Dějiny Ukrajiny I: První kmeny na území Ukrajiny

Foto: Boj Skythů se Slovany. / Public Domain
Boj Skythů se Slovany. / Public Domain

Účastníci tábora prokremelských mládežníků darovali prezidentu Putinovi globus s růžovou mapou. Prezident sám má v úmyslu po anexi Krymu měnit geopolitickou mapu: Mluví o Novorusku a jeho příznivci se deklarují za bratry a potomky velkého slovanského národa. Jenže v centru dění je Ukrajina, jejíž dějiny poznamenalo tolik válečných střetů a kultur, že hovořit o odkazu jednotných předků, je popření všech historických faktů.

První kmeny na území Ukrajiny

Na území dnešní Ukrajiny vznikaly první hospodářské osady v oblasti řek Bug a Dněstr přibližně na přelomu 4. - 5. tisicíletí př. n. l.  Nejznámější kmeny bývají spojovány s tripolskou kulturou, která se od dolního Dněstru, Jižního Bugu a Prutu postupně posunula až k Dněpru.

Tripolci byli kočovníci, pro něž bylo území východních euroasijských stepích od 3000 let př. n. l. cílem a posléze místem, kde pásli svá stáda. Lid Tripolců žil ve vesnicích, při obdělávání polí si pomáhal právě vynalezeným dřevěným pluhem a začal používat měď.  

Jejich víra v nadpřirozené jevy byla spojována s magickými rituály. Po období největšího rozkvětu 2000 let př. n. l. se tripolské kmeny částečně odsunuly na jiné území a zbylé asimilovali nové příchozí obyvatelé na území Ukrajiny.

Na levém břehu Dněpru již od roku 3000 př. n. l. začaly migrovat další kmeny z oblasti Kaspického moře. Silnější utiskovaly slabší, které se postupně dostávaly na periferie euroasijské stepi.

Kolem roku 1000 př. n. l. začaly kmeny více kočovat a osídlovat další úrodné oblasti Ukrajiny. Při uchvacování nových území získávali bojovnost - nutnou k tomu, aby mohli nová nabytá území ubránit.

První kočovní jezdci na území byli Kimérijci. Zmiňuje se o nich už Homér ve své Odysee. Převládá názor, že Kimérijci přišli okolo roku 1500 př. n. l. z Nižného Povolží přes pohoří Severního Kavkazu, někteří je ovšem považují za původní obyvatele Ukrajiny.

Ovládali a zdokonalili umění jízdy na koni, jejich vojsko se skládalo z mnoha jezdců. Měli kontakty s mistry kovů z oblasti Kavkazu a začali vyrábět železo. Nejdříve obývali území mezi Dněstrem a Dněprem a pod tlakem jiných kočovných kmenů se vydali směrem k malé Asii. 

Step (růžově) byla domovém kočovných kmenů, které napadaly zemědělské usedlosti v Evropě nebo v Číně. / Public Domain

Skythské království

Kmeny íránského původu známé pod souhrnným pojmenováním Skythové se v ukrajinských stepích objevili okolo 7. století př. n. l.

V kronikách se o nich píše "Hle jde národ ze severní strany ... v ruce drží luk a krátké kopí, jsou krutí! S nikým se nezdržují! Jejich hlasy burácí jako hukot mořských vln. Skáčou na koních vystrojení jako jeden... všichni jsou to lidé chrabří... národ zdaleka, národ dávný... jazyka, kterému nerozumíš. Spálí tvou úrodu i tvůj chléb, zničí tvých synů a dcer, pozabíjí krávy a ovce tvé, zahubí vinohrady a mečem zničí tvoje města, do kterých vkládáš svou důvěru."

Poté, co zpustošili mnoho zemí Blízkého východu, se Skythové usídlili na severním pobřeží Černého moře a na území Ukrajiny. V čele vojenského svazu byl kmen královských Skythů, který tvořil jádro skythské populace.

V polovině 4. století př. n. l. se na severním Krymu a při dolním Dněpru vytvořilo skythské království, jehož pozdějším centrem se stalo krymské město Neapol.  Založili tak první velký politický svaz: Skýtský stát. Ten zahrnoval i kmeny usídlené dříve.

Název Skythie (řecky Skythiá) je podle pozdějších antických a středověkých zdrojů označením pro celou východní Evropu.

Skythové vládli od 6. stol. př. n. l. značnou politickou silou a pronikli ke Karpatům a do Sedmihradska. Herodotos je navštívil v 5. století př. n. l. a popsal jejich obyvatelstvo slovy "bezpochyby to byli Indoevropané, představitelé raných kočovných kmenů, které tisíce let vládli euroasijské stepi."

Historik Herodotos dělil Skythy na Pachary a Carské skythy. Podle legend měli ve zvyku pít krev prvního zabitého nepřítele a z jich lebek si vyráběli číše zdobené zlatem a stříbrem. Vedle toho si ale velmi cenili přátelství. Obchodovali s voskem, mědí a kožešinami.

Za dnů Skythů se stala Ukrajina sice vzdálenou, ale důležitou částí antické civilizace. Přes řecké kolonie na pobřeží Černého moře navázali kontakt s civilizací starověkých Řeků, které si velmi cenili.

Svět Středomoří však přinesl na jejich území konflikty, V roce 513 př. n. l. Peršané území Ukrajiny obsadili. Ale i jim a taktice vypálení země se Skythové dokázali ubránit a na přelomu 5. a 4. století př. n. l. si podmanili Thráky v oblasti Dunaje.

Toto vítězství ale způsobilo počátek konce Skythů, neboť v roce 339 př. n.l. Thrákii Filip II. Makedonský porazil. V roce 342 př. n. l. pak sesadil  posledního domorodého náčelníka a připojil Thrákii k Makedonii.

Foto: Výskyt obyvatel a jazyka íránských kmenů v prvním století př. n. l. (oranžově). / CC BY-SA 3.0

Výskyt obyvatel a jazyka íránských kmenů v prvním století př. n. l. (oranžově). / CC BY-SA 3.0

Vliv Řeků a Sarmatů

V 1. století př. n. l. zůstalo v moci Skythů jen území skytského království. Podnikali však i nadále výpravy zaměřené zvláště proti řeckým obchodním osadám v severním Černomoří a konflikty později vyvolávali i s římskými legiemi, zvláště pak na Krymu.

Po porážce Thrákie ale většinu skýthského obyvatelstva asimilovali Sarmati, druhý nejmocnější íránský kmen kočovníků z východu. Skythové přežili do 3. století n. l., kdy byla jejich moc v průběhu stěhování národů definitvně vyvrácena Góty a následně Huny.

Vedle kočovníků přicházející stepí to byli i Řekové další, kteří území Ukrajiny osídlovali cestou z moře. Řecké kolonie vznikaly postupně na pobřežích Středozemního, Egejského a Černého moře.

Podle slov Platóna obsadili moře od Gibraltaru až po Kavkaz "jako žáby po dešti". Města založená na přelomu 7. - 6. století př. n. l. (Olbia, Chersones, Feodosia, Táňa, Pantikapaion) v oblasti severního pobřeží Černého moře zažila svůj největší rozmach ve 4. století př. n. l. 

Rozkvět však ve 2. století př. n. l. vystřídaly potíže: sociální stávky mezi městským obyvatelstvem tvořené bývalými otroky a vrchností. Poté politickou rovnováhu starověkého Řecka narušil Řím.

V roce 68 př. n. l. Římská říše ovládla pobřeží Černého moře a zničila tak Bosporský stát řeckých měst. Vrátila ale dočasně těmto řeckým městům ekonomickou a politickou stabilitu.

Stále častější vpády Barbarů s cílem oslabit Řím však dokonaly úpadek měst na pobřeží Černého moře. Ta ještě v roce 270 n. l. odolávala nájezdům Gótů, ale o sto let později je zcela zničili Hunové.

Kočovný kmen Sarmatů přicházel na území Ukrajiny ve stejné době po souši z oblasti od řeky Volhy, kde sídlili od 6. století př. n. l. a předpokládá se u nich smíšený sarmatsko-slovanský původ.

Vedli kočovný nebo polokočovný pastevecký způsob života, žili v jurtách, v nichž kočovali stepí a nezakládali stálé osady. Po příchodu na území Ukrajiny se zpočátku poklidně promíchávali se Skythy a Řeky, ale postupem času se stávali stále více agresivní a Skythy si podmanili. 

Step. Podnebí euroasijských stepí historicky nepřálo usedlému životnímu stylu, protože se zde nenacházelo příliš dřeva a srážky byly nízké. / Carole, CC BY-SA 3.0

Válečná kořist ale Sarmaty neuspokojila a začali obchodovat. Jejich karavany jezdily do dalekých zemí a po řece Don vozili do svého hlavního města Tanai  zboží z Íránu a Indie. Sarmati měli jako všechny kočovné kmeny slabě rozvinout federální strukturu a často bojovali i mezi sebou.

Sarmatské kmeny Jazigů, Roksolanů a Alanů soupeřili a všichni se snažili ovládnout území Ukrajiny. Ta byla v té době ale v centru migračních procesů Stěhování národů.

Kmen Alanů se k němu připojil a pod tlakem Hunů opustil povodí Donu a Volhy a spojil se s germánskými Vandaly a Svéby a společně putovali na západ. Pronikli na Pyrenejský poloostrov a do severní Afriky. Část kmene odešla na jih do oblasti řeky Kubáně a část na severní Kavkaz: Zde vytvořili raně středověké království, které bylo ve 12. století připojeno ke Gruzii. Jejich potomci zde dodnes žijí jako Oseti, Karačajci a Balkerové.

Ostatním sarmatským kmenům na území uštědřili, stejně jako řeckým městům na pobřeží Černého moře, porážku Hunové, kteří skoncovali s jejich existencí. Vystřídali je další kočovné kmeny, ale Sarmati byli posledním indoevropským národem, který přišel na Ukrajinu z východu. Po íránských kmenech celé tisíciletí ovládaly euroasijskou step turecké národy.

Zdroj: O. Subteľnyj. Ystorija Ukrajiny. Kyjiv, 2006.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ruská anexe Krymu mění pravidla hry

Ruská anexe Krymu a současné nepokoje na východní Ukrajině vznášejí nejistotu do bezpečnostního řádu ...

Ázerbájdžánský prezident hrozí na Twitteru válkou

Neklidná hranice mezi Arménií a Ázerbájdžánem je i přes uzavřené příměří z roku 1994 svědkem ...

Irák: Šíitsko-sunnitská občanská válka?

V současném Iráku jde více než o vzestup islámského hnutí IS (Islámský stát). V Iráku se najevo ...

Čínská invaze na Sibiř?

V posledních letech se hodně mluví o rostoucím vlivu Číny na ruském Dálném východě, především v ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Staršij seržant
  12:23 07.09.2014

  petres ještě jsem nebloknut :-) tak mužů ještě? určitě to bude k tématu článků, a k souvisícím článkům CO je patriotismus, a vázány na to pojmy , jako různé "filizmy" , ...Zobrazit celý příspěvek

  petres

  ještě jsem nebloknut :-) tak mužů ještě?

  určitě to bude k tématu článků, a k souvisícím článkům

  CO je patriotismus, a vázány na to pojmy , jako různé "filizmy" , a "fobizmy"....

  už jsem, ve svých letech, ztratil se. Ze zdejších komentářů, mám pocit, možná se mýlím, že PATRIOTISMUS - je chování, morální postoj občanů ke své Vlasti, k mateřskému jazyků, atd.
  doplníte, prosím, koho zajímá, vážně!

  jestli občan UA nesouhlasí s vládní politikou, tak automatický stává Ne patriotem?
  znamená to, že antifašisté Německá také NE patrioty?
  to samé platí i ob občanech RU, a celeho světa, ne?

  návaznost PATRIOTIZMŮ na mateřský jazyk, etnikům, místo / Vlast narození...
  například, pánové analytici Romancov, a Mitrofanov (dlouho už jeho neviděl) tak nevím, kde se narodili, ale předpokládám mají občanství ČR, a EU- tak že, měli by bit patrioty ČR, a EU, ne? Ale jsou etnické Rusy, ne? Měli by bit RU patrioty, ne?
  Ale, to jak spolu nadávají na RU, nesouhlasí s ním - tak RU patrioty nejsou, ne?

  tak jak to s opravdovým patriotismem do opravdy je???

  petres, to k tomu, jak Vy jste nechápete můj " RUSOFILNO- EVROFILNY" postoj :-)
  neskočíme spolu na pivo, kafé spolu to probrat? :-)

  nebo už máte mně plné zuby?

  když to ještě nemáte přečteno, tak níže jsou další moje komentáře, několikSkrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  02:07 07.09.2014

  petres :-) :-) :-) ještě mužů? Jako přátelský pokec :-) pokud mně Admin nebloknul :-) jako alternativní pohled :-) fakt přátelský, bez rýpání k tomu odstranění ...Zobrazit celý příspěvek

  petres

  :-) :-) :-) ještě mužů? Jako přátelský pokec :-) pokud mně Admin nebloknul :-)
  jako alternativní pohled :-)
  fakt přátelský, bez rýpání

  k tomu odstranění nevhodných....
  tak to začalo už na majdane.... Sektorovci rozmlátili ofis strany Janukoviče, PARTIJA REGIONOV, zahynuli lidi, obyčejné zaměstnanci, obyvatelé Kyjeva, neuvěřili jim, asi, že nejsou ve straně, ale spíš vlítli tam, a dává davaj, hlava-nehlava....
  spousta lidi během majdanu jednoduše zmizelí..... V ofiko soupisech oběti nejsou, nezvěstné, údajně byli tam, nebo vedle... Tak je možné, ne, pod "revoluci", kolem krev teče, odstranit někoho, z osobních důvodů, nevrátit půjčku, například... Nevěříte?
  pak začaly pogromy ve městech, Berkut na kolenach, atd.
  Ptali jste vadí mně to?
  VADI! Z OBOJÍCH STRAN!
  NEMĚLO TO VŮBEC STAT!
  souhlasíte?

  k tomu schovávání za civilisty....
  ano, vypadá to tak...
  jenom, zase, musíme to brat do úvahy čas, jak to bylo...
  majdan, Krym ... V Donbase na tom pozadí separatizm, a Referendum....
  ano, není to pravý demokratický referendum, stejně jako na Krymů, ale v těch podmínkách.....
  lidí v Donbase, v Krymů nejsou debilové, vidí jak Západ uvítal demokratický převrat, cítí nespravedlivost, plus Rusko zazadami, všichni jásají - NEZAVISLOST! HURA! K tomu ještě, v Krymu to vyšlo, zkusíme to davaj-davaj!
  Kdo, kdo s těch Donetčanu mohl představit, že Porošenko, UA za pár dní přijede na tankach?...
  po referendu nějaký čas "klidné" období - aktivní separatisté obsazují vládní budovy, úřady, stejně jako pravý Ukrajinci na Majdsnu.... Vlají ruské vlajky, pak vlajky DNR, a LNR, proč - že by Putin nařídil, ony nebylo tak okatě, nevím...

  a teď, Oděsa, 2 května.... Proruští separatisté, provokatéři "samí sebe" podpálili, jak tvrdí UA... Přidalo to jistoty separatistům, ze UA fašista. A Západ zase , nic....

  a 25ho Porosenko, For President! :-) Za pár dni vyhlašuje ATO, a davaj-davaj...
  UA armáda nabusena, my jsme poučili z Krymu, posbírali jsme sily, a teď Rusákům nazrem!!! A davaj-davaj..

  a separatisté mávají na Donbase vlajkami i kalasami... A tady na nich valí armáda....
  co měli udělat?
  vyjít v pole, postavit se do lati? Možná ano... Ale vědí jak to bylo z Berkutem, Oděsa...
  tak to ne, řekli, dáme boj..
  a vyšlo to, na začátků.
  UA dostala do držky, říká ne-ne, tak to ne půjde, a davaj- davaj - artpriprava, houfnice, Grad, a davaj-davaj... A k tomu bitevníku, a davaj-davaj....
  chovávali se separatisty za civilisty? Asi ano...
  souhlasíte?

  NEMĚLO TO TO VŮBEC STAT!
  SOUHLASITE?

  petres, přiznávám se, přátelský :-) pár panáků v sobě mám, sorry, jako Rusák :-)
  přečte, prosím, i níže, tam toho ode mně vic, nestíhám nsjedno všechno.
  jo, :-) co když jsem Bělorus, manželka Ukrajinka? :-)
  Lukašenko teď ne diktátor, a mírotvorce! :-)
  Fakt, marast!
  souhlasíte? :-)Skrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  00:37 07.09.2014

  petres Přečetl jsem naší diskuse, a chtěl by něco dodat, k těm jazyky... v Pobaltí žijí ne JENOM etnické Rusy, a Ukrajinci také. Pozůstalost po SSSR. všeobecná představa, že ...Zobrazit celý příspěvek

  petres

  Přečetl jsem naší diskuse, a chtěl by něco dodat, k těm jazyky...

  v Pobaltí žijí ne JENOM etnické Rusy, a Ukrajinci také. Pozůstalost po SSSR. všeobecná představa, že tam jsou JENOM nepřizpůsobiví :-) Rusové, je chybná!
  Po rozpadu SSSR do Pobaltí nastěhovali další Ukrajinci, " za práci".
  Věřte!
  Opravdu uznávám požadavek státu na znalost státního jazyka při udělení občanství, fakt. Je to tak i v ČR.
  a teď spatky k nepřizpůsobivém Rusům - většina z nich narodila v SSSR, a prožívala tam " nedlouho" , cca od 2 WW, většinou rodiny důstojníků SA, specialisty průmyslu. V tě době v SSSR - státní jazyk- ruština, plus každá republika svůj mateřský jazyk, který také povinně byl ve škole, pro všichni. Ale, upřímně každá narodst, ne na svém území, moc místní jazyk neučila, ruština byla univerzální... Samozřejmě základní znalostí potřebovali, pro běžný život...
  tak tě Rusové, i Ukrajinci žijící v Pobaltí z dob SSSR, a znající "Ahoj" jenom, fakt mají problém to vyučit :-) , už kvůli svému věku :-) ale jejich deti, už narození v Pobaltí, po SSSR, z detsva chodili do místních škol, tak už ten problém nemají :-)
  prakticky stejně to z Rusami i ruštinou na UA. Byli i přehmaty - v centrální Ukrajině, ve městě jako Brno, na cca 30 škol jenom cca 3-4 ukrajinske+ruští a povinně, zbytek ruské +ukrajinština povinně.
  berte to jako mooožna zajímavost :-)
  ne jako omluva Rusů, Ukrajinců v Pobaltí :-) , fakt .
  Moje známá, dáma v létech, teď "brečí" - vědí, ze udělá franzusky jazyk pro občanství...Skrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  15:31 06.09.2014

  Petres můžeme vrátit se k myšlénce o tom, že RU chtelo, chce vpadnout do Evropy, jen tak "ze srandy", není v tom žádné rýpání, upřímně?.... jak by to udělalo, jakou cestou, ...Zobrazit celý příspěvek

  Petres

  můžeme vrátit se k myšlénce o tom, že RU chtelo, chce vpadnout do Evropy, jen tak "ze srandy", není v tom žádné rýpání, upřímně?....

  jak by to udělalo, jakou cestou, kam by stačily síly dojit? Logistika? Jen taková pomyslná představa, bez ZHN?Skrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  14:11 06.09.2014

  Petres Fakt, nemám proti Vám nic osobního! Naopak potěšen, že všimli, aspoň, můj názor. nesnažím polemizovat, zvlášť osobně. Diskuse, ano. a proto, Vás názor také není ...Zobrazit celý příspěvek

  Petres

  Fakt, nemám proti Vám nic osobního!
  Naopak potěšen, že všimli, aspoň, můj názor.
  nesnažím polemizovat, zvlášť osobně. Diskuse, ano.

  a proto,

  Vás názor také není konzistentní...
  uznávám, že Putin, a Rusko, nejsou andílci, ale do majdanu, v Evropě byl klid, ne?
  obě strany, ru a demokratický svět, štěkali jeden na druhého, ale všichni navzájem obchodovali, jezdilo se sem tam, lítali do vesmíru. Ru sedělo ve svých hranicích, ano občas promluvilo, potěšilo v Cecne, a zase klid...
  jenom, pak my pomohli majdanu, a poletělo...
  a co jsme čekali od Putina? Jsme čekali, ze sklopí uši, a nic neudělá?
  tak jak chytří jsme?
  přiblížíme se k jeho hranicím našimi základnami, brusili jsme zuby na Krym, a tím provokujeme jeho na odvetu?
  a pak tu odvetu názvem agresí? Tak, ano, agrese to je.... Taková naruby, ne?
  a ještě tlačíme dál a dál, až jemu nic nezbyde než tu knoflík zmacknut?!....
  tak jak chytří jsme?
  a o tom, že RU chtělo, chce vpadnut do EU, i kdy by nebyl majdan, tak už fakt nuda o tom mluvit.... Marast....
  a mluví o tom i větší autority...
  a to jsem obyčejný muzik, který vidí svět rozumem vesničana...Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  13:23 06.09.2014

  Jsem si teď při kafi vzpomněl ještě na docela zajímavý dokument, který jsem viděl tuším v květnu (je i verze s CZ titulky)....v čase 13:30 tam Nulandová hovoří o "navýšení podpory ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsem si teď při kafi vzpomněl ještě na docela zajímavý dokument, který jsem viděl tuším v květnu (je i verze s CZ titulky)....v čase 13:30 tam Nulandová hovoří o "navýšení podpory šíření pravdy":
  https://www.youtube.com/watch?...
  uznávám, žeje dole na liště 8.5., takže toto prohlásila až po zažehnutí konfliktu (ale určitě jsem něco o investicích zachytil už mnohem dříve)...nicméně mi tenkrát dokument připadal zajímavý, rozhodně "osvěžení" v porovnání s tím, co běželo v TV...doporučuji shlédnout celé (zajímavá je "svoboda" voleb na Donbasu)
  jinak paní Nulandová měla i zajímavý uniklý telefonát, pokud si pamatuji...:)Skrýt celý příspěvek

 • petres
  13:16 06.09.2014

  Staršij seržant Nechci, aby se tato diskuze zvrhla v osobní polemiku. Jenom jsem reagoval na, z mého pohledu, určitou nekonzistentnost ve Vašich názorech. Nepátrám, kdo jste, ...Zobrazit celý příspěvek

  Staršij seržant
  Nechci, aby se tato diskuze zvrhla v osobní polemiku. Jenom jsem reagoval na, z mého pohledu, určitou nekonzistentnost ve Vašich názorech. Nepátrám, kdo jste, pouze čtu, co píšete mj. i o sobě ve svých příspěvcích. Máte právo na svoje názory, nikdo zde nikomu nenutí, co má říkat. Chápu, že si nepřejete válku, já také ne. Ostatně, který rozumně uvažující člověk by si ji přál? A konflikt Rusko NATO, pokud by došlo k nasazení jaderných zbraní, by měl fatální následky pro obě strany. V podstatě by skončil svět, jak ho známe, ve kterém nyní žijeme. Všichni víme, že jaderná válka se nedá vyhrát, doufám že si to ještě jasněji uvědomují ti, kdo mají prst na pomyslné spoušti jaderných zbraní.
  Je ale otázka, jestli je nejlepší cesta k udržení míru politika appeasementu, se kterou má právě Česká republika z roku 1938 neblahé zkušenosti. Dle mého je prozřetelnější v počátcích jasně ukázat svoji vůli se bránit, protože s jídlem roste u agresora chuť, a pozdější následky mohou být ještě horší. Jde o to zvolit méně špatné řešení, pokud není, díky odhodlání agresora jít do konfliktu za každou cenu, to dobré, ukončené dohodou bez použití zbraní.
  Co se týká jazyků, platí rčení "kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem", takže v tom nevidím problém, natož marast. Problém vidím v tom, když se jazyk stává nástrojem politiky. Ať je to z mého pohledu nepochopitelný zákaz ruštiny na Ukrajině jako možného druhého jazyka, tak ignorace Rusů žijících v pobaltských republikách vůči uznání úředních jazyků složením jazykové zkoušky a následným přijetím občanství dané republiky.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  13:16 06.09.2014

  Staršij seržant Nechci, aby se tato diskuze zvrhla v osobní polemiku. Jenom jsem reagoval na, z mého pohledu, určitou nekonzistentnost ve Vašich názorech. Nepátrám, kdo jste, ...Zobrazit celý příspěvek

  Staršij seržant
  Nechci, aby se tato diskuze zvrhla v osobní polemiku. Jenom jsem reagoval na, z mého pohledu, určitou nekonzistentnost ve Vašich názorech. Nepátrám, kdo jste, pouze čtu, co píšete mj. i o sobě ve svých příspěvcích. Máte právo na svoje názory, nikdo zde nikomu nenutí, co má říkat. Chápu, že si nepřejete válku, já také ne. Ostatně, který rozumně uvažující člověk by si ji přál? A konflikt Rusko NATO, pokud by došlo k nasazení jaderných zbraní, by měl fatální následky pro obě strany. V podstatě by skončil svět, jak ho známe, ve kterém nyní žijeme. Všichni víme, že jaderná válka se nedá vyhrát, doufám že si to ještě jasněji uvědomují ti, kdo mají prst na pomyslné spoušti jaderných zbraní.
  Je ale otázka, jestli je nejlepší cesta k udržení míru politika appeasementu, se kterou má právě Česká republika z roku 1938 neblahé zkušenosti. Dle mého je prozřetelnější v počátcích jasně ukázat svoji vůli se bránit, protože s jídlem roste u agresora chuť, a pozdější následky mohou být ještě horší. Jde o to zvolit méně špatné řešení, pokud není, díky odhodlání agresora jít do konfliktu za každou cenu, to dobré, ukončené dohodou bez použití zbraní.
  Co se týká jazyků, platí rčení "kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem", takže v tom nevidím problém, natož marast. Problém vidím v tom, když se jazyk stává nástrojem politiky. Ať je to z mého pohledu nepochopitelný zákaz ruštiny na Ukrajině jako možného druhého jazyka, tak ignorace Rusů žijících v pobaltských republikách vůči uznání úředních jazyků složením jazykové zkoušky a následným přijetím občanství dané republiky.Skrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  13:15 06.09.2014

  Petres ještě, k tomu marastů na UA.... moje další příbuzné na UA, jsou také, patrioti :-) - na netu křičí také RUSÁKA NA VĚTEV, HEJ-HEJ, DAVAJ-DAVAJ! :-) a mezitím, ...Zobrazit celý příspěvek

  Petres

  ještě, k tomu marastů na UA....

  moje další příbuzné na UA, jsou také, patrioti :-) - na netu křičí také RUSÁKA NA VĚTEV, HEJ-HEJ, DAVAJ-DAVAJ! :-)
  a mezitím, potichu, poslaly děti za výdělkem, kam... do Ruska! :-)
  Aby přivydělali, a vyhnuli se už 4 vlně mobilizace.... :-)
  hůra na Moskvu! :-)
  fakt :-)Skrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  12:39 06.09.2014

  To petres k jazyky, kterými mluví Ukrajinci. Tak ruštinu tam zná, a mluví KAŽDÝ! Věřte! ale Ukrajinský ne každý, fakt ! Věřte! Pozůstatek SSSR , po válce přistěhovalo hodně ...Zobrazit celý příspěvek

  To petres

  k jazyky, kterými mluví Ukrajinci. Tak ruštinu tam zná, a mluví KAŽDÝ! Věřte!
  ale Ukrajinský ne každý, fakt ! Věřte! Pozůstatek SSSR , po válce přistěhovalo hodně Rusů zvedat průmysl, atd. Tě Ukrajinci podlé pasu, Jsou potomci těch Rusů, a někteří nemluví ukrajinský, Fakt. Marast, že jo? :-) a nemluvici ukrajinsky Rusy, občany UA, nejsou automaticky separatisté, žijí na celém území UA, a některé členy pravého sektorů. Marast! :-)Skrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  12:31 06.09.2014

  To

  To

 • Staršij seržant
  12:27 06.09.2014

  To petres děkuji. je to zajímavé, že, pátrat kdo jsem? Jakým jazyky mluvím, jakou národnost mám, občanství? Je to tak moderní, evropský, humánní, civilizované, ze jo ? :-) Nic ...Zobrazit celý příspěvek

  To petres

  děkuji.
  je to zajímavé, že, pátrat kdo jsem? Jakým jazyky mluvím, jakou národnost mám, občanství? Je to tak moderní, evropský, humánní, civilizované, ze jo ? :-) Nic ve zlém!

  tak trochu Vám pomůžu, ok.
  něco jsem o sobě naznačil i v souvisejícím článku o RU nackach před chvílí.

  na území bývalého SSSR je tak namícháno! Smíchané manželství máte skoro v každé rodině, a v některých rodinách ještě složitější - namichne z kavkazkym, asiatskými etniky. Na UA je to samé, extra zvlášť. Jak poznáte PRAVEHO UKRAJINCE, čisté krvi, už naznačuje právě i tento článek. V pokračování dozvíte se víc, určitě.

  nevěříte, ze jsem uerofil? Nevim jak Vám to dokázat?...
  jsem zde už poměrně dlouho, a citim sebe Evropanem, ale nesouhlasím z určitými věcmi. Jako i někteří zde přítomní "čistokrevní" Evropani.

  mám proruský názory, ano mám. Je to eufobni názory? Jsme si jist, že ne! Jsem ve věku, kdy ještě mužů držet zbraň, a NECHCI, NEPŘEJÍ VÁLKŮ! Jsem si jist, že tento konflikt rozpoutali MY, a tvrdí to i někteří zde přítomní čtenáři, a analytici v ČR médií. Zdá se Vám tento postoj rusofilni-eurofobní? A co když mám syna, nemanželského, s českým příjmením, vojáka AČR? :-) A nechci aby zahynul, nebo nemůžu představit jeho, jeho jednotku vedle UA bataliónu pod vlajkou s nackovskou symbolikou? Jedem z nich dědu, Ukrajinec jako poleno, zahyl od nacku, a druhy, Rus, zemřel ivalidem, po zranění od nacku. Tak kvůli tomu jsem rusofil-eurofob?

  to že jsem popichují UA, tak mně moc nezbývá, už víc nic udělat nemůžu, bohužel. Proč, částečně jsem naznačil ve vedlejším článku, zbytek domyslíte sám, ok. K tomu, kdo jsem - a co, když jsem deportovány z ČR ukacka-stavba, za neplacení daní? :-) A teď jsem doma, nesouhlasím s majdanem, ale držím hubu na Ua, ale na AN mužů? :-)

  ohledně RU i Putina nemam iluzí, věřte! A jejich lhaní vidím i slyším, věřte! Ja jenom prorusku říkám - nechme Ru v klidu, říká to i větší autority než Ja z ČR, nic víc . A vadí mně i naše lhaní vůči Ru , nic víc.

  vy také zkuste poslouchat ostatní, protistranu, možná na něco změníte názor, a zůstaneme naživu, oba dva.

  můj daleký příbuzný byl zabít na Donbasu, byl v řadách jednoho z bataliónu oligarchy. Fakt. Také chtěl svobodni UA, .... Od koho?....Skrýt celý příspěvek

 • petres
  11:28 06.09.2014

  Staršij seržant vy jste zvláštní člověk. Se zájmem sleduji vaše příspěvky (jako od člověka, který odhaduji podle příspěvků je Rus nebo ruský mluvící Ukrajinec z Krymu), protože by ...Zobrazit celý příspěvek

  Staršij seržant
  vy jste zvláštní člověk. Se zájmem sleduji vaše příspěvky (jako od člověka, který odhaduji podle příspěvků je Rus nebo ruský mluvící Ukrajinec z Krymu), protože by jste mohl nabídnou alternativní pohled. Nevím, ale jak si mám vysvětlit na jedné straně Vaše tvrzení, že jste eurofil a na druhé straně tak jednostranně proruský postoj. Očekával bych od Vás spíše postoj rozladěný akcemi obou stran, při kterých umírají civilisté, ve kterém máte na paměti, že původcem agrese je Rusko. Čtu ale pouze četná drobná, ale nepřehlédnutelná popíchnutí vůči ukrajinské straně, aniž by jste reagoval na konkrétní nepravosti na straně proruské. Myslím tím např. neustálé lži od hlavních představitelů Ruské federace - Putina, Lavrova, kdy svoje prohlášení za čas sami popřou - snadno ověřitelné, schovávání ozbrojenců za civilisty, popravy nepohodlných Vám nevadí? Kdo chce nevidět, nevidí.Skrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  09:29 06.09.2014

  Vážená Autorka, Admine kolik dílů plánujete? pro poslední díl, kde určitě popíšete novější historii Ukrajiny, nabízím odkazy pro ilustraci. Například, jak shromáždění cca ...Zobrazit celý příspěvek

  Vážená Autorka, Admine

  kolik dílů plánujete?

  pro poslední díl, kde určitě popíšete novější historii Ukrajiny, nabízím odkazy pro ilustraci. Například, jak shromáždění cca tisíc ukrajinských školáků na náměstí radostně skáčou a skanduje - my za EU, Ukrajina naše Vlast, a KDO NESKÁČE JE RUSÁK, RUSÁKA NA VĚTEV. Táto slavnostní událost odehrála těsně po majdanu, ještě před Krymem.
  myslím si, že by to hodilo ke článku, ukázalo by to odhodlanost Ukrajinců ve válce za Svobodu, za odtržení od nenávistného Ruska.
  až Ukrajinci dostanou slíbený bezvízový vstup, tak tě školáci přijedou k nám na letní tábor, a spolu z našimi dětmi budou stejně radostně skákat a skandovat.

  můžeme také ukázat jak v minulých létech, před majdanem, ve Lvově "vítali" veterány 2WW na Den Vítězství.

  Admine, aby neporušil Pravidla vkládání příspěvků na AN, mám to poslat mailem?
  i když to určitě samí vezměte z netu, tam toho dostSkrýt celý příspěvek

 • Luky
  18:41 05.09.2014

  liberal shark: 1] už nevím a jsem líný to hledat - asi nějaký wikileaks + prohlášení 2 ]nevím 3] - tuším, že do 20k vojáků mohli rusáci na Krymu mít a že to zelení mužici ...Zobrazit celý příspěvek

  liberal shark:
  1] už nevím a jsem líný to hledat - asi nějaký wikileaks + prohlášení
  2 ]nevím
  3]
  - tuším, že do 20k vojáků mohli rusáci na Krymu mít a že to zelení mužici nepřekročili
  - mrtvých bych tipnul klidně 20k a ne vlivem ruské intervence, ale ATO Kyjeva
  - co se týče základů mezinárodního práva, ty jsou "euroatlantickým kulturním okruhem" porušovány neustále a bez uzarděníSkrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  17:36 05.09.2014

  To liberal shark ještě, prosím, k základům mezinárodního práva - od kdy ozbrojený převrat, zvlášť v Evropě, stál normou mezinárodního práva? a prosím o odpověď na moje ...Zobrazit celý příspěvek

  To liberal shark

  ještě, prosím, k základům mezinárodního práva -

  od kdy ozbrojený převrat, zvlášť v Evropě, stál normou mezinárodního práva?

  a prosím o odpověď na moje komentáře níže,

  děkujiSkrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  17:19 05.09.2014

  To liberal shark

  omluvám se, zapomněl, jsem ještě jednu položku

  - dobrovolnici na straně UA (zoldace (?) Švédsko, Itálie, USA, atd)

  na netu to také je

  To liberal shark

  omluvám se, zapomněl, jsem ještě jednu položku

  - dobrovolnici na straně UA (zoldace (?) Švédsko, Itálie, USA, atd)

  na netu to také je

 • Staršij seržant
  17:14 05.09.2014

  To liberal sharkDatum: 05.09.2014Čas: 12:35 prosím, můžete upřesnit zdroje info o 3000 mrtvých? -civilisté? -civilisty-separatisté, civilisté - NEsepsratisty na ...Zobrazit celý příspěvek

  To liberal sharkDatum: 05.09.2014Čas: 12:35

  prosím, můžete upřesnit zdroje info o 3000 mrtvých?

  -civilisté?
  -civilisty-separatisté, civilisté - NEsepsratisty na separatistkem území?
  -ozbrojené separatisté?
  -regulérní armáda UA?
  -neregulérní armáda UA, batalióny ozbrojený oligarchii?
  -armáda RF?
  -dobrovolci (žoldáci (?) z ČR,Francie, Španělsko, Srbsko, Osetie, Čečensko, atd)


  Vás zdroj ČT24?

  tak na netu jsou spousta info od nevládních UA zdrojů, že čísla oběti HOOODNĚ zaniženy UA vládou.

  tak o kom píšete Vy?Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  12:35 05.09.2014

  To : luky 1) jak je prokázáno, že "západ" něco investoval "majdanu" ? 2) kolik asi "investoval" Putin do Janukovyče ? 3) i kdyby byl bod 1) prokázán, jak to opravňuje ozbrojenou ...Zobrazit celý příspěvek

  To : luky
  1) jak je prokázáno, že "západ" něco investoval "majdanu" ?
  2) kolik asi "investoval" Putin do Janukovyče ?
  3) i kdyby byl bod 1) prokázán, jak to opravňuje ozbrojenou agresi Ruska proti Ukrajině a porušení samotných základů mezinárodního práva, 3 000 mrtvých a 1 000 000 běženců ?Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:05 04.09.2014

  Moc se mi líbí příspěvky od Zbrojire. Mají racionalitu a širší pohled na věc.

  Moc se mi líbí příspěvky od Zbrojire. Mají racionalitu a širší pohled na věc.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2