ZAMYŠLENÍ: Role armády a válka

Ministerstvo obrany ČR
Foto: Čeští vojáci v Afghánistánu / Ministerstvo obrany ČR 

Spousta lidí soustavně nechápe, jakou roli zaujímá naše armáda vůbec, a už vůbec nerozumí jejím aktivitám v zahraničních misích. A proto se nyní pokusím vyjádřit svůj náhled na smysl armády ve státě i na ozbrojené konflikty, jež provázejí lidstvo od věků.

Proč vlastně máme armádu? K čemu nám slouží? Proč do ní investujeme tolik peněz? Vžd y ť existují mnohem důležitější oblasti, kde jsou investice zapotřebí – škol y, nemocnice, infrastruktura. Proč vrážet peníze do „zabíjení“? To jsou dotazy, jež nám lidé velice často kladou.

 

A pak jsou tady zase ti, pro něž je předešle uvedený přístup nepochopitelný. Pro ně je totiž armáda něco samozřejmého a nutného. Každý suverénní stát musí mít armádu, která chrání jeho ob y vatele a jeho zájm y. Avšak pro první skupinu jsou takové argument y obvykle nepřijatelné. Domnívám se, že podstatou jsou osobní vír a či přesvědčení, opodstatněné argumenty a fakta pro ně takovou váhu nemají.

 

Následujícími řádky se pokusím nastínit, proč musí mít Česká republika kvalitní armádu, proč jsme v NATO a proč se účastníme zahraničních misí. Možná někdo v textu pozná slova MUDr. Koukolíka, předního českého neuropatologa. A proč ne? Precizněji jsem některé problémy charakterizovat nedokázal.

 

Zcela jistě neobsáhnu tuo problematiku beze zbytku, to se ani nedá. A proto vřele doporučuji podívat se ještě na seriál "Podoba válek v 21. století" a "Význam armádních států v 21. století", jejichž autorem je můj kolega Mgr. Ondrej Rajkovič.

 

M ůj příspěvek lze rozčlenit do čtyř základních kategorií:

• Boj o zdroje

• Kooperace

• Manipulace

• Kultura

Boj o zdroje

Boj o zdroje je přirozeně vlastní kterémkoliv živému organismu na Zemi, včetně lidí. Evoluci žene kupředu právě tato soutěž, v níž jen ten nejsilnější a nejschopnější přežije . Proto dík y své schopnosti bojovat o zdroje je lidský druh tak úspěšný .

 

S bojem o zdroje se můžeme setkat všude kolem sebe – soupeří jednotlivci, mocenské skupin y, vesnice, města, stát y… S ním pak kráčí ruku v ruce "boj o moc" . Neboť ten, kdo má moc, kontroluje taktéž zdroje. Mít moc a zdroje – o dosažení této mety člověk velice usiluje .

 

Avšak zdroje, to není pouze ropa. Zdroji jsou i čerstvý vzduch, orná půda, voda, potrava, životní prostředí, vzácné nerost y atd. A je nanejvýš důležité si t y to zdroje chránit. Stát nebo skupina, jež si neochrání své zdroje, jsou odsouzeny k zániku či úpadku.

 

Ukázkovým příkladem boje o zdroje b y la válka v Perském zálivu (1991). Ovšem pozor, v žádném případě tím nechci říci, že jde nutně o něco "špatného", nesmyslného! Lidé nemohou kvůli této válce přijít Spojeným státům na jméno, ačkoli se tehdy americká armáda chovala nanejvýše strategick y a cílevědomě chránila zdroje nutné pro své přežití, pro přežití své ekonomik y .

 

Pokud b y Sad d ám Husajn trvale ovládal ropná pole v Kuvajtu, mohl destabilizovat celý region a zatáhnout do válk y ostatní stát y . Hrozilo reálné riziko, že by nepředvídatelný (nekontrolovatelný) Husajn mohl ovládat produkci a prodej obrovských světových zásob rop y.

 

Takový scénář b y způsobil paniku na finančních trzích a obrovský nárůst cen rop y, to vše s katastrofálními důsledk y pro světovou ekonomiku – pokles životní úrovně , sociální nepokoje, kriminalita atd.

 

Druhou otázkou je, jak administrativa George Bushe v y světlila světové veřejnosti důvod y intervence. Nemůžete přijít na půdu OSN a oznámit, že bojujete o zdroje. OSN je dle mého názoru idealistickou organizací, jež se řídí lidskými ideál y – snaží se o v y tvoření idealistické demokratické kultur y.

 

Jak v roce 1991, tak i o 12 let později americká vláda manipulovala veřejným názorem. Jako hlavní důvod intervence b y l uveden " boj za svobodu a demokracii“. Jenže m anipulace nemusí být vždy něčím negativním, vede-li ke kooperaci skupin y a k dosažení cíle, jež zajistí přežití a rozvoj skupin y.  Pojm y manipulace a kooperace se pokusím v y světlit v dalších částech článku.

 

Domnívám se, že armáda má povinnost chránit zdroje, které jsou potřebné pro přežití ob y vatel a státu. Pochopitelně, že to má svou logiku, kdyžse musí o chránit i zdroje nacházející se za hranicemi státu.

 

Kooperace

Kooperace, ted y spolupráce, je důvodem, proč je lidský druh tak úspěšný. Dík y tomu, že dokážeme společně pracovat, abychom dosáhli nějakého cíle, jsme doposud přežili. Pokud chce lidský druh  přežít, ideální cestou je co nejširší kooperace – spolupráce.

 

Zde můžete namítnout, proč nemohou spolupracovat všichni  lidé, skupin y nebo  stát y . Nemohou z mnohoha důvodů (např. neslučitelné kultur y) , především z genetického hlediska je to zcela nemožné. Problém je, že přibližně 4 % veškeré lidské populace tvoří tzv. částeční nebo úplní ps y chopaté . O psychopatech se budu bavit v užším smyslu, t zn. jako o lidech s antisociální poruchou [1] .

 

Úplné ps y chopat y všichni známe, jsou to kriminálníci – zloději, lupiči, vrazi atd. Přesto se domnívám, že ti částeční (cca 2 %), jsou nejnebezpečnější. Vyskytly se také názor y , že jde de facto o jiný lidský druh.

 

Částeční ps y chopaté jsou lidé chorobně prahnoucí po moci, bez soucitu a slitování a s vidinou jediného cíle – hromadit moc a zdroje jenom pro sebe. Necítí úzkost, dokážou beze studu lhát přímo do očí a nemají opravdové přátelé, neboť se nedokážou vcítit do situace jiných lidí. Na rozdíl od úplných psychopatů jsou společensky úspěšní.

 

Z druhých lidí si učiní pouhé figurky na své šachovnici. A právě částeční psychopaté jsou brilantními manipulátor y, což z nich dělá skutečně velmi nebezpečné tvor y.

 

Jak jsem již předeslal, slaví obvykle úspěchy (porazí slušné lidi v boji o moc), neboť se bez skrupulí cílevědomě derou za mocí ve vrcholových funkcích ( neříkám však, že tomu tak vžd y je! ) – ve vládě, policii, armádě, církvi, obřích firm ách, politických stranách . A ke všemu jsou rozeseti rovnoměrně po celém světě – na všech světových stranách .

 

Tito lidé se rodili, rodí a určitě se dále rodit budou. Netřeba si dělat iluze. Spolupráce všech lidí a všech států je vzhledem k působení zmiňovaných psychopatických jedinců mezi námi nerealistickou představou.

 

Základem dobrého fungovaní lidské společnosti má být kooperace lidí, skupin a států, jež se nenacházejí v jejich moci, tzn. všech, kteří dokážou ochránit své zájmy, své zdroje a bezpečnost lidí před lidmi, skupinami a státy, které jsou v moci psychopatů.

 

Zda nejlepší kooperaci v boji o zdroje zajišťuje NATO, ponechám úsudku čtenářů. Zdá má ve světovém boji o zdroje zůstat Česká republika osamocena, anebo se přidat (kooperovat) k jinému subjektu, ponechám na čtenářích rovněž.

 

Manipulace

Umět někým manipulovat a nechat sebou manipulovat, jsou dvě věci dokládající velikost i tragédii lidského rodu.

Pakliže ale vede manipulace ke kooperaci lidí, skupin či stát ů , slouží ku prospěchu. Naopak, pokud někdo (člověk, skupina, stát) manipuluje ostatní mi, aby dosáhl jedině svého prospěchu, jde o naprostou tragédii.

 

Namítne-li někdo, že je manipulace špatná již z principu, musím poznovu zdůraznit, že díky ní vlastně lidský rod přežil.

Podívejme se třeba na příklad z počátku lidských dějin. Dvě nesmiřitelné skupin y lidí bojují o území, zvěř a svou bezpečnost, tj. o zdroje a přežití. Kooperace není z různých důvodů možná, např. kvůli malé rozloze území, nedostatečnému množství zvěře, vod y atd. Chce-li pak jedna skupina přežít, musí se v y pořádat se skupinou druhou.

 

Problém je, že i v dané skupině jsou lidé různí – co do úrovně inteligence, odvahy, agresivity, komunikativnosti… Někteří lidé si uvědomují nebezpečí, jež jim ze strany druhé skupiny hrozí, jiní ne, jedni se boji vyhýbají, druzí strach nemají, dalším je všechno jedno a raději jenom tlachají apod. 

 

Jestliže vůdcové této skupinychtějí zajistit její přežití, musejí přenést na ostatní členy skupiny svou vůli – zmanipulovat je. Jde o nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak různorodou skupinu přimět k povolnosti a ke kooperaci, zde k útoku, vypuzení či případné likvidaci soupeře.

 

Je zde také možnost vzdělávat co největší počet lidí skupin y a v y chovávat je k zodpovědnosti za osud svého rodu . Jenže toto je dlouhá a trnitá cesta s nejistým výsledkem.

 

Kmenoví náčelníci proto vypustí mezi ostatní zprávu, že ti druzí jsou „nebezpeční vrazi pojídající děti“. Tím vyvolají strach, jenž je nejúčinnějším nástrojem manipulace lidmi. Strach o sebe sama, své děti, svou rodinu vůbec přimějí k útoku na nepřítele. Dík y tomu se podaří zajistit bezpečnost a zdroje pro svůj další rozvoj.

 

V našem světě však špatně rozeznáváme "dobrou" a "nekalou" manipulaci. B y lo napadení Iráku kvůli chemickým zbraním, ted y v y konstruované lži (manipulaci veřejným míněním) nelogické? Resp. b y lo nelogické se zbavit Sa d dáma Husajna, který dlouhodobě představoval riziko v oblasti?

 

Stejně tak "boj ve jménu demokracie" v Afghánistánu, kd y se západní země snaží zničit hrozbu islámského fundamentalismu a nastolit v zemi pořádek. Je to snad nepochopitelné? Otázkou je, zda mohly západní země obhájit intervenci bez manipulace, pokud b y přiznal y , že jde o boj o zdroje pro západní svět (pro nás), tj. o přežití západní civilizace. Doufejme, že vedení naší "západní" skupin y je stejně chytré a uvědomělé, jako vůdcové kmene z našeho příkladu.

 

Možná něk do namítne , že píši jen o "západním světě" a Spojených státech. Proč? Protože náš západní civilizační okruh potřebuje ke svému rozvoji největší množství zdrojů, a proto je ve světě nejaktivnější. Ostatně, jiné země uvažuji stejně, čehož dokladem je např. Ruso, které tvrdě nárokuje své mocenské zájmy v Arktidě, nebo Čína, jež uvažuje o vyslání vojáků do Afriky  k ochraně zdrojů pro svou ekonomiku.

 

A aby b y vše neb y lo tak jednoduché, "kultura demokracie" nemusí být, myslím si, také prázdným pojmem. Panují-li v lokalitě se zdroji stabilita, klid, pořádek či demokracie, nelze si pro kooperaci a obchod se zdroji nic lepšího přát.

 

Nutno si rovněž přiznat, že "demokratické ideál y" dík y naší kultuře určitou roli v našem rozhodování hrají.

 

Kultura

Pod pojmem kultura si zřejmě většina lidí představí vážnou hudbu, divadlo, obraz y nebo "art film y" . Avšak kultura má mnohem širší, možná až slov y neuchopitelný význam.

 

Kultura se týká všeho: jak se člověk (skupina, stát) chová, co dělá, koná nebo jak jedná. Jinak řečeno, veškerá interakce člověka s okolním světem, vše co se lidé naučí , v ytvoří i vykonají, lze označit jako kulturu. Kulturou je také dodržování nepsaných pravidel a zv yků.

 

Wikipedie kulturu shrnuje bod y:

 • co se musí naučit, aby se stal platným členem své společnosti;

 • co sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od starších;

 • co je spíše kolektivním a často anonymním nastřádaným dílem mnoha generací;

 • co se udržuje tím, že se o to lidé starají a pečují;

 • co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od ostatních.

 

Kulturou je slušný pozdrav při setkání, pomoc cizímu člověku v nouzi, pravdomluvnost , slušné chování, dobré obchodní vztah y, nezištné chování apod.

 

Jedna z vědeckých teorií  říká, že kultura a vývoj člověka jsou spjaty, tzv. kooevoluce "genu a kultur y" . Kultura může být nástrojem, jak řídit podobu lidských genů, ted y to, jak člověk v y padá a jak se chová.

 

Jinak řečeno, pokud některá skupina v y tvoří kulturu, ve které se nebude krást, korumpovat, bude se zde mluvit pravda, pak člověk, jenž se takto nechová, ve skupině neuspěje. Nebude se moc rozmnožit a přenést své "defektní" gen y jinam. Stejně tak lze uvažovat o demokratické kultuře.

 

Také m ůže vzniknout kultura založen á na nenávisti k jiné rase (rasismus), bezmezné víře ve svůj stát (nacionalismus), na víře v jednoho boha (křesťanství, islám) apod. Pakliže taková kultura trvá dostatečně dlouho (minimálně několik generací), může doslova geneticky p řepsat významnou část skupin y .

 

Proč o tom mluvím zde? Protože demokracie a šíření demokracie jsou také určitou verzí idealistické kultur y.

 

Je otázkou, jestli opravdu nestojí za to budovat naši kulturu na principech svobody , demokracie a jejího šíření, ted y na tom, na čem je založeno fungování a jednání "západních" států.

 

Jednou možná, pokud u kultur y demokracie zůstaneme dostatečně dlouho, budou na světě žít lidé, pro které nejsou svoboda, boj za svobodu nebo demokracie prázdnými pojmy. A ruku na srdce, v takovém světě chce žít každý…

 

Závěrem

Ve svém textu jsem se snažil o pokud možno "realistický popis fungování světa" a také o vysvětlení, proč je armáda pro stát tak nezbytná. A jestli se někdo těšil, jak to někomu nebo něčemu nandám, pak jsem ho zklamal. Stejně tak text zklamal, když vyvolal vlnu zlosti, že jsem se do někoho nebo něčeho strefoval.

 

Myslím si, vážení, že pokrytectví by mělo jít stranou a měli bychom si tímto přizna t, že bojujeme a máme bojovat především o zdroje pro svůj život a rozvoj. Je možná tak na čase přestat manipulovat lidmi a tvrdit jim, že hlavním důvodem válek je pouze šíření demokracie.

 

Naším cílem je boj o zdroje – a není důvod se za to st y dět. 


 

[1]  MUDr.  František Koukolík Mocenská posedlost je stav, při němž se mocenská pýcha a / nebo mocenská závislost kombinují se stupiditou , přednáška (zejména její 3. kapitola),  PPS .

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Význam armád národních států ve 21. století – Část 1. Historický vývoj

Účast na mezinárodních cvičeních, nasazení v zahraničních misích, pomoc při povodních, toto jsou ...

Význam armád národních států ve 21. století – Část 2. Pozice a úkoly armády v státě

První díl našeho seriálu skončil konstatováním, že armáda – ať již vnímaná jako ozbrojené síly nebo ...

Význam armád národních států ve 21. století – Část 3. Civilní kontrola armády

Po zveřejnění posledního článku jsem byl požádán, abych se v dalším pokračování více věnoval civilní ...

Význam armád národních států ve 21. století – Část 4. Zahraniční nasazení

Nasazení vojenských jednotek mimo fyzické území vlastního státu vyvolá v mnoha případech velmi ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
 • David
  10:20 05.11.2013

  Byla zde jako příklad zvolena válka v Perském zálivu v r. 1991. Ta je zajímavým příkladem.
  Přiznám se, já osobně velice pochybuji, že by Saddám Husajn zaútočil na Saúdskou Arábii. Útok na Kuvajt mohl nějak ospravedlnit - historické právo atd. A také - porazit malý stát se slabou armádou zjevně nebylo náročné. Vůči Saúdské Arábii ale Irák neměl žádná historická práva. Válčit s poměrně silnou Saúdskou Arábií, to by znamenalo vyrovnaný a tedy dlouhodobý střet, který by nápadně připomínal irácko-iránskou válku, čehož se Saddám Husajn rozhodně vyvaroval.
  Problémem bylo americké zdůvodnění zásahu. Vyrojily se samozřejmě hned námitky - proč USA neprotestovaly, když Maroko okupovalo Západní Saharu nebo když Čína okupovalo Tibet? a proč USA přinejmenším tolerují celou řadu diktátorů
  Problémem je to, že USA, ale do jisté míry i západní Evropa touto operací ztratily svůj kredit mezi arabskými intelektuály, kteří často byli prozápadní. ti se pak často přiklonili k radikalismu, resp. radikálnímu islámu. To se v této oblasti ostatně projevuje dodnes. A tak si troufám říci, že kdyby nebylo oné hloupé válce v Perském zálivu a všech těch falešných moralizování, tak by se arabská inteligence tak neobrátila - a nedošlo by třebas k útokům 11. září 2001 a pod.

 • Serža
  01:36 05.11.2013

  liberal shark: jj, je to jak s pojistkou...taky jí léta platíš a přitom nemáš zrovna v úmyslu vyhořet, zlámat si nohy, rozsekat se v autě atd...
  a čím lepší pojistku si platíš, tím víc ti v případě průseru pomůže

 • Jan Grohmann
  20:40 04.11.2013

  Dobrý večer,
  děkuji za komentáře. Musím přiznat, že chyba je na mé straně, protože jsem precizněji nerozvedl mojí myšlenku.
  Nechtěl jsem v žádném případě napsat, že za vším stojí psychopaté. Jen jsem chtěl oponovat názorům, že nepotřebujeme armádu a, že lze dosáhnout světa bez války.
  Na příkladu těchto lidí jsem chtěl dokázat, že mimo jiné díky nim (díky naší podstatě), to není možné. Samozřejmě, že příčin je celá řada.
  Ale tohle by měl být jasný důkaz pro všechny, kdo volají po zrušení armády a nastolení "světového míru".
  Ostatně jsem si to uvědomil již při psaní a odkázal jsem na čtenáře kolegy Rajkoviče.

 • George
  20:22 04.11.2013

  Dobrý den pane Grohmanne,

  vaše články zde v AN se mi vždy celkem líbily, ale tentokrát jste podle mne šlápl vedle. Článek začínal slibně - boj o zdroje. Dále však přešel do velice zjednodušujícího, až fundamentalistického směru. Vámi zmiňovaná teorie, že "vše zlo světa" pochází od psychopatů a to těch, kteří jsou u moci, je již značně přežitá představa kriminologické antropologie.

  Chápu Vaši snahu vysvětlit zdejším čtenářům na pár řádcích problém s nutností existence armády, ale způsob který jste zvolil je podle mě spíš ke škodě, než k užitku.

  Zkuste se opravdu zamyslet, nad každým z příkladů států, které jsou vůči nám, Západnímu světu, nepřátelské a zda jde vždy o psychopata, který v jejich čele stojí. A jsou tyto státy tedy plné psychopatů? Neboť když jednoho zabijete, vyvstane další, aby je nahradil. Takových příkladů najdete nepřeberné množství. KLDR a al-Ká´idou počínaje. Z toho myslím vyplývá minimálně ten závěr, že než o psychopaty, jde o celé mocenské skupiny. Pak je otázka, zda jeden psychopat láká více psychopatů a tvoří tedy danou mocenskou skupinu či zda zkrátka daná země svým stavem (a použiji-li vaše slova kulturou - ale v daném čase) částečně předurčuje chování lidí, kteří stojí v jejím čele. Tím nechci zcela popřít význam osobnosti daného vůdce. Jen poukázat, že zjednodušení, že za všemi velkými zločiny stojí psychopati a že všichni velcí tyrani jsou psychopati, je nejen velmi ploché, ale rovněž nebezpečně odsuzující. Těžko pak hledat řešení v takových případech, kdy tohoto člověka dopředu nazveme psychopatem. Pak skutečně jiná možnost, než jeho silové odstranění, nezbývá.

  Ku prospěchu Vám budiž, že článek je označen jako komentář. A jinak přeji hodně štěstí do dalšího psaní, jsem vaším pravidelným čtenářem.

 • Petr M
  18:45 04.11.2013

  Armáda je důležitá, ale vzhledem k její aktuální velikosti, minimálnímu počtu techniky by jen stěží byla schopna ubránit náš stát, před jakýmkoli nepřítelem, snad až na Slováky, ti jsou na tom ještě hůř... Další velkou slabinou je to, že armáda nemá žádné bojeschopné vycvičené zálohy, až na tech pár set dobrovolníků..Kdyby byla mobilizace, naši mladí chlapi by šli na bojiště, jak vepři na jatka. Proto by velice dobré zavést aspoň základní povinný vojenský výcvik( např po vzoru Izraele) v délce min. 3 mesíce.

 • liberal shark
  09:19 04.11.2013

  Já bych to s dvolením vyjádřil poněkud stručněji. Peníze na ermádu dáváme proto, aby u nás žádná válka nebyla. Agrese vzniká tehdy, když útočník nabude dojmu, že se oběť nebude schopna bránit.