VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro distribuci digitálního obsahu prostřednictvím zpravodajského portálu armadninoviny.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele webové stránky armadninoviny.cz - Armádní noviny s.r.o., místem podnikání Sušilova 1007/4, Předměstí (Opava), 746 01 Opava, identifikační číslo: 14237199, (dále jen „poskytovatel“) upravují, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním neomezeného přístupu do placené části webových stránek armadninoviny.cz (dále jen „smlouva“ či „služba“) uzavírané mezi poskytovatelem a třetí osobou (dále jen „uživatel“), která spočívá zejména ve zpřístupňování vybraného textového obsahu a archivu textového obsahu (dále jen „články“) prostřednictvím internetového portálu poskytovatele, který je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.armadninoviny.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Právní vztahy poskytovatele a uživatele, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami ani smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
 3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, a to zejména v důsledku změny právních předpisů, technických podmínek provozování webové stránky či změny licenčních podmínek ze strany třetích osob využívaných poskytovatelem. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu či zobrazením upozornění po přihlášení uživatele do jeho uživatelského rozhraní. Uživatel může změnu obchodních podmínek odmítnout, a to výpovědí smlouvy o poskytování služeb s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem takového období. Výpověď může být provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele nebo z příslušného e-mailu poskytovatele.
   

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).  
 2. Při registraci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. 
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
   

III. Uzavření smlouvy

 1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování přístupu do služby provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři uživatelského účtu a odesláním těchto údajů poskytovateli (dále jen „objednávka“).
 2. Po doručení objednávky a po úhradě prvního období služby poskytovatel umožní uživateli neomezený přístup k webové stránce, tj. přístup k VIP článkům, neomezený přístup k archivu článků, to vše za současného omezení bannerové inzerce. 
 3. Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku uživatele, a to zejména u osob, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvy s poskytovatelem či tyto obchodní podmínky. 
 4. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu, a to i bez souhlasu uživatele.
   

IV. Cena služeb a platební podmínky

 1. Služba je poskytována jako úplatná. Uživatel je povinen hradit za službu cenu (úplatu) podle aktuálního ceníku poskytovatele platného při objednání služby. Aktuální ceník je k dispozici na https://www.armadninoviny.cz/cenik. Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH.
 2. Uživatel bere na vědomí, že úplata za služby se hradí prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1. Více info na https://www.gopay.com/cs/.
 3. Poskytovatel je oprávněn ceník změnit, a to zveřejněním nového ceníku. Změna ceny se nedotýká již běžících smluv uzavřených na sjednané období.
 4. V případě volby automatického hrazení služby na dobu neurčitou (tj. strhávání úplaty z bankovní karty uživatele či jeho účtu, pokud to zvolený systém úhrady umožňuje), uživatel objednávkou vyslovuje souhlas s tím, aby byla poskytovatelem anebo provozovatelem příslušného platebního systému provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušném intervalu bez potřeby osobní autorizace platby ze strany uživatele. Frekvence automatického placení odpovídá měsíčnímu platebnímu období, přičemž k úhradě na následující období bude docházet vždy na konci příslušného již uhrazeného měsíčního období. Uživatel je oprávněn změnit způsob úhrady ve svém uživatelském rozhraní.
 5. Podmínky automatického hrazení služby na dobu neurčitou nalezene na stránce "Podmínky opakované služby".
 6. Platební údaje zákazníka budou uloženy straně platební brány GoPay;
 7. S platebními kartami GoPay s.r.o. nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1.
   

V. Trvání smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, není-li sjednáno výslovně jinak.
 2. Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činní 1 měsíc, a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k doručení výpovědi došlo a skončí posledním dnem takového měsíce.
 3. Výpověď může být uživatelem provedena i e-mailem z aktuální e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele.
 4. Za výpověď ze strany uživatele se považuje rovněž to, pokud uživatel neuhradí do konce posledního aktuálně uhrazeného předplatitelského období cenu (či její část) za službu na další období. V takovém případě zaniká smlouva uplynutím posledního dne aktuálně uhrazeného předplatitelského období.
 5. Uživatel, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 
 6. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel napsat volně napsanou žádost na redakce@armadninoviny.cz;
 7. Uživatel odesláním objednávky souhlasí s tím, že poskytovatel může začít s poskytováním služby ihned po doručení objednávky, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Poskytnutím služby (tj. digitálního obsahu) pozbývá uživatel práva na odstoupení od smlouvy v období prvních 14 dnů od jejího uzavření. 
   

VI. Podmínky poskytování služby

 1. Uživatel nesmí v rámci služby šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz služby. 
 3. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz služby či serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. 
 4. Přístupové údaje ke službě jsou určeny pouze pro jednu fyzickou osobu a jsou nepřenosné. Uživatel nemá právo poskytnout, postoupit, pronajímat, půjčovat ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke službě, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně, a to bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel není oprávněn sdílet přístupové údaje mezi více fyzickými osobami, a to ani tehdy, bude-li uživatelem právnická osoba, kdy v takovém případě je právnická osoba povinna určit jednu fyzickou osobu, která bude mít do služby přístup. V případě ztráty přístupových údajů nebo podezření na jejich zneužití či únik je uživatel povinen bezodkladně informovat poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která by vznikla uživateli zneužitím přístupu do služby bez zavinění poskytovatele. V případě podezření na sdílení přístupu do služby je poskytovatel oprávněn do ověření této skutečnosti na nezbytnou dobu přerušit uživateli přístup do služby s tím, že nárok na úplatu za příslušné obdobní není tímto dotčen. 
   

VII. Autorské právo a licenční ujednání

 1. Uživatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že veškerý obsah webové stránky, tj. zejména texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny autorským právem. 
 2. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je poskytovatel. 
 3. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databází uživatelem dojít pouze v rámci uživatelského rozhraní služby.
 4. Uživatel není oprávněn obsah webové stránky či služby kopírovat, ukládat či duplikovat, spojovat s jinými autorskými díly či s autorskými díly nakládat jinak, než jejich užitím v rámci služby. Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky určené k ochraně obsahu. 
 5. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, kdy vykonavatelem majetkových práv je poskytovatel.
   

VIII. Ochrana osobních údajů 

 1. Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: uživatelské jméno, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 4. U poskytovatele nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno v místě podnikání poskytovatele (správce), a to i jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 6. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovatelem poskytovatele je zejména Pavel Šrom, IČ: 76396908.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění předmětu smlouvy, nejdéle pak po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy. 
 8. Uživatel má právo od poskytovatele požadovat (i) přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, (ii) jejich opravu nebo výmaz, (iii) omezení zpracování, (iv) právo vznést námitku proti zpracování, jakož i (v) právo na přenositelnost údajů. 
 9. Uděluje-li uživatel poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl. 
 10. Uživatel údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
   

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

 1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu uživatele.
 2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, kdy jednotlivé podmínky odsouhlasí uživatel v rámci přístupu na webové stránky poskytovatele. 
   

X. Doručování 

 1. Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a uživatele, zejména týkající odstoupení od smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li sjednáno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného uživatelem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení uživateli ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 
 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu uživatele či uvedenou uživatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele. 
   

XI. Reklamační řád a informace o záruce

 1. Poskytovatel prohlašuje, že služby bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze, účelu, odměně za jejich poskytování a podmínky používání.
 2. Uživatel je oprávněn reklamovat vady služeb u poskytovatele ve lhůtě 10 dní ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu na adrese redakce@armadninoviny.cz. V reklamaci je uživatel povinen přesně specifikovat v čem spočívá reklamovaná vada a zároveň uvést časové období po dobu kterého se vada vyskytla.
 3. Pro uplatnění reklamace může uživatel napsat volně napsanou žádost na email redakce@armadninoviny.cz
 4. Reklamace uživatele se považuje za opodstatněnou, pokud dojde k výpadku systému a poskytování služeb bude přerušeno na více než 48 po sobě následujících hodin.
 5. Poskytovatel je povinen doručit uživateli potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejdříve však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud uživatel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 6. V případě, že je reklamace uživatele opodstatněná (zejména podle odstavce III., bodu 2) , poskytovatel poskytne uživateli slevu formou prodloužení poskytování služeb o dobu, po kterou uživateli služby nebyly poskytovány (neměl v důsledku vad přístup k zpoplatněnému obsahu systému). O vyřízení reklamace podle předchozí věty je poskytovatel povinen uživatele informovat.
 7. Pokud uživatel – spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým poskytovatel vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (seznam je dostupný na webové stránce); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
 9. Spotřebitel může pro podání návrhu na mimosoudní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce.
   

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Sušilova 1007/4, Předměstí (Opava), 746 01 Opava, email: grohmann@armadninoviny.cz.

Ve Opavě dne 10.8.2020