Kdo je kdo – výsadkáři, speciální operace, speciální jednotky

V diskusi pod článkem portálu Armádní noviny o výběrovém řízení pro průzkumné týmy 4. brigády rychlého nasazení se objevil komentář slovenského diskutéra. Diskutující se vyjádřil ve smyslu, že slovenský 5. pluk špeciálneho určenia je ekvivalentem českého 43. výsadkového praporu. Tento příspěvek velmi dobře ilustroval pohled laické a i části odborné veřejnosti na vojenské jednotky, které jsou již tradičně výběrové, nebo také často označovány jako elitní. Článek vyšel původně na On War | On Peace

Definice

Jedná se zejména o tři typy jednotek – výsadkové, speciální a jednotky pro speciální operace. I když to zmíněný komentář přímo nepojmenoval, je vhodné zahrnout do tohoto výčtu také jednotky průzkumné

Rád bych se tímto článkem zaměřil na tyto čtyři kategorie jednotek a vyjmenoval společné i odlišné znaky. Nemám ambici vytvořit detailní a vyčerpávající charakteristiku výsadkových, průzkumných, speciálních jednotek a jednotek pro speciální operace, pouze vytvořit jakýsi návod, jak se na tyto jednotky dívat a jak je rozlišovat.

První věcí, kterou je potřebné analyzovat a diskutovat, je otázka úkolů, které zmíněné typy jednotek plní. Na následujících řádcích jsou představeny definice těchto typů operací, které se vztahují k popisovanému tématu – speciální operace, průzkum, výsadkové operace (padákový výsadek, vrtulníkový výsadek a přistávací výsadek)

Speciální operace – Operace vyžadující zvláštní způsoby nasazení, taktiky, procedur, vybavení a výcviku, často prováděné v nepřátelském, zapovězeném nebo politicky citlivém prostředí a charakterizovány jedním nebo více z následujících specifik: časové omezení, utajení, nízká viditelnost, prováděné s nebo prostřednictvím místních sil, vyžadující znalost prostředí, vysoce rizikové.

Z hlediska doktríny, jak ji popisuje dokument ozbrojených sil USA JP 3-05, je možné typy speciálních operací vyjmenovat nasledovně: přímá akce, speciální průzkum, boj proti terorizmu, protipovstalecké operace, nekonvenční operace, vojenská asistence, záchrana a vyzvednutí rukojmí, zahraniční humanitární operace, vojenské informační operace a operace civilně-vojenská spolupráce.

Výsadkové operace – v americké doktrinální terminologii zahrnuté pod operace vynucení vstupu. Operace vynucení vstupu jsou zaměřeny na obsazení a udržení předmostí proti ozbrojenému odporu.

Předmostí je určená oblast v nepřátelském nebo potenciálně nepřátelském prostředí, která po obsazení a udržení umožní příjem jednotek a materiálu a poskytne prostor pro manévr při následujících operacích (předmostí může být vzdušným předmostím (airhead) nebo obojživelným předmostím (beachhead) nebo jejich kombinace).

Operace vynucení vstupu vyžadují důsledné plánování a přípravu; synchronizované, agresivní a rychlé provedení; iniciativu velitelů na každé úrovni, která umožní odbourání tření, vyrovná se s nahodilým vývojem situace a umožní rychlé využití nabídnuté příležitosti. Výsadkové operace se dělí na letecký výsadek (padákový a přistávací) a vrtulníkový výsadek.

Průzkumné operace – Operace prováděné s cílem získat informace vizuálním pozorováním nebo jinými prostředky o aktivitách, prostředcích a zdrojích protivníka nebo oponenta nebo s cílem získat údaje o meteorologické, hydrografické nebo geografické charakteristice zájmové oblasti.

Zde je potřebné se pozastavit při jedné zásadní rozdílné skutečnosti, který očividně mnohým diskutérům z řad laické veřejnosti uniká. A síce, že je rozdíl mezi výsadkovou operací a padákovým výsadkem jako způsobem vstupu do operační oblasti.

Zatím co výsadková operace vyžaduje specificky vycičené, vybavené a připravené síly (náročnost výcviku a přípravy a intenzita unikátnosti vybavení stoupá od operací přistávacího výsadku, přes aeromobilní/vrtulníkový výsadek po padákový výsadek), padákový výsadek je nejen kritickou součástí jednoho typu výsadkové operace, ale také jedním ze způsobů, kterými všechny čtyři typy popisovaných jednotek využívají pro vstup do operační oblasti.

Tudíž, zjednodušeno, ne každý padákový výsadek je výsadkovou operací. Toto tvrzení je také podpořeno dalším rozměrem a tím je stupeň utajení, který provází tyto tři typy operací. Míra utajení klesá od specálních operací přes průzkumné operace až po výsadkové operace.

Special Forces a Special Operations Forces

Problematika rozdělení jednotek na speciální síly SF (Special Forces) a síly pro speciální operace SOF (Special Operations Forces) je značně nezřetelná už i díky tomu, že neexistuje obecně akceptovaná definice jak SF tak SOF jednotek. To je dáno zejména historickým vývojem speciálních sil.

Když se v průběhu 30-tých let a následně 2. světové války formovaly první „speciální" síly, rozdělily se tyto na tři kategorie – speciální síly, výsadkáři a námořní pěchota (v britském smyslu tohoto významu).

Mezi speciální síly té doby patřily britské 1. a 2. pluk SAS (Special Air Service), francouzské a belgické pluky SAS, britské a americké organizace SOE (Special Operations Executive) a OSS (Office of Strategic Services) nebo týmy UDT (Underwater Demolition Teams) amerického námořnictva a mnohé další.

Výsadkáři, zejména ti britští, se z původně zamýšlených jednotek typu komando (jako např. armádní No. 2 Commando, které se později transformovalo do 1. výsadkového praporu) postupem času vyprofilovali v jednotky lehké pěchoty vysazované padákovým nebo kluzákovým výsadkem.

Jednotky Commando britské námořní pěchoty a dva prapory Raiders americké námořní pěchoty je možné považovat za jakýsi hybrid – plnily mise, které byly jak speciálními operacemi a účastnily se taktéž konvenčních operací.

Moderní jednotky speciálních sil se vyvinuly z dvou typových vzorů – britské SAS a britských a amerických organizací SOE a OSS. Z britské válečné SAS vznikl typ speciálních sil provádějících přímé akce v týlu nepřítele a speciální (resp. hloubkový) průzkum.

Z SOE a OSS potom vznikl typ speciálních sil provádějící operace soutřeďující se na výcvik povstaleckých jednotek na území protivníka. Máme zde tedy typový základ dvou vzorů moderních vojenských speciálních jednotek – britský 22. pluk SAS a americké US Army Special Forces.

Postupem času, vznikem nových konfliktů, vývojem nových technologií, se začal seznam speciálních jednotek rozrůstat –týmy UDT amerického námořnictva poskytly část svého personálu pro vznik jednotek SEALs, které se vymanily ze zaměření na podporu obojživelných operací a staly se americkým ekvivalentem britské SBS (Special Boat Service).

Válka ve Vietnamu, které se účastnily jak jednotky Special Forces americké armády, tak i SEALs námořnictva, přinesla zrod dalšího typu speciálních jednotek v podobě 1. a 56. křídla speciálních operací amerického letectva. A takto bychom mohli pokračovat dekádu po dekádě 20. století , dokud by jsme se nedostali až na přelom tisíciletí a do současnosti.

Tato historická exkurze přináší první náznak rozdělení jednotek na SF a SOF. Podle historického náhledu jsou jako SF označovány ty jednotky, které se primárně soustředí na výcvik domorodých jednotek a následně tyto jednotky vedou v boji ať již v roli povstaleckých proti pravidelné armádě státu a nebo v roli domorodých jednotek podporujících pravidelnou armádu.

Za SOF potom označujeme všechny ostatní jednotky, které provádějí speciální operace.

Druhou možností rozdělení je rozdělení podle plněných úkolů – pokud je jednotka schopna provádět plné spektrum speciálních operací, potom je možné ji označit za SF jednotku. Pokud plní pouze některé specifické typy speciálních operací a nebo se přímo podílí na poskytování specifické podpory při provádění speciálních operací, potom je označována jako SOF jednotka.

Pokrývka hlavy

Mám za to, že celá situace, která nakonec vyústila v tento článek má své kořeny právě v tom jaké barvy je baret, který nosí příslušníci té či oné jednotky.

Opět je to zde dáno, jako ostatně častokrát, historií a tradicí. České a slovenské výsadkové a SF/SOF jednotky nosí červený baret jelikož se hlásí k hrdému odkazu příslušníků československých výsadkářů, kteří seskočili na území Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války.

Tato tradice ovšem neexistuje v jiných státech, které mají zase své tradice. Barva baretů, které výsadkové, průzkumné a SOF jednotky nosí je podle těchto tradic odvozena od jednotky nebo jednotek na které mají dané formace nejsilnější historické vazby.

Nikoho tedy nepřekvapí, že belgické, nizozemské, francouzské námořní speciální jednotky a stejně tak i australské pluky Commando nosí zelený baret podobný nebo stejný jako britští Commandos Královské Námořní pěchoty.

Stejně tak není překvapivé, že australská a novozélandská SAS nosí béžové barety po vzoru svých britských spolubojovníků. U vlivu SAS na ostatní speciální jednotky bych se rád zastavil.

Jelikož britská druhoválečná SAS je de facto „matkou moderních speciálních sil" mnohé ze současných speciálních sil. I proto francouzské, belgické, tuniské, izraelské, řecké, cyperské a další speciální síly převzaly buď motto „Who Dares, Wins!" a/nebo odznak okřídlené dýky, bez ohledu na barvu baretu.

V tomto ohledu není možné vynést žádné obecné vyjádření, které by shrnulo identifikaci speciálních, výsadkových a průzkumných jednotek na základě barvy pokrývky hlavy. Pokud by bylo možno něco takového učinit, mám za to, že by to bylo velmi povrchní a odrazovalo by to potenciálního zájemce o hlubší studium této tématiky.

Závěr

Na konci tohoto krátkého pojednání nutno konstatovat, že problematika rozdělení jednotek mezi výsadkové, průzkumné, speciální jednotky a jednotky pro speciální operace s sebou přináší několik komplikací, které se vyskytují v různých rovinách.

Pokud si tyto čtyři typy jednotek rozdělíme tak, že na jednu stranu dáme jednotky průzkumné a výsadkové a na druhou stranu jednotky speciální a jednotky pro speciální operace je možné vynést jednoznačný verdikt, který je jasně a zřetelně rozdělí.

Výsadkové jednotky se jasně odlišují od jednotek průzkumných a tyto dva typy jednotek se odišují od jednotek pro speciální operace a speciálních jednotek. Rozdělit jasnou a zřetelně čitelnou hranicí jednotky pro speciální operace a speciální jednotky je dle mého názoru nemožné protože každý stát a často i každý druh vojska, který má své speciální jednotky je pověřuje jinými úkoly a určuje jim jiné zaměření.

Zdroj: On War | On Peace
Redakčně upraveno

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Ozbrojený vrtulník Black Hawk. Volba pro Armádu ČR?

Na vojenském cvičení Anakonda 2016 si v Polsku odbyla světovou premiéru ozbrojená verze vrtulníku ...

MRAP Titus pro Armádu ČR. Příprava na minulou válku?

Minulý týden internetový portál E15 informoval o záměru Ministerstva obrany ČR (MO ČR) nakoupit ...

Armáda ČR: Kalendář k 70. výročí výsadkového vojska

S hrdostí představujeme kalendář na rok 2017, který vznikl jako spolupráce fotografa Stanislava ...

Výběrové řízení k průzkumákům AČR: Krev, pot a dřina

Sun Tzu: „Umění války je založeno na umění klamu. Když jsme schopni zaútočit, musíme vypadat, jako ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 2
 • Zvedavec
  08:23 08.11.2016

  Ad Kolt)
  Kompletní struktura je pouze u výsadkového družstva (6 výsadkářů) i s obrázkem, u vyšších celků tomu tak není (byť se to tak na první pohled tváří). Mikrostruktura (mimo jiné) implikuje, že je to "do chlapa včetně".

 • KOLT
  22:34 07.11.2016

  Zvedavec, děkuji. Jen koukám, že mikrostruktura (myšleno struktura čet a družstev) tam je. Nebo jste tím myslel ještě něco jiného?

 • Zvedavec
  21:45 06.11.2016

  Ad KOLT)
  Co se kompletní struktury 43. vpr, mrkněte na Wiki Praporu. Je tam kompletní makrostruktura (ta utajovaná není), mikrostruktura pochopitelně nikoliv.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/...

  O čtyřech výsadkových družstvech na četu se uvažovalo, ale kvůli blížící se certifikaci CREVAL se myšlenka neuskutečnila (způsobila by pokles pod 80% naplněnost).

  Odstřelovači a střední minomety jsou až na praporní úrovni (rota zbraní), Vše ostatní je organicky na výsadkový rotách.

 • KOLT
  17:15 06.11.2016

  pro Zvědavec: Díky za opravení co se týče 4. čety výsadkových rot. Četu zbraní jsem omylem zapomněl připočítat. Mám dokonce dojem, že se přemýšlelo mít čtyři standardní bojové čety a k nim četu zbraní. Každopádně již 4 družstva na četu (nepletu-li se) zvyšují možnosti taktického manévru, což je pro výsadkáře poměrně zásadní. Což byl právě důvod onoho uvažování o čtyřech četách na rotu, alespoň co jsem zaslechl. Mmchd, sice o četě zbraní vím, ale nevím, čím je vlastně vyzbrojená. Předpokládám, že CG M3 a 60mm minomety. Má k dispozici i AGS-17 či odstřelovače, nebo ty/ti jsou jen na rotě zbraní? Nebo je to utajovaná informace? :-)

  S těmi Spiky souhlasím, oni koneckonců Izraelci v tomto ohledu moc dobře vědí, co dělají.

 • niko
  16:35 06.11.2016

  Jura99: Preco ?

 • Jura99
  15:49 06.11.2016

  niko: nic ve zlém, ale v případě slovenských SOF zatím nevidím světlo na konci tunelu, ba dokonce zatím ani vchod do toho tunelu. Proto mi připodobnění k americkým SOF či SF přijde komická.

 • niko
  14:02 06.11.2016

  Ondrej: No ono ide v podstate o to, ako prebehne reorganizacia SOF v OS SR. Pokial sa bude podobat na organizaciu americch zelenych baretov, ktore su v principe "vzorom" nasich SOF, moze kludne dojst k tomu, ze NC EOD a RCHBO prejde pod SOF.

 • Ondrej Rajkovic
  13:55 06.11.2016

  niko: Tu bohuzial suhlasit nemozem. NC EOD a RCHBO je sice Center of Excellence, ale v ziadnom pripade (a to aj napriek tomu, ze disponuje potapacmi atd.) nie je usposobene na vedenie specialnych operacii tak ako su v sucasnosti doktrinalne definovane. Center of Excellence je nieco vynimocne a pre nasu armadu je to dobry sposob ako prispievat k zlepsovaniu tychto schopnosti u jednotiek ostatnych statov NATO, ale myslim, ze v zaujme zachovania realneho pohladu na situaciu by sme sa mali vyhnut tomu vidiet za kazdou specializovanou jednotkou hned specialnu jednotku.

 • niko
  12:43 06.11.2016

  leviathan: NC EOD a RCHBO je v podstate spolok specialistov a expertov, specializujucich sa na vysoko sofistikovane nastrazne vybusne systemy, pripadbe ABC bojove latky. Prave kvoli napriklad schopnosti nasadit vlastnych potapacov na odstranovanie podvodnych vybusnin a roznych nastraznych systemov, ako aj likvidovat tieto zlozite vybusne systemy ich povazujem za SF. V podstate na Slovensku nemame jednotku na takej urovni, krizom cez vsetky bezpecnostne zlozky. Rozumej vycvyk a skusenosti z realneho zahranicneho nasadenia.

  23.mopr. - Ten prapor este nie je kompletne postaveny, takze tazko povedat, ci Defendery isli k rotam. V kazdom pripade ich bude mat tento prapor pravdepodobne viac ako standardne mechanizovane prapory. Dodavka 30 obrnenych vozidiel 4x4, ako aj 5 obrneneych prieskumnych 4x4 pre ISTAR je ale vlastne dohodnutou vecou. Schvalila to vlada, je to v novej bielej knihe. MO o tom stale rozprava. Takze neje dovod to spochybnovat. Mozno nam napovie skutocnost, ze prezidentovu truhlu na lafete pred mesiacom uz tahalo nove IVECO LMV.

 • JiriR
  12:46 05.11.2016

  S tim prvnim odstavcem bohuzel nesouhlasim protoze jsem ovlivnen nazorem polskych kolegu kteri takto spike testovali. O to vice souhlasim s tim druhym odstavcem o jednoduche obsluze jav. atd...K tomu druhemu odstavci bych dodal jedine...doslova.

 • Zvedavec
  12:32 05.11.2016

  Ad JiriR)
  V tom bych nesouhlasil. Javel je typická zbraň "fire and forget" na střední vzdálenost. Spike je oproti tomu schopen jak "fire and forget" módu, tak koncového navádění do posledního momentu, pokud operátor chce. Tudíž jakékoliv protiopatření s výjimkou optického (dýmová clona, zajetí ta překážku...) nemá šanci na úspěch. V tom je právě ta krása Spiku, proti kterému osádka tanku, pokud je obsluha skryta za terénní nerovností, neudělá vůbec nic a tak může střílet raketu za raketou bez jakéhokoliv ohrožení. I proto izraelští výsadkáři jsou vybaveni nejen Spike-LR, ale dokonce i Spiky-ER. Na 8 km jsou schopni v klidu likvidovat nepřátelské tanky, které nejspíš ani nezjistí odkud to jde a i kdyby, tak kanónem nemají na co střílet, řeší letité dilema mezi pomalu letící PTŘS a kinetickou převahou tanku.

  Hlavně je třeba vzít v potaz rozdíl mezi SF a výsadkáři. Výsadkáři budou obsluhovat PTŘS dedikovanými obsluhami, pro které je to jejich hlavní náplň výcviku. To pochopitelně nemůže platit pro operátory SF, pro které je to jedna z mnoha dovedností. Proto paradoxně méně možností a jednodušší obsluha je pro SF vhodnější. Doktrinální použití v boji je samozřejmě rovněž velmi odlišné.

 • JiriR
  11:01 05.11.2016

  Javelin ale neni tolik citlivy na tepelne clony coby protiopatreni jako spike. Ten odpal z ukrytu je vyhoda jen na kratsi vzdalenost. U javelinu se predpoklada odpal na vice jak 1 Km, jinak se vystavujes odvetne palbe tank. kulometu, proto zamerit, odpalit a ukryt se.

 • Zvedavec
  08:45 05.11.2016

  Od konce

  Ad Kolt) Spike by byly pro 43. vpr vhodnější než FGM-148 Javelin. Javelin v US Army reálně nahradil PTŘS Dragon a z toho vyplývají jeho omezení. Ačkoliv je Javelin lehčí (o trochu) Spike, Spike se dá rozložit na více dílů, přičemž nejtěžší část váží 14 kg. Rovněž Spike je celá rodina PTŘS, s dosahy od 1,5 km do 25 km. Kromě těch s nejkratším dosahem je operátor schopen střílet na cíl, který nevidí (je třeba za překážkou. Což dramaticky zvyšuje jeho schopnost ukrytí i přežití. To Javelin prostě neumí. Za druhé, Javelin stojí a padá na svém termo zaměřovači, který je chlazený. Dokud jej nevychladíte, tak nevystřelíte. Pokud budete mít stále zapnuto, jak dlouho vám vydrží baterie? Javeliny se do AČR dostaly jak dar od americké vlády (FMF). U SF má kontinuita v nákupech smysl, u zbytku AČR ne.

  Výsadkové roty jsou o 4 četách, nikoliv o 3, což je dost dramaticky odlišuje ve schopnostech od mechanizovaných jednotek. Čtvrtá četa je četa zbraní, která dodává výsadkovým rotám onen potřebný "punch" při výsadkových operacích a dělá je, na rozdíl od výsadkových operacích prováděnými jednotkami mechanizovanými, proveditelné.

  Ad Petres)
  to, že nemá slovenská armáda žádné horské jednotky není ani omylem výsledkem nějaké analýzy, ale naopak její absencí. Slovensko má 1/3 území volně definovaného jako hory a nemá žádné horské jednotky. Proč je nemá? Protože Československá LIDOVÁ armáda je rovněž neměla. Proč je neměla? Protože je pro útočnou operaci přes Rýn fakt nepotřebovala. Ze stejného důvodu se čeští důstojníci tolik upínají ke schopnosti plavby snad všech bojových prostředků atp. Je to relikt myšlení Varšavské smlouvy.

  Ad Josef)
  Problém kompatibility vybavení/výzbroje 43. vpr a 601. SkSS je virtuální. V rámci zbraní je důležité používat stejnou munici, stejné zásobníky jsou bonusem. V rámci spojení je minimální společný jmenovatel NATO standard (Type 1 crypto, se schopností frequency hopping). Nejde přece o to, aby měli výsadkáři stejné schopnosti jako operátoři. Jde o jejich podporu, nikoliv nahrazení. Zpět k úkolům, které má dělat UPSO/CPSS. Byť to píšu s vědomím, že tento vlak ujel.

  Ujel právě na nekompatibilitě VIZÍ, co že má ten 43. vpr dělat v rámci AČR na plukovnické úrovni. To byl a i nadále je problém. Naše armáda je malá a tak odchod nebo pokles vlivu několika málo jednotlivců má dramatické efekty na celek. Tápání kolem KRAČR, "pokrok v rámci možného", který jede dál, jako by se kolem nás nic nedělo a nic nestalo, je toho symptomem.

 • KOLT
  21:06 04.11.2016

  Samozřejmě nikoliv Stinger nýbrž Spike, omlouvám se.

 • KOLT
  21:04 04.11.2016

  pro OR: A nemluvě o tom, že už se nevyrábí... (kdo nezamáčkl začátkem roku slzu, nemá srdce).

  pro Left: Díky za info. Jestli půjdou Javeliny jen k SF, bude to pro mne zklamání. Kupujeme je za víc jak 10 milionů dolarů, tzn. by to mohlo být odhadem přes padesát střel a kolem patnácti odpalovacích zařízení. To mi přijde dost na dovybavení Šestky i na alespoň čtyři družstva pro rotu zbraní v Chrudimi. Ale možná se počítá s CPSS, pak už by to asi bylo vážně málo. Vím také, že se uvažovalo o pořízení Stingerů, s ohledem na to, že 43. je součástí 4. brn, která je používá (byť v těžší variantě) na Pandurech. Ale tenhle důvod dle mého názoru nemá dnes moc opodstatnění, jelikož není vůbec jisté, že vysadkáři zůstanou u 4. brigády. Každopádně něco modernějšího než Konkursy by se jim určitě hodilo...

 • Ondrej Rajkovic
  19:32 04.11.2016

  ad leviathan: predpokladam, ze niko sluzi, takze tam bude asi aj jeho zdroj informacii.

  co sa 23.mopr tyka tak som videl, ze dostali teraz vozidla Land Rover Defender, len je otazka ci ich dostali ako zabezpecovacie (pre velitelsku rotu resp. rotu bojovej podpory) alebo ci ich dostali bojove roty. ak by tie vozidla isli na bojove roty tak by to bol pruser, lebo balisticka a minova ochrana = 0 bodov a to iste aj s vyzbrojou vozidiel.

  ad niko: nemyslel si to s rozdelenim SF a SOF na Slovensku nahodou opacne nez si napisal?

 • leviathan
  18:40 04.11.2016

  niko : Ako funguje to Narodne centrum EOD? Su tam ludia zo Serede od zenistov a z RCHBO z Roznavy? Alebo je to samostatny utvar?


  Pod pojmom "stary" som myslel 21.pr. v Trebisove, pod pojmom "novy" 23.pr. v Trebisove. 23.pr. nema BVP2 - tento prapor zatial nema ziadne vozidla. Ale inak dik za info - odkial cerpas tie info o modernizacii?

 • niko
  09:16 04.11.2016

  Z mojho pohladu by bolo najlogickejsie rozdelenie v podmienkach OSSR asi taketo:

  SOF
  - 5. psu
  SF
  - rhp ISTAR
  - krizovky VP
  - Narodne centrum EOD

 • Left
  00:54 04.11.2016

  To KOLT: V současné době mě vaše dělení na SF/SOF v podmínkách AČR také přijde logičtější.

  Co se týče M4 u 43. vpr, tak jimi disponují ještě jejich průzkumáci. Pokud mám správné informace, tak ty nové Javeliny nemají jít do Chrudimi, ale mají být doplněním těch pár kusů u 601. skss.

 • niko
  23:02 03.11.2016

  leviathan: Podla mna je celkovo chybne označovat prapor vyzbrojeny BVP 1 za stary a prapor vyzbrojeny BVP 2 jako novy. Z mojho pohladu su oba stare a hanba su ako BVP 1, tak i BVP 2.
  Breny pokial viem tak dostal: 21.mpr, rhp. ISTAR, jedntka CIMIC a PSYOPS. O 23. mopr neviem, ale hovořilo sa o nom, ze ich dostane. Zatial som ich ale u nich nevidel.

  Co sa tyka modernizacie, tak ta bude podla mna taka pozvolna u viacerych utvarov. 23. mopr dostane obrnene 4x4 (vid pohreb Michala Kovaca), Martin a Nitra dostanu kolesove BVP, Michalovce, Levice a Trebisov pasove modernizovane BVP. Rucne zbrane pojdu vsetkym atd. V podstate jako tak pozeram, modernizovat sa bude vsetko. Ako prvy podla mna 23. mopr Trebisov a 11. mpr. Martin.

 • leviathan
  19:26 03.11.2016

  niko : dik za odpoved.

  Len myslim, ze tie nove Breny dostane ten uplne novy 23. mot. prapor. "Stary" 21. zmiesany prapor na tom bohvieakodobre neni. BVP1 su predsa len trosku hanba.

  No roznavske raketomety boli len pred nedavnom podriadene 1.br. , pocitam, ze tak skoro pod 2.br. neprejdu.

  Zaraza ma , ze certifikovana praporna skupina NATO bola postavena prave na "starom" trebisovskom zmiesanom prapore - naznacuje to snad, ze by prave tento prapor mal prejst modernizaciou ako prvy?

 • Ondrej Rajkovic
  12:26 03.11.2016

  ad Kazd: v case kdy bylo to video natocene tak 101st Airborne Division disponovala jednotkou na tzv. jump status - rota Pathfinders (zrusena k 2.8.2016). krom toho je v US Army k dispozici moznost absolvovat Basic Airborne Course kde individualni vojak ziska kvalifikaci vysadkare. to ale neznamena, ze 101 ABN DIV dokaze vysazovat jednotky s organickym vybavenim a zbranovymi systemy padakovym vysadkem.

  ad Petres: mohu se podivat na moznost, ze bych napsal clanek i o horskych jednotkach. puvodne to melo byt zahrnuto v dokumentu/serii clanku pojednavajicich o celkove reforme pozemnich sil OS SR, ale nejak nezbyl cas, abych to dotahnul do konce. mozna s blizicim se koncem roku a poklesem pracovniho vytizeni se k tomu dostanu.

  ad Josef: rozdeleni na SF a SOF dle definici, ktere jsem uvedl je pouze jedna z moznosti a take tak to bylo v clanku napsano. chapu, ze kazda definice je zobecnenim a ze pro kazdou definici budou existovat vyjimky. co se tyce rozdeleni, ktere jste poskytl (601.skss = SF, CPSS & SOATU = SOF) tak je to jeden z moznych uhlu pohledu. stejne tak je i oznaceni SOF pro podpurne jednotky - v Anglii vsechny jednotky provadejici specialni operace jsou oznaceny jako Special Forces protoze spadaji pod UK Special Forces Directorate. je to pouze veci tradice v oznacovani jednotek. a co se CR tyce, tak pokud se podivate na anglickou verzi webu 601.skss tak tam najdete nasledujici: "601 SFG has become a part of the Armed Forces of the Czech Republic since 1 January 2015. It is the sole SOF representative within the Ministry of Defence of the Czech Republic."

 • petres
  12:25 03.11.2016

  Horské jednotky nejsou nic jiného než lehká pěchota vybavená na boj ve stížených geografických a klimatických podmínkách, doplněná palebnou podporou. Nejsem si jistý, jestli i ve středoevropské zimě, pokud je bohatá na sníh a v horském terénu mají např. OSSR adekvátní náhradu v těch "nepřežitých" jednotkách. Lehká pásová vozidla např. obojživelné švédské BvS 206 nebo BvS10 či německý Wiesel jim potřebnou mobilitu v těžkém terénu dávají. A např. německá 23. Gebirgsjägerbrigade je určená mj. i k boji ve městském terénu.

 • juhelak
  11:38 03.11.2016

  Petres: nevim to mě příjde trochu už přežité. Spíš by přišlo aktuální mít jednotku speciálně pro boj ve městech a to taky nevím jestli AČR nebo OSSR má. Takové speciály můžeme teď vidět v irácké armadě při dobývání Mosulu, má je syrský armáda i egyptská nebo třeba i část jednotek Hizbalahu se specializuje na odhalování nepřátelských tunelů nebo na podkopávání a podminování nepřátelských obranných barier.
  Takové jednotky byli i za 1. SV a 2. SV.
  krátké zbraně, snipeři osaměle lovící ( irán takove má v Syrii dle fotek)., případně jednotky s velkou balistickou ochranou dobývající budovy.

  myslím že využití takových jednotek bude v budoucnu dost.

  zvláštní že jestě nedávno mohli Američané dobýt Irák nebo Afganistán v řádu týdnů a ted jen dobytí jednoho města může trvat měsíce a roky...taktika se zmenila

 • petres
  10:54 03.11.2016

  Mám otázku na Ondreje Rajkoviče. Díky za článek o SF, nebudete pokračovat podobným článkem o moderních horských jednotkách (organizace, výzbroj)? Ptám se proto, že v diskuzi pod článkem z 2/2015 na AN o obraně SR jste naznačoval, že ho chystáte.(geografické podmínky SR případně ČR). Docela by mne to zajímalo. Československá armáda za první republiky horské jednotky měla, u současných OSSR mne velmi překvapuje, že horské jednotky nemají.

 • Josef
  09:08 03.11.2016

  to Kolt: částečně s vašim závěrem souhlasím. Nicméně se v drtivé většině případů vyjadřujete k výzbroji či výstroji jednotlivce. Tam by se až možná na výjimky nemusela kompatibilita řešit vůbec. Já jsem měl na mysli spousta dalších, zejména technických prostředků, které tvoří systémové řešení. Nicméně jak jsem předeslal, jednalo se pouze o názor. Bez relevantních informací (které k dispozici nejsou) nemá cenu tuto otázku nadále řešit. Bylo to jen zamyšlení. Problémem by byla zejména časová náročnost, kde by AČR musela rezignovat na některé schopnosti 43 v její prospěch, případně je razantně omezit.

  FAC: pro potřeby AČR jsou FACs soustředěni v Náměšti. Pro potřeby speciálních sil disponuje 601 vlastními lidmi na pozicích FAC/JTAC.

  SF vs SOF: bez znalostí doktrín a jiné dokumentace. Za posledních , řekněme, 15 let nikdo v rámci SF komunity napříč NATO nespojoval SF výhradně s úkolem MA (tedy výcvik lokálních jednotek apod.). Vždy se jednalo o jednotky vyčleněné a určené k provádění speciálních operací a to v celém jejich spektru (MA, DA, SR). V poslední době se hovoří o třetí kategorii "ostatní", kam spadají např. HR. Označení SOF se užívá v posledních pár letech zejména pro jednotky podpory speciálních operací. Pokud bych to měl nadneseně přirovnat k aktuální situaci v AČR, tak potom: SF = 601, SOF = CPSS + SOATU (česky LOSO).

 • niko
  09:03 03.11.2016

  Kolt: Ja take uvahy co by som komu kupil nechavam radsej armadnym planovacom. Ale suhlasim s tebou, ze ten problem je lahko riesitelny.

 • niko
  08:58 03.11.2016

  Leviathan: 2. mechanizovana brigada je hlavnou bojovou silou OSSR. Je to plnohodnotna vsevojskova brigada, ktorej ulohou je chranit kriticku vychodnu a juhovychodnu hranicu republiky. Preto ma aj niektore klucove utvary, ktore 1. mb nema. 1. brigada bola zase stale zamyslana len ako expedicna. Teda na zahranicne misie. Preto ta divna struktura. Posledna reorganizacia sa z nej snazi urobit vsevojskovu. No je to taky zlepenec. Dislokovana je na zapadnom Slovensku, no niektore klucove utvary ma na vychodnom. Dva jej prapory sa maju prezbrojit na kolesovu techniku a stale si zachova charakter expedicnej jednotky. Roznavsky raketometnici skor, ci neskor pojdu tiez k 2.mb podla mna a 1. brigada dostane jednu-dve baterie Ev.

  Niesom si vedomy toho, zeby bol trebisovsky prapor najhorsie vyzbrojeny. Prave naopak. Trebisovsky prapor napr. ako jediny mechanizovany utvar disponuje novymi Brennmi. Vyzbroj je standardna ako vsade v porovnani s Levicami skor lepsia. Ano 1. mb disponuje BVP 2, no kedze su obe BVP stare sunky je to jedno. Okrem toho su uz objednane modernizacie.

 • KOLT
  08:36 03.11.2016

  pro niko: Šlo mi hlavně o to poukázat, že ona zmíněná nekompatibilita výzbroje a) vlastně téměř není; b) je snadno řešitelná. Ještě jsem zapomněl napsat, že odstřelovači z 43. vpr používají M-4 stejně jako 601. skss :-)

  pro Jura99: a až d je správně :-) A vlastně i e, protože pokud na danou strukturu nebudete mít dost lidí, tak je taková struktura nefunkční.
  FACové jsou, jestli tomu správně rozumím, jak v Náměšti u letectva, tak v Olomouci u speciálů. Přičemž toto zdvojení bylo některými kritizováno. Zřejmě je to opět způsobeno nahlížením speciálů na zbytek armády. V tomto případě mám ale tendenci je docela chápat – pokud potřebují FACy, kteří s nimi budou v poli, je logické, že chtějí, aby měli jejich výcvik a měli je prověřené.

 • Jura99
  08:22 03.11.2016

  po vzniku CPSS se asi se součinností 43.vpr a 601.skss bezprostředně nepočítá. Otázka čemu/komu vlastně vadí vznik CPSS? Je to a) zbytečné zdvojení schopností v AČR, b) zbytečně vynaložené peníze, c) nenajdou se lidi na CPSS, d) rozladění členů 43.vpr, že se částečně vzdalují od speciálních operací (že je někdo jiný nahrazuje), e) nefunkční organizační struktura ???

  jestli týmy FAC nepodléhají 601., pak je to v seznamu speciálních útvarů další člen pro provádění svého druhu speciálních operací.

 • leviathan
  07:50 03.11.2016

  niko: OK, dik za info. Nebolo by potom ale logicke prepodriadit pod 1.br. aj delostrelcov, raketomety a ISTAR? Preco OSSR buduju prapornu bojovu skupinu pre potreby NATO na baze 2.brigady a to este na baze najhorsie vyzbrojeneho trebisovskeho zmiesaneho praporu? dik za odpoved

 • niko
  22:24 02.11.2016

  Kolt: Myslim, ze to, ze prezbrojenie utvaru velkosti praporu na nove/lepsie zbrane nie je problém je jasne asi každému. Za peníze v Praze dům. Zbytocne tu rozoberat, ktory prapor by jaku pusku mal objednat.

 • kazd
  21:45 02.11.2016

  " Americka 101st Airborne Division, ktera dokaze vysadit brigadu vrtulnikovym vysadkem neni schopna vysadit ani rotu padakovym vysadkem. "

  Paratroopers from the 82nd and 101st Airborne jumps from C-17 Globemaster III aircraft over Sicily Drop Zone at Fort Bragg, North Carolina.

  https://www.youtube.com/watch?...

 • KOLT
  21:44 02.11.2016

  Mmchd, jak tu někdo psal, že by byl problém s nekompatibilní výzbrojí 601. a 43. při jejich součinnosti, tak a) to není nic nového, SF mají často jinou výzbroj než jejich podpůrné jednotky; b) ono té nekompatibility není až tolik.
  V podstatě nejzásadnější je CZ-805 vs. M-4. Ovšem investici na přezbrojení 43. vpr. na M-4 by asi utahla i naše Armáda (zvlášť, kdybychom kvéry koupili v rámci US výpomoci, kdy jedna puška vychází na méně než 1000 $....). Ona by AČR zvládla i přezbrojení obou útvarů na HK-416/417 či SIG-516/716. Navíc při používání "stanagových" zásobníků v CZ-805 by to ani nebylo nutné.
  Podvěsné granátomety jsou sice rozdílné, ale munice je stejná, takže zase není problém.
  Pistole mají stejné (detail), pancéřovky také, DRM je pár, takže dovyzbrojit 43. vpr. pomocí HK-417 fakt není problém, stejně by v brzké době měli dostat něco nového náhradou za SVD.
  Odstřelovačky nejsou problém, těch se stejně používá hromada podle potřeby.
  AGSka, NSV a Minimi v ráži 7.62 používají také obě uskupení. Jen Šestka přechází z NSV na M-2 (což by 43. praporu také nevadilo ;-) ) a má asi ještě nějaká PKáčka, nic dramatického.
  Jako naváděné rakety mají u 601. zavedené Javeline, zatímco u 43. Kornety, jenže ty už pravděpodobně brzy půjdou do důchodu, chystá se nákup právě Javelinů, pochybuju, že by je výsadkáři nedostali.
  Nevím, jak je to u 601. s minomety, 43. má 60mm ANTOS a nově tuším španělské M-86. Ale ani tady bych neviděl nekompatibilitu jako nějak velký problém, dokud to střílí stejnou munici.
  Že nemají stejné maskáče není problém. Musely by se naopak sladit vysílačky.

  Suma sumárum, nic neřešitelného i při poměrně malých nákladech.

 • KOLT
  21:28 02.11.2016

  Šestka by, krom schopností některých operátorů provádět základní úkoly v rámci navádění vzdušné podpory, měla mít vlastní skupinu FACů. Alespoň tak to bylo relativně nedávno (pár let) presentováno. Jestli je to tak ještě dnes, netuším.
  Strukturu by 601. skss měla mít víceméně na úrovni praporu.

  Struktura 43. vpr. je dohledatelná na webu. A je to kompletní praporní struktura, nic ořezaného. V podstatě 3 bojové roty, rota zbraní, rota logistiky, velitelská rota, praporní obvaziště, štáb. Bojové roty jsou po třech četách, četa je tuším po čtyřech družstvech, družstvo má šest vojáků. Celkem to bude tabulkově kolem 400 lidí (a spíš víc než míň). Nově se navíc buduje rota záloh, vedená jako 4. bojová rota.

 • niko
  20:20 02.11.2016

  Jura99: V Ozbrojenych silach SR su letecki navodcici sucastou 5. psu a taktiez roty hlbkoveho prieskumu praporu ISTAR.

  Ondrej, Laviatjan: Za prve je potrebne uvedomit si, ze prieskumna rota Levice uz peknych par rokov neexistuje. Resp. existuje uz len v mobilizačních planoch. Teda co neexistuje, nemoze byt ani sucastou praporu ISTAR.
  O strukture praporu ISTAR aj kde nebola nikdy zverejnena sa predsa co, to vie. Nejake tie věci predsa boli zverejnene.V podstate je jeho struktura asi nejaka takato:
  - rota hlbkoveho prieskumu (vznikla z presovskej prieskumnej roty a doplnenim noveho personalu nie zlucovanim jednotiek)
  - jednotka SIGINT
  - jednotka ELINT
  - podporne jednotky

  Posledne organizacne zmeny v OSSR suvisia so snahou urobit z 1. brigady vsevojskovu brigádu a daju sa teda hodnotit len kladne. 1. brigáda konecne nie je len nejakym zlepencom 3 rovnakych utvarov, ale plnhodnotnou brigadou. 2. brigáda skutocne nemá zenijnu jednotku. No pre jej potreby je ale urcena michalovska zenijna rota, aj kde je organizacne sucastou zenijneho paporu 1.mb.

 • Nesher
  20:03 02.11.2016

  Jura99
  Jen doplňuji OR, krom jednotky FAC v rámci VzS AČR, disponuje touto schopností ještě 601., a a to v rámci specializace jednotlivých operátorů.

 • Ondrej Rajkovic
  19:51 02.11.2016

  ad Jura99 - V ramci ACR jsou letecti navodci soucasti Vzdusnych sil ACR, 22. letecke zakladny Namest nad Oslavou. V OS SR jsou navodci soucasti 5.pluku specialneho urcenia.
  Co je nebo neni soucasti Praporu ISTAR se moc nevi a pokud vi tak se o tom nemluvi jelikoz vytvoreni celeho praporu bylo tak trochu naspech.

 • Jura99
  19:44 02.11.2016

  Kdyz o ISTARu, jsou jeho soucasti letecti navodci nebo OSSR letecke navodci zatim nema? V ACR jsou soucasti 601?

 • Ondrej Rajkovic
  19:27 02.11.2016

  ad Leviathan - Keby boli oficialne informacie o tom ako je organizovany Prapor ISTAR tak by som ich rad poskytol. Bohuzial take info nie je (vie sa, ze v ramci praporu je rota hlbkoveho prieskumu, ale to je tak vsetko). Z toho co viem, tak Prapor ISTAR bol postaveny na zaklade Roty ISTAR 2. mechanizovanej brigady a s najvacsou pravdepodobnostou bol personalne doplneny prieskumnou rotou 1. mechanizovanej brigady a asi aj prislusnikmi prieskumnych ciat jednotlivych mechanizovanych praporov. To ako su v sucasnosti organizovane brigady je strasny chaos, ale vidim to tak, ze 1.mb je skor iba akousi mnozinou podpornych a rezervnych jednotiek a 2.mb je hlavnou bojovou jednotkou PS OS SR.
  Co sa Vojenskeho spravodajstva tyka tak to nedisponuje ziadnou SF/SOF jednotkou. 5.pluk svojho casu patril pod VS rovnako ako 601.skss patrila pod VZ - podla sovietskeho vzoru kde jednotky Specnaz boli podriadene GRU - ale OS SR presla na standard NATO a prepodriadila 5.psu pod GS este skorej nez to ACR spravila.

 • leviathan
  19:18 02.11.2016

  1.) Chlapi mohli by ste sem dat nejake informacie o zlozeni slovenskeho praporu ISTAR? Preco je podriadeny 2.brigade a nie priamo GŠ, alebo veleniu pozemnych sil? Viem, ze do ISTAR boli vcucnute prieskumne roty z Presova aj z Levic, co mi nedava logiku. Levicka rota bola prieskumnou jednotkou 1. brigady - teraz 1. brigada nema prieskumnu jednotku?

  2.) Podobne boli prepodriadene zenijne roty z Martina (1.br.) a Michaloviec (2.br.) pod zenijny prapor Sered a ten bol prepodriadeny pod 1. brigadu, takze teraz 2. brig. nema zenijnu jednotku? Moze mi niekto vysvetlit tento chaos? Dokonca ja z praporu RCHBO sa stala jednotka 1. brig. pricom ma jasne celoarmadnu posobnost.

  3.) Nedisponuje nejakou jednotkou SF Vojenske spravodajstvo?

 • Tesil
  18:04 02.11.2016

  Jenom krátké doplnění k ČSLA.Průzkumný prapor měl dvě průzkumné roty,jednu rotu hloubkového pr.a rotu radioprůzkumu.V omdesátých letech roty hloub.pr.byly vyzbrojovány odstřelovacími puškami Dragunov.Těmi se měli ničit střely LANCE,narušením pláště.Zda to mohlo být účinné nevím.Průzkumné roty byly vybaveny BVP.

 • KOLT
  17:08 02.11.2016

  A jakožto pluk se 501. dělí na dva prapory, přičemž každý je podřízený jiné divizi :-) Nevím jak vám, ale mně to dělení US Army přijde jako děsný bordel...

  Zpět k tématu, myslím, že SOC (Special Operations Capable), je dnes vcelku hojně využívaný termín. Jako SOC je koneckonců označována i naše 222. letka s Mil-171ŠM.

  Souhlasím s niko, že pro armády velikosti naší nemá smysl vyčleňovat samostatné SF jednotky. Ono to upřímně řečeno nemá smysl téměř pro žádnou armádu. Pokud jde o výcvik a spolupráci na úrovni jako dnes v Astánu, Iráku či Mali, tak to vcelku v pohodě zvládnou SOF jednotky. A pokud jde o partyzánskou válku, tak tam potřebujete především podmínky (jako měli Britové za 2. sv. ve střední Evropě).
  Proto mi osobně přijde rozumnější druhé rozdělení, tzn. SF jakožto jednotky primárně sloužící ke speciálním operacím a SOF jakožto jednotky, které je umí také provádět (byť v omezené míře, ne všechny, atd.) či umí podporovat přímo SF jednotky. V takovém případě by u AČR byla SF pouze 601. skss, SOF pak 43. vpr., 222. letka, nově CPSS a do jisté míry 102. prpr. (alespoň tuším, že mají schopnosti hloubkového průzkumu, což je také speciální operace... vlastně jedna z nejdůležitějších). Zapomněl jsem na někoho?

 • Charlie
  15:41 02.11.2016

  Ještě k těm výsadkářům: amíci a anglofonní obecně to mají tak, že pojem "AIRBORNE" (výsadkový, např. 101st airborne division) značí schopnost jednotky vysadit svoje jednotky na místo vzdušnou cestou, lhostejno zda jako paragány, vrtulníky nabo pomocí letadel (dříve i kluzáků).

  Pokud chtějí mluvit přímo o jednotce, která umí "skákat", tak ta je "parachute" (1st parachute brigade), jednotky schopné jen "vysazení" (vrtulníky, z letadla, kluzáky) se označovaly jako "airlanding", ale dneska, kdy nějakou schopnost vzdušného výsadku má defakto každý (krom těžkých mechanizovaných jednotek), už se tohle moc nepoužívá a pro spoustu "padákových" jednotek stejně používají výraz "airborne" (501st Airborne Infantry Regiment).

 • niko
  15:17 02.11.2016

  to Ondrej: Inak tie krizovky VP mas asi fakt pravdu, ked sa nad tym zamyslam, ze su SOF, resp. SO Capable, kedze nespadaju pod Odbor specialneho urcenia GS. V podstate 80 % ich cinnosti je cierna taktika.

  Inak vec ma napadla. Ak tvrdime, ze SF su jednotky, ktore: "se primárně soustředí na výcvik domorodých jednotek a následně tyto jednotky vedou v boji ať již v roli povstaleckých proti pravidelné armádě státu a nebo v roli domorodých jednotek podporujících pravidelnou armádu", tak musime vychadzat z toho, ze ceske a slovenske SOF v podstate tuto funkciu od SF prevzali. A v podstate z nej spravili jednu zo svojich hlavnych uloh. Okrem ineho. Ergo, neexistuje dovod mat v malych krajinach ako CR a SR SF, kedze ich ulohy prevzali SOF ako univerzalnejsi druh vojska.

 • Ondrej Rajkovic
  14:47 02.11.2016

  ad Niko: vdaka za comment. co sa krizoviek VP tyka tak tam by som ich skor oznacil ako SOF alebo ako Special Operations Capable (direct actions, hostage rescue)

 • niko
  14:34 02.11.2016

  mudry urdzbar: 5. pluk ma mat podla novej organizacie od roku 2017/2018 cca. 600 clenov. Nazov "pluk" vychadza z celkovej organizacie nie z historie. Zatial co pesie/mechanizovane druzstvo ako zakladna organizacna zlozka vyssieho utvaru ma 10 vojakov, druzstvo SOF ma clenov styroch. Ked si to nasledne vypocitas nahor, tak dojdes na stavy pluku. Nie je to nic nove. Rovnako aj SAS regimenty maju podobne pocty.

  Inak co sa tyka SF v slovenskych ozbrojenych silach, tak by som tam zaradil este "krizovky" VP. Tieto su v dnesnej modernej dobe pouzitelne na potlacanie asimetrickeho ohrozenia, co v podstate z mojho pohladu SF ako take vystihuje.

 • Ondrej Rajkovic
  13:56 02.11.2016

  ad Jura99: To, ze vysadkove jednotky CSLA (22. vysadkova brigada) mely spise diverzni a pruzkumne ukoly bylo dano tim, ze CSLA nasledovala sovetskou doktrinu kde vysadkove jednotky byly bud mechanizovane/obrnene jednotky shazovane na padacich a nebo pruzkumni a diverzni jednotky.
  Co se tyce oznaceni "vysadkar" pro ty typy jednotky ktere jste vyjmenoval plati pouze z jedne strany. Jednotky, ktere jsou schopne zasazeni do bojove operace/operacni oblasti padakovym vysadkem jsou temer vzdy schopne jak vrtulnikoveho tak i pristavaciho vysadku. Obracene to nefunguje. Americka 101st Airborne Division, ktera dokaze vysadit brigadu vrtulnikovym vysadkem neni schopna vysadit ani rotu padakovym vysadkem. Ale pokud by bylo potrebne tak dokaze provest i pristavaci vysadek (pokud USAF poskytne letadla).

 • Ondrej Rajkovic
  13:47 02.11.2016

  ad Hardzo: Prosim, rado sa stalo :o) Aj nabuduce.

  ad asdf: v CR by som to videl nasledovne: SF - ziadne jednotky; SOF - 601.skss, CPSS, SOATU (Special Operations Aviation Task Unit). Special Operations Capable (taka kategoria oficialne neexistuje, len moja uvaha) - 43. vpr (direct actions), 102.pzpr (special reconnaissance)
  na Slovensku: SF - ziadne, SOF - 5.psu (kedysi este aj FAC od letectva, ale ti boli absorbovani 5.psu), Special Operations Capable - Prapor ISTAR (special reconnaisance)

  ad mudry.udrzbar - Oznacenie "pluk" je u 5.psu zalezitostou tradicie, inak co sa poctami tyka tak funkcne zaradenie je "prapor". 43.vpr je na tom podobne, presne cisla nemam, ale tipujem, ze je to +/- 500 vysadkarov.

 • Jura99
  13:44 02.11.2016

  Určitý zmatek vznikl v tom, že v českém i slovenském jazyce se pojem výsadkář používá jak pro padákovou a přistávací pěchotu, tak pro zvláštní útvary (diverzně-sabotážní-průzkumné). A aby toho nebylo málo, tak ta padáková pěchota se časem také specializovala a v ledasčem bojovými dovednostmi splývá se zvláštními útvary (např. 43.vpr). Pojem výsadkář ale vzniknul jako pojem označující způsob dopravy na bojiště, nikoliv jako způsob vedení boje (to byl případ např. 2.čs. paradesantní brigády, která se časem dokonce přeznačila pouze na pěší. Ta nevynikala nějakou lepší bojovou dovedností, ale lišila se tím, že uměla skákat.)
  Jinak např. Rusové mají pojmy dva, "děsantniky" a "specnazovce" a každý hned ví o čem je řeč.
  mudry.udrzbar: však i 601.skss se v nedávné minulosti označovala za 6. brigádu, což také početně souhlasilo. Jinak 5.pšu má početní stav spíš roty, nevím jak se to změní po avizovaném posílení, ale bojová složka byla 5 oddílů po 10 lidech, tedy celkem 50.

Stránka 1 z 2