Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR
Zuzana 2 / KONŠTRUKTA - Defence, a.s. (Zvětšit)

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru Covid-19, pokračuje v projektu nákupu 52 samohybných houfnic (ShH) ráže 155 mm pro Armádu České republiky.

Nejčastěji se mluví o akviziční částce šest až deset miliard Kč. Za nákup a 20 roků dlouhý provoz 52 houfnic pak zaplatíme dvojnásobek, tedy 12 až 20 miliard Kč. Další neopominutelnou finanční položkou je nákup munice, včetně munice s koncovým navedením.

Z takticko-technického hlediska nosným požadavkem na nová děla ráže 155 mm podle dokumentu Modernizační projekty AČR (červen 2018) je dostřel minimálně 40 km s lafetací na kolový podvozek 8×8. Tyto základní takticko-technické požadavky na ShH jsou v souladu s požadavky NATO. 

Způsoby prodloužení dostřelu děl

Modernizace pozemního dělostřelectva evropských armád NATO spočívá na dvou základních principech: maximální dostřel 40 km za použití hlavně o délce 52 ráží. 

Není předepsán způsob dosažení dostřelu 40 km. Střele se potřebná rychlost udělí buď jen vystřelením z hlavně, nebo kombinovaným způsobem využitím raketového principu. Jsou dva způsoby využití raketového principu, s dnovým výtokem (DV či BB - Base Bleeding) a s raketovou podporou (RAP – Rocket Assisted Projectile). 

Střela využívající princip dnového výtoku (BB) má na dně těla vyvíječ prachových plynů, jejichž výtokem se vyvozuje reaktivní síla a snížení dnového odporu střely, což vede po vystřelení z hlavně k pomalejšímu klesání rychlosti střely snížením odporu vzduchu a tím  k prodloužení konvenčního dostřelu standardní HE (OF) střely o 5 až 8 km. Střela s dnovým výtokem má prakticky stejnou hmotnost jako standardní HE střela, rovněž tak trhavá nálož. Při prodlouženém dostřelu má stejný účinek v cíli jako standardní HE střela.

Střela s raketovou podporou (RAP) obsahuje v zadní části raketový motor k dalšímu zvýšení rychlosti. Tím se se dosahuje výrazně většího prodloužení dostřelu, o více než 10 km, ale na úkor nižšího účinku v cíli pro sníženou hmotnost trhavé nálože, která jde na úkor zabudování raketového pohonu.

Princip dnového výtoku BB je pasivní, u RAK aktivní využití raketového pohonu k prodloužení dostřelu. Raketový vyvíječ či motor se zažehují až po opuštění hlavně v bezpečné vzdálenosti od děla. Poznámka – někdy se princip dnového výtoku (BB) nesprávně zaměňuje za raketovou podporu (RAP).

Protože se předepisuje hlaveň o délce 52 ráží, základem je analýza, jaký maximální dostřel lze dosáhnout konvenčním způsobem pouhým vystřelením střely z hlavně. Dělo je principem pístový spalovací motor, pístem je střela. Z energetického hlediska to znamená, že ke zvýšení úsťové rychlosti střely je třeba vynaložit větší energii zvětšením hmotnosti prachové náplně. Zvýšení hmotnosti prachové náplně si vyžaduje prodloužit délku hlavně, aby energetická účinnost vymetení střely nepoklesla pod hranici 30 až 35 procent, což je obvyklá hodnota účinnosti pístových spalovacích motorů. Při této účinnosti se dosahuje optimální vztah mezi hmotností prachové náplně a délkou hlavně. 

Hmotnost prachové náplně jako energetického zdroje vymetení střely roste čtvercem růstu počáteční rychlosti střely (k zdvojnásobení rychlosti vymetení je potřeba čtyřikrát hmotnější prachovou náplň). V tabulce je orientačně uvedeno jak v závislosti na dostřelu rostou počáteční rychlost střely, délka hlavně a hmotnost prachové náplně.

Max. dostřel

[m]

Počáteční rychlost střely

[m/s]

Délka hlavně

[ráží]

Hmotnost prachové náplně

[kg]

20 000

690

28

9,0

30 000

920  

50

16,0 

40 000

1 060

62

22,0

50 000

1 200

73

27,0

Pro dálku střelby dosaženou jen vystřelením střely z hlavně bez raketové podpory se rovněž používá termín konvenční dálka střelby. 

Příkladem jak roste délka hlavně a hmotnost prachové náplně se zvyšováním dostřelu a tím i počáteční rychlosti střely slouží porovnání československé houfnice 152 mm ShKH vz. 77 a slovenské 155 mm ShKH Zuzana 2. Při střele HE (OF), jejichž hmotnost je u obou děl prakticky stejná, 43,56 kg vs. 44,0 kg.

Dělo

Max. dostřel

[m]

Počáteční rychlost střely

[m/s]

Délka hlavně

[ráží]

Hmotnost prachové náplně

[kg]

ShKH vz.77

20 277

695

36,7

8,02

Zuzana 2

32 500

943

52

17,0

Prodloužení dostřelu o 60 % si vyžádalo prodloužení hlavně o 42 %, zvýšení počáteční rychlosti střely o 84 % a hmotnost prachové náplně vzrostla více než dvakrát. 

Zvýšení hmotnosti prachové náplně a délky hlavně se pochopitelně promítá do konstrukce děla a jeho palebných vlastností. 

Zvětšení hmotnosti prachových náplní je spojeno se zvětšením délky prachové náplně a jejího objemu. Důsledkem je větší nárok na prostor k jejich uložení. Upotřebitelný objem schránek a zásobníků pro uložení prachových náplní při stejné platformě děla je v podstatě neměnný. Prodlužování dálky střelby se tak promítá do snižování počtu nábojů převážených na děle v zásobníku nabíjecího zařízení a nábojových schránkách. 


Caesar Nexter; větší foto / Nexter

Ukazuje se tak, že optimální řešení 155mm dělového systému s hlavní o délce 52 ráží s dostřelem 40 km je kombinovaný způsob vymetení střely. Vystřelením z hlavně se udělí střele počáteční rychlost 900 až 950 m.s-1, při které se dosáhne konvenční dostřel 30 až 35 km, a potom s využitím principu BB, resp. RAP, se po vymetení z hlavně dosáhne požadovaný dostřel 40 km.

Z palebného hlediska do 30 km se povede střelba konvenčním způsobem klasickými HE střelami, na dálky do 40 km pak střelami s dnovým výtokem (BB), na větší dálky pak s pomocí RAP.

Když je v reklamních materiálech dělových systémů uveden dostřel 40 km, tak je třeba si uvědomit, že toho je dosaženo se střelou BB, resp. RAP. Konvenční dostřel se standardní HE střelou je kolem 32 km. Např. u 155 mm ShKH Zuzana 2 je konvenční dostřel 32,5 km, se střelou BB 41 až 43 km.

Systémové důsledky prodloužení dostřelu     

Přes dokonalejší technologii výroby hlavní prodlužování dálky střelby vede ke zkracování jejich životnosti. Zejména jde o intenzivnější opotřebení vývrtu, zejména erozi přechodového kužele vývrtu hlavně. Jde o důsledek zvýšení tepelného zatížení hlavně prodloužením doby průchodu střely hlavní a vytékání prachových plynů z vývrtu v důsledku zvýšení hmotnosti prachové náplně a prodloužení délky hlavně.

Negativně se to promítne do rychlejšího snižování počáteční rychlosti střely (zkracování dostřelu) a do zvětšování rozptylu střelby. Navíc náboj ráže 155 mm je beznábojnicový. Prachová náplň má tak sníženou tepelnou izolaci, kterou by poskytla nábojnice. Teplota náplně je tedy citlivější na teplotu okolí. To ovlivňuje proces hoření prachové náplně a ve svém důsledku i počáteční rychlost střely.

Následkem obou fyzikálních jevů, tedy opotřebení vývrtu hlavně a teploty prachové náplně, vzniká odchylka počáteční rychlosti střely od tabulkových hodnot, což se promítne do změny dálky střelby. Určení opravy dálky střelby pro úbytek počáteční rychlosti střely měřením vložné hloubky střely a pro změnu teploty prachové náplně, jak se provádí u starších typů děl, se u moderních dělostřeleckých systémů nahrazuje přímým měřením počáteční rychlosti střely elektronickým měřičem počáteční rychlosti.

Změřená počáteční rychlost střely se vnáší do systému řízení palby (SŘP) k nastavení prvků střelby. Určení dálky střelby podle reálně změřené počáteční rychlosti střely nezanedbatelně zvýší přesnost střelby, zejména při střelbě na maximální dálky.

Zvýšení hmotnosti, a tím i rozměrů prachové náplně, rovněž ovlivní logistiku muničního toku. Na převoz daného počtu munice bude třeba zvětšit přepravní kapacitu. Aby zůstala zachována palebná kapacita palebného uskupení, pak je třeba zvýšit počet muničních vozidel v dělové baterii či oddíle. Nicméně zde hrozí nebezpečí, že v důsledku ztrát muničních vozidel či poruch logistickém toku, což se v průběhu bojové činnosti nedá vyloučit, zůstane palebná kapacita děl jen na počtu interně převážených nábojů. To se promítne do snížení účinku palebné podpory.

Příkladem může sloužit porovnání ShKH „DANA“ a „ZUZANA 2“. Prakticky při stejné platformě Tatra 8×8 je uloženo na „Daně“ (152 mm ShKH vz.77) 60 (36 + 24) nábojů, pak v „Zuzaně 2“ jen 40 nábojů (40 + 0). U soudobých 155 mm ShH se počet převážených nábojů pohybuje v rozmezí 24 až 40 kusů. 


Zuzana vz. 2000

Kolový podvozek a dělová nástavba 

Požadavkem MO ČR na nová děla ráže 155 mm je jejich lafetace na kolovém podvozku 8×8.

Jsou dvě možná řešení dělové nástavby pro kolovou platformu ShH, věžová a bezvěžová. Užití jedné či druhé koncepce je významně spojeno s cenou jejího celkového řešení. Cenu dále zásadně ovlivňuje způsob nabíjení hlavně, a zda je použito mechanizované či automatizované nabíjení. 

Věžová nástavba. Konstrukční princip spočívá v tom, že na základovou desku, která se v ložisku otáčí na kolové platformě, je usazeno dělo, nabíjecí ústrojí se zásobníky, muniční schránky a pracoviště obsluhy (mířič, nabíječi). Dělem (gun mount) se rozumí sestava náměrové části a vrchní lafety s náměrovým a odměrovým ústrojím ukotvené do základové desky a zaměřovací mechanismus. Náměrové části zahrnují hlaveň se závěrem a kolébku s brzdovratným ústrojím. 

Pancéřové krytí nástavby se řeší dvojím způsobem, celkovým nebo děleným krytím. V prvním případě, při celkovém krytí, všechny prvky dělové nástavby, včetně muničních schránek při mechanizovaném nabíjení či nabíjecího automatu, a pracoviště obsluhy jsou pod společným integrálním krytím, věží. Tím je vytvořen jeden společný bojový prostor. Věž je otočně uložena na kolovou či pásovou platformu. 

Věž současně plní úlohu vrchní lafety, do její čelní stěny je prostřednictvím kolébkových čepů uloženo dělo (gun mount). To se hodí pro mechanizované i automatizované nabíjení. To je obvyklé řešení u ShH na pásové platformě (M109, PzH 2000, AS90, KRAB, K9). U kolové platformy je použita pro Archer FH77.


Houfnice DANA na cvičení Joint Fire 2019. Dobře patrné je dělené krytí věžové nástavby.

Dělené krytí se skládá ze dvou podélných pancéřových skříní mezi nimiž je ulička pro lafetaci děla. Jedna skříň obsahuje zásobník střel, druhá zásobník prachových náplní, včetně jejich podávacích ústrojí nabíjecího automatu. Při přímé manuální obsluze dělových mechanismů, zaměřovače s nastavováním dálky a směru, k nastavování zapalovače střely a k úpravě dílčích náplní, jsou v pancéřových skříních vytvořena pracoviště pro příslušné členy obsluhy. 

Při dálkovém ovládání dělových mechanismů, přímo pomocí SŘP, je vytvořena jedna společná pancéřová kabina pro všechny členy obsluhy a obsluha dělových mechanismů, zejména náměrového a odměrového ústrojí je dálková. Dělené krytí je užito u systémů Zuzana 2 nebo Zuzana vz.2000. 

Věžové uspořádání je pro obsluhu děla, nabíjení a ošetřování, vstřícnější. Především v případě, kdy pro poruchu na nabíjecím ústrojí je nutné přistoupit k ručnímu nabíjení. Na druhé straně toto řešení věžové nástavby je těžší než v případě děleného pancéřového krytí. Zde se však musí počítat s vyššími nároky na ruční nabíjení v případě poruchy nabíjecího automatu. 

Bezvěžová nástavba. V podstatě jde o zmobilnění taženého polního děla. Konstrukční řešení spočívá v tom, že jeho odměrové části, náměrové části s vrchní lafetou, se uloží na platformu, zpravidla kolovou, 6×6 či 8×8. Obsluha děla při bezvěžové nástavbě se prakticky neliší od obsluhy taženého polního děla. Je pouze snadnější v zaujetí palebného postavení ‒ např. není třeba do půdy zakopávat rydla lafetových ramen. Bezvěžové řešení je použito u systémů Caesar Nexter, Atmos 2000, Archer FH77.

U bezvěžových nástaveb se zpravidla používá mechanizované nabíjení k zjednodušení stavby děla. Mechanizováno je zpravidla jen zasouvání střely a prachové náplně do hlavně. Střely a prachové náplně jsou uloženy do schránek na bocích platformy. Vyjímání střel a prachových náplní ze schránek a jejich podání k zasouvacímu mechanismu na nabíjecí žlab se koná ručně obsluhou. Manipulace se střelou se usnadňuje pomocí otočného ramene (Caesar Nexter 8×8).


Mechanizované nabíjení houfnice Caesar Nexter

Jsou i řešení s automatizovaným nabíjením (Archer FH77). Kompaktní nabíjecí automat se 21 náboji v zásobníku se nalézá nad závěrovou částí hlavně. Z mechanického hlediska je však složitější a počet nábojů v zásobníku je výrazně limitován.  

Porovnání věžové a bezvěžové dělové nástavby. Hlavní předností věžové dělové nástavby, jak s celkovým, tak děleným krytím, že obsluha je během vedení palebné činnosti kryta pod pancířem před účinky palby malorážových zbraní a před střepinovým účinkem dělostřelecké palby. Při automatizovaném nabíjení nemusí vynakládat při vedení palby fyzické úsilí na nabíjení, což má příznivý dopad na úspěšnost vedení palby. Fyzické úsilí musí obsluha vynaložit jen při vkládání munice do zásobníků nabíjecího automatu, což v převážné většině času probíhá ve vyčkávacím postavení apod. 

ShH s bezvěžovou dělovou nástavbou jsou konstrukčně jednodušší a tím „lacinější“. Rovněž jsou lehčí, což je příznivé pro kolovou platformu. To je jejich nepopíratelná přednost. Převážně je však u těchto děl pro nabíjení použito z důvodu zjednodušení řešení mechanizované nabíjení. Tím se stává manipulace s municí při nabíjení hlavně značně fyzicky náročnou. 

Existuje řada propagačních videí houfnic s ručním nabíjením. Stojí ale za pozornost, že všechny tyto videa se odehrávají v „dokonalém“ prostředí s příjemným sluncem a teplotou. Zbraň ale musí pracovat ze všech meteorologických podmínek, od -50°C do +50°C. Jak takové ruční nabíjení zajistí obsluha, v zimě s teplým oblečením a rukavicemi, či v silné vánici a dešti, je otázkou. Dalším negativem je, že během vedení palebné činnosti není obsluha kryta před účinky palby malorážových zbraní a před střepinovým účinkem dělostřelecké palby protivníka, neboť nemůže přerušit nařízenou palebnou podporu. Obsluha děla tak musí nekrytá pracovat i za intenzivní nepřátelské palby.  

Maximalistické řešení ShH na kolové platformě z hlediska užitné bojové hodnoty je věžová dělová nástavba s automatickým nabíjením. To však posouvá cenovou hladinu takového řešení do vyšších úrovní. Při limitovaných nákladech jediným dostupným řešením je ShH s bezvěžovou dělovou nástavbou s mechanizovaným nabíjením s akceptováním zvýšení nároků na fyzické zatížení obsluhy při palebné činnosti a snížení její ochrany před palebným působením protivníka.


ATMOS; větší foto / Elbit Systems

Palebná podpora a požadavky na dostřel dělostřelectva 

Úkolem dělostřelectva je poskytovat palebnou podporu především nepřímou palbou ze zakrytých palebných postavení, výjimečně i přímou střelbou. Palebnou podporu lze rozdělit do dvou druhů, na přímou a všeobecnou palebnou podporu. 

Přímá palebná podpora je určena k podpoře úkolového uskupení (praporní, brigádní). Hlavním úkolem je vyřazování cílů zjištěných organickými nebo přidělenými prostředky průzkumu, které přímo omezují nebo znemožňují bojovou činnost jednotek úkolového uskupení (praporního, brigádního). Jedná se zpravidla o živou sílu a palebné prostředky, prostředky průzkumu, taktická místa velení a další pozorovatelné cíle. 

Všeobecná palebná podpora je podpora bojových jednotek jako celku. Hlavním úkolem je vyřazování cílů v hloubce sestavy nepřítele, zjištěných prostředky průzkumu nadřízeného stupně (divize a vyšší stupně). Jedná se zejména o dělostřelectvo, místa velení, prostředky protivzdušné obrany (PVO), spojení a elektronického boje, druhé sledy a zálohy, letectvo na předsunutých přistávacích plochách a další nepozorovatelné cíle. kterou provádí dělostřelecká jednotka (jednotky) nebo útvar (útvary) nadřízeného velitele.

Z palebného hlediska při přímé palebné podpoře se cíle nacházejí do hloubky 10 až 15 km od čáry dotyku, z hlediska všeobecné palebné podpory se jedná o cíle ve vzdálenosti 40 až 60 km. Tyto dálky jsou požadovanou dálkou aktivního palebného ničení. Z taktického pohledu, dělostřelecké jednotky zaujímají palebná postavení mimo dosah (dostřel) nepřátelského dělostřelectva k zabezpečení zachování bojeschopnosti. Požadavek na maximální dostřel děl je součet dálky aktivního palebného ničení a vzdálenosti bojové sestavy od předního okraje podporovaných bojových úkolových uskupení.

Z technického hlediska je maximální dostřel kvantitativní střelecko-technickou charakteristikou, která určuje kvalitativní použití dělostřeleckých jednotek, pro přímou či všeobecnou palebnou podporu. Další faktor, který je nutné vzít v úvahu, je přesnost dělostřelecké střelby, která je jedním ze základních rysů dělostřeleckého palebného systému. S požadavkem zvyšování dostřelu se výrazným způsobem mění faktor přesnosti střelby. Přesnost palby je více faktoriální povahy. Jde jak o přesnost střelby děla a jeho munice, tak o charakter používaných postupů přípravy prvků pro střelbu a samotné míry jejich přesnosti.

Podle standardizační dohody STANAG 4635 (Error Budget Model) v teorii a praxi polního dělostřelectva NATO se používají jako kvantitativní ukazatelé přesnosti palby číselné charakteristiky vyjádřené pomocí pravděpodobné kruhové chyby CEP50 (Circle Error Probability) v % nebo metrech (v kruhu o poloměru CEP50 leží 50 % vystřelených ran, o poloměru 2CEP50 pak 94 % ran). V tabulce jsou uvedeny číselné charakteristiky v procentech a metrech v závislosti na dálce střelby pro konvenční HE střely klasické konstrukce, při použití zapalovače s koncovým navedením M1156 PGK (Precision Guidance Kit) a pro střelu s koncovým navedením EXCALIBUR M982 (EX).

Střela

CEP50

Dálka [km]

6

10

15

20

30

40

HE

%

0,52

0,56

0,66

0,65

0,86

1,15

m

31

56

90

130

260

460

PGK

%

 

0,30

0,20

0,15

0,10

0,08

m

 

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

EX

%

   

0,06

0,04

0,03

0,02

m

   

5 - 10

5 - 10

5 - 10

5 - 10

Hodnoty CEP50 pro standardní střelu HE se pohybují od 0,52 do 0,86 % dálky střelby. Při použití zapalovače PGK (Precision Guidance Kit) hodnota CEP50 činí 20 až 50 m na všech dálkách střelby. Při použití střely EXCALIBUR, kde je CEP50 v rozmezí 7–10 m v celém rozsahu dálek střelby to zaručuje možnost ničení jednotlivých obrněných cílů (BVP, tanků, radiolokátorů atd.) nebo jiných vysoce důležitých cílů s pravděpodobností p=0,95 bez rozdílu dálky střelby až na vzdálenost 50 km.

Vysoká přesnost palby je trvalým požadavkem a důležitým aspektem efektivnosti zbraňového systému, zejména ve vztahu použití HE klasické konstrukce, která z více než 90 % tvoří páteř palebného působení. Kapacitní limity palebné podpory závisí především na tomto druhu střeliva. S prodloužením dostřelu tento fakt nabývá na své důležitosti. 

Dilema mezi požadavky na zvyšování dostřelu a nárůstem chyb palby v podstatě limituje mezní dálku účinné střelby se standardní HE střelivem. Když se vezme do úvahy vztah mezi dálkou střelby a odpovídající přesností vyjádřenou kruhovou odchylkou CEP50, tak za mezní hodnotu účinné dálky střelby, kdy spotřeba střeliva na požadovanou míru vyřazení cíle palebného působení na cíl je ještě akceptovatelná, lze považovat dálku střelby 20 – 23 km. Vedení palby nad tuto hranici vede jen k nadměrné spotřebě střeliva se zanedbatelným účinkem v cíli.

Dělostřelecký oddíl (tři baterie; 3×8 houfnic), který palebně podporuje brigádní uskupení, se od předního okraje umísťuje alespoň 1/3 maximálního dostřelu za vlastní jednotky. Důvodem je, aby se daly z jednoho místa palebně pokrýt všechny mechanizované prapory brigády bez nutnosti oddíl rozdělit na jednotlivě působící baterie, což přispívá k flexibilitě palebné činnosti.

Při konvenční střelbě (HE) o maximální dálce střelby 30 km vzdálenost palebných postavení od čáry dotyku by měla činit 1/3 * 30 = 10 km a pak aktivní dálka palebného ničení by byla 2/3 * 30 = 20 km. Je to více, než hloubka cílů, na které je nutné (v rámci praporu, brigády) při přímé palebné podpoře palebně působit. 

Avšak s aplikací požadavku, že dělostřelecký oddíl se umísťuje za vlastní jednotky na vzdálenost 1/3 maximálního dostřelu, tj. 10 km, vznikne dilema mezi dálkou střelby a snížením efektivity palby v důsledku růstu chyby střelby.

Efektivní palebná podpora standardním střelivem HE by se dala vést jen do hloubky 10 - 13 km od předního okraje podporovaného brigádního palebného uskupení, ovšem za cenu vysoké spotřeby střeliva pro vysokou chybu střelby CEP50 = 130 – 180 [m]. Střelba do větších hloubek postavení protivníka ztrácí čím dál tím víc na své efektivitě pro enormní růst chyby střelby. Z ukazatele přesnosti CEP50 je zřejmé, palbu na velké dálky blížící se maximálnímu dostřelu bude možno vést jen na velké plošné pravoúhlé a kruhové cíle. 

Aby se při přímé palebné podpoře dosáhlo zvýšení palebné účinnosti, bude třeba rozmísťovat palebná postavení blíže než na 1/3 maximálního dostřelu (dá se soudit, že 1/3 je odvozena od děla s maximálním dostřelem 20 km 152 mm vz.77).

Ovšem značná část jednotlivých cílů má charakter mobilních, vysoce odolných, obrněných bojových vozidel, které se na stanovišti zdržují omezenou dobu. Tyto vlastnosti a zásady bojového použití z nich činí cíle těžko zjistitelné. S prodloužením dostřelu tento fakt nabývá na své důležitosti. Dilema mezi požadavky na zvyšování dostřelu a nárůstem chyb palby v podstatě limituje mezní dálku střelby se standardní HE střelivem na 20 - 23 km. Vedení palby nad tuto hranici vede jen k nadměrné spotřebě střeliva se zanedbatelným účinkem. 

Ničení bodových cílů či cílů jejichž vyřazení či zničení bude mít výrazný vliv na další vývoj střetnutí, jako např. velitelská stanoviště, shromaždiště vojsk, radiolokátory, palebná postavení PVO apod, lze účinně vést pouze s použitím se střel s koncovým navedením u nichž chyby palby jsou nezávislé na dálce střelby a mají poměrně nízkou hodnotu až na hranici několikametrové přesnosti. To znásobuje ničivou sílu a bojovou efektivnost palby.

Vyžaduje se jenom vysoká přesnost určení palebného stanoviště (pomocí GPS to není problém) a polohy (souřadnic) cíle. Přesně naváděná munice PGK (< 30 [m]) a EXCALIBUR (5 – 10 [m]) vytváří vysokou hustotu uskupení výbuchů a se submunicí zaručuje vysokou přesnost s pravděpodobností zásahu cíle s 0,80 – 0,95. 


Zuzana 2

Palba a zásobování municí

Souhrnný počet ran vystřelený dělem za den (po vykonání všech palebných úloh) není ohraničen počtem interně vezených nábojů ani zásobou v muničním vozu, ale logistickou kapacitou muničního zásobovacího toku. 

Zásobování materiálem se charakterizuje jednotkou denní objem spotřeby DOS (Day Of Supply). Vyjadřuje souhrn denní spotřeby jednotkou. Pokud bychom považovali pro děla za tuto jednotku palebný průměr (p/p), tak pro dělo ráže 155 mm to činí 60 nábojů. Jedná se o průměrnou palebnou spotřebu. V první den boje můžou se spotřebovat až 2 p/p, v dalším dnech v průměru 1 p/p, v závěru může dojít k tomu, že nebude moci být spotřebováno více než 0,5 p/p i méně z důvodu nedostatečnosti logistického zabezpečení. 

Ohraničení počtu ran, které lze vypálit za jeden den bojové činnosti, se zákonitě promítne do možností palebné podpory a limituje počet palebných úloh. Spotřeba střeliva na palebnou úlohu se odvíjí z normy spotřeby střel, což je průměrné množství střel potřebné k zabezpečení dosažení nezbytné míry účinnosti palby v daných podmínkách postačující k vyřazení určitého cíle (rušení, umlčení, zničení). 

Norma spotřeby roste s chybou střelby a tím i prodlužováním dálky střelby. S čím větší dálkou se vede střelba, tím větší je spotřeba střeliva ke splnění dané palebné úlohy. S růstem dálky střelby se počet palebných úloh, které bude možno provést při zachování normy spotřeby střel k dosažení stanoveného účinku v cíli, se vzhledem dostupné zásobě střeliva snižuje. Nebo, bude-li požadováno splnění všech plánovaných paleb, pak se musí připustit snížení účinnosti palebné podpory v důsledku snížení počtu ran na palebný úkol s ohledem na dostupnou zásobu střeliva.

Jaká je spotřeba standardního HE střeliva na vedení palebné podpory, ilustrují příklady. Základem přímé palebné podpory je umlčování nekryté živé síly. Při dálce střelby 10 km je třeba vypálit 35 ran/ha, při dálce 15 km 45 ran/ha a dálce 20 km nejméně 65 ran/ha. Na opěrný bod je norma spotřeby minimálně 130 ran/ha, takže při rozměrech opěrného bodu 400 x 400 m bude třeba k jeho umlčení vypálit více než 2000 ran, tj. více než činí pohyblivá zásoba střeliva oddílu, která je 1440 ran. K umlčení dělostřelecké baterie samohybných děl třeba vypálit až 3000 ran (na cíl dopadne 132 tun střel) při dálce střelby 10 km. 

Umlčování na větší dálky střelby standardními HE (OF) střelami je prakticky vyloučeno. Zde plně nalezne své místo použití střeliva s koncovým navedením.  


Houfnice CAESAR na podvozku 6×6

Dělostřelecká logistika

Nedílnou složkou nákladů, které se vynaloží na pořízení dělostřeleckého systému, jsou náklady na střelivo. Nejsou zanedbatelné. Pro přehled orientační ceny typického 155 mm střeliva se pohybují v následujících částkách:

 • 155 mm HE náboj: 90 tisíc Kč (2020);
 • M1156 Přesná naváděcí souprava: 500 tisíc Kč (2018);
 • Excalibur M982: 1700 tisíc Kč (2016).  

Jeden palebný průměr HE střeliva děla ráže 155 mm stojí 5,5 milionu Kč, baterie kolem 45 milionů a náklady na střelivo pro celý oddíl činí v souhrnu 130 milionů. To jsou vlastně přímo vynaložené náklady na jeden den bojového nasazení při průměrném palebném nasazení. 

Ve skutečnosti provozní cena palby bude vyšší. Je třeba minimálně započítat amortizaci hlavně jejím opotřebením a náklady na skladování střeliva a jeho dopravu z ústředního armádního skladu až do palebného postavení. Pak náklady na jednu ránu nebudou určitě menší než 100 tisíc Kč. Když budeme uvažovat, že životnost 155mm děla činí 1500 výstřelů (tj. 25 p/p), pak za celou tuto dobu se z něj vystřelí střelivo v hodnotě kolem 150 milionů Kč, což se prakticky rovná jeho pořizovací ceně.

Z cen střeliva s koncový navedením M1156, M982 vyplývá nezbytnost jejich použití při vedení paleb na velké dálky, zejména pak ve spojení ničení bodových cílů. V násobku ceny 155mm HE náboje je pořízení M1156 pětinásobně nákladnější, střely Excalibur pak to činí cca dvacetinásobek. Ve srovnání s počtem ran, které by bylo třeba vystřelit standardními HE střelami, ale vyjdou náklady na palbu střelami s koncovým navedením výrazně nižší s podstatně vyšším účinkem v cíli.

Při denní spotřebě 1 p/p obsluha děla zmanipuluje kolem pět tun střeliva. Fyzicky i více, protože dochází k překládání střeliva ze schránek do zásobníku automatického nabíjecího zařízení. Z toho vyplývá, že dělostřelecký oddíl v průměru denně musí být zásoben střelivem o hmotnosti větší než 100 tun. Brigádní bojové uskupení pro zabezpečení svého boje potřebuje souhrnně na všech stupních 5 DOS. Pro dělostřelecký oddíl podporující brigádní bojové uskupení jde o 500 tun střeliva.

Co se týče zabezpečení střelivem, tak před zahájením bojové operace je třeba vytvořit zásobu ve výši nejméně 10 p/p k dostatečnému pokrytí paleb v prvních dnech bojového nasazení. Pro dělostřelecký oddíl to činí návoz nejméně 1000 tun střeliva. Zpravidla většina větších bojových operací je ukončena tím, že dojde dělostřelecké střelivo, zejména jeho sofistikované druhy. 

Pro orientaci, zásobování brigádního bojového uskupení střelivem spotřebuje kolem 40 % celkové přepravní kapacity logistického zabezpečení. Zabezpečení PHM pak 50 % a jen 10 % padne na ostatní materiál, jako na stravu, lékařský materiál apod. Jeden den boje brigádního bojového uskupení si vyžaduje přísun materiálu o jedné vlakové soupravě.


2S1 Gvozdika; větší foto / HawkeyeSlovak , CC BY-SA 3.0

Skladba dělových ráží

Palebná podpora brigádních úkolových uskupení má charakter přímé palebné podpory, protože se bude jednat o pokrytí pásma od čáry dotyku až do hloubky do 15 km. Pro dělostřelecké jednotky předurčené pro přímou palebnou podporu postačí děla o maximálním dostřelu 20 až 25 km k aktivnímu palebnému ničení s dostatečným pokrytím potřeby plnění úkolů přímé palebné podpory. Dělostřelecké jednotky s posláním vést všeobecnou palebnou podporu pak vyžadují dělostřelecké systémy s maximálním dostřelem 40 km i více. 

Z požadavků na vedení palebné podpory vyplývá vyzbrojení dělostřeleckých jednotek dvěma dělostřeleckými systémy, jedním s maximálním dostřelem 20 až 25 km, druhým pak o dostřelu 40 km i více. Tomuto rozdělení odpovídala struktura dělostřelectva do 90. let. Páteří plukovního dělostřelectva byly 122 mm houfnice vlečená D-30 a ShH 2S1 Gvozdika. Na divizním stupni pak 152 mm ShKH vz.77 s úkolem jak přímé palebné, do určité míry i všeobecné palebné podpory.  

Dělostřelectvo NATO používá jen jednu dělostřeleckou ráži, univerzální ráži 155 mm, která musí zvládnout úkoly jak přímé, tak všeobecné palebné podpory. Normou je maximální dostřel 40 km. Z technického hlediska pokrytí dálky střelby od minimální 10 km do maximální 40 km jedním typem děla je svým způsobem absurdnost. To je asi tak, jako by se nákladní automobil pro dálkovou dopravu používal i pro městský rozvoz.

Ovšem tuto skutečnost je třeba respektovat především ze spojeneckého hlediska NATO. Výhodou standardizované ráže je dvojí, jeden typ děla je schopen plnit jak úlohu přímé, tak všeobecné podpory, tak to vede ke zjednodušení logistického zabezpečení municí. To je významné i ze spojeneckého hlediska, kdyby se vedla bojová činnost dělostřelectva AČR ve svazku s ostatními armádami NATO.  


M109A6; větší foto / US Army

Americká armáda (US Army) má jiný přístup k maximálnímu dostřelu děl ráže 155 mm. Za páteř pozemního dělostřelectvo US Army je brána 155mm ShH na pásovém podvozku M109 (od roku 1963). Byla vyzbrojena dělem s délkou hlavně 28 ráží s maximálním dostřelem 14 600 m. 

Pak došlo k modernizaci na typ M109A1 s hlavní dlouhou 39 ráží s maximálním dostřelem 18 100 m. Při modernizaci na typ A2 se zvýšil počet převážených nábojů z 28 na 38. Modernizace na typ A5 zaměnila dělo M185 za dělo M284 v lafetaci M182 se stejnou délkou hlavně o 39 rážích, ale s prodlouženým maximálním dostřelem se standardní HE střelou na 22 000 m a se střelou RAP 30 000 m. 

V současnosti je americké dělostřelectvo vyzbrojeno variantou M109A6 „PALADIN“. Z palebného hlediska délka hlavně zůstává na 39 rážích s maximálním dostřelem HE střely 24 000 m, střely BB 30 000 m a se střelou s koncovým navedením M983 Excalibur 40 000 m. Zásoba nábojů ve schránkách se zvětšila z 36 na 39 nábojů. Houfnice M109A6 je zavedena do výzbroje v počtu téměř jednoho tisíce kusů. 

Z hlediska současných potřeb palebné podpory se přistoupilo v říjnu 2013 k modernizaci řady M109A6 na M109A7 se stejným dělem M284 s hlavní 39 ráží a lafetací M182A1 se zachováním stejného maximálního dostřelu jako u A6, ale s řadou modernizací, jako automatizováním funkce nabíjecí ústrojí s maximální rychlostí střelby 4 rány/min. US Army již zadala vyzbrojit dělostřelectvo 580 kusy M109A7 houfnicemi a stejným počtem muničních vozidel M992A3. Plná produkce začala koncem roku 2017.

Armáda hledá možnosti modernizace houfnice M109A7. Zavedením nového typu střely XM1113 (RAP) může dosáhnout 40 km při stávající délce hlavně 39 ráží. V současnosti je ve vývoji projekt 155 mm ShH XM1299, který je založen na 155 mm ShH M109A7 s novým dělovým systémem XM907 s délkou hlavně 58 ráží se zvýšenou rychlostí střelby na 6–10 ran za minutu. U standardní HE munice se dostřel zvýší na přibližně 50 km a se střelou RAP XM1113 přes 70 km. Úkolem zřejmě nebude provádění běžné palebné podpory, ale ničení cílů v hloubce protivníka, když nemůže být použito letectvo. Zejména půjde o ničení prostředků PVO bránicí vytvoření vzdušné převahy.

Rozdílnost v přístupu k modernizaci pozemního dělostřelectva mezi US Army a evropskými armádami si vynucuje položit a zodpovědět otázku. Je prodlužování hlavní tou optimální cestou ke zvýšení bojové efektivnosti houfnic pozemního dělostřelectva? Zda nejít americkou cestou, tedy spokojit se maximálním 24 km dostřelem 155mm děl (se standardní HE střelou) a požadavek na delší dostřel kompenzovat mobilními raketovými systémy M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) a M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).


Bojový prostor M109

Koncepce akvizice 155 mm ShH pro Armádu České republiky

Přijatá „Koncepce výstavby AČR 2030“ předpokládá, že dělostřelectvo získá schopnost poskytovat palebnou podporu uskupením pozemních sil samohybnými dělostřeleckými a minometnými zbraňovými systémy standardu NATO s použitím širokého spektra smrtící, nesmrtící a přesně naváděné dělostřelecké munice. K tomu pro dělostřelectvo budou pořízena ShH a minomety v ráži NATO včetně munice a interoperabilního SŘP.

K tomu se připravuje projekt nákupu 52 ShH ráže 155 mm. Závaznou podmínkou nákupu je silná spoluúčast domácího průmyslu. Z mechanického hlediska dělostřelecký systém ShH ráže 155 mm je sestava dvou základních mechanických skupin, dělové nástavby a platformy. S přihlédnutím na výrobní základnu obranného průmyslu ČR je zřejmé, že dělová nástavba bude zahraničního původu. Výrobní základna ČR je naproti tomu schopna vlastní výroby platformy, tj. podvozkové části dělového systému 155 mm ShH a jeho integraci s dělovou nástavbou od zahraničního dodavatele do finální zbraňové podoby. Dále je možné uvažovat o vybavení 155 mm ShH SŘP českého původu a dalšími prvky C4I systému.  

Z technického hlediska nákupu půjde vlastně o výběr dělové nástavby (kterou lze integrovat s kolovým, resp. pásovým podvozkem) z vojenského, technického a ekonomického hlediska. 

Do výběru dělové nástavby přicházejí do úvahy tyto 155 mm dělové systémy:

 • Kolové s věžovou dělovou nástavbou: Zuzana 2 (Slovensko), Eva (Slovensko);
 • Kolové bezvěžové (mechanizované dělo): Caesar Nexter 8×8 (Francie),  Atmos 2000 (Izrael), Archer Artillery System FH77BW L52 (Švédsko);
 • Pásové s věžovou nástavbou: M109A6/A7(Spojené státy), PzH 2000 (Německo), AS90 (Velká Británie), KRAB/K9 (Polsko/Jižní Korea).

Všechny uvedené 155mm dělové systémy naplňují zadání projektu. Dá se říct, že hlavním určujícím faktorem se stane cena systému 52 kusů 155 mm ShH. Z dostupných materiálů jsou známy následující ceny:

 • Zuzana 2 – 185 milionů Kč (2020);
 • Caesar Nexter dělová nástavba bez podvozku – 80 milionů Kč (2015)
 • Archer – 150 milionů Kč;
 • repasovaný PzH 2000 – 95 milionů Kč;
 • M109A7 – 360 milionů Kč. 

Armáda ČR teoreticky připouští také nákup houfnice na pásovém podvozku. Německé pásové houfnice PzH 2000 nakoupilo nedávno Maďarsko, které navíc zvolilo ideální variantu – s houfnicemi nakoupilo tanky na podobném podvozku. PzH 2000 využívá prvky podvozku tanku Leopard 2A4. Nákup tanků Armádou ČR ale není na pořadu dne. Nákup pásových houfnic na jiném podvozku, než jsou tanky, by přitom byl pro AČR neakceptovatelný.


PzH2000; větší foto / Gerben van Es/Ministerie van Defensie

Vezme-li se do výběru hledisko užití kolového podvozku českého výrobce, potom pro výběr přicházejí v úvahu pouze dva dělostřelecké systémy: slovenská Zuzana 2 a francouzský Caesar Nexter 8×8. 

Systém Zuzana 2 a systém Caesar Nexter 8×8 jsou si palebně rovnocenné v základním parametru projektu, maximální dálka střelby je shodná 43 /42 km (ERFB BB- Extended Range Full Bore Base Bleeding). Rovněž tak v manévrovosti na bojišti a zaujetí a opuštění palebného postavení a v přípravě ke střelbě. Předností systému Zuzana 2 je automatické nabíjení a větší vezená zásoba střeliva 40/30. Všechno vezené střelivo se nachází v zásobnících nabíjecího zařízení, nedochází k doplňování zásobníků z dopravních schránek. Během vedení palby je obsluha kryta pancéřováním před účinky palby nepřítele a účinky povětrnosti. To vše systému Caesar Nexter chybí, nabíjení je jen mechanizováno a obsluha není kryta během střelby. Tím je systém Zuzana 2 k obsluze výrazně vstřícnější.

Z hlediska takticko-technických vlastností systém Zuzana 2 je přínosnější pro modernizaci dělostřelectva AČR než systém Caesar Nexter. 

Z nákladového hlediska se situace následující. Jednotková cena systému Zuzana 2 činí 180 milionů Kč, u systému Caesar Nexter odhadem můžeme předpokládat cenu 115 milionu Kč (dělová nástavba 80 milionů, kolová platforma 25 milionů, integrace 10 milionů).


Střelba z houfnic ShKH vz. 77 Dana

Náklady na pořízení 52 kusů 155 mm ShH by činily: Zuzana 2 – 9,4 miliardy Kč, Caesar Nexter – 6,0 miliard Kč.

MO ČR předpokládá, podle otevřených zdrojů, akviziční částku šest až 10 miliard Kč. Z kalkulace cen vyplývá, že pořízení ShH Zuzana 2 prakticky zcela vyčerpává celou předpokládanou akviziční částku. Na pořízení střeliva by se musela vyčlenit další rozpočtová položka nejméně ve výši cca 1 miliardy Kč (pro 10 tisíc nábojů HE a speciální střelivo). Náklady pro systém Caesar-Nexter jsou ve srovnání se systémem Zuzana 2 výrazně nižší o nezanedbatelných 3,4 miliardy Kč, ve srovnání je to 64 % ceny systému Zuzana 2. Akviziční částka by pokryla nejen pořízení dělového systému Caesar Nexter, ale i náklady na pořízení střeliva. Za rozdíl cen by se dala pořídit zásoba ve výši nejméně 30 tisíc kusů HE nábojů a i střeliva s koncovým navedením.

Z nákladového hlediska systém Caesar Nexter je ekonomičtější pro modernizaci dělostřelectva AČR než systém Zuzana 2.

Je na rozhodnutí orgánů MO ČR a řídících orgánů dělostřelectva, zda dají přednost užitným vlastnostem nebo úspoře na nákladech modernizace dělostřelectva. Z tohoto hlediska je výhodnější Zuzana 2, která se vyrábí na blízkém Slovensku. Slovenský výrobce Konštrukta Defence je kromě samotných houfnic Zuzana 2 také schopen dodávat dělostřeleckou munici 155 mm a náhradní díly. Rovněž slovenská armáda má Zuzany zařazeny ve své výzbroji.

Do rozhodnutí o způsobu modernizace dělostřelectva AČR nyní vstupuje nečekaný, ale za to nepominutelný činitel, nevyhnutelná úsporná opatření v důsledku přiškrcení ekonomiky protipandemickými opatřeními. Jistě si vyžádají zásadní změny i v koncepci rozvoje modernizace dělostřelectva.

Pokud dělostřelectvo neuhne z požadavku 52 kusů 155 mm ShH, pak výběr je nutné vést výhradně z ekonomického hlediska. V tom má nepopíratelnou přednost systém Caesar Nexter. 

Nabízí se i další, možno říct kompromisní cesta, jak vyřešit poměr cena / užitné vlastnosti a neustoupit z cesty modernizace. Nakoupit pouze 26 kusů systému Zuzana 2, či spíše méně nákladnějšího systému Caesar Nexter, a postavit z nich jeden moderní dělostřelecký oddíl. Stávající 152 mm ShKH vz. 77 se stejně předpokládá modernizovat pro potřeby aktivní zálohy. Modernizované houfnice svým prodlouženým dostřelem na 25,5 km zabezpečí současné požadavky na přímou palebnou podporu brigády. Takže tyto modernizované houfnice poslouží do doby, než AČR získá prostředky pro akvizici dalších houfnic, alespoň na jeden, raději na dva dělostřelecké oddíly. 

Uvedený způsob krizového řešení modernizace dělostřelectva má své plné opodstatnění. Jednak ve skladech je uloženo plně funkční 152 mm dělostřelecké střelivo v hodnotě několika miliard Kč. Jednak při obraně území ČR bojová činnost bude mít převážně charakter boje v urbanizovaném prostředí, v němž modernizovaná 152 mm ShKH vz.77 má dostatečný potenciál splnit požadavky kladené na přímou palebnou podporu i při maximálním dostřelu jen 25,5 km. Příkladem může sloužit dělostřelectvo polské armády, které si ponechalo ve své sestavě svojí cestou modernizované 152 mm ShKH vz.77 a nepředpokládá je vyřadit.

Výše uvedené řádky jsou závěry vnějšího pozorovatele. Armádní analytici mají mnohem rozsáhlejší přístup k informacím, takže jejich závěry mohou být jiné. Každopádně názory na problematiku ráže 155 mm si rádi přečteme v diskusi.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Houfnice DANA české armády mohou být modernizovány podle standardů NATO

Není žádným tajemstvím, že modernizace dělostřelectva české armády je více než nutná, protože jeho ...

DANA M2 – nejnovější verze osvědčené houfnice se představuje

Dělostřelecké systémy jsou nedílnou součástí pozemních sil moderních armád a konflikty ...

Slovenská armáda získá samohybné houfnice Zuzana 2

Zástupci slovenského ministerstva obrany minulý týden v pátek podepsali s firmou KONŠTRUKTA - ...

Velké objednávky samohybných houfnic Caesar na podvozku Tatra

Francouzské firmě Nexter Systems se v rámci výrobního plánu pro roky 2018 až 2028 podařilo uzavřít ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • flanker.jirka
  18:07 28.05.2020

  Takhle přehlednou problematiku dělostřelectva jsem ještě neviděl. Přesto mám pár dotazů, nejlépe na autora: 1. Jak je to s ekonomikou životního cyklu a munice pro minomety? 2. ...Zobrazit celý příspěvek

  Takhle přehlednou problematiku dělostřelectva jsem ještě neviděl. Přesto mám pár dotazů, nejlépe na autora:
  1. Jak je to s ekonomikou životního cyklu a munice pro minomety?
  2. Uvažuje se o zřízení vlastní výrobní linky v ČR pro 155 mm munici? (předpokládám, že výrobci mají velké marže, tak že by se státu linka mohla vyplatit)
  3. Jak je to s požadavky na MRSI (max dálka dostřelu v tomto režimu a počet střel u každé ze zmíněných houfnic)?
  4. Jak je to s výrobou a cenou munice pro Dany?

  ...dovolil bych si polemizovat o bezvěžové houfnici s obsluhou venku, pokud budou houfnice do 10 km hloubk, tak bych upřednostnil ochranu obsluhy. V době dronů není problém postavení najít a ničit vším možným, i pomocí malých dronů, na nechráněnou obsluhu pak bude stačit malá kvadrokoptéra která upustí pár ručních granátů.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  16:24 28.05.2020

  Pokud je požadavek lafetace na 8x8 tak je Pzh2000 snad ze hry (bohužel) ? Pokud ze hry pásovci nejsou, tak by zasloužila za zvážení korejská K9 Thunder. Konec konců celé 7.mbr by ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud je požadavek lafetace na 8x8 tak je Pzh2000 snad ze hry (bohužel) ? Pokud ze hry pásovci nejsou, tak by zasloužila za zvážení korejská K9 Thunder. Konec konců celé 7.mbr by slušela korejská vozidla (tanky K2, houfnice K9 a bvp AS21). Je nesystémové dávat do 7.mbr techniku na kolech. Těžká věžová houfnice na kolech je čs. exot, ostatní dávají na kola lehčí varianty a věže dávají na pásy. Systémové by bylo věž z např. Zuzany dát na pásy pro 7. mbr a tu samou věž či odlehčenou z Evy dát na kola pro 4. brn. Logistika by neutrpěla (věže stejné a podvozky také použité pro jiné zbraně). Organizačně by obě verze mohly zůstat u 13. dpl a přidělovat se do úkolových uskupení s podvozkem podle použití.Skrýt celý příspěvek

  • stirling
   16:59 28.05.2020

   Pásová by byla fajn, ale buďme realisté ta cena mě přijde i u použité Pzh2000 jinde tedy v kontextu toho, že bude už mít omezenou životnost, potřebuješ pro ni nutně tahač, údržba ...Zobrazit celý příspěvek

   Pásová by byla fajn, ale buďme realisté ta cena mě přijde i u použité Pzh2000 jinde tedy v kontextu toho, že bude už mít omezenou životnost, potřebuješ pro ni nutně tahač, údržba a provoz pasů atd. Dále v dnešní době by se mělo dbát na podílu pro domácí průmysl. Z toho, že máme omezený rozpočet budu rád za Evu 8x8 možná s nějakou úpravou např se zvětšeným množstvím munice kabinou L2. Ale jinak mě to přijde přesně to co potřebujeme (ano není to špička), ale dovezme licenci a pak jen hlaveň, části automatu nějaké elektro a vše ostatní asi půjde realizovat v domácích podmínkách, uděláme kšeft sousedům kde je zase šance že i oni u nás něco pořídí. Navíc eva 8x8 mě přijde i koncepčně lepší než zuzana (celá posádka je u sebe a je o něco lehčí). A pokud se bude dařit tak za 10 let se klidně může pořídit Zuzana na podvozku nového bvp (jestli nějaké bude). Tohle je pěkné srovnání, ale pro AČR tam jasně schází EVA jako pro nás zlatá střední cesta.Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    17:30 28.05.2020

    Však Diana na pásech je , tedy jako prototyp na podvozku Bumar. Cenu nevím. Eva jako prototyp na tatrováckém podvozku , bezvěžová s automatem, také vypadá slibně. To byly jen ...Zobrazit celý příspěvek

    Však Diana na pásech je , tedy jako prototyp na podvozku Bumar. Cenu nevím.
    Eva jako prototyp na tatrováckém podvozku , bezvěžová s automatem, také vypadá slibně.
    To byly jen takové pokusy?Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   17:56 28.05.2020

   S vežovou húfnicou na koledách koketujú aj Nemci - nesie to iba o 1/4 menej munície než Zuzana2 a bezpodádková veža potrebuje fakticky iba vodiča: ...Zobrazit celý příspěvek

   S vežovou húfnicou na koledách koketujú aj Nemci - nesie to iba o 1/4 menej munície než Zuzana2 a bezpodádková veža potrebuje fakticky iba vodiča: https://www.kmweg.com/home/art... (vyfúkol som to Rasemu ;-p )Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    19:55 28.05.2020

    AGM je parádní koncept, jen by mě zajímala reálná cena. Na druhou stranu jde osadit na cokoliv (tedy i levný podvozek) a je zmiňován jako mnohem levnější náhrada za PzH 2000 - asi ...Zobrazit celý příspěvek

    AGM je parádní koncept, jen by mě zajímala reálná cena. Na druhou stranu jde osadit na cokoliv (tedy i levný podvozek) a je zmiňován jako mnohem levnější náhrada za PzH 2000 - asi myšleno nově vyrobený, jelikož levných repasovaných už moc k mání nebude.

    ps. jsem velký fanda PzH 2000 - moc se mi líbí že se v něm dá normálně stát, což mi přijde jako nářez (jsem docela vysoký chumaj).Skrýt celý příspěvek

 • apache
  15:26 28.05.2020

  U těch ekonomických propočtů to ale není tak jednoduché. Pokud vím, tak Caesar má oproti Zuzce o jednoho člena osádky navíc. A voják je obecně dlouhodobě jedna z nejdražších ...Zobrazit celý příspěvek

  U těch ekonomických propočtů to ale není tak jednoduché. Pokud vím, tak Caesar má oproti Zuzce o jednoho člena osádky navíc. A voják je obecně dlouhodobě jedna z nejdražších položek. Chce plat, chce jíst, bydlet, příplatek tady a támhle, zdravotní, sociální a kdesi cosi + na výsluhách stojí daňové poplatníky i dlouho poté co není aktivní. A to nemyslím nijak špatně vůči vojákům z povolání. Proč to píšu - pro objektivní zhodnocení nákladnosti toho kterého řešení za celou dobu životního cyklu je ale přece nezbytné zohlednit velikost obsluhy.

  Jinak, a to už je jen detail, Zuzana 2 v podobě jaké je, no nevím, jeden z oddělení marketingu normální firmy by nad podobou toho nosu zaplakal. Vypadá dost archaicky, doufám, že pro AČR by dostala normální tatrováckou kabinu a ne tohle retro.

  Nevíte, co je s houfnicí EVA? Prototyp vypadal slibně.Skrýt celý příspěvek

  • tryskac
   15:47 28.05.2020

   Na fotohrafii v titulke je prototyp. Produkčne kusy pre OSSR vyzerajú takto:
   https://kotadef.sk/novinky/zuz...

   Na fotohrafii v titulke je prototyp. Produkčne kusy pre OSSR vyzerajú takto:
   https://kotadef.sk/novinky/zuz...

   • Jura99
    16:25 28.05.2020

    Facelift jí značně prospěl, takto vypadá celkem podařeně.

    Facelift jí značně prospěl, takto vypadá celkem podařeně.

   • Kichot
    16:38 28.05.2020

    Žabotlam z ultra hnusného už jen hnusný :-) Logičtější by mi přišla v předu kabina pro 2 (dana m2?) přece jen na pomoc řídit takové havedo by se oči závozníka hodily. Ale za mě ...Zobrazit celý příspěvek

    Žabotlam z ultra hnusného už jen hnusný :-) Logičtější by mi přišla v předu kabina pro 2 (dana m2?) přece jen na pomoc řídit takové havedo by se oči závozníka hodily. Ale za mě dobrá a logická volba. Slováci jsou náš nejbližší přítel a můžem tu výzbroj trochu sjednotit. Možná to namixovat s EVOU kvůli přepravitelnosti..Skrýt celý příspěvek

    • Double
     21:24 28.05.2020

     kabina dany m2 je cisty grc, oproti tomu je aj nova zuzana 2 mona lisa

     kabina dany m2 je cisty grc, oproti tomu je aj nova zuzana 2 mona lisa

     • Kichot
      23:03 28.05.2020

      Jasné u armády o krásu nejde, hlavní je funkčnost... A to mi přijde dvoučlenná osádka v kabině praktičtější. Držím Slovákům palce.

      Jasné u armády o krásu nejde, hlavní je funkčnost... A to mi přijde dvoučlenná osádka v kabině praktičtější. Držím Slovákům palce.

     • Double
      23:18 28.05.2020

      no co sa tyka funkcnosti tak kabina dany m2 ma odolnost levelu 1, zatial co kabina zuzany 2 ma odolnost levelu 3 (stanag 4569). (ten "divny" vyzor ma svoje opodstatnenie)

      no co sa tyka funkcnosti tak kabina dany m2 ma odolnost levelu 1, zatial co kabina zuzany 2 ma odolnost levelu 3 (stanag 4569). (ten "divny" vyzor ma svoje opodstatnenie)

     • Kichot
      08:45 29.05.2020

      Máte problém chápat psaný text? Píšu o praktičnosti dvou lidí v kabině a né , že tam mají dát m2.. to bylo jako příklad. Otazník i závorky na Slovensku snad mají stejnou funkci

      Máte problém chápat psaný text? Píšu o praktičnosti dvou lidí v kabině a né , že tam mají dát m2.. to bylo jako příklad. Otazník i závorky na Slovensku snad mají stejnou funkci

     • Gibon
      19:10 29.05.2020

      Kichot: prave to, ze je kabina jednoclenna je aj praktické. Vodic ma prave okno hned vedla seba, co mu zlepsuje vyhlad a tiez sedi priamo v osi vozidla. Co samozrejme zlepšuje ...Zobrazit celý příspěvek

      Kichot: prave to, ze je kabina jednoclenna je aj praktické.
      Vodic ma prave okno hned vedla seba, co mu zlepsuje vyhlad a tiez sedi priamo v osi vozidla. Co samozrejme zlepšuje vodicovi pracu s takym kolosom.
      Takéto zmeny nie su samoúčelné. Vyplývajú z dlhodobých skúseností, poznatkov a požiadaviek užívateľa.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:37 29.05.2020

      Problém toho stroje není výhled z kabiny, ale ta roura co mu čouhá nad ní.
      Do teď to mělo kabinu schodnou z nákladním autem, teď to má atyp.

      Problém toho stroje není výhled z kabiny, ale ta roura co mu čouhá nad ní.
      Do teď to mělo kabinu schodnou z nákladním autem, teď to má atyp.

     • Gibon
      13:07 30.05.2020

      Jirosi: opakujem, taketo zmeny nie su samoúčelné.
      Vodič bude mat lepší prehľad o tej "rure" ked bude sedieť priamo pod nou.

      Jirosi: opakujem, taketo zmeny nie su samoúčelné.
      Vodič bude mat lepší prehľad o tej "rure" ked bude sedieť priamo pod nou.

     • Jirosi
      13:57 30.05.2020

      Když si udělám spojnici špičky ústí hlavně a uzavíratelného poklopu, tak na tu hlaveň ze své pozice řidič nemůže ani vidět.

      Když si udělám spojnici špičky ústí hlavně a uzavíratelného poklopu, tak na tu hlaveň ze své pozice řidič nemůže ani vidět.

    • Danieeel
     22:37 31.05.2020

     Kedysi to tu uz niekto zainteresovany riesil. Zevraj tu kabinu kreslila nejaka slecna. Fakt z toho chcela mat asi "brouka", alebo fiatku - proste nejake mile anglicatko :) Prist ...Zobrazit celý příspěvek

     Kedysi to tu uz niekto zainteresovany riesil. Zevraj tu kabinu kreslila nejaka slecna.
     Fakt z toho chcela mat asi "brouka", alebo fiatku - proste nejake mile anglicatko :)

     Prist tomu na chut sa mozno da, ale na hufnici to vyzera, no, vseliako...
     Ten facelift je ale cosi lepsi.

     Tym sa tej slecny nechcem nijako dotknut, alebo znevazovat talent, ci odbornost! Zenske maju ine vnimanie vkusu. Okrem toho, ze je to tak proste je, tak su na to studie. Aj male francuzske auta sa u nezneho pohlavia zevraj predavaju preto, ze najma ich "zadkom" zenske nevedia odolat. Ja som pod vahou toho ocumoval asi tak tisic malych francuskych aut, ale ziadne zmeny v rozkroku som nastastie nepocitoval...Skrýt celý příspěvek

 • Tecka
  14:37 28.05.2020

  Nie można wykluczyć ,że MON zdecyduje się na modernizację DANA, czeski wkład jest przewidziany..
  https://www.milmag.pl/news/vie...

  Nie można wykluczyć ,że MON zdecyduje się na modernizację DANA, czeski wkład jest przewidziany..
  https://www.milmag.pl/news/vie...

  • Nesher
   18:38 28.05.2020

   Doufejme, že ne. To není jen o podvozku a kabině, ale aby to vůbec k něčemu bylo, tak by se musely měnit i hlavně, a to by nebylo ani levné a ani české. Ostatně se zdá, že MO chce ...Zobrazit celý příspěvek

   Doufejme, že ne. To není jen o podvozku a kabině, ale aby to vůbec k něčemu bylo, tak by se musely měnit i hlavně, a to by nebylo ani levné a ani české.
   Ostatně se zdá, že MO chce ty nejdůležitější programy (BVP, dělo 155 mm a PVO systém SHORAD) dotáhnout do konce. Cenou za toto bude odsunutí některých dalších programů, např. náhrada PV3S se speciálními nástavbami (polní kuchyně atd) za Tatry, nákup dalších T 815-7 ve verzi Multilift, nákup mobilních i pontonových mostů, dalších Titusů a možná i samohybných minometů na Pandurech.Skrýt celý příspěvek

   • Jecchus
    03:45 30.05.2020

    Tak zase proč ne, to je smysluplné řešení. Až na ty samohybné minomety, ty bych určitě taky zařadil k BVP ad. a pořídil.

    Tak zase proč ne, to je smysluplné řešení. Až na ty samohybné minomety, ty bych určitě taky zařadil k BVP ad. a pořídil.

 • PetrTechnik
  14:01 28.05.2020

  Mně by se líbil, jihoafrický Rhino a nebo ten švédský ozbrojený harvestor. Obojí automat na kolovém podvozku. Pokud to budou muset kluci ládovat ručně ,tak je mi jich předem líto. ...Zobrazit celý příspěvek

  Mně by se líbil, jihoafrický Rhino a nebo ten švédský ozbrojený harvestor. Obojí automat na kolovém podvozku. Pokud to budou muset kluci ládovat ručně ,tak je mi jich předem líto. Kdo pamatuje třeba Doupov v zimě , tak mi dá za pravdu.Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  13:56 28.05.2020

  Promiňte, že jsem příliš natvrdlý, ale mohu se zeptat, co konkrétně z Leopardu 2A4 používá na svém podvozku PzH 2000? Motor to asi není, když Leopard má dvanáctiválec MTU MB 873 ...Zobrazit celý příspěvek

  Promiňte, že jsem příliš natvrdlý, ale mohu se zeptat, co konkrétně z Leopardu 2A4 používá na svém podvozku PzH 2000?
  Motor to asi není, když Leopard má dvanáctiválec MTU MB 873 Ka-501 s 1103 kW a PzH osmiválec MTU MT881 Ka-500 s 736 kW, převodovka asi také ne, když Leopard má Renk HSWL 354 a PzH Renk HSLW 284. Takže zbývají pojezdová kola, torzní tyče, pásy?
  Není to ve skutečnosti náhodou tak. že Bundeswehr odstartoval v roce 1984 program Kampfwagen 90, který si dal za cíl najít náhradu za bvp Marder 1, dále mělo dojít k vytvoření nových vozidel pro jednotky bojové podpory, které by nahradily M109, Roland 2, Gepard atd. a na přelomu tisíciletí i nový tank nahrazující Leopard 2. V červenci 1986 začala fáze definování požadavků bvp Marder 2. V září 1987 byly předloženy návrhy, v červnu 1989 byl vybrán návrh Krauss-Maffei, který v průběhu roku 1991 vyrobil dva prototypy vozidel se šesti páry pojezdových kol, s motorem MTU MT881 Ka-500 a převodovku Renk HSLW-284 v přední části korby. V druhé polovině roku 1992 by program vývoje bvp Marder 2 ukončen. Z plánu Kampfwagen 90 se nakonec dočkala realizace pouze PzH 2000, která je postavena na korbě se sedmi páry pojezdových kol, motorem MTU MT881 Ka-500 a převodovku Renk HSLW-284 v přední části korby. Takže žádný Leopard 2, ale nezavedený Marder 2?
  https://books.google.cz/books?...
  https://www.forecastinternatio... Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  13:46 28.05.2020

  Trošku oživíme diskuzi, i když někteří umí místo argumentů jen dávat palec dolů. - argument munice se objevuje opakovaně, naposled SHORAD "raket 3M9M3E, má armáda ve skladech ...Zobrazit celý příspěvek

  Trošku oživíme diskuzi, i když někteří umí místo argumentů jen dávat palec dolů.

  - argument munice se objevuje opakovaně, naposled SHORAD "raket 3M9M3E, má armáda ve skladech ještě pár stovek a zřejmě je už nikdy nestihne ani cvičně vystřílet".
  a) že je munice na papíře je věc odlišná od reálného stavu a použitelnosti - příkladů dost
  b) každá akvizice se táhne min. 5 let. pokud má MO filozofii vše maximálně využít, mělo dost času to vystřílet, nebo prodat

  Zajímavé, že jiné systémy v polovině životnosti vyřazujem Mi24, raketomety a prodáváme a jiné budeme bezhlavě držet při životě a neustále do nich lít peníze DANA, Mi17, sokoly, T72M4. Dnes rozhoduje CF a náboje do 152 mm se dají prodat pokud tam reálně v použitelném stavu jsou. Pokud nejsou přeceněné a je jich tam za miliardy, tak jich musí být ve skladech desítky tisíc kusů - k těm pár starým DANÁM? Nebo na nich vyměníme hlavně a budem tvrdit že to má logiku? Ty miliardy by spíš stály nové náboje na 155, ale to je jiná písnička...

  - odstavec "Dělostřelectvo NATO používá jen jednu dělostřeleckou ráži, univerzální ráži 155 mm" tesat do kamene. U nás stále při modernizaci jedem ruský způsob myšlení nam mnogo, dva úkoly= dvě ráže. To namísto nákupu zbraní s využitelností v širokém intervalu vede k diskuzím, že na krajích intervalu by se ten úkol dal řešit líp jiným systémem. Ve výsledku se pak nekoupí nic nebo specialita v reálně nepoužitelném počtu. Argumentovat teď výhodami pásů když v tendru BVP o dělech není řeč a o tancích se nic neví, zavádí diskuzi úplně mimo. Dtto argumentovat Polskem, které uvažuje o úplně jiném území, počtu kusů atd.

  - naivita se kterou je očekávána schopnost držet dlouhodobě v AČR logisticky při životě DANU+nové dělo ráže 155 je fakt ukázková. Šest let si tu píšem o obnově vrtulníků a pak vyjde článek, že už za pět let budem mít piloty ("Generál věří, že do pěti let začne z Univerzity obrany vycházet dostatek leteckého personálu" https://www.novinky.cz/domaci/... armáda&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz) a to z personalistky armády udělali generálku......

  Ale aspoň je s AČR někdy sranda, ten konec článku silně připomíná Den nezávislosti: Prezident USA utrousí hold my beer, poplácá pilota práškovacího letadla po rameni a pak již usednou do připravených fighterů aby vybojovali rozhodují vzdušnou bitvu.
  V podání AČR "U stíhacího letectva čeká záložáky hlavně cvičení na trenažerech. „Trénovali by proti vojenským pilotům vzdušné souboje..kdyby bylo úplně nejhůř, tak bychom je posadili do letadla, a věřím, že by to zvládli“
  Na blbosti peníze jsou na děla ne...Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:14 28.05.2020

  Škoda že autor článku nezmínil německý dělostřelecký modul AGM, který vypadá dost dobře i na Tatrováckém podvozku. Byť asi levný nebude, na klasickém podvozku by to nemuselo být ...Zobrazit celý příspěvek

  Škoda že autor článku nezmínil německý dělostřelecký modul AGM, který vypadá dost dobře i na Tatrováckém podvozku. Byť asi levný nebude, na klasickém podvozku by to nemuselo být nijak přehnané.Skrýt celý příspěvek

  • tryskac
   13:18 28.05.2020

   Vy vždy porovnávate reálne produkty s niečím co neuzrelo svetlo sveta.

   Vy vždy porovnávate reálne produkty s niečím co neuzrelo svetlo sveta.

   • Rase
    13:25 28.05.2020

    AGM byl normálně testován na různých podvozcích. Ascod, MLRS, Boxer. AGM není o nic víc fantaskní než Eva atd. Tak si tom něco zjisti, než začneš příště divočit.

    AGM byl normálně testován na různých podvozcích. Ascod, MLRS, Boxer. AGM není o nic víc fantaskní než Eva atd. Tak si tom něco zjisti, než začneš příště divočit.

    • tryskac
     13:34 28.05.2020

     Pardon, AGM modul som inštalovaný na Tatra 815-7 naozaj nevidel. Ani fotografie, ani videá.

     Pardon, AGM modul som inštalovaný na Tatra 815-7 naozaj nevidel. Ani fotografie, ani videá.

     • Rase
      19:50 28.05.2020

      Tak tedy budeme místo uznání chyby slovíčkařit. Tady je AGM na podvozku Iveco 8x8, tedy na Tatře by to vypadalo "stejně", jen s jinou kabinou. Je to modul, který může operovat i ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak tedy budeme místo uznání chyby slovíčkařit. Tady je AGM na podvozku Iveco 8x8, tedy na Tatře by to vypadalo "stejně", jen s jinou kabinou. Je to modul, který může operovat i osazený na zemi (má zabudované APU), tak jde osadit na cokoliv dostatečně bytelného a rovného.

      https://www.armyrecognition.co... Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     19:52 28.05.2020

     Tatra by s tím neměla mít problém, rusové nyní testují Koalitsiji na Kamazu, tak že když Tatra dostane "nohy" bude to fungovat i s AGM.

     Tatra by s tím neměla mít problém, rusové nyní testují Koalitsiji na Kamazu, tak že když Tatra dostane "nohy" bude to fungovat i s AGM.

 • tryskac
  13:12 28.05.2020

  Problem akejkolvek modernizacie streleckej techniky je zbytkova zivostnost hlavne. Lebo ak sa ma pri modernizacii menit hlaven, je otazne ako je ta modernizacia efektivna. ...Zobrazit celý příspěvek

  Problem akejkolvek modernizacie streleckej techniky je zbytkova zivostnost hlavne. Lebo ak sa ma pri modernizacii menit hlaven, je otazne ako je ta modernizacia efektivna. Samozrejme, pri utocnej puske tu hlaven ide vymenit pomerne lahko, pri samohybnom kanone to uz je zlozitejsie.
  Zuzana2 je jedna z mala tazkych hufnic umiestnena na kolesovom podvozku - parametrami porovnatelna s typmi na pasoch. Samozrejme, pri akychkolvek tabulkovych porovnaniach, najma na GS v Dejviciach (tam su na to experti) ide o porovnavane parametre a vahy jednotlivych parametrov. Tam sa da zasit cokolvek a lobisti iste vedia, za ktory parameter sa oplati lobovat (PzH 2000 napr rychlost strelby). Ked uz v CR nevyrabate municiu, aku vahu by ste dali vyrobcovi municie, ktory je od hranic do 40km a prachove naplne sa vyrabaju doma...(Explosia Pardubice).
  Ale samozrejme aj tu (na tomto webe) ma Izrael silne zastupenie, co z toho, ze nikdy nevyrabal delostrelecku - hlavnovu techniku a deli vas od neho more...Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  12:46 28.05.2020

  Velice kvalitní článek. Opět se zmiňuje praktické rozdělení dělostřelectva na dvě skupiny - přímé a všeobecné podpory. To by teoreticky mohly plnit dva různé dělostřelecké ...Zobrazit celý příspěvek

  Velice kvalitní článek.
  Opět se zmiňuje praktické rozdělení dělostřelectva na dvě skupiny - přímé a všeobecné podpory. To by teoreticky mohly plnit dva různé dělostřelecké systémy na odlišných platformách. Mám na mysli pásové ShH pro 7.mbr.
  Měl bych jednu otázku do pléna k Danám - jejich hlavně jsou už prý tak opotřebované, že neumožňují palbu s plnou hnací náplní a tudíž by se musely vyměnit.Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  12:23 28.05.2020

  Jednotkova cena Zuzana 2 je 165mil CZK. 180mil je cena vratane dodavky municie. Za 25ks dalo MOSR 152mil€. Jednotková cena EVA 8x8 sa pohybuje na urovni 4 mil€ za kus, ciže ...Zobrazit celý příspěvek

  Jednotkova cena Zuzana 2 je 165mil CZK.
  180mil je cena vratane dodavky municie.
  Za 25ks dalo MOSR 152mil€.

  Jednotková cena EVA 8x8 sa pohybuje na urovni 4 mil€ za kus, ciže asi 110mil CZK.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   13:25 28.05.2020

   Zajímal by mě zdroj té informace ohledně ceny za Evu, cena za Zuzanu se dá plus mínus odvodit od objednávky OSSR, ale Eva je jen prototyp. Podle mě se nedá říct kolik si za ní ...Zobrazit celý příspěvek

   Zajímal by mě zdroj té informace ohledně ceny za Evu, cena za Zuzanu se dá plus mínus odvodit od objednávky OSSR, ale Eva je jen prototyp. Podle mě se nedá říct kolik si za ní výrobce reálně řekne.Skrýt celý příspěvek

 • Fuji8280
  12:19 28.05.2020

  Jako technické a ekonomické info dobré, ale k čemu? Pro naši malou zemi, která již minulostí prokázala jak to tu chodí. V případě ohrožení, nedej ten nahoře napadení (okupaci) ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako technické a ekonomické info dobré, ale k čemu? Pro naši malou zemi, která již minulostí prokázala jak to tu chodí. V případě ohrožení, nedej ten nahoře napadení (okupaci) padne vše vniveč. Na aliance bych také nespolehal, to už tu také bylo. Takže to beru jako technická data...Skrýt celý příspěvek

  • madrabbit
   13:44 28.05.2020

   Měl jsem dobrý oběd, přečetl si slušný článek a pak se to v diskuzi zvrtne a už jsem zase nasr.... Armáda ČSR bojovala v podstatě od vzniku republiky - Maďarsko, Polsko, pohraničí. ...Zobrazit celý příspěvek

   Měl jsem dobrý oběd, přečetl si slušný článek a pak se to v diskuzi zvrtne a už jsem zase nasr....
   Armáda ČSR bojovala v podstatě od vzniku republiky - Maďarsko, Polsko, pohraničí. 1938 se na hranicích střílelo na mnoho místech. Po Mnichovu pak boje v Polsku, Francii, Anglii. Pak naštěstí nic a teď naši vojáci mají velmi slušnou reputaci v podstatě všude.

   Ale hlavně, že se nikdy nebojovalo, a že se na to vykašleme. Jděte do hajzl........ Omlouvám se za vulgarity, ale tohle tedy fakt NE.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    13:52 29.05.2020

    Ještě také operace na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v roce 38 a 39 (v roce 38 byli i limitované boje proti Polsku.

    Ještě také operace na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v roce 38 a 39 (v roce 38 byli i limitované boje proti Polsku.

 • Scotty
  12:05 28.05.2020

  Myslím že je chyba vyřezovat z možností houfnice které momentálně nejsou na podvozku Tatry. Předpokládám že Archer nebo Atmos by šli osadit na Tatru bez větších problémů.

  Myslím že je chyba vyřezovat z možností houfnice které momentálně nejsou na podvozku Tatry. Předpokládám že Archer nebo Atmos by šli osadit na Tatru bez větších problémů.

  • Nesher
   12:08 28.05.2020

   Atmos se na Tatře normálně dodává.

   Atmos se na Tatře normálně dodává.

 • moryk
  11:51 28.05.2020

  A co poseckat az se vybere nove BVP a nej integrovat vez z EVY? Dle me by to smysl pokud by se na stejnem podvozku stavel nasledne "stredni tank"... + EVU na 6x6 ...Zobrazit celý příspěvek

  A co poseckat az se vybere nove BVP a nej integrovat vez z EVY? Dle me by to smysl pokud by se na stejnem podvozku stavel nasledne "stredni tank"...
  + EVU na 6x6 (transportovatelnou C130) na expedicne miseSkrýt celý příspěvek

  • Scotty
   12:09 28.05.2020

   To by byla velice drahá varianta, na kterou prostě nebudou peníze. Budu považovat za úspěch pokud se nakoupí vůbec všech 210 požadovaných vozidel.

   To by byla velice drahá varianta, na kterou prostě nebudou peníze. Budu považovat za úspěch pokud se nakoupí vůbec všech 210 požadovaných vozidel.

  • flanker.jirka
   17:40 28.05.2020

   Pokud by se vybral Ascod, tak na jeho upraveném podvozku je PZH 2000, jako AGM Donar.

   Pokud by se vybral Ascod, tak na jeho upraveném podvozku je PZH 2000, jako AGM Donar.

 • Flader
  11:12 28.05.2020

  Ona tá varianta s ponechaním si repasovaných "Dán" plus nákup oddielu moderných NATO húfnic by bola dosť logická. Ale na druhej starne by to bol pre logistiku asi dosť veľký ...Zobrazit celý příspěvek

  Ona tá varianta s ponechaním si repasovaných "Dán" plus nákup oddielu moderných NATO húfnic by bola dosť logická. Ale na druhej starne by to bol pre logistiku asi dosť veľký masaker držať dve 15x mm munície. Ďalšia vec je ten nový SRP. Či a do akej miery by ho bolo možné využiť ja na starších húfniciach.Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   12:18 28.05.2020

   Nejdriv bych zacal dukladnou inspekci toho kolik te zazracne munice co pry mame skutecne je v bezvadnem stavu a jaka je jeji zivotnost. Az se potvrdi ze ji je vazne spousta a ...Zobrazit celý příspěvek

   Nejdriv bych zacal dukladnou inspekci toho kolik te zazracne munice co pry mame skutecne je v bezvadnem stavu a jaka je jeji zivotnost. Az se potvrdi ze ji je vazne spousta a zivotnost je treba pristich 20 let, pak nemam proti klidne i rozsahlejsi modernizaci DANA (vcetne SRP) vlastne nic. Naopak, klidne bych tuto variantu preferoval. Pokud je ta munice, pokud.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    12:58 28.05.2020

    DANY by měli jít zálohám, nebo jen do skladu. Ale k čemu mít u záloh, nebo ve skladu děla bez munice?

    DANY by měli jít zálohám, nebo jen do skladu. Ale k čemu mít u záloh, nebo ve skladu děla bez munice?

    • SYN_
     18:36 31.05.2020

     Tak určitě jen do té doby dokud nějaká použitelná munice 152mm vydrží... a pak do šrotu.

     Tak určitě jen do té doby dokud nějaká použitelná munice 152mm vydrží... a pak do šrotu.

 • VlaLang
  10:50 28.05.2020

  Analýza GˇŠ z roku 2019 vycházela tak, že v celkovém bodovém součtu převyšovala varianta repase PzH 2000 (ve variantě Rheinmetall, CZ mod.2/2019) další variantu (ShKH Zuzana 2 CZ) ...Zobrazit celý příspěvek

  Analýza GˇŠ z roku 2019 vycházela tak, že v celkovém bodovém součtu převyšovala varianta repase PzH 2000 (ve variantě Rheinmetall, CZ mod.2/2019) další variantu (ShKH Zuzana 2 CZ) více než dvojnásobně (6815 b. vs. 3200 b.) a bylo jen jedno dílčí kriterium, kde byla Zuzana 2 lepší - náklady vlastnictví na celý životní cyklus (LCCA.MIL).
  Dělostřelectvo není můj primární obor, tak se k tomu výběru jinak vyjadřovat nebudu. Rozhodně ale podporuji kompletní (!) přezbrojení na ráži 155 mm.Skrýt celý příspěvek

  • VlaLang
   10:51 28.05.2020

   Pardon, pokud to není zjevné: PzH2000 s přehledem vítěz, druhá v pořadí Zuzana2...

   Pardon, pokud to není zjevné: PzH2000 s přehledem vítěz, druhá v pořadí Zuzana2...

   • PavolR
    11:36 28.05.2020

    Aj mne už takto od oka prišla možnosť PzH2000 ako veľmi dobrá, samozrejme by to ale optimálne chcelo ešte tanky Leopard na totožnom podvozku.

    Aj mne už takto od oka prišla možnosť PzH2000 ako veľmi dobrá, samozrejme by to ale optimálne chcelo ešte tanky Leopard na totožnom podvozku.

   • Nesher
    11:42 28.05.2020

    Oni jsou ještě nějaké použité PzH 2000 k dispozici? Já měl za to, že už ne.

    Oni jsou ještě nějaké použité PzH 2000 k dispozici? Já měl za to, že už ne.

    • Clanek
     12:15 28.05.2020

     Tenhle vlak uz bohuzel (nebo bohudik? zalezi jak se na to clovek diva) vyjel. Casy kdy se PzH 2000 prodavaly, teda vlastne temer rozdavaly, jsou uz fuc a ted to chce poradne si ...Zobrazit celý příspěvek

     Tenhle vlak uz bohuzel (nebo bohudik? zalezi jak se na to clovek diva) vyjel. Casy kdy se PzH 2000 prodavaly, teda vlastne temer rozdavaly, jsou uz fuc a ted to chce poradne si priplatit. Kolik, to je ta otazka.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:23 28.05.2020

     Pokud Rheinmetall nabízí repasovanou tak zjevně nějaké ještě mají.

     Pokud Rheinmetall nabízí repasovanou tak zjevně nějaké ještě mají.

    • VlaLang
     14:09 28.05.2020

     Neznám aktuální situaci, ale předpokládám, že když v únoru 2019 (ze kdy pocházely vyhodnocované varianty) byla nabídka BsW a Rheinmettalu na nějakou CZ verzi, tak to vycházelo z ...Zobrazit celý příspěvek

     Neznám aktuální situaci, ale předpokládám, že když v únoru 2019 (ze kdy pocházely vyhodnocované varianty) byla nabídka BsW a Rheinmettalu na nějakou CZ verzi, tak to vycházelo z reálných kusů k dodání... tedy snad. :-)Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      20:05 28.05.2020

      52 kusov už dnes bude zložitejšie dať dohromady, no nie nevyhnutne nemožné. Nemci pôvodne nakúpili 185, z toho 108 je v aktívnej službe a 37 bolo predaných Litve a Chorvátsku. A ...Zobrazit celý příspěvek

      52 kusov už dnes bude zložitejšie dať dohromady, no nie nevyhnutne nemožné. Nemci pôvodne nakúpili 185, z toho 108 je v aktívnej službe a 37 bolo predaných Litve a Chorvátsku. A niečo je už aj v múzeu. :-) Holanďania majú ešte 26 kusov v rezerve.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   11:56 28.05.2020

   Předpokládám že se neporovnávali jen tyhle dvě varianty. Je možné napsat jaká houfnice byla hodnocená jako nejlepší?

   Předpokládám že se neporovnávali jen tyhle dvě varianty. Je možné napsat jaká houfnice byla hodnocená jako nejlepší?

   • VlaLang
    14:13 28.05.2020

    Nevím, neumím, nepamatuji si. Zaujalo mně jen to drtivé vítězství varianty PzH2000 - to je u zbraňových systémů velmi neobvyklé. Na mém úseku (PLO, SignIt) jsou často rozdíly v ...Zobrazit celý příspěvek

    Nevím, neumím, nepamatuji si. Zaujalo mně jen to drtivé vítězství varianty PzH2000 - to je u zbraňových systémů velmi neobvyklé. Na mém úseku (PLO, SignIt) jsou často rozdíly v jednotkách procent, někdy jen za desetinou čárkou...Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:30 28.05.2020

     OK, chápu. :)

     OK, chápu. :)

    • flanker.jirka
     17:55 28.05.2020

     Záleží jen na tom jak se hodnotící model nastaví :-) Možná půjde o to, že jde o repasované houfnice, tak že reálný technický stav může být h-různý. A také, zda se započítá ...Zobrazit celý příspěvek

     Záleží jen na tom jak se hodnotící model nastaví :-) Možná půjde o to, že jde o repasované houfnice, tak že reálný technický stav může být h-různý. A také, zda se započítá logistika pro 55 tunovou houfnici, jako jiné vagony, tahače, podvaly, nepoměrně vyšší spotřeba paliva, nabíječ navíc (PZH má 5 lidí posádky, Zuza 4) Logistika podvozku tatry je v republice.
     Co mně nejvíce zaráží, je to, že se autor zmiňuje o produkci munice na Slovensku. Rozhodně by se měly najít peníze na vlastní výrobní linku, 90 000 Kč za kus nejpoužívanějšího granátu je hodně přemrštěné, jakou tam asi mají marži? ...když náš stát může mít státní pivovar, tak proč ne zbrojovku, aby zásobovala vlastní armádu. Rozdíl ceny munice by mohl být markantní v porovnání s tím co se dá vyrobit do Dany. U PLO by se musely požadovat větší počty, pak jsou výrobci schopni snížit marže, ale zdá se, že MO ČR se vyžívá v tom, aby nakoupilo co nejdráž.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      18:43 31.05.2020

      Aby náhodou cena linky nepřevyšovala cenu očekávané spotřeby 155mm HE za celou dobu vlastnění... a nevyčarovali bysme její výhodnost odvážným předpokladem bohatého exportu do ...Zobrazit celý příspěvek

      Aby náhodou cena linky nepřevyšovala cenu očekávané spotřeby 155mm HE za celou dobu vlastnění... a nevyčarovali bysme její výhodnost odvážným předpokladem bohatého exportu do zahraničí (malovat si můžeme skoro cokoliv).
      Nebylo by už zajímavější k tomu dokázat malosériově vyrábět ty PG kity? Nebo třeba BaseBleed munici? Prostě něco, co už několik let nevyrábějí nejbližší sousedé??Skrýt celý příspěvek

     • Flader
      18:58 31.05.2020

      Pokiaľ by to s tou výrobnou linkou na 155mm muníciu bolo také jednoduché prečo Poliaci radšej nakupujú na Slovensku a nevyrábajú si ju všetku sami? Ona tá linka niečo stojí a pri ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokiaľ by to s tou výrobnou linkou na 155mm muníciu bolo také jednoduché prečo Poliaci radšej nakupujú na Slovensku a nevyrábajú si ju všetku sami? Ona tá linka niečo stojí a pri tých objemoch výroby sa asi tak skoro nezaplatí.
      Inak muníciu s dnovým výtokom na Slovensku ZVS vyrába: https://www.msm.sk/co-robime/d... Skrýt celý příspěvek

     • Gibon
      21:01 31.05.2020

      SYN_ Najbližší susedia vyrábajú ako BB muníciu, tak aj pracujú na presne navádzanej munícii. A to ako pre húfnice, tak aj pre raketomety. Pre raketomety aj s predĺžením dostrelu k ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN_
      Najbližší susedia vyrábajú ako BB muníciu, tak aj pracujú na presne navádzanej munícii. A to ako pre húfnice, tak aj pre raketomety. Pre raketomety aj s predĺžením dostrelu k 70km.
      ZVS holding vyrába a dodáva 155mm do 18tich krajín a 152mm do 12tich krajín. A do nich ten najbližší sused berie náplne z českých luhov a hájov, z firmy Explosia.

      Kúpiť si licenciu na výrobu 155mm munície. A na výrobu ktorej?
      https://www.msm.sk/co-robime/d...
      Ono to zase nie sú žiadne obrovské sumy. OSSR kupili 6000ks 155mm del.granatov, z toho 65% BB ďalekonosnej s dosahom 43km za cenu asi 19mil€, a to zo všetkým, vratane iniciačnej nábojky, zapaľovaču, zápalky.
      Pri zvolení dlhodobého kontraktu, povedzme 10 rokov, pri celkovom naskladnení 15.000 granatov, sa bavime o sume 4,5mil€ ročne. To je v ročnom rozpočte armády nič.Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      22:21 31.05.2020

      Poliaci si u nas linku na 155mm strelivo kupili, ale stale nakupuju u nas hotovu. Vraj maju/mali problemy s udrzanim kvality. Alebo je dost mozne ze sa pre male mnozstva proste ...Zobrazit celý příspěvek

      Poliaci si u nas linku na 155mm strelivo kupili, ale stale nakupuju u nas hotovu. Vraj maju/mali problemy s udrzanim kvality. Alebo je dost mozne ze sa pre male mnozstva proste neoplati rozbiehat linku - a kvalita = seriovost.Skrýt celý příspěvek

     • Gibon
      09:13 01.06.2020

      Sergej7490: pokial viem dali si iba navrhnúť muníciu. Predpokladám, že zakladné súčasti ako naboj, zapalovač, iniciovač im dodávame my a oni si len ten naboj naplnia TNT z vlastnej ...Zobrazit celý příspěvek

      Sergej7490:
      pokial viem dali si iba navrhnúť muníciu.
      Predpokladám, že zakladné súčasti ako naboj, zapalovač, iniciovač im dodávame my a oni si len ten naboj naplnia TNT z vlastnej produkcie. Že im jednoducho dodavame sučiastky a oni si ich len zmontuju. Tak ako si Česi vyrabaju 30x173.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  10:35 28.05.2020

  A čo počet obsluhy? U Zuzany2 sa uvádza zníženie na 3, kým pri Caesarovi to lieta v závislosti od zdroja, celkovo to vyzerá aspoň o dvoch viac. To už dosť robí v horizonte 20 rokov ...Zobrazit celý příspěvek

  A čo počet obsluhy? U Zuzany2 sa uvádza zníženie na 3, kým pri Caesarovi to lieta v závislosti od zdroja, celkovo to vyzerá aspoň o dvoch viac. To už dosť robí v horizonte 20 rokov celkom slušný rozdiel v nákladoch na prevádzku.Skrýt celý příspěvek

  • Zemak
   10:44 28.05.2020

   Přesně tak, článek velmi dobrý, nicméně toto a možnost akvizice Evy bylo opomenuto. A nechce se mi věřit že záměrně. Kolik může být vlastně její současná cena +/-?

   Přesně tak, článek velmi dobrý, nicméně toto a možnost akvizice Evy bylo opomenuto. A nechce se mi věřit že záměrně. Kolik může být vlastně její současná cena +/-?

   • Nesher
    11:40 28.05.2020

    Přesně tak, stejně byl opomenut Atmos, který se běžně na Tatře dodává a navíc nedávno IDF objednaly více než 400 kusů modernizovaného verze Atmosu (obsluha 4 lidí), což by mohlo ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesně tak, stejně byl opomenut Atmos, který se běžně na Tatře dodává a navíc nedávno IDF objednaly více než 400 kusů modernizovaného verze Atmosu (obsluha 4 lidí), což by mohlo cenu výrazně stlačit dolů.Skrýt celý příspěvek

    • Clanek
     12:16 28.05.2020

     Clanek je uz tak pomerne dlouhy. Tajne doufam ze jsme si zde precetli nejaky vseobecny uvod a pak aplikaci na zuzana 2 vs caesar, a dalsi srovnani nas teprve ceka. Minimalne Eva a ...Zobrazit celý příspěvek

     Clanek je uz tak pomerne dlouhy. Tajne doufam ze jsme si zde precetli nejaky vseobecny uvod a pak aplikaci na zuzana 2 vs caesar, a dalsi srovnani nas teprve ceka. Minimalne Eva a Atmost si to zaslouzi.Skrýt celý příspěvek

   • segal7
    13:36 28.05.2020

    Eva bude určitě levnější a vzhledem k tomu, že se Zuzanou má dost shodných dílů, dal by se pořídit mix. Pro 7.mb Zuzana 2 a pro 4.brn Eva.

    Eva bude určitě levnější a vzhledem k tomu, že se Zuzanou má dost shodných dílů, dal by se pořídit mix. Pro 7.mb Zuzana 2 a pro 4.brn Eva.

 • JP--
  10:31 28.05.2020

  Asi ani jedna varianta není ideální, ale spíše bych šel cestou koupit celých 52 kusů, protože se mi nezdá to, že by se někdy něco dokoupilo. Navíc 152mm munice je sice asi v lepším ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi ani jedna varianta není ideální, ale spíše bych šel cestou koupit celých 52 kusů, protože se mi nezdá to, že by se někdy něco dokoupilo. Navíc 152mm munice je sice asi v lepším stavu než 120mm do minometů, ale moc bych jí nevěřil a je už hodně stará.
  Druhá podmínka koupit k dělům minimálně 30.000 obyč nábojů a alespoň 1000 řízených, případně to dokupovat ve větším množství pak, ale tomu taky nevěřím. Co se nekoupí najednou spíš nebude.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 3