Podmínky registrace

Všeobecné podmínky

Registrovaný přístup k internetové stránce Armádní noviny  (dále jen „Stránka“) a její používání se řídí těmito všeobecnými podmínkami (dále jen „Podmínky“). Užíváním Stránky projevuje registrovaný uživatel (dále jen "Uživatel") souhlas s Podmínkami a Pravidly diskuze v jejich plné šíři. Tento souhlas je účinný k okamžiku prvního registrovaného vstupu uživatele na Stránku. Provozovatel Stránky (dále jen „Provozovatel“) si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit, a to tak, že jejich nové znění uveřejní na Stránce. Uživatelé Stránky jsou povinni Podmínky a jejich změny průběžně sledovat. Pokračujícím užíváním Stránky po změně Podmínek projevuje Uživatel souhlas s takovou změnou a novým zněním Podmínek.

Stránka je poskytována „tak, jak je“. Provozovatel neposkytuje jakékoliv záruky – výslovné či implicitní – že se na Stránce nevyskytnou vady nebo že nedojde k jejím výpadkům. Přes veškeré přiměřené úsilí, které vynakládá, nemůže Provozovatel vyloučit výskyt počítačových virů a nepřebírá odpovědnost za jakoukoli škodu, která může být způsobena virovou nákazou. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za neautorizované změny Stránky, technická selhání, chyby, či jakékoliv jiné vady, které mohou při provozu Stránky nastat.

Přestože Provozovatel vyvíjí maximální snahu, aby obsah Stránky byl pravdivý a přesný, nedává žádnou záruku – výslovnou či implicitní – že informace zveřejňované na Stránce budou pravdivé, úplné a přesné. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která může vzniknout uveřejněním nepravdivých, neúplných či nepřesných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout z užívání Stránky, nemožnosti ji užívat, jakož i z jakéhokoliv jednání, které bylo učiněno v souvislosti s užíváním Stránky. Uživatelé nesou veškerá rizika, která mohou plynout z užívání Stránky, odkazování na Stránku a na její obsah, nebo spoléhání na pravdivost, úplnost a přesnost informací na ní zveřejněných. Uživatelům se nedoporučuje přijímat žádná zásadní osobní, finanční nebo obchodní rozhodnutí na základě informací získaných prostřednictvím Stránky.

Postoje a názory, které jednotliví autoři prezentují ve svých článcích zveřejňovaných na Stránce, nemusí nezbytně vyjadřovat a odrážet názory Provozovatele. Příspěvky Uživatelů zveřejněné v diskuzi nejsou žádným způsobem spjaty s Provozovatelem ani členy redakce a nevyjadřují jejich názory.

Stránka může obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové stránky. Provozovatel se nezaručuje za obsah takovýchto internetových stránek a nenese za něj žádnou odpovědnost.

Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva. Provozovatel uděluje Uživateli bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k užití obsahu Stránky. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Stránky a jejího obsahu pro vlastní potřebu uživatele, a to s dále popsanými omezeními. Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat originál či rozmnoženiny obsahu Stránky, ani z něj vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat obsah Stránky k jakýmkoli účelům odporujícím Podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí obsah Stránky využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Provozovatelem, nebo rušit používání těchto serverů.

Tyto Podmínky a užívání Stránky se řídí právem České republiky. Pro řešení jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s užíváním Stránky jsou příslušné soudy České republiky.

Armádní noviny si vyhrazují právo zamezit registraci nebo zrušit registraci jakémukoliv Uživateli bez udání důvodu.

Poučení o zpracování osobních údajů osob registrujících se v rámci Armádních novin (www.armadninoviny.cz)

Toto poučení shrnuje zásady zpracování osobních údajů při registraci na portálu Armádní noviny (www.armadninoviny.cz) za účelem ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Na základě naší spolupráce (zaregistrováním se na portálu Armádní noviny) udělujete Jan Grohmann (dále jen „správce“), se sídlem Štáblovice 155, 747 82, IČO: 88518434, který je provozovatelem a majitelem portálu Armádní noviny (www.armadninoviny.cz) souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Při registraci na portálu Armádní noviny je vyžadována pouze přezdívka a e-mail registrovaného. Doporučujeme, aby uživatel použil takovou přezdívku a e-mail, ze kterého nelze odvodit jméno, příjmení nebo jiný osobní údaj registrovaného.

U zveřejněných komentářů bude uvedena pouze přezdívka.

Portál Armádní noviny bude shromažďovat:​
1. přezdívku (nick);
2. e-mailová adresa;
3. IP adresu.

V rámci plnění podmínek GDPR jsme nově u všech předchozích i dosavadních registrovaných smazali jméno a příjmení.

2. Účel zpracovávání osobních údajů

Vámi zadané údaje budeme zpracovávat k těmto účelům:
1. poskytování možnosti komentovat námi zveřejněné články;
2. ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb);
3. zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů;
4. pro plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti, apod.).

3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Portál Armádní noviny bude, jakožto správce osobních údajů, na základě tohoto souhlasu zpracovávat vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely výhradně v elektronické formě za použití automatizovaných systémů, a to vlastními zaměstnanci nebo zpracovateli osobních údajů, tj. subjekty (např. hostingové společnosti), které portál Armádní noviny pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi.

4. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na dobu neurčitou nebo až do chvíle zrušení registrace. Upozorňujeme, že komentáře u článků nejsou po skončení registrace automaticky smazány, o jejich smazání je třeba požádat zvlášť .

Po zrušení registrace (na vyžádání) se okamžitě a nenávratně ze všech systémů smažou.

5. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailové adrese redakce@armadninoviny.cz

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Vámi poskytnuté údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše vymezeném rozsahu. Jako i subjektu údajů vám náleží práva podle příslušných právních předpisů.

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:​
1. jste oprávněni požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu a době zpracování);
2. jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);
3. jste oprávněni písemně požádat správce o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány); od 25.5.2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace);
4.od 25.5.2018 jste oprávněni získat vaše osobní údaje, které správce zpracovává na základě tohoto souhlasu.

7. Zasílání obchodních sdělení

Správce nebude posílat žádná obchodní sdělení na registrované e-maily.