Zvýšení výdajů na obranu (bez příležitosti pro český průmysl)

Zvýšení výdajů na obranu (bez příležitosti pro český průmysl)
Primoco UAV One 150M / Primoco UAV SE (Zvětšit)

Změna bezpečnostní situace ve světě vede u řady zemí k nárůstu výdajů na obranu. A zatímco armády většinou velmi době vědí, v jakých oblastech chtějí posílit své schopnosti, schopnosti vlád využít nové situace k posílení domácích vojensko-průmyslových schopností a zvýšení soběstačnosti se bohužel nemění. Takřka učebnicovým příkladem je současný postup Ministerstva obrany ČR v tendru na nové bezpilotní letouny pro armádu.

Bez odůvodnění

V případě nejnovějšího akvizičního projektu na pořízení taktických bezpilotních prostředků TUAS se ministerstvo rozhodlo zcela ignorovat český průmysl a zahájit výběr s dodavatelem bez jeho zapojení. Výsledkem zcela nepochopitelného přístupu ministerstva je pak výběr izraelského letounu IAI Heron Mk.1. Jde o absolutně nejstarší z dostupných porovnávaných platforem, která navíc neodpovídá požadavkům NATO a není certifikovaná žádnou národní autoritou NATO. Ponechme stranou důvody pro výběr této platformy, k němuž ministerstvo, jak už je jeho zvykem, neposkytlo žádné transparentní zdůvodnění, a věnujme se úskalím, která z tohoto rozhodnutí vyplývají.

Základem provozu bezpilotních letounů je tzv. provozní oprávnění, které v praxi znamená prokázání souladu nakupovaného stroje s požadavky leteckých předpisů. V případě poptávané kategorie jde u Armády ČR o normu NATO STANAG 4671. Pro laika může jít o nepodstatný detail, jenže v armádní praxi se jedná o zcela klíčový parametr. Zákon o ozbrojených silách ČR č. 219/1999 Sb.[1] jasně uvádí, že vojenským letadlem je i bezpilotní prostředek s hmotností nad 20 kg. Proto se k němu musí přistupovat jako k pilotovanému letadlu a vyžadovat podobná oprávnění. Sám výrobce, izraelská společnost IAI, na svých webových stránkách uvádí „kompatibilitu s normou STANAG 4671“ pouze u novějších typů, nikoliv u armádou vybraného modelu Heron Mk.1[2]. Jinými slovy, zvolený prostředek odpovídá jiným standardům nežli těm, které požaduje NATO.

Resort tento rozpor nijak nevysvětluje a omezuje se jen na obecná prohlášení jako toto: „na základě posouzení jednotlivých požadovaných parametrů, poskytnutých ze strany oslovených dodavatelů bezpilotních systémů stanovenému projektovému týmu ministerstva obrany, vybraný prostředek nejvíce odpovídá předpokládanému využití v rámci AČR a splňuje budoucí požadavky pro plnohodnotné využití, jak na území ČR v rámci výcviku, tak pro případné využití v rámci podpory jednotek v zahraničních operacích”. Ministerstvo tedy vybralo prostředek, který vznikl v devadesátých letech (kdy platily zcela odlišné a dnes již překonané standardy) a neodpovídá standardům NATO. V NATO navíc není ve verzi poptávané armádou vůbec provozován (ozbrojené síly Německa i Řecka si zvolily odlišný typ Heron TP, který Německu navíc slouží výhradně mimo kontinentální prostory EU, včetně nasazení v Izraeli[3]). A průmyslová spolupráce týkající se doběhové platformy sama o sobě ve vztahu k ní postrádá smysl a jistě i motivaci u dodavatele.

Není třeba dodávat, že jednou z klíčových hodnot NATO je interoperabilita, tedy schopnost národních armád působit koordinovaně, což lze s vybavením neodpovídajícím definovaným aliančním standardům realizovat jen těžko. Nabídka společnosti Primoco UAV SE adresovaná ministryni s důrazem na možnost spolupráce na uznání typu v ČR (v rámci průmyslové spolupráce) nebyla bohužel nikterak zvážena, a to i přesto, že česká společnost jako jediná dokázala zahájit letový provoz dronů dle standardů NATO a na rozdíl od specialistů sekce průmyslové spolupráce má k oblasti provozních oprávnění co říci. Nezodpovězena zůstává další otázka, proč ministerstvo nezvolilo například konkurenční izraelský dron výrobce Elbit, který byl schválen k provozu mimo jiné ve Švýcarsku. To sice není členem NATO a evropské agentury pro bezpečnost letectví EASA, ale je předpisům NATO a EU mnohem bližší, nežli třeba Indie provozující typ Heron.

Ministerstvo obrany ČR může argumentovat, že letoun Heron schválily izraelské letecké úřady, ale lze úspěšně pochybovat o tom, že by kdokoliv z resortu tyto předpisy viděl a mohl je porovnat se standardy NATO, neboť jediným projektem certifikace bezpilotního letounu, na němž se resort podílí, je český bezpilotní letoun Primoco UAV One 150. Nemluvě o takových „detailech“, jako je skutečnost, že v Izraeli za veškerý letový provoz zodpovídá vojenské letectvo, a tak má jeho letecká autorita zcela odlišné pravomoci, než je zvykem v českém prostředí. V ČR trvalo ministerstvu dlouhých osmnáct měsíců, než po vzniku své bezpilotní jednotky dokázalo vyjednat bezletové koridory z Prostějova do vojenského výcvikového prostoru Libavá. Tyto koridory mají zabezpečit, že nedojde ke kolizi s ostatním letovým provozem. Jak chce Armáda ČR řešit provoz násobně většího letounu Heron, jehož dopadová plocha (a tedy oblast zasažená případnými troskami při mimořádné události) s ohledem na dokluz stroje zahrnovat v nejvyšších výškách téměř polovinu republiky, již odpověď nenalezneme.

Dalším aspektem souladu s přísnými standardy NATO je také provozní bezpečnost. Typ Heron Mk.1 je jedním z nejméně bezpečných strojů dané kategorie. Jen z otevřených zdrojů je u něj možné dohledat nejméně čtrnáct nehod v posledních létech[4] a skutečné číslo bude jistě ještě vyšší. Lze polemizovat o tom, co je a co není bezpečné, ale pokud se zohlední letouny, jež jsou k dispozici, jde o nejméně bezpečný typ v dané kategorii.

Zohlednilo ministerstvo podobnou skutečnost při svém výběru? Pravděpodobně nikoliv, protože lze mít vážné pochyby, že o podobné statistice vůbec ví a výrobce se jí jistě nepochlubil. I tady se ukazuje, proč by mělo ministerstvo usilovat o spolupráci s domácím průmyslem, protože ten je schopen představovat mnohem efektivnější nástroj a argument pro vyjednávání s případným dodavatelem. Bohužel, ministerstvo bude jistě opět propagovat svůj resortní podnik LOM PRAHA, který před časem přišel o oprávnění výrobce k opravám ruské letecké techniky,[5] a bude proto potřebovat najít nové uplatnění (tvrzení firmy, že ji to neomezí v činnosti, nelze brát vážně, protože nyní představuje neautorizovaného opravce a podnikem zmiňovaná „národní cesta“ je využitelná pouze pro Armádu ČR). Co na tom, že s bezpilotními letouny nemá žádné zkušenosti, nemá zavedené postupy, oprávnění ani vhodný personál.

Nehody mají různé příčiny, ale obecně je lze rozdělit na tři oblasti – lidskou chybu, selhání techniky a vnější příčiny (srážka s dravci a podobně). Třetí oblasti nelze příliš aktivně bránit, protože jde o nahodilý jev bez možnosti jej korigovat. Technické příčiny lze řešit s pomocí vysokých standardů pro vývoj a výrobu, na které armáda rezignovala, když nepožadovala certifikovaný prostředek. A pilotní chybu lze řešit pouze řádným výcvikem, což poukazuje na další problém výběru. Stávající 533. prapor bezpilotních prostředků totiž provozuje pouze prostředky vypouštěné z ruky či vystřelované z katapultu a nemá zkušenosti s bezpilotními letouny vyžadujícími k provozu konvenční vzlet a přistání z dráhy[6].

Největším v Česku provozovaným prostředkem armády je typ ScanEagle z USA s maximální vzletovou hmotností 26,5 kg[7] vypouštěný z katapultu a zachycovaný při přistání hákem na vertikální lano. A nově si armáda pořídí dron o hmotnosti 1 270 kg, tedy téměř 50x více, který vyžaduje precizní pilotáž při vzletu a přistání (při nichž dochází k nehodám nejčastěji). Jde o analogii situace, kdy by pilot po výcviku na ultralehkém letounu přešel rovnou na nadzvukový typ Gripen. V armádním letectvu jde o něco nepředstavitelného. Před nástupem na nadzvukovou techniku musí jeho piloti projít několika fázemi létání na proudových L-39 a L-159. Jde o osvědčený koncept postupného přechodu k vysoce výkonným letounům, na který ministerstvo v případě bezpilotních strojů zcela rezignovalo. A to i přesto, že se v rámci průmyslové spolupráce přímo nabízí využití českých bezpilotních letounů Primoco UAV One 150, které by mohly sloužit jako cvičný typ umožňující zvládnutí všech letových režimů na provozně i akvizičně levném stroji. Došlo by tím nejen ke zvýšení efektivity výcviku, ale i k nárůstu bezpečnosti provozu a v případě nehody i k minimalizaci škod (letoun Primoco UAV One 150 je vybaven balistickým záchranným padákem). Tím není nikterak znevažována úroveň příslušníků 533. praporu, kteří na jimi používaných letounech dosahují výborných výsledků, ale je pouze konstatován nesoulad s léty ověřenými postupy v letectví.

O nekoncepčnosti přístupu resortu k bezpilotním letounům svědčí i umístění 533. praporu do Prostějova. Toto umístění má historické důvody spočívající v původním začlenění bezpilotních letounů do struktury speciálních a průzkumných jednotek. Jenže pro velké bezpilotní letouny typu Heron v Prostějově chybí vzletová a přistávací dráha. A tak se jednotka přemístí do Přerova na letiště[8], které armáda před časem převedla na státní podnik LOM PRAHA jako nevyužitelné. Jsme tak zpět v začarovaném kruhu, kdy si ministerstvo jistě najde cestu, jak opět saturovat svůj státní podnik a ostatní průmysl ignorovat. Letiště Přerov má dráhu orientovanou jedním směrem vůči městu Prostějov a také její druhý konec směřuje mezi obydlené obce. Není kolem něj vyhrazený vzdušný prostor. Vše se patrně vyřeší dalším koridorem a omezením civilního provozu, což je ta nejjednodušší cesta.

Dalším významným problémem zvoleného řešení je požadavek na výzbroj. Jak již bylo uvedeno, bezpilotní letoun Heron má dle armády odpovídat jejím požadavkům, mezi nimiž byla uvedena i schopnost nést výzbroj. Jenže o použití výzbroje se nezmiňuje ani výrobce a nezvolil si jí ani žádný dosavadní zákazník[9]. Je proto otázkou, jaké parametry tedy bezpilotní letoun skutečně má. Sám výrobce jej na svých stránkách nazývá platformou pro úkoly ISTAR, tedy průzkumným typem[10], nikoliv bojovým letounem. Je proto otázkou, co vlastně společnost IAI nabídla – papírový projekt integrace výzbroje z jiných typů? Jinak řečeno, ministerstvo pořizuje neověřenou techniku a zdůvodňuje to vyšším souladem s jejími požadavky. A když už pořizuje něco, co vyžaduje další vývoj a úpravy, proč ani v tomto případě neusiluje o zapojení českého leteckého průmyslu? Stáří letounu Heron se projevuje i na nemožnosti jej smysluplně dovybavit moderními systémy, protože jeho koncept neodpovídá současným požadavkům ani architektuře nových senzorů.

Trocha teorie…

Ministerstvo obrany ČR v lednu 2020 zřídilo samostatnou Sekci průmyslové spolupráce, jejímž hlavním cílem je dle webových stránek resortu „rozvoj domácího obranného průmyslu kvůli zvýšení vlastní obranyschopnosti v případě krize, podpora exportu a českých zájmů na zahraničních trzích a rovněž prohlubování partnerství prostřednictvím spolupráce obranných průmyslů.“[11] Formálně tedy resort disponuje samostatnou sekcí v čele s náměstkem přímo podřízeným ministryni a její hlavní prioritou má být zvyšování schopnosti domácích výrobců formou zapojování do akvizic. Jde o důsledek předchozích zkušeností, kdy domácí průmysl volal po centralizaci procesů týkajících se jeho zapojení do dodávek technologií Armádě ČR. Samo ministerstvo pak přijalo i Strategii vyzbrojování do roku 2025[12], která stanoví, že „Ministerstvo při plnění úkolů vyzbrojování a modernizace ozbrojených sil ČR buduje systém vyzbrojování, který je transparentní k obrannému průmyslu ČR. Ministerstvo podporuje rozvoj stabilního, udržitelného a vyváženého růstu obranného průmyslu ČR. Z hlediska průmyslových schopností ministerstvo hledá cesty jak dosáhnout technologické vybavenosti české obranně průmyslové základny potřebné pro dosažení plánovaných schopností ozbrojených sil ČR. Ministerstvo zajišťuje technologický rozvoj obranného průmyslu ČR rovněž podporou mezinárodní spolupráce, především pak s partnery z členských států NATO a EU se zvláštním důrazem na přeshraniční partnerství, zapojováním českých (malých a středních) subjektů do dodavatelských řetězců (v rámci nadnárodních projektů) a transferu technologií.“

Po přečtení strategie nelze než souhlasit, že definovaná pravidla jsou přesně tím postupem, který by měl zajistit požadovanou účast domácího průmyslu na velkých akvizičních projektech resortu. K deklaraci potřeby zapojovat do vojenských projektů malé a střední podniky došlo dokonce i na úrovni EU. Například směrnice EU 2009/81/ES[13] stanoví, že „členské státy by se měly rovněž podílet na hlubším rozvoji diverzity evropské dodavatelské základny v oblasti obrany, zejména prosazováním zapojení malých a středních podniků a netradičních dodavatelů do evropské obranné technologické a průmyslové základny, podporou průmyslové spolupráce a prosazováním účinných a aktivních subdodavatelů.“

O tom, že pro zapojení domácího průmyslu do armádních zakázek nemusí platit některá jinak ustálená pravidla pro akvizice z veřejných prostředků, pak svědčí i jeden z nejdůležitějších dokumentů Unie, Smlouva o fungování EU. Ta v článku 346 uvádí, že: „každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti, a která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům“.

I když se v ČR traduje, že takzvané offsety, kdy zahraniční dodavatel získá zakázku za podmínky, že do jejího plnění zapojí domácí subdodavatele, jsou zakázány, není tomu tak. Legislativci EU pouze definovali, že mají být krajním řešením s řádným odůvodněním, tedy laicky řečeno nejsou jen doporučené, ale nikoliv zakázané. A tak se mnohé země uchýlily k jejich měkčí podobě zvané „průmyslová spolupráce“. Ta má zahrnovat zapojení domácího průmyslu do obranných zakázek. Důvodem potřeby zapojení domácího průmyslu je celá řada, počínaje snížením závislosti na zahraničních dodavatelích, přes možnost úprav vojenské techniky pro specifické podmínky, až po přímý rozvoj schopností domácího průmyslu a jeho zapojení do dodávek zahraničních výrobců či přímý ekonomický přínos pro ČR. Vojenská technika totiž potřebuje primárně zajistit životní cyklus, což v praxi znamená vše od dodávky náhradních dílů a servisu po získání patřičných českých oprávnění pro provoz. A v těchto případech jde mnohdy o činnosti, které může efektivně zajistit pouze český subjekt.  

…a trocha praxe

Vezmeme-li v úvahu jako příklad stávající leteckou techniku provozovanou Armádou ČR a vyrobenou v zahraničí, zjistíme, že ministerstvo u žádného typu této techniky nedokázalo zajistit výraznější objem průmyslové spolupráce. Spíše šlo o spolupráci nulovou. Armáda ČR dnes provozuje nadzvukové letouny JAS-39 Gripen, dopravní letouny Airbus A319, transportní letouny CASA C-295, vrtulníky Mi-17, Mi-171Š a Mi-24 a také W-3A Sokol. Z těchto typů není údržba a podpora životního cyklu ani u jednoho zajišťována domácím průmyslem. O letouny JAS-39 se stará švédská společnost SAAB, servis letounů A 319 zajišťuje v zahraničí prostředník, společnost Glomex MS, s.r.o.[14] (tato firma je ryzím prostředníkem, protože sama nedisponuje příslušnými leteckými oprávněními požadovanými ve smlouvě a u nejvyššího a nejdražšího stupně údržby spoléhá na zahraničního partnera, firmu Lufthansa Technik v Německu), o letouny C-295 pečuje jejich výrobce, společnost Airbus Defence & Space, S.A.[15] a o vrtulníky W-3A zase jejich polský výrobce WSK PZL-Swidnik, S.A.[16] V součtu jde o smlouvy v hodnotě několika miliard korun.

Sovětské vrtulníky Mi-17, Mi-171Š a Mi-24 sice opravuje resortní podnik LOM PRAHA, avšak ani v tomto případě nejde o výsledek vyjednávacího umu ministerstva, nýbrž o pokračování ještě předlistopadové opravárenské koncepce se zapojením domácího podniku (například vrtulníky Mi-17 byly do Československa dodány před rokem 1989). Zcela shodná situace panuje u bezpilotních letounů ScanEagle, které provozně podporuje jejich americký výrobce Boeing Insitu[17].

Pokud si odmyslíme české L-410 a L-159, u nichž neexistuje zahraniční opravce, proběhly s výjimkou sovětských vrtulníků všechny nákupy zavedené vojenské letecké techniky pro Armádu ČR bez zapojení domácího leteckého průmyslu. A co hůře, žádný z výše uvedených typů nebyl pořízen ve výběrovém řízení. Všechny byly koupeny tzv. „na výjimku“, při níž určitě existovala možnost žádat o offset či průmyslovou spolupráci.

A situace není jiná ani u nových zakázek, jakkoliv se ministerstvo snaží veřejnost přesvědčit o opaku. Ve spojení s plánovaným pořízením vrtulníků AH-1 a UH-1 z USA se sice opakovaně hovoří o průmyslové spolupráci, avšak ta se omezuje pouze na resortní podnik LOM PRAHA a navíc nejsou k dispozici žádné informace o jeho skutečné hodnotě. Vyloženě úsměvně pak vyznívají vyjádření představitelů resortu z doby uzavírání zakázek, v nichž se mluví o takřka nezměrném potenciálu pro české firmy (například „Součástí kupní smlouvy je dohoda o programech průmyslové spolupráce, takzvaných offsetů. Společnost Airbus se zavázala splnit tyto programy ve výši sta procent ceny kontraktu.[18]“ v případě letounů Airbus, či prohlášení bývalého ministra a jeho náměstka k nákupu vrtulníků AH-1 a UH-1: „Metnar řekl, že státní podnik LOM PRAHA se bude starat o údržbu, servisní práce vyšší úrovně, modernizaci či opravy po bojovém poškození. Další státní podnik Vojenský technický ústav bude mít na starosti integraci operačních plánovacích systémů vrtulníku se stávajícím systémem velení a řízení vzdušných sil nebo ochranu utajovaných informací. Podle Říhy americká strana poslala velmi podrobný návrh zapojení českého průmyslu, který má asi 60 stran. Kromě primární role LOM PRAHA a VTÚ podle něj bude „výrazný prostor“ i pro další české firmy.“ Skutečný rozsah průmyslové spolupráce například ve vztahu k vrtulníkům H-1 spočívá v získání oprávnění k určitému rozsahu oprav.

Kdo je myšlen oněmi „dalšími českými firmami“ je však otázkou, protože kromě státního podniku LOM PRAHA a jeho dceřiné firmy VR Group nejsou k dispozici žádné informace o zapojení dalších firem do dodávek. Zarážející je pak vyjádření samotné americké vládní organizace DSCA schvalující prodej vrtulníků H-1 do ČR. Ona sama totiž ve zveřejněném schválení transakce jasně uvádí, že: „Nejsou známé žádné offsetové dohody nabízené ve vztahu k prodeji,“[19] a to dokonce ve dvou dokumentech. O tom, že jiné státy umí k vyjednávání s dodavateli přistoupit zcela opačně a aktivně si říci o zapojení svého průmyslu, svědčí například nedávný souhlas americké agentury DSCA týkající se prodeje letounů F-35 do Německa[20]. V dokumentu se mimo jiné uvádí, že „Kupující obvykle vyžaduje offsety. Jakákoliv offsetová dohoda bude definována v průběhu vyjednávání mezi kupujícím a prodávajícím.“. Německo, řídící se stejně jako ČR evropským právem, tudíž zjevně umí po USA požadovat závazek na offsety bez ohledu na právní omezení evropského společenství. A shodné požadavky lze nalézt i u mnohem menších zakázek dalších evropských zemí. Pouze české ministerstvo dosud nemělo odvahu si o offset říci, nebo jej nepovažovalo za důležitý. A když jej nezahrnulo do základního schvalovacího dokumentu, těžko se jej může dovolávat později.

Nynější jednání s podnikem LOM PRAHA jsou proto jen odrazem libovůle amerického dodavatele český průmysl zapojit. Nic jej k tomu netlačí a v USA schválený rozpočet zakázky i její vládou posvěcený formát s tím nepočítá. To má zásadní důsledky, jako například absenci požehnání americké vlády pro transfer technologií. Jde o analogii situace, kdy k novému vozu kupující získá právo vyměnit si pneumatiky či doplnit provozní tekutiny, ale rozhodně nejde o jakoukoliv hodnotnější spolupráci, spíše jen o povinnou lokální podporu. Průmyslová spolupráce v podobě zapojení průmyslu do výroby a vývoje pro danou zakázku i jiné projekty dodavatele neexistuje.        

Za projekty průmyslové spolupráce odpovídá náměstek PhDr. Tomáš Kopečný, který bohužel postrádá zkušenosti z průmyslu, neboť prakticky celou svou kariéru strávil na ministerstvu. Jeho sekce hospodaří s rozpočtem přes 200 milionů korun ročně, což na základě zákona o svobodném přístupu k informacím muselo před časem přiznat samo ministerstvo[21]. Za jedno volební období tak půjde o více než tři čtvrtě miliardy korun vynaložené na průmyslovou spolupráci, která se nekoná. Pro představu, jde o prostředky odpovídající roční průměrné mzdě čtyř set lidí.

Každý nechť posoudí sám, zda jsou podobné prostředky vynaložené účelně, nebo zda by nebylo lepší je rovnou přerozdělit mezi jednotlivé domácí podniky, čímž by ministerstvo českému obrannému průmyslu alespoň nějak přispělo. Zůstává otázkou, jakou službu za tyto peníze ČR potažmo daňový poplatník nyní získává. Průmyslová spolupráce sice není jednoduše měřitelná, avšak v případě ČR lze její nulovou hodnotu poměřit vůči nákladům relativně snadno.

Bohužel, sekce průmyslové spolupráce za dva a půl roku od svého vzniku dosud ani jednou nezhodnotila svou existenci a neprezentovala jakékoliv hmatatelné výsledky. Sečteno a podtrženo, ČR má ve střední Evropě jedno z nejdražších oddělení průmyslové spolupráce, jehož výsledky nejsou vůbec vidět. Průmyslová spolupráce se i kvůli tomu omezuje primárně na státní podniky, které mnozí dodavatelé odmítají. Dobře je to vidět na zcela nepovedeném tendru na pásová bojová vozidla pěchoty, který skončil fiaskem. Jeden z účastníků dokonce uvedl, že je schopen převést výrobu do ČR a dodat stroje za stanovenou cenu, ale nikoliv cestou vojenského podniku VOP[22].

Proč tomu tak je, lze jen spekulovat, ale jedním z důvodů je podoba státních podniků, které jsou zcela odkázané na státní zakázky a nedokážou (mnohdy i vlivem vymezení působení státního podniku na trhu) nalézt uplatnění tváří v tvář tržní konkurenci. V ČR přitom existuje řada podniků, které mají schopnosti a měly by i způsobilost výrazně pomoci Armádě ČR, pokud by byly pozvány k jednacímu stolu. Není třeba dodávat, že jde o podniky, které dokázaly uspět na zahraničních trzích.

V případě nejnovějšího plánu na nákup bezpilotních letounů od izraelské firmy IAI se již ministerstvo raději k průmyslové spolupráci ani nevyjadřuje.[23] Český letecký průmysl (možná jen s výjimkou uzavřených jednání se svými resortními podniky) zcela ignoruje. Mohlo by se jednat o porušení zákazu diskriminace dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a zcela jasně jde o porušení vlastních strategií deklarovaných veřejně. Kupní smlouvu chce ministerstvo podepsat během několika měsíců, aniž by se alespoň zajímalo o možnosti domácího průmyslu podporovat podobný výběr. Situace je o to žalostnější, že česká společnost Primoco UAV SE, jediný v ČR schválený vývojář a výrobce vojenských bezpilotních letounů, již přes dva roky žádá Ministerstvo obrany o možnost uspořádat průmyslový den a formalizovat jednání o průmyslové spolupráci s potenciálními dodavateli. Smyslem podobného kroku, k němuž ministerstvo nikdy nesvolilo, bylo nalézt pro ČR vhodnou formu lokální podpory a zapojení průmyslu. Odpovědí je však zaryté mlčení ministryně i jejích náměstků, které schopnosti a možnosti domácího průmyslu zjevně nezajímají. Jedinou stopou po průmyslové spolupráci je u zakázky na nové bezpilotní letouny požadavek ministerstva na začlenění vozidel Tatra do zakázky[24]. Nejde nicméně o průmyslovou spolupráci, protože společnost Tatra a její vynikající nákladní vozy nemají k bezpilotnímu letectví žádný vztah a k rozvoji schopností domácího průmyslu nikterak nepřispějí, zvláště pak pokud budou převážet bezpilotní letouny ve standardizovaných kontejnerových zástavbách. 

Sama ministryně Mgr. Jana Černochová se na cílený dopis nabízející zapojení jediné české firmy certifikované a schválené pro vývoj a výrobu vojenských dronů ani neobtěžovala odpovědět. Zřejmě se mezi dobře placenými úředníky nenašel nikdo, kdo by měl čas nebo schopnost tak učinit. Vedení ministerstva bohužel nedochází, že jeho úkolem není jen zajistit nákupy pro armádu, ale zajistit je výhodně i z pohledu zapojení domácího průmyslu. A to navzdory textu Strategie vyzbrojování, kterou se má sekce průmyslové spolupráce řídit. V ní se mimo jiné uvádí, že: „Ministerstvo se vzhledem ke struktuře obranného průmyslu ČR zaměřuje obzvláště na skupinu tzv. malých a středních podniků s cílem eliminovat překážky pro jejich zapojení do nadnárodních dodavatelských řetězců.“ Faktický postup ministerstva nemůže být podobné deklaraci vzdálenější.   

A co dodat závěrem? Cílem společnosti Primoco UAV SE není jakkoliv rozporovat výběr typu Heron. Ten byl učiněn a Ministerstvo obrany ČR by jej mělo řádně zdůvodnit. Co lze nyní změnit je přístup k zapojení českého průmyslu a kvalifikovaných dodavatelů k zakázce. Namísto experimentu se státními podniky, nemajícími oprávnění i zkušenosti v této oblasti se nabízí využití kapacit předního českého leteckého výrobce bezpilotních letadel, který naplňuje podmínky strategie ministerstva pro podporu průmyslu. Jedině v úzké spolupráci a při sdílení zkušeností lze dosáhnout efektivního a bezpečného zavedení bezpilotních letounů do služby.

O společnosti

Česká společnost Primoco UAV SE vyvíjí a vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů.  Klíčovými vlastnostmi letadla jsou jeho velikost, maximální vzletová hmotnost 150 kg, výdrž 15 hodin, dolet 2 000 km, cestovní rychlost 100–150 km/h, užitečné zatížení 30 kg a plně automatický vzlet a přistání.  Společnost se zaměřuje na civilní a vojenské letecké aplikace, zejména v oblasti pohraniční a pobřežní bezpečnosti, zpravodajských činností, monitoringu strategické infrastruktury státu, pátracích a záchranných operací. Letadla společnosti jsou v provozu na čtyřech kontinentech.  Primoco UAV je veřejně obchodovatelná společnost na pražské burze cenných papírů na trhu PX START.

Zdroje: Stránka s odkazy

Nahlásit chybu v článku


Související články

Testování českého bezpilotního letounu Primoco UAV One 150 pro potřeby Armády ČR

Česká společnost Primoco UAV SE a Armáda České republiky úspěšně testovaly bezpilotní letoun ...

Zálet prvního českého vojenského bezpilotního letounu Primoco UAV One 150M

Dne 30.9.2021 došlo na továrním letišti společnosti Primoco UAV SE v Písku – Krašovicích ...

Výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV v prvním čtvrtletí 2022 zvýšil tržby a uzavřel nové obchody

Společnost Primoco UAV SE v 1. čtvrtletí 2022 výrazně navýšila své výnosy a dosáhla výsledků ...

Finský zájem o české bezpilotní letouny Primoco

České velvyslanectví v Helsinkách během několika měsíců a v rámci řady jednání postupně představilo ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • TF_HU
  23:31 23.08.2022

  Pláč PROMOCA v přímém přenosu :-)

  Pláč PROMOCA v přímém přenosu :-)

 • midlum75
  20:04 17.08.2022

  Nebyl spíše u Primoca problém, že nechtějí drony jako jako zbraňové platformy ? Předpokladám, že u Heronu neni takový " morální" problém a upgrade je možný.

  Nebyl spíše u Primoca problém, že nechtějí drony jako jako zbraňové platformy ? Předpokladám, že u Heronu neni takový " morální" problém a upgrade je možný.

  • Scotty
   23:13 17.08.2022

   Problém je že armáda chce UAV úplně jiné kategorie než nabízí Primoco.

   Problém je že armáda chce UAV úplně jiné kategorie než nabízí Primoco.

   • flanker.jirka
    08:25 18.08.2022

    Ona by chtěla i podobnou kategorií jakou je Primoco, ale musel by se opravdu někdo naslouchat vojákům.

    Ona by chtěla i podobnou kategorií jakou je Primoco, ale musel by se opravdu někdo naslouchat vojákům.

    • Shelmik
     08:55 18.08.2022

     Něco málo o tom vím . Ona by v tom hlavně nesměla být čínská elektronika . Vývoj celého dronu vlastně dělal někdo jiný a tenhle pán už koupil nedokončený projekt a dokončil ho , ...Zobrazit celý příspěvek

     Něco málo o tom vím . Ona by v tom hlavně nesměla být čínská elektronika . Vývoj celého dronu vlastně dělal někdo jiný a tenhle pán už koupil nedokončený projekt a dokončil ho , proto taky nemá více druhů ...Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      09:39 18.08.2022

      Dík za zajímavé info

      Dík za zajímavé info

     • flanker.jirka
      17:19 18.08.2022

      V čem dnes nemáte čínské součástky?

      V čem dnes nemáte čínské součástky?

     • flanker.jirka
      17:20 18.08.2022

      Nebo si vážně myslíte, že základní elektrotechnické součástky budou v Heronu odjinud než z Asie?

      Nebo si vážně myslíte, že základní elektrotechnické součástky budou v Heronu odjinud než z Asie?

     • Shelmik
      22:33 18.08.2022

      ... nemluvil jsem o součástkách ale o celých systemech , ale nevim jestli už to neprošlo evolucí .

      ... nemluvil jsem o součástkách ale o celých systemech , ale nevim jestli už to neprošlo evolucí .

    • Nesher
     23:59 18.08.2022

     I ty jsou v plánu.
     Takže Primoco dostane šanci, tedy pokud to pan majitel tímhle nesmyslným fňukáním nepokazil.

     I ty jsou v plánu.
     Takže Primoco dostane šanci, tedy pokud to pan majitel tímhle nesmyslným fňukáním nepokazil.

     • flanker.jirka
      10:37 19.08.2022

      Konkurecne ve světě je velká. A bude záležet na požadavcích armády. Když už něco závislého na zpevněné ploše pro start a přistání. Tak bych požadoval větší maximální vytrvalost, ...Zobrazit celý příspěvek

      Konkurecne ve světě je velká. A bude záležet na požadavcích armády. Když už něco závislého na zpevněné ploše pro start a přistání. Tak bych požadoval větší maximální vytrvalost, alespoň přes 20 hodin a dostup do FL 200, tedy cca 6000 metrů nad mořem.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   08:32 18.08.2022

   midlum75
   Lpěním na to, že budou produkovat pouze neozbrojené platformy si uzavřel velký segment trhu. Asi stále nepochopil, bez adekvátní odpovědi putina nikdo nezastaví.

   midlum75
   Lpěním na to, že budou produkovat pouze neozbrojené platformy si uzavřel velký segment trhu. Asi stále nepochopil, bez adekvátní odpovědi putina nikdo nezastaví.

   • Nesher
    00:01 19.08.2022

    Zrovna on asi Putina zastavovat nechce, vyjadroval se o něm vždy celkem pozitivně. Jeho ruská minulost může být dalším omezením pro jeho firmu. Alespoň stran zakázek pro OS.

    Zrovna on asi Putina zastavovat nechce, vyjadroval se o něm vždy celkem pozitivně. Jeho ruská minulost může být dalším omezením pro jeho firmu. Alespoň stran zakázek pro OS.

 • Tetragramat
  22:09 16.08.2022

  Vypadá to, že si ministryně Černochová tenhle článek nebo jiný ve velmi podobném duchu četla. viz. video 24:00 ...Zobrazit celý příspěvek

  Vypadá to, že si ministryně Černochová tenhle článek nebo jiný ve velmi podobném duchu četla.

  viz. video 24:00 https://www.reflex.cz/clanek/p... Skrýt celý příspěvek

 • JerzyŔ
  20:00 16.08.2022

  tak. máme tady jasně PR Primoca, který, jak někdo s komentujících uvedl, kope nožičkama, máme tady překvapivé množství komentářů kteří neodolali si kopnout zase zpátky do Primoca. ...Zobrazit celý příspěvek

  tak. máme tady jasně PR Primoca, který, jak někdo s komentujících uvedl, kope nožičkama, máme tady překvapivé množství komentářů kteří neodolali si kopnout zase zpátky do Primoca. Jasně, navíc šéf je proruský, což je fujky, dobrá.

  Mě by ale zajímalo, jak je to s těmi offsety ve skutečnosti? Požaduje toto MO při výběru zakázek?
  Já vím - byly tady PR články firem nabízejících tanky, BVP, SHKH - jakou českou firmu by na co využili - tuhle na kabelové svazky, onu na svařování korby, jinou na ..... - je to čisté PR pro uchlácholení prostého občanstva anebo je to myšleno vážně a i MO to jasně požaduje.
  Nebo má šéf Primoca pravdu a pro MO jsou takovéto věci mimo rozlošovací schopnosti?
  Nebo tak i tak případ od případu?

  Pro případné minusáře a plusaře - nejsem pro ani proti, protože nevím, a tudíž ptám se , abych se od případných komentujících něco upřesňujícího dověděl, pokud tito mají přístup k nějakým zdrojům z MO, resp. na rozdíl ode mě si dokážou najít, co MO vyloží na svém webu..

  A s těmi Herony - verzemi, certifikacemi - má pan Primoco pravdu? Jasně , kope do konkurence, ale na to se neptám, to vidím.

  V Maďarsku staví továrnu na 200 ks BVP, v Austráli rovněž na cca dvojnásobek Boxerů, v júesej se kdysi mimoameričtí výrobci skoro vůbec neuplatnili, to už sice drahně neplatí, ale jedině v kooperaci s US výrobcem a až na pár úvodních dílů
  výroba na území USA téměř 100%, v přímořských státech - různé třeba lodě, korvety, fregaty, ponorky - vždy první dva kusy vyrobíme sami, další dva u vás z našich dílů, poslední dvě už si vyrobíte sami (to byl příklad, neberte mě za slovo)

  Taky je mi jasné, že stesky Primoca na vrtulníky asi jsou trochu vedle, kvůli 10 vrtulníkům se tady továrna dělat nebude, a to ani na plechy na kapotu. Ty se prostě koupí sakumpikum.

  Taky vím o spolupráci Nexteru a CSG na Titusech, Ceaserech apod., a jiných, co tady na AN a v jiných mediích proběhlo a probíhá, takže něco, co náš vojenský průmysl posouvá, tady existuje, ne že vůbec nic, jak se snaží podsouvat článek.Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   20:55 16.08.2022

   Realne, kupujeme 3 slovy tri drony ....asi nikdo neceka, ze se tu postavi tovarna, ne? Proste messenger v tomto hraje roli a tady na foru byl po pravu zastrelen :D. Nikdo pri ...Zobrazit celý příspěvek

   Realne, kupujeme 3 slovy tri drony ....asi nikdo neceka, ze se tu postavi tovarna, ne? Proste messenger v tomto hraje roli a tady na foru byl po pravu zastrelen :D. Nikdo pri smyslech proste nemuze udelat takovy rozhovor jako je na novinkach. Proste nemuze.

   A MO a armada maji byt tvrde kritizovani, kontrolovani, dotazovani.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   21:35 16.08.2022

   Logiku moc v nákupech hledat nelze, politici jedou podle toho kdo víc maže. V případě F 35 asi na offsety můžeme zapomenout, jedině snad, že by potřebovali ventilky pro pneumatiky. ...Zobrazit celý příspěvek

   Logiku moc v nákupech hledat nelze, politici jedou podle toho kdo víc maže. V případě F 35 asi na offsety můžeme zapomenout, jedině snad, že by potřebovali ventilky pro pneumatiky.
   A nefungovalo tu v tomto státě ani naopak. Byla tu česká firma, která se podílela na výrobě C 27 J a UH 60 a ani jedno se do ČR nepodívá, možná to tak dopadne i s KC 390.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   22:59 16.08.2022

   Offsety jsou v EU zakázané. /Mě by ale zajímalo, jak je to s těmi offsety ve skutečnosti? Požaduje toto MO při výběru zakázek?/ U větších zakázek je požadován podíl českého ...Zobrazit celý příspěvek

   Offsety jsou v EU zakázané.

   /Mě by ale zajímalo, jak je to s těmi offsety ve skutečnosti? Požaduje toto MO při výběru zakázek?/
   U větších zakázek je požadován podíl českého průmyslu.
   /A s těmi Herony - verzemi, certifikacemi - má pan Primoco pravdu?/
   Evidentně ne.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    10:03 17.08.2022

    Nikdo v EU nezakázal možnost protislužeb ve smlouvách. A offset může být brán podobně.

    Nikdo v EU nezakázal možnost protislužeb ve smlouvách. A offset může být brán podobně.

 • otecko
  17:51 16.08.2022

  Teď čtu jejich výroční zprávu ze dne 16.5.- "jedním z hlavních úkolů je dokončení vojenské certifikace Prmoco UAV ONE 150M" ... (takže co chtěljí AČR vlastně dodávat?) - v roce ...Zobrazit celý příspěvek

  Teď čtu jejich výroční zprávu ze dne 16.5.- "jedním z hlavních úkolů je dokončení vojenské certifikace Prmoco UAV ONE 150M" ... (takže co chtěljí AČR vlastně dodávat?)
  - v roce 2021 se nepodařilo uzavřít žádnou zakázku na dodávky Primoco UAV 150 ONE pouze dodat 5 ks do Iráku".... no ,nevím, ale výsledky této společnosti by mne naplňovaly obavami, zda tady ještě za 5 let budou.Skrýt celý příspěvek

 • Josse
  15:10 16.08.2022

  Myslím že AN jsou natolik silné že by tady anonymní články být neměly. Tisková zpráva to je, ale ať je podepsaná. To samé články Redakce AN, těm se směji a typuji autora už z ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím že AN jsou natolik silné že by tady anonymní články být neměly. Tisková zpráva to je, ale ať je podepsaná.

  To samé články Redakce AN, těm se směji a typuji autora už z úvodní fotky...Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   08:30 17.08.2022

   Tisková zpráva = vyjádření postoje dané firmy. Je dobré vědět, jaký má Primoco postoj. A diskuze je nedílnou součástí článku. Někteří tady chodí hlavně kvůli diskuzi.

   Tisková zpráva = vyjádření postoje dané firmy. Je dobré vědět, jaký má Primoco postoj. A diskuze je nedílnou součástí článku. Někteří tady chodí hlavně kvůli diskuzi.

   • Josse
    17:18 17.08.2022

    Proč tedy není uvedeno "tisková zpráva Primoco" nikde v článku ani kolem není uveden autor ... Nebo zadavatel v tomto případě. U tohoto konkrétního článku to pozná každý ale bývají ...Zobrazit celý příspěvek

    Proč tedy není uvedeno "tisková zpráva Primoco" nikde v článku ani kolem není uveden autor ... Nebo zadavatel v tomto případě.
    U tohoto konkrétního článku to pozná každý ale bývají tady i takové co se tváří méně nápadně.Skrýt celý příspěvek

 • Profesor
  13:09 16.08.2022

  Námět pro redakci AN. Součástí tiskové zprávy by mělo být jasné sdělení, kdo tuto tiskovou zprávu redakci zaslal - jaká firma, autor. Všichni sice víme, odkud vítr fouká, ale nikde ...Zobrazit celý příspěvek

  Námět pro redakci AN. Součástí tiskové zprávy by mělo být jasné sdělení, kdo tuto tiskovou zprávu redakci zaslal - jaká firma, autor. Všichni sice víme, odkud vítr fouká, ale nikde v textu není jednoznačně napsáno, že jde o tiskovou zprávu firmy Primoco.Skrýt celý příspěvek

 • Padousek
  11:59 16.08.2022

  Taky jsem chtěl investovat do Primoca, ale odradilo mě, že vsázejí jen na jeden dron a nic jiného v nabídce nemají. To mě odradilo.

  Taky jsem chtěl investovat do Primoca, ale odradilo mě, že vsázejí jen na jeden dron a nic jiného v nabídce nemají. To mě odradilo.

  • liberal shark
   12:30 16.08.2022

   Oni si investory dost vybírali. Zjevně se báli, aby jim do řízení firmy někdo moc nekecal :-).

   Oni si investory dost vybírali. Zjevně se báli, aby jim do řízení firmy někdo moc nekecal :-).

  • flanker.jirka
   14:21 16.08.2022

   Zkuste si něco nového vyvinout bez jistoty toho, že to někdo bude chtít, o aktuální model zájem je.

   Zkuste si něco nového vyvinout bez jistoty toho, že to někdo bude chtít, o aktuální model zájem je.

 • Splasher
  11:24 16.08.2022

  Do Primoca jsem chtěl nedávno investovat větší množství peněz přes akciový trh, ale poslední dobou si to rozmýšlím, když vidím jejich výsledky za poslední rok. Tato série PR ...Zobrazit celý příspěvek

  Do Primoca jsem chtěl nedávno investovat větší množství peněz přes akciový trh, ale poslední dobou si to rozmýšlím, když vidím jejich výsledky za poslední rok. Tato série PR článků, který vyšly snad ve všech médiích mě jen utvrdila, že jsem asi udělal dobře.

  Sám mám a létám několik dronů různých velikostí a toto mi dávalo velký smysl, ale přijde mi, že je ta firma mizerně řízena a její potenciál je naprosto nevyužitý. Takže toto vnímám jako nějaký výkřik o poslední záchranu....

  Přijde mi, že by bylo fajn vyměnit lidi ve vedení, příp. vstup nějakého dalšího partnera do firmy, který by se "nebál" spolupráce s armádou (viz vyjádření proti vojenským dronům z minulých let).

  Jak to vnímáte vy?

  https://www.idnes.cz/zpravy/do... Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   11:37 16.08.2022

   Já jsem se díval na roky 2019 - 2021 a je to průser za průserem. Každopádně vypadá to, že 2022 to bude pravý opak. Evidentně je silně zasáhl čínský vir. Podle mě zásadním obratem ...Zobrazit celý příspěvek

   Já jsem se díval na roky 2019 - 2021 a je to průser za průserem. Každopádně vypadá to, že 2022 to bude pravý opak. Evidentně je silně zasáhl čínský vir. Podle mě zásadním obratem je možná instalace SATCOM a integrace NSP-7. Jako malý dron by se nám určitě hodil. Levné, nenáročné na provoz, na hlídkování má dostatečně výkonný MTI a na noc CCD/MCD. To by využili bezpečnostní sbory a taky armáda. Ideální by byla možnost sdílení.Skrýt celý příspěvek

 • Hugo557
  10:24 16.08.2022

  jestli Primoco nelpěl na tom, že vyrábějí pouze civilní drony proto, že chtěli vesele kšeftovat s ruskem, pokud by vyráběli drony pro vojenské použití, potom by mohli mít ...Zobrazit celý příspěvek

  jestli Primoco nelpěl na tom, že vyrábějí pouze civilní drony proto, že chtěli vesele kšeftovat s ruskem, pokud by vyráběli drony pro vojenské použití, potom by mohli mít problémy...Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   11:39 16.08.2022

   No každopádně kšeft v Rusku jim skončil. Ostatně sami se k tomu vyjádřili. Chybou pro Primoco bylo tvrzení, že jejich drony budou pouze civilní.

   No každopádně kšeft v Rusku jim skončil. Ostatně sami se k tomu vyjádřili. Chybou pro Primoco bylo tvrzení, že jejich drony budou pouze civilní.

 • Nevím
  08:43 16.08.2022

  Výrobce bezpilotních letounů Primoco reportoval výsledky za rok 2021, kdy místo plánovaných 18 letounů neprodal žádný. ...Zobrazit celý příspěvek

  Výrobce bezpilotních letounů Primoco reportoval výsledky za rok 2021, kdy místo plánovaných 18 letounů neprodal žádný.

  https://twitter.com/JanTomanek... Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  08:18 16.08.2022

  ..

  ..

  • Scotty
   08:26 16.08.2022

   Odborný komentář je že by se měl nechat vyšetřit. Nechápu jak ho vůbec napadlo říct že jeho největší Primoco One 150 je srovnatelný nebo lepší než Heron. Stačí si porovnat ...Zobrazit celý příspěvek

   Odborný komentář je že by se měl nechat vyšetřit. Nechápu jak ho vůbec napadlo říct že jeho největší Primoco One 150 je srovnatelný nebo lepší než Heron. Stačí si porovnat parametry obou strojů.
   Ovšem je to logické. Vláda mu zarazila kšefty s Ruskem, tak je rozlícen.

   Ovšem aspoň má připravený rádoby odborný text pro AN a kecy a vyložené lži pro vohnouty na Novinkách.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    09:02 16.08.2022

    Všiml jsem si, že tato zpráva už je níže (ruleta, 7:30), tak jsem svůj komentář přestěhoval tam.

    Všiml jsem si, že tato zpráva už je níže (ruleta, 7:30), tak jsem svůj komentář přestěhoval tam.

 • otecko
  08:17 16.08.2022

  Hele, pan majitel je i spisovatel:
  https://www.knihydobrovsky.cz/...


  ..."Byznys v Rusku"... škoda že se tím nechlubí.

  Hele, pan majitel je i spisovatel:
  https://www.knihydobrovsky.cz/...


  ..."Byznys v Rusku"... škoda že se tím nechlubí.

  • Scotty
   08:30 16.08.2022

   Už se nad Ruskem v nějakém rozhovoru rozplýval. Ovšem je to v suchu. Podle experta na Rusko Semetkovského prý v dalších volbách už Putina nezvolí. :) /Semetkovský strávil řadu let ...Zobrazit celý příspěvek

   Už se nad Ruskem v nějakém rozhovoru rozplýval. Ovšem je to v suchu. Podle experta na Rusko Semetkovského prý v dalších volbách už Putina nezvolí. :)

   /Semetkovský strávil řadu let v Rusku, kde podnikal. Podle něj tamní obyvatelé svého prezidenta Putina oceňují i proto, že zemi vytáhl ze dna. Zároveň ale šéf Primoca dodává, že většina Rusů s válkou nesouhlasí, a proto není jisté, že budou chtít Putina znovu za prezidenta./Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    09:03 16.08.2022

    Odkdy v Rusku záleží na tom, jestli Rusové svého cara chtějí nebo ne ?

    Odkdy v Rusku záleží na tom, jestli Rusové svého cara chtějí nebo ne ?

 • Klimesov
  07:59 16.08.2022

  Já vám nevím. Tyhle ty zprávy, články nebo co to vlastně je, mě vždy připadaly divné a to z jednoho prostého důvodu. Vždy se objeví v prvním týdnu nebo dvou týdnech po oznámení, ...Zobrazit celý příspěvek

  Já vám nevím.
  Tyhle ty zprávy, články nebo co to vlastně je, mě vždy připadaly divné a to z jednoho prostého důvodu. Vždy se objeví v prvním týdnu nebo dvou týdnech po oznámení, že se něco pořídí. Což je samozřejmě období, kdy se o vlastním nákupu moc neví, nejsou známy detaily a tak to dává velký prostor pro obrovské množství spekulací a daleko větší prostor pro obviňování z nějakých špatností. Je ale zajímavé, že všechny tyhle kritické hodnocení jsou jak přes kopírák. Když se oznámil nákup vrtulníků systému H1, taky vyrojilo se tolik kritiky, že to nebude mít to a ono aby se nakonec ukázalo, že to není pravda, houfnice to stejné, PVO to stejné, oznámení pořízení F35 o tom se nemá cenu ani zmiňovat tam se vesele spekuluje úplně nad vším i nad barvou co ty stroje budou mít a kolik bude stát atd. atd.
  A z mého pohledu je to celé špatně. Díky tomu se laické veřejnosti zaryje do paměti, že daná technika je špatná a to samozřejmě háže špatné světlo na AČR jako celek a dává to prostor všemožným populistům jí očerňovat a kritizovat a podporovat tím své názory, že utrácet za armádu je špatně.
  Nevím je opravdu tak těžké si počkat na další informace a až jich bude dostatek tak až pak psát nějakou tu kritiku?Skrýt celý příspěvek

  • JVit
   09:20 16.08.2022

   ,,zelezo se musi kout dokud je zhave" Kdyz se objevi nejak novinka, tak je treba toho vyuzit pro vlastni prospech dokud se o tom mluvi. I kdyz primarne z toho nemam zadny zisk, ...Zobrazit celý příspěvek

   ,,zelezo se musi kout dokud je zhave"

   Kdyz se objevi nejak novinka, tak je treba toho vyuzit pro vlastni prospech dokud se o tom mluvi. I kdyz primarne z toho nemam zadny zisk, tak to PR ktere kvuli tomu dostanu prakticky zadarno je supr.

   No rekni kolik lidi v CR jeste pred tydnem vedelo ze existuje nejaka ceska firma Primoco co dela drony? A ted clanky a rozhovory ve vsech hlavnich mediich.Skrýt celý příspěvek

 • Laci
  07:54 16.08.2022

  Tenhle PR článek je opravdu snůška brekotu jedné firmy a plivání na všechno s všechny okolo. Podle Primaca je zřejmě i vesmírnej program E. Muska amatérismus. A to jsem si doteď ...Zobrazit celý příspěvek

  Tenhle PR článek je opravdu snůška brekotu jedné firmy a plivání na všechno s všechny okolo.
  Podle Primaca je zřejmě i vesmírnej program E. Muska amatérismus.
  A to jsem si doteď tý firmy velice vážil.Skrýt celý příspěvek

 • Verdon
  07:39 16.08.2022

  podivné

  podivné

 • ruleta
  07:30 16.08.2022

  Tady je rozhovor, je jeste vice ...Zobrazit celý příspěvek

  Tady je rozhovor, je jeste vice radikalni:

  https://www.novinky.cz/domaci/... Skrýt celý příspěvek

  • Nevím
   08:12 16.08.2022

   Wau, izraelské rachotiny. Tady někdo vztekle kope nožičkami.

   Wau, izraelské rachotiny. Tady někdo vztekle kope nožičkami.

   • Danik
    09:34 16.08.2022

    To že je skoro ve všem lepší je taky roztomilé

    To že je skoro ve všem lepší je taky roztomilé

  • liberal shark
   08:25 16.08.2022

   Mohl by ty hysterické výkřiky pana Semetkovského někdo z přítomných profesionálů okomentovat ?

   Mohl by ty hysterické výkřiky pana Semetkovského někdo z přítomných profesionálů okomentovat ?

   • flanker.jirka
    10:04 16.08.2022

    To snad ani nejde popsat slušnými slovy. Stačí se podívat na takticko technické parametry Heronu a Primoco One 150 a je jasné, že jde o menší dron, který nedokáže to co armáda ...Zobrazit celý příspěvek

    To snad ani nejde popsat slušnými slovy. Stačí se podívat na takticko technické parametry Heronu a Primoco One 150 a je jasné, že jde o menší dron, který nedokáže to co armáda požaduje. Jako, dokážu si představit i Primoco v armádě nebo u PČR (nebo v rámci IZS) tam to své místo najde, rád bych je viděl třeba při ostraze státní hranice. Díky tomu, že to unese nejen optiku, ale i SAR radar nebo lidar to své uplatnění najde i pro geodety. Ale Heron nebo Hermes jsou prostě jinde a výše. Díky vyššímu dostupu ve výšce a vytrvalosti dokáží dva letouny v pohodě utáhnout nepřetržitý provoz 24/7. Primoco má dostup psaný pouze 3300 metrů nad mořem, to jej činí více zranitelným a musí létat v turbulentnějším počasí a na pokrytí stejného území je potřeba držet ve vzduchu více dronů současně, to obnáší i více operátorů současně ve směnách. Na druhou stranu je to super v tom, že se vyrábí kompletně v ČR, to se také může hodit. ... jen je škoda toho pacifismu majitele. Otevřel by se mu další segment trhu a se zájmem o to by přišly snáze i investice do inovací a vývoje jiného typu UAV.Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     12:30 16.08.2022

     Jirko a co ty pady viz ta databaze, vetsinou sice Indicka armada. Je to neco podstatneho? nikdy jsem to nezkoumal. V tom rozhovoru rika, ze se jedna o desitky pripadu (ale to ...Zobrazit celý příspěvek

     Jirko a co ty pady viz ta databaze, vetsinou sice Indicka armada. Je to neco podstatneho? nikdy jsem to nezkoumal. V tom rozhovoru rika, ze se jedna o desitky pripadu (ale to vypada jako blabol). Jeste dotaz ohledne vybaveni - vse v CR? Vcetne SAR radaru a dalsich opto-elektronickeho vybaveni?Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      14:26 16.08.2022

      Padá všechno, například i Německý Heron v Afghanistánu. :-)
      https://twitter.com/gebauerspo...

      Padá všechno, například i Německý Heron v Afghanistánu. :-)
      https://twitter.com/gebauerspo...

     • flanker.jirka
      14:32 16.08.2022

      A možná to někum zkazí den, když se zjistí, že německé Herony měly mít dvě selhání v AFG, z toho jedno byl problém s motorem ...Zobrazit celý příspěvek

      A možná to někum zkazí den, když se zjistí, že německé Herony měly mít dvě selhání v AFG, z toho jedno byl problém s motorem :-)
      https://www.spiegel.de/politik...

      Tady na odkaze jsou známé nehody dronů seřazeny. V jakých podmínkách to provozují Indové to se můžeme jen domnívat. Ale asi to bude společný problém, techniky, výrobce, nedostatcích předepsané údržby, nebo cokoliv dalšího co výrobce možná zanedbal. když i puntíčkářským němcům dva spadly v Afghanistánu.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      17:26 16.08.2022

      Heron má svoje mouchy a rozhodne není na škodu o nich mluvit. Hermes 900 od Elbitu byla v daně kategorii dle mého lepsi volba. Vyhrálo opět řešení, kde byla nejdůležitější cena. ...Zobrazit celý příspěvek

      Heron má svoje mouchy a rozhodne není na škodu o nich mluvit. Hermes 900 od Elbitu byla v daně kategorii dle mého lepsi volba. Vyhrálo opět řešení, kde byla nejdůležitější cena. Nevím, zda ušetřené finance jsou u poruchovejsiho a technologicky staršího stroje adekvatni volbou.

      Snaha vyzbrojit takovéto drony je v našich podmínkách dosti zbytečná, pokud není v plánu jejich nasazení ve třetím světě, kde protivník bude mít maximálně nějaký starý MANPADS.

      Na bojišti s nepřítelem jako je RF se tento typ dronu nebude moc přibližovat k frontové linii. Příliš snadný cíl pro raketu s dostupem alespoň 10700 metru (i raketa 57E6-E z PLRS Pancír S1 má výškový dosah 15 000 metru).

      V těchto výškách si nedovolí letat nad takovýmto bojištěm ani nadzvukové letadla vybavena pokročilými obrannými systémy.

      Od IAI by byla lepší volba HAROP nebo i třeba jen Míní HAROP, což je sice jiná kategorie, ale stejně potřebná.

      Jsem zvědavý na BIVOJE - mediálně zazářil na konci června a pak “ticho po pěšině”.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:32 16.08.2022

      Zástupce AIA tvrdí že má Heron nejlepší poměr nalétané hodiny/ztráty. Takže jestli ta ohromná poruchovost není jen mítus co tu někdo záměrně ...Zobrazit celý příspěvek

      Zástupce AIA tvrdí že má Heron nejlepší poměr nalétané hodiny/ztráty. Takže jestli ta ohromná poruchovost není jen mítus co tu někdo záměrně vypustil.
      https://www.czdefence.cz/clane...
      Čistě při porovnání Heron-Hermes vychází Heron jednoznačně lépe ve všech parametrech.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      19:51 16.08.2022

      Scotty
      Sorry, ale rozhovor s někým z výrobců má asi takovou hodnotu, jako když Verner obhajoval Gripeny.

      Scotty
      Sorry, ale rozhovor s někým z výrobců má asi takovou hodnotu, jako když Verner obhajoval Gripeny.

     • Scotty
      20:19 16.08.2022

      Víme ovšem že to co říká není pravda? Je samozřejmé že to co prodává nebude kritizovat, ale tady jasně říká že mají nejlepší poměr nalétané hodiny/nehody. A to buď je pravda nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      Víme ovšem že to co říká není pravda? Je samozřejmé že to co prodává nebude kritizovat, ale tady jasně říká že mají nejlepší poměr nalétané hodiny/nehody. A to buď je pravda nebo není.
      Obecně nehody se stávají a stávat se budou, ale například jedna německá ztráta v Afghánistánu byla způsobená tím že technik omylem zapnul program automatického startu a nevěděl jak ho vypnout.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      20:44 16.08.2022

      Volba padla, tak snad naše Herony budou mít větší štěstí, než ty německé v AFG, kde přišli o 4 kusy.

      Volba padla, tak snad naše Herony budou mít větší štěstí, než ty německé v AFG, kde přišli o 4 kusy.

     • ruleta
      20:51 16.08.2022

      Jirko a ten SAR radar? To si nevyrabi sami, ne? tohle je kupovane.

      Jirko a ten SAR radar? To si nevyrabi sami, ne? tohle je kupovane.

     • flanker.jirka
      21:39 16.08.2022

      Scotty U Heronu to vypadá na nedostatky ve školení personálu ve více zemích a jestli se to dotýká i putičkářských němců, tak to bude nejspíše systémový problém výrobce. Blízký ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      U Heronu to vypadá na nedostatky ve školení personálu ve více zemích a jestli se to dotýká i putičkářských němců, tak to bude nejspíše systémový problém výrobce. Blízký východ to není žádné ISO 9001, ale jeden velký bordel.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:44 16.08.2022

      ruleta máte na mysli IAI s Heronem a nebo Primoco ohledně toho SAR radaru? IAI vyrábí radary tak, že i SAR pro UAV. ...Zobrazit celý příspěvek

      ruleta máte na mysli IAI s Heronem a nebo Primoco ohledně toho SAR radaru?
      IAI vyrábí radary tak, že i SAR pro UAV.
      https://www.iai.co.il/sites/de...
      Primoco určitě radary nevyrábí, ale testovali IMSAR radar, jsou limitováni tím co letadlo unese. Jde o radar s pěknými parametry pro mapování pod letounem, kdy dává rozlišení 10 cm. Ale reálné využití je spíše pro civilní použití, GMTI dává jen do 17 km dálky
      https://www.imsar.com/radar-sy... Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      22:42 16.08.2022

      Myslel jsem Primoco. Super, moc diky za info!

      Myslel jsem Primoco. Super, moc diky za info!

    • liberal shark
     12:32 16.08.2022

     Děkuji ...

     Děkuji ...

 • krizzdenek
  06:50 16.08.2022

  A copak umí čeští výrobci nabídnout? Někteří maji vlastní know-how, jiní jenom "svařují plechy" a brečí. Co konkrétně může nabídnout Primoco, které tady brečí. Má vlastní vývoj, ...Zobrazit celý příspěvek

  A copak umí čeští výrobci nabídnout? Někteří maji vlastní know-how, jiní jenom "svařují plechy" a brečí.
  Co konkrétně může nabídnout Primoco, které tady brečí. Má vlastní vývoj, to je v pohodě.
  Pokud je mi ale známo, tak pro vojenské použití nemají nic. Asi na něčem pracují a militarizovali svoje výrobky pro Ukrajinu. Pozdě, ale přece.
  Před válkou vždy důsledně komunikovali, že jsou výrobci civilních dronů. To co vyrábí pro civilní sektor je jiná hmotností kategorie dronů než Heron.
  Zda je Heron OK je na jinou debatu.Skrýt celý příspěvek

 • lychnis
  22:38 15.08.2022

  Milá redakce, v textu jsou číslované odkazy v hranatých závorkách a tak nějak bych čekal, že v originále byl pod článkem seznam s těmito odkazy. Bylo by fajn, kdyby tato ...Zobrazit celý příspěvek

  Milá redakce, v textu jsou číslované odkazy v hranatých závorkách a tak nějak bych čekal, že v originále byl pod článkem seznam s těmito odkazy. Bylo by fajn, kdyby tato funkcionalita byla zachována. ;-)Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   23:51 15.08.2022

   Je to tam, kliknete na odkaz "Zdroje: Stránka s odkazy."

   Je to tam, kliknete na odkaz "Zdroje: Stránka s odkazy."

   • lychnis
    10:24 16.08.2022

    Přehlédl jsem, díky, pardon. Nicméně kdyby to byly normální klikací odkazy v textu/pod článkem, bylo by to poněkud pohodlnější, než PDF.

    Přehlédl jsem, díky, pardon. Nicméně kdyby to byly normální klikací odkazy v textu/pod článkem, bylo by to poněkud pohodlnější, než PDF.

    • Jan Grohmann
     13:05 16.08.2022

     Bylo, ale nevypadalo to esteticky.

     Bylo, ale nevypadalo to esteticky.

     • lychnis
      09:20 17.08.2022

      Jasně, díky. Já jsem na reference poněkud citlivý. :-)

      Jasně, díky. Já jsem na reference poněkud citlivý. :-)

 • CerVus
  17:04 15.08.2022

  Já to vidím tak že se prostě koupil ten nejlevnější dron z výběru splňující kritéria, aby armáda časem zjistila co od toho vlastně chce. Ty hesla jako "Víme co chceme" sice ...Zobrazit celý příspěvek

  Já to vidím tak že se prostě koupil ten nejlevnější dron z výběru splňující kritéria, aby armáda časem zjistila co od toho vlastně chce.

  Ty hesla jako "Víme co chceme" sice mohou dál šířit, ale drtivá většina nákupů za poslední dekádu to zrovna nepodporuje.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   18:08 15.08.2022

   Armáda ví co chce, ale pak nastoupí politici ja jejich nosiči vody s nej-h-různějšími omezeními pro soutěž a výběr zboží. A dopadne to jako vždycky.

   Armáda ví co chce, ale pak nastoupí politici ja jejich nosiči vody s nej-h-různějšími omezeními pro soutěž a výběr zboží. A dopadne to jako vždycky.

  • Danik
   21:05 15.08.2022

   Tak třeba skutečně ví co chtějí, akorát se jejich představy neslučují s Vašimi. A pak ty "maličkosti" jako politika a různé přesné podoby smluv a různé výhody oproti konkurenci, ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak třeba skutečně ví co chtějí, akorát se jejich představy neslučují s Vašimi. A pak ty "maličkosti" jako politika a různé přesné podoby smluv a různé výhody oproti konkurenci, které my zde můžeme jen hádat. Plus taková ta další maličkost jako rezortní ekonomické limitace.

   Naopak z posledních velkých nákupů mě asi nenapadá nic, co by bylo vyloženě špatně.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2