zadržování migračních vln, velikost turecké armády ve všech položkách a její mobilizační potenciál (plus možnost navýšení o množství dobrovolníků nebo dokonce regulérních vojsk z jiných muslimských zemí);

Potenciální zapojení AČR/OSSR: Podpora pro pohraniční vojska, brigádní uskupení až úplná mobilizace (v nepravděpodobném případě rozsáhlého útoku);

4. Konflikty mezi evropskými zeměmi

V Evropě vždy byl a stále zůstává dostatek antagonismů (v dnešní době hlavně ideologických), které v konečném důsledku mohou vést k válkám. Jak se ukázalo mnohokrát v historii, nuceným spojením a centralizací moci se tyto antagonismy, zatlačené násilně do pozadí, často spíše prohloubí.

Kolikrát vypadal konflikt v Evropě jako nemyslitelný, kolikrát se ukázalo, že to není pravda. Z vojenského hlediska je prozíravější nevyloučit nic, od trestné výpravy evropských mocností na „neposlušné“ státy EU, přes pohraniční spory, zapojení se do občanské války v jiném státě až po úplný rozkol a rozpad na dva nebo více znepřátelených evropských bloků.

Hypotetické konflikty mohou mít opět několik podob. Minimálně zpočátku převaží snaha nechat boje na profesionální armádě, minimalizovat civilní oběti a maximálně zkrátit válku. Tedy prohra v poli = přijetí podmínek protivníka. Komu to tak trochu připomíná žoldnéřské války minulosti, není daleko od pravdy.

Žoldnéřské konflikty se však mohou změnit v totální válku na základě odhodlání politické reprezentace nebo obyvatelstva nenechat si vnutit výsledek střetnutí profesionálních vojsk, nebo při hrozbě neakceptovatelného režimu. Totální válka může mít několik podob současně, od masového spontánního odporu obyvatelstva, přes organizovaný odpor guerillovým způsobem až po mobilizaci a konvenčně vedenou válku. Jakkoliv se zdá zhýčkaná evropská populace neschopna válčit, věci se mohou změnit rychle.

Nepříjemným faktem je katastrofální vojenská i branná nepřipravenost České a Slovenské republiky na rozsáhlejší konflikty, jak po stránce materiální, tak i personální. Nepřipravenost obyvatel může válce dát „švejkovitý“ a bohužel tím i tragický charakter.

Jistými výjimkami jsou existující dobrovolné zálohy, militaristicky či branně orientované spolky a polosoukromé ozbrojené skupiny. Až postupující rozsáhlý výcvik po mobilizaci by situaci mohl poněkud změnit.

Klasifikace možného protivníka a terénu při konfliktech uvnitř Evropy; větší foto / autor

Největší hrozby ze strany protivníka: Snadná infiltrace, moment překvapení, technicky vyspělé a početné letectvo i mechanizované síly.

Potenciální zapojení AČR/OSSR: Od brigádního uskupení (pro pomoc spřátelené zemi) a letectva, přes celou profesionální armáda až po úplnou mobilizaci.

5. Vnitřní nepřítel

Jak můžeme vidět z nepříliš vzdálených zemí, celé oblasti se mohou poměrně lehce dostat pod kontrolu zločineckých skupin či jiných skupin, které odmítají dodržovat zákony a terorizují ostatní obyvatelstvo. Jisté ukázky takových míst, kam nerada chodí i policie, již vidíme bohužel i u nás.

Zpětné ovládnutí a zavedení zákona na těchto územích není jednoduché a kromě nasazení dostatečných a správně vybavených ozbrojených složek vyžaduje také tvrdý boj v mediální sféře, jako i zavedení dlouhodobých opatření po ukončení operací ozbrojených složek.

Typologicky jde o boj s guerillovými silami v převážně městských aglomeracích. Při objevení se silnějších ozbrojených sil je pravděpodobná metamorfóza protivníka zpět na „neozbrojené“ obyvatelstvo, snaha o organizaci masových demonstrací proti „policejnímu násilí“ a vyčkávání na odchod ozbrojených složek.

S demografickými, politickými a ekonomickými změnami není v žádném státě vyloučena ani snaha o odtržení částí území s podporou cizího státu. Samozřejmě teď nemyslíme nějakou přirozenou snahu o sebeurčení národa, která v našich končinách není zrovna aktuální.

Taková velmi hypotetická aktivizace některé existující etnicko/národnostně/jazykové skupiny (dejme tomu polské, slezké, moravské, maďarské, goralské či rusínské) může nastat jedině v krajním případě nastolení úplně nepřijatelného režimu nebo silného zahraničního tlaku. Typologicky půjde o boj proti pravděpodobně nepříliš dobře vyzbrojenému protivníkovi ale s odhodláním ubránit území kombinací statické obrany a partyzánských bojů.

Klasifikace možného protivníka a terénu při střetech s „vnitřním nepřítelem“; větší foto / autor

Největší hrozby ze strany protivníka: Mediální tlak, splývání protivníka s civilním obyvatelstvem, útoky ze zálohy, nepřátelsky naladěné civilní obyvatelstvo.

Potenciální zapojení AČR/OSSR: Speciální jednotky, praporní až brigádní uskupení.

Neznámé vlastnosti zbraní

Typ konfliktu ovlivňuje také další špatně předvídatelná věc – reálná účinnost zbraní. Přes všechno testování nemáme jistotu až do reálného nasazení, jak bude zbraňový systém fungovat v konkrétní situaci, proti konkrétnímu protivníkovi, v interakci s taktikou a protiopatřeními. Nevíme. Zkusíme si to ukázat na příkladech:

 + Němci za 2. světové války ke svému nepříjemnému překvapení zjistili množství selhání torpéd s magnetickým zapalovačem;
+ Přesnost spojeneckého bombardování byla poměrně dlouho tragická. Bylo zjištěno, že mnoho pum nespadlo vůbec ani na cílové město, natož na určený cíl;
+ Procento účinnosti protiletadlových řízených střel bylo ve válce ve Vietnamu oboustranně poměrně mizerné;
+ Izraelští tankisté z války Yom Kippur 1973 hovořili obrazně o proplétání se spletí naváděcích drátů protitankových střel (PTŘS), které nic nezasáhly;
+ Bitva o Falklandy 1982 – počítač protiletadlového systému Sea Wolf se při určitých situacích resetoval, a to v nejnevhodnější době;
+ Střely Patriot sice nebyly určeny proti balistickým střelám, nicméně problémy se zasažením raket SCUD byly hlavně způsobeny údajně poměrně banální hardwarovou chybou;
+ Ruské obrněné jednotky utrpěly velké ztráty uvnitř Grozného při první rusko-čečenské válce;
+ V poměrně nedávné době přinášela média bombastické zprávy o zničení množství tanků Merkava ruskými PTŘS v rukou Palestinců při izraelských operacích – samozřejmě někteří žurnalisté nepochopili rozdíl mezi pojmem „zasažen“, „zničen“ či „vyřazen“;
+ Mnohokrát nastaly situace, kdy technika měla problém s prachem, horkem, blátem, chladem, náledím.

Přidáme několik příkladů z možné budoucnosti:
+ Moderní systémy PVO (Patriot, S-300/S-400) nikdy nečelily masovým útokům moderního letectva a cílené snaze o jejich vyřazení při nasazení všech dostupných prostředků REB;
+ Nikdo prakticky nerealizoval tak často probíraný útok proti svazu letadlové lodě;
+ Nikdy se proti sobě v hromadném vzdušném boji nepostavily celé letky F-15/16/22/35 a Su-27/30/35;
+ Ruská obrněná technika stála proti západní obvykle jen v rukou méně kvalifikovaných vojáků jiných států. Jak by dopadl vzájemný střet větších tankových svazků s nejmodernější technikou a dobře vycvičenými vojáky na obou stranách, je těžká otázka;

Neočekávaná účinnost/neúčinnost zbraní tak může donutit naše vojska částečné nebo i úplně změnit způsob boje a válka může nabýt jiného charakteru.

Vidíme, že reálná účinnost zbraňových systémů je další proměnnou, se kterou musíme počítat a dokázat se na ní adaptovat (způsobem nasazení, výcvikem, technickými úpravami).

Neznámý protivník

Poslední neznámou v našem seznamu je protivník (i když jsme se ho výše pokusili definovat). Protivník mívá špatný zvyk nechovat se podle našeho očekávání. Nejen, že mohou být naše znalosti nedostatečné na počátku konfliktu, ale i v jeho průběhu se může protivník adaptovat, změnit taktiku, případně získat pomoc zvenčí a začít způsobovat nečekané problémy.

Jedním z učebnicových příkladů je operace Iraqi Freedom v roce 2003. Irácká armáda se pod údery a po několika těžkých bitvách nakonec poměrně rychle doslova „rozplynula“, nicméně se ozbrojený odpor přetransformoval do krvavé guerillové války, na kterou koaliční vojska, a hlavně západní politická a mediální scéna, nebyla vůbec připravena.

Dalším příkladem může být Rudá armáda ve 2. světové válce, která se po rozkladu své kádrové části v prvních měsících války zdála mnoha německým vojákům definitivně zlomena a poražena ‒ nebyla.

Nikoliv posledním příkladem je válka v Afghánistánu, kde sovětská vojska po nasazení bitevních vrtulníků získala drtivou převahu. Nějakou dobu se zdálo, že porážka mudžahedínů uvedenou taktikou je jen otázkou času. To se dramaticky změnilo po dodávce střel Stinger mudžahedínům.

Na jaký typ konfliktu se vlastně připravit?

Výše uvedené pojednání samozřejmě obsahuje mnoho málo pravděpodobných konfliktů. Dnes málo pravděpodobných. Zítra? I tak ale vidíme, že se můžeme setkat se vším od neozbrojených davů, přes špatně ozbrojené skupiny různých velikostí, až po dobře vyzbrojené jednotky a to od malých komand až po velké armády. Terén od vyprahlých oblastí, přes lesy, tajgy až po urbanizovanou krajinu a velkoměsta.

Charakter války se může výrazně proměnit také v důsledku účinnosti/neúčinnosti zbraní a adaptace protivníka.

V takové situaci je vytvoření koncepce armády a její výzbroje opravdu netriviální problém. Pohyblivé obrněné vozidlo, které tak dobře použijeme při manévrech v otevřeném terénu, dostatečně vyzbrojené při bojích proti protivníkovi nacházejícímu se obvykle na jednom směru, se ukáže jako zoufale neohrabané a lehce zranitelné v městské aglomeraci.

Moderní lehká pěší komanda, které dokáží pomocí lehce přenosných útočných pušek, pancéřovek, PTŘS a miniaturních dronů efektivně obsazovat budovy, budou stejně efektivně masakrována v otevřenějším terénu nepřímou dělostřeleckou nebo minometnou palbou.

Sofistikovaný komplet PVO velkého dosahu, který vyčistí vzdušný prostor o poloměru 100 a více kilometrů, může být překvapivě zničen několika povstalci s PTŘS, o kterých jsme nevěděli, že mohou povstat.

To vše rozhodně neznamená, že máme na nějakou koncepci vyzbrojování rezignovat! Jen se nesmíme slepě zaměřit na omezený počet typů konfliktů, ale pokusit se budovat armádu jako flexibilní a adaptabilní. Co se jednodušeji napíše, než provede.

Pokusíme se o to v dalších článcích.

Nahlásit chybu v článku


Související články

BVP PUMA přijede na DNY NATO do Ostravy v nejvýkonnější verzi PUMA S1

Bojové vozidlo pěchoty (BVP) PUMA S1 bude k vidění 15 - 16. 9. 2018 v rámci akce Dny NATO 2018 ...

Strategická polsko-americká deklarace a americká základna v Polsku

Polský prezident Andrzej Duda se v útery sešel ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem ...

Armáda ČR: Nové tanky, modernizace T-72 nebo BVP se 120mm kanónem

Armáda České republiky plánuje v příštím desetiletí vyřadit z výzbroje tanky T-72. Jaké jsou ...

Tatrovky dominovaly slavnostní přehlídce ke 100. výročí vzniku Československé republiky

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa se v neděli 28. října na pražské Evropské třídě ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • skelet
  20:47 05.12.2018

  Jirosi: opět trapně slovíčkaříš, že mě to nepřekvapuje :D Abys mohl nasadit "milion" branců, tak musíš zmobilizovat vlastně celý stát. Jinak to prostě nejde :D Ale jinak jsi jen ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi: opět trapně slovíčkaříš, že mě to nepřekvapuje :D Abys mohl nasadit "milion" branců, tak musíš zmobilizovat vlastně celý stát. Jinak to prostě nejde :D
  Ale jinak jsi jen potvrdil to co jsem napsal.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   21:21 05.12.2018

   Zmobilizovat a nasadit jsou zcela rozdílené věci. V míru to mas 1:3, ve válce to bude ještě horší poměr. Tedy nasaditelných 100 000, možná méně. Zbytek bude strážní služba, ...Zobrazit celý příspěvek

   Zmobilizovat a nasadit jsou zcela rozdílené věci. V míru to mas 1:3, ve válce to bude ještě horší poměr. Tedy nasaditelných 100 000, možná méně. Zbytek bude strážní služba, logistika, výcvik, i ty dezerce, nebo rovnou záškodnická činnost.Skrýt celý příspěvek

   • asdf
    21:57 05.12.2018

    Podla ceskeho statistickeho uradu vo vekovej skupine 18-45 je 2,067 miliona muzov. Takze do armady chces z tejto vekovej skupiny povolat kazdeho druheho alebo komplet vsetkych vo ...Zobrazit celý příspěvek

    Podla ceskeho statistickeho uradu vo vekovej skupine 18-45 je 2,067 miliona muzov. Takze do armady chces z tejto vekovej skupiny povolat kazdeho druheho alebo komplet vsetkych vo veku 18 az 33 rokov. To ti da milion muzov.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    11:42 06.12.2018

    Jirosi klasiky, zbytečně a trapně slovíčkaříš.

    Jirosi klasiky, zbytečně a trapně slovíčkaříš.

 • Jirosi
  20:27 05.12.2018

  Skelet: A co by se muselo stát, aby jsi dokázal takto zmobilizovat deset milionů lidí. " V reálu se bavíš u našeho státu maximálně o 1 milionu, zbytek musí zajistit fungovaní ...Zobrazit celý příspěvek

  Skelet: A co by se muselo stát, aby jsi dokázal takto zmobilizovat deset milionů lidí. "

  V reálu se bavíš u našeho státu maximálně o 1 milionu, zbytek musí zajistit fungovaní společnosti dle dosavadních zvyklostí. Důchodce a nemluvňata snad nikdo mobilizovat nebude.

  "Takže de facto ti zbývají jen nucené odvody, a ty jak známo sebou přinášejí nízkou bojovou morálku a z toho vyplývající dezerce. "

  Pokud nemáš vojáky nebo alespoň populaci co je ochotna se bránit, nemusíš se vůbec zabývat obranou. A obrana rodiny, tě do žádného spolku co funguje mimo tvůj pozemek nenutí vstupovat.

  stronger.p

  Mně by spíše zajímalo co si pod tím pojmem vykládají ti, co dnes běhají ve volném čase po lesích a trénují svoje vojenské dovednosti ve volném čase.Skrýt celý příspěvek

 • Petr M
  19:42 05.12.2018

  Armáda by se měla soustředit na obranu našeho státu, sekundárně na zahraniční mise, úzce spolupracovat s našimi sousedy v rámci V4, i Nato, ovšem existence Nato potažmo EU nemusí ...Zobrazit celý příspěvek

  Armáda by se měla soustředit na obranu našeho státu, sekundárně na zahraniční mise, úzce spolupracovat s našimi sousedy v rámci V4, i Nato, ovšem existence Nato potažmo EU nemusí být na "věčné časy" proto bychom se měli být schopni v rámci možností bránit sami, podobně jako Izrael, Švýcarsko.
  Proto je je nutné mít vycvičenou populaci ochotnou bojovat, která by v případě potřeby podporovala profesionální armádu, 2000 členů AZ nás nevytrhne, bylo by potřeba vyšší desítky tisíc, lépe statisíce mužů i žen, kteří by prošli základním výcvikem před vypuknutím konfliktu a mít pro zbraně a výstroj.
  Výcvik v prvních měsících války si mohou dovolit státy jako USA, VB, které chrání od nepřítele, oceán

  Bylo vy dobré už ve školách mít nějakou obdobu branné výchovy, jako starší generace, vštěpovat dětem pocit vlastenectví atd
  Ovšem ve školách se učí, v médiích propagují multikulti ideologie typu naše země pro všechny, islám, tolerance úchylů, feminismus, gender, naše ženy mají málo dětí, jako národ vymíráme a nahrazují nás imigranti, kterých je v našich městech stále více.

  Asi budu pesimista , ale za současné situace by se do obrany státu asi nikdo moc nehrnul..Skrýt celý příspěvek

  • hulvath
   20:59 05.12.2018

   Presne o tom pisu nize. Vicestupnovy system AZ, jako ve Francii. i ten kdo ma objektivne nizsi bojovou hodnotu (treba pivni pupek :) ) ma svou cenu. Za ruske revoluce bojovali i ...Zobrazit celý příspěvek

   Presne o tom pisu nize. Vicestupnovy system AZ, jako ve Francii. i ten kdo ma objektivne nizsi bojovou hodnotu (treba pivni pupek :) ) ma svou cenu. Za ruske revoluce bojovali i beznozi kulometcici :) Hruza me chyta kdyz si uvedomime jak nesmirne je tento stat, jeho infrastruktura, zranitelny. Jedinou sanci mame kdyz si budeme pocinat jako Izrael. Tam kdyz slimak vytahne zbran, stihne zabit 1 -2 lidi, ale pak ho okolni obcane provrtaji jak reseto :)Skrýt celý příspěvek

 • stronger.p
  19:37 05.12.2018

  Jirosi, budete té dobroty a vysvětlíte mi, co si dnes představujete pod pojmem vlast? Skelet, chybí Vám tam chamtivost, pro útočnou válku, ale i obrannou, v rámci preventivního ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi, budete té dobroty a vysvětlíte mi, co si dnes představujete pod pojmem vlast?

  Skelet, chybí Vám tam chamtivost, pro útočnou válku, ale i obrannou, v rámci preventivního úderu... Vybavilo se mi pár scén z Avatara :)Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  18:28 05.12.2018

  Jirosi trošku ti to přeložím. Aby byl někdo bojechtivý, tak musí mít důvod bojovat. V minulosti to bylo náboženství, vlastenectví, přirozená nasranost nebo boj o ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi trošku ti to přeložím. Aby byl někdo bojechtivý, tak musí mít důvod bojovat. V minulosti to bylo náboženství, vlastenectví, přirozená nasranost nebo boj o přežití.
  Náboženství je u nás passé, z vlastenectví bylo vytvořeno něco jako sprosté slovo. Takže zbývá boj o přežití a přirozená nasranost.
  Pokud si v našem civilizačním okruhu odmyslím nástupce ISIL, tak de facto odpadá i onen genocidní prvek. Takže zbývá přirozená nasranost. A co by se muselo stát, aby jsi dokázal takto zmobilizovat deset milionů lidí. To netuším..
  Takže de facto ti zbývají jen nucené odvody, a ty jak známo sebou přinášejí nízkou bojovou morálku a z toho vyplývající dezerce.
  Pro politiky se nikdo rvát nebude.. běžnému občanovi je absolutně ukradené jestli má hlavní město v Praze nebo ve Varšavě.Skrýt celý příspěvek

 • 18:23 05.12.2018

  osobně bych kladl důraz na balistickou ochranu (lidi jsou cení), ať již vozidel, tak i pěšáků (jednou snad i exoskelety). Pak mobilnost - schopnost rychle eliminovat hrozbu v ...Zobrazit celý příspěvek

  osobně bych kladl důraz na balistickou ochranu (lidi jsou cení), ať již vozidel, tak i pěšáků (jednou snad i exoskelety). Pak mobilnost - schopnost rychle eliminovat hrozbu v počátku. Palebnou sílu - musí být jak univerzální tak i co nejvíc ničivá. Z mého pohledu bych upřednostnil BVP nebo těžké KBVP, osazené jak kanónem větší ráže (40-50 mm), tak i PTŘS - přeci jen jsou mnohem univerzálnější než MBT. Pak těžké bitevní vrtulníky (AH-64). Mobilní minomety schopné přímé i nepřímé palby, mobilní raketomety pro plošné ničení plošných cílů (jo tohle je jen pro konvenční střet, ale i tak velmi potřeba), ideálně MLRS, nebo něco schopné odpalovat i protivzdušné střely. Zkrátka zase důraz na univerzálnost. Vícestupňové PVO, ideálně s víc schopnostmi - ničit i rakety a na nižší úrovni i C-RAM. Pěchota s co nejlepší balistickou ochranou a výzbrojí schopnou nasazení v městech (krátké útočné pušky) + těžký kulomet, odpalovací zařízení řízených střel a nějaká ta puška pro zpřesněnou střelbu.

  když sme u těch BVP/KBVP, tak osobně bych nejraději, aby se jimi přepravovali ideálně všichni pěšáci. Zkrátka co nejvíc těchto vozidel, aby se vojáci nemuseli přesouvat na náklaďácích a podobně. Osobně mám rád jak Boxer, tak kazašský Barys 8x8. V Evropě je silnic dost a tak se nemusí pouštět do těžkého terénu - oproti pásákům je výhoda i že dorazí k hrozbě dřívSkrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  17:28 05.12.2018

  A jako uz tradicne, Jirosi nedokaze pochopit par jednoduchych vet a rozjede flame na x stran :)

  A jako uz tradicne, Jirosi nedokaze pochopit par jednoduchych vet a rozjede flame na x stran :)

 • Jirosi
  17:05 05.12.2018

  Pokud je tu více takových, co raději podporují cizí mocnost a nejsou ani ochotni bránit vlast. Pak asi jaká kolik obrana nemá smysl. O těch co se připravují v českých lesích ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud je tu více takových, co raději podporují cizí mocnost a nejsou ani ochotni bránit vlast. Pak asi jaká kolik obrana nemá smysl.

  O těch co se připravují v českých lesích přímo škodit, raději ani nemluvit. Ale za laskavá slovíčka "nacionalizmu" se vždy schovávali největší hnusárny.Skrýt celý příspěvek

 • madrabbit
  15:46 05.12.2018

  infi: Ano, střet s Ruskem je možná blbost (dle libosti - každý má svůj názor), ale to neznamená, že o něm nebudu teoreticky přemýšlet. ČR by měla (a doufám, že má) plány na ...Zobrazit celý příspěvek

  infi:
  Ano, střet s Ruskem je možná blbost (dle libosti - každý má svůj názor), ale to neznamená, že o něm nebudu teoreticky přemýšlet.

  ČR by měla (a doufám, že má) plány na konflikt s každým ze svých sousedů + nějaké úvahy o větším konfliktu (Ruska vs EU, Německo vs Francie, Turecko vs Řecko, Vatikán vs Monako).

  Na tom není nic špatného, rozumně uvažující GŠ jakékoliv země by minimálně v rámci her a teoretických studií o tom měl uvažovat.Skrýt celý příspěvek

 • infi
  14:42 05.12.2018

  Podle mě jsou tyto úvahy přípravou na minulé války. Další větší konflikt, ať už to bude za 5 nebo 50 let bude technologicky jinde. Stačí třeba mrknout na tohle ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle mě jsou tyto úvahy přípravou na minulé války. Další větší konflikt, ať už to bude za 5 nebo 50 let bude technologicky jinde. Stačí třeba mrknout na tohle video:
  https://www.sciencealert.com/c...

  A položit si otázku jakou proti tomu chystá armáda obranu? Jakou máme vůbec obranu i proti civilním dronům z aliexpresu, které vám do davu hodí granát, popř. mini-bombu, tedy běžná taktika ze Sýrie/Iráku.

  V PVO jsme sto let za opicemi, pokud teda počítáme aspoň ty KUBy, které se brzy vyřadí, jak jinak, než bez adekvátní náhrady. ERB je sprosté slovo. A to se tady 30-40 let zpátky naváděly ze Slaného S-200 na SR-71.

  Ze Sýrie je zajímavá, že např. ISIS u Deir Ez-Zor, kde válčí hlavně s Kurdy+US koalici začaly hojně využívat počasí...např. sebevražedné útoky za hustý mlhy, nebo písečné bouře.

  Střet s Ruskem je kolosální blbost, kterou nás tady jenom všichni straší. I kdyby k němu došlo, většina obyvatelstva odmítne bojovat a to i z řád profesinálních vojáků. Morálka bude nulová. Můžou za to m´édia, kde člověk denně musí číst jak je to Rusko zlé a hrozné...holt taková propaganda působí na většinu obyvatel zcela opačným dojmem.

  Jdu si počíst třeba na e15 jaký je vlastně Putin zloduch, že si dal high-five se saúdským princem, který má na svědomí smrt novináře a budu dělat dál, že 85 000 tisíc děti v Jemenu nezemřelo za pomocí slušného a morálního západu :-)Skrýt celý příspěvek

  • danny
   17:46 05.12.2018

   infi: ale právě tento článek se i toho vnitřního nebo neznám´ého nepřítele, neznámých zbraní dotýká. Samozřejmě bez rozvíjení technických detailů. Jinak s tou propagandou nezbývá, ...Zobrazit celý příspěvek

   infi: ale právě tento článek se i toho vnitřního nebo neznám´ého nepřítele, neznámých zbraní dotýká. Samozřejmě bez rozvíjení technických detailů.

   Jinak s tou propagandou nezbývá, než souhlasit. Stačí se podívat na dopad poslední smrště na téma Babiš a co ta čtrnáctidenní masírka udělala s volebními preferencemi. Po pár volebních výsledcích už by si člověk řekl, že se někdo poučí. A přitom se opakují pořád ty stejné chyby...Skrýt celý příspěvek

 • 14:39 05.12.2018

  Každopádně jsem rád za tuto analýzu. Po dlouhé době, kdy všichni melou o hybridní, informační, kybernetické válce a předhání se, kdo tu jednu, největší a nejzlejší světovou hrozbu ...Zobrazit celý příspěvek

  Každopádně jsem rád za tuto analýzu. Po dlouhé době, kdy všichni melou o hybridní, informační, kybernetické válce a předhání se, kdo tu jednu, největší a nejzlejší světovou hrozbu vylíčí ještě ve zlejších barvách čtu materiál, kde se autor zamýšlí v širších souvislostech a připouští celé spektrum možných rizik (včetně vnitřního nepřítele nebo konflikt mezi členy EU).Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  13:10 05.12.2018

  Jak uvadi kamarad pks_ , nejvetsi nebezpeci je v asymetrickem konfliktu velkeho rozsahu a nizke intenzity. Pokud budeme mit stesti a nemecko-francouzska EU ztrati akceschopnost ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak uvadi kamarad pks_ , nejvetsi nebezpeci je v asymetrickem konfliktu velkeho rozsahu a nizke intenzity. Pokud budeme mit stesti a nemecko-francouzska EU ztrati akceschopnost vcas a nenanuti nam jednotne socialni davky a imigracni politiku, tak budeme mit hlavni starosti se sousednimi \\\"chalifaty\\\", zejmena nemeckym. Takze neco jako izraelske pomery. Vicemene normalni zivot, ale obcasne udalosti, nutna vysoka bdelost a ostrazitost. To se da dosahnout jen a pouze masovym zapojenim obcanu do obrany statu, jinak proste velke pocty neuzivime. Inspirace z Francie (ted odhledneme od toho, ze diky svemu statu jsou uz oni sami ztraceni) :\\r\\nVe Francii maji az 3 stupne zaloh : 1. na stejne urovni vycviku a naroku jako profesionalni vojak - obdoba nasich AZ. 2. vojakuje se mene, fyzicke naroky mensi, vhodne pro strazni sluzbu a teritorialni obranu - asi podobne je Narodni garda v USA, kde vidime i nadsene strejdy s pupkem a brylate :) 3. nevojakuji vubec, ale je to dejme tomu sedlak co ma vykonny traktor a v pripade potreby se dava i se svym strojem k dispozici. Je treba si uvedomit ze pri tvrdosijnem zachovani jednostupnovych AZ u nas, nikdy nedosahneme vysokych poctu - byt s nizsi bojovou hodnotou. Umite si predstavit jen 100 chytrych nepratel, kteri nebudou primitivne pichat nozi nebo narazet autem na namesti - ale treba po skupinkach polezou do rozvoden a zalozi pozary, vylezou na sloupy VN a budou z praku strilet kulicky do izolatoru, projdou se v zacpe na D1 kolem aut a budou podrezavat v nich lidi, vejdou s ukradenou cisternou do Zelivky, postavi ukradeny nakladak na koleje pred vlak... Plosne nasazeni desitek tisic domobrancu bude nutne a vyssi stupne (AZ, vojaci, policiste) mohou delat velitele Budeme potrebovat borce z profi, poloborce z AZ - ale i ty strejdy s brichem co budou mit v kabine traktoru opernou loveckou kulovnici ! A mimochodem, ten II. stupen by mohl byt i velmi levny, mohli by zajemci mit vlastni vyzbroj a vystroj, s nejakymi predepsanymi zakladnimi standardy. Mnozi jsou uz ted \\\"srdcari\\\" - videl jsem nedavno ukazku vycviku klubu Hard Task a nechtel bych stat proti nim... . Probuh nepripravujte se pani lampasaci zas na minulou valku, jak je vasim zvykem...Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  12:54 05.12.2018

  Měli bychom se připravit na válku US s Ruskem na území střední Evropy. Politici z Antify maskované za zelené a piráty, ODS, TOP09 dělají vše pro pražskou jadernou střelnici. ...Zobrazit celý příspěvek

  Měli bychom se připravit na válku US s Ruskem na území střední Evropy. Politici z Antify maskované za zelené a piráty, ODS, TOP09 dělají vše pro pražskou jadernou střelnici. Ještě, že existuje skupina politiků pražsko-americkou kavárnou označována jako populisti, fašisti, rusofilové, kteří nahlížení na obě mocnosti kriticky a snaží se na obě strany měřit stejným metrem.

  Což se nedá říci o vedení BIS, které tradičně naprosto opomíjí aktivity US rozvědek na území ČR s cílem ekonomické podpory Westinghousu a zbrojních nákupů. O českém vojenském zpravodajství kontaminovaném americkým krtkem ani nemluvě.Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:21 05.12.2018

  Škoda, že s novým vzhledem nepřišla možnost opravit překlepy.

  omluva fenrimu za překlep v jeho profilovém jménu.

  Škoda, že s novým vzhledem nepřišla možnost opravit překlepy.

  omluva fenrimu za překlep v jeho profilovém jménu.

 • Olivav
  11:07 05.12.2018

  fanri, myslím, že lépe bych to asi nevyjádřil. Umřít jsem ochoten jen z svoji rodinu. Tečka. No a co se boje týká, tak se obávám, že v moment krize by se teprve ukázalo jak ...Zobrazit celý příspěvek

  fanri,


  myslím, že lépe bych to asi nevyjádřil. Umřít jsem ochoten jen z svoji rodinu. Tečka.

  No a co se boje týká, tak se obávám, že v moment krize by se teprve ukázalo jak jsme připraveni. Můžeme se utěšovat členstvím v NATO i tím, že jsme členy široké Evropské rodiny, ale obávám se, že budeme nakonec sami.

  Proč nemít Švýcarský model nebo jeho rozumnou variantu?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:37 05.12.2018

  Největší problém osobně spatřuji v tom, že prostě není pro koho bojovat. Pokud nám bude (silně zjednodušuji) neolevicí tlačeno, že "tahle země není pro bilý" a bude pokračovat ...Zobrazit celý příspěvek

  Největší problém osobně spatřuji v tom, že prostě není pro koho bojovat. Pokud nám bude (silně zjednodušuji) neolevicí tlačeno, že \"tahle země není pro bilý\" a bude pokračovat import lidí, kteří nejsou schopni a vytvořit fungující společnost, ale chtějí užít jejich plodů, ačkoli jí opovrhují a nenávidí jí, prostě nezbývá budoucnost pro naše děti.

  Pokud do nás kopou, proč čekají, že za ně padneme?

  Obávám se, že odcizení elit (které celkem pravidelně nemají děti a jinde než přisáté ve státním nedělaly) dosáhlo takové míry, že s vrstvou obyvatel, která je má živit a chránit už hovoří jiným jazykem.

  A přes všechny kecy o Evropských hodnotách (TM), \"opravdové svobodě a demokraci\" (TM), rovných příležitostech, přes všechno honění soudruha Jandy a oikofobní třeštění pana Fendrycha... já jsem ochoten umřít jen pro svoje děti. Sorryjako.Skrýt celý příspěvek

  • Private
   09:45 05.12.2018

   Já se obávám že z venku i zevnitř podporovaný rozklad naší společnosti postoupil tak daleko, že by bojovat za druhé nebyl ochotný prakticky nikdo. To co popisuje Fenri totiž ...Zobrazit celý příspěvek

   Já se obávám že z venku i zevnitř podporovaný rozklad naší společnosti postoupil tak daleko, že by bojovat za druhé nebyl ochotný prakticky nikdo. To co popisuje Fenri totiž funguje oboustranně..Skrýt celý příspěvek

  • hulvath
   15:45 05.12.2018

   Fenri, mas sice ze sveho osobniho hlediska na tento postoj pravo, mozna (pravdepodobne) do tebe tento stat kope. Uz jen tim, ze mas evropske ceny a tretinovy prijem, cim i ty ...Zobrazit celý příspěvek

   Fenri, mas sice ze sveho osobniho hlediska na tento postoj pravo, mozna (pravdepodobne) do tebe tento stat kope. Uz jen tim, ze mas evropske ceny a tretinovy prijem, cim i ty dotujes hratky Nemcu a Francouzu. Ale fakt je i to, ze pokud by se tu provalila vlada slimaku, nemelo by smysl nic. Staci si kouknout fotky iranskych holek v mini ze 70. let a dnesni tamni zabalene bubacky... Nebo slavnou bruselskou ctvrt Molenberk... Takze at se nam to libi nebo ne, bojovat za nasi jako celek civilizaci musime.Skrýt celý příspěvek

   • fenri
    16:05 05.12.2018

    Problém je, že v kontextu toho článku se nemyslí boj proti těm, co z nás (Západu) chtějí udělat takový EuroMolenbek. Ba naopak. V podststě pokud uvažuješ v intencích, že nechceš ...Zobrazit celý příspěvek

    Problém je, že v kontextu toho článku se nemyslí boj proti těm, co z nás (Západu) chtějí udělat takový EuroMolenbek. Ba naopak. V podststě pokud uvažuješ v intencích, že nechceš třeba z Brna druhé Mogadisho, tak jsi de facto nepřítel státu (ano, dnes je to velmi volný pojem, kde končí stát a začíná Brusel) a legitimní cíl armády, resp. silových složek. Zatím to příliš neplatí, ale ta tendence a ten tlak, aby tomu tak bylo je rostoucí a neoddiskutovatelný. Největší nepřítel EU je EU. Jenže hoši hasí rodící se požár benzínem a popravdě řečeno nejsem si jist, zda je to záměr, nebo jen čirá a bezelstná idiocie.Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    00:13 07.12.2018

    Ano, souhlas s tebou ze za nasi - evropskou civilizaci, zalozenou na krestanskych zakladech - MUSIME bojovat. jenze problem je v tom, ze francie, brusel,nemecko a par dalsich ony ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, souhlas s tebou ze za nasi - evropskou civilizaci, zalozenou na krestanskych zakladech - MUSIME bojovat.
    jenze problem je v tom, ze francie, brusel,nemecko a par dalsich ony hodnoty uz nevyznavaji a sou tudiz ztraceny. A tudiz nema smysl za ne bojovat. Musi se zahcranit samy.
    Ma bojovat smysl tam, kde tyhle hodnoty jeste nepadly.Skrýt celý příspěvek

 • pks_
  20:37 04.12.2018

  Já bych jen zdůraznil, že každý protivník se zaměří na nejslabší část naší obrany. rnrnTj. pokud nám např. EU vnutí pravidla pro přijímání migrantů (a např. stanoví jednotné ...Zobrazit celý příspěvek

  Já bych jen zdůraznil, že každý protivník se zaměří na nejslabší část naší obrany.

  Tj. pokud nám např. EU vnutí pravidla pro přijímání migrantů (a např. stanoví jednotné celoevropské dávky pro migranty) - oni vidí naši jasnou slabinu v tom, že my chceme respektovat náboženskou svobodu a oni mají absolutní svobodu ji ignorovat.

  Oni vidí slabinu v námořním právu, které nakládá s trosečníky způsobem, který oni dokáží skvěle zneužít.

  Protivník vidí naši neschopnost mít více než 2 děti na ženu, která je důsledkem zrovnoprávnění žen a jejich zapojení do pracovního procesu a je si vědom, že stačí do cílového státu dostat 5% svého \"výsadku\" a během několika desetiletí je ten stát jejich.

  V Německu jsou 4 miliony Turků. Jsou integrovaní a poklidní, dokud někdo \"správně\" nebrnkne na strunu jejich národního cítění. Odhaduji, že milion mužů by byl ochoten se zfanatizovat na Erdoganův pokyn. Nevím, co jim stojí v cestě k ozbrojení, nůž / sekeru / mačetu si seženou vždy.

  --
  Rusko dnes nemá snad důvod na nás útočit. Doufám, že občas někdo v NATO Rusku tajně poděkuje za záchranu evropských ozbrojených sil před bezbřehým pacifismem.

  Evropští voliči Rusko hrozbu potřebují, protože jinak budeme mít armády přetechnizované armády na minimálních počtech a populaci bez sebeobranného reflexu.

  Je potřeba si uvědomit, že čím větší hodnotu mají naše země, tím jsou větším lákadlem pro případného uchvatitele a pokud k získání Evropy v hodnotě několika set bilionů dolarů (cucám z prstu :-) stačí armáda za 500 miliard $, tak je to skvělá investice!Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  20:35 04.12.2018

  Při početních stavech , při bordelu jaký panuje, vzhledem k morální kvalitě našich nejvyšších důstojnických kádrů, je zcela zbytečné se zaobírat čímkoli na téma tohoto ...Zobrazit celý příspěvek

  Při početních stavech , při bordelu jaký panuje, vzhledem k morální kvalitě našich nejvyšších důstojnických kádrů, je zcela zbytečné se zaobírat čímkoli na téma tohoto článku.

  Pokud by se mělo něco změnit k lepšímu, tak bych se připravil na střet s Polskem. Alespoň být schopen hájit hranici. Tím bychom zabezpečili Německo proti obchvatu přes naše území.
  Neboť prioritní bude podpořit budoucí Německo-Rusko-Čínskou koalici.Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  17:22 04.12.2018

  Rusko je síce potenciálne nebezpečný súper ale nepredpokladám, že by boli ochotní ísť do konfliktu za hranice bývalého ZSSR. Môžu (a aj pravdepodobne budú) v budúcnosti podnikať ...Zobrazit celý příspěvek

  Rusko je síce potenciálne nebezpečný súper ale nepredpokladám, že by boli ochotní ísť do konfliktu za hranice bývalého ZSSR. Môžu (a aj pravdepodobne budú) v budúcnosti podnikať rôzne veľké akcie na Ukrajine či Bielorusku, ale v blízkej budúcnosti priamy útok na Poľsko či iný štát EÚ nehrozí. Európa je síce slabo pripravená na veľký konflikt, ale Rusko veľmi dobre vie, že USA by také niečo bez odozvy nenechali. Ak hrozí konflikt na území Európy tak len v prípade kolapsu samotnej EÚ. To je myslím oveľa reálnejší scenár. V prípade takého kolapsu by jednotu EÚ nahradili rôzne skupinkové záujmy čo by nepochybne trenice vyvolať mohlo. Všetci si pamätáme 90-té roky ktoré boli poznačené práve pádom východného bloku. Rada vojen na Balkáne, následný rozpad ZSSR a ČS, ekonomický prepad, mafie, korupcia, nezamestnanosť... Pamatám si, ako zaznelo v správach, že Maďarsko na Slovenských hraniciach zhromažďuje vojenskú techniku kvôli sporom o Gabčíkovo. Dnes skoro nemysliteľné ale to bolo aj v roku 1988.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   19:52 04.12.2018

   No tak akurát Maďarsko v súčasnosti prakticky nemá armádu. Vzhľadom na to si aktuálne dokážem predstaviť iba jen prípad, kedy by možno neodolalo vojnovému dobrodružstvu aj s tým, ...Zobrazit celý příspěvek

   No tak akurát Maďarsko v súčasnosti prakticky nemá armádu. Vzhľadom na to si aktuálne dokážem predstaviť iba jen prípad, kedy by možno neodolalo vojnovému dobrodružstvu aj s tým, čo má - ak by sa Rusko pustilo do vojny s Ukrajinou a nadobudlo by predstavu, že môže získať Zakarpatsko. Zdá sa mi totiž, že sa aktuálny režim drží pozmenenej verzie Horthyho koncepcie (k Rumunom sa tváriť priateľsky, kým ich nebude možnosť napadnúť, s Juhosláviou sa snažiť o spojenectvo, voči ČSR mať spojenca na druhej strane a podporovať separatizmus) - kde k Rumunom ostal vzťah rovnaký, smerom na juh sa budovanie spojenectva rozložilo na nástupnícke štáty a úlohu ČSR prebrala Ukrajina.Skrýt celý příspěvek

  • Shakal
   08:36 06.12.2018

   Hranice byvaleho ZSSR - tam predsa patria aj pobaltske krajiny. Ale tym padom by bolo do konflitku zapojene aj NATO. A susedia Ruska - z obavy pred ruskou zahranicnou politikou sa ...Zobrazit celý příspěvek

   Hranice byvaleho ZSSR - tam predsa patria aj pobaltske krajiny. Ale tym padom by bolo do konflitku zapojene aj NATO. A susedia Ruska - z obavy pred ruskou zahranicnou politikou sa budu po jednom snazit do NATO dostat.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:03 04.12.2018

  A ešte dve poznámky v súvislosti s Tureckom ako hrozbou: - neopomínal by som Cyprus - neopomínal by som možnosť, že by Erdogan pod zámienkou záväzkov NATO vojensky intervenoval v ...Zobrazit celý příspěvek

  A ešte dve poznámky v súvislosti s Tureckom ako hrozbou:
  - neopomínal by som Cyprus
  - neopomínal by som možnosť, že by Erdogan pod zámienkou záväzkov NATO vojensky intervenoval v prospech spojeneckého režimu istého susedného štátu, čím by skočil rovno na FÁZU 4, bez nutnosti absolvovať predošlé predpokladané fázy.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 3