Dějiny Ukrajiny I: První kmeny na území Ukrajiny

Foto: Boj Skythů se Slovany. / Public Domain
Foto: Boj Skythů se Slovany. / Public Domain

Účastníci tábora prokremelských mládežníků darovali prezidentu Putinovi globus s růžovou mapou. Prezident sám má v úmyslu po anexi Krymu měnit geopolitickou mapu: Mluví o Novorusku a jeho příznivci se deklarují za bratry a potomky velkého slovanského národa. Jenže v centru dění je Ukrajina, jejíž dějiny poznamenalo tolik válečných střetů a kultur, že hovořit o odkazu jednotných předků, je popření všech historických faktů.

První kmeny na území Ukrajiny

Na území dnešní Ukrajiny vznikaly první hospodářské osady v oblasti řek Bug a Dněstr přibližně na přelomu 4. - 5. tisicíletí př. n. l.  Nejznámější kmeny bývají spojovány s tripolskou kulturou, která se od dolního Dněstru, Jižního Bugu a Prutu postupně posunula až k Dněpru.

Tripolci byli kočovníci, pro něž bylo území východních euroasijských stepích od 3000 let př. n. l. cílem a posléze místem, kde pásli svá stáda. Lid Tripolců žil ve vesnicích, při obdělávání polí si pomáhal právě vynalezeným dřevěným pluhem a začal používat měď.  

Jejich víra v nadpřirozené jevy byla spojována s magickými rituály. Po období největšího rozkvětu 2000 let př. n. l. se tripolské kmeny částečně odsunuly na jiné území a zbylé asimilovali nové příchozí obyvatelé na území Ukrajiny.

Na levém břehu Dněpru již od roku 3000 př. n. l. začaly migrovat další kmeny z oblasti Kaspického moře. Silnější utiskovaly slabší, které se postupně dostávaly na periferie euroasijské stepi.

Kolem roku 1000 př. n. l. začaly kmeny více kočovat a osídlovat další úrodné oblasti Ukrajiny. Při uchvacování nových území získávali bojovnost - nutnou k tomu, aby mohli nová nabytá území ubránit.

První kočovní jezdci na území byli Kimérijci. Zmiňuje se o nich už Homér ve své Odysee. Převládá názor, že Kimérijci přišli okolo roku 1500 př. n. l. z Nižného Povolží přes pohoří Severního Kavkazu, někteří je ovšem považují za původní obyvatele Ukrajiny.

Ovládali a zdokonalili umění jízdy na koni, jejich vojsko se skládalo z mnoha jezdců. Měli kontakty s mistry kovů z oblasti Kavkazu a začali vyrábět železo. Nejdříve obývali území mezi Dněstrem a Dněprem a pod tlakem jiných kočovných kmenů se vydali směrem k malé Asii. 

Foto: Step (růžově) byla domovém kočovných kmenů, které napadaly zemědělské usedlosti v Evropě nebo v Číně. / Public Domain

Skythské království

Kmeny íránského původu známé pod souhrnným pojmenováním Skythové se v ukrajinských stepích objevili okolo 7. století př. n. l.

V kronikách se o nich píše "Hle jde národ ze severní strany ... v ruce drží luk a krátké kopí, jsou krutí! S nikým se nezdržují! Jejich hlasy burácí jako hukot mořských vln. Skáčou na koních vystrojení jako jeden... všichni jsou to lidé chrabří... národ zdaleka, národ dávný... jazyka, kterému nerozumíš. Spálí tvou úrodu i tvůj chléb, zničí tvých synů a dcer, pozabíjí krávy a ovce tvé, zahubí vinohrady a mečem zničí tvoje města, do kterých vkládáš svou důvěru."Poté, co zpustošili mnoho zemí Blízkého východu, se Skythové usídlili na severním pobřeží Černého moře a na území Ukrajiny. V čele vojenského svazu byl kmen královských Skythů, který tvořil jádro skythské populace.

V polovině 4. století př. n. l. se na severním Krymu a při dolním Dněpru vytvořilo skythské království, jehož pozdějším centrem se stalo krymské město Neapol.  Založili tak první velký politický svaz: Skýtský stát. Ten zahrnoval i kmeny usídlené dříve.

Název Skythie (řecky Skythiá) je podle pozdějších antických a středověkých zdrojů označením pro celou východní Evropu.

Skythové vládli od 6. stol. př. n. l. značnou politickou silou a pronikli ke Karpatům a do Sedmihradska. Herodotos je navštívil v 5. století př. n. l. a popsal jejich obyvatelstvo slovy "bezpochyby to byli Indoevropané, představitelé raných kočovných kmenů, které tisíce let vládli euroasijské stepi."Historik Herodotos dělil Skythy na Pachary a Carské skythy. Podle legend měli ve zvyku pít krev prvního zabitého nepřítele a z jich lebek si vyráběli číše zdobené zlatem a stříbrem. Vedle toho si ale velmi cenili přátelství. Obchodovali s voskem, mědí a kožešinami.

Za dnů Skythů se stala Ukrajina sice vzdálenou, ale důležitou částí antické civilizace. Přes řecké kolonie na pobřeží Černého moře navázali kontakt s civilizací starověkých Řeků, které si velmi cenili.

Svět Středomoří však přinesl na jejich území konflikty, V roce 513 př. n. l. Peršané území Ukrajiny obsadili. Ale i jim a taktice vypálení země se Skythové dokázali ubránit a na přelomu 5. a 4. století př. n. l. si podmanili Thráky v oblasti Dunaje.

Toto vítězství ale způsobilo počátek konce Skythů, neboť v roce 339 př. n.l. Thrákii Filip II. Makedonský porazil. V roce 342 př. n. l. pak sesadil  posledního domorodého náčelníka a připojil Thrákii k Makedonii.

Foto: Výskyt obyvatel a jazyka íránských kmenů v prvním století př. n. l. (oranžově). / CC BY-SA 3.0

Foto: Výskyt obyvatel a jazyka íránských kmenů v prvním století př. n. l. (oranžově). / CC BY-SA 3.0

Vliv Řeků a Sarmatů

V 1. století př. n. l. zůstalo v moci Skythů jen území skytského království. Podnikali však i nadále výpravy zaměřené zvláště proti řeckým obchodním osadám v severním Černomoří a konflikty později vyvolávali i s římskými legiemi, zvláště pak na Krymu.

Po porážce Thrákie ale většinu skýthského obyvatelstva asimilovali Sarmati, druhý nejmocnější íránský kmen kočovníků z východu. Skythové přežili do 3. století n. l., kdy byla jejich moc v průběhu stěhování národů definitvně vyvrácena Góty a následně Huny.

Vedle kočovníků přicházející stepí to byli i Řekové další, kteří území Ukrajiny osídlovali cestou z moře. Řecké kolonie vznikaly postupně na pobřežích Středozemního, Egejského a Černého moře.

Podle slov Platóna obsadili moře od Gibraltaru až po Kavkaz "jako žáby po dešti". Města založená na přelomu 7. - 6. století př. n. l. (Olbia, Chersones, Feodosia, Táňa, Pantikapaion) v oblasti severního pobřeží Černého moře zažila svůj největší rozmach ve 4. století př. n. l. 

Rozkvět však ve 2. století př. n. l. vystřídaly potíže: sociální stávky mezi městským obyvatelstvem tvořené bývalými otroky a vrchností. Poté politickou rovnováhu starověkého Řecka narušil Řím.

V roce 68 př. n. l. Římská říše ovládla pobřeží Černého moře a zničila tak Bosporský stát řeckých měst. Vrátila ale dočasně těmto řeckým městům ekonomickou a politickou stabilitu.

Stále častější vpády Barbarů s cílem oslabit Řím však dokonaly úpadek měst na pobřeží Černého moře. Ta ještě v roce 270 n. l. odolávala nájezdům Gótů, ale o sto let později je zcela zničili Hunové.

Kočovný kmen Sarmatů přicházel na území Ukrajiny ve stejné době po souši z oblasti od řeky Volhy, kde sídlili od 6. století př. n. l. a předpokládá se u nich smíšený sarmatsko-slovanský původ.

Vedli kočovný nebo polokočovný pastevecký způsob života, žili v jurtách, v nichž kočovali stepí a nezakládali stálé osady. Po příchodu na území Ukrajiny se zpočátku poklidně promíchávali se Skythy a Řeky, ale postupem času se stávali stále více agresivní a Skythy si podmanili. 

Foto: Step. Podnebí euroasijských stepí historicky nepřálo usedlému životnímu stylu, protože se zde nenacházelo příliš dřeva a srážky byly nízké. / Carole, CC BY-SA 3.0

Válečná kořist ale Sarmaty neuspokojila a začali obchodovat. Jejich karavany jezdily do dalekých zemí a po řece Don vozili do svého hlavního města Tanai  zboží z Íránu a Indie. Sarmati měli jako všechny kočovné kmeny slabě rozvinout federální strukturu a často bojovali i mezi sebou.

Sarmatské kmeny Jazigů, Roksolanů a Alanů soupeřili a všichni se snažili ovládnout území Ukrajiny. Ta byla v té době ale v centru migračních procesů Stěhování národů.

Kmen Alanů se k němu připojil a pod tlakem Hunů opustil povodí Donu a Volhy a spojil se s germánskými Vandaly a Svéby a společně putovali na západ. Pronikli na Pyrenejský poloostrov a do severní Afriky. Část kmene odešla na jih do oblasti řeky Kubáně a část na severní Kavkaz: Zde vytvořili raně středověké království, které bylo ve 12. století připojeno ke Gruzii. Jejich potomci zde dodnes žijí jako Oseti, Karačajci a Balkerové.

Ostatním sarmatským kmenům na území uštědřili, stejně jako řeckým městům na pobřeží Černého moře, porážku Hunové, kteří skoncovali s jejich existencí. Vystřídali je další kočovné kmeny, ale Sarmati byli posledním indoevropským národem, který přišel na Ukrajinu z východu. Po íránských kmenech celé tisíciletí ovládaly euroasijskou step turecké národy.

Zdroj: O. Subteľnyj. Ystorija Ukrajiny. Kyjiv, 2006.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Ruská anexe Krymu mění pravidla hry

Ruská anexe Krymu a současné nepokoje na východní Ukrajině vznášejí nejistotu do bezpečnostního řádu světa. Nynější události na Ukrajině se nedotýkají jen Ukrajiny samotné, či Ruska, EU nebo Spojených ...

Ázerbájdžánský prezident hrozí na Twitteru válkou

Neklidná hranice mezi Arménií a Ázerbájdžánem je i přes uzavřené příměří z roku 1994 svědkem neustálých střetů. Však poslední týdny vzrůstá jejich intenzita a za poslední měsíc si vyžádaly několik ...

Irák: Šíitsko-sunnitská občanská válka?

V současném Iráku jde více než o vzestup islámského hnutí IS (Islámský stát). V Iráku se najevo projevuje dlouhodobá nevraživost mezi sunnitskými zeměmi v čele se Saudskou Arábii a mezi Irákem a ...

Čínská invaze na Sibiř?

V posledních letech se hodně mluví o rostoucím vlivu Číny na ruském Dálném východě, především v oblasti tzv. Vnějšího Mandžuska. Čína si dokonce údajně dělá v delším časovém horizontu zálusk na ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Stránka 1 z 4
 • Staršij seržant
  12:23 07.09.2014

  petres

  ještě jsem nebloknut :-) tak mužů ještě?

  určitě to bude k tématu článků, a k souvisícím článkům

  CO je patriotismus, a vázány na to pojmy , jako různé "filizmy" , a "fobizmy"....

  už jsem, ve svých letech, ztratil se. Ze zdejších komentářů, mám pocit, možná se mýlím, že PATRIOTISMUS - je chování, morální postoj občanů ke své Vlasti, k mateřskému jazyků, atd.
  doplníte, prosím, koho zajímá, vážně!

  jestli občan UA nesouhlasí s vládní politikou, tak automatický stává Ne patriotem?
  znamená to, že antifašisté Německá také NE patrioty?
  to samé platí i ob občanech RU, a celeho světa, ne?

  návaznost PATRIOTIZMŮ na mateřský jazyk, etnikům, místo / Vlast narození...
  například, pánové analytici Romancov, a Mitrofanov (dlouho už jeho neviděl) tak nevím, kde se narodili, ale předpokládám mají občanství ČR, a EU- tak že, měli by bit patrioty ČR, a EU, ne? Ale jsou etnické Rusy, ne? Měli by bit RU patrioty, ne?
  Ale, to jak spolu nadávají na RU, nesouhlasí s ním - tak RU patrioty nejsou, ne?

  tak jak to s opravdovým patriotismem do opravdy je???

  petres, to k tomu, jak Vy jste nechápete můj " RUSOFILNO- EVROFILNY" postoj :-)
  neskočíme spolu na pivo, kafé spolu to probrat? :-)

  nebo už máte mně plné zuby?

  když to ještě nemáte přečteno, tak níže jsou další moje komentáře, několik

 • Staršij seržant
  02:07 07.09.2014

  petres

  :-) :-) :-) ještě mužů? Jako přátelský pokec :-) pokud mně Admin nebloknul :-)
  jako alternativní pohled :-)
  fakt přátelský, bez rýpání

  k tomu odstranění nevhodných....
  tak to začalo už na majdane.... Sektorovci rozmlátili ofis strany Janukoviče, PARTIJA REGIONOV, zahynuli lidi, obyčejné zaměstnanci, obyvatelé Kyjeva, neuvěřili jim, asi, že nejsou ve straně, ale spíš vlítli tam, a dává davaj, hlava-nehlava....
  spousta lidi během majdanu jednoduše zmizelí..... V ofiko soupisech oběti nejsou, nezvěstné, údajně byli tam, nebo vedle... Tak je možné, ne, pod "revoluci", kolem krev teče, odstranit někoho, z osobních důvodů, nevrátit půjčku, například... Nevěříte?
  pak začaly pogromy ve městech, Berkut na kolenach, atd.
  Ptali jste vadí mně to?
  VADI! Z OBOJÍCH STRAN!
  NEMĚLO TO VŮBEC STAT!
  souhlasíte?

  k tomu schovávání za civilisty....
  ano, vypadá to tak...
  jenom, zase, musíme to brat do úvahy čas, jak to bylo...
  majdan, Krym ... V Donbase na tom pozadí separatizm, a Referendum....
  ano, není to pravý demokratický referendum, stejně jako na Krymů, ale v těch podmínkách.....
  lidí v Donbase, v Krymů nejsou debilové, vidí jak Západ uvítal demokratický převrat, cítí nespravedlivost, plus Rusko zazadami, všichni jásají - NEZAVISLOST! HURA! K tomu ještě, v Krymu to vyšlo, zkusíme to davaj-davaj!
  Kdo, kdo s těch Donetčanu mohl představit, že Porošenko, UA za pár dní přijede na tankach?...
  po referendu nějaký čas "klidné" období - aktivní separatisté obsazují vládní budovy, úřady, stejně jako pravý Ukrajinci na Majdsnu.... Vlají ruské vlajky, pak vlajky DNR, a LNR, proč - že by Putin nařídil, ony nebylo tak okatě, nevím...

  a teď, Oděsa, 2 května.... Proruští separatisté, provokatéři "samí sebe" podpálili, jak tvrdí UA... Přidalo to jistoty separatistům, ze UA fašista. A Západ zase , nic....

  a 25ho Porosenko, For President! :-) Za pár dni vyhlašuje ATO, a davaj-davaj...
  UA armáda nabusena, my jsme poučili z Krymu, posbírali jsme sily, a teď Rusákům nazrem!!! A davaj-davaj..

  a separatisté mávají na Donbase vlajkami i kalasami... A tady na nich valí armáda....
  co měli udělat?
  vyjít v pole, postavit se do lati? Možná ano... Ale vědí jak to bylo z Berkutem, Oděsa...
  tak to ne, řekli, dáme boj..
  a vyšlo to, na začátků.
  UA dostala do držky, říká ne-ne, tak to ne půjde, a davaj- davaj - artpriprava, houfnice, Grad, a davaj-davaj... A k tomu bitevníku, a davaj-davaj....
  chovávali se separatisty za civilisty? Asi ano...
  souhlasíte?

  NEMĚLO TO TO VŮBEC STAT!
  SOUHLASITE?

  petres, přiznávám se, přátelský :-) pár panáků v sobě mám, sorry, jako Rusák :-)
  přečte, prosím, i níže, tam toho ode mně vic, nestíhám nsjedno všechno.
  jo, :-) co když jsem Bělorus, manželka Ukrajinka? :-)
  Lukašenko teď ne diktátor, a mírotvorce! :-)
  Fakt, marast!
  souhlasíte? :-)

 • Staršij seržant
  00:37 07.09.2014

  petres

  Přečetl jsem naší diskuse, a chtěl by něco dodat, k těm jazyky...

  v Pobaltí žijí ne JENOM etnické Rusy, a Ukrajinci také. Pozůstalost po SSSR. všeobecná představa, že tam jsou JENOM nepřizpůsobiví :-) Rusové, je chybná!
  Po rozpadu SSSR do Pobaltí nastěhovali další Ukrajinci, " za práci".
  Věřte!
  Opravdu uznávám požadavek státu na znalost státního jazyka při udělení občanství, fakt. Je to tak i v ČR.
  a teď spatky k nepřizpůsobivém Rusům - většina z nich narodila v SSSR, a prožívala tam " nedlouho" , cca od 2 WW, většinou rodiny důstojníků SA, specialisty průmyslu. V tě době v SSSR - státní jazyk- ruština, plus každá republika svůj mateřský jazyk, který také povinně byl ve škole, pro všichni. Ale, upřímně každá narodst, ne na svém území, moc místní jazyk neučila, ruština byla univerzální... Samozřejmě základní znalostí potřebovali, pro běžný život...
  tak tě Rusové, i Ukrajinci žijící v Pobaltí z dob SSSR, a znající "Ahoj" jenom, fakt mají problém to vyučit :-) , už kvůli svému věku :-) ale jejich deti, už narození v Pobaltí, po SSSR, z detsva chodili do místních škol, tak už ten problém nemají :-)
  prakticky stejně to z Rusami i ruštinou na UA. Byli i přehmaty - v centrální Ukrajině, ve městě jako Brno, na cca 30 škol jenom cca 3-4 ukrajinske+ruští a povinně, zbytek ruské +ukrajinština povinně.
  berte to jako mooožna zajímavost :-)
  ne jako omluva Rusů, Ukrajinců v Pobaltí :-) , fakt .
  Moje známá, dáma v létech, teď "brečí" - vědí, ze udělá franzusky jazyk pro občanství...

 • Staršij seržant
  15:31 06.09.2014

  Petres

  můžeme vrátit se k myšlénce o tom, že RU chtelo, chce vpadnout do Evropy, jen tak "ze srandy", není v tom žádné rýpání, upřímně?....

  jak by to udělalo, jakou cestou, kam by stačily síly dojit? Logistika? Jen taková pomyslná představa, bez ZHN?

 • Staršij seržant
  14:11 06.09.2014

  Petres

  Fakt, nemám proti Vám nic osobního!
  Naopak potěšen, že všimli, aspoň, můj názor.
  nesnažím polemizovat, zvlášť osobně. Diskuse, ano.

  a proto,

  Vás názor také není konzistentní...
  uznávám, že Putin, a Rusko, nejsou andílci, ale do majdanu, v Evropě byl klid, ne?
  obě strany, ru a demokratický svět, štěkali jeden na druhého, ale všichni navzájem obchodovali, jezdilo se sem tam, lítali do vesmíru. Ru sedělo ve svých hranicích, ano občas promluvilo, potěšilo v Cecne, a zase klid...
  jenom, pak my pomohli majdanu, a poletělo...
  a co jsme čekali od Putina? Jsme čekali, ze sklopí uši, a nic neudělá?
  tak jak chytří jsme?
  přiblížíme se k jeho hranicím našimi základnami, brusili jsme zuby na Krym, a tím provokujeme jeho na odvetu?
  a pak tu odvetu názvem agresí? Tak, ano, agrese to je.... Taková naruby, ne?
  a ještě tlačíme dál a dál, až jemu nic nezbyde než tu knoflík zmacknut?!....
  tak jak chytří jsme?
  a o tom, že RU chtělo, chce vpadnut do EU, i kdy by nebyl majdan, tak už fakt nuda o tom mluvit.... Marast....
  a mluví o tom i větší autority...
  a to jsem obyčejný muzik, který vidí svět rozumem vesničana...

 • Luky
  13:23 06.09.2014

  Jsem si teď při kafi vzpomněl ještě na docela zajímavý dokument, který jsem viděl tuším v květnu (je i verze s CZ titulky)....v čase 13:30 tam Nulandová hovoří o "navýšení podpory šíření pravdy":
  https://www.youtube.com/watch?v=yu8KTiLsLJw
  uznávám, žeje dole na liště 8.5., takže toto prohlásila až po zažehnutí konfliktu (ale určitě jsem něco o investicích zachytil už mnohem dříve)...nicméně mi tenkrát dokument připadal zajímavý, rozhodně "osvěžení" v porovnání s tím, co běželo v TV...doporučuji shlédnout celé (zajímavá je "svoboda" voleb na Donbasu)
  jinak paní Nulandová měla i zajímavý uniklý telefonát, pokud si pamatuji...:)

 • petres
  13:16 06.09.2014

  Staršij seržant
  Nechci, aby se tato diskuze zvrhla v osobní polemiku. Jenom jsem reagoval na, z mého pohledu, určitou nekonzistentnost ve Vašich názorech. Nepátrám, kdo jste, pouze čtu, co píšete mj. i o sobě ve svých příspěvcích. Máte právo na svoje názory, nikdo zde nikomu nenutí, co má říkat. Chápu, že si nepřejete válku, já také ne. Ostatně, který rozumně uvažující člověk by si ji přál? A konflikt Rusko NATO, pokud by došlo k nasazení jaderných zbraní, by měl fatální následky pro obě strany. V podstatě by skončil svět, jak ho známe, ve kterém nyní žijeme. Všichni víme, že jaderná válka se nedá vyhrát, doufám že si to ještě jasněji uvědomují ti, kdo mají prst na pomyslné spoušti jaderných zbraní.
  Je ale otázka, jestli je nejlepší cesta k udržení míru politika appeasementu, se kterou má právě Česká republika z roku 1938 neblahé zkušenosti. Dle mého je prozřetelnější v počátcích jasně ukázat svoji vůli se bránit, protože s jídlem roste u agresora chuť, a pozdější následky mohou být ještě horší. Jde o to zvolit méně špatné řešení, pokud není, díky odhodlání agresora jít do konfliktu za každou cenu, to dobré, ukončené dohodou bez použití zbraní.
  Co se týká jazyků, platí rčení "kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem", takže v tom nevidím problém, natož marast. Problém vidím v tom, když se jazyk stává nástrojem politiky. Ať je to z mého pohledu nepochopitelný zákaz ruštiny na Ukrajině jako možného druhého jazyka, tak ignorace Rusů žijících v pobaltských republikách vůči uznání úředních jazyků složením jazykové zkoušky a následným přijetím občanství dané republiky.

 • petres
  13:16 06.09.2014

  Staršij seržant
  Nechci, aby se tato diskuze zvrhla v osobní polemiku. Jenom jsem reagoval na, z mého pohledu, určitou nekonzistentnost ve Vašich názorech. Nepátrám, kdo jste, pouze čtu, co píšete mj. i o sobě ve svých příspěvcích. Máte právo na svoje názory, nikdo zde nikomu nenutí, co má říkat. Chápu, že si nepřejete válku, já také ne. Ostatně, který rozumně uvažující člověk by si ji přál? A konflikt Rusko NATO, pokud by došlo k nasazení jaderných zbraní, by měl fatální následky pro obě strany. V podstatě by skončil svět, jak ho známe, ve kterém nyní žijeme. Všichni víme, že jaderná válka se nedá vyhrát, doufám že si to ještě jasněji uvědomují ti, kdo mají prst na pomyslné spoušti jaderných zbraní.
  Je ale otázka, jestli je nejlepší cesta k udržení míru politika appeasementu, se kterou má právě Česká republika z roku 1938 neblahé zkušenosti. Dle mého je prozřetelnější v počátcích jasně ukázat svoji vůli se bránit, protože s jídlem roste u agresora chuť, a pozdější následky mohou být ještě horší. Jde o to zvolit méně špatné řešení, pokud není, díky odhodlání agresora jít do konfliktu za každou cenu, to dobré, ukončené dohodou bez použití zbraní.
  Co se týká jazyků, platí rčení "kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem", takže v tom nevidím problém, natož marast. Problém vidím v tom, když se jazyk stává nástrojem politiky. Ať je to z mého pohledu nepochopitelný zákaz ruštiny na Ukrajině jako možného druhého jazyka, tak ignorace Rusů žijících v pobaltských republikách vůči uznání úředních jazyků složením jazykové zkoušky a následným přijetím občanství dané republiky.

 • Staršij seržant
  13:15 06.09.2014

  Petres

  ještě, k tomu marastů na UA....

  moje další příbuzné na UA, jsou také, patrioti :-) - na netu křičí také RUSÁKA NA VĚTEV, HEJ-HEJ, DAVAJ-DAVAJ! :-)
  a mezitím, potichu, poslaly děti za výdělkem, kam... do Ruska! :-)
  Aby přivydělali, a vyhnuli se už 4 vlně mobilizace.... :-)
  hůra na Moskvu! :-)
  fakt :-)

 • Staršij seržant
  12:39 06.09.2014

  To petres

  k jazyky, kterými mluví Ukrajinci. Tak ruštinu tam zná, a mluví KAŽDÝ! Věřte!
  ale Ukrajinský ne každý, fakt ! Věřte! Pozůstatek SSSR , po válce přistěhovalo hodně Rusů zvedat průmysl, atd. Tě Ukrajinci podlé pasu, Jsou potomci těch Rusů, a někteří nemluví ukrajinský, Fakt. Marast, že jo? :-) a nemluvici ukrajinsky Rusy, občany UA, nejsou automaticky separatisté, žijí na celém území UA, a některé členy pravého sektorů. Marast! :-)

Stránka 1 z 4