GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů osob registrujících se v rámci Armádních novin (www.armadninoviny.cz)

Toto poučení shrnuje zásady zpracování osobních údajů při registraci na portálu Armádní noviny (www.armadninoviny.cz) za účelem ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


Na základě naší spolupráce (zaregistrováním se na portálu Armádní noviny) udělujete Jan Grohmann (dále jen „správce“), se sídlem Štáblovice 155, 747 82, IČO: 88518434, který je provozovatelem a majitelem portálu Armádní noviny (www.armadninoviny.cz) souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:


1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Při registraci na portálu Armádní noviny je vyžadována pouze přezdívka a e-mail registrovaného. Doporučujeme, aby uživatel použil takovou přezdívku a e-mail, ze kterého nelze odvodit jméno, příjmení nebo jiný osobní údaj registrovaného.

U zveřejněných komentářů bude uvedena pouze přezdívka.


Portál Armádní noviny bude tedy shromažďovat:

 1. přezdívku (nick);

 2. e-mailová adresa;

 3. IP adresu.


V rámci plnění podmínek GDPR jsme nově u všech předchozích i dosavadních registrovaných smazali jméno a příjmení.

 

2. Účel zpracovávání osobních údajů

Vámi zadané údaje budeme zpracovávat k těmto účelům:

 • poskytování možnosti komentovat námi zveřejněné články;

 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb);

 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů;

 • pro plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti, apod.).


3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Portál Armádní noviny bude, jakožto správce osobních údajů, na základě tohoto souhlasu zpracovávat vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely výhradně v elektronické formě za použití automatizovaných systémů, a to vlastními zaměstnanci nebo zpracovateli osobních údajů, tj. subjekty (např. hostingové společnosti), které portál Armádní noviny pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi.

 

4. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na dobu neurčitou nebo až do chvíle zrušení registrace. Upozorňujeme, že komentáře u článků nejsou po skončení registrace automaticky smazány, o jejich smazání je třeba požádat zvlášť .


Po zrušení registrace (na vyžádání) se okamžitě a nenávratně ze všech systémů smažou.


5. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailové adrese redakce@armadninoviny.cz


6. Vaše práva jako subjektu údajů

Vámi poskytnuté údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše vymezeném rozsahu. Jako i subjektu údajů vám náleží práva podle příslušných právních předpisů.


Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

 1. jste oprávněni požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu a době zpracování);

 2. jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);

 3. jste oprávněni písemně požádat správce o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány); od 25.5.2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace);

 4. od 25.5.2018 jste oprávněni získat vaše osobní údaje, které správce zpracovává na základě tohoto souhlasu.

 

7. Zasílání obchodních sdělení

Správce nebude posílat žádná obchodní sdělení na registrované e-maily.