Kdo je kdo – výsadkáři, speciální operace, speciální jednotky

V diskusi pod článkem portálu Armádní noviny o výběrovém řízení pro průzkumné týmy 4. brigády rychlého nasazení se objevil komentář slovenského diskutéra. Diskutující se vyjádřil ve smyslu, že slovenský 5. pluk špeciálneho určenia je ekvivalentem českého 43. výsadkového praporu. Tento příspěvek velmi dobře ilustroval pohled laické a i části odborné veřejnosti na vojenské jednotky, které jsou již tradičně výběrové, nebo také často označovány jako elitní. Článek vyšel původně na On War | On Peace

Definice

Jedná se zejména o tři typy jednotek – výsadkové, speciální a jednotky pro speciální operace. I když to zmíněný komentář přímo nepojmenoval, je vhodné zahrnout do tohoto výčtu také jednotky průzkumné

Rád bych se tímto článkem zaměřil na tyto čtyři kategorie jednotek a vyjmenoval společné i odlišné znaky. Nemám ambici vytvořit detailní a vyčerpávající charakteristiku výsadkových, průzkumných, speciálních jednotek a jednotek pro speciální operace, pouze vytvořit jakýsi návod, jak se na tyto jednotky dívat a jak je rozlišovat.

První věcí, kterou je potřebné analyzovat a diskutovat, je otázka úkolů, které zmíněné typy jednotek plní. Na následujících řádcích jsou představeny definice těchto typů operací, které se vztahují k popisovanému tématu – speciální operace, průzkum, výsadkové operace (padákový výsadek, vrtulníkový výsadek a přistávací výsadek)

Speciální operace – Operace vyžadující zvláštní způsoby nasazení, taktiky, procedur, vybavení a výcviku, často prováděné v nepřátelském, zapovězeném nebo politicky citlivém prostředí a charakterizovány jedním nebo více z následujících specifik: časové omezení, utajení, nízká viditelnost, prováděné s nebo prostřednictvím místních sil, vyžadující znalost prostředí, vysoce rizikové.

Z hlediska doktríny, jak ji popisuje dokument ozbrojených sil USA JP 3-05, je možné typy speciálních operací vyjmenovat nasledovně: přímá akce, speciální průzkum, boj proti terorizmu, protipovstalecké operace, nekonvenční operace, vojenská asistence, záchrana a vyzvednutí rukojmí, zahraniční humanitární operace, vojenské informační operace a operace civilně-vojenská spolupráce.

Výsadkové operace – v americké doktrinální terminologii zahrnuté pod operace vynucení vstupu. Operace vynucení vstupu jsou zaměřeny na obsazení a udržení předmostí proti ozbrojenému odporu.

Předmostí je určená oblast v nepřátelském nebo potenciálně nepřátelském prostředí, která po obsazení a udržení umožní příjem jednotek a materiálu a poskytne prostor pro manévr při následujících operacích (předmostí může být vzdušným předmostím (airhead) nebo obojživelným předmostím (beachhead) nebo jejich kombinace).

Operace vynucení vstupu vyžadují důsledné plánování a přípravu; synchronizované, agresivní a rychlé provedení; iniciativu velitelů na každé úrovni, která umožní odbourání tření, vyrovná se s nahodilým vývojem situace a umožní rychlé využití nabídnuté příležitosti. Výsadkové operace se dělí na letecký výsadek (padákový a přistávací) a vrtulníkový výsadek.

Průzkumné operace – Operace prováděné s cílem získat informace vizuálním pozorováním nebo jinými prostředky o aktivitách, prostředcích a zdrojích protivníka nebo oponenta nebo s cílem získat údaje o meteorologické, hydrografické nebo geografické charakteristice zájmové oblasti.

Zde je potřebné se pozastavit při jedné zásadní rozdílné skutečnosti, který očividně mnohým diskutérům z řad laické veřejnosti uniká. A síce, že je rozdíl mezi výsadkovou operací a padákovým výsadkem jako způsobem vstupu do operační oblasti.

Zatím co výsadková operace vyžaduje specificky vycičené, vybavené a připravené síly (náročnost výcviku a přípravy a intenzita unikátnosti vybavení stoupá od operací přistávacího výsadku, přes aeromobilní/vrtulníkový výsadek po padákový výsadek), padákový výsadek je nejen kritickou součástí jednoho typu výsadkové operace, ale také jedním ze způsobů, kterými všechny čtyři typy popisovaných jednotek využívají pro vstup do operační oblasti.

Tudíž, zjednodušeno, ne každý padákový výsadek je výsadkovou operací. Toto tvrzení je také podpořeno dalším rozměrem a tím je stupeň utajení, který provází tyto tři typy operací. Míra utajení klesá od specálních operací přes průzkumné operace až po výsadkové operace.

Special Forces a Special Operations Forces

Problematika rozdělení jednotek na speciální síly SF (Special Forces) a síly pro speciální operace SOF (Special Operations Forces) je značně nezřetelná už i díky tomu, že neexistuje obecně akceptovaná definice jak SF tak SOF jednotek. To je dáno zejména historickým vývojem speciálních sil.

Když se v průběhu 30-tých let a následně 2. světové války formovaly první „speciální" síly, rozdělily se tyto na tři kategorie – speciální síly, výsadkáři a námořní pěchota (v britském smyslu tohoto významu).

Mezi speciální síly té doby patřily britské 1. a 2. pluk SAS (Special Air Service), francouzské a belgické pluky SAS, britské a americké organizace SOE (Special Operations Executive) a OSS (Office of Strategic Services) nebo týmy UDT (Underwater Demolition Teams) amerického námořnictva a mnohé další.

Výsadkáři, zejména ti britští, se z původně zamýšlených jednotek typu komando (jako např. armádní No. 2 Commando, které se později transformovalo do 1. výsadkového praporu) postupem času vyprofilovali v jednotky lehké pěchoty vysazované padákovým nebo kluzákovým výsadkem.

Jednotky Commando britské námořní pěchoty a dva prapory Raiders americké námořní pěchoty je možné považovat za jakýsi hybrid – plnily mise, které byly jak speciálními operacemi a účastnily se taktéž konvenčních operací.

Moderní jednotky speciálních sil se vyvinuly z dvou typových vzorů – britské SAS a britských a amerických organizací SOE a OSS. Z britské válečné SAS vznikl typ speciálních sil provádějících přímé akce v týlu nepřítele a speciální (resp. hloubkový) průzkum.

Z SOE a OSS potom vznikl typ speciálních sil provádějící operace soutřeďující se na výcvik povstaleckých jednotek na území protivníka. Máme zde tedy typový základ dvou vzorů moderních vojenských speciálních jednotek – britský 22. pluk SAS a americké US Army Special Forces.

Postupem času, vznikem nových konfliktů, vývojem nových technologií, se začal seznam speciálních jednotek rozrůstat –týmy UDT amerického námořnictva poskytly část svého personálu pro vznik jednotek SEALs, které se vymanily ze zaměření na podporu obojživelných operací a staly se americkým ekvivalentem britské SBS (Special Boat Service).

Válka ve Vietnamu, které se účastnily jak jednotky Special Forces americké armády, tak i SEALs námořnictva, přinesla zrod dalšího typu speciálních jednotek v podobě 1. a 56. křídla speciálních operací amerického letectva. A takto bychom mohli pokračovat dekádu po dekádě 20. století , dokud by jsme se nedostali až na přelom tisíciletí a do současnosti.

Tato historická exkurze přináší první náznak rozdělení jednotek na SF a SOF. Podle historického náhledu jsou jako SF označovány ty jednotky, které se primárně soustředí na výcvik domorodých jednotek a následně tyto jednotky vedou v boji ať již v roli povstaleckých proti pravidelné armádě státu a nebo v roli domorodých jednotek podporujících pravidelnou armádu.

Za SOF potom označujeme všechny ostatní jednotky, které provádějí speciální operace.

Druhou možností rozdělení je rozdělení podle plněných úkolů – pokud je jednotka schopna provádět plné spektrum speciálních operací, potom je možné ji označit za SF jednotku. Pokud plní pouze některé specifické typy speciálních operací a nebo se přímo podílí na poskytování specifické podpory při provádění speciálních operací, potom je označována jako SOF jednotka.

Pokrývka hlavy

Mám za to, že celá situace, která nakonec vyústila v tento článek má své kořeny právě v tom jaké barvy je baret, který nosí příslušníci té či oné jednotky.

Opět je to zde dáno, jako ostatně častokrát, historií a tradicí. České a slovenské výsadkové a SF/SOF jednotky nosí červený baret jelikož se hlásí k hrdému odkazu příslušníků československých výsadkářů, kteří seskočili na území Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války.

Tato tradice ovšem neexistuje v jiných státech, které mají zase své tradice. Barva baretů, které výsadkové, průzkumné a SOF jednotky nosí je podle těchto tradic odvozena od jednotky nebo jednotek na které mají dané formace nejsilnější historické vazby.

Nikoho tedy nepřekvapí, že belgické, nizozemské, francouzské námořní speciální jednotky a stejně tak i australské pluky Commando nosí zelený baret podobný nebo stejný jako britští Commandos Královské Námořní pěchoty.

Stejně tak není překvapivé, že australská a novozélandská SAS nosí béžové barety po vzoru svých britských spolubojovníků. U vlivu SAS na ostatní speciální jednotky bych se rád zastavil.

Jelikož britská druhoválečná SAS je de facto „matkou moderních speciálních sil" mnohé ze současných speciálních sil. I proto francouzské, belgické, tuniské, izraelské, řecké, cyperské a další speciální síly převzaly buď motto „Who Dares, Wins!" a/nebo odznak okřídlené dýky, bez ohledu na barvu baretu.

V tomto ohledu není možné vynést žádné obecné vyjádření, které by shrnulo identifikaci speciálních, výsadkových a průzkumných jednotek na základě barvy pokrývky hlavy. Pokud by bylo možno něco takového učinit, mám za to, že by to bylo velmi povrchní a odrazovalo by to potenciálního zájemce o hlubší studium této tématiky.

Závěr

Na konci tohoto krátkého pojednání nutno konstatovat, že problematika rozdělení jednotek mezi výsadkové, průzkumné, speciální jednotky a jednotky pro speciální operace s sebou přináší několik komplikací, které se vyskytují v různých rovinách.

Pokud si tyto čtyři typy jednotek rozdělíme tak, že na jednu stranu dáme jednotky průzkumné a výsadkové a na druhou stranu jednotky speciální a jednotky pro speciální operace je možné vynést jednoznačný verdikt, který je jasně a zřetelně rozdělí.

Výsadkové jednotky se jasně odlišují od jednotek průzkumných a tyto dva typy jednotek se odišují od jednotek pro speciální operace a speciálních jednotek. Rozdělit jasnou a zřetelně čitelnou hranicí jednotky pro speciální operace a speciální jednotky je dle mého názoru nemožné protože každý stát a často i každý druh vojska, který má své speciální jednotky je pověřuje jinými úkoly a určuje jim jiné zaměření.

Zdroj: On War | On Peace
Redakčně upraveno

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ozbrojený vrtulník Black Hawk. Volba pro Armádu ČR?

Na vojenském cvičení Anakonda 2016 si v Polsku odbyla světovou premiéru ozbrojená verze vrtulníku ...

Armáda ČR: Kalendář k 70. výročí výsadkového vojska

S hrdostí představujeme kalendář na rok 2017, který vznikl jako spolupráce fotografa Stanislava ...

Výběrové řízení k průzkumákům AČR: Krev, pot a dřina

Sun Tzu: „Umění války je založeno na umění klamu. Když jsme schopni zaútočit, musíme vypadat, jako ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • leviathan
  19:26 03.11.2016

  niko : dik za odpoved. Len myslim, ze tie nove Breny dostane ten uplne novy 23. mot. prapor. "Stary" 21. zmiesany prapor na tom bohvieakodobre neni. BVP1 su predsa len ...Zobrazit celý příspěvek

  niko : dik za odpoved.

  Len myslim, ze tie nove Breny dostane ten uplne novy 23. mot. prapor. "Stary" 21. zmiesany prapor na tom bohvieakodobre neni. BVP1 su predsa len trosku hanba.

  No roznavske raketomety boli len pred nedavnom podriadene 1.br. , pocitam, ze tak skoro pod 2.br. neprejdu.

  Zaraza ma , ze certifikovana praporna skupina NATO bola postavena prave na "starom" trebisovskom zmiesanom prapore - naznacuje to snad, ze by prave tento prapor mal prejst modernizaciou ako prvy?Skrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  12:26 03.11.2016

  ad Kazd: v case kdy bylo to video natocene tak 101st Airborne Division disponovala jednotkou na tzv. jump status - rota Pathfinders (zrusena k 2.8.2016). krom toho je v US Army k ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Kazd: v case kdy bylo to video natocene tak 101st Airborne Division disponovala jednotkou na tzv. jump status - rota Pathfinders (zrusena k 2.8.2016). krom toho je v US Army k dispozici moznost absolvovat Basic Airborne Course kde individualni vojak ziska kvalifikaci vysadkare. to ale neznamena, ze 101 ABN DIV dokaze vysazovat jednotky s organickym vybavenim a zbranovymi systemy padakovym vysadkem.

  ad Petres: mohu se podivat na moznost, ze bych napsal clanek i o horskych jednotkach. puvodne to melo byt zahrnuto v dokumentu/serii clanku pojednavajicich o celkove reforme pozemnich sil OS SR, ale nejak nezbyl cas, abych to dotahnul do konce. mozna s blizicim se koncem roku a poklesem pracovniho vytizeni se k tomu dostanu.

  ad Josef: rozdeleni na SF a SOF dle definici, ktere jsem uvedl je pouze jedna z moznosti a take tak to bylo v clanku napsano. chapu, ze kazda definice je zobecnenim a ze pro kazdou definici budou existovat vyjimky. co se tyce rozdeleni, ktere jste poskytl (601.skss = SF, CPSS & SOATU = SOF) tak je to jeden z moznych uhlu pohledu. stejne tak je i oznaceni SOF pro podpurne jednotky - v Anglii vsechny jednotky provadejici specialni operace jsou oznaceny jako Special Forces protoze spadaji pod UK Special Forces Directorate. je to pouze veci tradice v oznacovani jednotek. a co se CR tyce, tak pokud se podivate na anglickou verzi webu 601.skss tak tam najdete nasledujici: "601 SFG has become a part of the Armed Forces of the Czech Republic since 1 January 2015. It is the sole SOF representative within the Ministry of Defence of the Czech Republic."Skrýt celý příspěvek

 • petres
  12:25 03.11.2016

  Horské jednotky nejsou nic jiného než lehká pěchota vybavená na boj ve stížených geografických a klimatických podmínkách, doplněná palebnou podporou. Nejsem si jistý, jestli i ve ...Zobrazit celý příspěvek

  Horské jednotky nejsou nic jiného než lehká pěchota vybavená na boj ve stížených geografických a klimatických podmínkách, doplněná palebnou podporou. Nejsem si jistý, jestli i ve středoevropské zimě, pokud je bohatá na sníh a v horském terénu mají např. OSSR adekvátní náhradu v těch "nepřežitých" jednotkách. Lehká pásová vozidla např. obojživelné švédské BvS 206 nebo BvS10 či německý Wiesel jim potřebnou mobilitu v těžkém terénu dávají. A např. německá 23. Gebirgsjägerbrigade je určená mj. i k boji ve městském terénu.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  11:38 03.11.2016

  Petres: nevim to mě příjde trochu už přežité. Spíš by přišlo aktuální mít jednotku speciálně pro boj ve městech a to taky nevím jestli AČR nebo OSSR má. Takové speciály můžeme teď ...Zobrazit celý příspěvek

  Petres: nevim to mě příjde trochu už přežité. Spíš by přišlo aktuální mít jednotku speciálně pro boj ve městech a to taky nevím jestli AČR nebo OSSR má. Takové speciály můžeme teď vidět v irácké armadě při dobývání Mosulu, má je syrský armáda i egyptská nebo třeba i část jednotek Hizbalahu se specializuje na odhalování nepřátelských tunelů nebo na podkopávání a podminování nepřátelských obranných barier.
  Takové jednotky byli i za 1. SV a 2. SV.
  krátké zbraně, snipeři osaměle lovící ( irán takove má v Syrii dle fotek)., případně jednotky s velkou balistickou ochranou dobývající budovy.

  myslím že využití takových jednotek bude v budoucnu dost.

  zvláštní že jestě nedávno mohli Američané dobýt Irák nebo Afganistán v řádu týdnů a ted jen dobytí jednoho města může trvat měsíce a roky...taktika se zmenilaSkrýt celý příspěvek

 • petres
  10:54 03.11.2016

  Mám otázku na Ondreje Rajkoviče. Díky za článek o SF, nebudete pokračovat podobným článkem o moderních horských jednotkách (organizace, výzbroj)? Ptám se proto, že v diskuzi pod ...Zobrazit celý příspěvek

  Mám otázku na Ondreje Rajkoviče. Díky za článek o SF, nebudete pokračovat podobným článkem o moderních horských jednotkách (organizace, výzbroj)? Ptám se proto, že v diskuzi pod článkem z 2/2015 na AN o obraně SR jste naznačoval, že ho chystáte.(geografické podmínky SR případně ČR). Docela by mne to zajímalo. Československá armáda za první republiky horské jednotky měla, u současných OSSR mne velmi překvapuje, že horské jednotky nemají.Skrýt celý příspěvek

 • Josef
  09:08 03.11.2016

  to Kolt: částečně s vašim závěrem souhlasím. Nicméně se v drtivé většině případů vyjadřujete k výzbroji či výstroji jednotlivce. Tam by se až možná na výjimky nemusela ...Zobrazit celý příspěvek

  to Kolt: částečně s vašim závěrem souhlasím. Nicméně se v drtivé většině případů vyjadřujete k výzbroji či výstroji jednotlivce. Tam by se až možná na výjimky nemusela kompatibilita řešit vůbec. Já jsem měl na mysli spousta dalších, zejména technických prostředků, které tvoří systémové řešení. Nicméně jak jsem předeslal, jednalo se pouze o názor. Bez relevantních informací (které k dispozici nejsou) nemá cenu tuto otázku nadále řešit. Bylo to jen zamyšlení. Problémem by byla zejména časová náročnost, kde by AČR musela rezignovat na některé schopnosti 43 v její prospěch, případně je razantně omezit.

  FAC: pro potřeby AČR jsou FACs soustředěni v Náměšti. Pro potřeby speciálních sil disponuje 601 vlastními lidmi na pozicích FAC/JTAC.

  SF vs SOF: bez znalostí doktrín a jiné dokumentace. Za posledních , řekněme, 15 let nikdo v rámci SF komunity napříč NATO nespojoval SF výhradně s úkolem MA (tedy výcvik lokálních jednotek apod.). Vždy se jednalo o jednotky vyčleněné a určené k provádění speciálních operací a to v celém jejich spektru (MA, DA, SR). V poslední době se hovoří o třetí kategorii "ostatní", kam spadají např. HR. Označení SOF se užívá v posledních pár letech zejména pro jednotky podpory speciálních operací. Pokud bych to měl nadneseně přirovnat k aktuální situaci v AČR, tak potom: SF = 601, SOF = CPSS + SOATU (česky LOSO).Skrýt celý příspěvek

 • niko
  09:03 03.11.2016

  Kolt: Ja take uvahy co by som komu kupil nechavam radsej armadnym planovacom. Ale suhlasim s tebou, ze ten problem je lahko riesitelny.

  Kolt: Ja take uvahy co by som komu kupil nechavam radsej armadnym planovacom. Ale suhlasim s tebou, ze ten problem je lahko riesitelny.

 • niko
  08:58 03.11.2016

  Leviathan: 2. mechanizovana brigada je hlavnou bojovou silou OSSR. Je to plnohodnotna vsevojskova brigada, ktorej ulohou je chranit kriticku vychodnu a juhovychodnu hranicu ...Zobrazit celý příspěvek

  Leviathan: 2. mechanizovana brigada je hlavnou bojovou silou OSSR. Je to plnohodnotna vsevojskova brigada, ktorej ulohou je chranit kriticku vychodnu a juhovychodnu hranicu republiky. Preto ma aj niektore klucove utvary, ktore 1. mb nema. 1. brigada bola zase stale zamyslana len ako expedicna. Teda na zahranicne misie. Preto ta divna struktura. Posledna reorganizacia sa z nej snazi urobit vsevojskovu. No je to taky zlepenec. Dislokovana je na zapadnom Slovensku, no niektore klucove utvary ma na vychodnom. Dva jej prapory sa maju prezbrojit na kolesovu techniku a stale si zachova charakter expedicnej jednotky. Roznavsky raketometnici skor, ci neskor pojdu tiez k 2.mb podla mna a 1. brigada dostane jednu-dve baterie Ev.

  Niesom si vedomy toho, zeby bol trebisovsky prapor najhorsie vyzbrojeny. Prave naopak. Trebisovsky prapor napr. ako jediny mechanizovany utvar disponuje novymi Brennmi. Vyzbroj je standardna ako vsade v porovnani s Levicami skor lepsia. Ano 1. mb disponuje BVP 2, no kedze su obe BVP stare sunky je to jedno. Okrem toho su uz objednane modernizacie.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  08:36 03.11.2016

  pro niko: Šlo mi hlavně o to poukázat, že ona zmíněná nekompatibilita výzbroje a) vlastně téměř není; b) je snadno řešitelná. Ještě jsem zapomněl napsat, že odstřelovači z 43. vpr ...Zobrazit celý příspěvek

  pro niko: Šlo mi hlavně o to poukázat, že ona zmíněná nekompatibilita výzbroje a) vlastně téměř není; b) je snadno řešitelná. Ještě jsem zapomněl napsat, že odstřelovači z 43. vpr používají M-4 stejně jako 601. skss :-)

  pro Jura99: a až d je správně :-) A vlastně i e, protože pokud na danou strukturu nebudete mít dost lidí, tak je taková struktura nefunkční.
  FACové jsou, jestli tomu správně rozumím, jak v Náměšti u letectva, tak v Olomouci u speciálů. Přičemž toto zdvojení bylo některými kritizováno. Zřejmě je to opět způsobeno nahlížením speciálů na zbytek armády. V tomto případě mám ale tendenci je docela chápat – pokud potřebují FACy, kteří s nimi budou v poli, je logické, že chtějí, aby měli jejich výcvik a měli je prověřené.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:22 03.11.2016

  po vzniku CPSS se asi se součinností 43.vpr a 601.skss bezprostředně nepočítá. Otázka čemu/komu vlastně vadí vznik CPSS? Je to a) zbytečné zdvojení schopností v AČR, b) zbytečně ...Zobrazit celý příspěvek

  po vzniku CPSS se asi se součinností 43.vpr a 601.skss bezprostředně nepočítá. Otázka čemu/komu vlastně vadí vznik CPSS? Je to a) zbytečné zdvojení schopností v AČR, b) zbytečně vynaložené peníze, c) nenajdou se lidi na CPSS, d) rozladění členů 43.vpr, že se částečně vzdalují od speciálních operací (že je někdo jiný nahrazuje), e) nefunkční organizační struktura ???

  jestli týmy FAC nepodléhají 601., pak je to v seznamu speciálních útvarů další člen pro provádění svého druhu speciálních operací.Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  07:50 03.11.2016

  niko: OK, dik za info. Nebolo by potom ale logicke prepodriadit pod 1.br. aj delostrelcov, raketomety a ISTAR? Preco OSSR buduju prapornu bojovu skupinu pre potreby NATO na baze ...Zobrazit celý příspěvek

  niko: OK, dik za info. Nebolo by potom ale logicke prepodriadit pod 1.br. aj delostrelcov, raketomety a ISTAR? Preco OSSR buduju prapornu bojovu skupinu pre potreby NATO na baze 2.brigady a to este na baze najhorsie vyzbrojeneho trebisovskeho zmiesaneho praporu? dik za odpovedSkrýt celý příspěvek

 • niko
  22:24 02.11.2016

  Kolt: Myslim, ze to, ze prezbrojenie utvaru velkosti praporu na nove/lepsie zbrane nie je problém je jasne asi každému. Za peníze v Praze dům. Zbytocne tu rozoberat, ktory prapor ...Zobrazit celý příspěvek

  Kolt: Myslim, ze to, ze prezbrojenie utvaru velkosti praporu na nove/lepsie zbrane nie je problém je jasne asi každému. Za peníze v Praze dům. Zbytocne tu rozoberat, ktory prapor by jaku pusku mal objednat.Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  21:45 02.11.2016

  " Americka 101st Airborne Division, ktera dokaze vysadit brigadu vrtulnikovym vysadkem neni schopna vysadit ani rotu padakovym vysadkem. " Paratroopers from the 82nd and 101st ...Zobrazit celý příspěvek

  " Americka 101st Airborne Division, ktera dokaze vysadit brigadu vrtulnikovym vysadkem neni schopna vysadit ani rotu padakovym vysadkem. "

  Paratroopers from the 82nd and 101st Airborne jumps from C-17 Globemaster III aircraft over Sicily Drop Zone at Fort Bragg, North Carolina.

  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:44 02.11.2016

  Mmchd, jak tu někdo psal, že by byl problém s nekompatibilní výzbrojí 601. a 43. při jejich součinnosti, tak a) to není nic nového, SF mají často jinou výzbroj než jejich podpůrné ...Zobrazit celý příspěvek

  Mmchd, jak tu někdo psal, že by byl problém s nekompatibilní výzbrojí 601. a 43. při jejich součinnosti, tak a) to není nic nového, SF mají často jinou výzbroj než jejich podpůrné jednotky; b) ono té nekompatibility není až tolik.
  V podstatě nejzásadnější je CZ-805 vs. M-4. Ovšem investici na přezbrojení 43. vpr. na M-4 by asi utahla i naše Armáda (zvlášť, kdybychom kvéry koupili v rámci US výpomoci, kdy jedna puška vychází na méně než 1000 $....). Ona by AČR zvládla i přezbrojení obou útvarů na HK-416/417 či SIG-516/716. Navíc při používání "stanagových" zásobníků v CZ-805 by to ani nebylo nutné.
  Podvěsné granátomety jsou sice rozdílné, ale munice je stejná, takže zase není problém.
  Pistole mají stejné (detail), pancéřovky také, DRM je pár, takže dovyzbrojit 43. vpr. pomocí HK-417 fakt není problém, stejně by v brzké době měli dostat něco nového náhradou za SVD.
  Odstřelovačky nejsou problém, těch se stejně používá hromada podle potřeby.
  AGSka, NSV a Minimi v ráži 7.62 používají také obě uskupení. Jen Šestka přechází z NSV na M-2 (což by 43. praporu také nevadilo ;-) ) a má asi ještě nějaká PKáčka, nic dramatického.
  Jako naváděné rakety mají u 601. zavedené Javeline, zatímco u 43. Kornety, jenže ty už pravděpodobně brzy půjdou do důchodu, chystá se nákup právě Javelinů, pochybuju, že by je výsadkáři nedostali.
  Nevím, jak je to u 601. s minomety, 43. má 60mm ANTOS a nově tuším španělské M-86. Ale ani tady bych neviděl nekompatibilitu jako nějak velký problém, dokud to střílí stejnou munici.
  Že nemají stejné maskáče není problém. Musely by se naopak sladit vysílačky.

  Suma sumárum, nic neřešitelného i při poměrně malých nákladech.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:28 02.11.2016

  Šestka by, krom schopností některých operátorů provádět základní úkoly v rámci navádění vzdušné podpory, měla mít vlastní skupinu FACů. Alespoň tak to bylo relativně nedávno (pár ...Zobrazit celý příspěvek

  Šestka by, krom schopností některých operátorů provádět základní úkoly v rámci navádění vzdušné podpory, měla mít vlastní skupinu FACů. Alespoň tak to bylo relativně nedávno (pár let) presentováno. Jestli je to tak ještě dnes, netuším.
  Strukturu by 601. skss měla mít víceméně na úrovni praporu.

  Struktura 43. vpr. je dohledatelná na webu. A je to kompletní praporní struktura, nic ořezaného. V podstatě 3 bojové roty, rota zbraní, rota logistiky, velitelská rota, praporní obvaziště, štáb. Bojové roty jsou po třech četách, četa je tuším po čtyřech družstvech, družstvo má šest vojáků. Celkem to bude tabulkově kolem 400 lidí (a spíš víc než míň). Nově se navíc buduje rota záloh, vedená jako 4. bojová rota.Skrýt celý příspěvek

 • niko
  20:20 02.11.2016

  Jura99: V Ozbrojenych silach SR su letecki navodcici sucastou 5. psu a taktiez roty hlbkoveho prieskumu praporu ISTAR. Ondrej, Laviatjan: Za prve je potrebne uvedomit si, ze ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: V Ozbrojenych silach SR su letecki navodcici sucastou 5. psu a taktiez roty hlbkoveho prieskumu praporu ISTAR.

  Ondrej, Laviatjan: Za prve je potrebne uvedomit si, ze prieskumna rota Levice uz peknych par rokov neexistuje. Resp. existuje uz len v mobilizačních planoch. Teda co neexistuje, nemoze byt ani sucastou praporu ISTAR.
  O strukture praporu ISTAR aj kde nebola nikdy zverejnena sa predsa co, to vie. Nejake tie věci predsa boli zverejnene.V podstate je jeho struktura asi nejaka takato:
  - rota hlbkoveho prieskumu (vznikla z presovskej prieskumnej roty a doplnenim noveho personalu nie zlucovanim jednotiek)
  - jednotka SIGINT
  - jednotka ELINT
  - podporne jednotky

  Posledne organizacne zmeny v OSSR suvisia so snahou urobit z 1. brigady vsevojskovu brigádu a daju sa teda hodnotit len kladne. 1. brigáda konecne nie je len nejakym zlepencom 3 rovnakych utvarov, ale plnhodnotnou brigadou. 2. brigáda skutocne nemá zenijnu jednotku. No pre jej potreby je ale urcena michalovska zenijna rota, aj kde je organizacne sucastou zenijneho paporu 1.mb.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  20:03 02.11.2016

  Jura99
  Jen doplňuji OR, krom jednotky FAC v rámci VzS AČR, disponuje touto schopností ještě 601., a a to v rámci specializace jednotlivých operátorů.

  Jura99
  Jen doplňuji OR, krom jednotky FAC v rámci VzS AČR, disponuje touto schopností ještě 601., a a to v rámci specializace jednotlivých operátorů.

 • Ondrej Rajkovic
  19:51 02.11.2016

  ad Jura99 - V ramci ACR jsou letecti navodci soucasti Vzdusnych sil ACR, 22. letecke zakladny Namest nad Oslavou. V OS SR jsou navodci soucasti 5.pluku specialneho urcenia. Co je ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Jura99 - V ramci ACR jsou letecti navodci soucasti Vzdusnych sil ACR, 22. letecke zakladny Namest nad Oslavou. V OS SR jsou navodci soucasti 5.pluku specialneho urcenia.
  Co je nebo neni soucasti Praporu ISTAR se moc nevi a pokud vi tak se o tom nemluvi jelikoz vytvoreni celeho praporu bylo tak trochu naspech.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  19:44 02.11.2016

  Kdyz o ISTARu, jsou jeho soucasti letecti navodci nebo OSSR letecke navodci zatim nema? V ACR jsou soucasti 601?

  Kdyz o ISTARu, jsou jeho soucasti letecti navodci nebo OSSR letecke navodci zatim nema? V ACR jsou soucasti 601?

 • Ondrej Rajkovic
  19:27 02.11.2016

  ad Leviathan - Keby boli oficialne informacie o tom ako je organizovany Prapor ISTAR tak by som ich rad poskytol. Bohuzial take info nie je (vie sa, ze v ramci praporu je rota ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Leviathan - Keby boli oficialne informacie o tom ako je organizovany Prapor ISTAR tak by som ich rad poskytol. Bohuzial take info nie je (vie sa, ze v ramci praporu je rota hlbkoveho prieskumu, ale to je tak vsetko). Z toho co viem, tak Prapor ISTAR bol postaveny na zaklade Roty ISTAR 2. mechanizovanej brigady a s najvacsou pravdepodobnostou bol personalne doplneny prieskumnou rotou 1. mechanizovanej brigady a asi aj prislusnikmi prieskumnych ciat jednotlivych mechanizovanych praporov. To ako su v sucasnosti organizovane brigady je strasny chaos, ale vidim to tak, ze 1.mb je skor iba akousi mnozinou podpornych a rezervnych jednotiek a 2.mb je hlavnou bojovou jednotkou PS OS SR.
  Co sa Vojenskeho spravodajstva tyka tak to nedisponuje ziadnou SF/SOF jednotkou. 5.pluk svojho casu patril pod VS rovnako ako 601.skss patrila pod VZ - podla sovietskeho vzoru kde jednotky Specnaz boli podriadene GRU - ale OS SR presla na standard NATO a prepodriadila 5.psu pod GS este skorej nez to ACR spravila.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 3